Procedură : 2018/0189(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0036/2019

Texte depuse :

A8-0036/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.3

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0361

RAPORT     ***I
PDF 281kWORD 107k
28.1.2019
PE 631.792v02-00 A8-0036/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Virginie Rozière

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0365),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0383/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare regională (A8-0036/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Pentru ca Uniunea să își poată exercita pe deplin competența exclusivă în legătură cu politica sa comercială comună, aceasta va deveni parte contractantă la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice („Actul de la Geneva”)2 în temeiul Deciziei (UE) …/… a Consiliului3. Părțile contractante la Actul de la Geneva sunt membre ale unei Uniuni speciale create prin Acordul de la Lisabona privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine4 („Uniunea specială”). În conformitate cu articolul 3 din Decizia (UE) …/…, Uniunea urmează să fie reprezentată de Comisie în cadrul Uniunii speciale.

(1)  Pentru ca Uniunea să își poată exercita pe deplin competența exclusivă în legătură cu politica sa comercială comună, și în deplină conformitate cu angajamentele sale asumate în temeiul Acordului privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) al Organizației Mondiale a Comerțului, aceasta va deveni parte contractantă la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice („Actul de la Geneva”)2 în temeiul Deciziei (UE) …/… a Consiliului3. Părțile contractante la Actul de la Geneva sunt membre ale unei Uniuni speciale create prin Acordul de la Lisabona privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine4 („Uniunea specială”). În conformitate cu articolul 3 din Decizia (UE) …/…, Uniunea urmează să fie reprezentată de Comisie în cadrul Uniunii speciale.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

 

3 JO L […], […], p. […].

3 JO L […], […], p. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

 

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  La 6 octombrie 2015, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice (IG) ale Uniunii Europene la produsele neagricole, în care și-a prezentat punctele de vedere în acest domeniu.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În urma aderării Uniunii la Actul de la Geneva, Comisia ar trebui, într-o primă etapă, să depună la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale („Biroul Internațional”) o cerere de înregistrare în registrul acestuia („registrul internațional”) a unei liste a indicațiilor geografice originare de pe teritoriul Uniunii și protejate pe teritoriul acesteia. Criteriile pentru întocmirea unei astfel de liste ar trebui, astfel cum se întâmplă în cazul unor acorduri bilaterale și regionale ale Uniunii privind protecția indicațiilor geografice, să ia în considerare în special valoarea producției și valoarea exporturilor, protecția în temeiul altor acorduri, precum și utilizarea abuzivă actuală sau potențială în țările terțe în cauză.

(4)  În urma aderării Uniunii la Actul de la Geneva, Comisia ar trebui, într-o primă etapă, să depună la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale („Biroul Internațional”) o cerere de înregistrare în registrul acestuia („registrul internațional”) a unei liste a indicațiilor geografice originare de pe teritoriul Uniunii și protejate pe teritoriul acesteia, întocmită în contextul cooperării strânse cu statele membre, asociațiile profesionale și producătorii interesați. În consecință, pentru ca Comisia să poată întocmi o astfel de listă, un stat membru, un grup de producători interesat sau un singur producător care utilizează o indicație geografică protejată și înregistrată în Uniune ar trebui să notifice Comisiei numele indicațiilor geografice care ar dori să fie incluse în lista respectivă. Comisia ar trebui să includă aceste indicații geografice în lista respectivă. Cu toate acestea, pe baza criteriilor utilizate frecvent în cazul unor acorduri bilaterale și regionale ale Uniunii privind protecția indicațiilor geografice, în special valoarea producției și valoarea exporturilor, protecția în temeiul altor acorduri, precum și utilizarea abuzivă actuală sau potențială în țările terțe în cauză, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a se opune adăugării unei indicații geografice specifice în lista indicațiilor geografice care provin de pe teritoriul Uniunii și protejate pe teritoriul acesteia și ar trebui să își justifice decizia în acest sens. În plus, lista ar trebui să cuprindă toate indicațiile geografice care beneficiază în prezent de protecție în temeiul dreptului Uniunii și sunt înregistrate în registrul internațional de către statele membre care erau membre ale Uniunii speciale înainte de aderarea Uniunii la Actul de la Geneva.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru a asigura faptul că indicațiile geografice suplimentare, protejate și înregistrate în Uniune, sunt înregistrate în registrul internațional, este oportun să se autorizeze Comisia, într-o etapă ulterioară, să depună cereri de înregistrare internațională a indicațiilor geografice suplimentare respective, din inițiativă proprie sau la cererea unui stat membru sau a unui grup de producători interesat sau, în cazuri excepționale, la cererea unui singur producător.

(5)  Pentru a asigura faptul că indicațiile geografice suplimentare, protejate și înregistrate în Uniune, sunt înregistrate în registrul internațional, inclusiv în urma eventualei extinderi a protecției la indicațiile geografice pentru produse neagricole, este oportun să se autorizeze Comisia, într-o etapă ulterioară, să depună cereri de înregistrare internațională a indicațiilor geografice suplimentare respective, din inițiativă proprie, la cererea unui stat membru, a Parlamentului European, a asociațiilor profesionale relevante sau a unui grup de producători interesat sau, în cazuri excepționale, la cererea unui singur producător. În consecință, Comisia ar trebui să consulte în mod regulat toate părțile interesate relevante. În plus, aderarea Uniunii la Actul de la Geneva nu ar trebui să pună în pericol protecția actuală și viitoare a indicațiilor geografice în acordurile bilaterale de liber-schimb.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Adăugarea indicațiilor geografice în registrul internațional ar trebui să aibă ca scop furnizarea produselor de calitate, concurența loială și protecția consumatorilor. Cu toate că are o valoare culturală și economică semnificativă, adăugarea indicațiilor geografice ar trebui evaluată în raport cu valoarea creată pentru comunitățile locale pentru a sprijini dezvoltarea rurală și a promova oportunitățile de creare a noi de locuri de muncă în sectoarele producției, prelucrării și al altor servicii conexe.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Comisia ar trebui să folosească un mecanism de consultare periodică a statelor membre, a asociațiilor profesionale și a producătorilor din Uniune pentru a stabili un dialog permanent cu părțile interesate pertinente.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Este oportun să se prevadă o procedură de retragere a refuzului de protecție, în special în cazul unor evoluții ulterioare ale dreptului Uniunii care permit protejarea indicațiilor geografice neagricole.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Este posibil ca cele șapte state membre care au fost membre ale Uniunii speciale să dorească, de asemenea, să participe la Actul de la Geneva pentru a proteja indicațiile geografice care nu beneficiază de protecție orizontală la nivelul Uniunii. Pentru a le permite să facă acest lucru, ar trebui să se analizeze posibilitatea de a le permite să participe parțial la Actul de la Geneva, fără a aduce atingere competențelor Uniunii, după caz.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a acoperi orice deficit în legătură cu bugetul de funcționare al Uniunii speciale, Uniunea Europeană ar trebui să poată asigura o contribuție specială în măsura mijloacelor disponibile în acest scop în bugetul anual al UE.

(10)  Pentru a acoperi orice deficit în legătură cu bugetul de funcționare al Uniunii speciale, Uniunea Europeană ar trebui să poată asigura o contribuție specială în măsura mijloacelor disponibile în acest scop în bugetul anual al UE, având în vedere valoarea economică și culturală a protecției indicațiilor geografice.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a aderării Uniunii Europene la Uniunea specială, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru întocmirea unei liste a indicațiilor geografice pentru depunerea unei cereri de înregistrare internațională a acestora la Biroul Internațional în urma aderării la Actul de la Geneva, pentru depunerea ulterioară a unei cereri de înregistrare internațională a unei indicații geografice la Biroul Internațional, pentru respingerea unei opoziții, pentru o decizie de a acorda sau nu protecție unei indicații geografice înregistrată în registrul internațional și pentru anularea protecției în cadrul Uniunii a unei indicații geografice înregistrate în registrul internațional. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului7.

(11)  Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a aderării Uniunii Europene la Uniunea specială, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru întocmirea unei liste a indicațiilor geografice pentru depunerea unei cereri de înregistrare internațională a acestora la Biroul Internațional în urma aderării la Actul de la Geneva, pentru depunerea ulterioară a unei cereri de înregistrare internațională a unei indicații geografice la Biroul Internațional, pentru respingerea unei opoziții, pentru o decizie de a acorda sau nu protecție unei indicații geografice înregistrată în registrul internațional, pentru anularea protecției în cadrul Uniunii a unei indicații geografice înregistrate în registrul internațional și pentru retragerea refuzului efectelor unei înregistrări internaționale. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului7. Lista comitetelor în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 ar trebui să fie actualizată în cazul în care evoluțiile ulterioare ale dreptului Uniunii permit protejarea produselor neagricole.

__________________

__________________

7 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

7 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Pentru ca Uniunea să participe pe deplin la Actul de la Geneva, trebuie să se pună în aplicare un sistem de protecție a indicațiilor geografice neagricole, stabilite prin intermediul legislației orizontale la nivelul Uniunii. În acest scop, ar fi de dorit ca Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, o propunere legislativă de extindere la produsele neagricole a protecției acordate indicațiilor geografice în temeiul dreptului Uniunii. Indicațiile geografice neagricole protejate în statele membre nu ar trebui să fie afectate de prezentul regulament până la instituirea unui astfel de sistem.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Având în vedere participarea încă limitată a părților contractante care sunt țări terțe la Actul de la Geneva, este important să se asigure faptul că Comisia monitorizează și evaluează participarea Uniunii la acest act în timp. Pentru a efectua o astfel de evaluare, Comisia ar trebui, printre altele, să țină seama de numărul de indicații geografice protejate în temeiul dreptului Uniunii care au fost notificate, de cele care au fost respinse de părțile terțe, de evoluția numărului țărilor terțe participante la Actul de la Geneva, de acțiunile întreprinse de Comisie în vederea creșterii acestui număr și de numărul de indicații geografice neagricole provenite de la părți contractante care sunt țări terțe și care au fost respinse de către Comisie.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului regulament, atât denumirile de origine, inclusiv „denumirile de origine” definite în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cât și indicațiile geografice sunt denumite în continuare „indicații geografice”.

În sensul prezentului regulament, atât denumirile de origine, inclusiv „denumirile de origine” definite în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cât și indicațiile geografice sunt denumite în continuare „indicații geografice agricole sau neagricole”.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

Articolul 2

Înregistrarea internațională a indicațiilor geografice în urma aderării

Înregistrarea internațională a indicațiilor geografice în urma aderării

În urma aderării Uniunii la Actul de la Geneva, Comisia depune la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale („Biroul Internațional”) cereri de înregistrare internațională a indicațiilor geografice protejate și înregistrate în temeiul dreptului Uniunii și care se referă la produse originare din Uniune în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Actul de la Geneva.

1. În urma aderării Uniunii la Actul de la Geneva, Comisia depune la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale („Biroul Internațional”) cereri de înregistrare internațională a indicațiilor geografice protejate și înregistrate în temeiul dreptului Uniunii și care se referă la produse originare din Uniune în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Actul de la Geneva.

Pentru a evalua dacă trebui depusă sau nu o cerere de înregistrare internațională, Comisia ia în considerare criteriile prevăzute la articolul 2 alineatul (3). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește lista indicațiilor geografice menționate la alineatul (1), în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

2. Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește lista indicațiilor geografice menționate la prezentul articol alineatul (1), în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). Lista respectivă cuprinde toate indicațiile geografice europene care au fost înregistrate deja în registrul internațional de către statele membre care erau părți contractante ale Uniunii speciale înainte de aderarea Uniunii la Actul de la Geneva.

 

3. Până la... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], o autoritate a unui stat membru, un grup de producători interesat sau un singur producător care utilizează o indicație geografică protejată și înregistrată în Uniune notifică Comisiei denumirile indicațiilor geografice pe care doresc să le includă în lista indicațiilor geografice menționată la alineatul (2).

Pentru a întocmi lista menționată la alineatul (2), Comisia ia în considerare, în special, următoarele:

Pentru a întocmi lista menționată la alineatul (2), Comisia include toate indicațiile geografice notificate pe care le-a primit în conformitate cu prezentul alineat primul paragraf.

 

Cu toate acestea, Comisia poate refuza, în strânsă cooperare cu statele membre, asociațiile profesionale și producătorii interesați, includerea în lista respectivă a unei indicații geografice specifice și își justifică decizia, luând în considerare, în special, următoarele:

(a)  valoarea producției indicației geografice;

 

(b)  valoarea exporturilor indicației geografice;

(b)  valoarea exporturilor indicației geografice sau a potențialului ei privind exporturile sau ambele;

 

(ba)  importanța economică și regională specială a indicației geografice;

(c)  protecția indicației geografice în temeiul altor acorduri internaționale;

 

(d)  utilizarea abuzivă actuală sau potențială a indicației geografice pe teritoriul altor membri ai Uniunii speciale;

 

(e)  numărul total de indicații geografice originare de pe teritoriile altor membri ai Uniunii speciale și înregistrate în registrul Biroului Internațional („registrul internațional”).

 

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Înregistrarea internațională ulterioară a indicațiilor geografice ale Uniunii

Înregistrarea internațională ulterioară a indicațiilor geografice ale Uniunii

În urma aderării Uniunii la Actul de la Geneva, Comisia poate, din inițiativă proprie sau la cererea unui stat membru sau a unui grup de producători interesat sau a unui singur producător care utilizează o indicație geografică protejată și înregistrată în Uniune, să adopte acte de punere în aplicare pentru depunerea, la Biroul Internațional, a unei cereri de înregistrare internațională a unei indicații geografice protejate și înregistrate în temeiul dreptului Uniunii și care se referă la un produs originar din Uniune.

În urma aderării Uniunii la Actul de la Geneva, Comisia poate să adopte, din inițiativă proprie, sau adoptă, la cererea unui stat membru, a Parlamentului European sau a unui grup de producători interesat sau a unui singur producător care utilizează o indicație geografică protejată și înregistrată în Uniune, acte de punere în aplicare pentru depunerea, la Biroul Internațional, a unei cereri de înregistrare internațională a unei indicații geografice protejate și înregistrate în temeiul dreptului Uniunii și care se referă la un produs originar din Uniune. În acest scop, Comisia consultă în mod regulat statele membre, asociațiile profesionale și producătorii din Uniune.

Pentru a evalua dacă trebui depusă sau nu o cerere de înregistrare internațională, Comisia ia în considerare criteriile prevăzute la articolul 2 alineatul (3). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Evaluarea indicațiilor geografice din țări terțe înregistrate în registrul internațional

Evaluarea indicațiilor geografice din țări terțe înregistrate în registrul internațional

(1)  Comisia evaluează publicarea notificată de Biroul Internațional în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Actul de la Geneva cu privire la indicațiile geografice înregistrate în registrul internațional și cu privire la care partea contractantă de origine, definită la articolul 1 litera (xv) din Actul de la Geneva, nu este un stat membru, pentru a stabili dacă aceasta conține elementele obligatorii prevăzute în norma 5 alineatul (2) din Regulamentul comun al Acordului de la Lisabona și al Actului de la Geneva („regulamentul comun”)8 și datele specifice privind calitatea, reputația sau caracteristicile prevăzute în norma 5 alineatul (3) din regulamentul respectiv, precum și pentru a evalua dacă publicarea se referă la un produs pentru care se acordă protecția indicațiilor geografice în cadrul Uniunii. Perioada pentru efectuarea acestei evaluări nu depășește patru luni și nu include evaluarea altor dispoziții specifice ale Uniunii referitoare la introducerea produselor pe piață și, în special, la standardele sanitare și fitosanitare, la standardele de comercializare și la etichetarea produselor alimentare.

1.  Comisia evaluează publicarea notificată de Biroul Internațional în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Actul de la Geneva cu privire la indicațiile geografice înregistrate în registrul internațional și cu privire la care partea contractantă de origine, definită la articolul 1 litera (xv) din Actul de la Geneva, nu este un stat membru, pentru a stabili dacă aceasta conține elementele obligatorii prevăzute în norma 5 alineatul (2) din Regulamentul comun al Acordului de la Lisabona și al Actului de la Geneva („regulamentul comun”)8 și datele specifice privind calitatea, reputația sau caracteristicile prevăzute în norma 5 alineatul (3) din regulamentul respectiv, precum și pentru a evalua dacă publicarea se referă la un produs pentru care se acordă protecția indicațiilor geografice în cadrul Uniunii. Perioada pentru efectuarea acestei evaluări nu depășește patru luni și nu include evaluarea altor dispoziții specifice ale Uniunii referitoare la introducerea produselor pe piață și, în special, la standardele sanitare și fitosanitare, la standardele de comercializare și la etichetarea produselor alimentare.

(2)  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în temeiul alineatului (1), Comisia consideră că condițiile prevăzute la respectivul alineat sunt îndeplinite prima facie, aceasta publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, indicația geografică propusă pentru protecție în Uniune, împreună cu tipul de produs și țara de origine.

2.  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în temeiul alineatului (1), Comisia consideră că condițiile prevăzute la respectivul alineat sunt îndeplinite prima facie, aceasta publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, indicația geografică propusă pentru protecție în Uniune, împreună cu tipul de produs și țara de origine.

(3)  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în temeiul alineatului (1), Comisia consideră că condițiile prevăzute la respectivul alineat nu sunt îndeplinite, aceasta va lua decizia de a refuza protecția indicației geografice prin intermediul unui act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). În ceea ce privește indicațiile geografice care acoperă produse care nu țin de competența comitetelor prevăzute la articolul 13 alineatul (1), decizia va fi adoptată de Comisie fără aplicarea procedurii de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

3.  În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în temeiul alineatului (1), Comisia consideră că condițiile prevăzute la respectivul alineat nu sunt îndeplinite, aceasta ia o decizie motivată de a refuza protecția indicației geografice prin intermediul unui act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Actul de la Geneva, Comisia notifică Biroul Internațional cu privire la refuzarea efectelor înregistrării internaționale în cauză pe teritoriul Uniunii, în termen de un an de la primirea notificării înregistrării internaționale în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Actul de la Geneva.

În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Actul de la Geneva, Comisia notifică Biroul Internațional cu privire la refuzarea efectelor înregistrării internaționale în cauză pe teritoriul Uniunii, în termen de un an de la primirea notificării înregistrării internaționale în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Actul de la Geneva.

 

3a.  În cazul în care, după notificarea refuzului efectelor înregistrării internaționale în cauză pe teritoriul Uniunii ca urmare a absenței protecției pentru o categorie de produse în cadrul indicațiilor geografice ale Uniunii, evoluțiile ulterioare ale dreptului Uniunii permit categoriei de produse vizate de refuz să fie protejată, Comisia reevaluează dacă indicația geografică refuzată anterior poate fi protejată în prezent pe teritoriul Uniunii.

 

În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în temeiul prezentului alineat, Comisia consideră că condițiile prevăzute la alineatul (1) nu sunt îndeplinite, aceasta ia decizia de a retrage refuzul prin intermediul unui act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

 

În conformitate cu articolul 16 din Actul de la Geneva, Comisia notifică Biroul Internațional cu privire la retragerea refuzului efectelor înregistrării internaționale în cauză pe teritoriul Uniunii.

_________________

_________________

8 Regulamentul comun al Acordului de la Lisabona și al Actului de la Geneva al Acordului de la Lisabona, astfel cum a fost adoptat de Adunarea Uniunii de la Lisabona la 11 octombrie 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11 din 11 octombrie 2017.

8 Regulamentul comun al Acordului de la Lisabona și al Actului de la Geneva al Acordului de la Lisabona, astfel cum a fost adoptat de Adunarea Uniunii de la Lisabona la 11 octombrie 2017. Doc. WIPO A/57/11 din 11 octombrie 2017.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În termen de două luni de la data publicării denumirii indicației geografice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), autoritățile unui stat membru sau ale unei țări terțe alta decât partea contractantă de origine, sau o persoană fizică sau juridică care are un interes legitim și este stabilită în Uniune sau într-o țară terță alta decât partea contractantă de origine poate depune o opoziție la Comisie, într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii.

(1)  În termen de șase luni de la data publicării denumirii indicației geografice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), autoritățile unui stat membru sau ale unei țări terțe alta decât partea contractantă de origine, sau o persoană fizică sau juridică care are un interes legitim și este stabilită în Uniune sau într-o țară terță alta decât partea contractantă de origine poate depune o opoziție la Comisie, într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  indicația geografică înregistrată în registrul internațional se referă la un produs cu privire la care, în prezent, nu se acordă protecția indicațiilor geografice în cadrul UE;

eliminat

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Monitorizare și reexaminare

 

1.   Până la... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia evaluează participarea Uniunii la Actul de la Geneva și transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind principalele constatări.

 

Evaluarea se bazează, printre altele, pe următoarele aspecte:

 

a)   numărul de indicații geografice protejate în temeiul dreptului Uniunii pentru care s-au primit notificări, împreună cu o justificare pentru alegerea respectivelor indicații notificate și indicațiile geografice protejate în temeiul dreptului Uniunii care au fost respinse de terți;

 

b)   evoluția numărului țărilor terțe participante la Actul de la Geneva și acțiunea întreprinsă de Comisie pentru a crește acest număr; și

 

c)   numărul de indicații geografice neagricole care provin din țări terțe, care au fost respinse de Comisie.

 

2.   Până la... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă de extindere la produsele neagricole a protecției acordate indicațiilor geografice în temeiul dreptului Uniunii, în vederea participării depline a Uniunii la Actul de la Geneva.

(1)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul de la Lisabona privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine este un tratat din 1958, care oferă mijloacele de obținere a protecției pentru denumirile de origine în părțile contractante. Acordul are în prezent 28 de părți contractante, inclusiv șapte state membre. Cu toate acestea, Uniunea nu este parte contractantă, întrucât Acordul de la Lisabona permite numai apartenența statelor.

Acordul de la Lisabona a fost actualizat prin Actul de la Geneva, care permite organizațiilor internaționale să devină părți contractante. Astfel, Parlamentul va fi invitat să aprobe aderarea Uniunii la Actul de la Geneva pentru ca Uniunea să își exercite pe deplin competența exclusivă în ceea ce privește politica comercială comună. Prezenta propunere de regulament va permite apoi participarea efectivă a Uniunii la Uniunea de la Lisabona.

În general, raportoarea salută propunerea care va asigura poziția indicațiilor geografice ale Uniunii pe scena internațională, precum și poziția de lider a Uniunii în ceea ce privește protecția culturii și a producătorilor locali și va contribui la stimularea comerțului pentru anumite produse europene dincolo de acordurile bilaterale încheiate de Uniune cu partenerii săi.

Cu toate acestea, în opinia raportoarei, ar trebui găsite soluții pentru unele deficiențe ale propunerilor pentru ca aceasta să fie cea mai benefică pentru indicațiile geografice ale Uniunii.

1.  Raportoarea ar dori să sugereze Comisiei să prezinte o primă listă a indicațiilor geografice pe baza contribuțiilor din partea statelor membre și a părților interesate pertinente. Într-adevăr, acestea sunt cele mai în măsură să identifice indicațiile geografice (IG) pertinente ce urmează a fi incluse în registrul internațional. În plus, raportoarea este de părere că Comisia ar trebui să includă în lista sa toate IG care beneficiază în prezent de protecția prevăzută de dreptul Uniunii și care sunt înregistrate în registrul internațional de către acele state membre care erau membre ale Uniunii speciale înainte de aderarea Uniunii la Actul de la Geneva. Această listă ar trebui să fie actualizată într-o etapă ulterioară și ar trebui să vizeze includerea unui număr cât mai mare de IG ale Uniunii. În plus, Parlamentul ar trebui să fie în măsură să propună ca IG să fie înregistrate în Uniunea de la Lisabona.

2.  Deși Acordul de la Lisabona se referă atât la IG agricole, cât și la cele neagricole, Uniunea nu prevede o protecție pentru produsele neagricole. Aceasta constituie o deficiență gravă, care, în prezent, împiedică Uniunea să participe pe deplin la Actul de la Geneva. În plus, având în vedere competența exclusivă a Uniunii, statele membre care protejează IG neagricole nu vor putea să le protejeze în temeiul Actului de la Geneva. Raportoarea regretă această situație, în special pentru că ar fi putut fi soluționată înainte de adoptarea acestui act, având în vedere faptul că Parlamentul a formulat mai multe cereri în favoarea unei mai bune protecții a acestei categorii de produse în ultimii ani. În consecință, raportoarea propune ca Comisia să introducă rapid un instrument pentru protejarea IG neagricole prin intermediul unei legislații orizontale. Pe baza acestei sugestii, raportoarea a făcut o modificare pentru a se asigura că prezentul regulament ar fi în continuare adecvat scopului în cazul unor noi evoluții ale dreptului Uniunii în ceea ce privește produsele neagricole.

3.  Șapte state membre ale UE sunt membre ale Uniunii de la Lisabona și, în această calitate, au acceptat protecția unor indicații geografice din țări terțe. Raportoarea salută introducerea unei perioade de tranziție pentru ca aceste state membre să își poată îndeplini obligațiile internaționale asumate înainte de aderarea Uniunii la Actul de la Geneva. Raportoarea ar dori, de asemenea, să sublinieze că ar trebui analizată o soluție, cum ar fi participarea parțială a acestor țări la Actul de la Geneva, pentru ca acestea să poată continua să își protejeze pe deplin IG neagricole.

4.  Deși Actul de la Geneva permite organizațiilor internaționale să fie membre ale Uniunii speciale, acesta nu le conferă în mod automat un drept de vot. Într-adevăr, fiecare organizație internațională are un număr de voturi egal cu numărul statelor sale membre care sunt parte la act. Având în vedere competența exclusivă a Uniunii, acest lucru ar priva Uniunea de un drept de vot. Raportoarea ar dori să își exprime îngrijorările cu privire la această situație și să solicite Comisiei să examineze o posibilă soluție la această problemă, cum ar fi ratificarea instrumentului în interesul Uniunii de către statele membre.


AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (3.12.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Raportor pentru aviz: Christophe Hansen

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere a Comisiei vizează să asigure cadrul juridic pentru participarea efectivă a UE la Uniunea de la Lisabona a OMPI după ce UE va fi devenit parte contractantă la Actul de la Geneva. Raportorul salută propunerea actuală, care vine într-un context geopolitic complicat în care blocajele din cadrul forumurilor multilaterale reduc perspectiva unor progrese semnificative în ceea ce privește protecția indicațiilor geografice. Propunerea pune accentul pe mai multe chestiuni și, printre altele, subliniază următoarele aspecte:

1.  Vor exista avantaje semnificative legate de aderarea UE la Actul de la Geneva. Raportorul salută amploarea potențială extinsă a protecției pe care Actul de la Geneva l-ar oferi indicațiilor geografice europene; în plus, în urma aderării la Actul de la Geneva, Uniunea poate continua să solicite protecție pentru indicațiile geografice prin intermediul unor acorduri bilaterale cu partenerii comerciali care nu sunt (încă) părți la Actul de la Geneva.

2.  Raportorul dorește, de asemenea, să insiste asupra compatibilității propunerii actuale cu Acordul TRIPS al OMC, în vederea unei viitoare eventuale acțiuni de andocare.

3.  UE ar trebui să prezinte o listă cu indicațiile geografice extrase din listele de indicații geografice stabilite ale UE. Această listă ar trebui stabilită în strânsă consultare cu statele membre și cu părțile interesate pertinente și poate fi adaptată ulterior pentru a reflecta noile imperative de pe piață.

4.  În principiu, indicațiile geografice ale UE vor avea un nivel ridicat de protecție rapidă și definitivă în toate părțile prezente și viitoare la Actul de la Geneva, existând, în același timp, o reputație sporită a indicațiilor geografice ale UE prin intermediul registrului multilateral și datorită întinderii geografice extinse a protecției în temeiul Actului de la Geneva.

5.  Șapte state membre ale UE sunt membre ale Uniunii de la Lisabona și, în această calitate, au acceptat protecția unor indicații geografice din țări terțe. Este necesară o perioadă de tranziție pentru a îndeplini obligațiile internaționale asumate înainte de aderarea Uniunii la Actul de la Geneva.

În general, raportorul este de acord cu aceste modificări, cu excepția următoarelor amendamente.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Pentru ca Uniunea să își poată exercita pe deplin competența exclusivă în legătură cu politica sa comercială comună, aceasta va deveni parte contractantă la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice („Actul de la Geneva”)2 în temeiul Deciziei (UE) …/… a Consiliului3. Părțile contractante la Actul de la Geneva sunt membre ale unei Uniuni speciale create prin Acordul de la Lisabona privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine4(„Uniunea specială”). În conformitate cu articolul 3 din Decizia (UE) …/…, Uniunea urmează să fie reprezentată de Comisie în cadrul Uniunii speciale.

(1)  Pentru ca Uniunea să își poată exercita pe deplin competența exclusivă în legătură cu politica sa comercială comună, și în deplină compatibilitate cu angajamentele sale asumate în temeiul Acordului privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) al Organizației Mondiale a Comerțului, aceasta va deveni parte contractantă la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice („Actul de la Geneva”)2 în temeiul Deciziei (UE) …/… a Consiliului3. Părțile contractante la Actul de la Geneva sunt membre ale unei Uniuni speciale create prin Acordul de la Lisabona privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine4 („Uniunea specială”). În conformitate cu articolul 3 din Decizia (UE) …/…, Uniunea urmează să fie reprezentată de Comisie în cadrul Uniunii speciale.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 JO L […], […], p. […].

3 JO L […], […], p. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În urma aderării Uniunii la Actul de la Geneva, Comisia ar trebui, într-o primă etapă, să depună la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale („Biroul Internațional”) o cerere de înregistrare în registrul acestuia („registrul internațional”) a unei liste a indicațiilor geografice originare de pe teritoriul Uniunii și protejate pe teritoriul acesteia. Criteriile pentru întocmirea unei astfel de liste ar trebui, astfel cum se întâmplă în cazul unor acorduri bilaterale și regionale ale Uniunii privind protecția indicațiilor geografice, să ia în considerare în special valoarea producției și valoarea exporturilor, protecția în temeiul altor acorduri, precum și utilizarea abuzivă actuală sau potențială în țările terțe în cauză.

(4)  În urma aderării Uniunii la Actul de la Geneva, Comisia ar trebui, într-o primă etapă, să depună la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale („Biroul Internațional”) o cerere de înregistrare în registrul acestuia („registrul internațional”) a unei liste a indicațiilor geografice originare de pe teritoriul Uniunii și protejate pe teritoriul acesteia, în strânsă colaborare cu statele membre, asociațiile profesionale și producătorii interesați. Această listă ar trebui să includă, în măsura posibilităților, indicațiile geografice deja înregistrate de statele membre care erau părți contractante ale Uniunii speciale înaintea aderării Uniunii Europene la Actul de la Geneva. În plus, criteriile pentru întocmirea unei astfel de liste ar trebui, astfel cum se întâmplă în cazul unor acorduri bilaterale și regionale ale Uniunii privind protecția indicațiilor geografice, să ia în considerare în special valoarea producției și valoarea exporturilor, protecția în temeiul altor acorduri, precum și utilizarea abuzivă actuală sau potențială în țările terțe în cauză.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru a asigura faptul că indicațiile geografice suplimentare, protejate și înregistrate în Uniune, sunt înregistrate în registrul internațional, este oportun să se autorizeze Comisia, într-o etapă ulterioară, să depună cereri de înregistrare internațională a indicațiilor geografice suplimentare respective, din inițiativă proprie sau la cererea unui stat membru sau a unui grup de producători interesat sau, în cazuri excepționale, la cererea unui singur producător.

(5)  Pentru a asigura faptul că indicațiile geografice suplimentare sau viitoare, protejate și înregistrate în Uniune, sunt înregistrate în registrul internațional, inclusiv posibila extindere a protecției indicațiilor geografice pentru produsele neagricole, este oportun să se autorizeze Comisia, într-o etapă ulterioară, să depună cereri de înregistrare internațională a indicațiilor geografice suplimentare respective, din inițiativă proprie sau, în cazul unor indicații geografice neagricole, la cererea unui stat membru sau a unui grup de producători interesat sau, în cazuri excepționale, la cererea unui singur producător. Aderarea Uniunii la Actul de la Geneva nu aduce atingere protecției actuale și viitoare a indicațiilor geografice în acordurile bilaterale de liber-schimb. În acest sens, Comisia ar trebui să folosească un mecanism de consultare periodică a statelor membre, a asociațiilor profesionale și a producătorilor europeni pentru a stabili un dialog fluid cu părțile interesate.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pare echitabil ca taxele care trebuie plătite, în temeiul Actului de la Geneva și al Regulamentului comun al Acordului de la Lisabona și al Actului de la Geneva, pentru depunerea unei cereri la Biroul Internațional în vederea înregistrării internaționale a unei indicații geografice, precum și taxele care trebuie plătite cu privire la alte mențiuni din registrul internațional și pentru furnizarea de extrase, atestări sau alte informații cu privire la conținutul unei înregistrări internaționale să fie suportate de statul membru din care este originară indicația geografică respectivă. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere niciunei decizii a statului membru de a solicita rambursarea taxelor respective de către grupul de producători sau de către producătorul izolat care folosește indicația geografică pentru care se solicită înregistrarea internațională.

(9)  Pare echitabil ca taxele care trebuie plătite, în temeiul Actului de la Geneva și al Regulamentului comun al Acordului de la Lisabona și al Actului de la Geneva, pentru depunerea unei cereri la Biroul Internațional în vederea înregistrării internaționale a unei indicații geografice, precum și taxele care trebuie plătite cu privire la alte mențiuni din registrul internațional și pentru furnizarea de extrase, atestări sau alte informații cu privire la conținutul unei înregistrări internaționale să fie suportate de statul membru din care este originară indicația geografică respectivă.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului regulament, atât denumirile de origine, inclusiv „denumirile de origine” definite în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cât și indicațiile geografice sunt denumite în continuare „indicații geografice”.

În sensul prezentului regulament, atât denumirile de origine, inclusiv „denumirile de origine” definite în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cât și indicațiile geografice sunt denumite în continuare „indicații geografice, agricole sau neagricole”.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În urma aderării Uniunii la Actul de la Geneva, Comisia depune la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale („Biroul Internațional”) cereri de înregistrare internațională a indicațiilor geografice protejate și înregistrate în temeiul dreptului Uniunii și care se referă la produse originare din Uniune în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Actul de la Geneva.

În urma aderării Uniunii la Actul de la Geneva, Comisia depune la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale („Biroul Internațional”) cereri de înregistrare internațională a indicațiilor geografice protejate și înregistrate în temeiul dreptului Uniunii și care se referă la produse originare din Uniune sau la cererea unui stat membru sau a unui grup de producători interesat, în cazul indicațiilor geografice neagricole, în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Actul de la Geneva.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește lista indicațiilor geografice menționate la alineatul (1), în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește lista indicațiilor geografice menționate la alineatul (1), în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). Lista include, în măsura posibilităților, indicațiile geografice europene deja înregistrate în registrul internațional de statele membre care erau părți contractante ale Uniunii speciale înaintea aderării Uniunii Europene la Actul de la Geneva.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a întocmi lista menționată la alineatul (2), Comisia ia în considerare, în special, următoarele:

Pentru a întocmi lista menționată la alineatul (2), Comisia ia în considerare, printre altele, următoarele:

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În urma aderării Uniunii la Actul de la Geneva, Comisia poate, din inițiativă proprie sau la cererea unui stat membru sau a unui grup de producători interesat sau a unui singur producător care utilizează o indicație geografică protejată și înregistrată în Uniune, să adopte acte de punere în aplicare pentru depunerea, la Biroul Internațional, a unei cereri de înregistrare internațională a unei indicații geografice protejate și înregistrate în temeiul dreptului Uniunii și care se referă la un produs originar din Uniune.

În urma aderării Uniunii la Actul de la Geneva, Comisia poate, din inițiativă proprie sau la cererea unui stat membru sau a unui grup de producători interesat sau a unui singur producător care utilizează o indicație geografică, agricolă sau neagricolă, protejată și înregistrată în Uniune, să adopte acte de punere în aplicare pentru depunerea, la Biroul Internațional, a unei cereri de înregistrare internațională a unei indicații geografice protejate și înregistrate în temeiul dreptului Uniunii și care se referă la un produs originar din Uniune.

În acest sens, Comisia folosește un mecanism de consultare periodică a statelor membre, a asociațiilor profesionale și a producătorilor europeni.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a evalua dacă trebui depusă sau nu o cerere de înregistrare internațională, Comisia ia în considerare criteriile prevăzute la articolul 2 alineatul (3). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

Potrivit dispozițiilor din primul paragraf al prezentului articol, actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Comisia evaluează publicarea notificată de Biroul Internațional în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Actul de la Geneva cu privire la indicațiile geografice înregistrate în registrul internațional și cu privire la care partea contractantă de origine, definită la articolul 1 litera (xv) din Actul de la Geneva, nu este un stat membru, pentru a stabili dacă aceasta conține elementele obligatorii prevăzute în norma 5 alineatul (2) din Regulamentul comun al Acordului de la Lisabona și al Actului de la Geneva („regulamentul comun”)8 și datele specifice privind calitatea, reputația sau caracteristicile prevăzute în norma 5 alineatul (3) din regulamentul respectiv, precum și pentru a evalua dacă publicarea se referă la un produs pentru care, în prezent, se acordă protecția indicațiilor geografice în cadrul Uniunii. Perioada pentru efectuarea acestei evaluări nu depășește patru luni și nu include evaluarea altor dispoziții specifice ale Uniunii referitoare la introducerea produselor pe piață și, în special, la standardele sanitare și fitosanitare, la standardele de comercializare și la etichetarea produselor alimentare.

(1)  Comisia evaluează publicarea notificată de Biroul Internațional în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Actul de la Geneva cu privire la indicațiile geografice înregistrate în registrul internațional și cu privire la care partea contractantă de origine, definită la articolul 1 litera (xv) din Actul de la Geneva, nu este un stat membru, pentru a stabili dacă aceasta conține elementele obligatorii prevăzute în norma 5 alineatul (2) din Regulamentul comun al Acordului de la Lisabona și al Actului de la Geneva („regulamentul comun”)8 și datele specifice privind calitatea, reputația sau caracteristicile prevăzute în norma 5 alineatul (3) din regulamentul respectiv, precum și pentru a evalua dacă publicarea se referă la un produs pentru care se acordă protecția indicațiilor geografice în cadrul Uniunii. Perioada pentru efectuarea acestei evaluări nu depășește patru luni și nu include evaluarea altor dispoziții specifice ale Uniunii referitoare la introducerea produselor pe piață și, în special, la standardele sanitare și fitosanitare, la standardele de comercializare și la etichetarea produselor alimentare.

_________________

_________________

8 Regulamentul comun al Acordului de la Lisabona și al Actului de la Geneva al Acordului de la Lisabona, astfel cum a fost adoptat de Adunarea Uniunii de la Lisabona la 11 octombrie 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11 din 11 octombrie 2017.

8 Regulamentul comun al Acordului de la Lisabona și al Actului de la Geneva al Acordului de la Lisabona, astfel cum a fost adoptat de Adunarea Uniunii de la Lisabona la 11 octombrie 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11 din 11 octombrie 2017.

Justificare

Regulamentul ar trebui să țină seama de eventualele evoluții viitoare ale legislației europene, de exemplu în ceea ce privește protecția indicațiilor geografice altele decât cele agricole.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  indicația geografică înregistrată în registrul internațional se referă la un produs cu privire la care, în prezent, nu se acordă protecția indicațiilor geografice în cadrul UE;

(e)  indicația geografică înregistrată în registrul internațional se referă la un produs cu privire la care nu se acordă protecția indicațiilor geografice în cadrul UE în momentul opoziției;

Justificare

Regulamentul ar trebui să țină seama de eventualele evoluții viitoare ale legislației europene, de exemplu în ceea ce privește protecția indicațiilor geografice altele decât cele agricole.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acest lucru nu aduce atingere niciunei decizii a statului membru de a solicita rambursarea sumelor menționate la primul paragraf de către grupul de producători sau de către producătorul izolat care folosește indicația geografică pentru care se solicită înregistrarea internațională.

eliminat

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

Referințe

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

10.9.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

INTA

10.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Christophe Hansen

29.8.2018

Examinare în comisie

20.11.2018

 

 

 

Data adoptării

10.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

39

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (30.11.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este comisie competentă, să propună ca Parlamentul European să își adopte poziția în primă lectură preluând propunerea Comisiei.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

Referințe

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

10.9.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

10.9.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Data adoptării

27.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

49

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

8

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Scrisoare adresată domnului Pavel Svoboda, președintele Comisiei pentru afaceri juridice, de către Czesław Adam Siekierski, președintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, la 1 octombrie 2018

Traducere

Stimate domnule președinte,

Comisia AGRI a fost sesizată pentru aviz cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (COM(2018)0365 - 2018/0189(COD)), pentru care Comisia JURI este competentă.

Totuși, în cadrul reuniunii coordonatorilor AGRI din 29 august 2018, având în vedere caracterul în principal tehnic al propunerii, aceștia au decis să nu emită un aviz juridic oficial, ci să transmită în schimb comisiei competente considerații generale privind subiectul în cauză, sub forma prezentei scrisori.

Mesajul principal pe care am dori să îl transmitem raportorilor, raportorilor din umbră și altor membri ai Comisiei JURI care se ocupă de propunere este că am dori să subliniem că este fundamental ca denumirile de origine (DO) și indicațiile geografice (IG) să fie protejate în cazul sectorului agricol și al celui agroalimentar ale UE, dat fiind că vasta majoritate a denumirilor cuprinse în aceste denumiri de origine sau indicații geografice privesc produse alimentare. Astfel cum este reamintit în expunerea de motive a propunerii, acest tip de protecție prezintă o valoare ridicată în sensul promovării calității, al asigurării încrederii consumatorilor, al conservării tradițiilor, al contribuției la viabilitatea zonelor rurale și, îndeosebi, al asigurării unui preț semnificativ mai bun pentru producători.

Comisia AGRI a jucat un rol decisiv pentru dezvoltarea legislației interne a UE din domeniu [îndeosebi prin adoptarea regulamentelor (UE) nr. 1151/2012 și 1308/2013]. Pe plan internațional, a sprijinit întotdeauna politica generală a UE de promovare și de îmbunătățire a protecției DO și IG prin intermediul acordurilor bilaterale, regionale și multilaterale, în ciuda reticenței evidente a unora dintre partenerii noștri comerciali. În acest sens, aderarea Uniunii la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona, precum și propunerea legislativă aferentă de a asigura participarea sa efectivă la acest instrument multilateral reprezintă în mod clar o evoluție pozitivă.

În ceea ce privește conținutul propunerii, Comisia AGRI ar dori să facă următoarele trei observații:

Evident, obiectivul primordial al Comisiei, atunci când își exercită competențele care îi revin în temeiul regulamentului propus, ar trebui să fie acela de a asigura protejarea unui număr cât mai mare de denumiri UE în registrul internațional al OMPI. Atunci când negociază acorduri bilaterale (cum ar fi CETA sau acordul în curs de negociere cu Mercosur), UE trebuie adesea să se mulțumească cu o listă foarte limitată de denumiri, ceea ce creează o mulțime de frustrări în rândul producătorilor ale căror DO sau IG nu sunt incluse în listă. În schimb, într-un context multilateral, cum ar fi cel al sistemului de la Lisabona, unde toate țările participante recunosc valoarea și beneficiile unei protecții adecvate a DO și IG, Comisia nu ar trebui să ezite să fie ambițioasă și curajoasă, încercând să asigure includerea în registru a tuturor denumirilor UE (sau cel puțin a celor cu o valoare comercială internațională reală).

Valoarea sistemului de la Lisabona ca instrument pentru protecția internațională a DO și IG europene este oarecum redusă de numărul foarte limitat de participanți la sistem. La ultima numărătoare, doar 23 de țări din afara UE erau părți la Acordul de la Lisabona, doar una dintre acestea situându-se printre primii noștri zece parteneri comerciali (Turcia). Din acest motiv, Uniunea ar trebui să depună toate eforturile pentru a încuraja și alte țări să adere la sistemul de la Lisabona și pentru a continua să urmărească, prin negocieri bilaterale cu țări neparticipante, protecția DO și IG europene care nu poate fi garantată prin intermediul acestui instrument multilateral.

În sfârșit, din punct de vedere instituțional, Comisia AGRI ar dori să sublinieze că, în conformitate cu actuala propunere legislativă, toate deciziile importante pe care trebuie să le ia UE în ceea ce privește, spre exemplu, lista de IG care ar trebui inclusă în cererea inițială de protecție și înregistrare, depunerea ulterioară a unor cereri suplimentare la nivelul UE, acordarea sau refuzul protecției pentru IG ale unor țări terțe sau anularea ulterioară a acestei protecții vor fi adoptate prin acte de punere în aplicare - lucru care ar însemna că aceste decizii ar fi aproape în totalitate în afara controlului Parlamentului. Prin urmare, se ridică problema dacă nu ar trebui să se introducă un anumit tip de contribuție parlamentară în contextul punerii în aplicare a prezentului regulament, inclusiv, de exemplu, posibilitatea ca Parlamentul să aprobe lista inițială a indicațiilor geografice care urmează să fie întocmită de Comisie în temeiul articolul 2 sau să formuleze propriile sale solicitări în ceea ce privește depunerea de cereri suplimentare în temeiul articolului 3, dacă este necesar.

Se înțelege de la sine că rămân întru totul la dispoziția dumneavoastră în cazul în care raportoarea JURI sau dumneavoastră doriți să organizăm schimburi suplimentare de opinii pe această temă și aștept cu interes includerea ideilor de mai sus în raportul legislativ în curs de elaborare de către Comisia JURI.

Cu stimă,

Czesław Adam SIEKIERSKI

CC:  Dl Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț internațional


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

Referințe

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Data prezentării la PE

27.7.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

10.9.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

INTA

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Raportori

Data numirii

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Examinare în comisie

6.12.2018

 

 

 

Data adoptării

23.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Lola Sánchez Caldentey

Data depunerii

28.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 12 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate