Postup : 2018/0189(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0036/2019

Predkladané texty :

A8-0036/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0361

SPRÁVA     ***I
PDF 285kWORD 108k
28.1.2019
PE 631.792v02-00 A8-0036/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Virginie Rozière

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0365),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0383/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0036/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Na to, aby bola EÚ plne schopná vykonávať svoju výlučnú právomoc vo vzťahu k spoločnej obchodnej politike, stane sa zmluvnou stranou Ženevského aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (ďalej len „Ženevský akt“) na základe rozhodnutia Rady (EÚ).../… Zmluvné strany Ženevského aktu sú členmi Osobitnej únie vytvorenej na základe Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (ďalej len „Osobitná únia“). V súlade s článkom 3 rozhodnutia (EÚ) .../... bude Únia v Osobitnej únii zastúpená Komisiou.

(1)  Na to, aby bola EÚ plne schopná vykonávať svoju výlučnú právomoc vo vzťahu k spoločnej obchodnej politike a aby bola v plnom súlade so záväzkami v rámci Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) Svetovej obchodnej organizácie, stane sa zmluvnou stranou Ženevského aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (ďalej len „Ženevský akt“)2 na základe rozhodnutia Rady (EÚ) .../…3. Zmluvné strany Ženevského aktu sú členmi Osobitnej únie vytvorenej na základe Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach4 (ďalej len „Osobitná únia“). V súlade s článkom 3 rozhodnutia (EÚ) .../... bude Únia v Osobitnej únii zastúpená Komisiou.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

 

3 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].

3 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

 

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  Európsky parlament prijal 6. októbra 2015 uznesenie o možnom rozšírení ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky, v ktorom uviedol svoje stanovisko v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu by Komisia mala v prvom rade podať na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodný úrad“) žiadosť o zápis zoznamu zemepisných označení s pôvodom a ochranou na území Únie do ich registra (ďalej len „medzinárodný register“). Kritériá na stanovenie takéhoto zoznamu by, ako je to v prípade niektorých dvojstranných a regionálnych dohôd Únie o ochrane zemepisných označení, mali zohľadniť najmä výrobnú hodnotu a vývoznú hodnotu, ochranu podľa iných dohôd, ako aj súčasné alebo potenciálne zneužitie v dotknutých tretích krajinách.

(4)  Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu by Komisia mala v prvom rade podať na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodný úrad“) žiadosť o zápis zoznamu zemepisných označení s pôvodom a ochranou na území Únie do ich registra (ďalej len „medzinárodný register“) v kontexte úzkej spolupráce s členskými štátmi, obchodnými združeniami a dotknutými výrobcami. Na to, aby Komisia mohla takýto zoznam vypracovať, by členský štát, zainteresovaná skupina výrobcov alebo jednotliví výrobcovia používajúci zemepisné označenie, ktoré je chránené a zapísané v Únii, mali preto Komisii oznámiť názvy zemepisných označení, ktoré by chceli mať zaradené do uvedeného zoznamu. Komisia by tieto zemepisné označenia mala do uvedeného zoznamu zaradiť. Na základe kritérií, ktoré sa často používajú v prípade niektorých dvojstranných a regionálnych dohôd Únie o ochrane zemepisných označení, najmä pokiaľ ide o výrobnú hodnotu a vývoznú hodnotu, ochranu podľa iných dohôd, ako aj súčasné alebo potenciálne zneužitie v dotknutých tretích krajinách, by však Komisia mala mať možnosť vzniesť námietku voči pridaniu konkrétneho zemepisného označenia do zoznamu zemepisných označení s pôvodom a ochranou na území Únie a svoje rozhodnutie by mala odôvodniť. Okrem toho by mal zoznam zahŕňať všetky zemepisné označenia, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje ochrana podľa práva Únie a ktoré v medzinárodnom registri zapísali tie členské štáty, ktoré boli členmi Osobitnej únie pred pristúpením Únie k Ženevskému aktu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  S cieľom zabezpečiť, aby boli dodatočné zemepisné označenia chránené a zapísané v Únii zapísané v medzinárodnom registri, je vhodné poveriť Komisiu, aby v neskoršej etape podala žiadosti o medzinárodný zápis takýchto dodatočných zemepisných označení, a to buď na základe vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť členského štátu alebo zainteresovanej skupiny výrobcov, alebo, vo výnimočných prípadoch, na žiadosť jednotlivých výrobcov.

(5)  S cieľom zabezpečiť, aby boli dodatočné zemepisné označenia chránené a zapísané v Únii zapísané v medzinárodnom registri, a to aj po možnom rozšírení ochrany na zemepisné označenia nepoľnohospodárskych výrobkov, je vhodné poveriť Komisiu, aby v neskoršej etape podala žiadosti o medzinárodný zápis takýchto dodatočných zemepisných označení, a to buď na základe vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť členského štátu, Európskeho parlamentu, príslušného obchodného združenia alebo zainteresovanej skupiny výrobcov, alebo, vo výnimočných prípadoch, na žiadosť jednotlivých výrobcov. Komisia by preto mala pravidelne konzultovať so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami. Okrem toho pristúpením Únie k Ženevskému aktu by sa nemala ohroziť súčasná a budúca ochrana zemepisných označení v dvojstranných dohodách o voľnom obchode.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Pridanie zemepisných označení do medzinárodného registra by malo slúžiť na zabezpečenie kvalitných výrobkov, spravodlivej hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľa. Popri významnej kultúrnej a ekonomickej hodnote by sa malo hodnotenie zemepisných označení posudzovať so zreteľom na hodnotu vytvorenú pre miestne spoločenstvá s cieľom podporiť rozvoj vidieka a nové pracovné príležitosti vo výrobe, spracovaní a iných súvisiacich službách.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b)  Komisia by mala využívať mechanizmus pravidelných konzultácií s členskými štátmi, obchodnými združeniami a výrobcami z Únie s cieľom nadviazať s príslušnými zainteresovanými stranami stály dialóg.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  Je vhodné ustanoviť postup na stiahnutie zamietnutia ochrany, najmä v prípade ďalšieho vývoja práva Únie, ktorý umožní ochranu nepoľnohospodárskych zemepisných označení.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a)  Je možné, že sedem členských štátov, ktoré boli členmi Osobitnej únie, by sa tiež chcelo zúčastňovať na Ženevskom akte s cieľom získať ochranu zemepisných označení, na ktoré sa nevzťahuje horizontálna ochrana na úrovni Únie. Aby sa im to umožnilo, treba zvážiť, že by sa im umožnila čiastočná účasť na Ženevskom akte, bez ohľadu na prípadné právomoci Únie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  S cieľom uhradiť akýkoľvek nedoplatok v súvislosti s prevádzkovým rozpočtom Osobitnej únie by Únia mala byť schopná stanoviť osobitný príspevok v rámci prostriedkov dostupných na tento účel v ročnom rozpočte Únie.

(10)  S cieľom uhradiť akýkoľvek nedoplatok v súvislosti s prevádzkovým rozpočtom Osobitnej únie by Únia mala byť schopná stanoviť osobitný príspevok v rámci prostriedkov dostupných na tento účel v ročnom rozpočte Únie vzhľadom na hospodársku a kultúrnu hodnotu ochrany zemepisných označení.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre vykonávanie členstva Únie v Osobitnej únii by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu, aby stanovila zoznam zemepisných označení, a to na podanie žiadosti o ich medzinárodný zápis na medzinárodnom úrade po pristúpení k Ženevskému aktu, na následné podanie žiadosti o medzinárodný zápis zemepisného označenia na medzinárodnom úrade, na zamietnutie námietky, na rozhodnutie o tom, či sa udelí, alebo neudelí ochrana zemepisného označenia zapísaného v medzinárodnom registri, a na zrušenie ochrany zemepisného označenia v Únii zapísaného v medzinárodnom registri. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011,

(11)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre vykonávanie členstva Únie v Osobitnej únii by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu, aby stanovila zoznam zemepisných označení, a to na podanie žiadosti o ich medzinárodný zápis na medzinárodnom úrade po pristúpení k Ženevskému aktu, na následné podanie žiadosti o medzinárodný zápis zemepisného označenia na medzinárodnom úrade, na zamietnutie námietky, na rozhodnutie o tom, či sa udelí, alebo neudelí ochrana zemepisného označenia zapísaného v medzinárodnom registri, na zrušenie ochrany zemepisného označenia v Únii zapísaného v medzinárodnom registri a na stiahnutie zamietnutia účinkov medzinárodného zápisu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011. Zoznam výborov v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 by sa mal aktualizovať v prípade, že ďalší vývoj práva Únie umožní ochranu nepoľnohospodárskych výrobkov.

__________________

__________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a)  Aby sa Únia mohla plne zúčastňovať na Ženevskom akte, je potrebné zaviesť systém na ochranu nepoľnohospodárskych zemepisných označení vytvorený prostredníctvom horizontálnych právnych predpisov na úrovni Únie. Na tento účel by bolo žiaduce, aby Komisia čo najskôr predložila legislatívny návrh, ktorým sa rozšíri ochrana udelená zemepisným označeniam podľa práva Únie na nepoľnohospodárske výrobky. Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na nepoľnohospodárske zemepisné označenia chránené v členských štátoch až do zavedenia takéhoto systému.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11b)  Vzhľadom na stále obmedzenú účasť tretích krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Ženevského aktu, je dôležité zabezpečiť, aby Komisia priebežne monitorovala a hodnotila účasť Únie na tomto akte. Na účely vykonania takéhoto hodnotenia by Komisia mala okrem iného zohľadniť počet zemepisných označení chránených podľa práva Únie, ktoré boli oznámené, počet zemepisných označení, ktoré boli zamietnuté tretími stranami, vývoj počtu tretích krajín zúčastňujúcich sa na Ženevskom akte, opatrenia prijaté Komisiou na zvýšenie tohto počtu, ako aj počet nepoľnohospodárskych zemepisných označení pochádzajúcich z tretích krajín, ktoré sú zmluvnými stranami, a ktoré Komisia zamietla.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa označenia pôvodu vrátane „označení pôvodu“, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a nariadení (EÚ) č. 1308/2013, a zemepisné označenia ďalej spoločne označujú ako „zemepisné označenia“.

Na účely tohto nariadenia sa označenia pôvodu vrátane „označení pôvodu“, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a nariadení (EÚ) č. 1308/2013, a zemepisné označenia ďalej spoločne označujú ako „zemepisné označenia poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych výrobkov“.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Medzinárodný zápis zemepisných označení po pristúpení

Medzinárodný zápis zemepisných označení po pristúpení

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu musí Komisia predložiť Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodný úrad“) žiadosti o medzinárodný zápis zemepisných označení chránených a zapísaných podľa právnych predpisov Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky s pôvodom v Únii podľa článku 5 ods. 1 a 2 Ženevského aktu.

1. Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu musí Komisia predložiť Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodný úrad“) žiadosti o medzinárodný zápis zemepisných označení chránených a zapísaných podľa právnych predpisov Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky s pôvodom v Únii podľa článku 5 ods. 1 a 2 Ženevského aktu.

S cieľom posúdiť, či podať žiadosť o medzinárodnú registráciu, alebo nie, Komisia zohľadní kritériá stanovené v článku 2 ods. 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví zoznam zemepisných označení uvedených v prvom odseku v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

2. Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví zoznam zemepisných označení uvedených v prvom odseku v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2. Tento zoznam bude obsahovať všetky európske zemepisné označenia, ktoré už v medzinárodnom registri zapísali tie členské štáty, ktoré boli členmi Osobitnej únie ešte pred pristúpením Únie k Ženevskému aktu.

 

3. Orgán členského štátu, zainteresovaná skupina výrobcov alebo jednotliví výrobcovia využívajúci zemepisné označenie chránené a zapísané v Únii do ... [šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] oznámia Komisii názvy zemepisných označení, ktoré chcú zaradiť do zoznamu zemepisných označení uvedeného v odseku 2.

S cieľom stanoviť zoznam uvedený v druhom odseku Komisia zohľadní najmä:

S cieľom stanoviť zoznam uvedený v druhom odseku Komisia zaradí všetky zemepisné označenia, ktoré jej boli oznámené v súlade s prvým pododsekom tohto odseku.

 

Komisia však môže v úzkej spolupráci s členskými štátmi, obchodnými združeniami a príslušnými výrobcami odmietnuť zahrnúť do zoznamu konkrétne zemepisné označenie, pričom svoje rozhodnutie odôvodní s prihliadnutím najmä na:

a)  výrobnú hodnotu zemepisného označenia;

 

b)  vývoznú hodnotu zemepisného označenia;

b)  vývoznú hodnotu zemepisného označenia alebo jeho vývozného potenciálu alebo oboch;

 

ba)  osobitný hospodársky a regionálny význam zemepisného označenia;

c)  ochranu zemepisného označenia podľa iných medzinárodných dohôd;

 

d)  súčasné alebo potenciálne zneužívanie zemepisného označenia v rámci ostatných členov Osobitnej únie;

 

e)  celkový počet zemepisných označení s pôvodom na územiach iných členov Osobitnej únie a zapísaných do registra medzinárodného úradu (ďalej len „medzinárodný register“).

 

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Následná medzinárodná registrácia zemepisných označení Únie

Následná medzinárodná registrácia zemepisných označení Únie

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu alebo zainteresovanej skupiny výrobcov, alebo jednotlivých výrobcov používajúcich zemepisné označenie chránené a zapísané v Únii prijať vykonávacie akty s cieľom podať žiadosť o medzinárodný zápis zemepisného označenia chráneného a zapísaného v súlade s právnymi predpismi Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky s pôvodom v Únii, v rámci medzinárodného úradu.

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu môže Komisia buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť členského štátu, Európskeho parlamentu alebo zainteresovanej skupiny výrobcov, alebo jednotlivých výrobcov používajúcich zemepisné označenie chránené a zapísané v Únii prijať vykonávacie akty s cieľom podať žiadosť o medzinárodný zápis zemepisného označenia chráneného a zapísaného v súlade s právnymi predpismi Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky s pôvodom v Únii, v rámci medzinárodného úradu. Na tento účel Komisia pravidelne konzultuje s členskými štátmi, obchodnými združeniami a výrobcami z Únie.

S cieľom posúdiť, či podať žiadosť o medzinárodnú registráciu, alebo nie, Komisia zohľadní kritériá stanovené v článku 2 ods. 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Posúdenie zemepisných označení tretej krajiny zapísaných v medzinárodnom registri

Posúdenie zemepisných označení tretej krajiny zapísaných v medzinárodnom registri

(1)  Komisia posúdi oznámenie zverejnené medzinárodným úradom podľa článku 6 ods. 4 Ženevského aktu o zemepisných označeniach zapísaných v medzinárodnom registri, a v súvislosti s ktorými zmluvná strana pôvodu, ako sa vymedzuje podľa článku 1 písm. xv) Ženevského aktu, nie je členským štátom, a to s cieľom určiť, či obsahuje povinné prvky stanovené v pravidle 5 ods. 2 vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode a Ženevskému aktu (ďalej len „vykonávací predpis“), ako aj údaje o kvalite, dobrom mene alebo vlastnostiach, ako sa stanovuje v pravidle 5 ods. 3 tohto predpisu, ako aj posúdiť, či sa oznámenie vzťahuje na výrobok, pre ktorý sa ochrana zemepisných označení v rámci Únie v súčasnosti poskytuje. Lehota na vykonanie takéhoto posúdenia nesmie presiahnuť štyri mesiace a nesmie zahŕňať posúdenie iných osobitných ustanovení Únie týkajúcich sa umiestňovania produktov na trh, a najmä sanitárnych a rastlinolekárskych noriem, obchodných noriem a označovania potravín.

1.  Komisia posúdi oznámenie zverejnené medzinárodným úradom podľa článku 6 ods. 4 Ženevského aktu o zemepisných označeniach zapísaných v medzinárodnom registri, a v súvislosti s ktorými zmluvná strana pôvodu, ako sa vymedzuje podľa článku 1 písm. xv) Ženevského aktu, nie je členským štátom, a to s cieľom určiť, či obsahuje povinné prvky stanovené v pravidle 5 ods. 2 vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode a Ženevskému aktu (ďalej len „vykonávací predpis“), ako aj údaje o kvalite, dobrom mene alebo vlastnostiach, ako sa stanovuje v pravidle 5 ods. 3 tohto predpisu, ako aj posúdiť, či sa oznámenie vzťahuje na výrobok, pre ktorý sa ochrana zemepisných označení v rámci Únie poskytuje. Lehota na vykonanie takéhoto posúdenia nesmie presiahnuť štyri mesiace a nesmie zahŕňať posúdenie iných osobitných ustanovení Únie týkajúcich sa umiestňovania produktov na trh, a najmä sanitárnych a rastlinolekárskych noriem, obchodných noriem a označovania potravín.

(2)  Ak na základe posúdenia vykonaného podľa odseku 1 Komisia usúdi, že podmienky stanovené v uvedenom odseku sú splnené prima facie, zverejní zemepisné označenie navrhované na ochranu v Únii spolu s druhom výrobku a krajinou pôvodu v Úradnom vestníku Európskej únie, sérii C.

2.  Ak na základe posúdenia vykonaného podľa odseku 1 Komisia usúdi, že podmienky stanovené v uvedenom odseku sú splnené prima facie, zverejní zemepisné označenie navrhované na ochranu v Únii spolu s druhom výrobku a krajinou pôvodu v Úradnom vestníku Európskej únie, sérii C.

(3)  Ak na základe posúdenia vykonaného podľa odseku 1 Komisia usúdi, že podmienky stanovené v uvedenom odseku nie sú splnené, prijme rozhodnutie o zamietnutí ochrany zemepisného označenia prostredníctvom vykonávacieho aktu prijatého v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2. Pokiaľ ide o zemepisné označenia vzťahujúce sa na výrobky, ktoré nepatria do pôsobnosti výborov stanovených v článku 13 ods. 1, Komisia prijme rozhodnutie bez uplatnenia postupu preskúmania uvedeného v článku 13 ods. 2.

3.  Ak na základe posúdenia vykonaného podľa odseku 1 Komisia usúdi, že podmienky stanovené v uvedenom odseku nie sú splnené, prijme odôvodnené rozhodnutie o zamietnutí ochrany zemepisného označenia prostredníctvom vykonávacieho aktu prijatého v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

V súlade s článkom 15 ods. 1 Ženevského aktu Komisia oznámi medzinárodnému úradu zamietnutie účinkov príslušného medzinárodného zápisu v rámci územia Únie, a to do jedného roka od prijatia oznámenia o medzinárodnom zápise v súlade s článkom 6 ods. 4 Ženevského aktu.

V súlade s článkom 15 ods. 1 Ženevského aktu Komisia oznámi medzinárodnému úradu zamietnutie účinkov príslušného medzinárodného zápisu v rámci územia Únie, a to do jedného roka od prijatia oznámenia o medzinárodnom zápise v súlade s článkom 6 ods. 4 Ženevského aktu.

 

3a.  Ak po oznámení zamietnutia účinkov príslušného medzinárodného zápisu na území Únie z dôvodu chýbajúcej ochrany určitej kategórie výrobkov v rámci zemepisných označení Únie ďalší vývoj práva Únie umožní, aby bola táto zamietnutá kategória výrobkov chránená, Komisia opätovne posúdi, či zemepisné označenie, ktoré bolo predtým zamietnuté, už teraz môže byť na území Únie chránené.

 

Pokiaľ Komisia na základe posúdenia vykonaného podľa tohto odseku usúdi, že podmienky stanovené v odseku 1 sú splnené, prostredníctvom vykonávacieho aktu prijatého v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2 prijme rozhodnutie o stiahnutí zamietnutia.

 

V súlade s článkom 16 Ženevského aktu Komisia informuje medzinárodný úrad o stiahnutí zamietnutia účinkov príslušného medzinárodného zápisu na území Únie.

_________________

_________________

8 Vykonávací predpis k Lisabonskej dohode a Ženevskému aktu Lisabonskej dohody, ako ho prijalo zhromaždenie Lisabonskej únie 11. októbra 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Dok. WIPO A/57/11 z 11. októbra 2017.

8 Vykonávací predpis k Lisabonskej dohode a Ženevskému aktu Lisabonskej dohody, ako ho prijalo zhromaždenie Lisabonskej únie 11. októbra 2017. Dok. WIPO A/57/11 z 11. októbra 2017.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Do dvoch mesiacov od dátumu zverejnenia názvu zemepisného označenia v Úradnom vestníku Európskej Únie v súlade s článkom 4 ods. 2 orgány členského štátu alebo inej tretej krajiny, ako je zmluvná strana pôvodu, alebo fyzická či právnická osoba s oprávneným záujmom a so sídlom v Únii alebo v inej tretej krajine, ako je zmluvná strana pôvodu, môžu podať námietku Komisii, a to v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

(1)  Do šiestich mesiacov od dátumu zverejnenia názvu zemepisného označenia v Úradnom vestníku Európskej Únie v súlade s článkom 4 ods. 2 orgány členského štátu alebo inej tretej krajiny, ako je zmluvná strana pôvodu, alebo fyzická či právnická osoba s oprávneným záujmom a so sídlom v Únii alebo v inej tretej krajine, ako je zmluvná strana pôvodu, môžu podať námietku Komisii, a to v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zemepisné označenie zapísané v medzinárodnom registri sa vzťahuje na výrobok, pre ktorý sa v rámci EÚ v súčasnosti neposkytuje ochrana v rámci zemepisných označení EÚ;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Monitorovanie a preskúmanie

 

1.   Do... [dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia posúdi účasť Únie na Ženevskom akte a Európskemu parlamentu a Rade predloží správu o hlavných zisteniach.

 

Toto posúdenie sa okrem iného zakladá na týchto prvkoch:

 

a)   počet zemepisných označení chránených podľa práva Únie, v súvislosti s ktorými bolo doručené oznámenie s odôvodnením výberu oznámených označení, a zemepisných označení chránených podľa práva Únie, ktoré tretie strany zamietli;

 

b)   vývoj počtu tretích krajín zúčastňujúcich sa na Ženevskom akte a opatrenia, ktoré Komisia prijala na zvýšenie tohto počtu; a

 

c)   počet nepoľnohospodárskych zemepisných označení pochádzajúcich z tretích krajín, ktoré Komisia zamietla.

 

2.   Do ... [dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia s výhľadom na plnú účasť Únie na Ženevskom akte prípadne predloží legislatívny návrh na rozšírenie ochrany poskytovanej zemepisným označeniam podľa práva Únie na nepoľnohospodárske výrobky.

(1)

  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu je zmluva z roku 1958, ktorá svojim zmluvným stranám poskytuje prostriedky na získanie ochrany označení pôvodu. Dohoda má v súčasnosti dvadsaťosem zmluvných strán vrátane siedmich členských štátov. Samotná Únia však nie je zmluvnou stranou, keďže Lisabonská dohoda umožňuje len členstvo štátov.

Lisabonská dohoda bola aktualizovaná prostredníctvom Ženevského aktu, ktorý aj medzinárodným organizáciám umožňuje stať sa zmluvnými stranami. Parlament bude preto vyzvaný, aby udelil súhlas s pristúpením Únie k Ženevskému aktu, aby tak Únia mohla v plnej miere vykonávať svoju výlučnú právomoc v oblasti spoločnej obchodnej politiky. Tento návrh nariadenia tak Únii umožní účinnú účasť v Lisabonskej únii.

Spravodajkyňa vo všeobecnosti víta návrh, ktorý uľahčí postavenie zemepisných označení Únie na medzinárodnej scéne, ako aj vedúcu pozíciu Únie, pokiaľ ide o ochranu jej miestnej kultúry a výrobcov, a ktorý prispeje k posilneniu obchodu s niektorými európskymi výrobkami nad rámec dvojstranných dohôd uzatvorených medzi Úniou a jej partnermi.

Zároveň je však spravodajkyňa toho názoru, že v návrhu treba vyriešiť niektoré nedostatky, aby mal pre zemepisné označenia Únie čo najväčší prínos.

1.  Spravodajkyňa by chcela navrhnúť, aby Komisia predložila prvý zoznam zemepisných označení na základe príspevkov členských štátov a príslušných zainteresovaných strán. Práve oni sú totiž v najlepšej pozícii na to, aby určili, ktoré zemepisné označenia sa majú zaradiť do medzinárodného registra. Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že Komisia by do svojho zoznamu mala zahrnúť všetky zemepisné označenia, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje ochrana podľa práva Únie a ktoré v medzinárodnom registri zapísali tie členské štáty, ktoré boli členmi Osobitnej únie ešte pred pristúpením Únie k Ženevskému aktu. Tento zoznam by sa mal neskôr aktualizovať, pričom jeho cieľom by malo byť zaradenie čo najväčšieho možného počtu zemepisných označení Únie. Parlament by okrem toho mal mať možnosť navrhnúť zemepisné označenia, ktoré sa majú zapísať v Lisabonskej únii.

2.  Kým Lisabonská dohoda zahŕňa poľnohospodárske aj nepoľnohospodárske zemepisné označenia, Únia nepoľnohospodárskym výrobkom neposkytuje ochranu. To predstavuje závažný nedostatok, ktorý momentálne Únii bráni v plnej účasti na Ženevskom akte. Navyše, členské štáty, v ktorých je ochrana nepoľnohospodárskych zemepisných označení možná, ich vzhľadom na výlučnú právomoc Únie v rámci Ženevského aktu nebudú môcť chrániť. Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad touto situáciou, a to najmä preto, že mohla byť vyriešená ešte pred prijatím tohto aktu, keďže Parlament v posledných rokoch predložil niekoľko požiadaviek na ďalšie rozšírenie ochrany tejto kategórie výrobkov. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby Komisia prostredníctvom horizontálnych právnych predpisov urýchlene zaviedla nástroj na ochranu nepoľnohospodárskych zemepisných označení. Na základe uvedeného návrhu spravodajkyňa vykonala úpravu s cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie bolo vhodné na daný účel aj v prípade ďalšieho vývoja práva Únie, pokiaľ ide o nepoľnohospodárske výrobky.

3.  Členom Lisabonskej únie je sedem členských štátov EÚ, ktoré ako také akceptovali ochranu zemepisných označení tretích krajín. Spravodajkyňa víta zavedenie prechodného obdobia, aby tieto členské štáty mohli splniť svoje medzinárodné záväzky prijaté pred pristúpením Únie k Ženevskému aktu. Spravodajkyňa by takisto rada zdôraznila, že treba zvážiť aj riešenie, akým by bola čiastočná účasť týchto krajín na Ženevskom akte, aby tieto štáty mohli naďalej v plnej miere chrániť svoje nepoľnohospodárske zemepisné označenia.

4.  Hoci Ženevský akt umožňuje, aby sa členom Osobitnej únie stala medzinárodná organizácia, neposkytuje jej to automaticky hlasovacie právo. V skutočnosti má totiž každá medzinárodná organizácia taký počet hlasov, ktorý zodpovedá počtu jej členských štátov, ktoré sú stranami aktu. Vzhľadom na výlučnú právomoc Únie by tak Únia prišla o svoje hlasovacie právo. Spravodajkyňa by chcela vyjadriť svoje obavy v súvislosti s touto situáciou a požiadať Komisiu, aby sa pokúsila nájsť možné riešenie tohto problému, ako je napríklad ratifikácia nástroja členskými štátmi v záujme Únie.


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (3.12.2018)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

(COM52018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Christophe Hansen

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu je zaistiť právny rámec pre účinnú účasť EÚ v Lisabonskej únii WIPO, keď sa EÚ stane zmluvnou stranou Ženevského aktu. Spravodajca víta súčasný návrh, ktorý prichádza v náročnej geopolitickej situácii, keď blokovanie návrhov na multilaterálnych fórach, žiaľ, znižuje vyhliadky na dosiahnutie zmysluplného pokroku pri ochrane zemepisných označení. Návrh sa zameriava na viaceré aspekty a okrem iného zdôrazňuje tieto otázky:

1.  Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu prinesie dôležité výhody. Spravodajca víta potenciálne rozšírenie rozsahu ochrany, ktoré Ženevský akt prinesie pre európske zemepisné označenia; Únia okrem toho môže aj po pristúpení k Ženevskému aktu pokračovať v úsilí o zabezpečenie ochrany zemepisných označení prostredníctvom dvojstranných dohôd s obchodnými partnermi, ktorí (zatiaľ) nie sú zmluvnou stranou Ženevského aktu.

2.  Spravodajca tiež trvá na zlučiteľnosti súčasného návrhu s dohodou TRIPS Svetovej obchodnej organizácie, aby prípadne mohli byť v budúcnosti spojené.

3.  EÚ by mala predložiť zoznam zemepisných označení vytvorený z registrov zavedených zemepisných označení EÚ. Tento zoznam by sa mal vytvoriť v úzkej spolupráci s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami a neskôr môže byť upravený, aby zodpovedal novým požiadavkám trhu.

4.  Zemepisné označenia EÚ budú mať v zásade u všetkých súčasných a budúcich zmluvných strán Ženevského aktu rýchlu a konečnú ochranu na vysokej úrovni. Zriadením multilaterálneho registra a vďaka širokému zemepisnému rozsahu ochrany podľa Ženevského aktu sa zároveň zlepší dobré meno zemepisných označení EÚ.

5.  Členom Lisabonskej únie je sedem členských štátov EÚ, ktoré v súvislosti s tým prijali ochranu zemepisných označení tretích krajín. Na splnenie medzinárodných záväzkov prijatých pred pristúpením Únie k Ženevskému aktu je potrebné prechodné obdobie.

Spravodajca vo všeobecnosti súhlasí s týmito úpravami s výnimkou týchto pozmeňujúcich návrhov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Na to, aby bola EÚ plne schopná vykonávať svoju výlučnú právomoc vo vzťahu k spoločnej obchodnej politike, stane sa zmluvnou stranou Ženevského aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (ďalej len „Ženevský akt“)2 na základe rozhodnutia Rady (EÚ).../...3. Zmluvné strany Ženevského aktu sú členmi Osobitnej únie vytvorenej na základe Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach4 (ďalej len „Osobitná únia“). V súlade s článkom 3 rozhodnutia (EÚ) .../... bude Únia v Osobitnej únii zastúpená Komisiou.

(1)  Nato, aby bola EÚ plne schopná vykonávať svoju výlučnú právomoc vo vzťahu k spoločnej obchodnej politike, a v plnom súlade so záväzkami v rámci Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) Svetovej obchodnej organizácie, stane sa zmluvnou stranou Ženevského aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (ďalej len „Ženevský akt“)2 na základe rozhodnutia Rady (EÚ) .../…3. Zmluvné strany Ženevského aktu sú členmi Osobitnej únie vytvorenej na základe Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach4 (ďalej len „Osobitná únia“). V súlade s článkom 3 rozhodnutia (EÚ) .../... bude Únia v Osobitnej únii zastúpená Komisiou.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].

3 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu by Komisia mala v prvom rade podať na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodný úrad“) žiadosť o zápis zoznamu zemepisných označení s pôvodom a ochranou na území Únie do ich registra (ďalej len „medzinárodný register“). Kritériá na stanovenie takéhoto zoznamu by, ako je to v prípade niektorých dvojstranných a regionálnych dohôd Únie o ochrane zemepisných označení, mali zohľadniť najmä výrobnú hodnotu a vývoznú hodnotu, ochranu podľa iných dohôd, ako aj súčasné alebo potenciálne zneužitie v dotknutých tretích krajinách.

(4)  Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu by Komisia mala v prvom rade podať na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodný úrad“) žiadosť o zápis zoznamu zemepisných označení s pôvodom a ochranou na území Únie do ich registra (ďalej len „medzinárodný register“), a to v úzkej spolupráci s členskými štátmi, obchodnými združeniami a dotknutými výrobcami. Tento zoznam by mal podľa možnosti zahŕňať zemepisné označenia, ktoré už sú zapísané členskými štátmi, ktoré boli zmluvnými stranami Osobitnej únie pred pristúpením Európskej únie k Ženevskému aktu. Navyše, kritériá na stanovenie takéhoto zoznamu by ako je to v prípade niektorých dvojstranných a regionálnych dohôd Únie o ochrane zemepisných označení mali zohľadniť najmä výrobnú hodnotu a vývoznú hodnotu, ochranu podľa iných dohôd, ako aj súčasné alebo potenciálne zneužitie v dotknutých tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  S cieľom zabezpečiť, aby boli dodatočné zemepisné označenia chránené a zapísané v Únii zapísané v medzinárodnom registri, je vhodné poveriť Komisiu, aby v neskoršej etape podala žiadosti o medzinárodný zápis takýchto dodatočných zemepisných označení, a to buď na základe vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť členského štátu alebo zainteresovanej skupiny výrobcov, alebo, vo výnimočných prípadoch, na žiadosť jednotlivých výrobcov.

(5)  S cieľom zabezpečiť, aby boli dodatočné alebo budúce zemepisné označenia chránené a zapísané v Únii zapísané v medzinárodnom registri a prípadne aby sa ochrana rozšírila na zemepisné označenia nepoľnohospodárskych výrobkov, je vhodné poveriť Komisiu, aby v neskoršej etape podala žiadosti o medzinárodný zápis takýchto dodatočných zemepisných označení, a to buď na základe vlastnej iniciatívy alebo v prípade zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov na žiadosť členského štátu alebo zainteresovanej skupiny výrobcov, alebo vo výnimočných prípadoch na žiadosť jednotlivých výrobcov. Pristúpením Únie k Ženevskému aktu nie je dotknutá súčasná a budúca ochrana zemepisných označení v dvojstranných dohodách o voľnom obchode. V tomto ohľade by Komisia mala využívať mechanizmus pravidelných konzultácií s členskými štátmi, obchodnými združeniami a európskymi výrobcami s cieľom nadviazať so zainteresovanými stranami stály dialóg.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Zdá sa spravodlivé, aby poplatky, ktoré sa majú zaplatiť podľa Ženevského aktu a vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode a Ženevskému aktu, za podanie žiadosti o medzinárodný zápis zemepisného označenia na medzinárodnom úrade, ako aj poplatky, ktoré sa majú zaplatiť v prípade ostatných údajov zapísaných v medzinárodnom registri a za poskytovanie výpisov, osvedčení alebo iných informácií týkajúcich sa obsahu tohto medzinárodného zápisu, znášal členský štát, z ktorého označenie pôvodu alebo zemepisné označenie pochádza. Tým by nemalo byť dotknuté nijaké rozhodnutie členského štátu požiadať o vrátenie týchto poplatkov od skupiny výrobcov alebo od jednotlivých výrobcov používajúcich zemepisné označenie, pre ktoré sa žiada medzinárodný zápis.

(9)  Zdá sa spravodlivé, aby poplatky, ktoré sa majú zaplatiť podľa Ženevského aktu a vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode a Ženevskému aktu, za podanie žiadosti o medzinárodný zápis zemepisného označenia na medzinárodnom úrade, ako aj poplatky, ktoré sa majú zaplatiť v prípade ostatných údajov zapísaných v medzinárodnom registri a za poskytovanie výpisov, osvedčení alebo iných informácií týkajúcich sa obsahu tohto medzinárodného zápisu, znášal členský štát, z ktorého označenie pôvodu alebo zemepisné označenie pochádza.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa označenia pôvodu vrátane „označení pôvodu“, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a nariadení (EÚ) č. 1308/2013, a zemepisné označenia ďalej spoločne označujú ako „zemepisné označenia.

Na účely tohto nariadenia sa označenia pôvodu vrátane „označení pôvodu“, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a nariadení (EÚ) č. 1308/2013, a zemepisné označenia ďalej spoločne označujú ako „zemepisné označenia poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych výrobkov“.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu musí Komisia predložiť Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodný úrad“) žiadosti o medzinárodný zápis zemepisných označení chránených a zapísaných podľa právnych predpisov Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky s pôvodom v Únii podľa článku 5 ods. 1 a 2 Ženevského aktu.

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu musí Komisia predložiť Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodný úrad“) žiadosti o medzinárodný zápis zemepisných označení chránených a zapísaných podľa právnych predpisov Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky s pôvodom v Únii, alebo na žiadosť členského štátu alebo zainteresovanej skupiny výrobcov v prípade zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov podľa článku 5 ods. 1 a 2 Ženevského aktu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví zoznam zemepisných označení uvedených v prvom odseku v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví zoznam zemepisných označení uvedených v prvom odseku v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2. Tento zoznam podľa možnosti zahŕňa európske zemepisné označenia, ktoré už sú zapísané v medzinárodnom registri členskými štátmi, ktoré boli zmluvnými stranami Osobitnej únie pred pristúpením Európskej únie k Ženevskému aktu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom stanoviť zoznam uvedený v druhom odseku Komisia zohľadní najmä:

S cieľom stanoviť zoznam uvedený v druhom odseku Komisia okrem iného zohľadní najmä:

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu alebo zainteresovanej skupiny výrobcov, alebo jednotlivých výrobcov používajúcich zemepisné označenie chránené a zapísané v Únii prijať vykonávacie akty s cieľom podať žiadosť o medzinárodný zápis zemepisného označenia chráneného a zapísaného v súlade s právnymi predpismi Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky s pôvodom v Únii, v rámci medzinárodného úradu.

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu Komisia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu alebo zainteresovanej skupiny výrobcov, alebo jednotlivých výrobcov používajúcich zemepisné označenie poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych výrobkov chránené a zapísané v Únii prijme vykonávacie akty s cieľom podať medzinárodnému úradu žiadosť o medzinárodný zápis zemepisného označenia chráneného a zapísaného v súlade s právnymi predpismi Únie a vzťahujúceho sa na výrobky s pôvodom v Únii.

Komisia na tento účel využíva mechanizmus pravidelných konzultácií s členskými štátmi, obchodnými združeniami a európskymi výrobcami.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom posúdiť, či podať žiadosť o medzinárodnú registráciu, alebo nie, Komisia zohľadní kritériá stanovené v článku 2 ods. 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

Ako je stanovené v prvom odseku tohto článku, uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Komisia posúdi oznámenie zverejnené medzinárodným úradom podľa článku 6 ods. 4 Ženevského aktu o zemepisných označeniach zapísaných v medzinárodnom registri, a v súvislosti s ktorými zmluvná strana pôvodu, ako sa vymedzuje podľa článku 1 písm. xv) Ženevského aktu, nie je členským štátom, a to s cieľom určiť, či obsahuje povinné prvky stanovené v pravidle 5 ods. 2 vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode a Ženevskému aktu (ďalej len „vykonávací predpis“)8, ako aj údaje o kvalite, dobrom mene alebo vlastnostiach, ako sa stanovuje v pravidle 5 ods. 3 tohto predpisu, ako aj posúdiť, či sa oznámenie vzťahuje na výrobok, pre ktorý sa ochrana zemepisných označení v rámci Únie v súčasnosti poskytuje. Lehota na vykonanie takéhoto posúdenia nesmie presiahnuť štyri mesiace a nesmie zahŕňať posúdenie iných osobitných ustanovení Únie týkajúcich sa umiestňovania produktov na trh, a najmä sanitárnych a rastlinolekárskych noriem, obchodných noriem a označovania potravín.

(1)  Komisia posúdi oznámenie zverejnené medzinárodným úradom podľa článku 6 ods. 4 Ženevského aktu o zemepisných označeniach zapísaných v medzinárodnom registri, a v súvislosti s ktorými zmluvná strana pôvodu, ako sa vymedzuje podľa článku 1 písm. xv) Ženevského aktu, nie je členským štátom, a to s cieľom určiť, či obsahuje povinné prvky stanovené v pravidle 5 ods. 2 vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode a Ženevskému aktu (ďalej len „vykonávací predpis“)8, ako aj údaje o kvalite, dobrom mene alebo vlastnostiach, ako sa stanovuje v pravidle 5 ods. 3 tohto predpisu, ako aj posúdiť, či sa oznámenie vzťahuje na výrobok, pre ktorý sa ochrana zemepisných označení v rámci Únie poskytuje. Lehota na vykonanie takéhoto posúdenia nesmie presiahnuť štyri mesiace a nesmie zahŕňať posúdenie iných osobitných ustanovení Únie týkajúcich sa umiestňovania produktov na trh, a najmä sanitárnych a rastlinolekárskych noriem, obchodných noriem a označovania potravín.

_________________

_________________

8 Vykonávací predpis k Lisabonskej dohode a Ženevskému aktu Lisabonskej dohody, ako ho prijalo zhromaždenie Lisabonskej únie 11. októbra 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, dok. WIPO A/57/11 z 11. októbra 2017.

8 Vykonávací predpis k Lisabonskej dohode a Ženevskému aktu Lisabonskej dohody, ako ho prijalo zhromaždenie Lisabonskej únie 11. októbra 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, dok. WIPO A/57/11 z 11. októbra 2017.

Odôvodnenie

V nariadení by sa mal zohľadniť akýkoľvek budúci vývoj právnych predpisov EÚ, napríklad pokiaľ ide o ochranu zemepisných označení iných než poľnohospodárskych výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zemepisné označenie zapísané v medzinárodnom registri sa vzťahuje na výrobok, pre ktorý sa v rámci EÚ v súčasnosti neposkytuje ochrana v rámci zemepisných označení EÚ;

e)  zemepisné označenie zapísané v medzinárodnom registri sa vzťahuje na výrobok, pre ktorý sa v rámci EÚ neposkytuje v čase podania námietky ochrana v rámci zemepisných označení EÚ;

Odôvodnenie

V nariadení by sa mal zohľadniť akýkoľvek budúci vývoj právnych predpisov EÚ, napríklad pokiaľ ide o ochranu zemepisných označení iných než poľnohospodárskych výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto ustanovením nie je dotknuté akékoľvek rozhodnutie členského štátu požiadať o vrátanie súm uvedených v prvom odseku od skupiny výrobcov alebo od jednotlivých výrobcov používajúcich zemepisné označenie, pre ktoré sa žiada medzinárodný zápis.

vypúšťa sa

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Referenčné čísla

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

10.9.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

10.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Christophe Hansen

29.8.2018

Prerokovanie vo výbore

20.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (30.11.2018)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

(COM(2018)0365 – C8‑0383/2018 – 2018/0189(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina‑Ioana Vălean

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Európsky parlament prijal návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Referenčné čísla

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

10.9.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

10.9.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Dátum prijatia

27.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

49

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

49

+

ALDE

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Karl‑Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

8

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

List z 1. októbra 2018, ktorý adresoval Czesław Adam Siekierski, predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Pavlovi Svobodovi, predsedovi Výboru pre právne veci.

Preklad

Vážený pán predseda,

návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (COM(2018)365 final – 2018/0189(COD)), ktorého gestorským výborom je výbor JURI, bol postúpený výboru AGRI na vypracovanie stanoviska.

Počas schôdze, ktorá sa konala 29. augusta 2018, sa však koordinátori výboru AGRI vzhľadom na v podstate technickú povahu tohto návrhu rozhodli, že nevydajú formálne legislatívne stanovisko, ale že namiesto toho predložia gestorskému výboru všeobecné úvahy k danej téme formou tohto listu.

Našou hlavnou myšlienkou určenou spravodajcom, tieňovým spravodajcom a ďalším členom výboru JURI, ktorí sa zaoberajú týmto návrhom, je zdôrazniť zásadný význam zodpovedajúcej ochrany označení pôvodu a zemepisných označení pre poľnohospodárske a poľnohospodársko-potravinárske odvetvia EÚ, pretože prevažná väčšina názvov, na ktoré sa takéto označenia alebo označenia vzťahujú, sa týka potravinových výrobkov. Ako sa uvádza v dôvodovej správe návrhu, tento druh ochrany má veľkú hodnotu, pokiaľ ide o podporu kvality, zabezpečenie dôvery spotrebiteľov, zachovanie tradícií, prínos k životaschopnosti vidieckych oblastí a, čo je najdôležitejšie, poskytovanie významnej cenovej prirážky výrobcom.

Výbor AGRI zohrával rozhodujúcu úlohu pri vypracúvaní vnútorných právnych predpisov EÚ v tejto oblasti (najmä prijatím nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a 1308/2013). Na medzinárodnej scéne vždy podporoval všeobecnú politiku EÚ na podporu a posilnenie ochrany označení pôvodu a zemepisných označení prostredníctvom bilaterálnych, regionálnych a multilaterálnych dohôd, a to aj napriek zjavnej neochote niektorých našich obchodných partnerov. V tejto súvislosti predstavuje pristúpenie Únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody, ako aj súvisiaci legislatívny návrh na zabezpečenie jeho účinnej účasti na tomto viacstrannom nástroji jednoznačne pozitívny vývoj.

Pokiaľ ide o obsah návrhu, výbor AGRI by chcel predložiť tieto tri pripomienky:

Je zrejmé, že hlavným cieľom Komisie pri výkone jej právomocí podľa navrhovaného nariadenia by malo byť docielenie toho, aby čo najviac názvov EÚ získalo ochranu v medzinárodnom registri WIPO. Pri rokovaniach o dvojstranných dohodách (ako je CETA alebo dohoda, o ktorej sa v súčasnosti rokuje s Mercosurom) sa musí EÚ často uspokojiť s veľmi obmedzeným zoznamom názvov, čo spôsobuje značnú frustráciu tých výrobcov, ktorých označenia pôvodu alebo zemepisné označenia sú z tohto zoznamu vynechané. V multilaterálnom kontexte, ako napríklad v prípade Lisabonského systému, kde všetky zúčastnené krajiny uznávajú hodnotu a prínosy primeranej ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, by sa Komisia mala odvážne a ambiciózne usilovať o zaradenie všetkých názvov EÚ (alebo aspoň tých so skutočným významom v medzinárodnom obchode) do registra.

Hodnotu Lisabonského systému ako nástroja na medzinárodnú ochranu našich označení pôvodu a zemepisných označení do istej miery znižuje veľmi nízky počet účastníkov tohto systému. Pri poslednom sčítaní bolo zmluvnými stranami Lisabonskej dohody len 23 krajín, ktoré nepatria do EÚ, pričom v prvej desiatke našich najvýznamnejších obchodných partnerov je len jedna z nich je (Turecko). Z tohto dôvodu by EÚ mala vynakladať čo najväčšie úsilie, aby podnietila ostatné krajiny k tomu, aby sa zapojili do Lisabonského systému, a prostredníctvom dvojstranných rokovaní s nezúčastnenými krajinami naďalej presadzovať ochranu svojich označení pôvodu a zemepisných označení, ktorú nie je možné zabezpečiť prostredníctvom tohto mnohostranného nástroja.

Pokiaľ ide o inštitucionálne hľadisko, výbor AGRI by nakoniec rád poukázal na to, že podľa súčasného legislatívneho návrhu by sa všetky dôležité rozhodnutia, ktoré má EÚ prijať v súvislosti napr. so zoznamom zemepisných označení, ktoré sa majú zahrnúť do pôvodnej žiadosti o ochranu a registráciu, následným predkladaním ďalších žiadostí EÚ, udelením alebo odmietnutím ochrany zemepisných označení tretích krajín alebo následným zrušením tejto ochrany, mali prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov – čo by znamenalo, že takéto rozhodnutia by boli takmer úplne mimo kontroly Parlamentu. Otázkou je teda, či by sa do uplatňovania tohto nariadenia nemala začleniť určitá forma účasti Parlamentu, ako napríklad možnosť Parlamentu schvaľovať pôvodný zoznam zemepisných označení, ktorý má Komisia vypracovať podľa článku 2, alebo požiadať v prípade potreby z vlastnej iniciatívy o podanie ďalších žiadostí podľa článku 3.

Naďalej som, prirodzene, v plnej miere k dispozícii v prípade, že by ste Vy alebo Váš spravodajca mali záujem o ďalšie prediskutovanie tejto problematiky, a dúfam, že uvedené myšlienky budú začlenené do legislatívnej správy, ktorú pripravuje výbor JURI.

(zdvorilostná formulka a podpis)

Kópia:  Bernd Lange, predseda Výboru pre medzinárodný obchod


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Referenčné čísla

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Dátum predloženia v EP

27.7.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

10.9.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.12.2018

 

 

 

Dátum prijatia

23.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lola Sánchez Caldentey

Dátum predloženia

28.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 12. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia