Betänkande - A8-0036/2019Betänkande
A8-0036/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

28.1.2019 - (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Virginie Rozière


Förfarande : 2018/0189(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0036/2019
Ingivna texter :
A8-0036/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0365),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0383/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018[1]

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor samt yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0036/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  För att unionen ska kunna utöva sin exklusiva befogenhet i fråga om den gemensamma handelspolitiken fullt ut, kommer den att ansluta sig till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (nedan kallad Genèveakten)2, i enlighet med rådets beslut (EU).../…3 . De avtalsslutande parterna i Genèveakten är medlemmar av en särskild union som skapades genom Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och internationell registrering av dem4 (nedan kallad den särskilda unionen). I enlighet med artikel 3 i beslut (EU).../... företräds unionen av kommissionen i den särskilda unionen.

(1)  För att unionen ska kunna utöva sin exklusiva befogenhet i fråga om den gemensamma handelspolitiken fullt ut och vara helt i överensstämmelse med sina åtaganden enligt Världshandelsorganisationens avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips), kommer den att ansluta sig till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (nedan kallad Genèveakten)2, i enlighet med rådets beslut (EU).../…3. De avtalsslutande parterna i Genèveakten är medlemmar av en särskild union som skapades genom Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och internationell registrering av dem4 (nedan kallad den särskilda unionen). I enlighet med artikel 3 i beslut (EU).../... företräds unionen av kommissionen i den särskilda unionen.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

 

3 EUT C […], […], s. […].

3 EUT C […], […], s. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

 

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Den 6 oktober 2015 antog Europaparlamentet en resolution om en möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska beteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter, i vilken det framförde sina synpunkter i denna fråga.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Efter unionens anslutning till Genèveakten bör kommissionen som ett första steg till den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (nedan kallad den internationella byrån) ge in en ansökan om registrering av en förteckning över geografiska beteckningar som har sitt ursprung i och är skyddade i det aktuella unionsterritoriet i deras register (nedan kallat det internationella registret). I kriterierna för upprättandet av en sådan förteckning bör, i likhet med vissa av de bilaterala och regionala avtal som rör skydd av geografiska beteckningar, särskild hänsyn tas till produktionsvärdet och exportvärdet, skydd enligt andra avtal samt pågående eller potentiellt missbruk i de berörda tredjeländerna.

(4)  Efter unionens anslutning till Genèveakten bör kommissionen som ett första steg till den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (nedan kallad den internationella byrån) ge in en ansökan om registrering av en förteckning över geografiska beteckningar som har sitt ursprung i och är skyddade i det aktuella unionsterritoriet i deras register (nedan kallat det internationella registret), inom ramen för det nära samarbetet med medlemsstaterna, branschorganisationerna och de berörda producenterna. För att kommissionen ska kunna upprätta en sådan förteckning bör därför en medlemsstat, en berörd producentgrupp eller en enskild producent som använder en geografisk beteckning som är skyddad och registrerad i unionen meddela kommissionen namnen på de geografiska beteckningar som de vill ska tas med i den förteckningen. Kommissionen bör ta med dessa geografiska beteckningar i förteckningen. På grundval av de kriterier som ofta används för vissa av de bilaterala och regionala avtal som rör skydd av geografiska beteckningar, särskilt produktionsvärdet och exportvärdet, skydd enligt andra avtal samt pågående eller potentiellt missbruk i de berörda tredjeländerna, bör kommissionen emellertid ha möjlighet att invända mot att en särskild geografisk beteckning införs i förteckningen över geografiska beteckningar med ursprung i och skydd inom unionens territorium, och bör motivera sitt beslut angående detta. Förteckningen bör dessutom omfatta alla geografiska beteckningar som för närvarande åtnjuter skydd enligt unionsrätten och som har registrerats i det internationella registret av de medlemsstater som var medlemmar i den särskilda unionen före unionens anslutning till Genèveakten.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att säkerställa att ytterligare geografiska beteckningar som är skyddade och registrerade i unionen även registreras i det internationella registret, är det lämpligt att bemyndiga kommissionen att senare lämna in ansökningar om internationell registrering av sådana ytterligare geografiska beteckningar, på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat, en berörd producentgrupp eller i undantagsfall en enskild producent.

(5)  För att säkerställa att ytterligare geografiska beteckningar som är skyddade och registrerade i unionen även registreras i det internationella registret, också efter det att skyddet av geografiska beteckningar utvidgas till att omfatta andra produkter än jordbruksprodukter, är det lämpligt att bemyndiga kommissionen att senare lämna in ansökningar om internationell registrering av sådana ytterligare geografiska beteckningar, på eget initiativ, på begäran av en medlemsstat, Europaparlamentet, relevanta branschorganisationer eller en berörd producentgrupp eller i undantagsfall en enskild producent. Således bör kommissionen regelbundet samråda med alla berörda parter. Anslutningen till Genèveakten bör inte äventyra det nuvarande och framtida skyddet av geografiska beteckningar i bilaterala frihandelsavtal.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Införandet av geografiska beteckningar i det internationella registret bör syfta till att tillhandahålla kvalitetsprodukter, rättvis konkurrens och konsumentskydd. Samtidigt som det har ett betydande kulturellt och ekonomiskt värde, bör införandet av geografiska beteckningar bedömas med avseende på det värde som skapas för lokalsamhällena med syftet att stödja landsbygdsutveckling och främja nya arbetstillfällen inom produktion, bearbetning och andra därmed sammanhängande tjänster.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Kommissionen bör använda en mekanism för regelbundet samråd med medlemsstaterna, branschorganisationerna och unionsproducenterna för att skapa en kontinuerlig dialog med berörda parter.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Det är lämpligt att föreskriva ett förfarande för tillbakadragande av avslag på ansökan om skydd, särskilt i fall det sker en vidare utveckling av unionsrätten som gör det möjligt att skydda geografiska beteckningar för andra produkter än jordbruksprodukter.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Det är möjligt att de sju medlemsstater som var medlemmar i den särskilda unionen även önskar delta i Genèveakten för att skydda de geografiska beteckningar som inte åtnjuter övergripande skydd på unionsnivå. För att de ska kunna göra detta bör man överväga möjligheten att låta dem delvis delta i Genèveakten utan att det i tillämpliga fall påverkar unionens befogenheter.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att täcka eventuella underskott i den särskilda unionens driftsbudget bör unionen kunna lämna ett särskilt bidrag inom ramen för de medel som är tillgängliga för detta ändamål i unionens årliga budget.

(10)  För att täcka eventuella underskott i den särskilda unionens driftsbudget bör unionen kunna lämna ett särskilt bidrag inom ramen för de medel som är tillgängliga för detta ändamål i unionens årliga budget med tanke på det ekonomiska och kulturella värde som skyddet av geografiska beteckningar utgör.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av unionens medlemskap i den särskilda unionen, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att upprätta en förteckning över geografiska beteckningar för ingivande av en ansökan om internationell registrering hos den internationella byrån i samband med anslutningen till Genèveakten, för senare inlämning av ansökan om internationell registrering av en geografisk beteckning till den internationella byrån, för avslag på en invändning, för beslut om huruvida skydd beviljas av en geografisk beteckning som är registrerad i det internationella registret samt för annullering av skyddet i unionen av en geografisk beteckning som är registrerad i det internationella registret. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20117.

(11)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av unionens medlemskap i den särskilda unionen, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att upprätta en förteckning över geografiska beteckningar för ingivande av en ansökan om internationell registrering hos den internationella byrån i samband med anslutningen till Genèveakten, för senare inlämning av ansökan om internationell registrering av en geografisk beteckning till den internationella byrån, för avslag på en invändning, för beslut om huruvida skydd beviljas av en geografisk beteckning som är registrerad i det internationella registret, för annullering av skyddet i unionen av en geografisk beteckning som är registrerad i det internationella registret samt för tillbakadragande av avslag på verkan av en internationell registrering. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20117. Förteckningen över kommittéer i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011 bör uppdateras om en vidareutveckling av unionsrätten gör det möjligt att skydda andra produkter än jordbruksprodukter.

__________________

__________________

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  För att unionen ska kunna delta fullt ut i Genèveakten är det nödvändigt att inrätta ett system för skydd av geografiska beteckningar för andra produkter än jordbruksprodukter, som inrättas genom övergripande lagstiftning på unionsnivå. Det vore önskvärt att kommissionen så snart som möjligt lägger fram ett förslag till lagstiftning för att utvidga det skydd som enligt unionsrätten beviljas geografiska beteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter. Geografiska beteckningar för andra produkter än jordbruksprodukter som är skyddade i medlemsstaterna bör inte påverkas av denna förordning förrän ett sådant system har införts.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  Med tanke på det fortfarande begränsade deltagandet av tredjeländer som avtalsslutande parter i Genèveakten är det viktigt att se till att kommissionen övervakar och utvärderar unionens deltagande i akten över tid. För att kunna göra en sådan utvärdering bör kommissionen bland annat ta hänsyn till det antal geografiska beteckningar som skyddas enligt unionsrätten och som har anmälts, sådana som har fått avslag av tredje part, utvecklingen när det gäller antalet tredjeländer som deltar i Genèveakten, kommissionens åtgärder för att öka detta antal och antalet geografiska beteckningar för andra produkter än jordbruksprodukter som har sitt ursprung i tredjeländer som är avtalsslutande parter och som har fått avslag av kommissionen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I den här förordningen benämns nedan både ursprungsbeteckningar, inklusive ursprungsbeteckningar enligt definitionen i förordning (EU) nr 1151/2012 och förordning (EU) nr 1308/2013, och geografiska beteckningar som geografiska beteckningar.

I den här förordningen benämns nedan både ursprungsbeteckningar, inklusive ursprungsbeteckningar enligt definitionen i förordning (EU) nr 1151/2012 och förordning (EU) nr 1308/2013, och geografiska beteckningar som geografiska beteckningar, för både jordbruksprodukter och andra produkter än jordbruksprodukter.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

Artikel 2

Internationell registrering av geografiska beteckningar vid anslutningen

Internationell registrering av geografiska beteckningar vid anslutningen

Vid unionens anslutning till Genèveakten ska kommissionen till den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (nedan kallad den internationella byrån) ge in ansökningar om internationell registrering av geografiska beteckningar som är skyddade och registrerade enligt unionsrätten och avser produkter med ursprung i unionen i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i Genèveakten.

1. Vid unionens anslutning till Genèveakten ska kommissionen till den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (nedan kallad den internationella byrån) ge in ansökningar om internationell registrering av geografiska beteckningar som är skyddade och registrerade enligt unionsrätten och avser produkter med ursprung i unionen i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i Genèveakten.

Vid bedömningen av huruvida en ansökan om internationell registrering bör ges in, ska kommissionen ta hänsyn till kriterierna i artikel 2 tredje stycket. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.

Kommissionen ska anta en genomförandeakt om fastställande av förteckningen över de geografiska beteckningar som avses i första stycket, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.

2. Kommissionen ska anta en genomförandeakt om fastställande av förteckningen över de geografiska beteckningar som avses i punkt 1 i denna artikel, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2. Denna förteckning ska innehålla alla de europeiska geografiska beteckningar som redan har registrerats i det internationella registret av de medlemsstater som var avtalsslutande parter i den särskilda unionen före EU:s anslutning till Genèveakten.

 

3. Senast den ... [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska en myndighet i en medlemsstat eller en berörd producentgrupp eller en enskild producent som använder en geografisk beteckning som är skyddad och registrerad i unionen meddela kommissionen namnen på de geografiska beteckningar som de önskar ha med i den förteckning över geografiska beteckningar som avses i punkt 2.

Vid fastställandet av den förteckning som avses i andra stycket ska kommissionen särskilt beakta följande:

Vid fastställandet av den förteckning som avses i punkt 2 ska kommissionen ta med alla de geografiska beteckningar som den har meddelats om i enlighet med första stycket i denna punkt.

 

Kommissionen får dock, i nära samarbete med de berörda medlemsstaterna, branschorganisationerna och producenterna vägra att ta med en särskild geografisk beteckning i förteckningen och ska, när den motiverar sitt beslut, särskilt beakta följande:

(a)  Den geografiska beteckningens produktionsvärde.

 

(b)  Den geografiska beteckningens exportvärde.

(b)  Den geografiska beteckningens exportvärde och/eller dess exportpotential.

 

(ba)  Den geografiska beteckningens särskilda ekonomiska och regionala betydelse.

(c)  Den geografiska beteckningens skydd enligt andra internationella överenskommelser.

 

(d)  Nuvarande eller potentiellt missbruk av den geografiska beteckningen i andra medlemmar i den särskilda unionen.

 

(e)  Det totala antalet geografiska beteckningar med ursprung i territoriet i de andra medlemmarna i den särskilda unionen och registrerade i den internationella byråns register (nedan kallat det internationella registret).

 

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

Artikel 3

Senare internationella registreringar av unionens geografiska beteckningar

Senare internationella registreringar av unionens geografiska beteckningar

Efter unionens anslutning till Genèveakten får kommissionen, på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat eller av en berörd grupp producenter eller av en enskild producent som använder en geografisk beteckning som är skyddad och registrerad i unionen, anta genomförandeakter för att till den internationella byrån ge in en ansökan om internationell registrering av en geografisk beteckning som är skyddad och registrerad enligt unionsrätten och avser en produkt med ursprung i unionen.

Kommissionen får, efter unionens anslutning till Genèveakten, på eget initiativ, eller ska, på begäran av en medlemsstat, av Europaparlamentet, av en berörd grupp producenter eller av en enskild producent som använder en geografisk beteckning som är skyddad och registrerad i unionen, anta genomförandeakter för att till den internationella byrån ge in en ansökan om internationell registrering av en geografisk beteckning som är skyddad och registrerad enligt unionsrätten och avser en produkt med ursprung i unionen. För detta ändamål ska kommissionen regelbundet samråda med medlemsstaterna samt med branschorganisationer och unionens producenter.

Vid bedömningen av huruvida en ansökan om internationell registrering bör ges in, ska kommissionen ta hänsyn till kriterierna i artikel 2 tredje stycket. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Bedömning av geografiska beteckningar i det internationella registret från tredjeländer

Bedömning av geografiska beteckningar i det internationella registret från tredjeländer

(1)  Kommissionen ska bedöma sådana offentliggöranden som anmäls av den internationella byrån i enlighet med artikel 6.4 i Genèveakten om geografiska beteckningar i det internationella registret för vilka den avtalsslutande ursprungsparten, enligt definitionen i artikel 1 xv i Genèveakten, inte är en medlemsstat, för att avgöra huruvida den innehåller de obligatoriska uppgifter som anges i regel 5.2 i de gemensamma föreskrifterna inom Lissabonöverenskommelsen och Genèveakten (nedan kallade de gemensamma föreskrifterna)8 och de uppgifter om kvalitet, renommé eller egenskaper som anges i regel 5.3 i föreskrifterna, samt bedöma huruvida offentliggörandet avser en produkt för vilken skydd av geografisk beteckning för närvarande ges inom unionen. Fristen för en sådan bedömning får inte överstiga fyra månader och ska inte omfatta någon bedömning av andra särskilda unionsbestämmelser om utsläppande av produkter på marknaden, särskilt beträffande sanitära och fytosanitära normer, handelsnormer och livsmedelsmärkning.

1.  Kommissionen ska bedöma sådana offentliggöranden som anmäls av den internationella byrån i enlighet med artikel 6.4 i Genèveakten om geografiska beteckningar i det internationella registret för vilka den avtalsslutande ursprungsparten, enligt definitionen i artikel 1 xv i Genèveakten, inte är en medlemsstat, för att avgöra huruvida den innehåller de obligatoriska uppgifter som anges i regel 5.2 i de gemensamma föreskrifterna inom Lissabonöverenskommelsen och Genèveakten (nedan kallade de gemensamma föreskrifterna)8 och de uppgifter om kvalitet, renommé eller egenskaper som anges i regel 5.3 i föreskrifterna, samt bedöma huruvida offentliggörandet avser en produkt för vilken skydd av geografisk beteckning för närvarande ges inom unionen. Fristen för en sådan bedömning får inte överstiga fyra månader och ska inte omfatta någon bedömning av andra särskilda unionsbestämmelser om utsläppande av produkter på marknaden, särskilt beträffande sanitära och fytosanitära normer, handelsnormer och livsmedelsmärkning.

(2)  När kommissionen på grundval av bedömningen enligt punkt 1 anser att villkoren i den punkten vid första påseendet är uppfyllda, ska den offentliggöra den geografiska beteckning som föreslås få skydd inom unionen tillsammans med produkttyp och ursprungsland i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

2.  När kommissionen på grundval av bedömningen enligt punkt 1 anser att villkoren i den punkten vid första påseendet är uppfyllda, ska den offentliggöra den geografiska beteckning som föreslås få skydd inom unionen tillsammans med produkttyp och ursprungsland i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

(3)  När kommissionen på grundval av bedömningen enligt punkt 1 anser att villkoren i den punkten inte är uppfyllda, ska kommissionen fatta ett beslut om att vägra skydd av den geografiska beteckningen genom en genomförandeakt som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2. När det gäller geografiska beteckningar som avser produkter som inte omfattas av behörigheten för de kommittéer som anges i artikel 13.1 ska beslutet antas av kommissionen utan tillämpning av det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.

3.  När kommissionen på grundval av bedömningen enligt punkt 1 anser att villkoren i den punkten inte är uppfyllda, ska kommissionen fatta ett motiverat beslut om att vägra skydd av den geografiska beteckningen genom en genomförandeakt som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.

I enlighet med artikel 15.1 i Genèveakten ska kommissionen underrätta den internationella byrån om avslag på verkan av en internationell registrering på unionens territorium, inom ett år från mottagandet av anmälan av en internationell registrering i enlighet med artikel 6.4 i Genèveakten

I enlighet med artikel 15.1 i Genèveakten ska kommissionen underrätta den internationella byrån om avslag på verkan av en internationell registrering på unionens territorium, inom ett år från mottagandet av anmälan av en internationell registrering i enlighet med artikel 6.4 i Genèveakten

 

3a.  När det, efter en underrättelse om avslag på verkan av en internationell registrering på unionens territorium på grund av bristande skydd för en produktkategori inom unionens geografiska beteckningar, sker en vidareutveckling av unionsrätten som gör det möjligt att skydda den produktkategori som berörs av avslaget, ska kommissionen göra en ny bedömning av huruvida den geografiska beteckning som tidigare fått avslag nu kan skyddas inom unionens territorium.

 

När kommissionen på grundval av bedömningen enligt denna punkt anser att villkoren i punkt 1 är uppfyllda, ska den fatta ett beslut om att dra tillbaka avslaget genom en genomförandeakt som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.

 

I enlighet med artikel 16 i Genèveakten ska kommissionen underrätta den internationella byrån om tillbakadragandet av avslag på verkan av en internationell registrering inom unionens territorium.

_________________

_________________

8 Gemensamma föreskrifter enligt Lissabonöverenskommelsen och Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen, antagna av Lissabonunionens församling den 11 oktober 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, dok. WIPO A/57/11 av den 11 oktober 2017.

8 Gemensamma föreskrifter enligt Lissabonöverenskommelsen och Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen, antagna av Lissabonunionens församling den 11 oktober 2017, dok. WIPO A/57/11 av den 11 oktober 2017.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Inom två månader från dagen för offentliggörandet av namnet på den geografiska beteckningen i Europeiska unionens officiella tidning enligt artikel 4.2 får myndigheterna i en medlemsstat eller i ett annat tredjeland än den avtalsslutande ursprungsparten, eller en fysisk eller juridisk person med legitimt intresse som är etablerad i unionen eller i ett annat tredjeland än den avtalsslutande ursprungsparten, lämna in en invändning till kommissionen på något av unionens officiella språk.

(1)  Inom sex månader från dagen för offentliggörandet av namnet på den geografiska beteckningen i Europeiska unionens officiella tidning enligt artikel 4.2 får myndigheterna i en medlemsstat eller i ett annat tredjeland än den avtalsslutande ursprungsparten, eller en fysisk eller juridisk person med legitimt intresse som är etablerad i unionen eller i ett annat tredjeland än den avtalsslutande ursprungsparten, lämna in en invändning till kommissionen på något av unionens officiella språk.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Att den geografiska beteckningen i det internationella registret avser en produkt för vilken skydd av geografiska beteckningar för närvarande inte tillhandahålls inom unionen.

utgår

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Övervakning och översyn

 

1.   Senast den ... [två år efter denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen bedöma unionens deltagande i Genèveakten och lägga fram en rapport om de viktigaste slutsatserna för Europaparlamentet och rådet.

 

Bedömningen ska bland annat grundas på

 

(a)   det antal geografiska beteckningar som skyddas enligt unionsrätten och för vilka anmälan har mottagits, med en motivering till att dessa anmälda beteckningar valdes, och de geografiska beteckningar som skyddas enligt unionsrätten och som fått avslag av tredje part,

 

(b)   utvecklingen av antalet tredjeländer som deltar i Genèveakten och kommissionens åtgärder för att öka detta antal, och

 

(c)   det antal geografiska beteckningar för andra produkter än jordbruksprodukter med ursprung i tredjeländer som fått avslag av kommissionen.

 

2.   Senast ... [två år efter denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen, i tillämpliga fall, lägga fram ett lagstiftningsförslag för att utvidga skyddet för geografiska beteckningar i enlighet med unionslagstiftningen till andra produkter än jordbruksprodukter i avvaktan på unionens fullständiga deltagande i Genèveakten.

  • [1]    Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och deras internationella registrering är ett fördrag från 1958 som tillhandahåller olika sätt för att få skydd för ursprungsbeteckningar inom de avtalsslutande parternas territorium. Avtalet har för närvarande 28 avtalsslutande parter, däribland sju medlemsstater. Unionen själv är dock inte en avtalsslutande part, eftersom Lissabonöverenskommelsen endast tillåter medlemskap för stater.

Lissabonöverenskommelsen uppdaterades genom Genèveakten, som gör det möjligt för internationella organisationer att bli avtalsslutande parter. Parlamentet kommer därför att uppmanas att godkänna unionens anslutning till Genèveakten så att unionen fullt ut kan utöva sin exklusiva behörighet i fråga om den gemensamma handelspolitiken. Detta förslag till förordning kommer sedan att göra det möjligt för unionen att effektivt delta i Lissabonunionen.

På det stora hela välkomnar föredraganden det förslag som kommer att stärka den ställning som EU:s geografiska beteckningar har på den internationella arenan, liksom unionens ledarskap i fråga om skyddet av dess lokala kultur och producenter, något som kommer att bidra till att handeln med vissa europeiska produkter främjas på ett sätt som går bortom de bilaterala avtal som unionen har ingått med sina partner.

Föredraganden anser dock att vissa brister i förslagen bör åtgärdas så att det kan gynna unionens geografiska beteckningar på bästa sätt.

1.  Föredraganden skulle vilja föreslå att kommissionen lägger fram en första förteckning över geografiska beteckningar på grundval av uppgifter från medlemsstaterna och de berörda parterna. Dessa är nämligen bäst lämpade för att fastställa vilka geografiska beteckningar som ska ingå i det internationella registret. Dessutom anser föredraganden att kommissionen i förteckningen bör ta upp alla geografiska beteckningar som för närvarande åtnjuter skyddet enligt unionsrätten och som har registrerats i det internationella registret av de medlemsstater som var medlemmar i den särskilda unionen före EU:s anslutning till Genèveakten. Denna förteckning bör uppdateras i ett senare skede och syfta till att inkludera så många som möjligt av EU:s geografiska beteckningar. Parlamentet bör dessutom kunna föreslå vilka geografiska beteckningar som ska registreras i Lissabonunionen.

2.  Medan Lissabonöverenskommelsen omfattar geografiska beteckningar för både jordbruksprodukter och andra produkter än jordbruksprodukter, ger unionen inte något skydd för andra produkter än jordbruksprodukter. Detta utgör en allvarlig brist som för närvarande hindrar unionen från att fullt ut delta i Genèveakten. Med tanke på unionens exklusiva behörighet kommer de medlemsstater som skyddar geografiska beteckningar för andra produkter än jordbruksprodukter dessutom inte att kunna skydda dem enligt Genèveakten. Föredraganden beklagar denna situation, särskilt med tanke på att den kunde ha lösts innan denna akt antogs, eftersom parlamentet under de senaste åren har inkommit med flera begäranden om att vidareutveckla skyddet för denna produktkategori. Föredraganden föreslår därför att kommissionen snabbt inför ett instrument för att skydda geografiska beteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter genom en övergripande lagstiftning. På grundval av detta förslag har föredraganden gjort ändringar för att se till att denna förordning fortfarande är ändamålsenlig ifall unionsrätten vidareutvecklas i fråga om andra produkter än jordbruksprodukter.

3.  Sju EU-medlemsstater är medlemmar i Lissabonunionen och har därför godtagit skydd av geografiska beteckningar från tredjeländer. Föredraganden ser positivt på att det införs en övergångsperiod så att dessa medlemsstater ska kunna fullgöra de internationella skyldigheter som de åtagit sig före unionens anslutning till Genèveakten. Föredraganden skulle också vilja betona att en lösning, till exempel ett delvist deltagande av dessa länder i Genèveakten, bör undersökas för att de till fullo ska kunna fortsätta att skydda sina geografiska beteckningar för andra produkter än jordbruksprodukter.

4.  Även om Genèveakten tillåter att internationella organisationer är medlemmar i den särskilda unionen, innebär detta inte per automatik att de har rösträtt. Varje internationell organisation ska i själva verket ha det antal röster som motsvarar det antal av dess medlemsstater som är parter i akten. Med tanke på unionens exklusiva behörighet skulle detta frånta unionen rätten att rösta. Föredraganden uttrycker härmed sin oro över denna situation och ber kommissionen att undersöka möjliga lösningar på denna fråga, t.ex. att medlemsstaterna ratificerar instrumentet i unionens intresse.

YTTRANDE från utskottet för internationell handel (3.12.2018)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

Föredragande av yttrande: Christophe Hansen

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med förslaget är att se till att det finns en rättslig ram så att EU faktiskt kan delta i Wipos Lissabonunion så snart som unionen blir part i Genèveakten. Föredraganden välkomnar det föreliggande förslaget som kommer i ett utmanande geopolitiskt sammanhang där blockeringarna i multilaterala forum tyvärr minskar utsikterna till meningsfulla framsteg när det gäller skyddet av geografiska beteckningar. Förslaget är inriktat på flera aspekter och betonar bland annat följande frågor:

1.  EU:s medlemskap i Genèveakten kommer att vara förknippat med betydande fördelar. Föredraganden välkomnar den potentiella utökade skyddskapacitet som Genèveakten skulle erbjuda europeiska geografiska beteckningar. Dessutom kan unionen efter anslutningen till Genèveakten fortsätta att söka skydd för geografiska beteckningar genom bilaterala avtal med handelspartner som (ännu) inte är parter i Genèveakten.

2.  Föredraganden vill också insistera på att det aktuella förslaget är förenligt med Världshandelsorganisationens (WTO) Trips-avtal, med sikte på en eventuell framtida dockning.

3.  EU bör lägga fram en förteckning över geografiska beteckningar som hämtats från förteckningar över EU:s etablerade geografiska beteckningar. Förteckningen bör upprättas i nära samråd med medlemsstaterna och berörda intressenter, och kan senare anpassas till att spegla nya marknadskrav.

4.  EU:s geografiska beteckningar kommer i princip snabbt att få ett fullständigt skydd på hög nivå i alla nuvarande och framtida parter i Genèveakten, och det ger samtidigt förbättrat anseende för EU:s geografiska beteckningar genom det multilaterala registret och på grund av skyddets stora geografiska omfång genom Genèveakten.

5.  Sju EU-medlemsstater är medlemmar i Lissabonunionen och har därför godtagit skydd av geografiska beteckningar från tredjeländer. En övergångsperiod är nödvändig för att fullgöra internationella förpliktelser som man åtagit sig före EU:s anslutning till Genèveakten.

Föredraganden stöder generellt sett dessa justeringar, med undantag för följande ändringsförslag:

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  För att unionen ska kunna utöva sin exklusiva befogenhet i fråga om den gemensamma handelspolitiken fullt ut, kommer den att ansluta sig till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (nedan kallad Genèveakten)2, i enlighet med rådets beslut (EU).../…3. De avtalsslutande parterna i Genèveakten är medlemmar av en särskild union som skapades genom Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och internationell registrering av dem4 (nedan kallad den särskilda unionen). I enlighet med artikel 3 i beslut (EU).../... företräds unionen av kommissionen i den särskilda unionen.

(1)  För att unionen ska kunna utöva sin exklusiva befogenhet i fråga om den gemensamma handelspolitiken fullt ut och på ett sätt som är helt förenligt med dess åtaganden enligt Världshandelsorganisationens avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips), kommer den att ansluta sig till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (nedan kallad Genèveakten)2, i enlighet med rådets beslut (EU).../…3. De avtalsslutande parterna i Genèveakten är medlemmar av en särskild union som skapades genom Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och internationell registrering av dem4 (nedan kallad den särskilda unionen). I enlighet med artikel 3 i beslut (EU).../... företräds unionen av kommissionen i den särskilda unionen.

__________________

__________________

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 EUT C […], […], s. […].

3 EUT C […], […], s. […].

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Efter unionens anslutning till Genèveakten bör kommissionen som ett första steg till den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (nedan kallad den internationella byrån) ge in en ansökan om registrering av en förteckning över geografiska beteckningar som har sitt ursprung i och är skyddade i det aktuella unionsterritoriet i deras register (nedan kallat det internationella registret). I kriterierna för upprättandet av en sådan förteckning bör, i likhet med vissa av de bilaterala och regionala avtal som rör skydd av geografiska beteckningar, särskild hänsyn tas till produktionsvärdet och exportvärdet, skydd enligt andra avtal samt pågående eller potentiellt missbruk i de berörda tredjeländerna.

(4)  Efter unionens anslutning till Genèveakten bör kommissionen som ett första steg till den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (nedan kallad den internationella byrån) ge in en ansökan om registrering av en förteckning över geografiska beteckningar som har sitt ursprung i och är skyddade i det aktuella unionsterritoriet i deras register (nedan kallat det internationella registret), i nära samarbete med medlemsstaterna, branschorganisationerna och de berörda producenterna. Denna förteckning bör inkludera så många som möjligt av de geografiska beteckningar som redan registrerats av unionens medlemsstater, särskilt före unionens anslutning till Genèveakten. Dessutom bör det, i kriterierna för upprättandet av en sådan förteckning, i likhet med vissa av de bilaterala och regionala avtal som rör skydd av geografiska beteckningar, tas särskild hänsyn till produktionsvärdet och exportvärdet, skydd enligt andra avtal samt pågående eller potentiellt missbruk i de berörda tredjeländerna.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att säkerställa att ytterligare geografiska beteckningar som är skyddade och registrerade i unionen även registreras i det internationella registret, är det lämpligt att bemyndiga kommissionen att senare lämna in ansökningar om internationell registrering av sådana ytterligare geografiska beteckningar, på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat, en berörd producentgrupp eller i undantagsfall en enskild producent.

(5)  För att säkerställa att ytterligare eller framtida geografiska beteckningar som är skyddade och registrerade i unionen även registreras i det internationella registret, inbegripet en möjlig utökning av skyddet av geografiska beteckningar för andra produkter än jordbruksprodukter, är det lämpligt att bemyndiga kommissionen att senare lämna in ansökningar om internationell registrering av sådana ytterligare geografiska beteckningar, på eget initiativ eller, när det gäller beteckningar för andra produkter än jordbruksprodukter, på begäran av en medlemsstat, en berörd producentgrupp eller i undantagsfall en enskild producent. Anslutningen till Genèveakten påverkar inte det nuvarande och framtida skyddet av geografiska beteckningar i bilaterala frihandelsavtal. Kommissionen bör i detta avseende använda en mekanism för regelbundet samråd med medlemsstaterna, branschorganisationerna och de europeiska producenterna för att skapa en smidig dialog med berörda parter.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Det förefaller rimligt att avgifter enligt Genèveakten och de gemensamma föreskrifterna inom Lissabonöverenskommelsen för att inge en ansökan till den internationella byrån om internationell registrering av en geografisk beteckning samt avgifter för andra anteckningar i det internationella registret och tillhandahållande av utdrag, intyg eller annan information om innehållet i denna internationella registrering bör belasta den medlemsstat där den geografiska beteckningen har sitt ursprung. Detta bör inte påverka tillämpningen av eventuella beslut av medlemsstaten om att ansöka om återbetalning av dessa avgifter från den grupp av producenter eller den enskilda producent som använder den geografiska beteckning för vilken en internationell registrering söks.

(9)  Det förefaller rimligt att avgifter enligt Genèveakten och de gemensamma föreskrifterna inom Lissabonöverenskommelsen för att inge en ansökan till den internationella byrån om internationell registrering av en geografisk beteckning samt avgifter för andra anteckningar i det internationella registret och tillhandahållande av utdrag, intyg eller annan information om innehållet i denna internationella registrering bör belasta den medlemsstat där den geografiska beteckningen har sitt ursprung.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I den här förordningen benämns nedan både ursprungsbeteckningar, inklusive ursprungsbeteckningar enligt definitionen i förordning (EU) nr 1151/2012 och förordning (EU) nr 1308/2013, och geografiska beteckningar som geografiska beteckningar.

I den här förordningen benämns nedan både ursprungsbeteckningar, inklusive ursprungsbeteckningar enligt definitionen i förordning (EU) nr 1151/2012 och förordning (EU) nr 1308/2013, och geografiska beteckningar som geografiska beteckningar för både jordbruksprodukter och andra produkter än jordbruksprodukter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid unionens anslutning till Genèveakten ska kommissionen till den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (nedan kallad den internationella byrån) ge in ansökningar om internationell registrering av geografiska beteckningar som är skyddade och registrerade enligt unionsrätten och avser produkter med ursprung i unionen i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i Genèveakten.

Vid unionens anslutning till Genèveakten ska kommissionen till den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (nedan kallad den internationella byrån) ge in ansökningar om internationell registrering av geografiska beteckningar som är skyddade och registrerade enligt unionsrätten och avser produkter med ursprung i unionen, eller – när det gäller andra produkter än jordbruksprodukter – på begäran av en medlemsstat eller en berörd producentgrupp, i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i Genèveakten.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta en genomförandeakt om fastställande av förteckningen över de geografiska beteckningar som avses i första stycket, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.

Kommissionen ska anta en genomförandeakt om fastställande av förteckningen över de geografiska beteckningar som avses i första stycket, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2. Tanken är att denna förteckning ska inkludera så många som möjligt av de europeiska geografiska beteckningar som redan registrerats i det internationella registret av unionens medlemsstater före unionens anslutning till Genèveakten.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid fastställandet av den förteckning som avses i andra stycket ska kommissionen särskilt beakta följande:

Vid fastställandet av den förteckning som avses i andra stycket ska kommissionen bland annat beakta följande:

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter unionens anslutning till Genèveakten får kommissionen, på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat eller av en berörd grupp producenter eller av en enskild producent som använder en geografisk beteckning som är skyddad och registrerad i unionen, anta genomförandeakter för att till den internationella byrån ge in en ansökan om internationell registrering av en geografisk beteckning som är skyddad och registrerad enligt unionsrätten och avser en produkt med ursprung i unionen.

Efter unionens anslutning till Genèveakten ska kommissionen, på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat eller av en berörd grupp producenter eller av en enskild producent som använder en geografisk beteckning, för både jordbruksprodukter och andra produkter än jordbruksprodukter, som är skyddad och registrerad i unionen, anta genomförandeakter för att till den internationella byrån ge in en ansökan om internationell registrering av en geografisk beteckning som är skyddad och registrerad enligt unionsrätten och avser en produkt med ursprung i unionen.

Tanken är att kommissionen i detta syfte ska använda en mekanism för regelbundet samråd med medlemsstaterna, branschorganisationerna och de europeiska producenterna.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid bedömningen av huruvida en ansökan om internationell registrering bör ges in, ska kommissionen ta hänsyn till kriterierna i artikel 2 tredje stycket. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.

Dessa genomförandeakter ska, såsom anges i första punkten i denna artikel, antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Kommissionen ska bedöma sådana offentliggöranden som anmäls av den internationella byrån i enlighet med artikel 6.4 i Genèveakten om geografiska beteckningar i det internationella registret för vilka den avtalsslutande ursprungsparten, enligt definitionen i artikel 1 xv i Genèveakten, inte är en medlemsstat, för att avgöra huruvida den innehåller de obligatoriska uppgifter som anges i regel 5.2 i de gemensamma föreskrifterna inom Lissabonöverenskommelsen och Genèveakten (nedan kallade de gemensamma föreskrifterna)8 och de uppgifter om kvalitet, renommé eller egenskaper som anges i regel 5.3 i föreskrifterna, samt bedöma huruvida offentliggörandet avser en produkt för vilken skydd av geografisk beteckning för närvarande ges inom unionen. Fristen för en sådan bedömning får inte överstiga fyra månader och ska inte omfatta någon bedömning av andra särskilda unionsbestämmelser om utsläppande av produkter på marknaden, särskilt beträffande sanitära och fytosanitära normer, handelsnormer och livsmedelsmärkning.

(1)  Kommissionen ska bedöma sådana offentliggöranden som anmäls av den internationella byrån i enlighet med artikel 6.4 i Genèveakten om geografiska beteckningar i det internationella registret för vilka den avtalsslutande ursprungsparten, enligt definitionen i artikel 1 xv i Genèveakten, inte är en medlemsstat, för att avgöra huruvida den innehåller de obligatoriska uppgifter som anges i regel 5.2 i de gemensamma föreskrifterna inom Lissabonöverenskommelsen och Genèveakten (nedan kallade de gemensamma föreskrifterna)8 och de uppgifter om kvalitet, renommé eller egenskaper som anges i regel 5.3 i föreskrifterna, samt bedöma huruvida offentliggörandet avser en produkt för vilken skydd av geografisk beteckning ges inom unionen. Fristen för en sådan bedömning får inte överstiga fyra månader och ska inte omfatta någon bedömning av andra särskilda unionsbestämmelser om utsläppande av produkter på marknaden, särskilt beträffande sanitära och fytosanitära normer, handelsnormer och livsmedelsmärkning.

_________________

_________________

8 Gemensamma föreskrifter enligt Lissabonöverenskommelsen och Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen, antagna av Lissabonunionens församling den 11 oktober 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, dok. WIPO A/57/11 av den 11 oktober 2017.

8 Gemensamma föreskrifter enligt Lissabonöverenskommelsen och Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen, antagna av Lissabonunionens församling den 11 oktober 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, dok. WIPO A/57/11 av den 11 oktober 2017.

Motivering

Förordningen bör ta hänsyn till EU-lagstiftningens eventuella framtida utveckling, till exempel när det gäller skydd av andra geografiska beteckningar än dem som avser jordbruksprodukter.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Att den geografiska beteckningen i det internationella registret avser en produkt för vilken skydd av geografiska beteckningar för närvarande inte tillhandahålls inom unionen.

(e)  Att den geografiska beteckningen i det internationella registret avser en produkt för vilken skydd av geografiska beteckningar vid tidpunkten för invändningen inte tillhandahålls inom unionen.

Motivering

Förordningen bör ta hänsyn till EU-lagstiftningens eventuella framtida utveckling, till exempel när det gäller skydd av andra geografiska beteckningar än dem som avser jordbruksprodukter.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta påverkar inte tillämpningen av eventuella beslut av medlemsstaten om att ansöka om återbetalning av de belopp som avses i första stycket från den grupp av producenter eller den enskilda producent som använder den geografiska beteckning för vilken en internationell registrering söks.

utgår

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Referensnummer

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

10.9.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

10.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Christophe Hansen

29.8.2018

Behandling i utskott

20.11.2018

 

 

 

Antagande

10.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

39

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (30.11.2018)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
(COM(2018)0365 – C8‑0383/2018 – 2018/0189(COD))

Föredragande av yttrande: Adina‑Ioana Vălean

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Referensnummer

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

10.9.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

10.9.2018

Föredragande:

       Utnämning

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Antagande

27.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

8

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

49

+

ALDE

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Karl‑Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

8

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

Skrivelse av den 1 oktober 2018 från Czesław Adam Siekierski, ordförande för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, till Pavel Svoboda, ordförande för utskottet för rättsliga frågor

Översättning

Till ordföranden

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (COM(2018)365 – 2018/0189(COD)), som JURI-utskottet är ansvarigt utskott för, har hänskjutits till AGRI-utskottet för yttrande.

Vid sitt sammanträde den 29 augusti 2018 beslutade AGRI-samordnarna emellertid, med tanke på att detta förslag i huvudsak är av teknisk karaktär, att inte avge något formellt lagstiftningsyttrande, utan att i stället förelägga det ansvariga utskottet med allmänna iakttagelser om ärendet i form av denna skrivelse.

Huvudbudskapet som vi vill förmedla till föredragandena, skuggföredragandena och andra ledamöter i JURI-utskottet som behandlar detta förslag, är att understryka den grundläggande betydelsen av ett adekvat skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för EU:s sektor för jordbruksprodukter och jordbruksbaserade livsmedelsprodukter, eftersom de allra flesta namn som omfattas av sådana beteckningar avser livsmedelsprodukter. Såsom det påpekas i motiveringen till förslaget har denna typ av skydd ett stort värde när det gäller att främja kvalitet, säkerställa konsumenternas förtroende, bevara traditioner, bidra till landsbygdsområdenas livskraft och, framför allt, ge tillverkarna ett betydande prispåslag.

AGRI-utskottet har spelat en avgörande roll i utarbetandet av intern EU-lagstiftning på detta område (särskilt genom antagandet av förordningarna (EU) nr 1151/2012 och nr 1308/2013). På det internationella planet har utskottet alltid stött EU:s allmänna politik att främja och stärka skyddet av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar genom bilaterala, regionala och multilaterala avtal, trots att vissa av våra handelspartner är tveksamma till detta. I detta avseende utgör unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen samt det därtill hörande lagstiftningsförslaget för att säkerställa det faktiska deltagandet i detta multilaterala instrument klart en positiv utveckling.

När det gäller innehållet i förslaget vill AGRI-utskottet framföra följande tre synpunkter:

Det främsta målet för kommissionen när den utövar sina befogenheter enligt den föreslagna förordningen är uppenbarligen att få så många EU-namn som möjligt skyddade i Wipos internationella register. Vid förhandlingar om bilaterala avtal (t.ex. Ceta-avtalet eller det avtal som för närvarande är under förhandling med Mercosur) måste EU ofta nöja sig med en mycket begränsad förteckning med namn, vilket skapar stor frustration bland de producenter vars ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar utelämnas från en sådan förteckning. I ett multilateralt sammanhang, såsom Lissabonsystemet, där alla deltagande länder erkänner värdet av och fördelarna av ett adekvat skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, borde kommissionen däremot inte tveka att vara djärv och ambitiös i sina strävanden att få alla EU-namn (eller åtminstone de som har ett verkligt internationellt handelsvärde) införda i registret. Lissabonsystemets värde som ett instrument för internationellt skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar är i viss mån begränsat av det mycket begränsade antalet deltagare i detta system. Vid den senaste rösträkningen var endast 23 länder utanför EU parter i Lissabonavtalet, och endast en av dem fanns bland våra tio främsta handelspartner (Turkiet). Därför bör EU göra sitt yttersta både för att uppmuntra andra länder att ansluta sig till Lissabonsystemet och för att fortsätta, genom bilaterala förhandlingar med icke deltagande länder, skyddet av sina ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, som inte kan säkras genom detta multilaterala instrument.

Slutligen, ur institutionell synvinkel, vill AGRI-utskottet påpeka att alla viktiga beslut i anslutning till det aktuella lagstiftningsförslaget, som EU ska fatta när det gäller t.ex. förteckningen över geografiska beteckningar, som ska ingå i den ursprungliga ansökan om skydd och registrering, det efterföljande ingivandet av ytterligare EU-ansökningar, beviljandet eller avslaget på ansökan om skydd för geografiska beteckningar för tredjeland eller upphävandet av ett sådant skydd, skulle godkännas genom genomförandeakter, vilket skulle lämna sådana beslut nästan helt utanför parlamentets kontroll. Därför måste man fråga sig om inte någon form av parlamentariskt deltagande bör införas vid tillämpningen av denna förordning, till exempel möjligheten för parlamentet att godkänna den första förteckningen över geografiska beteckningar, som kommissionen ska utarbeta enligt artikel 2, eller att vid behov framställa egna begäranden för inlämning av ytterligare ansökningar enligt artikel 3.

Naturligtvis står jag helt och hållet till förfogande om föredraganden eller du själv vill föra ytterligare diskussioner med oss i denna fråga, och jag ser fram emot att ovannämnda idéer tas med i lagstiftningsbetänkandet som utarbetas av JURI-utskottet.

Med vänlig hälsning

Czesław Adam Siekierski

CC.  Bernd Lange, ordförande för utskottet för internationell handel

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Referensnummer

COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)

Framläggande för parlamentet

27.7.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

10.9.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Föredragande

       Utnämning

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Behandling i utskott

6.12.2018

 

 

 

Antagande

23.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lola Sánchez Caldentey

Ingivande

28.1.2019

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy