Процедура : 2018/0263(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0037/2019

Внесени текстове :

A8-0037/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0084

ДОКЛАД     ***I
PDF 189kWORD 55k
28.1.2019
PE 629.749v02-00 A8-0037/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст)

(COM(2018)0499 – C8‑0313/2018 – 2018/0263(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Лидия Йоанна Герингер де Оденберг

(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст)

(COM(2018)0499 – C8‑0313/2018 – 2018/0263(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0499),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0313/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(1),

–  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0037/2019),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 11 октомври 2018 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст)

COM(2018)0499 от 2.7.2018 г. – 2018/0263(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 6 септември 2018 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На това заседание(1), след като разгледа предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за кодифицирането на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството, Консултативната работна група заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР    Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

  Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейска агенция за контрол на рибарството (кодификация)

Позовавания

COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD)

Дата на представяне на ЕП

2.7.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

5.7.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Lola Sánchez Caldentey

Дата на внасяне

29.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност