Menettely : 2018/0263(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0037/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0037/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0084

MIETINTÖ     ***I
PDF 161kWORD 54k
28.1.2019
PE 629.749v02-00 A8-0037/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta (kodifikaatio)

(COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifiointi – työjärjestyksen 103 artikla)

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta (kodifikaatio)

(COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0499),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0313/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0037/2019),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel 11. lokakuuta 2018

LAUSUNTO

  LAUSUNTO  EUROOPAN PARLAMENTILLE

    NEUVOSTOLLE

    KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta (kodifikaatio)

COM(2018)0499, 2.7.2018 – 2018/0263(COD)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta (kodifikaatio)

COM(2018)0499, 2.7.2018 – 2018/0263(COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 6. syyskuuta 2018 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli kokouksessa(1) ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla kodifioidaan yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 768/2005, ja tarkastelun perusteella saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER      H. LEGAL    L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies    Neuvoston     Pääjohtaja

oikeudellinen

neuvonantaja

(1)

Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (kodifikaatio)

Viiteasiakirjat

COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

2.7.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

5.7.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Lola Sánchez Caldentey

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö