Nós Imeachta : 2018/0263(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0037/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0037/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/02/2019 - 8.2

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0084

TUARASCÁIL     ***I
PDF 167kWORD 54k
28.1.2019
PE 629.749v02-00 A8-0037/2019

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (códú)

(COM(2018)0499 – C8‑0313/2018 – 2018/0263(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Rapóirtéir: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Códú – Riail 103 de na Rialacha Nós Imeachta)

EARRÁIDÍ/AGUISÍNÍ
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 IARSCRÍBHINN: TUAIRIM Ó MHEITHEAL CHOMHAIRLEACH SHEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA PHARLAIMINT NA hEORPA, NA COMHAIRLE AGUS AN CHOIMISIÚIN
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (códú)

(COM(2018)0499 – C8‑0313/2018 – 2018/0263(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach – códú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0499),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 43(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0313/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 maidir le modh oibre brostaithe le haghaidh códú oifigiúil téacsanna reachtacha(1),

–  ag féachaint do Rialacha 103 agus 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A8-0037/2019),

A.  de bhrí, i gcomhréir le Meitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint;

1.  Ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh, lena nglacann sí ceannas ar an togra ón gCoimisiún mar a oiriúnaíodh do na moltaí ó Mheitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin;

2.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)

IO C 102, 4.4.1996, lch. 2.


IARSCRÍBHINN: TUAIRIM Ó MHEITHEAL CHOMHAIRLEACH SHEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA PHARLAIMINT NA hEORPA, NA COMHAIRLE AGUS AN CHOIMISIÚIN

 

 

 

 

MEITHEAL CHOMHAIRLEACH

NA SEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA

An Bhruiséil, 11 Deireadh Fómhair 2018

TUAIRIM

  CHUIG:  PARLAIMINT NA hEORPA

    AN CHOMHAIRLE

    AN COIMISIÚN

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (téacs códaithe)

COM(2018)0499 of 2.7.2018 – 2018/0263(COD)

Ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 maidir le modh oibre brostaithe le haghaidh códú oifigiúil téacsanna reachtacha, agus go háirithe pointe 4 de, bhí cruinniú ag an Meitheal Chomhairleach, atá comhdhéanta de sheirbhísí dlíthiúla faoi seach Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, an 6 Meán Fómhair 2018 chun scrúdú a dhéanamh, i measc nithe eile, ar an togra thuasluaite arna thíolacadh ag an gCoimisiún.

Is é an toradh a bhí ar an scrúdú a rinneadh ag an gcruinniú sin(1) ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcódaítear Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 an 26 Aibreán 2005 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú Iascach agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 2847/93 lenar bunaíodh córas rialaithe is infheidhme maidir leis an gcomhbheartas iascaigh, gurbh é conclúid na Meithle Comhairlí, gan aon easaontú, gurb é atá sa togra códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dlí-eolaí      Dlí-eolaí      An tArd-Stiúrthóir

(1)

  Is bunaithe ar an leagan Béarla den togra a rinne an Mheitheal Chomhairleach a cuid oibre, arb é an leagan Béarla sin an mháistirchóip den téacs a bhí á phlé.


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA)

Tagairtí

COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD)

Dáta tíolactha chun PE

2.7.2018

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

5.7.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.10.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

23.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

23

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Lola Sánchez Caldentey

Dáta don chur síos

29.1.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 8 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais