Procedūra : 2018/0263(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0037/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0037/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 8.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0084

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 176kWORD 53k
28.1.2019
PE 629.749v02-00 A8-0037/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (kodificēta redakcija)

(COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

Juridiskā komiteja

Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifikācija – Reglamenta 103. pants)

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (kodificēta redakcija)

(COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0499),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0313/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu – Paātrināta darba metode tiesību aktu oficiālai kodifikācijai(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0037/2019),

A.  tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2018. gada 11. oktobrī

ATZINUMS

    EIROPAS PARLAMENTAM

    PADOMEI

    KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (kodificēta redakcija)

COM(2018)0499, 2.7.2018. – 2018/0263(COD)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2018. gada 6. septembrī rīkoja sanāksmi, lai cita starpā apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Izskatot šo priekšlikumu(1) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru kodificē Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/1998, ar ko izveido Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsults      Juridiskais padomnieks  Ģenerāldirektors

(1)

  Konsultatīvā darba grupa strādāja, izmantojot angļu valodas versiju, kas ir apspriežamā teksta oriģinālā versija.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (kodifikācija)

Atsauces

COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

2.7.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

5.7.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.10.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lola Sánchez Caldentey

Iesniegšanas datums

29.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika