Postopek : 2018/0263(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0037/2019

Predložena besedila :

A8-0037/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0084

POROČILO     ***I
PDF 167kWORD 54k
28.1.2019
PE 629.749v02-00 A8-0037/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za nadzor ribištva (kodificirano besedilo)

(COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za nadzor ribištva (kodificirano besedilo)

(COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0499),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0313/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil(1),

–  ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0037/2019),

A.  ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 102, 4.4.1996, str. 2.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 11. oktober 2018

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za nadzor ribištva (kodificirano besedilo)

COM(2018)0499 z dne 2.7.2018 – 2018/0263(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še zlasti z odstavkom 4, se je 6. septembra 2018 sestala posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, da bi proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Skupina je na tem sestanku(1) proučila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kodifikaciji Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Evropske agencije za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike in soglasno sklenila, da gre pri predlogu zgolj za kodifikacijo obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec    pravni svetovalec    generalni direktor

(1)

Posvetovalna delovna skupina je svoje delo opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropska agencija za nadzor ribištva (kodificirano besedilo)

Referenčni dokumenti

COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD)

Datum predložitve EP

2.7.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

5.7.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

23.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lola Sánchez Caldentey

Datum predložitve

29.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov