Процедура : 2018/0153(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0040/2019

Внесени текстове :

A8-0040/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Приети текстове :

P8_TA(2019)0390

ДОКЛАД     ***I
PDF 327kWORD 119k
28.1.2019
PE 629.479v02-00 A8-0040/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст)

(COM(2018)0303 – C8‑0184/2018 – 2018/0153(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Сесил Кашету Киенге

(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст)

(COM(2018)0303 – C8‑0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0303),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 74 и член 79, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0184/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–  като взе предвид писмото от 28 ноември 2018 г., изпратено от комисията по правни въпроси до комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в съответствие с член 104, параграф 3 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0040/2019),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Рязкото увеличаване на смесените миграционни потоци през 2015 и 2016 г. оказа натиск върху системите за миграция, за предоставяне на убежище и за управление на границите и наложи прилагането на координирани и ефективни ответни мерки на европейско равнище.

(3)  Рязкото увеличаване на смесените миграционни потоци през 2015 и 2016 г. оказа натиск върху системите за миграция, за предоставяне на убежище и за управление на границите, особено в държавите членки, разположени по външните граници на Съюза, като разкри структурните ограничения на политиката на Съюза в областта на миграцията и показа необходимостта от прилагането на координирани и ефективни ответни мерки на европейско равнище..

(Съображение 2 става съображение 3.)

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Целта на политиката на Съюза в областта на миграцията е незаконните и неконтролирани потоци да се заменят с безопасни и добре управлявани възможности посредством прилагане на цялостен подход, насочен към всички аспекти на имиграцията.

(2)  Политиката на Съюза в областта на миграцията и убежището следва да се опира на цялостен глобален подход, основаващ се на принципите на солидарност и отговорност съгласно член 80 от ДФЕС, който да е насочен към всички аспекти на имиграцията.

(Съображение 3 става съображение 2.)

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Спазването на стандартите в областта на правата на човека продължава да е основен принцип на Съюза в борбата с миграционната криза. Съюзът е поел ангажимент да защитава правата на човека и основните свободи на всички мигранти, независимо от миграционния им статус, при пълно спазване на международното право.

(4)  Спазването на стандартите в областта на правата на човека представлява основен принцип на политиката на Съюза в областта на миграцията. Съюзът е поел ангажимент да защитава правата на човека и основните свободи на всички мигранти, независимо от миграционния им статус, при пълно спазване на международното право.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Настоящият регламент следва да зачита основните права и да съблюдава принципите, признати във Всеобщата декларация за правата на човека и в членове 2 и 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и утвърдени в Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“), както и съответните международни конвенции.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  При изпълнението на задълженията си служителите за връзка по въпросите на миграцията следва да зачитат напълно човешкото достойнство, по-конкретно в случаите, засягащи уязвими лица, по-специално малолетни и непълнолетни лица, жени, възрастни хора и жертви на трафик на хора. Всички мерки, които те предприемат при изпълнение на задълженията си, следва да са пропорционални на целите, преследвани с тези мерки.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да се осигури ефективно изпълнение на политиките на Съюза в областта на имиграцията във всичките им аспекти, следва да се провеждат последователен диалог и сътрудничество с ключови трети държави на произход и на транзитно преминаване на мигранти и лица, търсещи убежище. Това сътрудничество следва да спомогне за по-добро управление на имиграцията, включително заминаванията и връщанията, да допринесе за стабилизирането на потоците от мигранти, да подпомогне капацитета за събиране и обмен на информация, да предотвратява и противодейства на контрабандата на мигранти и трафика на хора, както и да подпомага достъпа до закрила на лицата, търсещи убежище.

(5)  За да се осигури ефективно изпълнение на политиките на Съюза в областта на имиграцията във всичките им аспекти, следва да се провеждат последователен диалог и сътрудничество. Това сътрудничество следва да спомогне за по-добро управление на имиграцията, включително заминаванията, партньорството за мобилност, замяната на нелегалната миграция с безопасни и законни пътища за миграция, достойните и ефективни връщания и реинтеграция, да подпомогне капацитета за събиране и обмен на информация, да предотвратява и противодейства на контрабандата на мигранти и трафика на хора, както и да подпомага достъпа до международна закрила.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Предвид нарастващото търсене на разузнавателни данни и информация, които да подпомагат създаването на основана на факти политика и оперативните действия, служителите за връзка по въпросите на имиграцията трябва да гарантират, че погледът им върху ситуацията и познанията им допринасят пълноценно за изграждането на цялостна ситуационна картина за третите държави.

(6)  Предвид нарастващото търсене на информация, които да подпомагат създаването на основана на факти политика и оперативните действия, служителите за връзка по въпросите на имиграцията трябва да гарантират, че погледът им върху ситуацията и познанията им допринасят пълноценно за изграждането на цялостна ситуационна картина за третите държави.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Изпращането на настоящите европейски служители за връзка по въпросите на миграцията в ключовите държави на произход и на транзитно преминаване съгласно призива в заключенията от специалната среща на държавните и правителствените ръководители, проведена на 23 април 2015 г., беше първата стъпка към подобряване на работата с третите държави по въпросите, свързани с миграцията, и към засилване на координацията със служителите за връзка по въпросите на имиграцията, изпратени от държавите членки. Въз основа на този опит следва да се предвиди по-дългосрочно изпращане от Комисията на служители за връзка по въпросите на имиграцията в трети държави, за да се подпомогнат разработването и изпълнението и да се постигне максимално въздействие на действията на Съюза в областта на миграцията.

(7)  Изпращането на настоящите европейски служители за връзка по въпросите на миграцията в ключовите трети държави на произход и на транзитно преминаване съгласно призива в заключенията от специалната среща на държавните и правителствените ръководители, проведена на 23 април 2015 г., беше първата стъпка към подобряване на работата с третите държави по въпросите, свързани с миграцията, и към засилване на координацията със служителите за връзка по въпросите на имиграцията, изпратени от държавите членки. Въз основа на този опит следва да се предвиди по-дългосрочно изпращане от Комисията на служители за връзка по въпросите на имиграцията в трети държави, за да се подпомогнат разработването и изпълнението и да се постигне максимално въздействие на действията на Съюза в областта на миграцията.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Целта на настоящия регламент е да се осигури по-добра координация и да се оптимизира използването на служителите за връзка, изпратени в трети държави от държавите членки, Комисията и агенциите на Съюза, с цел да се предприемат по-ефективни действия по приоритетите на ЕС, отнасящи се до предотвратяването на незаконната имиграция и свързаната с нея трансгранична престъпност, като например контрабандата на мигранти и трафика на хора, борбата с тях, улесняването на дейностите, свързани с връщането, обратното приемане и реинтегрирането, подпомагането на интегрираното управление на външните граници на Съюза, както и подпомагане на управлението на законната имиграция, включително в областта на международната закрила, презаселването и интеграционните мерки преди заминаването, предприемани от държавите членки и Съюза.

(4)  Целта на настоящия регламент е да се осигури по-добра координация и да се улесни използването на работата на служителите за връзка по въпросите на имиграцията, изпратени в трети държави от държавите членки, Комисията и агенциите на Съюза, като се имат предвид различните области на техните експертни познания, с цел да се отговори по-ефективно и в пълно съответствие със задълженията в областта на хуманитарното право и правата на човека на приоритетите на Съюза, отнасящи се до ефективното управление на миграцията, предотвратяването на трансграничната престъпност, като например контрабандата на мигранти и трафика на хора, борбата с тях, улесняването на дейностите, свързани с достойното и ефективно връщане, обратно приемане и реинтегриране, подпомагането на интегрираното управление на външните граници на Съюза, както и подпомагане на управлението на законната имиграция, включително в областта на международната закрила, презаселването и интеграционните мерки преди заминаването, предприемани от държавите членки и Съюза.

(Съображение 8 става съображение 4.)

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Като се опира на Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета, настоящият регламент има за цел да гарантира, че служителите за връзка по въпросите на имиграцията допринасят по-добре за функционирането на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията, предимно чрез създаването на механизъм, чрез който държавите членки, Комисията и агенциите на Съюза могат да координират по-систематично задачите и функциите на служителите си за връзка.

(9)  Като се опира на Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета, настоящият регламент има за цел да гарантира, че служителите за връзка по въпросите на имиграцията допринасят по-добре за функционирането на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията, предимно чрез създаването на механизъм, чрез който държавите членки, Комисията и агенциите на Съюза могат да координират по-систематично задачите и функциите на служителите си за връзка, изпратени в ключови трети държави на произход и транзитно преминаване.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Тъй като мандатите и задачите на служителите за връзка по въпросите на имиграцията могат да се припокриват, следва да се полагат надлежни усилия за по-добро координиране на работата на служителите, извършващи дейност в една и съща трета държава или регион. Когато служители за връзка по въпросите на имиграцията се изпращат от Комисията директно в дипломатическите мисии на Съюза в трета държава, те следва да поставят началото и да ръководят мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията в тази трета държава.

(10)  Тъй като служителите за връзка, занимаващи се с въпросите, свързани с миграцията или с правата на човека, се изпращат от различни органи и мандатите и задачите им могат да се припокриват, сътрудничеството и обменът на информация между служителите за връзка по въпросите на имиграцията, извършващи дейност в една и съща трета държава или регион, следва да се координират по-добре. Когато служители за връзка по въпросите на имиграцията се изпращат от Комисията директно в дипломатическите мисии на Съюза или в агенции на Съюза в трета държава, те следва да поставят началото и да ръководят мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията в тази трета държава.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Създаването на солиден механизъм за управление, който осигурява по-добра координация на всички служители за връзка, занимаващи се с въпросите на имиграцията в рамките на служебните си задължения, е от особено значение, за да се сведат до минимум пропуските в информацията и дублирането на работата и да се увеличат в максимална степен оперативният капацитет и ефективността. Управителен съвет следва да дава насоки в съответствие с приоритетите на политиката на Съюза — като взема под внимание външните отношения на Съюза — и следва да получи необходимите правомощия, по-специално да приема двугодишни работни програми за дейността на мрежите от служители за връзка по въпросите на имиграцията, да възлага специфични ad hoc задачи за служителите за връзка по въпросите на имиграцията с цел постигане на приоритетите и посрещане на възникващите нужди, които все още не са обхванати от двугодишната работна програма, да разпределя ресурси за договорените дейности и да носи отговорност за изпълнението на тези дейности.

(11)  Създаването на солиден механизъм за управление, който осигурява по-добра координация на всички служители за връзка, занимаващи се с въпросите на имиграцията в рамките на служебните си задължения, е от особено значение, за да се сведат до минимум пропуските в информацията, припокриването на задачи и дублирането на работата и да се увеличат в максимална степен оперативният капацитет и ефективността. Управителен съвет следва да дава насоки в съответствие с приоритетите на политиката на Съюза – като взема под внимание външните отношения на Съюза – и следва да получи необходимите правомощия, по-специално да приема годишни работни програми за дейността на мрежите от служители за връзка по въпросите на имиграцията, да възлага специфични ad hoc задачи за служителите за връзка по въпросите на имиграцията с цел постигане на приоритетите и посрещане на възникващите нужди, които все още не са обхванати от годишната работна програма, да разпределя финансови ресурси за договорените дейности и да носи отговорност за изпълнението на тези дейности.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Следва да се въведат специални разпоредби с цел по-мащабни действия на Съюза за изграждане на капацитета на служителите за връзка по въпросите на имиграцията чрез разработване, в сътрудничество със съответните агенции на Съюза, на общи основни учебни програми и на курсове за обучение преди изпращането, както и с цел оказване на помощ за укрепването на оперативния капацитет на мрежите от служители за връзка по въпросите на имиграцията.

(14)  Следва да се въведат специални разпоредби с цел по-мащабни действия на Съюза за изграждане на капацитета на служителите за връзка по въпросите на имиграцията чрез разработване, в сътрудничество със съответните агенции на Съюза, на общи основни учебни програми и на курсове за обучение преди изпращането, както и с цел оказване на помощ за укрепването на оперативния капацитет на мрежите от служители за връзка по въпросите на имиграцията, по-специално във връзка с основните права.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Органите на държавите членки следва да гарантират, че стратегическите и оперативните аналитични продукти на агенциите на Съюза във връзка с незаконната имиграция, връщането, трансграничната престъпност или международната закрила и презаселването действително се предоставят на служителите за връзка по въпросите на имиграцията в трети държави и че информацията, предоставяна от служителите за връзка по въпросите на имиграцията, се споделя със съответните агенции на Съюза, и по-специално Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европол и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището в рамките на съответните им нормативни уредби.

(16)  Органите на държавите членки следва да гарантират, че стратегическите и оперативните аналитични продукти на агенциите на Съюза във връзка с незаконната имиграция, достойните и ефективни връщане и реинтеграция, трансграничната престъпност или международната закрила и презаселването действително се предоставят на служителите за връзка по въпросите на имиграцията в трети държави и че информацията, събирана от служителите за връзка по въпросите на имиграцията, се споделя със съответните агенции на Съюза, и по-специално Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европол и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището в рамките на съответните им нормативни уредби.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За да се гарантира най-ефективното използване на информацията, събрана от мрежите от служители за връзка по въпросите на имиграцията, тази информация следва да се предоставя чрез сигурна уеб-базирана платформа за обмен на информация.

(17)  За да се гарантира най-ефективното използване на информацията, събрана от мрежите от служители за връзка по въпросите на имиграцията, тази информация следва да се предоставя чрез сигурна уеб-базирана платформа за обмен на информация при пълно зачитане на правото на защита на личните данни.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Всяко обработване и предаване на лични данни от държавите членки по силата на настоящия регламент следва да се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета20 и с националните разпоредби, с които се транспонира Директива 2016/68021. При обработката на лични данни Комисията и агенциите на Съюза следва да прилагат Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета22.

(20)  Всяко обработване и предаване на лични данни от държавите членки по силата на настоящия регламент следва да се извършват при пълно спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета20 и с националните разпоредби, с които се транспонира Директива 2016/68021. При обработката на лични данни Комисията и агенциите на Съюза следва да прилагат Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета22.

__________________

__________________

20 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

21 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

21 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

22 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Обработването на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се извършва с цел оказване на помощ на връщащите се граждани на трети държави и улесняване на презаселването на лица, нуждаещи се от международна закрила, както и с цел изпълнение на мерки на Съюза във връзка с приемането на законни имигранти. Поради това е необходима нормативна уредба, която признава ролята на служителите за връзка по въпросите на имиграцията в този контекст.

(21)  Обработването на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се разрешава единствено с цел оказване на помощ на връщащите се граждани на трети държави и улесняване на презаселването на лица, нуждаещи се от международна закрила, или приемането в Съюза на лица по законен път, както и с цел изпълнение на мерки на Съюза във връзка с приемането на законни имигранти. Поради това е необходима нормативна уредба, която признава ролята на служителите за връзка по въпросите на имиграцията в този контекст.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Връщането на граждани на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в държавите членки, в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета23, е съществен елемент от всеобхватните усилия за борба с незаконната имиграция и представлява важна причина от съществен обществен интерес.

(22)  Достойното и ефективно връщане на граждани на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в държавите членки, в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета23, е един от елементите на всеобхватните усилия за борба с незаконната имиграция.

__________________

__________________

23 Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

23 Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Служителите за връзка по въпросите на имиграцията трябва да обработват лични данни, за да улесняват операциите по връщане. По отношение на третите държави на връщане Комисията често не е приела решения относно адекватното ниво на защита съгласно член 45 от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 36 от Директива (ЕС) 2016/680 и те често не са сключили или не възнамеряват да сключат споразумение за обратно приемане със Съюза или да осигурят по друг начин подходящи гаранции по смисъла на член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 или по смисъла на националните разпоредби, с които се транспонира член 37 от Директива (ЕС) 2016/680. Въпреки значителните усилия на Съюза за сътрудничество с основните държави на произход на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, които имат задължението да се върнат, невинаги е възможно да се гарантира, че тези трети държави систематично изпълняват произтичащото от международното право задължение да приемат обратно собствените си граждани. Споразуменията за обратно приемане, които са сключени или са в процес на договаряне от Съюза или държавите членки и които предвиждат подходящи гаранции за прехвърлянето на данни към трети държави по силата на член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 или по силата на националните разпоредби, с които се транспонира член 36 от Директива (ЕС) 2016/680, обхващат ограничен брой такива трети държави. Когато няма такива споразумения, личните данни следва да се предават от служителите за връзка по въпросите на имиграцията за целите на изпълнението на операциите по връщане на Съюза, в съответствие с условията, предвидени в член 49, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2016/679 или в националните разпоредби, с които се транспонира член 38 от Директива (ЕС) 2016/680.

(23)  Органите по връщането на държавите членки трябва да обработват лични данни, за да се гарантират правилното провеждане на процедурите за връщане и успешното изпълнение на решенията за връщане. В много случаи по отношение на третите страни на връщане не съществуват решения за адекватността на защитата на данните, приети от Комисията съгласно член 45 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета или съгласно член 36 от Директива (ЕС) 2016/680, и много от тези трети страни не са сключили споразумение за обратно приемане със Съюза или да предвидят по друг начин подходящи гаранции по смисъла на член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 или по смисъла на националните разпоредби за транспониране на член 37 от Директива (ЕС) 2016/680. Споразуменията за обратно приемане, които са сключени или са в процес на договаряне от Съюза или държавите членки и които предвиждат подходящи гаранции за прехвърлянето на данни към трети държави, следва да включват правилата, посочени в глава V от Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  В интерес на засегнатите лица служителите за връзка по въпросите на имиграцията следва да могат да обработват личните данни на презаселваните лица, нуждаещи се от международна закрила, и на лицата, желаещи да мигрират законно в Съюза, за да потвърдят тяхната самоличност и тяхното гражданство.

(24)  В интерес на засегнатите лица служителите за връзка по въпросите на имиграцията следва да могат да обработват личните данни на лицата, нуждаещи се от международна закрила, или на лица, подали заявление за презаселване, и на лицата, желаещи да мигрират законно в Съюза, за да потвърдят тяхната самоличност и тяхното гражданство.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Тъй като целите на настоящия регламент — които са да се оптимизира използването на служителите за връзка по въпросите на имиграцията, изпратени от държавите членки, Комисията и агенциите на ЕС в трети държави с цел по-ефективно изпълнение на приоритетите на Съюза по отношение на предотвратяването на незаконната имиграция, борбата с незаконната имиграция, улесняването на връщането, обратното приемане и реинтеграцията, подпомагането на интегрираното управление на външните граници на Съюза, както и подпомагането на управлението на законната имиграция и международните схеми за закрила — не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поотделно, но се постигат по-добре чрез координация на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(25)  Тъй като целите на настоящия регламент – които са да се оптимизира използването на различните експертни познания на служителите за връзка по въпросите на имиграцията, изпратени от държавите членки, Комисията и агенциите на Съюза в трети държави с цел по-ефективно изпълнение на приоритетите на Съюза за гарантиране на по-добро управление на миграцията, като постепенно се замени незаконната миграция със сигурни и законни пътища на убежище и миграция, предотвратяването на контрабандата на мигранти и трафика на хора и борбата с тях, улесняването на достойното и ефективно връщане, обратно приемане и реинтеграция, подпомагането на интегрираното управление на външните граници на Съюза и подпомагането на управлението на законната имиграция или международните схеми за закрила при пълно зачитане на задълженията в областта на хуманитарното право и правата на човека – не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поотделно, но се постигат по-добре чрез координация на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се установяват разпоредби, насочени към подобряване на координацията на служителите за връзка по въпросите на имиграцията, изпратени в трети държави от държавите членки, Комисията и агенциите на Съюза, чрез създаването на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията.

1.  С настоящия регламент се установяват разпоредби, насочени към засилване на сътрудничеството и на координацията на служителите за връзка по въпросите на имиграцията, изпратени в трети държави от държавите членки, Комисията и агенциите на Съюза, чрез създаването на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията, като се зачитат правата на човека.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  „служител за връзка по въпросите на имиграцията“ означава:

1.  „служител за връзка по въпросите на имиграцията“ означава служител за връзка, който е назначен и изпратен в чужда държава от компетентните органи на една от държавите членки или от Комисията или от агенция на Съюза, както е предвидено в съответния правен акт на Съюза, приложим за въпросната агенция, с цел разглеждане на въпроси, свързани с имиграцията.

a) представител на една държава членка, който е изпратен в чужбина от службата по имиграцията , правоприлагащите или други компетентни органи с цел да установи и да поддържа контакти с органите на трета държава , за да допринесе за предотвратяването на незаконната имиграция и за борбата с нея, за връщането на незаконно пребиваващите граждани на трети държави и за управлението на законната имиграция;

 

б)  служителите за връзка, изпратени от Комисията в чужбина, за да установят и поддържат контакти с органите на третата държава по въпроси, свързани с имиграцията;

 

в)  служителите за връзка, изпратени от агенциите на Съюза в чужбина, посочени в съответното им правно основание и работещи по въпроси, свързани с имиграцията;

 

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Служителите за връзка по въпросите на имиграцията установяват и поддържат преки контакти с компетентните органи на третата държава и с всички подходящи организации, осъществяващи дейност в третата държава , с цел изпълнение на настоящия регламент .

1.  Служителите за връзка по въпросите на имиграцията установяват и поддържат преки контакти с компетентните органи на третата държава, включително местните органи, и с всички подходящи организации, осъществяващи дейност в третата държава, включително съответните международни организации, с цел изпълнение на настоящия регламент.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Служителите за връзка по въпросите на имиграцията събират информация, която се използва или на оперативно ниво, или на стратегическо ниво, или и на двете нива. Тази информация не съдържа лични данни. Тази информация се отнася по-специално до следните въпроси:

2.  Служителите за връзка по въпросите на имиграцията събират информация, която се използва или на оперативно ниво, или на стратегическо ниво, или и на двете нива. Тази информация не съдържа лични данни. Тази информация се отнася единствено до следните въпроси:

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  миграционните потоци, идващи от държавата или преминаващи през нея;

a)  миграционните потоци, идващи от държавата или преминаващи през нея, включително информация за профила на мигрантите по отношение на възрастта и пола, както и намеренията им за пътуване в бъдеще;

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  инцидентите и събитията, които могат да са или да станат причина за ново развитие по отношение на миграционните потоци ;

г)  инцидентите и събитията, които могат да са или да станат причина за ново развитие или реконфигуриране на миграционните движения;

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  начините и средствата за подпомагане на органите на третите държави да предотвратяват формирането или транзитното преминаване на потоци на незаконна имиграция съответно на и през тяхната територия;

е)  начини и средства за подпомагане на органите на третите държави при осигуряването на подходяща ориентация и подкрепа по външните граници с оглед на наблюдението на миграционните потоци;

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  начини и средства за подпомагане на органите на третите държави при осигуряването на подходяща ориентация и подкрепа за лицата, приемани в Съюза по законни процедури;

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)  начини и средства за подпомагане на органите в трети държави при оценката на общото положение по отношение на основните права в третата държава, включително информация за местоположението и условията както на приемния център, така и на центъра за задържане, както и на условията за такова задържане;

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  начините и средствата за улесняване на връщанетообратното приемане и реинтеграцията ;

ж)  начините и средствата за улесняване на достойното и съобразено с правата на човека връщане, обратно приемане и реинтеграция и когато е възможно, за наблюдение на положението на завръщащите се граждани на трети държави;

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  достъпа на лицата, търсещи убежище, до закрила в третата държава;

з)  ефективния достъп до закрила, който третата държава е приела или въвела в полза на уязвимите лица;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  възможните стратегии и канали за законна имиграция между Съюза и трети държави, включително презаселването и други инструменти за защита, както и уменията и нуждите на пазара на труда;

и)  стратегиите за законна имиграция, които следва да бъдат насърчени, и съществуващите канали или канали, които следва да бъдат разработени, между Съюза и трети държави, включително презаселването, хуманитарните визи и други инструменти за защита, както и партньорствата за мобилност, трудовата миграция, визите за студенти и събирането на семействата;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  мерките преди заминаването, осигурени за имигрантите в държавите на произход или приемащите трети държави, в подкрепа на успешното интегриране след законно пристигане в държавите членки;

й)  мерките преди заминаването, осигурени за мигрантите в държавите на произход или приемащите трети държави, в подкрепа на успешното интегриране след законно пристигане в държавите членки;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  капацитета, възможностите, политическите стратегии, законодателството и юридическата практика на третите държави по отношение на въпросите, споменати в букви а)—й) .

к)  практиките, законодателството и юридическата практика на третите държави по отношение на въпросите, споменати в букви а) – й) .

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Служителите за връзка по въпросите на имиграцията могат да оказват помощ при:

4.  Служителите за връзка по въпросите на имиграцията могат да оказват помощ в границите на експертните си знания и опит и на обучението си при:

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  установяване на самоличността на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и улесняване на връщането им в съответствие с Директива 2008/115/ЕО ;

a)  потвърждаване на самоличността на незаконно пребиваващи граждани на трети държави в съответствие с Директива 2008/115/ЕО с цел улесняване на реинтеграцията на завръщащите се граждани на трети държави;

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  потвърждаване на самоличността и улесняване на презаселването в Съюза на лица, нуждаещи се от международна закрила;

б)  потвърждаване на самоличността и улесняване на презаселването или приемането на лица, особено най-уязвимите, които се нуждаят от или търсят международна закрила в Съюза, като им се предоставя подходяща ориентация, информация и подкрепа преди заминаването;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  потвърждаване на самоличността и улесняване на прилагането на мерките на Съюза във връзка с приемането на законни имигранти.

в)  потвърждаване на самоличността и улесняване на прилагането на мерките на Съюза във връзка с приемането на законни имигранти, включително ориентация преди заминаването за работници мигранти, студенти и членове на семейства, приемани в Съюза;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  улесняване на прилагането на мерките на Съюза за борба с контрабандата на мигранти и трафика на хора чрез споделяне на информация, получена в хода на изпълнението на техните задължения в рамките на мрежите на служителите за връзка по въпросите на имиграцията и с компетентните органи на държавите членки, включително с правоприлагащите органи.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Служителите за връзка по въпросите на имиграцията изпълняват задачите си в рамките на своите отговорности и в съответствие с разпоредбите, включително тези относно защитата на личните данни, предвидени в законодателството на Съюза и националното законодателство и във всяко споразумение или договореност, сключени с трети държави или с международни организации.

5.  Служителите за връзка по въпросите на имиграцията изпълняват задачите си в рамките на своите отговорности, определени от изпращащите органи, при пълно зачитане на човешкото достойнство и основните права, с особено внимание към уязвимите лица, и в съответствие с разпоредбите, включително тези относно защитата на личните данни, предвидени в законодателството на Съюза и националното законодателство и във всяко споразумение или договореност, сключени с трети държави или с международни организации. При изпълнението на своите задачи служителите за връзка по въпросите на имиграцията следват чувствителен към аспектите на пола подход.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки, Комисията и агенциите на Съюза уведомяват Управителния съвет за плановете си да изпратят служители за връзка по въпросите на имиграцията, включително за описанието на техните функции, и посочват продължителността на престоя на място.

1.  Държавите членки, Комисията и агенциите на Съюза уведомяват Управителния съвет за плановете си да изпратят служители за връзка по въпросите на имиграцията, включително за описанието на техните функции, и посочват продължителността на престоя на място. Уведомлението за изпращането на служители за връзка по въпросите на имиграцията се изпраща на Европейския парламент без ненужно забавяне.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Информацията по параграф 1 се разпространява чрез сигурната уеб-базирана платформа за обмен на информация, предвидена в член 9 .

2.  Информацията по параграф 1 се разпространява чрез предоставената сигурна уеб-базирана платформа за обмен на информация в съответствие с член 9.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  по целесъобразност обменят информация относно опита във връзка с достъпа на лицата, търсещи убежище, до закрила;

в)  по целесъобразност обменят информация относно опита във връзка с достъпа до международна закрила;

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  съгласуват позициите, които да се възприемат при контактите с търговските превозвачи, когато е целесъобразно;

заличава се

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  участват в общи специализирани обучения, когато е целесъобразно;

д)  участват в общи специализирани обучения, по-специално относно основните права и процедурите по предоставяне на убежище;

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  когато е целесъобразно, организират информационни срещи и курсове за обучение за членовете на дипломатическия персонал и на консулствата, които са на работа в мисиите на държавите членки в третата държава ;

е)  когато е целесъобразно, организират информационни срещи и курсове за обучение за членовете на дипломатическия персонал и на консулствата, които са на работа в мисиите на държавите членки в третата държава, включително специално обучение относно процедурите за предоставяне на убежище и защитата на лицата в уязвимо положение;

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Когато е необходимо и има възможност за това, мрежата от служители за връзка по въпросите на имиграцията включва служители за връзка по въпросите на имиграцията с опит в закрилата на децата, трафика на хора, равенството между половете и защитата срещу основано на пола насилие.

Обосновка

Положението на уязвимите лица трябва да бъде оценено от служители за връзка по въпросите на имиграцията с подходящ експертен опит в областта на основните права.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Служителите за връзка по въпросите на имиграцията, изпратени от Комисията, координират мрежите, посочени в параграф 1. В местата, където Комисията не изпраща служители за връзка по въпросите на имиграцията, координацията на мрежата се извършва от служител за връзка по въпросите на имиграцията, избран от членовете на мрежата.

2.  Служителите за връзка по въпросите на имиграцията, изпратени от Комисията, координират и подпомагат мрежите, посочени в параграф 1. В местата, където Комисията не изпраща служители за връзка по въпросите на имиграцията, координацията на мрежата се извършва от служителя за връзка по въпросите на имиграцията, изпратен от агенция на Съюза. На местата, където Комисията и агенциите на Съюза не изпращат служители за връзка по въпросите на имиграцията, улесняването на работата на мрежата се извършва от служител за връзка по въпросите на имиграцията, избран от членовете на мрежата и одобрен от Комисията.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Управителният съвет се уведомява за назначаването на координаторите на мрежи от координатора.

3.  Координаторите на мрежи уведомяват управителния съвет за назначаването си като координатори най-малко 15 дни преди встъпването се в длъжност като координатори на мрежи.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат също да се договорят техните служители за връзка по въпросите на имиграцията да работят съвместно по някои задачи.

2.  Държавите членки могат също да се договорят техните служители за връзка по въпросите на имиграцията да работят съвместно по някои задачи съобразно експертните си знания и специалното си обучение.

Обосновка

Разширяването на полето на задачите на служителите за връзка по въпросите на имиграцията трябва да се осъществява, като се вземе предвид съответствието между експертните знания и опит или специалното обучение на служителя за връзка и възложените му задачи.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Представители на третите държави, асоциирани в изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, участват в Управителния съвет като наблюдатели.

3.  Член на Европейския парламент и представители на третите държави, асоциирани в изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, участват в Управителния съвет като наблюдатели.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет изготвя свой правилник за дейността въз основа на предложение от председателя в срок от три месеца след първото си заседание. Правилникът за дейността съдържа условията и реда за гласуване.

1.  Управителният съвет изготвя свой правилник за дейността въз основа на предложение от председателя в срок от три месеца след първото си заседание, след като се е консултирал предварително с държавите членки. Правилникът за дейността съдържа условията и реда за гласуване, както и процедурите за сътрудничество между Комисията и националните органи с цел гарантиране на безпроблемно движение на стратегическите и оперативните аналитични продукти.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Като взема предвид приоритетите на Съюза в областта на имиграцията и в рамките на обхвата на задачите на служителите за връзка по въпросите на имиграцията, определени в настоящия регламент, Управителният съвет извършва следните дейности:

2.  Като взема предвид приоритетите на Съюза в областта на имиграцията и анализите, предоставени от съответните агенции на Съюза, и в рамките на обхвата на задачите на служителите за връзка по въпросите на имиграцията, определени в настоящия регламент, Управителният съвет извършва следните дейности:

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  определя приоритетите и дейностите, като приема двугодишна работна програма и посочва необходимите ресурси за подпомагане на работата;

a)  определя приоритетите и дейностите, като приема годишна работна програма и посочва необходимите ресурси за подпомагане на работата, които съответно се изпращат на Европейския парламент без ненужно забавяне;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  извършва преглед на изпълнението на дейностите, определени в двугодишната работна програма, на назначаването на координатори на мрежата и на постигнатия от мрежите от служителите за връзка по въпросите на имиграцията напредък в сътрудничеството им с компетентните органи в трети държави;

б)  извършва преглед на изпълнението на дейностите, определени в годишната работна програма, на назначаването на координатори на мрежата и на постигнатия от мрежите от служителите за връзка по въпросите на имиграцията напредък в сътрудничеството им с компетентните органи в трети държави;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  приема двугодишния доклад за дейността;

в)  приема годишния доклад за дейността, който се изпраща на Европейския парламент без ненужно забавяне;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  оказва подкрепа на развитието на капацитета на служителите за връзка по въпросите на имиграцията, включително чрез разработване на общи основни учебни програми, обучение преди изпращането и организиране на съвместни семинари по теми, посочени в член 3, параграф 2;

в)  оказва подкрепа на развитието на капацитета на служителите за връзка по въпросите на имиграцията, включително чрез разработване на общи основни учебни програми, обучение преди изпращането и организиране на съвместни семинари по теми, посочени в член 3, въз основа на наличните или нови специфични инструменти за обучение, разработени от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и съответните агенции на Съюза или други съответни международни организации във връзка с правото на Съюза и международното право в областта на основните права и процедурите за предоставяне на убежище, като същевременно се избягва всякакво дублиране с обучението, предоставяно от тези агенции;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  изготвя и доразвива, в сътрудничество с FRA, специфични насоки, приложими по отношение на всички служители за връзка по въпросите на имиграцията, предоставящи ориентация за това как да се гарантира на зачитането на основните права със специално внимание към уязвимите лица;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За изпълнението на дейностите, посочени в параграфи 2 и 3, държавите членки могат да получават финансовата помощ от Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) № 515/2014.

4.  За изпълнението на дейностите, посочени в параграфи 2 и 3, държавите членки могат да получават финансовата помощ от Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) № 515/2014. Комисията установява оперативни процедури за улесняване на исканията за финансова подкрепа от Съюза от страна на държавите членки.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Служителите за връзка по въпросите на имиграцията и членовете на Управителния съвет гарантират, че цялата релевантна информация и статистически данни се качват и обменят чрез сигурната уеб-базирана платформа за обмен на информация, създадена и поддържана от Комисията. Тази информация съдържа поне следните елементи:

1.  Служителите за връзка по въпросите на имиграцията и членовете на Управителния съвет гарантират, че цялата релевантна информация и статистически данни се качват и обменят чрез сигурната уеб-базирана платформа за обмен на информация, създадена и поддържана от Комисията. Координаторът на мрежата, съгласно указаното в член 5, параграф 2, гарантира, че цялата относима информация и статистически данни се качват чрез сигурната уеб-базирана платформа за обмен на информация. При обмена на информация, която е от строго поверителен характер, трябва да се подхожда изключително внимателно. Членът на Европейския парламент, определен да участва в управителния съвет като наблюдател, има достъп до платформата за обмен на информация. Тази информация съдържа поне следните елементи:

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  релевантните документи, доклади и аналитични продукти в областта на имиграцията, по-специално фактическата информация за държавите или регионите, в които са изпратени служителите за връзка по въпросите на имиграцията;

a)  релевантните документи, доклади и аналитични продукти по въпроси, свързани с имиграцията, по-специално фактическата информация за държавите или регионите, в които са изпратени служителите за връзка по въпросите на имиграцията;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  биометричните или биографичните данни, когато те са необходими за потвърждаване на самоличността и гражданството на граждани на трети държави за целите на връщането, включително всички видове документи, които могат да се считат за доказателство или prima facie доказателство за гражданството;

a)  биометричните или биографичните данни, когато те са необходими за потвърждаване на самоличността на лицето и за предотвратяване и противодействие на контрабандата на мигранти и трафика на хора;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  списъците на пътниците за полети за връщане до трети държави;

б)  списъците на пътниците за полети за връщане от Съюза до трета държава с цел гарантиране на ефективен достъп до мерки за реинтеграция на връщащите се граждани на трети държави;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Всеки обмен на лични данни е строго ограничен до необходимото за целите на настоящия регламент.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Предаването съгласно настоящия член на лични данни от служителите за връзка по въпросите на имиграцията на трети държави и на международни организации се извършва в съответствие с глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 или с националните разпоредби, с които се транспонира глава V от Директива (ЕС) 2016/680.

4.  Предаването съгласно настоящия член на лични данни от служителите за връзка по въпросите на имиграцията на трети държави и на международни организации се извършва в съответствие с глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 или с националните разпоредби, с които се транспонира глава V от Директива (ЕС) 2016/680. Забранява се обменът на лични данни, които биха могли да бъдат използвани за идентифицирането на лица или групи от лица, чието искане за достъп до международна закрила се разглежда, или за които съществува сериозен риск да бъдат подложени на изтезания, на нечовешко или унизително отношение или наказание, или по друг начин да бъдат нарушени основните им права.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Пет години след датата на приемане на настоящия регламент Комисията докладва на Европейския парламент и на Европейския съвет за неговото прилагане.

1.  Не по-късно от две години след датата на приемане на настоящия регламент и на всеки две години след това Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно неговото прилагане, включително относно неговото въздействие върху основните права.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предоставят на Комисията необходимата информация за изготвянето на доклада за прилагането на Регламента.

2.  Държавите членки и агенциите на Съюза предоставят на Комисията необходимата информация за изготвянето на доклада за прилагането на Регламента.

(1)

OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

D(2018)45709

Г-н Клод МОРАЙС

Председател, комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

ASP 13G205

Брюксел

Относно:  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст)

COM(2018)0303 – C8‑0184/2018 – 2018/0153(COD)

Уважаеми господин Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката на законодателни актове, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 169 и 170, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на водещата комисия, ако той счита, че това се налага по наложителни причини, свързани с вътрешното единство на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените като такива в самото предложение, и че що се отнася до кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание на 20 ноември 2018 г. комисията по правни въпроси препоръчва с 20 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“(1) комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, в качеството ѝ на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Становище на консултативната работна група.

(1)

Присъстваха следните членове на ЕП: Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Жан Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Мади Делво, Жофроа Дидие, Паскал Дюран, Лаура Ферара, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Юте Гутеланд, Саджад Карим, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, Емил Радев, Юлия Реда, Евелин Регнер, Виржини Розиер, Павел Свобода, Йожеф Сайер, Аксел Фос, Франсис Замит Димек, Косма Злотовски, Тадеуш Звефка.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

Приложение

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

    Брюксел, 12.10.2018 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

        СЪВЕТА

        КОМИСИЯТА

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст)

COM(2018) 303 final от 16.5.2018 г. – 2018/0153 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свои заседания на 28 юни, 3 юли и 6 септември 2018 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на заседанията(1), след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията, консултативната работна група констатира единодушно, както следва:

1. Със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на съществените промени, е следвало да се отбележат следните елементи:

- в първото позоваване – заличаването на означението „63, параграф 3, буква б)“ и добавянето на означението „79, параграф 2“;

- в член 1, параграф 2 – добавянето на текста: „Съюза и“;

- в член 3, параграф 1 – заличаването на началните думи „Всяка държава членка следи“;

- в член 3, параграф 2, буква к) – замяната на думата „по-горе“ с „в букви а) – й)“;

- в член 3, параграф 5 и уводния текст на член 5, параграф 1 – заличаването на началните думи „Държавите членки следят (за това) техните“;

- в член 5, параграф 1, буква ж) – заличаване на заключителните думи „на компетентните органи на държавите членки по произход“.

2. В член 3, параграф 1 – добавянето на думите „осъществяващи дейност“ би трябвало да бъде обозначено със стрелки за промяна.

3. В английския текст на член 3, параграф 2, във формулировката „съществуването на престъпни организации, замесени в трафика на имигранти и техните дейности“, които са маркирани изцяло със знак „съществено заличаване“, трябва да има определителен член между думите „замесени в“ и думите „трафика на имигранти“.

4. В английския текст на член 11 определителният член преди думите „Регламент (ЕО) № 810/2009“ следва да се заличи.

5. В член 13 препратката към „приложение I“ следва да се поправи на препратка към „приложение II“.

6. В приложението, съдържащо таблица на съответствието, номерът на приложението, погрешно посочен като „VII“, следва да се поправи на „II“.

Следователно, разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен посочените като такива. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР    Ю. ЛЬОГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст)

Позовавания

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

5.7.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

AFET

20.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

11

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

29.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

-

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност