Διαδικασία : 2018/0153(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0040/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0040/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0390

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 322kWORD 121k
28.1.2019
PE 629.479v02-00 A8-0040/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (αναδιατύπωση)

(COM(2018)0303 – C8‑0184/2018 – 2018/0153(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Cécile Kashetu Kyenge

(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (αναδιατύπωση)

(COM(2018)0303 – C8‑0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0303),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 74 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0184/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–  έχοντας υπόψη την από 28ης Νοεμβρίου 2018 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0040/2019),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η κατακόρυφη αύξηση μικτών μεταναστευτικών ροών το 2015 και 2016 έχει θέσει υπό πίεση τα συστήματα μετανάστευσης, ασύλου και διαχείρισης των συνόρων, δημιούργησε δε την ανάγκη συντονισμένης και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής απάντησης.

(3)  Η κατακόρυφη αύξηση μικτών μεταναστευτικών ροών το 2015 και 2016 έχει θέσει υπό πίεση τα συστήματα μετανάστευσης, ασύλου και διαχείρισης των συνόρων, ιδίως στα κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, αποκαλύπτοντας τους διαρθρωτικούς περιορισμούς της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και κατέδειξε την ανάγκη συντονισμένης και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής απάντησης.

(Η αιτιολογική σκέψη 2 γίνεται αιτιολογική σκέψη 3)

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης είναι η αντικατάσταση των παράτυπων και ανεξέλεγκτων ροών με ασφαλέστερες και καλύτερα διαχειριζόμενες οδούς μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που να καλύπτει όλες τις πτυχές της μετανάστευσης.

(2)  Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου θα πρέπει να στηρίζεται σε μια ολοκληρωμένη σφαιρική προσέγγιση, η οποία θα έχει ως βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 80 ΣΛΕΕ και θα καλύπτει όλες τις πτυχές της μετανάστευσης.

(Η αιτιολογική σκέψη 3 γίνεται αιτιολογική σκέψη 2)

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει θεμελιώδης αρχή της Ένωσης κατά την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Η Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των μεταναστών, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό καθεστώς τους, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο.

(4)  Η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης αρχή της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης. Η Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των μεταναστών, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό καθεστώς τους, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τα άρθρα 2 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και επαναβεβαιώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης θα πρέπει να σέβονται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούν ευάλωτα άτομα, ιδίως ανηλίκους, γυναίκες, ηλικιωμένους και θύματα εμπορίας ανθρώπων. Τα μέτρα που λαμβάνουν προς εκτέλεση των καθηκόντων τους θα πρέπει να είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, σε όλες τις πτυχές τους, θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος και η συνεργασία με βασικές τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των αναχωρήσεων και των επιστροφών, να συμβάλλει στη σταθεροποίηση των ροών μεταναστών, να υποστηρίζει τις δυνατότητες συγκέντρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, να προλαμβάνει και να καταπολεμά την παράνομη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων και να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε προστασία των αιτούντων άσυλο.

(5)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, σε όλες τις πτυχές τους, θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος και η συνεργασία. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης συμπεριλαμβανομένων των αναχωρήσεων, της εταιρικής σχέσης κινητικότητας, της αντικατάστασης της παράτυπης μετανάστευσης με ασφαλείς και νόμιμες οδούς, των αξιοπρεπών και ουσιαστικών επιστροφών και της επανένταξης, να υποστηρίζει τις δυνατότητες συγκέντρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, να προλαμβάνει και να καταπολεμά την παράνομη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων και να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε διεθνή προστασία.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η ζήτηση στοιχείων και πληροφοριών για την υποστήριξη της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής και επιχειρησιακής αντίδρασης βαίνει αυξανόμενη. Συνεπώς, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης, με την εκ των ένδον εικόνα και τις γνώσεις που έχουν, είναι αναγκαίο να συμβάλουν πλήρως στη διαμόρφωση συνολικής εικόνας της κατάστασης στις τρίτες χώρες.

(6)  Η ζήτηση πληροφοριών για την υποστήριξη της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής και επιχειρησιακής αντίδρασης βαίνει αυξανόμενη. Συνεπώς, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης, με την εκ των ένδον εικόνα και τις γνώσεις που έχουν, είναι αναγκαίο να συμβάλουν πλήρως στη διαμόρφωση συνολικής εικόνας της κατάστασης στις τρίτες χώρες.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η τοποθέτηση των σημερινών ευρωπαίων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης σε βασικές χώρες καταγωγής και διέλευσης, όπως είχε ζητηθεί βάσει των συμπερασμάτων της έκτακτης συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 23 Απριλίου 2015, ήταν ένα πρώτο βήμα προς την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες σε ζητήματα μετανάστευσης και του συντονισμού με αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης που έχουν τοποθετηθεί από τα κράτη μέλη. Με βάση αυτή την εμπειρία, πρέπει να προβλεφθούν πιο μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης από την Επιτροπή σε τρίτες χώρες, για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της υλοποίησης, καθώς και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της ενωσιακής δράσης στον τομέα της μετανάστευσης.

(7)  Η τοποθέτηση των σημερινών ευρωπαίων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης σε βασικές τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης, όπως είχε ζητηθεί βάσει των συμπερασμάτων της έκτακτης συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 23 Απριλίου 2015, ήταν ένα πρώτο βήμα προς την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες σε ζητήματα μετανάστευσης και του συντονισμού με αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης που έχουν τοποθετηθεί από τα κράτη μέλη. Με βάση αυτή την εμπειρία, πρέπει να προβλεφθούν πιο μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης από την Επιτροπή σε τρίτες χώρες, για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της υλοποίησης, καθώς και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της ενωσιακής δράσης στον τομέα της μετανάστευσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλίσει καλύτερο συντονισμό και βέλτιστη αξιοποίηση των αξιωματικών συνδέσμων που τοποθετούνται σε τρίτες χώρες από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, προκειμένου να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις προτεραιότητες της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της συναφούς διασυνοριακής εγκληματικότητας, όπως είναι η λαθραία διακίνηση μεταναστών και η εμπορία ανθρώπων, τη διευκόλυνση της επιστροφής, της επανεισδοχής και της επανένταξης, τη συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, καθώς και τη στήριξη της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης, μεταξύ άλλων στον τομέα της διεθνούς προστασίας, της επανεγκατάστασης και των μέτρων ένταξης που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η Ένωση πριν από την αναχώρηση.

(4)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλίσει καλύτερο συντονισμό και να διευκολύνει την αξιοποίηση του έργου των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης λαμβανομένων υπόψη των ποικίλων τομέων εμπειρογνωμοσύνης τους, που τοποθετούνται σε τρίτες χώρες από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, προκειμένου να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στον ανθρωπιστικό τομέα και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις προτεραιότητες της Ένωσης για την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης, την πρόληψη και την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας, τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων, τη διευκόλυνση της αξιοπρεπούς και πραγματικής επιστροφής, της επανεισδοχής και της επανένταξης, τη συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, καθώς και τη στήριξη της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης, μεταξύ άλλων στον τομέα της διεθνούς προστασίας, της επανεγκατάστασης και των μέτρων ένταξης που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η Ένωση πριν από την αναχώρηση.

(Η αιτιολογική σκέψη 8 γίνεται αιτιολογική σκέψη 4)

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης θα συμβάλουν στη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, κυρίως μέσω της δημιουργίας μηχανισμού με τον οποίο τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι οργανισμοί της ΕΕ θα μπορούν να συντονίζουν με πιο συστηματικό τρόπο τα καθήκοντα και τους ρόλους των αξιωματικών-συνδέσμων τους.

(9)  Με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης θα συμβάλουν στη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, κυρίως μέσω της δημιουργίας μηχανισμού με τον οποίο τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι οργανισμοί της ΕΕ θα μπορούν να συντονίζουν με πιο συστηματικό τρόπο τα καθήκοντα και τους ρόλους των αξιωματικών συνδέσμων τους που τοποθετούνται σε βασικές τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Λαμβανομένου υπόψη ότι οι εντολές και τα καθήκοντα των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να συντονίζεται καλύτερα το έργο των αξιωματικών που επιχειρούν στην ίδια τρίτη χώρα ή περιοχή. Όταν οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης τοποθετούνται απευθείας από την Επιτροπή στις διπλωματικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτη χώρα, θα πρέπει να δημιουργούν και να διευθύνουν το δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης στην εν λόγω τρίτη χώρα.

(10)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι αξιωματικοί σύνδεσμοι που είναι υπεύθυνοι για ζητήματα μετανάστευσης ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων τοποθετούνται από διαφορετικές αρχές και ότι οι εντολές και τα καθήκοντά τους ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης που επιχειρούν στην ίδια τρίτη χώρα ή περιοχή θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα. Όταν οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης τοποθετούνται απευθείας από την Επιτροπή στις διπλωματικές αποστολές της Ένωσης ή τους οργανισμούς της Ένωσης σε τρίτη χώρα, θα πρέπει να δημιουργούν και να διευθύνουν το δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης στην εν λόγω τρίτη χώρα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η δημιουργία ισχυρού μηχανισμού διακυβέρνησης που να διασφαλίζει καλύτερο συντονισμό όλων των αξιωματικών συνδέσμων που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης ως μέρος των καθηκόντων τους, είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα κενά πληροφόρησης και η αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων αλλά και να μεγιστοποιηθούν οι επιχειρησιακές ικανότητες και η αποτελεσματικότητα. Προβλέπεται Συντονιστικό Συμβούλιο, το οποίο θα παρέχει οδηγίες, σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, με παράλληλη συνεκτίμηση των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης. Στο Συντονιστικό Συμβούλιο θα πρέπει να δοθούν οι απαιτούμενες αρμοδιότητες, ώστε, μεταξύ άλλων, να εγκρίνει διετή προγράμματα εργασίας των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, να αναθέτει ειδικά προσαρμοσμένα ad hoc καθήκοντα στους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης σε σχέση με προτεραιότητες και νεοεμφανιζόμενες ανάγκες που δεν καλύπτονται ήδη από το διετές πρόγραμμα εργασίας, να κατανέμει πόρους για τις συμφωνηθείσες δραστηριότητες και να είναι υπόλογο για την εκτέλεσή τους.

(11)  Η δημιουργία ισχυρού μηχανισμού διακυβέρνησης που να διασφαλίζει καλύτερο συντονισμό όλων των αξιωματικών συνδέσμων που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης ως μέρος των καθηκόντων τους, είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα κενά πληροφόρησης, η επικάλυψη καθηκόντων και εργασιών αλλά και να μεγιστοποιηθούν οι επιχειρησιακές ικανότητες και η αποτελεσματικότητα. Προβλέπεται Συντονιστικό Συμβούλιο, το οποίο θα παρέχει οδηγίες, σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, με παράλληλη συνεκτίμηση των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης. Στο Συντονιστικό Συμβούλιο θα πρέπει να δοθούν οι απαιτούμενες αρμοδιότητες, ώστε, μεταξύ άλλων, να εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, να αναθέτει ειδικά προσαρμοσμένα ad hoc καθήκοντα στους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης σε σχέση με προτεραιότητες και νεοεμφανιζόμενες ανάγκες που δεν καλύπτονται ήδη από το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, να κατανέμει οικονομικούς πόρους για τις συμφωνηθείσες δραστηριότητες και να είναι υπόλογο για την εκτέλεσή τους.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη ευρύτερης δράσης ανάπτυξης ικανοτήτων για τους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης, μέσω της ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, κοινών βασικών κορμών μαθημάτων και μαθημάτων κατάρτισης πριν από την τοποθέτηση. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.

(14)  Θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη ευρύτερης δράσης ανάπτυξης ικανοτήτων για τους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης, μέσω της ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, κοινών βασικών κορμών μαθημάτων και μαθημάτων κατάρτισης πριν από την τοποθέτηση. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης ιδιαίτερα σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα στρατηγικής και επιχειρησιακής ανάλυσης των οργανισμών της Ένωσης σε σχέση με την παράνομη μετανάστευση, την επιστροφή, τη διασυνοριακή εγκληματικότητα ή τη διεθνή προστασία και την επανεγκατάσταση φτάνουν όντως στους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης σε τρίτες χώρες· αλλά και ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης φτάνουν στους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, την Ευρωπόλ και τον Οργανισμό Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του πεδίου των αντίστοιχων νομικών πλαισίων τους.

(16)  Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα στρατηγικής και επιχειρησιακής ανάλυσης των οργανισμών της Ένωσης σε σχέση με την παράτυπη μετανάστευση, την αξιοπρεπή και πραγματική επιστροφή και επανένταξη, τη διασυνοριακή εγκληματικότητα ή τη διεθνή προστασία και την επανεγκατάσταση φτάνουν όντως στους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης σε τρίτες χώρες· αλλά και ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης φτάνουν στους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, την Ευρωπόλ και τον Οργανισμό Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του πεδίου των αντίστοιχων νομικών πλαισίων τους.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τα δίκτυα των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται μέσω ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών.

(17)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τα δίκτυα των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται μέσω ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών που σέβεται πλήρως το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Κάθε επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, καθώς και με τις εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 2016/68021. Η Επιτροπή και οι οργανισμοί της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(20)  Κάθε επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνεται με πλήρη τήρηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, καθώς και με των εθνικών διατάξεων που μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 2016/68021. Η Επιτροπή και οι οργανισμοί της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

__________________

__________________

20 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

21 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

21 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνεται μόνο προς παροχή συνδρομής για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών, προς διευκόλυνση της επανεγκατάστασης των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και προς εφαρμογή ενωσιακών μέτρων όσον αφορά την εισδοχή νόμιμων μεταναστών. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο ένα νομικό πλαίσιο που θα αναγνωρίζει τον ρόλο των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης στο πλαίσιο αυτό.

(21)  Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο προς παροχή συνδρομής για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών, προς διευκόλυνση της επανεγκατάστασης των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή της εισδοχής στην Ένωση προσώπων με νόμιμους τρόπους, και προς εφαρμογή ενωσιακών μέτρων όσον αφορά την εισδοχή νόμιμων μεταναστών. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο ένα νομικό πλαίσιο που θα αναγνωρίζει τον ρόλο των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Η επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, αποτελεί βασικό σκέλος των ολοκληρωμένων προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και αντιπροσωπεύει σημαντικό λόγο δημοσίου συμφέροντος.

(22)  Η αξιοπρεπής και πραγματική ασφαλής επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, αποτελεί ένα από τα στοιχεία των ολοκληρωμένων προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

__________________

__________________

23 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

23 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης χρειάζεται να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις επιστροφής. Οι τρίτες χώρες επιστροφής δεν αποτελούν συχνά αντικείμενο αποφάσεων επάρκειας που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ή σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, και συχνά δεν έχουν συνάψει ή δεν προτίθενται να συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής με την Ένωση ή δεν παρέχουν άλλως κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή κατά την έννοια των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά του άρθρου 37 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες της Ένωσης για συνεργασία με τις κύριες χώρες καταγωγής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση επιστροφής, δεν είναι πάντα εφικτό να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτες χώρες εκπληρώνουν συστηματικά την υποχρέωση που υπέχουν βάσει του διεθνούς δικαίου, να δέχονται την επιστροφή των υπηκόων τους. Οι συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν συναφθεί ή είναι υπό διαπραγμάτευση από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη και που παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή με τις εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν το άρθρο 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, καλύπτουν περιορισμένο αριθμό από τις εν λόγω τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαβιβάζονται από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης προς υλοποίηση των επιχειρήσεων επιστροφής της Ένωσης σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή στις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 38 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680.

(23)  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης χρειάζεται να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και την επιτυχή εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής. Οι τρίτες χώρες επιστροφής συχνά δεν αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων περί επάρκειας που εκδίδει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενώ συχνά δεν έχουν συνάψει συμφωνία επανεισδοχής με την Ένωση ή δεν παρέχουν άλλως κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Οι συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν συναφθεί ή είναι υπό διαπραγμάτευση από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη και που παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους κανόνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Προς το συμφέρον των ενδιαφερομένων, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και υπόκεινται σε διαδικασία επανεγκατάστασης και των προσώπων που επιθυμούν να μεταναστεύσουν νόμιμα στην Ένωση προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα και την ιθαγένειά τους.

(24)  Προς το συμφέρον των ενδιαφερομένων, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή προστασίας προκειμένου περί προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση επανεγκατάστασης και των προσώπων που επιθυμούν να μεταναστεύσουν νόμιμα στην Ένωση προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα και την ιθαγένειά τους.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η βέλτιστη χρησιμοποίηση των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης που τοποθετούνται από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ σε τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προτεραιοτήτων της Ένωσης όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, τη διευκόλυνση της επιστροφής, της επανεισδοχής και της επανένταξης, τη συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, καθώς και την υποστήριξη της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης ή διεθνών συστημάτων προστασίας, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη μεμονωμένα, αλλά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με τον συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(25)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η βέλτιστη χρησιμοποίηση της διαφορετικής εμπειρογνωσίας των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης που τοποθετούνται από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους οργανισμούς της Ένωσης σε τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προτεραιοτήτων της Ένωσης όσον αφορά την εξασφάλιση καλύτερης διαχείρισης της μετανάστευσης, τη σταδιακή αντικατάσταση της παράτυπης μετανάστευσης από ασφαλείς και νόμιμους οδούς για το άσυλο και τη μετανάστευση, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, τη διευκόλυνση της αξιοπρεπούς και πραγματικής επιστροφής, της επανεισδοχής και της επανένταξης, τη συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, και την υποστήριξη της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης ή διεθνών συστημάτων προστασίας με πλήρη σεβασμό των ανθρωπιστικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη μεμονωμένα, αλλά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με τον συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη βελτίωση του συντονισμού των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης που τοποθετούνται σε τρίτες χώρες από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους οργανισμούς της Ένωσης, μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης που τοποθετούνται σε τρίτες χώρες από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους οργανισμούς της Ένωσης, μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  ως «αξιωματικός σύνδεσμος μετανάστευσης» νοείται:

1.  ως «αξιωματικός σύνδεσμος μετανάστευσης» νοείται: ο αξιωματικός σύνδεσμος που ορίζεται και τοποθετείται στο εξωτερικό, από τις αρμόδιες αρχές ενός από τα κράτη μέλη ή από την Επιτροπή ή από οργανισμό της Ένωσης, όπως προβλέπεται στη σχετική νομική πράξη της Ένωσης που ισχύει για τον εν λόγω οργανισμό, για να ασχοληθούν με ζητήματα μετανάστευσης.

α) ο εκπρόσωπος κράτους μέλους, ο οποίος τοποθετείται στο εξωτερικό από την υπηρεσία μετανάστευσης , υπηρεσία επιβολής του νόμου ή από άλλες αρμόδιες αρχές με σκοπό την ανάπτυξη και διατήρηση επαφών με τις αρχές τρίτης χώρας προκειμένου να συμβάλλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, στην επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και στη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης.

 

β)  οι αξιωματικοί σύνδεσμοι που τοποθετούνται στο εξωτερικό από την Επιτροπή για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν επαφές με τις αρχές της τρίτης χώρας για ζητήματα μετανάστευσης·

 

γ)  οι αξιωματικοί σύνδεσμοι που τοποθετούνται στο εξωτερικό από τους οργανισμούς της Ένωσης, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομική τους βάση, και οι οποίοι ασκούν καθήκοντα σχετικά με τη μετανάστευση·

 

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης αναπτύσσουν και διατηρούν άμεσες επαφές με τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας και τις τυχόν ενδεδειγμένες οργανώσεις εντός της τρίτης χώρας, με σκοπό την εφαρμογή του κανονισμού.

1.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης αναπτύσσουν και διατηρούν άμεσες επαφές με τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, και με τις τυχόν ενδεδειγμένες οργανώσεις εντός της τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διεθνών οργανώσεων, με σκοπό την εφαρμογή του κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης συλλέγουν πληροφορίες προς χρήση είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο είτε σε στρατηγικό επίπεδο ή και στα δύο επίπεδα. Οι πληροφορίες αυτές δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα ζητήματα:

2.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης συλλέγουν πληροφορίες προς χρήση είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο είτε σε στρατηγικό επίπεδο ή και στα δύο επίπεδα. Οι πληροφορίες αυτές δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν αποκλειστικά τα ακόλουθα ζητήματα

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μεταναστευτικά ρεύματα που προέρχονται από τη χώρα ή διέρχονται μέσω αυτής,

α)  μεταναστευτικά ρεύματα που προέρχονται από τη χώρα ή διέρχονται μέσω αυτής, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την ηλικία και το προφίλ φύλου των μεταναστών και τις μελλοντικές τους προθέσεις μετακίνησης·

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  συμβάντα και επεισόδια που μπορεί να είναι ή να γίνουν αιτία νέων εξελίξεων όσον αφορά τα μεταναστευτικά ρεύματα,

δ)  συμβάντα και επεισόδια που μπορεί να είναι ή να γίνουν αιτία νέων εξελίξεων ή αναδιαμόρφωσης της μεταναστευτικής κίνησης,

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τρόποι και μέσα παροχής βοήθειας στις αρχές των τρίτων χωρών για την πρόληψη ρευμάτων παράνομης μετανάστευσης από τα εδάφη τους ή μέσω αυτών,

στ)  τρόποι και μέσα παροχής βοήθειας στις αρχές των τρίτων χωρών για την παροχή επαρκούς προσανατολισμού και στήριξης στα εξωτερικά σύνορα με σκοπό την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών,

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  τρόποι και μέσα παροχής βοήθειας στις αρχές των τρίτων χωρών για την παροχή επαρκούς προσανατολισμού και στήριξης των προσώπων που γίνονται δεκτά στην Ένωση με νόμιμους τρόπους,

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  τρόποι και μέσα για την επικουρία των αρχών τρίτων χωρών όσον αφορά την αξιολόγηση της γενικής κατάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην τρίτη χώρα, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον εντοπισμό και τις συνθήκες τόσο του κέντρου υποδοχής όσο και του κέντρου κράτησης, καθώς και τους όρους της εν λόγω κράτησης,

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  τρόποι και μέσα διευκόλυνσης της επιστροφής, της επανεισδοχής και της επανένταξης,

ζ)  τρόποι και μέσα διευκόλυνσης της αξιοπρεπούς και σύμφωνης με τα ανθρώπινα δικαιώματα επιστροφής, επανεισδοχής και επανένταξης και όπου είναι δυνατόν, τρόποι και μέσα παρακολούθησης της κατάστασης των υπηκόων τρίτων χωρών που επιστρέφουν,

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  πρόσβαση των αιτούντων άσυλο σε προστασία στην τρίτη χώρα,

η)  ουσιαστική πρόσβαση στην προστασία που έχει υιοθετήσει ή θέσει σε εφαρμογή η τρίτη χώρα προς όφελος ευάλωτων προσώπων,

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  πιθανές στρατηγικές και δίαυλοι νόμιμης μετανάστευσης μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της επανεγκατάστασης και άλλων εργαλείων προστασίας καθώς και των δεξιοτήτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας,

θ)  στρατηγικές νόμιμης μετανάστευσης που πρέπει να προωθηθούν και δίαυλοι που ήδη υπάρχουν ή που πρέπει να αναπτυχθούν μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων της επανεγκατάστασης, των θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους που εκδίδονται από τα κράτη μέλη, και άλλων εργαλείων προστασίας καθώς και των εταιρικών σχέσεων κινητικότητας, της μετανάστευσης για εργασία, των θεωρήσεων για σπουδαστές και της οικογενειακής επανένωσης,

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  μέτρα πριν από την αναχώρηση για τους μετανάστες στις χώρες καταγωγής ή σε τρίτες χώρες υποδοχής, τα οποία στηρίζουν την επιτυχή ένταξη μετά από νόμιμη άφιξη στα κράτη μέλη,

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  ικανότητα, δυνατότητα, πολιτικές στρατηγικές, νομοθεσία και νομικές πρακτικές τρίτων χωρών σχετικές με τα ζητήματα που αναφέρονται στα σημεία α) έως ι).

ια)  πρακτικές, νομοθεσία και νομικές πρακτικές τρίτων χωρών σχετικές με τα ζητήματα που αναφέρονται στα σημεία α) έως ι).

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης μπορούν να παρέχουν βοήθεια :

4.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης μπορούν να παρέχουν βοήθεια, στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης και της κατάρτισής τους:

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  για την εξακρίβωση της ταυτότητας των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και για τη διευκόλυνση της επιστροφής τους σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ,

α)  για την επιβεβαίωση της ταυτότητας των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, προκειμένου να διευκολυνθεί η επανένταξη των επαναπατριζόμενων υπηκόων τρίτων χωρών,

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  για την επιβεβαίωση της ταυτότητας και τη διευκόλυνση της επανεγκατάστασης των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Ένωση,

β)  για την επιβεβαίωση της ταυτότητας και τη διευκόλυνση της επανεγκατάστασης ή την εισδοχή των ατόμων, ειδικά των πιο ευάλωτων, που χρειάζονται ή ζητούν διεθνή προστασία στην Ένωση, παρέχοντάς τους επαρκή προσανατολισμό, ενημέρωση και υποστήριξη πριν από την αναχώρηση,

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  για την επιβεβαίωση της ταυτότητας και τη διευκόλυνση της εφαρμογής των μέτρων της Ένωσης για την εισδοχή νόμιμων μεταναστών.

γ)  για την επιβεβαίωση της ταυτότητας και τη διευκόλυνση της εφαρμογής των μέτρων της Ένωσης για την εισδοχή νόμιμων μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προσανατολισμού πριν από την αναχώρηση για μετανάστες εργαζόμενους, σπουδαστές και μέλη οικογένειας που γίνονται δεκτά στην Ένωση.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των μέτρων της Ένωσης όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών που λαμβάνουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο δικτύων που αποτελούνται από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης και κατά τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης εκτελούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καθορίζονται στην ενωσιακή και τις εθνικές νομοθεσίες, και οιωνδήποτε συμφωνιών ή ρυθμίσεων που έχουν συναφθεί με τις τρίτες χώρες ή τους διεθνείς οργανισμούς.

5.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης εκτελούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους οι οποίες καθορίζονται από τις αρχές που προβαίνουν στην τοποθέτησή τους, με πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ευάλωτα άτομα και σύμφωνα με τις διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καθορίζονται στην ενωσιακή και τις εθνικές νομοθεσίες, και οιωνδήποτε συμφωνιών ή ρυθμίσεων που έχουν συναφθεί με τις τρίτες χώρες ή τους διεθνείς οργανισμούς. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης ακολουθούν προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι οργανισμοί της Ένωσης ενημερώνουν το Συντονιστικό Συμβούλιο για τα σχέδια τοποθέτησης αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των καθηκόντων τους και διάρκειας της τοποθέτησής τους.

1.  Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι οργανισμοί της Ένωσης ενημερώνουν το Συντονιστικό Συμβούλιο για τα σχέδια τοποθέτησης αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των καθηκόντων τους και διάρκειας της τοποθέτησής τους. Η τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται στην ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 9.

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται στην ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 9 και σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ανταλλάσσουν πληροφορίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, με βάση τις εμπειρίες όσον αφορά την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην προστασία,

γ)  ανταλλάσσουν πληροφορίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, με βάση τις εμπειρίες όσον αφορά την πρόσβαση στη διεθνή προστασία,

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  συντονίζουν, κατά περίπτωση, τις θέσεις που θα λάβουν κατά τις επαφές με επιχειρήσεις μεταφορών,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  παρακολουθούν, κατά περίπτωση, κοινά εξειδικευμένα εκπαιδευτικά μαθήματα,

ε)  παρακολουθούν κοινά εξειδικευμένα εκπαιδευτικά μαθήματα, ιδίως για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διαδικασίες ασύλου,

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  οργανώνουν, κατά περίπτωση, ενημερωτικές συναντήσεις και τμήματα κατάρτισης των μελών του διπλωματικού και προξενικού προσωπικού των αποστολών των κρατών μελών στην τρίτη χώρα,

στ)  οργανώνουν, κατά περίπτωση, ενημερωτικές συναντήσεις και τμήματα κατάρτισης των μελών του διπλωματικού και προξενικού προσωπικού των αποστολών των κρατών μελών στην τρίτη χώρα, περιλαμβανομένης της ειδικής κατάρτισης για τις διαδικασίες ασύλου και την προστασία προσώπων που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση για επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, εάν χρειάζεται και εάν είναι διαθέσιμοι, περιλαμβάνει αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης με εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία των παιδιών, την εμπορία ανθρώπων, την ισότητα των φύλων και την προστασία από την έμφυλη βία·

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση των ευάλωτων ατόμων πρέπει να αξιολογείται από ILO με κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης που τοποθετούνται από την Επιτροπή συντονίζουν τα δίκτυα που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Στους τόπους όπου η Επιτροπή δεν τοποθετεί αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης, ο συντονισμός του δικτύου πραγματοποιείται από αξιωματικό σύνδεσμο μετανάστευσης, κατόπιν συμφωνίας των μελών του δικτύου.

2.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης που τοποθετούνται από την Επιτροπή συντονίζουν και στηρίζουν τα δίκτυα που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Στους τόπους όπου η Επιτροπή δεν τοποθετεί αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης, ο συντονισμός του δικτύου πραγματοποιείται από τον αξιωματικό σύνδεσμο μετανάστευσης που τοποθετείται από τον Οργανισμό της Ένωσης. Σε τόπο όπου ούτε η Επιτροπή ούτε οι οργανισμοί της Ένωσης τοποθετούν αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης, το δίκτυο διευκολύνεται από αξιωματικό σύνδεσμο μετανάστευσης, κατόπιν συμφωνίας των μελών του δικτύου και έγκρισης από την Επιτροπή.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο συντονιστής κοινοποιεί στο Συντονιστικό Συμβούλιο τον διορισμό των συντονιστών δικτύου.

3.  Ο συντονιστής κοινοποιεί στο Συντονιστικό Συμβούλιο τον διορισμό των συντονιστών δικτύου τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του συντονιστή δικτύου.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συμφωνήσουν ότι οι αξιωματικοί τους σύνδεσμοι μετανάστευσης κατανέμουν μεταξύ τους ορισμένα από τα καθήκοντά τους.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συμφωνήσουν ότι οι αξιωματικοί τους σύνδεσμοι μετανάστευσης κατανέμουν μεταξύ τους ορισμένα από τα καθήκοντά τους, ανάλογα με την εμπειρογνωμοσύνη ή την ειδική κατάρτιση των αξιωματικών συνδέσμων.

Αιτιολόγηση

Η διεύρυνση του πεδίου των καθηκόντων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης πρέπει να συνδυάζεται με την συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη του αξιωματικού συνδέσμου και τα καθήκοντα που επωμίζεται.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι εκπρόσωποι τρίτων χωρών που συμμετέχουν στην θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν συμμετέχουν στο Συντονιστικό Συμβούλιο ως παρατηρητές.

3.  Ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι τρίτων χωρών που συμμετέχουν στην θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν συμμετέχουν στο Συντονιστικό Συμβούλιο ως παρατηρητές.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το Συντονιστικό Συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό, βάσει πρότασης της προεδρίας, εντός τριών μηνών από την πρώτη του συνεδρίαση. Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει τους κανόνες ψηφοφορίας.

1.  Το Συντονιστικό Συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό, βάσει πρότασης της προεδρίας, εντός τριών μηνών από την πρώτη του συνεδρίαση αφού προηγηθεί διαβούλευση με τα κράτη μέλη. Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει τους κανόνες ψηφοφορίας και τις διαδικασίες με τις οποίες η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις εθνικές αρχές για τη διασφάλιση της ορθής κυκλοφορίας των προϊόντων στρατηγικής και επιχειρησιακής ανάλυσης.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης και το εύρος των καθηκόντων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, το Συντονιστικό Συμβούλιο ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

2.  Λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, την ανάλυση που παρέχεται από τους οργανισμούς της Ένωσης και το εύρος των καθηκόντων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, το Συντονιστικό Συμβούλιο ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ορίζει τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες με την κατάρτιση διετούς προγράμματος εργασιών και την υπόδειξη πόρων που είναι αναγκαίοι για τη στήριξη των εν λόγω εργασιών·

α)  ορίζει τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες με την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εργασιών και την υπόδειξη πόρων που είναι αναγκαίοι για τη στήριξη των εν λόγω εργασιών, το οποίο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επιβλέπει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που καθορίζονται στο διετές πρόγραμμα εργασίας, τον διορισμό των συντονιστών του δικτύου και την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα δίκτυα αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με αρμόδιες αρχές σε τρίτες χώρες·

β)  επιβλέπει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, τον διορισμό των συντονιστών του δικτύου και την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα δίκτυα αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με αρμόδιες αρχές σε τρίτες χώρες·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  εγκρίνει την ανά διετία έκθεση πεπραγμένων·

γ)  εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, η οποία θα διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υποστηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, μεταξύ άλλων με την εκπόνηση κοινών βασικών κορμών μαθημάτων και εκπαίδευσης πριν από την τοποθέτηση, καθώς και με την οργάνωση κοινών σεμιναρίων για ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2·

γ)  υποστηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, μεταξύ άλλων με την εκπόνηση κοινών βασικών κορμών μαθημάτων και εκπαίδευσης πριν από την τοποθέτηση, καθώς και με την οργάνωση κοινών σεμιναρίων για ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3, βάσει των διαθέσιμων ή νέων ειδικών εργαλείων κατάρτισης που αναπτύσσουν ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και οι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης ή άλλοι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί όσον αφορά το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διαδικασιών ασύλου, αποφεύγοντας παράλληλα οποιαδήποτε επικάλυψη με την κατάρτιση που παρέχεται από τους οργανισμούς αυτούς·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  καταρτίζει και αναπτύσσει περαιτέρω, σε συνεργασία με τον FRA, επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές που θα ισχύουν για όλους τους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης και θα παρέχουν οδηγίες σχετικά με τους τρόπους διασφάλισης του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στα ευάλωτα άτομα·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Για την άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014.

4.  Για την άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014. Η Επιτροπή θεσπίζει επιχειρησιακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση των αιτήσεων ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης και τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου μεριμνούν ώστε όλες οι σχετικές πληροφορίες και όλα τα στατιστικά στοιχεία να αναρτώνται και να ανταλλάσσονται μέσω ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών που θα δημιουργηθεί και θα συντηρείται από την Επιτροπή. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

1.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης και τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου μεριμνούν ώστε όλες οι σχετικές πληροφορίες και όλα τα στατιστικά στοιχεία να αναρτώνται και να ανταλλάσσονται μέσω ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών που θα δημιουργηθεί και θα συντηρείται από την Επιτροπή. Ο διοργανωτής του δικτύου όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 μεριμνά ώστε όλες οι σχετικές πληροφορίες και όλα τα στατιστικά στοιχεία να αναρτώνται μέσω της ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται κατά την ανταλλαγή πληροφοριών οι οποίες έχουν αυστηρώς εμπιστευτικό χαρακτήρα. Το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ορίστηκε να συμμετέχει στο Συντονιστικό Συμβούλιο ως παρατηρητής έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σχετικά έγγραφα, εκθέσεις και προϊόντα ανάλυσης στον τομέα της μετανάστευσης, ειδικότερα δε τεκμηριωμένες πληροφορίες για τις χώρες ή τις περιοχές στις οποίες τοποθετούνται αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης·

α)  σχετικά έγγραφα, εκθέσεις και προϊόντα ανάλυσης για θέματα που έχουν σχέση με τη μετανάστευση, ειδικότερα δε τεκμηριωμένες πληροφορίες για τις χώρες ή τις περιοχές στις οποίες τοποθετούνται αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  βιομετρικά ή βιογραφικά δεδομένα, όταν αυτό είναι αναγκαίο προς επιβεβαίωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας υπηκόων τρίτων χωρών για τους σκοπούς της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών εγγράφων που μπορούν να θεωρηθούν ως αποδείξεις ή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ιθαγένειας·

α)  βιομετρικά ή βιογραφικά δεδομένα, όταν αυτό είναι αναγκαίο προς επιβεβαίωση της ταυτότητας του ατόμου και αναγκαίο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  καταλόγους επιβατών των πτήσεων επιστροφής σε τρίτες χώρες·

β)  καταλόγους επιβατών των πτήσεων επιστροφής από την Ένωση σε τρίτη χώρα με σκοπό να εξασφαλίζεται η πραγματική πρόσβαση σε μέτρα επανένταξης για υπηκόους τρίτων χωρών που επιστρέφουν στην τρίτη χώρα·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται αυστηρά σε ό, τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης, βάσει του παρόντος άρθρου, σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή με τις εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο το κεφάλαιο V της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680.

4.  Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης, βάσει του παρόντος άρθρου, σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή με τις εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο το κεφάλαιο V της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680. Απαγορεύεται οιαδήποτε ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την ταυτοποίηση ατόμων ή ομάδων ατόμων, των οποίων το αίτημα για υπαγωγή στη διεθνή προστασία τελεί υπό εξέταση ή τα οποία διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να υποστούν βασανιστήρια, απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση ή οιαδήποτε άλλη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πέντε έτη μετά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού.

1.  Το αργότερο εντός δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος κανονισμού και κάθε δύο έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τις επιπτώσεις του στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση της έκθεσης για την εφαρμογή του κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη και οι οργανισμοί της Ένωσης παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση της έκθεσης για την εφαρμογή του κανονισμού.

(1)

ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

D(2018)45709

Κύριο Claude MORAES

Πρόεδρο, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ASP 13G205

Βρυξέλλες

Θέμα:  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (αναδιατύπωση)

COM(2018)0303 – C8‑0184/2018 – 2018/0153(COD)

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Νοεμβρίου 2018, με 20 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 1 αποχή(1), συνιστά στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με εκτίμηση,

Pavel Svoboda

Συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

(1)

Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παράρτημα

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    Βρυξέλλες, 12.10.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (αναδιατύπωση)

COM(2018)0303 final της 16.5.2018 - 2018/0153(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και κυρίως το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 28 Ιουνίου, 3 Ιουλίου και 6 Σεπτεμβρίου 2018 με στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις συνεδριάσεις αυτές(1), η Συμβουλευτική Ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης , κατέληξε ομόφωνα στα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση που χρησιμοποιείται εν γένει για την επισήμανση ουσιαστικών αλλαγών:

- στην πρώτη αιτιολογική αναφορά, η διαγραφή της ένδειξης «το άρθρο 63 παράγραφος 3 στοιχείο β)» και η προσθήκη της ένδειξης «το άρθρο 79 παράγραφος 2»·

- στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η προσθήκη των λέξεων «ενωσιακού και»·

- στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η διαγραφή των αρχικών λέξεων «Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε»·

- στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ια), η αντικατάσταση της λέξης «προαναφερόμενα» με την ένδειξη «που αναφέρονται στα σημεία α) έως ι)»·

- στο άρθρο 3 παράγραφος 5 και στην εισαγωγική πρόταση του άρθρου 5 παράγραφος 1, η διαγραφή των αρχικών λέξεων «Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε»·

- στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), η διαγραφή των τελευταίων λέξεων «στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποστολής».

2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η προσθήκη της λέξης «operating» δεν αφορά την ελληνική γλώσσα.

3. Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στη φράση «η ύπαρξη και οι δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων που συμμετέχουν στη λαθραία μεταφορά μεταναστών», που επισημαίνεται εξ ολοκλήρου με την ένδειξη «ουσιαστική διαγραφή», η συνέχεια αφορά την αγγλική γλώσσα.

4. Στο άρθρο 11, η υπόδειξη αφορά την αγγλική γλώσσα.

5. Στο άρθρο 13, η παραπομπή «του παραρτήματος I» θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε η παραπομπή να αφορά το παράρτημα II.

6. Στο παράρτημα που περιλαμβάνει πίνακα αντιστοιχίας, ο αριθμός του παραρτήματος που αναφέρεται εσφαλμένα ως «VII» πρέπει να διορθωθεί σε «ΙΙ» (αφορά το κείμενο στην αγγλική γλώσσα).

Συνεπώς, από την εξέταση αυτή της πρότασης, η συμβουλευτική ομάδα συνεπέρανε διά κοινής συμφωνίας ότι η πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση, πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες. Η συμβουλευτική ομάδα διεπίστωσε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης μαζί με τις ως άνω ουσιαστικές τροποποιήσεις, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

(1)

  Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

5.7.2018

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

20.6.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

11

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

29.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

-

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου