MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu)

  28.1.2019 - (COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)) - ***I

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Cécile Kashetu Kyenge
  (Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)


  Menettely : 2018/0153(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0040/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0040/2019
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu)

  (COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0303),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 74 artiklan ja 79 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0184/2018),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

  –  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 28. marraskuuta 2018 päivätyn kirjeen,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0040/2019),

  A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Eri ryhmistä koostuvat muuttovirrat lisääntyivät jyrkästi vuosina 2015 ja 2016, mikä kohdisti painetta maahanmuutto-, turvapaikka- ja rajavalvontajärjestelmiin ja toi esiin koordinoitujen ja vaikuttavien eurooppalaisten toimien tarpeen.

  (3)  Eri ryhmistä koostuvat muuttovirrat lisääntyivät jyrkästi vuosina 2015 ja 2016, mikä kohdisti painetta maahanmuutto-, turvapaikka- ja rajavalvontajärjestelmiin erityisesti unionin ulkorajoilla sijaitsevissa jäsenvaltioissa ja paljasti unionin muuttoliikepolitiikan rakenteelliset rajoitukset ja osoitti koordinoitujen ja vaikuttavien eurooppalaisten toimien tarpeen.

  (Johdanto-osan 2 kappaleesta tulee johdanto-osan 3 kappale.)

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Unionin muuttoliikepolitiikan tavoitteena on korvata sääntöjenvastaiset ja hallitsemattomat muuttovirrat turvallisilla ja hallituilla maahantuloväylillä ottamalla käyttöön kokonaisvaltainen toimintatapa, joka kattaa kaikki maahanmuuttoon liittyvät kysymykset.

  (2)  Unionin muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikassa olisi luotettava kokonaisvaltaiseen toimintatapaan, joka perustuu solidaarisuuden ja vastuullisuuden periaatteisiin SEUT-sopimuksen 80 artiklan mukaisesti ja kattaa kaikki maahanmuuttoon liittyvät kysymykset.

  (Johdanto-osan 3 kappaleesta tulee johdanto-osan 2 kappale.)

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Ihmisoikeusnormien kunnioittaminen säilyy unionin perusperiaatteena muuttoliikekriisiä käsiteltäessä. Unioni on sitoutunut suojelemaan kaikkien muuttajien ihmisoikeuksia ja perusvapauksia heidän muuttaja-asemastaan riippumatta noudattaen kaikilta osin kansainvälistä oikeutta.

  (4)  Ihmisoikeusnormien kunnioittaminen on unionin politiikan perusperiaate muuttoliikealalla. Unioni on sitoutunut suojelemaan kaikkien muuttajien ihmisoikeuksia ja perusvapauksia heidän muuttaja-asemastaan riippumatta noudattaen kaikilta osin kansainvälistä oikeutta.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a)  Tässä asetuksessa on kunnioitettava ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 6 artiklassa tunnustettuja ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, vahvistettuja perusoikeuksia ja asianomaisia kansainvälisiä yleissopimuksia sekä otettava huomioon niissä tunnustetut periaatteet.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 b)  Muuttoliikealan yhteyshenkilöiden olisi hoidettava tehtäviään ihmisarvoa täysimääräisesti kunnioittaen, erityisesti niissä tapauksissa, joihin liittyy haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, kuten alaikäisiä lapsia, naisia, ikääntyneitä ja ihmiskaupan uhreja. Toimenpiteiden, joita he tehtäviään hoitaessaan toteuttavat, olisi oltava oikeassa suhteessa toimenpiteille asetettuihin tavoitteisiin.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Jotta varmistetaan unionin maahanmuuttopolitiikkojen tuloksellinen täytäntöönpano kaikilta osin, olisi jatkettava johdonmukaista vuoropuhelua ja yhteistyötä niiden kolmansien maiden kanssa, jotka ovat muuttajien ja turvapaikanhakijoiden keskeisiä lähtö- ja kauttakulkumaita. Tällaisen yhteistyön olisi mahdollistettava maahanmuuton, mukaan lukien lähtöjen ja palauttamisten, parempi hallinta, edistettävä muuttajavirtojen vakauttamista, tuettava valmiuksia kerätä ja jakaa tietoja sekä estettävä ja torjuttava ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa sekä edistettävä turvapaikanhakijoille myönnettävän suojelun saatavuutta.

  (5)  Jotta varmistetaan unionin maahanmuuttopolitiikkojen tuloksellinen täytäntöönpano kaikilta osin, olisi jatkettava säännöllistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Tällaisen yhteistyön olisi mahdollistettava maahanmuuton, mukaan lukien lähtöjen, liikkuvuuskumppanuuden, laittoman maahanmuuton korvaamisen turvallisilla ja lainmukaisilla väylillä, ihmisarvoisten ja tuloksellisten palauttamisten ja uudelleenkotouttamisen parempi hallinta, tuettava valmiuksia kerätä ja jakaa tietoja sekä estettävä ja torjuttava ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa sekä edistettävä kansainvälisen suojelun saatavuutta.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Koska tiedustelutiedon ja muun tiedon kysyntä on jatkuvassa kasvussa pyrittäessä tukemaan näyttöön perustuvaa päätöksentekoa ja operatiivisia toimia, tarvitaan maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä sen varmistamiseksi, että heidän näkemyksensä ja tietonsa edistävät täysimääräisesti kattavan tilannekuvan saamista kolmansista maista.

  (6)  Koska tiedon kysyntä on jatkuvassa kasvussa pyrittäessä tukemaan näyttöön perustuvaa päätöksentekoa ja operatiivisia toimia, tarvitaan maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä sen varmistamiseksi, että heidän näkemyksensä ja tietonsa edistävät täysimääräisesti kattavan tilannekuvan saamista kolmansista maista.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Nykyisten EU:n maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden lähettäminen keskeisiin lähtö- ja kauttakulkumaihin, mihin kehotettiin valtion- ja hallitusten päämiesten 23 päivänä huhtikuuta 2015 järjestetyn ylimääräisen kokouksen päätelmissä, oli ensimmäinen vaihe pyrittäessä parantamaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa muuttoliikkeeseen liittyvissä kysymyksissä ja tehostamaan toiminnan koordinointia jäsenvaltioiden lähettämien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden kanssa. Tämän kokemuksen pohjalta on ennakoitava, että komissio lähettää maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä kolmansiin maihin pidemmäksi aikaa tukemaan muuttoliikettä koskevien unionin toimien kehittämistä ja toteutusta sekä niiden vaikutusten maksimoimista.

  (7)  Nykyisten EU:n maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden lähettäminen keskeisiin kolmansiin lähtö- ja kauttakulkumaihin, mihin kehotettiin valtion- ja hallitusten päämiesten 23 päivänä huhtikuuta 2015 järjestetyn ylimääräisen kokouksen päätelmissä, oli ensimmäinen vaihe pyrittäessä parantamaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa muuttoliikkeeseen liittyvissä kysymyksissä ja tehostamaan toiminnan koordinointia jäsenvaltioiden lähettämien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden kanssa. Tämän kokemuksen pohjalta on ennakoitava, että komissio lähettää maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä kolmansiin maihin pidemmäksi aikaa tukemaan muuttoliikettä koskevien unionin toimien kehittämistä ja toteutusta sekä niiden vaikutusten maksimoimista.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Tarkoituksena on toteuttaa tehokkaampia toimia seuraavilla EU:n painopisteisiin kuuluvilla aloilla: laittoman muuttoliikkeen ja siihen liittyvän rajat ylittävän rikollisuuden, kuten ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan, ehkäisy ja torjunta, palauttamis-, takaisinotto- ja uudelleenkotouttamistoiminnan helpottaminen, unionin ulkorajojen yhdennetyn valvonnan edistäminen sekä laillisen maahanmuuton hallinnan tukeminen, myös jäsenvaltioiden ja unionin toteuttamien kansainvälisen suojelun toimenpiteiden, uudelleensijoittamistoimenpiteiden ja lähtöä edeltävien kotouttamistoimenpiteiden alalla.

  (4)  Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa jäsenvaltioiden, komission ja unionin virastojen kolmansiin maihin lähettämien yhteyshenkilöiden toiminnan parempi koordinointi ja helpottaa heidän eri alojen asiantuntemuksensa hyödyntämistä. Tarkoituksena on noudattaa täysimääräisesti humanitaarisia ja ihmisoikeuksiin liittyviä velvoitteita ja toteuttaa tehokkaampia toimia seuraavilla unionin painopisteisiin kuuluvilla aloilla: muuttoliikkeen tuloksellinen hallinta, rajat ylittävän rikollisuuden, ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan ehkäisy ja torjunta, ihmisarvoisen ja tuloksellisen palauttamis-, takaisinotto- ja uudelleenkotouttamistoiminnan helpottaminen, unionin ulkorajojen yhdennetyn valvonnan edistäminen ja laillisen maahanmuuton hallinnan tukeminen, myös jäsenvaltioiden ja unionin toteuttamien kansainvälisen suojelun toimenpiteiden, uudelleensijoittamistoimenpiteiden ja lähtöä edeltävien kotouttamistoimenpiteiden alalla.

  (Johdanto-osan 8 kappaleesta tulee johdanto-osan 4 kappale.)

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Tämä asetus pohjautuu neuvoston asetukseen (EY) N:o 377/2004, ja sillä pyritään varmistamaan maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden tehokkaampi panos maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston toimintaan ensisijaisesti ottamalla käyttöön mekanismi, jonka avulla jäsenvaltiot, komissio ja unionin virastot voivat koordinoida yhteyshenkilöidensä tehtäviä ja asemaa nykyistä järjestelmällisemmin.

  (9)  Tämä asetus pohjautuu neuvoston asetukseen (EY) N:o 377/2004, ja sillä pyritään varmistamaan maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden tehokkaampi panos maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston toimintaan ensisijaisesti ottamalla käyttöön mekanismi, jonka avulla jäsenvaltiot, komissio ja unionin virastot voivat koordinoida tärkeimpiin kolmansiin lähtö- ja kauttakulkumaihin sijoitettujen yhteyshenkilöidensä tehtäviä ja asemaa nykyistä järjestelmällisemmin.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Ottaen huomioon, että maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden toimeksiannot ja tehtävät voivat olla päällekkäisiä, olisi toteutettava asianmukaisia toimia samassa kolmannessa maassa tai samalla alueella toimivien yhteyshenkilöiden työn koordinoimiseksi paremmin. Jos komissio lähettää maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä suoraan unionin diplomaattisiin edustustoihin kolmannessa maassa, heidän olisi käynnistettävä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkosto kyseisessä kolmannessa maassa ja johdettava sitä.

  (10)  Koska eri viranomaiset lähettävät maahanmuutto- tai ihmisoikeuskysymyksistä vastaavia yhteyshenkilöitä, joiden toimeksiannot ja tehtävät voivat olla päällekkäisiä, samassa kolmannessa maassa tai samalla alueella toimivien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden keskinäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa olisi koordinoitava paremmin. Jos komissio lähettää maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä suoraan unionin diplomaattisiin edustustoihin tai unionin virastoihin kolmannessa maassa, heidän olisi käynnistettävä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkosto kyseisessä kolmannessa maassa ja johdettava sitä.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  On olennaisen tärkeää perustaa vankka hallintomekanismi varmistamaan toiminnan parempi koordinointi kaikkien maahanmuuttoasioita tehtäviensä osana hoitavien yhteyshenkilöiden välillä, jotta minimoidaan tietokatkokset ja päällekkäinen työ ja maksimoidaan operatiiviset valmiudet ja vaikuttavuus. Johtokunnan olisi annettava ohjeistusta unionin poliittisten painopisteiden mukaisesti, ottaen huomioon unionin ulkosuhteet, ja sille olisi annettava tarvittavat valtuudet erityisesti hyväksyä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen toimintaa koskevia kaksivuotisia työohjelmia, osoittaa maahanmuuttoalan yhteyshenkilöille räätälöityjä tilapäisiä tehtäviä, joissa käsitellään kaksivuotisen työohjelman ulkopuolisia painopisteitä ja esiin nousevia tarpeita, ja kohdentaa resursseja sovittuihin toimiin sekä olla vastuuvelvollinen niiden toteuttamisesta.

  (11)  On olennaisen tärkeää perustaa vankka hallintomekanismi varmistamaan toiminnan parempi koordinointi kaikkien maahanmuuttoasioita tehtäviensä osana hoitavien yhteyshenkilöiden välillä, jotta minimoidaan tietokatkokset, tehtävien ja työn päällekkäisyys ja maksimoidaan operatiiviset valmiudet ja vaikuttavuus. Johtokunnan olisi annettava ohjeistusta unionin poliittisten painopisteiden mukaisesti, ottaen huomioon unionin ulkosuhteet, ja sille olisi annettava tarvittavat valtuudet erityisesti hyväksyä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen toimintaa koskevia vuotuisia työohjelmia, osoittaa maahanmuuttoalan yhteyshenkilöille räätälöityjä tilapäisiä tehtäviä, joissa käsitellään vuotuisen työohjelman ulkopuolisia painopisteitä ja esiin nousevia tarpeita, ja kohdentaa taloudellisia resursseja sovittuihin toimiin sekä olla vastuuvelvollinen niiden toteuttamisesta.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Olisi annettava erityissäännöksiä laajemmista unionin toimista, joilla kehitetään maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden valmiuksia laatimalla yhteistyössä asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa yhteisiä opetussuunnitelmia ja suunnittelemalla lähettämistä edeltäviä kursseja. Erityissäännöksiä olisi annettava myös tukitoimista, joiden avulla lujitetaan maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen operatiivisia valmiuksia.

  (14)  Olisi annettava erityissäännöksiä laajemmista unionin toimista, joilla kehitetään maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden valmiuksia laatimalla yhteistyössä asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa yhteisiä opetussuunnitelmia ja suunnittelemalla lähettämistä edeltäviä kursseja. Erityissäännöksiä olisi annettava myös tukitoimista, joiden avulla lujitetaan maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen operatiivisia valmiuksia etenkin perusoikeuksien alalla.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi varmistettava, että kolmansissa maissa olevat maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt tosiasiallisesti saavat unionin virastojen strategiset ja operatiiviset analyysituotteet, jotka koskevat laitonta maahanmuuttoa, palauttamista, rajat ylittävää rikollisuutta tai kansainvälistä suojelua ja uudelleensijoittamista, ja että maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden toimittamat tiedot toimitetaan asiaankuuluville unionin virastoille, erityisesti Euroopan raja- ja merivartiovirastolle, Europolille ja Euroopan unionin turvapaikkavirastolle niistä kunkin oikeudellisen kehyksen soveltamisalan mukaisesti.

  (16)  Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi varmistettava, että kolmansissa maissa olevat maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt todellakin saavat haltuunsa unionin virastojen strategiset ja operatiiviset analyysituotteet, jotka koskevat laitonta maahanmuuttoa, ihmisarvoista ja tuloksellista palauttamista ja uudelleenkotouttamista, rajat ylittävää rikollisuutta tai kansainvälistä suojelua ja uudelleensijoittamista, ja että maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden keräämät tiedot toimitetaan asiaankuuluville unionin virastoille, erityisesti Euroopan raja- ja merivartiovirastolle, Europolille ja Euroopan unionin turvapaikkavirastolle näihin sovellettavan oikeudellisen kehyksen puitteissa.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen keräämien tietojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi tällaisten tietojen olisi oltava saatavilla suojatulla verkkopohjaisella tietojenvaihtoalustalla.

  (17)  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen keräämien tietojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi tällaisten tietojen olisi oltava saatavilla suojatulla verkkopohjaisella tietojenvaihtoalustalla kunnioittaen kaikilta osin oikeutta henkilötietojen suojaan.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20)  Kaikessa jäsenvaltioiden tämän asetuksen puitteissa toteuttamassa henkilötietojen käsittelyssä ja siirtämisessä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67920 ja kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi 2016/68021 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komission ja unionin virastojen olisi sovellettava henkilötietoja käsitellessään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/200122.

  (20)  Kaikessa jäsenvaltioiden tämän asetuksen puitteissa toteuttamassa henkilötietojen käsittelyssä ja siirtämisessä olisi noudatettava täysimääräisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67920 ja kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi 2016/68021 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komission ja unionin virastojen olisi sovellettava henkilötietoja käsitellessään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/200122.

  __________________

  __________________

  20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

  20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

  21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

  21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

  22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

  22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Tämän asetuksen puitteissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena olisi oltava kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa avustaminen ja kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien henkilöiden uudelleensijoittamisen helpottaminen sekä lailliseen maahanmuuttoon liittyvien unionin toimenpiteiden toteuttaminen. Sen vuoksi tarvitaan oikeudellinen kehys, jossa tunnustetaan maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden rooli tässä yhteydessä.

  (21)  Tämän asetuksen puitteissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn ainoana tarkoituksena olisi oltava kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa avustaminen ja kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien henkilöiden uudelleensijoittamisen helpottaminen tai henkilöiden unioniin pääsy laillisin keinoin sekä lailliseen maahanmuuttoon liittyvien unionin toimenpiteiden toteuttaminen. Sen vuoksi tarvitaan oikeudellinen kehys, jossa tunnustetaan maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden rooli tässä yhteydessä.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22)  Sellaisten kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen, jotka eivät täytä lainkaan tai enää maahantulon, maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä jäsenvaltioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY23 mukaisesti, on olennainen osa kokonaisvaltaisia toimia laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja tärkeä yleistä etua koskeva kysymys.

  (22)  Sellaisten kolmansien maiden kansalaisten ihmisarvoinen ja turvallinen palauttaminen, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä maahantulon, maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä jäsenvaltioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY23 mukaisesti, on yksi osa kokonaisvaltaisia toimia laittoman maahanmuuton torjumiseksi.

  __________________

  __________________

  23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

  23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden on käsiteltävä henkilötietoja palauttamisoperaatioiden helpottamiseksi. Palauttamisen kohdemaihin ei useinkaan sovelleta asetuksen (EU) 2016/679 45 artiklan nojalla tai direktiivin (EU) 2016/680 36 artiklan nojalla annettuja tietosuojan riittävyyttä koskevia komission päätöksiä, ne eivät useinkaan ole tehneet tai aio tehdä takaisinottoa koskevaa sopimusta unionin kanssa eivätkä muutoin tarjoa asianmukaisia suojatoimia, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2016/679 46 artiklassa tai kansallisissa säännöksissä, joilla direktiivin (EU) 2016/680 37 artikla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Huolimatta unionin laajoista pyrkimyksistä tehdä yhteistyötä laittomasti oleskelevien, paluuvelvoitteen alaisten kolmansien maiden kansalaisten tärkeimpien lähtömaiden kanssa, ei ole aina mahdollista varmistaa, että tällaiset kolmannet maat täyttävät järjestelmällisesti kansainvälisen oikeuden mukaisen velvoitteensa, jonka mukaan niiden on otettava takaisin omat kansalaisensa. Unionin tai jäsenvaltioiden tekemät tai parhaillaan neuvottelemat takaisinottosopimukset, joissa määrätään henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevista asianmukaisista suojatoimista asetuksen (EU) 2016/679 46 artiklan nojalla tai kansallisten säännösten nojalla, joilla direktiivin (EU) 2016/680 36 artikla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, kattavat vain rajallisen määrän tällaisista kolmansista maista. Tilanteessa, jossa tällaisia sopimuksia ei ole olemassa, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden olisi siirrettävä henkilötiedot unionin palauttamisoperaatioiden toteuttamiseksi niiden edellytysten mukaisesti, joista säädetään asetuksen (EU) 2016/679 49 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tai kansallisissa säännöksissä, joilla direktiivin (EU) 2016/680 38 artikla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

  (23)  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden on käsiteltävä henkilötietoja varmistaakseen, että palauttamismenettelyt pannaan täytäntöön asianmukaisesti ja palauttamispäätökset pannaan täytäntöön onnistuneesti. Palauttamisen kohdemaihin ei useinkaan sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 45 artiklan nojalla annettuja tietosuojan riittävyyttä koskevia komission päätöksiä. Kyseiset maat eivät useinkaan ole tehneet takaisinottoa koskevaa sopimusta unionin kanssa eivätkä muutoin tarjoa asianmukaisia suojatoimia, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2016/679 46 artiklassa. Unionin tai jäsenvaltioiden tekemiin tai parhaillaan neuvottelemiin takaisinottosopimuksiin, joissa määrätään henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevista asianmukaisista suojatoimista, olisi sisällytettävä asetuksen (EU) 2016/679 V luvussa tarkoitetut säännöt.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24)  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden olisi voitava käsitellä kyseisten henkilöiden etujen mukaisesti sellaisten henkilöiden henkilötietoja, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa ja uudelleensijoittamisen kohteena tai jotka haluavat muuttaa laillisesti unioniin, jotta voidaan vahvistaa heidän henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa.

  (24)  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden olisi voitava käsitellä kyseisten henkilöiden etujen mukaisesti sellaisten henkilöiden henkilötietoja, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa tai jotka ovat hakeneet uudelleensijoittamista tai jotka haluavat muuttaa laillisesti unioniin, jotta voidaan vahvistaa heidän henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 25 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (25)  Tämän asetuksen tavoitteena on saada mahdollisimman suuri hyöty jäsenvaltioiden, komission ja EU:n virastojen kolmansiin maihin lähettämien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden toiminnasta. Näin pyritään toteuttamaan tuloksellisemmin unionin painopisteitä eli ehkäisemään ja torjumaan laitonta maahanmuuttoa, edistämään palauttamista, takaisinottoa ja uudelleenkotouttamista, parantamaan unionin ulkorajojen yhdennettyä valvontaa sekä tukemaan laillisen maahanmuuton hallintaa ja kansainvälisiä suojeluohjelmia. Jäsenvaltiot eivät voi yksin riittävällä tavalla saavuttaa näitä tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin koordinoimalla toimintaa unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

  (25)  Tämän asetuksen tavoitteena on saada mahdollisimman suuri hyöty jäsenvaltioiden, komission ja unionin virastojen kolmansiin maihin lähettämien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden eri alojen asiantuntemuksesta. Näin pyritään toteuttamaan tuloksellisemmin unionin painopisteitä eli varmistamaan muuttoliikkeen parempi hallinta, korvaamaan laitonta muuttoliikettä asteittain turvallisilla ja laillisilla turvapaikka- ja maahanmuuttoväylillä, ehkäisemään ja torjumaan muuttajien salakuljetusta ja ihmiskauppaa, edistämään ihmisarvoista ja tuloksellista palauttamista, takaisinottoa ja uudelleenkotouttamista, parantamaan unionin ulkorajojen yhdennettyä valvontaa ja tukemaan laillisen maahanmuuton hallintaa ja kansainvälisiä suojeluohjelmia humanitaarisia ja ihmisoikeuksia koskevia velvoitteita täysimääräisesti noudattaen. Jäsenvaltiot eivät voi yksin riittävällä tavalla saavuttaa näitä tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin koordinoimalla toimintaa unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joilla parannetaan jäsenvaltioiden, komission ja unionin virastojen kolmansiin maihin lähettämien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden toiminnan koordinointia luomalla maahanmuuttoalan eurooppalainen yhteyshenkilöverkosto.

  1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joilla tehostetaan jäsenvaltioiden, komission ja unionin virastojen kolmansiin maihin lähettämien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden välistä yhteistyötä ja toiminnan koordinointia luomalla maahanmuuttoalan eurooppalainen yhteyshenkilöverkosto samalla ihmisoikeuksia noudattaen.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  ’maahanmuuttoalan yhteyshenkilöllä’

  1.  ’maahanmuuttoalan yhteyshenkilöllä’ yhteyshenkilöä, jonka jonkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tai komissio taikka unionin virasto kyseiseen virastoon sovellettavan asiaa koskevan säädöksen mukaisesti ovat nimenneet ja lähettäneet ulkomaille käsittelemään maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä;

  a) maahanmuuttoviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten ulkomaille lähettämää jonkin jäsenvaltion edustajaa, joka pyrkii solmimaan ja ylläpitämään yhteyksiä kolmannen maan viranomaisiin laittoman maahanmuuton ehkäisemisen ja torjunnan, laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisen ja laillisen maahanmuuton hallinnon edistämiseksi;

   

  b)  komission ulkomaille lähettämiä yhteyshenkilöitä, jotka pyrkivät solmimaan ja ylläpitämään yhteyksiä kolmannen maan viranomaisiin maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä;

   

  c)  unionin virastojen oman oikeusperustansa mukaisesti ulkomaille lähettämiä yhteyshenkilöitä, jotka käsittelevät maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä;

   

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt solmivat ja ylläpitävät suoria yhteyksiä kolmannen maan toimivaltaisiin viranomaisiin ja kolmannessa maassa toimiviin asianomaisiin järjestöihin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

  1.  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt solmivat ja ylläpitävät suoria yhteyksiä kolmannen maan toimivaltaisiin viranomaisiin, myös paikallisiin viranomaisin, ja etenkin kolmannessa maassa toimiviin asianomaisiin järjestöihin, myös kansalaisyhteiskunnan järjestöihin, tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt keräävät tietoja operatiivisen ja/tai strategisen tason käyttöön. Tällaisiin tietoihin ei saa sisällyttää henkilötietoja. Näiden tietojen on erityisesti koskettava seuraavia aiheita:

  2.  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt keräävät tietoja operatiivisen ja/tai strategisen tason käyttöön. Tällaisiin tietoihin ei saa sisällyttää henkilötietoja. Näiden tietojen on ainoastaan koskettava seuraavia aiheita:

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  muuttovirrat, jotka ovat peräisin kyseisestä maasta tai kulkevat sen kautta;

  a)  muuttovirrat, jotka ovat peräisin kyseisestä maasta tai kulkevat sen kautta, mukaan lukien tiedot muuttajien ikä- ja sukupuolijakaumasta ja heidän tulevista matkustusaikeistaan;

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  kaikki tapahtumat, jotka voivat joko nyt tai tulevaisuudessa aiheuttaa muuttovirtoihin liittyviä uusia suuntauksia;

  d)  kaikki tapahtumat, jotka voivat joko nyt tai tulevaisuudessa aiheuttaa muuttovirtojen liikkeeseen liittyviä uusia suuntauksia tai muutoksia;

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  keinot ja tavat, joilla kolmansien maiden viranomaisia voidaan avustaa ehkäisemään alueiltaan peräisin olevia tai niiden kautta kulkevia laittomia maahanmuuttovirtoja;

  f)  keinot ja tavat, joilla kolmansien maiden viranomaisia voidaan auttaa tarjoamaan riittävästi suuntaviivoja ja tukea ulkorajoille muuttovirtojen seurantaa varten;

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a)  keinot ja tavat, joilla kolmansien maiden viranomaisia voidaan auttaa tarjoamaan riittävästi ohjausta ja tukea unioniin laillisesti päästettäville henkilöille;

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f b)  keinot ja tavat, joilla kolmansien maiden viranomaisia voidaan auttaa arvioimaan kolmannen maan yleistä perusoikeustilannetta, esimerkiksi vastaanotto- ja säilöönottokeskusten sijaintia ja olosuhteita sekä tällaisen säilöönoton edellytyksiä koskevia tietoja;

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)  keinot ja tavat, joilla voidaan helpottaa palauttamista, takaisinottoa ja uudelleenkotouttamista;

  g)  keinot ja tavat, joilla voidaan helpottaa ihmisarvoa kunnioittavaa ja ihmisoikeuksien mukaista palauttamista, takaisinottoa ja uudelleenkotouttamista sekä mahdollisuuksien mukaan seurata palanneiden kolmansien maiden kansalaisten tilannetta;

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – h alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  h)  turvapaikanhakijoille myönnettävän suojelun saatavuus kyseisessä kolmannessa maassa;

  h)  haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tosiasiallinen mahdollisuus saada kyseisen kolmannen maan hyväksymää tai käyttöön ottamaa suojelua;

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – i alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  i)  mahdolliset laillisen muuttoliikkeen strategiat ja väylät unionin ja kolmansien maiden välillä, mukaan lukien uudelleensijoittaminen ja muut suojeluvälineet sekä osaamis- ja työmarkkinatarpeet;

  i)  edistettävät laillisen muuttoliikkeen strategiat ja nykyiset tai kehitettävät väylät unionin ja kolmansien maiden välillä, mukaan lukien uudelleensijoittaminen, humanitaarisin perustein myönnettävät viisumit ja muut suojeluvälineet sekä liikkuvuuskumppanuudet, työvoiman muuttoliike, opiskelijaviisumit ja perheenyhdistäminen;

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – j alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  j)  maahanmuuttajien saatavilla lähtömaissa tai vastaanottavissa kolmansissa maissa olevat lähtöä edeltävät toimenpiteet, joilla tuetaan kotoutumisen onnistumista laillisen jäsenvaltioon saapumisen yhteydessä;

  j)  muuttajien saatavilla lähtömaissa tai vastaanottavissa kolmansissa maissa olevat lähtöä edeltävät toimenpiteet, joilla tuetaan kotoutumisen onnistumista laillisen jäsenvaltioon saapumisen yhteydessä;

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – k alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  k)  a–j kohdassa mainittuihin aiheisiin liittyvät kolmansien maiden voimavarat, valmiudet, poliittiset strategiat, lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö.

  k)  a–j kohdassa mainittuihin aiheisiin liittyvät kolmansien maiden käytännöt, lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 4 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt voivat avustaa

  4.  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt voivat asiantuntemuksensa ja koulutuksensa rajoissa avustaa

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 4 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden todentamisessa ja heidän direktiivin 2008/115/EY mukaisen palauttamisensa helpottamisessa;

  a)  laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden vahvistaminen direktiivin 2008/115/EY mukaisesti palaavien kolmansien maiden kansalaisten uudelleenkotouttamisen helpottamiseksi;

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 4 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  kansainvälisen suojelun tarpeessa unionissa olevien henkilöiden henkilöllisyyden vahvistamisessa ja uudelleensijoittamisen helpottamisessa;

  b)  kansainvälisen suojelun tarpeessa unionissa olevien henkilöiden ja erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten henkilöllisyyden vahvistamisessa ja uudelleensijoittamisen tai vastaanottamisen helpottamisessa tarjoamalla heille riittävästi lähtöä edeltävää ohjausta, tietoja ja tukea;

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 4 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  laillisten maahanmuuttajien henkilöllisyyden vahvistamisessa ja lailliseen maahanmuuttoon liittyvien unionin toimenpiteiden toteuttamisessa.

  c)  laillisten maahanmuuttajien henkilöllisyyden vahvistamisessa ja lailliseen maahanmuuttoon liittyvien unionin toimenpiteiden toteuttamisessa, mukaan lukien lähtöä edeltävä ohjaus siirtotyöläisille, opiskelijoille ja perheenjäsenille, jotka vastaanotetaan unioniin.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  unionin toimien täytäntöönpanon helpottamisessa maahanmuuttajien salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi jakamalla tehtäviensä puitteissa saamiaan tietoja maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden verkostoissa ja toimivaltaisten jäsenvaltioiden viranomaisten, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset, kanssa.

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt suorittavat tehtävänsä toimivaltansa mukaisesti sekä noudattaen unionin ja kansallisen lainsäädännön säännöksiä ja kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten tai järjestelyjen määräyksiä, mukaan lukien ne, jotka koskevat henkilötietojen suojaamista.

  5.  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt suorittavat lähettävien viranomaisten määrittelemät tehtävänsä toimivaltansa mukaisesti kunnioittaen kaikilta osin henkilöiden ihmisarvoa ja heidän perusoikeuksiaan ja ottaen erityisesti huomioon heikoimmassa asemassa olevat ihmiset sekä noudattaen unionin ja kansallisen lainsäädännön säännöksiä ja kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten tai järjestelyjen määräyksiä, mukaan lukien ne, jotka koskevat henkilötietojen suojaamista. Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt noudattavat tehtäviään hoitaessaan sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa lähestymistapaa.

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jäsenvaltiot, komissio ja unionin virastot ilmoittavat johtokunnalle maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden lähettämistä koskevista suunnitelmistaan ja toimittavat kuvauksen heidän tehtävistään sekä ilmoittavat heidän lähettämisensä keston.

  1.  Jäsenvaltiot, komissio ja unionin virastot ilmoittavat johtokunnalle maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden lähettämistä koskevista suunnitelmistaan ja toimittavat kuvauksen heidän tehtävistään sekä ilmoittavat heidän lähettämisensä keston. Ilmoitus maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden lähettämisestä on toimitettava Euroopan parlamentille ilman aiheetonta viivytystä.

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava saataville 9 artiklassa säädetyllä suojatulla verkkopohjaisella tiedonvaihtoalustalla.

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava saataville suojatulla verkkopohjaisella tiedonvaihtoalustalla 9 artiklan mukaisesti.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  vaihtavat tarvittaessa tietoja kokemuksista, jotka koskevat turvapaikanhakijoille myönnettävän suojelun saatavuutta;

  c)  vaihtavat tarvittaessa tietoja kokemuksista, jotka koskevat kansainvälisen suojelun saatavuutta;

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  sovittavat tarvittaessa yhteen kantoja, jotka omaksutaan yhteyksissä kaupallisiin liikkeenharjoittajiin;

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  osallistuvat tarvittaessa yhteiseen erikoiskoulutukseen;

  e)  osallistuvat yhteiseen erikoiskoulutukseen, joka koskee erityisesti perusoikeuksia ja turvapaikkamenettelyjä;

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  järjestävät tarvittaessa tiedotustilaisuuksia ja koulutusta kolmannessa maassa olevien jäsenvaltioiden diplomaattisten edustustojen ja konsuliedustustojen henkilöstölle;

  f)  järjestävät tarvittaessa tiedotustilaisuuksia ja koulutusta kolmannessa maassa olevien jäsenvaltioiden diplomaattisten edustustojen ja konsuliedustustojen henkilöstölle, mukaan lukien erityiskoulutusta turvapaikkamenettelyistä ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden suojelusta;

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  5 kohta – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostoon on tarvittaessa kuuluttava maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä, joilla on asiantuntemusta lasten suojelun, ihmiskaupan, sukupuolten tasa-arvon ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta suojelun alalla, mikäli tällaisia asiantuntijoita on käytettävissä.

  Perustelu

  Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tilanteen arviointiin osallistuvilla maahanmuuttoalan yhteyshenkilöillä on oltava riittävä asiantuntemus perusoikeuksien alalta.

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komission lähettämät maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt koordinoivat 1 kohdassa tarkoitettuja verkostoja. Paikoissa, joihin komissio ei ole lähettänyt maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä, verkoston koordinoinnista vastaa verkoston jäsenten sopima maahanmuuttoalan yhteyshenkilö.

  2.  Komission lähettämät maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt koordinoivat ja tukevat 1 kohdassa tarkoitettuja verkostoja. Paikoissa, joihin komissio ei ole lähettänyt maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä, verkoston koordinoinnista vastaa unionin viraston lähettämä maahanmuuttoalan yhteyshenkilö. Paikoissa, joihin komissio tai unionin virastot eivät lähetä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä, verkostoa avustaa verkoston jäsenten sopima ja komission hyväksymä maahanmuuttoalan yhteyshenkilö.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Koordinaattori ilmoittaa johtokunnalle verkoston koordinaattoreiden nimittämisestä.

  3.  Koordinaattorit ilmoittavat johtokunnalle nimittämisestään vähintään 15 päivää ennen verkoston koordinaattorien tehtävien aloittamista.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jäsenvaltiot voivat myös sopia, että niiden maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt jakavat tiettyjä tehtäviä keskenään.

  2.  Jäsenvaltiot voivat myös sopia, että niiden maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt jakavat tiettyjä tehtäviä keskenään yhteyshenkilöiden erityisasiantuntemuksen ja -koulutuksen pohjalta.

  Perustelu

  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden tehtävien lisääminen edellyttää, että yhteyshenkilön erityisasiantuntemus ja -koulutus ja hänelle annettavat tehtävät vastaavat toisiaan.

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvien kolmansien maiden edustajat osallistuvat johtokuntaan tarkkailijoina.

  3.  Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvien kolmansien maiden edustajat ja yksi Euroopan parlamentin jäsen osallistuvat johtokuntaan tarkkailijoina.

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Johtokunta vahvistaa oman työjärjestyksensä puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä kokouksestaan. Työjärjestyksessä vahvistetaan äänestystä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

  1.  Johtokunta vahvistaa oman työjärjestyksensä puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä kokouksestaan kuultuaan ensin jäsenvaltioita. Työjärjestyksessä vahvistetaan äänestystä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä menettelyt, joiden mukaan komissio tekee yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, jotta taataan strategisten ja toiminnallisten analyysituotteiden asianmukainen liikkuvuus.

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Ottaen huomioon unionin painopisteet maahanmuuton alalla johtokunta toteuttaa maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden tässä asetuksessa määritetyn tehtävänkuvan mukaisesti seuraavia toimia:

  2.  Ottaen huomioon unionin painopisteet maahanmuuton alalla, asianomaisten unionin virastojen tuottamat analyysit ja maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden tässä asetuksessa määritetyn tehtävänkuvan johtokunta toteuttaa seuraavia toimia:

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  vahvistaa painopisteet ja toimet hyväksymällä kaksivuotisen työohjelman ja määrittämällä kyseisen työn tukemiseen tarvittavat resurssit;

  a)  vahvistaa painopisteet ja toimet hyväksymällä vuotuisen työohjelman ja määrittämällä kyseisen työn tukemiseen tarvittavat resurssit; nämä tiedot on toimitettava Euroopan parlamentille ilman aiheetonta viivytystä;

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  tarkastelee kaksivuotisessa työohjelmassa vahvistettujen toimien toteutusta, verkoston koordinoijien nimittämistä ja maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen edistymistä yhteistyössään kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa;

  b)  tarkastelee vuotuisessa työohjelmassa vahvistettujen toimien toteutusta, verkoston koordinoijien nimittämistä ja maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen edistymistä yhteistyössään kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa;

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  hyväksyy joka toinen vuosi annettavan toimintakertomuksen;

  c)  hyväksyy vuosittain annettavan toimintakertomuksen, joka on toimitettava Euroopan parlamentille ilman aiheetonta viivytystä;

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 3 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  tukee maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden voimavarojen kehittämistä, muun muassa laatimalla yhteisiä opetussuunnitelmia ja suunnittelemalla lähettämistä edeltävää koulutusta sekä järjestämällä yhteisiä seminaareja 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista aiheista;

  c)  tukee maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden voimavarojen kehittämistä, muun muassa laatimalla yhteisiä opetussuunnitelmia ja suunnittelemalla lähettämistä edeltävää koulutusta sekä järjestämällä yhteisiä seminaareja 3 artiklassa tarkoitetuista aiheista käyttäen Euroopan unionin perusoikeusviraston ja muiden unionin virastojen tai unionin ja kansainvälisen oikeuden kannalta merkityksellisten perusoikeuksien ja turvapaikkamenettelyjen alan kansainvälisten järjestöjen kehittämiä käytettävissä olevia tai uusia erityisiä koulutusvälineitä välttämällä kuitenkin päällekkäisyyttä näiden virastojen tarjoaman koulutuksen kanssa;

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  laatii ja kehittää edelleen yhteistyössä Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa menettelyohjeita, joita sovelletaan kaikkiin maahanmuuttoalan yhteyshenkilöihin ja annetaan ohjausta perusoikeuksien kunnioittamisen takaamiseksi siten, että painopisteenä ovat erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt;

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Jäsenvaltiot voivat saada 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseen unionin rahoitustukea asetuksen (EU) N:o 515/2014 mukaisesti.

  4.  Jäsenvaltiot voivat saada 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseen unionin rahoitustukea asetuksen (EU) N:o 515/2014 mukaisesti. Komissio vahvistaa toimintamenettelyt, joilla helpotetaan jäsenvaltioiden pyyntöjä saada unionin rahoitustukea.

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt ja johtokunnan jäsenet varmistavat, että kaikki asiaankuuluvat tiedot ja tilastotiedot ladataan komission perustamaan ja ylläpitämään suojattuun verkkopohjaiseen tiedonvaihtoalustaan ja että niitä vaihdetaan alustan kautta. Näihin tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

  1.  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt ja johtokunnan jäsenet varmistavat, että kaikki asiaankuuluvat tiedot ja tilastotiedot ladataan komission perustamaan ja ylläpitämään suojattuun verkkopohjaiseen tiedonvaihtoalustaan ja että niitä vaihdetaan alustan kautta. Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu verkon avustaja varmistaa, että kaikki asiaankuuluvat tiedot ja tilastotiedot ladataan suojattuun verkkopohjaiseen tiedonvaihtoalustaan. Äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava, kun vaihdetaan erittäin luottamuksellisia tietoja. Euroopan parlamentin jäsenen, joka on nimetty osallistumaan johtokuntaan tarkkailijana, on voitava osallistua tietojenvaihtofoorumiin. Näihin tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  maahanmuuttoalan kannalta merkitykselliset asiakirjat, raportit ja analyysituotteet, erityisesti asiatiedot maista tai alueista, joihin maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä on lähetetty;

  a)  maahanmuuttokysymyksiä koskevat merkitykselliset asiakirjat, raportit ja analyysituotteet, erityisesti asiatiedot maista tai alueista, joihin maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä on lähetetty;

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 3 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  biometrisiä ja biografisia tietoja, kun ne ovat tarpeen kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden ja kansalaisuuden vahvistamiseksi palauttamista varten, sekä kaikentyyppisiä asiakirjoja, jotka voidaan katsoa näytöksi tai alustavaksi näytöksi kansalaisuudesta;

  a)  henkilön biometrisiä ja biografisia tietoja, kun ne ovat tarpeen henkilöllisyyden vahvistamiseksi sekä muuttajien salakuljetuksen ja ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 3 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  kolmansiin maihin suuntautuvien palautuslentojen matkustajaluetteloita;

  b)  unionista kolmansiin maihin suuntautuvien palautuslentojen matkustajaluetteloita, jotta voidaan varmistaa uudelleenkotouttamistoimien tehokas saatavuus palaaville kolmansien maiden kansalaisille;

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Henkilötietojen vaihto on rajattava tiukasti siihen, mikä on välttämätöntä tämän asetuksen soveltamiseksi.

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden tämän artiklan nojalla toteuttamat henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille suoritetaan asetuksen (EU) 2016/679 V luvun mukaisesti tai niiden kansallisten säännösten mukaisesti, joilla direktiivin (EU) 2016/680 V luku saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

  4.  Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden tämän artiklan nojalla toteuttamat henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille suoritetaan asetuksen (EU) 2016/679 V luvun mukaisesti tai niiden kansallisten säännösten mukaisesti, joilla direktiivin (EU) 2016/680 V luku saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sellaisten henkilötietojen vaihto on kiellettyä, joita voidaan käyttää sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien tunnistamiseksi, joiden pyyntöä saada kansainvälistä suojelua tutkitaan tai joita vakavasti uhkaa kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava kohtelu taikka rangaistus tai muu perusoikeuksien loukkaus.

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja Eurooppa-neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen hyväksymispäivästä.

  1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja Eurooppa-neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja sen vaikutuksesta perusoikeuksiin viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen hyväksymisestä ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tarpeelliset tiedot asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen laatimiseksi.

  2.  Jäsenvaltioiden ja unionin virastojen on toimitettava komissiolle tarpeelliset tiedot asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen laatimiseksi.

  • [1]  EUVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

  LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

  D(2018)45709

  Claude MORAES

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja

  ASP 13G205

  Bryssel

  Asia:  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu)

  COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

  Arvoisa puheenjohtaja

  Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

  Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

  ”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

  Tässä tapauksessa asiasisällöstä vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

  Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Tällaiset syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.”

  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän, joka käsitteli uudelleenlaadittua ehdotusta, lausunnon johdosta ja esittelijän antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei käsillä oleva ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

  Käsiteltyään asiaa kokouksessaan 20. marraskuuta 2018 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa äänin 20 puolesta, 0 vastaan ja 1 tyhjää[1], että asiasta vastaava talous- ja raha-asioiden valiokunta tarkastelee edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

  Kunnioittavasti

  Pavel Svoboda

  Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

  • [1]  Läsnä olleet jäsenet: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Złotowski, Tadeusz Zwiefka.

  LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

   

   

   

   

  OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

  NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

  Bryssel 11. lokakuuta 2018

  LAUSUNTO

            EUROOPAN PARLAMENTILLE

            NEUVOSTOLLE

            KOMISSIOLLE

  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu)

  COM(2018)0144 final, 16.5.2018 – 2018/0153 (COD)

  Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 28. kesäkuuta, 3. heinäkuuta ja 6. syyskuuta 2018 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

  Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli[1] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla laaditaan uudelleen maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta 19. helmikuuta 2004 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, ja totesi yksimielisesti seuraavaa.

  1. Seuraavat osuudet tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaalla taustavärillä, jota yleensä käytetään sisällöllisten muutosten esittämiseen:

  – johdanto-osan ensimmäisessä viitteessä ilmauksen ”63 artiklan 3 kohdan b alakohdan” poisto ja ilmauksen ”79 artiklan 2 kohdan” lisääminen;

  – 1 artiklan 2 kohdassa ilmauksen ”heidän kansallisen lainsäädäntönsä, käytäntöjensä tai menettelyjensä” poisto ja ilmauksen ”unionin ja kansallisen lainsäädännön tai unionin ja kansallisten käytäntöjen tai menettelyjen” lisääminen;

  – 3 artiklan 1 kohdassa virkkeen alussa olevan ilmauksen ”Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen” poisto;

  – 3 artiklan 2 kohdan k alakohdassa ilmauksen ”edellä” korvaaminen ilmauksella ”a–j kohdassa”;

  – 3 artiklan 5 kohdassa olevan ilmauksen ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden” ja 5 artiklan 1 kohdan johdantolauseessa olevan ilmauksen ”Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden” poisto;

  – 5 artiklan 1 kohdan g alakohdan lopussa olevan ilmauksen ”ilmoittamista lähettävien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille” korvaaminen ilmauksella ”raportointia”.

  2. 3 artiklan 1 kohdassa englanninkieliseen versioon lisätty sana ”operating” olisi pitänyt merkitä mukauttamista osoittavilla nuolilla.

  3. 3 artiklan 2 kohdassa englanninkielisen version ilmauksessa ”the existence and activities of criminal organisations involved in smuggling of immigrants”, joka on merkitty kokonaan sisällölliseksi poistoksi, sanojen ”involved in” ja ”smuggling of immigrants” välissä olisi pitänyt olla sana ”the”. Suomenkieliseen versioon olisi pitänyt lisätä ilmaus "maahanmuuttajien salakuljetusta harjoittavien rikollisjärjestöjen olemassaolo ja toiminta,” sisällölliseksi poistoksi merkittynä.

  4. 11 artiklassa englanninkielisen version ilmausta ”Regulation (EC) N° 810/2009” edeltävä sana ”the” olisi poistettava.

  5. 13 artiklan viittaus liitteeseen I olisi muutettava viittaukseksi liitteeseen II.

  6. Vastaavuustaulukon sisältävässä liitteessä virheellinen liitteen numero ”VII” olisi korjattava numeroksi ”II”.

  Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

  F. DREXLER    H. LEGAL          L. ROMERO REQUENA

  Parlamentin lakimies  Neuvoston oikeudellinen neuvonantaja  Pääjohtaja

  • [1]  Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Eurooppalaisen maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston luominen (uudelleenlaadinta)

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  17.5.2018

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  5.7.2018

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  5.7.2018

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  AFET

  20.6.2018

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Cécile Kashetu Kyenge

  11.6.2018

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  10.7.2018

  5.11.2018

  10.1.2019

  23.1.2019

  Hyväksytty (pvä)

  23.1.2019

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  38

  11

  5

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  29.1.2019

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNETYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  38

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

  ECR

  Innocenzo Leontini, Monica Macovei

  EFDD

  Laura Ferrara

  PPE

  Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

  S&D

  Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

  11

  -

  ECR

  Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

  ENF

  Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Malin Björk

  PPE

  Kinga Gál, Lívia Járóka

  5

  0

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 12. helmikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö