Procedūra : 2018/0153(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0040/2019

Pateikti tekstai :

A8-0040/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0390

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 286kWORD 98k
28.1.2019
PE 629.479v02-00 A8-0040/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Cécile Kashetu Kyenge

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0303),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 74 straipsnį ir 79 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0184/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 28 d. Teisės reikalų komiteto laišką Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0040/2019),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  dėl staigaus mišrių migracijos srautų padidėjimo 2015 ir 2016 m. buvo daromas spaudimas migracijos, prieglobsčio ir sienų valdymo sistemoms ir prireikė koordinuotų ir veiksmingų Europos masto veiksmų;

(3)  dėl staigaus mišrių migracijos srautų padidėjimo 2015 ir 2016 m. buvo daromas spaudimas migracijos, prieglobsčio ir sienų valdymo sistemoms, visų pirma valstybėse narėse, esančiose prie Sąjungos išorės sienų, išaiškėjo Sąjungos politikos migracijos srityje struktūriniai trūkumai ir prireikė koordinuotų ir veiksmingų veiksmų Europos mastu;

(2 konstatuojamoji dalis tampa 3 konstatuojamąja dalimi)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Sąjungos politikos migracijos srityje tikslas – pakeisti neteisėtus ir nekontroliuojamus srautus saugiais ir gerai valdomais atvykimo būdais taikant visapusišką požiūrį, apimantį visus imigracijos aspektus;

(2)  Sąjungos politika migracijos ir prieglobsčio srityje turėtų būti grindžiama visapusišku bendru požiūriu, paremtu solidarumo ir atsakomybės principais pagal SESV 80 straipsnį, apimančiu visus imigracijos aspektus;

(3 konstatuojamoji dalis tampa 2 konstatuojamąja dalimi)

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  žmogaus teisių standartų laikymasis tebėra vienas pagrindinių Sąjungos principų kovojant su migracijos krize. Sąjunga yra įsipareigojusi ginti visų migrantų, kad ir koks būtų jų migracijos statusas, žmogaus teises ir pagrindines laisves, visiškai laikydamasi tarptautinės teisės;

(4)  žmogaus teisių standartų laikymasis yra vienas pagrindinių Sąjungos politikos migracijos srityje principų. Sąjunga yra įsipareigojusi ginti visų migrantų, kad ir koks būtų jų migracijos statusas, žmogaus teises ir pagrindines laisves, visiškai laikydamasi tarptautinės teisės;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  šiame reglamente turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2 ir 6 straipsniuose pripažintų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija), taip pat atitinkamose tarptautinėse konvencijose įtvirtintų principų.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  migracijos ryšių palaikymo pareigūnai, vykdydami savo pareigas, privalo visapusiškai gerbti žmogaus orumą, visų pirma atvejais, susijusiais su pažeidžiamais asmenimis, ypač nepilnamečiais, moterimis, vyresnio amžiaus asmenimis ir prekybos žmonėmis aukomis. Visos priemonės, kurių imamasi minėtiems pareigūnams vykdant savo pareigas, turėtų būti proporcingos tikslams, kurių siekiama šiomis priemonėmis;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant užtikrinti, kad visi Sąjungos imigracijos politikos aspektai būtų veiksmingai įgyvendinami, turėtų būti palaikomas nuolatinis dialogas ir bendradarbiavimas su pagrindinėmis migrantų ir prieglobsčio prašytojų kilmės ir tranzito trečiosiomis šalimis. Taip bendradarbiaujant turėtų būtų sudarytos sąlygos geriau valdyti imigraciją, įskaitant išvykimą ir grąžinimą, padėti stabilizuoti migrantų srautus, remti pajėgumus rinkti informaciją ir ja dalytis, užkirsti kelią neteisėtam migrantų gabenimui ir prekybai žmonėmis ir su tuo kovoti, taip pat suteikti prieglobsčio prašytojams galimybių gauti apsaugą;

(5)  siekiant užtikrinti veiksmingą visų Sąjungos migracijos ir prieglobsčio politikos aspektų įgyvendinimą, turėtų būti palaikomas nuolatinis dialogas ir bendradarbiavimas. Taip bendradarbiaujant turėtų būtų sudarytos sąlygos geriau valdyti imigraciją, įskaitant išvykimą, partnerystes judumo srityje, neteisėtos migracijos keitimą saugios ir teisėtos migracijos būdais, orų ir veiksmingą grąžinimą bei reintegraciją, remti pajėgumus rinkti informaciją ir ja dalytis, užkirsti kelią neteisėtam migrantų gabenimui ir prekybai žmonėmis ir su tuo kovoti, taip pat suteikti galimybių gauti tarptautinę apsaugą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  atsižvelgiant į vis didėjantį žvalgybinės informacijos ir duomenų poreikį siekiant remti įrodymais pagrįstą politikos formavimą ir operatyvinius veiksmus, imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turi užtikrinti, kad jų įžvalgos ir žinios kiek įmanoma padėtų susidaryti išsamų padėties trečiosiose šalyse vaizdą;

(6)  atsižvelgiant į vis didėjantį informacijos poreikį siekiant remti įrodymais pagrįstą politikos formavimą ir operatyvinius veiksmus, imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turi užtikrinti, kad jų įžvalgos ir žinios kiek įmanoma padėtų susidaryti išsamų padėties trečiosiose šalyse vaizdą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  dabartinių Europos migracijos ryšių palaikymo pareigūnų siuntimas į pagrindines kilmės ir tranzito šalis, kaip raginta 2015 m. balandžio 23 d. valstybių ir vyriausybių vadovų specialiojo posėdžio išvadose, buvo pirmasis žingsnis siekiant stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis migracijos klausimais ir gerinti veiksmų koordinavimą su valstybių narių išsiųstais imigracijos ryšių palaikymo pareigūnais. Remiantis šia patirtimi, turėtų būti numatyta, kad Komisija imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus į trečiąsias šalis išsiųs ilgesniam laikotarpiui siekiant paremti vystymąsi, įgyvendinimą ir užtikrinti kuo didesnį Sąjungos veiksmų migracijos srityje poveikį;

(7)  dabartinių Europos migracijos ryšių palaikymo pareigūnų siuntimas į pagrindines trečiąsias kilmės ir tranzito šalis, kaip raginta 2015 m. balandžio 23 d. valstybių ir vyriausybių vadovų specialiojo posėdžio išvadose, buvo pirmasis žingsnis siekiant stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis migracijos klausimais ir gerinti veiksmų koordinavimą su valstybių narių išsiųstais imigracijos ryšių palaikymo pareigūnais. Remiantis šia patirtimi, turėtų būti numatyta, kad Komisija imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus į trečiąsias šalis išsiųs ilgesniam laikotarpiui siekiant paremti vystymąsi, įgyvendinimą ir užtikrinti kuo didesnį Sąjungos veiksmų migracijos srityje poveikį;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šio reglamento tikslas – užtikrinti geresnį valstybių narių, Komisijos ir Sąjungos agentūrų į trečiąsias šalis išsiųstų ryšių palaikymo pareigūnų veiklos koordinavimą ir optimizuoti jų panaudojimą siekiant veiksmingiau įgyvendinti ES prioritetinius uždavinius užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir susijusiems tarpvalstybiniams nusikaltimams, kaip antai neteisėtam migrantų gabenimui ir prekybai žmonėmis, ir su tuo kovoti, palengvinti grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos veiklą, kuria prisidedama prie integruoto Sąjungos išorės sienų valdymo, taip pat remti teisėtos imigracijos valdymą, be kita ko, tarptautinės apsaugos, perkėlimo į ES ir prieš išvykimą taikomų integracijos priemonių, kurių imasi valstybės narės ir Sąjunga, srityse;

(4)  šio reglamento tikslas – užtikrinti geresnį valstybių narių, Komisijos ir Sąjungos agentūrų į trečiąsias šalis išsiųstų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų veiklos koordinavimą ir palengvintiveiklos panaudojimą, atsižvelgiant į skirtingą jų patirtį, siekiant veiksmingiau ir visiškai laikantis įsipareigojimų humanitarinės teisės ir žmogaus teisių srityse įgyvendinti Sąjungos prioritetinius uždavinius veiksmingai valdyti imigraciją, užkirsti kelią tarpvalstybiniams nusikaltimams, kaip antai neteisėtas migrantų gabenimas ir prekyba žmonėmis, ir kovoti su jais, palengvinti oraus ir veiksmingo grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos veiklą, kuria prisidedama prie integruoto Sąjungos išorės sienų valdymo, taip pat remti teisėtos imigracijos valdymą, be kita ko, tarptautinės apsaugos, perkėlimo į ES ir prieš išvykimą taikomų integracijos priemonių, kurių imasi valstybės narės ir Sąjunga, srityse;

(8 konstatuojamoji dalis tampa 4 konstatuojamąja dalimi)

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 377/2004, šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai geriau prisidėtų prie Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo veikimo, visų pirma sukuriant mechanizmą, kurį taikydamos valstybės narės, Komisija ir Sąjungos agentūros galėtų sistemingiau koordinuoti savo ryšių palaikymo pareigūnų uždavinius ir funkcijas;

(9)  remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 377/2004, šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai geriau prisidėtų prie Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo veikimo, visų pirma sukuriant mechanizmą, kurį taikydamos valstybės narės, Komisija ir Sąjungos agentūros galėtų sistemingiau koordinuoti savo ryšių palaikymo pareigūnų, siunčiamų į pagrindines trečiąsias kilmės ir tranzito šalis, uždavinius ir funkcijas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  atsižvelgiant į tai, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų įgaliojimai ir uždaviniai gali sutapti, reikėtų dėti tinkamas pastangas geriau koordinuoti toje pačioje trečiojoje šalyje arba regione dirbančių pareigūnų darbą. Kai Komisija siunčia imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus tiesiogiai į Sąjungos diplomatines atstovybes trečiojoje šalyje, jie toje trečiojoje šalyje turėtų kurti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklą ir jam vadovauti;

(10)  atsižvelgiant į tai, kad ryšių palaikymo pareigūnus, nagrinėjančius su imigracija ar žmogaus teisėmis susijusius klausimus, siunčia skirtingos valdžios institucijos ir jų įgaliojimai ir uždaviniai gali sutapti, reikėtų geriau juos koordinuoti siekiant pagerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų, dirbančių toje pačioje trečiojoje šalyje arba tame pačiame regione. Kai Komisija siunčia imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus tiesiogiai į Sąjungos diplomatines atstovybes arba Sąjungos agentūras trečiojoje šalyje, jie toje trečiojoje šalyje turėtų kurti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklą ir jam vadovauti;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  būtina sukurti patikimą valdymo mechanizmą, kad būtų užtikrintas geresnis visų imigracijos klausimus sprendžiančių ryšių palaikymo pareigūnų darbo koordinavimas jiems einant savo pareigas, siekiant sumažinti informacijos spragas ir darbo dubliavimą ir kuo labiau padidinti veiklos pajėgumus bei veiksmingumą. Atsižvelgdama į Sąjungos išorės santykius, Valdančioji taryba turėtų pateikti gaires, atitinkančias Sąjungos politikos prioritetus, ir jai turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, visų pirma įgaliojimai priimti dvimetes imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklos darbo programas, imigracijos ryšių palaikymo pareigūnams skirti specialius ad hoc uždavinius, kuriais įgyvendinami prioritetai ir tenkinami nauji poreikiai, neįtraukti į dvimetę darbo programą, skirti išteklių veiklai, dėl kurios sutarta, ir atsiskaityti už jos vykdymą;

(11)  būtina sukurti patikimą valdymo mechanizmą, kad būtų užtikrintas geresnis visų imigracijos klausimus sprendžiančių ryšių palaikymo pareigūnų darbo koordinavimas jiems einant savo pareigas, siekiant sumažinti informacijos spragas, užduočių sutapimą ir darbo dubliavimą ir kuo labiau padidinti veiklos pajėgumus bei veiksmingumą. Atsižvelgdama į Sąjungos išorės santykius, Valdančioji taryba turėtų pateikti gaires, atitinkančias Sąjungos politikos prioritetus, ir jai turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai, visų pirma įgaliojimai priimti metines imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklos darbo programas, imigracijos ryšių palaikymo pareigūnams skirti specialius ad hoc uždavinius, kuriais būtų įgyvendinami prioritetai ir tenkinami nauji poreikiai, neįtraukti į metinę darbo programą, skirti finansinių išteklių veiklai, dėl kurios sutarta, ir atsiskaityti už jos vykdymą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  turėtų būti įtvirtintos specialios nuostatos dėl platesnio masto Sąjungos pajėgumų stiprinimo veiksmų, skirtų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnams, kartu su atitinkamomis Sąjungos agentūromis rengiant bendrąsias pagrindines mokymo programas ir kursus prieš siuntimą, taip pat skirtų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklos pajėgumų stiprinimui didinti;

(14)  turėtų būti įtvirtintos specialios nuostatos dėl platesnio masto Sąjungos pajėgumų stiprinimo veiksmų, skirtų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnams, kartu su atitinkamomis Sąjungos agentūromis rengiant bendrąsias pagrindines mokymo programas ir kursus prieš siuntimą, taip pat skirtų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklos pajėgumų stiprinimui didinti, ypač pagrindinių teisių srityje;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  valstybių narių valdžios institucijos turėtų užtikrinti, kad Sąjungos agentūrų strateginiai ir operatyviniai analitiniai produktai, susiję su neteisėta imigracija, grąžinimu, tarpvalstybiniu nusikalstamumu arba tarptautine apsauga ir perkėlimu į Europos Sąjungą, veiksmingai pasiektų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus trečiosiose šalyse ir kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų pateikta informacija būtų dalijamasi su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, visų pirma Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Europolu ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, atsižvelgiant į jų atitinkamų teisinių sistemų taikymo sritį;

(16)  valstybių narių valdžios institucijos turėtų užtikrinti, kad Sąjungos agentūrų strateginiai ir operatyviniai analitiniai produktai, susiję su neteisėta imigracija, oriu ir veiksmingu grąžinimu ir reintegracija, tarpvalstybiniu nusikalstamumu arba tarptautine apsauga ir perkėlimu į Europos Sąjungą, veiksmingai pasiektų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus trečiosiose šalyse ir kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų surinkta informacija būtų dalijamasi su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, visų pirma Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Europolu ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, atsižvelgiant į jų atitinkamų teisinių sistemų taikymo sritį;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant užtikrinti, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų surinkta informacija būtų kuo veiksmingiau naudojamasi, tokia informacija turėtų būti prieinama saugioje žiniatinkliu pagrįstoje keitimosi informacija platformoje;

(17)  siekiant užtikrinti, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų surinkta informacija būtų kuo veiksmingiau naudojamasi, tokia informacija turėtų būti prieinama saugioje žiniatinkliu pagrįstoje keitimosi informacija platformoje, visapusiškai laikantis teisės į asmens duomenų apsaugą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  valstybėms narėms tvarkant ar perduodant asmens duomenis pagal šį reglamentą, turi būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/67920 ir nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2016/68021. Komisija ir Sąjungos agentūros, tvarkydamos asmens duomenis, turėtų taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200122;

(20)  valstybėms narėms tvarkant ar perduodant asmens duomenis pagal šį reglamentą, turi būti visapusiškai laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/67920 ir nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2016/68021. Komisija ir Sąjungos agentūros, tvarkydamos asmens duomenis, turėtų taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200122;

__________________

__________________

20 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

20 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

21 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

21 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

22 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 008, 2001 1 12, p. 1).

22 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 008, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  asmens duomenys pagal šį reglamentą turėtų būti tvarkomi siekiant suteikti pagalbą grįžtantiems trečiųjų šalių piliečiams, palengvinti asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimą į Europos Sąjungą ir įgyvendinti Sąjungos priemones, susijusias su teisėtų imigrantų priėmimu. Todėl šiomis aplinkybėmis būtina nustatyti teisinį pagrindą, kuriuo pripažįstamas imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų vaidmuo;

(21)  asmens duomenis pagal šį reglamentą turėtų būti galima tvarkyti tik siekiant suteikti pagalbą grįžtantiems trečiųjų šalių piliečiams, palengvinti asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimą į Europos Sąjungą arba priimti į Sąjungą atvykstančius teisėtais būdais ir įgyvendinti Sąjungos priemones, susijusias su teisėtų imigrantų priėmimu. Todėl šiomis aplinkybėmis būtina nustatyti teisinį pagrindą, kuriuo pripažįstamas imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų vaidmuo;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  trečiųjų šalių piliečių, neatitinkančių arba nebeatitinkančių atvykimo, buvimo ar gyvenimo valstybėse narėse sąlygų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB23, grąžinimas yra esminė visapusiškos kovos su neteisėta imigracija dalis ir yra reikšminga priežastis siekiant apsaugoti svarbius viešuosius interesus;

(22)  trečiųjų šalių piliečių, neatitinkančių arba nebeatitinkančių atvykimo, buvimo ar gyvenimo valstybėse narėse sąlygų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB22, orus, veiksmingas ir saugus grąžinimas yra viena iš visapusiškos kovos su nelegalia imigracija dalių;

__________________

__________________

23 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

23 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turi tvarkyti asmens duomenis, kad palengvintų grąžinimo operacijas. Trečiosioms šalims, į kurias grąžinama, dažnai nėra taikomi tinkamumo sprendimai, kuriuos Komisija priima pagal Reglamento (ES) 2016/679 45 straipsnį arba pagal Direktyvos (ES) 2016/680 36 straipsnį, ir jos dažnai nėra sudariusios arba neketina sudaryti readmisijos susitarimo su Sąjunga ar kitaip numatyti atitinkamų apsaugos priemonių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnyje arba nacionalinėse nuostatose, kuriomis perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/680 37 straipsnis. Nors Sąjunga itin stengiasi bendradarbiauti su pagrindinėmis neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių, kuriems nustatyta prievolė grįžti, kilmės šalimis, ne visada įmanoma užtikrinti, kad tokios trečiosios šalys sistemingai vykdytų tarptautinėje teisėje nustatytą pareigą priimti atgal savo piliečius. Readmisijos susitarimai, kuriuos Sąjunga arba valstybės narės yra sudariusios arba dėl kurių derasi ir kuriuose numatytos tinkamos duomenų perdavimo į trečiąsias šalis apsaugos priemonės pagal Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnį arba nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/680 36 straipsnis, apima nedaug trečiųjų šalių. Tais atvejais, kai tokių susitarimų nėra, imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turėtų perduoti asmens duomenis Sąjungos vykdomų grąžinimo operacijų reikmėms, laikydamiesi Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 dalies d punkte arba nacionalinėse nuostatose, kuriomis perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/680 38 straipsnis, nustatytų sąlygų;

(23)  imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turi tvarkyti asmens duomenis, kad užtikrintų tinkamą grąžinimo procedūrų įgyvendinimą ir sėkmingą sprendimų grąžinti vykdymą. trečiųjų šalių, į kurias grąžinama, atžvilgiu dažnai nėra priimtų Komisijos sprendimų dėl tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/67918 45 straipsnį ir dažnai tos šalys nėra su Sąjunga sudariusios readmisijos susitarimų, arba kitaip nėra numačiusios apsaugos priemonių pagal Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnį. Readmisijos susitarimai, kuriuos yra sudariusi arba dėl kurių derasi Sąjunga arba jos valstybės narės ir kuriuose numatytos tinkamos duomenų perdavimo į trečiąsias šalis apsaugos priemonės turėtų apimti Reglamento (ES) 2016/679 V skyriuje nurodytas taisykles.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  susijusių asmenų labui imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turėtų turėti galimybę tvarkyti asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga ir kurie perkeliami į Europos Sąjungą, taip pat asmenų, norinčių teisėtai migruoti į Sąjungą, asmens duomenis, siekiant patvirtinti jų tapatybę ir pilietybę;

(24)  susijusių asmenų labui imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turėtų turėti galimybę tvarkyti asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga arba apsauga asmenų, kurie prašo būti perkeliami į Europos Sąjungą, taip pat asmenų, norinčių teisėtai migruoti į Sąjungą, asmens duomenis, siekiant patvirtinti jų tapatybę ir pilietybę;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. optimaliai panaudoti valstybių narių, Komisijos ir ES agentūrų į trečiąsias šalis išsiųstus imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus, siekiant veiksmingiau įgyvendinti Sąjungos prioritetus užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir su ja kovoti, palengvinti grąžinimą, readmisiją ir reintegraciją, prisidėti prie integruoto Sąjungos išorės sienų valdymo, taip pat remti teisėtos imigracijos ar tarptautinės apsaugos sistemų valdymą, valstybės narės vienos negali deramai pasiekti ir tų tikslų būtų geriau siekti koordinuojant veiksmus Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(25)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. optimaliai panaudoti skirtingą valstybių narių, Komisijos ir ES agentūrų į trečiąsias šalis išsiųstų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų patirtį, siekiant veiksmingiau įgyvendinti Sąjungos prioritetus – užtikrinti geresnį migracijos valdymą, palaipsniui nelegalią migraciją pakeisti saugiais ir teisėtais prieglobsčio ir migracijos būdais, užkirsti kelią neteisėtam migrantų gabenimui ir prekybai žmonėmis, palengvinti orų ir veiksmingą grąžinimą, readmisiją ir reintegraciją, prisidėti prie integruoto Sąjungos išorės sienų valdymo ir remti teisėtos imigracijos ar tarptautinės apsaugos sistemų valdymą visapusiškai laikantis humanitarinių ir žmogus teisių įsipareigojimų, valstybės narės vienos negali deramai pasiekti ir tų tikslų būtų geriau siekti koordinuojant veiksmus Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama pagerinti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų, kuriuos valstybės narės, Komisija ir Sąjungos agentūros yra išsiuntusios į trečiąsias šalis, veiklos koordinavimą, sukuriant Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklą.

1.  Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama sutvirtinti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų, kuriuos valstybės narės, Komisija ir Sąjungos agentūros yra išsiuntusios į trečiąsias šalis, bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą, sukuriant Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklą ir kartu paisant žmogaus teisių.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  imigracijos ryšių palaikymo pareigūnas –

1.  imigracijos ryšių palaikymo pareigūnas – ryšių palaikymo pareigūnas, kurį viena iš valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų, Komisija ar Sąjungos agentūra komandiravo ir išsiuntė į užsienį, kaip nustatyta atitinkamame Sąjungos teisės akte, taikomame atitinkamai agentūrai, kad šis pareigūnas spręstų su imigracija susijusius klausimus.

a) vienos iš valstybių narių atstovas, imigracijos tarnybos, teisėsaugos arba kitos kompetentingos institucijos išsiųstas dirbti į užsienį, kad užmegztų ir palaikytų ryšius su trečiosios šalies valdžios institucijomis, siekiant padėti užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir kovoti su ja , grąžinti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ir valdyti teisėtą imigraciją ;

 

b)  ryšių palaikymo pareigūnai, Komisijos išsiųsti į užsienį, kad užmegztų ir palaikytų ryšius su trečiosios šalies valdžios institucijomis su imigracija susijusiais klausimais;

 

c)  ryšių palaikymo pareigūnai, Sąjungos agentūrų išsiųsti į užsienį, kaip nurodyta jų atitinkamuose teisinio pagrindo dokumentuose, atsakingi už klausimus, susijusius su imigracija;

 

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai užmezga ir palaiko tiesioginius ryšius su trečiosios šalies kompetentingomis institucijomis ar trečiojoje šalyje veikiančiomis atitinkamomis organizacijomis, kad įgyvendintų šį reglamentą .

1.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai užmezga ir palaiko tiesioginius ryšius su trečiosios šalies kompetentingomis institucijomis, įskaitant vietos valdžios institucijas, ir trečiojoje šalyje veikiančiomis atitinkamomis organizacijomis, įskaitant susijusias tarptautines organizacijas, kad įgyvendintų šį reglamentą.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai renka informaciją, naudotiną operatyviniu, strateginiu arba abiem lygiais. Tokioje informacijoje neturi būti asmens duomenų. Tokia informacija yra visų pirma susijusi su tokiais klausimais:

2.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai renka informaciją, naudotiną operatyviniu, strateginiu arba abiem lygiais. Tokioje informacijoje neturi būti asmens duomenų. Tokia informacija susijusi tik su tokiais klausimais:

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  migracijos srautai, susidarantys šalyje arba judantys per ją tranzitu;

a)  migracijos srautai, susidarantys šalyje arba judantys per ją tranzitu, įskaitant informaciją apie migrantų amžių, lytį ir jų būsimus kelionės ketinimus;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  incidentai ir įvykiai, galintys tapti ar tampantys naujų su migracijos srautais susijusių pokyčių priežastimi;

d)  incidentai ir įvykiai, galintys tapti ar tampantys naujos su migrantų judėjimu susijusios raidos ar pokyčių priežastimi;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  būdai ir priemonės, padedančios trečiųjų šalių valdžios institucijoms užkirsti kelią neteisėtų imigrantų srautams, susidarantiems jų teritorijose arba per jas judantiems tranzitu;

f)  būdai ir priemonės, padedančios trečiųjų šalių valdžios institucijoms teikti tinkamą orientavimą ir paramą prie išorės sienų siekiant stebėti migracijos srautus;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  būdai ir priemonės, padedančios trečiųjų šalių valdžios institucijoms teikti tinkamą orientavimą ir paramą asmenims, kurie patenka į Sąjungą teisėtais būdais;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  būdai ir priemonės, padedančios trečiųjų šalių valdžios institucijoms įvertinti bendrą padėtį, susijusią su pagrindinėmis teisėmis trečiojoje šalyje, įskaitant informaciją apie priėmimo ir sulaikymo centrų vietą ir sąlygas, taip pat apie tokio sulaikymo sąlygas;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  būdai ir priemonės, palengvinančios grąžinimą, readmisiją ir reintegraciją ;

g)  būdai ir priemonės, palengvinančios orų ir paisant žmogaus teisių vykdomą grąžinimą, readmisiją ir reintegraciją ir, esant galimybei, grąžinamų trečiųjų šalių piliečių padėties stebėseną;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  prieglobsčio prašytojų galimybės gauti apsaugą trečiojoje šalyje;

h)  veiksmingos galimybės gauti apsaugą, kurią trečioji šalis taiko arba įgyvendina pažeidžiamų asmenų labui;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  galimi teisėtos imigracijos strategijos ir būdai tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, įskaitant perkėlimą į Europos Sąjungą ir kitas apsaugos priemones, taip pat įgūdžius ir darbo rinkos poreikius;

i)  teisėtos imigracijos strategijos, kurios turi būti skatinamos, ir esami kanalai arba kanalai, kurie turi būti sukuriami tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, įskaitant perkėlimą į Europos Sąjungą, valstybių narių išduodamas humanitarines vizas ir kitas apsaugos priemones, taip pat partnerystes judumo srityje, darbo jėgos migraciją, vizas studentams ir šeimos susijungimą;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  priemonės, kuriomis prieš išvykimą gali pasinaudoti imigrantai kilmės šalyse arba priimančiosiose trečiosiose šalyse ir kuriomis padedama tinkamai integruotis teisėtai atvykus į valstybes nares;

j)  priemonės, kuriomis prieš išvykimą gali pasinaudoti migrantai kilmės šalyse arba priimančiosiose trečiosiose šalyse ir kuriomis padedama tinkamai integruotis teisėtai atvykus į valstybes nares;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  trečiųjų šalių pajėgumai, gebėjimai, politinės strategijos, teisės aktai ir teisinė praktika, susiję su a–j punktuose minėtais klausimais.

k)  trečiųjų šalių praktika, teisės aktai ir teisinė praktika, susiję su a–j punktuose minėtais klausimais.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai gali teikti pagalbą:

4.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai, atsižvelgiant į jų patirtį ir išsilavinimą, gali teikti pagalbą:

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nustatant neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir sudarant lengvesnes sąlygas juos grąžinti pagal Direktyvą 2008/115/EB ;

a)  patvirtinant neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių tapatybę pagal Direktyvą 2008/115/EB, ir siekiant lengviau reintegruoti grąžinamus trečiųjų šalių piliečius;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  patvirtinant asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, tapatybę ir sudarant lengvesnes sąlygas juos perkelti į Europos Sąjungą;

b)  patvirtinant asmenų, visų pirma pažeidžiamų asmenų, kuriems reikia arba kurie siekia tarptautinės apsaugos Sąjungoje, tapatybę ir sudarant lengvesnes sąlygas juos perkelti į Europos Sąjungą arba priėmimą, suteikiant jiems tinkamas supažindinimo, informacijos ir paramos paslaugas prieš išvykimą;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  patvirtinant teisėtų imigrantų tapatybę ir sudarant lengvesnes sąlygas įgyvendinti su jų priėmimu susijusias Sąjungos priemones.

c)  patvirtinant teisėtų imigrantų tapatybę ir sudarant lengvesnes sąlygas įgyvendinti su jų priėmimu susijusias Sąjungos priemones, įskaitant prieš išvykstant darbuotojams, studentams ir šeimos nariams migrantams, priimamiems Sąjungoje, suteikiant tinkamą orientavimą;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  palengvinant Sąjungos kovos su neteisėta imigracija neteisėtu migrantų gabenimu ir prekyba žmonėmis būdų įgyvendinimą, šiuo tikslu keičiantis informacija, gauta atliekant savo pareigas imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinkluose ir bendradarbiaujant su kompetentingomis valstybių narių institucijomis, įskaitant teisėsaugos institucijas;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai atlieka savo uždavinius pagal savo pareigas ir laikydamiesi nuostatų, įskaitant nuostatas, reglamentuojančias asmens duomenų apsaugą, nustatytas Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose ir visose sutartyse arba susitarimuose, sudarytuose su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis.

5.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai atlieka savo uždavinius pagal savo pareigas, kurias nustato siunčiančiosios institucijos, visapusiškai paisydami žmogaus orumo ir pagrindinių teisių, ypač atkreipdami dėmesį į pažeidžiamus asmenis, ir laikydamiesi nuostatų, įskaitant nuostatas, reglamentuojančias asmens duomenų apsaugą, nustatytas Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose ir visose sutartyse arba susitarimuose, sudarytuose su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis. Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai, vykdydami savo užduotis, laikosi pagal lytį taikomo požiūrio.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės , Komisija ir Sąjungos agentūros informuoja Valdančiąją tarybą apie savo planus išsiųsti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus , taip pat pateikia jų pareigų aprašymą ir nurodo jų išsiuntimo trukmę .

1.  Valstybės narės, Komisija ir Sąjungos agentūros informuoja Valdančiąją tarybą apie savo planus išsiųsti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus, taip pat pateikia jų pareigų aprašymą ir nurodo jų išsiuntimo trukmę. Pranešimas apie imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų išsiuntimą nepagrįstai nedelsiant perduodamas Europos Parlamentui.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta informacija pateikiama saugioje žiniatinkliu pagrįstoje 9 straipsnyje nurodytoje keitimosi informacija platformoje .

2.  1 dalyje nurodyta informacija pateikiama saugioje žiniatinkliu pagrįstoje 9 straipsnyje nustatytoje keitimosi informacija platformoje .

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prireikus, keičiasi informacija apie patirtį, susijusią su prieglobsčio prašytojų galimybėmis gauti apsaugą;

c)  prireikus, keičiasi informacija apie patirtį, susijusią su galimybėmis gauti tarptautinę apsaugą;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  koordinuoja, kai tinka, pozicijas, kurios turi būti pasirinktos palaikant ryšius su komerciniais vežėjais;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  dalyvauja, kai tinka, bendruose specializuotuose mokymo kursuose;

e)  dalyvauja bendruose specializuotuose mokymo kursuose, visų pirma pagrindinių teisių ir prieglobsčio procedūrų klausimais;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  organizuoja, kai tinka, valstybių narių diplomatinių ir konsulinių atstovybių trečiojoje šalyje darbuotojams informacines sesijas ir mokymo kursus;

f)  organizuoja, kai tinka, valstybių narių diplomatinių ir konsulinių atstovybių trečiojoje šalyje darbuotojams informacines sesijas ir mokymo kursus, įskaitant konkrečius mokymus apie prieglobsčio procedūras ir pažeidžiamoje padėtyje esančių asmenų apsaugą;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl svarbių su vidine teksto logika susijusių priežasčių.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Prireikus ir esant galimybei, į imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklą įtraukiami imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai, turintys ekspertinės patirties vaikų apsaugos, prekybos žmonėmis, lyčių lygybės ir apsaugos nuo smurto dėl lyties srityse.

Pagrindimas

Pažeidžiamų asmenų padėtį turi vertinti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai, turintys tinkamos ekspertinės patirties pagrindinių teisių srityje.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijos siunčiami imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai koordinuoja 1 dalyje numatytų tinklų veiklą. Tose vietovėse, į kurias Komisija nesiunčia imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų, tinklo veiklą koordinuoja imigracijos ryšių palaikymo pareigūnas pagal tinklo narių susitarimą.

2.  Komisijos siunčiami imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai koordinuoja ir remia 1 dalyje numatytų tinklų veiklą. Tose vietovėse, į kurias Komisija nesiunčia imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų, tinklo veiklą koordinuoja imigracijos ryšių palaikymo pareigūnas, kurį siunčia Sąjungos agentūra. Tose vietovėse, į kurias imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų nesiunčia nei Komisija, nei Sąjungos agentūros, tinklo veiklą palengvina Komisijos patvirtintas imigracijos ryšių palaikymo pareigūnas pagal tinklo narių susitarimą.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Koordinatorius praneša Valdančiajai tarybai apie tinklo koordinatorių paskyrimą.

3.  Koordinatorius praneša Valdančiajai tarybai apie tinklo koordinatorių paskyrimą ne mažiau kaip 15 dienų iki imdamasis tinklo koordinatoriaus pareigų.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės taip pat gali susitarti, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai tarpusavyje dalintųsi tam tikrais uždaviniais.

2.  Valstybės narės taip pat gali susitarti, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai tarpusavyje dalintųsi tam tikrais uždaviniais, suderintais su jų ryšių palaikymo pareigūnų patirtimi arba specialiaisiais mokymais.

Pagrindimas

Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų uždavinių srities išplėtimas turi būti suderintas su konkrečia ryšių palaikymo pareigūno patirtimi arba mokymais ir jam tenkančiomis pareigomis.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu susijusių trečiųjų šalių atstovai Valdančiojoje taryboje dalyvauja stebėtojų teisėmis.

3.  Europos Parlamento narys, su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu susijusių trečiųjų šalių atstovai Valdančiojoje taryboje dalyvauja stebėtojų teisėmis.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdančioji taryba, remdamasi pirmininko pasiūlymu, per tris mėnesius nuo pirmo posėdžio nustato savo darbo tvarkos taisykles. Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma balsavimo tvarka.

1.  Valdančioji taryba, remdamasi pirmininko pasiūlymu, per tris mėnesius nuo pirmo posėdžio, iš anksto pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis nustato savo darbo tvarkos taisykles. Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma balsavimo tvarka, taip pat procedūros, pagal kurias Komisija bendradarbiauja su nacionalinėmis valdžios institucijomis, kad užtikrintų tinkamą strateginės ir operatyvinės analizės produktų judėjimą.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atsižvelgdama į Sąjungos prioritetus imigracijos srityje ir į imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų uždavinių apimtį, kaip apibrėžta šiame reglamente, Valdančioji taryba vykdo šią veiklą:

2.  Atsižvelgdama į Sąjungos prioritetus imigracijos srityje, atitinkamų Sąjungos agentūrų pateiktą analizę ir į imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų uždavinių apimtį, kaip apibrėžta šiame reglamente, Valdančioji taryba vykdo šią veiklą:

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  dvimetėje darbo programoje nustato prioritetus ir veiklą ir nurodo išteklius, kurių reikia tam darbui paremti;

a)  metinėje darbo programoje nustato prioritetus ir veiklą ir nurodo išteklius, kurių reikia tam darbui paremti, ši programa netinkamai nedelsiant perduodama Europos Parlamentui;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  peržiūri, kaip įgyvendinama dvimetėje darbo programoje nustatyta veikla, ar paskirti tinklo koordinatoriai ir kokią pažangą padarė imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklai bendradarbiaudami su kompetentingomis trečiųjų šalių institucijomis;

b)  peržiūri, kaip įgyvendinama metinėje darbo programoje nustatyta veikla, ar paskirti tinklo koordinatoriai ir kokią pažangą padarė imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklai bendradarbiaudami su kompetentingomis trečiųjų šalių institucijomis;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  priima dvimetę veiklos ataskaitą;

c)  priima metinę veiklos ataskaitą, kuri nepagrįstai nedelsiant perduodama Europos Parlamentui;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  padeda plėtoti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų gebėjimus, be kita ko, rengiant bendrąsias pagrindines mokymo programas, vykdant mokymus prieš išsiuntimą ir rengiant bendrus seminarus 3 straipsnio 2 dalyje nurodytomis temomis;

c)  padeda plėtoti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų gebėjimus, be kita ko, rengiant bendrąsias pagrindines mokymo programas, vykdant mokymus prieš išsiuntimą ir rengiant bendrus seminarus 3 straipsnyje nurodytomis temomis, remiantis esamomis ar naujomis specialiosiomis mokymo priemonėmis, kurias parengė Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir atitinkamos Sąjungos agentūros arba kitos atitinkamos tarptautinės organizacijos, atsižvelgdamos į Sąjungos ir tarptautinę teisę pagrindinių teisių srityje ir prieglobsčio procedūras, kartu dėdamos pastangas nedubliuoti šių agentūrų teikiamų mokymų;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  bendradarbiaudama su FRA rengia ir tobulina visiems imigracijos ryšių palaikymo pareigūnams taikomas konkrečias gaires, kuriose supažindinama su būdais užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  2 ir 3 dalyse nurodytai veiklai vykdyti valstybės narės gali gauti Sąjungos finansinę paramą pagal Reglamentą (ES) Nr. 515/2014.

4.  2 ir 3 dalyse nurodytai veiklai vykdyti valstybės narės gali gauti Sąjungos finansinę paramą pagal Reglamentą (ES) Nr. 515/2014. Komisija parengia veiklos procedūras, kad valstybėms narėms būtų lengviau teikti prašymus Sąjungos finansinei paramai gauti.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai ir Valdančiosios tarybos nariai užtikrina, kad visa svarbi informacija ir statistiniai duomenys būtų įkeliami ir jais keičiamasi naudojant saugią žiniatinkliu pagrįstą keitimosi informacija platformą, kurią sukuria ir prižiūri Komisija. Tą informaciją sudaro bent šie elementai:

1.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai ir Valdančiosios tarybos nariai užtikrina, kad visa svarbi informacija ir statistiniai duomenys būtų įkeliami ir jais keičiamasi naudojant saugią žiniatinkliu pagrįstą keitimosi informacija platformą, kurią sukuria ir prižiūri Komisija. Tinklo tarpininkas, kaip nurodyta 5 straipsnio 2 dalyje, užtikrina, kad visa svarbi informacija ir statistiniai duomenys būtų įkeliami naudojant saugią, saitynu pagrįstą keitimosi informacija platformą. Keičiantis griežtai konfidencialaus pobūdžio informacija turi būti laikomasi aukščiausio lygio atsargumo. Europos Parlamento narys, paskirtas dalyvauti Valdančiojoje taryboje stebėtojo teisėmis, turi prieigą prie informacijos mainų platformos. Tą informaciją sudaro bent šie elementai:

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  svarbūs imigracijos srities dokumentai, ataskaitos ir analitiniai produktai, visų pirma faktinė informacija apie šalis ar regionus, į kuriuos išsiųsti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai;

a)  svarbūs su imigracijos klausimais susiję dokumentai, ataskaitos ir analitiniai produktai, visų pirma faktinė informacija apie šalis ar regionus, į kuriuos išsiųsti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  biometriniai ar biografiniai duomenys, kai būtina patvirtinti trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir pilietybę grąžinimo tikslais, įskaitant visų rūšių dokumentus, kurie gali būti laikomi įrodymais arba prima facie pilietybės įrodymais;

a)  biometriniai ar biografiniai duomenys, kai būtina patvirtinti asmens tapatybę ir reikia užkirsti kelią nelegaliam migrantų gabenimui ir prekybai žmonėmis bei su jais kovoti;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  į trečiąsias šalis vykdomų grąžinimo skrydžių keleivių sąrašai;

b)  iš Sąjungos į trečiąją šalį vykdomų grąžinimo skrydžių keleivių sąrašai, siekiant užtikrinti veiksmingą galimybę grįžtantiems trečiosios šalies piliečiams pasinaudoti reintegracijos priemonėmis;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Bet koks keitimasis asmens duomenimis griežtai galimas tik šio reglamento tikslais.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai pagal šį straipsnį perduoda asmens duomenis trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms laikydamiesi Reglamento (ES) 2016/679 V skyriaus arba nacionalinių nuostatų, kuriomis perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/680 V skyrius.

4.  Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai pagal šį straipsnį perduoda asmens duomenis trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms laikydamiesi Reglamento (ES) 2016/679 V skyriaus arba nacionalinių nuostatų, kuriomis perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/680 V skyrius. Bet koks keitimasis asmens duomenimis, kurie galėtų būti panaudoti siekiant nustatyti asmenis ar asmenų grupes, kurių prašymas dėl teisės į tarptautinę apsaugą yra nagrinėjamas arba kuriems gresia didelis pavojus patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį orumą elgesį arba baudimą arba kurių pagrindinės teisės gali būti kitaip pažeidžiamos, draudžiamas.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Praėjus penkeriems metams po šio reglamento priėmimo Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Europos Vadovų Tarybai Reglamento taikymo ataskaitą.

1.  Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šio reglamento priėmimo dienos, o paskiau – kas dvejus metus Komisija Europos Parlamentui ir Vadovų Tarybai teikia šio reglamento taikymo ataskaitą, taip pat dėl jo poveikio pagrindinėms teisėms.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai informaciją, būtiną Reglamento taikymo ataskaitai parengti.

2.  Valstybės narės ir Sąjungos agentūros pateikia Komisijai informaciją, būtiną Reglamento taikymo ataskaitai parengti.

(1)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2018)45709

Claude‘ui MORAESUI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkui

ASP 13G205

Briuselis

Tema:  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija)

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Gerb. Pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės reikalus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša už atitinkamą klausimą atsakingam komitetui.

Tokiu atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininkas išimties tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas atskirai gali pripažinti priimtinais nepakeistų pasiūlymo dalių pakeitimus, jeigu jis mano, kad tokie pakeitimai būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką arba neatsiejamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais. Tokios priežastys nurodomos rašytiniame pakeitimų pagrindime.“

Atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės, išnagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, nuomonę ir laikydamasis pranešėjo rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad, be aptariamame pasiūlyme nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas 2018 m. lapkričio 20 d. posėdyje nusprendė („už“ balsavo 20 narių, 0 balsavo „prieš“ ir 1 narys susilaikė)(1) rekomenduoti atsakingam Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsniu.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

(1)

Posėdyje dalyvavo šie nariai: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

Priedas

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2018 m. spalio 12 d., Briuselis

NUOMONĖ

  PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

    TARYBAI

    KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija)

COM(2018) 303 final of 16.5.2018 - 2018/0153 (COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkami Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2018 m. birželio 28 d., liepos 3 d. ir rugsėjo 6 d. rinkosi į posėdžius, kuriuose be kitų klausimų buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Šiuose posėdžiuose(1) apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1. Pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta:

– pirmoje nurodomoje dalyje ištrinti nuorodą „63 straipsnio 3 dalies b punktą“ ir pateikti nuorodą „79 straipsnio 2 dalį“;

– 1 straipsnio 2 dalyje pridėti žodžius „Sąjungos ir“;

– 3 straipsnio 1 dalyje ištrinti pirminius žodžius „Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos“;

– 3 straipsnio 2 dalies k punkte žodį „pirmiau“ pakeisti nuoroda „a–j punktuose“;

– 3 straipsnio 5 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalies įžanginėje dalyje ištrinti pirminius žodžius „Valstybės narės užtikrina, kad jų“;

– 5 straipsnio 1 dalies g punkte ištrinti galutinius žodžius „siunčiančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms“.

2. 3 straipsnio 1 dalyje pridėtą žodį „dirbančių“ reikėtų įterpti tarp pritaikytą tekstą žyminčių rodyklių.

3. 3 straipsnio 2 dalies visus žodžius „nusikalstamos organizacijos, dalyvaujančios slaptame imigrantų gabenime per sieną, ir jų veikla“ pažymėti esminio pakeitimo žymekliu, anglų kalbos artikelį „the“ įrašyti tarp anglų kalbos žodžių „involved in“ ir žodžių „smuggling of immigrants“.

4. 11 straipsnyje reikėtų ištrinti prieš žodžius „Regulation (EC) N° 810/2009“ einantį anglų kalbos artikelį „the“.

5. 13 straipsnyje pateikiama nuoroda į „priedą“ turėtų būti pakeista nuoroda į „II priedą“.

6. Priede, kuriame pateikiama koreliacijos lentelė, klaidingai nurodytas priedo numeris – „VII“, reikėtų pataisyti į „II“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme, be jame arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

(1)

  Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimas (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

5.7.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

20.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Priėmimo data

23.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

11

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Pateikimo data

29.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

-

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika