Procedūra : 2018/0153(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0040/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0040/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0390

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 289kWORD 110k
28.1.2019
PE 629.479v02-00 A8-0040/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (pārstrādāta redakcija)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Cécile Kashetu Kyenge

(Pārstrādāšana – Reglamenta 104. pants)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE 
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (pārstrādāta redakcija)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0303),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 74. pantu un 79. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0184/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(1),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2018. gada 28. novembra vēstuli Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai, kura nosūtīta saskaņā ar Reglamenta 104. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0040/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās grupas atzinumu Komisijas priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai šo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Krasais jaukto migrācijas plūsmu pieaugums 2015. un 2016. gadā noslogoja migrācijas, patvēruma un robežu pārvaldības sistēmas un radīja vajadzību pēc koordinētas un efektīvas Eiropas līmeņa reakcijas.

(3)  Krasais jaukto migrācijas plūsmu pieaugums 2015. un 2016. gadā noslogoja migrācijas, patvēruma un robežu pārvaldības sistēmas, jo īpaši dalībvalstīs pie Savienības ārējām robežām, atsedzot Savienības migrācijas politikas strukturālos ierobežojumus un apliecinot vajadzību pēc koordinētas un efektīvas Eiropas līmeņa reakcijas.

(2. apsvērums kļūst par 3. apsvērumu.)

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Savienības migrācijas politikas mērķis ir, izmantojot visaptverošu pieeju, kas ņem vērā visus imigrācijas aspektus, aizstāt neatbilstīgās un nekontrolētās plūsmas ar drošām un pienācīgi pārvaldītām imigrācijas iespējām.

(2)  Savienības migrācijas un patvēruma politikai būtu jābalstās uz globālu pieeju, kuras pamatā ir solidaritātes un atbildības principi saskaņā ar LESD 80. pantu un kura ņem vērā visus imigrācijas aspektus.

(3. apsvērums kļūst par 2. apsvērumu.)

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Migrācijas krīzes risināšanā fundamentāls Savienības princips ir cilvēktiesību standartu ievērošana. Savienība ir apņēmusies aizsargāt visu migrantu cilvēktiesības un pamatbrīvības neatkarīgi no viņu statusa migrācijas kontekstā, pilnībā ievērojot starptautiskās tiesības.

(4)  Fundamentāls Savienības migrācijas politikas princips ir cilvēktiesību standartu ievērošana. Savienība ir apņēmusies aizsargāt visu migrantu cilvēktiesības un pamatbrīvības neatkarīgi no viņu statusa migrācijas kontekstā, pilnībā ievērojot starptautiskās tiesības.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Šai regulai būtu jārespektē pamattiesības un jāievēro principi, kas atzīti Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. un 6. pantā un atkārtoti apstiprināti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (“Harta”), kā arī attiecīgajās starptautiskajās konvencijās.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  Migrācijas sadarbības koordinatoriem, pildot savus pienākumus, būtu pilnīgi jārespektē cilvēka cieņa, sevišķi gadījumos, kur iesaistīti neaizsargāti cilvēki, īpaši nepilngadīgie, sievietes, veci cilvēki un personas, kas cietušas no cilvēku tirdzniecības. Visiem pasākumiem, ko viņi veic savu pienākumu ietvaros, vajadzētu būt proporcionāliem pasākumu mērķiem.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai nodrošinātu Savienības imigrācijas politikas efektīvu īstenošanu visos tās aspektos, būtu jāuztur konsekvents dialogs un sadarbība ar migrantu un patvēruma meklētāju galvenajām izcelsmes un tranzīta trešām valstīm. Šai sadarbībai būtu jānodrošina imigrācijas labāka pārvaldība, tai skaitā attiecībā uz izbraukšanu un atgriešanu, jāsekmē migrantu plūsmu stabilizēšanās, jāatbalsta spējas ievākt un apmainīties ar informāciju un novērst un apkarot migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, kā arī patvēruma meklētāju piekļuvi aizsardzībai.

(5)  Lai nodrošinātu Savienības imigrācijas politikas efektīvu īstenošanu visos tās aspektos, būtu jāuztur konsekvents dialogs un sadarbība. Šai sadarbībai būtu jānodrošina imigrācijas labāka pārvaldība, tai skaitā attiecībā uz izbraukšanu, mobilitātes partnerību, neatbilstīgas migrācijas aizstāšanu ar drošām un likumīgām iespējām, cieņpilnu un īstenu atgriešanu un reintegrāciju, jāatbalsta spējas ievākt un apmainīties ar informāciju un novērst un apkarot migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, kā arī jānodrošina patvēruma meklētāju piekļuve starptautiskajai aizsardzībai.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Ņemot vērā augošo pieprasījumu pēc izlūkdatiem un informācijas, ko izmantot uz faktiem balstītas politikas veidošanā un operatīvās reakcijas noteikšanā, imigrācijas sadarbības koordinatoriem ir nepieciešams nodrošināt, ka viņu izpratne un zināšanas dod pilnvērtīgu ieguldījumu vispusīgas situācijas kopainas izveidē par trešām valstīm.

(6)  Ņemot vērā augošo pieprasījumu pēc informācijas, ko izmantot uz faktiem balstītas politikas veidošanā un operatīvās reakcijas noteikšanā, imigrācijas sadarbības koordinatoriem ir nepieciešams nodrošināt, ka viņu izpratne un zināšanas dod pilnvērtīgu ieguldījumu vispusīgas situācijas kopainas izveidē par trešām valstīm.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Pašreizējo Eiropas migrācijas sadarbības koordinatoru izvietošana galvenajās izcelsmes un tranzīta valstīs atbilstoši aicinājumam, kas pausts valstu vai to vadītāju 2015. gada 23. aprīļa īpašās sanāksmes secinājumos, bija pirmais solis virzienā uz iesaistes palielināšanu ar trešām valstīm ar migrāciju saistītos jautājumos un koordinācijas pastiprināšanu ar dalībvalstu izvietotajiem imigrācijas sadarbības koordinatoriem. Balstoties uz šo pieredzi, būtu jāparedz, ka Komisija imigrācijas sadarbības koordinatorus trešās valstīs var izvietot uz ilgāku termiņu, lai atbalstītu Savienības darbību migrācijas jomā pilnveidošanu, īstenošanu un to maksimālu ietekmi.

(7)  Pašreizējo Eiropas migrācijas sadarbības koordinatoru izvietošana galvenajās izcelsmes un tranzīta trešās valstīs atbilstoši aicinājumam, kas pausts valstu vai to vadītāju 2015. gada 23. aprīļa īpašās sanāksmes secinājumos, bija pirmais solis virzienā uz iesaistes palielināšanu ar trešām valstīm ar migrāciju saistītos jautājumos un koordinācijas pastiprināšanu ar dalībvalstu izvietotajiem imigrācijas sadarbības koordinatoriem. Balstoties uz šo pieredzi, būtu jāparedz, ka Komisija imigrācijas sadarbības koordinatorus trešās valstīs var izvietot uz ilgāku termiņu, lai atbalstītu Savienības darbību migrācijas jomā pilnveidošanu, īstenošanu un to maksimālu ietekmi.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Šīs regulas mērķis ir nodrošināt labāku koordināciju un optimizēt to sadarbības koordinatoru izmantojumu, kurus trešās valstīs izvieto dalībvalstis, Komisija un Savienības aģentūras, lai efektīvāk pildītu ES prioritātes: novērst un apkarot nelikumīgo imigrāciju un ar to saistīto pārrobežu noziedzību, piemēram, migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, atvieglot atgriešanas, atpakaļuzņemšanas un reintegrācijas darbības, sekmēt Savienības ārējo robežu integrētu pārvaldību, kā arī atbalstīt likumīgās imigrācijas pārvaldību, tostarp attiecībā uz starptautiskās aizsardzības, pārmitināšanas un pirmsizbraukšanas integrācijas pasākumiem, ko veic dalībvalstis un Savienība.

(4)  Šīs regulas mērķis ir nodrošināt labāku koordināciju un, ņemot vērā viņu dažādās īpašās zināšanas, sekmēt to imigrācijas sadarbības koordinatoru darba izmantojumu, kurus trešās valstīs izvieto dalībvalstis, Komisija un Savienības aģentūras, lai efektīvāk un pilnīgi atbilstīgi humanitārajām un cilvēktiesību saistībām pildītu Savienības prioritātes: efektīvi pārvaldīt migrāciju, novērst un apkarot pārrobežu noziedzību, migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, atvieglot cieņpilnas un efektīvas atgriešanas, atpakaļuzņemšanas un reintegrācijas darbības, sekmēt Savienības ārējo robežu integrētu pārvaldību, kā arī atbalstīt likumīgās imigrācijas pārvaldību, tostarp attiecībā uz starptautiskās aizsardzības, pārmitināšanas un pirmsizbraukšanas integrācijas pasākumiem, ko veic dalībvalstis un Savienība.

(8. apsvērums kļūst par 4. apsvērumu.)

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Balstoties uz Padomes Regulu (EK) Nr. 377/2004, šī regula ir vērsta uz to, lai, izveidojot mehānismu, ar kura palīdzību dalībvalstis, Komisija un Savienības aģentūras spēj sistemātiskāk koordinēt sadarbības koordinatoru uzdevumus un funkcijas, nodrošinātu, ka imigrācijas sadarbības koordinatori dod efektīvāku ieguldījumu Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla darbībā.

(9)  Balstoties uz Padomes Regulu (EK) Nr. 377/2004, šī regula ir vērsta uz to, lai, galvenokārt izveidojot mehānismu, ar kura palīdzību dalībvalstis, Komisija un Savienības aģentūras spēj sistemātiskāk koordinēt galvenajās izcelsmes un tranzīta trešās valstīs izvietoto sadarbības koordinatoru uzdevumus un funkcijas, nodrošinātu, ka imigrācijas sadarbības koordinatori dod efektīvāku ieguldījumu Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla darbībā.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ņemot vērā, ka imigrācijas sadarbības koordinatoru pilnvaras un uzdevumi var pārklāties, būtu pienācīgi jāsekmē tas, ka vienā un tajā pašā trešā valstī vai reģionā darbojošos koordinatoru darbs tiek labāk koordinēts. Ja imigrācijas sadarbības koordinatorus Savienības diplomātiskajās pārstāvniecībās, kas atrodas trešās valstīs, tiešā veidā izvieto Komisija, viņiem būtu attiecīgajā trešā valstī jāiniciē un jāvada imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkls.

(10)  Ņemot vērā, ka sadarbības koordinatorus, kuri atbild par migrācijas vai cilvēktiesību jautājumiem, izvieto dažādas iestādes un ka viņu pilnvaras un uzdevumi var pārklāties, būtu labāk jākoordinē sadarbība un informācijas apmaiņa starp imigrācijas sadarbības koordinatoriem, kuri darbojas vienā un tajā pašā trešā valstī vai reģionā. Ja imigrācijas sadarbības koordinatorus Savienības diplomātiskajās pārstāvniecībās vai Savienības aģentūrās, kas atrodas trešās valstīs, tiešā veidā izvieto Komisija, viņiem būtu attiecīgajā trešā valstī jāiniciē un jāvada imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkls.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai līdz minimumam samazinātu informācijas trūkumu un darba dublēšanos un maksimāli palielinātu operatīvās spējas un efektivitāti, ir būtiski izveidot spēcīgu pārvaldības mehānismu, kurš dod iespēju labāk koordinēt visus sadarbības koordinatorus, kas nodarbojas ar imigrācijas jautājumiem savu tiešo pienākumu ietvaros. Būtu vajadzīga koordinācijas padome, kas dod ievirzi saskaņā ar Savienības politikas prioritātēm, ņemot vērā Savienības ārējās attiecības, un tai būtu jāpiešķir nepieciešamās pilnvaras, jo īpaši pilnvaras pieņemt divgadu darba programmas, kurās norādītas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu darbības, noteikt imigrācijas sadarbības koordinatoriem specifiskus ad hoc uzdevumus, kuri vērsti uz prioritātēm un jaunām vajadzībām, kas nav iekļautas divgadu darba programmā, piešķirt resursus saskaņotajām darbībām un būt atbildīgai par to izpildi.

(11)  Lai līdz minimumam samazinātu informācijas trūkumu, uzdevumu pārklāšanos un darba dublēšanos un maksimāli palielinātu operatīvās spējas un efektivitāti, ir būtiski izveidot spēcīgu pārvaldības mehānismu, kurš dod iespēju labāk koordinēt visus sadarbības koordinatorus, kas nodarbojas ar imigrācijas jautājumiem savu tiešo pienākumu ietvaros. Būtu vajadzīga koordinācijas padome, kas dod ievirzi saskaņā ar Savienības politikas prioritātēm, ņemot vērā Savienības ārējās attiecības, un tai būtu jāpiešķir nepieciešamās pilnvaras, jo īpaši pilnvaras pieņemt gada darba programmas, kurās norādītas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu darbības, noteikt imigrācijas sadarbības koordinatoriem specifiskus ad hoc uzdevumus, kuri vērsti uz prioritātēm un jaunām vajadzībām, kas nav iekļautas gada darba programmā, piešķirt finanšu resursus saskaņotajām darbībām un būt atbildīgai par to izpildi.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Būtu īpaši jāparedz plašākas imigrācijas sadarbības koordinatoru spēju veidošanas darbības Savienības līmenī, sadarbībā ar attiecīgajām Savienības aģentūrām izstrādājot kopējas mācību pamatprogrammas un pirmsizvietošanas mācību kursus, un būtu jāparedz atbalsts imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu operatīvo spēju stiprināšanai.

(14)  Būtu īpaši jāparedz plašākas imigrācijas sadarbības koordinatoru spēju veidošanas darbības Savienības līmenī, sadarbībā ar attiecīgajām Savienības aģentūrām izstrādājot kopējas mācību pamatprogrammas un pirmsizvietošanas mācību kursus, un būtu jāparedz atbalsts imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu operatīvo spēju stiprināšanai, it sevišķi pamattiesību jomā.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Dalībvalstu iestādēm būtu jānodrošina, ka Savienības aģentūru stratēģiskās un operatīvās analīzes produkti attiecībā uz nelikumīgo imigrāciju, atgriešanu, pārrobežu noziedzību vai starptautisko aizsardzību un pārmitināšanu reāli nonāk pie imigrācijas sadarbības koordinatoriem trešās valstīs un ka imigrācijas sadarbības koordinatoru sniegtā informācija tiek izplatīta attiecīgajām Savienības aģentūrām, jo īpaši Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, Eiropolam un Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai, ievērojot to attiecīgā tiesiskā regulējuma darbības jomu.

(16)  Dalībvalstu iestādēm būtu jānodrošina, ka Savienības aģentūru stratēģiskās un operatīvās analīzes produkti attiecībā uz neatbilstīgu imigrāciju, cieņpilnu un efektīvu atgriešanu un reintegrāciju, pārrobežu noziedzību vai starptautisko aizsardzību un pārmitināšanu reāli nonāk pie imigrācijas sadarbības koordinatoriem trešās valstīs un ka imigrācijas sadarbības koordinatoru vāktā informācija tiek izplatīta attiecīgajām Savienības aģentūrām, jo īpaši Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, Eiropolam un Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai, ievērojot to attiecīgā tiesiskā regulējuma darbības jomu.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Lai nodrošinātu imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu ievāktās informācijas iespējami efektīvu izmantojumu, šī informācija būtu jādara pieejama drošā, tīmeklī izvietotā informācijas apmaiņas platformā.

(17)  Lai nodrošinātu imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu ievāktās informācijas iespējami efektīvu izmantojumu, šī informācija būtu jādara pieejama drošā, tīmeklī izvietotā informācijas apmaiņas platformā, kas pilnīgi atbilst tiesībām uz personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Jebkura personas datu apstrāde un nosūtīšana, ko dalībvalstis veic šīs regulas ietvaros, būtu jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67920 un ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponēta Direktīva 2016/68021. Komisijai un Savienības aģentūrām, apstrādājot personas datus, būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/200122.

(20)  Jebkura personas datu apstrāde un nosūtīšana, ko dalībvalstis veic šīs regulas ietvaros, būtu jāveic pilnīgā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67920 un ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponēta Direktīva 2016/68021. Komisijai un Savienības aģentūrām, apstrādājot personas datus, būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/200122.

__________________

__________________

20 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Personas datu apstrādei šīs regulas ietvaros būtu jāatbilst šādiem nolūkiem: sniegt palīdzību trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri tiek atgriezti, atvieglot to personu pārmitināšanu, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, un īstenot Savienības pasākumus attiecībā uz likumīgo imigrantu uzņemšanu. Tāpēc ir vajadzīgs tiesiskais regulējums, kurā ir atzītas imigrācijas sadarbības koordinatoru funkcijas šajā kontekstā.

(21)  Personas datu apstrāde šīs regulas ietvaros būtu jāatļauj tikai šādiem nolūkiem: sniegt palīdzību trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri tiek atgriezti, atvieglot to personu pārmitināšanu, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, un personu uzņemšanu Savienībā likumīgā ceļā un īstenot Savienības pasākumus attiecībā uz likumīgo imigrantu uzņemšanu. Tāpēc ir vajadzīgs tiesiskais regulējums, kurā ir atzītas imigrācijas sadarbības koordinatoru funkcijas šajā kontekstā.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Trešo valstu valstspiederīgo, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgas uzturēšanās nosacījumiem, atgriešana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/115/EK23 ir būtisks komponents vispusīgajā darbā pie nelikumīgās imigrācijas apkarošanas un ir nozīmīgs temats, kas piesaista būtisku sabiedrības interesi.

(22)  Trešo valstu valstspiederīgo, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgas uzturēšanās nosacījumiem, cieņpilna, efektīva un droša atgriešana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/115/EK23 ir viens no komponentiem vispusīgajā darbā pie neatbilstīgas imigrācijas apkarošanas.

__________________

__________________

23 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Imigrācijas sadarbības koordinatoriem nākas apstrādāt personas datus nolūkā atvieglot atgriešanas operācijas. Nav daudz tādu atgriešanas trešo valstu, uz kurām attiecas lēmumi par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. pantu vai Direktīvas (ES) 2016/680 36. pantu, un kuras ar Savienību ir noslēgušas vai plāno noslēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumu vai citādi nodrošina atbilstošas garantijas Regulas (ES) 2016/679 46. panta nozīmē vai to valsts noteikumu nozīmē, ar kuriem transponēts Direktīvas (ES) 2016/680 37. pants. Neraugoties uz lielajām Savienības pieliktajām pūlēm sadarbībā ar galvenajām izcelsmes valstīm, no kurām nāk nelikumīgi uzturošies trešo valstu valstspiederīgie, kuriem noteikts atgriešanās pienākums, ne vienmēr ir iespējams nodrošināt, ka šīs trešās valstis sistemātiski izpilda starptautiskajās tiesībās noteikto pienākumu uzņemt atpakaļ savus valstspiederīgos. Tikai uz nedaudzām no šīm trešām valstīm attiecas atpakaļuzņemšanas nolīgumi, kas ir noslēgti vai par kuriem tiek risinātas sarunas ar Savienību vai dalībvalstīm un kas datu nosūtīšanai uz trešām valstīm paredz atbilstošas garantijas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 46. pantu vai tiem valsts noteikumiem, ar kuriem transponēts Direktīvas (ES) 2016/680 36. pants. Gadījumā, ja šādu nolīgumu nav, imigrācijas sadarbības koordinatoriem personas dati, ko izmanto Savienības atgriešanas operāciju īstenošanā, būtu jānosūta atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti Regulas (ES) 2016/679 49. panta 1. punkta d) apakšpunktā vai tajos valsts noteikumos, ar kuriem transponēts Direktīvas (ES) 2016/680 38. pants.

(23)  Imigrācijas sadarbības koordinatoriem nākas apstrādāt personas datus nolūkā nodrošināt, ka atgriešanas operācijas tiek īstenotas pareizi un ka atgriešanas lēmumu izpilde ir sekmīga. Nav daudz tādu atgriešanas trešo valstu, uz kurām attiecas lēmumi par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 45. pantu, un kuras ar Savienību ir noslēgušas atpakaļuzņemšanas nolīgumu vai citādi nodrošina atbilstošas garantijas Regulas (ES) 2016/679 46. panta nozīmē. Atpakaļuzņemšanas nolīgumos, kurus Savienība vai dalībvalstis ir noslēgušas vai par kuriem tās risina sarunas un kuri datu nosūtīšanai uz trešām valstīm paredz atbilstošas garantijas, būtu jāiekļauj noteikumi, kas minēti Regulas (ES) 2016/679 V nodaļā.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Attiecīgo personu interesēs imigrācijas sadarbības koordinatoriem vajadzētu būt iespējai identitātes un valstspiederības apstiprināšanas nolūkā apstrādāt personas datus par personām, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība un uz kurām attiecas pārmitināšana, un personām, kuras vēlas migrēt Savienībā likumīgi.

(24)  Attiecīgo personu interesēs imigrācijas sadarbības koordinatoriem vajadzētu būt iespējai identitātes un valstspiederības apstiprināšanas nolūkā apstrādāt personas datus par personām, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība vai aizsardzība, ko nodrošina personām, kuras pieteikušās uz pārmitināšanu, un par personām, kuras vēlas migrēt Savienībā likumīgi.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – optimizēt to imigrācijas sadarbības koordinatoru izmantojumu, kurus trešās valstīs izvieto dalībvalstis, Komisija un ES aģentūras, lai efektīvāk īstenotu Savienības prioritātes, proti, novērst un apkarot nelikumīgo imigrāciju, atvieglot atgriešanu, atpakaļuzņemšanu un reintegrāciju, sekmēt Savienības ārējo robežu integrētu pārvaldību, kā arī atbalstīt likumīgās imigrācijas vai starptautiskās aizsardzības shēmu pārvaldību – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet var labāk sasniegt ar koordināciju Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(25)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – optimizēt to imigrācijas sadarbības koordinatoru dažādo īpašo zināšanu izmantojumu, kurus trešās valstīs izvieto dalībvalstis, Komisija un Savienības aģentūras, lai efektīvāk īstenotu Savienības prioritātes, proti, nodrošināt labāku migrācijas pārvaldību, neatbilstīgu migrāciju pakāpeniski aizstāt ar drošām un likumīgām patvēruma un migrācijas iespējām, novērst un apkarot migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, atvieglot cieņpilnu un efektīvu atgriešanu, atpakaļuzņemšanu un reintegrāciju, sekmēt Savienības ārējo robežu integrētu pārvaldību, kā arī atbalstīt likumīgās imigrācijas vai starptautiskās aizsardzības shēmu pārvaldību pilnīgi atbilstīgi humanitārajām un cilvēktiesību saistībām – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet var labāk sasniegt ar koordināciju Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šajā regulā ir paredzēti noteikumi ar mērķi uzlabot dalībvalstu, Komisijas un Savienības aģentūru trešās valstīs izvietoto imigrācijas sadarbības koordinatoru koordināciju, izveidojot Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu.

1.  Šajā regulā ir paredzēti noteikumi ar mērķi uzlabot dalībvalstu, Komisijas un Savienības aģentūru trešās valstīs izvietoto imigrācijas sadarbības koordinatoru sadarbību un koordināciju, izveidojot Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu, bet vienlaikus ievērojot cilvēktiesības.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  “imigrācijas sadarbības koordinators” ir:

1.  “imigrācijas sadarbības koordinators” ir sadarbības koordinators, kuru izraudzījušas un izvietojušas ārzemēs kādas dalībvalsts kompetentās iestādes vai Komisija, vai Savienības aģentūra, kā noteikts attiecīgajā Savienības tiesību aktā, ko piemēro attiecīgajai aģentūrai, lai risinātu ar imigrāciju saistītos jautājumus.

(a) kādas dalībvalsts pārstāvis, ko imigrācijas dienests , tiesībaizsardzības vai citas kompetentās iestādes izvietojušas ārzemēs, lai veidotu un uzturētu sakarus ar trešās valsts iestādēm nolūkā veicināt nelikumīgās imigrācijas novēršanu un apkarošanu, nelikumīgi uzturošos trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu un likumīgās imigrācijas pārvaldību;

 

(b)  sadarbības koordinatori, kurus Komisija izvietojusi ārzemēs, lai veidotu un uzturētu sakarus ar trešās valsts iestādēm jautājumos, kas saistīti ar imigrāciju;

 

(c)  sadarbības koordinatori, kurus Savienības aģentūras izvietojušas ārzemēs atbilstoši to attiecīgajam juridiskajam pamatam un kuri nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar imigrāciju;

 

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Imigrācijas sadarbības koordinatori izveido un uztur tiešus kontaktus ar trešās valsts kompetentajām iestādēm un attiecīgajām starptautiskajām organizācijām trešā valstī, lai īstenotu šo regulu .

1.  Imigrācijas sadarbības koordinatori izveido un uztur tiešus kontaktus ar trešās valsts kompetentajām iestādēm, tostarp vietējām pašvaldībām, un visām attiecīgajām organizācijām, kas darbojas trešā valstī, tostarp attiecīgajām starptautiskajām organizācijām, lai īstenotu šo regulu.

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Imigrācijas sadarbības koordinatori vāc informāciju izmantošanai operatīvajā līmenī, stratēģiskajā līmenī vai abos minētajos līmeņos. Šī informācija neietver personas datus. Šī informācija jo īpaši attiecas uz šādiem jautājumiem:

2.  Imigrācijas sadarbības koordinatori vāc informāciju izmantošanai operatīvajā līmenī, stratēģiskajā līmenī vai abos minētajos līmeņos. Šī informācija neietver personas datus. Šī informācija attiecas tikai uz šādiem jautājumiem:

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  migrācijas plūsmas, kuru izcelsme ir attiecīgajā valstī vai kuras tranzītā šķērso attiecīgo valsti;

a)  migrācijas plūsmas, kuru izcelsme ir attiecīgajā valstī vai kuras tranzītā šķērso attiecīgo valsti, tostarp informācija par migrantu vecumu un dzimumu un viņu turpmākajiem ceļošanas plāniem;

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  starpgadījumi vai notikumi, kas var izraisīt jaunas norises attiecībā uz migrācijas plūsmām;

d)  starpgadījumi vai notikumi, kas var izraisīt jaunas norises migrācijas kustībā vai tās rekonfigurāciju;

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  veidi un līdzekļi, kā palīdzēt trešo valstu iestādēm novērst nelikumīgās imigrācijas plūsmas, kuru izcelsme ir minēto valstu teritorijā vai kuras tranzītā šķērso to teritorijas;

f)  veidi un līdzekļi, kā palīdzēt trešo valstu iestādēm nodrošināt pienācīgas konsultācijas un atbalstu pie ārējām robežām migrācijas plūsmu uzraudzības kontekstā;

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – fa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  veidi un līdzekļi, kā palīdzēt trešo valstu iestādēm nodrošināt pienācīgas konsultācijas un atbalstu personām, kas Savienībā tiek uzņemtas likumīgā ceļā;

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – fb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fb)  veidi un līdzekļi, kā palīdzēt trešo valstu iestādēm novērtēt trešās valsts vispārējo pamattiesību stāvokli, tostarp informāciju par uzņemšanas centru un aizturēšanas centru atrašanās vietu un apstākļiem, kā arī šādas aizturēšanas apstākļiem;

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g)  veidi un līdzekļi, kā atvieglot atgriešanu, atpakaļuzņemšanu un reintegrāciju;

g)  veidi un līdzekļi, kā atvieglot cieņpilnu un cilvēktiesībām atbilstošu atgriešanu, atpakaļuzņemšanu un reintegrāciju un, kad iespējams, uzraudzīt atgriezošos trešo valstu valstspiederīgo situāciju;

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  patvēruma meklētāju piekļuve aizsardzībai attiecīgajā trešā valstī;

h)  efektīva piekļuve aizsardzībai, ko trešā valsts ir pieņēmusi vai ieviesusi neaizsargātu personu vajadzībām;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  iespējamās likumīgās imigrācijas stratēģijas un kanāli starp Savienību un trešām valstīm, ieskaitot pārmitināšanu un citus aizsardzības rīkus, kā arī prasmes un darba tirgus vajadzības;

i)  veicināmās likumīgās imigrācijas stratēģijas un esošie kanāli vai izveidojamie kanāli starp Savienību un trešām valstīm, ieskaitot pārmitināšanu, dalībvalstu izsniegtas humanitārās vīzas un citus aizsardzības rīkus, kā arī mobilitātes partnerības, darba migrāciju, studentu vīzas un ģimeņu atkalapvienošanos;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

j)  imigrantiem izcelsmes valstīs vai uzņēmējās trešās valstīs pieejamie pirmsizbraukšanas pasākumi, kas atbalsta sekmīgu integrāciju pēc likumīgas ierašanās dalībvalstīs;

j)  migrantiem izcelsmes valstīs vai uzņēmējās trešās valstīs pieejamie pirmsizbraukšanas pasākumi, kas atbalsta sekmīgu integrāciju pēc likumīgas ierašanās dalībvalstīs;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – k) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k)  trešo valstu potenciāls, spējas, politiskās stratēģijas, tiesību akti un juridiskā prakse attiecībā uz a) līdz j) apakšpunktā minētajiem jautājumiem.

k)  prakse, tiesību akti un juridiskā prakse attiecībā uz a) līdz j) apakšpunktā minētajiem jautājumiem.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Imigrācijas sadarbības koordinatori var sniegt palīdzību, lai:

4.  Imigrācijas sadarbības koordinatori savu īpašo zināšanu un apmācības robežās var sniegt palīdzību, lai:

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  noteiktu nelikumīgi uzturošos trešo valstu valstspiederīgo identitāti un atvieglotu viņu atgriešanu saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK ;

a)  apstiprinātu nelikumīgi uzturošos trešo valstu valstspiederīgo identitāti saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK, lai atvieglotu atgriezošos trešo valstu valstspiederīgo reintegrāciju;

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  apstiprinātu identitāti un atvieglotu pārmitināšanu Savienībā attiecībā uz personām, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība;

b)  apstiprinātu identitāti un atvieglotu pārmitināšanu vai uzņemšanu attiecībā uz personām, it sevišķi vismazāk aizsargātajām, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība Savienībā vai kuras to vēlas iegūt, un tas darāms, nodrošinot tām pienācīgas pirmsizbraukšanas konsultācijas, informāciju un atbalstu;

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  apstiprinātu identitāti un atvieglotu Savienības pasākumu īstenošanu attiecībā uz likumīgo imigrantu uzņemšanu.

c)  apstiprinātu identitāti un atvieglotu Savienības pasākumu īstenošanu attiecībā uz likumīgo imigrantu uzņemšanu, tostarp ar pirmsizbraukšanas konsultācijām migrējošiem darba ņēmējiem, studentiem un ģimenes locekļiem, kas uzņemti Savienībā;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  atvieglotu Savienības pasākumu īstenošanu migrantu kontrabandas un cilvēku tirdzniecības apkarošanā, daloties pienākumu izpildes gaitā gūtajā informācijā imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklā un ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, tostarp tiesībaizsardzības iestādēm.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Imigrācijas sadarbības koordinatori veic uzdevumus to kompetences ietvaros un saskaņā ar noteikumiem, tostarp ar noteikumiem par personas datu aizsardzību, ko paredz Savienības un valstu tiesību akti un vienošanās vai nolīgumi, kuri noslēgti ar trešām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

5.  Imigrācijas sadarbības koordinatori veic uzdevumus savas kompetences ietvaros, ko nosaka izvietotājas iestādes, pilnīgi respektējot cilvēka cieņu un pamattiesības, īpaši neaizsargātu personu gadījumā, un saskaņā ar noteikumiem, tostarp ar noteikumiem par personas datu aizsardzību, ko paredz Savienības un valstu tiesību akti un vienošanās vai nolīgumi, kuri noslēgti ar trešām valstīm vai starptautiskajām organizācijām. Imigrācijas sadarbības koordinatori, pildot savus pienākumus, ievēro dzimumsensitīvu pieeju.

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis , Komisija un Savienības aģentūras sniedz informāciju koordinācijas padomei par saviem imigrācijas sadarbības koordinatoru izvietošanas plāniem , iekļaujot viņu pienākumu aprakstu un norādot izvietošanas ilgumu .

1.  Dalībvalstis, Komisija un Savienības aģentūras sniedz informāciju koordinācijas padomei par saviem imigrācijas sadarbības koordinatoru izvietošanas plāniem, iekļaujot viņu pienākumu aprakstu un norādot izvietošanas ilgumu. Paziņojumu par imigrācijas sadarbības koordinatoru izvietošanu bez liekas kavēšanās nosūta Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Informāciju, kas minēta 1. punktā, dara pieejamu drošā, tīmeklī izvietotā informācijas apmaiņas platformā, kas paredzēta 9. pantā .

2.  Informāciju, kas minēta 1. punktā, dara pieejamu drošā, tīmeklī izvietotā informācijas apmaiņas platformā, kas paredzēta 9. pantā un tam atbilst.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  attiecīgā gadījumā apmainās ar informāciju par pieredzi saistībā ar aizsardzības pieejamību patvēruma meklētājiem;

c)  attiecīgā gadījumā apmainās ar informāciju par pieredzi saistībā ar piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai;

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  koordinē nostāju, kas attiecīgā gadījumā ieņemama kontaktos ar komercpārvadātājiem;

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  attiecīgā gadījumā apmeklē kopīgus specializētus mācību kursus;

e)  apmeklē kopīgus specializētus mācību kursus, īpaši par pamattiesībām un patvēruma procedūrām;

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  attiecīgā gadījumā organizē informatīvas sanāksmes un mācības dalībvalstu pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem darbiniekiem trešā valstī;

f)  attiecīgā gadījumā organizē informatīvas sanāksmes un mācības dalībvalstu pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem darbiniekiem trešā valstī, tostarp īpašas mācības par patvēruma procedūrām un neaizsargātā situācijā esošu personu aizsardzību;

Pamatojums

Šis grozījums ir noteikti vajadzīgs loģiskai teksta konsekvencei.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Vajadzības gadījumā un pēc iespējas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklā ietver imigrācijas sadarbības koordinatorus, kuriem ir speciālas zināšanas par bērnu aizsardzību, cilvēku tirdzniecību, dzimumu līdztiesību un aizsardzību pret dzimumbalstītu vardarbību.

Pamatojums

Neaizsargāto personu situācija jānovērtē ISK, kuram ir speciālas zināšanas pamattiesību jomā.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tīklus, kas paredzēti 1. punktā, koordinē Komisijas izvietotie imigrācijas sadarbības koordinatori. Vietās, kur Komisija neizvieto imigrācijas sadarbības koordinatorus, tīklu koordinē imigrācijas sadarbības koordinators, par ko vienojušies tīkla dalībnieki.

2.  Tīklus, kas paredzēti 1. punktā, koordinē un atbalsta Komisijas izvietotie imigrācijas sadarbības koordinatori. Vietās, kur Komisija neizvieto imigrācijas sadarbības koordinatorus, tīklu koordinē imigrācijas sadarbības koordinators, ko izvieto Savienības aģentūra. Vietās, kur nedz Komisija, nedz Savienības aģentūras neizvieto imigrācijas sadarbības koordinatorus, tīklu koordinē imigrācijas sadarbības koordinators, par ko vienojušies tīkla dalībnieki un ko apstiprinājusi Komisija.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Koordinators par tīkla koordinatoru iecelšanu informē koordinācijas padomi.

3.  Koordinators par tīkla koordinatoru iecelšanu informē koordinācijas padomi vismaz 15 dienas pirms tīkla koordinatora pienākumu uzņemšanās.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis var arī vienoties, ka to imigrācijas sadarbības koordinatori atsevišķus uzdevumus sadala savā starpā .

2.  Dalībvalstis var arī vienoties, ka to imigrācijas sadarbības koordinatori atsevišķus uzdevumus sadala savā starpā atbilstoši sadarbības koordinatoru īpašajām zināšanām un apmācībai.

Pamatojums

Imigrācijas sadarbības koordinatoru uzdevumu tvēruma paplašināšanai ir jānotiek reizē ar viņu īpašo zināšanu un apmācības saskaņošanu ar pildāmajiem uzdevumiem.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pārstāvji no trešām valstīm, kas asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, piedalās koordinācijas padomē novērotāju statusā.

3.  Eiropas Parlamenta deputāts un pārstāvji no trešām valstīm, kas asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, piedalās koordinācijas padomē novērotāju statusā.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Koordinācijas padome trīs mēnešu laikā no pirmās sanāksmes nosaka savu reglamentu, balstoties uz priekšsēdētāja priekšlikumu. Reglamentā nosaka balsošanas kārtību.

1.  Koordinācijas padome trīs mēnešu laikā no pirmās sanāksmes pēc iepriekšējas apspriešanās ar dalībvalstīm nosaka savu reglamentu, balstoties uz priekšsēdētāja priekšlikumu. Reglamentā nosaka balsošanas kārtību, kā arī procedūras, saskaņā ar kurām Komisija sadarbojas ar valstu iestādēm, lai garantētu stratēģiskās un operatīvās analīzes produktu labu apriti.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ņemot vērā Savienības prioritātes imigrācijas jomā un ievērojot šajā regulā noteiktos imigrācijas sadarbības koordinatoru uzdevumus, koordinācijas padome veic šādas darbības:

2.  Ņemot vērā Savienības prioritātes imigrācijas jomā un attiecīgo Savienības aģentūru nodrošināto analīzi un ievērojot šajā regulā noteiktos imigrācijas sadarbības koordinatoru uzdevumus, koordinācijas padome veic šādas darbības:

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  nosaka prioritātes un darbības, pieņemot divgadu darba programmu un norādot minētā darba atbalstam vajadzīgos resursus;

(a)  nosaka prioritātes un darbības, pieņemot gada darba programmu un norādot minētā darba atbalstam vajadzīgos resursus, un bez liekas kavēšanās to nosūta Eiropas Parlamentam;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pārskata divgadu darba programmā noteikto darbību īstenošanu, tīkla koordinatoru iecelšanu un imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu sekmes sadarbībā ar trešo valstu kompetentajām iestādēm;

(b)  pārskata gada darba programmā noteikto darbību īstenošanu, tīkla koordinatoru iecelšanu un imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu sekmes sadarbībā ar trešo valstu kompetentajām iestādēm;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pieņem divgadu darbības ziņojumu;

(c)  pieņem gada darbības ziņojumu, ko bez liekas kavēšanās nosūta Eiropas Parlamentam;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  atbalsta imigrācijas sadarbības koordinatoru spēju attīstīšanu, tostarp izstrādājot kopējas mācību pamatprogrammas un pirmsizvietošanas mācību kursus un organizējot kopīgus seminārus par 3. panta 2. punktā minētajiem tematiem;

(c)  atbalsta imigrācijas sadarbības koordinatoru spēju attīstīšanu, tostarp izstrādājot kopējas mācību pamatprogrammas un pirmsizvietošanas mācību kursus un organizējot kopīgus seminārus par 3. pantā minētajiem tematiem, kas balstīti uz pieejamiem vai jauniem īpašiem apmācības rīkiem, kurus izstrādājusi Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un attiecīgās Savienības aģentūras vai citas attiecīgas starptautiskās organizācijas attiecībā uz Savienības un starptautiskajām tiesībām pamattiesību un patvēruma procedūru jomā, un tas darāms, izvairoties no dublēšanās ar minēto aģentūru nodrošināto apmācību;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  sadarbībā ar FRA izstrādā un pilnveido īpašas vadlīnijas, kas piemērojamas visiem imigrācijas sadarbības koordinatoriem un kas apraksta, kā garantēt pamattiesību ievērošanu, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām personām;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Šā panta 2. un 3. punktā minēto darbību izpildei dalībvalstis var saņemt Savienības finansiālo atbalstu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 515/2014.

4.  Šā panta 2. un 3. punktā minēto darbību izpildei dalībvalstis var saņemt Savienības finansiālo atbalstu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 515/2014. Komisija izveido darbības procedūras, kas dalībvalstīm atvieglo Savienības finanšu atbalsta pieprasīšanu.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Imigrācijas sadarbības koordinatori un koordinācijas padomes locekļi nodrošina, ka visa attiecīgā informācija un statistika tiek augšupielādēta un ar to apmainās drošajā, tīmeklī izvietotajā informācijas apmaiņas platformā, ko izveido un uztur Komisija. Minētā informācija iever vismaz šādus elementus:

1.  Imigrācijas sadarbības koordinatori un koordinācijas padomes locekļi nodrošina, ka visa attiecīgā informācija un statistika tiek augšupielādēta un ar to apmainās drošajā, tīmeklī izvietotajā informācijas apmaiņas platformā, ko izveido un uztur Komisija. Tīkla koordinētājs, kas minēts 5. panta 2. punktā, nodrošina, ka visa attiecīgā informācija un statistika tiek augšupielādēta drošajā, tīmeklī izvietotajā informācijas apmaiņas platformā. Apmainoties ar stingri konfidenciālu informāciju, ir jāievēro ļoti liela piesardzība. Eiropas Parlamenta deputātam, kas izraudzīts dalībai koordinācijas padomē novērotāja statusā, ir piekļuve šai informācijas apmaiņas platformai. Minētā informācija iever vismaz šādus elementus:

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  attiecīgie dokumenti, ziņojumi un analīzes produkti imigrācijas jomā, jo īpaši faktu materiāls par valstīm vai reģioniem, kur izvietoti imigrācijas sadarbības koordinatori;

(a)  attiecīgie dokumenti, ziņojumi un analīzes produkti par jautājumiem, kas saistīti ar imigrāciju, jo īpaši faktu materiāls par valstīm vai reģioniem, kur izvietoti imigrācijas sadarbības koordinatori;

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  biometriskos vai biogrāfijas datus, kas ir nepieciešami, lai atgriešanas nolūkā apstiprinātu trešo valstu valstspiederīgo identitāti un valstspiederību, ieskaitot visu veidu dokumentus, kurus var uzskatīt par valstspiederības pierādījumu vai prima facie pierādījumiem;

(a)  biometriskos vai biogrāfijas datus, kas ir nepieciešami, lai apstiprinātu personas identitāti, un nepieciešami migrantu kontrabandas un cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai;

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pasažieru sarakstus avioreisiem atgriešanai uz trešām valstīm;

(b)  pasažieru sarakstus avioreisiem atgriešanai no Savienības uz trešo valsti nolūkā nodrošināt efektīvu piekļuvi reintegrācijas pasākumiem, kas paredzēti trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri atgriežas;

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Apmaiņa ar personas datiem ir atļauta tikai tiktāl, cik tā nepieciešama šīs regulas nolūkos.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Imigrācijas sadarbības koordinatori personas datus atbilstoši šim pantam nosūta trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, ievērojot Regulas (ES) 2016/679 V nodaļu vai valsts noteikumus, ar kuriem transponēti Direktīvas (ES) 2016/680 V nodaļas noteikumi.

4.  Imigrācijas sadarbības koordinatori personas datus atbilstoši šim pantam nosūta trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, ievērojot Regulas (ES) 2016/679 V nodaļu vai valsts noteikumus, ar kuriem transponēti Direktīvas (ES) 2016/680 V nodaļas noteikumi. Ir aizliegta jebkāda apmaiņa ar personas datiem, ko varētu izmantot, lai identificētu personas vai personu grupas, kuru pieteikums starptautiskajai aizsardzībai tiek izskatīts vai kuras ir pakļautas būtiskam spīdzināšanas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai soda vai citāda pamattiesību pārkāpuma riskam.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Eiropadomei par šīs regulas piemērošanu, kad apritējuši pieci gadi no šīs regulas pieņemšanas dienas.

1.  Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Eiropadomei par šīs regulas piemērošanu, tostarp par tās ietekmi uz pamattiesībām, kad apritējuši ne vairāk kā divi gadi no šīs regulas pieņemšanas dienas un pēc tam reizi divos gados.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju, kas ir vajadzīga, lai sagatavotu ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

2.  Dalībvalstis un Savienības aģentūras sniedz Komisijai informāciju, kas ir vajadzīga, lai sagatavotu ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

(1)

OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE 

D(2018)45709

Claude MORAES

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājs

ASP 13G205

Briselē

Temats:  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (pārstrādāta redakcija)

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu, ievērojot 104. pantu, kas attiecībā uz pārstrādāšanu ir iekļauts Parlamenta Reglamentā.

Minētā panta 3. punktā ir noteikts:

“Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā par to informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 169. un 170. pantā, grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr izņēmuma gadījumā un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, par konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var pieņemt grozījumus tajās priekšlikuma daļās, kuras nav tikušas mainītas, ja viņš uzskata, ka tas ir steidzami nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci, vai tādēļ, ka šie grozījumi ir cieši saistīti ar citiem grozījumiem, kas ir pieņemami. Šādus iemeslus norāda rakstiskā grozījumu pamatojumā.”

Ņemot vērā atzinumu, ko sniegusi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvā darba grupa, kura ir izskatījusi pārstrādāšanas priekšlikumu, un ievērojot referenta ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku grozījumu kā vien tie, kas skaidri norādīti, un ka attiecībā uz iepriekš pieņemto tiesību aktu negrozīto noteikumu kodificēšanu ar šiem grozījumiem spēkā esošos tiesību aktus priekšlikumā ir paredzēts tikai kodificēt, negrozot tos pēc būtības.

Visbeidzot, 2018. gada 20. novembra sanāksmē Juridiskā komiteja, balsojot ar 20 balsīm par, nevienu balsi pret un nevienam deputātiem neatturoties(1), pieņēma ieteikumu Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, izskatīt minēto priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 104. pantu.

Ar cieņu

Pavel Svoboda

Pielikumā: konsultatīvās darba grupas atzinums.

(1)

Sanāksmē piedalījās šādi deputāti: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2018. gada 11. oktobrī

ATZINUMS

SNIEGTS  EIROPAS PARLAMENTAM

          PADOMEI

          KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (pārstrādāta redakcija)

COM(2018)0303 final (2018. gada 16. maijs) — 2018/0153 (COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kuras sastāvā ir Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbinieki, 2018. gada 28. jūnijā, 3. jūlijā un 6. septembrī rīkoja sanāksmes, lai cita starpā apspriestu arī iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu.

Šajās sanāksmēs(1), izskatījusi priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 19. februāra Regulu (EK) Nr. 377/2004 par sadarbības koordinatoru tīkla izveidi imigrācijas jomā, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk tekstā minēto.

1. Šāds teksts būtu jāiezīmē ar pelēko fonu, ko pārstrādātajos priekšlikumos parasti izmanto, lai izceltu būtiskus grozījumus:

– pirmajā atsaucē svītrota norāde "63. panta 3. punkta b) apakšpunktu" un pievienota norāde "79. panta 2. punktu";

– 1. panta 2. punkts papildināts ar vārdiem "Savienības un";

– 3. panta 1. punktā svītroti ievadvārdi "Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās";

– 3. panta 2. punkta k) apakšpunktā vārds "iepriekš" aizstāts ar norādi "a) līdz j) apakšpunktā";

– 3. panta 5. punktā un 5. panta 1. punkta ievaddaļā svītroti ievadvārdi "Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās";

– 5. panta 1. punkta g) apakšpunktā svītrota teikuma beigu daļa "nosūtītāju dalībvalstu kompetentajām iestādēm".

2. 3. panta 1. punktā vārdu "operatīvajā" iezīmē ar pielāgošanas bultiņām.

3. 3. panta 2. punktā frāzi "imigrantu kontrabandā iesaistītu noziedzīgu organizāciju esamība un darbības" iezīmē kā pilnībā svītrotu.

4. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

5. 13. punktā iekļautā atsauce uz "I pielikumu" jāpielāgo tā, lai tā būtu atsauce uz II pielikumu.

6. Pielikumā, kas ietver atbilstības tabulas, kļūdaini norādīto "VII" pielikuma numuru labo uz "II" pielikuma numuru.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai to kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

juriskonsults      juriskonsults      ģenerāldirektors

(1)

  Konsultatīvā darba grupa strādāja ar priekšlikuma tekstu angļu valodā, kas ir apspriežamā teksta oriģinālvaloda.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveide (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

5.7.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

20.6.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Pieņemšanas datums

23.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

11

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Iesniegšanas datums

29.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

-

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika