Procedura : 2018/0153(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0040/2019

Teksty złożone :

A8-0040/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0390

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 304kWORD 117k
28.1.2019
PE 629.479v02-00 A8-0040/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Cécile Kashetu Kyenge

(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ 
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0303),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 74 i art. 79 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0184/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 28 listopada 2018 r. skierowane do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0040/2019),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Znaczny wzrost przepływów migracyjnych w 2015 i 2016 r. spowodował duże obciążenie systemów migracyjnych, azylowych i zarządzania granicami oraz wymagał skoordynowanej i skutecznej odpowiedzi ze strony Europy.

(3)  Znaczny wzrost przepływów migracyjnych w 2015 i 2016 r. spowodował duże obciążenie systemów migracyjnych, azylowych i zarządzania granicami, szczególnie w państwach członkowskich położonych przy zewnętrznych granicach Unii, co ukazało ograniczenia strukturalne unijnej polityki w dziedzinie migracji i potrzebę skoordynowanej i skutecznej odpowiedzi ze strony Europy.

(Motyw 2 staje się motywem 3.)

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Celem unijnej polityki w dziedzinie migracji jest zastąpienie nieuregulowanych i niekontrolowanych przepływów przez bezpieczne i dobrze zarządzane drogi dzięki kompleksowemu podejściu obejmującemu wszystkie aspekty imigracji.

(2)  Unijna polityka w dziedzinie migracji i azylu powinna opierać się na kompleksowym globalnym podejściu, którego podstawą są zasady solidarności i odpowiedzialności zgodnie z art. 80 TFUE, obejmującym wszystkie aspekty imigracji.

(Motyw 3 staje się motywem 2.)

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Przestrzeganie standardów praw człowieka pozostaje podstawową zasadą Unii podczas rozwiązywania kryzysu migracyjnego. Unia z zaangażowaniem chroni prawa człowieka i podstawowe wolności wszystkich migrantów, niezależnie od ich statusu migracyjnego, w pełnej zgodności z prawem międzynarodowym.

(4)  Przestrzeganie standardów praw człowieka jest podstawową zasadą polityki Unii w dziedzinie migracji. Unia z zaangażowaniem chroni prawa człowieka i podstawowe wolności wszystkich migrantów, niezależnie od ich statusu migracyjnego, w pełnej zgodności z prawem międzynarodowym.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Niniejsze rozporządzenie powinno przestrzegać praw podstawowych i być zgodne z zasadami uznanymi na mocy Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz art. 2 i 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), odzwierciedlonymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”), a także odpowiedni konwencji międzynarodowych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Urzędnicy łącznikowi ds. migracji wykonują swoje obowiązki przy pełnym poszanowaniu godności ludzkiej, zwłaszcza w przypadkach dotyczących osób wymagających szczególnego traktowania – przede wszystkim nieletnich, kobiet, osób starszych i ofiar handlu ludźmi. Wszelkie środki podjęte podczas wykonywania obowiązków powinny być proporcjonalne do celów osiąganych za pomocą tych środków.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie unijnej polityki imigracyjnej we wszystkich jej aspektach, należy prowadzić spójny dialog i współpracę z najważniejszymi państwami trzecimi pochodzenia i tranzytu migrantów i osób ubiegających się o azyl. Współpraca taka powinna zapewniać lepsze zarządzanie imigracją, w tym wyjazdami i powrotami, przyczyniać się do stabilizacji przepływów migrantów, wspierać zdolność do gromadzenia i rozpowszechniania informacji oraz zapobiegać przemytowi migrantów i handlowi ludźmi i go zwalczać, jak również wspierać dostęp do ochrony dla osób ubiegających się o azyl.

(5)  Aby zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie unijnej polityki imigracyjnej we wszystkich jej aspektach, należy prowadzić spójny dialog i współpracę. Współpraca taka powinna zapewniać lepsze zarządzanie imigracją, w tym wyjazdami, partnerstwem na rzecz mobilności, zastąpieniem nieuregulowanej migracji bezpiecznymi i legalnymi drogami oraz godnymi i skutecznymi powrotami i reintegracją, wspierać zdolność do gromadzenia i rozpowszechniania informacji oraz zapobiegać przemytowi migrantów i handlowi ludźmi i go zwalczać, jak również wspierać dostęp do ochrony międzynarodowej.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W kontekście rosnącego zapotrzebowania na dane wywiadowcze i informacje stanowiące podstawę polityki i działań operacyjnych opartych na dowodach, niezbędne jest zapewnienie, aby znajomość tematu i wiedza urzędników łącznikowych ds. imigracji przyczyniała się w pełni do stworzenia kompleksowego obrazu sytuacji w państwach trzecich.

(6)  W kontekście rosnącego zapotrzebowania na informacje stanowiące podstawę polityki i działań operacyjnych opartych na dowodach, niezbędne jest zapewnienie, aby znajomość tematu i wiedza urzędników łącznikowych ds. imigracji przyczyniała się w pełni do stworzenia kompleksowego obrazu sytuacji w państwach trzecich.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Oddelegowanie obecnych europejskich urzędników łącznikowych ds. migracji do najważniejszych krajów pochodzenia i tranzytu, do czego wezwano w konkluzjach ze specjalnego posiedzenia szefów państw i rządów w dniu 23 kwietnia 2015 r., stanowiło pierwszy krok w kierunku ściślejszej współpracy z państwami trzecimi w kwestiach związanych z migracją oraz lepszej koordynacji działań z urzędnikami łącznikowymi ds. imigracji oddelegowanymi przez państwa członkowskie. W oparciu o te doświadczenia planowane są długoterminowe oddelegowania urzędników łącznikowych ds. imigracji przez Komisję do państw trzecich w celu wspierania opracowywania i wdrażania unijnych działań w dziedzinie migracji oraz maksymalizacji ich wpływu na migrację.

(7)  Oddelegowanie obecnych europejskich urzędników łącznikowych ds. migracji do najważniejszych krajów trzecich pochodzenia i tranzytu, do czego wezwano w konkluzjach ze specjalnego posiedzenia szefów państw i rządów w dniu 23 kwietnia 2015 r., stanowiło pierwszy krok w kierunku ściślejszej współpracy z państwami trzecimi w kwestiach związanych z migracją oraz lepszej koordynacji działań z urzędnikami łącznikowymi ds. imigracji oddelegowanymi przez państwa członkowskie. W oparciu o te doświadczenia planowane są długoterminowe oddelegowania urzędników łącznikowych ds. imigracji przez Komisję do państw trzecich w celu wspierania opracowywania i wdrażania unijnych działań w dziedzinie migracji oraz maksymalizacji ich wpływu na migrację.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie lepszej koordynacji i optymalnego korzystania z urzędników łącznikowych oddelegowanych do państw trzecich przez państwa członkowskie, Komisję i agencje unijne, aby skuteczniej realizować priorytety UE w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnej imigracji i związanej z nią przestępczości transgranicznej, takiej jak przemyt migrantów i handel ludźmi, w zakresie ułatwiania powrotu, readmisji i reintegracji, przyczyniania się do zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii, a także wspierania zarządzania legalną imigracją, w tym w dziedzinie ochrony międzynarodowej, przesiedleń i poprzedzających wyjazd środków integracyjnych podejmowanych przez państwa członkowskie i Unię.

(4)  Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie lepszej koordynacji i ułatwiania korzystania z pracy urzędników łącznikowych ds. imigracji oddelegowanych do państw trzecich przez państwa członkowskie, Komisję i agencje unijne, biorąc pod uwagę ich wiedzę specjalistyczną w różnych dziedzinach, aby skuteczniej i przy pełnym poszanowaniu zobowiązań w dziedzinie pomocy humanitarnej i praw człowieka realizować priorytety Unii w zakresie skutecznego zarządzania migracją, zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej, przemytu migrantów i handlu ludźmi, w zakresie ułatwiania godnego i skutecznego powrotu, readmisji i reintegracji, przyczyniania się do zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii, a także wspierania zarządzania legalną imigracją, w tym w dziedzinie ochrony międzynarodowej, przesiedleń i poprzedzających wyjazd środków integracyjnych podejmowanych przez państwa członkowskie i Unię.

(Motyw 8 staje się motywem 4.)

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 377/2004 niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie, aby urzędnicy łącznikowi ds. imigracji w większym stopniu przyczyniali się do funkcjonowania europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji, przede wszystkim poprzez ustanowienie mechanizmu, za pomocą którego państwa członkowskie, Komisja i unijne agencje będą mogły bardziej systematycznie koordynować zadania i funkcje swoich urzędników łącznikowych.

(9)  W oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 377/2004 niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie, aby urzędnicy łącznikowi ds. imigracji w większym stopniu przyczyniali się do funkcjonowania europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji, przede wszystkim poprzez ustanowienie mechanizmu, za pomocą którego państwa członkowskie, Komisja i agencje unijne będą mogły bardziej systematycznie koordynować zadania i funkcje swoich urzędników łącznikowych oddelegowanych do najważniejszych państw trzecich pochodzenia i tranzytu.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Biorąc pod uwagę fakt, że uprawnienia i zadania urzędników łącznikowych ds. imigracji mogą się pokrywać, należy podjąć odpowiednie wysiłki, aby lepiej koordynować pracę urzędników działających w tym samym państwie trzecim lub regionie. Jeżeli urzędnicy łącznikowi ds. imigracji są oddelegowywani przez Komisję bezpośrednio do misji dyplomatycznych Unii w państwie trzecim, powinni oni stworzyć sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji w tym państwie trzecim oraz nią kierować.

(10)  Biorąc pod uwagę fakt, że urzędnicy łącznikowi zajmujący się kwestiami związanymi z migracją lub prawami człowieka są oddelegowywani przez różne organy oraz że ich uprawnienia i zadania mogą się pokrywać, należy podjąć odpowiednie wysiłki, aby lepiej koordynować współpracę i wymianę informacji między urzędnikami łącznikowymi ds. imigracji działającymi w tym samym państwie trzecim lub regionie. Jeżeli urzędnicy łącznikowi ds. imigracji są oddelegowywani przez Komisję lub agencje unijne bezpośrednio do misji dyplomatycznych Unii w państwie trzecim, powinni oni stworzyć sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji w tym państwie trzecim oraz nią kierować.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Ustanowienie solidnego mechanizmu zarządzania, który zapewnia lepszą koordynację wszystkich urzędników łącznikowych zajmujących się w ramach swoich obowiązków kwestiami dotyczącymi imigracji, jest niezbędne do zmniejszenia luk informacyjnych, ograniczenia do minimum powielania działań oraz do maksymalnego zwiększenia zdolności operacyjnych i skuteczności. Rada Sterująca powinna zapewnić wytyczne zgodne z priorytetami polityki Unii – przy uwzględnieniu stosunków zewnętrznych Unii – oraz powinna otrzymać niezbędne uprawnienia, w szczególności w zakresie przyjmowania dwuletnich programów prac sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji, przydzielania urzędnikom łącznikowym ds. imigracji odpowiednich doraźnych zadań w zależności od priorytetów i nowych potrzeb, które nie zostały uwzględnione w dwuletnim programie prac oraz przydzielania zasobów na uzgodnione działania, a także powinna ponosić odpowiedzialność za ich realizację.

(11)  Ustanowienie solidnego mechanizmu zarządzania, który zapewnia lepszą koordynację wszystkich urzędników łącznikowych zajmujących się w ramach swoich obowiązków kwestiami dotyczącymi imigracji, jest niezbędne do zmniejszenia luk informacyjnych, ograniczenia do minimum pokrywania się zadań i powielania działań oraz do maksymalnego zwiększenia zdolności operacyjnych i skuteczności. Rada Sterująca powinna zapewnić wytyczne zgodne z priorytetami polityki Unii – przy uwzględnieniu stosunków zewnętrznych Unii – oraz powinna otrzymać niezbędne uprawnienia, w szczególności w zakresie przyjmowania rocznych programów prac sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji, przydzielania urzędnikom łącznikowym ds. imigracji odpowiednich doraźnych zadań w zależności od priorytetów i nowych potrzeb, które nie zostały uwzględnione w rocznym programie prac, oraz przydzielania zasobów finansowych na uzgodnione działania, a także powinna ponosić odpowiedzialność za ich realizację.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Należy przyjąć postanowienia szczególne dotyczące szerszych unijnych działań na rzecz budowania zdolności urzędników łącznikowych ds. imigracji, poprzez opracowanie – we współpracy z odpowiednimi agencjami unijnymi – wspólnych podstawowych programów nauczania i kursów szkoleniowych organizowanych przed oddelegowaniem oraz dotyczące wsparcia na rzecz wzmocnienia zdolności operacyjnej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji.

(14)  Należy przyjąć postanowienia szczególne dotyczące szerszych unijnych działań na rzecz budowania zdolności urzędników łącznikowych ds. imigracji, poprzez opracowanie – we współpracy z odpowiednimi agencjami unijnymi – wspólnych podstawowych programów nauczania i kursów szkoleniowych organizowanych przed oddelegowaniem oraz dotyczące wsparcia na rzecz wzmocnienia zdolności operacyjnej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji, w szczególności dotyczące praw podstawowych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Organy państw członkowskich powinny zapewnić, aby strategiczne i operacyjne produkty analityczne unijnych agencji dotyczące nielegalnej imigracji, powrotów, przestępczości transgranicznej, ochrony międzynarodowej i przesiedleń faktycznie docierały do urzędników łącznikowych ds. imigracji w państwach trzecich oraz aby informacje dostarczane przez urzędników łącznikowych ds. imigracji były przekazywanie odpowiednim agencjom unijnym – w szczególności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europolowi i Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu – w zakresie ich odpowiednich ram prawnych.

(16)  Organy państw członkowskich powinny zapewnić, aby strategiczne i operacyjne produkty analityczne agencji unijnych dotyczące nieuregulowanej imigracji, godnych i skutecznych powrotów i reintegracji, przestępczości transgranicznej, ochrony międzynarodowej i przesiedleń faktycznie docierały do urzędników łącznikowych ds. imigracji w państwach trzecich oraz aby informacje gromadzone przez urzędników łącznikowych ds. imigracji były przekazywanie odpowiednim agencjom unijnym – w szczególności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europolowi i Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu – w zakresie ich odpowiednich ram prawnych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Aby zapewnić jak najskuteczniejsze wykorzystanie informacji gromadzonych przez sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji, informacje takie powinny być dostępne za pośrednictwem bezpiecznej internetowej platformy wymiany informacji.

(17)  Aby zapewnić jak najskuteczniejsze wykorzystanie informacji gromadzonych przez sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji, informacje takie powinny być dostępne za pośrednictwem bezpiecznej internetowej platformy wymiany informacji, przy pełnym poszanowaniu prawa do ochrony danych osobowych.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Wszelkie przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez państwa członkowskie w ramach niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67920 oraz przepisami krajowymi transponującymi dyrektywę 2016/68021. Przy przetwarzaniu danych osobowych Komisja i agencje unijne powinny stosować rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady22.

(20)  Wszelkie przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez państwa członkowskie w ramach niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się z pełnym poszanowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67920 oraz przepisami krajowymi transponującymi dyrektywę 2016/68021. Przy przetwarzaniu danych osobowych Komisja i agencje unijne powinny stosować rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady22.

__________________

__________________

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

22 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 008 z 12.1.2001, s. 1).

22 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 008 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia powinno być prowadzone w celu udzielania pomocy powracającym obywatelom państw trzecich i ułatwiania przesiedlania osób potrzebujących ochrony międzynarodowej oraz wprowadzania w życie środków unijnych w zakresie przyjmowania legalnych imigrantów. Niezbędne są zatem ramy prawne, w których uznaje się rolę urzędników łącznikowych ds. imigracji w tym kontekście.

(21)  Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia powinno być dozwolone wyłącznie w celu udzielania pomocy powracającym obywatelom państw trzecich i ułatwiania przesiedlania osób potrzebujących ochrony międzynarodowej lub przyjmowania do Unii osób legalnymi drogami oraz wprowadzania w życie środków unijnych w zakresie przyjmowania legalnych imigrantów. Niezbędne są zatem ramy prawne, w których uznaje się rolę urzędników łącznikowych ds. imigracji w tym kontekście.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Powrót obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania w państwach członkowskich lub przestali je spełniać, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE23, jest zasadniczym elementem kompleksowych działań na rzecz zwalczania nielegalnej imigracji i ma istotne znaczenie dla interesu publicznego.

(22)  Godny, skuteczny i bezpieczny powrót obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania w państwach członkowskich lub przestali je spełniać, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE23, jest jednym z elementów kompleksowych działań na rzecz zwalczania nieuregulowanej imigracji i ma istotne znaczenie dla interesu publicznego.

__________________

__________________

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji muszą przetwarzać dane osobowe w celu ułatwienia operacji powrotowych. W odniesieniu do państw trzecich powrotu często nie wydano decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony przyjętych przez Komisję na podstawie art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub na mocy art. 36 dyrektywy (UE) 2016/680, często państwa te nie zawarły ani nie zamierzają zawrzeć z Unią umowy o readmisji, ani nie zapewniają one w inny sposób odpowiednich zabezpieczeń w rozumieniu art. 46 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub w rozumieniu przepisów krajowych transponujących art. 37 dyrektywy (UE) 2016/680. Pomimo szeroko zakrojonych wysiłków Unii we współpracy z głównymi państwami pochodzenia nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi powrotu, nie zawsze możliwe jest zapewnienie, by takie państwa trzecie systematycznie wypełniały zobowiązanie ustanowione na mocy prawa międzynarodowego do readmisji własnych obywateli. Umowy o readmisji zawarte lub negocjowane przez Unię lub państwa członkowskie i przewidujące odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do przekazywania danych państwom trzecim zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub zgodnie z przepisami krajowymi transponującymi art. 36 dyrektywy (UE) 2016/680, obejmują ograniczoną liczbę takich państw trzecich. W sytuacji, w której umowy takie nie istnieją, urzędnicy łącznikowi ds. imigracji powinni przekazywać dane osobowe na potrzeby realizacji operacji powrotowych Unii zgodnie z warunkami określonymi w art. 49 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2016/679 lub w przepisach krajowych transponujących art. 38 dyrektywy (UE) 2016/680.

(23)  Organy państw członkowskich odpowiedzialne za powroty muszą przetwarzać dane osobowe, aby zapewnić właściwe wdrażanie procedur powrotu i skuteczne egzekwowanie decyzji nakazujących powrót. Państwa trzecie będące państwami powrotu często nie są objęte decyzjami stwierdzającymi odpowiedni stopień ochrony przyjmowanymi przez Komisję na podstawie art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, często też nie zawierają ani nie zamierzają zawierać z Unią umów o readmisji ani w inny sposób zapewniać odpowiednich zabezpieczeń w rozumieniu art. 46 rozporządzenia (UE) 2016/679. Umowy o readmisji zawarte lub negocjowane przez Unię lub państwa członkowskie i przewidujące odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do przekazywania danych państwom trzecim powinny zawierać przepisy, o których mowa w rozdziale V rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  W interesie zainteresowanych osób, urzędnicy łącznikowi ds. imigracji powinni mieć możliwość przetwarzania danych osobowych osób wymagających międzynarodowej ochrony podlegających przesiedleniom oraz osób pragnących legalnie migrować do Unii, w celu potwierdzenia ich tożsamości i obywatelstwa.

(24)  W interesie zainteresowanych osób, urzędnicy łącznikowi ds. imigracji powinni mieć możliwość przetwarzania danych osobowych osób wymagających międzynarodowej ochrony lub ochrony osób, które złożyły wniosek o przesiedlenie oraz osób pragnących legalnie migrować do Unii, w celu potwierdzenia ich tożsamości i obywatelstwa.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, które zakładają optymalizację korzystania z urzędników łącznikowych ds. imigracji oddelegowanych przez państwa członkowskie, Komisję i agencje UE do państw trzecich w celu skuteczniejszego wdrażania unijnych priorytetów dotyczących zapobiegania i zwalczania nielegalnej imigracji, ułatwiania powrotu, readmisji i reintegracji, przyczyniania się do zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii, a także wspierania zarządzania legalną imigracją lub programami ochrony międzynarodowej, nie mogą zostać w wystarczającym stopniu osiągnięte przez same państwa członkowskie, ale będą lepiej realizowane poprzez koordynację na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(25)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, które zakładają optymalizację korzystania ze specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin urzędników łącznikowych ds. imigracji oddelegowanych przez państwa członkowskie, Komisję i agencje unijne do państw trzecich w celu skuteczniejszego wdrażania unijnych priorytetów dotyczących zapewniania skuteczniejszego zarządzania migracją, stopniowego zastępowania nieuregulowanej migracji bezpiecznymi i legalnymi drogami azylu i migracji, zapobiegania i zwalczania przemytu migrantów i handlu ludźmi, ułatwiania godnego i skutecznego powrotu, readmisji i reintegracji, przyczyniania się do zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii oraz do wspierania zarządzania legalną imigracją lub programami ochrony międzynarodowej przy pełnym poszanowaniu zobowiązań w zakresie działań humanitarnych i praw człowieka, nie mogą zostać w wystarczającym stopniu osiągnięte przez same państwa członkowskie, ale będą lepiej realizowane poprzez koordynację na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie określa przepisy służące lepszej koordynacji działań urzędników łącznikowych ds. migracji oddelegowanych do państw trzecich przez państwa członkowskie, Komisję i agencje unijne dzięki utworzeniu europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji.

1.  Niniejsze rozporządzenie określa przepisy służące zacieśnieniu współpracy i koordynacji działań urzędników łącznikowych ds. migracji oddelegowanych do państw trzecich przez państwa członkowskie, Komisję i agencje unijne dzięki utworzeniu europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji przy poszanowaniu praw człowieka.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „urzędnik łącznikowy ds. imigracji” oznacza:

1)  „urzędnik łącznikowy ds. imigracji” oznacza urzędnika łącznikowego wyznaczonego i oddelegowanego za granicę przez właściwe organy jednego z państw członkowskich lub przez Komisję lub agencję unijną, zgodnie z właściwym aktem prawnym Unii dotyczącym danej agencji, w celu zajmowania się kwestiami związanymi z imigracją.

a) przedstawiciela jednego z państw członkowskich oddelegowanego za granicę przez służby imigracyjne , wymiar sprawiedliwości lub inne właściwe organy celem nawiązania i utrzymywania kontaktów z władzami państwa trzeciego celem przyczynienia się do zapobiegania i zwalczania nielegalnej imigracji , powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz zarządzania legalną imigracją;

 

b)  urzędników łącznikowych oddelegowanych za granicę przez Komisję w celu nawiązania i utrzymywania kontaktów z władzami państwa trzeciego w kwestiach związanych z imigracją;

 

c)  urzędników łącznikowych oddelegowanych za granicę przez agencje unijne, o czym mowa w odnośnych podstawach prawnych agencji, i zajmujących się kwestiami związanymi z imigracją;

 

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji nawiązują i podtrzymują bezpośrednie kontakty z właściwymi organami państwa trzeciego oraz z każdą właściwą organizacją w państwie trzecim , celem wdrażania niniejszego rozporządzenia .

1.  Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji nawiązują i podtrzymują bezpośrednie kontakty z właściwymi organami państwa trzeciego, w tym z władzami lokalnymi, oraz w szczególności z właściwymi organizacjami w państwie trzecim, w tym właściwymi organizacjami międzynarodowymi, w celu wdrażania niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji zbierają informacje do wykorzystania na poziomie operacyjnym albo na poziomie strategicznym, albo na obu poziomach. Informacje te nie zawierają danych osobowych. Informacje te dotyczą w szczególności następujących kwestii:

2.  Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji zbierają informacje do wykorzystania na poziomie operacyjnym albo na poziomie strategicznym, albo na obu poziomach. Informacje te nie zawierają danych osobowych. Informacje te dotyczą wyłącznie następujących kwestii:

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przepływów migracyjnych mających źródło w danym państwie lub przez nie przechodzących;

a)  przepływów migracyjnych mających źródło w danym państwie lub przez nie przechodzących, co obejmuje informacje na temat wieku i struktury płci migrantów oraz ich zamiarów dotyczących dalszej podróży;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  incydentów i wydarzeń, które mogą być lub stać się przyczyną zmiany sytuacji w zakresie przepływów migracyjnych;

d)  incydentów i wydarzeń, które mogą być lub stać się przyczyną zmiany sytuacji lub reorganizacji ruchów migracyjnych;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  sposobów i środków mających na celu pomoc organom w państwach trzecich w zapobieganiu nielegalnym przepływom migracyjnym mającym źródło na ich terytorium lub przechodzącym przez ich terytorium;

f)  sposobów i środków mających na celu pomoc organom w państwach trzecich w zapewnianiu odpowiednich informacji i wsparcia na granicach zewnętrznych z myślą o monitorowaniu przepływów migracyjnych;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  sposobów i środków mających na celu pomoc organom w państwach trzecich w zapewnianiu odpowiednich informacji i wsparcia dla osób przyjmowanych do Unii drogami legalnymi;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  sposobów i środków pomocy organom w państwach trzecich w ocenie ogólnej sytuacji w zakresie praw podstawowych w państwie trzecim, w tym informacji dotyczących lokalizacji i warunków zarówno ośrodków przyjęć ośrodków detencyjnych, jak i warunków takich detencji;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  sposobów i środków mających na celu ułatwienie powrotu, readmisji i reintegracji;

g)  sposobów i środków mających na celu ułatwienie godnego i zgodnego z prawami człowieka powrotu, readmisji i reintegracji oraz – w miarę możliwości – monitorowanie sytuacji powracających obywateli państw trzecich;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  dostępu do ochrony w państwie trzecim dla osób ubiegających się o azyl;

h)  skutecznego dostępu do ochrony, jaką państwo trzecie przyjęło lub wdrożyło na rzecz osób wymagających szczególnego traktowania;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  możliwych strategii legalnej imigracji i kanałów imigracyjnych między Unią a państwami trzecimi, w tym przesiedlenia i innych narzędzi ochrony, a także potrzeb w zakresie umiejętności i potrzeb rynku pracy;

i)  strategii legalnej imigracji, które mają być promowane, i istniejących kanałów lub kanałów, które mają zostać opracowane, między Unią a państwami trzecimi, w tym przesiedlenia, wiz humanitarnych wydawanych przez państwa członkowskie i innych narzędzi ochrony, a także partnerstw na rzecz mobilności, migracji pracowników, wiz dla studentów i łączenia rodzin;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  środków poprzedzających wyjazd dostępnych dla imigrantów w państwach pochodzenia i przyjmujących państwach trzecich, które pomagają w udanej integracji po legalnym przyjeździe do państw członkowskich.

j)  środków poprzedzających wyjazd dostępnych dla migrantów w państwach pochodzenia i przyjmujących państwach trzecich, które pomagają w udanej integracji po legalnym przyjeździe do państw członkowskich.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  zdolności, umiejętności, strategie polityczne, prawodawstwo i praktyki prawne państw trzecich związane z kwestiami , o których mowa w lit. a) do j) .

k)  praktyk, prawodawstwa i praktyk prawnych państw trzecich związanych z kwestiami, o których mowa w lit. a) do j).

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji mogą udzielać pomocy w:

4.  Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji mogą udzielać pomocy w granicach swojej wiedzy fachowej i wykształcenia, w:

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ustalaniu tożsamości nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich i ułatwianiu ich powrotu zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE ;

a)  potwierdzaniu tożsamości nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE w celu ułatwiania reintegracji powracających obywateli państw trzecich;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  potwierdzaniu tożsamości i ułatwianiu przesiedleń osób potrzebujących ochrony międzynarodowej do Unii;

b)  potwierdzaniu tożsamości i ułatwianiu przesiedleń lub przyjmowaniu osób, w szczególności osób wymagających specjalnego traktowania, w potrzebie lub ubiegających się o ochronę międzynarodową w Unii, przez objęcie ich odpowiednim programem informacyjnym przed wyjazdem do kraju docelowego, zapewnienie im informacji i wsparcia;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  potwierdzaniu tożsamości i ułatwianiu wdrażania środków unijnych w odniesieniu do przyjmowania legalnych imigrantów.

c)  potwierdzaniu tożsamości i ułatwianiu wdrażania środków unijnych w odniesieniu do przyjmowania legalnych imigrantów, w tym objęciu pracowników migrujących, studentów i członków rodziny przyjmowanych do Unii programem informacyjnym przed wyjazdem do kraju docelowego.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  ułatwianiu wdrażania środków unijnych służących zwalczaniu przemytu migrantów i handlu ludźmi poprzez wymianę informacji uzyskanych w trakcie pełnienia obowiązków w ramach sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji oraz z właściwymi organami państw członkowskich, w tym organami ścigania.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji realizują zadania w ramach swoich uprawnień i zgodnie z przepisami, w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ustanowionymi w prawie unijnym i krajowym oraz we wszelkich umowach i porozumieniach zawartych z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi.

5.  Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji realizują zadania w ramach swoich uprawnień określonych przez organy delegujące, w pełni przestrzegając godności ludzkiej i praw podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób wymagających specjalnego traktowania, i zgodnie z przepisami, w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ustanowionymi w prawie unijnym i krajowym oraz we wszelkich umowach i porozumieniach zawartych z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi. Przy wykonywaniu swoich zadań urzędnicy łącznikowi ds. imigracji stosują podejście uwzględniające aspekt płci.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie, Komisja i agencje Unii informują Radę Sterującą o swoich planach oddelegowania urzędników łącznikowych ds. imigracji, wraz z opisem ich obowiązków oraz okresem ich oddelegowania.

1.  Państwa członkowskie, Komisja i agencje unijne informują Radę Sterującą o swoich planach oddelegowania urzędników łącznikowych ds. imigracji, wraz z opisem ich obowiązków oraz okresem ich oddelegowania. Powiadomienie o oddelegowaniu oficerów łącznikowych ds. imigracji przekazuje się niezwłocznie Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, zostaną udostępnione w ramach bezpiecznej internetowej platformy wymiany informacji ustanowionej w art. 9.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, zostaną udostępnione w ramach bezpiecznej internetowej platformy wymiany informacji ustanowionej w art. 9 i zgodnie z tym artykułem.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w stosownych przypadkach wymieniają informacje na temat doświadczeń dotyczących dostępu do ochrony przez osoby ubiegające się o azyl;

c)  w stosownych przypadkach wymieniają informacje na temat doświadczeń dotyczących dostępu do ochrony międzynarodowej;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  w stosownych przypadkach koordynują stanowiska, jakie należy zająć w kontaktach z przewoźnikami komercyjnymi;

skreśla się

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  w stosownych przypadkach biorą udział w specjalistycznych szkoleniach;

e)  biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, w szczególności dotyczących praw podstawowych i procedur azylowych;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  w stosownych przypadkach organizują sesje informacyjne i kursy szkoleniowe dla członków personelu dyplomatycznego i konsularnego misji państw członkowskich w państwie trzecim;

f)  w stosownych przypadkach organizują sesje informacyjne i kursy szkoleniowe dla członków personelu dyplomatycznego i konsularnego misji państw członkowskich w państwie trzecim, w tym szczegółowe szkolenie na temat procedur azylowych oraz ochrony osób znajdujących się w trudnej sytuacji;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji obejmuje, o ile jest to konieczne oraz w miarę dostępności zasobów, urzędników łącznikowych ds. imigracji dysponujących wiedzą specjalistyczną w dziedzinie ochrony dzieci, handlu ludźmi, równości płci i ochrony przed przemocą ze względu na płeć.

Uzasadnienie

Sytuacja osób wymagających szczególnego traktowania musi zostać oceniona przez urzędników łącznikowych ds. imigracji dysponujących odpowiednią wiedzą specjalistyczną w dziedzinie praw podstawowych.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji oddelegowani przez Komisję koordynują sieci, o których mowa w ust. 1. W lokalizacjach, do których Komisja nie oddelegowuje urzędników łącznikowych ds. imigracji, koordynację sieci prowadzi urzędnik łącznikowy ds. imigracji na podstawie uzgodnień członków sieci.

2.  Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji oddelegowani przez Komisję koordynują i wspierają sieci, o których mowa w ust. 1. W lokalizacjach, do których Komisja nie oddelegowuje urzędników łącznikowych ds. imigracji, koordynację sieci prowadzi urzędnik łącznikowy ds. imigracji oddelegowany przez agencję unijne. W lokalizacji, do której ani Komisja, ani agencje unijne nie oddelegowują urzędników łącznikowych ds. imigracji, koordynację sieci ułatwia jeden z urzędników łącznikowych ds. imigracji na podstawie uzgodnień członków sieci i po zatwierdzeniu przez Komisję.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  O wyznaczeniu koordynatorów sieci koordynator powiadamia Radę Sterującą.

3.  O wyznaczeniu koordynatorów sieci koordynator powiadamia Radę Sterującą co najmniej 15 dni przed objęciem obowiązków przez koordynatora sieci.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą również uzgodnić, że ich urzędnicy łącznikowi ds. imigracji dzielą między siebie niektóre zadania.

2.  Państwa członkowskie mogą również uzgodnić, że ich urzędnicy łącznikowi ds. imigracji dzielą między siebie niektóre zadania, w zależności od wiedzy fachowej lub specjalistycznego wykształcenia swoich urzędników łącznikowych.

Uzasadnienie

Zwiększenie zakresu zadań urzędników łącznikowych ds. imigracji musi iść w parze z dopasowaniem wiedzy fachowej lub specjalistycznego wykształcenia urzędnika łącznikowego do zadań, które zostają mu powierzone.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W Radzie Sterującej uczestniczą w charakterze obserwatorów przedstawiciele państw trzecich uczestniczących we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen.

3.  W Radzie Sterującej uczestniczą w charakterze obserwatorów poseł do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele państw trzecich uczestniczących we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Rada Sterująca ustanawia swój regulamin wewnętrzny na podstawie wniosku przewodniczącego w terminie trzech miesięcy od swojego pierwszego posiedzenia. Regulamin wewnętrzny określa zasady głosowania.

1.  Rada Sterująca ustanawia swój regulamin wewnętrzny na podstawie wniosku przewodniczącego w terminie trzech miesięcy od swojego pierwszego posiedzenia po uprzednich konsultacjach z państwami członkowskimi. Regulamin wewnętrzny określa zasady głosowania i procedury, zgodnie z którymi Komisja współpracuje z władzami krajowymi w celu zapewnienia właściwego przepływu produktów analizy strategicznej i operacyjnej.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Biorąc pod uwagę priorytety Unii w dziedzinie imigracji oraz przy uwzględnieniu zakresu zadań urzędników łącznikowych ds. imigracji określonych w niniejszym rozporządzeniu, Rada Sterująca realizuje następujące działania:

2.  Biorąc pod uwagę priorytety Unii w dziedzinie imigracji, analizę dostarczoną przez właściwe agencji unijne oraz przy uwzględnieniu zakresu zadań urzędników łącznikowych ds. imigracji określonych w niniejszym rozporządzeniu, Rada Sterująca realizuje następujące działania:

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ustala priorytety i działania poprzez przyjęcie dwuletniego programu prac i wskazanie zasobów niezbędnych do wspierania tych działań;

a)  ustala priorytety i działania poprzez przyjęcie rocznego programu prac i wskazanie zasobów niezbędnych do wspierania tych działań; oba te dokumenty są bez zbędnej zwłoki przekazywane Parlamentowi Europejskiemu;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dokonuje przeglądu działań określonych w dwuletnim programie prac, wyznaczenia koordynatorów sieci oraz postępów osiągniętych przez sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji w zakresie ich współpracy z właściwymi organami w państwach trzecich;

b)  dokonuje przeglądu działań określonych w rocznym programie prac, wyznaczenia koordynatorów sieci oraz postępów osiągniętych przez sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji w zakresie ich współpracy z właściwymi organami w państwach trzecich;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przyjmuje sporządzane co dwa lata sprawozdanie z działalności;

c)  przyjmuje sporządzane co roku sprawozdanie z działalności, które jest bez zbędnej zwłoki przekazywane Parlamentowi Europejskiemu;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspiera rozwój umiejętności urzędników łącznikowych ds. imigracji, w tym poprzez opracowanie wspólnych podstawowych programów nauczania, szkolenia przed oddelegowaniem i organizację wspólnych seminariów dotyczących tematów, o których mowa w art. 3 ust. 2;

c)  wspiera rozwój umiejętności urzędników łącznikowych ds. imigracji, w tym poprzez opracowanie wspólnych podstawowych programów nauczania, szkolenia przed oddelegowaniem i organizację wspólnych seminariów dotyczących tematów, o których mowa w art. 3, w oparciu o dostępne lub nowe szczegółowe narzędzia szkoleniowe opracowane przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i właściwe agencje unijne lub inne właściwe organizacje międzynarodowe w odniesieniu do prawa unijnego i międzynarodowego w dziedzinie praw podstawowych i procedur azylowych, przy jednoczesnym unikaniu powielania szkoleń prowadzonych przez te agencje;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  sporządza i rozwija, we współpracy z FRA, szczegółowe wytyczne obowiązujące wszystkich urzędników łącznikowych ds. imigracji, określające sposoby postępowania gwarantujące przestrzeganie praw podstawowych, ze szczególnym naciskiem na osoby wymagające szczególnego traktowania;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Do celów realizacji działań, o których mowa w ust. 2 i 3, państwa członkowskie mogą otrzymać unijne wsparcie finansowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 515/2014.

4.  Do celów realizacji działań, o których mowa w ust. 2 i 3, państwa członkowskie mogą otrzymać unijne wsparcie finansowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 515/2014. Komisja ustanawia procedury operacyjne dla ułatwienia składania przez państwa członkowskie wniosków o unijne wsparcie finansowe.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji i członkowie Rady Sterującej zapewniają, aby wszelkie istotne informacje i dane statystyczne były przesyłane i wymieniane za pośrednictwem bezpiecznej internetowej platformy wymiany informacji utworzonej i obsługiwanej przez Komisję. Informacje te obejmują co najmniej następujące elementy:

1.  Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji i członkowie Rady Sterującej zapewniają, aby wszelkie istotne informacje i dane statystyczne były przesyłane i wymieniane za pośrednictwem bezpiecznej internetowej platformy wymiany informacji utworzonej i obsługiwanej przez Komisję. Koordynator sieci, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zapewnia przesyłanie wszystkich istotnych informacji i danych statystycznych za pośrednictwem bezpiecznej internetowej platformy wymiany informacji. Należy zachować najwyższą ostrożność przy wymianie informacji o charakterze ściśle poufnym. Wyznaczony poseł do Parlamentu Europejskiego, który ma uczestniczyć w Radzie Sterującej jako obserwator, ma dostęp do platformy wymiany informacji. Informacje te obejmują co najmniej następujące elementy:

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  odpowiednie dokumenty, sprawozdania i produkty analityczne w dziedzinie imigracji, w szczególności informacje faktyczne dotyczące krajów lub regionów, do których oddelegowani są urzędnicy łącznikowi ds. imigracji;

a)  odpowiednie dokumenty, sprawozdania i produkty analityczne w sprawie kwestii związanych z imigracją, w szczególności informacje faktyczne dotyczące krajów lub regionów, do których oddelegowani są urzędnicy łącznikowi ds. imigracji;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dane biometryczne lub personalizacyjne, jeżeli jest to konieczne do potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa obywateli państw trzecich do celów powrotu, w tym wszelkiego rodzaju dokumenty, które można uznać za dowód lub dowód prima facie potwierdzający obywatelstwo;

a)  dane biometryczne lub personalizacyjne, jeżeli jest to konieczne do potwierdzenia tożsamości osób oraz do zapobiegania i przeciwdziałania przemytowi migrantów i handlowi ludźmi;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wykazy pasażerów lotów powrotnych do państw trzecich;

b)  wykazy pasażerów lotów powrotnych z Unii do państwa trzeciego w celu zapewnienia skutecznego dostępu do środków reintegracji dla powracających obywateli państw trzecich;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Wszelka wymiana danych osobowych jest ściśle ograniczona do tego, co jest konieczne do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przekazywanie przez urzędników łącznikowych ds. imigracji danych osobowych na podstawie niniejszego artykułu państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679 lub przepisami krajowymi transponującymi rozdział V dyrektywy (UE) 2016/680.

4.  Przekazywanie przez urzędników łącznikowych ds. imigracji danych osobowych na podstawie niniejszego artykułu państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679 lub przepisami krajowymi transponującymi rozdział V dyrektywy (UE) 2016/680. Zabroniona jest wszelka wymiana danych osobowych mogąca służyć do identyfikowania osób lub grup osób, których wniosek o dostęp do ochrony międzynarodowej jest rozpatrywany lub które są poważnie zagrożone torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem lub karaniem bądź jakimkolwiek innym działaniem naruszającym ich prawa podstawowe.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Po pięciu latach od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia.

1.  Nie później niż w terminie dwóch lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co dwa lata, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym w sprawie jego wpływu na prawa podstawowe.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie dostarczają Komisji informacje niezbędne do przygotowania sprawozdania na temat stosowania niniejszego rozporządzenia.

2.  Państwa członkowskie i agencje unijne dostarczają Komisji informacje niezbędne do przygotowania sprawozdania na temat stosowania niniejszego rozporządzenia.

(1)

Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ 

D(2018)45709

Claude MORAES

Przewodniczący, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

ASP 13G205

Bruksela

Przedmiot:  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona)

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.”

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

Podsumowując, na posiedzeniu 20 listopada 2018 r., Komisja Prawna, przy 20 głosach za, braku głosów przeciw i jednym głosie wstrzymującym się(1), zaleciła, aby Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisja przedmiotowo właściwa, przystąpiła do prac nad wymienionym wnioskiem zgodnie z art. 104 Regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej

(1)

Obecni byli następujący posłowie: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

Załącznik

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

    Bruksela, 12 października 2018 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

        RADY

        KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona)

COM(2018) 303 final z 16.5.2018 - 2018/0153 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenia 28 czerwca, 3 lipca i 6 września 2018 r. w celu zbadania, między innymi, ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

Na posiedzeniach tych(1), badając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie Rady (WE) 377/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji konsultacyjna, grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, co następuje:

1. Następujące elementy należało zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania zmian merytorycznych:

– w umocowaniu pierwszym skreślenie odniesienia „63 ust. 3 lit. b)” i dodanie odniesienia „79 ust. 2”;

– w artykule 1 ust. 2 dodanie słów „unijnego i”;

– w artykule 3 ust. 1 skreślenie na początku słów „Każde Państwo Członkowskie zapewnia, że jego”;

– w artykule 3 ust. 2 lit. k) zastąpienie słów „wyżej wymienionymi” odniesieniem „o których mowa w lit. a) do j)”;

– w artykule 3 ust. 5 oraz we wprowadzeniu do art. 5 ust. 1 skreślenie na początku słów „Państwa członkowskie zapewniają, że ich”;

– w artykule 5 ust. 1 lit. g) skreślenie na końcu słów „właściwym organom wysyłającym Państw Członkowskich”.

2. W wersji angielskiej dokumentu, w art. 3 ust. 1 dodanie słowa „operating” należy zaznaczyć, umieszczając je w strzałkach oznaczających dostosowanie.

3. W wersji angielskiej dokumentu, w art. 3 ust. 2 sformułowanie „the existence and activities of criminal organisations involved in smuggling of immigrants” należy zaznaczyć w całości za pomocą symbolu „istotnego skreślenia”, słowo „the” należy umieścić pomiędzy słowami „involved in” a słowami „smuggling of immigrants”.

4. W wersji angielskiej, w art. 11 słowo „the” poprzedzające słowa „Regulation (EC) N° 810/2009” należy skreślić.

5. W artykule 13 odniesienie do „załącznika I” należy dostosować tak, by stanowiło odniesienie do załącznika II.

6. W załączniku zawierającym tabelę korelacji numer załącznika oznaczonego błędnie jako „VII” poprawia się na „II”.

Zbadanie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednogłośne stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny    Dyrektor Generalny    Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego    Wydziału Prawnego

(1)

  Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję w języku angielskim będącą oryginalną wersją omawianego tekstu.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Utworzenie europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Data przedstawienia w PE

17.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

5.7.2018

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

20.6.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Data przyjęcia

23.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

11

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Data złożenia

29.1.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

-

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności