Procedură : 2018/0153(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0040/2019

Texte depuse :

A8-0040/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0390

RAPORT     ***I
PDF 289kWORD 116k
28.1.2019
PE 629.479v02-00 A8-0040/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație (reformare)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Cécile Kashetu Kyenge

(Reformare - articolul 104 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație (reformare)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0303),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 74 și articolul 79 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0184/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–  având în vedere scrisoarea din 28 noiembrie 2018 trimisă de Comisia pentru afaceri juridice Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0040/2019),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Creșterea accentuată a fluxurilor de migrație mixte în 2015 și 2016 a pus sub presiune sistemele de migrație, azil și gestionare a frontierelor și a impus formularea unui răspuns european coordonat și eficace.

(3)  Creșterea accentuată a fluxurilor de migrație mixte în 2015 și 2016 a pus sub presiune sistemele de migrație, azil și management al frontierelor, în special în statele membre situate la frontierele externe ale Uniunii, evidențiind limitările structurale ale politicii Uniunii în domeniul migrației, și a demonstrat necesitatea unui răspuns european coordonat și eficace.

(Considerentul 2 devine considerentul 3)

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Obiectivul politicii Uniunii în domeniul migrației este de a înlocui fluxurile neregulamentare și necontrolate cu căi sigure și bine gestionate prin intermediul unei abordări cuprinzătoare care să vizeze toate aspectele imigrației.

(2)  Obiectivul politicii Uniunii în domeniul migrației și azilului ar trebui să se bazeze pe o concepție globală cuprinzătoare, întemeiată pe principiile solidarității și responsabilității, în conformitate cu articolul 80 din TFUE, care să vizeze toate aspectele imigrației.

(Considerentul 3 devine considerentul 2)

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Respectarea standardelor în domeniul drepturilor omului rămâne un principiu fundamental al Uniunii în abordarea crizei migrației. Uniunea și-a asumat angajamentul de a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale ale tuturor migranților, indiferent de statutul lor în ceea ce privește migrația, în deplină conformitate cu dreptul internațional.

(4)  Respectarea standardelor în domeniul drepturilor omului este un principiu fundamental al politicii Uniunii în domeniul migrației. Uniunea și-a asumat angajamentul de a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale ale tuturor migranților, indiferent de statutul lor în ceea ce privește migrația, în deplină conformitate cu dreptul internațional.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Prezentul regulament trebuie să respecte drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Declarația universală a drepturilor omului, în articolele 2 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și reflectate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”), precum și în convențiile internaționale din domeniu.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  În exercitarea atribuțiilor lor, ofițerii de legătură în materie de migrație trebuie să respecte întru totul demnitatea umană, în special în cazurile în care sunt implicate persoane vulnerabile, mai ales minori, femei, persoane în vârstă și victime ale traficului de persoane. Toate măsurile luate în exercitarea funcțiilor lor trebuie să fie proporționale cu obiectivele urmărite.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru a se asigura punerea în aplicare eficace a politicilor Uniunii în domeniul imigrației în toate aspectele lor, ar trebui să continue dialogul coerent și cooperarea cu principalele țări terțe de origine și de tranzit ale migranților și ale solicitanților de azil. O astfel de cooperare ar trebui să prevadă o mai bună gestionare a imigrației, inclusiv a plecărilor și a returnărilor, să contribuie la stabilizarea fluxurilor de migranți, să sprijine capacitatea de a colecta și de a face schimb de informații, să prevină și să combată introducerea ilegală de migranți și traficul de persoane, precum și să asigure accesul solicitanților de azil la protecție.

(5)  Pentru a se asigura punerea în aplicare eficace a politicilor Uniunii în domeniul migrației și al azilului în toate aspectele lor, ar trebui să continue dialogul coerent și cooperarea la nivel global. O astfel de cooperare ar trebui să prevadă o mai bună gestionare a imigrației, inclusiv a plecărilor, parteneriate pentru mobilitate, înlocuirea migrației clandestine cu modalități sigure și legale, returnări în demnitate și eficacitate, reintegrare, și ar trebui să sprijine capacitatea de a colecta și de a face schimb de informații, să prevină și să combată contrabanda cu migranți și traficul de persoane, precum și să asigure accesul la protecție internațională.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Având în vedere cererea tot mai mare de date operative și informații pentru a sprijini elaborarea de politici bazate pe date concrete și răspunsurile operaționale, este necesar ca ofițerii de legătură în materie de imigrație să se asigure că observațiile și cunoștințelor lor contribuie pe deplin la elaborarea unui tablou situațional cuprinzător privind țările terțe.

(6)  Având în vedere cererea tot mai mare de informații pentru a sprijini elaborarea de politici bazate pe date concrete și răspunsurile operaționale, este necesar ca ofițerii de legătură în materie de imigrație să se asigure că observațiile și cunoștințelor lor contribuie pe deplin la elaborarea unui tablou situațional cuprinzător privind țările terțe.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Trimiterea actualilor ofițeri de legătură europeni în materie de migrație în principalele țări de origine și de tranzit, astfel cum s-a solicitat în concluziile reuniunii extraordinare a șefilor de stat și de guvern din 23 aprilie 2015, a reprezentat un prim pas către consolidarea implicării alături de țările terțe privind chestiunile referitoare la migrație și intensificarea coordonării cu ofițerii de legătură în materie de imigrație trimiși de statele membre. Pe baza acestei experiențe, trebuie să se prevadă trimiterea pe termen mai lung de către Comisie a ofițerilor de legătură în materie de imigrație în țările terțe pentru a sprijini elaborarea și punerea în aplicare a acțiunii Uniunii în domeniul migrației, precum și pentru a maximiza impactul acestei acțiuni.

(7)  Trimiterea actualilor ofițeri de legătură europeni în materie de migrație în principalele țări terțe de origine și de tranzit, astfel cum s-a solicitat în concluziile reuniunii extraordinare a șefilor de stat și de guvern din 23 aprilie 2015, a reprezentat un prim pas către consolidarea implicării alături de țările terțe privind chestiunile referitoare la migrație și intensificarea coordonării cu ofițerii de legătură în materie de imigrație trimiși de statele membre. Pe baza acestei experiențe, trebuie să se prevadă trimiterea pe termen mai lung de către Comisie a ofițerilor de legătură în materie de imigrație în țările terțe pentru a sprijini elaborarea și punerea în aplicare a acțiunii Uniunii în domeniul migrației, precum și pentru a maximiza impactul acestei acțiuni.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Obiectivul prezentului regulament este de a asigura o mai bună coordonare și de a optimiza utilizarea ofițerilor de legătură în materie de imigrație trimiși în țările terțe de statele membre, de Comisie și de agențiile Uniunii pentru a răspunde cu mai multă eficacitate la prioritățile UE privind prevenirea și combaterea imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere conexe, cum ar fi introducerea ilegală de migranți și traficul de persoane, facilitând returnarea, readmisia și activitățile de reintegrare, contribuind la gestionarea integrată a frontierelor externe ale Uniunii, precum și sprijinind gestionarea imigrației legale, inclusiv în domeniul protecției internaționale, relocării și măsurilor de integrare anterioare plecării întreprinse de statele membre și de Uniune.

(4)  Obiectivul prezentului regulament este de a asigura o mai bună coordonare și de a facilita utilizarea muncii ofițerilor de legătură în materie de imigrație trimiși în țările terțe de statele membre, de Comisie și de agențiile Uniunii, ținând seama de diferitele lor domenii de expertiză, pentru a răspunde cu mai multă eficacitate și în totală conformitate cu obligațiile umanitare și privind drepturile omului la prioritățile Uniunii privind gestionarea eficientă a migrației, prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, a contrabandei pe seama migranților și a traficului de persoane, facilitând returnarea, readmisia și activitățile de reintegrare în condiții de demnitate și eficacitate, contribuind la gestionarea integrată a frontierelor externe ale Uniunii, precum și sprijinind gestionarea imigrației legale, inclusiv în domeniul protecției internaționale, relocării și măsurilor de integrare anterioare plecării întreprinse de statele membre și de Uniune.

(Considerentul 8 devine considerentul 4)

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pornind de la Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului, prezentul regulament vizează să asigure faptul că ofițerii de legătură în materie de imigrație contribuie mai bine la funcționarea unei rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație, în primul rând prin instituirea unui mecanism prin care statele membre, Comisia și agențiile Uniunii să poată coordona mai sistematic sarcinile și rolurile ofițerilor lor de legătură.

(9)  Pornind de la Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului, prezentul regulament vizează să asigure faptul că ofițerii de legătură în materie de imigrație contribuie mai bine la funcționarea unei rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație, în primul rând prin instituirea unui mecanism prin care statele membre, Comisia și agențiile Uniunii să poată coordona mai sistematic sarcinile și rolurile ofițerilor lor de legătură care sunt trimiși în principalele țări terțe de origine și de tranzit.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Ținând seama de faptul că mandatele și sarcinile ofițerilor de legătură în materie de imigrație se pot suprapune, ar trebui să se depună eforturile necesare pentru a coordona mai bine activitatea ofițerilor care își desfășoară activitatea în aceeași țară terță sau în aceeași regiune. În cazul în care ofițerii de legătură în materie de imigrație sunt trimiși direct de către Comisie în cadrul misiunilor diplomatice ale Uniunii într-o țară terță, aceștia ar trebui să inițieze și să conducă rețeaua ofițerilor de legătură în materie de imigrație în respectiva țară terță.

(10)  Ținând seama de faptul că ofițerii de legătură care se ocupă de aspecte legate de migrație sau de drepturile omului sunt detașați de către autorități diferite și că mandatele și sarcinile lor se pot suprapune, ar trebui să se coordoneze mai bine cooperarea și schimbul de informații între ofițerii de legătură în materie de imigrație care își desfășoară activitatea în aceeași țară terță sau în aceeași regiune. În cazul în care ofițerii de legătură în materie de imigrație sunt trimiși direct de către Comisie în cadrul misiunilor diplomatice ale Uniunii sau în cadrul agențiilor Uniunii într-o țară terță, aceștia ar trebui să inițieze și să conducă rețeaua ofițerilor de legătură în materie de imigrație în respectiva țară terță.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Instituirea unui mecanism de guvernanță solid care să asigure o mai bună coordonare a tuturor ofițerilor de legătură care se ocupă de chestiuni privind migrația în cadrul îndatoririlor care le revin este esențială pentru a reduce la minimum lacunele în materie de informații și suprapunerea activităților și pentru a maximiza capabilitățile și eficacitatea operaționale. Un comitet director ar trebui să ofere orientări în conformitate cu prioritățile în materie de politică ale Uniunii – ținând seama de relațiile externe ale Uniunii – și ar trebui ca acestuia să i se acorde competențele necesare, în special pentru a adopta programele de lucru bienale privind activitățile rețelelor ofițerilor de legătură în materie de imigrație, pentru a atribui ofițerilor de legătură în materie de imigrație sarcini ad-hoc specifice care să abordeze priorități și nevoi emergente care nu sunt deja acoperite de programul de lucru bienal, pentru a aloca resurse activităților aprobate și pentru a răspunde de executarea acestora.

(11)  Instituirea unui mecanism de guvernanță solid care să asigure o mai bună coordonare a tuturor ofițerilor de legătură care se ocupă de chestiuni privind migrația în cadrul îndatoririlor care le revin este esențială pentru a reduce la minimum lacunele în materie de informații, duplicarea sarcinilor și suprapunerea activităților și pentru a maximiza capabilitățile și eficacitatea operaționale. Un comitet director ar trebui să ofere orientări în conformitate cu prioritățile în materie de politică ale Uniunii – ținând seama de relațiile externe ale Uniunii – și ar trebui ca acestuia să i se acorde competențele necesare, în special pentru a adopta programele de lucru anuale privind activitățile rețelelor ofițerilor de legătură în materie de imigrație, pentru a atribui ofițerilor de legătură în materie de imigrație sarcini ad-hoc specifice care să abordeze priorități și nevoi emergente care nu sunt deja acoperite de programul de lucru anual, pentru a aloca resurse financiare activităților aprobate și pentru a răspunde de executarea acestora.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Ar trebui să se adopte dispoziții speciale privind o acțiune mai amplă de consolidare a capacităților Uniunii pentru ofițerii de legătură în materie de imigrație, prin dezvoltarea, în cooperare cu agențiile relevante ale Uniunii, a unor programe comune de bază și a unor cursuri de formare anterioare trimiterii și pentru a susține întărirea capacității operaționale a rețelelor ofițerilor de legătură în materie de imigrație.

(14)  Ar trebui să se adopte dispoziții speciale privind o acțiune mai amplă de consolidare a capacităților Uniunii pentru ofițerii de legătură în materie de imigrație, prin dezvoltarea, în cooperare cu agențiile relevante ale Uniunii, a unor programe comune de bază și a unor cursuri de formare anterioare trimiterii și pentru a susține întărirea capacității operaționale a rețelelor ofițerilor de legătură în materie de imigrație, în special în privința drepturilor fundamentale.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Autoritățile statelor membre ar trebui să se asigure că produsele de analiză strategică și operațională ale agențiilor Uniunii în legătură cu imigrația ilegală, returnarea, criminalitatea transfrontalieră sau protecția internațională și relocarea ajung efectiv la ofițerii de legătură în materie de imigrație în țările terțe și că informațiile furnizate de ofițerii de legătură în materie de imigrație sunt transmise agențiilor relevante ale Uniunii, în special Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Europol și Agenției Uniunii Europene pentru Azil, în limita domeniului de aplicare al cadrelor juridice ale fiecăreia dintre acestea.

(16)  Autoritățile statelor membre ar trebui să se asigure că produsele de analiză strategică și operațională ale agențiilor Uniunii în legătură cu imigrația clandestină, returnarea și reintegrarea în condiții de demnitate și eficacitate, criminalitatea transfrontalieră sau protecția internațională și relocarea ajung efectiv la ofițerii de legătură în materie de imigrație în țările terțe și că informațiile colectate de ofițerii de legătură în materie de imigrație sunt transmise agențiilor relevante ale Uniunii, în special Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Europol și Agenției Uniunii Europene pentru Azil, în limita domeniului de aplicare al cadrelor juridice ale fiecăreia dintre acestea.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a se asigura utilizarea optimă a informațiilor colectate de rețelele ofițerilor de legătură în materie de imigrație, aceste informații ar trebui să fie disponibile prin intermediul unei platforme online securizate pentru schimbul de informații.

(17)  Pentru a se asigura utilizarea optimă a informațiilor colectate de rețelele ofițerilor de legătură în materie de imigrație, aceste informații ar trebui să fie disponibile prin intermediul unei platforme online securizate pentru schimbul de informații, cu respectarea deplină a dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Orice prelucrare și transfer al datelor cu caracter personal de către statele membre în cadrul prezentului regulament ar trebui să se efectueze în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului20 și cu dispozițiile naționale de transpunere a Directivei 2016/68021. Comisia și agențiile Uniunii ar trebui să se aplice Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului22 atunci când prelucrează date cu caracter personal.

(20)  Orice prelucrare și transfer al datelor cu caracter personal de către statele membre în cadrul prezentului regulament ar trebui să se efectueze cu respectarea deplină a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului20 și cu dispozițiile naționale de transpunere a Directivei 2016/68021. Comisia și agențiile Uniunii ar trebui să se aplice Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului22 atunci când prelucrează date cu caracter personal.

__________________

__________________

20 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

20 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

21 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

21 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

22 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 008, 12.1.2001, p. 1).

22 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 008, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul prezentului regulament ar trebui să se efectueze în scopul de a acorda asistență resortisanților țărilor terțe care fac obiectul returnării, de a facilita relocarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională și de a pune în aplicare măsurile Uniunii în ceea ce privește admisia imigranților legali. Prin urmare, este necesar un cadru juridic care să recunoască rolul ofițerilor de legătură în materie de imigrație în acest context.

(21)  Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul prezentului regulament ar trebui permisă exclusiv în scopul de a acorda asistență resortisanților țărilor terțe care fac obiectul returnării, de a facilita relocarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau admisia în Uniune a persoanelor prin căi legale și de a pune în aplicare măsurile Uniunii în ceea ce privește admisia imigranților legali. Prin urmare, este necesar un cadru juridic care să recunoască rolul ofițerilor de legătură în materie de imigrație în acest context.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Returnarea resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau reședință în statele membre, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului23, constituie o componentă esențială a eforturilor ample de combatere a imigrației ilegale și reprezintă un motiv însemnat de interes public important.

(22)  Returnarea în condiții de demnitate și eficacitate a resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau reședință în statele membre, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului23, este una dintre componentele eforturilor ample de combatere a imigrației clandestine.

__________________

__________________

23 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

23 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Ofițerii de legătură în materie de imigrație trebuie să prelucreze date cu caracter personal pentru a facilita operațiunile de returnare. Țările terțe de returnare nu fac adesea obiectul unor decizii privind caracterul adecvat adoptate de Comisie în temeiul articolului 45 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în temeiul articolului 36 din Directiva (UE) 2016/680 și adesea nu au încheiat sau nu intenționează să încheie un acord de readmisie cu Uniunea sau nu oferă în alt mod garanții corespunzătoare în sensul articolului 46 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în sensul dispozițiilor naționale de transpunere a articolului 37 din Directiva (UE) 2016/680. În pofida eforturilor intense depuse de Uniune în cadrul cooperării cu principalele țări de origine ale resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală care fac obiectul unei obligații de returnare, nu este întotdeauna posibil să se asigure faptul că aceste țări terțe îndeplinesc în mod sistematic obligația stabilită de dreptul internațional de readmitere a propriilor resortisanți. Acordurile de readmisie, încheiate sau în curs de negociere de către Uniune sau de către statele membre și care oferă garanții corespunzătoare pentru transferul de date către țările terțe în temeiul articolului 46 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în temeiul dispozițiilor naționale de transpunere a articolului 36 din Directiva (UE) 2016/680, se referă la un număr limitat de astfel de țări terțe. În situația în care nu există astfel de acorduri, datele cu caracter personal ar trebui să fie transferate de către ofițerii de legătură în materie de imigrație în scopul punerii în aplicare a operațiunilor de returnare ale Uniunii, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 49 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în dispozițiile naționale de transpunere a articolului 38 din Directiva (UE) 2016/680.

(23)  Ofițerii de legătură în materie de imigrație trebuie să prelucreze datele cu caracter personal pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurilor de returnare și reușita executării deciziilor de returnare. Adesea, țările terțe de returnare nu fac obiectul deciziilor privind caracterul adecvat adoptate de Comisie în temeiul articolului 45 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului și nu au încheiat un acord de readmisie cu Uniunea sau nu prevăd altfel de garanții adecvate în sensul articolului 46 din Regulamentul (UE) 2016/679. Acordurile de readmisie, încheiate sau în curs de negociere de către Uniune sau de către statele membre și care oferă garanții corespunzătoare pentru transferul de date către țările terțe ar trebui să includă normele menționate în capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În interesul persoanelor vizate, ofițerii de legătură în materie de imigrație ar trebui să poată prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor care au nevoie de protecție internațională, ale persoanelor care fac obiectul relocării și ale persoanelor care doresc să migreze în mod legal în Uniune pentru a confirma identitatea și cetățenia acestora.

(24)  În interesul persoanelor vizate, ofițerii de legătură în materie de imigrație ar trebui să poată prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau de protecție în cazul în care au solicitat relocarea, precum și ale persoanelor care doresc să migreze în mod legal în Uniune pentru a confirma identitatea și cetățenia acestora.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Dat fiind faptul că obiectivele prezentului regulament, și anume optimizarea utilizării ofițerilor de legătură în materie de imigrație trimiși de statele membre, de Comisie și de agențiile UE în țările terțe pentru a pune în aplicare cu mai multă eficacitate prioritățile Uniunii privind prevenirea și combaterea imigrației ilegale, facilitarea returnării, a readmisiei și a reintegrării, contribuirea la gestionarea integrată a frontierelor externe ale Uniunii, precum și sprijinirea gestionării migrației legale sau a regimurilor de protecție internațională nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar pot fi realizate mai bine prin intermediul coordonării la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(25)  Dat fiind faptul că obiectivele prezentului regulament, și anume optimizarea utilizării expertizei în diferite domenii a ofițerilor de legătură în materie de imigrație trimiși de statele membre, de Comisie și de agențiile Uniunii în țările terțe pentru a pune în aplicare cu mai multă eficacitate prioritățile Uniunii privind asigurarea unei gestionări mai bune a migrației, înlocuirea treptată a migrației clandestine cu modalități legale pentru azil și migrație, prevenirea și combaterea contrabandei cu migrați și a traficului de persoane, facilitarea returnării, a readmisiei și a reintegrării în condiții de demnitate și eficacitate, contribuirea la managementul integrat al frontierelor externe ale Uniunii și sprijinirea gestionării migrației legale sau a regimurilor de protecție internațională, cu respectarea deplină a obligațiilor umanitare și privind drepturile omului, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar pot fi realizate mai bine prin intermediul coordonării la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament stabilește norme pentru îmbunătățirea coordonării ofițerilor de legătură în materie de imigrație trimiși în țările terțe de statele membre, de Comisie și de agențiile Uniunii prin crearea unei rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație.

1.  Prezentul regulament stabilește norme pentru consolidarea cooperării și coordonării ofițerilor de legătură în materie de imigrație trimiși în țările terțe de statele membre, de Comisie și de agențiile Uniunii prin crearea unei rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație, cu respectarea drepturilor omului.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  „ofițer de legătură în materie de imigrație” înseamnă:

1.  „ofițer de legătură în materie de imigrație” înseamnă un ofițer de legătură desemnat și trimis în străinătate de autoritățile competente ale unuia dintre statele membre, de Comisie sau de o agenție a Uniunii, conform actului juridic relevant al Uniunii aplicabil agenției în cauză, pentru a se ocupa de aspecte legate de migrație.

(a) un reprezentant al unui stat membru, trimis în străinătate de serviciul de imigrație, de autoritățile de asigurare a respectării legii sau de alte autorități competente în vederea stabilirii și menținerii contactelor cu autoritățile unei țări terțe pentru a contribui la prevenirea și combaterea imigrației ilegale, la returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală și la gestionarea imigrației legale;

 

(b)  ofițerii de legătură trimiși în străinătate de Comisie pentru a stabili și a menține contacte cu autoritățile țării terțe privind aspecte referitoare la imigrație;

 

(c)  ofițerii de legătură trimiși în străinătate de agențiile Uniunii, astfel cum se prevede în temeiurile juridice ale acestora și care se ocupă de aspecte referitoare la imigrație;

 

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Ofițerii de legătură în materie de imigrație trebuie să stabilească și să mențină contacte directe cu autoritățile competente ale țării terțe și cu orice organizație corespunzătoare care își desfășoară activitatea în țara terță , pentru a pune în aplicare prezentul regulament.

1.  Ofițerii de legătură în materie de imigrație trebuie să stabilească și să mențină contacte directe cu autoritățile competente ale țării terțe, inclusiv cu autoritățile locale, și cu orice organizație corespunzătoare care își desfășoară activitatea în țara terță, inclusiv cu organizațiile internaționale relevante, pentru a pune în aplicare prezentul regulament.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Ofițerii de legătură în materie de imigrație colectează informații care urmează să fie utilizate fie la nivel operațional, fie la nivel strategic, fie la ambele niveluri. Informațiile respective nu trebuie să conțină date cu caracter personal. Informațiile respective se referă în special la următoarele aspecte:

2.  Ofițerii de legătură în materie de imigrație colectează informații care urmează să fie utilizate fie la nivel operațional, fie la nivel strategic, fie la ambele niveluri. Informațiile respective nu trebuie să conțină date cu caracter personal. Informațiile respective se referă exclusiv la următoarele aspecte:

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  fluxurile de migrație care provin din sau tranzitează țara respectivă;

(a)  fluxurile de migrație care provin din țara respectivă sau o tranzitează, inclusiv informații privind profilul de vârstă și gen al migranților, precum și intențiile lor de deplasare ulterioară;

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  incidentele și evenimentele care pot fi sau deveni cauza unor noi evoluții a fluxurilor de migrație;

(d)  incidentele și evenimentele care pot fi sau deveni cauza unor noi evoluții ori reconfigurări a mișcărilor de migrație;

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  mijloacele de sprijinire a autorităților țărilor terțe pentru a preveni formarea de fluxuri de migrație ilegală sau tranzitarea de astfel de fluxuri a teritoriilor lor;

(f)  mijloacele de sprijinire a autorităților țărilor terțe pentru a oferi orientare și susținere adecvată la frontierele externe, în vederea monitorizării fluxurilor de migrație;

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  mijloacele de sprijinire a autorităților țărilor terțe pentru a oferi orientare și susținere adecvată persoanelor admise în Uniune pe cale legală;

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  mijloacele de a acorda asistență autorităților țărilor terțe în evaluarea situației generale a drepturilor fundamentale în țara terță respectivă, incluzând informații privind localizarea și condițiile din centrele de primire și din cele de detenție, precum și condițiile de detenție;

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  mijloacele de facilitare a returnării, a readmisiei și a reintegrării;

(g)  mijloacele de facilitare a returnării, a readmisiei și a reintegrării în condiții de demnitate și respectare a drepturilor omului și, dacă este posibil, de monitorizare a situației resortisanților țărilor terțe care se întorc;

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  accesul solicitanților de azil la protecție în țara terță;

(h)  accesul efectiv la protecția prevăzută de țara terță pentru persoanele vulnerabile;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  posibilele strategii și canale de imigrație legală între Uniune și țările terțe, inclusiv relocarea și alte instrumente de protecție, precum și competențele și nevoile pieței forței de muncă;

(i)  strategiile de imigrație legală de promovat și canalele existente sau care urmează a fi create între Uniune și țările terțe, inclusiv relocarea, vizele umanitare emise de statele membre și alte instrumente de protecție, precum și parteneriatele pentru mobilitate, migrația forței de muncă, vizele pentru studenți și reîntregirea familiei;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  măsuri anterioare plecării disponibile pentru imigranți în țările de origine sau țările terțe gazdă care sprijină integrarea cu succes la sosirea legală în statele membre;

(j)  măsuri anterioare plecării disponibile pentru migranți în țările de origine sau țările terțe gazdă care sprijină integrarea cu succes la sosirea legală în statele membre;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  capacitatea, capabilitatea, strategiile politice, legislația și practicile juridice ale țărilor terțe relevante pentru aspectele menționate la literele (a)-(j).

(k)  practicile, legislația și practicile juridice ale țărilor terțe relevante pentru aspectele menționate la literele (a)-(j).

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Ofițerii de legătură în materie de imigrație pot să acorde asistență în ceea ce privește:

4.  Ofițerii de legătură în materie de imigrație pot să acorde asistență, în limitele expertizei și ale formării lor, în ceea ce privește:

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  stabilirea identității resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală și facilitarea returnării acestora în conformitate cu Directiva 2008/115/CE;

(a)  confirmarea identității resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE, pentru a facilita reintegrarea resortisanților țărilor terțe care se întorc;

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  confirmarea identității și facilitarea relocării persoanelor care au nevoie de protecție internațională în Uniune;

(b)  confirmarea identității și facilitarea relocării sau admisiei persoanelor, în special a celor mai vulnerabile, care au nevoie sau care solicită protecție internațională în Uniune, oferindu-le orientare, informații și sprijin adecvat înainte de plecare;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  confirmarea identității și facilitarea punerii în aplicare a măsurilor Uniunii referitoare la admisia imigranților legali.

(c)  confirmarea identității și facilitarea punerii în aplicare a măsurilor Uniunii referitoare la admisia imigranților legali, inclusiv orientarea înainte de plecare a lucrătorilor migranți, a studenților și membrilor familiei admiși în Uniune.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  facilitarea aplicării măsurilor Uniunii pentru combaterea contrabandei cu migranți și a traficului de persoane, prin schimbul de informații obținute în desfășurarea sarcinilor lor în cadrul rețelelor de ofițeri de legătură în materie de imigrație și cu autoritățile competente din statele membre, inclusiv cu autoritățile de aplicare a legii.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Ofițerii de legătură în materie de imigrație trebuie să își îndeplinească sarcinile potrivit responsabilităților lor și în conformitate cu dispozițiile, inclusiv cele privind protecția datelor cu caracter personal, prevăzute de legislația Uniunii și de legislația internă și de orice acorduri sau înțelegeri încheiate cu țările terțe sau cu organizațiile internaționale.

5.  Ofițerii de legătură în materie de imigrație trebuie să își îndeplinească sarcinile potrivit responsabilităților stabilite de autoritățile de trimitere, respectând întru totul demnitatea umană și drepturile omului, cu un accent special asupra persoanelor vulnerabile și în conformitate cu dispozițiile, inclusiv cele privind protecția datelor cu caracter personal, prevăzute de legislația Uniunii și de legislația internă și de orice acorduri sau înțelegeri încheiate cu țările terțe sau cu organizațiile internaționale. Atunci când își îndeplinesc sarcinile, ofițerii de legătură în materie de imigrație țin seama de dimensiunea de gen.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre, Comisia și agențiile Uniunii informează Comitetul director cu privire la planurile lor de trimitere de ofițeri de legătură în materie de imigrație, inclusiv cu privire la descrierea îndatoririlor acestora și durata trimiterii acestora.

1.  Statele membre, Comisia și agențiile Uniunii informează Comitetul director cu privire la planurile lor de trimitere de ofițeri de legătură în materie de imigrație, inclusiv cu privire la descrierea îndatoririlor acestora și durata trimiterii acestora. Se transmite fără întârziere Parlamentului European o notificare privind trimiterea ofițerilor de legătură în materie de imigrație.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziție pe platforma online securizată pentru schimbul de informații prevăzută la articolul 9.

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziție pe platforma online securizată pentru schimbul de informații prevăzută și în conformitate cu articolul 9.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să facă schimb de informații, atunci când este cazul, referitoare la experiența în ceea ce privește accesul solicitanților de azil la protecție;

(c)  să facă schimb de informații, atunci când este cazul, referitoare la accesul solicitanților de azil la protecție internațională;

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să coordoneze pozițiile care urmează să fie adoptate în contactele cu transportatorii comerciali, după caz;

eliminat

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  să participe la cursuri de formare comune specializate, după caz;

(e)  să participe la cursuri de formare comune specializate, în special în domeniul drepturilor fundamentale și al procedurilor de azil;

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  să organizeze ședințe de informare și cursuri de formare pentru membrii corpului diplomatic și consular din cadrul misiunilor statelor membre din țara terță, după caz;

(f)  să organizeze ședințe de informare și cursuri de formare pentru membrii corpului diplomatic și consular din cadrul misiunilor statelor membre din țara terță, după caz, inclusiv formări specifice privind procedurile de azil și protecția persoanelor în situații de vulnerabilitate;

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Rețeaua de ofițeri de legătură în materie de imigrație, în cazul în care este necesară și există, include ofițeri de legătură în materie de imigrație cu experiență în domeniul protecției copilului, al traficului de persoane, al egalității de gen și al protecției împotriva violenței de gen.

Justificare

Situația persoanelor vulnerabile trebuie evaluată de OLM care au o expertiză adecvată în domeniul drepturilor fundamentale.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Ofițerii de legătură în materie de imigrație trimiși de Comisie coordonează rețelele prevăzute la alineatul (1). În locurile în care Comisia nu trimite ofițeri de legătură în materie de imigrație, coordonarea rețelei se efectuează de către ofițerul de legătură în materie de imigrație care a fost desemnat de membrii rețelei.

2.  Ofițerii de legătură în materie de imigrație trimiși de Comisie coordonează și susțin rețelele prevăzute la alineatul (1). În locurile în care Comisia nu trimite ofițeri de legătură în materie de imigrație, coordonarea rețelei se efectuează de către ofițerul de legătură în materie de imigrație desemnat de agenția Uniunii. În locurile în care nici Comisia, nici agențiile Uniunii nu trimit ofițeri de legătură în materie de imigrație, rețeaua este facilitată de către un ofițer de legătură în materie de imigrație desemnat de membrii rețelei și aprobat de Comisie.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comitetul director este notificat cu privire la numirea coordonatorilor rețelei de către coordonator.

3.  Comitetul director este notificat cu privire la numirea coordonatorilor rețelei de către coordonator cu minimum 15 zile înainte de preluarea funcției sale.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  De asemenea, statele membre pot conveni ca ofițerii lor de legătură în materie de imigrație să partajeze anumite sarcini.

2.  De asemenea, statele membre pot conveni ca ofițerii lor de legătură în materie de imigrație să partajeze anumite sarcini, în funcție de expertiza și formarea lor specializată.

Justificare

Extinderea sferei atribuțiilor ofițerilor de legătură în materie de imigrație trebuie să fie însoțită de corelarea expertizei sau a formării lor specializate cu sarcinile care le revin.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Reprezentanții țărilor terțe asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen participă în cadrul Comitetului director în calitate de observatori.

3.  Un deputat în Parlamentul European și reprezentanții țărilor terțe asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen participă în cadrul Comitetului director în calitate de observatori.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comitetul director își stabilește regulamentul de procedură pe baza unei propuneri a președintelui, în termen de trei luni de la prima sa reuniune. Regulamentul de procedură stabilește modalitățile de vot.

1.  Comitetul director își stabilește regulamentul de procedură pe baza unei propuneri a președintelui, în termen de trei luni de la prima sa reuniune, după consultarea prealabilă cu statele membre. Regulamentul de procedură stabilește modalitățile de vot cât și procedurile prin care Comisia va coopera cu autoritățile naționale în privința asigurării circulației corespunzătoare a produselor de analiză strategică și operațională.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Având în vedere prioritățile Uniunii în domeniul imigrației și în cadrul domeniului de aplicare al sarcinilor ofițerilor de legătură în materie de imigrație, astfel cum sunt definite în prezentul regulament, Comitetul director efectuează următoarele activități:

2.  Având în vedere prioritățile Uniunii în domeniul imigrației și analiza realizată de agențiile relevante ale Uniunii și în cadrul domeniului de aplicare al sarcinilor ofițerilor de legătură în materie de imigrație, astfel cum sunt definite în prezentul regulament, Comitetul director efectuează următoarele activități:

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  stabilește prioritățile și activitățile, adoptând un program de lucru bienal și indicând resursele necesare pentru a sprijini respectivele activități;

(a)  stabilește prioritățile și activitățile, adoptând un program de lucru anual și indicând resursele necesare pentru a sprijini respectivele activități și le transmite fără întârziere Parlamentului European;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  examinează punerea în aplicare a activităților stabilite în programul de lucru bienal, numirea coordonatorilor rețelei și progresele realizate de rețelele ofițerilor de legătură în materie de imigrație în cadrul cooperării lor cu autoritățile competente în țările terțe;

(b)  examinează punerea în aplicare a activităților stabilite în programul de lucru anual, numirea coordonatorilor rețelei și progresele realizate de rețelele ofițerilor de legătură în materie de imigrație în cadrul cooperării lor cu autoritățile competente în țările terțe;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  adoptă raportul de activitate bienal;

(c)  adoptă raportul de activitate anual și îl transmite Parlamentului European fără întârziere;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijină dezvoltarea competențelor ofițerilor de legătură în materie de imigrație, inclusiv prin elaborarea unor programe comune de bază, formare anterioară trimiterii și organizarea de seminare comune privind subiectele prevăzute la articolul 3 alineatul (2);

(c)  sprijină dezvoltarea competențelor ofițerilor de legătură în materie de imigrație, inclusiv prin elaborarea unor programe comune de bază, formare anterioară trimiterii și organizarea de seminare comune privind subiectele prevăzute la articolul 3, pe baza instrumentelor de formare specifice disponibile sau a unora noi, elaborate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și de agențiile relevante ale Uniunii sau de alte organizații internaționale relevante, în domeniul dreptului Uniunii, al dreptului internațional în materie de drepturi fundamentale și al procedurilor de azil, evitând totodată suprapunerile cu activitățile de formare oferite de aceste agenții;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  să elaboreze și să dezvolte, în cooperare cu FRA, orientări specifice, aplicabile tuturor ofițerilor de legătură în materie de imigrație, privind modalitățile de a garanta respectarea drepturilor fundamentale, acordând o atenție specială persoanelor vulnerabile;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pentru efectuarea activităților prevăzute la alineatele (2) și (3), statele membre pot primi sprijin financiar din partea Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 515/2014.

4.  Pentru efectuarea activităților prevăzute la alineatele (2) și (3), statele membre pot primi sprijin financiar din partea Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 515/2014. Comisia instituie proceduri operaționale pentru a facilita cererile de sprijin financiar din partea Uniunii depuse de statele membre.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Ofițerii de legătură în materie de imigrație și membrii Comitetului director se asigură că toate informațiile și statisticile relevante sunt încărcate și transmise prin intermediul platformei online securizate pentru schimbul de informații instituită și gestionată de către Comisie. Informațiile respective includ cel puțin următoarele elemente:

1.  Ofițerii de legătură în materie de imigrație și membrii Comitetului director se asigură că toate informațiile și statisticile relevante sunt încărcate și transmise prin intermediul platformei online securizate pentru schimbul de informații instituită și gestionată de către Comisie. Facilitatorul rețelei, astfel cum este prevăzut la articolul 5 alineatul (2), se asigură că toate informațiile și statisticile relevante sunt încărcate prin intermediul platformei online securizate pentru schimbul de informații. Atunci când se transmit informații strict confidențiale, se procedează cu atenție maximă. Deputatul în Parlamentul European desemnat să participe în cadrul comitetului director în calitate de observator are acces la platforma de schimb de informații. Informațiile respective includ cel puțin următoarele elemente:

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  documente, rapoarte și produse analitice relevante în domeniul imigrației, în special informații factuale privind țările sau regiunile în care sunt trimiși ofițeri de legătură în materie de imigrație;

(a)  documente, rapoarte și produse analitice relevante pentru chestiunile legate de imigrație, în special informații factuale privind țările sau regiunile în care sunt trimiși ofițeri de legătură în materie de imigrație;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  datele biometrice sau biografice necesare pentru a confirma identitatea și cetățenia resortisanților țărilor terțe în scopul returnării, inclusiv toate tipurile de documente care pot fi considerate probe sau dovezi prima facie ale cetățeniei;

(a)  datele biometrice sau biografice necesare pentru a confirma identitatea persoanei și pentru a preveni și combate contrabanda cu migranți și traficul de persoane;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  listele de pasageri pentru zborurile de returnare către țările terțe;

(b)  listele de pasageri pentru zborurile de returnare dinspre Uniune către o țară terță, în vederea asigurării accesului eficace al resortisanților țărilor terțe care sunt returnați la măsuri de reintegrare;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Orice schimb de date cu caracter personal se limitează strict la ceea ce este necesar în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Transferurile de date cu caracter personal efectuate de ofițerii de legătură în materie de imigrație în temeiul prezentului articol către țări terțe și organizații internaționale se efectuează în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679 sau cu dispozițiile naționale de transpunere a capitolului V din Directiva (UE) 2016/680.

4.  Transferurile de date cu caracter personal efectuate de ofițerii de legătură în materie de imigrație în temeiul prezentului articol către țări terțe și organizații internaționale se efectuează în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679 sau cu dispozițiile naționale de transpunere a capitolului V din Directiva (UE) 2016/680. Se interzice orice schimb de date cu caracter personal care ar putea fi utilizate pentru a identifica persoane sau grupuri de persoane a căror cerere de protecție internațională se află în curs de examinare sau care sunt expuse unui risc grav de a fi supuse torturii, unor tratamente sau pedepse inumane ori degradante sau oricărei alte încălcări a drepturilor fundamentale.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cinci ani de la data adoptării prezentului regulament, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea acestuia.

1.  După maximum doi ani de la adoptarea prezentului regulament și ulterior din doi în doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea acestuia, inclusiv impactul asupra drepturilor fundamentale.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului privind aplicarea regulamentului.

2.  Statele membre și agențiile Uniunii furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului privind aplicarea regulamentului.

(1)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2018)45709

Dl Claude MORAES

Președinte, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

ASP 13G205

Bruxelles

Subiect:  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare)

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

Având în vedere avizul grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportoarei, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, după reuniunea sa din 20 noiembrie 2018, Comisia pentru afaceri juridice, cu 20 voturi pentru, 0 vot împotrivă și 1 abținere(1), recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să examineze propunerea menționată mai sus în conformitate cu articolul 104.

Cu stimă,

Pavel Svoboda

Anexă: Avizul Grupului de lucru consultativ

(1)

Au fost prezenți următorii deputați: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

Anexă

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

    Bruxelles, 12.10.2018

AVIZ

ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

          CONSILIULUI

          COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație (reformare)

COM(2018) 303 final of 16.5.2018 - 2018/0153 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 28 iunie, 3 iulie și 6 septembrie 2018 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

La aceste reuniuni(1), în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de reformare a Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, următoarele:

1. Următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- în prima referire, eliminarea indicației „articolul 63 alineatul (3) litera (b)” și adăugarea mențiunii „articolul 79 alineatul (2)”;

- la articolul 1 alineatul (2), adăugarea cuvintelor „Uniunea și”;

- la articolul 3 alineatul (1), ștergerea cuvintelor inițiale „Fiecare stat membru se asigură că”;

- la articolul 3 alineatul (2) litera (k), înlocuirea cuvintelor „mai sus” cu mențiunea „la literele (a)-( j)”;

- la articolul 3 alineatul (5) și în partea introductivă a articolului 5 alineatul (1), ștergerea cuvintelor inițiale „Statele membre se asigură că”;

- la articolul 5 alineatul (1) litera (g), eliminarea cuvintelor de la sfârșit „către autoritățile competente din statele membre de origine”.

2. La articolul 3 alineatul (1), adăugarea cuvintelor „care își desfășoară activitatea” ar fi trebuit identificată cu săgeți de adaptare.

3. La articolul 3 alineatul (2), în fragmentul „existența unor organizații criminale implicate în traficul de migranți și activitățile acestora”, marcat cu un semn care indică o „eliminare de fond”, ar fi trebuit adăugat articolul hotărât înaintea cuvântului „trafic” [observația privește doar versiunea engleză].

4. La articolul 11, ar trebui șters articolul hotărât înainte de „Regulamentul (CE) nr. 810/2009” [observația privește doar versiunea engleză].

5. La articolul 13, trimiterea la „anexa I” ar trebui adaptată astfel încât să devină o trimitere la „anexa II”.

6. În anexa care conține un tabel de corespondență, numărul anexei indicat în mod eronat ca fiind „VII” ar trebui corectat cu „II”.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

(1)

  Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Crearea unei rețele europene de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare)

Referințe

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Data prezentării la PE

17.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

5.7.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

20.6.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Examinare în comisie

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Data adoptării

23.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

11

5

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Data depunerii

29.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

-

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 12 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate