POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev)

28.1.2019 - (COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)) - ***I

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Cécile Kashetu Kyenge
(prenovitev – člen 104 Poslovnika)


Postopek : 2018/0153(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0040/2019
Predložena besedila :
A8-0040/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0303),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 74 in 79(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0184/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov[1],

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 28. novembra 2018, naslovljenega na Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0040/2019),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Veliko povečanje mešanih migracijskih tokov v letih 2015 in 2016 je ustvarilo pritiske na sisteme za migracije, azil in upravljanje meja ter zahtevalo usklajen in učinkovit evropski odziv.

(3)  Veliko povečanje mešanih migracijskih tokov v letih 2015 in 2016 je ustvarilo pritiske na sisteme za migracije, azil in upravljanje meja, zlasti v državah članicah ob zunanjih mejah Unije, pri čemer so se pokazale strukturne omejitve politike Unije na področju migracij in potreba po usklajenem in učinkovitem evropskem odzivu.

(Uvodna izjava 2 je po novem uvodna izjava 3.)

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Cilj politike Unije na področju migracij je nadomestiti nedovoljene in nenadzorovane tokove z varnimi in dobro upravljanimi potmi v okviru celovitega pristopa, ki bo obravnaval vse vidike priseljevanja.

(2)  Politika Unije na področju migracij in azila bi se morala opirati na celovit globalni pristop, ki bi temeljil na načelih solidarnosti in odgovornosti v skladu s členom 80 PDEU, ter bi morala obravnavati vse vidike priseljevanja.

(Uvodna izjava 3 je po novem uvodna izjava 2.)

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Spoštovanje standardov glede človekovih pravic ostaja temeljno načelo Unije pri obravnavanju migracijske krize. Unija je zavezana varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin vseh migrantov, ne glede na njihov migracijski status, ob polnem spoštovanju mednarodnega prava.

(4)  Spoštovanje standardov glede človekovih pravic je temeljno načelo politike Unije na področju migracij. Unija je zavezana varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin vseh migrantov, ne glede na njihov migracijski status, ob polnem spoštovanju mednarodnega prava.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Ta uredba bi morala upoštevati temeljne pravice in načela, priznana v Splošni deklaraciji človekovih pravic, v členih 2 in 6 Pogodbe o Evropski uniji in potrjena v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina), pa tudi v ustreznih mednarodnih konvencijah.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Migracijski uradniki za zvezo bi morali pri opravljanju svojih nalog v celoti spoštovati človekovo dostojanstvo, zlasti v primerih, ki vključujejo ranljive osebe, še posebej mladoletnike, ženske, starejše in žrtve trgovine z ljudmi. Vsi ukrepi, ki jih pri opravljanju svojih nalog sprejmejo, bi morali biti sorazmerni s ciljem navedenih ukrepov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Da bi se zagotovilo učinkovito izvajanje politik Unije na področju priseljevanja v vseh njihovih vidikih, bi si bilo treba prizadevati za dosleden dialog in sodelovanje s ključnimi tretjimi državami izvora in tranzita migrantov in prosilcev za azil. Na podlagi takšnega sodelovanja bi moralo biti mogoče bolje upravljati priseljevanje, vključno z odhodi in vrnitvami, prispevati k stabilizaciji tokov migrantov, podpreti zmogljivosti za zbiranje in izmenjavo informacij ter preprečevati tihotapljenje migrantov in trgovino z ljudmi ter se proti tema pojavoma boriti, poleg tega pa zagotoviti dostop prosilcev za azil do zaščite.

(5)  Da bi se zagotovilo učinkovito izvajanje politik Unije na področju priseljevanja v vseh njihovih vidikih, bi si bilo treba prizadevati za dosleden dialog in sodelovanje. To sodelovanje naj bi omogočilo boljše upravljanje priseljevanja, vključno z odhodi, partnerstvi za mobilnost, zamenjavo nedovoljenih migracij z varnimi in zakonitimi potmi, dostojnimi in učinkovitimi vrnitvami ter reintegracijo, podpiranje zmogljivosti za zbiranje in izmenjavo informacij ter preprečevanje tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi ter boj proti njima, pa tudi dostop do mednarodne zaščite.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Glede na vse večje potrebe po obveščevalnih podatkih in informacijah, ki podpirajo oblikovanje politik na podlagi dejstev in operativne odzive, se od uradnikov za zvezo za priseljevanje pričakuje, da s svojim vpogledom in znanjem v celoti prispevajo k oblikovanju celovite slike stanja v tretjih državah.

(6)  Glede na vse večje potrebe po informacijah, ki podpirajo oblikovanje politik na podlagi dejstev in operativne odzive, se od uradnikov za zvezo za priseljevanje pričakuje, da s svojim vpogledom in znanjem v celoti prispevajo k oblikovanju celovite slike stanja v tretjih državah.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Napotitev sedanjih evropskih migracijskih uradnikov za zvezo na delo v ključne države izvora in tranzita, h čemur so voditelji držav in vlad pozvali v svojih sklepih z izrednega zasedanja z dne 23. aprila 2015, je bila prvi korak k razširitvi sodelovanja s tretjimi državami v zvezi z vprašanji, povezanimi z migracijami, in okrepitvi usklajevanja z uradniki za zvezo za priseljevanje, ki jih na delo napotijo države članice. Na podlagi teh izkušenj bo Komisija načrtovala dolgoročnejše napotitve uradnikov za zvezo za priseljevanje na delo v tretje države, da bi podprla razvoj ukrepov Unije na področju migracij, njihovo izvajanje in kar najbolj povečala njihov učinek.

(7)  Napotitev sedanjih evropskih migracijskih uradnikov za zvezo na delo v ključne tretje države izvora in tranzita, h čemur so voditelji držav in vlad pozvali v svojih sklepih z izrednega zasedanja z dne 23. aprila 2015, je bila prvi korak k razširitvi sodelovanja s tretjimi državami v zvezi z vprašanji, povezanimi z migracijami, in okrepitvi usklajevanja z uradniki za zvezo za priseljevanje, ki jih na delo napotijo države članice. Na podlagi teh izkušenj bo Komisija načrtovala dolgoročnejše napotitve uradnikov za zvezo za priseljevanje na delo v tretje države, da bi podprla razvoj ukrepov Unije na področju migracij, njihovo izvajanje in kar najbolj povečala njihov učinek.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Cilj te uredbe je zagotoviti boljšo koordinacijo in optimizirati uporabo uradnikov za zvezo, ki jih države članice, Komisija in agencije Unije napotijo na delo v tretje države, da bi učinkoviteje izvajale prednostne naloge EU za preprečevanje nezakonitega priseljevanja ter s tem povezanega čezmejnega kriminala, kot sta tihotapljenje migrantov in trgovina z ljudmi, ter boja proti njima, olajšale dejavnosti vrnitev, ponovnega sprejema in vključevanja, prispevale k integriranemu upravljanju zunanjih meja Unije, pa tudi podprle upravljanje zakonitega priseljevanja, med drugim tudi na področju mednarodne zaščite, preselitve in ukrepov vključevanja pred odhodom, ki jih izvajajo države članice in Unija.

(4)  Cilj te uredbe je zagotoviti boljšo koordinacijo in glede na to, da imajo uradniki za zvezo za priseljevanje strokovno znanje in izkušnje z različnih področij, olajšati uporabo dela teh uradnikov, ki jih države članice, Komisija in agencije Unije napotijo na delo v tretje države, da bi učinkoviteje in ob polnem spoštovanju obveznosti na humanitarnem področju in področju človekovih pravic izvajale prednostne naloge Unije za učinkovito upravljanje migracij, preprečevanje čezmejnega kriminala, tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi ter boj proti njim, olajšale dejavnosti dostojnih in učinkovitih vrnitev, ponovnega sprejema in reintegracije, prispevale k integriranemu upravljanju zunanjih meja Unije in podprle upravljanje zakonitega priseljevanja, med drugim tudi na področju mednarodne zaščite, preselitve in ukrepov vključevanja pred odhodom, ki jih izvajajo države članice in Unija.

(Uvodna izjava 8 je po novem uvodna izjava 4.)

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Ta uredba temelji na Uredbi Sveta (ES) št. 377/2004 in njen cilj je zagotoviti, da bi uradniki za zvezo za priseljevanje bolje prispevali k delovanju evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje, in sicer zlasti z vzpostavitvijo mehanizmov, s katerimi bi lahko države članice, Komisija in agencije Unije bolj sistematično koordinirale naloge in vloge svojih uradnikov za zvezo.

(9)  Ta uredba temelji na Uredbi Sveta (ES) št. 377/2004 in njen cilj je zagotoviti, da bi uradniki za zvezo za priseljevanje bolje prispevali k delovanju evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje, in sicer zlasti z vzpostavitvijo mehanizmov, s katerimi bi lahko države članice, Komisija in agencije Unije bolj sistematično koordinirale naloge in vloge svojih uradnikov za zvezo, napotenih v ključne tretje države izvora in tranzita.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Glede na to, da se lahko pooblastila in naloge uradnikov za zvezo za priseljevanje prekrivajo, bi si bilo treba ustrezno prizadevati za boljšo koordinacijo dela uradnikov, ki delujejo v isti tretji državi ali regiji. Kadar Komisija uradnike za zvezo za priseljevanje napoti na delo neposredno na diplomatska predstavništva Unije v tretji državi, bi morali ti ustanoviti in voditi mrežo uradnikov za zvezo za priseljevanje v tej tretji državi.

(10)  Glede na to, da uradnike za zvezo, ki so zadolženi za vprašanja migracij ali človekovih pravic, napotijo različni organi in se lahko njihovi mandati in naloge prekrivajo, bi bilo treba bolje uskladiti sodelovanje in izmenjavo informacij med uradniki za zvezo za priseljevanje v isti tretji državi ali regiji. Kadar Komisija uradnike za zvezo za priseljevanje napoti na delo neposredno na diplomatska predstavništva ali agencije Unije v tretji državi, bi morali ti ustanoviti in voditi mrežo uradnikov za zvezo za priseljevanje v tej tretji državi.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Vzpostavitev trdnega mehanizma upravljanja, ki bi zagotavljal boljšo koordinacijo vseh uradnikov za zvezo, katerih dolžnosti vključujejo obravnavo vprašanj priseljevanja, je nujna, da se kar najbolj zmanjšajo informacijske vrzeli in podvajanje dela ter se kar najbolj povečajo operativne zmogljivosti in učinkovitost. Usmerjevalni odbor bi moral zagotoviti navodila v skladu s prednostnimi nalogami politike Unije – ob upoštevanju zunanjih odnosov Unije – in prejeti potrebna pooblastila, da bi zlasti lahko sprejemal dvoletne delovne programe dejavnosti mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje, dodeljeval prilagojene priložnostne naloge uradnikom za zvezo za priseljevanje, ki obravnavajo prioritete in nove potrebe, ki še niso zajete v dvoletnih delovnih programih, razporejal sredstva dogovorjenim dejavnostim in odgovarjal za njihovo izvedbo.

(11)  Vzpostavitev trdnega mehanizma upravljanja, ki bi zagotavljal boljšo koordinacijo vseh uradnikov za zvezo, katerih dolžnosti vključujejo obravnavo vprašanj priseljevanja, je nujna, da se kar najbolj zmanjšajo informacijske vrzeli, prekrivanje nalog in podvajanje dela ter se kar najbolj povečajo operativne zmogljivosti in učinkovitost. Usmerjevalni odbor bi moral zagotoviti navodila v skladu s prednostnimi nalogami politike Unije – ob upoštevanju zunanjih odnosov Unije – in prejeti potrebna pooblastila, da bi zlasti lahko sprejemal letne delovne programe dejavnosti mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje, dodeljeval prilagojene priložnostne naloge uradnikom za zvezo za priseljevanje, ki obravnavajo prioritete in nove potrebe, ki še niso zajete v letnih delovnih programih, razporejal finančna sredstva dogovorjenim dejavnostim in odgovarjal za njihovo izvedbo.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Posebej bi bilo treba omogočiti, da bi lahko uradniki za zvezo za priseljevanje izvajali širše dejavnosti Unije za krepitev zmogljivosti, in sicer z razvojem skupnih osnovnih programov in tečajev usposabljanja pred napotitvijo v sodelovanju z ustreznimi agencijami Unije, in podpreti okrepitev operativne zmogljivosti mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje.

(14)  Posebej bi bilo treba omogočiti, da bi lahko uradniki za zvezo za priseljevanje izvajali širše dejavnosti Unije za krepitev zmogljivosti, in sicer z razvojem skupnih osnovnih programov in tečajev usposabljanja pred napotitvijo v sodelovanju z ustreznimi agencijami Unije, in podpreti okrepitev operativne zmogljivosti mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje, zlasti na področju temeljnih pravic.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Organi držav članic bi morali zagotoviti, da se strateška in operativna analitična gradiva, ki jih agencije Unije pripravijo v zvezi z nezakonitim priseljevanjem, vrnitvami, čezmejno kriminaliteto ali mednarodno zaščito in preselitvijo, dejansko posredujejo uradnikom za zvezo za priseljevanje v tretjih državah ter da se informacije, ki jih zagotovijo uradniki za zvezo za priseljevanje, izmenjujejo z ustreznimi agencijami Unije, zlasti z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, Europolom in Agencijo Evropske unije za azil, in sicer ob upoštevanju njihovih pravnih okvirov.

(16)  Organi držav članic bi morali zagotoviti, da se strateška in operativna analitična gradiva, ki jih agencije Unije pripravijo v zvezi z nedovoljenim priseljevanjem, dostojnimi in učinkovitimi vrnitvami in reintegracijo, čezmejno kriminaliteto ali mednarodno zaščito in preselitvijo, dejansko posredujejo uradnikom za zvezo za priseljevanje v tretjih državah ter da se informacije, ki jih zberejo uradniki za zvezo za priseljevanje, izmenjujejo z ustreznimi agencijami Unije, zlasti z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, Europolom in Agencijo Evropske unije za azil, in sicer ob upoštevanju njihovih pravnih okvirov.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Da bi se informacije, ki jih zbirajo mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje, uporabljale kar najbolj učinkovito, bi morale biti na voljo prek varne spletno podprte platforme za izmenjavo informacij.

(17)  Da bi se informacije, ki jih zbirajo mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje, uporabljale kar najbolj učinkovito, bi morale biti na voljo prek varne spletno podprte platforme za izmenjavo informacij, ob polnem spoštovanju pravice do varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Vsakršna obdelava in prenos osebnih podatkov, ki jih države članice izvajajo v okviru te uredbe, bi morala potekati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta21 ter v skladu z nacionalnimi določbami za prenos Direktive 2016/68022. Komisija in agencije Unije bi morale pri obdelavi osebnih podatkov uporabljati Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta23.

(20)  Vsakršna obdelava in prenos osebnih podatkov, ki jih države članice izvajajo v okviru te uredbe, bi morala potekati ob polnem spoštovanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta20 ter v skladu z nacionalnimi določbami za prenos Direktive 2016/68021. Komisija in agencije Unije bi morale pri obdelavi osebnih podatkov uporabljati Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta22.

__________________

__________________

21 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

20 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

22 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

21 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

23 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 008, 12.1.2001, str. 1).

22 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 008, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe bi se morala izvajati z namenom nudenja pomoči državljanom tretjih držav, ki se vračajo, omogočanja preselitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in izvajanja ukrepov Unije v zvezi s sprejemanjem zakonitih priseljencev. Zato je treba zagotoviti pravni okvir, ki priznava vlogo uradnikov za zvezo za priseljevanje na tem področju.

(21)  Obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe bi se morala dopustiti le z namenom nudenja pomoči državljanom tretjih držav, ki se vračajo, omogočanja preselitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, ali sprejema oseb v Unijo po zakonitih poteh in izvajanja ukrepov Unije v zvezi s sprejemanjem zakonitih priseljencev. Zato je treba zagotoviti pravni okvir, ki priznava vlogo uradnikov za zvezo za priseljevanje na tem področju.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Vračanje državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, bivanje ali prebivanje v državah članicah, v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta24 je bistveni sestavni del celovitih prizadevanj za boj proti nezakonitemu priseljevanju in predstavlja pomemben razlog javnega interesa bistvenega pomena.

(22)  Dostojno in učinkovito varno vračanje državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, bivanje ali prebivanje v državah članicah v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta23, je eden od sestavnih delov celovitih prizadevanj za boj proti nedovoljenim migracijam.

__________________

__________________

24 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

23 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Uradniki za zvezo za priseljevanje morajo obdelovati osebne podatke, da omogočijo operacije vračanja. Za tretje države vrnitve Komisija ne sprejema pogosto sklepov o ustreznosti na podlagi člena 45 Uredbe (EU) 2016/679 ali člena 36 Direktive (EU) 2016/680, in pogosto te tretje države ne sklenejo ali ne nameravajo skleniti sporazuma o ponovnem sprejemu z Unijo oziroma drugače zagotoviti ustreznih zaščitnih ukrepov v smislu člena 46 Uredbe (EU) 2016/679 ali v smislu nacionalnih določb za prenos člena 37 Direktive (EU) 2016/680. Kljub obsežnim prizadevanjem Unije za sodelovanje z glavnimi državami izvora nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, za katere velja obveznost vrnitve, ni vedno mogoče zagotoviti, da takšne tretje države sistematično izpolnjujejo obveznost na podlagi mednarodnega prava za ponovni sprejem njihovih lastnih državljanov. S sporazumi o ponovnem sprejemu, ki so jih sklenile ali o katerih se pogajajo Unija ali države članice in ki zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe za prenos podatkov v tretje države v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 2016/679 ali v skladu z nacionalnimi določbami za prenos člena 36 Direktive (EU) 2016/680, je zajeto omejeno število takšnih tretjih držav. Kadar takih sporazumov ni, bi morali osebne podatke prenašati uradniki za zvezo za priseljevanje za namene izvajanja operacij vračanja Unije, in sicer v skladu s pogoji iz člena 49(1)(d) Uredbe (EU) 2016/679 ali iz nacionalnih določb za prenos člena 38 Direktive (EU) 2016/680.

(23)  Uradniki za zvezo za priseljevanje morajo obdelovati osebne podatke, da zagotovijo ustrezno izvajanje postopkov vrnitve in uspešno izvrševanje odločb o vrnitvi. Za tretje države vrnitve Komisija ne sprejema pogosto sklepov o ustreznosti na podlagi člena 45 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta in pogosto te tretje države ne sklenejo sporazuma o ponovnem sprejemu z Unijo oziroma kako drugače ne zagotovijo ustreznih zaščitnih ukrepov v smislu člena 46 Uredbe (EU) 2016/679. Sporazume o ponovnem sprejemu, ki so jih sklenile ali o katerih se pogajajo Unija ali države članice in ki zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe za prenos podatkov v tretje države, bi bilo treba vključiti v pravila v Poglavju V Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Kadar je to v interesu zadevnih oseb, bi morali imeti uradniki za zvezo za priseljevanje možnost obdelave osebnih podatkov oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito in ki bodo morda preseljene, ter oseb, ki želijo zakonito migrirati v Unijo, da bi lahko potrdili njihovo identiteto in državljanstvo.

(24)  Kadar je to v interesu zadevnih oseb, bi morali imeti uradniki za zvezo za priseljevanje možnost obdelave osebnih podatkov oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali zaščito za osebe, ki so vložili prošnjo za preselitev, ter oseb, ki želijo zakonito migrirati v Unijo, da bi lahko potrdili njihovo identiteto in državljanstvo.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Ker cilja te uredbe, tj. optimalne uporabe uradnikov za zvezo za priseljevanje, ki jih države članice, Komisija in agencije EU napotijo na delo v tretje države za bolj učinkovito izvajanje prednostnih nalog Unije glede preprečevanja nezakonitega priseljevanja in boja proti njemu, lajšanja vrnitev, ponovnega sprejema in vključevanja, prispevanja k integriranemu upravljanju zunanjih meja Unije ter podpiranja upravljanja zakonitega priseljevanja ali mednarodnih shem zaščite, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj lažje doseže z usklajevanjem na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(25)  Ker cilja te uredbe, tj. optimalne uporabe različnih strokovnih znanj uradnikov za zvezo za priseljevanje, ki jih države članice, Komisija in agencije Unije napotijo na delo v tretje države za bolj učinkovito izvajanje prednostnih nalog Unije glede zagotavljanja boljšega upravljanja migracij, postopne zamenjave nedovoljenih migracij z varnimi in zakonitimi potmi za azil in migracije, preprečevanja tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi in boja proti njima, lajšanja dostojnih in učinkovitih vrnitev, ponovnega sprejema in vključevanja, prispevanja k integriranemu upravljanju zunanjih meja Unije ter podpiranja upravljanja zakonitega priseljevanja ali mednarodnih shem zaščite, in sicer ob polnem spoštovanju obveznosti na humanitarnem področju in področju človekovih pravic, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj lažje doseže z usklajevanjem na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba določa pravila za boljšo koordinacijo uradnikov za zvezo za priseljevanje, ki jih države članice, Komisija in agencije Unije napotijo na delo v tretje države, z oblikovanjem evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje.

1.  Ta uredba določa pravila za boljše sodelovanje in koordinacijo med uradniki za zvezo za priseljevanje, ki jih države članice, Komisija in agencije Unije napotijo na delo v tretje države, z oblikovanjem evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje, in sicer ob spoštovanju človekovih pravic.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  „uradnik za zvezo za priseljevanje“ pomeni:

1.  „uradnik za zvezo za priseljevanje“ pomeni uradnika, ki ga imenuje pristojni organ ene od držav članic ali Komisija ali agencija Unije, kot je določeno v ustreznem pravnem aktu Unije, ki se uporablja za dano agencijo, in napoti v tujino za obravnavanje vprašanj, povezanih s priseljevanjem.

(a) predstavnika ene od držav članic, ki ga na delo v tujino napoti urad za priseljevanje, organ kazenskega pregona ali drug pristojni organ, da bi vzpostavil in ohranjal stike z organi tretje države z namenom prispevati k preprečevanju nezakonitega priseljevanja in boju proti njemu, vrnitvi nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in upravljanju zakonitega priseljevanja;

 

(b)  uradnika za zvezo, ki ga na delo v tujino napoti Komisija, da bi vzpostavil in ohranjal stike z organi tretje države glede vprašanj, povezanih s priseljevanjem;

 

(c)  uradnika za zvezo, ki ga na delo v tujino napotijo agencije Unije, kot je določeno v njihovi pravni podlagi, za obravnavanje vprašanj, povezanih s priseljevanjem;

 

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Uradniki za zvezo za priseljevanje vzpostavijo in ohranjajo neposredne stike s pristojnimi organi tretje države in vsemi ustreznimi organizacijami v tretji državi , z namenom izvajanja te uredbe.

1.  Uradniki za zvezo za priseljevanje vzpostavijo in ohranjajo neposredne stike s pristojnimi organi tretje države, vključno z lokalnimi organi, in ustreznimi organizacijami v tretji državi, vključno z relevantnimi organizacijami civilne družbe, z namenom izvajanja te uredbe.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Uradniki za zvezo za priseljevanje zbirajo informacije za uporabo na operativni ali na strateški ravni ali na obeh ravneh. Take informacije ne vsebujejo osebnih podatkov. Take informacije se zlasti nanašajo na naslednje zadeve:

2.  Uradniki za zvezo za priseljevanje zbirajo informacije za uporabo na operativni ali na strateški ravni ali na obeh ravneh. Take informacije ne vsebujejo osebnih podatkov. Take informacije se nanašajo le na naslednje zadeve:

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  migracijske tokove , ki izvirajo iz države ali ki prek nje potekajo ;

(a)  migracijske tokove, ki izvirajo iz države ali ki prek nje potekajo, vključno z informacijami o starosti in spolu migrantov in o tem, kam nameravajo odpotovati v prihodnje;

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  incidente in dogodke, ki so lahko ali lahko postanejo vzrok novih usmeritev pri migracijskih tokovih ;

(d)  incidente in dogodke, ki so lahko ali lahko postanejo vzrok novih usmeritev ali prerazporeditev migracijskih tokov;

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  načine in sredstva za pomoč organom v tretjih državah pri preprečevanju tokov nezakonitega priseljevanja, ki izvirajo iz njihovih ozemelj ali ki skozi njih potekajo ;

(f)  načine in sredstva za pomoč organom v tretjih državah pri zagotavljanju ustrezne usmeritve in podpore na zunanjih mejah za spremljanje migracijskih tokov;

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  načine in sredstva za pomoč organom v tretjih državah pri zagotavljanju ustrezne usmeritve in podpore osebam, ki so bile v Unijo sprejete po zakonitih poteh;

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  načine in sredstva za pomoč organom v tretjih državah pri ocenjevanju splošnega stanja na področju temeljnih pravic v tretji državi, vključno z informacijami o lokaciji in pogojih v sprejemnih centrih in centrih za pridržanje ter o pogojih pridržanja;

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  načine in sredstva za omogočanje vrnitve, ponovnega sprejema in reintegracije ;

(g)  načine in sredstva za omogočanje dostojne in s človekovimi pravicami skladne vrnitve, ponovnega sprejema in reintegracije ter po možnosti za spremljanje položaja državljanov tretjih držav, ki se vračajo;

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  dostop prosilcev za azil do zaščite v tretji državi;

(h)  učinkovit dostop do zaščite, ki jo je tretja država sprejela ali uvedla za ranljive osebe;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  možne strategije in kanale za zakonito priseljevanje med Unijo in tretjimi državami, vključno s preselitvijo in drugimi zaščitnimi orodji ter tudi znanji in spretnostmi in potrebami trga dela;

(i)  strategije za zakonito priseljevanje, ki jih je treba spodbujati, in obstoječe kanale ali kanale, ki jih je treba oblikovati, med Unijo in tretjimi državami, vključno s preselitvijo, humanitarnimi vizumi, ki jih izdajo države članice, in drugimi zaščitnimi orodji, pa tudi partnerstvi za mobilnost, migracijami zaradi dela, vizumi za študente in združitvijo družin;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  ukrepe pred odhodom, ki so priseljencem na voljo v državi izvora ali tretji državi gostiteljici in ki podpirajo uspešno vključitev po zakonitem prihodu v države članice;

(j)  ukrepe pred odhodom, ki so migrantom na voljo v državi izvora ali tretji državi gostiteljici in ki podpirajo uspešno vključitev po zakonitem prihodu v države članice;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  zmogljivost, sposobnost, politične strategije, zakonodajo in pravno prakso tretjih držav na področjih iz točk (a) do (j).

(k)  prakse, zakonodajo in pravno prakso tretjih držav na področjih iz točk (a) do (j).

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Uradniki za zvezo za priseljevanje lahko nudijo pomoč pri:

4.  Uradniki za zvezo za priseljevanje lahko v okviru svojega strokovnega znanja in usposobljenosti nudijo pomoč pri:

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ugotavljanju identitete nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in omogočanju njihove vrnitve v skladu z Direktivo 2008/115/ES;

(a)  potrjevanju identitete nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav v skladu z Direktivo 2008/115/ES, da se olajša reintegracija državljanov tretjih držav, ki se vračajo

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  potrjevanju identitete in omogočanju preselitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, v Uniji;

(b)  potrjevanju identitete in omogočanju preselitve ali sprejema oseb, zlasti najranljivejših, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali so zanjo zaprosili, v Uniji, tako da se jim pred odhodom zagotovijo ustrezne usmeritve, informacije in podpora;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  potrjevanju identitete in omogočanju izvajanja ukrepov Unije v zvezi s sprejemom zakonitih priseljencev.

(c)  potrjevanju identitete in omogočanju izvajanja ukrepov Unije v zvezi s sprejemom zakonitih priseljencev, vključno s smernicami pred odhodom za migrantske delavce, študente in družinske člane, ki se sprejmejo v Unijo;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  olajšanju izvajanja ukrepov Unije v boju proti tihotapljenju migrantov in trgovini z ljudmi, tako da si informacije, ki so jih pridobili med izvajanjem svojih nalog, izmenjujejo v mrežah uradnikov za zvezo za priseljevanje in s pristojnimi organi držav članic, vključno z organi pregona.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Uradniki za zvezo za priseljevanje opravljajo svoje naloge v okviru svojih pristojnosti in v skladu z določbami, vključno s tistimi o varstvu osebnih podatkov, določenimi v zakonodaji Unije in nacionalni zakonodaji in vseh sporazumih ali dogovorih, sklenjenih s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami.

5.  Uradniki za zvezo za priseljevanje opravljajo svoje naloge v okviru svojih pristojnosti, ki jih določijo napotitveni organi, pri čemer v celoti spoštujejo človekovo dostojanstvo in temeljne pravice, zlasti ranljivih oseb, ter ravnajo v skladu z določbami, vključno s tistimi o varstvu osebnih podatkov, določenimi v zakonodaji Unije in nacionalni zakonodaji in vseh sporazumih ali dogovorih, sklenjenih s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami. Uradniki za zvezo za priseljevanje pri izvajanju svojih nalog upoštevajo različnost spolov.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice, Komisija in agencije Unije obvestijo usmerjevalni odbor o svojih načrtih za napotitev na delo uradnikov za zvezo za priseljevanje, vključno z opisom njihovih dolžnosti ter trajanjem njihove napotitve na delo.

1.  Države članice, Komisija in agencije Unije obvestijo usmerjevalni odbor o svojih načrtih za napotitev na delo uradnikov za zvezo za priseljevanje, vključno z opisom njihovih dolžnosti ter trajanjem njihove napotitve na delo. Obvestilo o napotitvi uradnikov za zvezo za priseljevanje se brez nepotrebnega odlašanja posreduje Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Informacije iz odstavka 1 se objavijo na varni spletno podprti platformi za izmenjavo informacij iz člena 9 .

2.  Informacije iz odstavka 1 se objavijo na varni spletno podprti platformi za izmenjavo informacij in v skladu s členom 9 .

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izmenjujejo podatke, kadar je to primerno, o izkušnjah v zvezi z dostopom prosilcev za azil do zaščite;

(c)  izmenjujejo podatke, kadar je to primerno, o izkušnjah v zvezi z dostopom do mednarodne zaščite;

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  usklajujejo stališča, ki jih je treba sprejeti v stikih s trgovinskimi prevozniki, kadar je to primerno;

črtano

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  se udeležujejo skupnih specializiranih tečajev usposabljanja, kadar je to primerno;

(e)  se udeležujejo skupnih specializiranih tečajev usposabljanja, zlasti o temeljnih pravicah in azilnih postopkih;

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  organizirajo sestanke za obveščanje in tečaje usposabljanja za člane diplomatskega in konzularnega osebja misij držav članic v tretji državi, kadar je to primerno;

(f)  organizirajo sestanke za obveščanje in tečaje usposabljanja za člane diplomatskega in konzularnega osebja misij držav članic v tretji državi, kadar je to primerno, vključno s posebnim usposabljanjem o azilnih postopkih in o zaščiti oseb v ranljivem položaju;

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje po potrebi in razpoložljivosti vključuje uradnike za zvezo za priseljevanje s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju zaščite otrok, trgovine z ljudmi, enakosti spolov in zaščite pred nasiljem na podlagi spola.

Obrazložitev

Položaj ranljivih oseb morajo ocenjevati uradniki za zvezo za priseljevanje, ki imajo ustrezno znanje in izkušnje na področju temeljnih pravic.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Uradniki za zvezo za priseljevanje, ki jih na delo napoti Komisija, koordinirajo mreže iz odstavka 1. V krajih, v katere Komisija ne napoti uradnikov za zvezo za priseljevanje, mreže koordinirajo uradniki za zvezo za priseljevanje, ki jih določijo člani mreže.

2.  Uradniki za zvezo za priseljevanje, ki jih na delo napoti Komisija, koordinirajo in podpirajo mreže iz odstavka 1. V krajih, v katere Komisija ne napoti uradnikov za zvezo za priseljevanje, mreže koordinirajo uradniki za zvezo za priseljevanje, ki jih napoti agencija Unije. V krajih, v katere ne Komisija ne agencije Unije ne napotijo uradnikov za zvezo za priseljevanje, mreže omogočajo uradniki za zvezo za priseljevanje, ki jih določijo člani mreže in potrdi Komisija.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Koordinator obvesti usmerjevalni odbor o imenovanju koordinatorjev mrež.

3.  Koordinator obvesti usmerjevalni odbor o imenovanju koordinatorjev mrež vsaj 15 dni pred začetkom opravljanja nalog koordinatorja mreže.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice se lahko tudi dogovorijo, da si njihovi uradniki za zvezo za priseljevanje med seboj delijo nekatere naloge.

2.  Države članice se lahko tudi dogovorijo, da si njihovi uradniki za zvezo za priseljevanje med seboj delijo nekatere naloge na podlagi svojega strokovnega znanja in specializirane usposobljenosti;

Obrazložitev

Vsako razširitev nalog uradnikov za zvezo za priseljevanje mora potekati spremljati boljše usklajevanje med strokovnim znanjem in posebno usposobljenostjo uradnika za zvezo in nalogami, ki jih ima.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Predstavniki tretjih držav, ki so pridružene izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, sodelujejo v usmerjevalnem odboru kot opazovalci.

3.  Poslanec Evropskega parlamenta, predstavniki tretjih držav, ki so pridružene izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, sodelujejo v usmerjevalnem odboru kot opazovalci.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Usmerjevalni odbor sprejme svoj poslovnik na podlagi predloga predsednika v treh mesecih po prvem sestanku. Poslovnik določa ureditev glasovanja.

1.  Usmerjevalni odbor po predhodnem posvetovanju z državami članicami sprejme svoj poslovnik na podlagi predloga predsednika v treh mesecih po prvem sestanku. Poslovnik določa ureditev glasovanja in postopke, na podlagi katerih Komisija sodeluje z nacionalnimi organi, da bi zagotovili nemoten pretok strateških in operativnih analitičnih produktov.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ob upoštevanju prednostnih nalog Unije na področju priseljevanja in v okviru nalog uradnikov za zvezo za priseljevanje, kot so opredeljene v tej uredbi, usmerjevalni odbor izvaja naslednje dejavnosti:

2.  Ob upoštevanju prednostnih nalog Unije na področju priseljevanja in analize, ki jo pripravijo ustrezne agencije Unije, ter v okviru nalog uradnikov za zvezo za priseljevanje, kot so opredeljene v tej uredbi, usmerjevalni odbor izvaja naslednje dejavnosti:

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  določi prednostne naloge in dejavnosti s sprejetjem dvoletnega delovnega programa ter navedbo virov, potrebnih za podporo tega dela;

(a)  določi prednostne naloge in dejavnosti s sprejetjem letnega delovnega programa ter navedbo virov, potrebnih za podporo tega dela, ki se brez nepotrebnega odlašanja posredujejo Evropskemu parlamentu;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pregleduje izvajanje dejavnosti iz dvoletnega delovnega programa, imenovanje koordinatorjev mrež in napredek, ki so ga dosegle mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje pri sodelovanju s pristojnimi organi v tretjih državah;

(b)  pregleduje izvajanje dejavnosti iz letnega delovnega programa, imenovanje koordinatorjev mrež in napredek, ki so ga dosegle mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje pri sodelovanju s pristojnimi organi v tretjih državah;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  sprejme dvoletno poročilo o dejavnostih;

(c)  sprejme letno poročilo o dejavnostih, ki ga brez nepotrebnega odlašanja posreduje Evropskemu parlamentu;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podpira razvoj sposobnosti uradnikov za zvezo za priseljevanje, vključno z razvojem skupnih osnovnih programov in tečajev usposabljanja pred napotitvijo ter z organizacijo skupnih seminarjev na teme iz člena 3(2);

(c)  podpira razvoj sposobnosti uradnikov za zvezo za priseljevanje, vključno z razvojem skupnih osnovnih programov in tečajev usposabljanja pred napotitvijo ter z organizacijo skupnih seminarjev na teme iz člena 3 na podlagi razpoložljivih ali novih specifičnih orodij usposabljanja, ki so jih razvile Agencija Evropske unije za temeljne pravice in ustrezne agencije Unije ali druge ustrezne mednarodne organizacije v zvezi s pravom Unije ali mednarodnim pravom na področju temeljnih pravic in azilnih postopkov, pri čemer se izogiba morebitnemu podvajanju usposabljanja, ki ga zagotavljajo te agencije;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  v sodelovanju z Agencijo za temeljne pravice pripravi in nadalje razvija posebne smernice, ki se uporabljajo za vse uradnike za zvezo za priseljevanje in ki določajo usmeritve o tem, kako zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic s posebnim poudarkom na ranljivih osebah;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice lahko za izvajanje dejavnosti iz odstavkov 2 in 3 prejmejo finančno podporo Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 515/2014.

4.  Države članice lahko za izvajanje dejavnosti iz odstavkov 2 in 3 prejmejo finančno podporo Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 515/2014. Komisija uvede operativne postopke, ki državam članicam omogočajo lažje vlaganje zahtevkov za finančno podporo Unije.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Uradniki za zvezo za priseljevanje in člani usmerjevalnega odbora zagotovijo, da se vse relevantne informacije in statistični podatki nalagajo in izmenjujejo prek varne spletno podprte platforme za izmenjavo informacij, ki jo vzpostavi in vzdržuje Komisija. Te informacije vsebujejo vsaj naslednje elemente:

1.  Uradniki za zvezo za priseljevanje in člani usmerjevalnega odbora zagotovijo, da se vse relevantne informacije in statistični podatki nalagajo in izmenjujejo prek varne spletno podprte platforme za izmenjavo informacij, ki jo vzpostavi in vzdržuje Komisija. Uradniki za zvezo za priseljevanje, ki omogočajo mrežo, kot je navedeno v členu 5(2), zagotovijo, da se vse relevantne informacije in statistični podatki nalagajo prek varne spletno podprte platforme za izmenjavo informacij. Pri izmenjavi podatkov strogo zaupne narave je potrebna kar največja previdnost. Poslanec Evropskega parlamenta, ki je imenovan, da v usmerjevalnem odboru sodeluje kot opazovalec, ima dostop do informacij na platformi za izmenjavo. Te informacije vsebujejo vsaj naslednje elemente:

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  relevantne dokumente, poročila in analitična gradiva na področju priseljevanja, zlasti dejstva o državah ali regijah, v katere so na delo napoteni uradniki za zvezo za priseljevanje;

(a)  relevantne dokumente, poročila in analitična gradiva o vprašanjih, povezanih s priseljevanjem, zlasti dejstva o državah ali regijah, v katere so na delo napoteni uradniki za zvezo za priseljevanje;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  biometrične ali biografske podatke, če so ti potrebni za potrditev identitete in državljanstva državljanov tretjih držav za namene vrnitve, vključno z vsemi vrstami dokumentov, ki jih je mogoče šteti za dokaze ali dokaze prima facie o državljanstvu;

(a)  biometrične ali biografske podatke, če so ti potrebni za potrditev identitete posameznika ter za preprečevanje tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi in boj proti njima;

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  sezname potnikov za povratne lete v tretje države;

(b)  sezname potnikov za povratne lete iz Unije v tretjo državo z namenom zagotavljanja učinkovitega dostopa do ukrepov reintegracije za državljane tretjih držav, ki se vračajo;

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Vsa izmenjava osebnih podatkov je strogo omejena na to, kar je potrebno za namene te uredbe.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Prenosi osebnih podatkov tretjim državam in mednarodnim organizacijam, ki jih uradniki za zvezo za priseljevanje izvajajo na podlagi tega člena, se izvajajo v skladu s poglavjem V Uredbe (EU) 2016/679 ali v skladu z nacionalnimi določbami za prenos Poglavja V Direktive (EU) 2016/680.

4.  Prenosi osebnih podatkov tretjim državam in mednarodnim organizacijam, ki jih uradniki za zvezo za priseljevanje izvajajo na podlagi tega člena, se izvajajo v skladu s poglavjem V Uredbe (EU) 2016/679 ali v skladu z nacionalnimi določbami za prenos Poglavja V Direktive (EU) 2016/680. Prepovedana je vsa izmenjava osebnih podatkov, ki se lahko uporabijo za identificiranje oseb ali skupin oseb, katerih prošnje za dostop do mednarodne zaščite so v postopku obravnave ali za katere obstaja resno tveganje, da bodo žrtve mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ali katere koli druge kršitve temeljnih pravic.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija pet let po datumu sprejetja te uredbe poroča Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu o uporabi Uredbe.

1.  Komisija najpozneje dve leti po datumu sprejetja te uredbe in nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu poroča o uporabi Uredbe, vključno z njenim učinkom na temeljne pravice.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice Komisiji predložijo vse potrebne informacije za pripravo poročila o uporabi Uredbe.

2.  Države članice in agencije Unije Komisiji predložijo vse potrebne informacije za pripravo poročila o uporabi Uredbe.

  • [1]  UL C 77, 28.3.2002, str. 1.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE 

D(2018)45709

Claude MORAES

predsednik Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

ASP 13G205

Bruselj

Zadeva:  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev)

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Cenjeni predsednik,

Odbor za pravne zadeve je ta predlog preučil v skladu s členom 104 Poslovnika Parlamenta, ki se nanaša na prenovitev.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v vsebinsko pristojnem odboru predlogi sprememb dopustni le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Predloge sprememb delov predloga, ki so nespremenjeni, vseeno lahko izjemoma in posamično sprejme predsednik vsebinsko pristojnega odbora, če meni, da je to potrebno zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali zaradi povezanosti predlogov sprememb z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Taki razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalke meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so že v predlogu opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve po razpravi na seji 20. novembra 2018 z 20 glasovi za, brez glasov proti in enim vzdržanim glasom[1] Odboru za državljanske pravice, pravosodje in notranje zadeve kot pristojnemu odboru priporoča, da nadaljuje preučevanje omenjenega predloga v skladu s členom 104.

S spoštovanjem,

Pavel Svoboda

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine

  • [1]  Navzoči so bili: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

Priloga

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 12. oktobra 2018

MNENJE

    ZA EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev)

COM(2018)0303 z dne 16.5.2018 – 2018/0153(COD)

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematični uporabi prenovitve pravnih aktov in zlasti odstavkom 9 sporazuma se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 28. junija, 3. julija in 6. septembra 2018, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je vložila Komisija.

Posvetovalna skupina je na teh sestankih[1] preučila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Uredbe Sveta (ES) št. 377/2004 z dne 19. februarja 2004 o vzpostavitvi mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje ter soglasno ugotovila naslednje:

1. Naslednje bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:

– v prvem sklicevanju črtanje navedbe „63(3)(b)“ in dodatek navedbe „79(2)“;

– v členu 1(2) dodane besede „na ravni Unije in“;

– v členu 3(1) črtanje začetnih besed „Vsaka država članica zagotovi, da njeni“;

– v členu 3(2)(k) nadomestitev besed „zgoraj navedenih“ z navedbo „iz točk (a) do (j)“;

– v členu 3(5) in v uvodnem besedilu člena 5(1) črtanje začetnih besed „Države članice zagotovijo, da njihovi“;

– v členu 5(1)(g) črtanje končnih besed „pristojnim organom držav članic pošiljateljic“.

2. (Ne zadeva slovenske različice, op. prev.)

3. (Ne zadeva slovenske različice, op.prev.)

4. (Ne zadeva slovenske različice, op.prev.)

5. V členu 13 bi bilo treba sklicevanje na „Prilogo I“ spremeniti v sklicevanje na „Prilogo II“.

6. V prilogi, ki vsebuje korelacijsko tabelo, bi bilo treba ustrezno številko iz priloge, navedeno kot „VII“, popraviti, tako da se glasi „II.“

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile izrecno opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec      pravni svetovalec      generalni direktor

  • [1]  Svoje delo je opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev evropske mreže uradnikov za zvezo za področje priseljevanja (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Datum predložitve EP

17.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

5.7.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

20.6.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Datum sprejetja

23.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

11

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Datum predložitve

29.1.2019

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev)

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

-

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 15. februar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov