Förfarande : 2018/0153(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0040/2019

Ingivna texter :

A8-0040/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.32
CRE 16/04/2019 - 8.32

Antagna texter :

P8_TA(2019)0390

BETÄNKANDE     ***I
PDF 257kWORD 111k
28.1.2019
PE 629.479v02-00 A8-0040/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning)

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Cécile Kashetu Kyenge

(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning))

(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0303),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 74 och 79.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0184/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–  med beaktande av skrivelsen av den 28 november 2018 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0040/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den kraftiga ökningen av blandade migrationsströmmar 2015 och 2016 har satt migrations-, asyl- och gränsförvaltningssystem under press, vilket kräver samordnade och effektiva åtgärder på europeisk nivå.

(3)  Den kraftiga ökningen av blandade migrationsströmmar 2015 och 2016 har satt migrations-, asyl- och gränsförvaltningssystemen under press, särskilt i de medlemsstater som är belägna vid unionens yttre gränser, och har visat att det finns strukturella begränsningar för unionens migrationspolitik och att det krävs samordnade och effektiva åtgärder på europeisk nivå.

(Skäl 2 blir skäl 3.)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Målet med unionens politik på migrationsområdet är att ersätta irreguljära och okontrollerade flöden med säkra och ordnade migrationsvägar genom en övergripande strategi som beaktar alla aspekter av invandring.

(2)  Unionens politik på migrations- och asylområdet bör bygga en övergripande global strategi som dels utgår från principerna om solidaritet och ansvarsfördelning enligt artikel 80 i EUF-fördraget, dels beaktar alla aspekter av invandring.

(Skäl 3 blir skäl 2.)

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Respekt för mänskliga rättigheter fortsätter att vara en grundläggande princip för unionen när det gäller hanteringen av migrationskrisen. Unionen är fast besluten att skydda alla migranters mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, oavsett deras migrationsstatus, i full överensstämmelse med internationell rätt.

(4)  Respekt för mänskliga rättigheter är en grundläggande princip för unionens politik på migrationsområdet. Unionen är fast besluten att skydda alla migranters mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, oavsett deras migrationsstatus, i full överensstämmelse med internationell rätt.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Denna förordning bör stå i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och de principer som fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i artiklarna 2 och 6 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och som bekräftas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) samt relevanta internationella konventioner.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Sambandsmännen för migration bör i sin tjänsteutövning fullt ut respektera den mänskliga värdigheten, särskilt i fall som rör utsatta personer, i synnerhet underåriga barn, kvinnor, äldre och offer för människohandel. Alla åtgärder som vidtas i tjänsteutövningen bör stå i proportion till de syften som eftersträvas genom sådana åtgärder.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att säkerställa ett effektivt genomförande av unionens invandringspolitik i alla dess aspekter, bör man eftersträva fortlöpande dialog och samarbete med viktiga tredjeländer som är ursprungs- och transitländer för migranter och asylsökande. Ett sådant samarbete bör skapa förutsättningar för en bättre hantering av invandring, inbegripet vad gäller frivilliga avresor och återvändande, stödja stabilisering av migrationsflödena, främja kapacitet att samla in och utbyta information samt förebygga och bekämpa människosmuggling och människohandel samt stödja asylsökandes tillgång till skydd.

(5)  För att säkerställa ett effektivt genomförande av unionens invandringspolitik i alla dess aspekter, bör man eftersträva fortlöpande dialog och samarbete. Ett sådant samarbete bör skapa förutsättningar för en bättre hantering av invandring, inbegripet vad gäller frivilliga avresor, partnerskap för rörlighet, ersättande av irreguljär migration med säkra och lagliga vägar, värdigt och effektivt återvändande och återanpassning, främja kapacitet att samla in och utbyta information samt förebygga och bekämpa människosmuggling och människohandel samt stödja tillgången till internationellt skydd.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Mot bakgrund av den ökande efterfrågan på underrättelser och information som kan ligga till grund för ett evidensbaserat beslutsfattande och operativa insatser, finns ett behov av sambandsmän för invandring för att säkerställa att deras insikter och kunskap bidrar fullt ut till skapandet av en övergripande bild av situationen i tredjeländer.

(6)  Mot bakgrund av den ökande efterfrågan på information som kan ligga till grund för ett evidensbaserat beslutsfattande och operativa insatser, finns ett behov av sambandsmän för invandring för att säkerställa att deras insikter och kunskap bidrar fullt ut till skapandet av en övergripande bild av situationen i tredjeländer.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Utplaceringen av europeiska sambandsmän för migration i viktiga ursprungs- och transitländer, i enlighet med vad som efterlystes i slutsatserna från det särskilda mötet med stats- och regeringscheferna den 23 april 2015, var ett första steg i riktning mot att förbättra samarbetet med tredjeländer om migrationsfrågor och intensifiera samordningen med sambandsmän för invandring som utplacerats av medlemsstaterna. På grundval av denna erfarenhet planeras mer långsiktiga utplaceringar av sambandsmän för invandring av kommissionen i tredjeländer för att stödja utvecklingen och genomförandet och maximera effekterna av unionens insatser på migrationsområdet.

(7)  Utplaceringen av europeiska sambandsmän för migration i viktiga tredjeländer som är ursprungs- och transitländer, i enlighet med vad som efterlystes i slutsatserna från det särskilda mötet med stats- och regeringscheferna den 23 april 2015, var ett första steg i riktning mot att förbättra samarbetet med tredjeländer om migrationsfrågor och intensifiera samordningen med sambandsmän för invandring som utplacerats av medlemsstaterna. På grundval av denna erfarenhet planeras mer långsiktiga utplaceringar av sambandsmän för invandring av kommissionen i tredjeländer för att stödja utvecklingen och genomförandet och maximera effekterna av unionens insatser på migrationsområdet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Syftet med denna förordning är att säkerställa bättre samordning mellan och optimera användningen av sambandsmän utplacerade i tredjeländer av medlemsstaterna, kommissionen och unionens organ så att man mer effektivt kan gripa sig an EU:s prioriteringar i fråga om att förebygga och bekämpa olaglig invandring och relaterad gränsöverskridande brottslighet såsom smuggling av migranter och människohandel, underlätta återvändande, återtagande och återanpassning, bidra till en integrerad förvaltning av EU:s yttre gränser, samt stödja hanteringen av laglig invandring, inbegripet på området för internationellt skydd, vidarebosättning och integrationsåtgärder före avresan som görs av medlemsstaterna och unionen.

(4)  Syftet med denna förordning är att säkerställa bättre samordning mellan och underlätta användningen av den varierande sakkunskap som innehas av sambandsmän för invandring utplacerade i tredjeländer av medlemsstaterna, kommissionen och unionens organ så att man mer effektivt och med full respekt för humanitära och människorättsliga skyldigheter kan gripa sig an unionens prioriteringar i fråga om att hantera migration på ett effektivt sätt, förebygga och bekämpa gränsöverskridande brottslighet, smuggling av migranter och människohandel, underlätta ett värdigt och effektivt återvändande, återtagande och återanpassning, bidra till en integrerad förvaltning av EU:s yttre gränser, samt stödja hanteringen av laglig invandring, inbegripet på området för internationellt skydd, vidarebosättning och integrationsåtgärder före avresan som görs av medlemsstaterna och unionen.

(Skäl 8 blir skäl 4.)

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Med utgångspunkt i rådets förordning (EG) nr 377/2004 syftar denna förordning till att säkerställa att sambandsmän för invandring i högre utsträckning bidrar till driften av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring, särskilt genom att inrätta en mekanism varigenom medlemsstaterna, kommissionen och unionens organ på ett mer systematiskt sätt kan samordna uppgifterna och rollerna för sina sambandsmän.

(9)  Med utgångspunkt i rådets förordning (EG) nr 377/2004 syftar denna förordning till att säkerställa att sambandsmän för invandring i högre utsträckning bidrar till driften av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring, särskilt genom att inrätta en mekanism varigenom medlemsstaterna, kommissionen och unionens organ på ett mer systematiskt sätt kan samordna uppgifterna och rollerna för sina sambandsmän som är utplacerade i viktiga tredjeländer som är ursprungs- och transitländer.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Med beaktande av att mandaten och uppgifterna för sambandsmän för invandring kan komma att överlappa varandra, bör vederbörliga insatser göras för att bättre samordna det arbete som utförs av tjänstemän som verkar inom samma tredjeland eller region. När sambandsmän för invandring utplacerats av kommissionen direkt vid unionens diplomatiska beskickningar i ett tredjeland, bör dessa ta initiativ till och leda nätverket för sambandsmän för invandring i det tredjelandet.

(10)  Med beaktande av att de sambandsmän som arbetar med migrations- eller människorättsfrågor är utplacerade av olika myndigheter och att deras mandat och uppgifter kan komma att överlappa varandra, bör samarbetet och informationsutbytet mellan sambandsmän för invandring som verkar inom samma tredjeland eller region samordnas på ett bättre sätt. När sambandsmän för invandring utplacerats av kommissionen direkt vid unionens diplomatiska beskickningar i ett tredjeland eller vid unionens organ, bör dessa ta initiativ till och leda nätverket för sambandsmän för invandring i det tredjelandet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Inrättandet av en robust styrmekanism som säkerställer bättre samordning av alla sambandsmän som arbetar med frågor som rör invandring som en del av sina arbetsuppgifter, är avgörande för att minimera informationsluckor och dubbelarbete och för att maximera operativ kapacitet och effektivitet. En styrelse bör ge vägledning i enlighet med unionens politiska prioriteringar – och med beaktande av unionens yttre förbindelser – och bör ges nödvändiga befogenheter, särskilt för att kunna anta tvååriga arbetsprogram för den verksamhet som ska bedrivas av nätverk av sambandsmän för invandring, välja ut skräddarsydda ad hoc-uppgifter för sambandsmän för invandring som täcker in prioriteringar och framväxande behov som inte redan omfattas av det tvååriga arbetsprogrammet samt fördela resurser till överenskomna verksamheter och ansvara för deras genomförande.

(11)  Inrättandet av en robust styrmekanism som säkerställer bättre samordning av alla sambandsmän som arbetar med frågor som rör invandring som en del av sina arbetsuppgifter, är avgörande för att minimera informationsluckor, överlappande uppgifter och dubbelarbete och för att maximera operativ kapacitet och effektivitet. En styrelse bör ge vägledning i enlighet med unionens politiska prioriteringar – och med beaktande av unionens yttre förbindelser – och bör ges nödvändiga befogenheter, särskilt för att kunna anta årliga arbetsprogram för den verksamhet som ska bedrivas av nätverk av sambandsmän för invandring, välja ut skräddarsydda ad hoc-uppgifter för sambandsmän för invandring som täcker in prioriteringar och framväxande behov som inte redan omfattas av det årliga arbetsprogrammet samt fördela finansiella resurser till överenskomna verksamheter och ansvara för deras genomförande.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Särskilda åtgärder bör vidtas för att främja en mer omfattande kapacitetsuppbyggande insats på unionsnivå för sambandsmän för invandring genom att man, i samarbete med berörda unionsorgan, utvecklar gemensamma läroplaner och förberedande utbildning inför utplacering, och för att stödja en förstärkt operativ kapacitet hos nätverk av sambandsmän för invandring.

(14)  Särskilda åtgärder bör vidtas för att främja en mer omfattande kapacitetsuppbyggande insats på unionsnivå för sambandsmän för invandring genom att man, i samarbete med berörda unionsorgan, utvecklar gemensamma läroplaner och förberedande utbildning inför utplacering, och för att stödja en förstärkt operativ kapacitet hos nätverk av sambandsmän för invandring, särskilt när det gäller grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Medlemsstaternas myndigheter bör säkerställa att unionsorganens strategiska och operativa analysprodukter rörande olaglig invandring, återvändande, gränsöverskridande brottslighet eller internationellt skydd och vidarebosättning verkligen når sambandsmän i tredjeländer och att den information som tillhandahålls av sambandsmän för invandring delas med berörda unionsorgan – särskilt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europol och Europeiska unionens asylbyrå, inom deras respektive rättsliga ramar.

(16)  Medlemsstaternas myndigheter bör säkerställa att unionsorganens strategiska och operativa analysprodukter rörande irreguljär invandring, återvändande och återanpassning som präglas av värdighet och effektivitet, gränsöverskridande brottslighet eller internationellt skydd och vidarebosättning verkligen når sambandsmän i tredjeländer och att den information som samlas in av sambandsmän för invandring delas med berörda unionsorgan – särskilt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europol och Europeiska unionens asylbyrå, inom deras respektive rättsliga ramar.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att säkerställa effektivast möjliga användning av information som samlas in av nätverken av sambandsmän för invandring, bör sådan information vara tillgänglig via en säker webbaserad plattform för informationsutbyte.

(17)  För att säkerställa effektivast möjliga användning av information som samlas in av nätverken av sambandsmän för invandring, bör sådan information vara tillgänglig via en säker webbaserad plattform för informationsutbyte som fullt ut respekterar rätten till skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  All behandling och överföring av personuppgifter som utförs av medlemsstaterna inom ramen för denna förordning bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67920 och med de nationella bestämmelser som införlivar direktiv (EU) 2016/68021. Kommissionen och unionens organ bör tillämpa Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200122 vid behandling av personuppgifter.

(20)  All behandling och överföring av personuppgifter som utförs av medlemsstaterna inom ramen för denna förordning bör ske i full överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67920 och med de nationella bestämmelser som införlivar direktiv (EU) 2016/68021. Kommissionen och unionens organ bör tillämpa Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200122 vid behandling av personuppgifter.

__________________

__________________

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning bör äga rum i syfte att bistå återvändande tredjelandsmedborgare, underlätta vidarebosättning för personer i behov av internationellt skydd och genomföra unionens åtgärder när det gäller lagliga invandrares rätt till inresa och vistelse. En rättslig ram som erkänner rollen för sambandsmännen för invandring i detta sammanhang är därför nödvändig.

(21)  Behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning bör vara tillåten endast i syfte att bistå återvändande tredjelandsmedborgare, underlätta vidarebosättning för personer i behov av internationellt skydd eller inresa och vistelse i unionen för personer på laglig väg och genomföra unionens åtgärder när det gäller lagliga invandrares rätt till inresa och vistelse. En rättslig ram som erkänner rollen för sambandsmännen för invandring i detta sammanhang är därför nödvändig.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Återsändande av tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa, vistelse eller bosättning i medlemsstaterna, i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG23, är en viktig del av de omfattande insatserna för att bekämpa olaglig invandring och utgör ett viktigt skäl av väsentligt allmänt intresse.

(22)  Ett värdigt, effektivt och säkert återvändande av tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa, vistelse eller bosättning i medlemsstaterna, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG23, är en del av de omfattande insatserna för att bekämpa irreguljär invandring.

__________________

__________________

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Sambandsmän för invandring behöver behandla personuppgifter för att underlätta återsändandeinsatser. Tredjeländer som bör ta emot återvändande är ofta inte föremål för beslut om adekvat skyddsnivå som antagits av kommissionen i enlighet med artikel 45 i förordning (EU) 2016/679, eller i enlighet med artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680, och har ofta inte ingått eller har ingen avsikt att ingå ett återtagandeavtal med unionen eller på annat sätt tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 46 i förordning (EU) 2016/679 eller i den mening som avses i de nationella bestämmelser som införlivar artikel 37 i direktiv (EU) 2016/680. Trots unionens omfattande insatser för att samarbeta med de viktigaste ursprungsländerna för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU och har en skyldighet att återvända, är det inte alltid möjligt att säkerställa att sådana tredjeländer systematiskt fullgör den skyldighet som fastställs i internationell rätt att återta landets egna medborgare. Återtagandeavtal som ingåtts eller håller på att förhandlas fram av unionen eller medlemsstaterna och som föreskriver lämpliga skyddsåtgärder för överföring av uppgifter till tredjeland i enlighet med artikel 46 i förordning (EU) 2016/679 eller i enlighet med de nationella bestämmelser som införlivar artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680, omfattar ett begränsat antal sådana tredjeländer. I en situation där det inte finns några sådana avtal, bör personuppgifter överföras från sambandsmän för invandring i syfte att genomföra unionens insatser för återvändande, om villkoren i artikel 49.1 d i förordning (EU) 2016/679 eller i de nationella bestämmelser som införlivar artikel 38 i direktiv (EU) 2016/680 är uppfyllda.

(23)  Sambandsmännen för invandring behöver behandla personuppgifter för att säkerställa korrekt genomförande av återvändandeförfaranden och framgångsrik verkställighet av beslut om återvändande. Tredjeländer som bör ta emot återvändande är ofta inte föremål för beslut om adekvat skyddsnivå som antagits av kommissionen i enlighet med artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och har ofta inte ingått ett återtagandeavtal med unionen eller på annat sätt sörjt för lämpliga skyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 46 i förordning (EU) 2016/679. Återtagandeavtal som ingåtts eller håller på att förhandlas fram av unionen eller medlemsstaterna och som föreskriver lämpliga skyddsåtgärder för överföring av uppgifter till tredjeland, bör omfatta de bestämmelser som avses i kapitel V i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  I de berörda personernas intresse bör sambandsmän för invandring kunna behandla personuppgifter för personer i behov av internationellt skydd inom ramen för vidarebosättning och för personer som vill invandra lagligt i unionen i syfte att bekräfta deras identitet och nationalitet.

(24)  I de berörda personernas intresse bör sambandsmän för invandring kunna behandla personuppgifter för personer i behov av internationellt skydd eller skydd för personer som har ansökt om vidarebosättning och för personer som vill invandra lagligt i unionen i syfte att bekräfta deras identitet och nationalitet.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Eftersom målen för denna förordning, som är att optimera användningen av sambandsmän för invandring som utplacerats av medlemsstaterna, kommissionen och unionens organ i tredjeländer för att mer effektivt genomföra unionens prioriteringar när det gäller att förebygga och bekämpa olaglig invandring, underlätta återvändande, återtagande och återanpassning, bidra till en integrerad förvaltning av EU:s yttre gränser, samt stödja hanteringen av laglig invandring eller internationellt skydd, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva, utan bättre kan uppnås genom samordning på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(25)  Eftersom målen för denna förordning, som är att optimera användningen av den varierande sakkunskap som innehas av sambandsmän för invandring som utplacerats av medlemsstaterna, kommissionen och unionens organ i tredjeländer för att mer effektivt genomföra unionens prioriteringar när det gäller att säkerställa en bättre migrationshantering, gradvis ersätta irreguljär migration med säkra och lagliga asyl- och migrationsvägar, förebygga och bekämpa smuggling av migranter och människohandel, underlätta värdigt och effektivt återvändande, återtagande och återanpassning, bidra till en integrerad förvaltning av EU:s yttre gränser och stödja hanteringen av laglig invandring eller internationellt skydd med full respekt för humanitära och människorättsliga skyldigheter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva, utan bättre kan uppnås genom samordning på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I denna förordning fastställs bestämmelser som ska förbättra samordningen mellan sambandsmän för invandring som utplacerats till tredjeländer av medlemsstater, kommissionen och unionsorgan genom inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring.

1.  I denna förordning fastställs bestämmelser som ska stärka samarbetet och samordningen mellan de sambandsmän för invandring som utplacerats i tredjeländer av medlemsstater, kommissionen och unionsorgan genom inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring, samtidigt som de mänskliga rättigheterna respekteras.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  sambandsman för invandring:

1.  sambandsman för invandring: en sambandsman som utsetts och utplacerats utomlands av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat eller av kommissionen eller ett unionsorgan i enlighet med den relevanta unionsrättsakt som är tillämplig på det berörda organet, för att arbeta med invandringsrelaterade frågor.

a) En företrädare för någon av medlemsstaterna som av en invandringsmyndighet, brottsbekämpande myndighet eller annan behörig myndighet har utplacerats utomlands för att upprätta och upprätthålla kontakter med myndigheterna i ett tredjeland i syfte att bidra till att förebygga och bekämpa olaglig invandring samt bidra till att tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna kan återvända och till hanteringen av laglig invandring.

 

b)  De sambandsmän som utplacerats utomlands av kommissionen för att upprätta och upprätthålla kontakter med tredjelandets myndigheter i invandringsrelaterade frågor.

 

c)  De sambandsmän som utplacerats utomlands av unionsorgan, enligt respektive rättslig grund, och som arbetar med invandringsrelaterade frågor.

 

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Sambandsmän för invandring ska upprätta och upprätthålla direkta kontakter med de behöriga myndigheterna i tredjelandet och alla lämpliga organisationer i tredjelandet, för att kunna tillämpa denna förordning.

1.  Sambandsmän för invandring ska upprätta och upprätthålla direkta kontakter med de behöriga myndigheterna i tredjelandet, inbegripet lokala myndigheter, och alla lämpliga organisationer i tredjelandet, inbegripet relevanta internationella organisationer, för att kunna tillämpa denna förordning.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Sambandsmän för invandring ska samla in information för användning på antingen operativ nivå eller strategisk nivå eller bådadera. Sådan information får inte innehålla personuppgifter. Sådan information ska särskilt avse följande frågor:

2.  Sambandsmän för invandring ska samla in information för användning på antingen operativ nivå eller strategisk nivå eller bådadera. Sådan information får inte innehålla personuppgifter. Sådan information ska avse endast följande frågor:

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Migrationsflöden med ursprung i eller som transiterar genom landet.

(a)  Migrationsflöden med ursprung i eller som transiterar genom landet, inbegripet uppgifter som migranternas ålders- och könsprofil samt framtida reseintentioner.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Tillbud och händelser som kan innebära eller blir orsak till en ny utveckling när det gäller migrations flöden.

(d)  Tillbud och händelser som kan innebära eller blir orsak till en ny utveckling eller ändrade migrationsflöden.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Sätt och metoder för att bistå myndigheterna i tredjeländer att förhindra flöden av olaglig invandring som härrör från eller transiterar genom deras territorier.

(f)  Sätt och metoder för att bistå myndigheterna i tredjeländer att ge lämplig vägledning och lämpligt stöd vid de yttre gränserna för att övervaka migrationsflödena.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Sätt och metoder för att bistå myndigheterna i tredjeländer att ge lämplig vägledning och lämpligt stöd till personer som beviljats rätt till inresa och vistelse i unionen på laglig väg.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb)  Sätt och metoder för att bistå myndigheterna i tredjeländer att bedöma den allmänna situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna i det tredjelandet, inbegripet information om platsen och villkoren för både mottagningscentrum och förvarsenheter, liksom villkoren för sådant förvar.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Sätt och metoder för att underlätta återvändande, återtagande och återintegrering.

(g)  Sätt och metoder för att underlätta återvändande, återtagande och återintegrering under värdiga former och med respekt för de mänskliga rättigheterna och om möjligt övervaka situationen för återvändande tredjelandsmedborgare.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Asylsökandes tillgång till skydd i tredjelandet.

(h)  Effektiv tillgång till skydd som tredjelandet har antagit eller genomfört till förmån för utsatta personer.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Möjliga lagliga invandringsstrategier och –kanaler mellan unionen och tredjeländer, inbegripet vidarebosättning och andra skyddsverktyg samt kompetens- och arbetsmarknadsbehov.

(i)  Lagliga invandringsstrategier som ska främjas och befintliga kanaler eller kanaler som ska utvecklas mellan unionen och tredjeländer, inbegripet vidarebosättning, humanitära viseringar som utfärdats av medlemsstaterna och andra skyddsverktyg samt partnerskap för rörlighet, arbetskraftsmigration, viseringar för studerande och familjeåterförening.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Åtgärder inför avresan som finns tillgängliga för invandrare i ursprungsländer eller i värdtredjeländer för att stödja en lyckad integration efter laglig ankomst i medlemsstater.

(j)  Åtgärder inför avresan som finns tillgängliga för migranter i ursprungsländer eller i värdtredjeländer för att stödja en lyckad integration efter laglig ankomst i medlemsstater.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Tredjeländers kapacitet, förmåga, politiska strategier, lagstiftning och rättspraxis när det gäller de frågor som anges i leden a–j.

(k)  Tredjeländers metoder, lagstiftning och rättspraxis när det gäller de frågor som anges i leden a–j.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Sambandsmän för invandring får bistå när det gäller att

4.  Sambandsmän för invandring får, inom ramen för sin sakkunskap och utbildningsnivå, bistå när det gäller att

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  fastställa identiteten på medborgare från tredjeland som vistas olagligt i medlemsstaterna och underlätta för dem att återvända i enlighet med direktiv 2008/115/EG,

(a)  bekräfta identiteten på medborgare från tredjeland som vistas olagligt i medlemsstaterna i enlighet med direktiv 2008/115/EG för att underlätta återintegrering av återvändande tredjelandsmedborgare,

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  bekräfta identiteten på och underlätta vidarebosättning av personer i behov av internationellt skydd i unionen,

(b)  bekräfta identiteten på och underlätta vidarebosättning eller inresa och vistelse för personer, särskilt de mest utsatta, som är i behov av eller söker internationellt skydd i unionen, genom att bistå dem på lämpligt sätt i fråga om vägledning före avresan, information och stöd,

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  bekräfta identiteten på lagliga invandrare och underlätta genomförandet av unionsåtgärder med avseende på mottagandet av dem.

(c)  bekräfta identiteten på lagliga invandrare och underlätta genomförandet av unionsåtgärder med avseende på mottagandet av dem, inbegripet vägledning före avresan för migrerande arbetstagare, studerande och familjemedlemmar som beviljats rätt till inresa och vistelse i unionen,

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  underlätta genomförandet av unionens åtgärder för att bekämpa människosmuggling och människohandel genom utbyte av information som de fått genom sitt arbete inom nätverken av sambandsmän för invandring och med behöriga myndigheter i medlemsstaterna, inbegripet brottsbekämpande myndigheter.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Sambandsmän för invandring ska utföra sina uppgifter inom ramen för sina ansvarsområden och i enlighet med de bestämmelser, inbegripet dem om skydd av personuppgifter, som fastställs i unionsrätten och i nationell rätt samt i alla avtal eller arrangemang som ingåtts med tredjeländer eller med internationella organisationer.

5.  Sambandsmän för invandring ska utföra sina uppgifter inom ramen för sina ansvarsområden, som ska fastställas av de utplacerande myndigheterna, med full respekt för den mänskliga värdigheten och de grundläggande rättigheterna, med särskild hänsyn till utsatta personer och i enlighet med de bestämmelser, inbegripet dem om skydd av personuppgifter, som fastställs i unionsrätten och i nationell rätt samt i alla avtal eller arrangemang som ingåtts med tredjeländer eller med internationella organisationer. Sambandsmännen för invandring ska ta hänsyn till jämställdhetsaspekterna när de utför sina uppgifter.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna, kommissionen och unionsorganen ska informera styrelsen om sina planer på utplacering av sambandsmän för invandring och även lämna en beskrivning av deras uppgifter och varaktigheten av deras utplacering.

1.  Medlemsstaterna, kommissionen och unionsorganen ska informera styrelsen om sina planer på utplacering av sambandsmän för invandring och även lämna en beskrivning av deras uppgifter och varaktigheten av deras utplacering. Meddelandet om utplacering av sambandsmän för invandring ska översändas till Europaparlamentet utan onödigt dröjsmål.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den information som avses punkt 1 ska göras tillgänglig på den säkra webbaserade plattform för informationsutbyte som föreskrivs i artikel 9.

2.  Den information som avses punkt 1 ska göras tillgänglig på den säkra webbaserade plattformen för informationsutbyte och i enlighet med artikel 9.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  vid behov utbyta information om erfarenheter vad gäller asylsökandes tillgång till skydd,

(c)  vid behov utbyta information om erfarenheter vad gäller tillgången till internationellt skydd,

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  vid behov samordna de ståndpunkter som ska intas i kontakterna med kommersiella transportörer,

utgår

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  vid behov delta i gemensam specialiserad utbildning,

(e)  delta i gemensam specialiserad utbildning, särskilt avseende grundläggande rättigheter och asylförfaranden,

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  vid behov organisera informationsmöten och utbildningskurser för medlemmar av den diplomatiska och konsulära personalen vid medlemsstaternas beskickningar i tredjelandet,

(f)  vid behov organisera informationsmöten och utbildningskurser för medlemmar av den diplomatiska och konsulära personalen vid medlemsstaternas beskickningar i tredjelandet, bland annat särskild utbildning om asylförfaranden och om skydd av personer i utsatta situationer,

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Nätverket av sambandsmän för invandring ska, där så är nödvändigt och tillgängligt, inbegripa sambandsmän för invandring med sakkunskap om skydd av barn, människohandel, jämställdhet och skydd mot könsrelaterat våld.

Motivering

Sambandsmän med lämplig sakkunskap om grundläggande rättigheter bör bedöma situationen för utsatta personer.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Sambandsmän som utplacerats av kommissionen ska samordna de nätverk som anges i punkt 1. På platser där kommissionen inte utplacerar sambandsmän för invandring, ska nätverket samordnas av en sambandsman för invandring enligt överenskommelse mellan nätverkets medlemmar.

2.  Sambandsmän som utplacerats av kommissionen ska samordna och stödja de nätverk som anges i punkt 1. På platser där kommissionen inte utplacerar sambandsmän för invandring, ska nätverket samordnas av den sambandsman för invandring som utplacerats av unionsorganet. På platser där varken kommissionen eller unionsorganen utplacerar sambandsmän för invandring, ska nätverket underlättas av en sambandsman för invandring enligt överenskommelse mellan nätverkets medlemmar och efter godkännande av kommissionen.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Samordnaren ska underrätta styrelsen om utnämningen av nätverkssamordnare.

3.  Samordnaren ska underrätta styrelsen om sin utnämning till nätverkssamordnare minst 15 dagar före sitt tillträde som nätverkssamordnare.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna kan även överenskomma om att deras sambandsmän för invandring ska fördela vissa uppgifter sinsemellan.

2.  Medlemsstaterna kan även överenskomma om att deras sambandsmän för invandring ska fördela vissa uppgifter sinsemellan, på grundval av den sakkunskap eller särskilda utbildning som sambandsmännen har.

Motivering

Eftersom man utökar sambandsmännens uppdrag bör man också se till att sambandsmännens sakkunskap eller särskilda utbildning harmonierar med de uppdrag som de ska utföra.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Företrädare för tredjeländer som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket ska medverka i styrelsen som observatörer.

3.  En ledamot av Europaparlamentet och företrädare för tredjeländer som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket ska medverka i styrelsen som observatörer.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska på förslag från ordföranden själv fastställa sin arbetsordning inom tre månader från styrelsens första möte. Arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om röstningsförfarandena.

1.  Styrelsen ska på förslag från ordföranden själv fastställa sin arbetsordning inom tre månader från styrelsens första möte efter föregående samråd med medlemsstaterna. Arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om röstningsförfarandena och förfarandena för kommissionens samarbete med nationella myndigheter för att säkerställa ett välfungerande utbyte av strategiska och operativa analysprodukter.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Med beaktande av unionens prioriteringar på invandringsområdet och inom ramen för de uppgifter som sambandsmännen för invandring har enligt denna förordning, ska styrelsen utföra följande uppgifter:

2.  Med beaktande av unionens prioriteringar på invandringsområdet, den analys som de relevanta unionsorganen tillhandahållit och inom ramen för de uppgifter som sambandsmännen för invandring har enligt denna förordning, ska styrelsen utföra följande uppgifter:

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Fastställa prioriteringar och verksamhet genom att anta ett tvåårigt arbetsprogram och ange vilka resurser som krävs för att utföra arbetet.

(a)  Fastställa prioriteringar och verksamhet genom att anta ett årligt arbetsprogram och ange vilka resurser som krävs för att utföra arbetet; detta ska översändas till Europaparlamentet utan onödigt dröjsmål.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Se över genomförandet av verksamhet som fastställts i det tvååriga arbetsprogrammet, utnämningen av nätverkssamordnare och de framsteg som gjorts av nätverk av sambandsmän för invandring i deras samarbete med behöriga myndigheter i tredjeländer.

(b)  Se över genomförandet av verksamhet som fastställts i det årliga arbetsprogrammet, utnämningen av nätverkssamordnare och de framsteg som gjorts av nätverk av sambandsmän för invandring i deras samarbete med behöriga myndigheter i tredjeländer.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Anta en tvåårsrapport om verksamheten.

(c)  Anta en årsrapport om verksamheten som ska översändas till Europaparlamentet utan onödigt dröjsmål.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Stödja kompetensutveckling hos sambandsmännen för invandring, inbegripet genom utarbetande av gemensamma läroplaner, förberedande utbildning inför utplacering och anordnande av gemensamma seminarier om sådana ämnen som anges i artikel 3.2.

(c)  Stödja kompetensutveckling hos sambandsmännen för invandring, inbegripet genom utarbetande av gemensamma läroplaner, förberedande utbildning inför utplacering och anordnande av gemensamma seminarier om sådana ämnen som anges i artikel 3, på grundval av nya särskilda utbildningsverktyg som utvecklats av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och de relevanta unionsorganen eller andra relevanta internationella organisationer med avseende på unionsrätten och internationell rätt på området grundläggande rättigheter och asylförfaranden, utan att överlappa de utbildningar som dessa organ erbjuder.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  I samarbete med FRA utarbeta och vidareutveckla särskilda riktlinjer som ska gälla alla sambandsmän för invandring och som ska ge vägledning om hur man garanterar respekt för de grundläggande rättigheterna med särskild hänsyn till utsatta personer.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  För genomförandet av de uppgifter som anges i punkterna 2 och 3 kan medlemsstaterna erhålla ekonomiskt stöd från unionen i enlighet med förordning (EU) nr 515/2014.

4.  För genomförandet av de uppgifter som anges i punkterna 2 och 3 kan medlemsstaterna erhålla ekonomiskt stöd från unionen i enlighet med förordning (EU) nr 515/2014. Kommissionen ska inrätta operativa förfaranden för att göra det lättare för medlemsstaterna att begära ekonomiskt stöd från unionen.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Sambandsmän för invandring och medlemmar av styrelsen ska säkerställa att all relevant information och statistik laddas upp på och utbyts via den säkra webbaserade plattform för informationsutbyte som upprättas och underhålls av kommissionen. Denna information ska åtminstone inbegripa följande element:

1.  Sambandsmän för invandring och medlemmar av styrelsen ska säkerställa att all relevant information och statistik laddas upp på och utbyts via den säkra webbaserade plattform för informationsutbyte som upprättas och underhålls av kommissionen. Den kontaktpunkt för nätverket som avses i artikel 5.2 ska säkerställa att all relevant information och statistik laddas upp på den säkra webbaserade plattformen för informationsutbyte. Yttersta försiktighet måste vidtas vid utbyte av information av strikt konfidentiell karaktär. Den ledamot av Europaparlamentet som utsetts att delta i styrelsen som observatör ska ha tillgång till plattformen för informationsutbyte. Denna information ska åtminstone inbegripa följande element:

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Relevanta dokument, rapporter och analysprodukter på invandringsområdet, särskilt faktainformation om länder eller regioner i vilka sambandsmän för invandring har utplacerats.

(a)  Relevanta dokument, rapporter och analysprodukter om invandringsrelaterade frågor, särskilt faktainformation om länder eller regioner i vilka sambandsmän för invandring har utplacerats.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  biometriska eller biografiska uppgifter när så krävs för att fastställa tredjelandsmedborgares identitet och nationalitet för återvändandeändamål, inbegripet alla typer av handlingar som kan anses utgöra bevis eller tillräcklig bevisning för medborgarskap,

(a)  biometriska eller biografiska uppgifter när så krävs för att fastställa en persons identitet och uppgifter som behövs för att förebygga och bekämpa människosmuggling och människohandel,

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  passagerarförteckningar för återsändandeflygningar till tredjeländer,

(b)  passagerarförteckningar för återsändandeflygningar från unionen till ett tredjeland i syfte att säkerställa effektiv tillgång till återintegreringsåtgärder för återvändande tredjelandsmedborgare,

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Allt utbyte av personuppgifter ska strikt begränsas till vad som är nödvändigt för tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Överföring av personuppgifter som sambandsmän för invandring utför enligt denna artikel till tredjeländer och internationella organisationer ska ske i enlighet med kapitel V i förordning (EU) 2016/679 eller med nationella bestämmelser som införlivar kapitel V i direktiv (EU) 2016/680.

4.  Överföring av personuppgifter som sambandsmän för invandring utför enligt denna artikel till tredjeländer och internationella organisationer ska ske i enlighet med kapitel V i förordning (EU) 2016/679 eller med nationella bestämmelser som införlivar kapitel V i direktiv (EU) 2016/680. Allt utbyte av personuppgifter som kan användas för att identifiera personer eller grupper av personer vars begäran om internationellt skydd håller på att behandlas eller personer eller grupper av personer som löper en allvarlig risk att utsättas för tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller någon annan kränkning av de grundläggande rättigheterna ska vara förbjudet.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fem år efter antagandet av denna förordning ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och Europeiska rådet om tillämpningen av förordningen.

1.  Senast två år efter antagandet av denna förordning och därefter vartannat år ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och Europeiska rådet om tillämpningen av förordningen, inbegripet om dess inverkan på de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska ge kommissionen den information som krävs för utarbetandet av rapporten om tillämpningen av förordningen.

2.  Medlemsstaterna och unionsorganen ska ge kommissionen den information som krävs för utarbetandet av rapporten om tillämpningen av förordningen.

(1)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2018)45709

Claude Moraes

Ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

ASP 13G205

Bryssel

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning)

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Till ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 i parlamentets arbetsordning om omarbetning.

Punkt 3 i denna artikel har följande lydelse:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det utskott som är ansvarigt för ärendet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anges i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”

Efter yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har granskat det omarbetade förslaget, och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, efter omröstningen om förslaget med 20 röster för, 0 röster emot och 1 nedlagd röst(1) vid sammanträdet den 20 november 2018, att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, som ansvarigt utskott behandlar ovanstående förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

(1)

Följande ledamöter var närvarande: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

Bilaga

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 11 oktober 2018

YTTRANDE

TILL  EUROPAPARLAMENTET

  RÅDET

  KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning))

COM(2018) 303 final av den 16 maj 2018 - 2018/0153 (COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 28 juni, 3 juli och 6 september 2018 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdena(1) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning, som syftar till en omarbetning av rådets förordning (EG) nr 377/2004 av den 19 februari 2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring, och slog i samförstånd fast följande:

1. Följande borde ha markerats med den gråskuggning som brukar användas för att markera innehållsmässiga ändringar:

– I första beaktandeledet: strykningen av uppgiften ”63.3 b” och tillägget av uppgiften ”79.2”.

– I artikel 1.2: tillägget av orden ”unionsrätten och”.

– I artikel 3.1: strykningen av de inledande orden ”varje medlemsstat ska sörja för att dess”.

– I artikel 3.2 k: ersättningen av ordet ”ovan” med uppgiften ”i leden a–j”.

– I artikel 3.5 och i inledningen till artikel 5.1: strykningen av de inledande orden ”varje medlemsstat skall se till att deras”.

– I artikel 5.1 g: strykningen av de sista orden ”, till de utsändande medlemsstaternas behöriga myndigheter”.

2. I artikel 3.1 påverkar tillägget av ordet ”operating” i den engelska språkversionen inte den svenska.

3. I artikel 3.2 påverkar ändringen av ordalydelsen ”the existence and activities of criminal organisations involved in smuggling of immigrants,” i den engelska språkversionen inte den svenska.

4. I artikel 11 påverkar strykningen av ordet ”the” i den engelska språkversionen inte den svenska.

5. I artikel 13 bör hänvisningen till ”bilaga I” ändras till en hänvisning till bilaga II.

6. I den bilaga som innehåller en jämförelsetabell anges bilagans nummer felaktigt som ”VII” och bör ändras till ”II”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

F. DREXLER      H LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

(1)

Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning)

Referensnummer

COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Framläggande för parlamentet

17.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

5.7.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

20.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Cécile Kashetu Kyenge

11.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

10.7.2018

5.11.2018

10.1.2019

23.1.2019

Antagande

23.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

11

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

Ingivande

29.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

11

-

ECR

Daniel Dalton, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Kinga Gál, Lívia Járóka

5

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy