ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti

  29.1.2019 - (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)) - ***I

  Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  Zpravodajka: Karima Delli


  Postup : 2018/0130(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0042/2019
  Předložené texty :
  A8-0042/2019
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti

  (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0275),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0195/2018),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018[1],

  –  po konzultaci s Výborem regionů,

  –  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0042/2019),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh rozhodnutí

  Čl. 1 – odst. 1

  Směrnice 96/53/ES

  Čl. 9a – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3)  Odstavec 1 se použije od [XXX] [OP vložte prosím datum: 4 měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost].

  (3)  Odstavec 1 se použije od [XXX] [OP vložte prosím datum: 6 měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost].

  • [1]   Úř. věst. C

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Stanovená lhůta provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky kabin vykazující zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti.

  Referenční údaje

  COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)

  Datum předložení EP

  17.5.2018

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  11.6.2018

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Karima Delli

  21.6.2018

   

   

   

  Projednání ve výboru

  15.10.2018

  10.1.2019

   

   

  Datum přijetí

  22.1.2019

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  39

  1

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

  Datum předložení

  29.1.2019

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  39

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  ENF

  Christelle Lechevalier, Georg Mayer

  GUE/NGL

  Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

  S&D

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  1

  -

  EFDD

  Daniela Aiuto

  1

  0

  GUE/NGL

  João Pimenta Lopes

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  Poslední aktualizace: 12. února 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí