RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ seoses tähtpäevaga, mil hakatakse rakendama maksimaalpikkuse erieeskirju paremate aerodünaamiliste omadustega, energiatõhusamate ja ohutumate kabiinide puhul

  29.1.2019 - (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)) - ***I

  Transpordi- ja turismikomisjon
  Raportöör: Karima Delli


  Menetlus : 2018/0130(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0042/2019
  Esitatud tekstid :
  A8-0042/2019
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ seoses tähtpäevaga, mil hakatakse rakendama maksimaalpikkuse erieeskirju paremate aerodünaamiliste omadustega, energiatõhusamate ja ohutumate kabiinide puhul

  (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0275),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0195/2018),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

  –  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust[1],

  –  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

  –  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0042/2019),

  1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

  2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  Muudatusettepanek    1

  Ettepanek võtta vastu otsus

  Artikkel 1 – lõik 1

  Direktiiv 96/53/EÜ

  Artikkel 9a – lõige 3

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3)  Lõiget 1 hakatakse kohaldama alates [XXX] [väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: neli kuud alates käesoleva otsuse jõustumisest].

  3)  Lõiget 1 hakatakse kohaldama alates [XXX] [väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: kuus kuud alates käesoleva otsuse jõustumisest].

  • [1]    ELT C

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Tähtpäev, mil hakatakse rakendama maksimaalpikkuse erieeskirju paremate aerodünaamiliste omadustega, energiatõhusamate ja ohutumate kabiinide puhul

  Viited

  COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  17.5.2018

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  TRAN

  11.6.2018

   

   

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  Karima Delli

  21.6.2018

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  15.10.2018

  10.1.2019

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  22.1.2019

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  39

  1

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

  Esitamise kuupäev

  29.1.2019

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  39

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  ENF

  Christelle Lechevalier, Georg Mayer

  GUE/NGL

  Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

  S&D

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  1

  EFDD

  Daniela Aiuto

  1

  0

  GUE/NGL

  João Pimenta Lopes

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  –  :  vastu

  0  :  erapooletu

  Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2019
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika