Eljárás : 2018/0130(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0042/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0042/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.16

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0236

JELENTÉS     ***I
PDF 177kWORD 56k
29.1.2019
PE 626.842v02-00 A8-0042/2019

a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Karima Delli

PR_COD_1amCom

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0275),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0195/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0042/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

Directive 96/53/EC

9 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdést [XXX] [a pontos dátumot a Kiadóhivatal illeszti be: 4 hónappal e határozat hatálybalépést követően]-tól/-től kezdődően kell alkalmazni.

(3)  Az (1) bekezdést [XXX] [a pontos dátumot a Kiadóhivatal illeszti be: 6 hónappal e határozat hatálybalépést követően]-tól/-től kezdődően kell alkalmazni.

(1)

HL C …, ..., ...


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje

Hivatkozások

COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Karima Delli

21.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.10.2018

10.1.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

A benyújtás dátuma

29.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Daniela Aiuto

1

0

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat