MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä

29.1.2019 - (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) - ***I

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Andrey Novakov, Constanze Krehl


Menettely : 2018/0196(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0043/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0043/2019
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0375),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 177 artiklan, 322 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 349 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0230/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon[2],

–  ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen 25. lokakuuta 2018 antaman lausunnon[3],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon, talousarvion valvontavaliokunnan kannan tarkistuksina, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kannan tarkistuksina (A8-0043/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  SEUT-sopimuksen 174 artiklassa määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden tai saarten jälkeenjääneisyyttä ja että erityistä huomiota kiinnitetään maaseutualueisiin, teollisuuden muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin. SEUT-sopimuksen 175 artiklassa edellytetään, että unioni tukee näiden tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, jota se harjoittaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan investointipankin ja muiden olemassa olevien välineiden kautta. SEUT-sopimuksen 322 artikla muodostaa perustan sellaisten varainhoitosääntöjen hyväksymiselle, joissa vahvistetaan talousarvion laatimista ja toteuttamista sekä tilinpäätöksen esittämistä ja tilintarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, sekä sellaisten sääntöjen hyväksymiselle, joilla järjestetään taloushallinnon henkilöstön toiminnan valvonta.

(1)  SEUT-sopimuksen 174 artiklassa määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden tai saarten jälkeenjääneisyyttä ja että erityistä huomiota kiinnitetään maaseutualueisiin, teollisuuden muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin. Nämä alueet hyötyvät erityisesti koheesiopolitiikasta. SEUT-sopimuksen 175 artiklassa edellytetään, että unioni tukee näiden tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, jota se harjoittaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan investointipankin ja muiden olemassa olevien välineiden kautta. SEUT-sopimuksen 322 artikla muodostaa perustan sellaisten varainhoitosääntöjen hyväksymiselle, joissa vahvistetaan talousarvion laatimista ja toteuttamista sekä tilinpäätöksen esittämistä ja tilintarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, sekä sellaisten sääntöjen hyväksymiselle, joilla järjestetään taloushallinnon henkilöstön toiminnan valvonta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Euroopan unionin ja sen kansalaisten tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että koheesiopolitiikka on edelleen unionin keskeinen investointipolitiikka, jonka rahoitus säilytetään kaudella 2021–2027 vähintään samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 2014–2020. Uutta rahoitusta muille toiminta-aloille tai unionin ohjelmille ei saa myöntää Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahasto plussan tai koheesiorahaston kustannuksella.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Jotta voitaisiin edelleen kehittää sellaisten unionin rahastojen koordinoitua ja yhdenmukaistettua täytäntöönpanoa, joita toteutetaan käyttämällä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia ja joihin kuuluvat Euroopan aluekehitysrahasto, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plus, jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahasto sekä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia käyttäen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahastosta, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä, jäljempänä ’BMVI’, rahoitettavat toimenpiteet, olisi SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla annettava kaikkiin näihin rahastoihin, jäljempänä ’rahastot’, sovellettavat yhteiset säännökset, joissa määritetään tarkkaan eri säännösten soveltamisalat. Lisäksi olisi annettava SEUT-sopimuksen 177 artiklan nojalla yhteiset säännökset, jotka kattavat EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston ja EMKR:n politiikkakohtaiset säännöt.

(2)  Jotta voitaisiin edelleen kehittää sellaisten unionin rahastojen koordinoitua ja yhdenmukaistettua täytäntöönpanoa, joita toteutetaan käyttämällä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia ja joihin kuuluvat Euroopan aluekehitysrahasto, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plus, jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, jäljempänä ’maaseuturahasto’ sekä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia käyttäen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahastosta, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä, jäljempänä ’BMVI’, rahoitettavat toimenpiteet, olisi SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla annettava kaikkiin näihin rahastoihin, jäljempänä ’rahastot’, sovellettavat yhteiset säännökset, joissa määritetään tarkkaan eri säännösten soveltamisalat. Lisäksi olisi annettava SEUT-sopimuksen 177 artiklan nojalla yhteiset säännökset, jotka kattavat EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston, maaseuturahaston ja EMKR:n politiikkakohtaiset säännöt.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Syrjäisimpien alueiden ja pohjoisen harvaan asuttujen alueiden olisi voitava hyötyä erityistoimenpiteistä ja lisärahoituksesta SEUT-sopimuksen 349 artiklan ja vuoden 1994 liittymissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan mukaisesti.

(4)  Syrjäisimpien alueiden ja pohjoisen harvaan asuttujen alueiden olisi voitava hyötyä erityistoimenpiteistä ja lisärahoituksesta SEUT-sopimuksen 349 artiklan ja vuoden 1994 liittymissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan mukaisesti niiden maantieteellisestä sijainnista johtuvien erityisten haittojen kompensoimiseksi.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 artiklassa määrättyjä horisontaalisia periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi otettava huomioon myös Euroopan unionin perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi noudatettava vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden ja komission olisi pyrittävä poistamaan epätasa-arvoa, edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan huomioon sukupuolinäkökohdat sekä torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla millään tavalla edistetään erottelua. Rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava huomioon kestävä kehitys sekä se, että unioni edistää ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja saastuttaja maksaa -periaatetta noudattaen. Yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi sisämarkkinoiden yhtenäisyyden suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia.

(5)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 artiklassa määrättyjä horisontaalisia periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi otettava huomioon myös Euroopan unionin perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi noudatettava lapsen oikeuksia koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta sekä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset. Rahastot olisi tässä yhteydessä pantava täytäntöön laitoshoidosta luopumista ja avohoitoa edistävällä tavalla. Jäsenvaltioiden ja komission olisi pyrittävä poistamaan epätasa-arvoa, edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan huomioon sukupuolinäkökohdat sekä torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla millään tavalla edistetään erottelua tai syrjintää, eikä infrastruktuuria, johon vammaisilla henkilöillä ei ole esteetöntä pääsyä. Rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava huomioon kestävä kehitys sekä se, että unioni edistää ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja saastuttaja maksaa -periaatetta noudattaen ja ottaen huomioon Pariisin sopimuksen sitoumukset. Yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi sisämarkkinoiden yhtenäisyyden suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia. Köyhyys on EU:n suurimpia haasteita. Rahastoista olisi sen vuoksi tuettava köyhyyden hävittämistä. Niiden olisi myös pyrittävä täyttämään unionin ja sen jäsenvaltioiden antamat sitoumukset, jotka koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, rahastoista edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka mukaan 25 prosentilla EU:n talousarviomenoista olisi tuettava ilmastotavoitteita.

(9)  Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, rahastoista edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka mukaan 30 prosentilla EU:n talousarviomenoista olisi tuettava ilmastotavoitteita. Ilmastokestävyyden varmistamismekanismien olisi oltava erottamaton osa suunnittelua.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Kun otetaan huomioon kolmansista maista tulevan maahanmuuton vaikutus, koheesiopolitiikalla olisi edistettävä integrointiprosessia erityisesti tarjoamalla infrastruktuuritukea etulinjassa oleville kaupungeille ja paikallis- ja aluehallinnoille, jotka osallistuvat enemmän integrointipolitiikkojen toteutukseen.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Osan unionin talousarviosta rahastoihin osoitettavasta rahoituksesta olisi oltava sellaista, että komissio toteuttaa sen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) [uuden varainhoitoasetuksen numero]12, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, tarkoitetussa merkityksessä. Tämän vuoksi silloin kun rahastojen täytäntöönpanossa käytetään yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, komission ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava varainhoitoasetuksessa säädettyjä periaatteita, kuten moitteettoman varainhoidon, avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.

(10)  Osan unionin talousarviosta rahastoihin osoitettavasta rahoituksesta olisi oltava sellaista, että komissio toteuttaa sen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) [uuden varainhoitoasetuksen numero]12, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, tarkoitetussa merkityksessä. Tämän vuoksi silloin kun rahastojen täytäntöönpanossa käytetään yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, komission ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava varainhoitoasetuksessa säädettyjä periaatteita, kuten moitteettoman varainhoidon, avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Jäsenvaltioiden olisi vastattava ohjelmien valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tämän olisi tapahduttava asianmukaisella alueellisella tasolla jäsenvaltioiden institutionaalisten, oikeudellisten ja rahoituspuitteiden mukaisella tavalla ja jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten nimeämien elinten toteuttamana. Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä laatimasta sääntöjä, jotka tekevät varojen käytöstä edunsaajille monimutkaisempaa.

__________________

__________________

12 EUVL L […], […], s. […].

12 EUVL L […], […], s. […].

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Rahastojen täytäntöönpanossa keskeisessä asemassa on kumppanuusperiaate, jonka lähtökohtana on monitasoinen hallinnointi ja jolla varmistetaan kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen. Jotta nykyisten kumppanuusjärjestelyjen käyttöä voitaisiin jatkaa, olisi edelleen sovellettava komission delegoitua asetusta (EU) N:o 240/201413.

(11)  Rahastojen täytäntöönpanossa keskeisessä asemassa on kumppanuusperiaate, jonka lähtökohtana on monitasoinen hallinnointi ja jolla varmistetaan alue- ja paikallisviranomaisten sekä muiden viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen. Jotta nykyisten kumppanuusjärjestelyjen käyttöä voitaisiin jatkaa, komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa tai mukauttaa komission delegoitua asetusta (EU) N:o 240/201413.

__________________

__________________

13 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1).

13 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Talouspolitiikan EU-ohjausjakso muodostaa unionin tasolla kehyksen kansallisten uudistusten painopisteiden määrittämiselle ja näiden uudistusten toteuttamisen seurannalle. Jäsenvaltiot laativat omat kansalliset monivuotiset investointistrategiansa, joilla tuetaan näiden ensisijaisten uudistusten toteuttamista. Nämä strategiat olisi esitettävä yhdessä kansallisten uudistusohjelmien kanssa, jotta kansallisella ja unionin rahoituksella tuettavat ensisijaiset investointihankkeet voidaan määrittää ja koordinoida. Niillä olisi voitava myös varmistaa unionin rahoituksen johdonmukainen käyttö ja rahastoista, Euroopan investointien vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta osoitettavalla rahoitustuella aikaan saatavan lisäarvon maksimointi.

Poistetaan.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, miten kyseeseen tulevat SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut maakohtaiset suositukset ja SEUT-sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetut neuvoston suositukset, jäljempänä yhdessä ’maakohtaiset suositukset’, otetaan huomioon ohjelma-asiakirjojen laadinnassa. Jäsenvaltioiden olisi ohjelmakauden 2021–2027 aikana, jäljempänä ’ohjelmakausi’, annettava seurantakomitealle ja komissiolle säännöllisesti selvitys edistymisestään maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa tukevien ohjelmien toteuttamisessa. Jäsenvaltioiden olisi väliarvioinnin yhteydessä otettava huomioon muun muassa tarve tehdä muutoksia ohjelmiin niiden maakohtaisten suositusten perusteella, jotka on hyväksytty tai joita on muutettu ohjelmakauden alkamisen jälkeen.

(13)  Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon kyseeseen tulevat SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut maakohtaiset suositukset ja SEUT-sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetut neuvoston suositukset, jäljempänä yhdessä ’maakohtaiset suositukset’, otetaan huomioon ohjelma-asiakirjojen laadinnassa, jos ne ovat ohjelman tavoitteiden mukaisia. Jäsenvaltioiden olisi ohjelmakauden 2021–2027 aikana, jäljempänä ’ohjelmakausi’, annettava seurantakomitealle ja komissiolle säännöllisesti selvitys edistymisestään maakohtaisten suositusten ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa tukevien ohjelmien toteuttamisessa. Jäsenvaltioiden olisi väliarvioinnin yhteydessä otettava huomioon muun muassa tarve tehdä muutoksia ohjelmiin niiden maakohtaisten suositusten perusteella, jotka on hyväksytty tai joita on muutettu ohjelmakauden alkamisen jälkeen.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon energiaunionin hallinnosta annetun asetuksen14 mukaisesti laadittavien kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmiensa luonnosten sisältö sekä kyseisiä suunnitelmia koskevien unionin suositusten antamiseen johtavan prosessin tulokset laatiessaan ohjelmiaan sekä määrittäessään vähähiilisyyttä edistäviä investointeja varten tarvittavaa rahoitusta.

(14)  Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon energiaunionin hallinnosta annetun asetuksen14 mukaisesti laadittavien kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmiensa luonnosten sisältö sekä kyseisiä suunnitelmia koskevien unionin suositusten antamiseen johtavan prosessin tulokset laatiessaan ohjelmiaan, myös väliarvioinnin aikana, sekä määrittäessään vähähiilisyyttä edistäviä investointeja varten tarvittavaa rahoitusta.

__________________

__________________

14 [Asetus energiaunionin hallinnosta, direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) N:o 663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (COM/2016/0759 final/2 – 2016/0375 (COD)].

14 [Asetus energiaunionin hallinnosta, direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) N:o 663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (COM/2016/0759 final/2 – 2016/0375 (COD)].

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Kunkin jäsenvaltion laatiman kumppanuussopimuksen olisi oltava strateginen asiakirja, joka ohjaa ohjelmien suunnittelua koskevia neuvotteluja komission ja kyseisen jäsenvaltion välillä. Jotta voitaisiin vähentää hallinnollisia rasitteita, kumppanuussopimusten muuttamisen ei pitäisi olla tarpeen ohjelmakauden aikana. Ohjelmasuunnittelun helpottamiseksi ja ohjelma-asiakirjojen päällekkäisyyden välttämiseksi kumppanuussopimukset voidaan ottaa osaksi ohjelmaa.

(15)  Kunkin jäsenvaltion laatiman kumppanuussopimuksen olisi oltava strateginen asiakirja, joka ohjaa ohjelmien suunnittelua koskevia neuvotteluja komission ja kyseisen jäsenvaltion välillä. Jotta voitaisiin vähentää hallinnollisia rasitteita, kumppanuussopimusten muuttamisen ei pitäisi olla tarpeen ohjelmakauden aikana. Ohjelmasuunnittelun helpottamiseksi ja ohjelma-asiakirjojen päällekkäisyyden välttämiseksi kumppanuussopimukset olisi voitava ottaa osaksi ohjelmaa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Kullakin jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus hyödyntää joustavuutta osoittaakseen rahoitusta InvestEU:hun kyseisessä jäsenvaltiossa toteutettaviin investointeihin myönnettäviä talousarviotakauksia varten.

(16)  Kullakin jäsenvaltiolla voisi olla mahdollisuus hyödyntää joustavuutta osoittaakseen rahoitusta InvestEU:hun kyseisessä jäsenvaltiossa toteutettaviin investointeihin myönnettäviä talousarviotakauksia varten tietyin tämän asetuksen 10 artiklassa määritetyin edellytyksin.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Jotta voitaisiin luoda tarvittavat edellytykset, joilla varmistetaan, että rahastoista myönnetty EU:n tuki on tehokasta ja vaikuttavaa, olisi vahvistettava joukko mahdollistavia edellytyksiä sekä tiiviit ja tyhjentävät objektiiviset perusteet kyseisten edellytysten täyttymisen arviointia varten. Kukin mahdollistava edellytys olisi kytkettävä tiettyyn erityistavoitteeseen, ja sen olisi tultava sovellettavaksi automaattisesti aina kun kyseinen erityistavoite valitaan tuen kohteeksi. Jos erityistavoitteeseen liitetyt mahdollistavat edellytykset eivät täyty, kyseiseen erityistavoitteeseen kuuluviin toimiin liittyviä menoja ei saisi sisällyttää maksatushakemuksiin. Jotta voitaisiin säilyttää suotuisa investointiympäristö, mahdollistavien edellytysten täyttymistä olisi seurattava säännöllisesti. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tuen kohteeksi valitut toimet toteutetaan mahdollistavien ehtojen täyttymisen takaavien strategioiden ja suunnitteluasiakirjojen mukaisesti, jolloin varmistetaan myös se, että kaikki yhteisrahoitteiset toimet ovat unionin politiikkakehyksen mukaisia.

(17)  Jotta voitaisiin luoda tarvittavat edellytykset, joilla varmistetaan, että rahastoista myönnetty EU:n tuki on osallistavaa, syrjimätöntä, tehokasta ja vaikuttavaa, olisi vahvistettava joukko mahdollistavia edellytyksiä sekä tiiviit ja tyhjentävät objektiiviset perusteet kyseisten edellytysten täyttymisen arviointia varten. Kukin mahdollistava edellytys olisi kytkettävä tiettyyn erityistavoitteeseen, ja sen olisi tultava sovellettavaksi automaattisesti aina kun kyseinen erityistavoite valitaan tuen kohteeksi. Jos erityistavoitteeseen liitetyt mahdollistavat edellytykset eivät täyty, kyseiseen erityistavoitteeseen kuuluviin toimiin liittyviä menoja ei saisi sisällyttää maksatushakemuksiin. Jotta voitaisiin säilyttää suotuisa investointiympäristö, mahdollistavien edellytysten täyttymistä olisi seurattava säännöllisesti. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tuen kohteeksi valitut toimet toteutetaan mahdollistavien ehtojen täyttymisen takaavien strategioiden ja suunnitteluasiakirjojen mukaisesti, jolloin varmistetaan myös se, että kaikki yhteisrahoitteiset toimet ovat unionin politiikkakehyksen mukaisia.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kutakin ohjelmaa varten suoritusperusteinen kehys, joka kattaa kaikki indikaattorit, välitavoitteet ja tavoitteet, seuratakseen ja arvioidakseen ohjelman tuloksellisuutta sekä raportoidakseen siitä.

(18)  Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kutakin ohjelmaa varten suoritusperusteinen kehys, joka kattaa kaikki indikaattorit, välitavoitteet ja tavoitteet, seuratakseen ja arvioidakseen ohjelman tuloksellisuutta sekä raportoidakseen siitä. Tämän olisi mahdollistettava tulosperusteinen hankkeiden valinta ja arviointi.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Jäsenvaltion olisi tehtävä väliarviointi jokaisesta EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetusta ohjelmasta. Väliarvioinnin olisi mahdollistettava ohjelmien kokonaisvaltainen mukauttaminen niiden tulosten perusteella ja tarjottava myös mahdollisuus ottaa huomioon uudet haasteet ja vuonna 2024 annetut ohjelmien kannalta merkitykselliset maakohtaiset suositukset. Komission olisi niin ikään vuonna 2024 arvioitava vuotta 2025 koskevan teknisen mukautuksen yhteydessä kaikkien jäsenvaltioiden osalta niitä jäsenvaltiokohtaisia kokonaismäärärahoja, jotka on osoitettu koheesiopolitiikan alaan kuuluvaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen vuosiksi 2025, 2026 ja 2027, soveltamalla kyseisessä perussäädöksessä vahvistettua jakomenetelmää. Ohjelmia olisi mukautettava tämän arvioinnin ja väliarvioinnin tulosten perusteella tekemällä niihin vuosien 2025, 2026 ja 2027 määrärahoja koskevat muutokset.

(19)  Jäsenvaltion olisi tehtävä väliarviointi jokaisesta EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetusta ohjelmasta. Väliarvioinnin olisi mahdollistettava ohjelmien kokonaisvaltainen mukauttaminen niiden tulosten perusteella ja tarjottava myös mahdollisuus ottaa huomioon uudet haasteet ja vuonna 2024 annetut ohjelmien kannalta merkitykselliset maakohtaiset suositukset sekä edistyminen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa. Väestörakenteen haasteet olisi myös otettava huomioon. Komission olisi niin ikään vuonna 2024 arvioitava vuotta 2025 koskevan teknisen mukautuksen yhteydessä kaikkien jäsenvaltioiden osalta niitä jäsenvaltiokohtaisia kokonaismäärärahoja, jotka on osoitettu koheesiopolitiikan alaan kuuluvaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen vuosiksi 2025, 2026 ja 2027, soveltamalla kyseisessä perussäädöksessä vahvistettua jakomenetelmää. Ohjelmia olisi mukautettava tämän arvioinnin ja väliarvioinnin tulosten perusteella tekemällä niihin vuosien 2025, 2026 ja 2027 määrärahoja koskevat muutokset.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Mekanismeja, joilla varmistetaan yhteys unionin rahoitustukipolitiikan ja unionin talouden ohjausjärjestelmän välillä, olisi kehitettävä edelleen antamalla komissiolle mahdollisuus ehdottaa neuvostolle, että yhtä tai useampaa ohjelmaa koskevat sitoumukset keskeytetään osittain tai kokonaan sellaisen jäsenvaltion osalta, joka ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia talouden ohjausprosessin yhteydessä. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja jäsenvaltioon kohdistettavien toimenpiteiden merkittävien taloudellisten vaikutusten vuoksi täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle, jonka olisi toimittava komission ehdotuksesta. Jotta helpotettaisiin sellaisten päätösten hyväksymistä, joita tarvitaan talouden ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä käänteistä määräenemmistöäänestystä.

(20)  Mekanismeja, joilla varmistetaan yhteys unionin rahoitustukipolitiikan ja unionin talouden ohjausjärjestelmän välillä, olisi kehitettävä edelleen antamalla komissiolle mahdollisuus ehdottaa neuvostolle, että yhtä tai useampaa ohjelmaa koskevat sitoumukset keskeytetään osittain tai kokonaan sellaisen jäsenvaltion osalta, joka ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia talouden ohjausprosessin yhteydessä. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja jäsenvaltioon kohdistettavien toimenpiteiden merkittävien taloudellisten vaikutusten vuoksi täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle, jonka olisi toimittava komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan. Jotta helpotettaisiin sellaisten päätösten hyväksymistä, joita tarvitaan talouden ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä käänteistä määräenemmistöäänestystä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Jäsenvaltiot voisivat asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa pyytää nykyisen vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa joustoa sellaisten julkisten tai vastaavien rakenteellisten menojen osalta, joita julkishallinto tukee yhteisrahoittamalla osana Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, jäljempänä ’ERI-rahastot’, aktivoituja investointeja. Komission olisi arvioitava huolellisesti asiaa koskeva pyyntö, kun se määrittää vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän tai korjaavan osion mukaisia julkisen talouden sopeuttamistoimia.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Suurhankkeet vievät merkittävän osuuden unionin menoista ja ovat usein strategisesti tärkeitä älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan unionin strategian toteuttamisessa. Sen vuoksi on perusteltua, että tietyt kynnysarvot ylittäviin toimiin sovelletaan edelleen tämän asetuksen mukaisia erityisiä hyväksyntämenettelyjä. Kynnysarvo olisi vahvistettava suhteessa tukikelpoisiin kokonaiskustannuksiin ottaen huomioon odotettavissa olevat nettotulot. Selkeyden vuoksi on aiheellista määritellä suurhankehakemuksen sisältö tätä tarkoitusta varten. Hakemuksen olisi sisällettävä tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että rahastoista myönnettävä rahoitusosuus ei johda työpaikkojen merkittävään katoamiseen unionin alueella jo olevilla tuotantopaikoilla. Jäsenvaltion olisi toimitettava kaikki vaadittavat tiedot ja komission olisi arvioitava suurhanke määrittääkseen, onko pyydetty rahoitusosuus perusteltu.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Sellaisten investointien, jotka toteutetaan käyttämällä alueellisia välineitä, kuten yhdennettyjä alueellisia investointeja, yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä tai muita Eurooppa lähempänä kansalaisia -tavoitteen alaan kuuluvia alueellisia välineitä, joilla tuetaan jäsenvaltioiden EAKR:n alaan kuuluvia investointeja varten suunnittelemia aloitteita, olisi yhdennettyyn alueelliseen kehitykseen perustuvan lähestymistavan vahvistamiseksi pohjauduttava alueellisiin ja paikallisiin kehitysstrategioihin. Jäsenvaltioiden suunnittelemia yhdennettyjä alueellisia investointeja ja alueellisia välineitä varten olisi vahvistettava alueellisten strategioiden sisältöä koskevat vähimmäisvaatimukset. Alueellisten strategioiden laatimisen ja hyväksymisen olisi oltava asianomaisten viranomaisten tai elinten vastuulla. Sen varmistamiseksi, että asianomaiset viranomaiset tai elimet osallistuvat alueellisten strategioiden toteuttamiseen, niiden olisi oltava vastuussa tuettavien toimien valinnasta tai osallistuttava siihen.

(23)  Sellaisten investointien, jotka toteutetaan käyttämällä alueellisia välineitä, kuten yhdennettyjä alueellisia investointeja, yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (joka tunnetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastossa nimellä LEADER) tai muita Eurooppa lähempänä kansalaisia -tavoitteen alaan kuuluvia alueellisia välineitä, joilla tuetaan jäsenvaltioiden EAKR:n alaan kuuluvia investointeja varten suunnittelemia aloitteita, olisi yhdennettyyn alueelliseen kehitykseen perustuvan lähestymistavan vahvistamiseksi pohjauduttava alueellisiin ja paikallisiin kehitysstrategioihin. Samaa olisi sovellettava älykkäät kylät -aloitteen kaltaisiin asiaan liittyviin aloitteisiin. Jäsenvaltioiden suunnittelemia yhdennettyjä alueellisia investointeja ja alueellisia välineitä varten olisi vahvistettava alueellisten strategioiden sisältöä koskevat vähimmäisvaatimukset. Alueellisten strategioiden laatimisen ja hyväksymisen olisi oltava asianomaisten viranomaisten tai elinten vastuulla. Sen varmistamiseksi, että asianomaiset viranomaiset tai elimet osallistuvat alueellisten strategioiden toteuttamiseen, niiden olisi oltava vastuussa tuettavien toimien valinnasta tai osallistuttava siihen.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä on tarpeen vahvistaa ja helpottaa paikallistason voimavarojen paremmaksi hyödyntämiseksi. Tällaisessa kehittämisessä olisi otettava huomioon paikalliset tarpeet ja voimavarat sekä kulloisetkin sosiokulttuuriset ominaispiirteet, ja sen avulla olisi saatava aikaan rakennemuutoksia, luotava paikallisia valmiuksia sekä kannustettava innovointiin. Rahastojen välistä tiivistä yhteistyötä ja niiden yhdennettyä hyödyntämistä olisi lisättävä paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamiseksi. Keskeisenä periaatteena on, että paikallisyhteisön etuja edustavien paikallisten toimintaryhmien olisi oltava vastuussa yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä koskevien strategioiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jotta voitaisiin helpottaa tuen myöntämistä koordinoidusti eri rahastoista yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä koskevia strategioita varten ja näiden strategioiden toteuttamista, olisi helpotettava päärahastoon perustuvan lähestymistavan käyttöä.

(24)  Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä on tarpeen vahvistaa ja helpottaa paikallistason voimavarojen paremmaksi hyödyntämiseksi. Tällaisessa kehittämisessä olisi otettava huomioon paikalliset tarpeet ja voimavarat sekä kulloisetkin sosiokulttuuriset ominaispiirteet, ja sen avulla olisi saatava aikaan rakennemuutoksia, luotava paikallisia ja hallinnollisia valmiuksia sekä kannustettava innovointiin. Rahastojen välistä tiivistä yhteistyötä ja niiden yhdennettyä hyödyntämistä olisi lisättävä paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamiseksi. Keskeisenä periaatteena on, että paikallisyhteisön etuja edustavien paikallisten toimintaryhmien olisi oltava vastuussa yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä koskevien strategioiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jotta voitaisiin helpottaa tuen myöntämistä koordinoidusti eri rahastoista yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä koskevia strategioita varten ja näiden strategioiden toteuttamista, olisi helpotettava päärahastoon perustuvan lähestymistavan käyttöä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jäsenvaltion aloitteesta annettava tekninen tuki olisi hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi toteutettava ohjelman täytäntöönpanossa saavutettuun edistykseen perustuvana kiinteämääräisenä tukena. Tällaista teknistä tukea voidaan täydentää hallinnollisten valmiuksien kehittämistä koskevilla kohdennetuilla toimenpiteillä käyttämällä kustannuksiin perustumatonta rahoitusta. Toimista ja suoritteista sekä niitä vastaavista unionin suorittamista maksuista voidaan sopia etenemissuunnitelmassa, ja maksut voidaan suorittaa kentällä aikaan saatujen tulosten perusteella.

(25)  Jäsenvaltion aloitteesta annettava tekninen tuki olisi hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi toteutettava ohjelman täytäntöönpanossa saavutettuun edistykseen perustuvana kiinteämääräisenä tukena. Tällaista teknistä tukea voidaan täydentää hallinnollisten valmiuksien kehittämistä koskevilla kohdennetuilla toimenpiteillä, kuten arvioimalla henkilöstön taitoja, käyttämällä kustannuksiin perustumatonta rahoitusta. Toimista ja suoritteista sekä niitä vastaavista unionin suorittamista maksuista voidaan sopia etenemissuunnitelmassa, ja maksut voidaan suorittaa kentällä aikaan saatujen tulosten perusteella.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Jäsenvaltion olisi perustettava seurantakomiteoita tarkastellakseen ohjelmien tuloksellisuutta. EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston vuotuiset täytäntöönpanokertomukset olisi korvattava vuotuisella jäsennellyllä politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta toimittamiin uusimpiin tietoihin.

(27)  Jäsenvaltion olisi perustettava seurantakomiteoita, jotka koostuvat myös kansalaisyhteiskunnan edustajista ja työmarkkinaosapuolista, tarkastellakseen ohjelmien tuloksellisuutta. EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston vuotuiset täytäntöönpanokertomukset olisi korvattava vuotuisella jäsennellyllä politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta toimittamiin uusimpiin tietoihin.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen16 22 ja 23 kohdan nojalla rahastoja on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä rahastojen käytännön vaikutuksista.

(28)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen16 22 ja 23 kohdan nojalla rahastoja on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä rahastojen käytännön vaikutuksista. Indikaattoreita olisi kehitettävä sukupuolisensitiivisellä tavalla, silloin kun se on mahdollista.

_________________

_________________

16 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 13.

16 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 13.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Sen varmistamiseksi, että ohjelmien toteuttamisesta on saatavilla kattavaa ajantasaista tietoa, kvantitatiivisten tietojen sähköisen raportoinnin raportointiväliä olisi lyhennettävä.

(29)  Sen varmistamiseksi, että ohjelmien toteuttamisesta on saatavilla kattavaa ajantasaista tietoa, tarvitaan tehokasta ja oikea-aikaista kvantitatiivisten tietojen sähköistä raportointia.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Komission olisi tulevan ohjelmakauden ohjelmien ja toimien valmistelua helpottaakseen tehtävä rahastoista väliarviointi. Komission olisi ohjelmakauden lopussa tehtävä rahastoista jälkiarvioinnit, joissa olisi keskityttävä rahastojen vaikutuksiin.

(30)  Komission olisi tulevan ohjelmakauden ohjelmien ja toimien valmistelua helpottaakseen tehtävä rahastoista väliarviointi. Komission olisi ohjelmakauden lopussa tehtävä rahastoista jälkiarvioinnit, joissa olisi keskityttävä rahastojen vaikutuksiin. Näiden arviointien tulokset olisi julkistettava.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Kun on kyse tuensaajille myönnettävistä avustuksista, jäsenvaltioiden olisi lisättävä yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä. Kynnysarvo, joka määrää, milloin yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö on pakollista, olisi kytkettävä toimen kokonaiskustannuksiin, jotta voidaan varmistaa, että kaikkia kynnysarvon alle jääviä toimia kohdellaan samalla tavalla siitä riippumatta, onko kyseessä julkinen vai yksityinen tuki.

(34)  Kun on kyse tuensaajille myönnettävistä avustuksista, jäsenvaltioiden olisi lisättävä yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä. Kynnysarvo, joka määrää, milloin yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö on pakollista, olisi kytkettävä toimen kokonaiskustannuksiin, jotta voidaan varmistaa, että kaikkia kynnysarvon alle jääviä toimia kohdellaan samalla tavalla siitä riippumatta, onko kyseessä julkinen vai yksityinen tuki. Jos jäsenvaltio aikoo ehdottaa yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä, se voi kuulla seurantakomiteaa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Jotta yhteisrahoitettujen ympäristöinvestointien toteuttamista voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla, olisi huolehdittava synergiasta Life-ohjelmaan kuuluvien ympäristö- ja ilmastotoimien kanssa, erityisesti Life-ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden avulla.

(36)  Jotta yhteisrahoitettujen ympäristöinvestointien toteuttamista voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla, olisi huolehdittava synergiasta Life-ohjelmaan kuuluvien ympäristö- ja ilmastotoimien kanssa, erityisesti Life-ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden avulla sekä Euroopan horisontti -ohjelmasta ja muista unionin ohjelmista rahoitettavien hankkeiden kanssa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Rahastojen toiminnan tehokkuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän vaikutuksen varmistamiseksi olisi annettava säännökset, joilla taataan infrastruktuureihin tehtävien ja tuotannollisten investointien pitkäaikaisuus ja estetään rahastojen käyttö perusteettoman edun tuottamiseen. Hallintoviranomaisten olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, etteivät ne toimia valitessaan tue toiminnan uudelleensijoittamista, ja käsiteltävä sääntöjenvastaisina summia, jotka on maksettu sellaisiin toimiin, jotka eivät täytä pitkäaikaisuuden vaatimusta.

(38)  Rahastojen toiminnan osallistavuuden, tehokkuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän vaikutuksen varmistamiseksi olisi annettava säännökset, joilla taataan infrastruktuureihin tehtävien ja tuotannollisten investointien syrjimättömyys pitkäaikaisuus ja estetään rahastojen käyttö perusteettoman edun tuottamiseen. Hallintoviranomaisten olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, etteivät ne toimia valitessaan tue toiminnan uudelleensijoittamista, ja käsiteltävä sääntöjenvastaisina summia, jotka on maksettu sellaisiin toimiin, jotka eivät täytä pitkäaikaisuuden vaatimusta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Jotta kokonaan tai osittain unionin talousarviosta rahoitettavista investoinneista saataisiin mahdollisimman paljon lisäarvoa, olisi pyrittävä saamaan aikaan synergiaa etenkin rahastojen ja suoraan hallinnoitavien välineiden, kuten uudistusten toteuttamisen tukivälineen, välillä. Näiden synergioiden olisi perustuttava keskeisiin mekanismeihin, toisin sanoen siihen, että hyväksytään Euroopan horisontti -ohjelman tukikelpoisia kustannuksia varten määritettyjen kiinteiden määrien soveltaminen samankaltaisen toimen tapauksessa, sekä siihen, että tarjotaan mahdollisuus yhdistää samaan toimeen rahoitusta unionin eri välineistä, kunhan vältetään rahoituksen päällekkäisyys. Tässä asetuksessa olisi sen vuoksi annettava säännöt rahastoista myönnettävää täydentävää rahoitusta varten.

(40)  Jotta kokonaan tai osittain unionin talousarviosta rahoitettavista investoinneista saataisiin mahdollisimman paljon lisäarvoa, olisi pyrittävä saamaan aikaan synergiaa etenkin rahastojen ja suoraan hallinnoitavien välineiden, kuten uudistusten toteuttamisen tukivälineen, välillä. Tällaisella toimintapolitiikkojen koordinoinnilla olisi edistettävä helppokäyttöisiä mekanismeja ja monitasoista hallinnointia. Näiden synergioiden olisi perustuttava keskeisiin mekanismeihin, toisin sanoen siihen, että hyväksytään Euroopan horisontti -ohjelman tukikelpoisia kustannuksia varten määritettyjen kiinteiden määrien soveltaminen samankaltaisen toimen tapauksessa, sekä siihen, että tarjotaan mahdollisuus yhdistää samaan toimeen rahoitusta unionin eri välineistä, kunhan vältetään rahoituksen päällekkäisyys. Tässä asetuksessa olisi sen vuoksi annettava säännöt rahastoista myönnettävää täydentävää rahoitusta varten.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 a)  Hallintoviranomaisilla olisi oltava mahdollisuus ottaa rahoitusvälineet käyttöön tekemällä sopimus suoraan EIP:n, kansallisten kehityspankkien tai kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Hallintoviranomaisilla olisi kohdealueiden erityistarpeiden huomioon ottamiseksi oltava mahdollisuus päättää rahoitusvälineiden tarkoituksenmukaisimmista täytäntöönpanovaihtoehdoista; niiden on tällöin kaikilta osin noudatettava valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevia sovellettavia sääntöjä, joita on jo selvennetty ohjelmakaudella 2014–2020.

(44)  Hallintoviranomaisilla olisi kohdealueiden erityistarpeiden huomioon ottamiseksi oltava mahdollisuus päättää rahoitusvälineiden tarkoituksenmukaisimmista täytäntöönpanovaihtoehdoista; niiden on tällöin kaikilta osin noudatettava valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevia sovellettavia sääntöjä, joita on jo selvennetty ohjelmakaudella 2014–2020. Tässä yhteydessä komission olisi yhteistyössä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa annettava ohjeistusta tilintarkastajille, hallintoviranomaisille ja tuensaajille valtiontukisääntöjen noudattamisen arvioinnista ja valtiontukijärjestelmien kehittämisestä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(45 a)  Vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi komission olisi tarjottava valitustenkäsittelyjärjestelmä, joka on kaikkien kansalaisten ja sidosryhmien saatavilla ohjelmien kaikkien valmistelu- ja täytäntöönpanovaiheiden aikana, seuranta ja arviointi mukaan luettuina.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Jotta ohjelmien toteuttamisen aloittamista voitaisiin nopeuttaa, edellisen ohjelmakauden toteutusjärjestelyjen käytön jatkamista olisi helpotettava. Edellistä ohjelmakautta varten perustetun tietokonejärjestelmän käyttöä olisi jatkettava, tarvittaessa mukautettuna, jollei uusi teknologia ole tarpeen.

(46)  Jotta ohjelmien toteuttamisen aloittamista voitaisiin nopeuttaa, edellisen ohjelmakauden toteutusjärjestelyjen käytön jatkamista, hallintojärjestelmät ja atk-järjestelmät mukaa lukien, olisi tarvittaessa helpotettava. Edellistä ohjelmakautta varten perustetun tietokonejärjestelmän käyttöä olisi jatkettava, tarvittaessa mukautettuna, jollei uusi teknologia ole tarpeen.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 a)  Rahastojen tehokkaan käytön tukemiseksi EIP:n tuen olisi oltava kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla niiden pyynnöstä. Siihen voisi kuulua valmiuksien kehittäminen, tuki hankkeen tunnistamiseen, valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä rahoitusvälineitä ja investointijärjestelyjä koskeva neuvonta.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(50)  Jotta voitaisiin varmistaa asianmukainen tasapaino rahastojen tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon ja siihen liittyvien hallinnollisten kustannusten ja rasitteiden välillä, hallinnollisten tarkastusten toimittamisvälien, alan ja kattavuuden olisi perustuttava riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon muun muassa seuraavat seikat: toteutettavien toimien tyyppi, tuensaajat sekä aikaisemmissa hallinnollisissa ja muissa tarkastuksissa havaittu riskitaso.

(50)  Jotta voitaisiin varmistaa asianmukainen tasapaino rahastojen tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon ja siihen liittyvien hallinnollisten kustannusten ja rasitteiden välillä, hallinnollisten tarkastusten toimittamisvälien, alan ja kattavuuden olisi perustuttava riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon muun muassa seuraavat seikat: toteutettavien toimien tyyppi, toimien monimutkaisuus ja määrä, tuensaajat sekä aikaisemmissa hallinnollisissa ja muissa tarkastuksissa havaittu riskitaso. Rahastojen hallinnointi- ja valvontatoimenpiteiden olisi oltava oikeassa suhteessa unionin talousarvioon nähden.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(58)  Jäsenvaltioiden olisi lisäksi ehkäistävä sääntöjenvastaisuuksia, joihin kuuluvat myös tuensaajien tekemät petokset, sekä havaittava ja käsiteltävä ne tehokkaasti. Erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201318 ja asetusten (Euratom, EY) N:o 2988/9519 ja (Euratom, EY) N:o 2185/9620 nojalla Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Asetuksen (EU) 2017/193921 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137122 mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki unionin rahoitusta saavat henkilöt ja yhteisöt toimivat täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myöntävät komissiolle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF), Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistavat, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle havaitsemistaan sääntöjenvastaisuuksista, petokset mukaan luettuina, ja niiden johdosta toteutetuista jatkotoimenpiteistä sekä OLAFin tutkimusten jatkotoimenpiteistä.

(58)  Jäsenvaltioiden olisi lisäksi ehkäistävä sääntöjenvastaisuuksia, joihin kuuluvat myös tuensaajien tekemät petokset, sekä havaittava ja käsiteltävä ne tehokkaasti. Erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201318 ja asetusten (Euratom, EY) N:o 2988/9519 ja (Euratom, EY) N:o 2185/9620 nojalla Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Asetuksen (EU) 2017/193921 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137122 mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki unionin rahoitusta saavat henkilöt ja yhteisöt toimivat täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myöntävät komissiolle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF), Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistavat, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. Jäsenvaltioiden olisi laadittava komissiolle yksityiskohtainen raportti havaitsemistaan sääntöjenvastaisuuksista, petokset mukaan luettuina, ja niiden johdosta toteutetuista jatkotoimenpiteistä sekä OLAFin tutkimusten jatkotoimenpiteistä. Jäsenvaltioiden, jotka eivät osallistu EPPOa koskevaan tiiviimpään yhteistyöhön, olisi ilmoitettava komissiolle kansallisten syyttäjäviranomaisten tekemistä päätöksistä, jotka liittyvät unionin talousarvioon vaikuttaviin sääntöjenvastaisuuksiin.

__________________

__________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

19 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

20 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

21 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(61)  Rahastoista myönnettävään tukeen kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi vahvistettava objektiiviset perusteet. Alueiden määrittelyn olisi tämän vuoksi perustuttava unionin tasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/200323, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 868/201424, mukaiseen yhteiseen alueluokitusjärjestelmään.

(61)  Rahastoista myönnettävään tukeen kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi vahvistettava objektiiviset perusteet. Alueiden määrittelyn olisi tämän vuoksi perustuttava unionin tasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/200323, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EU) 2016/206624, mukaiseen yhteiseen alueluokitusjärjestelmään.

__________________

__________________

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

24 Komission asetus (EU) N:o 868/2014, annettu 8 päivänä elokuuta 2014, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta (EUVL L 241, 13.8.2014, s. 1).

24 Komission asetus (EU) 2016/2016, annettu 21 päivänä marraskuuta 2016, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta (EUVL L 322, 29.11.2016, s. 1).

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(62)  Asianmukaisen rahoituskehyksen laatimiseksi EAKR:ää, ESR+:aa ja koheesiorahastoa varten komission olisi vahvistettava Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä olevien määrärahojen vuosijakauma jäsenvaltioittain ja luettelo tukikelpoisista alueista sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) määrärahat. Koska jäsenvaltioiden kansalliset määrärahat olisi määritettävä vuonna 2018 käytettävissä olevien tilastojen ja ennusteiden perusteella ja koska ennusteisiin liittyy epävarmuutta, komission olisi arvioitava uudelleen kaikkien jäsenvaltioiden kokonaismäärärahoja vuonna 2024 arviointiajankohtana saatavilla olevien uusimpien tilastojen perusteella ja, jos kumulatiivinen poikkeama on enemmän kuin +/– 5 prosenttia, mukautettava kyseisiä määrärahoja vuosien 2025–2027 osalta, jotta väliarvioinnin ja teknisen mukautuksen tulokset voidaan ottaa huomioon ohjelmaan tehtävissä muutoksissa samanaikaisesti.

(62)  Asianmukaisen rahoituskehyksen laatimiseksi EAKR:ää, ESR+:aa, maaseuturahastoa, EMKR:ää ja koheesiorahastoa varten komission olisi vahvistettava Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä olevien määrärahojen vuosijakauma jäsenvaltioittain ja luettelo tukikelpoisista alueista sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) määrärahat. Koska jäsenvaltioiden kansalliset määrärahat olisi määritettävä vuonna 2018 käytettävissä olevien tilastojen ja ennusteiden perusteella ja koska ennusteisiin liittyy epävarmuutta, komission olisi arvioitava uudelleen kaikkien jäsenvaltioiden kokonaismäärärahoja vuonna 2024 arviointiajankohtana saatavilla olevien uusimpien tilastojen perusteella ja, jos kumulatiivinen poikkeama on enemmän kuin +/– 5 prosenttia, mukautettava kyseisiä määrärahoja vuosien 2025–2027 osalta, jotta väliarvioinnin ja teknisen mukautuksen tulokset voidaan ottaa huomioon ohjelmaan tehtävissä muutoksissa samanaikaisesti.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(63)  Asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annettu uusi asetus]25 mukaisia Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevia hankkeita rahoitetaan edelleen koheesiorahastosta käyttämällä sekä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia että Verkkojen Eurooppa -välineen tapauksessa suoraa hallinnointia. Ohjelmakaudella 2014–2020 tuloksekkaasti sovelletun lähestymistavan mukaisesti koheesiorahastosta olisi siirrettävä 10 000 000 000 euroa Verkkojen Eurooppa -välineeseen tätä tarkoitusta varten.

(63)  Asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annettu uusi asetus]25 mukaisia Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevia hankkeita rahoitetaan edelleen koheesiorahastosta käyttämällä sekä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia että Verkkojen Eurooppa -välineen tapauksessa suoraa hallinnointia. Ohjelmakaudella 2014–2020 tuloksekkaasti sovelletun lähestymistavan mukaisesti koheesiorahastosta olisi siirrettävä 4 000 000 000 euroa Verkkojen Eurooppa -välineeseen tätä tarkoitusta varten.

__________________

__________________

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) [...], annettu […], [Verkkojen Eurooppa -välineestä] (EUVL L […], […], s. […]).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) [...], annettu […], [Verkkojen Eurooppa -välineestä] (EUVL L […], […], s. […]).

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(64)  EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston määrärahoista olisi osoitettava tietty määrä eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen, jota olisi toteutettava käyttämällä joko suoraa tai välillistä hallinnointia.

(64)  EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston määrärahoista olisi osoitettava tietty määrä eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen, jota olisi toteutettava käyttämällä joko suoraa tai välillistä hallinnointia. Tulevaisuudessa olisi vielä pohdittava erityisen tuen myöntämistä epäsuotuisassa asemassa oleville alueille ja yhteisöille.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 65 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(65 a)  Ottaen huomioon keskituloisten alueiden haasteisiin vastaamisen, jota kuvataan seitsemännessä yhteenkuuluvuutta käsittelevässä kertomuksessa1 a (alhainen kasvu verrattuna sekä kehittyneempiin alueisiin että vähemmän kehittyneisiin alueisiin, mikä koskee erityisesti alueita, joiden BKT asukasta kohden on 90–100 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta), ”siirtymäalueiden” olisi saatava asianmukaista tukea ja ne olisi määriteltävä alueiksi, joiden BKT asukasta kohden on 75–100 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta.

 

___________________

 

1 a Komission seitsemäs kertomuksen taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta ”Minun alueeni, minun Eurooppani, meidän tulevaisuutemme: Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus” (COM(2017)0583, 9 päivänä lokakuuta 2017).

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 66 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(66 a)  Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä eron vaikutukset kohdistuvat moniin alueisiin ja jäsenvaltioihin enemmän kuin toisiin niiden maantieteestä, luonnosta ja/tai kauppasuhteista johtuen. Sen vuoksi on tärkeää, että tukea varten löydetään käytännön ratkaisuja myös koheesiopolitiikan puitteissa, jotta voidaan vastata kyseisiä alueita ja jäsenvaltioita koskeviin haasteisiin Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen. Lisäksi on tehtävä jatkuvaa yhteistyötä, johon sisältyy tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa niiden paikallis- ja alueviranomaisten ja jäsenvaltioiden tasolla, joihin vaikutukset eniten kohdistuvat.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(67)  Koheesiopolitiikan alalla on tarpeen vahvistaa yhteisrahoituksen enimmäisosuudet alueluokittain, jotta voidaan taata yhteisrahoitusperiaatteen noudattaminen varmistamalla, että julkisen tai yksityisen kansallisen tuen määrä on asianmukainen. Näiden enimmäisosuuksien olisi perustuttava alueiden taloudellisen kehityksen tasoon, jota mitataan suhteuttamalla alueen asukasta kohti laskettu BKT 27 jäsenvaltion EU:n keskiarvoon.

(67)  Koheesiopolitiikan alalla on tarpeen vahvistaa yhteisrahoituksen enimmäisosuudet alueluokittain, jotta voidaan taata yhteisrahoitusperiaatteen noudattaminen varmistamalla, että julkisen tai yksityisen kansallisen tuen määrä on asianmukainen. Näiden enimmäisosuuksien olisi perustuttava alueiden taloudellisen kehityksen tasoon, jota mitataan suhteuttamalla alueen asukasta kohti laskettu BKT 27 jäsenvaltion EU:n keskiarvoon, ja samalla olisi varmistettava luokittelun muutosten vuoksi yhtä edullinen kohtelu.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(69)  Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ilmoitettavien sääntöjenvastaisuuksien määrittämisessä käytettäviä perusteita, kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettavia yksikkökustannusten, kertakorvausten ja kiinteämääräisen rahoituksen sekä kustannuksiin perustumattoman rahoituksen määritelmiä ja vakioitujen ja yleisesti saatavilla olevien otantamenetelmien vahvistamista.

(69)  Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kumppanuutta koskevien eurooppalaisten käytännesääntöjen muuttamista niiden mukauttamiseksi tähän asetukseen, ilmoitettavien sääntöjenvastaisuuksien määrittämisessä käytettäviä perusteita, kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettavia yksikkökustannusten, kertakorvausten ja kiinteämääräisen rahoituksen sekä kustannuksiin perustumattoman rahoituksen määritelmiä ja vakioitujen ja yleisesti saatavilla olevien otantamenetelmien vahvistamista.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(70)  On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(70)  On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset ja avoimet kuulemiset kaikkien asianosaisten kanssa, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(73)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, jotka ovat taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen sekä yhteisten rahoitussääntöjen antaminen sellaista unionin talousarvion osaa varten, joka toteutetaan käyttäen yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, kun otetaan huomioon toisaalta eri alueiden välisten kehityserojen suuruus ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja alueiden rahoitusvarojen rajallisuus ja toisaalta sellaisen yhtenäisen täytäntöönpanokehyksen tarve, joka kattaa useita yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia käyttäen täytäntöönpantavia unionin rahastoja. Koska edellä mainitut tavoitteet voidaan sen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(73)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, jotka ovat taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen sekä yhteisten rahoitussääntöjen antaminen sellaista unionin talousarvion osaa varten, joka toteutetaan käyttäen yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, kun otetaan huomioon toisaalta eri alueiden välisten kehityserojen suuruus ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden kohtaamat erityiset haasteet sekä jäsenvaltioiden ja alueiden rahoitusvarojen rajallisuus ja toisaalta sellaisen yhtenäisen täytäntöönpanokehyksen tarve, joka kattaa useita yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia käyttäen täytäntöönpantavia unionin rahastoja. Koska edellä mainitut tavoitteet voidaan sen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  varainhoitoa koskevat säännökset Euroopan aluekehitysrahaston, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plussan, jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahaston, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahaston, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen, jäljempänä ’BMVI’, jäljempänä yhdessä ’rahastot’, osalta;

a)  varainhoitoa koskevat säännökset Euroopan aluekehitysrahaston, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plussan, jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, jäljempänä ’maaseuturahasto’, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahaston, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen, jäljempänä ’BMVI’, jäljempänä yhdessä ’rahastot’, osalta;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  EAKR:ään, ESR+:aan, koheesiorahastoon ja EMKR:ään sovellettavat yhteiset säännökset.

b)  EAKR:ään, ESR+:aan, koheesiorahastoon, maaseuturahastoon ja EMKR:ään sovellettavat yhteiset säännökset.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Seuraavia yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan myös tähän pöytäkirjaan:

 

a)  II osaston 14 artikla;

 

b)  III osaston I ja III luku;

 

c)  IV osaston 37 ja 38 artikla;

 

d)  V osaston II luvun ja III luvun I jakso;

 

e)  VI, VII ja VIII osasto.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Asetus (EU) [...] (YMP:n strategiasuunnitelma-asetus) ja asetus (EU) [...] (YMP:n horisontaaliasetus);

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetuilla ’aiheellisilla maakohtaisilla suosituksilla’ sellaisiin rakenteellisiin haasteisiin liittyviä suosituksia, joihin on tarkoituksenmukaista vastata sellaisten monivuotisten investointien avulla, jotka kuuluvat suoraan rahastokohtaisissa asetuksissa säädettyyn rahastojen soveltamisalaan, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) [energiaunionin hallintoa koskevan uuden asetuksen numero] [XX] artiklan mukaisesti annettuja aiheellisia suosituksia;

(1)  SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 ja 4 kohdan ja 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetuilla ’aiheellisilla maakohtaisilla suosituksilla’ sellaisiin rakenteellisiin haasteisiin liittyviä suosituksia, joihin on tarkoituksenmukaista vastata sellaisten monivuotisten investointien avulla, jotka kuuluvat suoraan rahastokohtaisissa asetuksissa säädettyyn rahastojen soveltamisalaan, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) [energiaunionin hallintoa koskevan uuden asetuksen numero] [XX] artiklan mukaisesti annettuja aiheellisia suosituksia;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  ’mahdollistavalla edellytyksellä’ konkreettista ja täsmällisesti määriteltyä edellytystä, jolla on todellinen yhteys suoraan vaikutukseen, joka koskee ohjelman tietyn tavoitteen tehokasta ja vaikuttavaa saavuttamista;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  ’ohjelmalla’ maaseuturahaston yhteydessä asetuksessa (EU) [...] (YMP:n strategiasuunnitelma-asetus) tarkoitettuja YMP:n strategiasuunnitelmia;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kun kyseessä on valtiontukijärjestelmä, yritystä, joka saa tuen;

c)  kun kyseessä on valtiontukijärjestelmä, tapauksen mukaan elintä tai yritystä, joka saa tuen, paitsi jos tukimäärä yritystä kohden on alle 200 000 euroa, jolloin asianosainen jäsenvaltio voi päättää, että tuensaaja on tuen myöntävä elin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission asetusten (EU) N:o 1407/20131 a, (EU) N:o 1408/20131 b ja (EU) N:o 717/20141 c soveltamista;

 

__________________

 

1 a EUVL L 352, 24.12.2013, s. 1.

 

1 b EUVL L 352, 24.12.2013, s. 9.

 

1 c EUVL L 190, 28.6.2014, s. 45.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(9)  ’pienhankerahastolla’ Interreg-ohjelman toimea, jolla valitaan ja pannaan täytäntöön hankkeet, joiden taloudellinen merkitys on pieni;

(9)  ’pienhankerahastolla’ Interreg-ohjelman toimea, jolla valitaan ja pannaan täytäntöön hankkeet, mukaan lukien ihmisten väliset hankkeet, joiden taloudellinen merkitys on pieni;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(21)  ’erityisrahastolla’ hallintoviranomaisen tai holdingrahaston perustamaa rahastoa, joka tarjoaa rahoitustuotteita tuen lopullisille vastaanottajille;

(21)  ’erityisrahastolla’ hallintoviranomaisen tai holdingrahaston perustamaa rahastoa, joiden kautta ne tarjoavat rahoitustuotteita tuen lopullisille vastaanottajille;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 36 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 a)  ’energiatehokkuus etusijalle -periaatteella’ sitä, että energiaa koskevassa suunnittelussa, politiikassa ja investointipäätöksissä asetetaan etusijalle toimenpiteet, joilla tehostetaan energian kysyntää ja tarjontaa;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 37 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(37)  ’ilmastokestävyyden varmistamisella’ prosessia sen varmistamiseksi, että infrastruktuurilla on kyky selvitä ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista kansallisten sääntöjen ja ohjeiden ja tarvittaessa kansainvälisesti tunnustettujen standardien mukaisesti.

(37)  ’ilmastokestävyyden varmistamisella’ prosessia sen varmistamiseksi, että infrastruktuurilla on kyky selvitä ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista tarvittaessa kansainvälisesti tunnustettujen standardien tai kansallisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti ja että infrastruktuureihin tehtävissä investoinneissa noudatetaan energiatehokkuus ensin -periaatetta.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 37 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 a)  ’EIP:llä’ Euroopan investointipankkia, Euroopan investointirahastoa tai mitä tahansa Euroopan investointipankin tytäryhteisöä;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  älykkäämpi Eurooppa edistämällä innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia muutoksia;

a)  kilpailukykyisempi ja älykkäämpi Eurooppa edistämällä innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia muutoksia ja vahvistamalla pieniä ja keskisuuria yrityksiä;

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä investointeja, kiertotaloutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa;

b)  vihreämpi, vähähiilinen siirtyminen kohti nollanettohiilitaloutta ja kestävä Eurooppa edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä investointeja, kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  yhteenliitetympi Eurooppa lisäämällä liikkuvuutta ja tieto- ja viestintätekniikan alueellista yhteenliittämistä;

c)  yhteenliitetympi Eurooppa lisäämällä liikkuvuutta, älykäs ja kestävä liikkuminen mukaan lukien, ja tieto- ja viestintätekniikan alueellista yhteenliittämistä;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  sosiaalisempi Eurooppa panemalla täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari;

d)  sosiaalisempi ja osallistavampi Eurooppa panemalla täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  lähempänä kansalaisia oleva Eurooppa edistämällä kestävää ja integroitua kehitystä kaupunki-, maaseutu- ja rannikkoalueilla sekä paikallisia aloitteita.

e)  lähempänä kansalaisia oleva Eurooppa edistämällä kestävää ja integroitua kehitystä kaikilla alueilla sekä paikallisia aloitteita.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on annettava tietoja ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden tukemisesta käyttäen menetelmiä, jotka perustuvat tukitoimien tyyppeihin sen mukaan, mikä rahasto on kyseessä. Näissä menetelmissä painotetaan tukea sillä perusteella, kuinka paljon sillä edistetään ympäristöön ja ilmastonmuutoksen liittyviä tavoitteita. Kun on kyse EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta, painotus liitetään liitteessä I vahvistetussa nimikkeistössä määriteltyjen tukitoimityyppien otsikoihin ja koodeihin.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava operaatioidensa kestävyys ilmaston kannalta koko suunnittelu- ja täytäntöönpanoprosessissa ja annettava tietoja ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden tukemisesta käyttäen menetelmiä, jotka perustuvat tukitoimien tyyppeihin sen mukaan, mikä rahasto on kyseessä. Näissä menetelmissä painotetaan tukea sillä perusteella, kuinka paljon sillä edistetään ympäristöön ja ilmastonmuutoksen liittyviä tavoitteita. Kun on kyse EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta, painotus liitetään liitteessä I vahvistetussa nimikkeistössä määriteltyjen tukitoimityyppien otsikoihin ja koodeihin.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava rahastojen ja muiden unionin välineiden, kuten uudistusten tukiohjelman, uudistusten toteuttamisen tukiväline ja teknisen tuen väline mukaan luettuina, välinen koordinointi, täydentävyys ja yhdenmukaisuus. Niiden on optimoitava koordinointimekanismit asiasta vastaavien tahojen välillä, jotta vältetään toimien päällekkäisyys suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana.

4.  Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava omien vastuualueidensa mukaisesti sekä toissijaisuusperiaatetta ja monitasoisen hallinnon periaatetta noudattaen rahastojen ja muiden unionin välineiden, kuten uudistusten tukiohjelman, uudistusten toteuttamisen tukiväline ja teknisen tuen väline mukaan luettuina, välinen koordinointi, täydentävyys ja yhdenmukaisuus. Niiden on optimoitava koordinointimekanismit asiasta vastaavien tahojen välillä, jotta vältetään toimien päällekkäisyys suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat voimassa olevien valtiontukisääntöjen noudattamisen.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden ja komission on toteutettava rahastoille varattu unionin talousarvio yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EU, Euratom) [uuden varainhoitoasetuksen numero] (’varainhoitoasetus’) [63] artiklan mukaisesti.

1.  Jäsenvaltioiden, institutionaalisten ja oikeudellisten puitteidensa mukaisesti, ja komission on toteutettava rahastoille varattu unionin talousarvio yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EU, Euratom) [uuden varainhoitoasetuksen numero] (’varainhoitoasetus’) [63] artiklan mukaisesti.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komission on kuitenkin toteutettava koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineeseen, EU:n kaupunkialoitteeseen ja alueiden välisiin innovointi-investointeihin siirretty tukimäärä, ESR+:sta valtioiden väliseen yhteistyöhön siirretty tukimäärä, InvestEU37-ohjelmaan kohdennetut määrät ja komission teknisen avun aloitteesta suoran tai välillisen hallinnoinnin menetelmällä varainhoitoasetuksen [62 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan] mukaisesti.

2.  Asetuksen 1 artiklan 2 kohtaa rajoittamatta komission on toteutettava koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineeseen, EU:n kaupunkialoitteeseen ja alueiden välisiin innovointi-investointeihin siirretty tukimäärä, ESR+:sta valtioiden väliseen yhteistyöhön siirretty tukimäärä, InvestEU37 -ohjelmaan kohdennetut määrät ja komission teknisen avun aloitteesta suoran tai välillisen hallinnoinnin menetelmällä varainhoitoasetuksen [62 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan] mukaisesti.

_________________

_________________

37 [Asetus (EU) N:o [...], annettu [...] (EUVL L [...], [...], s. [...])].

37 [Asetus (EU) N:o [...], annettu [...] (EUVL L [...], [...], s. [...])].

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi toteuttaa syrjäisimpien alueiden yhteistyötä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) kautta välillisen hallinnoinnin menetelmällä.

3.  Komissio voi jäsenvaltion ja asianomaisen alueen suostumuksella toteuttaa syrjäisimpien alueiden yhteistyötä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) kautta välillisen hallinnoinnin menetelmällä.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on järjestettävä kumppanuus toimivaltaisten alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. Kyseiseen kumppanuuteen osallistuvat ainakin seuraavat kumppanit:

1.  Kunkin jäsenvaltion on institutionaalisten ja oikeudellisten puitteidensa mukaisesti järjestettävä täysipainoinen ja vaikuttava kumppanuus kumppanuussopimuksen ja kunkin ohjelman osalta. Kyseiseen kumppanuuteen osallistuvat ainakin seuraavat kumppanit:

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kaupunki- ja muut viranomaiset;

a)  alue-, paikallis- ja kaupunkiviranomaiset sekä muut viranomaiset;

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet, ympäristöalan kumppanit ja sosiaalisen osallisuuden, perusoikeuksien, vammaisten oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat elimet.

c)  asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet, kuten ympäristöalan kumppanit, valtiosta riippumattomat järjestöt ja sosiaalisen osallisuuden, perusoikeuksien, vammaisten oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat elimet.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  tarvittaessa tutkimuslaitokset ja yliopistot.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Monitasoisen hallinnon periaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava kyseiset kumppanit mukaan kumppanuussopimusten valmisteluun sekä ohjelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon muun muassa 34 artiklassa tarkoitettujen seurantakomiteoiden työskentelyyn osallistumisen kautta.

2.  Monitasoisen hallinnon periaatteen mukaisesti ja alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa noudattaen jäsenvaltioiden on otettava kyseiset kumppanit mukaan kumppanuussopimusten valmisteluun sekä ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon ja arviointiin muun muassa 34 artiklassa tarkoitettujen seurantakomiteoiden työskentelyyn osallistumisen kautta. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on kohdennettava asiaankuuluva prosenttiosuus rahastojen määrärahoista työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen hallinnollisten valmiuksien kehittämiseen.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kumppanuuden organisointi ja täytäntöönpano toteutetaan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 240/201438 mukaisesti.

3.  Kumppanuuden organisointi ja täytäntöönpano toteutetaan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 240/201438 mukaisesti. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 107 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan delegoitua asetusta (EU) N:o 240/2014 kyseisen delegoidun asetuksen mukauttamiseksi tähän asetukseen.

_________________

_________________

38 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1).

38 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1).

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komission on kuultava vähintään kerran vuodessa organisaatioita, jotka edustavat kumppaneita unionin tasolla, ohjelmien toteuttamisesta.

4.  Komission on kuultava vähintään kerran vuodessa organisaatioita, jotka edustavat kumppaneita unionin tasolla, ohjelmien toteuttamisesta ja esitettävä tuloksista kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Horisontaaliset periaatteet

 

1. Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava perusoikeuksien kunnioittaminen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan noudattaminen rahastojen täytäntöönpanossa.

 

2. Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo, sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ja sukupuolinäkökohtien integrointi otetaan huomioon ja niitä edistetään ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa, myös ohjelmien seurannan, raportoinnin ja arvioinnin osalta.

 

3. Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat tarvittavia toimenpiteitä sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän estämiseksi ohjelmien valmistelun, täytäntöönpanon, seurannan, raportoinnin ja arvioinnin aikana. Ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa on otettava huomioon erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuudet päästä niiden piiriin.

 

4. Rahastojen tavoitteita toteutetaan kestävän kehityksen periaatetta noudattaen ottaen huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet siten, että unioni edistää ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen191 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

 

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että kumppanuussopimusten ja ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan huomioon ympäristön suojelua koskevat vaatimukset ja edistetään resurssitehokkuutta, energiatehokkuus etusijalla -periaatetta, sosiaalisesti oikeudenmukaista energian siirtoa, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista, biologista monimuotoisuutta, selviytymis- ja palautumiskykyä katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä ja hallintaa. Niiden on pyrittävä välttämään investointeja, jotka liittyvät fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, varastointiin tai polttoon.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on laadittava kumppanuussopimus, jossa vahvistetaan järjestelyt rahastojen käytölle tehokkaalla ja toimivalla tavalla 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 välisenä aikana.

1.  Kunkin jäsenvaltion on laadittava kumppanuussopimus, jossa vahvistetaan järjestelyt rahastojen käytölle tehokkaalla ja toimivalla tavalla 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 välisenä aikana. Tällainen kumppanuussopimus on laadittava komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 240/2014 säädettyjen käytännesääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion on toimitettava kumppanuussopimus komissiolle ennen ensimmäisen ohjelman toimittamista tai samaan aikaan ensimmäisen ohjelman toimittamisen kanssa.

2.  Jäsenvaltion on toimitettava kumppanuussopimus komissiolle ennen ensimmäisen ohjelman toimittamista tai samaan aikaan ensimmäisen ohjelman toimittamisen kanssa, kuitenkin viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2021.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kumppanuussopimus voidaan toimittaa yhdessä asianomaisen vuotuisen kansallisen uudistusohjelman kanssa.

3.  Kumppanuussopimus voidaan toimittaa yhdessä asianomaisen vuotuisen kansallisen uudistusohjelman ja kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien kanssa.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  valitut toimintapoliittiset tavoitteet perusteluineen ja tieto siitä, minkä rahastojen ja ohjelmien avulla näihin tavoitteisiin pyritään, mukaan lukien tarvittaessa perustelut InvestEU-ohjelman täytäntöönpanomallin käytölle, ja ottaen huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset;

a)  valitut toimintapoliittiset tavoitteet perusteluineen ja tieto siitä, minkä rahastojen ja ohjelmien avulla näihin tavoitteisiin pyritään, ottaen huomioon ja luetellen aiheelliset maakohtaiset suositukset sekä alueelliset haasteet;

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  tiivistelmä toimintavaihtoehdoista ja tärkeimmistä odotetuista tuloksista kunkin rahaston osalta, mukaan lukien tarvittaessa InvestEU-ohjelman käytön kautta;

i)  tiivistelmä toimintavaihtoehdoista ja tärkeimmistä odotetuista tuloksista kunkin rahaston osalta;

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  rahastojen välinen koordinointi, rajaus ja täydentävyys, ja tarvittaessa kansallisten ja alueellisten ohjelmien välinen koordinointi;

ii)  rahastojen välinen koordinointi, rajaus ja täydentävyys, ja tarvittaessa kansallisten ja alueellisten ohjelmien välinen koordinointi erityisesti asetuksessa (EU) [...] (YMP:n strategiasuunnitelma-asetus) tarkoitettujen YMP:n strategiasuunnitelmien osalta;

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  rahastojen ja muiden unionin välineiden, kuten Life-ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden, välinen täydentävyys;

iii)  rahastojen ja muiden unionin välineiden, kuten Life-ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden, välinen täydentävyys ja synergiat sekä tarvittaessa Euroopan horisontti -ohjelmasta rahoitettavat hankkeet;

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a)  kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien tavoitteiden saavuttaminen ja toimintapolitiikkojen ja toimenpiteiden täyttäminen;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  alustavat määrärahat kustakin rahastosta kunkin toimintapoliittisen tavoitteen osalta kansallisella tasolla ja noudattaen temaattista keskittämistä koskevia rahastokohtaisia sääntöjä;

c)  alustavat määrärahat kustakin rahastosta kunkin toimintapoliittisen tavoitteen osalta kansallisella ja tarvittaessa alueellisella tasolla ja noudattaen temaattista keskittämistä koskevia rahastokohtaisia sääntöjä;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tarvittaessa varojen jakautuminen alueluokittain 102 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja alueluokkien välillä siirrettäviksi ehdotetut määrärahat 105 artiklan mukaisesti;

d)  varojen jakautuminen alueluokittain 102 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja alueluokkien välillä siirrettäviksi ehdotetut määrärahat 105 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  InvestEU-ohjelmaan osoitettava rahoitusosuus rahastoittain ja alueluokittain eriteltynä;

Poistetaan.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  tiivistelmä toimenpiteistä, jotka asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava hallinnollisten toimintaedellytystensä vahvistamiseksi rahastojen täytäntöönpanon osalta.

g)  tiivistelmä toimenpiteistä, jotka asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava hallinnollisten toimintaedellytystensä sekä hallinnointi- ja valvontajärjestelmänsä vahvistamiseksi rahastojen täytäntöönpanon osalta.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  tarvittaessa yhdennetty lähestymistapa vastattaessa alueiden väestörakenteeseen liittyviin haasteisiin ja/tai maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g b)  viestintää ja näkyvyyttä koskeva strategia.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

EIP voi jäsenvaltioiden pyynnöstä osallistua kumppanuussopimuksen valmisteluun sekä toimintaan, joka liittyy toimien, rahoitusvälineiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien valmisteluun.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) osalta kumppanuussopimukseen on sisällyttävä ainoastaan luettelo suunnitelluista ohjelmista.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) osalta kumppanuussopimukseen on sisällyttävä ainoastaan luettelo suunnitelluista ohjelmista ja rajat ylittävistä investointitarpeista asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komission on arvioitava kumppanuussopimusta ja sitä, noudattaako se tätä asetusta ja rahastokohtaisia sääntöjä. Komissio ottaa arvioinnissaan erityisesti huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset.

1.  Komission on arvioitava kumppanuussopimusta ja sitä, noudattaako se tätä asetusta ja rahastokohtaisia sääntöjä. Komissio ottaa arvioinnissaan huomioon 4 ja 6 artiklan säännökset, aiheelliset maakohtaiset suositukset sekä yhdennettyihin kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin liittyvät toimenpiteet ja sen, miten ne toteutetaan.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi esittää huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona jäsenvaltio toimitti kumppanuussopimuksen.

2.  Komissio voi esittää huomautuksia kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona jäsenvaltio toimitti kumppanuussopimuksen.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltion on tarkasteltava kumppanuussopimusta ottaen huomioon komission esittämät huomautukset.

3.  Jäsenvaltion on tarkasteltava kumppanuussopimusta ottaen huomioon komission esittämät huomautukset kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on toimitettu.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komission on annettava täytäntöönpanosäädöksellä päätös kumppanuussopimuksen hyväksymisestä viimeistään neljän kuukauden kuluttua päivästä, jona asianomainen jäsenvaltio on toimittanut kumppanuussopimuksen. Kumppanuussopimusta ei saa muuttaa.

4.  Komission on annettava täytäntöönpanosäädöksellä päätös kumppanuussopimuksen hyväksymisestä viimeistään neljän kuukauden kuluttua päivästä, jona asianomainen jäsenvaltio on toimittanut kumppanuussopimuksen ensimmäisen kerran. Kumppanuussopimusta ei saa muuttaa.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat kumppanuussopimuksessa tai ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä varata käyttöön EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja EMKR:stä InvestEU-ohjelmaan osoitettavan ja talousarviotakuuksina toimitettavan rahoitusosuuden määrän. InvestEU-ohjelmaan osoitettava rahoitusosuus saa olla enintään 5 prosenttia kunkin rahaston kokonaismäärärahoista lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja tapauksia. Kyseiset rahoitusosuudet eivät saa muodostua 21 artiklan mukaisista varojen siirroista.

1.  Jäsenvaltiot voivat 1 päivästä tammikuuta 2023 asianomaisten hallintoviranomaisten suostumuksella kumppanuussopimuksessa tai ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä varata käyttöön EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja EMKR:stä enintään yhden prosentin suuruisen InvestEU-ohjelmaan osoitettavan ja talousarviotakuuksina toimitettavan rahoitusosuuden määrän. Enintään 2,5 prosenttia kunkin rahaston kokonaismäärärahoista voidaan lisäksi kohdentaa InvestEU-ohjelmaan väliarvioinnin yhteydessä. Kyseisten rahoitusosuuksien on oltava käytettävissä koheesiopolitiikan tavoitteiden mukaisiin investointeihin ja alkuperäisten rahastojen kohteena olevassa samassa alueluokassa. Aina kun InvestEU-ohjelmaan osoitetaan EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston määrärahoja, olisi sovellettava tämän asetuksen 11 artiklassa ja liitteissä III ja IV tarkoitettuja mahdollistavia edellytyksiä. Ainoastaan tulevien kalenterivuosien varoja voidaan myöntää.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kumppanuussopimuksessa voidaan osoittaa käyttöön nykyisen ja tulevien kalenterivuosien varoja. Ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä voidaan osoittaa käyttöön ainoastaan tulevien kalenterivuosien varoja.

Poistetaan.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla määrällä on rahoitettava jäsenvaltiota koskevan osion mukainen osa EU-takuusta.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla määrällä on rahoitettava asiaankuuluvaa jäsenvaltiota koskevan osion mukainen osa EU-takuusta.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos 1 kohdassa tarkoitetulle, kumppanuussopimuksessa käyttöön varatulle määrälle ei ole tehty InvestEU-asetuksen [9] artiklassa tarkoitettua rahoitusosuussopimusta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021, jäsenvaltion on toimitettava ohjelman tai ohjelmien muuttamista koskeva pyyntö vastaavan määrän käyttämiseksi.

Jos 1 kohdassa tarkoitetulle määrälle ei ole tehty InvestEU-asetuksen [9] artiklassa tarkoitettua rahoitusosuussopimusta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023, jäsenvaltion on toimitettava ohjelman tai ohjelmien muuttamista koskeva pyyntö vastaavan määrän käyttämiseksi.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua, ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä käyttöön varattua rahoitusosuutta koskeva rahoitusosuussopimus tehdään samanaikaisesti kuin ohjelman muuttamista koskeva päätös.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua, ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä käyttöön varattua rahoitusosuutta koskeva rahoitusosuussopimus tehdään, tai sitä mahdollisesti tarkistetaan, samanaikaisesti kuin ohjelman muuttamista koskeva päätös.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos InvestEU-asetuksen [9] artiklassa säädettyä takaussopimusta ei ole tehty yhdeksän kuukauden kuluessa rahoitusosuussopimuksen hyväksymisestä, yhteiseen vararahastoon maksetut rahoitusosuudet on siirrettävä takaisin ohjelmaan tai ohjelmiin ja jäsenvaltion on toimitettava vastaava ohjelman muuttamista koskeva pyyntö.

5.  Jos InvestEU-asetuksen [9] artiklassa säädettyä takaussopimusta ei ole tehty yhdeksän kuukauden kuluessa rahoitusosuussopimuksen hyväksymisestä, yhteiseen vararahastoon maksetut rahoitusosuudet on siirrettävä takaisin alkuperäiseen ohjelmaan tai ohjelmiin ja jäsenvaltion on toimitettava vastaava ohjelman muuttamista koskeva pyyntö. Tässä nimenomaisessa tapauksessa aikaisempien kalenterivuosien varoja voidaan muuttaa, mikäli sitoumuksia ei vielä ole pantu täytäntöön.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  InvestEU-ohjelmaan osoitettujen määrien tuottamat tai näistä määristä johtuvat, talousarviotakuiden turvin saadut varat asetetaan jäsenvaltion käyttöön, ja ne on käytettävä saman tavoitteen tai samojen tavoitteiden mukaiseen tukeen rahoitusvälineiden muodossa.

7.  InvestEU-ohjelmaan osoitettujen määrien tuottamat tai näistä määristä johtuvat, talousarviotakuiden turvin saadut varat asetetaan jäsenvaltion ja määrän saavan paikallis- tai alueviranomaisen käyttöön, ja ne on käytettävä saman tavoitteen tai samojen tavoitteiden mukaiseen tukeen rahoitusvälineiden muodossa.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään kunkin erityistavoitteen osalta edellytykset, jäljempänä ’mahdollistavat edellytykset’, erityistavoitteiden panemiseksi täytäntöön tuloksellisesti ja tehokkaasti.

Tässä asetuksessa säädetään kunkin erityistavoitteen osalta edellytykset, jäljempänä ’mahdollistavat edellytykset’, erityistavoitteiden panemiseksi täytäntöön tuloksellisesti ja tehokkaasti. Mahdollistavia edellytyksiä sovelletaan siltä osin kuin ne edistävät ohjelman erityistavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelmaa valmistellessaan tai ottaessaan käyttöön uuden erityistavoitteen ohjelman muuttamisen yhteydessä jäsenvaltion on arvioitava, ovatko valittuun erityistavoitteeseen liitetyt mahdollistavat edellytykset täyttyneet. Mahdollistava edellytys on täyttynyt, kun kaikki asiaa koskevat kriteerit ovat täyttyneet. Jäsenvaltion on määriteltävä kussakin ohjelmassa tai ohjelman muutoksessa, mitkä mahdollistavat edellytykset ovat täyttyneet ja mitkä eivät, ja kun se katsoo, että mahdollistava edellytys on täyttynyt, sen on annettava sitä koskevat perustelut.

2.  Ohjelmaa valmistellessaan tai ottaessaan käyttöön uuden erityistavoitteen ohjelman muuttamisen yhteydessä jäsenvaltion on arvioitava, ovatko valittuun erityistavoitteeseen liitetyt mahdollistavat edellytykset täyttyneet. Jäsenvaltion on määriteltävä kussakin ohjelmassa tai ohjelman muutoksessa, mitkä mahdollistavat edellytykset ovat täyttyneet ja mitkä eivät, ja kun se katsoo, että mahdollistava edellytys on täyttynyt, sen on annettava sitä koskevat perustelut. Jäsenvaltion pyynnöstä EIP voi osallistua arviointiin toimista, jotka ovat tarpeen kyseisten mahdollistavien edellytysten täyttämiseksi.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee arvioinnin kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta ja ilmoittaa jäsenvaltiolle, jos se hyväksyy edellytysten täyttymisen.

Komissio tekee arvioinnin kahden kuukauden kuluessa 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta ja ilmoittaa jäsenvaltiolle, jos se hyväksyy edellytysten täyttymisen.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio ei hyväksy jäsenvaltion arviointia, se ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle ja antaa sille mahdollisuuden esittää huomautuksensa yhden kuukauden kuluessa.

Jos komissio ei hyväksy jäsenvaltion arviointia, se ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle ja antaa sille mahdollisuuden esittää huomautuksensa enintään kahden kuukauden kuluessa.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Erityistavoitteeseen liittyviin toimiin liittyviä menoja ei voida sisällyttää maksatushakemuksiin ennen kuin komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle mahdollistavan edellytyksen täyttymisestä 4 kohdan mukaisesti.

Erityistavoitteeseen liittyviin toimiin tai maaseuturahaston osalta asianomaiseen tukitoimeen liittyvät menot voidaan sisällyttää maksatushakemuksiin ennen kuin komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle mahdollistavan edellytyksen täyttymisestä 4 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta itse korvauksen keskeyttämistä siihen asti, kunnes edellytys täyttyy.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio toteaa, että mahdollistava edellytys ei enää täyty, se ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle ja antaa sille mahdollisuuden esittää huomautuksensa yhden kuukauden kuluessa. Jos komissio toteaa, että mahdollistava edellytys ei edelleenkään täyty, erityistavoitteeseen liittyviä menoja ei voida sisällyttää maksatushakemuksiin siitä päivästä alkaen, jona komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltiolle.

Jos komissio toteaa, että mahdollistava edellytys ei enää täyty, se ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle ja antaa sille mahdollisuuden esittää huomautuksensa yhden kuukauden kuluessa. Jos komissio toteaa, että mahdollistava edellytys ei edelleenkään täyty, erityistavoitteeseen tai maaseuturahaston osalta asianomaiseen tukitoimeen liittyviä menoja ei voida sisällyttää maksatushakemuksiin siitä päivästä alkaen, jona komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltiolle.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on laadittava suoritusperusteinen kehys, jonka avulla ohjelman tuloksellisuutta sen täytäntöönpanon aikana voidaan valvoa ja arvioida ja jonka avulla siitä voidaan raportoida, ja joka edistää rahastojen yleisen tuloksellisuuden mittaamista.

Jäsenvaltion on tarvittaessa yhdessä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa laadittava suoritusperusteinen kehys, jonka avulla ohjelman tuloksellisuutta sen täytäntöönpanon aikana voidaan valvoa ja arvioida ja jonka avulla siitä voidaan raportoida, ja joka edistää rahastojen yleisen tuloksellisuuden mittaamista.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Välitavoitteet ja tavoitteet on asetettava kullekin ohjelman erityistavoitteelle lukuun ottamatta teknistä apua ja ESR+-asetuksen 4 artiklan kohdan vii alakohdassa säädettyä aineellista puutetta koskevaa erityistavoitetta.

2.  Välitavoitteet ja tavoitteet on asetettava kullekin ohjelman erityistavoitteelle lukuun ottamatta teknistä apua ja ESR+-asetuksen 4 artiklan kohdan xi alakohdassa säädettyä aineellista puutetta koskevaa erityistavoitetta.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on tarkasteltava EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuettuja ohjelmia ottaen huomioon seuraavat seikat:

1.  Jäsenvaltion ja asiasta vastaavien hallintoviranomaisten on tarkasteltava EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuettuja ohjelmia ottaen huomioon seuraavat seikat:

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vuonna 2024 annettavissa aiheellisissa maakohtaisissa suosituksissa määritetyt haasteet;

a)  vuonna 2024 annettavissa aiheellisissa maakohtaisissa suosituksissa määritetyt uudet haasteet ja tarvittaessa yhdennettyjen kansallisten ilmasto- ja energiasuunnitelmien täytäntöönpanossa määritellyt tavoitteet;

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  asianomaisen jäsenvaltion tai alueen sosioekonominen tilanne;

b)  asianomaisen jäsenvaltion tai alueen sosioekonominen tilanne, mukaan lukien Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanon tila ja alueelliset tarpeet erojen sekä taloudellisten ja sosiaalisten eriarvoisuuden vähentämiseksi;

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  mahdolliset merkittävät kielteiset rahoitukselliset, taloudelliset tai sosiaaliset kehityskulut, jotka edellyttävät ohjelmien mukauttamista, jäsenvaltioissa tai niiden alueilla esiintyvistä symmetrisistä tai epäsymmetrisistä häiriöistä johtuvat kehityskulut mukaan luettuina.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2025 kunkin ohjelman muuttamista koskeva pyyntö 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltion on perusteltava muutos 1 kohdassa esitettyjen seikkojen perusteella.

Arvioinnin tulosten mukaisesti jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2025 kunkin ohjelman muuttamista koskeva pyyntö 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai ilmoitettava, ettei muuttamista ole pyydetty. Jäsenvaltion on perusteltava muutos 1 kohdassa esitettyjen seikkojen perusteella tai tarvittaessa esitettävä syyt sille, miksi se ei pyydä muuttamaan ohjelmaa.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  rahoitusvarojen jakaminen toimintalinjoittain mukaan lukien vuosien 2026 ja 2027 määrärahat;

a)  alkuperäisten rahoitusvarojen tarkistettu jakaminen toimintalinjoittain mukaan lukien vuosien 2026 ja 2027 määrärahat;

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  tarvittaessa InvestEU-ohjelmaan osoitettava rahoitusosuus rahastoittain ja alueluokittain eriteltynä;

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio antaa 31 päivään maaliskuuta 2026 mennessä kertomuksen, jossa se esittää yhteenvedon edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksista. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komission jäsenvaltiolle 1 kohdan mukaisesti esittämän pyynnön on oltava perusteltu ja siinä on viitattava tarpeeseen tukea aiheellisten suositusten täytäntöönpanoa ja siinä on ilmoitettava ne ohjelmat tai toimintalinjat, joita se katsoo pyynnön koskevan, sekä odotettujen muutosten luonne.

2.  Komission jäsenvaltiolle 1 kohdan mukaisesti esittämän pyynnön on oltava perusteltu, sen on perustuttava arviointiin ja siinä on viitattava tarpeeseen tukea aiheellisten suositusten täytäntöönpanoa ja siinä on ilmoitettava ne ohjelmat tai toimintalinjat, joita se katsoo pyynnön koskevan, sekä odotettujen muutosten luonne.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos jäsenvaltio ei toteuta tuloksellisia toimia vastauksena 1 kohdan mukaisesti esitettyyn pyyntöön 3 ja 4 kohdassa säädetyissä määräajoissa, komissio voi keskeyttää ohjelmiin tai toimintalinjoihin osoitettavat maksut kokonaan tai osittain 91 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee neuvostolle ehdotuksen jäsenvaltion yhden tai useamman ohjelman sitoumusten tai maksujen keskeytyksestä osittain tai kokonaisuudessaan, jos

Otettuaan huomioon kyseisen jäsenvaltion taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet ja suunnitellun keskeyttämisen vaikutukset talouteen komissio tekee neuvostolle ehdotuksen jäsenvaltion yhden tai useamman ohjelman sitoumusten asteittaisesta keskeytyksestä osittain tai kokonaisuudessaan, jos

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Etusija annetaan sitoumusten keskeytykselle. Maksut on keskeytettävä ainoastaan, kun pyritään toimien toteuttamiseen välittömästi ja kun vaatimuksia on merkittävästi laiminlyöty. Maksujen keskeytystä sovelletaan maksatushakemuksiin, jotka on toimitettu asianomaisten ohjelmien osalta sen päivän jälkeen, jona päätös keskeytyksestä annettiin.

Poistetaan.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Neuvoston katsotaan hyväksyneen sitoumusten keskeytystä koskevan komission ehdotuksen, jollei se yhden kuukauden kuluessa komission ehdotuksen toimittamisesta hyväksy täytäntöönpanosäädöksellä päätöstä hylätä ehdotus määräenemmistöllä.

Neuvoston katsotaan hyväksyneen sitoumusten keskeytystä koskevan komission ehdotuksen, jollei se kolmen kuukauden kuluessa komission ehdotuksen toimittamisesta hyväksy täytäntöönpanosäädöksellä päätöstä hylätä ehdotus määräenemmistöllä.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Neuvosto antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 7 kohdassa tarkoitetusta maksujen keskeytystä koskevasta komission ehdotuksesta.

Poistetaan.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Sitoumusten tai maksujen keskeytyksen on oltava laajuudeltaan ja tasoltaan oikeasuhteinen, ja siinä on noudatettava tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden välillä ja otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, erityisesti kyseisen jäsenvaltion työttömyysaste ja köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen taso unionin keskiarvoon verrattuna ja keskeytyksen vaikutus jäsenvaltion talouteen. Erityisesti on otettava huomioon keskeytyksen vaikutus sellaisiin ratkaisevan tärkeisiin ohjelmiin, joilla pyritään puuttumaan epäsuotuiseen taloudelliseen tai sosiaaliseen tilanteeseen.

9.  Sitoumusten keskeytyksen on oltava laajuudeltaan ja tasoltaan oikeasuhteinen, ja siinä on noudatettava tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden välillä ja otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, erityisesti kyseisen jäsenvaltion työttömyysaste ja köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen taso unionin keskiarvoon verrattuna ja keskeytyksen vaikutus jäsenvaltion talouteen. Ennen sitoumusten keskeytystä koskevaa päätöstä on erityisesti otettava huomioon keskeytyksen vaikutus sellaisiin ratkaisevan tärkeisiin ohjelmiin, joilla pyritään puuttumaan epäsuotuiseen taloudelliseen, sosiaaliseen tai rakenteelliseen tilanteeseen, ja ilmoitettava keskeytyksestä neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Sitoumusten keskeytyksen taso saa olla enimmillään 25 prosenttia rahastojen seuraavan kalenterivuoden sitoumuksista tai 0,25 prosenttia nimellisestä BKT:stä sen mukaan kumpi näistä on alhaisempi seuraavissa tapauksissa:

Sitoumusten keskeytyksen taso saa olla enimmillään 20 prosenttia rahastojen seuraavan kalenterivuoden sitoumuksista tai 0,2 prosenttia nimellisestä BKT:stä sen mukaan kumpi näistä on alhaisempi seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 10 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos laiminlyönnit jatkuvat, sitoumusten keskeytyksen taso voi ylittää ensimmäisessä alakohdassa asetetut enimmäisprosenttimäärät.

Jos laiminlyönnit jatkuvat, sitoumusten keskeytyksen tasoon sovelletaan ylärajaa, joka on kaksi kertaa ensimmäisessä alakohdassa asetetut enimmäisprosenttimäärät.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 11 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Neuvosto tekee komission ehdotuksesta päätöksen maksujen keskeytyksen lopettamisesta, jos ensimmäisessä alakohdassa asetetut sovellettavat edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a.  Edellä 7–11 kohdassa vahvistettua menettelyä sovelletaan vain, kun

 

a) talouden ohjausvälineitä on jo käytetty,

 

b) nämä välineet ovat osoittautuneet riittämättömiksi parantamaan makro- ja julkistalouden tilanteen vakautta, ja

 

c) jokin 7 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetuista tapauksista vaarantaa koheesiopolitiikan menot kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 12 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille tämän artiklan täytäntöönpanosta. Erityisesti komissio ilmoittaa viipymättä Euroopan parlamentille, kun jokin 7 kohdassa säädetty edellytys täyttyy jonkin jäsenvaltion osalta, ja esittää yksityiskohtaista tietoa rahastoista ja ohjelmista, joihin sitoumusten keskeytystä voitaisiin soveltaa.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille tämän artiklan täytäntöönpanosta. Erityisesti komissio ilmoittaa viipymättä Euroopan parlamentille, kun jokin 7 kohdassa säädetty edellytys täyttyy jonkin jäsenvaltion osalta, ja esittää ehdotuksensa perustelut ja yksityiskohtaista tietoa rahastoista ja ohjelmista, joihin sitoumusten keskeytystä voitaisiin soveltaa, sekä kyseisen keskeytyksen odotetusta vaikutuksesta jäsenvaltion talouteen, jotta voidaan käydä rakenteellista vuoropuhelua, jolla varmistetaan mielekäs keskustelu ja mahdollistetaan avoin täytäntöönpanoprosessi. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ennen kuin se tekee sitoumusten keskeyttämistä koskevan ehdotuksen.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 12 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan parlamentti voi pyytää komission käymään jäsenneltyä vuoropuhelua tämän artiklan soveltamisesta ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen välittämisestä.

Poistetaan.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 12 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa sitoumusten keskeytystä koskevan ehdotuksen tai tällaisen keskeytyksen lopettamista koskevan ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio toimittaa sitoumusten keskeytystä koskevan ehdotuksen tai tällaisen keskeytyksen lopettamista koskevan ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle välittömästi ehdotuksen hyväksymisen jälkeen ja ilmoittaa ehdotuksen perustelut.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 13 kohta

Komission teksti

Tarkistus

13.  Edellä 1–7 kohtaa ei sovelleta ESR+-asetuksen 4 artiklan c kohdan v alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin toimintalinjoihin tai ohjelmiin.

13.  Edellä 1–12 kohtaa ei sovelleta ESR+-asetuksen 4 artiklan kohdan xi alakohdassa tarkoitettuihin toimintalinjoihin tai ohjelmiin.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on laadittava ohjelmia, joilla rahastoja pannaan täytäntöön tammikuun 1 päivästä 2021 joulukuun 31 päivään 2027 ulottuvalla kaudella.

1.  Jäsenvaltioiden on laadittava yhteistyössä 6 artiklassa tarkoitettujen kumppanien kanssa ohjelmia, joilla rahastoja pannaan täytäntöön tammikuun 1 päivästä 2021 joulukuun 31 päivään 2027 ulottuvalla kaudella.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman on koostuttava toimintalinjoista. Kunkin toimintalinjan on vastattava yhtä toimintapoliittista tavoitetta tai teknistä apua. Toimintapoliittista tavoitetta vastaavan toimintalinjan on koostuttava yhdestä tai useammasta erityistavoitteesta. Yhtä toimintapoliittista tavoitetta voi vastata useampi toimintalinja.

Ohjelman on koostuttava toimintalinjoista. Kunkin toimintalinjan on vastattava yhtä tai useampaa toimintapoliittista tavoitetta tai teknistä apua. Toimintapoliittista tavoitetta vastaavan toimintalinjan on koostuttava yhdestä tai useammasta erityistavoitteesta. Yhtä toimintapoliittista tavoitetta voi vastata useampi toimintalinja.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset erot, paitsi EMKR:stä tuettavien ohjelmien osalta;

i)  taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset erot sekä eriarvoisuus, paitsi EMKR:stä tuettavien ohjelmien osalta;

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  markkinoiden toimimattomuus, investointitarpeet ja täydentävyys muiden tukimuotojen kanssa;

ii)  markkinoiden toimimattomuus, investointitarpeet ja täydentävyys sekä synergiat muiden tukimuotojen kanssa;

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  aiheellisissa maakohtaisissa suosituksissa ja jäsenvaltiolle osoitetuissa muissa unionin muissa aiheellisissa suosituksissa yksilöidyt haasteet;

iii)  aiheellisissa maakohtaisissa suosituksissa yksilöidyt haasteet;

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv)  hallinnollisiin toimintaedellytyksiin ja hallintoon liittyvät haasteet;

iv)  hallinnollisiin toimintaedellytyksiin ja hallintoon liittyvät haasteet sekä yksinkertaistamistoimenpiteet;

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iv a)  tarvittaessa yhdennetty lähestymistapa vastattaessa alueiden väestörakenteeseen liittyviin haasteisiin;

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

vi a)  kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa yksilöidyt haasteet ja niihin liittyvät tavoitteet;

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – vii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vii)  AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien osalta edistyminen unionin asiaankuuluvan lainsäädännön ja toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa;

vii)  AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien osalta edistyminen unionin asiaankuuluvan lainsäädännön ja toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa sekä tunnistetut puutteellisuudet;

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  tavoitetta koskevien toimien tyypit, mukaan lukien luettelo suunnitelluista strategisesti tärkeistä toimista, sekä niiden odotettu vaikutus kyseisiin erityistavoitteisiin ja tilanteen mukaan makroalue- ja merialuestrategioihin;

i)  tavoitetta koskevien toimien tyypit, mukaan lukien alustava luettelo ja aikataulu suunnitelluista strategisesti tärkeistä toimista, sekä niiden odotettu vaikutus kyseisiin erityistavoitteisiin ja tilanteen mukaan makroalue- ja merialuestrategioihin;

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a)  toimet, joilla taataan yhdenvertaisuus, osallistavuus ja syrjimättömyys;

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

v)  alueiden väliset ja valtioiden väliset toimet, joissa tuensaajia sijaitsee vähintään yhdessä muussa jäsenvaltiossa;

v)  alueiden väliset, rajat ylittävät ja valtioiden väliset toimet, joissa tuensaajia sijaitsee vähintään yhdessä muussa jäsenvaltiossa;

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

v a)  investointien kestävyys;

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – vii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

vii a)  kuvaus siitä, miten pyritään täydentävyyteen ja synergioihin muiden rahastojen ja välineiden kanssa;

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  ohjelman viestintää ja näkyvyyttä koskeva suunniteltu lähestymistapa, jossa määritellään tavoitteet, kohdeyleisöt, viestintäkanavat, näkyvyys sosiaalisessa mediassa, suunniteltu budjetti ja asiaankuuluvat seuranta- ja arviointi-indikaattorit;

i)  ohjelman viestintää ja näkyvyyttä koskeva suunniteltu lähestymistapa, jossa määritellään tavoitteet, kohdeyleisöt, viestintäkanavat, tarvittaessa näkyvyys sosiaalisessa mediassa sekä suunniteltu budjetti ja asiaankuuluvat seuranta- ja arviointi-indikaattorit;

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  hallintoviranomainen, tarkastusviranomainen ja elin, joka vastaanottaa komission suorittamat maksut.

j)  hallintoviranomainen, tarkastusviranomainen, 70 artiklassa tarkoitetusta kirjanpitotoiminnosta vastaava elin ja elin, joka vastaanottaa komission suorittamat maksut.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän kohdan c ja d alakohtia ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan c kohdan vii alakohdassa] asetettuun erityistavoitteeseen.

Tämän kohdan c ja d alakohtia ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan kohdan xi alakohdassa] asetettuun erityistavoitteeseen.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ottaen huomioon tarpeen hillitä ilmastonmuutosta ohjelmaan on liitettävä ympäristöä koskeva raportti, joka sisältää asiaankuuluvat tiedot vaikutuksista ympäristöön direktiivin 2001/42/EY mukaisesti.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 16 artiklan mukaisesti toimitettujen EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston ohjelmien osalta 3 kohdan f alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa taulukossa on ilmoitettava ainoastaan vuosia 2021–2025 koskevat määrät.

6.  Edellä olevan 16 artiklan mukaisesti toimitettujen EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston ohjelmien osalta 3 kohdan f alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa taulukossa on ilmoitettava vuosia 2021–2027 koskevat määrät.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

17 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a artikla

 

Näitä yleisiä säännöksiä sovelletaan strategiasuunnitelmia koskevan asetusluonnoksen XX (YMP:n strategiasuunnitelmia koskevan uuden asetuksen numero) 71 artiklassa tarkoitettuun LEADERiin eli yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä koskevaan toimeen, ja tällä aloitteella edistetään maaseutualueiden tasapainoista taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Tämä toimi on toteutettava ainoastaan asetuksen II luvussa (alueellinen kehitys) säädettyjen säännösten mukaisesti. Kyseessä olevassa toimessa on noudatettava kestävän kehityksen tavoitteita (New York, 2015) ja ilmastosopimukseen (COP21) ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin perustuvia tavoitteita ja edistettävä niiden toteutumista.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi ohjelman ja sen yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja rahastokohtaisten asetusten sekä kumppanuussopimuksen kanssa. Komissio ottaa arvioinnissaan erityisesti huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset.

1.  Komissio arvioi ohjelman ja sen yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja rahastokohtaisten asetusten sekä kumppanuussopimuksen kanssa. Komissio ottaa arvioinnissaan erityisesti huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset sekä yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanossa ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa yksilöidyt asiaankuuluvat haasteet ja sen, miten niihin vastataan.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi esittää huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona jäsenvaltio on toimittanut ohjelman.

2.  Komissio voi esittää huomautuksia kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona jäsenvaltio on toimittanut ohjelman.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltion on tarkasteltava ohjelmaa ottaen huomioon komission esittämät huomautukset.

3.  Jäsenvaltion on tarkasteltava ohjelmaa ottaen huomioon komission esittämät huomautukset kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on toimitettu.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen ohjelman hyväksymisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona jäsenvaltio on toimittanut ohjelman.

4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen ohjelman hyväksymisestä viimeistään viiden kuukauden kuluttua päivästä, jona jäsenvaltio on toimittanut ensimmäisen ohjelman.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio arvioi muutoksen ja sen yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja rahastokohtaisten asetusten, myös kansallisen tason vaatimusten kanssa ja voi esittää huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa muutetun ohjelman toimittamisesta.

2.  Komissio arvioi muutoksen ja sen yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja rahastokohtaisten asetusten, myös kansallisen tason vaatimusten kanssa ja voi esittää huomautuksia kahden kuukauden kuluessa muutetun ohjelman toimittamisesta.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltion on tarkasteltava muutettua ohjelmaa ja otettava huomioon komission esittämät huomautukset.

3.  Jäsenvaltion on tarkasteltava muutettua ohjelmaa ja otettava huomioon komission esittämät huomautukset kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on toimitettu.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio hyväksyy ohjelman muuttamisen viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio on toimittanut sen.

4.  Komissio hyväksyy ohjelman muuttamisen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio on toimittanut sen.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana siirtää saman ohjelman saman rahaston eri toimintalinjaan summan, joka on enintään viisi prosenttia toimintalinjan alkuperäisistä määrärahoista ja enintään kolme prosenttia ohjelman budjetista. EAKR:stä ja ESR+:sta tuettavien ohjelmien osalta siirto saa koskea ainoastaan saman alueluokan määrärahoja.

Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana siirtää saman ohjelman saman rahaston eri toimintalinjaan summan, joka on enintään seitsemän prosenttia toimintalinjan alkuperäisistä määrärahoista ja enintään viisi prosenttia ohjelman budjetista. Jäsenvaltion on tällöin noudatettava komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 240/2014 säädettyjä käytännesääntöjä. EAKR:stä ja ESR+:sta tuettavien ohjelmien osalta siirto saa koskea ainoastaan saman alueluokan määrärahoja.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komission hyväksyntää ei vaadita sellaisten puhtaasti toimituksellisten tai tekstinlaadinnallisten korjausten tekemiseen, jotka eivät vaikuta ohjelman toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisista korjauksista.

6.  Komission hyväksyntää ei vaadita sellaisten puhtaasti toimituksellisten, teknisten tai tekstinlaadinnallisten korjausten tekemiseen, jotka eivät vaikuta ohjelman toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisista korjauksista.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  EAKR:stä ja ESR+:sta voidaan rahoittaa täydentävästi ja enintään kymmeneen prosenttiin asti kyseisten rahastojen tuesta tietyn ohjelman kunkin toimintalinjan osalta sellainen toimi tai toimen osa, jonka kustannuksiin voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta siihen sovellettavien tukikelpoisuussääntöjen perusteella edellyttäen, että tällaiset kustannukset ovat tarpeen toteuttamisen kannalta.

2.  EAKR:stä ja ESR+:sta voidaan rahoittaa täydentävästi ja enintään 15 prosenttiin asti kyseisten rahastojen tuesta tietyn ohjelman kunkin toimintalinjan osalta sellainen toimi tai toimen osa, jonka kustannuksiin voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta siihen sovellettavien tukikelpoisuussääntöjen perusteella edellyttäen, että tällaiset kustannukset ovat tarpeen toteuttamisen kannalta.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat pyytää, että enintään viisi prosenttia minkä tahansa rahaston määrärahoista siirretään mihin tahansa toiseen rahastoon yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa tai mihin tahansa välineeseen, jota hallinnoidaan suoraan tai välillisesti.

1.  Jos ohjelman seurantakomitea sen hyväksyy, jäsenvaltiot voivat joustavuuden varmistamiseksi pyytää, että enintään viisi prosenttia minkä tahansa rahaston määrärahoista siirretään Euroopan aluekehitysrahastoon, Euroopan sosiaalirahasto plussaan, koheesiorahastoon tai Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretyt määrärahat on otettava käyttöön sen rahaston tai välineen sääntöjen mukaisesti, johon ne on siirretty, ja jos ne on siirretty välineisiin, joita hallinnoidaan suoraan tai välillisesti, kyseistä jäsenvaltiota hyödyttävällä tavalla.

2.  Siirretyt määrärahat on otettava käyttöön sen rahaston tai välineen sääntöjen mukaisesti, johon ne on siirretty.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisissa pyynnöissä on esitettävä siirrettävä kokonaismäärä kunkin vuoden osalta rahastoittain ja tarvittaessa alueluokittain, pyynnöt on perusteltava asianmukaisesti ja niihin on liitettävä tarkistettu ohjelma tai tarkistetut ohjelmat, joista määrärahoja on tarkoitus siirtää 19 artiklan mukaisesti, sekä tieto siitä, mihin toiseen rahastoon tai välineeseen määrät siirretään.

3.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisissa pyynnöissä on esitettävä siirrettävä kokonaismäärä kunkin vuoden osalta rahastoittain ja tarvittaessa alueluokittain, pyynnöt on perusteltava asianmukaisesti saavutettavan täydentävyyden ja vaikutuksen osalta ja niihin on liitettävä tarkistettu ohjelma tai tarkistetut ohjelmat, joista määrärahoja on tarkoitus siirtää 19 artiklan mukaisesti, sekä tieto siitä, mihin toiseen rahastoon tai välineeseen määrät siirretään.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

3 otsikko – 1 a luku (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

I a LUKU - Suurhankkeet

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

21 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a artikla

 

Sisältö

 

EAKR:stä ja koheesiorahastosta voidaan tukea ohjelman tai ohjelmien osana toimea, johon sisältyy täsmällisen taloudellisen tai teknisen tehtävän suorittamiseksi tarkoitettu yhtenäinen työ-, toimi- tai palvelukokonaisuus, jolla on selvästi määritetyt tavoitteet ja jonka tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat yli 100 000 000 euroa (’suurhanke’). Rahoitusvälineitä ei katsota suurhankkeiksi.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

21 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 b artikla

 

Suurhankkeiden hyväksymiseksi tarvittavat tiedot

 

Ennen suurhankkeen hyväksymistä hallintoviranomaisen on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

 

a) suurhankkeen täytäntöönpanosta vastaava elin ja sen kapasiteetti;

 

b) investointia ja sen sijaintia koskeva kuvaus;

 

c) kokonaiskustannukset ja tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä;

 

d) suoritetut toteutettavuustutkimukset, myös vaihtoehtojen arviointi, ja tulokset;

 

e) kustannus-hyötyanalyysi, myös talous- ja rahoitusanalyysi, sekä riskinarviointi;

 

f) ympäristövaikutusten arviointi ottaen huomioon ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä selviytymis- ja palautumiskyky katastrofitilanteissa;

 

g) suurhankkeen johdonmukaisuus kyseisen ohjelman tai kyseisten ohjelmien asiaankuuluvien toimintalinjojen kanssa ja odotettavissa olevat vaikutukset kyseisten toimintalinjojen erityistavoitteiden saavuttamiseen ja odotettu vaikutus sosioekonomiseen kehitykseen;

 

h) rahoitussuunnitelma, jossa eritellään suunnitellut kokonaismäärärahat ja rahastojen, EIP:n ja kaikkien muiden rahoituslähteiden suunniteltu tuki sekä fyysiset ja taloudelliset indikaattorit, joiden avulla seurataan edistymistä ottaen huomioon todetut riskit;

 

i) suurhankkeen toteuttamisaikataulu ja, jos täytäntöönpanokauden odotetaan olevan ohjelmakautta pidempi, ne vaiheet, joita varten haetaan rahastojen tukea ohjelmakaudella.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

21 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 c artikla

 

Suurhanketta koskeva päätös

 

1. Komissio arvioi suurhankkeen 21 b artiklassa tarkoitettujen tietojen perusteella määrittääkseen, onko hallintoviranomaisen valitsemalle suurhankkeelle pyydetty rahoitusosuus perusteltu. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen valittua suurhanketta koskevan rahoitusosuuden hyväksymisestä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tiedot on toimitettu 21 b artiklan mukaisesti.

 

2. Komission 1 kohdan mukaisen hyväksynnän edellytyksenä on, että ensimmäinen urakkasopimus tehdään, tai kun on kyse julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusrakenteiden puitteissa toteutettavasta toiminnasta, edellytyksenä on, että julkisen yhteisön ja yksityisen sektorin yhteisön välinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimus allekirjoitetaan kolmen vuoden kuluessa hyväksymisestä.

 

3. Jos komissio ei hyväksy valitulle suurhankkeelle tarkoitettua rahoitusosuutta, se ilmoittaa päätöksessään perustelunsa tuen epäämiselle.

 

4. Edellä 1 kohdan mukaisesti hyväksyttäviksi esitetyt suurhankkeet on sisällytettävä ohjelman suurhankkeiden luetteloon.

 

5. Suurhankkeeseen liittyvät menot voidaan sisällyttää maksatushakemukseen 1 kohdassa tarkoitetun hyväksyttäväksi esittämisen jälkeen. Jos komissio ei hyväksy hallintoviranomaisen valitsemaa suurhanketta, jäsenvaltion peruuttamaa hakemusta tai komission hyväksymää päätöstä seuraavaa menoilmoitusta oikaistaan tämän mukaisesti.

 

(Tämä tarkistus edellyttää vastaavia mukautuksia liitteeseen V.)

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  muu alueellinen väline sellaisten jäsenvaltion suunnittelemien aloitteiden tukemiseksi, jotka koskevat 4 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun toimintapoliittisen tavoitteen mukaisia suunniteltuja investointeja EAKR:ään.

c)  muu alueellinen väline sellaisten jäsenvaltion suunnittelemien aloitteiden tukemiseksi, jotka koskevat 4artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun toimintapoliittisen tavoitteen mukaisia suunniteltuja investointeja.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

 

 

Jäsenvaltion on varmistettava johdonmukaisuus ja koordinointi, kun paikallisia kehittämisstrategioita rahoitetaan useammasta kuin yhdestä rahastosta.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  strategian kattama maantieteellinen alue;

a)  strategian kattama maantieteellinen alue, taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä koskevat yhteydet mukaan lukien;

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kuvaus kumppaneiden 6 artiklan mukaisesta osallistumisesta strategian laatimiseen ja täytäntöönpanoon.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Alueellisten strategioiden laadinnan on oltava asiaankuuluvan kaupunki- tai paikallisviranomaisen tai -elimen tai muun alueellisen viranomaisen tai elimen vastuulla.

2.  Alueellisten strategioiden valmistelun ja hyväksymisen on oltava asiaankuuluvan alue- tai paikallisviranomaisen ja muiden julkisten viranomaisten vastuulla. Strategioiden kattamia alueita koskevat valmiit strategia-asiakirjat voidaan päivittää ja niitä voidaan käyttää alueellisia strategioita varten.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos alueelliseen strategiaan ei ole sisällytetty luetteloa tuettavista toimista, asiaankuuluvan kaupunki- tai paikallisviranomaisen tai -elimen tai muun alueellisen viranomaisen tai elimen on valittava toimet tai osallistuttava niiden valintaan.

Jos alueelliseen strategiaan ei ole sisällytetty luetteloa tuettavista toimista, asiaankuuluvan alue- tai paikallisviranomaisen tai -elimen tai muun alueellisen viranomaisen tai elimen on valittava toimet tai osallistuttava niiden valintaan.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Alueellisia strategioita laatiessaan 2 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten on tehtävä yhteistyötä asiasta vastaavien hallintoviranomaisten kanssa kyseisestä ohjelmasta tuettavien toimien soveltamisalan määrittämiseksi.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun kaupunki- tai paikallisviranomainen tai -elin tai muu alueellinen viranomainen tai elin hoitaa muita hallintoviranomaisen tehtäviä kuin toimien valintaa, hallintoviranomaisen on nimettävä kyseinen viranomainen välittäväksi elimeksi.

4.  Kun alue- tai paikallisviranomainen tai muu viranomainen tai muu elin hoitaa muita hallintoviranomaisen tehtäviä kuin toimien valintaa, hallintoviranomaisen on nimettävä kyseinen viranomainen välittäväksi elimeksi.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Valittuja toimia voidaan tukea saman ohjelman useammasta kuin yhdestä toimintalinjasta.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos 23 artiklan mukaisesti täytäntöönpantavaan strategiaan liittyy investointeja, joita tuetaan yhdestä tai useammasta rahastosta, useammasta kuin yhdestä ohjelmasta tai saman ohjelman useammasta kuin yhdestä toimintalinjasta, toimet voidaan toteuttaa yhdennettynä alueellisena investointina.

1.  Jos 23 artiklan mukaisesti täytäntöönpantavaan strategiaan liittyy investointeja, joita tuetaan yhdestä tai useammasta kuin yhdestä rahastosta, useammasta kuin yhdestä ohjelmasta tai saman ohjelman useammasta kuin yhdestä toimintalinjasta, toimet voidaan toteuttaa yhdennettynä alueellisena investointina. Jokaista yhdennettyä alueellista investointia voidaan tarvittaessa täydentää maaseuturahaston tuella.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos alueelliseen strategiaan ei ole sisällytetty luetteloa tuettavista toimista, asiaankuuluvan alueviranomaisen, paikallisviranomaisen tai muun viranomaisen tai elimen on osallistuttava niiden valintaan.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä voidaan tukea EAKR:stä, ESR:stä tai EMKR:stä.

1.  Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä on tuettava EAKR:stä, ESR:stä, EMKR:stä ja maaseuturahastosta. Maaseuturahaston puitteissa tällaista kehittämistä on kutsuttava LEADERin paikalliseksi kehittämiseksi.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  sitä toteuttavat paikalliset toimintaryhmät, jotka muodostuvat paikallisten yksityisten ja julkisten sosioekonomisten etujen edustajista ja joissa yksikään yksittäinen eturyhmä ei hallitse päätöksentekoa;

b)  sitä toteuttavat paikalliset toimintaryhmät, jotka muodostuvat paikallisten yksityisten ja julkisten sosioekonomisten etujen edustajista ja joissa yksikään yksittäinen eturyhmä, julkinen sektori mukaan lukien, ei hallitse päätöksentekoa;

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  se tukee verkostoitumista, innovatiivisuutta paikallisissa oloissa ja tarvittaessa yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

d)  se tukee verkostoitumista, alhaalta ylöspäin -lähestymistapoja, esteettömyyttä, innovatiivisuutta paikallisissa oloissa ja tarvittaessa yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos tällaisen strategian täytäntöönpano edellyttää tukea useammasta kuin yhdestä rahastosta, asianomaiset hallintoviranomaiset voivat valita yhden kyseisistä rahastoista päärahastoksi.

4.  Jos tällaisen strategian täytäntöönpano edellyttää tukea useammasta kuin yhdestä rahastosta, asianomaiset hallintoviranomaiset voivat valita yhden kyseisistä rahastoista päärahastoksi. Kustakin rahastosta rahoitettavaien toimenpiteiden ja toimien tyyppi voidaan myös eritellä.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  strategian tavoitteet, mukaan lukien mitattavissa olevat tulostavoitteet, ja niihin liittyvät suunnitellut toimet;

d)  strategian tavoitteet, mukaan lukien mitattavissa olevat tulostavoitteet, ja niihin liittyvät suunnitellut toimet, jotta vastataan paikallisyhteisön määrittämiin paikallisiin tarpeisiin;

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  rahoitussuunnitelma, mukaan lukien kunkin asianomaisen rahaston ja ohjelman määrärahojen suunniteltu jako.

f)  rahoitussuunnitelma, mukaan lukien kunkin asianomaisen rahaston, myös tarvittaessa maaseuturahaston, ja kunkin ohjelman määrärahojen suunniteltu jako.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Strategian hyväksymispäätöksessä on vahvistettava kunkin rahaston ja ohjelman määrärahat sekä ohjelman tai ohjelmien mukaisiin hallinto- ja valvontatehtäviin liittyvät vastuut.

4.  Strategian hyväksymispäätöksessä on vahvistettava kunkin rahaston ja ohjelman määrärahat sekä ohjelman tai ohjelmien mukaisiin hallinto- ja valvontatehtäviin liittyvät vastuut. Vastaavat kansalliset julkiset rahoitusosuudet on taattava ennalta koko ajanjaksolle.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoviranomaisten on varmistettava, että paikalliset toimintaryhmät joko valitsevat ryhmästä yhden kumppanin, joka toimii vetäjänä hallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa, tai kuuluvat oikeudellisesti järjestettyyn yhteiseen rakenteeseen.

2.  Hallintoviranomaisten on varmistettava, että paikalliset toimintaryhmät ovat osallistavia ja että ne joko valitsevat ryhmästä yhden kumppanin, joka toimii vetäjänä hallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa, tai kuuluvat oikeudellisesti järjestettyyn yhteiseen rakenteeseen yhteisölähtöiseen paikalliseen kehitysstrategiaan liittyvien täytäntöönpanotehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  parannetaan paikallisten toimijoiden valmiuksia kehittää ja panna täytäntöön toimia;

a)  parannetaan paikallisten toimijoiden hallinnollisia valmiuksia kehittää ja panna täytäntöön toimia;

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Paikallinen toimintaryhmä voi olla tuensaaja, ja se voi panna toimia täytäntöön strategian mukaisesti.

5.  Paikallinen toimintaryhmä voi olla tuensaaja, ja se voi panna toimia täytäntöön strategian mukaisesti kannustaakseen tehtävien erottamista paikallisen toimintaryhmän sisällä.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on varmistettava, että yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen rahastoista myönnettävä tuki kattaa

1.  Täydentävyyden ja synergioiden takaamiseksi jäsenvaltion on varmistettava, että yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen rahastoista myönnettävä tuki kattaa

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  valmiuksien kehittämisen ja valmistelevat toimet, joilla tuetaan strategioiden suunnittelua ja tulevaa täytäntöönpanoa;

a)  hallinnollisten valmiuksien kehittämisen ja valmistelevat toimet, joilla tuetaan strategioiden suunnittelua ja tulevaa täytäntöönpanoa;

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisstrategian toiminnan edistämisen, jotta helpotetaan sidosryhmien välistä vaihtoa tietojen saamiseksi ja potentiaalisten tuensaajien tukemiseksi hakemusten valmistelussa;

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet voivat käsittää erityisesti seuraavat:

 

a) hankkeiden valmisteluun ja arviointiin annettava apu;

 

b) institutionaalisten ja hallinnollisten valmiuksien lisäämiseen myönnettävä tuki rahastojen hallinnoinnin tehokkuuden parantamiseksi;

 

c) tutkimukset, jotka liittyvät rahastoja koskevaan komission raportointiin sekä koheesiokertomukseen;

 

d) rahastojen analysointiin, hallinnointiin, seurantaan, täytäntöönpanoon ja niitä koskevaan tietojenvaihtoon liittyvät toimenpiteet sekä toimenpiteet, jotka liittyvät valvontajärjestelmien sekä teknisen ja hallinnollisen avun täytäntöönpanoon;

 

e) rahastojen nykyistä ja tulevaa toimintaa käsittelevät arvioinnit, asiantuntijaraportit, tilastot ja selvitykset, myös yleisluonteiset;

 

f) toimet tietojen levittämiseksi, tarvittaessa verkostoitumisen tukemiseksi, erityisesti rahastojen tuella aikaan saatavia tuloksia ja sen tuottamaa lisäarvoa koskevien viestintätoimien toteuttamiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös kolmansien maiden kanssa;

 

g) hallinnossa, seurannassa, tarkastuksessa, valvonnassa ja arvioinnissa käytettävien tietokonejärjestelmien käyttöönotto, toiminta ja keskinäiset yhteydet;

 

h) toimet arviointimenetelmien ja arviointikäytäntöjä koskevan tiedonvaihdon parantamiseksi;

 

i) tarkastuksiin liittyvät toimenpiteet;

 

j) toimet investointien suunnittelua, rahoitustarpeita, rahoitusvälineiden valmistelua, suunnittelua ja täytäntöönpanoa, yhteisiä toimintasuunnitelmia ja suurhankkeita koskevien kansallisten ja alueellisten valmiuksien vahvistamiseksi;

 

k) hyvien käytäntöjen jakaminen, jotta autetaan jäsenvaltioita parantamaan asianomaisten 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kumppaneiden ja niiden kattojärjestöjen valmiuksia.

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Komissio osoittaa vähintään 15 prosenttia komission aloitteesta annettavaan tekniseen apuun tarkoitetuista resursseista yleisölle suunnatun viestinnän tehostamiseen ja komission aloitteesta toteutettavien viestintätoimien välisen synergian vahvistamiseen laajentamalla tuloksia koskevaa tietopohjaa etenkin tehostamalla tietojen keruuta ja levittämistä, laatimalla arviointeja ja raportteja sekä erityisesti korostamalla rahastojen osuutta kansalaisten elämänlaadun parantamiseen ja lisäämällä rahastojen tuen näkyvyyttä ja tietoisuutta mainitun tuen tuloksista ja sen tuottamasta lisäarvosta. Rahastojen tuen tuloksia ja lisäarvoa koskevia tiedotus-, viestintä- ja näkyvyystoimenpiteitä, joissa erityisesti painotetaan toimia, jatketaan ohjelmien päättämisen jälkeen silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Kyseisillä toimenpiteillä täydennetään myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa ulkoista tiedotustoimintaa sikäli kuin ne liittyvät tämän asetuksen yleisiin tavoitteisiin.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tällaiset toimet voivat kattaa tulevat ja aikaisemmat ohjelmakaudet.

2.  Tällaiset toimet voivat kattaa aikaisemmat ja tulevat ohjelmakaudet.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jotta vältetään tilanteet, joissa maksut keskeytetään, komissio varmistaa, että jäsenvaltiot ja alueet, joilla on hallinnollisten valmiuksien puutteesta aiheutuvia noudattamisvaikeuksia, saavat asianmukaista teknistä apua hallinnollisten valmiuksiensa parantamiseen.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahastoista voidaan jonkin jäsenvaltion aloitteesta tukea toimia, jotka voivat koskea edellisiä tai seuraavia ohjelmakausia ja jotka ovat tarpeen kyseisten rahastojen tehokasta hallinnointia ja käyttöä varten.

1.  Rahastoista voidaan jonkin jäsenvaltion aloitteesta tukea toimia, jotka voivat koskea edellisiä tai seuraavia ohjelmakausia ja jotka ovat tarpeen kyseisten rahastojen tehokasta hallinnointia ja käyttöä ja 6 artiklassa tarkoitettujen kumppanien valmiuksien kehittämistä varten sekä esimerkiksi valmistelun, koulutuksen, hallinnoinnin, seurannan, arvioinnin, näkyvyyden ja viestinnän varmistamiseksi.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tekninen apu toteutetaan kuhunkin ohjelmaan kuuluvana yhteen yksittäiseen rahastoon liittyvänä toimintalinjana.

3.  Tekninen apu toteutetaan kunkin ohjelman osalta joko yhteen yksittäiseen tai useampaan rahastoon liittyvänä toimintalinjana.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Teknisestä avusta korvattava rahaston prosenttiosuus on seuraava:

2.  Teknisestä avusta korvattava rahaston prosenttiosuus voi komission ja jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti ja ottaen huomioon ohjelman rahoitussuunnitelma olla enintään:

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  EAKR:n Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteelle myöntämän tuen sekä koheesiorahaston tuen osalta: 2,5 %;

a)  EAKR:n Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteelle myöntämän tuen sekä koheesiorahaston tuen osalta: 3 %;

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ESR+:n tuen osalta % ja ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdan mukaisten ohjelmien osalta 5 %;

b)  ESR+:n tuen osalta 5 % ja ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan xi alakohdan mukaisten ohjelmien osalta 6 %;

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n tuen osalta %.

d)  AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n tuen osalta 7 %.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Syrjäisimpien alueiden osalta a, b, c alakohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on enintään yhden prosentin korkeampi.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen lisäksi, mitä 31 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat tarjoutua toteuttamaan muita teknisen avun toimia vahvistaakseen jäsenvaltion viranomaisten ja tuensaajien sekä muiden, rahastojen tehokkaan hallinnoinnin ja käytön kannalta tarpeellisten kumppaneiden valmiuksia.

Sen lisäksi, mitä 31 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat tarjoutua toteuttamaan muita teknisen avun toimia vahvistaakseen julkisten viranomaisten ja julkisten palvelujen, tuensaajien sekä muiden, rahastojen tehokkaan hallinnoinnin ja käytön kannalta tarpeellisten kumppaneiden institutionaalisia valmiuksia ja tehokkuutta.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaisille toimille tarkoitettu tuki pannaan 89 artiklan mukaisesti täytäntöön rahoituksena, joka ei perustu toimien kustannuksiin.

Tällaisille toimille tarkoitettu tuki pannaan 89 artiklan mukaisesti täytäntöön rahoituksena, joka ei perustu toimien kustannuksiin. Erityisen vapaaehtoisen ohjelman muodossa olevaa teknistä apua voidaan panna täytäntöön joko rahoituksella, joka ei perustu teknisen tuen kustannuksiin, tai korvaamalla välittömät kustannukset.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on perustettava ohjelman toteuttamista seuraava komitea, jäljempänä ’seurantakomitea’, kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona jäsenvaltiolle ilmoitettiin ohjelman hyväksymispäätöksestä.

Jäsenvaltion on hallintoviranomaista kuultuaan perustettava ohjelman toteuttamista seuraava komitea, jäljempänä ’seurantakomitea’, kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona jäsenvaltiolle ilmoitettiin ohjelman hyväksymispäätöksestä.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kukin seurantakomitea vahvistaa oman työjärjestyksensä.

2.  Kukin seurantakomitea vahvistaa oman työjärjestyksensä täydellisen avoimuuden tarve huomioon ottaen.

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevaa 1–4 kohtaa ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan c alakohdan vi alakohtaan] perustuviin ohjelmiin ja niihin liittyvään tekniseen apuun.

5.  Edellä olevaa 1–4 kohtaa ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan 1 kohdan xi alakohtaan] perustuviin ohjelmiin ja niihin liittyvään tekniseen apuun.

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on määritettävä seurantakomitean kokoonpano ja huolehdittava jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten, välittävien elinten ja 6 artiklassa tarkoitettujen kumppanien edustajien tasapainoisesta edustuksesta.

Jäsenvaltion on määritettävä seurantakomitean kokoonpano ja huolehdittava jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten, välittävien elinten ja 6 artiklassa tarkoitettujen kumppanien edustajien tasapainoisesta edustuksesta avoimessa menettelyssä.

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komission edustajat osallistuvat seurantakomitean työhön neuvonantajina.

2.  Komission edustajat osallistuvat seurantakomitean työhön valvomalla työskentelyä ja neuvonantajina. EIP:n edustajia voidaan tarvittaessa kutsua osallistumaan seurantakomitean työhön neuvonantajina.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n osalta asiaankuuluvat erillisvirastot osallistuvat seurantakomitean työhön neuvonantajina.

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  ehdotuksia, jotka koskevat tuensaajiin sovellettavia yksinkertaistamistoimia;

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ongelmia, jotka vaikuttavat ohjelman tuloksellisuuteen, ja toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi;

b)  ongelmia, jotka vaikuttavat ohjelman tuloksellisuuteen, ja toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi, tapauksen mukaan mahdolliset sääntöjenvastaisuudet mukaan luettuina;

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  tilanteen mukaan edistymistä julkisten laitosten ja tuensaajien hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä.

i)  tilanteen mukaan edistymistä julkisten laitosten, kumppanien ja tuensaajien hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä.

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Seurantakomitean tehtävänä on hyväksyä

2.  Seurantakomitean tehtävänä on hyväksyä seuraavat, tai kun on kyse maaseuturahastosta tuetuista ohjelmista, antaa lausunto seuraavista

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien vuotuinen tuloksellisuuskertomus ja EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuettavien ohjelmien lopullinen tuloksellisuuskertomus;

b)  maaseuturahastosta, EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien vuotuinen tuloksellisuuskertomus ja EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuettavien ohjelmien lopullinen tuloksellisuuskertomus;

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  muutokset 17 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun luetteloon suunnitelluista strategisesti tärkeistä toimista.

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Seurantakomitea voi ehdottaa hallintoviranomaiselle tukitoimia koskevia uusia toimintoja.

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komission ja kunkin jäsenvaltion välillä järjestetään vuotuinen arviointikokous, jossa tarkastellaan kunkin ohjelman tuloksellisuutta.

Komission ja kunkin jäsenvaltion välillä järjestetään vuotuinen arviointikokous, jossa tarkastellaan kunkin ohjelman tuloksellisuutta. Hallintoviranomaiset on otettava asianmukaisesti mukaan tähän prosessiin.

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltion on toimitettava vuotuinen tuloksellisuuskertomus rahastokohtaisten asetusten mukaisesti.

6.  Maaseuturahastosta, EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltion on toimitettava vuotuinen tuloksellisuuskertomus rahastokohtaisten asetusten mukaisesti.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen kerran tiedot on toimitettava 31 päivään tammikuuta 2022 mennessä ja viimeisen kerran 31 päivään tammikuuta 2030 mennessä.

Ensimmäisen kerran tiedot on toimitettava 28 päivään helmikuuta 2022 mennessä ja viimeisen kerran 28 päivään helmikuuta 2030 mennessä.

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdan mukaisten ohjelmien osalta tiedot on toimitettava vuosittain 30 päivään marraskuuta mennessä.

ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan xi alakohdan mukaisten ohjelmien osalta tiedot on toimitettava vuosittain 30 päivään marraskuuta mennessä.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  valittujen toimien määrä, niiden tukikelpoiset kokonaiskustannukset, rahastoista osoitettava rahoitusosuus ja tuensaajien hallintoviranomaiselle ilmoittamat tukikelpoiset kokonaiskustannukset tukitoimityypin mukaan jaoteltuina;

a)  vuosittain 31 päivään tammikuuta, 31 päivään maaliskuuta, 31 päivään toukokuuta, 31 päivään heinäkuuta, 30 päivään syyskuuta ja 30 päivään marraskuuta mennessä toimitettavien tietojen yhteydessä valittujen toimien määrä, niiden tukikelpoiset kokonaiskustannukset, rahastoista osoitettava rahoitusosuus ja tuensaajien hallintoviranomaiselle ilmoittamat tukikelpoiset kokonaiskustannukset tukitoimityypin mukaan jaoteltuina;

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tuotos- ja tulosindikaattoreiden arvot valittujen toimien osalta ja toimissa saavutetut arvot.

b)  vuosittain ainoastaan 31 päivään toukokuuta ja 30 päivään marraskuuta mennessä toimitettavien tietojen yhteydessä tuotos- ja tulosindikaattoreiden arvot valittujen toimien osalta ja toimissa saavutetut arvot.

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoviranomaisen on suoritettava ohjelmaa koskevat arvioinnit. Kussakin arvioinnissa on arvioitava ohjelman tuloksellisuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, ja sen tarkoituksena on parantaa ohjelmien suunnittelun ja toteuttamisen laatua.

1.  Hallintoviranomaisen on suoritettava ohjelmaa koskevat arvioinnit. Kussakin arvioinnissa on arvioitava ohjelman osallistavuutta, syrjimätöntä luonnetta, tuloksellisuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta, näkyvyyttä ja EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, ja sen tarkoituksena on parantaa ohjelmien suunnittelun ja toteuttamisen laatua.

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun arviointiin sisältyy 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimintapoliittisten tavoitteiden mukaisten sosioekonomisten vaikutusten ja rahoitustarpeiden arvioinnin ohjelmien sisällä ja niiden välillä, ja siinä painotetaan kilpailukykyisempää ja älykkäämpää Eurooppaa edistämällä innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia muutoksia ja paremmin yhteenliitettyä Eurooppaa lisäämällä liikkuvuutta, älykäs ja kestävä liikkuvuus mukaan luettuna, ja tieto- ja viestintätekniikan alueellista yhteenliittämistä. Komissio julkistaa arvioinnin tulokset verkkosivustollaan ja antaa ne tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  muut asiaankuuluvat kumppanit ja elimet.

b)  muut asiaankuuluvat kumppanit ja elimet, myös alueelliset, paikalliset ja muut viranomaiset sekä talouselämän osapuolet ja työmarkkinaosapuolet.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoviranomaisen on varmistettava kuuden kuukauden kuluttua ohjelman hyväksymisestä, että käytettävissä on verkkosivusto, jolla on tietoa sen vastuulle kuuluvista ohjelmista, kuten ohjelmien tavoitteista, toimista, rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

1.  Hallintoviranomaisen on varmistettava kuuden kuukauden kuluttua ohjelman hyväksymisestä, että käytettävissä on verkkosivusto, jolla on tietoa sen vastuulle kuuluvista ohjelmista, kuten ohjelmien tavoitteista, toimista, ehdotuspyyntöjen alustavasta aikataulusta, rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tuensaajan nimi, kun on kyse oikeushenkilöistä;

a)  tuensaajan ja sopimuspuolen nimi, kun on kyse oikeushenkilöistä;

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  toimen kokonaiskustannukset;

h)  toimen kokonaiskustannukset tai maaseuturahaston tapauksessa kutakin tukitoimityyppiä vastaavien maksujen määrä;

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Maaseuturahaston tapauksessa ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja ei julkisteta, jos tuensaajan kyseisenä varainhoitovuonna saamien maksujen määrä on enintään 1 250 euroa. Edunsaaja yksilöidään koodilla jäsenvaltion päättämässä muodossa.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jos tuensaajalla on ammattimainen verkkosivusto tai sosiaalisen median tilejä, esittämällä lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus toimesta, sen tavoitteista ja tuloksista ja tuomalla esiin unionilta saatava rahoitustuki;

a)  jos tuensaajalla on ammattimainen verkkosivusto ja sosiaalisen median tilejä, esittämällä lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus toimesta, sen tavoitteista ja tuloksista ja tuomalla esiin unionilta saatava rahoitustuki;

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

c)  asettamalla tiedotuskyltti näkyvälle paikalle heti, kun toimien fyysinen toteuttaminen alkaa fyysisellä investoinnilla tai laitteiden hankinnalla, seuraavista toimista:

c)  asettamalla pysyvä tiedotuskyltti paikalle, jossa se on selvästi yleisön nähtävissä, heti, kun toimien fyysinen toteuttaminen alkaa fyysisellä investoinnilla tai laitteiden hankinnalla, seuraavista toimista:

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  EAKR:n ja koheesiorahaston tukemat toimet, joiden kokonaiskustannukset ovat yli 500 000 euroa;

i)  EAKR:n, koheesiorahaston ja maaseuturahaston tukemat toimet, joiden kokonaiskustannukset ovat yli 500 000 euroa;

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  muiden kuin c alakohdan piiriin kuuluvien toimien osalta asettamalla näkyvälle paikalle vähintään yhden tulostetun julisteen tai elektronisen näytön, jonka vähimmäiskoko on A3 ja jossa annetaan tietoa toimesta ja korostetaan rahastojen tukea;

d)  muiden kuin c alakohdan piiriin kuuluvien toimien osalta asettamalla näkyvälle paikalle, jossa se on selvästi yleisön nähtävissä, vähintään yhden tulostetun julisteen tai elektronisen näytön, jonka vähimmäiskoko on A3 ja jossa annetaan tietoa toimesta ja korostetaan rahastojen tukea;

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  asettamalla fyysisen toteuttamisen alkamishetkestä unionin symbolin pysyvästi näkyvälle paikalle, jossa se on yleisön nähtävissä, ja liitteessä VIII vahvistetut tekniset ominaisuudet huomioon ottaen.

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä vaatimusta ei sovelleta toimiin, joita tuetaan ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen mukaisesti.

Tätä vaatimusta ei sovelleta toimiin, joita tuetaan ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan xi alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen mukaisesti.

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on käytettävä rahastoista saatavat rahoitusosuudet tuen myöntämiseen tuensaajille avustusten, rahoitusvälineiden tai palkintojen tai niiden yhdistelmien muodossa.

Jäsenvaltioiden on käytettävä rahastoista saatavat rahoitusosuudet tuen myöntämiseen tuensaajille avustusten, rajoitetusti käytettävien rahoitusvälineiden tai palkintojen tai niiden yhdistelmien muodossa.

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 25 prosenttia tukikelpoisista välittömistä kustannuksista, edellyttäen, että osuus lasketaan 48 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

c)  kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 25 prosenttia tukikelpoisista välittömistä kustannuksista, edellyttäen, että osuus lasketaan 48 artiklan 2 kohdan a alakohdan tai 48 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jakamalla viimeisimmät asiakirjoihin perustuvat vuotuiset bruttotyövoimakustannukset 1 720 tunnilla, kun kyse on kokoaikaisista työntekijöistä, tai 1 720 tunnista lasketulla osa-aikaisuutta vastaavalla määräosuudella, kun kyse on osa-aikaisista työntekijöistä;

a)  jakamalla viimeisimmät asiakirjoihin perustuvat vuotuiset bruttotyövoimakustannukset sekä odotettavissa olevat lisäkustannukset, jotta voidaan ottaa huomioon palkankorotusten tai ylennysten kaltaiset tekijät, 1 720 tunnilla, kun kyse on kokoaikaisista työntekijöistä, tai 1 720 tunnista lasketulla osa-aikaisuutta vastaavalla määräosuudella, kun kyse on osa-aikaisista työntekijöistä;

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jakamalla viimeisimmät asiakirjoihin perustuvat kuukausittaiset bruttotyövoimakustannukset asianomaisen henkilön kuukausittaisella työajalla, joka vastaa työsopimuksessa tarkoitettua sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä.

b)  jakamalla viimeisimmät asiakirjoihin perustuvat kuukausittaiset bruttotyövoimakustannukset sekä odotettavissa olevat lisäkustannukset, jotta voidaan ottaa huomioon palkankorotusten tai ylennysten kaltaiset tekijät, asianomaisen henkilön kuukausittaisella työajalla, joka vastaa työsopimuksessa tarkoitettua sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rahoitusvälineistä annetaan tukea varojen lopullisille vastaanottajille ainoastaan uusiin investointeihin, joiden odotetaan olevan taloudellisesti kannattavia, tuottavan tuloja tai tuovan säästöjä mutta joihin ei saada riittävästi rahoitusta markkinalähteistä.

2.  Rahoitusvälineistä annetaan tukea varojen lopullisille vastaanottajille ainoastaan uusiin investointeihin, joiden odotetaan olevan taloudellisesti kannattavia, tuottavan tuloja tai tuovan säästöjä mutta joihin ei saada riittävästi rahoitusta markkinalähteistä. Tällainen tuki voidaan kohdentaa sekä aineelliseen että aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin ja myös käyttöpääomaan sovellettavien unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ohjelmasta rahoitusvälineeseen osoitettavan rahoitusosuuden ehdotettu määrä ja odotettu vipuvaikutus;

a)  ohjelmasta rahoitusvälineeseen osoitettavan rahoitusosuuden ehdotettu määrä ja odotettu vipuvaikutus sekä tähän liittyvät arvioinnit;

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää avustusten muodossa olevaan täydentävään ohjelmatukeen niin, että ne muodostavat yhden rahoitusvälinettä koskevan toimen yhdessä rahoitussopimuksessa, jolloin kyseistä rahoitusvälinettä toteuttava elin antaa molemmat eri tukimuodot. Tällaiseen rahoitusvälinettä koskevaan toimeen sovelletaan rahoitusvälineisiin sovellettavia sääntöjä.

5.  Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää avustusten muodossa olevaan täydentävään ohjelmatukeen niin, että ne muodostavat yhden rahoitusvälinettä koskevan toimen yhdessä rahoitussopimuksessa, jolloin kyseistä rahoitusvälinettä toteuttava elin antaa molemmat eri tukimuodot. Kun avustuksen muodossa olevan ohjelmatuen määrä on rahoitusvälineen muodossa olevan ohjelmatuen määrää pienempi, sovelletaan rahoitusvälineisiin sovellettavia sääntöjä.

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoviranomainen valitsee elimen, joka vastaa rahoitusvälineen täytäntöönpanosta.

Hallintoviranomainen valitsee elimen, joka vastaa rahoitusvälineen täytäntöönpanosta joko suoraan tai välillisesti tehtävän sopimuksen välityksellä.

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tekemällä suoraan sopimuksen hallintoviranomainen voi antaa täytäntöönpanotehtäviä

 

a)  EIP:lle;

 

b)   kansainväliselle rahoituslaitokselle, jossa jäsenvaltio on osakkaana;

 

c)   ammattimaista rahoitustoimintaa harjoittavaksi oikeushenkilöksi perustetulle julkisomisteiselle pankille tai laitokselle.

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Hallintoviranomaisen on, hallinnoidessaan rahoitusvälinettä 2 kohdan mukaisesti, tai rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen on, hallinnoidessaan rahoitusvälinettä 3 kohdan mukaisesti, pidettävä erillistä kirjanpitoa tai käytettävä yhtä kirjanpitokoodia kutakin toimintalinjaa ja kutakin alueluokkaa varten jokaisesta, ohjelmasta osoitetusta rahoitusosuudesta ja erikseen niin 54 artiklassa kuin 56 artiklassa tarkoitetuista varoista.

7.  Hallintoviranomaisen on, hallinnoidessaan rahoitusvälinettä 2 kohdan mukaisesti, tai rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen on, hallinnoidessaan rahoitusvälinettä 3 kohdan mukaisesti, pidettävä erillistä kirjanpitoa tai käytettävä yhtä kirjanpitokoodia kutakin toimintalinjaa ja kutakin alueluokkaa tai maaseuturahaston tukitoimien eri tyyppiä varten jokaisesta, ohjelmasta osoitetusta rahoitusosuudesta ja erikseen niin 54 artiklassa kuin 56 artiklassa tarkoitetuista varoista.

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Vaatimukset, jotka koskevat raportointia rahoitusvälineen käytöstä aiottuihin tarkoituksiin, rajoittuvat hallinnointiviranomaisiin ja rahoituksen välittäjiin.

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta tuesta johtuvat korko- ja muut tuotot on käytettävä samaan tavoitteeseen tai samoihin tavoitteisiin kuin rahastoista maksettu alkuperäinen tuki joko saman rahoitusvälineen yhteydessä tai rahoitusvälineen purkamisen seurauksena muiden rahoitusvälineiden tai tukimuotojen yhteydessä tukikelpoisuusajan loppuun asti.

2.  Rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta tuesta johtuvat korko- ja muut tuotot on käytettävä samaan tavoitteeseen tai samoihin tavoitteisiin kuin rahastoista maksettu alkuperäinen tuki joko saman rahoitusvälineen yhteydessä tai rahoitusvälineen purkamisen seurauksena muiden rahoitusvälineiden tai tukimuotojen yhteydessä lisäinvestointeihin lopullisiin vastaanottajiin, tai tarvittaessa kattamaan rahastosta rahoitusvälineeseen maksetun rahoitusosuuden nimellisarvon pienenemisen aiheuttamat tappiot, jotka johtuvat negatiivisesta korosta, jos tällaisia tappioita syntyy rahoitusvälineiden käyttöönotosta vastaavien elinten harjoittamasta aktiivisesta varainhallinnasta huolimatta, tukikelpoisuusajan loppuun asti.

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahastoista rahoitusvälineisiin osoitettua lopullisiin vastaanottajiin investoitua tukea sekä kaikenlaisia kyseisistä investoinneista johtuvia tuottoja, jotka liittyvät rahastoista saatuun tukeen, voidaan käyttää markkinatalousperiaatteen mukaisesti toimivien sijoittajien eriytettyyn kohteluun jakamalla riskit ja tuotto asianmukaisesti.

1.  Rahastoista rahoitusvälineisiin osoitettua lopullisiin vastaanottajiin investoitua tukea sekä kaikenlaisia kyseisistä investoinneista johtuvia tuottoja, jotka liittyvät rahastoista saatuun tukeen, voidaan käyttää markkinatalousperiaatteen mukaisesti toimivien sijoittajien eriytettyyn kohteluun tai muuhun unionin tuen muotoihin jakamalla riskit ja tuotto asianmukaisesti moitteettoman varainhoidon periaate huomioon ottaen.

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tällaisen eriytetyn kohtelun taso, joka vahvistetaan joko kilpailuun perustuvan menettelyn tai riippumattoman arvioinnin pohjalta, ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen sellaisten kannustimien luomiseksi, joilla houkutellaan yksityisiä varoja.

2.  Tällaisen eriytetyn kohtelun taso, joka vahvistetaan joko kilpailuun perustuvan menettelyn tai tämän asetuksen 52 artiklan mukaisesti toteutetun ennakkoarvioinnin pohjalta, ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen sellaisten kannustimien luomiseksi, joilla houkutellaan yksityisiä varoja.

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahoitusvälineisiin ennen tukikelpoisuusajan päättymistä takaisin maksetut varat, jotka saadaan investoinneista lopullisiin vastaanottajiin tai vakuussopimuksiin varattujen varojen vapautumisesta, mukaan luettuina pääoman takaisinmaksut ja rahastoista maksetusta tuesta johtuvat tulot, on käytettävä uudelleen samaan erityistavoitteeseen tai -tavoitteisiin saman rahoitusvälineen tai muiden rahoitusvälineiden kautta tehtäviin lisäinvestointeihin lopullisiin vastaanottajiin ja tällaisiin lisäinvestointeihin liittyviin hallintokustannuksiin ja -maksuihin.

1.  Rahoitusvälineisiin ennen tukikelpoisuusajan päättymistä takaisin maksetut varat, jotka saadaan investoinneista lopullisiin vastaanottajiin tai vakuussopimuksiin varattujen varojen vapautumisesta, mukaan luettuina pääoman takaisinmaksut ja rahastoista maksetusta tuesta johtuvat tulot, on käytettävä uudelleen samaan erityistavoitteeseen tai -tavoitteisiin saman rahoitusvälineen tai muiden rahoitusvälineiden kautta tehtäviin lisäinvestointeihin lopullisiin vastaanottajiin ja tällaisiin lisäinvestointeihin liittyviin hallintokustannuksiin ja -maksuihin moitteettoman varainhoidon periaate huomioon ottaen.

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Toiminnan tehostamisesta johtuvia säästöjä ei pidetä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuina tuloina. Etenkään energiatehokkuutta lisäävien toimien seurauksena aikaansaadut kustannussäästöt eivät saa johtaa samansuuruisiin vähennyksiin toiminta-avustuksissa.

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Menoihin voidaan myöntää rahastoista rahoitusosuus, jos ne ovat aiheutuneet tuensaajalle tai julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuustoimien yksityisen sektorin kumppanille toimien täytäntöönpanosta ja ne on maksettu sen päivän, jona ohjelma esitetään komissiolle, tai 1 päivän tammikuuta 2021, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi, ja 31 päivän joulukuuta 2029 välisenä aikana.

Menoihin voidaan myöntää rahastoista rahoitusosuus, jos ne ovat aiheutuneet tuensaajalle tai julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuustoimien yksityisen sektorin kumppanille toimien täytäntöönpanosta ja ne on maksettu sen päivän, jona ohjelma esitetään komissiolle, tai 1 päivän tammikuuta 2021, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi, ja 31 päivän joulukuuta 2030 välisenä aikana.

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Toimi tai sen osa voidaan toteuttaa jäsenvaltion ulkopuolella, myös unionin ulkopuolella, edellyttäen, että toimi auttaa ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

4.  EAKR:n, ESR+:n tai koheesiorahaston mukainen toimi tai sen osa voidaan toteuttaa jäsenvaltion ulkopuolella, myös unionin ulkopuolella, edellyttäen, että toimi kuuluu yhteen Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen (EU) [...] 3 artiklassa määritellyn päämäärän (Interreg) viidestä osa-alueesta ja auttaa ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Toimia ei valita rahastojen tuen kohteiksi, jos ne on saatettu fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan ennen kuin ohjelmaan liittyvä rahoitushakemus on jätetty hallintoviranomaiselle, siitä riippumatta, onko kaikki asiaankuuluvat maksut maksettu.

6.  Toimia ei valita rahastojen tuen kohteiksi, jos ne on saatettu fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan ennen kuin ohjelmaan liittyvä rahoitushakemus on jätetty hallintoviranomaiselle, siitä riippumatta, onko kaikki asiaankuuluvat maksut maksettu. Tätä kohtaa ei sovelleta menoihin, jotka liittyvät lisäkustannusten korvaamiseen syrjäisimmillä alueilla EMKR:stä, eikä menoihin, jotka on rahoitettu EAKR:sta tai ESR+:sta syrjäisimmille alueille myönnetyillä erityisillä lisämäärärahoilla.

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  lainojen korot, paitsi korkotuen tai vakuuspalkkiohyvityksen muodossa myönnettyjen avustusten osalta;

a)  lainojen korot, paitsi korkotuen tai vakuuspalkkiohyvityksen muodossa myönnettyjen avustusten osalta tai sellaisen rahoitusvälineeseen maksettavan maksuosuuden osalta, joka johtuu negatiivisesta korosta;

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  arvonlisävero, jäljempänä ’alv’, lukuun ottamatta toimia, joiden kokonaiskustannukset ovat alle 5 000 000 euroa.

Poistetaan.

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Arvonlisäveroon, jäljempänä ’alv’, liittyvien toimien tukikelpoisuus määritetään tapauskohtaisesti lukuun ottamatta toimia, joiden kokonaiskustannukset ovat alle 5 000 000 euroa, ja investointeja ja lopullisten vastaanottajien kustannuksia.

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio voi lyhentää ensimmäisessä alakohdassa asetetun määräajan kolmeen vuoteen investointien tai pk-yritysten luomien työpaikkojen säilyttämiseksi.

Jäsenvaltio voi lyhentää ensimmäisessä alakohdassa asetetun määräajan kolmeen vuoteen a, b ja c alakohdassa tarkoitetuissa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa pk-yritysten luomien työpaikkojen säilyttämiseksi.

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta toimiin, joita koskee tuotannollisen toiminnan lopettaminen sellaisen konkurssin seurauksena, joka ei ole petollinen.

3.  Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta rahoitusvälineisiin maksettuihin tai niiden maksamiin ohjelman rahoitusosuuksiin eikä toimiin, joita koskee tuotannollisen toiminnan lopettaminen sellaisen konkurssin seurauksena, joka ei ole petollinen.

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan d alakohdassa mainitut hallintomaksut ovat suoritusperusteisia. Jos 53 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut holdingrahastoa ja/tai erityisrahastoja toteuttavat elimet valitaan tekemällä suoraan sopimus, niille maksettaviin hallintokustannuksiin ja -maksuihin, jotka voidaan ilmoittaa tukikelpoisiksi menoiksi, sovelletaan kynnysarvoa, joka on enintään 5 prosenttia niiden rahoitusosuuksien kokonaismäärästä, jotka ohjelmasta on maksettu lopullisille vastaanottajille lainoina tai oman pääoman ehtoisina tai oman pääoman luonteisina sijoituksina tai jotka on varattu sovitusti vakuussopimuksiin.

Edellä olevan 1 kohdan d alakohdassa mainitut hallintomaksut ovat suoritusperusteisia. Rahoitusvälineiden täytäntöönpanon ensimmäisen kahdentoista kuukauden jakson ajan hallintokustannusten ja -palkkioiden peruskorvaus on tukikelpoinen. Jos 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut holdingrahastoa ja/tai erityisrahastoja toteuttavat elimet valitaan tekemällä suoraan sopimus, niille maksettaviin hallintokustannuksiin ja -maksuihin, jotka voidaan ilmoittaa tukikelpoisiksi menoiksi, sovelletaan kynnysarvoa, joka on enintään 5 prosenttia niiden rahoitusosuuksien kokonaismäärästä, jotka ohjelmasta on maksettu lopullisille vastaanottajille lainoina tai oman pääoman ehtoisina tai oman pääoman luonteisina sijoituksina tai jotka on varattu sovitusti vakuussopimuksiin.

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kynnysarvoa ei sovelleta silloin, kun rahoitusvälineitä täytäntöönpanevat elimet valitaan tarjouskilpailun perusteella noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä ja kun tarjouskilpailussa vahvistetaan suurempien hallintokustannusten ja -maksujen tarve.

Silloin, kun rahoitusvälineitä täytäntöönpanevat elimet valitaan tarjouskilpailun perusteella noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä ja kun tarjouskilpailussa vahvistetaan suurempien hallintokustannusten ja -maksujen tarve, kyseiset kustannukset ja maksut ovat suoritusperusteisia.

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava komissiolle toimitettuun tilitykseen sisältyvien menojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus ja toteutettava kaikki tarvittavat toimet ehkäistäkseen, havaitakseen ja korjatakseen sääntöjenvastaisuudet, mukaan lukien petokset, ja raportoidakseen niistä.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava komissiolle toimitettuun tilitykseen sisältyvien menojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus ja toteutettava kaikki tarvittavat toimet ehkäistäkseen, havaitakseen ja korjatakseen sääntöjenvastaisuudet, mukaan lukien petokset, ja raportoidakseen niistä. Jäsenvaltioiden on tehtävä kattavaa yhteistyötä OLAF:n kanssa.

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava seurantajärjestelmän ja indikaattoreita koskevien tietojen laadusta ja luotettavuudesta.

4.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava seurantajärjestelmän ja indikaattoreita koskevien tietojen laadusta, riippumattomuudesta ja luotettavuudesta.

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön järjestelyt rahastoja koskevien valitusten tutkimiseksi tehokkaasti. Niiden on komission pyynnöstä tutkittava komissiolle toimitetut valitukset, jotka kuuluvat niiden ohjelmien soveltamisalaan, ja ilmoitettava komissiolle tutkimusten tuloksista.

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön järjestelyt rahastoja koskevien valitusten tutkimiseksi tehokkaasti. Näiden järjestelyjen soveltamisala, säännöt ja menettelyt ovat jäsenvaltioiden vastuulla niiden institutionaalisten ja oikeudellisten puitteiden mukaisesti. Niiden on komission pyynnöstä 64 artiklan 4 a kohdan mukaisesti tutkittava komissiolle toimitetut valitukset, jotka kuuluvat niiden ohjelmien soveltamisalaan, ja ilmoitettava komissiolle tutkimusten tuloksista.

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuensaajien ja ohjelmasta vastaavien viranomaisten välinen tiedonvaihto hoidetaan kokonaisuudessaan sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien avulla liitteen XII mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuensaajien ja ohjelmasta vastaavien viranomaisten välinen tiedonvaihto hoidetaan kokonaisuudessaan käyttäjäystävällisten sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien avulla liitteen XII mukaisesti.

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien osalta ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2023.

EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien osalta ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohtaan] perustuviin ohjelmiin.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan 1 kohdan xi alakohtaan] perustuviin ohjelmiin.

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistettavaa mallia on käytettävä, kun sääntöjenvastaisuuksista ilmoitetaan noudattaen 109 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän artiklan täytäntöönpanolle.

(11)  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistettavaa mallia on käytettävä, kun sääntöjenvastaisuuksista ilmoitetaan noudattaen 109 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset ja säännöt tämän artiklan täytäntöönpanolle.

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio varmistaa, että jäsenvaltioilla on tämän asetuksen mukaiset hallinnointi- ja valvontajärjestelmät ja että nämä järjestelmät toimivat tehokkaasti ohjelmien toteuttamisen ajan. Komissio laatii tarkastusstrategian ja tarkastussuunnitelman, joiden on perustuttava riskinarviointiin.

Komissio varmistaa, että jäsenvaltioilla on tämän asetuksen mukaiset hallinnointi- ja valvontajärjestelmät ja että nämä järjestelmät toimivat vaikuttavasti ja tehokkaasti ohjelmien toteuttamisen ajan. Komissio laatii kaikille jäsenvaltioille tarkastusstrategian ja tarkastussuunnitelman, joiden on perustuttava riskinarviointiin.

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio tekee tarkastuksia enintään kolmen kalenterivuoden ajan sen jälkeen, kun tilit, joihin asianomaiset menot sisältyivät, on hyväksytty. Tätä määräaikaa ei sovelleta toimiin, joiden osalta epäillään petosta.

2.  Komissio tekee tarkastuksia enintään kahden kalenterivuoden ajan sen jälkeen, kun tilit, joihin asianomaiset menot sisältyivät, on hyväksytty. Tätä määräaikaa ei sovelleta toimiin, joiden osalta epäillään petosta.

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Komissio ilmoittaa ohjelmasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle tarkastuksesta vähintään 12 työpäivää aikaisemmin lukuun ottamatta kiireellisiä tapauksia. Jäsenvaltion virkamiehet tai valtuutetut edustajat voivat osallistua näihin tarkastuksiin.

a)  Komissio ilmoittaa ohjelmasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle tarkastuksesta vähintään 15 työpäivää aikaisemmin lukuun ottamatta kiireellisiä tapauksia. Jäsenvaltion virkamiehet tai valtuutetut edustajat voivat osallistua näihin tarkastuksiin.

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Komissio toimittaa alustavat tarkastushavainnot jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä viimeistään 3 kuukautta tarkastuksen viimeisen päivän jälkeen.

c)  Komissio toimittaa alustavat tarkastushavainnot jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä viimeistään 2 kuukautta tarkastuksen viimeisen päivän jälkeen.

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Komissio toimittaa tarkastuskertomuksen vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä viimeistään kuukauden kuluttua päivästä, jona se on saanut jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta kattavan vastauksen alustaviin tarkastushavaintoihin.

d)  Komissio toimittaa tarkastuskertomuksen vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä viimeistään kuukauden kuluttua päivästä, jona se on saanut jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta kattavan vastauksen alustaviin tarkastushavaintoihin. Jäsenvaltion vastaus katsotaan täydelliseksi, jos komissio ei ole 2 kuukauden kuluessa ilmoittanut puuttuvista asiakirjoista.

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi pidentää edellä c ja d alakohdassa tarkoitettuja määräaikoja kolmella kuukaudella.

Komissio voi pidentää edellä c ja d alakohdassa tarkoitettuja määräaikoja kahdella kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio tarjoaa valitustenkäsittelyjärjestelmän, joka on kansalaisten ja sidosryhmien saatavilla ohjelmien, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan 6 kohdan soveltamista.

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tarkastusviranomaisen on oltava julkinen viranomainen, joka on toiminnallisesti riippumaton tarkastuksen kohteista.

2.  Tarkastusviranomaisen on oltava julkinen viranomainen, joka on toiminnallisesti riippumaton hallintoviranomaisesta ja elimistä tai yksiköistä, joille on annettu tai delegoitu tehtäviä.

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kirjata ja tallentaa sähköiseen järjestelmään kustakin toimesta tiedot, joita tarvitaan seurantaa, arviointia, varainhoitoa, varmennuksia ja tarkastuksia varten, ja varmistaa tietojen turvallisuus, eheys ja luottamuksellisuus ja tietojen käyttäjien todentaminen.

e)  kirjata ja tallentaa sähköisiin järjestelmiin kustakin toimesta tiedot, joita tarvitaan seurantaa, arviointia, varainhoitoa, varmennuksia ja tarkastuksia varten, ja varmistaa tietojen turvallisuus, eheys ja luottamuksellisuus ja tietojen käyttäjien todentaminen.

Tarkistus    288

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoviranomaisen on vahvistettava toimien valintaa varten perusteet ja menettelyt, jotka ovat syrjimättömiä ja avoimia, joilla varmistetaan sukupuolten tasa-arvo ja joissa otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirja, kestävän kehityksen periaate ja unionin ympäristöpolitiikka SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä soveltaa näitä perusteita ja menettelyjä.

Hallintoviranomaisen on vahvistettava toimien valintaa varten perusteet ja menettelyt, jotka ovat syrjimättömiä ja avoimia, joilla varmistetaan esteettömyys vammaisille henkilöille ja sukupuolten tasa-arvo ja joissa otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirja, kestävän kehityksen periaate ja unionin ympäristöpolitiikka SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä soveltaa näitä perusteita ja menettelyjä.

Tarkistus    289

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  varmistettava, että valitut toimet ovat ohjelman mukaisia ja että niillä edistetään tuloksellisesti ohjelman erityistavoitteiden saavuttamista;

a)  varmistettava, että valitut toimet ovat kestäviä ja ohjelman sekä alueellisten strategioiden mukaisia ja että niillä edistetään tuloksellisesti ohjelman erityistavoitteiden saavuttamista;

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  varmistettava, että valituissa toimissa käytetyllä tuen määrällä ja toteutetuilla toimilla saavutetaan tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla;

c)  varmistettava, että valituissa toimissa käytetyllä tuen määrällä ja toteutetuilla toimilla saavutetaan tavoitteet asianmukaisella tavalla;

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  varmistettava, että valituille toimille, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU48 soveltamisalaan, tehdään ympäristövaikutusten arviointi tai seulontamenettely mainitussa direktiivissä, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/52/EU49, vahvistettujen vaatimusten pohjalta;

e)  varmistettava, että valituille toimille, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU48 soveltamisalaan, tehdään ympäristövaikutusten arviointi tai seulontamenettely ja että vaihtoehtojen arviointi ja kattava julkinen kuuleminen on otettu asianmukaisesti huomioon mainitussa direktiivissä, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/52/EU49, vahvistettujen vaatimusten pohjalta;

_________________

_________________

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1).

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1).

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/52/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta (EUVL L 124, 25.4.2014, s. 1).

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/52/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta (EUVL L 124, 25.4.2014, s. 1).

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tarkistettava, että sovellettavaa lainsäädäntöä on noudatettu, mikäli toimet ovat alkaneet ennen kuin rahoitushakemus on jätetty hallintoviranomaiselle;

f)  varmistettava, että sovellettavaa lainsäädäntöä on noudatettu, mikäli toimet ovat alkaneet ennen kuin rahoitushakemus on jätetty hallintoviranomaiselle;

Tarkistus    293

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  huolehdittava sellaisten infrastruktuuri-investointien ilmastokestävyyden varmistamisesta, joiden odotettu elinkaari on vähintään viisi vuotta.

j)  huolehdittava ennen investointipäätösten tekemistä sellaisten infrastruktuuri-investointien ilmastokestävyyden varmistamisesta, joiden odotettu elinkaari on vähintään viisi vuotta, sekä energiatehokkuus etusijalle -periaatteen noudattamisesta.

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.   Hallintoviranomainen voi myös asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa päättää käyttää enintään viisi prosenttia ohjelmalle EAKR:stä tai ESR+:sta osoitetuista määrärahoista jäsenvaltiossa toteutettaviin, Euroopan horisontti -ohjelman tukikelpoisiin erityishankkeisiin, toisessa vaiheessa valitut hankkeet mukaan luettuina, mikäli kyseisillä erityishankkeilla myötävaikutetaan ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus    295

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos hallintoviranomainen valitsee strategisesti tärkeän toimen, sen on ilmoitettava tästä välittömästi komissiolle ja annettava sille kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisestä toimesta.

6.  Jos hallintoviranomainen valitsee strategisesti tärkeän toimen, sen on ilmoitettava tästä komissiolle kuukauden kuluessa ja annettava sille kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisestä toimesta, kustannus-hyötyanalyysi mukaan luettuna.

Tarkistus    296

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  varmistaa, että tuensaaja saa erääntyneen määrän täysimääräisenä ja viimeistään 90 päivän kuluttua päivästä, jona tuensaaja on esittänyt maksatushakemuksen, edellyttäen, että varoja on käytettävissä;

b)  varmistaa ennakko- ja välimaksujen osalta, että tuensaaja saa todennettujen menojen erääntyneen määrän täysimääräisenä ja viimeistään 60 päivän kuluttua päivästä, jona tuensaaja on esittänyt maksatushakemuksen;

Tarkistus    297

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  maksatushakemusten laatiminen ja toimittaminen komissiolle 85 ja 86 artiklan mukaisesti;

a)  maksatushakemusten laatiminen ja toimittaminen komissiolle 85 ja 86 artiklan mukaisesti ja tarkastusviranomaisen tekemien tai sen vastuulla tehtyjen tarkastusten tulosten huomioon ottaminen;

Tarkistus    298

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tilityksen laatiminen 92 artiklan mukaisesti ja kaikkia tilityksen osatekijöitä koskevien tietojen säilyttäminen sähköisessä järjestelmässä;

b)  tilityksen laatiminen ja esittäminen, täydellisyyden, täsmällisyyden ja oikeellisuuden vahvistaminen 92 artiklan mukaisesti ja kaikkia tilityksen osatekijöitä koskevien tietojen säilyttäminen sähköisessä järjestelmässä;

Tarkistus    299

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Tarkastus toimitetaan noudattaen tarkastettua tointa koskevan sopimuksen aikaan sovellettua standardia, paitsi jos uudet standardit ovat tuensaajan kannalta suotuisammat.

Tarkistus    300

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b.  Sellaisen sääntöjenvastaisuuden havaitseminen osana toimea koskevaa tarkastusta, joka johtaa taloudelliseen seuraamukseen, ei voi johtaa siihen, että valvonnan soveltamisala tai rahoitusoikaisut ulotetaan koskemaan muita kuin tarkastettujen menojen tilivuoden kattamia menoja.

Tarkistus    301

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tarkastusviranomaisen on laadittava riskinarviointiin perustuva tarkastusstrategia, jossa otetaan huomioon 63 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu hallinnointi- ja valvontajärjestelmän kuvaus ja joka kattaa järjestelmätarkastukset ja toimien tarkastukset. Tarkastusstrategiaan on sisällyttävä juuri nimettyjen hallintoviranomaisten ja kirjanpitotoiminnosta vastaavien viranomaisten järjestelmätarkastuksia, jotka on toteutettava yhdeksän kuukauden kuluessa viranomaisten ensimmäisestä toimintavuodesta. Tarkastusstrategia on laadittava liitteessä XVIII esitetyn mallin mukaisesti, ja sitä on päivitettävä vuosittain sen jälkeen, kun ensimmäinen vuotuinen valvontakertomus ja tarkastuslausunto on toimitettu komissiolle. Se voi kattaa yhden tai useamman ohjelman.

1.  Tarkastusviranomaisen on laadittava hallintoviranomaista kuultuaan riskinarviointiin perustuva tarkastusstrategia, jossa otetaan huomioon 63 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu hallinnointi- ja valvontajärjestelmän kuvaus ja joka kattaa järjestelmätarkastukset ja toimien tarkastukset. Tarkastusstrategiaan on sisällyttävä juuri nimettyjen hallintoviranomaisten ja kirjanpitotoiminnosta vastaavien viranomaisten järjestelmätarkastuksia. Tarkastus on toteutettava yhdeksän kuukauden kuluessa viranomaisten ensimmäisestä toimintavuodesta. Tarkastusstrategia on laadittava liitteessä XVIII esitetyn mallin mukaisesti, ja sitä on päivitettävä vuosittain sen jälkeen, kun ensimmäinen vuotuinen valvontakertomus ja tarkastuslausunto on toimitettu komissiolle. Se voi kattaa yhden tai useamman ohjelman. Tarkastusviranomainen voi tarkastusstrategiassa määrittää rajan yhden tilin tarkastuksille.

Tarkistus    302

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos komissio ja jäsenvaltio ovat tarkastushavainnoista eri mieltä, on käytettävä riitojenratkaisumenettelyä.

Tarkistus    303

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komission ja tarkastusviranomaisten on ensin käytettävä kaikkia 66 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetussa sähköisessä järjestelmässä olevia tietoja, mukaan lukien hallinnon tarkastusten tuloksia, ja pyydettävä ja saatava tuensaajilta lisää asiakirjoja ja tarkastusevidenssiä ainoastaan, jos tämä on niiden ammatillisen harkinnan perusteella tarpeen hyvin perusteltujen tarkastuspäätelmien tueksi.

Komission ja tarkastusviranomaisten on ensin käytettävä kaikkia 66 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuissa sähköisissä järjestelmissä olevia tietoja, mukaan lukien hallinnon tarkastusten tuloksia, ja pyydettävä ja saatava tuensaajilta lisää asiakirjoja ja tarkastusevidenssiä ainoastaan, jos tämä on niiden ammatillisen harkinnan perusteella tarpeen hyvin perusteltujen tarkastuspäätelmien tueksi.

Tarkistus    304

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoviranomaisen on tehtävä paikalla hallinnon tarkastuksia 68 artiklan 1 kohdan mukaisesti ainoastaan rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavien elinten ja, kun on kyse takuurahastoista, uusia lainoja myöntävien elinten tasolla.

1.  Hallintoviranomaisen on tehtävä paikalla hallinnon tarkastuksia 68 artiklan 1 kohdan mukaisesti ainoastaan rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavien elinten ja, kun on kyse takuurahastoista, uusia lainoja myöntävien elinten tasolla. Jos rahoitusväline toimittaa valvontakertomuksia maksatushakemuksen tueksi, hallintoviranomaisen ei tarvitse tehdä paikalla hallinnon tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 127 artiklan soveltamista.

Tarkistus    305

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

EIP:n tai sellaisten muiden kansainvälisen rahoituslaitosten, joissa jäsenvaltio on osakkaana, on kuitenkin toimitettava hallintoviranomaiselle valvontakertomuksia maksatushakemusten tueksi.

EIP:n tai sellaisten muiden kansainvälisten rahoituslaitosten, joissa jäsenvaltio on osakkaana, on kuitenkin toimitettava hallintoviranomaiselle valvontakertomuksia maksatushakemusten tueksi.

Tarkistus    306

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tarkastusviranomaisen on suoritettava järjestelmätarkastuksia ja toimien tarkastuksia 71, 73 tai 77 artiklan mukaisesti rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavien elinten ja, kun on kyse takuurahastoista, uusia lainoja myöntävien elinten tasolla.

3.  Tarkastusviranomaisen on suoritettava järjestelmätarkastuksia ja toimien tarkastuksia 71, 73 tai 77 artiklan mukaisesti rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavien elinten ja, kun on kyse takuurahastoista, uusia lainoja myöntävien elinten tasolla. Jos rahoitusväline toimittaa tarkastusviranomaiselle vuotuisen tarkastuskertomuksen, jonka sen ulkopuoliset tarkastajat laativat ennen kunkin kalenterivuoden loppua ja joka kattaa liitteessä XVII esitetyt osatekijät, tarkastusviranomainen voi päättää olla toimittamatta muita tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 127 artiklan soveltamista.

Tarkistus    307

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Takuurahastojen tapauksessa ohjelmien tarkastamisesta vastaavat elimet voivat suorittaa varmennuksia tai tarkastuksia uusia lainoja myöntäville elimille vain, kun toinen tai molemmat seuraavista tilanteista toteutuvat:

 

a) tositteita, joissa esitetään näyttö rahoitusvälineen tuesta lopullisille tuensaajille, ei ole saatavilla hallintoviranomaisen tasolla tai rahoitusvälineitä täytäntöön panevien elinten tasolla;

 

b) on näyttöä siitä, että hallintoviranomaisen tai rahoitusvälineitä täytäntöön panevien elinten tasolla saatavilla olevat asiakirjat eivät anna todenmukaista ja tarkkaa tietoa annetusta tuesta.

Tarkistus    308

Ehdotus asetukseksi

76 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoviranomaisen on varmistettava, että kaikki rahastoista tuettuun toimeen liittyvät asiakirjatodisteet säilytetään asianmukaisella tasolla viiden vuoden ajan sen vuoden joulukuun 31 päivästä, jona hallintoviranomainen suorittaa viimeisen maksun tuensaajalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta valtiontukisääntöjen soveltamista.

1.  Hallintoviranomaisen on varmistettava, että kaikki rahastoista tuettuun toimeen liittyvät asiakirjatodisteet säilytetään asianmukaisella tasolla kolmen vuoden ajan sen vuoden joulukuun 31 päivästä, jona hallintoviranomainen suorittaa viimeisen maksun tuensaajalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta valtiontukisääntöjen soveltamista.

Tarkistus    309

Ehdotus asetukseksi

76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Asiakirjojen säilytysaikaa voidaan lyhentää hallintoviranomaisen päätöksellä oikeassa suhteessa tuensaajien riskiprofiiliin ja kokoon.

Tarkistus    310

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ennakkomaksut maksetaan kunkin rahaston osalta vuotuisina erinä ennen kunkin vuoden heinäkuun 1 päivää edellyttäen, että käytettävissä on riittävästi varoja, seuraavasti:

Ennakkomaksut maksetaan kunkin rahaston osalta vuotuisina erinä ennen kunkin vuoden heinäkuun 1 päivää seuraavasti:

Tarkistus    311

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  2022: 0,5 %;

b)  2022: 0,7 %;

Tarkistus    312

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  2023: 0,5 %;

c)  2023: 1 %;

Tarkistus    313

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  2024: 0,5 %;

d)  2024: 1,5 %;

Tarkistus    314

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  2025: 0,5 %;

e)  2025: 2 %;

Tarkistus    315

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  2026: 0,5 %

f)  2026: 2 %

Tarkistus    316

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edellä olevan 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti lasketun teknisen tuen määrä;

b)  edellä olevan 31 artiklan mukaisesti lasketun teknisen tuen määrä;

Tarkistus    317

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  maksatushakemukseen voi sisältyä valtiontuen osalta tuen myöntävän tahon tuensaajalle maksamia ennakoita seuraavin, kumulatiivisin edellytyksin: ennakoilla on pankin myöntämä tai vastaava takuu, niiden määrä ei ole yli 40:ä prosenttia tuensaajalle tiettyyn toimeen myönnettävän tuen kokonaismäärästä, ne katetaan tuensaajien maksamilla menoilla ja niiden tueksi esitetään maksukuitit kolmen vuoden kuluessa.

Tarkistus    318

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti, liitteen XIX mukaisesti toimitettujen maksatushakemusten on sisällettävä 62 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut hallintoviranomaisen lopullisille vastaanottajille maksamat kokonaismäärät tai, jos on kyse vakuuksista, hallintoviranomaisen vakuussopimusten mukaisesti varaamat määrät.

1.  Jos rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti, liitteen XIX mukaisesti toimitettujen maksatushakemusten on sisällettävä 62 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut hallintoviranomaisen lopullisille vastaanottajille maksamat kokonaismäärät tai, jos on kyse vakuuksista, hallintoviranomaisen vakuussopimusten mukaisesti varaamat määrät.

Tarkistus    319

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön 53 artiklan 3 kohdan mukaisesti, maksatushakemukset, joihin sisältyy rahoitusvälineiden menoja, on toimitettava seuraavien edellytysten mukaisesti:

2.  Jos rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti, maksatushakemukset, joihin sisältyy rahoitusvälineiden menoja, on toimitettava seuraavien edellytysten mukaisesti:

Tarkistus    320

Ehdotus asetukseksi

87 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio suorittaa välimaksut käytettävissä olevien varojen rajoissa viimeistään 60 päivän kuluttua päivästä, jona se on vastaanottanut maksatushakemuksen.

1.  Komissio suorittaa välimaksut viimeistään 60 päivän kuluttua päivästä, jona se on vastaanottanut maksatushakemuksen.

Tarkistus    321

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  on näyttöä vakavasta puutteesta, jonka osalta ei ole toteutettu korjaavia toimenpiteitä;

a)  on luotettavaa näyttöä vakavasta puutteesta, jonka osalta ei ole toteutettu korjaavia toimenpiteitä;

Tarkistus    322

Ehdotus asetukseksi

91 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia toimia 15 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    323

Ehdotus asetukseksi

99 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio vapauttaa kaikki sellaiset ohjelman määrät, joita ole käytetty ennakkomaksuihin 84 artiklan mukaisesti tai joista ei ole toimitettu 85 ja 86 artiklan mukaisesti maksatushakemusta viimeistään vuosia 2021–2026 koskevien talousarviositoumusten tekovuotta seuraavan toisen kalenterivuoden joulukuun 26 päivänä.

1.  Komissio vapauttaa kaikki sellaiset ohjelman määrät, joita ole käytetty ennakkomaksuihin 84 artiklan mukaisesti tai joista ei ole toimitettu 85 ja 86 artiklan mukaisesti maksatushakemusta viimeistään vuosia 2021–2026 koskevien talousarviositoumusten tekovuotta seuraavan kolmannen kalenterivuoden joulukuun 31 päivänä.

Tarkistus    324

Ehdotus asetukseksi

99 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ennakkomaksuilla tai maksatushakemuksilla 1 kohdassa säädettyyn määräaikaan mennessä katettava määrä vuoden 2021 talousarviositoumuksen osalta on 60 prosenttia kyseisestä sitoumuksesta. Vuoden 2021 talousarviositoumuksesta 10 prosenttia lisätään kunkin vuoden talousarviositoumukseen vuosina 2022–2025 katettavien määrien laskemiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus    325

Ehdotus asetukseksi

99 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Se osa sitoumuksista, joka on edelleen avoinna 31 päivänä joulukuuta 2029, vapautetaan, jos ESR+:sta, EAKR:stä ja koheesiorahastosta tuetuista ohjelmista ei ole toimitettu komissiolle varmuuden saamiseksi toimitettavia asiakirjoja ja lopullista tuloksellisuuskertomusta 38 artiklan 1 kohdassa asetettuun määräaikaan mennessä.

3.  Se osa sitoumuksista, joka on edelleen avoinna 31 päivänä joulukuuta 2030, vapautetaan, jos ESR+:sta, EAKR:stä ja koheesiorahastosta tuetuista ohjelmista ei ole toimitettu komissiolle varmuuden saamiseksi toimitettavia asiakirjoja ja lopullista tuloksellisuuskertomusta 38 artiklan 1 kohdassa asetettuun määräaikaan mennessä.

Tarkistus    326

Ehdotus asetukseksi

100 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  ei ole ollut mahdollista esittää maksatushakemusta ajoissa vuosia 2021–2027 koskevan oikeudellisen ja hallinnollisen kehyksen vahvistamisessa unionin tasolla esiintyneiden viivästysten takia.

Tarkistus    327

Ehdotus asetukseksi

101 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiolla on yksi kuukausi aikaa hyväksyä vapautettava määrä tai esittää huomautuksensa.

2.  Jäsenvaltiolla on kaksi kuukautta aikaa hyväksyä vapautettava määrä tai esittää huomautuksensa.

Tarkistus    328

Ehdotus asetukseksi

102 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta kaikilla alueilla, jotka vastaavat asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 868/2014, vahvistetun yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 2-tasoa, jäljempänä ’NUTS 2 -alueet’.

1.  EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta kaikilla alueilla, jotka vastaavat asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 2016/2066, vahvistetun yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 2-tasoa, jäljempänä ’NUTS 2 -alueet’.

Tarkistus    329

Ehdotus asetukseksi

103 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion talousarviositoumuksiin kaudella 2021–2027 käytettävissä olevat määrärahat ovat 330 624 388 630 euroa vuoden 2018 hintoina.

Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion talousarviositoumuksiin kaudella 2021–2027 käytettävissä olevat määrärahat ovat 378 097 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina.

 

(Tarkistuksella pyritään palauttamaan kaudella 2014–2020 käytettävissä ollutta määrää vastaava määrä sekä tarvittavat lisäykset vuosien 2021-2027 monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan mukaisesti. Tarkistuksen hyväksyminen edellyttää vastaavia mukautuksia liitteessä XXII esitettyihin laskelmiin.)

Tarkistus    330

Ehdotus asetukseksi

103 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, jossa vahvistetaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen osoitettavien kokonaismäärärahojen vuosijakauma jäsenvaltioittain ja alueluokittain sekä luettelo tukikelpoisista alueista liitteessä XXII vahvistettujen menetelmien mukaisesti.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, jossa vahvistetaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen osoitettavien kokonaismäärärahojen vuosijakauma jäsenvaltioittain ja alueluokittain sekä luettelo tukikelpoisista alueista liitteessä XXII vahvistettujen menetelmien mukaisesti. Rahastojen kokonaismäärärahojen olisi oltava kansallisella tasolla vähintään 76 prosenttia kullekin jäsenvaltiolle tai alueelle vuosina 2014–2020 osoitetusta talousarviosta.

Tarkistus    331

Ehdotus asetukseksi

103 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Koska koheesiorahaston rahoituksella on erityinen merkitys rajatylittävälle ja valtioiden väliselle yhteistyölle ja syrjäisimmille alueille, kyseisen rahoituksen tukikelpoisuusperusteiden ei pitäisi olla yhtään epäedullisempia kuin kaudella 2014–2020 ja siinä olisi varmistettava nykyisten ohjelmien mahdollisimman hyvä jatkuvuus.

 

(Tämä tarkistus edellyttää vastaavia mukautuksia liitteessä XXII esitettyihin laskelmiin.)

Tarkistus    332

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen määrärahat ovat 97,5 prosenttia kokonaismäärärahoista (eli yhteensä 322 194 388 630 euroa), ja ne kohdennetaan seuraavasti:

1.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen määrärahat ovat 97 prosenttia kokonaismäärärahoista eli yhteensä 366 754 000 000 euroa (vuoden 2018 hintoina). Tästä määrästä 5 900 000 000 euroa ESR+:n varoja osoitetaan lapsitakuun rahoittamiseen. Jäljelle jäävä 360 854 000 000 euron määrä (vuoden 2018 hintoina) kohdennetaan seuraavasti:

Tarkistus    333

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  61,6 prosenttia (eli yhteensä 198 621 593 157 euroa) vähemmän kehittyneille alueille;

a)  61,6 prosenttia (eli yhteensä 222 453 894 000 euroa) vähemmän kehittyneille alueille;

Tarkistus    334

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  14,3 prosenttia (eli yhteensä 45 934 516 595 euroa) siirtymäalueille;

b)  14,3 prosenttia (eli yhteensä 51 446 129 000 euroa) siirtymäalueille;

Tarkistus    335

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  10,8 prosenttia (eli yhteensä 34 842 689 000 euroa) kehittyneemmille alueille;

c)  10,8 prosenttia (eli yhteensä 39 023 410 000 euroa) kehittyneemmille alueille;

Tarkistus    336

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  12,8 prosenttia (eli yhteensä 41 348 556 877 euroa) koheesiorahastosta tukea saaville jäsenvaltioille;

d)  12,8 prosenttia (eli yhteensä 46 309 907 000 euroa) koheesiorahastosta tukea saaville jäsenvaltioille;

Tarkistus    337

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  0,4 prosenttia (eli yhteensä 1 447 034 001 euroa) lisärahoituksena SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja sellaisille NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät vuoden 1994 liittymissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa määrätyt kriteerit.

e)  0,4prosenttia (eli yhteensä 1 620 660 000 euroa) lisärahoituksena SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja sellaisille NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät vuoden 1994 liittymissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa määrätyt kriteerit.

Tarkistus    338

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ESR+:aa varten käytettävissä olevat Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen määrärahat ovat 88 646 194 590 euroa.

ESR+:aa varten käytettävissä olevat määrärahat ovat 28,8 prosenttia Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen määrärahoista (eli 105 686 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina). Määrään eivät sisälly työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohkon ja terveysalan toimintalohkon määrärahat.

Tarkistus    339

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevassa 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetusta syrjäisimpien alueiden lisärahoituksesta on osoitettava ESR+:aan 376 928 934 euroa.

Edellä olevassa 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetusta syrjäisimpien alueiden lisärahoituksesta ESR+:aan osoitettavan määrän on vastattava 0,4:ää prosenttia ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista määrärahoista (eli 424 296 054:ää euroa vuoden 2018 hintoina).

Tarkistus    340

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineelle siirrettävä tuki on 10 000 000 000 euroa. Se käytetään liikenteen infrastruktuurihankkeisiin ainoastaan sellaisissa jäsenvaltioissa, jotka voivat saada tukea koheesiorahastosta, julkaisemalla erityisiä ehdotuspyyntöjä asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun uuden asetuksen numero] mukaisesti.

Koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineelle siirrettävä tuki on 4 000 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina. Se käytetään liikenteen infrastruktuurihankkeisiin ottaen huomioon jäsenvaltioiden ja alueiden infrastruktuuri-investointitarpeet ainoastaan sellaisissa jäsenvaltioissa, jotka voivat saada tukea koheesiorahastosta, julkaisemalla erityisiä ehdotuspyyntöjä asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun uuden asetuksen numero] mukaisesti.

Tarkistus    341

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkkojen Eurooppa -välineeseen siirretystä määrästä 30 prosenttia on heti siirtämisen jälkeen kaikkien niiden jäsenvaltioiden käytettävissä, jotka voivat saada rahoitusta koheesiorahastosta, liikenneinfrastruktuurihankkeiden rahoittamista varten asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun uuden asetuksen numero] mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    342

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 4 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Liikennealaan sovellettavia asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun uuden asetuksen numero] sääntöjä sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin erityisiin ehdotuspyyntöihin. Rahoituskelpoisten hankkeiden valinnassa on 31 päivään joulukuuta 2023 asti noudatettava koheesiorahastomäärärahojen kansallista jakoa Verkkojen Eurooppa -välineeseen siirretyn määrän 70 prosentin osuuden osalta.

Liikennealaan sovellettavia asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun uuden asetuksen numero] sääntöjä sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin erityisiin ehdotuspyyntöihin. Rahoituskelpoisten hankkeiden valinnassa on 31 päivään joulukuuta 2023 asti noudatettava koheesiorahastomäärärahojen kansallista jakoa.

Tarkistus    343

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta varten tarkoitetuista määrärahoista 500 000 000 euroa osoitetaan eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen, ja komissio hallinnoi kyseisiä määrärahoja suoraan tai välillisesti.

5.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta varten tarkoitetuista määrärahoista 560 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina osoitetaan eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen, ja komissio hallinnoi kyseisiä määrärahoja suoraan tai välillisesti.

Tarkistus    344

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta varten tarkoitetuista ESR+:n määrärahoista 175 000 000 euroa osoitetaan innovatiivisia ratkaisuja edistävään valtioiden väliseen yhteistyöhön, ja komissio hallinnoi kyseisiä määrärahoja suoraan tai välillisesti.

6.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta varten tarkoitetuista ESR+:n määrärahoista 196 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina osoitetaan innovatiivisia ratkaisuja edistävään valtioiden väliseen yhteistyöhön, ja komissio hallinnoi kyseisiä määrärahoja suoraan tai välillisesti.

Tarkistus    345

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) määrärahat ovat 2,5 prosenttia talousarviositoumuksiin kaudella 2021–2027 käytettävissä olevista rahastojen kokonaismäärärahoista (eli yhteensä 8 430 000 000 euroa).

7.  Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) määrärahat ovat 3 prosenttia talousarviositoumuksiin kaudella 2021–2027 käytettävissä olevista rahastojen kokonaismäärärahoista (eli yhteensä 11 343 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina).

Tarkistus    346

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  enintään 15 prosenttia vähemmän kehittyneiden alueiden kokonaismäärärahoista siirretään siirtymäalueille tai kehittyneemmille alueille ja siirtymäalueilta kehittyneemmille alueille;

a)  enintään 5 prosenttia vähemmän kehittyneiden alueiden kokonaismäärärahoista siirretään siirtymäalueille tai kehittyneemmille alueille ja siirtymäalueilta kehittyneemmille alueille;

Tarkistus    347

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  70 prosenttia, kun kyse on vähemmän kehittyneistä alueista;

a)  85 prosenttia, kun kyse on vähemmän kehittyneistä alueista;

Tarkistus    348

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  55 prosenttia, kun kyse on siirtymäalueista;

b)  65 prosenttia, kun kyse on siirtymäalueista;

Tarkistus    349

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  40 prosenttia, kun kyse on kehittyneemmistä alueista.

c)  50 prosenttia, kun kyse on kehittyneemmistä alueista.

Tarkistus    350

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevassa a alakohdassa vahvistettuja yhteisrahoitusosuuksia sovelletaan myös syrjäisimpiin alueisiin.

Edellä olevassa a alakohdassa vahvistettuja yhteisrahoitusosuuksia sovelletaan myös syrjäisimpiin alueisiin ja syrjäisimmille alueille myönnettävään lisärahoitukseen.

Tarkistus    351

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Koheesiorahaston toimintalinjakohtainen yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 70 prosenttia.

Koheesiorahaston toimintalinjakohtainen yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 85 prosenttia.

Tarkistus    352

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ESR+-asetuksessa voidaan vahvistaa suurempia yhteisrahoitusosuuksia toimintalinjoille, joilla tuetaan innovatiivisia toimia kyseisen asetuksen [14] artiklan mukaisesti.

ESR+-asetuksessa voidaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa vahvistaa suurempia, enintään 90 prosentin yhteisrahoitusosuuksia toimintalinjoille, joilla tuetaan innovatiivisia toimia kyseisen asetuksen [13] artiklan ja [4 artiklan 1 kohdan x] ja [xi] alakohdan mukaisesti, sekä ohjelmille, joilla käsitellään aineellista puutetta kyseisen asetuksen [9] artiklan mukaisesti ja nuorisotyöttömyyttä [10] artiklan mukaisesti sekä tuetaan eurooppalaista lapsitakuuta [10 a] artiklan mukaisesti ja valtioiden välistä yhteistyötä [11 b] artiklan mukaisesti.

Tarkistus    353

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Interreg-ohjelmien yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 70 prosenttia.

Interreg-ohjelmien yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 85 prosenttia.

Tarkistus    354

Ehdotus asetukseksi

107 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle 108 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteitä tämän asetuksen muiden kuin sen keskeisten osien mukauttamiseksi muutoksiin, joita tapahtuu ohjelmakauden aikana, lukuun ottamatta liitteitä III, IV, X ja XXII.

Siirretään komissiolle 108 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteitä tämän asetuksen muiden kuin sen keskeisten osien mukauttamiseksi muutoksiin, joita tapahtuu ohjelmakauden aikana, lukuun ottamatta liitteitä III, IV, X ja XXII. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 108 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan ja mukautetaan tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua delegoitua asetusta (EU) N:o 204/2014.

Tarkistus    355

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä määräämättömäksi ajaksi 63 artiklan 10 kohdassa, 73 artiklan 4 kohdassa, 88 artiklan 4 kohdassa, 89 artiklan 4 kohdassa ja 107 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä 31 päivään joulukuuta 2027 saakka 6 artiklan 3 kohdassa, 63 artiklan 10 kohdassa, 73 artiklan 4 kohdassa, 88 artiklan 4 kohdassa, 89 artiklan 4 kohdassa ja 107 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    356

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 63 artiklan 10 kohdassa, 73 artiklan 4 kohdassa, 88 artiklan 4 kohdassa ja 89 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 3 kohdassa, 63 artiklan 10 kohdassa, 73 artiklan 4 kohdassa, 88 artiklan 4 kohdassa, 89 artiklan 4 kohdassa ja 107 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    357

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 63 artiklan 10 kohdan, 73 artiklan 4 kohdan, 88 artiklan 4 kohdan, 89 artiklan 4 kohdan tai 107 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 10 kohdan, 73 artiklan 4 kohdan, 88 artiklan 4 kohdan, 89 artiklan 4 kohdan tai 107 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    358

Ehdotus asetukseksi

110 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetusta (EU) N:o 1303/2013 ja kaikkia muita ohjelmakautta 2014–2020 koskevia säädöksiä sovelletaan edelleen sellaisiin ohjelmiin ja toimiin, joita tuetaan EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja EMKR:stä kyseisellä ohjelmakaudella.

Asetusta (EU) N:o 1303/2013 ja kaikkia muita ohjelmakautta 2014–2020 koskevia säädöksiä sovelletaan edelleen sellaisiin ohjelmiin ja toimiin, joita tuetaan EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta, maaseuturahastosta ja EMKR:stä kyseisellä ohjelmakaudella.

Tarkistus    359

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 1 – rivi 001 – 1 sarake

Komission teksti

Tarkistus

001  Investoinnit mikroyritysten käyttöomaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin

001  Investoinnit mikroyritysten käyttöomaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin tai yhteydessä kilpailukykyyn

Tarkistus    360

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 1 – rivi 002 – 1 sarake

Komission teksti

Tarkistus

002  Investoinnit pienten ja keskisuurten yritysten (mukaan lukien yksityiset tutkimuskeskukset) kiinteään omaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin

002  Investoinnit pienten ja keskisuurten yritysten (mukaan lukien yksityiset tutkimuskeskukset) kiinteään omaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin tai yhteydessä kilpailukykyyn

Tarkistus    361

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 1 – rivi 004 – 1 sarake

Komission teksti

Tarkistus

004  Investoinnit mikroyritysten aineettomaan omaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin

004  Investoinnit mikroyritysten aineettomaan omaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin tai yhteydessä kilpailukykyyn

Tarkistus    362

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 1 – rivi 005 – 1 sarake

Komission teksti

Tarkistus

005  Investoinnit pienten ja keskisuurten yritysten (mukaan lukien yksityiset tutkimuskeskukset) aineettomaan omaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin

005  Investoinnit pienten ja keskisuurten yritysten (mukaan lukien yksityiset tutkimuskeskukset) aineettomaan omaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin tai yhteydessä kilpailukykyyn

Tarkistus    363

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 2 – rivi 035 – 1 sarake

Komission teksti

Tarkistus

035  Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä ilmastoon liittyvien riskien torjuminen ja hallinnointi: tulvat (myös tietoisuuden lisääminen, pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit)

035  Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä ilmastoon liittyvien riskien torjuminen ja hallinnointi: tulvat ja maanvyörymät (myös tietoisuuden lisääminen, pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit)

Tarkistus    364

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 2 – rivi 043

 

Komission teksti

043

Kotitalouksien jätehuolto: mekaanis-biologinen käsittely, lämpökäsittely

0 %

100 %

Tarkistus

 

Poistetaan.

 

 

Tarkistus    365

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 3 – rivi 056 – 1 sarake

Komission teksti

Tarkistus

056  Uudet moottoritiet ja tiet – TEN-T-ydinverkko

056  Uudet moottoritiet, sillat ja tiet – TEN-T-ydinverkko

Tarkistus    366

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 3 – rivi 057 – 1 sarake

Komission teksti

Tarkistus

057  Uudet moottoritiet ja tiet – kattava TEN-T-verkko

057  Uudet moottoritiet, sillat ja tiet – kattava TEN-T-verkko

Tarkistus    367

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 3 – rivi 060 – 1 sarake

Komission teksti

Tarkistus

060  Uudelleen rakennetut tai parannetut moottoritiet ja tiet – TEN-T-ydinverkko

060  Uudelleen rakennetut tai parannetut moottoritiet, sillat ja tiet – TEN-T-ydinverkko

Tarkistus    368

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 3 – rivi 061 – 1 sarake

Komission teksti

Tarkistus

061  Uudelleen rakennetut tai parannetut moottoritiet ja tiet – kattava TEN-T-verkko

061  Uudelleen rakennetut tai parannetut moottoritiet, sillat ja tiet – kattava TEN-T-verkko

Tarkistus    369

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 5 – rivi 128 – 1 sarake

Komission teksti

Tarkistus

128  Matkailuun liittyvän julkisen omaisuuden suojelu, kehittäminen ja edistäminen ja niihin liittyvät matkailupalvelut

128  Matkailuun liittyvän julkisen omaisuuden suojelu, kehittäminen ja edistäminen ja matkailupalvelut

Tarkistus    370

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 5 – rivi 130 – 1 sarake

Komission teksti

Tarkistus

130  Luonnonperinnön ja ekomatkailun suojelu, kehittäminen ja edistäminen

130  Luonnonperinnön ja ekomatkailun suojelu, kehittäminen ja edistäminen muuten kuin Natura 2000 -alueiden yhteydessä

Tarkistus    371

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 3 – 12 rivi – sarake Yhdennetyt alueelliset investoinnit

Komission teksti

Tarkistus

Kaupungit ja esikaupunkialueet

Kaupungit, esikaupunkialueet ja niihin yhteydessä olevat maaseutualueet

Tarkistus    372

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 3 – 16 rivi – sarake Yhdennetyt alueelliset investoinnit

Komission teksti

Tarkistus

Harvaan asutut alueet

Maaseutualueet ja harvaan asutut alueet

Tarkistus    373

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 3 – 22 rivi – sarake Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet (CLLD)

Komission teksti

Tarkistus

Kaupungit ja esikaupunkialueet

Kaupungit, esikaupunkialueet ja niihin yhteydessä olevat maaseutualueet

Tarkistus    374

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 3 – 26 rivi – sarake Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet (CLLD)

Komission teksti

Tarkistus

Harvaan asutut alueet

Maaseutualueet ja harvaan asutut alueet

Tarkistus    375

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 3 – 32 rivi – sarake – Muuntyyppiset toimintapoliittiseen tavoitteeseen 5 kuuluvat alueelliset välineet

Komission teksti

Tarkistus

Kaupungit ja esikaupunkialueet

Kaupungit, esikaupunkialueet ja niihin yhteydessä olevat maaseutualueet

Tarkistus    376

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 3 – 36 rivi – sarake – Muuntyyppiset toimintapoliittiseen tavoitteeseen 5 kuuluvat alueelliset välineet

Komission teksti

Tarkistus

Harvaan asutut alueet

Maaseutualueet ja harvaan asutut alueet

Tarkistus    377

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 4 – 17 rivi

Komission teksti

Tarkistus

17  Majoitus- ja ravitsemistoiminta

17  Matkailu-, majoitus- ja ravitsemistoiminta

Tarkistus    378

Ehdotus asetukseksi

Liite III – taulukko – Horisontaaliset mahdollistavat edellytykset – 6 rivi – 2 sarake

Komission teksti

Tarkistus

Vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa varten on kansallinen kehys, johon sisältyvät seuraavat:

Vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa varten on kansallinen kehys, johon sisältyvät seuraavat:

1.  Tavoitteet, joihin sisältyy mittavissa olevia alatavoitteita, tietojenkeruu ja seurantamekanismi.

1.  Tavoitteet, joihin sisältyy mittavissa olevia alatavoitteita, tietojenkeruu ja seurantamekanismi, joka soveltuu käytettäväksi kaikkien toimintapoliittisten tavoitteiden yhteydessä.

2.  Järjestelyt, joilla varmistetaan, että saavutettavuuspolitiikka, lainsäädäntö ja standardit otetaan asianmukaisesti huomioon ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

2.  Järjestelyt, joilla varmistetaan, että saavutettavuuspolitiikka, lainsäädäntö ja standardit otetaan asianmukaisesti huomioon ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa vammaisyleissopimuksen määräysten mukaisesti ja sisällytetään hankkeen valintaperusteisiin ja velvoitteisiin.

 

2 a.  Järjestelyt, jotka koskevat raportointia seurantakomitealle tuettujen toimien vaatimustenmukaisuudesta.

 

 

 

Tarkistus    379

Ehdotus asetukseksi

Liite III – taulukko Horisontaaliset mahdollistavat edellytykset – 6 a rivi (uusi)

 

 

Tarkistus

Aitoa lähentymistä ja yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa edistävien Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden ja oikeuksien toteuttaminen.

Kansallisella tasolla toteutettavat järjestelyt, joilla varmistetaan ylöspäin suuntautuvaa sosiaalista lähentymistä ja yhteenkuuluvuutta unionissa edistävien Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden ja erityisesti epäreilua kilpailua sisämarkkinoilla estävien periaatteiden asianmukainen täytäntöönpano.

Tarkistus    380

Ehdotus asetukseksi

Liite III – taulukko Horisontaaliset mahdollistavat edellytykset – 6 b rivi (uusi)

 

 

Tarkistus

Kumppanuusperiaatteen vaikuttava noudattaminen

Käytössä on puitteet, joiden avulla kaikki kumppanit voivat osallistua täysivaltaisesti ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin ja joihin sisältyvät seuraavat:

 

1.  järjestelyt, joilla varmistetaan kumppaneiden osallistumista koskevat avoimet menettelyt

 

2.  järjestelyt sellaisten tietojen levittämiseksi ja julkistamiseksi, joita kumppanit tarvitsevat kokousten valmistelua ja seurantaa varten

 

3.  tuki kumppaneiden vaikutusmahdollisuuksien parantamista ja valmiuksien kehittämistä varten

Tarkistus    381

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 2 – 2 rivi – 4 sarake

Komission teksti

Tarkistus

Hyväksytään kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma, joka sisältää seuraavat:

Hyväksytään kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma, jossa noudatetaan Pariisin sopimuksen tavoitetta rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen ja joka sisältää seuraavat:

1.  kaikki energiaunionin hallinnosta annetun asetuksen liitteessä I olevassa mallissa vaaditut tiedot

1.  kaikki energiaunionin hallinnosta annetun asetuksen liitteessä I olevassa mallissa vaaditut tiedot

2.  alustava suunnitelma suunnitelluista rahoitusresursseista ja mekanismeista vähähiilisen energian käytön edistämiseksi

2.  suunnitelma suunnitelluista rahoitusresursseista ja mekanismeista vähähiilisen energian käytön edistämiseksi

Tarkistus    382

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 2 – 4 rivi – 2 sarake

Komission teksti

Tarkistus

EAKR ja koheesiorahasto:

EAKR ja koheesiorahasto:

2.4   Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofitilanteita koskevan selviytymis- ja palautumiskyvyn edistäminen

2.4   Ilmastonmuutokseen ja rakennemuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofitilanteita koskevan selviytymis- ja palautumiskyvyn edistäminen

Tarkistus    383

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 2 – 7 rivi – 4 sarake

Komission teksti

Tarkistus

Direktiivin 92/43/ETY 8 artiklan mukainen toimintasuunnitelma, joka sisältää hankkeiden toteuttamisjärjestyksen, on käytössä ja sisältää seuraavat:

Direktiivin 92/43/ETY 8 artiklan mukainen toimintasuunnitelma, joka sisältää hankkeiden toteuttamisjärjestyksen, on käytössä ja sisältää seuraavat:

1.  Kaikki komission ja jäsenvaltioiden sopimassa vuosien 2021–2027 toimintasuunnitelmamallissa vaaditut tiedot

1.  Kaikki komission ja jäsenvaltioiden sopimassa vuosien 2021–2027 toimintasuunnitelmamallissa vaaditut tiedot, mukaan lukien ensisijaiset toimet ja arvio rahoitustarpeista

2.  Ensisijaisten toimien määrittely ja arvio rahoitustarpeista

 

Tarkistus    384

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 3.2 kohta – 2 sarake

Komission teksti

Tarkistus

3.2 Kestävän, ilmastonmuutoksen kestävän, älykkään, turvallisen ja intermodaalisen TEN-T-liikenneverkon kehittäminen

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    385

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 3.2 kohta – 4 sarake – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a.  edellyttää sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden varmistamista ja vieläkin laajemmin TEN-T-verkon puuttuvien yhteyksien valmiiksi saattamista ja pullonkaulojen poistamista, mikä merkitsee myös investointia kovaan infrastruktuuriin

Tarkistus    386

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 3.2 kohta – 4 sarake – 1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

1.  sisältää suunniteltujen investointien taloudelliset perusteet, jotka pohjautuvat kysynnän vankkaan analyysiin ja liikenteen mallintamiseen ja joissa olisi otettava huomioon rautatieliikenteen vapauttamisen oletettu vaikutus

1.  sisältää suunniteltujen investointien taloudelliset perusteet, jotka pohjautuvat kysynnän vankkaan analyysiin ja liikenteen mallintamiseen ja joissa olisi otettava huomioon rautatieliikenteen markkinoiden avaamisen oletettu vaikutus

Tarkistus    387

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 2 rivi – 4 sarake – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  kuvastaa ilmanlaatusuunnitelmia, ottaen erityisesti huomioon kansalliset hiilestä irtautumista koskevat suunnitelmat

2.  kuvastaa ilmanlaatusuunnitelmia, ottaen erityisesti huomioon liikennealan kansalliset päästövähennysstrategiat

Tarkistus    388

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 2 rivi – 4 sarake – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  sisältää investoinnit asetuksessa (EU) 1316/2013 määriteltyihin TEN-T-ydinverkkokäytäviin asiaankuuluvien TEN-T-työsuunnitelmien mukaisesti

3.  sisältää investoinnit asetuksessa (EU) 1316/2013 määriteltyihin TEN-T-ydinverkkokäytäviin asiaankuuluvien TEN-T-työsuunnitelmien mukaisesti sekä kattavan verkon ennalta yksilöityihin osuuksiin

Tarkistus    389

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 2 rivi – 4 sarake – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  varmistaa TEN-T-ydinverkon ulkopuolella toteutettavien investointien osalta täydentävyyden tarjoamalla alueille ja paikallisyhteisöille riittävät yhteydet TEN-T-ydinverkkoon ja sen solmukohtiin

4.  varmistaa TEN-T-ydinverkon ulkopuolella toteutettavien investointien osalta täydentävyyden tarjoamalla kaupunkiverkoille, alueille ja paikallisyhteisöille riittävät yhteydet TEN-T-ydinverkkoon ja sen solmukohtiin

Tarkistus    390

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 2 rivi – 4 sarake – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  edistää kestäviä alueellisia ja rajatylittäviä matkailualoitteita, jotka hyödyttävät niin matkailijoita kuin asukkaitakin, kuten EuroVelo-verkon yhdistäminen Euroopan laajuiseen rautatieverkkoon

Tarkistus    391

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 1 rivi – 2 sarake – ESR

Komission teksti

Tarkistus

ESR:

ESR:

4.1.1  Työelämään pääsyn parantaminen kaikkien työnhakijoiden, myös nuorten, ja työelämän ulkopuolella olevien osalta ja itsenäisen ammatinharjoittamisen ja yhteisötalouden edistäminen

4.1.1  Työelämään pääsyn parantaminen kaikkien työnhakijoiden, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien ja työelämän ulkopuolella olevien osalta ja itsenäisen ammatinharjoittamisen ja yhteisötalouden edistäminen

4.1.2  Työmarkkinalaitosten ja palvelujen nykyaikaistaminen oikea-aikaisen ja räätälöidyn avun varmistamiseksi ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen, työmarkkinasiirtymien ja liikkuvuuden tukeminen

4.1.2  Työmarkkinalaitosten ja palvelujen nykyaikaistaminen osaamistarpeiden arvioimiseksi ja ennakoimiseksi sekä oikea-aikaisen ja räätälöidyn avun varmistamiseksi ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen, työmarkkinasiirtymien ja liikkuvuuden tukeminen

Tarkistus    392

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 2 rivi – 2 sarake – ESR

Komission teksti

Tarkistus

ESR:

ESR:

4.1.3  Paremman työ- ja yksityiselämän tasapainon edistäminen, mukaan lukien lastenhoitopalvelujen saatavuus, terveellinen ja mukautettu työympäristö ottaen huomioon terveyteen liittyvät riskit, työntekijöiden sopeutuminen muutoksiin sekä terveenä ja aktiivisena ikääntyminen

4.1.3  Naisten työelämään osallistumisen ja paremman työ- ja yksityiselämän tasapainon edistäminen, mukaan lukien lastenhoitopalvelujen saatavuus, terveellinen ja mukautettu työympäristö ottaen huomioon terveyteen liittyvät riskit, työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien sopeutuminen muutoksiin sekä terveenä ja aktiivisena ikääntyminen

 

 

Tarkistus    393

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 2 rivi – 4 sarake – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimenpiteet, joilla puututaan sukupuolten välisiin eroihin työllisyydessä, palkkauksessa ja eläkkeissä, sekä edistetään työ- ja yksityiselämän tasapainoa, muun muassa parantamalla varhaiskasvatuksen ja päivähoidon saantia ja asettamalla tavoitteita

2.  Toimenpiteet, joilla puututaan sukupuolten välisiin eroihin työllisyydessä, palkkauksessa, sosiaaliturvassa, verotuksessa ja eläkkeissä, sekä edistetään työ- ja yksityiselämän tasapainoa, muun muassa parantamalla varhaiskasvatuksen ja päivähoidon saantia ja asettamalla tavoitteita

 

 

Tarkistus    394

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 3 rivi – 2 sarake – ESR

Komission teksti

Tarkistus

ESR:

ESR:

4.2.1  Koulutusjärjestelmien laadun, tehokkuuden ja työmarkkinarelevanssin parantaminen

4.2.1  Koulutusjärjestelmien laadun, osallistavuuden, tehokkuuden ja työmarkkinarelevanssin parantaminen, jotta tuetaan avaintaitojen hankkimista, mukaan lukien digitaaliset taidot, ja helpotetaan siirtymistä koulutuksesta työelämään

4.2.2  Kaikille tarkoitettujen joustavien täydennys- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksien edistäminen, myös helpottamalla uranvaihdoksia ja edistämällä ammatillista liikkuvuutta

4.2.2  Elinikäisen oppimisen, etenkin kaikille tarkoitettujen joustavien täydennys- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksien sekä epävirallisen ja arkioppimisen edistäminen, myös helpottamalla uranvaihdoksia ja edistämällä ammatillista liikkuvuutta

4.2.3  Yhtäläisen pääsyn edistäminen, erityisesti kun on kyse heikommassa asemassa olevista ryhmistä, laadukkaaseen ja osallistavaan koulutukseen, varhaiskasvatuksesta ja lastenhoitopalveluista alkaen yleissivistävään, ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen asti

4.2.3  Yhtäläisen pääsyn edistäminen, erityisesti kun on kyse heikommassa asemassa olevista ryhmistä, laadukkaaseen ja osallistavaan koulutukseen ja tämäntyyppisen koulutuksen suorittamisen edistäminen, varhaiskasvatuksesta ja lastenhoitopalveluista alkaen yleissivistävään, ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen sekä aikuiskoulutukseen asti mukaan lukien kaikkien liikkuvuuden helpottaminen

 

 

Tarkistus    395

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 4.2 rivi – 4 sarake – Mahdollistavan edellytyksen täyttymisperusteet – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Näyttöön perustuvat järjestelmät ammattitaitotarpeiden ennakointia ja ennustamista varten sekä mekanismit tutkinnon suorittaneiden sijoittumisen seuraamiseksi ja kaikenikäisille oppijoille tarkoitetut palvelut laadukkaan ja tehokkaan ohjauksen varmistamiseksi

1.  Näyttöön perustuvat järjestelmät ammattitaitotarpeiden ennakointia ja ennustamista varten sekä mekanismit tutkinnon suorittaneiden sijoittumisen seuraamiseksi ja kaikenikäisille oppijoille tarkoitetut palvelut laadukkaan ja tehokkaan ohjauksen varmistamiseksi, myös oppijakeskeiset lähestymistavat

Tarkistus    396

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 4.2 rivi – 4 sarake – Mahdollistavan edellytyksen täyttymisperusteet – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimenpiteet, joilla varmistetaan yhtäläinen pääsy laadukkaaseen, olennaiseen ja osallistavaan koulutukseen, siihen osallistuminen ja koulutuksen suorittaminen sekä avaintaitojen hankkiminen kaikilla tasoilla, myös korkea-asteen koulutuksessa

2.  Toimenpiteet, joilla varmistetaan yhtäläinen pääsy laadukkaaseen, kohtuuhintaiseen, olennaiseen, erottelemattomaan ja osallistavaan koulutukseen, siihen osallistuminen ja koulutuksen suorittaminen sekä avaintaitojen hankkiminen kaikilla tasoilla, myös korkea-asteen koulutuksessa

Tarkistus    397

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 4.2 rivi – 4 sarake – Mahdollistavan edellytyksen täyttymisperusteet – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Koordinointimekanismit kaikilla koulutustasoilla, myös korkea-asteen koulutuksessa, ja selkeä vastuunjako asiaankuuluvien kansallisten ja/tai alueellisten elinten kesken

3.  Koordinointimekanismit kaikilla koulutustasoilla, myös korkea-asteen koulutuksessa sekä epävirallisen ja arkioppimisen tarjoajien osalta, ja selkeä vastuunjako asiaankuuluvien kansallisten ja/tai alueellisten elinten kesken

Tarkistus    398

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 4 rivi – 2 sarake – 4.3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

EAKR:

EAKR:

4.3  Syrjäytyneiden yhteisöjen, maahanmuuttajien ja muita heikommassa asemassa olevien ryhmien sosioekonomisen integroinnin lisääminen yhdennettyjen toimenpiteiden, esimerkiksi asumis- ja sosiaalipalvelujen, kautta

4.3  Syrjäytyneiden yhteisöjen, pakolaisten ja kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvien maahanmuuttajien ja muita heikommassa asemassa olevien ryhmien sosioekonomisen integroinnin lisääminen yhdennettyjen toimenpiteiden, esimerkiksi asumis- ja sosiaalipalvelujen, kautta

Tarkistus    399

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 4 rivi – 2 sarake – 4.3.1

Komission teksti

Tarkistus

ESR:

ESR:

4.3.1  Aktiivisen osallistamisen edistäminen, myös yhtäläisten mahdollisuuksien ja aktiivisen osallistumisen edistämiseksi, ja työllistettävyyden parantaminen

4.3.1  Aktiivisen osallistamisen tukeminen, myös yhtäläisten mahdollisuuksien ja aktiivisen osallistumisen edistämiseksi, ja työllistettävyyden parantaminen

Tarkistus    400

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 4 rivi – 2 sarake – 4.3.1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4.3.1 a.  Köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten sosiaalisen integraation edistäminen, mukaan lukien vähävaraisimmat ja lapset

Tarkistus    401

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 4 rivi – 4 sarake

Komission teksti

Tarkistus

Käytössä on kansallinen strateginen sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden vähentämistä koskeva toimintapoliittinen kehys, joka sisältää seuraavat:

Käytössä on kansallinen strateginen sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden vähentämistä koskeva toimintapoliittinen kehys ja toimintasuunnitelma, joka sisältää seuraavat:

1.  Näyttöön perustuva analyysi köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä, mukaan luettuna lasten köyhyys, asunnottomuus, alueellinen ja koulutuksellinen eriytyminen, rajoitettu pääsy olennaisiin palveluihin ja infrastruktuuriin, ja muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeet

1.  Näyttöön perustuva analyysi köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä, mukaan luettuna lasten köyhyys, asunnottomuus, alueellinen ja koulutuksellinen eriytyminen, rajoitettu pääsy olennaisiin palveluihin ja infrastruktuuriin, ja muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeet

2.  Toimenpiteet eriytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi kaikilla aloilla, esimerkiksi tarjoamalla muita heikommassa asemassa oleville, myös maahanmuuttajille, riittävää tulotukea, osallisuutta edistävät työmarkkinat ja laadukkaiden palveluiden käyttömahdollisuus

2.  Toimenpiteet eriytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi kaikilla aloilla, esimerkiksi tarjoamalla muita heikommassa asemassa oleville, myös maahanmuuttajille ja pakolaisille, riittävää tulotukea, sosiaaliturvaa, osallisuutta edistävät työmarkkinat ja laadukkaiden palveluiden käyttömahdollisuus

3.  Toimenpiteet, joilla tuetaan siirtymistä laitosperustaisesta hoidosta yhteisöperustaisen hoidon käyttöön

3.  Toimenpiteet, joilla tuetaan siirtymistä laitosperustaisesta hoidosta perhe- ja yhteisöperustaisen hoidon käyttöön laitoshoidosta luopumista koskevan kansallisen strategian ja toimintasuunnitelman avulla

4.  Järjestelyt, joilla varmistetaan, että sen suunnittelu, täytäntöönpano, seuranta ja tarkastelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa

4.  Järjestelyt, joilla varmistetaan, että sen suunnittelu, täytäntöönpano, seuranta ja tarkastelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa

Tarkistus    402

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 5 rivi – 2 sarake

Komission teksti

Tarkistus

ESR:

ESR:

4.3.2  Syrjäytyneiden yhteisöjen, kuten romanien, sosioekonomisen integraation edistäminen

4.3.2  Kolmansien maiden kansalaisten ja syrjäytyneiden yhteisöjen, kuten romanien, sosioekonomisen integraation edistäminen

Tarkistus    403

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 6 rivi – 2 sarake

Komission teksti

Tarkistus

ESR:

ESR:

4.3.4  Laadukkaiden, kestävien ja kohtuuhintaisten palvelujen yhtäläisen ja oikea-aikaisen saannin parantaminen; terveydenhuoltojärjestelmien käytön, tehokkuuden ja kestävyyden parantaminen; pitkäaikaishoidon palvelujen saatavuuden parantaminen

4.3.4  Laadukkaiden, kestävien ja kohtuuhintaisten palvelujen yhtäläisen ja oikea-aikaisen saannin parantaminen; sosiaaliturvajärjestelmien nykyaikaistaminen, mukaan lukien sosiaaliturvan saatavuuden edistäminen; terveydenhuoltojärjestelmien käytön, tehokkuuden ja kestävyyden parantaminen; pitkäaikaishoidon palvelujen saatavuuden parantaminen

Tarkistus    404

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 6 rivi – 4 sarake – 2, 3 ja 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Käytössä on kansallinen tai alueellinen strateginen terveyspoliittinen kehys, joka sisältää seuraavat:

Käytössä on kansallinen tai alueellinen strateginen terveyspoliittinen kehys, joka sisältää seuraavat:

1.  Terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon tarpeiden kartoitus, mukaan lukien lääketieteellinen henkilökunta, kestävien ja koordinoitujen toimenpiteiden varmistamiseksi

1.  Terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon tarpeiden kartoitus, mukaan lukien lääketieteellinen henkilökunta, kestävien ja koordinoitujen toimenpiteiden varmistamiseksi

2.  Toimenpiteet, joilla varmistetaan terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon palvelujen tehokkuus, kestävyys, saatavuus ja kohtuuhintaisuus, mukaan lukien keskittyminen henkilöihin, jotka ovat jääneet terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon järjestelmien ulkopuolelle

2.  Toimenpiteet, joilla varmistetaan terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon palvelujen tehokkuus, kestävyys, saatavuus ja kohtuuhintaisuus, mukaan lukien keskittyminen henkilöihin, jotka ovat jääneet terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon järjestelmien ulkopuolelle, sekä sellaisiin, joita on vaikein tavoittaa

3.  Toimenpiteet, joilla edistetään avohuollon palveluja, mukaan lukien ennaltaehkäisevä ja perusterveydenhuolto, kotihoito ja yhteisöperustainen hoito

3.  Toimenpiteet, joilla edistetään avohuollon palveluja, mukaan lukien ennaltaehkäisevä ja perusterveydenhuolto, kotihoito ja yhteisöperustainen hoito sekä siirtyminen laitoshoidosta perhe- ja yhteisöperustaiseen hoitoon

 

3 a.  toimenpiteet sosiaaliturvajärjestelmien tehokkuuden, kestävyyden, saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi

Tarkistus    405

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 2 kohta – taulukko 1 T – Ohjelman rakenne

 

Komission teksti

Tunnus

Nimike[300]

Tekninen tuki

Laskennan perusta

Rahasto

Tuetun alueen luokka

Valittu erityistavoite

1

Toimintalinja 1

Ei

 

EAKR

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 1

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Erityistavoite 2

Syrjäisimmät ja harvaan asutut alueet

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 3

2

Toimintalinja 2

Ei

 

ESR+

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 4

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Erityistavoite 5

Syrjäisimmät alueet

3

Toimintalinja 3

Ei

 

Koheesiorahasto

Ei sovelleta

 

3

Ensisijainen tekninen tuki

Kyllä

 

 

 

Ei sovelleta

..

Erityinen toimintalinja (nuorten työllisyys)

Ei

 

ESR+

 

 

..

Erityinen toimintalinja (maakohtaiset suositukset)

Ei

 

ESR+

 

 

..

Erityinen toimintalinja (Innovatiiviset toimet)

Ei

 

ESR+

 

SO 8

 

Erityinen toimintalinja (aineellinen puute)

Ei

 

ESR+

 

Erityistavoite 9

 

Tarkistus

Tunnus

Nimike[300]

Tekninen tuki

Laskennan perusta

Rahasto

Tuetun alueen luokka

Valittu erityistavoite

1

Toimintalinja 1

Ei

 

EAKR

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 1

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Erityistavoite 2

Syrjäisimmät ja harvaan asutut alueet

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 3

2

Toimintalinja 2

Ei

 

ESR+

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 4

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Erityistavoite 5

Syrjäisimmät alueet

3

Toimintalinja 3

Ei

 

Koheesiorahasto

Ei sovelleta

 

3

Ensisijainen tekninen tuki

Kyllä

 

 

 

Ei sovelleta

..

Erityinen toimintalinja (nuorten työllisyys)

Ei

 

ESR+

 

 

 

Erityinen toimintalinja (Lapsitakuu)

Ei

 

ESR+

 

 

..

Erityinen toimintalinja (maakohtaiset suositukset)

Ei

 

ESR+

 

 

 

Erityinen toimintalinja (Innovatiiviset toimet)

Ei

 

ESR+

 

Erityistavoite 8

 

Erityinen toimintalinja (aineellinen puute)

Ei

 

ESR+

 

Erityistavoite 9

Tarkistus    406

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 2.1 kohta – taulukko

 

Komission teksti

Tämä on maakohtaisen suositukseen liittyvä toimintalinja

Tämä on nuorisotyöllisyyteen liittyvä toimintalinja

Tämä on innovatiivisiin toimiin liittyvä toimintalinja

Tämä on aineellista puutetta koskeviin toimiin liittyvä toimintalinja**

 

Tarkistus

Tämä on maakohtaiseen suositukseen liittyvä toimintalinja

Tämä on nuorisotyöllisyyteen liittyvä toimintalinja

Tämä on Lapsitakuuseen liittyvä erityinen toimintalinja

Tämä on innovatiivisiin toimiin liittyvä toimintalinja

Tämä on aineellista puutetta koskeviin toimiin liittyvä toimintalinja**

Tarkistus    407

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.1.1.  Erityistavoite54 (Työpaikat ja kasvu -tavoite) tai tuen kohde (EMKR) – toistetaan kunkin valitun erityistavoitteen tai tuen kohteen osalta kun on kyse muista toimintalinjoista kuin teknisestä tuesta

2.1.1.  Erityistavoite54 (Työpaikat ja kasvu -tavoite) tai tuen kohde (EMKR) – toistetaan kunkin valitun erityistavoitteen tai tuen kohteen osalta kun on kyse muista toimintalinjoista kuin teknisestä tuesta

__________________

__________________

54 Lukuun ottamatta ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen osalta.

54 Lukuun ottamatta ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan xi alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen osalta.

Tarkistus    408

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – 2.1.1.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.1.1.2  Indikaattorit55

2.1.1.2  Indikaattorit55

_________________

 

55 Ennen vuonna 2025 tehtävää väliarviointia EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston osalta jakauma vain vuosiksi 2021–2025.

 

Tarkistus    409

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – 2.1.1.3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.1.1.3  Ohjelman resurssien alustava jakauma (EU) tukitoimityypin mukaan56 (ei sovelleta EMKR:ään)

2.1.1.3  Ohjelman resurssien alustava jakauma (EU) tukitoimityypin mukaan (ei sovelleta EMKR:ään)

 

_________________

 

56 Ennen vuonna 2025 tehtävää väliarviointia EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston osalta jakauma vain vuosiksi 2021–2025.

 

Tarkistus    410

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 2.1.2 alakohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimien valintaperusteet57

Toimien valintaperusteet57

__________________

__________________

57 Vain niiden ohjelmien osalta, jotka rajoittuvat ESR+asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdassa esitettyyn erityistavoitteeseen.

57 Vain niiden ohjelmien osalta, jotka rajoittuvat ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan xi alakohdassa esitettyyn erityistavoitteeseen.

Tarkistus    411

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 3 kohta – taulukko 16

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    412

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 3 kohta – 3.2 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

3.2  Kokonaismäärärahat rahastoittain ja kansallinen yhteisrahoitus59

3.2  Kokonaismäärärahat rahastoittain ja kansallinen yhteisrahoitus

_________________

 

59 Ennen vuonna 2025 tehtävää väliarviointia EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston osalta, määrärahat vain vuosiksi 2021–2025.

 

  • [1]  EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [3]  EUVL C 17, 14.1.2019, s. 1.

PERUSTELUT

Komissio julkisti 29. toukokuuta 2018 kauan odotetun ehdotuksensa yhteisistä säännöksistä annetuksi asetukseksi vuosiksi 2021–2027. Tämä asetusehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), koheesiorahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa (ESR+), Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR), turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa (AMIF), rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä (BMVI) sekä sisäisen turvallisuuden rahastoa (ISF) koskevat yhteiset säännöt. Komissio päätti olla sisällyttämättä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa (maaseuturahasto) sääntöjen soveltamisalaan toisin kuin vuosina 2014–2020.

A. Ehdotuksen tarkastelu parlamentissa

Ehdotus on merkittävä sekä poliittisesti että käytännön tasolla, sillä siinä vahvistetaan pääasialliset unionin koheesiopolitiikassa sovellettavat säännöt seuraavalle seitsemän vuoden jaksolle.

Ehdotuksen merkittävyyden huomioon ottaen parlamentti on sallinut aluekehitysvaliokunnan (REGI) nimittää kaksi yhteisesittelijää, jotka ovat Andrey Novakov (PPE) ja Constanze Krehl (S&D).

Komissio esitteli ehdotuksensa ensimmäisen kerran ja siitä keskusteltiin REGI-valiokunnassa 20. kesäkuuta. Kesän tiiviin työrupeaman päätteeksi yhteisesittelijät esittivät mietintöluonnoksen syyskuussa 2018.

Välttääkseen mahdolliset viivästykset uuden koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa ja mahdollistaakseen sen, että toimielinten väliset neuvottelut voidaan käydä ennen Euroopan parlamentin vaaleja ja uuden parlamentin valintaa vuonna 2019, yhteisesittelijät ovat päättäneet käsitellä tämän ehdotuksen niin nopeasti kuin mahdollista. Tarkistusten jättämisen määräaika valiokunnassa oli 22. lokakuuta 2018. Yhdeksän lausunnon antavaa valiokuntaa hyväksyivät kantansa ennen vuoden 2018 loppua, joten mietintö voitiin hyväksyä 22. tammikuuta 2019. Toimielinten välisiä neuvotteluja voitaisiin näin ollen käydä vuoden 2019 maaliskuun puoliväliin mennessä, jotta Euroopan parlamentti voi hyväksyä kantansa ensimmäisessä käsittelyssä huhtikuuhun 2019 mennessä.

B. Yhteisesittelijöiden tärkeimmät tarkistukset

Tämä mietintöluonnos perustuu komission ehdotukseen ja sisältää tarkistuksia, jotka on lueteltu ja esitelty jäljempänä ja jotka yhteisesittelijät toivovat tulevan huomioon otetuiksi lopullisessa asetuksessa.

1. Maaseuturahaston palauttaminen asetuksen soveltamisalaan

Komissio on oikeassa todetessaan, että yhteisten sääntöjen soveltaminen yhteistyössä hallinnoitaviin rahastoihin edesauttaa hallinnon yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista ja mahdollistaa synergiaedut eri rahastojen välillä. Yhteisesittelijät pitävätkin yllättävänä, että maaseuturahasto ei kuulu yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen piiriin, mikä voi johtaa strategisiin puutteisiin ja paikallisten investointien koordinointiongelmiin. Eräillä edellä esitetyillä tarkistuksilla pyritään siksi palauttamaan maaseuturahasto yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen soveltamisalaan.

2. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion määrärahat

Komission ehdotuksessa esitetään koheesiopolitiikkaan vähemmän määrärahoja kuin edellisellä seitsemän vuoden jaksolla (330,6 miljardia euroa). Parlamentti katsoi vuosia 2021–2027 koskevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista 30. toukokuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa, että koheesiopolitiikan määrärahat olisi pidettävä reaalimääräisesti samalla tasolla kuin vuosina 2014–2020. Esittelijät ovat siksi esittäneet tarkistuksen, jolla määrärahojen kokonaismäärää korotetaan noin 47,5 miljardilla eurolla yhteensä 378,1 miljardiin euroon (vuoden 2018 hintoina), jotta se olisi vastaisi kauden 2014–2020 tasoa. Tämä lisäys on sitten toteutettu EAKR:n, koheesiorahaston ja ESR+:n luvuissa. Yhteisesittelijät eivät kuitenkaan ole muuttaneet liitteessä XXII vahvistettua jakomenetelmää kokonaismäärärahojen jakamiseksi jäsenvaltioittain. Osuudet on vain laskettava uudestaan uuden kokonaismäärän pohjalta.

Yhteisesittelijät ehdottavat, että 222,4 miljardia euroa osoitetaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen kautta vähiten kehittyneiden alueiden tukemiseen ja että 46,3 miljardia euroa osoitetaan koheesiorahastosta tukea saaville jäsenvaltioille.

3. Tasapainon palauttaminen Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) välille

Komissio ehdottaa, että 97,5 prosenttia kokonaismäärärahoista käytetään työpaikkoja ja kasvua koskevaan tavoitteeseen ja vain 2,5 prosenttia Interreg-tavoitteeseen. Interreg-ohjelma on tärkeä rajatylittävän yhteistyön kannalta, ja se tuottaa tunnetusti unionin lisäarvoa, joten yhteisesittelijät ehdottavat prosenttiosuuksien muuttamista 97 prosenttiin (366,7 miljardia euroa) ja kolmeen prosenttiin (11,3 miljardia euroa). Tämä edellyttää vastaavia muutoksia eri alueluokille osoitettaviin määrärahoihin niiden keskinäisiä suhteellisia osuuksia kuitenkaan muuttamatta.

4. Eurooppalainen kaupunkialoite ja innovatiivisia ratkaisuja tukeva valtioiden välinen yhteistyö

Kun otetaan huomioon kokonaismäärärahojen kaavailtu lisäys varojen palauttamiseksi edellisellä kaudella käytettävissä olleelle tasolle, yhteisesittelijät ehdottavat eurooppalaisen kaupunkialoitteen sekä innovatiivisia ratkaisuja tukevan valtioiden välisen yhteistyön kiinteiden määrärahojen korottamista samalla prosenttiosuudella, 560 miljoonaa euroa ja 196 miljoonaa euroa.

5. Määrärahasiirrot koheesiopolitiikasta InvestEU-ohjelmaan ja Verkkojen Eurooppa -välineeseen

Komission ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot voivat siirtää pois enintään viisi prosenttia koheesiopolitiikan määrärahoistaan kasvattaakseen niillä InvestEU-ohjelman määrärahojaan. Yhteisesittelijät seisovat InvestEU-ohjelman tavoitteiden takana, mutta he pitävät hyvin tärkeänä myös koheesiopolitiikkaa Euroopan kehityksen kannalta. Siksi he haluavat rajoittaa siirrot yhteen prosenttiin EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja EMKR:stä ennen väliarviointia ja enintään 2,5 prosenttiin väliarvioinnin yhteydessä koheesiopolitiikan tavoitteiden mukaisten investointien osalta alkuperäisen rahaston kohteena olevassa alueluokassa.

Komissio ehdottaa myös, että koheesiorahastosta siirretään 10 miljardia euroa käytettäväksi Verkkojen Eurooppa -välineeseen. Yhteisesittelijät ehdottavat siirron rajoittamista neljään miljardiin euroon. Verkkojen Eurooppa -väline on toki hyödyllinen hanke, mutta koheesiorahaston varoja ei ole aiheellista leikata entisestään. Rajoittamisen lisäksi yhteisesittelijät ehdottavat, että 31 päivään joulukuuta 2023 asti hankkeiden valinnassa noudatetaan koheesiorahaston kansallista määrärahajakoa.

6. Määrärahojen siirrot rahastojen ja alueluokkien välillä

Komission ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot voivat siirtää enintään viisi prosenttia tietyn rahaston määrärahoistaan toiseen rahastoon. Yhteisesittelijät ymmärtävät hyvin tarpeen toimia tietyissä tapauksissa joustavasti, mutta he katsovat kuitenkin, että rahastojen välisten siirtojen salliminen voi vaarantaa koheesiopolitiikan keskeisten tavoitteiden saavuttamisen. He ehdottavatkin tällaisten enintään viiden prosentin siirtojen sallimista mistä tahansa rahastosta mutta vain EAKR:ään, koheesiorahastoon ja ESR+:aan, jotta vältetään koheesiopolitiikan vesittyminen.

Komission ehdotuksessa sallitaan myös enintään 15 prosentin osuuden vähemmän kehittyneille alueille – joiden osuus koheesiopolitiikan rahoituksesta on suurin – tarkoitetuista määrärahoista siirtäminen kahteen muuhun alueluokkaan. Yhteisesittelijät ovat tässäkin tapauksessa samaa mieltä siitä, että joustavuutta tarvitaan jossain määrin. Syy, miksi vähemmän kehittyneet alueet saavat suuriman osuuden koheesiopolitiikan rahoituksesta, on kuitenkin se, että ne tarvitsevat sitä eniten. Tässä mietintöluonnoksessa ehdotetaan siksi tällaisten siirtojen rajoittamista enintään viiteen prosenttiin saakka.

7. Yhteisrahoitusosuudet

Komissio ehdotuksessa yhteisrahoituksen enimmäismäärät vaihtelevat rahaston ja alueluokan mukaan (70 prosenttia vähemmän kehittyneiden alueiden osalta, 55 siirtymäalueiden ja 40 prosenttia kehittyneempien alueiden osalta). Yhteisesittelijät katsovat, että liikkumavaraa on lisättävä, jotta tarvittaessa yhteisrahoituksen määrää voidaan nostaa. He ehdottavat siksi vähemmän kehittyneille alueille 85 prosentin, siirtymäalueille 65 prosentin ja kehittyneemmille alueille 50 prosentin yhteisrahoitusosuutta. Kun on kyse koheesiorahastosta, syrjäisimmille alueille tai Interreg-ohjelmista osoitettavasta rahoituksesta, he esittävät yhteisrahoitusosuuden enimmäistasoksi 85:ä prosenttia, kuten se oli kaudella 2014–2020.

8. Ennakkomaksujen määrät

Komissio ehdottaa ennakkomaksujen maksamista vuosittain kiinteän 0,5 prosentin osuuden verran. Yhteisesittelijöiden mielestä on tarkoituksenmukaista lisätä vähitellen ennakkomaksujen osuutta monivuotisen rahoituskehyksen kuluessa, jotta voidaan ottaa huomioon täytäntöönpanon edistyminen kyseisellä kaudella. He ehdottavat näin ollen, että ennakkomaksujen osuutta nostetaan vaiheittain vuosi kerrallaan niin, että se on kaksi prosenttia rahastojen viimeisenä toimeenpanovuotena.

9. Yhteydet talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon

Komissio ehdottaa koheesiopolitiikan ja talouspolitiikan EU-ohjausjakson välisen yhteyden vahvistamista. Ajatuksesta on väitelty kiivaasti jo hyvän aikaa. Yhteisesittelijöiden mielestä ei ole sopivaa rankaista paikallisia yhteisöjä kansallisen talouspolitiikan mielletystä epäonnistumisesta. He ehdottavat siksi, että EU-ohjausjaksoprosessiin liittyvien suositusten selkeä noudattamatta jättäminen saisi johtaa ainoastaan maksusitoumusmäärärahojen, ei maksumäärärahojen, pidättämiseen. Vakavissakaan tapauksissa kyseiset pidättämiset eivät saisi ylittää tiettyä osuutta jäsenvaltiossa käytettävistä varoista.

10. Väliarviointi ja ohjelmasuunnittelu

Komission ehdotuksessa todetaan, että jäsenvaltioiden olisi tehtävä väliarviointi EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetuista ohjelmista. Yhteisesittelijät pitävät tätä hyvin tärkeänä vaatimuksena koheesiopolitiikan näkökulmasta, sillä olosuhteet muuttuvat pakostakin ohjelman seitsemän vuoden keston kuluessa. Yhteisesittelijät katsovat kuitenkin, että unionin viime vuosien kokemusten perusteella on aiheellista huomauttaa, että talouskriisit ovat yksi keskeisistä syistä, joiden vuoksi koheesiopolitiikan ohjelmia saattaa olla tarpeen kohdentaa uudelleen. Väliarvioinnin tulokset eivät saisi kuitenkaan johtaa kunkin ohjelman pakolliseen muuttamiseen. Siksi yhteisesittelijät ehdottavat, että jäsenvaltiot voivat todeta, ettei muuttaminen ole tarpeen.

Ehdotuksessaan komissio pyytää jäsenvaltioita sisällyttämään ohjelmiinsa vain vuosia 2021–2025 vastaavan määrän. Yhteisesittelijät ehdottavat alustavaa rahoitussuunnittelua koko kaudelle 2021–2027, koska se on edullisempi hallintoviranomaisille, edunsaajille ja hankkeille.

11. Sitoumusten vapauttamista koskeva sääntö

Komissio ehdotti, että 31. joulukuuta 2029 yhä avoinna oleva osa sitoumuksista vapautetaan. Yhteisesittelijät päättivät ulottaa sitoumusten vapauttamista koskevan säännön 31. joulukuuta 2030 asti (n+3), jotta koheesiopolitiikan ja sen ohjelmien toteuttamiseen olisi enemmän aikaa.

12. Suurhankkeet

Kaudella 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen sisältyi säännöksiä, joilla otettiin käyttöön erityisiä valvontatoimia suurhankkeita varten. Kyseisiä säännöksiä ei ole sisällytetty komission uuteen ehdotukseen. Yhteisesittelijät katsovat, että suurhankkeet edellyttävät jonkinlaista erityiskohtelua. He ehdottavat siksi suurhankkeita koskevien nykyisten sääntöjen palauttamista virtaviivaistetussa muodossa ja korkeampaa kynnysarvoa soveltaen.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.12.2018)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä
(COM(2018)0375 – C8‑0230/2018 – 2018/0196(COD))

Valmistelija: Siegfried Mureşan

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Euroopan parlamentti korosti 14 päivänä maaliskuuta 2018 ja 30 päivänä toukokuuta 2018 monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 antamissaan päätöslauselmissa niiden horisontaalisten periaatteiden merkitystä, joiden olisi oltava vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen ja kaiken siihen liittyvän EU:n toimintapolitiikan perustana. Parlamentti toisti tässä yhteydessä kantansa, että unionin on pidettävä kiinni sitoumuksestaan toimia edelläkävijänä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa, ja piti valitettavana, ettei kyseisiin ehdotuksiin sisälly selkeää ja näkyvää sitoumusta. Tästä syystä parlamentti pyysi sisällyttämään kestävän kehityksen tavoitteet kaikkeen unionin toimintapolitiikkaan ja kaikkiin aloitteisiin, joita seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä rahoitetaan. Parlamentti korosti lisäksi, että syrjinnän poistaminen on olennaista, jotta voidaan täyttää unionin sitoumukset pyrkiä osallistavaan Eurooppaan, ja pyysi siksi sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sukupuolten tasa-arvoa koskevien sitoumusten sisällyttämistä kaikkiin unionin politiikkoihin ja aloitteisiin vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Parlamentti korosti päätöslauselmassaan, että Pariisin sopimuksen johdosta ilmastoon liittyviä monialaisia menoja olisi lisättävä huomattavasti nykyiseen monivuotiseen rahoituskehykseen verrattuna ja niissä olisi saavutettava 30 prosentin taso mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2027.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Monitahoisten sosioekonomisten haasteiden torjumisessa koheesiopolitiikka on edelleen unionin keskeinen investointipolitiikka, joka kattaa kaikki unionin alueet mutta jonka resursseista suurin osa keskitetään heikoimmassa asemassa oleville alueille, myös syrjäseutu- ja saarialueille. On tärkeää, että koheesiopolitiikalla keskitytään kehitysasteiden erojen vähentämiseen ja lähentymisen edistämiseen perussopimukseen kirjattujen tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 artiklassa määrättyjä horisontaalisia periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi otettava huomioon myös Euroopan unionin perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi noudatettava vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden ja komission olisi pyrittävä poistamaan epätasa-arvoa, edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan huomioon sukupuolinäkökohdat sekä torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla millään tavalla edistetään erottelua. Rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava huomioon kestävä kehitys sekä se, että unioni edistää ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja saastuttaja maksaa ‑periaatetta noudattaen. Yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi sisämarkkinoiden yhtenäisyyden suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia.

(5)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 artiklassa määrättyjä horisontaalisia periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi otettava huomioon myös Euroopan unionin perusoikeuskirja ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi noudatettava vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden ja komission olisi pyrittävä poistamaan epätasa-arvoa, edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan huomioon sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ja sukupuolten tasa-arvon sekä torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla millään tavalla edistetään erottelua. Rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava huomioon kestävä kehitys sekä se, että unioni edistää ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja saastuttaja maksaa ‑periaatetta noudattaen. Yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi sisämarkkinoiden yhtenäisyyden suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahasto plussan ja EU27:n koheesiopolitiikan rahoituksen säilyttäminen vuoden 2020 jälkeen reaalimääräisesti vähintään samalla tasolla kuin vuosien 2014–2020 talousarviossa on keskeinen edellytys kyseiselle politiikalle asetettujen tehtävien hoitamiselle ja tavoitteiden menestyksekkäälle täyttämiselle. On myös olennaisen tärkeää, että nuorisotyöllisyysaloitteen rahoitus kaksinkertaistetaan ja lapsitakuulle turvataan lisärahoitusta. Mahdolliset leikkaukset vaikuttaisivat haitallisesti tämän politiikan ominaisluonteeseen ja tavoitteisiin.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Sellaisten investointien, jotka toteutetaan käyttämällä alueellisia välineitä, kuten yhdennettyjä alueellisia investointeja, yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä tai muita Eurooppa lähempänä kansalaisia -tavoitteen alaan kuuluvia alueellisia välineitä, joilla tuetaan jäsenvaltioiden EAKR:n alaan kuuluvia investointeja varten suunnittelemia aloitteita, olisi yhdennettyyn alueelliseen kehitykseen perustuvan lähestymistavan vahvistamiseksi pohjauduttava alueellisiin ja paikallisiin kehitysstrategioihin. Jäsenvaltioiden suunnittelemia yhdennettyjä alueellisia investointeja ja alueellisia välineitä varten olisi vahvistettava alueellisten strategioiden sisältöä koskevat vähimmäisvaatimukset. Alueellisten strategioiden laatimisen ja hyväksymisen olisi oltava asianomaisten viranomaisten tai elinten vastuulla. Sen varmistamiseksi, että asianomaiset viranomaiset tai elimet osallistuvat alueellisten strategioiden toteuttamiseen, niiden olisi oltava vastuussa tuettavien toimien valinnasta tai osallistuttava siihen.

(23)  Sellaisten investointien, jotka toteutetaan käyttämällä alueellisia välineitä, kuten yhdennettyjä alueellisia investointeja, yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastossa ’LEADER’) tai muita Eurooppa lähempänä kansalaisia -tavoitteen alaan kuuluvia alueellisia välineitä, joilla tuetaan jäsenvaltioiden EAKR:n alaan kuuluvia investointeja varten suunnittelemia aloitteita, olisi yhdennettyyn alueelliseen kehitykseen perustuvan lähestymistavan vahvistamiseksi pohjauduttava alueellisiin ja paikallisiin kehitysstrategioihin. Jäsenvaltioiden suunnittelemia yhdennettyjä alueellisia investointeja ja alueellisia välineitä varten olisi vahvistettava alueellisten strategioiden sisältöä koskevat vähimmäisvaatimukset. Alueellisten strategioiden laatimisen ja hyväksymisen olisi oltava asianomaisten viranomaisten tai elinten vastuulla. Sen varmistamiseksi, että asianomaiset viranomaiset tai elimet osallistuvat alueellisten strategioiden toteuttamiseen, niiden olisi oltava vastuussa tuettavien toimien valinnasta tai osallistuttava siihen.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  varainhoitoa koskevat säännökset Euroopan aluekehitysrahaston, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plussan, jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahaston, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahaston, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen, jäljempänä ’BMVI’, jäljempänä yhdessä ’rahastot’, osalta;

a)  varainhoitoa koskevat säännökset Euroopan aluekehitysrahaston, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plussan, jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, jäljempänä ’maaseuturahasto’, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahaston, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen, jäljempänä ’BMVI’, jäljempänä yhdessä ’rahastot’, osalta;

 

Maaseuturahastoon sovelletaan seuraavia sääntöjä:

 

  I osasto;

 

  II osaston I luku, II luvun 11 ja 12 artikla sekä III luku;

 

  III osaston II luku;

 

  IV jakson I luvun 33–36 artikla, II luku ja III luku;

 

  V osaston I luku ja I luvun 2 jakso; ja

 

  IX osasto.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Asetus (EU) N:o […] (’YMP:n strategiasuunnitelma-asetus’)

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  Asetus (EU) N:o […] (’YMP:n horisontaaliasetus’)

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  yhteenliitetympi Eurooppa lisäämällä liikkuvuutta ja tieto- ja viestintätekniikan alueellista yhteenliittämistä;

c)  yhteenliitetympi Eurooppa lisäämällä, sekä maalla että merellä, liikkuvuutta ja tieto- ja viestintätekniikan alueellista yhteenliittämistä;

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  lähempänä kansalaisia oleva Eurooppa edistämällä kestävää ja integroitua kehitystä kaupunki-, maaseutu- ja rannikkoalueilla sekä paikallisia aloitteita.

e)  lähempänä kansalaisia oleva Eurooppa edistämällä kestävää ja integroitua kehitystä kaupunki-, maaseutu- ja rannikkoalueilla ja saarissa sekä paikallisia aloitteita.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  rahastojen ja muiden unionin välineiden, kuten Life-ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden, välinen täydentävyys;

iii)  rahastojen ja muiden unionin välineiden, kuten Life-ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden, välinen täydentävyys sekä tarvittaessa Euroopan horisontti -ohjelmasta rahoitettavat hankkeet;

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)   kuvaus jäsenvaltion soveltamasta alueellisesta lähestymistavasta, mukaan lukien alueelliset haasteet ja asiaan liittyvät kansalliset tai alueelliset strategiat, viittä toimintapoliittista tavoitetta koskeva alueellinen lähestymistapa, yhteydet maaseuturahaston investointeihin maaseutualueilla, alueelliset välineet.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta toimiin, jotka edistävät vastaavan mahdollistavan edellytyksen täyttymistä.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta toimiin, jotka edistävät vastaavan mahdollistavan edellytyksen täyttymistä, tai tapauksiin, joissa täyttymiseen johtava prosessi on edennyt hyvin pitkälle eivätkä täyttymättä jäämisen syyt vaikuta hankkeiden tukikelpoisuuteen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi pyytää jäsenvaltiota tarkastelemaan uudelleen muutoksia ja ehdottamaan niitä asianomaisiin ohjelmiin, jos se on tarpeen neuvoston asiaa koskevien suositusten täytäntöönpanon tukemiseksi.

Komissio voi pyytää jäsenvaltiota tarkastelemaan uudelleen muutoksia ja ehdottamaan niitä asianomaisiin ohjelmiin, jos se on tarpeen neuvoston asiaa koskevien suositusten täytäntöönpanon tukemiseksi, rajoittamatta kuitenkaan kunkin rahaston toimintapoliittisten tavoitteiden hyvää täytäntöönpanoa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos jäsenvaltio ei toteuta tuloksellisia toimia vastauksena 1 kohdan mukaisesti esitettyyn pyyntöön 3 ja 4 kohdassa säädetyissä määräajoissa, komissio voi keskeyttää ohjelmiin tai toimintalinjoihin osoitettavat maksut kokonaan tai osittain 91 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Komissio tekee neuvostolle ehdotuksen jäsenvaltion yhden tai useamman ohjelman sitoumusten tai maksujen keskeytyksestä osittain tai kokonaisuudessaan, jos

Poistetaan.

a) neuvosto katsoo SEUT-sopimuksen 126 artiklan 8 kohdan tai 126 artiklan 11 kohdan mukaisesti, ettei jäsenvaltio ole toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisen alijäämänsä korjaamiseksi;

 

b) neuvosto hyväksyy kaksi peräkkäistä suositusta samassa liiallista epätasapainoa koskevassa menettelyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1176/201140 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti sillä perusteella, että, jäsenvaltio on toimittanut riittämättömän korjaavan suunnitelman;

 

c) neuvosto hyväksyy samassa liiallista epätasapainoa koskevassa menettelyssä asetuksen (EU) N:o 1176/2011 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti kaksi peräkkäistä päätöstä, joissa todetaan, että jäsenvaltio ei ole toteuttanut suositeltuja korjaavia toimia;

 

d) komissio toteaa, ettei jäsenvaltio ole toteuttanut asetuksessa (EY) N:o 332/200241 tarkoitettuja toimenpiteitä, ja sen seurauksena päättää olla antamatta lupaa tälle jäsenvaltiolle myönnetyn rahoitustuen maksamiseen;

 

e) neuvosto päättää, että jäsenvaltio ei ole noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 472/201342 7 artiklassa tarkoitettua makrotalouden sopeutusohjelmaa tai toteuttanut SEUT-sopimuksen 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytyssä neuvoston päätöksessä pyydettyjä toimenpiteitä.

 

Etusija annetaan sitoumusten keskeytykselle. Maksut on keskeytettävä ainoastaan, kun pyritään toimien toteuttamiseen välittömästi ja kun vaatimuksia on merkittävästi laiminlyöty. Maksujen keskeytystä sovelletaan maksatushakemuksiin, jotka on toimitettu asianomaisten ohjelmien osalta sen päivän jälkeen, jona päätös keskeytyksestä annettiin.

 

Komissio voi poikkeuksellisten taloudellisten olosuhteiden perusteella tai asianomaisen jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä, joka osoitetaan komissiolle 10 päivän kuluessa edellisessä alakohdassa tarkoitetun päätöksen tai suosituksen hyväksymisestä suosittaa, että neuvosto peruttaa samassa alakohdassa tarkoitetun keskeytyksen.

 

_________________

 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1176/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25).

 

41 Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EYVL L 53, 23.2.2002).

 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 472/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta (EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1).

 

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Neuvoston katsotaan hyväksyneen sitoumusten keskeytystä koskevan komission ehdotuksen, jollei se yhden kuukauden kuluessa komission ehdotuksen toimittamisesta hyväksy täytäntöönpanosäädöksellä päätöstä hylätä ehdotus määräenemmistöllä.

Poistetaan.

Sitoumusten keskeytystä sovelletaan rahastoista kyseiselle jäsenvaltiolle annettuihin sitoumuksiin keskeytyspäätöstä seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta alkaen.

 

Neuvosto antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 7 kohdassa tarkoitetusta maksujen keskeytystä koskevasta komission ehdotuksesta.

 

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Sitoumusten tai maksujen keskeytyksen on oltava laajuudeltaan ja tasoltaan oikeasuhteinen, ja siinä on noudatettava tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden välillä ja otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, erityisesti kyseisen jäsenvaltion työttömyysaste ja köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen taso unionin keskiarvoon verrattuna ja keskeytyksen vaikutus jäsenvaltion talouteen. Erityisesti on otettava huomioon keskeytyksen vaikutus sellaisiin ratkaisevan tärkeisiin ohjelmiin, joilla pyritään puuttumaan epäsuotuiseen taloudelliseen tai sosiaaliseen tilanteeseen.

Poistetaan.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Sitoumusten keskeytyksen taso saa olla enimmillään 25 prosenttia rahastojen seuraavan kalenterivuoden sitoumuksista tai 0,25 prosenttia nimellisestä BKT:stä sen mukaan kumpi näistä on alhaisempi seuraavissa tapauksissa:

Poistetaan.

a) ensimmäinen 7 kohdan a alakohdassa tarkoitettu liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn liittyvä laiminlyönti;

 

b) ensimmäinen 7 kohdan b alakohdassa tarkoitettu liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn mukaiseen korjaavaan suunnitelmaan liittyvä laiminlyönti;

 

c) 7 kohdan c alakohdassa tarkoitettu liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn mukaiseen suositeltuun korjaavaan suunnitelmaan liittyvä laiminlyönti;

 

d) ensimmäinen 7 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettu laiminlyönti.

 

Jos laiminlyönnit jatkuvat, sitoumusten keskeytyksen taso voi ylittää ensimmäisessä alakohdassa asetetut enimmäisprosenttimäärät.

 

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11.  Neuvosto lopettaa sitoumusten keskeytyksen komission ehdotuksesta 8 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen seuraavissa tapauksissa:

Poistetaan.

a) liiallisia alijäämiä koskeva menettely jätetään lepäämään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/9743 9 artiklan mukaisesti tai neuvosto on päättänyt SEUT-sopimuksen 126 artiklan 12 kohdan mukaisesti kumota liiallisen alijäämään olemassaoloa koskevan päätöksen;

 

b) neuvosto on hyväksynyt kyseisen jäsenvaltion toimittaman korjaavan suunnitelman asetuksen (EU) N:o 1176/2011 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai liiallista epätasapainoa koskeva menettely jätetään lepäämään mainitun asetuksen 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti tai neuvosto on päättänyt liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn mainitun asetuksen 11 artiklan mukaisesti;

 

c) komissio toteaa, että jäsenvaltio on toteuttanut asetuksessa (EY) N:o 332/2002 tarkoitettuja asianomaisia toimenpiteitä;

 

d) komissio on todennut, että kyseinen jäsenvaltio on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet toteuttaakseen asetuksen (EU) N:o 472/2013 7 artiklassa tarkoitetun sopeutusohjelman tai SEUT-sopimuksen 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyssä neuvoston päätöksessä pyydetyt toimenpiteet.

 

Sen jälkeen, kun neuvosto on lopettanut sitoumusten keskeytyksen, komissio budjetoi keskeytetyt sitoumukset uudelleen neuvoston asetuksen (EU, Euratom) [ [...] (monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus)] [8] artiklan mukaisesti.

 

Keskeytettyjä sitoumuksia ei voida budjetoida uudelleen vuoden 2027 jälkeen.

 

Sitoumusten vapauttamisen määräaika 99 artiklan mukaisesti alkaa uudelleen budjetoidun määrän osalta siitä vuodesta, jona keskeytetty sitoumus on budjetoitu uudelleen.

 

Neuvosto tekee komission ehdotuksesta päätöksen maksujen keskeytyksen lopettamisesta, jos ensimmäisessä alakohdassa asetetut sovellettavat edellytykset täyttyvät.

 

_________________

 

43 Neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä (EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6).

 

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  aiheellisissa maakohtaisissa suosituksissa ja jäsenvaltiolle osoitetuissa muissa unionin muissa aiheellisissa suosituksissa yksilöidyt haasteet;

iii)  aiheellisissa jäsenvaltiolle osoitetuissa maakohtaisissa suosituksissa yksilöidyt haasteet;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – vi alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv)  erityiset kohdealueet, mukaan lukien suunnitelmat käyttää yhdennettyjä alueellisia investointeja, yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä tai muita alueellisia välineitä;

iv)  erityiset kohdealueet, mukaan lukien järjestelyt, joilla reagoidaan saarialueiden ja syrjäisten alueiden tärkeimpiin haasteisiin, ja suunnitelmat käyttää yhdennettyjä alueellisia investointeja, yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä tai muita alueellisia välineitä;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi ohjelman ja sen yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja rahastokohtaisten asetusten sekä kumppanuussopimuksen kanssa. Komissio ottaa arvioinnissaan erityisesti huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset.

1.  Komissio arvioi ohjelman ja sen yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja rahastokohtaisten asetusten sekä, tapauksen mukaan, kumppanuussopimuksen kanssa. Komissio ottaa arvioinnissaan erityisesti huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset, kansallisissa ja alueellisissa kehittämisstrategioissa yksilöidyt haasteet ja, tapauksen mukaan, ennakkoarviointien havainnot ja suositukset.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat pyytää, että enintään viisi prosenttia minkä tahansa rahaston määrärahoista siirretään mihin tahansa toiseen rahastoon yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa tai mihin tahansa välineeseen, jota hallinnoidaan suoraan tai välillisesti.

1.  Jäsenvaltiot voivat oma-aloitteisesti pyytää, että enintään viisi prosenttia EAKR:n, koheesiorahaston tai ESR+:n välineiden määrärahoista siirretään EAKR:n, koheesiorahaston tai ESR+:n mihin tahansa välineeseen.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Alueellisten strategioiden laatimiseen ja suunnitteluun voidaan myöntää tukea.

5.  Alueellisten strategioiden laatimiseen ja suunnitteluun voidaan myöntää tukea, erityisesti teknistä apua maantieteellisille alueille, jotka kärsivät SEUT-sopimuksen 174 artiklassa tarkoitetuista pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä voidaan tukea EAKR:stä, ESR:stä tai EMKR:stä.

1.  Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä voidaan tukea EAKR:stä, ESR:stä, asetuksessa XX/XXX tarkoitetusta maaseuturahastosta tai EMKR:stä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Maaseuturahastolla on tuettava yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä. Tällöin siitä käytetään nimitystä ’LEADER’.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Hallintoviranomaisen on, hallinnoidessaan rahoitusvälinettä 2 kohdan mukaisesti, tai rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen on, hallinnoidessaan rahoitusvälinettä 3 kohdan mukaisesti, pidettävä erillistä kirjanpitoa tai käytettävä yhtä kirjanpitokoodia kutakin toimintalinjaa ja kutakin alueluokkaa varten jokaisesta, ohjelmasta osoitetusta rahoitusosuudesta ja erikseen niin 54 artiklassa kuin 56 artiklassa tarkoitetuista varoista.

7.  Hallintoviranomaisen on, hallinnoidessaan rahoitusvälinettä 2 kohdan mukaisesti, tai rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen on, hallinnoidessaan rahoitusvälinettä 3 kohdan mukaisesti, pidettävä erillistä kirjanpitoa tai käytettävä yhtä kirjanpitokoodia kutakin toimintalinjaa ja kutakin alueluokkaa tai maaseuturahaston tukitoimien eri tyyppiä varten jokaisesta, ohjelmasta osoitetusta rahoitusosuudesta ja erikseen niin 54 artiklassa kuin 56 artiklassa tarkoitetuista varoista.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  tilityksen täydellisyyden, oikeellisuuden ja totuudenmukaisuuden todentaminen ja sen todentaminen, että kirjatut menot ovat sovellettavan lainsäädännön mukaiset ja aiheutuneet toimenpideohjelmaan sovellettavien perusteiden mukaisesti rahoitettaviksi valituista toimista, jotka ovat sovellettavan lainsäädännön mukaiset;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  sen varmistaminen, että se on saanut hallintoviranomaiselta maksatushakemusten laatimista ja esittämistä varten tarvitsemansa tiedot menoja koskevista menettelyistä ja tarkastuksista;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c)  ottaa maksatushakemusten laadinnassa ja esittämisessä huomioon kaikkien tarkastusviranomaisen tekemien tai sen vastuulla tehtyjen tarkastusten tulokset;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c d)  säilyttää sähköisessä muodossa kirjanpitoaineisto, joka koskee komissiolle ilmoitettuja menoja ja tuensaajille maksettua vastaavaa julkista rahoitusosuutta;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos ohjelmia ryhmitellään toimien tarkastuksia varten 73 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 3 kohdan b alakohdassa vaaditut tiedot voidaan koota yhteen kertomukseen.

Jos ohjelmia ryhmitellään toimien tarkastuksia varten 73 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 3 kohdan b alakohdassa vaaditut tiedot kootaan yhteen kertomukseen.

Perustelu

Näkemykseni on, että ohjelmien ja raporttien kokoaminen yksinkertaistaa prosesseja merkittävästi.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  2022: 0,5 %

b)  2022: 0,7 %

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  2023: 0,5 %

c)  2023: 1,0 %

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  2024: 0,5 %

d)  2024: 1,5 %

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  2025: 0,5 %

e)  2025: 2,0 %

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  2026: 0,5 %

f)  2026: 2,0 %

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

91 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia toimia 15 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

99 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Varat, joita vastaavat sitoumukset on yksiselitteisesti vapautettu 101 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti, asetetaan jälleen saataville unionin talousarviossa maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran (unionin varaus) kautta vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta [... annetun] neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o xxxx/20xx 12 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Euroopan parlamentti ja neuvosto ottavat sen jälkeen kyseiset varat käyttöön vuotuisen talousarviomenettelyn yhteydessä.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

100 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  komissio on asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa todennut, että maksatushakemusta ei ole voinut esittää, koska ohjelma-asiakirjojen ja asiaan liittyvän lainsäädännön unionin tasolla tapahtuvan hyväksymisen ja täytäntöönpanon myöhästymisen vuoksi menettely on viivästynyt.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

103 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion talousarviositoumuksiin kaudella 2021–2027 käytettävissä olevat määrärahat ovat 330 624 388 630 euroa vuoden 2018 hintoina.

Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion talousarviositoumuksiin kaudella 2021–2027 käytettävissä olevat määrärahat ovat 378 097 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (426 534 000 000 euroa käypinä hintoina).

Perustelu

Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisesti kompromissitarkistuksessa otetaan huomioon monivuotisen rahoituskehyksen määrärahojen viimeisin jako ohjelmien välillä, sellaisena kuin monivuotista rahoituskehystä käsittelevät esittelijät ovat sen esittäneet väliaikaisesta mietinnöstä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi toimitettavaa äänestystä silmällä pitäen.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – johdantolause

Komission teksti

Tarkistus

1.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen määrärahat ovat 97,5 prosenttia kokonaismäärärahoista (eli yhteensä 322 194 388 630 euroa), ja ne kohdennetaan seuraavasti:

1.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen määrärahat ovat 97 prosenttia kokonaismäärärahoista, ja ne kohdennetaan seuraavasti:

Perustelu

Yhdenmukaisesti lisäyksen kanssa, jotta saavutetaan 3 prosenttia 104 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua Euroopan alueellista yhteistyötä varten.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  61,6 prosenttia (eli yhteensä 198 621 593 157 euroa) vähemmän kehittyneille alueille;

a)  61,6 prosenttia vähemmän kehittyneille alueille;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  14,3 prosenttia (eli yhteensä 45 934 516 595 euroa) siirtymäalueille;

b)  14,3 prosenttia siirtymäalueille;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  10,8 prosenttia (eli yhteensä 34 842 689 000 euroa) kehittyneemmille alueille;

c)  10,8 prosenttia kehittyneemmille alueille;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  12,8 prosenttia (eli yhteensä 41 348 556 877 euroa) koheesiorahastosta tukea saaville jäsenvaltioille;

d)  12,8 prosenttia koheesiorahastosta tukea saaville jäsenvaltioille;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  0,4 prosenttia (eli yhteensä 1 447 034 001 euroa) lisärahoituksena SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja sellaisille NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät vuoden 1994 liittymissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa määrätyt kriteerit.

e)  0,4 prosenttia lisärahoituksena SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja sellaisille NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät vuoden 1994 liittymissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa määrätyt kriteerit.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ESR+:aa varten käytettävissä olevat Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun ‑tavoitteen määrärahat ovat 88 646 194 590 euroa.

ESR+:aa varten käytettävissä olevat Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun ‑tavoitteen määrärahat ovat 105 686 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (119 222 000 000 euroa käypinä hintoina),

Perustelu

Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisesti kompromissitarkistuksessa otetaan huomioon monivuotisen rahoituskehyksen määrärahojen viimeisin jako ohjelmien välillä, sellaisena kuin monivuotista rahoituskehystä käsittelevät esittelijät ovat sen esittäneet väliaikaisesta mietinnöstä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi toimitettavaa äänestystä silmällä pitäen.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevassa 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetusta syrjäisimpien alueiden lisärahoituksesta on osoitettava ESR+:aan 376 928 934 euroa.

Edellä olevassa 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetusta syrjäisimpien alueiden lisärahoituksesta on osoitettava ESR+:aan 424 296 054 euroa vuoden 2018 hintoina.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkkojen Eurooppa -välineeseen siirretystä määrästä 30 prosenttia on heti siirtämisen jälkeen kaikkien niiden jäsenvaltioiden käytettävissä, jotka voivat saada rahoitusta koheesiorahastosta, liikenneinfrastruktuurihankkeiden rahoittamista varten asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun uuden asetuksen numero] mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 4 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Liikennealaan sovellettavia asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun uuden asetuksen numero] sääntöjä sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin erityisiin ehdotuspyyntöihin. Rahoituskelpoisten hankkeiden valinnassa on 31 päivään joulukuuta 2023 asti noudatettava koheesiorahastomäärärahojen kansallista jakoa Verkkojen Eurooppa -välineeseen siirretyn määrän 70 prosentin osuuden osalta.

Poistetaan.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 4 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tammikuun 1 päivästä 2024 lähtien se osuus Verkkojen Eurooppa -välineeseen siirretystä määrästä, jota ei ole sidottu liikenneinfrastruktuurihankkeisiin, asetetaan kaikkien niiden jäsenvaltioiden käyttöön, jotka voivat saada rahoitusta koheesiorahastosta, liikenneinfrastruktuurihankkeiden rahoittamista varten asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun uuden asetuksen numero] mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta varten tarkoitetuista määrärahoista 500 000 000 euroa osoitetaan eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen, ja komissio hallinnoi kyseisiä määrärahoja suoraan tai välillisesti.

5.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta varten tarkoitetuista määrärahoista 560 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina osoitetaan eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen, ja komissio hallinnoi kyseisiä määrärahoja suoraan tai välillisesti.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta varten tarkoitetuista ESR+:n määrärahoista 175 000 000 euroa osoitetaan innovatiivisia ratkaisuja edistävään valtioiden väliseen yhteistyöhön, ja komissio hallinnoi kyseisiä määrärahoja suoraan tai välillisesti.

6.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta varten tarkoitetuista ESR+:n määrärahoista 196 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina osoitetaan innovatiivisia ratkaisuja edistävään valtioiden väliseen yhteistyöhön, ja komissio hallinnoi kyseisiä määrärahoja suoraan tai välillisesti.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

104 artikla –7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Euroopan alueellinen yhteistyö ‑tavoitteen (Interreg) määrärahat ovat 2,5 prosenttia talousarviositoumuksiin kaudella 2021–2027 käytettävissä olevista rahastojen kokonaismäärärahoista (eli yhteensä 8 430 000 000 euroa).

7.  Euroopan alueellinen yhteistyö ‑tavoitteen (Interreg) määrärahat ovat 3 prosenttia talousarviositoumuksiin kaudella 2021–2027 käytettävissä olevista rahastojen kokonaismäärärahoista.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  70 prosenttia, kun kyse on vähemmän kehittyneistä alueista;

a)  85 prosenttia, kun kyse on vähemmän kehittyneistä alueista;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  55 prosenttia, kun kyse on siirtymäalueista;

b)  60 prosenttia, kun kyse on siirtymäalueista;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  40 prosenttia, kun kyse on kehittyneemmistä alueista.

c)  50 prosenttia, kun kyse on kehittyneemmistä alueista;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Koheesiorahaston toimintalinjakohtainen yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 70 prosenttia.

Koheesiorahaston toimintalinjakohtainen yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 85 prosenttia.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt

Viiteasiakirjat

COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

11.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Siegfried Mureşan

28.6.2018

Valiokuntakäsittely

24.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

3

2

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN KANTA TARKISTUKSINA (11.10.2018)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä

(COM(2018)0375 – C8‑0230/2018 – 2018/0196(COD))

Talousarvion valvontavaliokunnan puolesta: Iris Hoffmann (valmistelija)

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta esittää asiasta vastaavalle aluekehitysvaliokunnalle seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Hankkeita valittaessa on varmistettava tuloskeskeisyys. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi verrattava rahoitushakemuksia ja arvioitava tuloksia hankkeeseen sisältyvien asiaankuuluvien indikaattoreiden pohjalta. Hankkeiden valinnan olisi perustuttava hakemusten suoraan vertailuun, ja olisi vältettävä saapumisjärjestysperiaatetta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Mekanismeja, joilla varmistetaan yhteys unionin rahoitustukipolitiikan ja unionin talouden ohjausjärjestelmän välillä, olisi kehitettävä edelleen antamalla komissiolle mahdollisuus ehdottaa neuvostolle, että yhtä tai useampaa ohjelmaa koskevat sitoumukset keskeytetään osittain tai kokonaan sellaisen jäsenvaltion osalta, joka ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia talouden ohjausprosessin yhteydessä. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja jäsenvaltioon kohdistettavien toimenpiteiden merkittävien taloudellisten vaikutusten vuoksi täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle, jonka olisi toimittava komission ehdotuksesta. Jotta helpotettaisiin sellaisten päätösten hyväksymistä, joita tarvitaan talouden ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä käänteistä määräenemmistöäänestystä.

(20)  Mekanismeja, joilla varmistetaan yhteys unionin rahoitustukipolitiikan ja unionin talouden ohjausjärjestelmän välillä, olisi kehitettävä edelleen antamalla komissiolle mahdollisuus ehdottaa neuvostolle, että yhtä tai useampaa ohjelmaa koskevat sitoumukset keskeytetään osittain tai kokonaan sellaisen jäsenvaltion osalta, joka ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia talouden ohjausprosessin yhteydessä. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja jäsenvaltioon kohdistettavien toimenpiteiden merkittävien taloudellisten vaikutusten vuoksi täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle, jonka olisi toimittava komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan. Jotta helpotettaisiin sellaisten päätösten hyväksymistä, joita tarvitaan talouden ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä käänteistä määräenemmistöäänestystä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Jäsenvaltion olisi perustettava seurantakomiteoita tarkastellakseen ohjelmien tuloksellisuutta. EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston vuotuiset täytäntöönpanokertomukset olisi korvattava vuotuisella jäsennellyllä politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta toimittamiin uusimpiin tietoihin.

(27)  Jäsenvaltion olisi perustettava avoimella tavalla seurantakomiteoita tarkastellakseen ohjelmien tuloksellisuutta. EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston vuotuiset täytäntöönpanokertomukset olisi korvattava vuotuisella jäsennellyllä politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta toimittamiin uusimpiin tietoihin.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Jotta kiinteitä määriä voitaisiin soveltaa viipymättä, kaikkia sellaisia jäsenvaltioiden kaudella 2014–2020 vahvistamia kiinteitä määriä, jotka perustuvat oikeudenmukaiseen, tasapuoliseen ja todennettavissa olevaan laskentamenetelmään, olisi sovellettava tämän asetuksen mukaisesti tuettaviin vastaavanlaisiin toimiin ilman, että tämä edellyttää uutta laskentamenetelmää.

(35)  Jotta kiinteitä määriä voitaisiin soveltaa viipymättä, kaikkia sellaisia jäsenvaltioiden kaudella 2014–2020 vahvistamia kiinteitä määriä, jotka perustuvat oikeudenmukaiseen, tasapuoliseen ja todennettavissa olevaan laskentamenetelmään, olisi sovellettava tämän asetuksen mukaisesti tuettaviin vastaavanlaisiin toimiin ilman, että tämä edellyttää uutta laskentamenetelmää, jossa kuitenkin otetaan inflaatio asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(45 a)  Jotta voidaan torjua ohjelmiin liittyviä ylikansallisia petoksia, olisi perustettava nopea ja tehokas järjestelmä, jossa toimivaltaiset viranomaiset voivat jakaa tietoa yhteisen vastavuoroisen hallinnollisen tuen avulla ja jossa kahden tai useamman jäsenvaltion välisiä toimia koskeva kirjanpito voidaan ristiintarkastaa, jolloin varmistetaan horisontaalinen ja kattava lähestymistapa jäsenvaltioiden taloudellisten etujen suojaamiseen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Tarkastusvaatimuksia olisi voitava lieventää, jos on saatu varmuus siitä, että ohjelma on toiminut tehokkaasti viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana, koska tämä osoittaa, että rahastoja on pantu täytäntöön vaikuttavasti ja tehokkaasti pidemmällä aikavälillä.

(52)  Tarkastusvaatimuksia olisi voitava lieventää, jos on saatu varmuus siitä, että ohjelma on toiminut tehokkaasti viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana, koska tämä osoittaa, että rahastoja on pantu täytäntöön vaikuttavasti ja tehokkaasti pidemmällä aikavälillä siten, että säilytetään mahdollisuus satunnaisiin ja ilmoittamattomiin tarkastuksiin.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(58)  Jäsenvaltioiden olisi lisäksi ehkäistävä sääntöjenvastaisuuksia, joihin kuuluvat myös tuensaajien tekemät petokset, sekä havaittava ja käsiteltävä ne tehokkaasti. Erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201318 ja asetusten (Euratom, EY) N:o 2988/9519 ja (Euratom, EY) N:o 2185/9620 nojalla Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Asetuksen (EU) 2017/193921 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137122 mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki unionin rahoitusta saavat henkilöt ja yhteisöt toimivat täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myöntävät komissiolle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF), Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistavat, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle havaitsemistaan sääntöjenvastaisuuksista, petokset mukaan luettuina, ja niiden johdosta toteutetuista jatkotoimenpiteistä sekä OLAFin tutkimusten jatkotoimenpiteistä.

(58)  Jäsenvaltioiden olisi lisäksi ehkäistävä sääntöjenvastaisuuksia, joihin kuuluvat myös tuensaajien tekemät petokset, sekä havaittava ja käsiteltävä ne tehokkaasti. Erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201318 ja asetusten (Euratom, EY) N:o 2988/9519 ja (Euratom, EY) N:o 2185/9620 nojalla Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta sääntöjenvastaisesta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Asetuksen (EU) 2017/193921 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137122 mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki unionin rahoitusta saavat henkilöt ja yhteisöt toimivat täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myöntävät komissiolle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF), Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistavat, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle havaitsemistaan sääntöjenvastaisuuksista, petokset mukaan luettuina, ja niiden johdosta toteutetuista jatkotoimenpiteistä sekä OLAFin tutkimusten jatkotoimenpiteistä.

_________________

_________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

19 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

20 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

21 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(70)  On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(70)  On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa avoimet ja asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(12)  ’tuotosindikaattorilla’ indikaattoria, jolla mitataan tukitoimen erityisiä suoritteita;

(12)  ’tuotosindikaattorilla’ laadullista tai määrällistä indikaattoria, jolla mitataan tukitoimen erityisiä suoritteita;

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(13)  ’tulosindikaattorilla’ indikaattoria, jolla mitataan tuettujen toimenpiteiden lyhyen aikavälin vaikutuksia, erityisesti välittömien kohteiden, kohdeväestön tai infrastruktuurin käyttäjien kannalta;

(13)  ’tulosindikaattorilla’ laadullista tai määrällistä indikaattoria, jolla mitataan tuettujen toimenpiteiden lyhyen aikavälin vaikutuksia, erityisesti välittömien kohteiden, kohdeväestön tai infrastruktuurin käyttäjien kannalta;

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Monitasoisen hallinnon periaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava kyseiset kumppanit mukaan kumppanuussopimusten valmisteluun sekä ohjelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon muun muassa 34 artiklassa tarkoitettujen seurantakomiteoiden työskentelyyn osallistumisen kautta.

2.  Monitasoisen hallinnon periaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava kyseiset kumppanit mukaan kumppanuussopimusten valmisteluun sekä ohjelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon muun muassa 34 artiklassa tarkoitettujen seurantakomiteoiden työskentelyyn osallistumisen kautta ja kunnioitettava niitä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio antaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, hyvän kumppanuuden eurooppalaisista käytännesäännöistä annetun delegoidun säädöksen yhtäaikaisesti tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2020. Tällä delegoidulla säädöksellä ei voida vahvistaa soveltamispäivää, joka on aiempi kuin sen hyväksymispäivä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Jäsenvaltioille tässä artiklassa tai delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 240/2014 säädetyn velvoitteen rikkomista ei voida katsoa sääntöjenvastaisuudeksi, joka johtaa 98 artiklan mukaiseen rahoitusoikaisuun.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komission on kuultava vähintään kerran vuodessa organisaatioita, jotka edustavat kumppaneita unionin tasolla, ohjelmien toteuttamisesta.

4.  Komissio kuulee vähintään kerran vuodessa organisaatioita, jotka edustavat kumppaneita unionin tasolla, ohjelmien toteuttamisesta ja esittää tuloksista kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  InvestEU-ohjelmaan osoitettava rahoitusosuus rahastoittain ja alueluokittain eriteltynä;

e)  aiheellisissa tapauksissa InvestEU-ohjelmaan osoitettava rahoitusosuus rahastoittain ja alueluokittain eriteltynä;

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komission on arvioitava kumppanuussopimusta ja sitä, noudattaako se tätä asetusta ja rahastokohtaisia sääntöjä. Komissio ottaa arvioinnissaan erityisesti huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset.

1.  Komission on arvioitava kumppanuussopimusta ja sitä, noudattaako se tätä asetusta ja rahastokohtaisia sääntöjä. Komissio ottaa arvioinnissaan erityisesti huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset ja kunnioittaa kumppanuuden ja monitasohallinnon periaatteita.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jos komissio ja jäsenvaltio ovat eri mieltä jonkin mahdollistavan edellytyksen sovellettavuudesta ohjelman erityistavoitteeseen tai toimintalinjoihin tai sen täyttymisestä, komissio on velvollinen osoittamaan sovellettavuuden tai täyttymättä jättämisen perustellulla lausunnolla.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b.  Komissio lopettaa viipymättä toimintalinjalle maksettavien välimaksujen keskeytyksen, jos jäsenvaltio on saattanut päätökseen toimet, jotka liittyvät sellaisten kyseiseen ohjelmaan sovellettavien mahdollistavien edellytysten täyttymiseen, joita ei ollut täytetty komission tehdessä keskeytyspäätöksen. Komissio lopettaa keskeytyksen viipymättä myös, jos kyseinen mahdollistava edellytys ei enää ole sovellettavissa kyseiseen toimintalinjaan liittyvän ohjelman muutoksen johdosta.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  toistaiseksi sovellettujen indikaattorien tarkoituksenmukaisuus;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos jäsenvaltio ei toteuta tuloksellisia toimia vastauksena 1 kohdan mukaisesti esitettyyn pyyntöön 3 ja 4 kohdassa säädetyissä määräajoissa, komissio voi keskeyttää ohjelmiin tai toimintalinjoihin osoitettavat maksut kokonaan tai osittain 91 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee neuvostolle ehdotuksen jäsenvaltion yhden tai useamman ohjelman sitoumusten tai maksujen keskeytyksestä osittain tai kokonaisuudessaan, jos

Komissio tekee neuvostolle ehdotuksen jäsenvaltion yhden tai useamman ohjelman sitoumusten keskeytyksestä osittain tai kokonaisuudessaan, jos

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Etusija annetaan sitoumusten keskeytykselle. Maksut on keskeytettävä ainoastaan, kun pyritään toimien toteuttamiseen välittömästi ja kun vaatimuksia on merkittävästi laiminlyöty. Maksujen keskeytystä sovelletaan maksatushakemuksiin, jotka on toimitettu asianomaisten ohjelmien osalta sen päivän jälkeen, jona päätös keskeytyksestä annettiin.

Poistetaan.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Neuvoston katsotaan hyväksyneen sitoumusten keskeytystä koskevan komission ehdotuksen, jollei se yhden kuukauden kuluessa komission ehdotuksen toimittamisesta hyväksy täytäntöönpanosäädöksellä päätöstä hylätä ehdotus määräenemmistöllä.

Neuvoston katsotaan hyväksyneen sitoumusten keskeytystä koskevan komission ehdotuksen, jollei se kolmen kuukauden kuluessa komission ehdotuksen toimittamisesta hyväksy täytäntöönpanosäädöksellä päätöstä hylätä ehdotus määräenemmistöllä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Neuvosto antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 7 kohdassa tarkoitetusta maksujen keskeytystä koskevasta komission ehdotuksesta.

Poistetaan.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Sitoumusten tai maksujen keskeytyksen on oltava laajuudeltaan ja tasoltaan oikeasuhteinen, ja siinä on noudatettava tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden välillä ja otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, erityisesti kyseisen jäsenvaltion työttömyysaste ja köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen taso unionin keskiarvoon verrattuna ja keskeytyksen vaikutus jäsenvaltion talouteen. Erityisesti on otettava huomioon keskeytyksen vaikutus sellaisiin ratkaisevan tärkeisiin ohjelmiin, joilla pyritään puuttumaan epäsuotuiseen taloudelliseen tai sosiaaliseen tilanteeseen.

9.  Sitoumusten keskeytyksen on oltava laajuudeltaan ja tasoltaan oikeasuhteinen, ja siinä on noudatettava tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden välillä ja otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, erityisesti kyseisen jäsenvaltion työttömyysaste ja köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen taso unionin keskiarvoon verrattuna ja keskeytyksen vaikutus jäsenvaltion talouteen. Erityisesti on otettava huomioon keskeytyksen vaikutus sellaisiin ratkaisevan tärkeisiin ohjelmiin, joilla pyritään puuttumaan epäsuotuiseen taloudelliseen tai sosiaaliseen tilanteeseen.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 10 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos laiminlyönnit jatkuvat, sitoumusten keskeytyksen taso voi ylittää ensimmäisessä alakohdassa asetetut enimmäisprosenttimäärät.

Jos laiminlyönnit jatkuvat, sitoumusten keskeytyksen tasoon sovelletaan ylärajaa, joka on kaksi kertaa ensimmäisessä alakohdassa asetetut enimmäisprosenttimäärät.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 11 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Neuvosto tekee komission ehdotuksesta päätöksen maksujen keskeytyksen lopettamisesta, jos ensimmäisessä alakohdassa asetetut sovellettavat edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a.  Edellä 7–11 kohdassa vahvistettua menettelyä sovelletaan vain, kun:

 

a)  talouden ohjauksen ja hallinnan välineitä on jo käytetty,

 

b)  nämä välineet ovat osoittautuneet riittämättömiksi parantamaan makro- ja julkistalouden tilanteen vakautta ja

 

c)  jokin 7 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetuista tapauksista vaarantaa koheesiopolitiikan menot kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 12 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille tämän artiklan täytäntöönpanosta. Erityisesti komissio ilmoittaa viipymättä Euroopan parlamentille, kun jokin 7 kohdassa säädetty edellytys täyttyy jonkin jäsenvaltion osalta, ja esittää yksityiskohtaista tietoa rahastoista ja ohjelmista, joihin sitoumusten keskeytystä voitaisiin soveltaa.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille tämän artiklan täytäntöönpanosta. Erityisesti komissio ilmoittaa viipymättä Euroopan parlamentille, kun jokin 7 kohdassa säädetty edellytys täyttyy jonkin jäsenvaltion osalta, ja esittää ehdotuksensa perustelut ja yksityiskohtaista tietoa rahastoista ja ohjelmista, joihin sitoumusten keskeytystä voitaisiin soveltaa, sekä kyseisen keskeytyksen odotetusta vaikutuksesta jäsenvaltion talouteen, jotta voidaan käydä jäsenneltyä vuoropuhelua, jolla varmistetaan mielekäs keskustelu ja mahdollistetaan avoin täytäntöönpanoprosessi. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ennen kuin se tekee sitoumusten keskeytystä koskevan ehdotuksen.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 12 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan parlamentti voi pyytää komission käymään jäsenneltyä vuoropuhelua tämän artiklan soveltamisesta ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen välittämisestä.

Poistetaan.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 12 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa sitoumusten keskeytystä koskevan ehdotuksen tai tällaisen keskeytyksen lopettamista koskevan ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio toimittaa sitoumusten keskeytystä koskevan ehdotuksen tai tällaisen keskeytyksen lopettamista koskevan ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle välittömästi ehdotuksen hyväksymisen jälkeen ja ilmoittaa ehdotuksen perustelut.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 13 kohta

Komission teksti

Tarkistus

13.  Edellä 1–7 kohtaa ei sovelleta ESR+-asetuksen 4 artiklan c kohdan v alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin toimintalinjoihin tai ohjelmiin.

13.  Edellä 1–7 kohtaa ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan 1 kohdan xi alakohdassa] tarkoitettuihin toimintalinjoihin tai ohjelmiin.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  aiheellisissa maakohtaisissa suosituksissa ja jäsenvaltiolle osoitetuissa muissa unionin muissa aiheellisissa suosituksissa yksilöidyt haasteet;

iii)  aiheellisissa maakohtaisissa suosituksissa määritetyt haasteet;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän kohdan c ja d alakohtia ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan c kohdan vii alakohdassa] asetettuun erityistavoitteeseen.

Tämän kohdan c ja d alakohtia ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan 1 kohdan xi alakohdassa] asetettuun erityistavoitteeseen.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  EAKR, ESR+ ja koheesiorahasto voivat myöntää yhdessä tukea Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen mukaisille ohjelmille.

1.  EAKR, ESR+ ja koheesiorahasto voivat myöntää yhdessä tukea Investoinnit työpaikkoihin, kasvuun ja sosiaaliseen osallisuuteen -tavoitteen mukaisille ohjelmille.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jotta vältetään tilanteita, joissa maksut keskeytetään, komissio varmistaa, että jäsenvaltiot ja alueet, joilla on hallinnollisten toimintaedellytysten puutteesta aiheutuvia noudattamisvaikeuksia, saavat asianmukaista teknistä tukea hallinnollisten toimintaedellytystensä parantamiseen.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  valittujen toimien määrä, niiden tukikelpoiset kokonaiskustannukset, rahastoista osoitettava rahoitusosuus ja tuensaajien hallintoviranomaiselle ilmoittamat tukikelpoiset kokonaiskustannukset tukitoimityypin mukaan jaoteltuina;

a)  vuosittain viimeistään 31 päivänä tammikuuta, 31 päivänä maaliskuuta, 31 päivänä toukokuuta, 31 päivänä heinäkuuta, 30 päivänä syyskuuta ja 30 päivänä marraskuuta toimitettavien tietojen yhteydessä valittujen toimien määrä, niiden tukikelpoiset kokonaiskustannukset, rahastoista osoitettava rahoitusosuus ja tuensaajien hallintoviranomaiselle ilmoittamat tukikelpoiset kokonaiskustannukset tukitoimityypin mukaan jaoteltuina;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tuotos- ja tulosindikaattoreiden arvot valittujen toimien osalta ja toimissa saavutetut arvot.

b)  vuosittain ainoastaan viimeistään 31 päivänä toukokuuta ja 30 päivänä marraskuuta toimitettavien tietojen yhteydessä tuotos- ja tulosindikaattoreiden arvot valittujen toimien osalta ja toimissa saavutetut arvot

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava seurantajärjestelmän ja indikaattoreita koskevien tietojen laadusta ja luotettavuudesta.

4.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava seurantajärjestelmän ja indikaattoreita koskevien tietojen laadusta, riippumattomuudesta ja luotettavuudesta.

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.11.2018)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä
(COM(2018)0375 – C8‑0230/2018 – 2018/0196(COD))

Valmistelija: Ivana Maletić

LYHYET PERUSTELUT

Yhteisiä säännöksiä koskeva ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kattaa seitsemän EU:n rahastoa, joissa sovelletaan yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia. Tavoitteena on luoda yhteiset yksinkertaistetut ja kootut säännöt ja vähentää näin ohjelmasta vastaavien viranomaisten ja tuensaajien hallinnollista rasitetta.

Valmistelija hyväksyy sen, että lähestymistapaa olisi yksinkertaistettava, joustavuutta olisi lisättävä ja tuensaajien ja hallintoelinten tarpeetonta hallinnollista rasitetta vähennettävä, samalla kun säilytetään laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden korkea varmuustaso.

Valmistelija pitää myönteisenä, että ohjelmien sovittaminen paremmin EU:n ensisijaisiin tavoitteisin ja niiden tehokkuuden lisääminen erityisesti luomalla tiiviimpi yhteys eurooppalaiseen ohjausjaksoon on yksi ehdotetun yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen päätavoitteista. Valmistelija katsoo, että ohjelmakauden alusta alkaen hyväksyttyjen tai muutettujen asiaankuuluvien maakohtaisten suositusten mukaisten ohjelmien muutosten tarvetta ja komission jäsenvaltiolle esittämää pyyntöä tarkistaa ja ehdottaa asiaankuuluvien ohjelmien muutoksia, jos se on tarpeen asiaankuuluvien neuvoston suositusten täytäntöönpanon tukemiseksi, olisi harkittava ainoastaan, jos uudistusten tukiohjelmassa jäsenvaltion käytettävissä olevat kaikki varat on hyödynnetty, koska uudistusten tukiohjelmassa oleva uudistusten toteuttamisen tukiväline kattaa uudistukset, joilla pyritään vastaamaan eurooppalaisessa ohjausjaksossa määriteltyihin haasteisiin, mukaan lukien maakohtaisissa suosituksissa määritellyt uudistukset, ja rahastojen määrärahat jaetaan jäsenvaltioiden kesken ensimmäisessä vaiheessa kunkin jäsenvaltion väestön perusteella ja toisessa vaiheessa kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen kautta.

Komissio ja neuvosto voivat tehdä päätöksiä ilman Euroopan parlamentilta saatua selkeää kantaa, pitäen sitä ajan tasalla toimenpiteiden toteuttamisesta, kun on kyse toimenpiteistä, joiden avulla rahastojen vaikuttavuus kytketään talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja hallintaan. Valmistelija katsoo tarpeelliseksi vahvistaa parlamentin asemaa tällä tavoin ja ehdottaa, että neuvoston olisi Euroopan parlamentin kanssa käydyn jäsennellyn vuoropuhelun jälkeen katsottava, että ehdotus sitoumusten keskeyttämisestä tai ehdotus tällaisen keskeyttämisen lopettamisesta on hyväksytty.

Valmistelija tukee sellaisen poikkeuslausekkeen käyttöönottoa, jonka avulla komissio voi suositella, että neuvosto peruuttaa keskeytyksen poikkeuksellisissa taloudellisissa olosuhteissa tai asianomaisen jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Rahastojen täytäntöönpanossa keskeisessä asemassa on kumppanuusperiaate, jonka lähtökohtana on monitasoinen hallinnointi ja jolla varmistetaan kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen. Jotta nykyisten kumppanuusjärjestelyjen käyttöä voitaisiin jatkaa, olisi edelleen sovellettava komission delegoitua asetusta (EU) N:o 240/201413.

(11)  Rahastojen täytäntöönpanossa keskeisessä asemassa on kumppanuusperiaate, jonka lähtökohtana on monitasoinen (paikallinen, alueellinen ja kansallinen taso) hallinnointi ja jolla varmistetaan kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen. Jotta nykyisten kumppanuusjärjestelyjen käyttöä voitaisiin jatkaa, olisi edelleen sovellettava komission delegoitua asetusta (EU) N:o 240/201413.

_________________

_________________

13 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1).

13 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Talouspolitiikan EU-ohjausjakso muodostaa unionin tasolla kehyksen kansallisten uudistusten painopisteiden määrittämiselle ja näiden uudistusten toteuttamisen seurannalle. Jäsenvaltiot laativat omat kansalliset monivuotiset investointistrategiansa, joilla tuetaan näiden ensisijaisten uudistusten toteuttamista. Nämä strategiat olisi esitettävä yhdessä kansallisten uudistusohjelmien kanssa, jotta kansallisella ja unionin rahoituksella tuettavat ensisijaiset investointihankkeet voidaan määrittää ja koordinoida. Niillä olisi voitava myös varmistaa unionin rahoituksen johdonmukainen käyttö ja rahastoista, Euroopan investointien vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta osoitettavalla rahoitustuella aikaan saatavan lisäarvon maksimointi.

(12)  Talouspolitiikan EU-ohjausjakso muodostaa unionin tasolla kehyksen kansallisten uudistusten painopisteiden määrittämiselle ja näiden uudistusten toteuttamisen seurannalle. Jäsenvaltiot laativat omat kansalliset monivuotiset investointistrategiansa, joilla tuetaan näiden ensisijaisten uudistusten toteuttamista. Nämä strategiat olisi esitettävä yhdessä kansallisten uudistusohjelmien kanssa, jotta kansallisella ja unionin rahoituksella tuettavat ensisijaiset investointihankkeet voidaan määrittää ja koordinoida. Niillä olisi voitava myös varmistaa unionin rahoituksen johdonmukainen käyttö ja rahastoista, uudistusten tukiohjelmasta, Euroopan investointien vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta osoitettavalla rahoitustuella aikaan saatavan lisäarvon maksimointi ja auttaa saavuttamaan talouspolitiikan eurooppalaisessa ohjausjaksossa asetetut ensisijaiset tavoitteet.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, miten kyseeseen tulevat SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut maakohtaiset suositukset ja SEUT-sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetut neuvoston suositukset, jäljempänä yhdessä ’maakohtaiset suositukset’, otetaan huomioon ohjelma-asiakirjojen laadinnassa. Jäsenvaltioiden olisi ohjelmakauden 2021–2027 aikana, jäljempänä ’ohjelmakausi’, annettava seurantakomitealle ja komissiolle säännöllisesti selvitys edistymisestään maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa tukevien ohjelmien toteuttamisessa. Jäsenvaltioiden olisi väliarvioinnin yhteydessä otettava huomioon muun muassa tarve tehdä muutoksia ohjelmiin niiden maakohtaisten suositusten perusteella, jotka on hyväksytty tai joita on muutettu ohjelmakauden alkamisen jälkeen.

(13)  Jäsenvaltioiden olisi otettava ohjelma-asiakirjojen laadinnassa huomioon SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut maakohtaiset suositukset ja SEUT-sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetut neuvoston suositukset, jäljempänä yhdessä ’maakohtaiset suositukset’. Jäsenvaltioiden olisi ohjelmakauden 2021–2027 aikana, jäljempänä ’ohjelmakausi’, annettava seurantakomitealle ja komissiolle säännöllisesti selvitys edistymisestään maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa tukevien ohjelmien toteuttamisessa. Jäsenvaltioiden olisi väliarvioinnin yhteydessä otettava huomioon muun muassa tarve tehdä muutoksia ohjelmiin niiden maakohtaisten suositusten perusteella, jotka on hyväksytty tai joita on muutettu ohjelmakauden alkamisen jälkeen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Kunkin jäsenvaltion laatiman kumppanuussopimuksen olisi oltava strateginen asiakirja, joka ohjaa ohjelmien suunnittelua koskevia neuvotteluja komission ja kyseisen jäsenvaltion välillä. Jotta voitaisiin vähentää hallinnollisia rasitteita, kumppanuussopimusten muuttamisen ei pitäisi olla tarpeen ohjelmakauden aikana. Ohjelmasuunnittelun helpottamiseksi ja ohjelma-asiakirjojen päällekkäisyyden välttämiseksi kumppanuussopimukset voidaan ottaa osaksi ohjelmaa.

(15)  Kunkin jäsenvaltion laatiman kumppanuussopimuksen olisi oltava strateginen asiakirja, joka ohjaa ohjelmien suunnittelua koskevia neuvotteluja komission ja kyseisen jäsenvaltion välillä. Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon paikallis- ja aluehallintojen esille ottamat ominaisuudet ja erityispiirteet. Jotta voitaisiin vähentää hallinnollisia rasitteita, kumppanuussopimusten muuttamisen ei pitäisi olla tarpeen ohjelmakauden aikana. Ohjelmasuunnittelun helpottamiseksi ja ohjelma-asiakirjojen päällekkäisyyden välttämiseksi kumppanuussopimukset voidaan ottaa osaksi ohjelmaa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Mekanismeja, joilla varmistetaan yhteys unionin rahoitustukipolitiikan ja unionin talouden ohjausjärjestelmän välillä, olisi kehitettävä edelleen antamalla komissiolle mahdollisuus ehdottaa neuvostolle, että yhtä tai useampaa ohjelmaa koskevat sitoumukset keskeytetään osittain tai kokonaan sellaisen jäsenvaltion osalta, joka ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia talouden ohjausprosessin yhteydessä. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja jäsenvaltioon kohdistettavien toimenpiteiden merkittävien taloudellisten vaikutusten vuoksi täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle, jonka olisi toimittava komission ehdotuksesta. Jotta helpotettaisiin sellaisten päätösten hyväksymistä, joita tarvitaan talouden ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä käänteistä määräenemmistöäänestystä.

(20)  Mekanismeja, joilla varmistetaan yhteys unionin rahoitustukipolitiikan ja unionin talouden ohjausjärjestelmän välillä, olisi vahvistettava edelleen antamalla komissiolle mahdollisuus ehdottaa neuvostolle, että yhtä tai useampaa ohjelmaa koskevat sitoumukset keskeytetään osittain tai kokonaan sellaisen jäsenvaltion osalta, joka ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia talouden ohjausprosessin yhteydessä. Maksut olisi keskeytettävä automaattisesti, kun vaatimuksia on laiminlyöty merkittävästi. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja jäsenvaltioon kohdistettavien toimenpiteiden merkittävien taloudellisten vaikutusten vuoksi täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle, jonka olisi toimittava komission ehdotuksesta. Jotta helpotettaisiin sellaisten päätösten hyväksymistä, joita tarvitaan talouden ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä käänteistä määräenemmistöäänestystä. Keskeyttämisiä ei saisi peruuttaa poliittisten seikkojen vuoksi.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Komissiolla olisi oltava velvollisuus ilmoittaa Euroopan parlamentille sitoumusten keskeyttämistä koskevasta ehdotuksesta tai tällaisen keskeyttämisen lopettamista koskevasta ehdotuksesta, ja Euroopan parlamentin ehdotuksia koskeva lausunto olisi otettava huomioon ennen keskeyttämistä koskevan lopullisen päätöksen tekemistä jäsennellyn vuoropuhelun päätteeksi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Jäsenvaltion olisi perustettava seurantakomiteoita tarkastellakseen ohjelmien tuloksellisuutta. EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston vuotuiset täytäntöönpanokertomukset olisi korvattava vuotuisella jäsennellyllä politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta toimittamiin uusimpiin tietoihin.

(27)  Jäsenvaltion olisi perustettava seurantakomiteoita tarkastellakseen ohjelmien tuloksellisuutta. EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston vuotuiset täytäntöönpanokertomukset olisi korvattava vuotuisella jäsennellyllä politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta toimittamiin uusimpiin tietoihin sekä alueellisten ja paikallisten yksiköiden antamiin tietoihin.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

kilpailukykyisempi ja taloudellisesti sopeutumiskykyisempi Eurooppa;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Monitasoisen hallinnon periaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava kyseiset kumppanit mukaan kumppanuussopimusten valmisteluun sekä ohjelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon muun muassa 34 artiklassa tarkoitettujen seurantakomiteoiden työskentelyyn osallistumisen kautta.

2.  Monitasoisen hallinnon periaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava kyseiset kumppanit mukaan kumppanuussopimusten valmisteluun sekä ohjelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon muun muassa 34 artiklassa tarkoitettujen seurantakomiteoiden työskentelyyn osallistumisen kautta. Jos kyseiset ohjelmat ovat rajatylittäviä, mukana olevien jäsenvaltioiden on hankittava kumppaneita kaikista osallistuvista jäsenvaltioista.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on laadittava kumppanuussopimus yhteistyössä 6 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden kanssa ja käyden vuoropuhelua komission kanssa ja yleisön kannalta avointen menettelyjen perusteella.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  valitut toimintapoliittiset tavoitteet perusteluineen ja tieto siitä, minkä rahastojen ja ohjelmien avulla näihin tavoitteisiin pyritään, mukaan lukien tarvittaessa perustelut InvestEU-ohjelman täytäntöönpanomallin käytölle, ja ottaen huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset;

a)  valitut toimintapoliittiset tavoitteet perusteluineen ja tieto siitä, minkä rahastojen ja ohjelmien avulla näihin tavoitteisiin pyritään, mukaan lukien tarvittaessa perustelut uudistusten tukiohjelman ja InvestEU-ohjelman täytäntöönpanomallin käytölle, ja ottaen huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset;

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  erojen, kehitystarpeiden ja kasvupotentiaalin analyysi, jossa otetaan huomioon temaattiset aihealueet ja alueelliset haasteet sekä tarvittaessa kansalliset uudistusohjelmat ja asiaa koskevat maakohtaiset suositukset;

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)   tiivistelmä toimintavaihtoehdoista ja tärkeimmistä odotetuista tuloksista kunkin rahaston osalta, mukaan lukien tarvittaessa InvestEU-ohjelman käytön kautta;

i)   tiivistelmä toimintavaihtoehdoista ja tärkeimmistä odotetuista tuloksista kunkin rahaston osalta, mukaan lukien tarvittaessa uudistusten tukiohjelman ja InvestEU-ohjelman käytön kautta;

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat kumppanuussopimuksessa tai ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä varata käyttöön EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja EMKR:stä InvestEU-ohjelmaan osoitettavan ja talousarviotakuuksina toimitettavan rahoitusosuuden määrän. InvestEU-ohjelmaan osoitettava rahoitusosuus saa olla enintään 5 prosenttia kunkin rahaston kokonaismäärärahoista lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja tapauksia. Kyseiset rahoitusosuudet eivät saa muodostua 21 artiklan mukaisista varojen siirroista.

1.  Jäsenvaltiot voivat kumppanuussopimuksessa tai ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä varata käyttöön EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja EMKR:stä InvestEU-ohjelmaan osoitettavan ja talousarviotakuuksina toimitettavan rahoitusosuuden määrän. InvestEU-ohjelmaan osoitettava rahoitusosuus saa olla enintään 5 prosenttia kunkin rahaston kokonaismäärärahoista. Kyseiset rahoitusosuudet eivät saa muodostua 21 artiklan mukaisista varojen siirroista. Rahoitusosuuksia on myös hallinnoitava jaetusti toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja alueviranomaisten kanssa samalla kun resurssien jakamisessa noudatetaan kaikilta osin alueellisuuden periaatetta.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jäsenvaltion soveltamat kriteerit indikaattorien valitsemiseksi;

a)  jäsenvaltion soveltamat kriteerit indikaattorien valitsemiseksi, mukaan lukien alueellisten ja paikallisten yksikköjen määrittelemät indikaattorit;

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio voi pyytää jäsenvaltiota tarkastelemaan uudelleen muutoksia ja ehdottamaan niitä asianomaisiin ohjelmiin, jos se on tarpeen neuvoston asiaa koskevien suositusten täytäntöönpanon tukemiseksi.

1.  Komissio voi pyytää jäsenvaltiota tarkastelemaan uudelleen asiaankuuluvia ohjelmia ja ehdottamaan niihin muutoksia, jos se on tarpeen neuvoston asiaa koskevien suositusten täytäntöönpanon tukemiseksi, jos uudistusten tukiohjelmassa jäsenvaltion käytettävissä olevat kaikki varat on hyödynnetty.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

15 artiklan 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos jäsenvaltio ei toteuta tuloksellisia toimia vastauksena 1 kohdan mukaisesti esitettyyn pyyntöön 3 ja 4 kohdassa säädetyissä määräajoissa, komissio voi keskeyttää ohjelmiin tai toimintalinjoihin osoitettavat maksut kokonaan tai osittain 91 artiklan mukaisesti.

6.  Jos jäsenvaltio ei toteuta tuloksellisia toimia vastauksena 1 kohdan mukaisesti esitettyyn pyyntöön 3 ja 4 kohdassa säädetyissä määräajoissa, komissio voi keskeyttää ohjelmiin tai toimintalinjoihin osoitettavat sitoumukset kokonaan tai osittain 91 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee neuvostolle ehdotuksen jäsenvaltion yhden tai useamman ohjelman sitoumusten tai maksujen keskeytyksestä osittain tai kokonaisuudessaan, jos

Otettuaan huomioon kyseisen jäsenvaltion taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet ja suunnitellun keskeyttämisen vaikutukset talouteen komissio tekee neuvostolle ehdotuksen jäsenvaltion yhden tai useamman ohjelman sitoumusten keskeytyksestä osittain tai kokonaisuudessaan, jos

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Etusija annetaan sitoumusten keskeytykselle. Maksut on keskeytettävä ainoastaan, kun pyritään toimien toteuttamiseen välittömästi ja kun vaatimuksia on merkittävästi laiminlyöty. Maksujen keskeytystä sovelletaan maksatushakemuksiin, jotka on toimitettu asianomaisten ohjelmien osalta sen päivän jälkeen, jona päätös keskeytyksestä annettiin.

Poistetaan.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Sitoumusten keskeytyksen taso saa olla enimmillään 25 prosenttia rahastojen seuraavan kalenterivuoden sitoumuksista tai 0,25 prosenttia nimellisestä BKT:stä sen mukaan kumpi näistä on alhaisempi seuraavissa tapauksissa:

Sitoumusten keskeytyksen taso saa olla enimmillään 50 prosenttia rahastojen seuraavan kalenterivuoden sitoumuksista tai 0,prosenttia nimellisestä BKT:stä sen mukaan kumpi näistä on alhaisempi seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 12 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille tämän artiklan täytäntöönpanosta. Erityisesti komissio ilmoittaa viipymättä Euroopan parlamentille, kun jokin 7 kohdassa säädetty edellytys täyttyy jonkin jäsenvaltion osalta, ja esittää yksityiskohtaista tietoa rahastoista ja ohjelmista, joihin sitoumusten keskeytystä voitaisiin soveltaa.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille tämän artiklan täytäntöönpanosta. Erityisesti komissio ilmoittaa viipymättä Euroopan parlamentille, kun jokin 7 kohdassa säädetty edellytys täyttyy jonkin jäsenvaltion osalta, ja esittää yksityiskohtaista tietoa rahastoista ja ohjelmista, joihin sitoumusten keskeytystä voitaisiin soveltaa, ja suunnitellun keskeytyksen odotetusta vaikutuksesta talouteen.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 12 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa sitoumusten keskeytystä koskevan ehdotuksen tai tällaisen keskeytyksen lopettamista koskevan ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio toimittaa sitoumusten keskeytystä koskevan ehdotuksen tai tällaisen keskeytyksen lopettamista koskevan ehdotuksen Euroopan parlamentille lausuntoa varten ja neuvostolle päätöksentekoa varten.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen lisäksi, mitä 31 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat tarjoutua toteuttamaan muita teknisen avun toimia vahvistaakseen jäsenvaltion viranomaisten ja tuensaajien sekä muiden, rahastojen tehokkaan hallinnoinnin ja käytön kannalta tarpeellisten kumppaneiden valmiuksia.

Sen lisäksi, mitä 31 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat tarjoutua toteuttamaan muita teknisen avun toimia vahvistaakseen julkisten viranomaisten ja julkisten palvelujen institutionaalisia valmiuksia ja tehokkuutta ja jäsenvaltion viranomaisten ja tuensaajien sekä muiden, rahastojen tehokkaan hallinnoinnin ja käytön kannalta tarpeellisten kumppaneiden valmiuksia.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jokaisen hallintoviranomaisen on nimettävä kullekin ohjelmalle viestintävastaava, jäljempänä ’ohjelman viestintävastaava’.

2.  Jokaisen hallintoviranomaisen on nimettävä kullekin ohjelmalle viestintävastaava, jäljempänä ’ohjelman viestintävastaava’. Ohjelman viestintävastaavan on otettava huomioon sen jäsenvaltion viralliset kielet tai virallisen kielen asemassa olevat kielet, jossa ohjelma pannaan täytäntöön, taikka alueellisen ja/tai paikallisen yksikön käyttämät viralliset kielet.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  2022: 0,5 %;

b)  2022: 0,7 %;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  2023: 0,5 %;

c)  2023: 1 %;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  2024: 0,5 %;

d)  2024: 1,5 %;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  2025: 0,5 %;

e)  2025: 2 %;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  2026: 0,5 %

f)  2026: 2 %;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  70 prosenttia, kun kyse on vähemmän kehittyneistä alueista;

a)  85 prosenttia, kun kyse on vähemmän kehittyneistä alueista;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  55 prosenttia, kun kyse on siirtymäalueista;

b)  65 prosenttia, kun kyse on siirtymäalueista;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  40 prosenttia, kun kyse on kehittyneemmistä alueista;

c)  50 prosenttia, kun kyse on kehittyneemmistä alueista;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Koheesiorahaston toimintalinjakohtainen yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 70 prosenttia.

Koheesiorahaston toimintalinjakohtainen yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 85 prosenttia.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

106 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Interreg-ohjelmien yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 70 prosenttia.

Interreg-ohjelmien yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 85 prosenttia.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt

Viiteasiakirjat

COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

11.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ivana Maletić

20.6.2018

Valiokuntakäsittely

1.10.2018

12.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

24

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Helga Stevens

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

24

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Viegas

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjiä

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.11.2018)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä
(COM(2018)0375 – C8‑0230/2018 – 2018/0196(COD))

Valmistelija: Agnes Jongerius

LYHYET PERUSTELUT

Komission asetusehdotuksessa vahvistetaan yhteiset säännökset seitsemälle yhteistyössä hallinnoitavalle rahastolle[1][1].

Vaikka valmistelija kannattaa toimintapoliittista tavoitetta ”sosiaalisempi Eurooppa, jossa pannaan täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari”, hän pitää ”työpaikkoja ja kasvua” koskevaa toimintapoliittista pyrkimystä liian rajoittavana eikä ole vakuuttunut siitä, että sillä edistettäisiin riittävästi sosiaalisen ”AAA-luokituksen” tavoitetta, jonka komission puheenjohtaja Jean-Claude Junker on luvannut unionin kansalaisille. On selvää, että rahastojen tavoitteena on enemmän kuin työpaikat ja kasvu, minkä vuoksi ”sosiaalisen osallisuuden” tavoite on lisätty.

Tämän vuoksi rahastoista tuetuissa ohjelmissa olisi otettava huomioon haasteet, jotka on yksilöity sosiaali-indikaattoreiden tulostaulussa, jolla mitataan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden toteutumista, ja yhteisessä työllisyysraportissa, ja niitä olisi tarvittaessa muutettava tämän huomioon ottamiseksi. Tapauksissa, joissa ”korjaavia” toimenpiteitä harkitaan, nämä kaksi raporttia olisi otettava myös huomioon.

Valmistelija katsoo, että jotta idän ja lännen sekä pohjoisen ja etelän välistä lähentymistä voidaan edistää aidosti ja ennakoida paremmin muun muassa teknologisia muutoksia, koheesiomäärärahojen yleinen kasvattaminen on erittäin tärkeää. Valmistelija on muuttanut asetusta sen mukaisesti. Valmistelija katsoo lisäksi, että ESR+ tarvitsee suuramman osan näistä määrärahoista ja että tällainen sosiaalinen korvamerkintä olisi varmistettava myös jäsenvaltioiden tasolla.

Jotta voidaan tukea entistä paremmin vähemmän kehittyneitä alueita ja siirtymäalueita ja jotta ei vaikeuteta ohjelmien suunnittelua tai toteutusta jäsenvaltioiden tasolla, valmistelija on kasvattanut sekä ennakkorahoitusosuuksia että yhteisrahoitusosuuksia.

Valmistelija katsoo, että rahastojen entistä parempi käyttömahdollisuus on tärkeää, jotta varmistetaan parempi käyttöaste, ja tässä mielessä hän suhtautuu myönteisesti komission ehdottamaan hallinnollisen rasitteen vähentämiseen ja joustavuuden lisäämiseen. Hallinnollisen rasitteen vähentämisellä ei saisi kuitenkaan vaikeuttaa työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  SEUT-sopimuksen 174 artiklassa määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden tai saarten jälkeenjääneisyyttä ja että erityistä huomiota kiinnitetään maaseutualueisiin, teollisuuden muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin. SEUT-sopimuksen 175 artiklassa edellytetään, että unioni tukee näiden tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, jota se harjoittaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan investointipankin ja muiden olemassa olevien välineiden kautta. SEUT-sopimuksen 322 artikla muodostaa perustan sellaisten varainhoitosääntöjen hyväksymiselle, joissa vahvistetaan talousarvion laatimista ja toteuttamista sekä tilinpäätöksen esittämistä ja tilintarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, sekä sellaisten sääntöjen hyväksymiselle, joilla järjestetään taloushallinnon henkilöstön toiminnan valvonta.

(1)  SEUT-sopimuksen 174 artiklassa määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden tai saarten jälkeenjääneisyyttä ja että erityistä huomiota kiinnitetään maaseutualueisiin, teollisuuden muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin, kuten väestökadosta ja väestön hajanaisuudesta kärsiviin alueisiin. SEUT-sopimuksen 175 artiklassa edellytetään, että unioni tukee näiden tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, jota se harjoittaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan investointipankin ja muiden olemassa olevien välineiden kautta. SEUT-sopimuksen 322 artikla muodostaa perustan sellaisten varainhoitosääntöjen hyväksymiselle, joissa vahvistetaan talousarvion laatimista ja toteuttamista sekä tilinpäätöksen esittämistä ja tilintarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, sekä sellaisten sääntöjen hyväksymiselle, joilla järjestetään taloushallinnon henkilöstön toiminnan valvonta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Jotta voitaisiin edelleen kehittää sellaisten unionin rahastojen koordinoitua ja yhdenmukaistettua täytäntöönpanoa, joita toteutetaan käyttämällä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia ja joihin kuuluvat Euroopan aluekehitysrahasto, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plus, jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahasto sekä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia käyttäen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahastosta, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä, jäljempänä ’BMVI’, rahoitettavat toimenpiteet, olisi SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla annettava kaikkiin näihin rahastoihin, jäljempänä ’rahastot’, sovellettavat yhteiset säännökset, joissa määritetään tarkkaan eri säännösten soveltamisalat. Lisäksi olisi annettava SEUT-sopimuksen 177 artiklan nojalla yhteiset säännökset, jotka kattavat EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston ja EMKR:n politiikkakohtaiset säännöt.

(2)  Jotta voitaisiin edelleen kehittää sellaisten unionin rahastojen koordinoitua ja yhdenmukaistettua täytäntöönpanoa, joita toteutetaan käyttämällä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia ja joihin kuuluvat Euroopan aluekehitysrahasto, jäljempänä ’EAKR’, koheesiorahasto sekä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia käyttäen Euroopan sosiaalirahasto plus, jäljempänä ’ESR+’, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahastosta, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä, jäljempänä ’BMVI’, rahoitettavat toimenpiteet, olisi SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla annettava kaikkiin näihin rahastoihin, jäljempänä ’rahastot’, sovellettavat yhteiset säännökset, joissa määritetään tarkkaan eri säännösten soveltamisalat. Lisäksi olisi annettava SEUT-sopimuksen 177 artiklan nojalla yhteiset säännökset, jotka kattavat EAKR:n, koheesiorahaston ja ESR+:n yhteisesti hallinnoitujen osien sekä EMKR:n politiikkakohtaiset säännöt.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  SEUT-sopimuksen 174 artiklan mukaan jäsenvaltioiden ja komission tulee taata, että EAKR, ESR ja koheesiorahasto ottavat erityisesti huomioon tällaiset alueet strategisilla investoinneilla, jotka on tarkoitettu niiden alueellisen yhdentymisen, teollisuusrakenteen, julkisten palvelujen tarjonnan tai kilpailukyvyn parantamiseen ja lopulta väestön jäämisen edistämiseen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 artiklassa määrättyjä horisontaalisia periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi otettava huomioon myös Euroopan unionin perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi noudatettava vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden ja komission olisi pyrittävä poistamaan epätasa-arvoa, edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan huomioon sukupuolinäkökohdat sekä torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla millään tavalla edistetään erottelua. Rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava huomioon kestävä kehitys sekä se, että unioni edistää ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja saastuttaja maksaa ‑periaatetta noudattaen. Yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi sisämarkkinoiden yhtenäisyyden suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia.

(5)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 artiklassa määrättyjä horisontaalisia periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi otettava huomioon myös Euroopan unionin perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden ja komission olisi pyrittävä poistamaan epätasa-arvoa, torjumaan köyhyyttä, edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan huomioon sukupuolinäkökohdat sekä torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla millään tavalla edistetään erottelua, sosiaalista syrjäytymistä tai alueellista eristämistä. Rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava huomioon kestävä kehitys sekä se, että unioni edistää ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista ja ilmastonmuutoksen torjuntaa SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja saastuttaja maksaa -periaatetta noudattaen. Yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi sisämarkkinoiden yhtenäisyyden suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Jäsenvaltioiden ja komission olisi noudatettava vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset. Vammaisten henkilöiden esteettömyys olisi taattava kaikissa rahastoista rahoitettavissa uusissa infrastruktuurihankkeissa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Rahastojen tavoitteisiin olisi pyrittävä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti EU:n toimielinten vahvistamalla tavalla.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, rahastoista edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka mukaan 25 prosentilla EU:n talousarviomenoista olisi tuettava ilmastotavoitteita.

(9)  Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta, ja jotta voidaan osallistua niiden toimien rahoittamiseen, jotka on välttämätöntä toteuttaa Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten täyttämiseksi ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, rahastoista olisi edistettävä ilmastotoimien valtavirtaistamista ja pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 30 prosentilla EU:n talousarviomenoista olisi tuettava ilmastotavoitteita. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti ilmastotoimien valtavirtaistamisen ja ilmastotoimien ”tarkistusmenetelmien” olisi oltava olennainen osa suunnittelua ja täytäntöönpanoa, erityisesti hankkeiden valintaa, ja niitä olisi toteutettava ennakoivina.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Rahastojen täytäntöönpanossa keskeisessä asemassa on kumppanuusperiaate, jonka lähtökohtana on monitasoinen hallinnointi ja jolla varmistetaan kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen. Jotta nykyisten kumppanuusjärjestelyjen käyttöä voitaisiin jatkaa, olisi edelleen sovellettava komission delegoitua asetusta (EU) N:o 240/201413.

(11)  Rahastojen täytäntöönpanossa keskeisessä asemassa on kumppanuusperiaate, jonka lähtökohtana on monitasoinen hallinnointi ja jolla varmistetaan toimivaltaisten paikallis-, alue- ja kaupunkiviranomaisten ja muiden viranomaisten, kansalaisyhteiskuntaa edustavien asianmukaisten elinten, mukaan lukien hallituksista riippumattomat järjestöt, ympäristökumppanit sekä sosiaalisen osallisuuden edistämisestä, perusoikeuksista, vammaisten henkilöiden oikeuksista, sukupuolten tasa-arvosta, syrjimättömyydestä vastaavat elimet, ja taloudellisten sekä työmarkkinaosapuolten osallistuminen. Jotta nykyisten kumppanuusjärjestelyjen käyttöä voitaisiin jatkaa, olisi edelleen sovellettava komission delegoitua asetusta (EU) N:o 240/201413.

__________________

__________________

13 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1).

13 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Talouspolitiikan EU-ohjausjakso muodostaa unionin tasolla kehyksen kansallisten uudistusten painopisteiden määrittämiselle ja näiden uudistusten toteuttamisen seurannalle. Jäsenvaltiot laativat omat kansalliset monivuotiset investointistrategiansa, joilla tuetaan näiden ensisijaisten uudistusten toteuttamista. Nämä strategiat olisi esitettävä yhdessä kansallisten uudistusohjelmien kanssa, jotta kansallisella ja unionin rahoituksella tuettavat ensisijaiset investointihankkeet voidaan määrittää ja koordinoida. Niillä olisi voitava myös varmistaa unionin rahoituksen johdonmukainen käyttö ja rahastoista, Euroopan investointien vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta osoitettavalla rahoitustuella aikaan saatavan lisäarvon maksimointi.

(12)  Talouspolitiikan EU-ohjausjakso muodostaa unionin tasolla kehyksen kansallisten uudistusten painopisteiden määrittämiselle ja näiden uudistusten toteuttamisen seurannalle. Jäsenvaltiot laativat omat kansalliset monivuotiset investointistrategiansa, joilla tuetaan näiden ensisijaisten uudistusten toteuttamista. Nämä strategiat olisi esitettävä yhdessä kansallisten uudistusohjelmien kanssa, jotta kansallisella ja unionin rahoituksella tuettavat ensisijaiset investointihankkeet voidaan määrittää ja koordinoida. Niillä olisi voitava myös varmistaa unionin rahoituksen johdonmukainen käyttö ja rahastoista, Euroopan investointien vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta osoitettavalla rahoitustuella aikaan saatavan lisäarvon maksimointi. Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa Euroopan komission on yleisesti edistettävä synergioita ja varmistettava näiden toimintalinjojen koordinointi, täydentävyys ja johdonmukaisuus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa.

Perustelu

Marraskuun 17. päivänä 2017 annettu Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari oli merkittävä askel kohti sosiaalisempaa Eurooppaa. Pilari muodostaa tärkeän periaatepohjan, jolla voidaan parantaa Euroopan kansalaisten hyvinvointia ja arkea. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 periaatetta täydentävät myös hyvin talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Rahastojen onnistuneen käyttöönoton olisi perustuttava uudistusten tukiohjelmaan, josta tuetaan ensisijaisia uudistuksia kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, jotka mahdollistavat rahastojen kohdennetun ja tehokkaan käytön.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon energiaunionin hallinnosta annetun asetuksen14 mukaisesti laadittavien kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmiensa luonnosten sisältö sekä kyseisiä suunnitelmia koskevien unionin suositusten antamiseen johtavan prosessin tulokset laatiessaan ohjelmiaan sekä määrittäessään vähähiilisyyttä edistäviä investointeja varten tarvittavaa rahoitusta.

(14)  Jäsenvaltioiden olisi saavutettava niiden energiaunionin hallinnosta annetun asetuksen mukaisesti14 laadittavissa yhdennetyissä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmaluonnoksissa esitetyt tavoitteet sekä kyseisiä suunnitelmia koskevien unionin suositusten antamiseen johtavan prosessin tulokset laatiessaan ohjelmiaan sekä määrittäessään hiilettömiä investointeja varten tarvittavaa rahoitusta.

__________________

__________________

14 [Asetus energiaunionin hallinnosta, direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) N:o 663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (COM/2016/0759 final/2 – 2016/0375 (COD)].

14 [Asetus energiaunionin hallinnosta, direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) N:o 663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (COM/2016/0759 final/2 – 2016/0375 (COD)].

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon ohjelmiensa kehittämisessä romanien integraatiota edistävät kansalliset strategiansa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Kullakin jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus hyödyntää joustavuutta osoittaakseen rahoitusta InvestEU:hun kyseisessä jäsenvaltiossa toteutettaviin investointeihin myönnettäviä talousarviotakauksia varten.

Poistetaan.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Jäsenvaltion olisi tehtävä väliarviointi jokaisesta EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetusta ohjelmasta. Väliarvioinnin olisi mahdollistettava ohjelmien kokonaisvaltainen mukauttaminen niiden tulosten perusteella ja tarjottava myös mahdollisuus ottaa huomioon uudet haasteet ja vuonna 2024 annetut ohjelmien kannalta merkitykselliset maakohtaiset suositukset. Komission olisi niin ikään vuonna 2024 arvioitava vuotta 2025 koskevan teknisen mukautuksen yhteydessä kaikkien jäsenvaltioiden osalta niitä jäsenvaltiokohtaisia kokonaismäärärahoja, jotka on osoitettu koheesiopolitiikan alaan kuuluvaan Investoinnit