Postupak : 2018/0196(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0043/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0043/2019

Rasprave :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Objašnjenja glasovanja
PV 27/03/2019 - 18.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1101kWORD 383k
29.1.2019
PE 626.671v02-00 A8-0043/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Izvjestitelji: Andrey Novakov, Constanze Krehl

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku
 MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam
 MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
 MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0375),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 177., članak 322. stavak 1. točku (a) i članak 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0230/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od ... (1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... (2),

–  uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 25. listopada 2018.(3),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj te mišljenje Odbora za proračune, stajalište u obliku amandmana Odbora za proračunski nadzor, mišljenja Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za promet i turizam, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove te stajalište u obliku amandmana Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0043/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj, Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Člankom 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da, radi jačanja svoje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, Unija nastoji smanjiti razlike u razinama razvijenosti različitih regija te zaostalost regija ili otoka koji su u najnepovoljnijem položaju, a posebna pozornost poklanja se ruralnim područjima, područjima zahvaćenima industrijskom tranzicijom i regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama. Člankom 175. UFEU-a traži se da Unija podupire ostvarivanje tih ciljeva svojim djelovanjem kroz Europski fond za smjernice i jamstva u poljoprivredi, Komponentu za smjernice, Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europsku investicijsku banku i ostale instrumente. Člankom 322. UFEU-a predviđen je temelj za donošenje financijskih pravila kojima se pobliže određuje postupak koji treba usvojiti za utvrđivanje i izvršenje proračuna te za prikazivanje i reviziju računa, kao i pravila kojima se predviđa provjera odgovornosti financijskih izvršitelja.

(1)  Člankom 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da, radi jačanja svoje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, Unija nastoji smanjiti razlike u razinama razvijenosti različitih regija te zaostalost regija ili otoka koji su u najnepovoljnijem položaju, a posebna pozornost poklanja se ruralnim područjima, područjima zahvaćenima industrijskom tranzicijom i regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama. Tim regijama osobito pogoduje kohezijska politika. Člankom 175. UFEU-a traži se da Unija podupire ostvarivanje tih ciljeva svojim djelovanjem kroz Europski fond za smjernice i jamstva u poljoprivredi, Komponentu za smjernice, Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europsku investicijsku banku i ostale instrumente. Člankom 322. UFEU-a predviđen je temelj za donošenje financijskih pravila kojima se pobliže određuje postupak koji treba usvojiti za utvrđivanje i izvršenje proračuna te za prikazivanje i reviziju računa, kao i pravila kojima se predviđa provjera odgovornosti financijskih izvršitelja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Za budućnost Europske unije i njezinih građana važno je da kohezijska politika ostane glavna investicijska politika Unije te da njezino financiranje u razdoblju 2021. – 2027. bude i dalje barem na razini programskog razdoblja 2014. – 2020. Nova sredstva za druga područja djelovanja ili programe Unije ne bi se trebala izdvajati na uštrb Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda plus ili Kohezijskog fonda.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U svrhu daljnjeg razvoja koordinirane i usklađene provedbe fondova Unije koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Kohezijskog fonda, mjera koje se financiraju u okviru podijeljenog upravljanja u Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), Fondu za azil i migracije (FAMI), Fondu za unutarnju sigurnost (FUS) i Fondu za integrirano upravljanje granicama (BMVI), potrebno je utvrditi financijska pravila na temelju članka 322. UFEU-a za sve te fondove („fondovi”), u kojima se jasno navodi područje primjene relevantnih odredbi. Uz to, treba utvrditi zajedničke odredbe koje se temelje na članku 177. UFEU-a kako bi se obuhvatila pravila specifična za politiku za EFRR, ESF+, Kohezijski fond i EFPR.

(2)  U svrhu daljnjeg razvoja koordinirane i usklađene provedbe fondova Unije koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), mjera koje se financiraju u okviru podijeljenog upravljanja u Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), Fondu za azil i migracije (FAMI), Fondu za unutarnju sigurnost (FUS) i Fondu za integrirano upravljanje granicama (BMVI), potrebno je utvrditi financijska pravila na temelju članka 322. UFEU-a za sve te fondove („fondovi”), u kojima se jasno navodi područje primjene relevantnih odredbi. Uz to, treba utvrditi zajedničke odredbe koje se temelje na članku 177. UFEU-a kako bi se obuhvatila pravila specifična za politiku za EFRR, ESF+, Kohezijski fond, EPFRR i EFPR.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije trebaju ostvariti koristi od posebnih mjera i od dodatnog financiranja, kako je navedeno u članku 349. UFEU-a i u članku 2. Protokola br. 6 uz Akt o pristupanju iz 1994.

(4)  Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije trebaju ostvariti koristi od posebnih mjera i od dodatnog financiranja, kako je navedeno u članku 349. UFEU-a i u članku 2. Protokola br. 6 uz Akt o pristupanju iz 1994. godine, kako bi odgovorile na poteškoće specifične za njihov zemljopisni položaj.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice trebale bi poštovati i obveze iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom te osigurati pristupačnost u skladu s člankom 9. i u skladu s pravom Unije o usklađivanju zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebaju nastojati ukloniti nejednakosti i promicati jednakost između muškaraca i žena te integrirati rodnu perspektivu, kao i suzbijati diskriminaciju na temelju spola, rasne ili etničke pripadnosti, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije. Fondovi ne bi trebali podupirati aktivnosti kojima se doprinosi bilo kojem obliku segregacije. Ciljevi fondova trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima Unije o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108. UFEU-a.

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice trebale bi poštovati i obveze iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom te osigurati pristupačnost u skladu s člankom 9. i u skladu s pravom Unije o usklađivanju zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. U tom bi kontekstu pri provedbi fondova trebalo poticati deinstitucionalizaciju i skrb u zajednici. Države članice i Komisija trebaju nastojati ukloniti nejednakosti i promicati jednakost između muškaraca i žena te integrirati rodnu perspektivu, kao i suzbijati diskriminaciju na temelju spola, rasne ili etničke pripadnosti, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije. Fondovi ne bi trebali podupirati aktivnosti kojima se doprinosi bilo kojem obliku segregacije ili isključenosti kao ni infrastrukturu nepristupačnu osobama s invaliditetom. Ciljevi fondova trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća” i obveze dogovorene u okviru Pariškog sporazuma. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima Unije o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108. UFEU-a. Siromaštvo je jedan od najvećih izazova s kojima se EU suočava. Fondovima bi se stoga trebalo doprinijeti njegovu iskorjenjivanju kao i ispunjavanju obveze Unije i njezinih država članica koja se odnosi na ostvarivanje ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Odražavajući važnost borbe protiv klimatskih promjena, u skladu s obvezama Unije u cilju provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, fondovi će pridonijeti klimatskim aktivnostima i postizanju ukupnog cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva.

(9)  Odražavajući važnost borbe protiv klimatskih promjena, u skladu s obvezama Unije u cilju provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, fondovi će pridonijeti integraciji klimatskih aktivnosti i postizanju ukupnog cilja od 30 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva. Mehanizmi za prilagodbu na promjenu klime trebali bi biti sastavni dio programiranja i provedbe.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  S obzirom na utjecaj migracijskih tokova iz trećih zemalja kohezijska politika trebala bi doprinositi procesima integracije, osobito pružanjem infrastrukturne potpore gradovima te lokalnim i regionalnim tijelima na prvoj liniji, koji se najviše angažiraju u provedbi politika integracije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Dio proračuna Unije dodijeljenog fondovima treba provoditi Komisija u okviru podijeljenog upravljanja s državama članicama u smislu Uredbe (EU, Euratom) [broj nove Financijske uredbe] Europskog parlamenta i Vijeća12 („Financijska uredba”). Prema tome, pri provedbi fondova u okviru podijeljenog upravljanja Komisija i države članice trebale bi poštovati načela navedena u Financijskoj uredbi, kao što su dobro financijsko upravljanje, transparentnost i nediskriminacija.

(10)  Dio proračuna Unije dodijeljenog fondovima treba provoditi Komisija u okviru podijeljenog upravljanja s državama članicama u smislu Uredbe (EU, Euratom) [broj nove Financijske uredbe] Europskog parlamenta i Vijeća12 („Financijska uredba”). Prema tome, pri provedbi fondova u okviru podijeljenog upravljanja Komisija i države članice trebale bi poštovati načela navedena u Financijskoj uredbi, kao što su dobro financijsko upravljanje, transparentnost i nediskriminacija. Države članice trebale bi biti odgovorne za pripremu i provedbu programa, i to na odgovarajućoj teritorijalnoj razini, u skladu sa svojim institucionalnim, pravnim i financijskim okvirima i na temelju djelovanja tijela koja su imenovale u tu svrhu. Države članice trebale bi se suzdržati od uvođenja dodatnih pravila koja korisnicima otežavaju upotrebu sredstava iz fondova.

__________________

__________________

12 SL L […], […], str. […].

12 SL L […], […], str. […].

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Načelo partnerstva ključna je značajka u provedbi fondova i temelji se na pristupu višerazinskog upravljanja te se njime jamči sudjelovanje civilnog društva i socijalnih partnera. Kako bi se osigurao kontinuitet u organizaciji partnerstava, Delegirana Uredba (EU) br. 240/201413 i dalje bi se trebala primjenjivati.

(11)  Načelo partnerstva ključna je značajka u provedbi fondova i temelji se na pristupu višerazinskog upravljanja te se njime jamči sudjelovanje regionalnih, lokalnih i drugih javnih tijela, civilnog društva i socijalnih partnera. Kako bi se osigurao kontinuitet u organizaciji partnerstava, Komisija bi trebala biti ovlaštena za izmjenu i prilagodbu Delegirane uredbe (EU) br. 240/201413.

__________________

__________________

13 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L 74, 14.3.2014., str. 1.).

13 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L 74, 14.3.2014., str. 1.).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Na razini Unije, europski semestar koordinacije gospodarske politike je okvir kojim se utvrdili prioriteti nacionalnih reformi i prati njihova provedba. Države članice izrađuju svoje nacionalne višegodišnje investicijske strategije za potporu tih prioriteta reformi. Te bi strategije trebale biti predstavljene uz godišnje nacionalne programe reformi kao sredstvo za koordinaciju prioritetnih investicijskih projekata koji će primati potporu putem nacionalnog i Unijina financiranja. Trebale bi i poslužiti za upotrebu sredstava Unije na dosljedan način i, u najvećoj mogućoj mjeri, ostvarivanje dodane vrijednosti financijske potpore koja se treba primiti iz fondova, europske funkcije stabilizacije ulaganja i fonda InvestEU.

Briše se.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Države članice trebale bi utvrditi kako se relevantne preporuke za pojedinu zemlju donesene u skladu s člankom 121. stavkom 2. UFEU-a i relevantne preporuke Vijeća donesene u skladu s člankom 148. stavkom 4. UFEU-a uzimaju u obzir pri pripremi programskih dokumenata. Tijekom programskog razdoblja 2021.–2027. („programsko razdoblje”) države članice trebale bi redovito predstavljati napredak u provedbi programa i ostvarenju preporuka za pojedinu zemlju odboru za praćenje i Komisiji. Tijekom preispitivanja u sredini programskog razdoblja države članice trebaju, među ostalim, razmotriti potrebu za time da se pri izmjenama programa uzimaju u obzir relevantne preporuke za pojedinu zemlju od početka programskog razdoblja.

(13)  Države članice trebale bi uzeti u obzir relevantne preporuke za pojedinu zemlju donesene u skladu s člankom 121. stavkom 2. UFEU-a i relevantne preporuke Vijeća donesene u skladu s člankom 148. stavkom 4. UFEU-a pri pripremi programskih dokumenata kad su u oni usklađeni s ciljem utvrđenim u programu. Tijekom programskog razdoblja 2021. – 2027. („programsko razdoblje”) države članice trebale bi odboru za praćenje i Komisiji redovito predstavljati napredak u provedbi programa kojima se podupire ostvarenje preporuka za pojedinu zemlju kao i za europski stup socijalnih prava. Tijekom preispitivanja u sredini programskog razdoblja države članice trebaju, među ostalim, razmotriti potrebu za time da se pri izmjenama programa uzimaju u obzir relevantne preporuke za pojedinu zemlju od početka programskog razdoblja.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Države članice trebale bi uzeti u obzir sadržaj svojih nacrta nacionalnih energetskih i klimatskih planova, koji se trebaju izraditi u skladu s Uredbom o upravljanju energetskom unijom14 i ishod postupka koji rezultira preporukama Unije povezanim s tim planovima, za svoje programe, kao i za financijske potrebe dodijeljene za ulaganja s niskom razinom emisija ugljika.

(14)  Države članice trebale bi uzeti u obzir sadržaj svojih nacrta nacionalnih energetskih i klimatskih planova, koji se trebaju izraditi u skladu s Uredbom o upravljanju energetskom unijom14 i ishod postupka koji rezultira preporukama Unije povezanim s tim planovima, u svojim programima, uključujući tijekom preispitivanja u sredini programskog razdoblja, kao i za financijske potrebe dodijeljene za ulaganja s niskom razinom emisija ugljika.

__________________

__________________

14 [Uredba o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

14 [Uredba o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Partnerski sporazum koji priprema svaka država članica treba biti strateški dokument kojim se usmjeravaju pregovor između Komisije i predmetne države članice o izradi programâ. U svrhu smanjivanja administrativnog opterećenja ne bi trebalo biti potrebno izmijeniti partnerske sporazume tijekom programskog razdoblja. Kako bi se olakšalo programiranje i izbjeglo preklapanje sadržaja u programskim dokumentima, partnerski sporazumi mogu se uključiti kao dio programa.

(15)  Partnerski sporazum koji priprema svaka država članica treba biti strateški dokument kojim se usmjeravaju pregovor između Komisije i predmetne države članice o izradi programâ. U svrhu smanjivanja administrativnog opterećenja ne bi trebalo biti potrebno izmijeniti partnerske sporazume tijekom programskog razdoblja. Kako bi se olakšalo programiranje i izbjeglo preklapanje sadržaja u programskim dokumentima, partnerski bi se sporazumi trebali moći uključiti kao dio programa.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Svaka država članica trebala bi biti fleksibilna kako bi pridonijela fondu InvestEU za osiguranje proračunskih jamstava za ulaganja u toj državi članici.

(16)  Svaka država članica mogla bi biti fleksibilna kako bi pridonijela fondu InvestEU za osiguranje proračunskih jamstava za ulaganja u toj državi članici, pod određenim uvjetima utvrđenima u članku 10. ove Uredbe.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se osigurali potrebni preduvjeti za učinkovitu i djelotvornu upotrebu potpore Unije koju dodjeljuju fondovi, potrebno je utvrditi ograničen popis uvjeta koji omogućuju provedbu te sažet i iscrpan skup objektivnih kriterija za njihovo ocjenjivanje. Svaki uvjet koji omogućuje provedbu treba biti povezan s posebnim ciljem i treba biti automatski primjenjiv ako se posebni cilj odabere za potporu. Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, rashodi povezani s operacijama u okviru povezanih posebnih ciljeva ne bi trebale biti uključene u zahtjeve za plaćanje. Kako bi se očuvao povoljnan okvira za ulaganja, trebalo bi redovito pratiti kontinuirano ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu. Važno je i osigurati da se operacije odabrane za potporu provode dosljedno u odnosu na utvrđene strategije i dokumente o planiranju na kojima se temelje ispunjeni uvjeti koji omogućuju provedbu osiguravajući da su sve sufinancirane operacije u skladu s okvirom politike Unije.

(17)  Kako bi se osigurali potrebni preduvjeti za uključivu, nediskriminirajuću, učinkovitu i djelotvornu upotrebu potpore Unije koju dodjeljuju fondovi, potrebno je utvrditi ograničen popis uvjeta koji omogućuju provedbu te sažet i iscrpan skup objektivnih kriterija za njihovo ocjenjivanje. Svaki uvjet koji omogućuje provedbu treba biti povezan s posebnim ciljem i treba biti automatski primjenjiv ako se posebni cilj odabere za potporu. Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, rashodi povezani s operacijama u okviru povezanih posebnih ciljeva ne bi trebale biti uključene u zahtjeve za plaćanje. Kako bi se očuvao povoljan okvir za ulaganja, trebalo bi redovito pratiti kontinuirano ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu. Važno je i osigurati da se operacije odabrane za potporu provode dosljedno u odnosu na utvrđene strategije i dokumente o planiranju na kojima se temelje ispunjeni uvjeti koji omogućuju provedbu osiguravajući da su sve sufinancirane operacije u skladu s okvirom politike Unije.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Države članice trebale bi uspostaviti okvir uspješnosti za svaki program koji obuhvaća sve pokazatelje, glavne etape i ciljeve koji se trebaju pratiti, o kojima je potrebno izvješćivati i koji su potrebni za ocjenjivanje uspješnosti programa.

(18)  Države članice trebale bi uspostaviti okvir uspješnosti za svaki program koji obuhvaća sve pokazatelje, glavne etape i ciljeve koji se trebaju pratiti, o kojima je potrebno izvješćivati i koji su potrebni za ocjenjivanje uspješnosti programa. Na taj bi se način trebalo omogućiti da se odabir projekata i ocjenjivanje temelje na rezultatima.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Država članica trebala bi provesti preispitivanje u srediniprogramskog razdoblja za svaki program koji prima potporu fondova EFRR, ESF+ i Kohezijskog fonda. Tim bi se preispitivanjem trebala omogućiti potpuna prilagodba programa na temelju uspješnosti programa, uz istodobno pružanje mogućnosti za uzimanje u obzir novih izazova i relevantnih preporuka za pojedinu zemlju izdanih 2024. Komisija bi trebala istodobno 2024., zajedno s tehničkom prilagodbom za 2025., preispitati sva ukupna dodijeljena sredstva država članica u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” kohezijske politike za godine 2025., 2026. i 2027., primjenjujući metodu raspodjele sredstava utvrđenu u relevantnom temeljnom aktu. To preispitivanje, zajedno s ishodom preispitivanja u sredini programskog razdoblja, trebalo bi dovesti do izmjena programa kojima se mijenjaju financijske dodjele za 2025., 2026. i 2027.

(19)  Država članica trebala bi provesti preispitivanje u sredini programskog razdoblja za svaki program koji prima potporu fondova EFRR, ESF+ i Kohezijskog fonda. Tim bi se preispitivanjem trebala omogućiti potpuna prilagodba programa na temelju uspješnosti programa, uz istodobno pružanje mogućnosti za uzimanje u obzir novih izazova i relevantnih preporuka za pojedinu zemlju izdanih 2024., kao i napredak u okviru nacionalnih energetskih i klimatskih planova te europskog stupa socijalnih prava. Potrebno je uzeti u obzir i demografske izazove. Komisija bi trebala istodobno 2024., zajedno s tehničkom prilagodbom za 2025., preispitati sva ukupna dodijeljena sredstva država članica u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” kohezijske politike za godine 2025., 2026. i 2027., primjenjujući metodu raspodjele sredstava utvrđenu u relevantnom temeljnom aktu. To preispitivanje, zajedno s ishodom preispitivanja u sredini programskog razdoblja, trebalo bi dovesti do izmjena programa kojima se mijenjaju financijske dodjele za 2025., 2026. i 2027.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Potrebno je dodatno usavršiti mehanizme kojima se osigurava povezanost politika financiranja Unije i gospodarskog upravljanja Unije, omogućujući Komisiji da donese prijedlog Vijeću o suspenziji svih ili dijela obveza za jedan program ili više programa predmetne države članice ako ta država članica ne poduzme djelotvorne mjere u kontekstu postupka gospodarskog upravljanja. Kako bi se osigurala jedinstvena provedba te uzimajući u obzir važnost financijskih učinaka mjera koje se uvode, trebalo bi dodijeliti provedbene ovlasti Vijeću, koje bi trebale djelovati na temelju prijedloga Komisije. Radi pojednostavnjenja postupka donošenja odluka koje su potrebne kako bi se osigurale djelotvorne mjere u kontekstu postupka gospodarskog upravljanja trebalo bi primjenjivati glasovanje obrnutom kvalificiranom većinom.

(20)  Potrebno je dodatno usavršiti mehanizme kojima se osigurava povezanost politika financiranja Unije i gospodarskog upravljanja Unije, omogućujući Komisiji da donese prijedlog Vijeću o suspenziji svih ili dijela obveza za jedan program ili više programa predmetne države članice ako ta država članica ne poduzme djelotvorne mjere u kontekstu postupka gospodarskog upravljanja. Kako bi se osigurala jedinstvena provedba te uzimajući u obzir važnost financijskih učinaka mjera koje se uvode, trebalo bi dodijeliti provedbene ovlasti Vijeću, koje bi trebale djelovati na temelju prijedloga Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Radi pojednostavnjenja postupka donošenja odluka koje su potrebne kako bi se osigurale djelotvorne mjere u kontekstu postupka gospodarskog upravljanja trebalo bi primjenjivati glasovanje obrnutom kvalificiranom većinom.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Države članice u propisno opravdanim slučajevima mogle bi podnijeti zahtjev za fleksibilnost u trenutačnom okviru Pakta o stabilnosti i rastu za javne ili istovrsne strukturne rashode, koje javna uprava podupire sufinanciranjem ulaganja aktiviranih u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova („ESI fondovi”). Pri definiranju fiskalne prilagodbe u okviru preventivnog ili korektivnog skupa mjera iz Pakta o stabilnosti i rastu Komisija bi trebala pažljivo razmotriti taj zahtjev.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Veliki projekti čine znatan udio u troškovima Unije i često su od strateške važnosti za provedbu strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast. Stoga je opravdano da operacije koje su iznad određenih pragova i dalje podliježu posebnim postupcima odobrenja u skladu s ovom Uredbom. Prag bi trebalo utvrditi u odnosu na ukupni prihvatljivi trošak nakon što se u obzir uzmu očekivani neto prihodi. U tu je svrhu, kako bi se zajamčila jasnoća, primjereno odrediti sadržaj prijave za velike projekte. Prijava bi trebala sadržavati informacije potrebne kako bi se zajamčilo da financijski doprinos iz fondova neće dovesti do velikog gubitaka radnih mjesta na postojećim lokacijama u Uniji. Države članice trebale bi dostaviti sve tražene informacije, a Komisija bi za svaki veliki projekt trebala utvrditi je li traženi financijski doprinos opravdan.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Kako bi se ojačao integrirani pristup teritorijalnom razvoju, ulaganja u obliku teritorijalnih alata kao što su integrirana teritorijalna ulaganja, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice ili bilo koji drugi teritorijalni alat u okviru cilja politike „Europa bliža građanima” o pružanju potpore inicijativama koje su osmislile države članice za ulaganja programirana za EFRR trebala bi se temeljiti na teritorijalnim i lokalnim razvojnim strategijama. Za potrebe integriranih teritorijalnih ulaganja i teritorijalnih alata koje su osmislile države članice potrebno je utvrditi minimalne zahtjeve za sadržaj teritorijalnih strategija. Te strategije trebalo bi razviti i prihvatiti u okviru odgovornosti relevantnih nadležnih tijela ili tijela. Kako bi se osiguralo sudjelovanje relevantnih nadležnih tijela ili tijela u provedbi teritorijalnih strategija, ona bi trebala biti odgovorna za odabir operacije kojoj se dodjeljuje potpora ili sudjelovati u tom odabiru.

(23)  Kako bi se ojačao integrirani pristup teritorijalnom razvoju, ulaganja u obliku teritorijalnih alata kao što su integrirana teritorijalna ulaganja, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (poznat i kao „LEADER” u Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj) ili bilo koji drugi teritorijalni alat u okviru cilja politike „Europa bliža građanima” o pružanju potpore inicijativama koje su osmislile države članice za ulaganja programirana za EFRR trebala bi se temeljiti na teritorijalnim i lokalnim razvojnim strategijama. Isto bi se trebalo primjenjivati na povezane inicijative kao što je strategija pametnih sela. Za potrebe integriranih teritorijalnih ulaganja i teritorijalnih alata koje su osmislile države članice potrebno je utvrditi minimalne zahtjeve za sadržaj teritorijalnih strategija. Te strategije trebalo bi razviti i prihvatiti u okviru odgovornosti relevantnih nadležnih tijela ili tijela. Kako bi se osiguralo sudjelovanje relevantnih nadležnih tijela ili tijela u provedbi teritorijalnih strategija, ona bi trebala biti odgovorna za odabir operacije kojoj se dodjeljuje potpora ili sudjelovati u tom odabiru.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Radi boljeg iskorištavanja potencijala na lokalnoj razini potrebno je ojačati i olakšati lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. Potrebno je uzeti u obzir lokalne potrebe i potencijal te relevantne sociokulturne značajke i potrebno je predvidjeti strukturne promjene, izgraditi kapacitete zajednice i poticati inovacije. Potrebno je ojačati blisku suradnju i integriranu upotrebu fondova za ostvarenje lokalnih razvojnih strategija. Lokalne akcijske skupine koje predstavljaju interese zajednice trebalo bi u načelu biti odgovorne za izradu i provedbu strategija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice. U svrhu olakšavanja koordinirane potpore iz različitih fondova strategijama lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice i olakšavanja njihove provedbe, potrebno je olakšati upotrebu pristupa „glavnog fonda”.

(24)  Radi boljeg iskorištavanja potencijala na lokalnoj razini potrebno je ojačati i olakšati lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. Potrebno je uzeti u obzir lokalne potrebe i potencijal te relevantne sociokulturne značajke i potrebno je predvidjeti strukturne promjene, izgraditi kapacitete zajednice i administrativne kapacitete kao i poticati inovacije. Potrebno je ojačati blisku suradnju i integriranu upotrebu fondova za ostvarenje lokalnih razvojnih strategija. Lokalne akcijske skupine koje predstavljaju interese zajednice trebalo bi u načelu biti odgovorne za izradu i provedbu strategija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice. U svrhu olakšavanja koordinirane potpore iz različitih fondova strategijama lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice i olakšavanja njihove provedbe, potrebno je olakšati upotrebu pristupa „glavnog fonda”.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, potrebno je provesti tehničku pomoć na inicijativu države članice putem paušalne stope koja se temelji na napretku u provedbi programa. Ta tehnička pomoć može biti nadopunjena ciljanim mjerama jačanja administrativnih kapaciteta primjenom metoda povrata koje nisu povezane s troškovima. Djelovanja i rezultati, kao i odgovarajuća plaćanja Unije, mogu biti dogovoreni u planu i dovesti do plaćanja za rezultate na terenu.

(25)  Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, potrebno je provesti tehničku pomoć na inicijativu države članice putem paušalne stope koja se temelji na napretku u provedbi programa. Ta tehnička pomoć može biti nadopunjena ciljanim mjerama jačanja administrativnih kapaciteta, kao što je evaluacija vještina ljudskih resursa, primjenom metoda povrata koje nisu povezane s troškovima. Djelovanja i rezultati, kao i odgovarajuća plaćanja Unije, mogu biti dogovoreni u planu i dovesti do plaćanja za rezultate na terenu.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Kako bi se ispitala uspješnost programa, država članica trebala bi osnovati odbore za praćenje. Za EFRR, ESF+ i Kohezijski fond godišnja izvješća o provedbi trebala bi biti zamijenjena godišnjim strukturiranim dijalogom o politici koji se temelji na posljednjim informacijama i podacima o provedbi programa koje je objavila država članica.

(27)  Kako bi se ispitala uspješnost programa, država članica trebala bi osnovati odbore za praćenje koji bi se, među ostalim, sastojali od predstavnika civilnog društva i socijalnih partnera. Za EFRR, ESF+ i Kohezijski fond godišnja izvješća o provedbi trebala bi biti zamijenjena godišnjim strukturiranim dijalogom o politici koji se temelji na posljednjim informacijama i podacima o provedbi programa koje je objavila država članica.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.16, potrebno je ocijeniti fondove na temelju podataka prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativno opterećenje, posebice za države članice. Ti zahtjevi, ako je to primjereno, mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao temelj za evaluaciju učinaka fondova na terenu.

(28)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.16, potrebno je ocijeniti fondove na temelju podataka prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativno opterećenje, posebice za države članice. Ti zahtjevi, ako je to primjereno, mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao temelj za evaluaciju učinaka fondova na terenu. Pokazatelji bi se, kada je to moguće, trebali razvijati na rodno osjetljiv način.

_________________

_________________

16 SL L 123, 12.5.2016., str. 13.

16 SL L 123, 12.5.2016., str. 13.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Kako bi se zajamčila dostupnost sveobuhvatnih i ažurnih informacija o provedbi programa, treba zahtijevati češće elektroničko izvješćivanje o kvantitativnim podacima.

(29)  Kako bi se zajamčila dostupnost sveobuhvatnih i ažurnih informacija o provedbi programa, treba zahtijevati učinkovito i pravovremeno elektroničko izvješćivanje o kvantitativnim podacima.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  U svrhu pružanja potpore pripremi povezanih programa i aktivnosti za sljedeće programsko razdoblje, Komisija treba provesti evaluaciju fondova u sredini programskog razdoblja. Na kraju programskog razdoblja, Komisija bi trebala provesti naknadnu ocjenu fondova koja bi trebala biti usmjerena na učinak fondova.

(30)  U svrhu pružanja potpore pripremi povezanih programa i aktivnosti za sljedeće programsko razdoblje, Komisija treba provesti evaluaciju fondova u sredini programskog razdoblja. Na kraju programskog razdoblja, Komisija bi trebala provesti naknadnu ocjenu fondova koja bi trebala biti usmjerena na učinak fondova. Rezultate tih evaluacija trebalo bi objaviti.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  U pogledu bespovratnih sredstava koja se pružaju korisnicima države članice trebale bi sve više upotrebljavati pojednostavnjene mogućnosti obračuna troškova. Prag povezan s obveznom upotrebom pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova treba biti povezan s ukupnim troškovima operacije kako bi se zajamčilo isto postupanje sa svim operacijama ispod praga, neovisno o tome je li potpora javna ili privatna.

(34)  U pogledu bespovratnih sredstava koja se pružaju korisnicima države članice trebale bi sve više upotrebljavati pojednostavnjene mogućnosti obračuna troškova. Prag povezan s obveznom upotrebom pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova treba biti povezan s ukupnim troškovima operacije kako bi se zajamčilo isto postupanje sa svim operacijama ispod praga, neovisno o tome je li potpora javna ili privatna. Ako država članica namjerava predložiti upotrebu pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova, može se savjetovati s odborom za praćenje.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Kako bi se optimiziralo širenje primjene sufinanciranih ulaganja u okoliš, trebalo bi osigurati sinergije s Programom za okoliš i klimatske aktivnosti LIFE, posebno putem strateških integriranih projekata istrateške prirode projekata.

(36)  Kako bi se optimiziralo širenje primjene sufinanciranih ulaganja u okoliš, trebalo bi osigurati sinergije s Programom za okoliš i klimatske aktivnosti LIFE, posebno putem strateških integriranih projekata i strateških projekata za prirodu, kao i s projektima financiranima u sklopu programa Obzor Europa i drugih programa Unije.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Da bi se osigurale djelotvornost, pravednost i održivost učinka intervencije fondova, trebale bi postojati odredbe kojima se osigurava da su dugotrajna ulaganja u infrastrukturu ili produktivna ulaganja dugoročna te sprečava upotreba fondova za ostvarivanje neopravdane prednosti. Upravljačka tijela trebaju obratiti posebnu pozornost na to da ne podupiru premještanje pri odabiru operacija i da sa svim iznosima nepropisno isplaćenim operacijama koje ne ispunjavaju zahtjev trajnosti postupaju kao s nepravilnostima.

(38)  Da bi se osigurale uključivost, učinkovitost, pravednost i održivost učinka intervencije fondova, trebale bi postojati odredbe kojima se osigurava da su dugotrajna ulaganja u infrastrukturu ili produktivna ulaganja nediskriminirajuća i dugoročna te sprečava upotreba fondova za ostvarivanje neopravdane prednosti. Upravljačka tijela trebaju obratiti posebnu pozornost na to da ne podupiru premještanje pri odabiru operacija i da sa svim iznosima nepropisno isplaćenim operacijama koje ne ispunjavaju zahtjev trajnosti postupaju kao s nepravilnostima.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Kako bi se optimizirala dodana vrijednost od ulaganja koja su u cijelosti ili djelomično financirana iz proračuna Unije, treba nastojati ostvariti sinergije, osobito između fondova i instrumenata kojima se izravno upravlja, uključujući instrument za provedbu reformi. Te bi se sinergije trebale postizati ključnim mehanizmima, osobito priznavanjem paušalnih stopa za prihvatljive troškove iz programa Obzor Europa za sličnu operaciju te mogućnost da se u istoj operaciji kombinira financiranje iz različitih instrumenata Unije, izbjegavajući pritom dvostruko financiranje. Ovom bi se Uredbom stoga trebala odrediti pravila za dodatno financiranje iz fondova.

(40)  Kako bi se optimizirala dodana vrijednost od ulaganja koja su u cijelosti ili djelomično financirana iz proračuna Unije, treba nastojati ostvariti sinergije, osobito između fondova i instrumenata kojima se izravno upravlja, uključujući instrument za provedbu reformi. Tom koordinacijom politika trebali bi se promicati mehanizmi koji se lako upotrebljavaju kao i upravljanje na više razina. Te bi se sinergije trebale postizati ključnim mehanizmima, osobito priznavanjem paušalnih stopa za prihvatljive troškove iz programa Obzor Europa za sličnu operaciju te mogućnost da se u istoj operaciji kombinira financiranje iz različitih instrumenata Unije, izbjegavajući pritom dvostruko financiranje. Ovom bi se Uredbom stoga trebala odrediti pravila za dodatno financiranje iz fondova.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(42a)  Upravljačka tijela trebala bi imati mogućnost provedbe financijskih instrumenata izravnom dodjelom ugovora Grupi EIB-a, nacionalnim razvojnim bankama i međunarodnim financijskim institucijama.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  U potpunosti poštujući primjenjiva pravila o državnoj potpori i javnoj nabavi koja s eu već objašnjena tijekom programskog razdoblja 2014.–2020., upravljačka tijela trebala bi imati mogućnost odlučiti o najprikladnijoj mogućnosti provedbe financijskih instrumenata kako bi se odgovorilo na posebne potrebe ciljnih regija.

(44)  U potpunosti poštujući primjenjiva pravila o državnoj potpori i javnoj nabavi koja su već objašnjena tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020., upravljačka tijela trebala bi imati mogućnost odlučiti o najprikladnijoj mogućnosti provedbe financijskih instrumenata kako bi se odgovorilo na posebne potrebe ciljnih regija. U tom okviru Komisija bi u suradnji s Europskim revizorskim sudom revizorima, upravljačkim tijelima i korisnicima trebala davati smjernice za ocjenu usklađenosti s državnim potporama i razvoj programa državnih potpora.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(45a)  Radi povećanja odgovornosti i transparentnosti Komisija bi trebala osigurati sustav za rješavanje prigovora kojem mogu pristupiti svi građani i dionici u svim fazama pripreme i provedbe programâ, što uključuje i nadzor i evaluaciju.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

l  Kako bi se olakšao brzi početak provedbe programa, treba olakšati prenošenje provedbenih mehanizama iz prethodnog programskog razdoblja. Osim ako je potrebna nova tehnologija, treba zadržati upotrebu računalnih sustava koji su već uspostavljeni za prethodno programsko razdoblje, prilagođenih prema potrebi.

(46)  Kako bi se olakšao brzi početak provedbe programa, treba olakšati prenošenje provedbenih mehanizama iz prethodnog programskog razdoblja, uključujući administrativne i IT sustave gdje je to moguće. Osim ako je potrebna nova tehnologija, treba zadržati upotrebu računalnih sustava koji su već uspostavljeni za prethodno programsko razdoblje, prilagođenih prema potrebi.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(48a)  Kako bi se poduprla učinkovita uporaba fondova, potpora EIB-a trebala bi biti dostupna svim državama članicama na njihov zahtjev. To bi moglo uključivati izgradnju kapaciteta, potporu za utvrđivanje, pripremu i provedbu projekata kao i savjetovanje o financijskim instrumentima i platformama za ulaganja.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50)  Kako bi se osigurala primjerena ravnoteža između djelotvorne i učinkovite provedbe fondova i povezanih administrativnih troškova i opterećenja, učestalost, područje primjene i opseg provjera upravljanja trebali bi se temeljiti na procjeni rizika kojim se uzimaju u obzir čimbenici kao što su vrsta operacija koje se provode, korisnici i razina rizika utvrđena u prethodnim provjerama i revizijama upravljanja.

(50)  Kako bi se osigurala primjerena ravnoteža između djelotvorne i učinkovite provedbe fondova i povezanih administrativnih troškova i opterećenja, učestalost, područje primjene i opseg provjera upravljanja trebali bi se temeljiti na procjeni rizika kojim se uzimaju u obzir čimbenici kao što su vrsta, složenost i broj operacija koje se provode, korisnici i razina rizika utvrđena u prethodnim provjerama i revizijama upravljanja. Mjere upravljanja i kontrole za fondove trebale bi biti razmjerne razini rizika za proračun Unije.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 58.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(58)  Osim toga, države članice trebaju spriječiti, otkriti i djelotvorno razriješiti svaku nepravilnost, uključujući prijevare od strane korisnika. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/201318 i uredbama (Euratom, EZ) br. 2988/9519 i br. 2185/9620 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/193921 Ured europskog javnog tužitelja može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/137122 Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima. Države članice trebale bi poduzeti potrebne mjere kako bi svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije u potpunosti surađivali u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijelili Komisiji, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuli da im sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava. Države članice trebale bi izvijestiti Komisiju o otkrivenim nepravilnostima, uključujući prijevare, i o daljnjem postupanju, kao i o praćenju istraga OLAF-a.

(58)  Osim toga, države članice trebaju spriječiti, otkriti i djelotvorno razriješiti svaku nepravilnost, uključujući prijevare od strane korisnika. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/201318 i uredbama (Euratom, EZ) br. 2988/9519 i br. 2185/9620 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/193921 Ured europskog javnog tužitelja može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/137122 Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima. Države članice trebale bi poduzeti potrebne mjere kako bi svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije u potpunosti surađivali u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijelili Komisiji, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuli da im sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava. Države članice trebale bi Komisiji podnijeti detaljno izvješće o otkrivenim nepravilnostima, uključujući prijevare, i o daljnjem postupanju, kao i o praćenju istraga OLAF-a. Države članice koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji s EPPO-om trebale bi izvješćivati Komisiju o odlukama nacionalnih tijela za kazneni progon u vezi s nepravilnostima koje utječu na proračun Unije.

__________________

__________________

18 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

18 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

19 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

19 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

20 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

20 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

21 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

21 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

22 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

22 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 61.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(61)  Trebalo bi utvrditi objektivne kriterije za određivanje regija i područja prihvatljivih za dobivanje potpore iz fondova. U tu svrhu određivanje regija i područja na razini Unije trebalo bi se temeljiti na zajedničkom sustavu klasifikacije regija koji je uspostavljen Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća23 kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 868/201424.

(61)  Trebalo bi utvrditi objektivne kriterije za određivanje regija i područja prihvatljivih za dobivanje potpore iz fondova. U tu svrhu određivanje regija i područja na razini Unije trebalo bi se temeljiti na zajedničkom sustavu klasifikacije regija koji je uspostavljen Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća23, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2016/206624.

__________________

__________________

23 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

23 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

24 Uredba Komisije (EU) br. 868/2014 od 8. kolovoza 2014. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 241, 13.8.2014., str. 1.).

24 Uredba Komisije (EU) br. 2016/2016 оd 21. studenoga 2016. o izmjeni prilogâ Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 322, 29.11.2016., str. 1.).

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 62.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(62)  Kako bi utvrdila odgovarajući financijski okvir za EFRR, ESF+ i Kohezijski fond, Komisija bi provedbenim aktima trebala uspostaviti godišnju raščlambu raspoloživih sredstava po državi članici u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” zajedno s popisom prihvatljivih regija, kao i sredstava za cilj „Europska teritorijalna suradnja”(Interreg). Uzimajući u obzir da bi se nacionalna sredstva država članica trebala utvrditi na osnovi statističkih podataka i prognoza dostupnih 2018. i s obzirom na nesigurnosti u predviđanju, Komisija bi trebala preispitati ukupnu dodjelu sredstava za sve države članice 2024. na temelju najnovijih raspoloživih statističkih podataka u tom trenutku i, ako postoji kumulativna divergencija od više od ± 5 %, prilagoditi ta dodijeljena sredstva za razdoblje 2025.–2027. kako bi se rezultati preispitivanja u sredini programskog razdoblja i tehničke prilagodbe odrazili u izmjenama programa istovremeno.

(62)  Kako bi utvrdila odgovarajući financijski okvir za EFRR, ESF+, EPFRR, EFPR i Kohezijski fond, Komisija bi provedbenim aktima trebala uspostaviti godišnju raščlambu raspoloživih sredstava po državi članici u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” zajedno s popisom prihvatljivih regija, kao i sredstava za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg). Uzimajući u obzir da bi se nacionalna sredstva država članica trebala utvrditi na osnovi statističkih podataka i prognoza dostupnih 2018. i s obzirom na nesigurnosti u predviđanju, Komisija bi trebala preispitati ukupnu dodjelu sredstava za sve države članice 2024. na temelju najnovijih raspoloživih statističkih podataka u tom trenutku i, ako postoji kumulativna divergencija od više od ± 5 %, prilagoditi ta dodijeljena sredstva za razdoblje 2025. – 2027. kako bi se rezultati preispitivanja u sredini programskog razdoblja i tehničke prilagodbe odrazili u izmjenama programa istovremeno.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 63.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(63)  Projekti transeuropske prometne mreže u skladu s Uredbom (EU) br. [nova Uredba o CEF-u]25 i dalje će se financirati iz Kohezijskog fonda s pomoću podijeljenog upravljanja i izravne provedbe u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Na temelju uspješnog pristupa programskog razdoblja 2014.–2020., iznos od 10 000 000 000 EUR iz Kohezijskog fonda trebao bi se prenijeti u CEF u tu svrhu.

(63)  Projekti transeuropske prometne mreže u skladu s Uredbom (EU) br. [nova Uredba o CEF-u]25 i dalje će se financirati iz Kohezijskog fonda s pomoću podijeljenog upravljanja i izravne provedbe u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Na temelju uspješnog pristupa programskog razdoblja 2014. – 2020. iznos od 4 000 000 000 EUR iz Kohezijskog fonda trebao bi se prenijeti u CEF u tu svrhu.

__________________

__________________

25 Uredba (EU) […] Europskog parlamenta i Vijeća od […] o [CEF] (SL L […], […], str. […])].

25 Uredba (EU) […] Europskog parlamenta i Vijeća od […] o [CEF] (SL L […], […], str. […])].

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 64.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(64)  Određenu količinu sredstava iz EFRR-a, fonda ESF+ i Kohezijskog fonda trebalo bi dodijeliti Europskoj urbanoj inicijativi koja bi se trebala provoditi u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja Komisije.

(64)  Određenu količinu sredstava iz EFRR-a, fonda ESF+ i Kohezijskog fonda trebalo bi dodijeliti Europskoj urbanoj inicijativi koja bi se trebala provoditi u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja Komisije. U budućnosti bi se trebala dodatno razmotriti i posebna potpora koja se pruža regijama i zajednicama u nepovoljnom položaju.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 65.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(65a)  Kako bi se odgovorilo na izazove s kojima su suočene regije sa srednjim dohotkom, kako je navedeno u Sedmom izvješću o koheziji1a (nizak rast u usporedbi s razvijenijim regijama, ali i u usporedbi s manje razvijenim regijama, s čime se posebice suočavaju regije s BDP-om po stanovniku između 90 % i 100 % prosječnog BDP-a država EU-27), „tranzicijske regije” trebale bi dobiti odgovarajuću potporu i biti definirane kao regije čiji je BDP po stanovniku između 75 % i 100 % prosječnog BDP-a država EU-27.

 

___________________

 

1a Sedmo izvješće Komisije o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, pod naslovom „Moja regija, moja Europa, naša budućnost: Sedmo izvješće o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji” (COM(2017)0583, 9. listopada 2017.).

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 66.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(66a)  U kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije nekoliko će regija i država članica biti izloženije posljedicama tog povlačenja od drugih regija zbog svojih geografskih značajki, prirode i/ili opsega trgovinskih veza. Stoga je važno utvrditi praktična rješenja za potporu, među ostalim i u okviru kohezijske politike, kako bi se odgovorilo na izazove s kojima će se suočiti dotične regije i države članice nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine. Nadalje, bit će potrebno uspostaviti trajnu suradnju, uključujući razmjenu informacija i dobrih praksi na razini lokalnih i regionalnih tijela i država članica na koje će to povlačenje najviše utjecati.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 67.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(67)  Nužno odrediti najviše stope sufinanciranja u području kohezijske politike po kategoriji regije kako bi se osiguralo poštovanje načela sufinanciranja određenom razinom javne ili privatne nacionalne potpore. Predmetne stope trebaju odražavati razinu gospodarskog razvoja država članica u smislu BND-a po stanovniku u odnosu na prosjek EU-27.

(67)  Nužno je odrediti najviše stope sufinanciranja u području kohezijske politike po kategoriji regije kako bi se osiguralo poštovanje načela sufinanciranja određenom razinom javne ili privatne nacionalne potpore. Predmetne stope trebaju odražavati razinu gospodarskog razvoja država članica u smislu BND-a po stanovniku u odnosu na prosjek EU-27, uz ništa manju razinu povlaštenog tretmana zbog promjena u njihovoj kategorizaciji.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 69.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(69)  Uz to, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu utvrđivanja kriterija za utvrđivanje slučajeva nepravilnosti koje treba prijaviti, definicija jediničnih troškova, paušalnih stopa, fiksnih stopa i financiranja koje nije povezano s troškovima koje se primjenjuju na sve države članice, kao i na uspostavu standardiziranih brzih metodologija uzorkovanja.

(69)  Uz to, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene europskog kodeksa ponašanja za partnerstvo u skladu s ovom Uredbom, utvrđivanja kriterija za utvrđivanje slučajeva nepravilnosti koje treba prijaviti, definicija jediničnih troškova, paušalnih stopa, fiksnih stopa i financiranja koje nije povezano s troškovima koje se primjenjuju na sve države članice, kao i na uspostavu standardiziranih brzih metodologija uzorkovanja.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 70.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(70)  Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(70)  Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća i transparentna savjetovanja sa svim zainteresiranim stranama, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 73.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(73)  Ciljeve ove Uredbe, to jest jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije i utvrđivanje zajedničkih financijskih pravila za dio proračuna Unije koji se provodi u okviru podijeljenog upravljanja, ne mogu dostatno ostvariti države članice zbog, s jedne strane, opsega razlika između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, kao i ograničenja financijskih sredstava država članica i regija, a s druge strane zbog potrebe za dosljednim okvirom provedbe koji obuhvaća nekoliko fondova Unije u okviru podijeljenog upravljanja. Budući da se ti ciljevi stoga mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(73)  Ciljeve ove Uredbe, to jest jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije i utvrđivanje zajedničkih financijskih pravila za dio proračuna Unije koji se provodi u okviru podijeljenog upravljanja, ne mogu dostatno ostvariti države članice zbog, s jedne strane, opsega razlika između razina razvijenosti različitih regija i posebnih izazova s kojima se suočavaju regije u najnepovoljnijem položaju, kao i ograničenja financijskih sredstava država članica i regija, a s druge strane zbog potrebe za dosljednim okvirom provedbe koji obuhvaća nekoliko fondova Unije u okviru podijeljenog upravljanja. Budući da se ti ciljevi stoga mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  financijska pravila za Europski fond za regionalni razvoj („EFRR”), Europski socijalni fond plus („ESF+”), Kohezijski fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”), Fond za azil i migracije („FAMI”), Fond za unutarnju sigurnost („FUS”) i Instrument za upravljanje granicama i vize („BMVI”) („fondovi”);

(a)  financijska pravila za Europski fond za regionalni razvoj („EFRR”), Europski socijalni fond plus („ESF+”), Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj („EPFRR”), Europski fond za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”), Fond za azil i migracije („FAMI”), Fond za unutarnju sigurnost („FUS”) i Instrument za upravljanje granicama i vize („BMVI”) („fondovi”);

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  zajedničke odredbe koje se primjenjuju na EFRR, ESF+, Kohezijski fond i EFPR.

(b)  zajedničke odredbe koje se primjenjuju na EFRR, ESF+, Kohezijski fond, EPFRR i EFPR.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Sljedeće odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na EPFR:

 

(a)   glava II. članak 14.;

 

(b)  glava III. poglavlja I. i III.;

 

(c)   glava IV. članci 37. i 38.;

 

(d)   glava V. poglavlje II. odjeljak I. i poglavlje III.;

 

(e)   glave VI., VII. i VIII.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 6. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  Uredba (EU) […] („Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a“) i Uredba (EU) […] („Horizontalna uredba o ZPP-u“);

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „relevantne preporuke za pojedinu zemlju” znači preporuke Vijeća donesene u skladu s člankom 121. stavkom 2. i člankom 148. stavkom 4. UFEU-a koje se odnose na strukturne probleme za koje je primjereno da se rješavaju višegodišnjim ulaganjima koja su obuhvaćena područjem primjene fondova kako je određeno uredbama za pojedine fondove, i relevantne preporuke donesene u skladu s člankom [XX] Uredbe (EU) [broj nove Uredbe o upravljanju energetskom unijom] Europskog parlamenta i Vijeća;

(1)  „relevantne preporuke za pojedinu zemlju” znači preporuke Vijeća donesene u skladu s člankom 121. stavcima 2. i 4. i člankom 148. stavkom 4. UFEU-a koje se odnose na strukturne probleme za koje je primjereno da se rješavaju višegodišnjim ulaganjima koja su obuhvaćena područjem primjene fondova kako je određeno uredbama za pojedine fondove, i relevantne preporuke donesene u skladu s člankom [XX] Uredbe (EU) [broj nove Uredbe o upravljanju energetskom unijom] Europskog parlamenta i Vijeća;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  „uvjet koji omogućuje provedbu” znači konkretan i precizno određen čimbenik koji je istinski povezan s izravnim učinkom na djelotvorno i učinkovito ostvarivanje posebnog cilja;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  „program” u kontekstu EPFRR-a znači strateške planove u okviru ZPP-a kako su navedeni u Uredbi (EU) [...] („Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a”);

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  u kontekstu programa državne potpore, poduzeće koje prima potporu;

(c)  u kontekstu programa državne potpore, tijelo ili poduzeće, ovisno o slučaju, koje prima potporu, osim ako je potpora za pojedino poduzeće manja od 200 000 EUR: tada dotična država članica može odlučiti da je korisnik tijelo koje dodjeljuje potporu, ne dovodeći u pitanje uredbe Komisije (EU) br. 1407/20131a, (EU) br. 1408/20131b i (EU) br. 717/20141c;

 

__________________

 

1a SL L 352, 24.12.2013., str. 1.

 

1b SL L 352, 24.12.2013., str. 9.

 

1c SL L 190, 28.6. 2014., str. 45.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „fond za male projekte” znači operacija u programu Interrega usmjerena na odabir i provedbu projekata ograničenog financijskog opsega;

(9)  „fond za male projekte” znači operacija u programu Interrega usmjerena na odabir i provedbu projekata, između ostalog, programa „od građana za građane” ograničenog financijskog opsega;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  „posebni fond” znači fond koji je uspostavilo upravljačko tijelo ili holding fond u svrhu osiguravanja financijskih proizvoda za krajnje primatelje;

(21)  „posebni fond” znači fond koji su uspostavili upravljačko tijelo ili holding fond u okviru kojeg osiguravaju financijske proizvode za krajnje primatelje;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36a)  načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu” znači da se prednost pri donošenju energetskih planova, politika i odluka o ulaganju daje mjerama za povećanje učinkovitosti potražnje i ponude energije;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  „prilagodba na promjenu klime” znači postupak kojim se osigurava da je infrastruktura otporna na negativne učinke klimatskih promjena u skladu s nacionalnim pravilima i smjernicama, ako su dostupni, ili međunarodno priznatim standardima.

(37)  „prilagodba na promjenu klime” znači postupak kojim se osigurava da je infrastruktura otporna na negativne učinke klimatskih promjena u skladu s međunarodno priznatim standardima ili nacionalnim pravilima i smjernicama, ako su dostupni, da se poštuje načelo energetske učinkovitosti na prvom mjestu i da su odabrane specifične metode za smanjenje emisija i dekarbonizaciju;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 37.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(37a)  „EIB” znači Europska investicijska banka, Europski investicijski fond ili bilo koje ovisno društvo Europske investicijske banke.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe;

(a)  konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe te jačanje malih i srednjih poduzeća;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska za čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja;

(b)  zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija koja prelazi na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika promicanjem prelaska za čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja klimatskih promjena te upravljanja rizikom i njegova sprječavanja;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti ICT-a;

(c)  povezanija Europa jačanjem mobilnosti, uključujući pametne i održive mobilnosti, i regionalne povezanosti ICT-a;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava;

(d)  uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa.

(e)  Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih regija, područja te lokalnih inicijativa.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice pružaju informacije o potpori ciljevima u području zaštite okoliša i klime upotrebom metodologije utemeljene na vrstama intervencija za svaki od fondova. Ta se metodologija sastoji od ponderiranja potpore koja se dodjeljuje na razini koja odražava opseg do kojeg ta potpora pridonosi ciljevima u području zaštite okoliša i klime. Za EFRR, fond ESF+ i Kohezijski fond ponderirane vrijednosti dodaju se dimenzijama i oznakama za vrste intervencija koje su utvrđene u Prilogu I.

3.  Države članice u cjelokupnom postupku planiranja i provedbe osiguravaju prilagodbu relevantnih operacija na promjene klime i pružaju informacije o potpori ciljevima u području zaštite okoliša i klime upotrebom metodologije utemeljene na vrstama intervencija za svaki od fondova. Ta se metodologija sastoji od ponderiranja potpore koja se dodjeljuje na razini koja odražava opseg do kojeg ta potpora pridonosi ciljevima u području zaštite okoliša i klime. Za EFRR, fond ESF+ i Kohezijski fond ponderirane vrijednosti dodaju se dimenzijama i oznakama za vrste intervencija koje su utvrđene u Prilogu I.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice i Komisija osiguravaju koordinaciju, komplementarnost i dosljednost među fondovima i ostalim instrumentima Unije, kao što je Program potpore strukturnim reformama, uključujući instrument za provedbu reformi i instrument tehničke potpore. Optimiziraju mehanizme za koordinaciju među onima koji su odgovorni za izbjegavanje udvostručavanja tijekom planiranja i provedbe.

4.  U skladu sa svojim nadležnostima te načelima supsidijarnosti i višerazinskog upravljanja države članice i Komisija osiguravaju koordinaciju, komplementarnost i dosljednost među fondovima i ostalim instrumentima Unije, kao što je Program potpore strukturnim reformama, uključujući instrument za provedbu reformi i instrument tehničke potpore. Optimiziraju mehanizme za koordinaciju među onima koji su odgovorni kako bi se izbjeglo udvostručavanje tijekom planiranja i provedbe.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Države članice i Komisija osiguravaju poštovanje relevantnih pravila o državnim potporama.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice i Komisija izvršavaju proračun Unije dodijeljen fondovima u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s člankom [63.] Uredbe (EU, Euratom) [broj nove Financijske uredbe] („Financijska uredba”).

1.  Države članice, u skladu sa svojim institucionalnim i pravnim okvirima, i Komisija izvršavaju proračun Unije dodijeljen fondovima u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s člankom [63.] Uredbe (EU, Euratom) [broj nove Financijske uredbe] („Financijska uredba”).

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Međutim, Komisija izvršava iznos potpore prenesene iz Kohezijskog fonda u Instrument za povezivanje Europe (CEF), Europsku urbanu inicijativu i Međuregionalna inovativna ulaganja te iznos potpore prenesene iz fonda ESF+ u transnacionalnu suradnju, kao i iznos doprinosa za InvestEU37 i tehničku potporu na inicijativu Komisije u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja u skladu s [člankom 62. stavkom 1. točkama (a) i (c)] Financijske uredbe.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 2., Komisija izvršava iznos potpore prenesene iz Kohezijskog fonda u Instrument za povezivanje Europe (CEF), Europsku urbanu inicijativu i Međuregionalna inovativna ulaganja te iznos potpore prenesene iz fonda ESF+ u transnacionalnu suradnju, kao i iznos doprinosa za InvestEU37 i tehničku potporu na inicijativu Komisije u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja u skladu s [člankom 62. stavkom 1. točkama (a) i (c)] Financijske uredbe.

_________________

_________________

37 Uredba (EU) No […] o [...] (SL L […], […], str. […])].

37 Uredba (EU) No […] o [...] (SL L […], […], str. […])].

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može provoditi suradnju najudaljenijih regija u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) u okviru podijeljenog upravljanja.

3.  Komisija uz pristanak dotične države članice i regije može provoditi suradnju najudaljenijih regija u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) u okviru neizravnog upravljanja.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica organizira partnerstvo s nadležnim regionalnim i lokalnim tijelima. To partnerstvo uključuje najmanje sljedeće partnere:

1.  Za sporazum o partnerstvu i svaki pojedini program svaka država članica, u skladu sa svojim institucionalnim i pravnim okvirom, organizira partnerstvo s nadležnim regionalnim i lokalnim tijelima. To partnerstvo uključuje najmanje sljedeće partnere:

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  gradska i druga javna tijela;

(a)  regionalna, lokalna, gradska i druga javna tijela;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  relevantna tijela koja predstavljaju civilno društvo, partnere u području okoliša i tijela odgovorna za promicanje socijalne uključenosti, temeljnih prava, prava osoba s invaliditetom, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

(c)  relevantna tijela koja predstavljaju civilno društvo, kao što su partneri u području zaštite okoliša, nevladine organizacije i tijela odgovorna za promicanje socijalne uključenosti, temeljnih prava, prava osoba s invaliditetom, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  po potrebi, istraživačke institucije i sveučilišta.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U skladu s načelom upravljanja na više razina države članice uključuju te partnere u izradu sporazuma o partnerstvu i tijekom pripreme i provedbe programa, uključujući sudjelovanjem u odborima za praćenje programa u skladu s člankom 34.

2.  U skladu s načelom upravljanja na više razina i pristupom „odozdo prema gore” države članice uključuju te partnere u izradu sporazuma o partnerstvu i tijekom pripreme, provedbe i evaluacije programa, uključujući sudjelovanjem u odborima za praćenje programa u skladu s člankom 34. U tom kontekstu države članice dodjeljuju odgovarajući postotak sredstava iz fondova za izgradnju administrativnih kapaciteta socijalnih partnera i organizacija civilnog društva.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Organizacija i provedba partnerstva provodi se u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 240/201438 .

3.  Organizacija i provedba partnerstva provodi se u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 240/201438 . Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 107. kako bi izmijenila Delegiranu uredbu (EU) br. 240/2014 kako bi je prilagodila je ovoj Uredbi.

_________________

_________________

38 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L 74, 14.3.2014., str. 1.).

38 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L 74, 14.3.2014., str. 1.).

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija se najmanje jednom godišnje savjetuje s organizacijama koje predstavljaju partnere na razini Unije o provedbi programa.

4.  Komisija se najmanje jednom godišnje savjetuje s organizacijama koje predstavljaju partnere na razini Unije o provedbi programa te o ishodu savjetovanja obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Horizontalna načela

 

1. Države članice i Komisija tijekom provedbe fondova osiguravaju poštovanje temeljnih prava i sukladnost s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

 

2. Države članice i Komisija osiguravaju da se ravnopravnost žena i muškaraca, rodno osviještena politika i integracija rodne perspektive promiču i uzimaju u obzir tijekom pripreme i provedbe programa, među ostalim, kada je riječ o njihovu praćenju, evaluaciji te izvješćivanju o njima.

 

3. Države članice i Komisija poduzimaju odgovarajuće korake za sprečavanje svake diskriminacije na temelju roda, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije tijekom izrade, provedbe, praćenja i evaluacije programa te izvješćivanja o njima. Pristupačnost za osobe s invaliditetom posebno će se uzeti u obzir tijekom izrade i provedbe programa.

 

4. Ciljevi fondova moraju se ostvarivati u skladu s načelom održivog razvoja, uzimajući pritom u obzir ciljeve održivog razvoja UN-a, i promicanjem cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša te borbu protiv klimatskih promjena, na temelju načela „onečišćivač plaća”, kako je određeno u skladu s članku člankom 191. stavcima 1. i 2. UFEU-a.

 

Države članice i Komisija osiguravaju da se tijekom pripreme i provedbe programâ podupiru zahtjevi u pogledu zaštite okoliša, učinkovitost resursa, načelo energetske učinkovitosti na prvom mjestu, socijalno pravedna energetska tranzicija, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba istima, biološka raznolikost, spremnost na katastrofe te prevencija rizika i upravljanje njima. Cilj im je izbjeći ulaganja povezana s proizvodnjom, preradom, distribucijom, skladištenjem ili izgaranjem fosilnih goriva.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica izrađuje sporazum o partnerstvu u kojem su utvrđeni mehanizmi za djelotvornu i učinkovitu upotrebu fondova u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

1.  Svaka država članica izrađuje sporazum o partnerstvu u kojem su utvrđeni mehanizmi za djelotvornu i učinkovitu upotrebu fondova u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. Takav sporazum o partnerstvu sastavlja se u skladu s kodeksom ponašanja uspostavljenim Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 240/2014.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica dostavlja sporazum o partnerstvu Komisiji prije podnošenja prvog programa ili zajedno s njim.

2.  Država članica dostavlja sporazum o partnerstvu Komisiji prije podnošenja prvog programa ili zajedno s njim, i to najkasnije do 30. travnja 2021.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sporazum o partnerstvu može se dostaviti zajedno s relevantnim godišnjim nacionalnim programom reformi.

3.  Sporazum o partnerstvu može se dostaviti zajedno s relevantnim godišnjim nacionalnim programom reformi te nacionalnim energetskim i klimatskim planovima.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odabrane ciljeve politike uz upućivanje na fondove i programe kojima će se postizati i, prema potrebi, obrazloženje za upotrebu načina provedbe fonda InvestEU, uzimajući u obzir relevantne preporuke za pojedinu zemlju;

(a)  odabrane ciljeve politike uz upućivanje na fondove i programe kojima će se postizati i priloženo obrazloženje, uzimajući u obzir relevantne preporuke za pojedinu zemlju, pobrojane na popisu, kao i regionalne izazove;

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  i. sažetak odabira politike i glavne rezultate koji se očekuju za svaki od fondova, uključujući, prema potrebi, putem upotrebe fonda InvestEU;

i.  sažetak odabira politike i glavne rezultate koji se očekuju za svaki od fondova;

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  koordinaciju, razgraničavanje i komplementarnosti između fondova i, prema potrebi, koordinaciju između nacionalnih i regionalnih programa;

ii.  koordinaciju, razgraničavanje i komplementarnosti između fondova i, prema potrebi, koordinaciju između nacionalnih i regionalnih programa, posebno s obzirom na strateške planove u okviru ZPP-a iz Uredbe (EU) [...] („Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a”) ;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  komplementarnosti između fondova i ostalih instrumenata Unije, uključujući, u okviru programa LIFE, strateške integrirane projekte i strateške projekte za prirodu;

iii.  Komplementarnosti i sinergije između fondova i ostalih instrumenata Unije, uključujući, u okviru programa LIFE, strateške integrirane projekte i strateške projekte za prirodu te, po potrebi, projekte koji se financiraju u okviru Obzora Europa;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b – podtočka iii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iiia)  ostvarivanje ciljeva, politika i mjera u okviru nacionalnih energetskih i klimatskih planova;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  preliminarnu financijsku dodjelu sredstava iz svakog od fondova po cilju politike na nacionalnoj razini, uz poštovanje pravila za pojedine fondove o tematskoj koncentraciji;

(c)  preliminarnu financijsku dodjelu sredstava iz svakog od fondova po cilju politike na nacionalnoj i, po potrebi, regionalnoj razini, uz poštovanje pravila za pojedine fondove o tematskoj koncentraciji;

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prema potrebi, raščlambu financijskih sredstava po kategoriji regija izrađenu u skladu s člankom 102. stavkom 2. i iznose dodijeljenih sredstava za koje je predložen prijenos između kategorija regija u skladu s člankom 105.;

(d)  raščlambu financijskih sredstava po kategoriji regija izrađenu u skladu s člankom 102. stavkom 2. i iznose dodijeljenih sredstava za koje je predložen prijenos između kategorija regija u skladu s člankom 105.;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  iznose koje treba doprinijeti fondu InvestEU po fondu i po kategoriji regija;

Briše se.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  sažetak djelovanja koje predmetne države članice poduzimaju kako bi ojačale svoje administrativne kapacitete za provedbu fondova.

(g)  sažetak djelovanja koje predmetne države članice poduzimaju kako bi ojačale svoje administrativne kapacitete za provedbu fondova te svoju sustav kontrole i upravljanja.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  prema potrebi, integrirani pristup usmjeren na demografske izazove regija i/ili posebne potrebe regija i područja;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka gb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(gb)  strategiju u pogledu komunikacije i vidljivosti.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Na zahtjev države članice EIB može sudjelovati u pripremi sporazuma o partnerstvu te u aktivnostima povezanima s pripremom operacija, financijskim instrumentima i javno-privatnim partnerstvima.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U pogledu cilja „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) sporazum o partnerstvu mora sadržavati samo popis planiranih programa.

U pogledu cilja „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) sporazum o partnerstvu mora sadržavati samo popis planiranih programa i potrebe za prekograničnim ulaganjima u dotičnoj državi članici.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija ocjenjuje sporazum o partnerstvu i njegovu usklađenost s ovom Uredbom i s pravilima za pojedine fondove. Komisija osobito uzima u obzir relevantne preporuke za pojedinu zemlju.

1.  Komisija ocjenjuje sporazum o partnerstvu i njegovu usklađenost s ovom Uredbom i s pravilima za pojedine fondove. U svojoj ocjeni Komisija uzima u obzir odredbe članaka 4. i 6., relevantne preporuke za pojedinu zemlju, mjere povezane s integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima te način na koji se u vezi s njima postupa.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija može dati primjedbe u roku od tri mjeseca od datuma na koji je država članica podnijela sporazum o partnerstvu.

2.  Komisija može dati primjedbe u roku od dva mjeseca od datuma na koji je država članica podnijela sporazum o partnerstvu.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice preispituju sporazum o partnerstvu uzimajući u obzir primjedbe Komisije.

3.  Države članice preispituju sporazum o partnerstvu uzimajući u obzir primjedbe Komisije u roku od mjesec dana od njihova podnošenja.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija donosi odluku putem provedbenog akta o odobravanju sporazuma o partnerstvu u roku od četiri mjeseca od datuma podnošenja tog sporazuma o partnerstvu dotične države članice. Sporazum o partnerstvu ne smije se mijenjati.

4.  Komisija donosi odluku u vidu provedbenog akta o odobravanju sporazuma o partnerstvu u roku od četiri mjeseca od datuma kada dotična država članica prvi put podnese sporazum o partnerstvu. Sporazum o partnerstvu ne smije se mijenjati.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu dodijeliti, u sporazumu o partnerstvu ili u zahtjevu za izmjenu programa, iznos iz EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda i EFPR-a kojim će se doprinijeti fondu InvestEU i koji će se isporučiti putem proračunskih jamstava. Iznos kojim se doprinosi fondu InvestEU ne smije premašivati 5 % ukupnih dodijeljenih sredstava svakog od fondova. Ti se doprinosi ne smatraju prijenosima sredstava u skladu s člankom 21.

1.  Od 1. siječnja 2023. države članice mogu u dogovoru s dotičnim upravljačkim tijelima dodijeliti, u zahtjevu za izmjenu programa, do 1 % sredstava iz EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda i EFPR-a kao doprinos fondu InvestEU koji će se isporučiti u obliku proračunskih jamstava. U okviru preispitivanja u sredini programskog razdoblja fondu InvestEU može se dodatno dodijeliti do 2,5 % ukupnih dodijeljenih sredstava svakog od fondova. Ti su doprinosi dostupni su za ulaganja u skladu s ciljevima kohezijske politike i u istoj kategoriji regija na koje su usmjereni izvorni fondovi. Kad god se iznos iz fondova EFRR, ESF+ i Kohezijskog fonda izdvoji za InvestEU, primjenjuju se uvjeti koji omogućuju provedbu, kako su opisani u članku 11. ove Uredbe i njezinim prilozima III. i IV. Dodjeljivati se mogu samo sredstva za sljedeću kalendarsku godinu.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za sporazum o partnerstvu mogu se dodijeliti samo sredstva trenutačne kalendarske godine i budućih kalendarskih godina. Za zahtjev za izmjenu programa mogu se dodijeliti samo sredstva budućih kalendarskih godina.

Briše se.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Iznos iz stavka 1. upotrebljava se za izdvajanje rezervacija dijela jamstva EU-a u okviru odjeljka države članice.

3.  Iznos iz stavka 1. upotrebljava se za izdvajanje rezervacija dijela jamstva EU-a u okviru odjeljka dotične države članice.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako sporazum o doprinosima, kako je utvrđen u članku 9. [Uredbe o fondu InvestEU] nije sklopljen do 31. prosinca 2021. za iznos iz stavka 1. dodijeljen u sporazumu o partnerstvu, država članica podnosi zahtjev za izmjenu jednog programa ili više njih radi upotrebe odgovarajućeg iznosa.

Ako sporazum o doprinosima, kako je utvrđen u članku 9. [Uredbe o fondu InvestEU] nije sklopljen do 31. prosinca 2023. za iznos iz stavka 1. dodijeljen u sporazumu o partnerstvu, država članica podnosi zahtjev za izmjenu jednog programa ili više njih radi upotrebe odgovarajućeg iznosa.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sporazum o doprinosima za iznos iz stavka 1. dodijeljen u zahtjevu za izmjenu programa sklapa se istodobno s donošenjem odluke o izmjeni programa.

Sporazum o doprinosima za iznos iz stavka 1. dodijeljen u zahtjevu za izmjenu programa sklapa se ili izmjenjuje, ovisno o slučaju, istodobno s donošenjem odluke o izmjeni programa.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako sporazum o jamstvu, kako je utvrđen u članku [9.] [Uredbe o fondu InvestEU] , nije sklopljen u roku od devet mjeseci od odobrenja sporazuma o doprinosima, odgovarajući iznosi uplaćeni u zajednički fond za rezervacije kao izdvajanje rezervacija prenose se natrag u jedan program ili više njih te država članica podnosi odgovarajući zahtjev za izmjenu programa.

5.  Ako sporazum o jamstvu, kako je utvrđen u članku [9.] [Uredbe o fondu InvestEU], nije sklopljen u roku od devet mjeseci od odobrenja sporazuma o doprinosima, odgovarajući iznosi uplaćeni u zajednički fond za rezervacije kao izdvajanje rezervacija prenose se natrag u izvorni program ili više njih te država članica podnosi odgovarajući zahtjev za izmjenu programa. U tom slučaju sredstva iz proteklih kalendarskih godina podložna su izmjenama sve dok obveze još nisu provedene.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Sredstva ostvarena iznosima kojima se doprinosi fondu InvestEU, ili sredstva koja se mogu pripisati tim iznosima, te se isporučuju putem proračunskih jamstava, stavljaju se na raspolaganje državi članici i upotrebljavaju se za potporu u okviru istog cilja ili ciljeva u obliku fnancijskih instrumenata.

7.  Sredstva ostvarena iznosima kojima se doprinosi fondu InvestEU, ili sredstva koja se mogu pripisati tim iznosima, te se isporučuju putem proračunskih jamstava, stavljaju se na raspolaganje državi članici i regionalnim ili lokalnim tijelima kojih se taj doprinos tiče i upotrebljavaju se za potporu u okviru istog cilja ili ciljeva u obliku financijskih instrumenata.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za svaki posebni cilj preduvjeti za njegovu djelotvornu i učinkovitu provedbu („uvjeti koji omogućuju provedbu”) utvrđeni su u ovoj Uredbi.

Za svaki posebni cilj preduvjeti za njegovu djelotvornu i učinkovitu provedbu („uvjeti koji omogućuju provedbu”) utvrđeni su u ovoj Uredbi. Uvjeti koji omogućuju provedbu primjenjuju se u mjeri u kojoj doprinose postizanju posebnih ciljeva programa.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijekom pripreme programa ili uvođenja novog posebnog cilja u okviru izmjene programa država članica ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti koji omogućuju provedbu povezani s odabranim posebnim ciljem. Uvjet koji omogućuje provedbu ispunjen je ako su zadovoljeni svi povezani kriteriji. Država članica u svakom programu ili izmjeni programa utvrđuje ispunjene i neispunjene uvjete koji omogućuju provedbu i daje obrazloženje ako smatra da je ispunjen uvjet koji omogućuje provedbu.

2.  Tijekom pripreme programa ili uvođenja novog posebnog cilja u okviru izmjene programa država članica ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti koji omogućuju provedbu povezani s odabranim posebnim ciljem. Uvjet koji omogućuje provedbu ispunjen je ako su zadovoljeni svi povezani kriteriji. Država članica u svakom programu ili izmjeni programa utvrđuje ispunjene i neispunjene uvjete koji omogućuju provedbu i daje obrazloženje ako smatra da je ispunjen uvjet koji omogućuje provedbu. Na zahtjev države članice EIB može doprinijeti ocjenjivanju mjera potrebnih za ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija u roku od tri mjeseca od primitka informacije iz stavka 3. provodi procjenu i obavješćuje državu članicu ako je suglasna s ispunjenjem.

Komisija u roku od dva mjeseca od primitka informacije iz stavka 3. provodi procjenu i obavješćuje državu članicu ako je suglasna s ispunjenjem.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se Komisija ne slaže s procjenom države članice, o tome obavješćuje državu članicu i daje joj priliku da dostavi primjedbe u roku od mjesec dana.

Ako se Komisija ne slaže s procjenom države članice, o tome obavješćuje državu članicu i daje joj priliku da dostavi primjedbe u roku od najviše dva mjeseca.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Rashodi koji se odnose na operacije povezane s posebnim ciljem ne mogu biti uključene u zahtjeve za plaćanje sve dok Komisija ne obavijesti državu članicu o ispunjenju uvjeta koji omogućuje provedbu na temelju stavka 4.

Rashodi koji se odnose na operacije povezane s posebnim ciljem ili u slučaju EPFRR-a povezani s predmetnom intervencijom mogu biti uključeni u zahtjeve za plaćanje prije nego što Komisija obavijesti državu članicu o ispunjenju uvjeta koji omogućuje provedbu na temelju stavka 4., ne dovodeći u pitanje suspenziju nadoknade dok ne dođe do ispunjenja uvjeta.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Komisija smatra da uvjet koji omogućuje provedbu više nije ispunjen,o tome obavješćuje državu članicu i daje joj priliku da dostavi primjedbe u roku od jednog mjeseca. Ako Komisija zaključi da uvjet koji omogućuje provedbu i dalje nije ispunjen, rashodi povezani s predmetnim posebnim ciljem ne mogu se uključiti u zahtjeve za plaćanje od datuma na koji Komisija o tome obavijesti državu članicu.

Ako Komisija smatra da uvjet koji omogućuje provedbu više nije ispunjen,o tome obavješćuje državu članicu i daje joj priliku da dostavi primjedbe u roku od jednog mjeseca. Ako Komisija zaključi da uvjet koji omogućuje provedbu i dalje nije ispunjen, rashodi povezani s predmetnim posebnim ciljem ili u slučaju EPFRR-a rashodi povezani s predmetnom intervencijom ne mogu se uključiti u zahtjeve za plaćanje od datuma na koji Komisija o tome obavijesti državu članicu.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica uspostavlja okvir uspješnosti koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i evaluaciju uspješnosti programa tijekom njegove provedbe te koji pridonosi mjerenju ukupne uspješnosti fondova.

Država članica, po potrebi, nakon savjetovanja s lokalnim i regionalnim tijelima uspostavlja okvir uspješnosti koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i evaluaciju uspješnosti programa tijekom njegove provedbe te koji pridonosi mjerenju ukupne uspješnosti fondova.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ključne etape i ciljne vrijednosti utvrđuju se u odnosu na svaki posebni cilj u okviru programa, osim tehničke pomoći i posebnog cilja suzbijanja materijalne oskudice iz članka [4. točke (c) podtočke vii.] Uredbe o ESF-u plus.

2.  Ključne etape i ciljne vrijednosti utvrđuju se u odnosu na svaki posebni cilj u okviru programa, osim tehničke pomoći i posebnog cilja suzbijanja materijalne oskudice iz članka [4. točke 1. podtočke xi.] Uredbe o ESF-u plus.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za programe koji primaju potporu fondova EFRR, ESF+ i Kohezijskog fonda država članica preispituje svaki program, uzimajući u obzir sljedeće elemente:

1.  Za programe koji primaju potporu fondova EFRR, ESF+ i Kohezijskog fonda država članica i relevantno upravljačko tijelo preispituju svaki program, uzimajući u obzir sljedeće elemente:

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izazove utvrđene u relevantnim preporukama za pojedinu zemlju donesenima 2024.;

(a)  nove izazove utvrđene u relevantnim preporukama za pojedinu zemlju donesenima 2024. i, prema potrebi, ciljeve utvrđene u provedbi integriranih nacionalnih klimatskih i energetskih planova.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  socioekonomsku situaciju predmetne države članice ili regije;

(b)  socioekonomsku situaciju predmetne države članice ili regije, uključujući stanje provedbe europskog stupa socijalnih prava i teritorijalnih potreba s ciljem smanjenja nejednakosti kao i gospodarskih i društvenih nejednakosti;

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  sva veća negativna financijska ili gospodarska kretanja koja zahtijevaju prilagodbu programâ, među ostalim, i kada je to posljedica simetričnih ili asimetričnih šokova u Uniji i njezinim regijama.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica do 31. ožujka 2025. dostavlja Komisiji zahtjev za izmjenu svakog programa u skladu s člankom 19. stavkom 1. Država članica obrazlaže izmjenu na temelju elemenata utvrđenih u stavku 1.

U skladu s ishodom preispitivanja država članica do 31. ožujka 2025. dostavlja Komisiji zahtjev za izmjenu svakog programa u skladu s člankom 19. stavkom 1. ili izjavljuje da se ne podnosi zahtjev za izmjenom. Država članica obrazlaže izmjenu na temelju elemenata utvrđenih u stavku 1. ili, po potrebi, obrazlaže zašto se ne podnosi zahtjev za izmjenom programa.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  dodijeljena financijska sredstva po prioritetu, uključujući iznose za godine 2026. i 2027.;

(a)  preispitana početno dodijeljena financijska sredstva po prioritetu, uključujući iznose za godine 2026. i 2027.;

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  doprinose za fond InvestEU raščlanjene, ovisno o potrebi, prema fondu i kategoriji regija;

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija do 31. ožujka 2026. donosi izvješće koje sadržava sažetak rezultata preispitivanja iz stavaka 1. i 2. Komisija izvješće dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahtjev koji Komisija uputi državi članici u skladu sa stavkom 1. opravdan je s obzirom na potrebu za podržavanjem provedbe relevantnih preporuka te Komisija u njemu navodi programe ili prioritete na koje smatra da se odnosi i vrstu očekivanih izmjena.

2.  Zahtjev koji Komisija uputi državi članici u skladu sa stavkom 1. opravdan je na temelju evaluacije s obzirom na potrebu za podržavanjem provedbe relevantnih preporuka te Komisija u njemu navodi programe ili prioritete na koje smatra da se odnosi i vrstu očekivanih izmjena.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako država članica ne poduzme djelotvorne mjere kao odgovor na zahtjev podnesen u skladu sa stavkom 1., poštujući rokove utvrđene u stavcima 3. i 4., Komisija može suspendirati sva plaćanja za predmetne programe ili prioritete ili dio njih u skladu s člankom 91.

Briše se.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 7. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija dostavlja Vijeću prijedlog o suspenziji svih ili dijela obveza ili plaćanja za jedan program države članice ili više njih u sljedećim slučajevima:

Nakon što uzme u obzir gospodarske i socijalne okolnosti dotične države članice i ekonomske posljedice predviđene suspenzije, Komisija dostavlja Vijeću prijedlog o postupnoj suspenziji svih ili dijela obveza za jedan program države članice ili više njih u sljedećim slučajevima

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 7. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prednost se daje suspenziji obveza; plaćanja se suspendiraju samo kada je potrebno trenutačno djelovanje i u slučaju znatnog nepoštovanja. Suspenzija plaćanja primjenjuje se na zahtjeve za plaćanje koji su predani za predmetne programe nakon datuma odluke o suspenziji.

Briše se.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 8. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Smatra se da je Vijeće prihvatilo prijedlog Komisije za suspenziju obveza osim ako Vijeće odluči, provedbenim aktom, odbiti takav prijedlog kvalificiranom većinom u roku od jednog mjeseca od podnošenja prijedloga Komisije.

Smatra se da je Vijeće prihvatilo prijedlog Komisije za suspenziju obveza osim ako Vijeće odluči, provedbenim aktom, odbiti takav prijedlog kvalificiranom većinom u roku od tri mjeseca od podnošenja prijedloga Komisije.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 8. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Vijeće provedbenim aktom donosi odluku o prijedlogu Komisije iz stavka 7. u vezi sa suspenzijom plaćanja.

Briše se.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Opseg i razina suspenzije obveza ili plaćanja koji se trebaju odrediti moraju biti razmjerni, njima se mora poštovati jednakost postupanja među državama članicama i uzimati u obzir gospodarske i socijalne okolnosti predmetnih država članica, posebno razina nezaposlenosti te razina siromaštva ili socijalne isključenosti predmetne države članice u odnosu na prosjek Unije i utjecaj suspenzije na gospodarstvo te države članice. Utjecaj suspenzija na programe od ključne važnosti za razmatranje štetnih gospodarskih i socijalnih uvjeta poseban je činitelj koji se treba uzeti u obzir.

9.  Opseg i razina suspenzije obveza koji se trebaju odrediti moraju biti razmjerni, njima se mora poštovati jednakost postupanja među državama članicama i uzimati u obzir gospodarske i socijalne okolnosti predmetnih država članica, posebno razina nezaposlenosti te razina siromaštva ili socijalne isključenosti predmetne države članice u odnosu na prosjek Unije i utjecaj suspenzije na gospodarstvo te države članice. Utjecaj suspenzija na programe od ključne važnosti za razmatranje štetnih gospodarskih, socijalnih ili strukturnih uvjeta poseban je činitelj koji se treba uzeti u obzir prije odluke o suspenziji obveza, a Komisija mora o njemu izvijestiti Vijeće i Europski parlament.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 10. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suspenzija obveza podliježe ograničenju od najviše 25 % obveza povezanih sa sljedećom kalendarskom godinom za fondove ili 0,25 % nominalnog BDP-a, pri čemu se uzima niži iznos u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

Suspenzija obveza podliježe ograničenju od najviše 20 % obveza povezanih sa sljedećom kalendarskom godinom za fondove ili 0,20 % nominalnog BDP-a, pri čemu se uzima niži iznos u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 10. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju trajnog nepoštovanja, suspenzija obveza može premašivati najviše postotke utvrđene u prvom podstavku.

U slučaju trajnog nepoštovanja, suspenzija obveza podložna je pragu koji je jednak dvostrukom maksimalnom postotku utvrđenom u prvom podstavku.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 11. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Vijeće na prijedlog Komisije donosi odluku o ukidanju suspenzije plaćanja ako su ispunjeni primjenjivi uvjeti utvrđeni u prvom podstavku.

Briše se.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.a  Postupak propisan u stavcima 7. – 11. primjenjuje se samo ako:

 

(a) su instrumenti gospodarskog upravljanja već primijenjeni;

 

(b) su se ti instrumenti pokazali nedostatnima za poboljšanje makroekonomske i fiskalne stabilnosti i

 

(c) ako neki od slučajeva iz stavka 7. točaka (a) do (e) predstavljaju rizik za rashode za kohezijsku politiku u toj državi članici.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 12. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija obavješćuje Europski parlament o provedbi ovog članka. Posebno kada je ispunjen jedan od uvjeta utvrđenih u stavku 7. za državu članicu, Komisija odmah obavješćuje Europski parlament te navodi pojedinosti o fondovima i programima koji bi mogli podlijegati suspenziji obveza.

Komisija obavješćuje Europski parlament o provedbi ovog članka. Posebno kada je ispunjen jedan od uvjeta utvrđenih u stavku 7. za državu članicu, Komisija odmah obavješćuje Europski parlament te navodi razloge za svoj prijedlog i pojedinosti o fondovima i programima koji bi mogli podlijegati suspenziji obveza kao i o očekivanom učinku spomenute suspenzije na gospodarstvo te države članice s ciljem ostvarivanja strukturiranog dijaloga kojim bi se zajamčila smislena rasprava i omogućio transparentni postupak provedbe. Komisija obavješćuje Europski parlament prije podnošenja prijedloga za suspenziju obveza.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 12. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europski parlament može pozvati Komisiju na strukturirani dijalog o primjeni ovog članka, uzimajući u obzir prosljeđivanje informacija iz prvog podstavka.

Briše se.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 12. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija prosljeđuje prijedlog suspenzije obveza ili prijedlog ukidanja takve suspenzije Europskom parlamentu i Vijeću.

Komisija prosljeđuje prijedlog suspenzije obveza ili prijedlog ukidanja takve suspenzije Europskom parlamentu i Vijeću odmah nakon njegova donošenja i navodi razloge za prijedlog.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  Stavci od 1. do 12. ne primjenjuju se na prioritete ili programe u skladu s člankom [4. točkom (c) podtočkom v. ii.] Uredbe o ESF-u plus.

13.  Stavci od 1. do 12. ne primjenjuju se na prioritete ili programe u skladu s člankom [4. stavkom 1. točkom xi.] Uredbe o ESF-u plus.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice pripremaju programe za provedbu fondova za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

1.  Države članice u suradnji s partnerima iz članka 6. pripremaju programe za provedbu fondova za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program se sastoji od prioriteta. Svaki prioritet odnosi se na jedan cilj politike ili na tehničku pomoć. Prioritet koji se odnosi na jedan cilj politike sadržava jedan posebni cilj ili više njih. Više se prioriteta može odnositi na isti cilj politike.

Program se sastoji od prioriteta. Svaki prioritet odnosi se na jedan ili više ciljeva politike ili na tehničku pomoć. Prioritet koji se odnosi na jedan cilj politike sadržava jedan posebni cilj ili više njih. Više se prioriteta može odnositi na isti cilj politike.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  gospodarske, socijalne i teritorijalne nejednakosti, osim za programe koje podupire EFPR;

i.  gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike kao i nejednakosti, osim za programe koje podupire EFPR;

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  tržišne nedostatke, potrebe za ulaganjem i komplementarnost s drugim oblicima potpore;

ii.  tržišne nedostatke, potrebe za ulaganjem, komplementarnost i sinergije s drugim oblicima potpore;

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka a – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  izazove utvrđene u relevantnim preporukama za pojedinu zemlju i ostale relevantne preporuke Unije upućene državi članici,

iii.  izazove utvrđene u relevantnim preporukama za pojedinu zemlju;

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka a – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  izazove u pogledu administrativnih kapaciteta i upravljanja;

iv.  izazove u pogledu administrativnih kapaciteta i upravljanja te mjere pojednostavnjenja;

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka a – podtočka iv.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iva)  integrirani pristup u reagiranju na demografska kretanja, gdje je to relevantno;

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka a – podtočka vi.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(via)  izazove i povezane ciljeve utvrđene u okviru nacionalnih energetskih i klimatskih planova i u europskom stupu socijalnih prava;

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka a – podtočka vii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

vii.  za programe kojima pružaju potporu FAMI, FUS i BMVI, napredak u provedbi relevantne pravne stečevine Unije i akcijskih planova;

vii.  za programe kojima pružaju potporu FAMI, FUS i BMVI, napredak u provedbi relevantne pravne stečevine Unije i akcijskih planova te utvrđene nedostatke;

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka d – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  povezane vrste aktivnosti, uključujući popis planiranih operacija od strateške važnosti, te njihov očekivani doprinos tim posebnim ciljevima i makroregionalnim strategijama i strategijama morskih bazena, prema potrebi;

i.  povezane vrste aktivnosti, uključujući okvirni popis i vremenski raspored planiranih operacija od strateške važnosti, te njihov očekivani doprinos tim posebnim ciljevima i makroregionalnim strategijama i strategijama morskih bazena, prema potrebi;

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka d – podtočka iii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iiia)  aktivnosti za zaštitu ravnopravnosti, uključenosti i nediskriminacije;

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka d – podtočka v.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

v.  međuregionalne i transnacionalne aktivnosti s korisnicima iz barem jedne druge države članice;

v.  međuregionalne, prekogranične i transnacionalne aktivnosti s korisnicima iz barem jedne druge države članice;

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka d – podtočka v.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(va)  održivost ulaganja;

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka d – podtočka vii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(viia)  opis načina postizanja komplementarnosti i sinergija s drugim fondovima i instrumentima;

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  predviđeni pristup komunikaciji povezanoj s programom i njegovo vidljivosti definiranjem njegovih ciljeva, ciljane publike, komunikacijskih kanala, upotrebe društvenih medija, planiranog proračuna i relevantnih pokazatelja za praćenje i evaluaciju; i

i.  predviđeni pristup komunikaciji povezanoj s programom i njegovom vidljivosti definiranjem njegovih ciljeva, ciljane publike, komunikacijskih kanala, te, prema potrebi, upotrebe društvenih medija kao i planiranog proračuna i relevantnih pokazatelja za praćenje i evaluaciju;

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  upravljačko tijelo, tijelo za reviziju i tijelo kojem Komisija vrši uplate.

(j)  upravljačko tijelo, tijelo za reviziju, tijelo odgovorno za računovodstvenu funkciju iz članka 70. i tijelo kojem Komisija vrši uplate.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Točke (c) i (d) ovog stavka ne primjenjuju se na posebni cilj utvrđen u članku [4. točki (c) podtočki vii.] Uredbe o ESF-u plus.

Točke (c) i (d) ovog stavka ne primjenjuju se na posebni cilj utvrđen u članku [4. stavku 1. točki xi.] Uredbe o ESF-u plus.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Izvješće o okolišu koje sadržava relevantne informacije o učincima na okoliš u skladu s Direktivom 2001/42/EZ prilaže se programu, čime se uzimaju u obzir potrebe ublažavanja klimatskih promjena.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Za programe u okviru EFRR-a, fonda ESF+ i Kohezijskog fonda podnesene u skladu s člankom 16. tablica iz stavka 3. točke (f) podtočke ii. sadržava samo iznose za godine od 2021. do 2025.

6.  Za programe u okviru EFRR-a, fonda ESF+ i Kohezijskog fonda podnesene u skladu s člankom 16. tablica iz stavka 3. točke (f) podtočke ii. sadržava iznose za godine od 2021. do 2027.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Ove opće odredbe primjenjuju se na mjeru lokalnog razvoja kojim upravljaju lokalni dionici u okviru programa Leader iz članka 71. Prijedloga uredbe XX o strateškim planovima (broj nove uredbe o strateškim planovima u okviru ZPP-a), s obzirom na to da ta inicijativa pridonosi usklađenom gospodarskom i društvenom razvoju ruralnih područja. Spomenuta mjera provodi se isključivo u okviru odredbi predviđenih u Poglavlju II. Uredbe (teritorijalni razvoj). Pri dotičnoj intervenciji poštuje se provedba ciljeva održivog razvoja (New York, 2015.) kao i obveze iz klimatskog sporazuma (COP21) i europskog stupa socijalnih prava te im se i pridonosi.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija ocjenjuje program i njegovu usklađenost s ovom Uredbom i s uredbama za pojedine fondove, kao i njegovu dosljednost sa sporazumom o partnerstvu. Komisija osobito uzima u obzir relevantne preporuke za pojedinu zemlju.

1.  Komisija ocjenjuje program i njegovu usklađenost s ovom Uredbom i s uredbama za pojedine fondove, kao i njegovu dosljednost sa sporazumom o partnerstvu. Komisija osobito uzima u obzir relevantne preporuke za pojedinu zemlju i relevantne izazove utvrđene u okviru provedbe integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova te Europskog stupa socijalnih prava kao i način na koji se s njima u vezi postupa.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija može dati primjedbe u roku od tri mjeseca od datuma na koji je država članica podnijela program.

2.  Komisija može dati primjedbe u roku od dva mjeseca od datuma na koji je država članica podnijela program.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Država članica revidira program uzimajući u obzir primjedbe Komisije.

3.  Država članica revidira program uzimajući u obzir primjedbe Komisije u roku od mjesec dana od njihova podnošenja.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija donosi odluku putem provedbenog akta o odobravanju programa u roku od šest mjeseci od datuma na koji je država članica podnijela program.

4.  Komisija donosi odluku putem provedbenog akta o odobravanju programa u roku od pet mjeseci od datuma na koji je država članica prvi put podnijela program.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija ocjenjuje izmjenu i njezinu usklađenost s ovom Uredbom i s uredbama za pojedine fondove, uključujući zahtjeve na nacionalnoj razini, te daje primjedbe u roku od tri mjeseca od podnošenja izmijenjenog programa.

2.  Komisija ocjenjuje izmjenu i njezinu usklađenost s ovom Uredbom i s uredbama za pojedine fondove, uključujući zahtjeve na nacionalnoj razini, te daje primjedbe u roku od dva mjeseca od podnošenja izmijenjenog programa.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Država članica revidira izmijenjeni program i uzima u obzir primjedbe Komisije.

3.  Država članica revidira izmijenjeni program i uzima u obzir primjedbe Komisije u roku od dva mjeseca od njihova podnošenja.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija odobrava izmjenu programa najkasnije šest mjeseci nakon što država članica podnese zahtjev za izmjenu.

4.  Komisija odobrava izmjenu programa najkasnije tri mjeseca nakon što država članica podnese zahtjev za izmjenu.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica može tijekom programskog razdoblja prenijeti iznos od najviše 5 % početne dodjele sredstava prioritetu i ne više od 3 % proračuna programa drugom prioritetu istog fonda istog programa. Za programe koji primaju potporu iz fondova EFRR i ESF+, prijenos se odnosi samo na sredstva za istu kategoriju regije.

Država članica može tijekom programskog razdoblja prenijeti iznos od najviše 7 % početne dodjele sredstava prioritetu i ne više od 5 % proračuna programa drugom prioritetu istog fonda istog programa. Pritom država članica poštuje kodeks ponašanja uspostavljen Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 240/2014. Za programe koji primaju potporu iz fondova EFRR i ESF+, prijenos se odnosi samo na sredstva za istu kategoriju regije.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Odobrenje Komisije ne zahtijeva se za ispravke isključivo administrativne ili uredničke prirode koje ne utječu na provedbu programa. Države članice obavješćuju Komisiju o takvim ispravcima.

6.  Odobrenje Komisije ne zahtijeva se za ispravke isključivo administrativne, tehničke ili uredničke prirode koje ne utječu na provedbu programa. Države članice obavješćuju Komisiju o takvim ispravcima.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Iz fondova EFRR i ESF+ može se financirati, kao dopuna i do granice od 10 % potpore iz tih fondova za svaki prioritet programa, cijela operacija ili njezin dio čiji troškovi ispunjavaju uvjete za potporu iz drugog fonda na temelju pravila o prihvatljivosti koja se primjenjuju na taj fond, pod uvjetom da su takvi troškovi nužni za provedbu.

2.  Iz fondova EFRR i ESF+ može se financirati, kao dopuna i do granice od 15 % potpore iz tih fondova za svaki prioritet programa, cijela operacija ili njezin dio čiji troškovi ispunjavaju uvjete za potporu iz drugog fonda na temelju pravila o prihvatljivosti koja se primjenjuju na taj fond, pod uvjetom da su takvi troškovi nužni za provedbu.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu podnijeti zahtjev za prijenos od najviše 5 % programskih financijskih sredstava dodijeljenih iz bilo kojeg od fondova u bilo koji drugi fond u okviru podijeljenog upravljanja ili u instrument pod izravnim ili neizravnim upravljanjem.

1.  Radi osiguranja fleksibilnosti države članice mogu, ako je tako dogovoreno s odborom za praćenje programa, podnijeti zahtjev za prijenos od najviše 5 % programskih financijskih sredstava dodijeljenih iz bilo kojeg fonda u Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond plus, Kohezijski fond ili Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prenesena sredstva izvršit će se u skladu s pravilima fonda ili instrumenta u koji se sredstva prenose i, u slučaju prijenosa sredstava u instrumente pod izravnim ili neizravnim upravljanjem, u korist predmetne države članice.

2.  Prenesena sredstva izvršit će se u skladu s pravilima fonda ili instrumenta u koji se sredstva prenose.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zahtjevi iz stavka 1. sadržavaju ukupni iznos koji fond prenosi za svaku godinu, po fondu i kategoriji regije, prema potrebi, moraju biti propisno opravdani te im se prilaže revidirani program ili programi iz kojih se trebaju prenijeti sredstva u skladu s člankom 19. koji upućuju na to u koji se drugi fond ili instrument iznosi prenose.

3.  Zahtjevi iz stavka 1. sadržavaju ukupni iznos koji fond prenosi za svaku godinu, po fondu i kategoriji regije, prema potrebi, moraju biti propisno opravdani radi postizanja komplementarnosti i učinka te im se prilaže revidirani program ili programi iz kojih se trebaju prenijeti sredstva u skladu s člankom 19. koji upućuju na to u koji se drugi fond ili instrument iznosi prenose.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Glava 5. – poglavlje 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

POGLAVLJE I.a – Veliki projekti

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 21.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 21.a

 

Sadržaj

 

U okviru jednog ili više programa iz EFRR-a i Kohezijskog fonda može se pružiti financijska potpora operaciji koja obuhvaća niz radova, aktivnosti ili usluga za izvršenje nedjeljive zadaće precizne gospodarske ili tehničke prirode s jasno utvrđenim ciljevima i čiji ukupni prihvatljivi trošak premašuje 100 000 000 EUR („veliki projekt”). Financijski instrumenti ne smatraju se velikim projektima.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 21.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 21.b

 

Podaci koji su nužni za odobravanje velikog projekta

 

Prije odobravanja velikog projekta upravljačko tijelo Komisiji podnosi sljedeće podatke:

 

(a) pojedinosti o nadležnom tijelu za provedbu velikog projekta i njegov kapacitet;

 

(b) opis ulaganja i njegovu lokaciju;

 

(c) ukupni trošak i ukupni prihvatljivi trošak;

 

(d) provedene studije izvedivosti, uključujući analizu opcija i rezultate;

 

(e) analizu troškova i koristi, uključujući gospodarsku i financijsku analizu te procjenu rizika;

 

(f) analizu utjecaja na okoliš, uzimajući u obzir prilagodbu klimatskim promjenama i potrebu njihova ublažavanja te otpornost na katastrofe;

 

(g) objašnjenje u pogledu toga kako je veliki projekt usklađen s odgovarajućim prioritetima predmetnog programa ili više njih te očekivani doprinos postizanju konkretnih ciljeva tih prioriteta i očekivani doprinos socioekonomskom razvoju;

 

(h) plan financiranja u kojemu se navode ukupna planirana financijska sredstva i planirana potpora iz fondova, EIB-a i svih drugih izvora financiranja, zajedno s fizičkim i financijskim pokazateljima za praćenje napretka, uzimajući u obzir utvrđene rizike;

 

(i) raspored provedbe velikog projekta i, ako se očekuje da će razdoblje provedbe biti duže od programskog razdoblja, faze za koje se traži potpora iz fondova tijekom programskog razdoblja.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 21.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 21.c

 

Odluka o velikom projektu

 

1. Komisija ocjenjuje veliki projekt na temelju informacija iz članka 21.b kako bi utvrdila je li zatraženi financijski doprinos za veliki projekt koji je odabralo upravljačko tijelo opravdan. Komisija provedbenim aktom donosi odluku o odobravanju financijskog doprinosa za odabrani veliki projekt najkasnije tri mjeseca nakon datuma dostavljanja informacija iz članka 21.b.

 

2. Odobrenje Komisije u skladu sa stavkom 1. uvjetovano je sklapanjem prvog ugovora o radovima ili, u slučaju operacija koje se provode u okviru struktura JPP-a, o potpisivanju sporazuma o JPP-u između tijela iz javnog sektora i tijela iz privatnog sektora u roku od tri godine od datuma odobrenja.

 

3. Ako Komisija ne odobri financijski doprinos za odabrani veliki projekt, ona u svojoj odluci navodi razloge odbijanja.

 

4. Veliki projekti za koje se podnosi zahtjev za odobrenje u skladu sa stavkom 1. navedeni su u popisu velikih projekata u programu.

 

5. Izdaci povezani s velikim projektom mogu biti uključeni u zahtjev za plaćanje nakon podnošenja za odobrenje iz stavka 1. Ako Komisija ne odobri veliki projekt koji je odabralo upravljačko tijelo, izjava o izdacima ispravlja se na odgovarajući način nakon što država članica povuče zahtjev ili nakon donošenja odluke Komisije.

 

(Ova izmjena iziskuje posljedičnu prilagodbu Priloga V.)

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  putem drugog teritorijalnog alata kojim se pruža potpora inicijativama države članice za ulaganja programirana za EFRR u okviru cilja politike iz članka 4. stavka 1. točke (e).

(c)  putem drugog teritorijalnog alata kojim se pruža potpora inicijativama države članice za ulaganja programirana u okviru cilja politike iz članka 4. stavka 1. točke (e).

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 

 

Država članica jamči dosljednost i koordinaciju kada se lokalne razvojne strategije financiraju iz više fondova.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  zemljopisno područje koje ta strategija obuhvaća;

(a)  zemljopisno područje koje ta strategija obuhvaća, uključujući gospodarske, socijalne i okolišne međupovezanosti;

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  opis sudjelovanja partnera u pripremi i provedbi strategije u skladu s člankom 6.

(d)  opis sudjelovanja partnera u pripremi i provedbi strategije na temelju članka 6.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za izradu teritorijalnih strategija odgovorna su relevantna gradska, lokalna ili druga teritorijalna tijela ili druga tijela.

2.  Za pripremu i podržavanje teritorijalnih strategija odgovorna su relevantna regionalna, lokalna i druga javna tijela. Postojeće strateške dokumente o uključenim područjima moguće je ažurirati i upotrijebiti za teritorijalne strategije.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako popis operacija kojima će se pružiti potpora nije uključen u teritorijalnu strategiju, relevantna gradska, lokalna ili druga teritorijalna tijela ili druga tijela odabiru operacije ili sudjeluju u njhovu odabiru.

Ako popis operacija kojima će se pružiti potpora nije uključen u teritorijalnu strategiju, relevantna regionalna, lokalna ili druga teritorijalna tijela ili druga tijela odabiru operacije ili sudjeluju u njihovu odabiru.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Tijekom pripreme teritorijalnih strategija tijela iz stavka 2. surađuju s relevantnim upravljačkim tijelima kako bi se odredio opseg operacija kojima se pruža potpora u okviru relevantnog programa.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako gradska, lokalna ili druga teritorijalna tijela ili druga tijela izvršavaju zadaće obuhvaćene odgovornošću upravljačkog tijela osim odabira operacija, upravljačko tijelo utvrđuje to tijelo kao posredničko tijelo.

4.  Ako regionalna, lokalna ili druga javna tijela ili druga tijela izvršavaju zadaće obuhvaćene odgovornošću upravljačkog tijela osim odabira operacija, upravljačko tijelo utvrđuje to tijelo kao posredničko tijelo.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odabranim operacijama potpora se može pružati u okviru više prioriteta istog programa.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako strategija koja se provodi u skladu s člankom 23. obuhvaća ulaganja koja primaju potporu iz jednog fonda ili više njih, iz nekoliko programa ili iz nekoliko prioriteta istog programa, djelovanja se mogu provoditi kao integrirano teritorijalno ulaganje (ITU).

1.  Ako strategija koja se provodi u skladu s člankom 23. obuhvaća ulaganja koja primaju potporu iz jednog ili više fondova, iz nekoliko programa ili iz nekoliko prioriteta istog programa, djelovanja se mogu provoditi kao integrirano teritorijalno ulaganje (ITU). Prema potrebi, svako integrirano teritorijalno ulaganje može biti dopunjeno financijskom potporom iz EPFRR-a.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako popis operacija kojima će se pružiti potpora nije uključen u teritorijalnu strategiju, relevantna regionalna, lokalna i druga javna tijela ili druga tijela odabiru operacije ili sudjeluju u njihovu odabiru.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Fondovi EFRR, ESF+ i EFPR mogu poduprijeti lokalni razvoj pod vodstvom zajednice.

1.  Fondovi EFRR, ESF+, EFPR i EPFRR mogu poduprijeti lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. U kontekstu EPFRR-a takav se razvoj određuje kao lokalni razvoj „LEADER”.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  da njime upravljaju lokalne akcijske skupine koje sačinjavaju predstavnici javnih i privatnih lokalnih socioekonomskih interesa, pri čemu nijedna skupina nema kontrolu nad donošenjem odluka;

(b)  da njime upravljaju lokalne akcijske skupine koje sačinjavaju predstavnici javnih i privatnih lokalnih socioekonomskih interesa, pri čemu nijedna skupina, uključujući javni sektor, nema kontrolu nad donošenjem odluka;

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  da se njime pruža potpora umrežavanju, inovativnim značajkama u lokalnom kontekstu te, prema potrebi, suradnji s drugim teritorijalnim sudionicima.

(d)  da se njime pruža potpora umrežavanju, pristupima odozdo prema gore, pristupačnosti, inovativnim značajkama u lokalnom kontekstu te, prema potrebi, suradnji s drugim teritorijalnim sudionicima.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako provedba takve strategije obuhvaća potporu iz više fondova, relevantna upravljačka tijela mogu odabrati jedan od predmetnih fondova kao glavni fond.

4.  Ako provedba takve strategije obuhvaća potporu iz više fondova, relevantna upravljačka tijela mogu odabrati jedan od predmetnih fondova kao glavni fond. Mogu se utvrditi i vrste mjera i operacija koje će se financirati iz svakog obuhvaćenog fonda.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ciljevi te strategije, uključujući mjerljive ciljne vrijednosti u pogledu rezultata, i povezana planirana djelovanja;

(d)  ciljevi te strategije, uključujući mjerljive ciljne vrijednosti u pogledu rezultata, i povezana planirana djelovanja u skladu s lokalnim potrebama koje je utvrdila lokalna zajednica;

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  financijski plan, uključujući planiranu raspodjelu sredstava iz svakog predmetnog fonda i programa.

(f)  financijski plan, uključujući planiranu raspodjelu sredstava iz svakog predmetnog fonda, među ostalim i EPFRR-a, i svakog predmetnog programa.

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U odluci o odobrenju strategije utvrđuju se sredstva iz svakog od predmetnih fondova i programa te odgovornosti za zadaće upravljanja i kontrole u okviru jednog programa ili više njih.

4.  U odluci o odobrenju strategije utvrđuju se sredstva iz svakog od predmetnih fondova i programa te odgovornosti za zadaće upravljanja i kontrole u okviru jednog programa ili više njih. Odgovarajući nacionalni javni doprinosi jamče se unaprijed za cijelo razdoblje.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravljačka tijela osiguravaju da lokalne akcijske skupine odaberu jednog partnera iz skupine kao glavnog partnera u administrativnim i financijskim pitanjima ili da se udruže u zajedničku strukturu s pravnim statusom.

2.  Upravljačka tijela osiguravaju da su lokalne akcijske skupine uključive i da odaberu jednog partnera iz skupine kao glavnog partnera u administrativnim i financijskim pitanjima ili da se udruže u zajedničku strukturu s pravnim statusom radi izvršavanja zadaća povezanih sa strategijom lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  jačanje kapaciteta lokalnih sudionika za razvoj i provedbu operacija;

(a)  jačanje administrativnog kapaciteta lokalnih sudionika za razvoj i provedbu operacija;

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Lokalna akcijska skupina može biti korisnik i može provoditi operacije u skladu sa strategijom.

5.  Lokalna akcijska skupina može biti korisnik i može provoditi operacije u skladu sa strategijom, potičući razdvajanje funkcija unutar lokalne akcijske skupine.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Država članica osigurava da potpora iz fondova za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice uključuje:

1.  Radi osiguranja komplementarnosti i sinergija, država članica osigurava da potpora iz fondova za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice uključuje:

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izgradnja kapaciteta i pripremne radnje kojima se pruža potpora izradi i budućoj provedbi strategija;

(a)  izgradnja administrativnog kapaciteta i pripremne radnje kojima se pruža potpora izradi i budućoj provedbi strategija;

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  vođenje strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice kako bi se omogućila razmjena mišljenja među dionicima, dionike informiralo i pružila potpora potencijalnim korisnicima u pripremi prijava;

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Mjere iz prvog podstavka posebno mogu uključivati:

 

(a) pomoć u pripremi i vrednovanju projekata;

 

(b) potporu u jačanju institucija i izgradnji administrativnih kapaciteta s ciljem učinkovitog upravljanja fondovima;

 

(c) studije povezane s izvješćima Komisije o fondovima i s izvješćem o koheziji;

 

(d) mjere potrebne za analizu, upravljanje, praćenje, razmjenu informacija i provedbu fondova, kao i mjere koje se odnose na provedbu sustava kontrole te tehničke i administrativne pomoći;

 

(e) evaluacije, stručna izvješća, statistiku i studije, uključujući one opće prirode koje se odnose na sadašnje i buduće djelovanje fondova;

 

(f) djelovanja s ciljem širenja informacija, podrške umrežavanju gdje je to potrebno, obavljanja aktivnosti komunikacije s osobitim naglaskom na rezultate i dodanu vrijednost potpore iz Fondova, podizanja svijesti i promicanja suradnje i razmjene iskustava, među ostalim s trećim zemljama;

 

(g) ugradnju, rad i međupovezivanje računalnih sustava za upravljanje, praćenje, reviziju, kontrolu i evaluaciju;

 

(h) djelovanja u cilju poboljšanja metoda za evaluaciju i razmjenu informacija o praksi evaluacije;

 

(i) mjere povezane s revizijom;

 

(j) jačanje nacionalne i regionalne sposobnosti u pogledu planiranja ulaganja, financiranja potreba, pripreme, izrade i provedbe financijskih instrumenata, zajedničkih akcijskih planova i velikih projekata;

 

(k) širenje dobre prakse kako bi se pomoglo državama članicama u osnaživanju kapaciteta relevantnih partnera iz članka 6. stavka 1. i njihovih krovnih organizacija.

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Komisija će najmanje 15 % sredstava za tehničku pomoć na inicijativu Komisije namijeniti ostvarenju veće učinkovitosti u komunikaciji sa širom javnosti i jače sinergije među aktivnostima komunikacije poduzetima na inicijativu Komisije, širenjem baze znanja o rezultatima, osobito djelotvornim prikupljanjem i širenjem podataka, evaluacijama i izvješćivanjem, te posebno isticanjem doprinosa fondova poboljšanju ljudskih života te povećanjem vidljivosti potpore iz fondova, kao i podizanjem svijesti o rezultatima i dodanoj vrijednosti takve potpore. Mjere za informiranje, komunikaciju i vidljivost u vezi s rezultatima i dodanom vrijednosti potpore iz fondova, posebno usmjerene na operacije, ako je to primjereno, nastavit će se nakon završetka programâ. Takvim će se mjerama doprinijeti i institucijskom priopćivanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na opće ciljeve ove Uredbe.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Takve mjere mogu obuhvaćati buduća i prethodna programska razdoblja.

2.  Takve mjere mogu obuhvaćati prethodna i buduća programska razdoblja.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Kako bi se izbjegle situacije u kojima su plaćanja suspendirana, Komisija osigurava da države članice i regije koje se suočavaju s poteškoćama u pogledu sukladnosti zbog nedostatka administrativnih kapaciteta dobiju odgovarajuću tehničku pomoć za poboljšanje tih administrativnih kapaciteta.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Fondovi na inicijativu države članice mogu poduprijeti mjere koje se mogu odnositi na prethodna i sljedeća programska razdoblja i koje su potrebne za djelotvorno upravljanje tim fondovima i njihovu upotrebu.

1.  Fondovi na inicijativu države članice mogu poduprijeti mjere koje se mogu odnositi na prethodna i sljedeća programska razdoblja i koje su potrebne za djelotvorno upravljanje tim fondovima i njihovu upotrebu, za izgradnju kapaciteta partnera navedenih u članku 6., kao i za osiguravanje funkcija kao što su priprema, osposobljavanje, upravljanje, praćenje, evaluacija, vidljivost i komunikacija.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U okviru svakog programa tehnička pomoć ima oblik prioriteta koji se odnosi samo na jedan fond.

3.  U okviru svakog programa tehnička pomoć ima oblik prioriteta koji se odnosi ili na samo jedan fond ili na više fondova.

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Postotak za fondove kojim se nadoknađuje tehnička pomoć iznosi kako slijedi:

2.  Na temelju dogovora između Komisije i država članica i uzimajući u obzir financijski plan programa, postotak za fondove kojim se nadoknađuje tehnička pomoć može iznositi do:

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za potporu EFRR-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” i za potporu Kohezijskog fonda: 2,5 %;

(a)  za potporu EFRR-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” i za potporu Kohezijskog fonda: 3 %;

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za potporu fonda ESF+: 4 % i za programe u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (c) podtočkom vii. Uredbe o ESF-u plus: 5 %;

(b)  za potporu fonda ESF+: 5 % i za programe u skladu s člankom 4. stavkom 1. podtočkom xi. Uredbe o ESF-u plus: 6 %;

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  za potporu fondova FAMI, FUS i BMVI: 6 %.

(d)  za potporu fondova FAMI, FUS i BMVI: 7 %.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za najudaljenije regije, postotak iz točaka (a), (b) i (c) bit će do 1 % viši.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uz članak 31. država članica može predložiti provođenje dodatnih mjera tehničke pomoći za jačanje kapaciteta tijela države članice, korisnika i relevantnih partnera koje su potrebne za djelotvorno upravljanje fondovima i njihovu upotrebu.

Uz članak 31. država članica može predložiti provođenje dodatnih mjera tehničke pomoći za jačanje institucionalnog kapaciteta i učinkovitosti javne uprave i javnih službi, korisnika i relevantnih partnera koje su potrebne za djelotvorno upravljanje fondovima i njihovu upotrebu.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Potpora za takve mjere provodi se financiranjem koje nije povezano s troškovima u skladu s člankom 89.

Potpora za takve mjere provodi se financiranjem koje nije povezano s troškovima u skladu s člankom 89. Tehnička pomoć u obliku fakultativnog posebnog programa može se provesti financiranjem koje nije povezano s troškovima za tehničku pomoć ili nadoknadom izravnih troškova.

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U roku od tri mjeseca od datuma dostave obavijesti o odluci o odobravanju programa državi članici, država članica osniva odbor za praćenje provedbe tog programa („odbor za praćenje”).

U roku od tri mjeseca od datuma dostave obavijesti o odluci o odobravanju programa državi članici i nakon savjetovanja s upravljačkim tijelom, država članica osniva odbor za praćenje provedbe tog programa („odbor za praćenje”).

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaki odbor za praćenje donosi poslovnik o radu.

2.  Svaki odbor za praćenje donosi svoj poslovnik o radu uzimajući u obzir potrebu za punom transparentnošću.

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Stavci od 1. do 4. ne primjenjuju se na programe u skladu s člankom [4. točkom (c) podtočkom v.] Uredbe o ESF-u plus i tehničku pomoć.

5.  Stavci od 1. do 4. ne primjenjuju se na programe u skladu s člankom [4. stavkom 1. podtočkom xi.] Uredbe o ESF-u plus i tehničku pomoć.

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica utvrđuje sastav odbora za praćenje i osigurava uravnoteženo zastupanje relevantnih nadležnih i posredničkih tijela države članice i predstavnika partnera iz članka 6.

Država članica utvrđuje sastav odbora za praćenje i osigurava uravnoteženo zastupanje relevantnih nadležnih i posredničkih tijela države članice i predstavnika partnera iz članka 6. s pomoću transparentnog postupka.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Predstavnici Komisije sudjeluju u radu odbora za praćenje u savjetodavnoj ulozi.

2.  Predstavnici Komisije sudjeluju u radu odbora za praćenje u savjetodavnoj ulozi i ulozi praćenja. Predstavnici Europske investicijske banke mogu se po potrebi pozvati da sudjeluju u radu odbora za praćenje u savjetodavnom svojstvu.

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  U slučaju FAMI-ja, FUS-a i BMVI-ja relevantne decentralizirane agencije sudjeluju u radu odbora za praćenje u savjetodavnoj ulozi.

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  prijedloge u pogledu mogućih mjera pojednostavnjenja za korisnike;

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sva pitanja koja utječu na uspješnost programa i mjere poduzete za rješavanje tih pitanja;

(b)  sva pitanja koja utječu na uspješnost programa i mjere poduzete za rješavanje tih pitanja, uključujući i sve nepravilnosti gdje je to primjereno;

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  prema potrebi, napredak u izgradnji administrativnih kapaciteta za javne institucije i korisnike.

(i)  prema potrebi, napredak u izgradnji administrativnih kapaciteta za javne institucije, partnere i korisnike.

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odbor za praćenje odobrava:

2.  Odbor za praćenje odobrava ili, za programe koji primaju potporu iz EPFRR-a, daje svoje mišljenje o sljedećem:

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  godišnja izvješća o uspješnosti za programe kojima pružaju potporu EFPR, FAMI, FUS i BMVI te završno izvješće o uspješnosti za programe kojima pružaju potporu EFRR, ESF+ i Kohezijski fond;

(b)  godišnja izvješća o uspješnosti za programe kojima pružaju potporu EPFRR, EFPR, FAMI, FUS i BMVI te završno izvješće o uspješnosti za programe kojima pružaju potporu EFRR, ESF+ i Kohezijski fond;

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  izmjene popisa planiranih operacija od strateške važnosti iz članka 17. stavka 3. točke (d);

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Odbor za praćenje može upravljačkom tijelu predložiti dodatne intervencijske funkcije.

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Godišnji pregledni sastanak organizira se između Komisije i svake države članice radi ispitivanja uspješnosti svakog programa.

Godišnji pregledni sastanak organizira se između Komisije i svake države članice radi ispitivanja uspješnosti svakog programa. Upravljačka tijela propisno sudjeluju u ovom postupku.

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Za programe kojima pružaju potporu EFPR, FAMI, FUS i BMVI država članica podnosi godišnje izvješće o uspješnosti u skladu s uredbama za pojedine fondove.

6.  Za programe kojima pružaju potporu EPFRR, EFPR, FAMI, FUS i BMVI država članica podnosi godišnje izvješće o uspješnosti u skladu s uredbama za pojedine fondove.

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prvi se prijenos mora izvršiti do 31. siječnja 2022., a posljednji do 31. siječnja 2030.

Prvi se prijenos mora izvršiti do 28. veljače 2022., a posljednji do 28. veljače 2030.

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za programe u okviru članka 4. stavka 1. točke (c) podtočke vii. Uredbe o ESF-u plus, podaci se dostavljaju svake godine do 30. studenoga.

Za programe u okviru članka 4. stavka 1. podtočke xi. Uredbe o ESF-u plus, podaci se dostavljaju svake godine do 30. studenoga.

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  broj odabranih operacija, njihov ukupni prihvatljivi trošak, doprinos iz fondova i ukupne prihvatljive rashode koje su korisnici prijavili upravljačkom tijelu, raščlanjeno po vrstama intervencije

(a)  za prijenose podataka s rokom 31. siječnja, 31. ožujka, 31. svibnja, 31. srpnja, 30. rujna i 30. studenoga svake godine, broj odabranih operacija, njihov ukupni prihvatljivi trošak, doprinos iz fondova i ukupne prihvatljive rashode koje su korisnici prijavili upravljačkom tijelu, raščlanjeno po vrstama intervencije;

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  vrijednosti pokazatelja ostvarenja i rezultata za odabrane operacije i vrijednosti postignute operacijama.

(b)  samo za prijenose podataka s rokom 31. svibnja i 30. studenog svake godine, vrijednosti pokazatelja ostvarenja i rezultata za odabrane operacije i vrijednosti postignute operacijama.

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravljačko tijelo provodi evaluacije programa. Svakom se evaluacijom programa ocjenjuju njegova djelotvornost, učinkovitost, relevantnost, dosljednost i dodana vrijednost EU-a u svrhu poboljšanja kvalitete izrade i provedbe programa.

1.  Upravljačko tijelo provodi evaluacije programa. Svakom se evaluacijom programa ocjenjuju njegova uključivost, nediskriminirajuća narav, djelotvornost, učinkovitost, relevantnost, dosljednost, vidljivost i dodana vrijednost EU-a u svrhu poboljšanja kvalitete izrade i provedbe programa.

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Evaluacija iz stavka 2. mora uključivati socioekonomski utjecaj i potrebe za financiranjem u okviru ciljeva politike navedenih u članku 4. stavku 1. unutar i među programima s naglaskom na konkurentnijoj i pametnijoj Europi promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe te na povezanijoj Europi jačanjem mobilnosti, uključujući pametnu i održivu mobilnost, i regionalne povezanosti IKT-a. Komisija objavljuje ishode evaluacije na svojim internetskim stranicama te ih priopćuje Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ostale relevantne partnere i tijela.

(b)  ostale relevantne partnere i tijela, uključujući regionalna i lokalna tijela i druga javna tijela te gospodarske i socijalne partnere.

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U roku od šest mjeseci od datuma odobrenja programa upravljačko tijelo osigurava postojanje internetske stranice na kojoj su dostupne informacije o programima za koje je odgovorno, koje obuhvaćaju ciljeve programa, aktivnosti, dostupne mogućnosti financiranja i postignuća.

1.  U roku od šest mjeseci od datuma odobrenja programa upravljačko tijelo osigurava postojanje internetske stranice na kojoj su dostupne informacije o programima za koje je odgovorno, koje obuhvaćaju ciljeve programa, aktivnosti, okvirni raspored poziva na podnošenje prijedloga, dostupne mogućnosti financiranja i postignuća.

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za pravne osobe, ime korisnika;

(a)  za pravne osobe, ime korisnika i ugovaratelja;

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3. – podstavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  ukupni trošak rada;

(h)  ukupni trošak rada ili, u slučaju operacija u okviru EPFRR-a, iznos plaćanja koji odgovara svakoj vrsti intervencija;

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kad je riječ o operacijama u okviru EPFRR-a, podaci koji se spominju u točki (b) prvog podstavka ne objavljuju se ako plaćanja koja je korisnik primio u dotičnoj financijskoj godini iznose ili su manja od 1 250 EUR. Korisnik se identificira kodom na način koji određuje država članica.

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  navodeći na profesionalnoj internetskoj stranici korisnika ili na internetskim stranicama društvenih medija, ako takve stranice postoje, kratak opis operacije, razmjeran razini potpore, uključujući njezine ciljeve i rezultate te ističući financijsku potporu Unije;

(a)  navodeći na profesionalnoj internetskoj stranici korisnika i na internetskim stranicama društvenih medija, ako takve stranice postoje, kratak opis operacije, razmjeran razini potpore, uključujući njezine ciljeve i rezultate te ističući financijsku potporu Unije;

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka c – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  javnim prikazivanjem ploča ili plakata čim započne fizička provedba operacija koje uključuju ulaganja u fizičku imovinu ili kupnju opreme, u pogledu:

(c)  prikazivanjem trajnih ploča ili plakata na mjestu koje je javnosti jasno vidljivo čim započne fizička provedba operacija koje uključuju ulaganja u fizičku imovinu ili kupnju opreme, u pogledu:

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka c – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  operacija kojima pružaju potporu EFRR i Kohezijski fond i čiji troškovi premašuju 500 000 EUR

(i)  operacija kojima pružaju potporu EFRR, Kohezijski fond i EPFRR i čiji troškovi premašuju 500 000 EUR;

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  za operacije koje nisu obuhvaćene točkom (c), javnim prikazivanjem najmanje jednog tiskanog plakata ili elektroničkog zaslona veličine najmanje A3 s informacijama o operaciji uz naglašavanje potpore iz fondova;

(d)  za operacije koje nisu obuhvaćene točkom (c), javnim prikazivanjem na mjestu koje je javnosti jasno vidljivo najmanje jednog tiskanog plakata ili elektroničkog zaslona veličine najmanje A3 s informacijama o operaciji uz naglašavanje potpore iz fondova;

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  javnim i trajnim prikazivanjem simbola Unije na način koji je javnosti jasno vidljiv i u skladu s tehničkim značajkama utvrđenima u Prilogu VIII., od trenutka pokretanja fizičke provedbe;

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za operacije koje se podupiru u okviru posebnog cilja iz članka 4. stavka 1. točke (c) podtočke vii. Uredbe o ESF-u plus, taj se zahtjev ne primjenjuje.

Za operacije koje se podupiru u okviru posebnog cilja iz članka 4. stavka 1. podtočke xi. Uredbe o ESF-u plus, taj se zahtjev ne primjenjuje.

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice upotrebljavaju doprinos iz fondova kako bi pružile potporu korisnicima u obliku bespovratnih sredstava, financijskih instrumenata ili nagrada ili u obliku kombinacije navedenog.

Države članice upotrebljavaju doprinos iz fondova kako bi pružile potporu korisnicima u obliku bespovratnih sredstava, ograničene uporabe financijskih instrumenata ili nagrada ili u obliku kombinacije navedenog.

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  paušalnoj stopi od najviše 25 % prihvatljivih izravnih troškova, pod uvjetom da se stopa računa u skladu s člankom 48. stavkom 2. točkom (a).

(c)  paušalnoj stopi od najviše 25 % prihvatljivih izravnih troškova, pod uvjetom da se stopa računa u skladu s člankom 48. stavkom 2. točkom (a) ili člankom 48. stavkom 2. točkom (c).

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  dijeljenjem zadnjeg dokumentiranog godišnjeg bruto iznosa troškova plaća sa 1720 sati za osobe koje rade u punom radnom vremenu ili s odgovarajućom razmjernom stopom za 1720 sati za osobe koje rade u nepunom radnom vremenu:

(a)  dijeljenjem zadnjeg dokumentiranog godišnjeg bruto iznosa troškova plaća i očekivanih dodatnih troškova kako bi se uzeli u obzir čimbenici kao što su povećanja tarifa ili promaknuća osoblja s 1720 sati za osobe koje rade u punom radnom vremenu ili s odgovarajućom razmjernom stopom za 1720 sati za osobe koje rade u nepunom radnom vremenu:

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dijeljenjem zadnjeg dokumentiranog godišnjeg bruto iznosa troškova plaća s mjesečnim radnim vremenom predmetne osobe u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom navedenim u ugovoru o radu.

(b)  dijeljenjem zadnjeg dokumentiranog godišnjeg bruto iznosa troškova plaća i očekivanih dodatnih troškova kako bi se uzeli u obzir čimbenici kao što su povećanja tarifa ili promaknuća osoblja s mjesečnim radnim vremenom predmetne osobe u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom navedenim u ugovoru o radu.

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Financijski instrumenti pružaju potporu krajnjim primateljima samo za nova ulaganja za koja se očekuje da će biti financijski održiva, na primjer stvaranjem prihoda ili ušteda, i za koja nije dostupno dostatno financiranje iz tržišnih izvora.

2.  Financijski instrumenti pružaju potporu krajnjim primateljima samo za nova ulaganja za koja se očekuje da će biti financijski održiva, na primjer stvaranjem prihoda ili ušteda, i za koja nije dostupno dostatno financiranje iz tržišnih izvora. Takva potpora može biti usmjerena na ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te radni kapital, u skladu s primjenjivim pravilima Unije o državnoj potpori.

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 3. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  predloženi iznos programskog doprinosa financijskom instrumentu i očekivani učinak poluge;

(a)  predloženi iznos programskog doprinosa financijskom instrumentu i očekivani učinak poluge, popraćene relevantnim procjenama;

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Financijski instrumenti mogu se kombinirati s pomoćnom programskom potporom u obliku bespovratnih sredstava kao operacija jedinstvenog financijskog instrumenta, u okviru jedinstvenog sporazuma o financiranju ako oba različita oblika potpore pruža tijelo koje provodi financijski instrument. U tom se slučaju na tu operaciju jedinstvenog financijskog instrumenta primjenjuju pravila primjenjiva na financijske instrumente.

5.  Financijski instrumenti mogu se kombinirati s pomoćnom programskom potporom u obliku bespovratnih sredstava kao operacija jedinstvenog financijskog instrumenta, u okviru jedinstvenog sporazuma o financiranju ako oba različita oblika potpore pruža tijelo koje provodi financijski instrument. Ako je iznos programske potpore u obliku bespovratnih sredstava manji od iznosa programske potpore u obliku financijskog instrumenta, primjenjuju se pravila koja su primjenjiva na financijske instrumente.

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravljačko tijelo odabire tijelo koje provodi financijski instrument.

Upravljačko tijelo odabire tijelo koje provodi financijski instrument, ili izravnom ili neizravnom dodjelom ugovora.

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Upravljačko tijelo može povjeriti provedbene zadatke izravnom dodjelom ugovora:

 

(a)  EIB-u;

 

(b)   međunarodnoj financijskoj instituciji čiji je dioničar država članica;

 

(c)   banci u javnom vlasništvu ili instituciji u javnom vlasništvu, koja je osnovana kao pravni subjekt koji izvršava financijske aktivnosti na profesionalnoj osnovi.

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Pri upravljanju financijskim instrumentom na temelju stavka 2. upravljačko tijelo ili, pri upravljanju financijskim instrumentom na temelju stavka 3., tijelo koje provodi financijski instrument, vodi zasebne račune ili održava računovodstveni kod po prioritetu i po svakoj kategoriji regije za svaki programski doprinos i zasebno za sredstva iz članaka 54. i 56.

7.  Pri upravljanju financijskim instrumentom na temelju stavka 2. upravljačko tijelo ili, pri upravljanju financijskim instrumentom na temelju stavka 3., tijelo koje provodi financijski instrument, vodi zasebne račune ili održava računovodstveni kod po prioritetu i po svakoj kategoriji regije ili vrstama intervencija za EPFRR za svaki programski doprinos i zasebno za sredstva iz članaka 54. i 56.

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Zahtjevi u pogledu izvješćivanja o upotrebi financijskih instrumenata u predviđene svrhe ograničeni su na upravljačka tijela i financijske posrednike.

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kamate i drugi dobici koji se mogu pripisati potpori iz fondova koja se isplaćuje financijskim instrumentima upotrebljavaju se u okviru istog cilja ili ciljeva kao i početna potpora iz fondova, u okviru istog financijskog instrumenta; ili, nakon likvidacije financijskog instrumenta u ostalim financijskim instrumentima ili oblicima potpore, do kraja razdoblja prihvatljivosti.

2.  Kamate i drugi dobici koji se mogu pripisati potpori iz fondova koja se isplaćuje financijskim instrumentima upotrebljavaju se u okviru istog cilja ili ciljeva kao i početna potpora iz fondova, u okviru istog financijskog instrumenta; ili, nakon likvidacije financijskog instrumenta u ostalim financijskim instrumentima ili oblicima potpore za dodatna ulaganja u krajnje primatelje; ili, prema potrebi, za pokrivanje gubitaka u nominalnom iznosu doprinosa fondova financijskom instrumentu koji proizlaze iz negativnih kamata, ako takvi gubici nastanu unatoč tome što tijela koja provode financijske instrumente aktivno upravljaju novčanim sredstvima; do kraja razdoblja prihvatljivosti.

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Potpora iz fondova financijskim instrumentima uložena u krajnje primatelje, kao i sve vrste prihoda nastalih takvim ulaganjima koji se mogu pripisati potpori iz fondova, mogu se upotrebljavati za različito postupanje prema ulagačima koji rade u skladu s načelom tržišnog gospodarstva s pomoću primjerene podjele rizika i dobiti.

1.  Potpora iz fondova financijskim instrumentima uložena u krajnje primatelje, kao i sve vrste prihoda nastalih takvim ulaganjima koji se mogu pripisati potpori iz fondova, mogu se upotrebljavati za različito postupanje prema ulagačima koji rade u skladu s načelom tržišnog gospodarstva ili za druge oblike potpore Unije, s pomoću primjerene podjele rizika i dobiti, uzimajući u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja.

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Razina takvog različitog postupanja ne premašuje ono što je potrebno za stvaranje poticaja za privlačenje privatnih sredstava, kako je utvrđeno natjecateljskim postupkom ili neovisnom ocjenom.

2.  Razina takvog različitog postupanja ne premašuje ono što je potrebno za stvaranje poticaja za privlačenje privatnih sredstava, kako je utvrđeno natjecateljskim postupkom ili ex ante ocjenom provedenom u skladu s člankom 52. ove Uredbe.

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Sredstva vraćena prije isteka razdoblja prihvatljivosti financijskim instrumentima iz ulaganja u krajnje primatelje ili iz otpuštanja izdvojenih sredstava, kako je dogovoreno u ugovorima o jamstvu, uključujući kapitalni povrat sredstava i sve vrste nastalih prihoda koji se mogu pripisati potpori iz fondova, ponovno se upotrebljavaju u istim ili drugim financijskim instrumentima za daljnja ulaganja u krajnje primatelje, u okviru istog posebnog cilja ili posebnih ciljeva i za upravljanje troškovima i naknadama povezanima s takvim daljnjim ulaganjima.

1.  Sredstva vraćena prije isteka razdoblja prihvatljivosti financijskim instrumentima iz ulaganja u krajnje primatelje ili iz otpuštanja izdvojenih sredstava, kako je dogovoreno u ugovorima o jamstvu, uključujući kapitalni povrat sredstava i sve vrste nastalih prihoda koji se mogu pripisati potpori iz fondova, ponovno se upotrebljavaju u istim ili drugim financijskim instrumentima za daljnja ulaganja u krajnje primatelje, u okviru istog posebnog cilja ili posebnih ciljeva i za upravljanje troškovima i naknadama povezanima s takvim daljnjim ulaganjima, uzimajući u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja.

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uštede putem učinkovitijih operacija ne smatraju se ostvarenim prihodima za potrebe prvog podstavka. Osobito smanjenje troškova koje proizlazi iz mjera energetske učinkovitosti ne dovodi do odgovarajućeg smanjenja operativnih subvencija.

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Rashodi su prihvatljivi za doprinos iz fondova ako su nastali na teret korisnika ili privatnog partnera u operaciji JPP-a i ako su plaćeni u provedbi operacija, u razdoblju između datuma podnošenja programa Komisiji ili od 1. siječnja 2021., ovisno o tome što nastupi ranije, i 31. prosinca 2029.

Rashodi su prihvatljivi za doprinos iz fondova ako su nastali na teret korisnika ili privatnog partnera u operaciji JPP-a i ako su plaćeni u provedbi operacija, u razdoblju između datuma podnošenja programa Komisiji ili od 1. siječnja 2021., ovisno o tome što nastupi ranije, i 31. prosinca 2030.

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Cijela operacija ili njezin dio može se provesti izvan države članice, uključujući izvan EU-a, pod uvjetom da operacija pridonosi ciljevima programa.

4.  Cijela operacija ili njezin dio u okviru EFRR-a, ESF-a plus ili Kohezijskog fonda može se provesti izvan države članice, uključujući izvan EU-a, pod uvjetom da operacija spada u jednu od pet sastavnica cilja „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg), kako je definirano u članku 3. Uredbe (EU) [...] („Uredba o ETS-u”), te da pridonosi ciljevima programa.

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Operacije se ne odabiru za potporu fondova ako su fizički završene ili provedene u cijelosti prije nego što je upravljačkom tijelu podnesen zahtjev za financiranje u okviru programa, neovisno o tome jesu li izvršena sva plaćanja.

6.  Operacije se ne odabiru za potporu fondova ako su fizički završene ili provedene u cijelosti prije nego što je upravljačkom tijelu podnesen zahtjev za financiranje u okviru programa, neovisno o tome jesu li izvršena sva plaćanja. Ovaj stavak ne primjenjuje se na troškove povezane s naknadom dodatnih troškova u najudaljenijim regijama u okviru EFPR-a niti na rashode koji se financiraju posebnim dodatnim sredstvima za najudaljenije regije u skladu s EFRR-om i ESF-om plus.

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kamata na dug, s iznimkom u odnosu na bespovratna sredstva dana u obliku subvencija kamatne stope ili subvencija naknada za jamstvo;

(a)  kamata na dug, s iznimkom u odnosu na bespovratna sredstva dana u obliku subvencija kamatne stope ili subvencija naknada za jamstvo ili u odnosu na doprinos financijskim instrumentima koji proizlazi iz negativnih kamata;

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  porez na dodanu vrijednost („PDV”), osim za operacije ukupnog troška nižeg od 5 000 000 EUR.

Briše se.

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prihvatljivost za operacije povezane s porezom na dodanu vrijednost („PDV”) utvrđuje se na osnovi pojedinog slučaja, osim za operacije ukupnog troška nižeg od 5 000 000 EUR i za ulaganja i rashode krajnjih primatelja.

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica može skratiti rok iz prvog podstavka na tri godine u slučajevima koji se odnose na održavanje ulaganja ili radna mjesta koja su stvorili MSP-ovi.

Država članica može skratiti rok iz prvog podstavka na tri godine u propisno opravdanim slučajevima iz točaka (a), (b) i (c) koji se odnose na održavanje radnih mjesta koja su stvorili MSP-ovi.

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na bilo koju operaciju kojoj proizvodna aktivnost prestaje zbog stečaja koji nije prijevaran.

3.  Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na programske doprinose financijskim instrumentima ili iz financijskih instrumenata ni na bilo koju operaciju kojoj proizvodna aktivnost prestaje zbog stečaja koji nije prijevaran.

Amandman    270

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za stavak 1. točku (d) naknade za upravljanje temelje se na uspješnosti. Kada se tijela koja provode holding fond i/ili posebne fondove, na temelju članka 53. stavka 3. biraju putem izravne dodjele ugovora, iznos troškova i naknada za upravljanje isplaćenih tim tijelima koji može biti prijavljen kao prihvatljivi rashodi podliježe pragu od najviše 5 % ukupnog iznosa programskih doprinosa isplaćenih krajnjim primateljima u zajmovima, vlasničkim ili kvazivlasničkim ulaganjima ili izdvojenih kako je dogovoreno u ugovorima o jamstvu.

Za stavak 1. točku (d) naknade za upravljanje temelje se na uspješnosti. Tijekom prvih dvanaest mjeseci provedbe financijskog instrumenta, prihvatljiva je osnovna naknada za troškove i naknade za upravljanje. Kada se tijela koja provode holding fond i/ili posebne fondove, na temelju članka 53. stavka 2. biraju putem izravne dodjele ugovora, iznos troškova i naknada za upravljanje isplaćenih tim tijelima koji može biti prijavljen kao prihvatljivi rashodi podliježe pragu od najviše 5 % ukupnog iznosa programskih doprinosa isplaćenih krajnjim primateljima u zajmovima, vlasničkim ili kvazivlasničkim ulaganjima ili izdvojenih kako je dogovoreno u ugovorima o jamstvu.

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Taj se prag ne primjenjuje ako se odabir tijela koja provode financijske instrumente obavlja u natječajnom postupku u skladu s primjenjivim pravom i ako je natječajnim postupkom utvrđena potreba za višom razinom troškova i naknada za upravljanje.

Ako se odabir tijela koja provode financijske instrumente obavlja u natječajnom postupku u skladu s primjenjivim pravom i ako je natječajnim postupkom utvrđena potreba za višom razinom troškova i naknada za upravljanje, koje se temelje na učinku.

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju zakonitost i pravilnost rashoda navedenih u računima podnesenima Komisiji i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi spriječile, otkrile i ispravile te prijavile nepravilnosti.

2.  Države članice osiguravaju zakonitost i pravilnost rashoda navedenih u računima podnesenima Komisiji i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi spriječile, otkrile i ispravile te prijavile nepravilnosti. Države članice u potpunosti surađuju s OLAF-om.

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju kvalitetu i pouzdanost sustava praćenja i podataka o pokazateljima.

4.  Države članice osiguravaju kvalitetu, neovisnost i pouzdanost sustava praćenja i podataka o pokazateljima.

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice moraju imati mehanizme kojima se osigurava djelotvorno razmatranje pritužbi u vezi s fondovima. Države članice na zahtjev Komisije razmatraju pritužbe koje su podnesene Komisiji i koje ulaze u područje primjene njihovih programa te obavješćuje Komisiju o rezultatima tih razmatranja.

Države članice moraju imati mehanizme kojima se osigurava djelotvorno razmatranje pritužbi u vezi s fondovima. Opseg, pravila i postupci tih mehanizama odgovornost su država članica u skladu s njihovim institucionalnim i pravnim okvirom. Države članice na zahtjev Komisije u skladu s člankom 64. stavkom 4.a razmatraju pritužbe koje su podnesene Komisiji i koje ulaze u područje primjene njihovih programa te obavješćuje Komisiju o rezultatima tih razmatranja.

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 7. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da se sve razmjene informacija između korisnika i programskih tijela provode putem elektroničkih sustava za razmjenu podataka u skladu s Prilogom XII.

Države članice osiguravaju da se sve razmjene informacija između korisnika i programskih tijela provode putem elektroničkih sustava za razmjenu podataka koji su prilagođeni korisnicima u skladu s Prilogom XII.

Amandman    276

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 7. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za programe kojima pružaju potporu EFPR, FAMI, FUS i BMVI prvi se podstavak primjenjuje od 1. siječnja 2023.

Za programe kojima pružaju potporu EFPR, FAMI, FUS i BMVI prvi se podstavak primjenjuje od 1. siječnja 2022.

Amandman    277

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 7. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prvi se podstavak ne primjenjuje na programe iz članka [4. stavka 1. točke (c) podtočke vii.] Uredbe o ESF-u plus.

Prvi se podstavak ne primjenjuje na programe iz članka [4. stavka 1. podtočke xi.] Uredbe o ESF-u plus.

Amandman    278

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Komisija donosi provedbeni akt navodeći format koji se treba upotrijebiti za izvješćivanje o nepravilnostima u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 109. stavka 2. radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu tog članka.

(11)  Komisija donosi provedbeni akt navodeći format koji se treba upotrijebiti za izvješćivanje o nepravilnostima u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 109. stavka 2. radi osiguranja jedinstvenih uvjeta i pravila za provedbu tog članka.

Amandman    279

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija potvrđuje da države članice imaju sustave za upravljanje i kontrolu usklađene s ovom Uredbom i da ti sustavi djelotvorno rade tijekom provedbe programa. Komisija izrađuje revizijsku strategiju i plan revizije koji se temelje na procjeni rizika.

Komisija potvrđuje da države članice imaju sustave za upravljanje i kontrolu usklađene s ovom Uredbom i da ti sustavi djelotvorno i učinkovito rade tijekom provedbe programa. Komisija za države članice izrađuje revizijsku strategiju i plan revizije koji se temelje na procjeni rizika.

Amandman    280

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Revizije Komisije provode se do tri kalendarske godine nakon prihvata računa u koje su uključeni predmetni rashodi. Ovo se razdoblje ne primjenjuje na operacije u kojima postoji sumnja na prijevaru.

2.  Revizije Komisije provode se do dvije kalendarske godine nakon prihvata računa u koje su uključeni predmetni rashodi. Ovo se razdoblje ne primjenjuje na operacije u kojima postoji sumnja na prijevaru.

Amandman    281

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 4. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Komisija obavješćuje nadležno programsko tijelo najmanje 12 radnih dana unaprijed, osim u hitnim slučajevima. Službenici ili ovlašteni predstavnici države članice mogu sudjelovati u takvim revizijama;

(a)  Komisija obavješćuje nadležno programsko tijelo najmanje 15 radnih dana unaprijed, osim u hitnim slučajevima. Službenici ili ovlašteni predstavnici države članice mogu sudjelovati u takvim revizijama;

Amandman    282

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 4. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Komisija dostavlja nadležnom tijelu države članice preliminarne nalaze revizije na najmanje jednom službenom jeziku Unije najkasnije tri mjeseca nakon posljednjeg dana revizije;

(c)  Komisija dostavlja nadležnom tijelu države članice preliminarne nalaze revizije na najmanje jednom službenom jeziku Unije najkasnije dva mjeseca nakon posljednjeg dana revizije;

Amandman    283

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 4. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Komisija dostavlja izvješće o reviziji na najmanje jednom službenom jeziku Unije najkasnije tri mjeseca nakon što primi potpuni odgovor nadležnog tijela države članice na preliminarne nalaze revizije.

(d)  Komisija dostavlja izvješće o reviziji na najmanje jednom službenom jeziku Unije najkasnije dva mjeseca nakon što primi potpuni odgovor nadležnog tijela države članice na preliminarne nalaze revizije. Smatra se da je odgovor države članice potpun ako Komisija u roku od dva mjeseca nije izvijestila o postojanju dokumentacije koja se očekuje.

Amandman    284

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može produljiti rokove navedene u točkama (c) i (d) za tri dodatna mjeseca.

Komisija može u propisno opravdanim slučajevima produljiti rokove navedene u točkama (c) i (d) za dva dodatna mjeseca.

Amandman    285

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Ne dovodeći u pitanje članak 63. stavak 6., Komisija osigurava sustav za rješavanje pritužbi koji je dostupan svim građanima i dionicima.

Amandman    286

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijelo za reviziju mora biti javno tijelo koje je funkcionalno neovisno o subjektima nad kojima se provodi revizija.

2.  Tijelo za reviziju mora biti javno ili privatno tijelo koje je funkcionalno neovisno o upravljačkom tijelu i tijelima ili subjektima kojima su povjerene ili delegirane funkcije.

Amandman    287

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  evidentira i pohranjuje u elektronički sustav podatke o svim operacijama potrebne za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjere i revizije i osigurava sigurnost, potpunost i povjerljivost podataka i autentikaciju korisnika.

(e)  evidentira i pohranjuje u elektroničke sustave podatke o svim operacijama potrebne za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjere i revizije i osigurava sigurnost, potpunost i povjerljivost podataka i autentikaciju korisnika.

Amandman    288

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za odabir operacija upravljačko tijelo utvrđuje i primjenjuje nediskriminirajuće i transparentne kriterije i postupke kojima se osigurava ravnopravnost spolova i uzimaju u obzir Povelja Europske unije o temeljnim pravila i načelo održivog razvoja te politika Unije o okolišu u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a.

Za odabir operacija upravljačko tijelo utvrđuje i primjenjuje nediskriminirajuće i transparentne kriterije i postupke kojima se osiguravaju pristupačnost osobama s invaliditetom i ravnopravnost spolova i uzimaju u obzir Povelja Europske unije o temeljnim pravila i načelo održivog razvoja te politika Unije o okolišu u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a.

Amandman    289

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osigurava da odabrane operacije ispunjavaju uvjete programa i da pružaju djelotvoran doprinos ostvarenju njegovih posebnih ciljeva;

(a)  osigurava da su odabrane operacije održive i da ispunjavaju uvjete programa, kao i teritorijalnih strategija, i da pružaju djelotvoran doprinos ostvarenju njegovih posebnih ciljeva;

Amandman    290

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osigurava da odabrane operacije predstavljaju najbolji odnos između iznosa potpore, poduzetih aktivnosti i postizanja ciljeva;

(c)  osigurava da odabrane operacije predstavljaju odgovarajući odnos između iznosa potpore, poduzetih aktivnosti i postizanja ciljeva;

Amandman    291

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  osigurava da odabrane operacije obuhvaćene područjem primjene Direktive 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća48 podliježu procjeni utjecaja na okoliš ili postupku provjere na temelju zahtjeva te Direktive, kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća49;

(e)  osigurava da odabrane operacije obuhvaćene područjem primjene Direktive 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća48 podliježu procjeni utjecaja na okoliš ili postupku provjere te da su propisno uzeti u obzir procjena alternativnih rješenja i sveobuhvatno javno savjetovanje na temelju zahtjeva te Direktive, kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća49;

_________________

_________________

48 Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 28.1.2012., str. 1.).

48 Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 28.1.2012., str. 1.).

49 Direktiva 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 124, 25.4.2014., str. 1.).

49 Direktiva 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 124, 25.4.2014., str. 1.).

Amandman    292

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  ako su operacije započele prije podnošenja zahtjeva za financiranje upravljačkom tijelu, provjerava poštuje li se primjenjivo pravo;

(f)  ako su operacije započele prije podnošenja zahtjeva za financiranje upravljačkom tijelu, osigurava da se poštuje primjenjivo pravo;

Amandman    293

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 3. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  osigurava prilagodbu na promjenu klime za ulaganja u infrastrukturu čiji je očekivani životni vijek najmanje pet godina.

(j)  prije donošenja odluka o ulaganjima, osigurava prilagodbu na promjenu klime za ulaganja u infrastrukturu čiji je očekivani životni vijek najmanje pet godina, kao i primjenu načela „energetska učinkovitost na prvome mjestu”.

Amandman    294

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a   Upravljačko tijelo također može odlučiti, u opravdanim slučajevima, doprinositi do 5 % financijskih sredstava koja su dodijeljena u okviru programa u okviru EFRR-a i ESF-a plus posebnim projektima unutar države članice prihvatljive u okviru programa Obzor Europa, uključujući i one odabrane u drugoj fazi, pod uvjetom da ti posebni projekti pridonose ciljevima programa u toj državi članici.

Amandman    295

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kada upravljačko tijelo odabire operacije od strateške važnosti, mora o tome odmah obavijestiti Komisiju te dostavlja sve relevantne informacije o toj operaciji.

6.  Kada upravljačko tijelo odabire operacije od strateške važnosti, o tome obavještava Komisiju u roku od jednog mjeseca te joj dostavlja sve relevantne informacije o toj operaciji, uključujući i analizu troškova i koristi.

Amandman    296

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ovisno o dostupnosti financiranja osiguravaju da je korisnik primio cijeli dugovani iznos najkasnije 90 dana od datuma na koji je korisnik podnio zahtjev za plaćanje;

(b)  u pogledu pretfinanciranja i međuplaćanja osiguravaju da je korisnik primio cijeli dugovani iznos za provjerene rashode najkasnije 60 dana od datuma na koji je korisnik podnio zahtjev za plaćanje;

Amandman    297

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izrade i podnošenja zahtjeva za plaćanje Komisiji u skladu s člancima 85. i 86.;

(a)  izrade i podnošenja zahtjeva za plaćanje Komisiji u skladu s člancima 85. i 86. i uzimajući u obzir revizije koje je provelo tijelo za reviziju ili koje su provedene pod njegovom nadležnošću;

Amandman    298

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sastavljanja računa u skladu s člankom 92. i vođenja evidencije o svim elementima računa u elektroničkom sustavu;

(b)  sastavljanja i predstavljanja računa i potvrđivanja njihove potpunosti, točnosti i ispravnosti u skladu s člankom 92. i vođenja evidencije o svim elementima računa u elektroničkom sustavu;

Amandman    299

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Revizija se provodi u odnosu na normu koja se primjenjivala u trenutku postizanja dogovora oko revidirane operacije, osim ako su nove norme povoljnije za korisnika.

Amandman    300

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.b  Otkrivanje nepravilnosti u okviru revizije operacije koja ima za posljedicu novčanu kaznu ne može dovesti do širenja područja primjene kontrole ni do financijskih ispravaka izvan rashoda obuhvaćenih obračunskom godinom revidiranih rashoda.

Amandman    301

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijelo za reviziju priprema revizijsku strategiju na temelju procjene rizika, uzimajući u obzir opis sustava upravljanja i kontrole naveden u članku 63. stavku 9., kojom moraju biti obuhvaćene revizije sustava i revizije operacija. Revizijska strategija uključuje revizije sustava novoutvrđenih upravljačkih tijela i tijela zaduženih za računovodstvenu funkciju u roku od devet mjeseci nakon završetka njihove prve godine rada. Revizijska strategija priprema se u skladu s predloškom utvrđenim u Prilogu XVIII., ažurira se jednom godišnje nakon prvog godišnjeg izvješća o kontroli i revizorskog mišljenja koji su dostavljeni Komisiji. Može obuhvaćati jedan program ili više njih.

1.  Tijelo za reviziju nakon savjetovanja s upravljačkim tijelom priprema revizijsku strategiju na temelju procjene rizika, uzimajući u obzir opis sustava upravljanja i kontrole naveden u članku 63. stavku 9., kojom moraju biti obuhvaćene revizije sustava i revizije operacija. Revizijska strategija uključuje revizije sustava novoutvrđenih upravljačkih tijela i tijela zaduženih za računovodstvenu funkciju. Revizija se provodi u roku od devet mjeseci nakon završetka njihove prve godine rada. Revizijska strategija priprema se u skladu s predloškom utvrđenim u Prilogu XVIII., ažurira se jednom godišnje nakon prvog godišnjeg izvješća o kontroli i revizorskog mišljenja koji su dostavljeni Komisiji. Može obuhvaćati jedan program ili više njih. Tijelo za reviziju u okviru revizijske strategije može odrediti ograničenje za revizije u pogledu jednog računa.

Amandman    302

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju neslaganja između Komisije i države članice o nalazima revizije primjenjuje se postupak rješavanja sporova.

Amandman    303

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i tijela za reviziju prvo upotrebljavaju sve informacije i evidenciju dostupne u elektroničkom sustavu iz članka 66. stavka 1. točke (e), uključujući rezultate provjera upravljanja, i traže dodatne dokumente i revizijske dokaze od predmetnih korisnika ako je to, na temelju njihove stručne procjene, potrebno za potporu čvrstih zaključaka revizije.

Komisija i tijela za reviziju prvo upotrebljavaju sve informacije i evidenciju dostupne u elektroničkim sustavima iz članka 66. stavka 1. točke (e), uključujući rezultate provjera upravljanja, i traže dodatne dokumente i revizijske dokaze od predmetnih korisnika ako je to, na temelju njihove stručne procjene, potrebno za potporu čvrstih zaključaka revizije.

Amandman    304

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravljačko tijelo provodi provjere upravljanja na licu mjesta u skladu s člankom 68. stavkom 1. samo na razini tijela koja provode financijski instrument te, u kontekstu jamstvenih fondova, na razini tijela koja pružaju temeljne isplaćene nove zajmove.

1.  Upravljačko tijelo provodi provjere upravljanja na licu mjesta u skladu s člankom 68. stavkom 1. samo na razini tijela koja provode financijski instrument te, u kontekstu jamstvenih fondova, na razini tijela koja pružaju temeljne isplaćene nove zajmove. Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 127. Financijske uredbe, ako financijski instrument pruža izvješća o kontroli kojima se podupire zahtjev za plaćanje, upravljačko tijelo može odlučiti da neće provoditi provjere upravljanja na licu mjesta.

Amandman    305

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim, EIB ili druge međunarodne financijske institucije u kojima je država članica dioničar upravljačkom tijelu dostavljaju izvješća o kontroli koja podupiru zahtjeve za plaćanje.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    306

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Tijelo za reviziju provodi revizije sustava i operacija u skladu s člancima 71., 73. ili 77. na razini tijela koja provode financijski instrument te, u kontekstu jamstvenih fondova, na razini tijela koja pružaju temeljne nove zajmove.

3.  Tijelo za reviziju provodi revizije sustava i operacija u skladu s člancima 71., 73. ili 77. na razini tijela koja provode financijski instrument te, u kontekstu jamstvenih fondova, na razini tijela koja pružaju temeljne nove zajmove. Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 127. Financijske uredbe, ako financijski instrument tijelu za reviziju do kraja svake kalendarske godine dostavlja godišnje izvješće o reviziji koje su sastavili njegovi vanjski revizori, koje obuhvaća elemente iz Priloga XVII., tijelo za reviziju može odlučiti da neće provoditi daljnje revizije.

Amandman    307

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  U kontekstu jamstvenih fondova tijela odgovorna za reviziju programa mogu provesti provjere ili revizije tijela koja pružaju nove temeljne zajmove samo kada se dogode jedna ili više od sljedećih situacija:

 

(a) popratni dokumenti kojima se dokazuje potpora financijskih instrumenata krajnjim primateljima nisu dostupni na razini upravljačkog tijela ili na razini tijela koja provode financijske instrumente;

 

(b) postoje dokazi da dokumenti dostupni na razini upravljačkog tijela ili na razini tijela koja provode financijske instrumente ne pokazuju stvarnu i točnu evidenciju pružene potpore.

Amandman    308

Prijedlog uredbe

Članak 76. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje pravila o državnoj potpori, upravljačko tijelo osigurava da se svi prateći dokumenti povezani s operacijom koju podupiru fondovi vode na primjerenoj razini tijekom razdoblja od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje upravljačkog tijela korisniku.

1.  Ne dovodeći u pitanje pravila o državnoj potpori, upravljačko tijelo osigurava da se svi prateći dokumenti povezani s operacijom koju podupiru fondovi vode na primjerenoj razini tijekom razdoblja od tri godine od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje upravljačkog tijela korisniku.

Amandman    309

Prijedlog uredbe

Članak 76. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Razdoblje čuvanja dokumenta može se smanjiti, razmjerno profilu rizičnosti i veličini korisnika, odlukom upravljačkog tijela.

Amandman    310

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pretfinanciranje za svaki fond isplaćuje se u godišnjim obrocima prije 1. srpnja svake godine, ovisno o raspoloživosti sredstava, kako slijedi:

Pretfinanciranje za svaki fond isplaćuje se u godišnjim obrocima prije 1. srpnja svake godine kako slijedi:

Amandman    311

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  2022.: 0,5 %;

(b)  2022.: 0,7 %;

Amandman    312

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  2023.: 0,5 %;

(c)  2023.: 1 %;

Amandman    313

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  2024.: 0,5 %;

(d)  2024.: 1,5 %;

Amandman    314

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 2. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  2025.: 0,5 %;

(e)  2025.: 2 %;

Amandman    315

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 2. – podstavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  2026.: 0,5 %

(f)  2026.: 2 %

Amandman    316

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  iznos za tehničku pomoć izračunat u skladu s člankom 31. stavkom 2.;

(b)  iznos za tehničku pomoć izračunat u skladu s člankom 31.;

Amandman    317

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 4. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  u slučaju državne potpore, zahtjev za plaćanje može uključivati predujmove koje je korisniku isplatilo tijelo koje dodjeljuje potporu, pod sljedećim kumulativnim uvjetima: ti predujmovi podliježu jamstvu bake ili jednakovrijednom jamstvu, ne prelaze 40 % ukupnog iznosa potpore koja se dodjeljuje korisniku za određenu operaciju i pokriveni su rashodima koje korisnici plaćaju te se potkrepljuju računima s potvrdom plaćanja u roku od 3 godine.

Amandman    318

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se financijski instrumenti provode u skladu s člankom 53. stavkom 2., zahtjevi za plaćanje podneseni u skladu s Prilogom XIX. obuhvaćaju ukupne isplaćene iznose ili, u slučaju jamstava, izdvojene iznose kako je dogovoreno u ugovorima o jamstvu, od strane upravljačkog tijela krajnjim primateljima kako je navedeno u članku 62. stavku 1 točkama (a), (b) i (c).

1.  Ako se financijski instrumenti provode u skladu s člankom 53. stavkom 1., zahtjevi za plaćanje podneseni u skladu s Prilogom XIX. obuhvaćaju ukupne isplaćene iznose ili, u slučaju jamstava, izdvojene iznose kako je dogovoreno u ugovorima o jamstvu, od strane upravljačkog tijela krajnjim primateljima kako je navedeno u članku 62. stavku 1 točkama (a), (b) i (c).

Amandman    319

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se financijski instrumenti provode u skladu s člankom 53. stavkom 3., zahtjevi za plaćanja koji obuhvaćaju rashode za financijske instrumente podnose se u skladu sa sljedećim uvjetima:

2.  Ako se financijski instrumenti provode u skladu s člankom 53. stavkom 2., zahtjevi za plaćanja koji obuhvaćaju rashode za financijske instrumente podnose se u skladu sa sljedećim uvjetima:

Amandman    320

Prijedlog uredbe

Članak 87. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podložno raspoloživom financiranju, Komisija izvršava međuplaćanja najkasnije 60 dana nakon datuma na koji je Komisija primila zahtjev za plaćanje.

1.  Komisija izvršava međuplaćanja najkasnije 60 dana nakon datuma na koji je Komisija primila zahtjev za plaćanje.

Amandman    321

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  postoje dokazi koji ukazuju na ozbiljan nedostatak i za koje nisu poduzete korektivne mjere,

(a)  postoji ozbiljan nedostatak za koji nisu poduzete korektivne mjere,

Amandman    322

Prijedlog uredbe

Članak 91. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  država članica nije poduzela potrebnu mjeru u skladu s člankom 15. stavkom 6.

Briše se.

Amandman    323

Prijedlog uredbe

Članak 99. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija opoziva bilo koji iznos u programu koji nije iskorišten za pretfinanciranje u skladu s člankom 84. ili za koji nije podnesen zahtjev za plaćanje u skladu s člancima 85. i 86. do 26. prosinca druge financijske godine nakon godine proračunskih obveza za razdoblje 2021.– 2026.

1.  Komisija opoziva bilo koji iznos u programu koji nije iskorišten za pretfinanciranje u skladu s člankom 84. ili za koji nije podnesen zahtjev za plaćanje u skladu s člancima 85. i 86. do 31. prosinca treće financijske godine nakon godine proračunskih obveza za razdoblje 2021.– 2026.

Amandman    324

Prijedlog uredbe

Članak 99. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Iznos koji treba biti obuhvaćen predfinanciranjem ili zahtjevima za plaćanje u roku utvrđenom u prvom stavku u vezi s proračunskim obvezama za 2021. bit će 60 % te obveze. Za svaku proračunsku obvezu za godine od 2022. do 2025. dodat će se 10 % proračunskih obveza za 2021. radi izračuna iznosa koji trebaju biti obuhvaćeni.

Briše se.

Amandman    325

Prijedlog uredbe

Članak 99. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Dio obveza koje ostanu otvorene 31. prosinca 2029. opoziva se ako jamstveni paket i konačno izvješće o uspješnosti za programe koje podupiru ESF+, EFRR i Kohezijski fond nisu dostavljeni Komisiji do roka utvrđenog u članku 38. stavku 1.

3.  Dio obveza koje ostanu otvorene 31. prosinca 2030. opoziva se ako jamstveni paket i konačno izvješće o uspješnosti za programe koje podupiru ESF+, EFRR i Kohezijski fond nisu dostavljeni Komisiji do roka utvrđenog u članku 38. stavku 1.

Amandman    326

Prijedlog uredbe

Članak 100. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  nije bilo moguće pravovremeno podnijeti zahtjev za plaćanje zbog kašnjenja na razini Unije u utvrđivanju pravnog i administrativnog okvira za fondove za razdoblje od 2021. do 2027.

Amandman    327

Prijedlog uredbe

Članak 101. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica ima rok od mjesec dana u kojem može pristati na iznos odobrenih sredstava koji će biti opozvan ili dostaviti svoje primjedbe.

2.  Država članica ima rok od dva mjeseca u kojem može pristati na iznos odobrenih sredstava koji će biti opozvan ili dostaviti svoje primjedbe.

Amandman    328

Prijedlog uredbe

Članak 102. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFRR-om, ESF-om plus i Kohezijskim fondom podržava se cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” u svim regijama koje odgovaraju razini 2 zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku („regije razine NUTS 2”) uspostavljenoj Uredbom (EZ) br. 1059/2003, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 868/2014.

1.  EFRR-om, ESF-om plus i Kohezijskim fondom podržava se cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” u svim regijama koje odgovaraju razini 2 zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku („regije razine NUTS 2”) uspostavljenoj Uredbom (EZ) br. 1059/2003, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2016/2066.

Amandman    329

Prijedlog uredbe

Članak 103. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju dostupna za proračunsku obvezu za razdoblje 2021.–2027. iznose 330 624 388 630 EUR prema cijenama iz 2018.

Sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju dostupna za proračunsku obvezu za razdoblje 2021.–2027. iznose 378 097 000 000 EUR prema cijenama iz 2018.

 

(Ovom se izmjenom nastoji vratiti iznos jednak onom raspoloživom za razdoblje 2014. – 2020., uz potrebna povećanja, u skladu sa stajalištem EP-a o prijedlogu VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. Ona iziskuje posljedičnu prilagodbu izračuna u Prilogu XXII.)

Amandman    330

Prijedlog uredbe

Članak 103. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provedbenim aktom donosi odluku u kojoj se određuje godišnja raščlamba ukupnih sredstava po državi članici u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” po kategoriji regija, zajedno s popisom prihvatljivih regija u skladu s metodologijom određenom u Prilogu XXII.

Komisija provedbenim aktom donosi odluku u kojoj se određuje godišnja raščlamba ukupnih sredstava po državi članici u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” po kategoriji regija, zajedno s popisom prihvatljivih regija u skladu s metodologijom određenom u Prilogu XXII. Minimalna ukupna dodijeljena sredstva iz fondova na nacionalnoj razini trebala bi iznositi 76 % proračuna dodijeljenog svakoj državi članici ili regiji za razdoblje 2014. – 2020.

Amandman    331

Prijedlog uredbe

Članak 103. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

S obzirom na posebnu važnost financijskih sredstava u okviru kohezijske politike namijenjenih za prekograničnu i transnacionalnu suradnju i za najudaljenije regije, kriteriji prihvatljivosti za takvo financiranje ne bi smjeli biti manje povoljni nego u razdoblju 2014. – 2020. te bi se njima trebao zajamčiti što veći kontinuitet postojećih programa.

 

(Ova izmjena iziskuje posljedične prilagodbe izračuna u Prilogu XXII.)

Amandman    332

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Sredstva za cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” iznose 97,5 % ukupnih sredstava (tj. ukupno 322 194 388 630 EUR) i dodjeljuju se kako slijedi:

1.  Sredstva za cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” iznose 97 % ukupnih sredstava (tj. ukupno 366 754 000 000 EUR prema cijenama iz 2018.). Od tog iznosa 5 900 000 000 EUR dodjeljuje se za jamstvo za djecu od sredstava u okviru ESF-a plus. Ostatak omotnice u iznosu od 360 854 000 000 EUR (u cijenama iz 2018. dodjeljuje se kako slijedi:

Amandman    333

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  61.6 % (tj. ukupno 198 621 593 157 EUR) za slabije razvijene regije;

(a)  61.6 % (tj. ukupno 222 453 894 000 EUR) za slabije razvijene regije;

Amandman    334

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  14,3 % (tj. ukupno 45 934 516 595 EUR) za tranzicijske regije;

(b)  14,3 % (tj. ukupno 51 446 129 000 EUR) za tranzicijske regije;

Amandman    335

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  10,8 % (tj. ukupno 34 842 689 000 EUR) za razvijenije regije;

(c)  10,8 % (tj. ukupno 39 023 410 000 EUR) za razvijenije regije;

Amandman    336

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  12,8 % (tj. ukupno 41 348 556 877 EUR) za države članice koje primaju potporu iz Kohezijskog fonda;

(d)  12,8 % (tj. ukupno 46 309 907 000 EUR) za države članice koje primaju potporu iz Kohezijskog fonda;

Amandman    337

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  0.4 % (tj. ukupno 1 447 034 001 EUR) kao dodatno financiranje za najudaljenije regije utvrđene u članku 349. UFEU-a i regije razine NUTS 2 koje ispunjavaju kriterije iz članka 2. Protokola br. 6 uz Akt o pristupanju iz 1994.

(e)  0.4 % (tj. ukupno 1 620 660 000 EUR) kao dodatno financiranje za najudaljenije regije utvrđene u članku 349. UFEU-a i regije razine NUTS 2 koje ispunjavaju kriterije iz članka 2. Protokola br. 6 uz Akt o pristupanju iz 1994.

Amandman    338

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznos sredstava dostupnih za ESF+ u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” je 88 646 194 590 EUR.

Iznos sredstava dostupnih za ESF+ iznosi 28,8 % resursa u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, to jest 105 686 000 000 EUR prema cijenama iz 2018. To ne uključuje financijsku omotnicu za komponentu za zapošljavanje i socijalne inovacije ili komponentu zdravstva.

Amandman    339

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznos dodatnog financiranja za najudaljenije regije iz stavka 1. točke (e) koji se dodjeljuje ESF-u plus iznosi 376 928 934 EUR.

Iznos dodatnog financiranja za najudaljenije regije iz stavka 1. točke (e) koji se dodjeljuje ESF-u plus iznosi 0,4 % resursa iz prvog podstavka, to jest 424 296 054 EUR prema cijenama iz 2018.

Amandman    340

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznos potpore iz Kohezijskog fonda koja se treba prenijeti u CEF iznosi 10 000 000 000 EUR. Potrošit će se na projekte prometne infrastrukture na temelju objave posebnih poziva u skladu s Uredbom (EU) [broj nove Uredbe o CEF-u] isključivo u državama članicama koje su prihvatljive za financiranje iz Kohezijskog fonda.

Iznos potpore iz Kohezijskog fonda koja se treba prenijeti u CEF iznosi 4 000 000 000 EUR u cijenama iz 2018. Potrošit će se na projekte prometne infrastrukture, uzimajući u obzir potrebe država članica i regija za ulaganjem u infrastrukturu, na temelju objave posebnih poziva u skladu s Uredbom (EU) [broj nove Uredbe o CEF-u] isključivo u državama članicama koje su prihvatljive za financiranje iz Kohezijskog fonda.

Amandman    341

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 4. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

30 % sredstava prenesenih u CEF bit će odmah nakon prijenosa stavljeno na raspolaganje svim državama članicama koje su prihvatljive za financiranje iz Kohezijskog fonda kako bi se financirali projekti prometne infrastrukture u skladu s Uredbom (EU) [nova Uredba o CEF-u].

Briše se.

Amandman    342

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 4. – podstavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravila koja se primjenjuju na sektor prometa u okviru Uredbe (EU) [nova Uredba o CEF-u] primjenjuju se na posebne pozive iz četvrtog podstavka. Do 31. prosinca 2023. odabirom projekata prihvatljivih za financiranje poštuje se nacionalna raspodjela sredstava u okviru Kohezijskog fonda u pogledu 70 % sredstava prenesenih u CEF.

Pravila koja se primjenjuju na sektor prometa u okviru Uredbe (EU) [nova Uredba o CEF-u] primjenjuju se na posebne pozive iz četvrtog podstavka. Do 31. prosinca 2023. odabirom projekata prihvatljivih za financiranje poštuje se nacionalna raspodjela sredstava u okviru Kohezijskog fonda.

Amandman    343

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  500 000 000 EUR iz strukturnih fondova za cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” dodjeljuje se Europskoj urbanoj inicijativi u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja Komisije.

5.  560 000 000 EUR prema cijenama iz 2018. iz strukturnih fondova za cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” dodjeljuje se Europskoj urbanoj inicijativi u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja Komisije.

Amandman    344

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  175 000 000 EUR sredstava ESF-a plus za cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” dodjeljuje se za transnacionalnu suradnju kojom se podupiru inovativna rješenja u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja Komisije.

6.  196 000 000 EUR prema cijenama iz 2018. sredstava ESF-a plus za cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” dodjeljuje se za transnacionalnu suradnju kojom se podupiru inovativna rješenja u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja Komisije.

Amandman    345

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Sredstva za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) iznose 2,5 % ukupnih sredstava koja su raspoloživa za proračunsku obvezu iz fondova za razdoblje 2021.–2027. (tj. ukupno 8 430 000 000 EUR).

7.  Sredstva za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) iznose 3 % ukupnih sredstava koja su raspoloživa za proračunsku obvezu iz fondova za razdoblje 2021.–2027. (tj. ukupno 11 343 000 000 EUR prema cijenama iz 2018.).

Amandman    346

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  najviše 15 % ukupnih sredstava dodijeljenih za slabije razvijene regije na tranzicijske regije ili razvijenije regije te sredstava za tranzicijske regije na razvijenije regije;

(a)  najviše 5 % ukupnih sredstava dodijeljenih za slabije razvijene regije na tranzicijske regije ili razvijenije regije te sredstava za tranzicijske regije na razvijenije regije;

Amandman    347

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 3. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  70 % za slabije razvijene regije;

(a)  85 % za slabije razvijene regije;

Amandman    348

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  55 % za tranzicijske regije;

(b)  65 % za tranzicijske regije;

Amandman    349

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  40 % za razvijenije regije.

(c)  50 % za razvijenije regije.

Amandman    350

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Stope sufinanciranja iz točke (a) također se primjenjuju na najudaljenije regije.

Stope sufinanciranja iz točke (a) također se primjenjuju na najudaljenije regije i na dodatna dodijeljena sredstva za najudaljenije regije.

Amandman    351

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Stopa sufinanciranja za Kohezijski fond na razini svakog prioriteta ne smije biti veća od 70 %.

Stopa sufinanciranja za Kohezijski fond na razini svakog prioriteta ne smije biti veća od 85 %.

Amandman    352

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 3. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uredbom o ESF-u plus mogu se utvrditi više stope sufinanciranja za prioritete kojima se podupiru inovativne aktivnosti u skladu s člankom [14.] te Uredbe.

U propisno opravdanim slučajevima, Uredbom o ESF-u plus mogu se utvrditi više stope sufinanciranja, u iznosu do 90 %, za prioritete kojima se podupiru inovativne aktivnosti u skladu s člankom [13.] i člankom [4. stavkom 1. podtočkama (x)] i [(xi)] te Uredbe, kao i za programe za ublažavanje materijalne oskudice u skladu s člankom [9.], za nezaposlenost mladih u skladu s člankom [10.], za podržavanje europske garancije za djecu u skladu s člankom [10.a] i za transnacionalnu suradnju u skladu s člankom [11.b].

Amandman    353

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Stopa sufinanciranja za programe Interrega ne smije biti viša od 70 %.

Stopa sufinanciranja za programe Interrega ne smije biti viša od 85 %.

Amandman    354

Prijedlog uredbe

Članak 107. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 108. radi izmjene prilogā ovoj Uredbi kako bi se prilagodila promjenama koje nastupe tijekom programskog razdoblja za elemente ove Uredbe koji nisu ključni, osim za Priloge III., IV., X. i XXII.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 108. radi izmjene prilogā ovoj Uredbi kako bi se prilagodila promjenama koje nastupe tijekom programskog razdoblja za elemente ove Uredbe koji nisu ključni, osim za Priloge III., IV., X. i XXII. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 108. kako bi izmijenila Delegiranu uredbu (EU) 204/2014, na koju se upućuje u članku 6. stavku 3., i prilagodila je ovoj Uredbi.

Amandman    355

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 63. stavka 10., članka 73. stavka 4., članka 88. stavka 4., članka 89. stavka 4. i članka 107. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 3., članka 63. stavka 10., članka 73. stavka 4., članka 88. stavka 4., članka 89. stavka 4. i članka 107. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe do 31. prosinca 2027.

Amandman    356

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 63. stavka 10., članka 73. stavka 4., članka 88. stavka 4. i članka 89. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 3, članka 63. stavka 10., članka 73. stavka 4., članka 88. stavka 4., članka 89. stavka 4. i članka 107. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    357

Prijedlog uredbe

Članak 108. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 63. stavka 10., članka 73. stavka 4., članka 88. stavka 4. i članka 89. stavka 4. članka 107. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 3., članka 63. stavka 10., članka 73. stavka 4., članka 88. stavka 4. i članka 89. stavka 4. članka 107. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    358

Prijedlog uredbe

Članak 110. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uredba (EZ) br. 1303/2013 ili bilo koji drugi akt primjenjiv na programsko razdoblje 2014. – 2020. nastavlja se primjenjivati na programe i operacije koji primaju potporu iz EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda i EFPR-a u okviru tog razdoblja.

Uredba (EZ) br. 1303/2013 ili bilo koji drugi akt primjenjiv na programsko razdoblje 2014. – 2020. nastavlja se primjenjivati na programe i operacije koji primaju potporu iz EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda, EPFRR-a i EFPR-a u okviru tog razdoblja.

Amandman    359

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – redak 001 – stupac 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

001  Ulaganja u fiksnu imovinu u mikropoduzećima izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija

001  Ulaganja u fiksnu imovinu u mikropoduzećima izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija ili povezanima s konkurentnošću

Amandman    360

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – redak 002 – stupac 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

002  Ulaganja u fiksnu imovinu u malim i srednjim poduzećima (uključujući privatne istraživačke centre) izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija

002  Ulaganja u fiksnu imovinu u malim i srednjim poduzećima (uključujući privatne istraživačke centre) izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija ili povezanima s konkurentnošću

Amandman    361

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – redak 004 – stupac 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

004  Ulaganja u nematerijalnu imovinu u mikropoduzećima izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija

004  Ulaganja u nematerijalnu imovinu u mikropoduzećima izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija ili povezanima s konkurentnošću

Amandman    362

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – redak 005 – stupac 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

005  Ulaganja u nematerijalnu imovinu u malim i srednjim poduzećima (uključujući privatne istraživačke centre) izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija

005  Ulaganja u nematerijalnu imovinu u malim i srednjim poduzećima (uključujući privatne istraživačke centre) izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija ili povezanima s konkurentnošću

Amandman    363

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – redak 035 – stupac 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

035  Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te sprečavanje i upravljanje rizicima povezanima s klimom: poplave (uključujući podizanje svijesti, civilnu zaštitu te sustave i infrastrukturu upravljanja katastrofama)

035  Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te sprečavanje i upravljanje rizicima povezanima s klimom: poplave i klizišta (uključujući podizanje svijesti, civilnu zaštitu te sustave i infrastrukturu upravljanja katastrofama)

Amandman    364

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – redak 043

 

Tekst koji je predložila Komisija

043

Gospodarenje kućanskim otpadom: mehaničko-biološka obrada, termalna obrada

0%

100%

Izmjena

 

Briše se.

 

 

Amandman    365

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 3. – redak 056 – stupac 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

056  Novoizgrađene autoceste i ceste – osnovna mreža TEN-T

056  Novoizgrađene autoceste, mostovi i ceste – osnovna mreža TEN-T

Amandman    366

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 3. – redak 057 – stupac 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

057  Novoizgrađene autoceste i ceste – sveobuhvatna mreža TEN-T

057  Novoizgrađene autoceste, mostovi i ceste – sveobuhvatna mreža TEN-T

Amandman    367

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 3. – redak 060 – stupac 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

060  Obnovljene ili poboljšane autoceste i ceste – osnovna mreža TEN-T

060  Obnovljene ili poboljšane autoceste, mostovi i ceste – osnovna mreža TEN-T

Amandman    368

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 3. – redak 061 – stupac 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

061  Obnovljene ili poboljšane autoceste i ceste – sveobuhvatna mreža TEN-T

061  Obnovljene ili poboljšane autoceste, mostovi i ceste – sveobuhvatna mreža TEN-T

Amandman    369

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 5. – redak 128. – stupac 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

128  Zaštita, razvoj i promicanje resursa javnog turizma i povezanih turističkih usluga

128  Zaštita, razvoj i promicanje resursa javnog turizma i turističkih usluga

Amandman    370

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 5. – redak 130. – stupac 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

130  Zaštita, razvoj i promicanje prirodne baštine i ekoturizma

130  Zaštita, razvoj i promicanje prirodne baštine i ekoturizma izvan područja mreže Natura 2000

Amandman    371

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 3. – redak 12. – stupac Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Gradovi i predgrađa

Gradovi, predgrađa i povezana ruralna područja

Amandman    372

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 3. – redak 16. – stupac Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Rijetko naseljena područja

Ruralna i rijetko naseljena područja

Amandman    373

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 3. – redak 22. – stupac Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Gradovi i predgrađa

Gradovi, predgrađa i povezana ruralna područja

Amandman    374

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 3. – redak 26. – stupac Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Rijetko naseljena područja

Ruralna i rijetko naseljena područja

Amandman    375

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 3. – redak 32. – stupac Druga vrsta teritorijalnog alata u okviru cilja politike br. 5

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Gradovi i predgrađa

Gradovi, predgrađa i povezana ruralna područja

Amandman    376

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 3. – redak 36. – stupac Druga vrsta teritorijalnog alata u okviru cilja politike br. 5

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Rijetko naseljena područja

Ruralna i rijetko naseljena područja

Amandman    377

Prijedlog uredbe

Prilog I. – tablica 4. – redak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

17  Turizam i djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Amandman    378

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Tablica Horizontalni uvjeti koji omogućuju provedbu – redak 6. – stupac 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uspostavljen je nacionalni okvir za provedbu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom koji uključuje:

Uspostavljen je nacionalni okvir za provedbu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom koji uključuje:

1.  ciljeve s mjerljivim podciljevima, prikupljanje podataka i mehanizam praćenja;

1.  ciljeve s mjerljivim podciljevima, prikupljanje podataka i mehanizam praćenja, primjenjive na sve ciljeve politika;

2.  mehanizme kojima se osigurava da se tijekom pripreme i provedbe programâ uzima u obzir politika pristupačnosti te poštuju propisi i standardi koji se odnose na pristupačnost.

2.  mehanizme kojima se osigurava da se tijekom pripreme i provedbe programâ uzima u obzir politika pristupačnosti te poštuju propisi i standardi koji se odnose na pristupačnost, u skladu s odredbama UNCPRD-a, te da se uključe u kriterije i obveze za odabir projekta.

 

2.a  mehanizme izvješćivanja odboru za praćenje o usklađenosti operacija kojima se daje potpora.

 

 

 

Amandman    379

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Tablica Horizontalni uvjeti koji omogućuju provedbu – redak 6.a (novi)

 

 

Izmjena

Provedba načela i prava europskog stupa socijalnih prava kojima se doprinosi stvarnoj konvergenciji i koheziji u Europskoj uniji.

Mjere na nacionalnoj razini kojima se osigurava pravilna provedba načela europskog stupa socijalnih prava kojima se doprinosi uzlaznoj socijalnoj konvergenciji i koheziji u EU-u, posebno onih načela kojima se sprečava nepošteno tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

Amandman    380

Prijedlog uredbe

Prilog III. – Tablica Horizontalni uvjeti koji omogućuju provedbu – redak 6.b (novi)

 

 

Izmjena

Djelotvorna primjena načela partnerstva

Uspostavljen je okvir kako bi svi partneri imali punopravnu ulogu u pripremi, provedbi, praćenju i evaluaciji programa, koji uključuje:

 

1.  mjere kojima se osiguravaju transparentni postupci za uključivanje partnera

 

2.  mjere za širenje i objavljivanje informacija koje su relevantne partnerima za pripremu i praćenje sastanaka

 

3.  potporu za osnaživanje partnera i izgradnju kapaciteta

Amandman    381

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 2. – redak 2 – stupac 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postoji nacionalni energetski i klimatski plan koji uključuje:

Postoji nacionalni energetski i klimatski plan koji je u skladu s ciljem Pariškog sporazuma o ograničavanju globalnog zatopljenja na 1,5°C i koji uključuje:

1.  sve elemente koji se zahtijevaju u predlošku u Prilogu I. Uredbe o upravljanju energetskom unijom

1.  sve elemente koji se zahtijevaju u predlošku u Prilogu I. Uredbe o upravljanju energetskom unijom

2.  okviran opis predviđenih financijskih sredstava i mehanizama za mjere kojima se promiče niskougljičnu energiju

2.  opis predviđenih financijskih sredstava i mehanizama za mjere kojima se promiče niskougljičnu energiju

Amandman    382

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 2. – redak 4. – stupac 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EFRR i Kohezijski fond:

EFRR i Kohezijski fond:

2,4   Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i spremnost na katastrofe

2,4   Promicanje prilagodbe na klimatske i strukturne promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe

Amandman    383

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 2. – redak 7. – stupac 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prioritetni akcijski okvir u skladu s člankom 8. Direktive 92/43/EEZ uspostavljen je i uključuje:

Prioritetni akcijski okvir u skladu s člankom 8. Direktive 92/43/EEZ uspostavljen je i uključuje:

1.  sve elemente koji se zahtijevaju u predlošku za prioritetni akcijski okvir za razdoblje 2021.–2027. o kojem su se dogovorili Komisija i države članice;

1.  sve elemente koji se zahtijevaju u predlošku za prioritetni akcijski okvir za razdoblje 2021.–2027. o kojem su se dogovorili Komisija i države članice, uključujući prioritetne mjere i procjenu financijskih potreba;

2.  utvrđivanje prioritetnih mjera i procjenu financijskih potreba.

 

Amandman    384

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 3. – točka 3.2. – stupac 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.2 Razvoj održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    385

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 3. – točka 3.2. – stupac 4. – točka -1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.a  zahtijeva socijalnu, gospodarsku i teritorijalnu koheziju i općenito u mreži TEN-T izgraditi dijelove koji nedostaju i ukloniti uska grla, a to podrazumijeva ulaganje u tešku infrastrukturu;

Amandman    386

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 3. – točka 3.2. – stupac 4. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  sadržava ekonomsko obrazloženje planiranih ulaganja utemeljeno na opsežnoj analizi potražnje i modeliranju prometa koje treba uzeti u obzir očekivani učinak liberalizacije željezničkog prometa;

1.  sadržava ekonomsko obrazloženje planiranih ulaganja utemeljeno na opsežnoj analizi potražnje i modeliranju prometa koje treba uzeti u obzir očekivani učinak otvaranja tržišta željezničkih usluga;

Amandman    387

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 3. – redak 2. – stupac 4. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  usklađeno je s planovima za kvalitetu zraka, osobito uzimajući u obzir nacionalne planove za dekarbonizaciju;

2.  usklađeno je s planovima za kvalitetu zraka, osobito uzimajući u obzir nacionalne strategije za smanjenje emisija u sektoru prijevoza;

Amandman    388

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 3. – redak 2. – stupac 4. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  uključuje ulaganja u koridore osnovne mreže TEN-T, kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 1316/2013, u skladu s odgovarajućim planovima rada mreže TEN-T;

3.  uključuje ulaganja u koridore osnovne mreže TEN-T, kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 1316/2013, u skladu s odgovarajućim planovima rada mreže TEN-T te u prethodno utvrđenim dijelovima sveobuhvatne mreže;

Amandman    389

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 3. – redak 2. – stupac 4. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  za ulaganja izvan osnovnog TEN-T-a osigurava komplementarnost pružanjem dostatne povezanosti regija i lokalnih zajednica s osnovnim TEN-T-om i njegovim čvorovima;

4.  za ulaganja izvan osnovnog TEN-T-a osigurava komplementarnost pružanjem dostatne povezanosti gradskih mreža, regija i lokalnih zajednica s osnovnim TEN-T-om i njegovim čvorovima;

Amandman    390

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 3. – redak 2. – stupac 4. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.a  promiče održive regionalne i prekogranične turističke inicijative koje dovode do obostrane koristi za turiste i stanovnike, kao što je povezivanje mreže EuroVelo s europskom željezničkom mrežom TRAN.

Amandman    391

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 4. – redak 1. – stupac 2. – točka ESF

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ESF:

ESF:

4.1.1  Poboljšavanje pristupa zapošljavanju za sve tražitelje zaposlenja, uključujući mlade, i za neaktivne osobe te promicanje samozapošljavanja i socijalne ekonomije

4.1.1  Poboljšavanje pristupa zapošljavanju za sve tražitelje zaposlenja, posebice za mlade i dugotrajno nezaposlene, i za neaktivne osobe te promicanje samozapošljavanja i socijalne ekonomije

4.1.2  Modernizacija institucija i usluga na tržištu rada kako bi se osigurala pravovremena i prilagođena pomoć i podrška usklađivanju, prijelazu i mobilnosti na tržištu rada

4.1.2  Modernizacija institucija i usluga na tržištu rada kako bi se procijenila i predvidjela potreba za vještinama i osigurala pravovremena i prilagođena pomoć i podrška usklađivanju, prijelazu i mobilnosti na tržištu rada

Amandman    392

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 4. – redak 2. – stupac 2. – točka ESF

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ESF

ESF

4.1.3  Promicanje bolje ravnoteže između poslovnog i privatnog života uključujući pristup skrbi za djecu, zdravo i prilagođeno radno okruženje u kojemu se suzbijaju zdravstveni rizici, prilagodbu radnika na promjene te zdravo i aktivno starenje

4.1.3  Promicanje sudjelovanja žena na tržištu rada, bolje ravnoteže između poslovnog i privatnog života uključujući pristup skrbi za djecu, zdravo i prilagođeno radno okruženje u kojemu se suzbijaju zdravstveni rizici, prilagodbu radnika, poduzeća i poduzetnika na promjene te zdravo i aktivno starenje

 

 

Amandman    393

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 4. – redak 2. – stupac 4. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  mjere za otklanjanje razlika među spolovima u pogledu zapošljavanja, plaće i mirovina te promicanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, među ostalim poboljšavanjem pristupa ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, s ciljevima;

2.  mjere za otklanjanje razlika među spolovima u pogledu zapošljavanja, plaće, socijalne sigurnosti, poreza i mirovina te promicanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, među ostalim poboljšavanjem pristupa ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, s ciljevima;

 

 

Amandman    394

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 4. – redak 3. – stupac 2. – točka ESF

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ESF:

ESF:

4.2.1  Poboljšanje kvalitete i djelotvornosti sustava obrazovanja i osposobljavanja te njegove relevantnosti za tržište rada

4.2.1  Poboljšanje kvalitete, uključivosti i djelotvornosti sustava obrazovanja i osposobljavanja za tržište rada radi potpore stjecanju ključnih kompetencija, uključujući digitalne vještine, i radi olakšavanja prelaska iz sustava obrazovanja na tržište rada

4.2.2  Promicanje fleksibilnih mogućnosti dokvalifikacije i prekvalifikacije za sve, uključujući olakšavanjem promjene karijere i promicanjem profesionalne mobilnosti

4.2.2  Promicanje cjeloživotnog učenja, posebno fleksibilnih mogućnosti dokvalifikacije i prekvalifikacije za sve, kao i informalnog i neformalnog učenja, među ostalim olakšavanjem promjene karijere i promicanjem profesionalne mobilnosti

4.2.3  Promicanje jednakog pristupa, osobito za skupine u nepovoljnom položaju, kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja

4.2.3  Promicanje jednakog pristupa, osobito za skupine u nepovoljnom položaju, kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve;

 

 

Amandman    395

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – redak 4.2. – stupac 4.: Kriteriji ispunjenja – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  sustave predviđanja i prognoziranja vještina koji su utemeljeni na dokazima, mehanizme za praćenje osoba s diplomom te usluge za kvalitetno i djelotvorno usmjeravanje učenika svih dobnih skupina;

1.  sustave predviđanja i prognoziranja vještina koji su utemeljeni na dokazima, mehanizme za naknadno praćenje te usluge za kvalitetno i djelotvorno usmjeravanje učenika svih dobnih skupina, uključujući pristupe u čijem je središtu učenik;

Amandman    396

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – redak 4.2. – stupac 4.: Kriteriji ispunjenja - točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  mjere kojima se osigurava jednak pristup kvalitetnom, relevantnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju, jednaka mogućnost sudjelovanja i dovršetka takvog obrazovanja i stjecanje ključnih vještina na svim razinama, uključujući visoko obrazovanje;

2.  mjere kojima se osigurava jednak pristup kvalitetnom, cijenom pristupačnom, relevantnom, nesegregiranom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju, jednaka mogućnost sudjelovanja i dovršetka takvog obrazovanja i stjecanje ključnih vještina na svim razinama, uključujući visoko obrazovanje;

Amandman    397

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – redak 4.2. – stupac 4.: Kriteriji ispunjenja - točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  mehanizam za koordinaciju na svim razinama obrazovanja i osposobljavanja, uključujući tercijarno obrazovanje, i jasnu raspodjelu odgovornosti među relevantnim nacionalnim i/ili regionalnim tijelima;

3.  mehanizam za koordinaciju na svim razinama obrazovanja i osposobljavanja, uključujući tercijarno obrazovanje te pružatelje neformalnog i informalnog učenja, i jasnu raspodjelu odgovornosti među relevantnim nacionalnim i/ili regionalnim tijelima;

Amandman    398

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 4. – redak 4. – stupac 2. – točka 4.3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EFRR:

EFRR:

4.3  Povećanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica, migranata i skupina u nepovoljnom položaju putem integriranih mjera koje uključuju stanovanje i socijalne usluge

4.3  Povećanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica, izbjeglica i migranata pod međunarodnom zaštitom i skupina u nepovoljnom položaju putem integriranih mjera koje uključuju stanovanje i socijalne usluge

Amandman    399

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 4. – redak 4. – stupac 2. – točka 4.3.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ESF:

ESF:

4.3.1  Promicanje aktivnog uključivanja, među ostalim u cilju promicanja jednakih prilika i aktivnog sudjelovanja, te poboljšanje mogućnosti zapošljavanja

4.3.1  Poticanje aktivnog uključivanja u cilju promicanja jednakih prilika i aktivnog sudjelovanja, te poboljšanje mogućnosti zapošljavanja

Amandman    400

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 4. – redak 4. – stupac 2. – točka 4.3.1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.3.1.a  Promicanje socijalne integracije osoba izloženih riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, uključujući najpotrebitije i djecu

Amandman    401

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 4. – redak 4. – stupac 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uspostavljen je nacionalni strateški okvir politike za socijalnu uključenost i smanjenje siromaštva koji obuhvaća:

Uspostavljen je nacionalni strateški okvir politike i akcijski plan za socijalnu uključenost i smanjenje siromaštva koji obuhvaća:

1.  dijagnozu siromaštva i socijalne isključenosti utemeljenu na dokazima, uključujući siromaštvo djece, beskućništvo, prostornu segregaciju i segregaciju u obrazovanju, ograničen pristup osnovnim uslugama i infrastrukturi te specifične potrebe ugroženih osoba;

1.  dijagnozu siromaštva i socijalne isključenosti utemeljenu na dokazima, uključujući siromaštvo djece, beskućništvo, prostornu segregaciju i segregaciju u obrazovanju, ograničen pristup osnovnim uslugama i infrastrukturi te specifične potrebe ugroženih osoba;

2.  mjere za sprječavanje i suzbijanje segregacije u svim područjima, među ostalim osiguravanjem odgovarajuće potpore dohotku, uključivih tržišta rada i pristupa kvalitetnim uslugama za ugrožene osobe, uključujući migrante;

2.  mjere za sprječavanje i suzbijanje segregacije u svim područjima, među ostalim osiguravanjem odgovarajuće potpore dohotku, socijalne zaštite, uključivih tržišta rada i pristupa kvalitetnim uslugama za ugrožene osobe, uključujući migrante i izbjeglice;

3.  mjere za prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici;

3.  mjere za prelazak s institucijske skrbi na skrb u obitelji i zajednici na temelju nacionalnih strategija i akcijskih planova za deinstitucionalizaciju;

4.  mehanizme kojima se osigurava da se njegovo oblikovanje, provedba, praćenje i preispitivanje provodi u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima i relevantnim organizacijama civilnog društva.

4.  mehanizme kojima se osigurava da se njegovo oblikovanje, provedba, praćenje i preispitivanje provodi u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima i relevantnim organizacijama civilnog društva.

Amandman    402

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 4. – redak 5. – stupac 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ESF:

ESF:

4.3.2  Promicanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica poput Roma

4.3.2  Promicanje socioekonomske integracije državljana trećih zemalja i marginaliziranih zajednica poput Roma

Amandman    403

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 4. – redak 6. – stupac 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ESF:

ESF:

4.3.4  Unaprjeđenje jednakog i pravovremenog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama; poboljšanje pristupačnosti, djelotvornosti i otpornosti sustava zdravstvene skrbi; poboljšanje pristupa uslugama dugotrajne skrbi

4.3.4  Unaprjeđenje jednakog i pravovremenog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti; poboljšanje pristupačnosti, djelotvornosti i otpornosti sustava zdravstvene skrbi; poboljšanje pristupa uslugama dugotrajne skrbi

Amandman    404

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 4. – redak 6. – stupac 4. – točke 2., 3. i 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postoji nacionalni ili regionalni strateški okvir politike za zdravstvenu skrb koji obuhvaća:

Postoji nacionalni ili regionalni strateški okvir politike za zdravstvenu skrb koji obuhvaća:

1.  mapiranje potreba u pogledu zdravstvene i dugotrajne skrbi, što uključujući potrebe za medicinskim osobljem, kako bi se osigurale održive i koordinirane mjere;

1.  mapiranje potreba u pogledu zdravstvene i dugotrajne skrbi, što uključujući potrebe za medicinskim osobljem, kako bi se osigurale održive i koordinirane mjere;

2.  mjere za osiguranje učinkovitosti, održivosti, fizičke i cjenovne pristupačnosti usluga zdravstvene i dugotrajne skrbi, uključujući poseban naglasak na pojedincima koji su isključeni iz zdravstvenog sustava i sustava dugotrajne skrbi;

2.  mjere za osiguranje učinkovitosti, održivosti, fizičke i cjenovne pristupačnosti usluga zdravstvene i dugotrajne skrbi, uključujući poseban naglasak na pojedincima koji su isključeni iz zdravstvenog sustava i sustava dugotrajne skrbi i do kojih je najteže doprijeti;

3.  mjere za promicanje usluga koje se pružaju u zajednici, uključujući preventivnu i primarnu skrb te kućnu njegu.

3.  mjere za promicanje usluga koje se pružaju u zajednici, uključujući preventivnu i primarnu skrb te kućnu njegu i za prelazak s institucijske skrbi na skrb unutar obitelji ili u zajednici.

 

3.a  mjere za osiguranje učinkovitosti, održivosti te fizičke i cjenovne pristupačnosti sustava socijalne zaštite

Amandman    405

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 2. – Tablica 1T – Struktura programa

 

Tekst koji je predložila Komisija

Oznaka

Naslov [300]

Tehnička pomoć

Osnovica za izračun

Fond

Kategorija regije koja prima potporu

Odabrani posebni cilj

1

Prioritet 1

Ne

 

EFRR

Više

p.c. 1

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

p.c. 2

Najudaljenije regije i rijetko naseljene regije

Više

p.c. 3

2

Prioritet 2

Ne

 

ESF+

Više

p.c. 4

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

p.c. 5

Najudaljenije regije

3

Prioritet 3

Ne

 

KF

Nije primjenjivo

 

3

Prioritet „tehnička pomoć”

Da

 

 

 

Nije primjenjivo

..

Posebni prioritet „zapošljavanje mladih”

Ne

 

ESF+

 

 

..

Posebni prioritet „preporuke za pojedinu zemlju”

Ne

 

ESF+

 

 

..

Posebni prioritet „inovativne mjere”

Ne

 

ESF+

 

p.c. 8

 

Posebni prioritet „materijalna deprivacija”

Ne

 

ESF+

 

p.c. 9

 

Izmjena

Oznaka

Naslov [300]

Tehnička pomoć

Osnovica za izračun

Fond

Kategorija regije koja prima potporu

Odabrani posebni cilj

1

Prioritet 1

Ne

 

EFRR

Više

p.c. 1

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

p.c. 2

Najudaljenije regije i rijetko naseljene regije

Više

p.c. 3

2

Prioritet 2

Ne

 

ESF+

Više

p.c. 4

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

p.c. 5

Najudaljenije regije

3

Prioritet 3

Ne

 

KF

Nije primjenjivo

 

3

Prioritet „tehnička pomoć”

Da

 

 

 

Nije primjenjivo

..

Posebni prioritet „zapošljavanje mladih”

Ne

 

ESF+

 

 

 

Posebni prioritet „jamstvo za djecu”

Ne

 

ESF+

 

 

..

Posebni prioritet „preporuke za pojedinu zemlju”

Ne

 

ESF+

 

 

..

Posebni prioritet „inovativne mjere”

Ne

 

ESF+

 

p.c. 8

 

Posebni prioritet „materijalna deprivacija”

Ne

 

ESF+

 

p.c. 9

Amandman    406

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 2.1. – tablica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Prioritet se odnosi na relevantne preporuke za pojedinu zemlju

Prioritet se odnosi na zapošljavanje mladih

Prioritet se odnosi na inovativne mjere

Prioritet se odnosi na ublažavanje materijalne deprivacije

 

Izmjena

Prioritet se odnosi na relevantne preporuke za pojedinu zemlju

Prioritet se odnosi na zapošljavanje mladih

Prioritet se odnosi na jamstvo za djecu

Prioritet se odnosi na inovativne mjere

Prioritet se odnosi na ublažavanje materijalne deprivacije

Amandman    407

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 2. – stavak 3. – podtočka 2.1. – podtočka 2.1.1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.1.1.  Posebni cilj54 (Radna mjesta i rast) ili područje potpore (EFPR) – ponavlja se za svaki odabrani posebni cilj ili područje potpore, za prioritete osim tehničke pomoći

2.1.1.  Posebni cilj54 (Radna mjesta i rast) ili područje potpore (EFPR) – ponavlja se za svaki odabrani posebni cilj ili područje potpore, za prioritete osim tehničke pomoći

__________________

__________________

54 Osim za posebni cilj iz članka 4. stavka 1. točke (c) podtočke vii. Uredbe o ESF-u plus.

54 Osim za posebni cilj iz članka 4. stavka 1. podtočke xi. Uredbe o ESF-u plus.

Amandman    408

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 2. – stavak 3. – podtočka 2.1. – podtočka 2.1.1. – podtočka 2.1.1.2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.1.1.2  Pokazatelji55

2.1.1.2  Pokazatelji

_________________

 

55 Prije preispitivanja u sredini programskog razdoblja 2025. za EFRR, ESF+ i Kohezijski fond raščlamba samo za godine od 2021. do 2025.

 

Amandman    409

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 2. – stavak 3. – podtočka 2.1. – podtočka 2.1.1. – podtočka 2.1.1.3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.1.1.3  Okvirna raščlamba sredstava iz programa (EU) po vrsti intervencije56 (nije primjenjivo na EFPR)

2.1.1.3  Okvirna raščlamba sredstava iz programa (EU) po vrsti intervencije (nije primjenjivo na EFPR)

 

_________________

 

56 Prije preispitivanja u sredini programskog razdoblja 2025. za EFRR, ESF+ i Kohezijski fond raščlamba samo za godine od 2021. do 2025.

 

Amandman    410

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 2. – stavak 3. – podtočka 2.1. – podtočka 2.1.2. – podstavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kriteriji za odabir operacija57

Kriteriji za odabir operacija57

__________________

__________________

57 Samo za programe ograničene na posebni cilj iz članka 4. stavka 1. točke (c) podtočke vii. Uredbe o fondu ESF+.

57 Samo za programe ograničene na posebni cilj iz članka 4. stavka 1. podtočke xi. Uredbe o fondu ESF+.

Amandman    411

Prijedlog uredbe

Prilog V. – točka 3. – tablica 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    412

Prijedlog uredbe

Prilog V. – odjeljak 3. – točka 3.2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.2  Ukupna odobrena financijska sredstva po fondovima i nacionalno sufinanciranje59

3.2  Ukupna odobrena financijska sredstva po fondovima i nacionalno sufinanciranje

_________________

 

59 Prije preispitivanja u sredini programskog razdoblja 2025. za EFRR, ESF+ i Kohezijski fond odobrena financijska sredstva samo za godine od 2021. do 2025.

 

(1)

SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.

(3)

SL C 17, 14.1.2019., str. 1.


OBRAZLOŽENJE

Komisija je 29. svibnja 2018. podnijela prijedlog Uredbe o zajedničkim odredbama (CPR) za razdoblje 2021. – 2027. Prijedlog o CPR-u sadržava zajednička pravila za Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijski fond (KF), Europski socijalni fond plus (ESF+), Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), Fond za azil i migracije (FAMI), Instrument za upravljanje granicama i vize (BMVI) i Fond za unutarnju sigurnost (FUS). Komisija je odlučila da u prijedlog neće uključiti pravila o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (EPFRR), za razliku od razdoblja 2014. – 2020.

A. Razmatranje prijedloga u Parlamentu

Taj je prijedlog od velike političke i praktične važnosti s obzirom na to da se u njemu utvrđuju glavna pravila kohezijske politike Unije za sljedeće sedmogodišnje razdoblje.

S obzirom na važnost prijedloga, Parlament je odobrio Odboru za regionalni razvoj (REGI) imenovanje dvaju suizvjestitelja Andreja Novakova (EPP) i Constanze Krehl (S&D).

Komisija je prvi put predstavila prijedlog i razmijenila mišljenje s odborom REGI 20. lipnja. Nakon intenzivnog rada tijekom ljeta suizvjestitelji su podnijeli nacrt izvješća u rujnu 2018.

Kako bi se izbjegla moguća kašnjenja u provedbi nove kohezijske politike te kako bi se omogućilo da se međuinstitucijski pregovori provedu prije europskih izbora i novog parlamentarnog saziva 2019., suizvjestitelji su odlučili riješiti taj prijedlog u najkraćem mogućem roku. Rok za podnošenje amandmana u odboru bio je 22. listopada 2018. Devet odbora koji daju mišljenja donijeli su svoja stajališta prije kraja 2018., čime je omogućeno usvajanje izvješća 22. siječnja 2019. Međuinstitucionalni pregovori potom se mogu održati do sredine ožujka 2019., tako da Europski parlament osigura usvajanje stajališta u prvom čitanju do travnja 2019.

B. Ključne izmjene koje su predložili suizvjestitelji

Nacrt izvješća koji se nadograđuje na prijedlog Komisije sadržava niz izmjena, koje su navedene i objašnjene u nastavku i za koje bi suizvjestitelji željeli da se uzmu u obzir u konačnoj Uredbi.

1. Reintegracija EPFRR-a

Komisija s pravom napominje da zajednička pravila za različite fondove na koje se primjenjuje podijeljeno upravljanje pridonose administrativnom pojednostavnjenju i usklađenosti te da se njima omogućuju sinergije među različitim fondovima. Suizvjestitelji su stoga iznenađeni time da EPFRR nije obuhvaćen Uredbom o zajedničkim odredbama, što bi moglo dovesti do strateških nedostataka i pitanja koordinacije za lokalna ulaganja. Stoga se nizom prethodno navedenih izmjena EPFRR nastoji ponovno integrirati u CPR.

2. Sredstva za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju

Prijedlogom Komisije predviđa se manji proračun (330,6 milijardi EUR) za kohezijsku politiku u odnosu na prethodno sedmogodišnje razdoblje. Parlament je u svojoj rezoluciji od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru i vlastitim sredstvima za razdoblje 2021. – 2027. odlučio da bi dodjela sredstava za kohezijsku politiku trebala ostati na jednakoj razini kao za razdoblje 2014. – 2020. Suizvjestitelji su stoga podnijeli amandman kako bi se ukupni iznos povećao za oko 47,5 milijardi EUR na ukupno 378,1 milijardi EUR (u cijenama iz 2018.) kako bi bio na istoj razini kao u razdoblju 2014. – 2020. To se povećanje zatim provodi u brojkama za EFRR, KF i ESF+. Međutim, ključ raspodjele kvota među državama članicama u Prilogu XII. nije izmijenjen. Kvote će jednostavno trebati ponovno izračunati na temelju novog ukupnog iznosa.

Suizvjestitelji predlažu da se 222,4 milijardi EUR u okviru cilja ulaganja u radna mjesta i rast namijeni za podupiranje manje razvijenih regija, dok se 46,3 milijardi EUR dodjeljuje državama članicama koje primaju potporu iz Kohezijskog fonda.

3. Ponovno postizanje ravnoteže između cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” i cilja „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg)

Prijedlogom Komisije predviđa se da će se 97,5 % ukupne omotnice potrošiti na ulaganje za radna mjesta i rast, a samo 2,5 % na cilj Interrega. U pogledu važnosti programâ Interrega za prekograničnu suradnju i njegove priznate dodane vrijednost za EU, suizvjestitelji predlažu da ti postotci iznose 97 % i 3 %, to jest 366,7 milijardi EUR i 11,3 milijardi EUR. Zbog toga je potrebno izmijeniti raspodjele za različite kategorije regija, a da se pritom ne mijenjaju odgovarajući udjeli.

4. Europska urbana inicijativa i transnacionalna suradnja kojom se podupiru inovativna rješenja

S obzirom na prilagodbu ukupnih iznosa, kako bi se ponovno uspostavila razina financiranja dostupna za prethodno razdoblje, suizvjestitelji predlažu da se za isti postotak povećaju fiksni iznosi iz dodjele sredstava za Europsku urbanu inicijativu i transnacionalnu suradnja kojom se podupiru inovativna rješenja: tj. 560 milijuna EUR odnosno 196 milijuna EUR.

5. Prijenosi iz kohezijske politike za fond InvestEU i Instrument za povezivanje Europe

Prijedlogom Komisije državama članicama dopušta se prijenos do 5 % njihovih dodijeljenih sredstava za kohezijsku politiku kako bi se povećala sredstva u okviru programa InvestEU. Iako suizvjestitelji podržavaju ciljeve programa InvestEU, oni smatraju da je kohezijska politika vrlo važna i za razvoj Europe. Suizvjestitelji stoga žele ograničiti prijenos na 1 % EFRR-a, ESF-a plus, Kohezijskog fonda i EFPR-a prije revizije na sredini razdoblja te do 2,5 % u okviru preispitivanja u sredini razdoblja za ulaganja u skladu s ciljevima kohezijske politike i u istoj kategoriji regija na koje su usmjereni izvorni fondovi.

Prijedlogom Komisije predviđa se da se sredstva u vrijednosti od 10 milijardi EUR uzmu iz Kohezijskog fonda kako bi se potrošila na Instrument za povezivanje Europe. Suizvjestitelji predlažu da se prijenos ograniči na 4 milijarde EUR. Iako Instrument za povezivanje Europe predstavlja hvalevrijedan projekt, nije primjereno dodatno smanjiti sredstva za Kohezijskog fonda. Osim tog ograničenja, suizvjestitelji predlažu da se do 31. prosinca 2023. u sklopu odabira projekata poštuje nacionalna raspodjela sredstava u okviru Kohezijskog fonda.

6. Prijenosi između fondova i kategorija regija

Prijedlogom Komisije državama članicama dopušta se prijenos do 5 % dodijeljenih sredstava iz određenog fonda u drugi fond. Iako suizvjestitelji razumiju potrebu za fleksibilnošću u nekim slučajevima, oni smatraju da bi se dopuštanjem prijenosa između svih fondova moglo ugroziti ispunjavanje temeljnih ciljeva kohezijske politike. Stoga predlažu dopuštanje takvih prijenosa do 5 % iz bilo kojeg fonda, ali samo u EFRR, KF i ESF+, da se na taj način spriječi ugrožavanje kohezijske politike.

Prijedlogom Komisije omogućuje se da se i do 15 % dodijeljenih sredstava za slabije razvijene regije, koje bi imale koristi od najvećeg udjela financiranja kohezijske politike, prenese u druge kategorije regija. Suizvjestitelji se ponovno slažu da je potrebna određena fleksibilnost. Međutim manje razvijene regije dobivaju najveći dio sredstava za kohezijsku politiku zato što su njima najpotrebnija. Stoga se ovim nacrtom izvješća predlaže ograničavanje takvih prijenosa na najviše 5 %.

7. Stope sufinanciranja

Prijedlogom Komisije predviđaju se najveće stope sufinanciranja koje se razlikuju ovisno o fondu i kategoriji u koju je svrstana regija (70 % za slabije razvijene regije, 55 % za tranzicijske i 40 % za razvijenije regije). Suizvjestitelji smatraju da treba postojati više manevarskog prostora za osiguravanje viših stopa sufinanciranja, kada je to primjereno. Stoga predlažu stope sufinanciranja od 85% za slabije razvijene regije, 65% za tranzicijske regije i 50% za razvijenije regije. U slučaju financiranja iz Kohezijskog fonda, za najudaljenije regije, ili u okviru programâ Interrega, predlažu da najviša stopa sufinanciranja iznosi 85 %, kao u razdoblju 2014. – 2020.

8. Stope pretfinanciranja

U prijedlogu Komisije, pretfinanciranje se isplaćuje na godišnjoj osnovi po paušalnoj stopi od 0,5 % svake godine. Suizvjestitelji smatraju primjerenim postupno povećati stopu pretfinanciranja za vrijeme višegodišnjeg okvira kako bi se u obzir uzele sve veće razine provedbe tijekom njegova trajanja. Prema tome, oni predlažu povećanje stope pretfinanciranja u koracima svake godine kako bi se doseglo 2 % u posljednje dvije godine programskog razdoblja.

9. Veze s europskim semestrom

Komisija predlaže pojačanu vezu između kohezijske politike i procesa europskog semestra. Ta je ideja vrlo sporna već neko vrijeme. Suizvjestitelji smatraju da nije primjereno kazniti lokalne zajednice zbog nečeg što se smatra nedostatkom nacionalnih ekonomskih politika. Stoga predlažu da se zbog ozbiljnog neispunjavanja preporuka povezanih s procesom europskog semestra obustave samo odobrena sredstava za preuzimanje obveza, a ne odobrena sredstava za plaćanje. Čak i u ozbiljnim slučajevima, takve suspenzije ne bi smjele premašiti određeni udio sredstava koja će se potrošiti u državi članici.

10. Preispitivanje u sredini razdoblja i programiranje

Prijedlogom Komisije predviđa se da države članice u sredini razdoblja preispituju programe koje podupiru EFRR, ESF + i KF. Suizvjestitelji smatraju da je to vrlo važna točka u okviru kohezijske politike jer se uvjeti nužno mijenjaju tijekom sedmogodišnjeg programa. Međutim, na temelju iskustava Europe posljednjih godina, suizvjestitelji smatraju da je primjereno navesti da su gospodarske krize jedan od ključnih razloga zbog kojih bi se moglo opravdati preusmjeravanje programa kohezijske politike. Međutim, rezultati preispitivanja u sredini razdoblja ne bi trebali dovesti do obvezne izmjene svakog programa. Stoga suizvjestitelji predlažu da države članice mogu navesti da izmjene nisu potrebne.

Komisija u svojem prijedlogu traži od država članica da u sadržaj svojih programa uključe odgovarajući iznos samo za razdoblje 2021. – 2025. Suizvjestitelji predlažu indikativno financijsko planiranje za cijelo razdoblje od 2021. do 2027., koje je povoljnije za upravljačka tijela, korisnike i projekte.

11. Pravilo o opozivu sredstava

Europska komisija predložila je da se opozove dio obveza koje ostanu otvorene 31. prosinca 2023. Suizvjestitelji su odlučili produžiti pravilo o opozivu do 31. prosinca 2030. (n + 3) kako bi se omogućilo više vremena za provedbu kohezijske politike i njezinih programa.

12. Veliki projekti

U razdoblju 2014. – 2020. Uredba o zajedničkim odredbama sadržava odredbe kojima se uvode posebne kontrole za velike projekte. Te odredbe nisu uključene u novi prijedlog Komisije. Suizvjestitelji smatraju da je velikim projektima potrebno posvetiti posebnu pažnju. Stoga predlažu ponovno uvođenje pojednostavljene verzije postojećih pravila o velikim projektima, no s višim pragom.


MIŠLJENJE Odbora za proračune ( 11.12.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Siegfried Mureşan

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj, Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu i njezino prihvaćanje iziskuje jezične prilagodbe u cijelom tekstu.)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  Europski parlament istaknuo je u svojim rezolucijama od 14. ožujka i 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. važnost horizontalnih načela koja bi trebala biti temelj VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. i svih povezanih politika Unije. Europski parlament je u tom kontekstu ponovno potvrdio svoje stajalište prema kojemu Unija mora ispuniti svoju obvezu i biti predvodnik u provedbi ciljeva održivog razvoja UN-a te je izrazio žaljenje zbog toga što u tom smislu u prijedlozima nema jasnog i vidljivog angažmana. Europski parlament je stoga zatražio da se u okviru VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. ciljevi održivog razvoja integriraju u sve politike i inicijative Unije. Nadalje, naglasio je da je suzbijanje diskriminacije ključno kako bi Unija poštovala preuzete obveze u korist uključive Europe i stoga je zatražio da se u okviru VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. preuzmu obveze u pogledu uključivanja rodne dimenzije i pitanja rodne jednakosti u sve politike i inicijative Unije. Parlament je u svojoj rezoluciji naglasio da bi, u skladu s Pariškim sporazumom, horizontalne rashode u području klime trebalo znatno povećati u odnosu na trenutačni VFO te bi oni što je prije moguće, a najkasnije do 2027., trebali dosegnuti 30 %.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2 a)  Kohezijska politika i dalje je glavna ulagačka politika unije i obuhvaća sve regije Unije kako bi se nosilo sa složenim socioekonomskim izazovima, pri čemu se većina sredstava usmjerava na regije u najnepovoljnijem položaju, što obuhvaća i najudaljenije i otočne regije. Važno je da kohezijska politika i dalje bude usmjerena na smanjenje razlika između razina razvoja i na jačanje konvergencija, što je utvrđeno Ugovorom.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice trebale bi poštovati i obveze iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom te osigurati pristupačnost u skladu s člankom 9. i u skladu s pravom Unije o usklađivanju zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebaju nastojati ukloniti nejednakosti i promicati jednakost između muškaraca i žena te integrirati rodnu perspektivu, kao i suzbijati diskriminaciju na temelju spola, rasne ili etničke pripadnosti, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije. Fondovi ne bi trebali podupirati aktivnosti kojima se doprinosi bilo kojem obliku segregacije. Ciljevi fondova trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima Unije o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108. UFEU-a.

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Države članice trebale bi poštovati i obveze iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom te osigurati pristupačnost u skladu s člankom 9. i u skladu s pravom Unije o usklađivanju zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebaju nastojati ukloniti nejednakosti i promicati jednakost između muškaraca i žena te integrirati rodnu perspektivu i rodnu ravnopravnost, kao i suzbijati diskriminaciju na temelju spola, rasne ili etničke pripadnosti, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije. Fondovi ne bi trebali podupirati aktivnosti kojima se doprinosi bilo kojem obliku segregacije. Ciljevi fondova trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima Unije o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108. UFEU-a.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Zadržavanje financiranja Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda plus i Kohezijskog fonda nakon 2020. godine za države EU-27 najmanje na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020. po stalnim cijenama ključan je preduvjet da ta politika ispuni svoju zadaću i uspješno ostvari svoje ciljeve. Isto je tako od presudne važnosti udvostručiti financijsku omotnicu Inicijative za zapošljavanje mladih te osigurati dodatna financijska sredstva za jamstvo za djecu. Eventualna smanjenja štetno bi utjecala na prirodu i ciljeve te politike.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Kako bi se ojačao integrirani pristup teritorijalnom razvoju, ulaganja u obliku teritorijalnih alata kao što su integrirana teritorijalna ulaganja, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice ili bilo koji drugi teritorijalni alat u okviru cilja politike „Europa bliža građanima” o pružanju potpore inicijativama koje su osmislile države članice za ulaganja programirana za EFRR trebala bi se temeljiti na teritorijalnim i lokalnim razvojnim strategijama. Za potrebe integriranih teritorijalnih ulaganja i teritorijalnih alata koje su osmislile države članice potrebno je utvrditi minimalne zahtjeve za sadržaj teritorijalnih strategija. Te strategije trebalo bi razviti i prihvatiti u okviru odgovornosti relevantnih nadležnih tijela ili tijela. Kako bi se osiguralo sudjelovanje relevantnih nadležnih tijela ili tijela u provedbi teritorijalnih strategija, ona bi trebala biti odgovorna za odabir operacije kojoj se dodjeljuje potpora ili sudjelovati u tom odabiru.

(23)  Kako bi se ojačao integrirani pristup teritorijalnom razvoju, ulaganja u obliku teritorijalnih alata kao što su integrirana teritorijalna ulaganja, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice („LEADER” u Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj) ili bilo koji drugi teritorijalni alat u okviru cilja politike „Europa bliža građanima” o pružanju potpore inicijativama koje su osmislile države članice za ulaganja programirana za EFRR trebala bi se temeljiti na teritorijalnim i lokalnim razvojnim strategijama. Za potrebe integriranih teritorijalnih ulaganja i teritorijalnih alata koje su osmislile države članice potrebno je utvrditi minimalne zahtjeve za sadržaj teritorijalnih strategija. Te strategije trebalo bi razviti i prihvatiti u okviru odgovornosti relevantnih nadležnih tijela ili tijela. Kako bi se osiguralo sudjelovanje relevantnih nadležnih tijela ili tijela u provedbi teritorijalnih strategija, ona bi trebala biti odgovorna za odabir operacije kojoj se dodjeljuje potpora ili sudjelovati u tom odabiru.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  financijska pravila za Europski fond za regionalni razvoj („EFRR”), Europski socijalni fond plus („ESF+”), Kohezijski fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”), Fond za azil i migracije („FAMI”), Fond za unutarnju sigurnost („FUS”) i Instrument za upravljanje granicama i vize („BMVI”) („fondovi”);

(a)  financijska pravila za Europski fond za regionalni razvoj („EFRR”), Europski socijalni fond plus („ESF+”), Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj („EPFRR”), Europski fond za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”), Fond za azil i migracije („FAMI”), Fond za unutarnju sigurnost („FUS”) i Instrument za upravljanje granicama i vize („BMVI”) („fondovi”);

 

U pogledu EPFRR-a primjenjuju se sljedeće odredbe:

 

-   Glava I.;

 

-   Glava II.: poglavlje I.; poglavlje II. članci 11. i 12.; poglavlje III.;

 

-   Glava III. poglavlje II.;

 

-   Glava IV.: poglavlje I. članci od 33. do 36.; poglavlje II.; poglavlje III.;

 

-   Glava V.: poglavlje I.; poglavlje I. odjeljak 2. i

 

-   Glava IX.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 6. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  Uredba (EU) br. […] (Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a)

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 6. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c b)  Uredba (EU) br. […] (Horizontalna uredba o ZPP-u)

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti ICT-a;

(c)  povezanija Europa jačanjem mobilnosti, i na kopnu i na moru, i regionalne povezanosti ICT-a;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa.

(e)  Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih, obalnih i otočnih područja te lokalnih inicijativa.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  komplementarnosti između fondova i ostalih instrumenata Unije, uključujući, u okviru programa LIFE, strateške integrirane projekte i strateške projekte za prirodu;

iii.  komplementarnosti između fondova i ostalih instrumenata Unije, uključujući, u okviru programa LIFE, strateške integrirane projekte i strateške projekte za prirodu te, po potrebi, projekte koji se financiraju u okviru Obzora Europa;

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(g a)  (h) opis teritorijalnog pristupa koji država članica primjenjuje, uključujući teritorijalne izazove i povezane nacionalne ili regionalne strategije, teritorijalni pristup u odnosu na pet ciljeva politika, poveznice s ulaganjima EPFRR-a u ruralna područja, teritorijalne instrumente.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prvi podstavak ne primjenjuje se na operacije kojima se pridonosi ispunjavanju odgovarajućeg uvjeta koji omogućuje provedbu.

Prvi podstavak ne primjenjuje se na operacije kojima se pridonosi ispunjavanju odgovarajućeg uvjeta koji omogućuje provedbu ili ako je postupak njihova ispunjavanja vrlo uznapredovao, a razlozi za neispunjavanje ne utječu na prihvatljivost projekata.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može zatražiti od države članice da pregleda i predloži izmjene relevantnih programa ako je to potrebno kako bi se podržala provedba relevantnih preporuka Vijeća.

Komisija može zatražiti od države članice da pregleda i predloži izmjene relevantnih programa ako je to potrebno kako bi se podržala provedba relevantnih preporuka Vijeća, ali ne dovodeći pritom u pitanje dobru provedbu političkih ciljeva svakog od Fondova.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako država članica ne poduzme djelotvorne mjere kao odgovor na zahtjev podnesen u skladu sa stavkom 1., poštujući rokove utvrđene u stavcima 3. i 4., Komisija može suspendirati sva plaćanja za predmetne programe ili prioritete ili dio njih u skladu s člankom 91.

Briše se.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Komisija dostavlja Vijeću prijedlog o suspenziji svih ili dijela obveza ili plaćanja za jedan program države članice ili više njih u sljedećim slučajevima:

Briše se.

(a) ako Vijeće u skladu s člankom 126. stavkom 8. ili člankom 126. stavkom 11. UFEU-a utvrdi da država članica nije poduzela djelotvorne mjere za rješavanje problema prekomjernog deficita;

 

(b) ako Vijeće donese dvije uzastopne preporuke u istom postupku u slučaju neravnoteže, u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1176/201140 na temelju toga što je država članica podnijela nedovoljno dobar plan korektivnog djelovanja;

 

(c) ako Vijeće donese dvije uzastopne odluke u istom postupku u slučaju neravnoteže u skladu s člankom 10. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1176/2011 kojima se utvrđuje nepoštovanje države članice na temelju toga što nije poduzela preporučeno korektivno djelovanje;

 

(d) ako Komisija utvrdi da država članica nije poduzela mjere iz Uredbe Vijeća (EU) br. 332/200241 i zbog toga odluči ne odobriti isplatu financijske pomoći odobrene toj državi članici;

 

(e) ako Vijeće odluči da država članica ne poštuje program makroekonomske prilagodbe iz članka 7. Uredbe (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća42 ili mjere koje se zahtijevaju u odluci Vijeća donesenoj u skladu s člankom 136. stavkom 1. UFEU-a.

 

Prednost se daje suspenziji obveza; plaćanja se suspendiraju samo kada je potrebno trenutačno djelovanje i u slučaju znatnog nepoštovanja. Suspenzija plaćanja primjenjuje se na zahtjeve za plaćanje koji su predani za predmetne programe nakon datuma odluke o suspenziji.

 

Komisija može, na temelju izvanrednih gospodarskih okolnosti ili nakon obrazloženog zahtjeva predmetne države članice poslanog Komisiji u roku od 10 dana od donošenja odluke ili preporuke iz prethodnog podstavka, preporučiti da Vijeće ukine suspenziju iz istog podstavka.

 

_________________

 

40 Uredba (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža (SL L 306, 23.11.2011, str. 25.)

 

41 Uredba Vijeća (EZ) br. 332/2002 od 18. veljače 2002. o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica (SL L 53, 23.2.2002.).

 

42 Uredba (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o jačanju gospodarskog i proračunskog nadzora država članica europodručja koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (SL L 140, 27.5.2013., str. 1.).

 

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Smatra se da je Vijeće prihvatilo prijedlog Komisije za suspenziju obveza osim ako Vijeće odluči, provedbenim aktom, odbiti takav prijedlog kvalificiranom većinom u roku od jednog mjeseca od podnošenja prijedloga Komisije.

Briše se.

Suspenzija obveza primjenjuje se na obveze iz fondova za dotičnu državu članicu od 1. siječnja godine nakon donošenja odluke o suspenziji.

 

Vijeće provedbenim aktom donosi odluku o prijedlogu Komisije iz stavka 7. u vezi sa suspenzijom plaćanja.

 

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Opseg i razina suspenzije obveza ili plaćanja koji se trebaju odrediti moraju biti razmjerni, njima se mora poštovati jednakost postupanja među državama članicama i uzimati u obzir gospodarske i socijalne okolnosti predmetnih država članica, posebno razina nezaposlenosti te razina siromaštva ili socijalne isključenosti predmetne države članice u odnosu na prosjek Unije i utjecaj suspenzije na gospodarstvo te države članice. Utjecaj suspenzija na programe od ključne važnosti za razmatranje štetnih gospodarskih i socijalnih uvjeta poseban je činitelj koji se treba uzeti u obzir.

Briše se.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Suspenzija obveza podliježe ograničenju od najviše 25 % obveza povezanih sa sljedećom kalendarskom godinom za fondove ili 0,25 % nominalnog BDP-a, pri čemu se uzima niži iznos u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

Briše se.

(a) u prvom slučaju neusklađenosti s postupkom u slučaju prekomjernog deficita, kako je navedeno u stavku 7. točki (a);

 

(b) u prvom slučaju neusklađenosti povezane s planom korektivnog djelovanja u okviru postupka u slučaju prekomjerne neravnoteže, kako je navedeno u stavku 7. točki (b);

 

(c) u slučaju neusklađenosti s preporučenim korektivnim djelovanjem u skladu s postupkom u slučaju prekomjerne neravnoteže, kako je navedeno u stavku 7. točki (c); i

 

(d) u prvom slučaju neusklađenosti, kako je navedeno u stavku 7. točkama (d) i (e).

 

U slučaju trajnog nepoštovanja, suspenzija obveza može premašivati najviše postotke utvrđene u prvom podstavku.

 

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Vijeće ukida suspenziju obveza na prijedlog Komisije, u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 8. u sljedećim slučajevima:

Briše se.

(a) ako je postupak u slučaju prekomjernog deficita u mirovanju u skladu s člankom 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1467/9743 ili ako je Vijeće u skladu s člankom 126. stavkom 12. UFEU-a odlučilo staviti izvan snage odluku o postojanju prekomjernog deficita;

 

(b) ako je Vijeće podržalo plan korektivnog djelovanja koji je podnijela predmetna država članica u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1176/2011 ili ako je postupak u slučaju prekomjerne neravnoteže stavljen u stanje mirovanja u skladu s člankom 10. stavkom 5. te Uredbe ili ako je Vijeće taj postupak zaključilo u skladu s člankom 11. te Uredbe;

 

(c) ako Komisija donese zaključak da je država članica poduzela prikladne mjere kako su navedene u Uredbi (EZ) br. 332/2002;

 

(d) ako Komisija donese zaključak da je predmetna država članica poduzela prikladne mjere za provedbu programa prilagodbe iz članka 7. Uredbe (EU) br. 472/2013 ili mjere koje se zahtijevaju u odluci Vijeća donesenoj u skladu s člankom 136. stavkom 1. UFEU-a.

 

Nakon što Vijeće ukine suspenziju obveza, Komisija ponovno planira proračunska sredstva za suspendirane obveze u skladu s člankom [8.] Uredbe Vijeća (EU, Euratom) ) [ […] (Uredba o VFO-u)].

 

Suspendirane obveze ne mogu se ponovno planirati za razdoblje nakon 2027.

 

Rok za opoziv za ponovno planirani iznos u skladu s člankom 99. počinje od godine u kojoj je provedeno ponovno planiranje suspendirane obveze.

 

Vijeće na prijedlog Komisije donosi odluku o ukidanju suspenzije plaćanja ako su ispunjeni primjenjivi uvjeti utvrđeni u prvom podstavku.

 

_________________

 

43 Uredba Vijeća (EZ) br. 1467/97 od 7. srpnja 1997. o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita (SL L 209, 2.8.1997., str. 6.).

 

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. − točka a − podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  izazove utvrđene u relevantnim preporukama za pojedinu zemlju i ostale relevantne preporuke Unije upućene državi članici,

iii.  izazove utvrđene u relevantnim preporukama za pojedinu zemlju upućenima državi članici,

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. − točka d − podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  ciljani posebni teritoriji, uključujući planiranu upotrebu integriranog teritorijalnog ulaganja, lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice ili ostalih teritorijalnih alata;

iv.  ciljani posebni teritoriji, uključujući aranžmane za rješavanje ključnih izazova s kojima su suočene otočne i periferne regije i planiranu upotrebu integriranog teritorijalnog ulaganja, lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice ili ostalih teritorijalnih alata;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija ocjenjuje program i njegovu usklađenost s ovom Uredbom i s uredbama za pojedine fondove, kao i njegovu dosljednost sa sporazumom o partnerstvu. Komisija osobito uzima u obzir relevantne preporuke za pojedinu zemlju.

1.  Komisija ocjenjuje program i njegovu usklađenost s ovom Uredbom i s uredbama za pojedine fondove, kao i, prema potrebi, njegovu dosljednost sa sporazumom o partnerstvu. Komisija osobito uzima u obzir relevantne preporuke za pojedinu zemlju, izazove utvrđene u nacionalnim i regionalnim razvojnim strategijama i, prema potrebi, nalaze i preporuke ex ante evaluacija.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu podnijeti zahtjev za prijenos od najviše 5 % programskih financijskih sredstava dodijeljenih iz bilo kojeg od fondova u bilo koji drugi fond u okviru podijeljenog upravljanja ili u instrument pod izravnim ili neizravnim upravljanjem.

1.  Svaka država članica može dobrovoljno podnijeti zahtjev za prijenos od najviše 5 % dodijeljenih programskih financijskih sredstava iz instrumenata EFRR-a, KF-a ili ESF-a plus u bilo koji od instrumenata EFRR-a, KF-a ili ESF-a plus.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Može se pružiti potpora za pripremu i izradu teritorijalnih strategija.

5.  Može se pružiti potpora za pripremu i izradu teritorijalnih strategija, posebno u smislu tehničke pomoći za zemljopisna područja koja su izložena trajnim prirodnim ili demografskim teškoćama, kako je navedeno u članku 174. UFEU-a.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Fondovi EFRR, ESF+ i EFPR mogu poduprijeti lokalni razvoj pod vodstvom zajednice.

1.  Fondovi EFRR, ESF +, EPFRR kako je utvrđeno Uredbom XX/XXX, i EFPR mogu podupirati lokalni razvoj pod vodstvom zajednice.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  EPFRR podupire lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. U tom se slučaju naziva „LEADER.”

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Pri upravljanju financijskim instrumentom na temelju stavka 2. upravljačko tijelo ili, pri upravljanju financijskim instrumentom na temelju stavka 3., tijelo koje provodi financijski instrument, vodi zasebne račune ili održava računovodstveni kod po prioritetu i po svakoj kategoriji regije za svaki programski doprinos i zasebno za sredstva iz članaka 54. i 56.

7.  Pri upravljanju financijskim instrumentom na temelju stavka 2. upravljačko tijelo ili, pri upravljanju financijskim instrumentom na temelju stavka 3., tijelo koje provodi financijski instrument, vodi zasebne račune ili održava računovodstveni kod po prioritetu i po svakoj kategoriji regije, ili po vrstama intervencija za EPFRR, za svaki programski doprinos i zasebno za sredstva iz članaka 54. i 56.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  potvrđivanja potpunosti, točnosti i istinitosti računa te da su izdaci navedeni u računima u skladu s mjerodavnim pravom, i da su nastali u sklopu operacija odabranih za financiranje u skladu s kriterijima primjenjivima na operativni program i u skladu s mjerodavnim pravom;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c b)  za potrebe sastavljanja i predaje zahtjeva za plaćanje, provjeru adekvatnosti podataka dobivenih od upravljačkog tijela o provedenim postupcima i provjerama izdataka;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 1. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c c)  uzimanja u obzir rezultata svih revizija koje je provelo tijelo za reviziju ili koje su provedene pod njegovom nadležnošću prilikom sastavljanja i predaje zahtjeva za plaćanje;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 1. – točka cd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c d)  održavanja elektroničke računovodstvene evidencije izdataka predanih Komisiji i odgovarajućeg javnog doprinosa isplaćenog korisnicima;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako su programi grupirani za potrebe revizija operacija na temelju članka 73. stavka 2., informacije propisane stavkom 3. točkom (b) mogu se objediniti u jedno izvješće.

Ako su programi grupirani za potrebe revizija operacija na temelju članka 73. stavka 2., informacije propisane stavkom 3. točkom (b) objedinjuju se u jedno izvješće.

Obrazloženje

Smatram da objedinjavanje programa i izvješća postupak čini znatno jednostavnijim.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  2022.: 0,5 %;

(b)  2022.: 0,7 %;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  2023.: 0,5 %;

(c)  2023.: 1 %;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  2024.: 0,5 %;

(d)  2024.: 1,5 %;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 2. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  2025.: 0,5 %;

(e)  2025.: 2 %;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 2. – podstavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  2026.: 0,5 %

(f)  2026.: 2 %

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 91. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  država članica nije poduzela potrebnu mjeru u skladu s člankom 15. stavkom 6.

Briše se.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 99. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Svaki iznos nedvojbeno opozvan u skladu s postupkom iz članka 101. ponovno će se staviti na raspolaganje u proračunu Unije putem ukupne razlike za obveze (pričuva Unije) u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. XXXX/20XX od {datum} o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. Europski parlament i Vijeće zatim će ga staviti na raspolaganje u okviru godišnjeg proračunskog postupka.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 100. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  Komisija je u iznimnim i valjano opravdanim slučajevima zaključila da nije moguće podnijeti zahtjev za plaćanje zbog proceduralnih kašnjenja povezanih s kasnim donošenjem i provedbom programskih dokumenata i relevantnog zakonodavstva na razini Unije.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 103. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju dostupna za proračunsku obvezu za razdoblje 2021.–2027. iznose 330 624 388 630 EUR prema cijenama iz 2018.

Sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju dostupna za proračunsku obvezu za razdoblje 2021.–2027. iznose 378 097 000 000 EUR prema cijenama iz 2018. (426 534 000 000 EUR prema tekućim cijenama).

Obrazloženje

U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 13. rujna 2018., kompromisni amandman odražava najnoviju raščlambu VFO-a po programu, kako su predložili za usvajanje izvjestitelji za VFO s obzirom na glasovanje o nacrtu privremenog izvješća o prijedlogu Uredbe Vijeća o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta radi postizanja sporazuma.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Sredstva za cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” iznose 97,5 % ukupnih sredstava (tj. ukupno 322 194 388 630 EUR) i dodjeljuju se kako slijedi:

1.  Sredstva za cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” iznose 97 % ukupnih sredstava i dodjeljuju se kako slijedi:

Obrazloženje

U skladu s povećanjem sredstava za europsku teritorijalnu suradnju na 3 % u članku 104. stavku 7.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  61,6 % (tj. ukupno 198 621 593 157 EUR) za slabije razvijene regije;

(a)  61,6 % za slabije razvijene regije;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  14,3 % (tj. ukupno 45 934 516 595 EUR) za tranzicijske regije;

(b)  14,3 % za tranzicijske regije;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  10,8 % (tj. ukupno 34 842 689 000 EUR) za razvijenije regije;

(c)  10,8 % za razvijenije regije;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  12,8 % (tj. ukupno 41 348 556 877 EUR) za države članice koje primaju potporu iz Kohezijskog fonda;

(d)  12,8 % za države članice koje primaju potporu iz Kohezijskog fonda;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  0,4 % (tj. ukupno 1 447 034 001 EUR) kao dodatno financiranje za najudaljenije regije utvrđene u članku 349. UFEU-a i regije razine NUTS 2 koje ispunjavaju kriterije iz članka 2. Protokola br. 6 uz Akt o pristupanju iz 1994.

(e)  0,4 % kao dodatno financiranje za najudaljenije regije utvrđene u članku 349. UFEU-a i regije razine NUTS 2 koje ispunjavaju kriterije iz članka 2. Protokola br. 6 uz Akt o pristupanju iz 1994.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznos sredstava dostupnih za ESF+ u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” je 88 646 194 590 EUR.

Iznos sredstava dostupnih za ESF+ u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” je 105 686 000 000 EUR prema cijenama iz 2018. (119 222 000 000 EUR u tekućim cijenama),

Obrazloženje

U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 13. rujna 2018., kompromisni amandman odražava najnoviju raščlambu VFO-a po programu, kako su predložili za usvajanje izvjestitelji za VFO s obzirom na glasovanje o nacrtu privremenog izvješća o prijedlogu Uredbe Vijeća o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta radi postizanja sporazuma.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznos dodatnog financiranja za najudaljenije regije iz stavka 1. točke (e) koji se dodjeljuje ESF-u plus iznosi 376 928 934 EUR.

Iznos dodatnog financiranja za najudaljenije regije iz stavka 1. točke (e) koji se dodjeljuje ESF-u plus iznosi 424 296 054 EUR prema cijenama iz 2018.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 4. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

30 % sredstava prenesenih u CEF bit će odmah nakon prijenosa stavljeno na raspolaganje svim državama članicama koje su prihvatljive za financiranje iz Kohezijskog fonda kako bi se financirali projekti prometne infrastrukture u skladu s Uredbom (EU) [nova Uredba o CEF-u].

Briše se.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 4. – podstavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravila koja se primjenjuju na sektor prometa u okviru Uredbe (EU) [nova Uredba o CEF-u] primjenjuju se na posebne pozive iz četvrtog podstavka. Do 31. prosinca 2023. odabirom projekata prihvatljivih za financiranje poštuje se nacionalna raspodjela sredstava u okviru Kohezijskog fonda u pogledu 70 % sredstava prenesenih u CEF.

Briše se.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 4. – podstavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Od 1. siječnja 2024. sredstva prenesena u CEF koja nisu vezana za projekt prometne infrastrukture stavljaju se na raspolaganje svim državama članicama koje su prihvatljive za financiranje iz Kohezijskog fonda kako bi se financirali projekti prometne infrastrukture u skladu s Uredbom (EU) [nova Uredba o CEF-u].

Briše se.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  500 000 000 EUR iz strukturnih fondova za cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” dodjeljuje se Europskoj urbanoj inicijativi u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja Komisije.

5.  560 000 000 EUR prema cijenama iz 2018. iz strukturnih fondova za cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” dodjeljuje se Europskoj urbanoj inicijativi u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja Komisije.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  175 000 000 EUR sredstava ESF-a plus za cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” dodjeljuje se za transnacionalnu suradnju kojom se podupiru inovativna rješenja u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja Komisije.

6.  196 000 000 EUR prema cijenama iz 2018. sredstava ESF-a plus za cilj „Ulaganje za radna mjesta i rast” dodjeljuje se za transnacionalnu suradnju kojom se podupiru inovativna rješenja u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja Komisije.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Sredstva za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) iznose 2,5 % ukupnih sredstava koja su raspoloživa za proračunsku obvezu iz fondova za razdoblje 2021.–2027. (tj. ukupno 8 430 000 000 EUR).

7.  Sredstva za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) iznose 3 % ukupnih sredstava koja su raspoloživa za proračunsku obvezu iz fondova za razdoblje 2021.–2027.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 3. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  70 % za slabije razvijene regije;

(a)  85 % za slabije razvijene regije;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  55 % za tranzicijske regije;

(b)  60 % za tranzicijske regije;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  40 % za razvijenije regije.

(c)  50 % za razvijenije regije.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 106. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Stopa sufinanciranja za Kohezijski fond na razini svakog prioriteta ne smije biti veća od 70 %.

Stopa sufinanciranja za Kohezijski fond na razini svakog prioriteta ne smije biti veća od 85 %.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

Referentni dokumenti

COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Siegfried Mureşan

28.6.2018

Razmatranje u odboru

24.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

3

2

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

11.10.2018

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA

Odbora za proračunski nadzor

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

U ime Odbora za proračunski nadzor: Iris Hoffmann (izvjestiteljica)

AMANDMANI

Odbor za proračunski nadzor podnosi Odboru za regionalni razvoj, kao nadležnom odboru, sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  Kod odabira projekata, potrebno je osigurati pristup usmjeren na rezultate; u tu bi svrhu države članice trebale usporediti zahtjeve za financiranje i ocijeniti rezultate na temelju relevantnih pokazatelja uključenih u projekt. Odabir projekata trebao bi se temeljiti na izravnoj usporedbi zahtjeva, čime bi se izbjegao pristup dodjele po redoslijedu prijave.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Potrebno je dodatno usavršiti mehanizme kojima se osigurava povezanost politika financiranja Unije i gospodarskog upravljanja Unije, omogućujući Komisiji da donese prijedlog Vijeću o suspenziji svih ili dijela obveza za jedan program ili više programa predmetne države članice ako ta država članica ne poduzme djelotvorne mjere u kontekstu postupka gospodarskog upravljanja. Kako bi se osigurala jedinstvena provedba te uzimajući u obzir važnost financijskih učinaka mjera koje se uvode, trebalo bi dodijeliti provedbene ovlasti Vijeću, koje bi trebale djelovati na temelju prijedloga Komisije. Radi pojednostavnjenja postupka donošenja odluka koje su potrebne kako bi se osigurale djelotvorne mjere u kontekstu postupka gospodarskog upravljanja trebalo bi primjenjivati glasovanje obrnutom kvalificiranom većinom.

(20)  Potrebno je dodatno usavršiti mehanizme kojima se osigurava povezanost politika financiranja Unije i gospodarskog upravljanja Unije, omogućujući Komisiji da donese prijedlog Vijeću o suspenziji svih ili dijela obveza za jedan program ili više programa predmetne države članice ako ta država članica ne poduzme djelotvorne mjere u kontekstu postupka gospodarskog upravljanja. Kako bi se osigurala jedinstvena provedba te uzimajući u obzir važnost financijskih učinaka mjera koje se uvode, trebalo bi dodijeliti provedbene ovlasti Vijeću, koje bi trebale djelovati na temelju prijedloga Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Radi pojednostavnjenja postupka donošenja odluka koje su potrebne kako bi se osigurale djelotvorne mjere u kontekstu postupka gospodarskog upravljanja trebalo bi primjenjivati glasovanje obrnutom kvalificiranom većinom.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izj