Procedūra : 2018/0196(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0043/2019

Pateikti tekstai :

A8-0043/2019

Debatai :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/03/2019 - 18.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1197kWORD 372k
29.1.2019
PE 626.671v02-00 A8-0043/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėjai: Andrey Novakov, Constanze Krehl

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto kontrolės komitetoPOZICIJA PAKEITIMŲ FORMA
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ
 Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetoPOZICIJA PAKEITIMŲ FORMA
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0375),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 177 straipsnį, 322 straipsnio 1 dalies a punktą ir 349 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0230/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 25 d. Audito Rūmų nuomonę(3)

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę, Biudžeto kontrolės komiteto poziciją pakeitimų forma, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0043/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės

kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 174 straipsniu nustatyta, kad, norėdama stiprinti savo ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga turi siekti mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų arba salų atsilikimą, ir kad ypatingą dėmesį reikia skirti kaimo vietovėms, pramonės pereinamojo laikotarpio vietovėms ir didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčioms vietovėms. SESV 175 straipsnyje nurodyta, kad Sąjunga šių tikslų turi siekti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, Orientavimo skyriaus, Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Europos investicijų banko veiksmais ir kitomis priemonėmis. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnyje nustatytas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis priimamos finansinės taisykles, pagal kurias nustatoma priimtina biudžeto sudarymo ir vykdymo bei sąskaitų pateikimo ir audito, taip pat finansų pareigūnų atsakomybės patikros procedūra;

(1)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 174 straipsniu nustatyta, kad, norėdama stiprinti savo ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga turi siekti mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų arba salų atsilikimą, ir kad ypatingą dėmesį reikia skirti kaimo vietovėms, pramonės pereinamojo laikotarpio vietovėms ir didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčioms vietovėms. Šie regionai ypač remiami pagal sanglaudos politiką. SESV 175 straipsnyje nurodyta, kad Sąjunga šių tikslų turi siekti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, Orientavimo skyriaus, Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Europos investicijų banko veiksmais ir kitomis priemonėmis. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnyje nustatytas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis priimamos finansinės taisykles, pagal kurias nustatoma priimtina biudžeto sudarymo ir vykdymo bei sąskaitų pateikimo ir audito, taip pat finansų pareigūnų atsakomybės patikros procedūra;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Europos Sąjungos ir jos piliečių ateičiai svarbu, kad sanglaudos politika ir toliau būtų pagrindinė Sąjungos investicijų politika ir kad būtų užtikrinta, kad jos 2021–2027 m. laikotarpio finansavimas bent jau išliktų toks pat kaip 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Dėl to, kad kitų sričių Sąjungos veiklai ar programoms numatomos naujos lėšos, neturėtų nukentėti Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“ ar Sanglaudos fondo finansavimas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  siekiant, kad pasidalijamojo valdymo Sąjungos fondai, būtent Europos regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF), „Europos socialinis fondas +“ (toliau – ESF+), Sanglaudos fondas, pagal pasidalijamojo valdymo principą finansuojamos Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) priemonės, Prieglobsčio ir migracijos fondas (PMIF), Vidaus saugumo fondas (VSF) ir Integruoto sienų valdymo fondas (ISVF), būtų toliau įgyvendinami koordinuotai ir darniai, reikia nustatyti finansines taisykles, grindžiamas SESV 322 straipsniu, aiškiai nurodant atitinkamų nuostatų taikymo sritį; Be to, pagal SESV 177 straipsnį turėtų būti nustatytos bendros nuostatos, taikomos ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo ir EJRŽF nustatytoms politikos įgyvendinimo taisyklėms;

(2)  siekiant, kad pasidalijamojo valdymo Sąjungos fondai, būtent Europos regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF), „Europos socialinis fondas +“ (toliau – ESF+), Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP), pagal pasidalijamojo valdymo principą finansuojamos Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) priemonės, Prieglobsčio ir migracijos fondas (PMIF), Vidaus saugumo fondas (VSF) ir Integruoto sienų valdymo fondas (ISVF), būtų toliau įgyvendinami koordinuotai ir darniai, reikia nustatyti finansines taisykles, grindžiamas SESV 322 straipsniu, aiškiai nurodant atitinkamų nuostatų taikymo sritį. Be to, pagal SESV 177 straipsnį turėtų būti nustatytos bendros nuostatos, taikomos ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo, EŽŪFKP ir EJRŽF nustatytoms politikos įgyvendinimo taisyklėms;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  atokiausiems regionams ir retai apgyvendintiems šiauriniams regionams turėtų būti taikomos konkrečios priemonės ir papildomas finansavimas pagal SESV 349 straipsnį ir 1994 m. stojimo akto Protokolo Nr. 6 2 straipsnį;

(4)  atokiausiems regionams ir retai apgyvendintiems šiauriniams regionams turėtų būti taikomos konkrečios priemonės ir papildomas finansavimas pagal SESV 349 straipsnį ir 1994 m. stojimo akto Protokolo Nr. 6 2 straipsnį siekiant atsižvelgti į jų konkrečias nepalankias su geografine padėtimi susijusias sąlygas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  įgyvendinant fondų paramą turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų įpareigojimų ir užtikrinti prieinamumą pagal jos 9 straipsnį ir Sąjungos teisės aktus, kuriais suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios formos segregacijos. Fondų tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti Sąjungos valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

(5)  įgyvendinant fondų paramą turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT vaiko teisių konvencijoje ir JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų įpareigojimų ir užtikrinti prieinamumą, laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, fondai turėtų būti naudojami taip, kad būtų skatinamas deinstitucionalizavimas ir bendruomeninė globa. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios formos segregacijos ar atskirties, arba remiama neįgaliesiems neprieinama infrastruktūra. Fondų tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“ ir įsipareigojimus, dėl kurių susitarta pagal Paryžiaus susitarimą. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti Sąjungos valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose. Skurdas yra viena iš didžiausių ES problemų. Todėl fondai turėtų prisidėti prie skurdo panaikinimo. Jais taip pat turėtų būti prisidedama prie Sąjungos ir jos valstybių narių įsipareigojimo pasiekti darnaus vystymosi tikslus įgyvendinimo;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, fondai padės integruoti klimato politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams įgyvendinti;

(9)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, fondai padės integruoti klimato politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo 30 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams įgyvendinti. Atsparumo klimato kaitai didinimo mechanizmai turėtų būti neatskiriama programavimo ir įgyvendinimo dalis;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  atsižvelgiant į migrantų srautus iš trečiųjų valstybių, sanglaudos politika turėtų būti prisidedama prie integracijos procesų, visų pirma, teikiant paramą infrastruktūros projektams, kuriuos vykdo miestai, regionų ir vietos valdžios institucijos, kuriems pirmiausiai tenka susidurti su minėtu iššūkiu ir kurie aktyviau dalyvauja įgyvendinant integracijos politiką;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  dalį Sąjungos biudžeto, skirto fondams, turėtų vykdyti Komisija pagal pasidalijamojo valdymo principą su valstybėmis narėmis, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) [naujojo Finansinio reglamento numeris]12 (toliau – Finansinis reglamentas). Todėl Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos pasidalijamojo valdymo fondų paramą turėtų laikytis Finansiniame reglamente nurodytų principų, kaip antai patikimo finansų valdymo, skaidrumo ir nediskriminavimo;

(10)  dalį Sąjungos biudžeto, skirto fondams, turėtų vykdyti Komisija pagal pasidalijamojo valdymo principą su valstybėmis narėmis, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) [naujojo Finansinio reglamento numeris]12 (toliau – Finansinis reglamentas). Todėl Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos pasidalijamojo valdymo fondų paramą turėtų laikytis Finansiniame reglamente nurodytų principų, kaip antai patikimo finansų valdymo, skaidrumo ir nediskriminavimo. Už programų parengimą ir įgyvendinimą turėtų būti atsakingos valstybės narės. Šis procesas turėtų būti užtikrintas atitinkamu teritoriniu lygmeniu, atsižvelgiant į valstybių narių institucinę, teisinę ir finansinę sistemą ir pasitelkiant jų tuo tikslu paskirtas įstaigas. Valstybės narės turėtų nenustatyti papildomų taisyklių, dėl kurių paramos gavėjams pasidarytų sudėtingiau naudotis fondais;

__________________

__________________

12 OL L […], […], p. […].

12 OL L […], […], p. […].

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  įgyvendinant fondų paramą labai svarbus partnerystės principas, grindžiamas daugiapakopiu valdymo principu ir užtikrinantis pilietinės visuomenės ir socialinių partnerių dalyvavimą. Siekiant užtikrinti partnerystės organizavimo tęstinumą, turėtų būti toliau taikomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 240/201413;

(11)  įgyvendinant fondų paramą labai svarbus partnerystės principas, grindžiamas daugiapakopiu valdymo principu ir užtikrinantis regioninių, vietos ir kitų viešojo sektoriaus institucijų, pilietinės visuomenės ir socialinių partnerių dalyvavimą. Siekiant užtikrinti partnerystės organizavimo tęstinumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti ir adaptuoti Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 240/201413;

__________________

__________________

13 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso (OL L 74, 2014 3 14, p. 1).

13 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso (OL L 74, 2014 3 14, p. 1).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Sąjungos lygmeniu Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras yra pagrindas, padedantis nustatyti nacionalinius reformų prioritetus ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos įgyvendinti šiuos reformų prioritetus, valstybės narės rengia savo nacionalines daugiametes investicijų strategijas. Šios strategijos turėtų būti teikiamos kartu su metinėmis nacionalinėmis reformų programomis ir jose turėtų būti išdėstomi ir koordinuojami nacionalinėmis ir Sąjungos lėšomis remtini prioritetiniai investiciniai projektai. Jos taip pat turėtų padėti nuosekliai naudoti Sąjungos lėšas ir kuo labiau padidinti fondų, Europos investicijų stabilizavimo sistemos ir „InvestEU“ finansinės paramos pridėtinę vertę;

Išbraukta.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  valstybės narės turėtų nustatyti, kaip rengiant programavimo dokumentus turėtų būti atsižvelgiama į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, priimtas pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį, ir atitinkamas Tarybos rekomendacijas, priimtas pagal SESV 148 straipsnio 4 dalį. 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu (toliau – programavimo laikotarpis) valstybės narės stebėsenos komitetui ir Komisijai turėtų reguliariai teikti programų, kuriomis atsižvelgiama į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Atlikdamos laikotarpio vidurio peržiūrą valstybės narės, be kita ko, turėtų apsvarstyti, ar reikia iš dalies pakeisti programą, atsižvelgiant į nuo programavimo laikotarpio pradžios priimtas arba iš dalies pakeistas konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas;

(13)  valstybės narės, rengdamos programavimo dokumentus, turėtų atsižvelgti į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, priimtas pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį, ir atitinkamas Tarybos rekomendacijas, priimtas pagal SESV 148 straipsnio 4 dalį, jeigu jos atitinka programoje nustatytus tikslus. 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu (toliau – programavimo laikotarpis) valstybės narės stebėsenos komitetui ir Komisijai turėtų reguliariai teikti programų, kuriomis atsižvelgiama į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas ir į Europos socialinių teisių ramstį, įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Atlikdamos laikotarpio vidurio peržiūrą valstybės narės, be kita ko, turėtų apsvarstyti, ar reikia iš dalies pakeisti programą, atsižvelgiant į nuo programavimo laikotarpio pradžios priimtas arba iš dalies pakeistas konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  valstybės narės turėtų atsižvelgti į savo nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projekto, kuris turi būti parengtas pagal Reglamentą dėl energetikos sąjungos valdymo14, turinį ir proceso, po kurio pateikiamos Sąjungos rekomendacijos dėl šių planų, poveikį jų programoms, taip pat finansiniams poreikiams, skirtiems investicijoms į mažo anglies dioksido kiekio technologijas;

(14)  valstybės narės turėtų atsižvelgti į savo nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projekto, kuris turi būti parengtas pagal Reglamentą dėl energetikos sąjungos valdymo14, turinį ir proceso, po kurio pateikiamos Sąjungos rekomendacijos dėl šių planų, poveikį jų programoms (be kita ko, per laikotarpio vidurio peržiūrą), taip pat finansiniams poreikiams, skirtiems investicijoms į mažo anglies dioksido kiekio technologijas;

__________________

__________________

14 Reglamentas dėl energetikos sąjungos valdymo kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

14 Reglamentas dėl energetikos sąjungos valdymo kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kiekvienos valstybės narės parengta partnerystės sutartis turėtų būti strateginis dokumentas, kuriuo grindžiamos Komisijos ir atitinkamos valstybės narės derybos dėl programų rengimo. Siekiant sumažinti administracinę naštą, programavimo laikotarpiu iš dalies keisti partnerystės sutarčių neturėtų būti būtina. Siekiant palengvinti programavimą ir išvengti programavimo dokumentų dubliavimo, partnerystės sutartys gali būti įtraukiamos kaip programos dalis;

(15)  kiekvienos valstybės narės parengta partnerystės sutartis turėtų būti strateginis dokumentas, kuriuo grindžiamos Komisijos ir atitinkamos valstybės narės derybos dėl programų rengimo. Siekiant sumažinti administracinę naštą, programavimo laikotarpiu iš dalies keisti partnerystės sutarčių neturėtų būti būtina. Siekiant palengvinti programavimą ir išvengti programavimo dokumentų dubliavimo, turėtų būti galimybė partnerystės sutartis įtraukti kaip programos dalį;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  kiekviena valstybė narė turėtų turėti lanksčią galimybę skirti įnašą į „InvestEU“, kad investicijoms toje valstybėje narėje galėtų teikti biudžeto garantijas;

(16)  kiekviena valstybė narė pagal tam tikras šio reglamento 10 straipsnyje nustatytas sąlygas galėtų skirti įnašą į „InvestEU“, kad investicijoms toje valstybėje narėje galėtų teikti biudžeto garantijas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant užtikrinti rezultatyviam ir veiksmingam iš fondų teikiamos Sąjungos paramos naudojimui būtinas išankstines sąlygas, reikėtų sudaryti ribotą reikiamų sąlygų sąrašą ir glaustą baigtinį objektyvių jų vertinimo kriterijų rinkinį. Kiekviena reikiama sąlyga turėtų būti susieta su konkrečiu tikslu ir turėtų būti automatiškai taikoma, kai atrenkamas konkretus remtinas tikslas. Jei tos sąlygos neįvykdytos, išlaidos, susijusios su veiksmais, numatytais pagal susijusius konkrečius tikslus, neturėtų būti įtraukiamos į mokėjimo paraiškas. Siekiant išlaikyti palankią investavimo sistemą, turėtų būti reguliariai stebima, ar vykdomos reikiamos sąlygos. Taip pat svarbu užtikrinti, kad atrinkti remtini veiksmai būtų įgyvendinami laikantis esamų strategijų ir planavimo dokumentų, kuriais grindžiamos įvykdytos reikiamos sąlygos, o drauge – kad visi bendrai finansuojami veiksmai atitiktų Sąjungos politikos sistemą;

(17)  siekiant užtikrinti įtraukiam, nediskriminaciniam, rezultatyviam ir veiksmingam iš fondų teikiamos Sąjungos paramos naudojimui būtinas išankstines sąlygas, reikėtų sudaryti ribotą reikiamų sąlygų sąrašą ir glaustą baigtinį objektyvių jų vertinimo kriterijų rinkinį. Kiekviena reikiama sąlyga turėtų būti susieta su konkrečiu tikslu ir turėtų būti automatiškai taikoma, kai atrenkamas konkretus remtinas tikslas. Jei tos sąlygos neįvykdytos, išlaidos, susijusios su veiksmais, numatytais pagal susijusius konkrečius tikslus, neturėtų būti įtraukiamos į mokėjimo paraiškas. Siekiant išlaikyti palankią investavimo sistemą, turėtų būti reguliariai stebima, ar vykdomos reikiamos sąlygos. Taip pat svarbu užtikrinti, kad atrinkti remtini veiksmai būtų įgyvendinami laikantis esamų strategijų ir planavimo dokumentų, kuriais grindžiamos įvykdytos reikiamos sąlygos, o drauge – kad visi bendrai finansuojami veiksmai atitiktų Sąjungos politikos sistemą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  valstybės narės turėtų parengti kiekvienos programos veiklos peržiūros planą, apimantį visus rodiklius, tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, skirtus programos veiklos rezultatams stebėti ir vertinti;

(18)  valstybės narės turėtų parengti kiekvienos programos veiklos peržiūros planą, apimantį visus rodiklius, tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, skirtus programos veiklos rezultatams stebėti ir vertinti. Tai turėtų sudaryti sąlygas vykdyti į rezultatus orientuotą projektų atranką ir vertinimą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  valstybė narė turėtų atlikti kiekvienos ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo lėšomis remiamos programos vidurio laikotarpio peržiūrą. Atliekant tą peržiūrą turėtų būti numatomas visapusiškas programų veiklos rezultatais pagrįstas programų patikslinimas, taip pat turėtų būti suteikiama galimybė atsižvelgti į naujus uždavinius ir atitinkamas 2024 m. pateiktas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas. Be to, 2024 m. Komisija, vykdydama techninį patikslinimą 2025 metams, turėtų peržiūrėti visus visų valstybių narių asignavimus pagal sanglaudos politikos investicijų į darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą 2025, 2026 ir 2027 metams, taikydama atitinkamame pagrindiniame teisės akte nustatytą asignavimo metodą. Atsižvelgiant į šią peržiūrą ir laikotarpio vidurio peržiūros rezultatus turėtų būti iš dalies pakeista programa – finansiniai asignavimai 2025, 2026 ir 2027 metams;

(19)  valstybė narė turėtų atlikti kiekvienos ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo lėšomis remiamos programos vidurio laikotarpio peržiūrą. Atliekant tą peržiūrą turėtų būti numatomas visapusiškas programų veiklos rezultatais pagrįstas programų patikslinimas, taip pat turėtų būti suteikiama galimybė atsižvelgti į naujus uždavinius, atitinkamas 2024 m. pateiktas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas ir pažangą, pasiektą įgyvendinant nacionalinius energetikos ir klimato srities planus ir Europos socialinių teisių ramstį. Taip pat reikėtų atsižvelgti į demografinius iššūkius. Be to, 2024 m. Komisija, vykdydama techninį patikslinimą 2025 metams, turėtų peržiūrėti visus visų valstybių narių asignavimus pagal sanglaudos politikos investicijų į darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą 2025, 2026 ir 2027 metams, taikydama atitinkamame pagrindiniame teisės akte nustatytą asignavimo metodą. Atsižvelgiant į šią peržiūrą ir laikotarpio vidurio peržiūros rezultatus turėtų būti iš dalies pakeista programa – finansiniai asignavimai 2025, 2026 ir 2027 metams;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  turėtų būti dar patobulinti mechanizmai, kuriais užtikrinamas Sąjungos finansavimo politikos ir Sąjungos ekonomikos valdymo ryšys, kad Komisija galėtų pateikti pasiūlymą Tarybai sustabdyti visų arba dalies įsipareigojimų dėl vienos ar daugiau atitinkamos valstybės narės programų vykdymą, jei ta valstybė narė nesiima rezultatyvių ekonomikos valdymo proceso veiksmų. Siekiant užtikrinti vienodą įgyvendinimą ir atsižvelgiant į nustatomų priemonių finansinio poveikio mastą, Tarybai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai ir ji turėtų imtis veiksmų remdamasi Komisijos pasiūlymu. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas priimti sprendimus, reikalingus siekiant užtikrinti rezultatyvius ekonomikos valdymo proceso veiksmus, turėtų būti taikoma atvirkštinės kvalifikuotos balsų daugumos taisyklė;

(20)  turėtų būti dar patobulinti mechanizmai, kuriais užtikrinamas Sąjungos finansavimo politikos ir Sąjungos ekonomikos valdymo ryšys, kad Komisija galėtų pateikti pasiūlymą Tarybai sustabdyti visų arba dalies įsipareigojimų dėl vienos ar daugiau atitinkamos valstybės narės programų vykdymą, jei ta valstybė narė nesiima rezultatyvių ekonomikos valdymo proceso veiksmų. Siekiant užtikrinti vienodą įgyvendinimą ir atsižvelgiant į nustatomų priemonių finansinio poveikio mastą, Tarybai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai ir ji turėtų imtis veiksmų remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas priimti sprendimus, reikalingus siekiant užtikrinti rezultatyvius ekonomikos valdymo proceso veiksmus, turėtų būti taikoma atvirkštinės kvalifikuotos balsų daugumos taisyklė;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  valstybės narės tinkamai pagrįstais atvejais galėtų pateikti prašymą pasinaudoti pagal dabartinį Stabilumo ir augimo paktą numatyta lankstumo galimybe viešųjų ar lygiaverčių struktūrinių išlaidų atveju, jei jas viešojo administravimo institucijos padengia bendrai finansuodamos su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondais) vykdomas investicijas. Apibrėždama fiskalinį koregavimą pagal Stabilumo ir augimo pakto prevencinę arba korekcinę dalį Komisija nuodugniai įvertina šį prašymą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  didelės apimties projektams tenka didelė Sąjungos išlaidų dalis ir jie dažnai yra strategiškai svarbūs įgyvendinant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją. Todėl veiksmai, viršijantys tam tikras ribines vertes, turėtų ir toliau būti tvirtinami laikantis šiame reglamente nustatytų specialių procedūrų. Reikėtų nustatyti ribą, susijusią su visomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, atsižvelgus į numatomas grynąsias pajamas. Todėl, siekiant užtikrinti aiškumą, tikslinga apibrėžti didelės apimties projekto paraiškos turinį. Paraiškoje reikėtų pateikti būtiną informaciją, kad būtų galima užtikrinti, jog dėl fondų finansinio įnašo neprarandama daug darbo vietų esamose veiklos vietose Sąjungoje. Valstybė narė turėtų pateikti visą reikalingą informaciją ir Komisija turėtų įvertinti didelės apimties projektą, kad nustatytų, ar prašomas finansinis įnašas yra pagrįstas;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  siekiant stiprinti integruoto teritorijos vystymo metodą, investicijos, teikiamos teritorinių priemonių forma, pavyzdžiui, integruotos teritorinės investicijos (toliau – ITI), bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) ar bet kokios kitos teritorinės priemonės, vykdomos pagal piliečiams artimesnės Europos politikos tikslą, kuriomis remiamos valstybės narės iniciatyvos, susijusios su ERPF programoms, turėtų būti grindžiamos teritorinėmis ir vietos plėtros strategijomis. ITI ir valstybių narių sukurtų teritorinių priemonių reikmėms reikėtų nustatyti teritorinių strategijų turinio minimalius reikalavimus. Už tų teritorinių strategijų rengimą ir tvirtinimą turėtų būti atsakingos atitinkamos institucijos ir subjektai. Siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant teritorines strategijas dalyvautų atitinkamos valdžios institucijos ar subjektai, tos institucijos ar subjektai turėtų būti atsakingi už remtinų veiksmų atranką arba dalyvauti toje atrankoje;

(23)  siekiant stiprinti integruoto teritorijos vystymo metodą, investicijos, teikiamos teritorinių priemonių forma, pavyzdžiui, integruotos teritorinės investicijos (toliau – ITI), bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP, pagal EŽŪFKP vadinamos LEADER) ar bet kokios kitos teritorinės priemonės, vykdomos pagal piliečiams artimesnės Europos politikos tikslą, kuriomis remiamos valstybės narės iniciatyvos, susijusios su ERPF programoms, turėtų būti grindžiamos teritorinėmis ir vietos plėtros strategijomis. Ta pati nuostata taikoma susijusioms iniciatyvoms, pvz., pažangiųjų kaimų iniciatyvai. ITI ir valstybių narių sukurtų teritorinių priemonių reikmėms reikėtų nustatyti teritorinių strategijų turinio minimalius reikalavimus. Už tų teritorinių strategijų rengimą ir tvirtinimą turėtų būti atsakingos atitinkamos institucijos ir subjektai. Siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant teritorines strategijas dalyvautų atitinkamos valdžios institucijos ar subjektai, tos institucijos ar subjektai turėtų būti atsakingi už remtinų veiksmų atranką arba dalyvauti toje atrankoje;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant geriau sutelkti vietos lygmens potencialą, būtina stiprinti ir lengvinti BIVP. Ją vykdant turėtų būti atsižvelgiama į vietos poreikius ir potencialą, taip pat į atitinkamas socialines ir kultūrines ypatybes. Turėtų būti numatyta struktūrinių pokyčių, didinamas bendruomenės pajėgumas ir skatinamos inovacijos. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo reikmėms turėtų būti stiprinamas glaudus bendradarbiavimas ir integruotas fondų naudojimas. Už BIVP strategijų rengimą ir įgyvendinimą turėtų būti iš esmės atsakingos vietos veiklos grupės, atstovaujančios bendruomenės interesams. Siekiant palengvinti koordinuotą skirtingų fondų paramą BIVP strategijoms ir palengvinti jų įgyvendinimą, turėtų būti užtikrinta galimybė lengviau taikyti pagrindinio fondo metodą;

(24)  siekiant geriau sutelkti vietos lygmens potencialą, būtina stiprinti ir lengvinti BIVP. Ją vykdant turėtų būti atsižvelgiama į vietos poreikius ir potencialą, taip pat į atitinkamas socialines ir kultūrines ypatybes. Turėtų būti numatyta struktūrinių pokyčių, didinamas administracinis ir bendruomenės pajėgumas ir skatinamos inovacijos. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo reikmėms turėtų būti stiprinamas glaudus bendradarbiavimas ir integruotas fondų naudojimas. Už BIVP strategijų rengimą ir įgyvendinimą turėtų būti iš esmės atsakingos vietos veiklos grupės, atstovaujančios bendruomenės interesams. Siekiant palengvinti koordinuotą skirtingų fondų paramą BIVP strategijoms ir palengvinti jų įgyvendinimą, turėtų būti užtikrinta galimybė lengviau taikyti pagrindinio fondo metodą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  siekiant sumažinti administracinę naštą, valstybės narės iniciatyva teikiama techninė parama turėtų būti įgyvendinama taikant fiksuotąsias normas, remiantis programos įgyvendinimo pažanga. Ta techninė parama gali būti papildoma tikslinėmis administracinių gebėjimų stiprinimo priemonėmis, taikant atlyginimo metodus, nesusijusius su išlaidomis. Dėl veiksmų ir rezultatų, taip pat atitinkamų Sąjungos mokėjimų gali būti sutariama veiksmų plane ir jais galima remtis atliekant mokėjimus už rezultatus vietoje;

(25)  siekiant sumažinti administracinę naštą, valstybės narės iniciatyva teikiama techninė parama turėtų būti įgyvendinama taikant fiksuotąsias normas, remiantis programos įgyvendinimo pažanga. Ta techninė parama gali būti papildoma tikslinėmis administracinių gebėjimų stiprinimo priemonėmis, pvz., personalo kvalifikacijos vertinimo, taikant atlyginimo metodus, nesusijusius su išlaidomis. Dėl veiksmų ir rezultatų, taip pat atitinkamų Sąjungos mokėjimų gali būti sutariama veiksmų plane ir jais galima remtis atliekant mokėjimus už rezultatus vietoje;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekdama išnagrinėti programų rezultatus valstybė narė turėtų įsteigti stebėsenos komitetus. ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo atveju metinės įgyvendinimo ataskaitos turėtų būti pakeistos metiniu struktūriniu politiniu dialogu, grindžiamu naujausia programos įgyvendinimo informacija ir duomenimis, kuriuos pateikia valstybė narė;

(27)  siekdama išnagrinėti programų rezultatus valstybė narė turėtų įsteigti stebėsenos komitetus, kuriems priklausytų ir pilietinės visuomenės atstovai bei socialiniai partneriai. ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo atveju metinės įgyvendinimo ataskaitos turėtų būti pakeistos metiniu struktūriniu politiniu dialogu, grindžiamu naujausia programos įgyvendinimo informacija ir duomenimis, kuriuos pateikia valstybė narė;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros16 22 ir 23 dalimis, reikia įvertinti fondus remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma tenkančios valstybėms narėms. Prireikus šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali būti remiamasi vertinant fondų poveikį vietoje;

(28)  remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros16 22 ir 23 dalimis, reikia įvertinti fondus remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma tenkančios valstybėms narėms. Prireikus šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali būti remiamasi vertinant fondų poveikį vietoje. Kai įmanoma, rodikliai turėtų būti rengiami atsižvelgiant į lytį;

_________________

_________________

16 OL L 123, 2016 5 12, p. 13.

16 OL L 123, 2016 5 12, p. 13.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  siekiant užtikrinti, kad būtų teikiama išsami naujausia informacija apie programos įgyvendinimą, turėtų būti reikalaujama dažniau teikti kiekybinių duomenų ataskaitas;

(29)  siekiant užtikrinti, kad būtų teikiama išsami naujausia informacija apie programos įgyvendinimą, turėtų būti reikalaujama veiksmingai ir laiku teikti kiekybinių duomenų ataskaitas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  kad padėtų rengti susijusias programas ir kito programavimo laikotarpio veiklą, Komisija turėtų atlikti fondų vidurio laikotarpio vertinimą. Programavimo laikotarpio pabaigoje Komisija turėtų atlikti fondų retrospektyvius vertinimus, kuriuose didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas fondų poveikiui;

(30)  kad padėtų rengti susijusias programas ir kito programavimo laikotarpio veiklą, Komisija turėtų atlikti fondų vidurio laikotarpio vertinimą. Programavimo laikotarpio pabaigoje Komisija turėtų atlikti fondų retrospektyvius vertinimus, kuriuose didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas fondų poveikiui. Šių vertinimų rezultatai turėtų būti skelbiami viešai;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  kalbant apie paramos gavėjams skiriamas dotacijas, valstybės narės turėtų vis dažniau naudotis supaprastintu išlaidų apmokėjimu. Su privalomu supaprastintu išlaidų apmokėjimu susijusi riba turėtų būti siejama su visomis veiksmo išlaidomis, kad visiems veiksmams, kuriais neviršijama viršutinė riba, būtų taikomos vienodos sąlygos, neatsižvelgiant į tai, ar parama yra viešoji, ar privati;

(34)  kalbant apie paramos gavėjams skiriamas dotacijas, valstybės narės turėtų vis dažniau naudotis supaprastintu išlaidų apmokėjimu. Su privalomu supaprastintu išlaidų apmokėjimu susijusi riba turėtų būti siejama su visomis veiksmo išlaidomis, kad visiems veiksmams, kuriais neviršijama viršutinė riba, būtų taikomos vienodos sąlygos, neatsižvelgiant į tai, ar parama yra viešoji, ar privati. Jei valstybė narė ketina pasiūlyti taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą, ji galėtų pasikonsultuoti su stebėsenos komitetu;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  siekiant užtikrinti kuo optimalesnį bendrai finansuojamų investicijų į aplinką įsisavinimą, turėtų būti užtikrinta sąveika su Aplinkos ir klimato politikos programa LIFE, visų pirma įgyvendinant LIFE strateginius integruotuosius projektus ir strateginius gamtos projektus;

(36)  siekiant užtikrinti kuo optimalesnį bendrai finansuojamų investicijų į aplinką įsisavinimą, turėtų būti užtikrinta sąveika su Aplinkos ir klimato politikos programa LIFE, visų pirma įgyvendinant LIFE strateginius integruotuosius projektus ir strateginius gamtos projektus, taip pat su pagal programą „Europos horizontas“ ir kitas Sąjungos programas finansuojamais projektais;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  siekiant užtikrinti fondų rezultatyvumą, teisingumą ir tvarų poveikį, reikėtų numatyti nuostatas, kurios garantuotų, kad investicijos į infrastruktūrą arba gamybinės investicijos būtų ilgalaikės ir neleistų naudojantis fondų parama įgyti nederamo pranašumo. Vadovaujančiosios institucijos atrinkdamos veiksmus turėtų atidžiai siekti neremti perkėlimo ir neteisėtą lėšų išmokėjimą už veiksmus, neatitinkančius tęstinumo reikalavimų, laikyti pažeidimais;

(38)  siekiant užtikrinti fondų įtraukumą, rezultatyvumą, teisingumą ir tvarų poveikį, reikėtų numatyti nuostatas, kurios garantuotų, kad investicijos į infrastruktūrą arba gamybinės investicijos būtų nediskriminacinės ir ilgalaikės ir neleistų naudojantis fondų parama įgyti nederamo pranašumo. Vadovaujančiosios institucijos atrinkdamos veiksmus turėtų atidžiai siekti neremti perkėlimo ir neteisėtą lėšų išmokėjimą už veiksmus, neatitinkančius tęstinumo reikalavimų, laikyti pažeidimais;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  siekiant optimizuoti iš Sąjungos biudžeto visiškai arba iš dalies finansuojamų investicijų pridėtinę vertę, turėtų būti siekiama visų pirma fondų ir tiesiogiai valdomų priemonių, įskaitant reformų įgyvendinimo priemonę, sąveikos; tą sąveiką reikėtų pasiekti taikant pagrindinius mechanizmus, t. y. pripažįstant fiksuotąsias normas tinkamoms finansuoti programos „Horizontas Europa“ išlaidoms panašaus veiksmo reikmėms ir sudarant galimybę derinti finansavimą pagal skirtingas Sąjungos priemones to paties veiksmo reikmėms, jei išvengiama dvigubo finansavimo. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatytos papildomo finansavimo fondų lėšomis taisyklės;

(40)  siekiant optimizuoti iš Sąjungos biudžeto visiškai arba iš dalies finansuojamų investicijų pridėtinę vertę, turėtų būti siekiama visų pirma fondų ir tiesiogiai valdomų priemonių, įskaitant reformų įgyvendinimo priemonę, sąveikos. Vykdant šį politikos koordinavimą reikėtų skatinti taikyti paprastas naudoti priemones ir daugiapakopį valdymą. Tą sąveiką reikėtų pasiekti taikant pagrindinius mechanizmus, t. y. pripažįstant fiksuotąsias normas tinkamoms finansuoti programos „Horizontas Europa“ išlaidoms panašaus veiksmo reikmėms ir sudarant galimybę derinti finansavimą pagal skirtingas Sąjungos priemones to paties veiksmo reikmėms, jei išvengiama dvigubo finansavimo. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatytos papildomo finansavimo fondų lėšomis taisyklės;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(42a)  vadovaujančiosios institucijos turėtų turėti galimybę įgyvendinti finansines priemones tiesiogiai skirdamos sutartį EIB grupei, nacionaliniams skatinamojo finansavimo bankams ir tarptautinėms finansų įstaigoms (TFĮ);

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  visapusiškai laikydamosi 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu jau išaiškintų taikytinų valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų taisyklių, vadovaujančiosios institucijos turėtų galėti nuspręsti dėl tinkamiausių finansinių priemonių įgyvendinimo galimybių konkretiems tikslinių regionų poreikiams tenkinti;

(44)  visapusiškai laikydamosi 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu jau išaiškintų taikytinų valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų taisyklių, vadovaujančiosios institucijos turėtų galėti nuspręsti dėl tinkamiausių finansinių priemonių įgyvendinimo galimybių konkretiems tikslinių regionų poreikiams tenkinti. Komisija, atsižvelgdama į tai ir bendradarbiaudama su Europos Audito Rūmais, nustato auditoriams, vadovaujančiosioms institucijoms ir paramos gavėjams skirtas rekomendacijas dėl atitikties valstybės pagalbos taisyklėms vertinimo ir valstybės pagalbos schemų kūrimo;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(45a)  siekdama padidinti atskaitomybę ir skaidrumą, Komisija turėtų užtikrinti galimybę visais programų rengimo ir įgyvendinimo etapais, įskaitant stebėjimo ir vertinimo etapus, naudotis skundų nagrinėjimo sistema, kuri būtų prieinama visiems piliečiams ir suinteresuotosioms šalims;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  siekiant paankstinti programos įgyvendinimo pradžią, reikėtų sudaryti palankias sąlygas pratęsti ankstesnio programavimo laikotarpio įgyvendinimo tvarką. Ankstesniu programavimo laikotarpiu jau sukurta kompiuterizuota sistema turėtų būti toliau naudojama (prireikus ją galima pritaikyti), nebent prireiktų naujų technologijų;

(46)  siekiant paankstinti programos įgyvendinimo pradžią, reikėtų, kai įmanoma, sudaryti palankias sąlygas pratęsti ankstesnio programavimo laikotarpio įgyvendinimo tvarką, apimant administracines ir IT sistemas. Ankstesniu programavimo laikotarpiu jau sukurta kompiuterizuota sistema turėtų būti toliau naudojama (prireikus ją galima pritaikyti), nebent prireiktų naujų technologijų;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48a)  siekiant užtikrinti veiksmingą naudojimąsi fondais, visoms valstybėms narėms paprašius turėtų būti sudaryta galimybė pasinaudoti EIB parama. Tai galėtų būti gebėjimų stiprinimo parama, parama nustatant, rengiant ir įgyvendinant projektus, taip pat konsultacijos dėl finansinių priemonių ir investavimo platformų;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(50)  siekiant užtikrinti tinkamą rezultatyvaus bei veiksmingo fondų paramos įgyvendinimo ir susijusių administracinių išlaidų bei naštos pusiausvyrą, valdymo patikrinimų dažnumas, mastas ir aprėptis turėtų būti grindžiami rizikos vertinimu, kuriame atsižvelgiama į tokius veiksnius kaip įgyvendinamų veiksmų rūšis, paramos gavėjai ir rizikos lygis, nustatytas per ankstesnius valdymo patikrinimus ir auditus;

(50)  siekiant užtikrinti tinkamą rezultatyvaus bei veiksmingo fondų paramos įgyvendinimo ir susijusių administracinių išlaidų bei naštos pusiausvyrą, valdymo patikrinimų dažnumas, mastas ir aprėptis turėtų būti grindžiami rizikos vertinimu, kuriame atsižvelgiama į tokius veiksnius kaip įgyvendinamų veiksmų rūšis, veiksmų sudėtingumas ir kiekis, paramos gavėjai ir rizikos lygis, nustatytas per ankstesnius valdymo patikrinimus ir auditus. Fondų valdymo ir kontrolės priemonės turėtų būti proporcingos atsižvelgiant į rizikos Sąjungos biudžetui lygį;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(58)  valstybės narės taip pat turėtų veiksmingai užkirsti kelią bet kokiems pažeidimams, įskaitant paramos gavėjų sukčiavimą, juos nustatyti ir imtis atitinkamų veiksmų. Be to, pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201318 ir reglamentus (Euratomas, EB) Nr. 2988/9519 bei Nr. 2185/9620 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti tyrimus, įskaitant administracinius patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/193921 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos veikos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Direktyvoje (ES) 2017/137122 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių, kad bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, visapusiškai bendradarbiautų siekdamas apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteiktų būtinas teises ir prieigą Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrintų, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises; Valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie nustatytus pažeidimus, įskaitant sukčiavimą, ir apie atitinkamus savo tolesnius veiksmus, taip pat tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų;

(58)  valstybės narės taip pat turėtų veiksmingai užkirsti kelią bet kokiems pažeidimams, įskaitant paramos gavėjų sukčiavimą, juos nustatyti ir imtis atitinkamų veiksmų. Be to, pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201318 ir reglamentus (Euratomas, EB) Nr. 2988/9519 bei Nr. 2185/9620 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti tyrimus, įskaitant administracinius patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/193921 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos veikos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Direktyvoje (ES) 2017/137122 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių, kad bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, visapusiškai bendradarbiautų siekdamas apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteiktų būtinas teises ir prieigą Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrintų, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises. Valstybės narės turėtų Komisijai pateikti išsamią atskaitą apie nustatytus pažeidimus, įskaitant sukčiavimą, ir apie atitinkamus savo tolesnius veiksmus, taip pat tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų. Valstybės narės, kurios nedalyvauja vykdant tvirtesnį su Europos prokuratūra susijusį bendradarbiavimą, turėtų pranešti Komisijai apie nacionalinių baudžiamojo persekiojimo institucijų priimtus sprendimus, susijusius su Sąjungos biudžetui kenkiančiais pažeidimais;

__________________

__________________

18 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

18 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

19 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

19 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

20 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

20 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

21 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

21 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

22 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

22 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(61)  turėtų būti nustatyti objektyvūs kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomi fondų lėšomis tinkami finansuoti regionai ir vietovės. Todėl Sąjungos lygmeniu nustatant regionus ir vietoves reikėtų remtis bendra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/200323, iš dalies pakeistu Komisijos reglamentu (ES) Nr. 868/201424, nustatyta regionų klasifikavimo sistema;

(61)  turėtų būti nustatyti objektyvūs kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomi fondų lėšomis tinkami finansuoti regionai ir vietovės. Todėl Sąjungos lygmeniu nustatant regionus ir vietoves reikėtų remtis bendra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/200323 su naujausiais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2016/206624, nustatyta regionų klasifikavimo sistema;

__________________

__________________

23 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

23 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

24 2014 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 868/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai (OL L 241, 2014 8 13, p. 1).

24 2016 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2066/2016, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai (OL L 322, 2016 11 29, p. 1).

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(62)  siekdama nustatyti tinkamą ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo finansinę programą, Komisija turėtų nustatyti kiekvienai valstybei narei skiriamų asignavimų metinį paskirstymą pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą drauge su tinkamų finansuoti regionų sąrašu, taip pat asignavimus Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui (INTERREG). Atsižvelgdama į tai, kad nacionaliniai asignavimai valstybėms narėms turėtų būti nustatomi remiantis 2018 m. turimais statistiniais duomenimis ir prognozėmis, taip pat atsižvelgdama į prognozavimo neapibrėžtumą, Komisija 2024 m. turėtų peržiūrėti visus visų valstybių narių asignavimus, remdamasi tuo metu prieinama naujausia statistika ir, jei bendras nuokrypis didesnis nei ± 5 proc., Komisija turėtų pakoreguoti 2025–2027 m. asignavimus, kad programos pakeitimuose drauge atsispindėtų ir laikotarpio vidurio peržiūros, ir techninio patikslinimo rezultatai;

(62)  siekdama nustatyti tinkamą ERPF, ESF+, EŽŪFKP, EJRŽF ir Sanglaudos fondo finansinę programą, Komisija turėtų nustatyti kiekvienai valstybei narei skiriamų asignavimų metinį paskirstymą pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą drauge su tinkamų finansuoti regionų sąrašu, taip pat asignavimus Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui (INTERREG). Atsižvelgdama į tai, kad nacionaliniai asignavimai valstybėms narėms turėtų būti nustatomi remiantis 2018 m. turimais statistiniais duomenimis ir prognozėmis, taip pat atsižvelgdama į prognozavimo neapibrėžtumą, Komisija 2024 m. turėtų peržiūrėti visus visų valstybių narių asignavimus, remdamasi tuo metu prieinama naujausia statistika ir, jei bendras nuokrypis didesnis nei ± 5 proc., Komisija turėtų pakoreguoti 2025–2027 m. asignavimus, kad programos pakeitimuose drauge atsispindėtų ir laikotarpio vidurio peržiūros, ir techninio patikslinimo rezultatai;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(63)  transeuropinių transporto tinklų projektai pagal Reglamentą (ES) Nr. [naująjį EITP reglamentą]25 ir toliau bus finansuojami pagal pasidalijamojo valdymo principą iš Sanglaudos fondo ir tiesioginio valdymo principą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP). Remiantis sėkmingu 2014–2020 m. programavimo laikotarpio metodu, šiuo tikslu 10 000 000 000 EUR iš Sanglaudos fondo turėtų būti perkelta EITP reikmėms;

(63)  transeuropinių transporto tinklų projektai pagal Reglamentą (ES) Nr. [naująjį EITP reglamentą]25 ir toliau bus finansuojami pagal pasidalijamojo valdymo principą iš Sanglaudos fondo ir tiesioginio valdymo principą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP). Remiantis sėkmingu 2014–2020 m. programavimo laikotarpio metodu, šiuo tikslu 4 000 000 000 EUR iš Sanglaudos fondo turėtų būti perkelta EITP reikmėms;

__________________

__________________

25 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) [...] dėl [EITP] (OL L [...], [...], p. […])].

25 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) [...] dėl [EITP] (OL L [...], [...], p. […])].

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(64)  tam tikra ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo išteklių suma turėtų būti skiriama Europos miestų iniciatyvai, kurią Komisija turėtų įgyvendinti pagal tiesioginio arba netiesioginio valdymo principą;

(64)  tam tikra ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo išteklių suma turėtų būti skiriama Europos miestų iniciatyvai, kurią Komisija turėtų įgyvendinti pagal tiesioginio arba netiesioginio valdymo principą. Ateityje reikėtų toliau svarstyti konkrečios paramos, teikiamos palankių sąlygų neturintiems regionams ir bendruomenėms, klausimą;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

65 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(65a)  siekiant spręsti 7-ojoje sanglaudos ataskaitoje1a apibūdintas problemas, kurių patiria vidutinių pajamų regionai (menkas ekonomikos augimas, palyginti su labiau išsivysčiusiais regionais, tačiau taip pat palyginti su mažiau išsivysčiusiais regionais; visų pirma su šia problema susiduria regionai, kurių BVP vienam gyventojui siekia 90–100 proc. ES-27 valstybių narių vidurkio), pereinamojo laikotarpio regionai turėtų gauti deramą paramą ir turėtų būti apibrėžti kaip regionai, kurių BVP vienam gyventojui siekia 75–100 proc. ES-27 valstybių narių BVP vidurkio;

 

___________________

 

1a Komisijos septintoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita „Mano regionas, mano Europa, mano ateitis. Septintoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita“ (COM(2017)0583, 2017 m. spalio 9 d.).

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

66 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(66a)  ryšium su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos keletas regionų ir valstybių narių dėl savo geografinės padėties, pobūdžio ir (arba) prekybos ryšių masto patirs didesnį poveikį, nei kiti regionai ir valstybės narės. Todėl svarbu nustatyti praktinius su parama susijusius sprendimus, vykdytinus taip pat įgyvendinant sanglaudos politiką, kad būtų galima spręsti atitinkamų regionų ir valstybių narių problemas po to, kai Jungtinė Karalystė išstos iš Europos Sąjungos. Be to, reikės plėtoti nuolatinį bendradarbiavimą keičiantis informacija ir gerosios praktikos pavyzdžiais didžiausią poveikį patyrusių vietos ir regionų valdžios institucijų ir valstybių narių lygmeniu;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(67)  reikia nustatyti didžiausias bendro finansavimo normas sanglaudos politikos srityje pagal regionų kategoriją, siekiant užtikrinti, kad bendro finansavimo principo būtų laikomasi taikant tinkamą viešosios ar privačios nacionalinės paramos lygį. Tos normos turėtų atspindėti regionų ekonominio išsivystymo lygį pagal BVP vienam gyventojui, palyginti su ES 27 vidurkiu;

(67)  reikia nustatyti didžiausias bendro finansavimo normas sanglaudos politikos srityje pagal regionų kategoriją, siekiant užtikrinti, kad bendro finansavimo principo būtų laikomasi taikant tinkamą viešosios ar privačios nacionalinės paramos lygį. Tos normos turėtų atspindėti regionų ekonominio išsivystymo lygį pagal BVP vienam gyventojui, palyginti su ES 27 vidurkiu, tačiau užtikrinant, kad, pakitus kategorijai, sąlygos netaps mažiau palankios;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(69)  be to, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl pažeidimų atvejų, apie kuriuos turi būti pranešta, kriterijų nustatymo, vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų normų ir su išlaidomis visoms valstybėms narėms nesusijusio finansavimo, taip pat dėl standartizuotos jau parengtos imties sudarymo metodikos nustatymo;

(69)  be to, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl Europos partnerystės elgesio kodekso pakeitimo siekiant priderinti kodeksą prie šio reglamento, dėl pažeidimų atvejų, apie kuriuos turi būti pranešta, kriterijų nustatymo, vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų normų ir su išlaidomis visoms valstybėms narėms nesusijusio finansavimo, taip pat dėl standartizuotos jau parengtos imties sudarymo metodikos nustatymo;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(70)  ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(70)  Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai ir skaidriai konsultuotųsi su visomis suinteresuotosiomis šalimis, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(73)  valstybės narės negali deramai pasiekti šio reglamento tikslų, t. y. stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir nustatyti bendrų Sąjungos biudžeto dalies, įgyvendinamos pagal pasidalijamojo valdymo principą, finansinių taisyklių, dėl, viena vertus, regionų išsivystymo lygio skirtumų ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimo, taip pat valstybių narių ir regionų finansinių išteklių ribotumo ir, kita vertus, dėl poreikio sukurti nuoseklią įgyvendinimo sistemą, kuri apimtų kelis Sąjungos fondus, kuriems taikomas pasidalijamojo valdymo principas; Kadangi šių tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(73)  valstybės narės negali deramai pasiekti šio reglamento tikslų, t. y. stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir nustatyti bendrų Sąjungos biudžeto dalies, įgyvendinamos pagal pasidalijamojo valdymo principą, finansinių taisyklių, dėl, viena vertus, regionų išsivystymo lygio skirtumų ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų specifinių problemų, taip pat valstybių narių ir regionų finansinių išteklių ribotumo ir, kita vertus, dėl poreikio sukurti nuoseklią įgyvendinimo sistemą, kuri apimtų kelis Sąjungos fondus, kuriems taikomas pasidalijamojo valdymo principas. Kadangi šių tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), „Europos socialiniam fondui +“ (ESF+), Sanglaudos fondui, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondui (PMIF), Vidaus saugumo fondui (VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonei (SVVP) (toliau — fondai) taikomos finansinės taisyklės;

a)  Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), „Europos socialiniam fondui +“ (ESF+), Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondui (PMIF), Vidaus saugumo fondui (VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonei (SVVP) (toliau — fondai) taikomos finansinės taisyklės;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ERPF, ESF+, Sanglaudos fondui ir EJRŽF taikomos bendros nuostatos.

b)  ERPF, ESF+, Sanglaudos fondui, EŽŪFKP ir EJRŽF taikomos bendros nuostatos.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  EŽŪFKP netaikomos toliau išvardytos šio reglamento nuostatos:

 

a)   II antraštinės dalies 14 straipsnis;

 

b)  III antraštinės dalies I ir III skyriai;

 

c)   IV antraštinės dalies 37 ir 38 straipsniai;

 

d)   V antraštinės dalies II skyriaus I skirsnis ir III skyrius;

 

e)   VI, VII ir VIII antraštinės dalys.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  Reglamentas (ES) Nr. [...] (BŽŪP strateginių planų reglamentas) ir Reglamentas (ES) [...] (BŽŪP horizontalusis reglamentas);

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  atitinkamos konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos – pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį ir 148 straipsnio 4 dalį Tarybos priimtos rekomendacijos, susijusios su struktūrinėmis problemomis, kurias tikslinga spręsti pasitelkiant daugiametes investicijas, patenkančias į fondų taikymo sritį, kaip nustatyta konkretiems fondams skirtuose reglamentuose, ir atitinkamos rekomendacijos, priimtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) [naujojo Energetikos sąjungos valdymo reglamento numeris] [XX] straipsnį;

1)  atitinkamos konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos – pagal SESV 121 straipsnio 2 ir 4 dalis ir 148 straipsnio 4 dalį Tarybos priimtos rekomendacijos, susijusios su struktūrinėmis problemomis, kurias tikslinga spręsti pasitelkiant daugiametes investicijas, patenkančias į fondų taikymo sritį, kaip nustatyta konkretiems fondams skirtuose reglamentuose, ir atitinkamos rekomendacijos, priimtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) [naujojo Energetikos sąjungos valdymo reglamento numeris] [XX] straipsnį;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  reikiama sąlyga – konkreti ir tiksliai apibrėžta sąlyga, kuri yra realiai susijusi su tiesioginiu poveikiu veiksmingam ir efektyviam konkretaus programos tikslo įgyvendinimui;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  programa – EŽŪFKP atveju BŽŪP strateginiai planai, nurodyti Reglamente (ES) [...] (BŽŪP strateginių planų reglamentas);

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  valstybės pagalbos schemų atveju – pagalbą gaunantis ūkio subjektas;

c)  valstybės pagalbos schemų atveju – pagalbą gaunanti įstaiga arba pagalbą gaunantis ūkio subjektas, išskyrus atvejus, kai pagalba vienam ūkio subjektui nesiekia 200 000 EUR – tokiu atveju atitinkama valstybė narė gali nuspręsti, kad paramos gavėjas yra pagalbą teikianti įstaiga, nedarant poveikio Komisijos reglamentams (ES) Nr. 1407/20131a, (ES) Nr. 1408/20131b ir (ES) Nr. 717/20141c;

 

__________________

 

1a OJ L 352, 2013 12 24, p. 1.

 

1b OJ L 352, 2013 12 24, p. 9.

 

1c OJ L 190, 2014 6 28, p. 45.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  mažų projektų fondas – INTERREG programos veiksmas, kuriuo siekiama atrinkti ir įgyvendinti nedidelės finansinės apimties projektus;

9)  mažų projektų fondas – INTERREG programos veiksmas, kuriuo siekiama atrinkti ir įgyvendinti projektus, įskaitant nedidelės finansinės apimties žmonių tarpusavio ryšių projektus;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21)  specialusis fondas – vadovaujančiosios institucijos arba kontroliuojančiojo fondo įsteigtas fondas finansiniams produktams galutiniams gavėjams teikti;

21)  specialusis fondas – vadovaujančiosios institucijos arba kontroliuojančiojo fondo įsteigtas fondas, kuriuo pasinaudodami jie galutiniams gavėjams teikia finansinius produktus;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 36 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

36a)  principas „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ – atliekant planavimą energetikos srityje ir priimant su politika ir investicijomis susijusius sprendimus pirmenybės teikimas priemonėms, kuriomis užtikrinamas didesnis energijos poreikio ir energijos tiekimo efektyvumas;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 37 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

37)  atsparumo klimato kaitai didinimas – procesas, kuriuo užtikrinama, kad infrastruktūra būtų atspari neigiamam klimato poveikiui pagal nacionalines taisykles ir gaires, jei tokių yra, arba pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus.

37)  atsparumo klimato kaitai didinimas – procesas, kuriuo užtikrinama, kad infrastruktūra būtų atspari neigiamam klimato poveikiui pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus arba nacionalines taisykles ir gaires, jei tokių yra, kad būtų laikomasi principo „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ ir būtų pasirinkti konkretūs išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo būdai;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 37 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

37a)  EIB – Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas arba bet kuri Europos investicijų banko patronuojamoji įmonė.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pažangesnės Europos, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką;

a)  konkurencingesnės ir pažangesnės Europos, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką bei stiprinant mažąsias ir vidutines įmones;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  žalesnės ir mažo anglies dioksido kiekio Europos, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą;

b)  žalesnės, mažo anglies dioksido kiekio ir prie nulinio anglies dioksido kiekio technologijų pereinančios ekonomikos ir atsparios Europos, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą prie jos ir rizikos prevenciją bei valdymą;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  geriau sujungtos Europos, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis;

c)  geriau sujungtos Europos, skatinant judumą, įskaitant išmanų ir tvarų judumą, ir regionų IRT jungtis;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  socialiai atsakingesnės Europos, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį;

d)  socialiai atsakingesnės ir įtraukesnės Europos, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  piliečiams artimesnės Europos, skatinant tvarią ir integruotą miestų, kaimų ir pakrančių vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas.

e)  piliečiams artimesnės Europos, skatinant tvarią ir integruotą visų regionų plėtrą ir vietos iniciatyvas.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės teikia informaciją apie paramą aplinkos apsaugos ir kovos su klimato kaita tikslams įgyvendinti, naudodamos metodiką, pagrįstą kiekvienam fondui nustatytomis intervencinių priemonių rūšimis. Pagal šią metodiką teikiamai paramai priskiriamas konkretus korekcinis koeficientas, kurio dydis atspindi mastą, kuriuo minėta parama padeda siekti aplinkos apsaugos ir kovos su klimato kaita tikslų. ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo atveju korekciniai koeficientai susiejami su I priede nustatytais intervencinių priemonių rūšių matmenimis ir kodais.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad vykdant atitinkamus veiksmus visais planavimo ir įgyvendinimo proceso etapais būtų didinamas atsparumas klimato kaitai, ir teikia informaciją apie paramą aplinkos apsaugos ir kovos su klimato kaita tikslams įgyvendinti, naudodamos metodiką, pagrįstą kiekvienam fondui nustatytomis intervencinių priemonių rūšimis. Pagal šią metodiką teikiamai paramai priskiriamas konkretus korekcinis koeficientas, kurio dydis atspindi mastą, kuriuo minėta parama padeda siekti aplinkos apsaugos ir kovos su klimato kaita tikslų. ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo atveju korekciniai koeficientai susiejami su I priede nustatytais intervencinių priemonių rūšių matmenimis ir kodais.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina fondų ir kitų Sąjungos priemonių, kaip antai reformų rėmimo programos, įskaitant reformų įgyvendinimo priemonę ir techninės paramos priemonę, veiklos koordinavimą, papildomumą ir suderinamumą. Jos optimizuoja atsakingų subjektų veiklos koordinavimą, kad būtų išvengta veiklos dubliavimo planavimo ir įgyvendinimo etapuose.

4.  Vykdydamos savo atitinkamas pareigas ir laikydamosi subsidiarumo ir daugiapakopio valdymo principų, valstybės narės ir Komisija užtikrina fondų ir kitų Sąjungos priemonių, kaip antai reformų rėmimo programos, įskaitant reformų įgyvendinimo priemonę ir techninės paramos priemonę, veiklos koordinavimą, papildomumą ir suderinamumą. Jos optimizuoja atsakingų subjektų veiklos koordinavimą, kad būtų išvengta veiklos dubliavimo planavimo ir įgyvendinimo etapuose.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad būtų laikomasi atitinkamų valstybės pagalbos taisyklių.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės ir Komisija vykdo Sąjungos biudžetą, skirtą pasidalijamojo valdymo fondams, vadovaudamosi Reglamento (ES, Euratomas) [naujojo Finansinio reglamento numeris] (toliau – Finansinis reglamentas) [63] straipsniu.

1.  Valstybės narės pagal savo institucinę ir teisinę sistemą ir Komisija vykdo Sąjungos biudžetą, skirtą pasidalijamojo valdymo fondams, vadovaudamosi Reglamento (ES, Euratomas) [naujojo Finansinio reglamento numeris] (toliau – Finansinis reglamentas) [63] straipsniu.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tačiau Komisija įgyvendina Europos infrastruktūros tinklų priemonei (EITP) iš Sanglaudos fondo perkeltą paramą, Europos miestų iniciatyvą, tarpregioninės plėtros investicijas, iš ESF+ tarptautinio bendradarbiavimo reikmėms perkeltą paramą, įnašui į „InvestEU“37 skirtas sumas ir techninę paramą savo iniciatyva pagal tiesioginio ar netiesioginio valdymo principą vadovaudamasi Finansinio reglamento [62 straipsnio 1 dalies a ir c punktais].

2.  Nedarant poveikio 1 straipsnio 2 dalies nuostatoms, Komisija įgyvendina Europos infrastruktūros tinklų priemonei (EITP) iš Sanglaudos fondo perkeltą paramą, Europos miestų iniciatyvą, tarpregioninės plėtros investicijas, iš ESF+ tarptautinio bendradarbiavimo reikmėms perkeltą paramą, įnašui į „InvestEU“37skirtas sumas ir techninę paramą savo iniciatyva pagal tiesioginio ar netiesioginio valdymo principą vadovaudamasi Finansinio reglamento [62 straipsnio 1 dalies a ir c punktais].

_________________

_________________

37 [Reglamentas (ES) Nr. [...] dėl [...] (OL L [...], [...], p. […])].

37 [Reglamentas (ES) Nr. [...] dėl [...] (OL L [...], [...], p. […])].

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija atokiausių regionų bendradarbiavimą siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) gali vykdyti taikydama netiesioginio valdymo principą.

3.  Atitinkamai valstybei narei ir regionui pritarus, Komisija atokiausių regionų bendradarbiavimą siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) gali vykdyti taikydama netiesioginio valdymo principą.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užmezga partnerystę su kompetentingomis regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis. Partnerystė užmezgama bent su šiais partneriais:

1.  Įgyvendindama partnerystės sutartį ir kiekvieną programą, kiekviena valstybė narė pagal savo institucinę ir teisinę sistemą sukuria visavertę efektyvią partnerystę. Partnerystė užmezgama bent su šiais partneriais:

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  miesto ir kitomis viešojo sektoriaus institucijomis;

a)  regionų, vietos, miesto ir kitomis viešojo sektoriaus institucijomis;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  atitinkamomis įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei visuomenei, aplinkos apsaugos srities partneriais ir subjektais, atsakingais už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą.

c)  atitinkamomis įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei visuomenei, pvz., aplinkos apsaugos srities partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir subjektais, atsakingais už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  mokslinių tyrimų įstaigomis ir universitetais, kai taikytina.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal daugiapakopio valdymo principą valstybė narė tuos partnerius įtraukia rengiant partnerystės sutartis bei rengiant ir įgyvendinant programas, įskaitant jų dalyvavimą stebėsenos komitetuose pagal 34 straipsnį.

2.  Pagal daugiapakopio valdymo principą, taikydama metodą „iš apačios į viršų“, valstybė narė tuos partnerius įtraukia rengiant partnerystės sutartis ir rengiant, įgyvendinant ir vertinant programas, įskaitant jų dalyvavimą stebėsenos komitetuose pagal 34 straipsnį. Šioje srityje valstybės narės skiria atitinkamą fondų išteklių procentinę dalį socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų administraciniams pajėgumams stiprinti.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Partnerystė organizuojama ir įgyvendinama laikantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 240/201438.

3.  Partnerystė organizuojama ir įgyvendinama laikantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 240/201438. Komisijai pagal 107 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl Deleguotojo reglamento (ES) 240/2014 pakeitimų siekiant jį priderinti prie šio reglamento.

_________________

_________________

38 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso (OL L 74, 2014 3 14, p. 1).

38 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso (OL L 74, 2014 3 14, p. 1).

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Bent kartą per metus programų įgyvendinimo klausimais Komisija konsultuojasi su organizacijomis, kurios atstovauja partneriams Sąjungos lygmeniu.

4.  Bent kartą per metus programų įgyvendinimo klausimais Komisija konsultuojasi su organizacijomis, kurios atstovauja partneriams Sąjungos lygmeniu, ir praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie rezultatus.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Horizontalieji principai

 

1. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad įgyvendinant fondus būtų paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos.

 

2. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad rengiant ir įgyvendinant programas, įskaitant stebėseną, ataskaitų teikimą ir vertinimą, būtų atsižvelgiama į moterų ir vyrų lygybę, lyčių aspekto integravimą ir lyčių aspektu grindžiamo požiūrio įtraukimą ir visa tai būtų skatinama.

 

3. Valstybės narės ir Komisija imasi atitinkamų priemonių, kad programų rengimo ir įgyvendinimo, stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo etapais būtų užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Rengiant ir įgyvendinant programas ypač atsižvelgiama į prieinamumą neįgaliesiems.

 

4. Fondų tikslų siekiama laikantis darnaus vystymosi principo ir atsižvelgiant į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę ir kovoti su klimato kaita, kaip nurodyta SESV 191 straipsnio 1 ir 2 dalyse, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“.

 

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad rengiant ir įgyvendinant programas būtų propaguojami aplinkosaugos reikalavimai, išteklių naudojimo efektyvumas, principas „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“, socialiniu požiūriu teisingas perėjimas prie švarios energetikos, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos, biologinė įvairovė, atsparumas nelaimėms, rizikos prevencija ir valdymas. Jos siekia, kad būtų vengiama investicijų, susijusių su iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, skirstymu, saugojimu ar deginimu.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė parengia partnerystės sutartį, kurioje nustatoma veiksmingo ir rezultatyvaus fondų naudojimo 2021 m. sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu tvarka.

1.  Kiekviena valstybė narė parengia partnerystės sutartį, kurioje nustatoma veiksmingo ir rezultatyvaus fondų naudojimo 2021 m. sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu tvarka. Tokia partnerystės sutartis parengiama pagal Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 240/2014 nustatytą elgesio kodeksą.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybė narė partnerystės sutartį Komisijai pateikia prieš pateikdama pirmąją programą arba jos teikimo metu.

2.  Valstybė narė partnerystės sutartį Komisijai pateikia prieš pateikdama pirmąją programą arba jos teikimo metu, bet ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 31 d.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Partnerystės sutartis gali būti teikiama kartu su atitinkama metine nacionaline reformų programa.

3.  Partnerystės sutartis gali būti teikiama kartu su atitinkama metine nacionaline reformų programa ir nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų planu.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atrinkti politikos tikslai – nurodoma, kuriais fondais ir programomis bus naudojamasi jų siekiant, ir pateikiamas atitinkamas pagrindimas, taip pat prireikus pagrindimas, kodėl naudojamasi „InvestEU“, atsižvelgiant į atitinkamas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas;

a)  atrinkti politikos tikslai – nurodoma, kuriais fondais ir programomis bus naudojamasi jų siekiant, ir pateikiamas atitinkamas pagrindimas, išvardijant atitinkamas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas ir regioninius uždavinius ir į juos atsižvelgiant;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  kiekvieno fondo atveju pasirinktų politikos priemonių ir pagrindinių numatomų rezultatų, be kita ko, prireikus naudojantis „InvestEU“, santrauka;

i)  kiekvieno fondo atveju pasirinktų politikos priemonių ir pagrindinių numatomų rezultatų santrauka;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  fondų koordinavimas, atskyrimas ir papildomumas ir prireikus nacionalinių ir regioninių programų koordinavimas;

ii)  fondų koordinavimas, atskyrimas ir papildomumas ir prireikus nacionalinių ir regioninių programų koordinavimas, visų pirma atsižvelgiant į Reglamente (ES) [...] (BŽŪP strateginių planų reglamentas) nurodytus BŽŪP strateginius planus;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  fondų ir kitų Sąjungos priemonių, įskaitant LIFE strateginius integruotuosius projektus ir strateginius gamtos projektus, tarpusavio papildomumas;

iii)  fondų ir kitų Sąjungos priemonių, įskaitant LIFE strateginius integruotuosius projektus ir strateginius gamtos projektus ir, kai taikytina, pagal programą „Europos horizontas“ finansuojamus projektus, tarpusavio papildomumas ir sinergija;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia)  tikslų, politikos ir priemonių pagal nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus įgyvendinimas;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  preliminarus finansinis asignavimas iš kiekvieno fondo pagal politikos tikslus nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į konkrečiam fondui taikomas paramos telkimo pagal temas taisykles;

c)  preliminarus finansinis asignavimas iš kiekvieno fondo pagal politikos tikslus nacionaliniu ir, kai taikytina, regioniniu lygmeniu, atsižvelgiant į konkrečiam fondui taikomas paramos telkimo pagal temas taisykles;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  prireikus pagal regionų kategoriją, nustatytą pagal 102 straipsnio 2 dalį, suskirstyti finansiniai ištekliai ir asignavimų sumos, kurias pagal 105 straipsnį siūloma perkelti tarp regionų kategorijų;

d)  pagal regionų kategoriją, nustatytą pagal 102 straipsnio 2 dalį, suskirstyti finansiniai ištekliai ir asignavimų sumos, kurias pagal 105 straipsnį siūloma perkelti tarp regionų kategorijų;

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  sumos, kurios turi būti skirtos įnašui į „InvestEU“, suskirstytos pagal fondą ir pagal regionų kategoriją;

Išbraukta.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  veiksmų, kurių atitinkama valstybė narė imasi, kad sustiprintų savo administracinius fondų paramos įgyvendinimo gebėjimus, santrauka.

g)  veiksmų, kurių atitinkama valstybė narė imasi, kad sustiprintų savo administracinius fondų paramos įgyvendinimo gebėjimus, valdymo ir kontrolės sistemą, santrauka.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  integruotas metodas, kurį taikant sprendžiamos demografinės problemos ir (arba) tenkinami specifiniai regionų ir rajonų poreikiai, jei taikytina;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gb)  komunikacijos ir matomumo didinimo strategija.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybių narių prašymu EIB gali dalyvauti rengiant partnerystės sutartį, taip pat veikloje, susijusioje su veiksmų, finansinių priemonių ir viešojo bei privačiojo sektorių partnerysčių rengimu.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nurodant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą (INTERREG), partnerystės sutartyje pateikiamas tik planuojamų programų sąrašas.

Nurodant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą (INTERREG), partnerystės sutartyje pateikiamas tik planuojamų programų sąrašas ir tarpvalstybinių investicijų poreikiai atitinkamoje valstybėje narėje.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija vertina partnerystės sutartį ir jos atitiktį šiam reglamentui ir konkrečiam fondui taikomoms taisyklėms. Savo vertinime Komisija visų pirma atsižvelgia į atitinkamas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas.

1.  Komisija vertina partnerystės sutartį ir jos atitiktį šiam reglamentui ir konkrečiam fondui taikomoms taisyklėms. Savo vertinime Komisija atsižvelgia į 4 ir 6 straipsnių nuostatas, atitinkamas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas ir priemones, susijusias su integruotais nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais, taip pat į tai, kaip jos įgyvendinamos.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pastabas Komisija gali pateikti per tris mėnesius nuo dienos, kurią valstybė narė pateikia partnerystės sutartį.

2.  Pastabas Komisija gali pateikti per du mėnesius nuo dienos, kurią valstybė narė pateikia partnerystės sutartį.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybė narė, atsižvelgdama į Komisijos pastabas, peržiūri partnerystės sutartį.

3.  Valstybė narė, atsižvelgdama į Komisijos pastabas, peržiūri partnerystės sutartį per mėnesį nuo pastabų pateikimo dienos.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija įgyvendinimo aktu sprendimą, kuriuo patvirtinama partnerystės sutartis, priima ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo dienos, kurią atitinkama valstybė narė pateikė tą partnerystės sutartį. Partnerystės sutartis nekeičiama.

4.  Komisija įgyvendinimo aktu sprendimą, kuriuo patvirtinama partnerystės sutartis, priima ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo dienos, kurią atitinkama valstybė narė pirmą kartą pateikė tą partnerystės sutartį. Partnerystės sutartis nekeičiama.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Partnerystės sutartyje arba prašyme iš dalies pakeisti programą valstybės narės gali tam tikrą ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo ir EJRŽF lėšų sumą skirti įnašui į „InvestEU“ ir panaudoti biudžeto garantijoms. Suma, skiriama įnašui į „InvestEU“, turi neviršyti 5 proc. viso kiekvieno fondo asignavimo, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Tokie įnašai nėra išteklių perkėlimas pagal 21 straipsnį.

1.  Nuo 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės, pritarus atitinkamoms vadovaujančiosioms institucijoms, prašydamos iš dalies pakeisti programą gali iki 1 proc. ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo ir EJRŽF lėšų skirti įnašui į „InvestEU“ ir tas lėšas panaudoti biudžeto garantijoms. Atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą „InvestEU“ galima papildomai skirti iki 2,5 proc. visų kiekvienam fondui skirtų asignavimų. Tokie įnašai turi būti skirti investicijoms, atitinkančioms sanglaudos politikos tikslus ir apimančioms tą pačią regionų kategoriją, kuriai fondų lėšos buvo numatytos iš pradžių. Kai kokia nors suma iš ERPF, ESF + ir Sanglaudos fondo skiriama kaip įnašas į „Invest EU“, turi būti taikomos šio reglamento 11 straipsnyje ir III bei IV prieduose aprašytos reikiamos sąlygos. Gali būti skiriami tik ateinančių kalendorinių metų ištekliai.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Partnerystės sutarties atveju gali būti skiriami einamųjų ir būsimų kalendorinių metų ištekliai. Prašymo iš dalies pakeisti programą atveju gali būti skiriami tik ateinančių kalendorinių metų ištekliai.

Išbraukta.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalyje nurodyta suma naudojama ES garantijos dalies atidėjiniams valstybės narės skyriuje suformuoti.

3.  1 dalyje nurodyta suma naudojama ES garantijos dalies atidėjiniams atitinkamos valstybės narės skyriuje suformuoti.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei [„InvestEU“ reglamento] [9] straipsnyje nustatytas susitarimas dėl įnašo, susijęs su 1 dalyje nurodyta ir partnerystės sutartyje skirta suma, nesudaromas iki 2021 m. gruodžio 31 d., valstybė narė pateikia prašymą iš dalies pakeisti programą arba programas, kad galėtų panaudoti atitinkamą sumą.

Jei [„InvestEU“ reglamento] [9] straipsnyje nustatytas susitarimas dėl įnašo, susijęs su 1 dalyje nurodyta suma, nesudaromas iki 2023 m. gruodžio 31 d., valstybė narė pateikia prašymą iš dalies pakeisti programą arba programas, kad galėtų panaudoti atitinkamą sumą.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Susitarimas dėl įnašo, susijęs su 1 dalyje nurodyta ir prašyme iš dalies pakeisti programą skirta suma, sudaromas tuo pačiu metu, kai priimamas sprendimas, kuriuo iš dalies keičiama programa.

Susitarimas dėl įnašo, susijęs su 1 dalyje nurodyta ir prašyme iš dalies pakeisti programą skirta suma, sudaromas arba iš dalies pakeičiamas, atsižvelgiant į aplinkybes, tuo pačiu metu, kai priimamas sprendimas, kuriuo iš dalies keičiama programa.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei susitarimas dėl garantijos, kaip nustatyta [„InvestEU“ reglamento] [9] straipsnyje, nebuvo sudarytas per devynis mėnesius nuo susitarimo dėl įnašo patvirtinimo, atitinkamos sumos, sumokėtos į bendrą atidėjinių fondą kaip atidėjiniai, perkeliami atgal į programą ar programas ir valstybė narė pateikia atitinkamą prašymą iš dalies pakeisti programą.

5.  Jei susitarimas dėl garantijos, kaip nustatyta [„InvestEU“ reglamento] [9] straipsnyje, nebuvo sudarytas per devynis mėnesius nuo susitarimo dėl įnašo patvirtinimo, atitinkamos sumos, sumokėtos į bendrą atidėjinių fondą kaip atidėjiniai, perkeliami atgal į pradinę programą ar programas ir valstybė narė pateikia atitinkamą prašymą iš dalies pakeisti programą. Šiuo konkrečiu atveju ankstesnių kalendorinių metų ištekliai gali būti keičiami tol, kol įsipareigojimai dar neįvykdyti.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Ištekliai, gauti iš sumų, skirtų įnašui į „InvestEU“ ir suteiktų pasinaudojus biudžeto garantijomis, arba su jomis susiję ištekliai pateikiami valstybei narei ir panaudojami siekiant to paties tikslo ar tikslų finansinių priemonių forma teikiamai paramai.

7.  Ištekliai, gauti iš sumų, skirtų įnašui į „InvestEU“ ir suteiktų pasinaudojus biudžeto garantijomis, arba su jomis susiję ištekliai pateikiami valstybei narei ir vietos ar regioninei institucijai, susijusiai su įnašu, ir panaudojami siekiant to paties tikslo ar tikslų finansinių priemonių forma teikiamai paramai.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nustatytos išankstinės kiekvieno konkretaus tikslo veiksmingo ir rezultatyvaus įgyvendinimo sąlygos (reikiamos sąlygos).

Šiame reglamente nustatytos išankstinės kiekvieno konkretaus tikslo veiksmingo ir rezultatyvaus įgyvendinimo sąlygos (reikiamos sąlygos). Reikiamos sąlygos taikomos tiek, kiek jos padeda siekti konkrečių programos tikslų.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Rengdama programą arba nustatydama naują konkretų tikslą, kai iš dalies keičia programą, valstybė narė įvertina, ar įvykdytos su atrinktu konkrečiu tikslu susijusios reikiamos sąlygos. Reikiama sąlyga įvykdoma, kai patenkinami visi susiję kriterijai. Valstybė narė kiekvieną kartą teikdama programą arba iš dalies keisdama programą nustato įvykdytas ir neįvykdytas reikiamas sąlygas, ir, kai mano, kad reikiama sąlyga įvykdyta, pateikia pagrindimą.

2.  Rengdama programą arba nustatydama naują konkretų tikslą, kai iš dalies keičia programą, valstybė narė įvertina, ar įvykdytos su atrinktu konkrečiu tikslu susijusios reikiamos sąlygos. Reikiama sąlyga įvykdoma, kai patenkinami visi susiję kriterijai. Valstybė narė kiekvieną kartą teikdama programą arba iš dalies keisdama programą nustato įvykdytas ir neįvykdytas reikiamas sąlygas, ir, kai mano, kad reikiama sąlyga įvykdyta, pateikia pagrindimą. Valstybės narės prašymu EIB gali prisidėti prie veiksmų, kurių reikia imtis siekiant įvykdyti reikiamas sąlygas, vertinimo.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija per tris mėnesius nuo 3 dalyje nurodytos informacijos gavimo atlieka vertinimą ir praneša valstybei narei, jeigu sutinka, kad sąlyga įvykdyta.

Komisija per du mėnesius nuo 3 dalyje nurodytos informacijos gavimo atlieka vertinimą ir praneša valstybei narei, jeigu sutinka, kad sąlyga įvykdyta.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Komisija nesutinka su valstybės narės vertinimu, ji apie tai informuoja valstybę narę ir suteikia jai galimybę per vieną mėnesį pateikti pastabų.

Jeigu Komisija nesutinka su valstybės narės vertinimu, ji apie tai informuoja valstybę narę ir suteikia jai galimybę per ne daugiau kaip du mėnesius pateikti pastabų.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išlaidos, susijusios su veiksmais, siejamais su konkrečiu tikslu, negali būti įtraukiamos į mokėjimo paraiškas, kol Komisija nepraneša valstybei narei, kad įvykdyta reikiama sąlyga pagal 4 dalį.

Išlaidos, susijusios su veiksmais, siejamais su konkrečiu tikslu arba atitinkama intervencine priemone EŽŪFKP atveju, gali būti įtraukiamos į mokėjimo paraiškas prieš Komisijai pranešant valstybei narei, kad įvykdyta reikiama sąlyga pagal 4 dalį; tai neturi poveikio išlaidų atlyginimo sustabdymui, kol bus įvykdyta ta sąlyga.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Komisija mano, kad reikiama sąlyga nebevykdoma, ji apie tai informuoja valstybę narę ir suteikia jai galimybę per vieną mėnesį pateikti pastabų. Jei Komisija padaro išvadą, kad reikiama sąlyga ir toliau nevykdoma, su konkrečiu atitinkamu tikslu susijusios išlaidos negali būti įtraukiamos į mokėjimo paraiškas nuo dienos, kurią Komisija atitinkamai apie tai praneša valstybei narei.

Jeigu Komisija mano, kad reikiama sąlyga nebevykdoma, ji apie tai informuoja valstybę narę ir suteikia jai galimybę per vieną mėnesį pateikti pastabų. Jei Komisija padaro išvadą, kad reikiama sąlyga ir toliau nevykdoma, su konkrečiu atitinkamu tikslu arba su atitinkama intervencine priemone EŽŪFKP atveju susijusios išlaidos negali būti įtraukiamos į mokėjimo paraiškas nuo dienos, kurią Komisija atitinkamai apie tai praneša valstybei narei.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė parengia veiklos peržiūros planą, kuris leidžia stebėti, teikti ataskaitas ir vertinti programos veiklos rezultatus ją įgyvendinant, taip pat padeda vertinti bendrus fondų veiklos rezultatus.

Valstybė narė, kai taikytina, bendradarbiaudama su vietos ir regioninėmis institucijomis, parengia veiklos peržiūros planą, kuris leidžia stebėti, teikti ataskaitas ir vertinti programos veiklos rezultatus ją įgyvendinant, taip pat padeda vertinti bendrus fondų veiklos rezultatus.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės nustatomos kiekvienam konkrečiam programos tikslui, išskyrus techninę paramą ir konkretų tikslą šalinti materialinio nepritekliaus problemą, nustatytą ESF+ reglamento [4 straipsnio c punkto vii papunktyje].

2.  Tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės nustatomos kiekvienam konkrečiam programos tikslui, išskyrus techninę paramą ir konkretų tikslą šalinti materialinio nepritekliaus problemą, nustatytą ESF+ reglamento [4 straipsnio 1 dalies xi punkte].

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo lėšomis remiamų programų atveju valstybė narė peržiūri kiekvieną programą, atsižvelgdama į šiuos elementus:

1.  ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo lėšomis remiamų programų atveju valstybė narė ir atitinkamos vadovaujančiosios institucijos peržiūri kiekvieną programą, atsižvelgdamos į šiuos elementus:

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  2024 m. priimtose atitinkamose konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose nustatytus uždavinius;

a)  naujus 2024 m. priimtose atitinkamose konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose nustatytus uždavinius ir įgyvendinant nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus nustatytus tikslus;

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atitinkamos valstybės narės ar regiono socialinę ir ekonominę padėtį;

b)  atitinkamos valstybės narės ar regiono socialinę ir ekonominę padėtį, be kita ko, Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo padėtį ir teritorijų poreikius siekiant mažinti skirtumus, taip pat ekonominę ir socialinę nelygybę;

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  bet kokius didelius neigiamus finansinius, ekonominius ar socialinius pokyčius, dėl kurių reikia pakoreguoti programas, be kita ko, dėl simetrinių arba asimetrinių sukrėtimų valstybėse narėse ir jų regionuose.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė iki 2025 m. kovo 31 d. pateikia Komisijai prašymą dėl kiekvienos programos dalinio pakeitimo pagal 19 straipsnio 1 dalį. Valstybė narė dalinį pakeitimą pagrindžia remdamasi 1 dalyje nurodytais elementais.

Atsižvelgdama į peržiūros rezultatus, valstybė narė iki 2025 m. kovo 31 d. pateikia Komisijai prašymą dėl kiekvienos programos dalinio pakeitimo pagal 19 straipsnio 1 dalį arba nurodo, kad pakeitimo neprašoma. Valstybė narė dalinį pakeitimą pagrindžia remdamasi 1 dalyje nurodytais elementais arba, jei taikytina, pateikia priežastis, kodėl neprašo iš dalies pakeisti programos.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  finansinių išteklių asignavimai pagal prioritetus, įskaitant 2026 ir 2027 m. sumas;

a)  persvarstyti pradiniai finansinių išteklių asignavimai pagal prioritetus, įskaitant 2026 ir 2027 m. sumas;

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  sumos, kurios turi būti skirtos įnašui į „InvestEU“, suskirstytos pagal fondą ir, jei taikytina, pagal regionų kategoriją;

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d. patvirtina ataskaitą, kurioje apibendrinami 1 ir 2 dalyse nurodytos laikotarpio vidurio peržiūros rezultatai. Komisija perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijos prašymas valstybei narei pagal 1 dalį turi būti pagrįstas, nurodant būtinybę padėti įgyvendinti atitinkamas rekomendacijas, ir jame turi būti nurodytos programos arba prioritetai, kurie, jos manymu, turi būti peržiūrėti, ir numatomų pakeitimų pobūdis.

2.  Komisijos prašymas valstybei narei pagal 1 dalį turi būti pagrįstas, paremtas vertinimu, nurodant būtinybę padėti įgyvendinti atitinkamas rekomendacijas, ir jame turi būti nurodytos programos arba prioritetai, kurie, jos manymu, turi būti peržiūrėti, ir numatomų pakeitimų pobūdis.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jei valstybė narė nesiima rezultatyvių veiksmų atsiliepdama į prašymą, pateiktą pagal 1 dalį, per 3 ir 4 dalyse nustatytus terminus, Komisija pagal 91 straipsnį gali sustabdyti visus arba dalį atitinkamoms programoms ar prioritetams skirtų mokėjimų.

Išbraukta.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija pateikia pasiūlymą Tarybai sustabdyti valstybės narės vienos ar daugiau programų visų arba dalies įsipareigojimų arba mokėjimų vykdymą, jeigu:

Komisija, atsižvelgusi į atitinkamos valstybės narės ekonomines ir socialines aplinkybes ir numatomo sustabdymo poveikį ekonomikai, pateikia pasiūlymą Tarybai palaipsniui sustabdyti valstybės narės vienos ar daugiau programų visų arba dalies įsipareigojimų vykdymą, jeigu:

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmenybė teikiama įsipareigojimų sustabdymui; mokėjimai sustabdomi tik tuo atveju, jei prašoma imtis neatidėliotinų veiksmų ir svarbaus nesilaikymo atveju. Mokėjimų sustabdymas taikomas mokėjimo paraiškoms, kurios dėl atitinkamų programų pateiktos po sprendimo dėl sustabdymo priėmimo datos.

Išbraukta.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikoma, kad Taryba priėmė Komisijos pasiūlymą dėl įsipareigojimų vykdymo sustabdymo, išskyrus atvejus, kai Taryba, priimdama įgyvendinimo aktą, per vieną mėnesį nuo Komisijos pasiūlymo pateikimo kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia atmesti tokį pasiūlymą.

Laikoma, kad Taryba priėmė Komisijos pasiūlymą dėl įsipareigojimų vykdymo sustabdymo, išskyrus atvejus, kai Taryba, priimdama įgyvendinimo aktą, per tris mėnesius nuo Komisijos pasiūlymo pateikimo kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia atmesti tokį pasiūlymą.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 8 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taryba įgyvendinimo aktu priima sprendimą dėl mokėjimų sustabdymo, remdamasi 7 dalyje nurodytu Komisijos pasiūlymu.

Išbraukta.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Įsipareigojimų arba mokėjimų vykdymo sustabdymo apimtis ir lygis yra proporcingi, juos nustatant užtikrinamas vienodas požiūris į valstybes nares ir atsižvelgiama į atitinkamos valstybės narės ekonomines ir socialines aplinkybes, ypač atitinkamos valstybės narės nedarbo, skurdo ar socialinės atskirties lygį palyginti su Sąjungos vidurkiu ir sustabdymo poveikį atitinkamos valstybės narės ekonomikai. Sustabdymo poveikis programoms, kurios ypatingai svarbios siekiant įveikti nepalankias ekonomines ar socialines sąlygas, yra ypatingas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti.

9.  Įsipareigojimų vykdymo sustabdymo apimtis ir lygis yra proporcingi, juos nustatant užtikrinamas vienodas požiūris į valstybes nares ir atsižvelgiama į atitinkamos valstybės narės ekonomines ir socialines aplinkybes, ypač atitinkamos valstybės narės nedarbo, skurdo ar socialinės atskirties lygį palyginti su Sąjungos vidurkiu ir sustabdymo poveikį atitinkamos valstybės narės ekonomikai. Sustabdymo poveikis programoms, kurios ypatingai svarbios siekiant įveikti nepalankias ekonomines, socialines ar struktūrines sąlygas, yra ypatingas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti prieš priimant sprendimą sustabdyti įsipareigojimų vykdymą ir apie kurį Komisija turi pranešti Tarybai ir Europos Parlamentui.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 10 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ne daugiau kaip 25 proc. fondams kitais kalendoriniais metais numatytų įsipareigojimų arba ne daugiau kaip 0,25 proc. nominaliojo BVP bet kuriuo iš šių atveju:

ne daugiau kaip 20 proc. fondams kitais kalendoriniais metais numatytų įsipareigojimų arba ne daugiau kaip 0,20 proc. nominaliojo BVP bet kuriuo iš šių atveju:

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei reikalavimų nesilaikoma nuolat, įsipareigojimų vykdymas gali būti sustabdomas taikant didesnius procentinius dydžius, nei nustatyti pirmoje pastraipoje.

Jei reikalavimų nesilaikoma nuolat, įsipareigojimų vykdymas gali būti sustabdomas taikant ribą, atitinkančią dvigubus procentinius dydžius, nustatytus pirmoje pastraipoje.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 11 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, priima sprendimą dėl mokėjimų sustabdymo panaikinimo, kai įvykdytos pirmoje pastraipoje nustatytos taikytinos sąlygos.

Išbraukta.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a.  7–11 dalyse nustatyta procedūra taikoma tik tais atvejais, kai:

 

a) jau įdiegtos ekonominio valdymo priemonės;

 

b) paaiškėjo, kad tos priemonės nepakankamos makroekonominiam ir fiskaliniam stabilumui pagerinti, ir

 

c) vienas iš 7 dalies a–e punktuose nurodytų atvejų kelia pavojų sanglaudos politikos išlaidoms toje valstybėje narėje.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 12 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija informuoja Europos Parlamentą apie šio straipsnio įgyvendinimą. Visų pirma, kai valstybė narė atitinka vieną iš 7 dalyje nurodytų sąlygų, Komisija nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir pateikia išsamią informaciją apie fondus ir programas, kurioms galėtų būti taikomas įsipareigojimų vykdymo sustabdymas.

Komisija informuoja Europos Parlamentą apie šio straipsnio įgyvendinimą. Visų pirma, kai valstybė narė atitinka vieną iš 7 dalyje nurodytų sąlygų, Komisija nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir pateikia pasiūlymo priežastis ir išsamią informaciją apie fondus ir programas, kurioms galėtų būti taikomas įsipareigojimų vykdymo sustabdymas, taip pat numatomą to sustabdymo poveikį valstybės narės ekonomikai, kad būtų galima surengti struktūrinį dialogą siekiant užtikrinti prasmingas diskusijas ir sudaryti sąlygas skaidriam vykdymo užtikrinimo procesui. Prieš pateikdama pasiūlymą dėl įsipareigojimų vykdymo sustabdymo, Komisija apie tai informuoja Europos Parlamentą.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 12 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos Parlamentas gali pakviesti Komisiją į struktūrinį dialogą dėl šio straipsnio nuostatų taikymo, atsižvelgdamas į pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos perdavimą.

Išbraukta.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 12 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija pateikia pasiūlymą dėl įsipareigojimų vykdymo sustabdymo arba pasiūlymą panaikinti tokį sustabdymą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Komisija pateikia pasiūlymą dėl įsipareigojimų vykdymo sustabdymo arba pasiūlymą panaikinti tokį sustabdymą Europos Parlamentui ir Tarybai iškart, kai tik jį patvirtina, ir pateikia pasiūlymo priežastis.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13.  1–12 dalys netaikomos prioritetams ar programoms, kuriais siekiama ESF+ reglamento [4 straipsnio c punkto v papunkčio ii papunktyje] nurodyto tikslo.

13.  1–12 dalys netaikomos prioritetams ar programoms, kuriais siekiama ESF+ reglamento [4 straipsnio 1 dalies xi punkte] nurodyto tikslo.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės parengia 2021 m. sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d. laikotarpio fondų įgyvendinimo programas.

1.  Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 6 straipsnyje nurodytais partneriais, parengia 2021 m. sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d. laikotarpio fondų įgyvendinimo programas.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programą sudaro prioritetai. Kiekvienas prioritetas atitinka vieną politikos tikslą arba techninę paramą. Prioritetą, atitinkantį politikos tikslą, sudaro vienas ar daugiau konkrečių tikslų. Tą patį politikos tikslą gali atitikti daugiau nei vienas prioritetas.

Programą sudaro prioritetai. Kiekvienas prioritetas atitinka vieną ar kelis politikos tikslus arba techninę paramą. Prioritetą, atitinkantį politikos tikslą, sudaro vienas ar daugiau konkrečių tikslų. Tą patį politikos tikslą gali atitikti daugiau nei vienas prioritetas.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus, išskyrus EJRŽF lėšomis remiamų programų atveju;

i)  ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus, taip pat nelygybę, išskyrus EJRŽF lėšomis remiamų programų atveju;

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  rinkos nepakankamumo problemas, investicijų poreikius ir papildomumą su kitų formų parama;

ii)  rinkos nepakankamumo problemas, investicijų poreikius ir papildomumą bei sinergiją su kitų formų parama;

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose ir valstybei narei skirtose kitose atitinkamose Sąjungos rekomendacijose nurodytus uždavinius;

iii)  atitinkamose konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose nurodytus uždavinius;

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv)  su administraciniais gebėjimais ir valdymu susijusius uždavinius;

iv)  su administraciniais gebėjimais ir valdymu susijusius uždavinius ir supaprastinimo priemones;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iva)  integruotą požiūrį siekiant spręsti demografines problemas, kai taikytina;

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

via)  nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose ir Europos socialinių teisių ramstyje nustatytus uždavinius ir susijusius tikslus;

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vii)  PMIF, VSF ir SVVP lėšomis remiamų programų atveju – susijusio Sąjungos acquis ir veiksmų planų įgyvendinimo pažangą;

vii)  PMIF, VSF ir SVVP lėšomis remiamų programų atveju – susijusio Sąjungos acquis ir veiksmų planų įgyvendinimo pažangą, taip pat nustatytus trūkumus;

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  susijusių rūšių veiksmus, įskaitant planuojamų strateginės svarbos veiksmų sąrašą, ir numatomas jų įnašas siekiant tų konkrečių tikslų, taip pat, jei tinkama, įgyvendinant makroregionines strategijas ir jūrų baseinų strategijas;

i)  susijusių rūšių veiksmai, įskaitant orientacinį planuojamų strateginės svarbos veiksmų sąrašą ir jų tvarkaraštį, numatomas jų įnašas siekiant tų konkrečių tikslų, taip pat, jei tinkama, įgyvendinant makroregionines strategijas ir jūrų baseinų strategijas;

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia)  lygybės, įtraukties ir nediskriminavimo užtikrinimo veiksmai;

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v)  tarpregioniniai ir tarptautiniai veiksmai drauge su paramos gavėjais, įsisteigusiais bent vienoje kitoje valstybėje narėje;

v)  tarpregioniniai, tarpvalstybiniai ir tarptautiniai veiksmai drauge su paramos gavėjais, įsisteigusiais bent vienoje kitoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

va)  investicijų darnumas;

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

viia)  aprašymas, kaip bus siekiama papildomumo ir sinergijos su kitais fondais ir priemonėmis;

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  numatomas programos komunikacijos ir matomumo užtikrinimo metodas: nustatomi programos tikslai, tikslinės auditorijos, komunikacijos kanalai, veikla socialiniuose tinkluose, planuojamas biudžetas ir atitinkami stebėsenos ir vertinimo rodikliai;

i)  numatomas programos komunikacijos ir matomumo užtikrinimo metodas: nustatomi programos tikslai, tikslinės auditorijos, komunikacijos kanalai, kai taikytina, veikla socialiniuose tinkluose, taip pat planuojamas biudžetas ir atitinkami stebėsenos ir vertinimo rodikliai;

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  vadovaujančioji institucija, audito institucija ir subjektas, gaunantis Komisijos išmokas.

j)  vadovaujančioji institucija, audito institucija, subjektas, atsakingas už apskaitos funkciją pagal 70 straipsnį, ir subjektas, gaunantis Komisijos išmokas.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios dalies c ir d punktai netaikomi ESF+ reglamento [4 straipsnio c punkto vii papunktyje] nurodytam konkrečiam tikslui.

Šios dalies c ir d punktai netaikomi ESF+ reglamento [4 straipsnio 1 dalies xi punkte] nurodytam konkrečiam tikslui.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Aplinkos ataskaita, kurioje pateikiama atitinkama informacija apie poveikį aplinkai pagal Direktyvą 2001/42/EB, pridedama prie programos, atsižvelgiant į klimato kaitos švelninimo poreikius.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo atveju programose, pateiktose pagal 16 straipsnį, 3 dalies f punkto ii papunktyje nurodytoje lentelėje pateikiamos tik 2021–2025 m. sumos.

6.  ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo atveju programose, pateiktose pagal 16 straipsnį, 3 dalies f punkto ii papunktyje nurodytoje lentelėje pateikiamos 2021–2027 m. sumos.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Šios bendrosios nuostatos taikomos LEADER bendruomenės inicijuotos vietos plėtros veiksmams, numatytiems Reglamento XX dėl strateginių planų projekto (naujo BŽŪP strateginių planų reglamento numeris) 71 straipsnyje, nes šia iniciatyva prisidedama prie darnios ekonominės ir socialinės kaimo vietovių plėtros. Šis veiksmas įgyvendinamas tik pagal reglamento II skyriaus („Teritorinis vystymasis“) nuostatas. Imantis atitinkamos intervencinės priemonės turi būti atsižvelgiama į darnaus vystymosi tikslus (Niujorkas, 2015 m.) ir prisidedama prie jų įgyvendinimo, taip pat į įsipareigojimus, kylančius iš Klimato kaitos susitarimo (COP 21) ir Europos socialinių teisių ramsčio.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija įvertina programą ir jos atitiktį šiam reglamentui ir konkretiems fondams skirtiems reglamentams, taip pat jos suderinamumą su partnerystės sutartimi. Savo vertinime Komisija visų pirma atsižvelgia į atitinkamas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas.

1.  Komisija įvertina programą ir jos atitiktį šiam reglamentui ir konkretiems fondams skirtiems reglamentams, taip pat jos suderinamumą su partnerystės sutartimi. Savo vertinime Komisija visų pirma atsižvelgia į atitinkamas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, taip pat į atitinkamus uždavinius, nustatytus įgyvendinant integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus ir nurodytus Europos socialinių teisių ramstyje, ir į tai, kaip jie sprendžiami.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pastabas Komisija gali pateikti per tris mėnesius nuo dienos, kurią valstybė narė pateikia programą.

2.  Pastabas Komisija gali pateikti per du mėnesius nuo dienos, kurią valstybė narė pateikia programą.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybė narė, atsižvelgdama į Komisijos pastabas, peržiūri programą.

3.  Valstybė narė, atsižvelgdama į Komisijos pastabas, peržiūri programą per du mėnesius nuo pastabų pateikimo dienos.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija įgyvendinimo aktu sprendimą, kuriuo patvirtinama programa, priima ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo dienos, kurią valstybė narė pateikė tą programą.

4.  Komisija įgyvendinimo aktu sprendimą, kuriuo patvirtinama programa, priima ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo dienos, kurią valstybė narė pirmą kartą pateikė tą programą.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija įvertina dalinį pakeitimą ir jo atitiktį šiam reglamentui ir konkretiems fondams skirtiems reglamentams, įskaitant nacionalinio lygmens reikalavimus, ir pastabas gali pateikti per tris mėnesius nuo iš dalies pakeistos programos pateikimo.

2.  Komisija įvertina dalinį pakeitimą ir jo atitiktį šiam reglamentui ir konkretiems fondams skirtiems reglamentams, įskaitant nacionalinio lygmens reikalavimus, ir pastabas gali pateikti per du mėnesius nuo iš dalies pakeistos programos pateikimo.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybė narė peržiūri iš dalies pakeistą programą ir atsižvelgia į Komisijos pastabas.

3.  Valstybė narė, atsižvelgdama į Komisijos pastabas, peržiūri iš dalies pakeistą programą per du mėnesius nuo pastabų pateikimo dienos.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija patvirtina dalinį programos pakeitimą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo dienos, kurią valstybė narė jį pateikia.

4.  Komisija patvirtina dalinį programos pakeitimą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kurią valstybė narė jį pateikia.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė programavimo laikotarpiu gali ne daugiau kaip 5 proc. prioriteto pradinio asignavimo ir ne daugiau kaip 3 proc. programos biudžeto perkelti kitam to paties fondo tos pačios programos prioritetui. ERPF ir ESF+ lėšomis remiamų programų atveju perkelti galima tik tos pačios regionų kategorijos asignavimus.

Valstybė narė programavimo laikotarpiu gali ne daugiau kaip 7 proc. prioriteto pradinio asignavimo ir ne daugiau kaip 5 proc. programos biudžeto perkelti kitam to paties fondo tos pačios programos prioritetui. Perkeldama asignavimus valstybė narė laikosi Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 240/2014 nustatyto elgesio kodekso. ERPF ir ESF+ lėšomis remiamų programų atveju perkelti galima tik tos pačios regionų kategorijos asignavimus.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Siekiant atlikti grynai administracinio ar redakcinio pobūdžio taisymus, neturinčius įtakos programos įgyvendinimui, Komisijos patvirtinimo nereikalaujama. Valstybės narės informuoja Komisiją apie tokius taisymus.

6.  Siekiant atlikti grynai administracinio, techninio ar redakcinio pobūdžio taisymus, neturinčius įtakos programos įgyvendinimui, Komisijos patvirtinimo nereikalaujama. Valstybės narės informuoja Komisiją apie tokius taisymus.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Iš ERPF ir ESF+ lėšų papildomai ir neviršijant 10 proc. kiekvienam programos prioritetui skiriamos fondo paramos gali būti finansuojamas visas veiksmas arba jo dalis, kurio išlaidos yra tinkamos finansuoti kito fondo lėšomis pagal tam fondui taikomas tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu tokios išlaidos yra būtinos įgyvendinimui.

2.  Iš ERPF ir ESF+ lėšų papildomai ir neviršijant 15 proc. kiekvienam programos prioritetui skiriamos fondo paramos gali būti finansuojamas visas veiksmas arba jo dalis, kurio išlaidos yra tinkamos finansuoti kito fondo lėšomis pagal tam fondui taikomas tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu tokios išlaidos yra būtinos įgyvendinimui.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės gali prašyti perkelti ne daugiau kaip 5 proc. programos finansinių asignavimų iš bet kurio fondo į bet kurį kitą pasidalijamojo valdymo fondą arba į bet kurią kitą tiesioginio ar netiesioginio valdymo priemonę.

1.  Kad būtų užtikrintos lankstumo galimybės, valstybės narės gali, jei programos stebėsenos komitetas tam pritaria, prašyti perkelti ne daugiau kaip 5 proc. programos finansinių asignavimų iš bet kurio fondo į Europos regioninės plėtros fondą, „Europos socialinį fondą +“, Sanglaudos fondą arba Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Perkelti ištekliai naudojami pagal fondo arba priemonės, į kurią perkelti ištekliai, taisykles, o perkėlimo į tiesioginio ar netiesioginio valdymo priemones atveju – atitinkamos valstybės narės naudai.

2.  Perkelti ištekliai naudojami pagal fondo arba priemonės, į kurią perkelti ištekliai, taisykles.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pagal 1 dalį teikiamuose prašymuose nurodoma visa suma, kuri kiekvienais metais perkeliama, pagal fondą ir, kai tinkama, pagal regiono kategoriją, prašymai tinkamai pagrindžiami ir drauge pateikiama peržiūrėta programa arba programos, iš kurių išteklius ketinama perkelti pagal 19 straipsnį, nurodant, į kurį kitą fondą arba priemonę perkeliamos sumos.

3.  Pagal 1 dalį teikiamuose prašymuose nurodoma visa suma, kuri kiekvienais metais perkeliama, pagal fondą ir, kai tinkama, pagal regiono kategoriją, prašymai tinkamai pagrindžiami, siekiant užtikrinti papildomumą ir poveikį, ir drauge pateikiama peržiūrėta programa arba programos, iš kurių išteklius ketinama perkelti pagal 19 straipsnį, nurodant, į kurį kitą fondą arba priemonę perkeliamos sumos.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

3 antraštinės dalies 1 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ia SKYRIUS – Didelės apimties projektai

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

21a straipsnis

 

Turinys

 

Pagal programą arba programas ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis gali būti remiami veiksmai, apimantys darbus, veiklą ar paslaugas, kuriais siekiama įvykdyti vieną neišskaidomą tiksliai apibrėžto ekonominio arba techninio pobūdžio užduotį, kurios tikslai yra aiškiai nustatyti ir kurios bendros tinkamos finansuoti išlaidos viršija 100 000 000 EUR (toliau – didelės apimties projektas). Finansinės priemonės didelės apimties projektais nelaikomos.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

21 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

21b straipsnis

 

Didelės apimties projektui patvirtinti būtina informacija

 

Prieš patvirtinant didelės apimties projektą, vadovaujančioji institucija Komisijai pateikia šią informaciją:

 

a) išsamią informaciją apie subjektą, kuris atsako už didelės apimties projekto įgyvendinimą, ir jo pajėgumus;

 

b) investicijos ir jos vietos apibūdinimą;

 

c) bendras išlaidas ir visas tinkamas finansuoti išlaidas;

 

d) atliktas galimybių studijas, įskaitant alternatyvų analizę, ir jų rezultatus;

 

e) išlaidų ir naudos analizę, įskaitant ekonominę ir finansinę analizę, ir rizikos vertinimą;

 

f) poveikio aplinkai analizę atsižvelgiant į prisitaikymą prie klimato kaitos padarinių, poreikį juos mažinti ir atsparumą nelaimėms;

 

g) paaiškinimą, kaip didelės apimties projektas dera su atitinkamais susijusios programos arba programų prioritetais, numatomą jo indėlį siekiant įgyvendinti tų prioritetų konkrečius tikslus ir numatomą indėlį į socialinį ir ekonominį vystymąsi;

 

h) finansavimo planą, kuriame nurodomi visi planuojami finansiniai ištekliai ir planuojama fondų ir EIB parama, taip pat visi kiti finansavimo šaltiniai ir fiziniai bei finansiniai pažangos stebėsenos rodikliai, atsižvelgiant į nustatytą riziką;

 

i) didelės apimties projekto įgyvendinimo tvarkaraštį ir, jei numatomas įgyvendinimo laikotarpis yra ilgesnis už programavimo laikotarpį, etapus, kuriems prašoma fondų paramos programavimo laikotarpiu.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

21 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

21c straipsnis

 

Sprendimas dėl didelės apimties projekto

 

1. Komisija didelės apimties projektą vertina remdamasi 21b straipsnyje nurodyta informacija, kad nustatytų, ar prašomas finansinis įnašas vadovaujančiosios institucijos atrinktam didelės apimties projektui yra pagrįstas. Komisija ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo 21b straipsnyje nurodytos informacijos pateikimo dienos įgyvendinimo aktu priima sprendimą dėl finansinio įnašo, skirto atrinktam didelės apimties projektui, patvirtinimo.

 

2. Komisijos patvirtinimas pagal 1 dalį suteikiamas su sąlyga, kad pirma darbų sutartis bus sudaryta per trejus metus nuo patvirtinimo dienos, o tais atvejais, kai veiksmai įgyvendinami naudojantis viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės struktūromis, su sąlyga, kad viešojo sektoriaus įstaiga ir privačiojo sektoriaus įstaiga pasirašys viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartį per trejus metus nuo patvirtinimo dienos.

 

3. Jei Komisija nepatvirtina finansinio įnašo atrinktam didelės apimties projektui, savo sprendime ji nurodo atsisakymo priežastis.

 

4. Didelės apimties projektai, pateikti tvirtinti pagal 1 dalį, įtraukiami į didelės apimties programos projektų sąrašą.

 

5. Didelės apimties projekto išlaidos gali būti įtraukiamos į mokėjimo paraišką po to, kai projektas buvo pateiktas tvirtinti pagal 1 dalį. Jei Komisija nepatvirtina vadovaujančiosios institucijos pasirinkto didelės apimties projekto, išlaidų deklaracija atitinkamai pataisoma valstybei narei atsiėmus paraišką arba Komisijai priėmus sprendimą.

 

(Dėl šio pakeitimo reikės atitinkamai pakeisti V priedą.)

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kita teritorine priemone, kuria remiamos valstybės narės iniciatyvos, sukurtos tam, kad būtų panaudotos ERPF lėšos, kurias numatyta investuoti siekiant 4 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyto politikos tikslo.

c)  kita teritorine priemone, kuria remiamos valstybės narės iniciatyvos, sukurtos tam, kad būtų investuojama, kaip numatyta, siekiant 4 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyto politikos tikslo.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

Valstybės narės užtikrina iš daugiau nei vieno fondo finansuojamų vietos plėtros strategijų suderinimą ir koordinavimą.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  geografinė vietovė, kuriai taikoma strategija;

a)  geografinė vietovė, kuriai taikoma strategija, įskaitant ekonomines, socialines ir aplinkosaugines sąsajas;

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  partnerių dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant strategiją pagal 6 straipsnį aprašymas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Už teritorinių strategijų rengimą atsako atitinkamos miesto, vietos ar kitos teritorinės institucijos ar subjektai.

2.  Už teritorinių strategijų rengimą ir tvirtinimą atsako atitinkamos regiono, vietos ir kitos teritorinės institucijos. Anksčiau parengti apimamoms teritorijoms taikomi strateginiai dokumentai gali būti atnaujinami ir naudojami teritorinėms strategijoms.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu į teritorinę strategiją neįtrauktas remtinų veiksmų sąrašas, atitinkamos miesto, vietos ar kitos teritorinės institucijos ar subjektai atrenka veiksmus arba dalyvauja juos atrenkant.

Jeigu į teritorinę strategiją neįtrauktas remtinų veiksmų sąrašas, atitinkamos regiono, vietos ar kitos teritorinės institucijos ar subjektai atrenka veiksmus arba dalyvauja juos atrenkant.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Rengiant teritorines strategijas, 2 dalyje nurodytos institucijos bendradarbiauja su atitinkamomis vadovaujančiosiomis institucijomis, kad nustatytų veiksmų, kurie turi būti remiami pagal atitinkamas programas, taikymo sritį.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai miesto, vietos ar kita teritorinė institucija arba subjektas atlieka užduotis, už kurias atsakinga vadovaujančioji institucija, išskyrus veiksmų atranką, vadovaujančioji institucija tą instituciją nurodo kaip tarpinę instituciją.

4.  Kai regiono, vietos ar kita viešojo sektoriaus institucija arba kitas subjektas atlieka užduotis, už kurias atsakinga vadovaujančioji institucija, išskyrus veiksmų atranką, vadovaujančioji institucija tą instituciją nurodo kaip tarpinę instituciją.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atrinkti veiksmai gali būti finansuojami pagal daugiau nei vieną tos pačios programos prioritetą.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei pagal 23 straipsnį įgyvendinama strategija apima investicijas, kurioms teikiama vieno arba kelių fondų parama, pagal daugiau nei vieną programą arba daugiau nei vieną tos pačios programos prioritetą, veiksmai gali būti vykdomi kaip integruotos teritorinės investicijos (toliau – ITI).

1.  Jei pagal 23 straipsnį įgyvendinama strategija apima investicijas, kurioms teikiama daugiau nei vieno fondo parama, pagal daugiau nei vieną programą arba daugiau nei vieną tos pačios programos prioritetą, veiksmai gali būti vykdomi kaip integruotos teritorinės investicijos (toliau – ITI). Kai tinkama, kiekviena ITI rūšis gali būti papildomai remiama iš EŽŪFKP.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu į teritorinę strategiją neįtrauktas remtinų veiksmų sąrašas, atitinkamos regiono, vietos ar kitos viešojo sektoriaus institucijos ar subjektai dalyvauja atrenkant veiksmus.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  ERPF, ESF+ ir EJRŽF lėšomis gali būti remiama bendruomenės inicijuota vietos plėtra.

1.  ERPF, ESF+, EJRŽF ir EŽŪFKP lėšomis remiama bendruomenės inicijuota vietos plėtra. EŽŪFKP atveju tokia plėtra laikoma LEADER vietos plėtra.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  būtų vykdoma vadovaujant vietos veiklos grupėms, sudarytoms iš viešųjų ir privačiųjų vietos socialinių ir ekonominių interesų grupių, kuriose nė viena interesų grupė nekontroliuoja sprendimų priėmimo, atstovų;

b)  būtų vykdoma vadovaujant vietos veiklos grupėms, sudarytoms iš viešųjų ir privačiųjų vietos socialinių ir ekonominių interesų grupių, kuriose nė viena interesų grupė, įskaitant viešąjį sektorių, nekontroliuoja sprendimų priėmimo, atstovų;

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  padėtų kurti tinklus, remtų vietos inovacijų aspektus ir, kai tinkama, bendradarbiavimą su kitais teritoriniais subjektais.

d)  padėtų kurti tinklus, užtikrintų principas „iš apačios į viršų“, prieinamumą, remtų vietos inovacijų aspektus ir, kai tinkama, bendradarbiavimą su kitais teritoriniais subjektais.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai įgyvendinant tokią strategiją teikiama daugiau nei vieno fondo parama, atitinkamos vadovaujančiosios institucijos gali pasirinkti vieną iš atitinkamų fondų kaip pagrindinį fondą.

4.  Kai įgyvendinant tokią strategiją teikiama daugiau nei vieno fondo parama, atitinkamos vadovaujančiosios institucijos gali pasirinkti vieną iš atitinkamų fondų kaip pagrindinį fondą. Taip pat gali būti nurodyta priemonių ir veiksmų, kurie bus finansuojami kiekvieno susijusio fondo lėšomis, rūšis.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  tos strategijos tikslai, įskaitant išmatuojamas rezultato siektinas reikšmes ir atitinkamus planuojamus veiksmus;

d)  tos strategijos tikslai, įskaitant išmatuojamas rezultato siektinas reikšmes ir atitinkamus planuojamus veiksmus, kuriais reaguojama į vietos bendruomenės nustatytus vietos poreikius;

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  finansinis planas, įskaitant numatytus asignavimus iš kiekvieno atitinkamo fondo ir pagal kiekvieną atitinkamą programą.

f)  finansinis planas, įskaitant numatytus asignavimus iš kiekvieno atitinkamo fondo, įskaitant, kai tinkama, EŽŪFKP, ir pagal kiekvieną atitinkamą programą.

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Sprendime, kuriuo patvirtinama strategija, nurodomas kiekvieno atitinkamo fondo ir programos asignavimas ir nustatoma atsakomybė už programos arba programų valdymo ir kontrolės užduotis.

4.  Sprendime, kuriuo patvirtinama strategija, nurodomas kiekvieno atitinkamo fondo ir programos asignavimas ir nustatoma atsakomybė už programos arba programų valdymo ir kontrolės užduotis. Atitinkami nacionaliniai viešieji įnašai skiriami iš anksto visam laikotarpiui.

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vadovaujančiosios institucijos užtikrina, kad vietos veiklos grupės iš grupės narių išrinktų vieną pagrindinį partnerį, atsakingą už administracinius ir finansinius reikalus, arba sudarytų teisiškai įformintą bendrą struktūrą.

2.  Vadovaujančiosios institucijos užtikrina, kad vietos veiklos grupės būtų įtraukios ir kad jos iš grupės narių išrinktų vieną pagrindinį partnerį, atsakingą už administracinius ir finansinius reikalus, arba sudarytų teisiškai įformintą bendrą struktūrą, siekdamos vykdyti su bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategija susijusias užduotis.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  stiprina vietos subjektų pajėgumus rengti ir įgyvendinti veiksmus;

a)  stiprina vietos administracinius pajėgumus rengti ir įgyvendinti veiksmus;

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vietos veiklos grupė gali būti paramos gavėja ir gali įgyvendinti veiksmus pagal strategiją.

5.  Vietos veiklos grupė gali būti paramos gavėja ir gali įgyvendinti veiksmus pagal strategiją, skatindama vietos veiklos grupės viduje funkcijas atskirti.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybė narė užtikrina, kad fondų parama bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai padėtų:

1.  Siekdama papildomumo ir sinergijos, valstybė narė užtikrina, kad fondų parama, skirta bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai, padėtų:

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  stiprinti gebėjimus ir vykdyti parengiamuosius veiksmus, kuriais remiamas strategijų rengimas ir būsimas įgyvendinimas;

a)  stiprinti administracinius gebėjimus ir vykdyti parengiamuosius veiksmus, kuriais remiamas strategijų rengimas ir būsimas įgyvendinimas;

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  aktyviai taikyti bendruomenės inicijuotą vietos plėtros strategiją, siekiant palengvinti suinteresuotųjų šalių keitimąsi informacija, teikti jiems informaciją ir remti galimus paramos gavėjus rengiant paraiškas;

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pirmoje pastraipoje nurodyti veiksmai visų pirma gali apimti:

 

a) paramą projektams rengti ir vertinti;

 

b) paramą institucijų ir administracinių gebėjimų stiprinimui siekiant veiksmingai valdyti fondus;

 

c) tyrimus, susijusius su Komisijos teikiamomis ataskaitomis dėl fondų ir su sanglaudos ataskaita;

 

d) priemones, susijusias su fondų analize, valdymu, stebėsena, keitimusi informacija ir įgyvendinimu, bei priemones, susijusias su kontrolės sistemų ir techninės bei administracinės paramos įgyvendinimu;

 

e) vertinimus, ekspertų ataskaitas, statistinius duomenis ir tyrimus, įskaitant bendro pobūdžio tyrimus, susijusius su dabartine ir būsima fondų veikla;

 

f) veiksmus, skirtus informacijai skleisti, prireikus tinklų veiklai remti, komunikacijos veiklai vykdyti, ypač daug dėmesio skiriant rezultatams ir paramos iš fondų pridėtinei vertei, informuotumui didinti, bendradarbiavimui bei keitimuisi patirtimi, be kita ko, su trečiosiomis valstybėmis, skatinti;

 

g) kompiuterizuotų valdymo, stebėsenos, audito, kontrolės ir vertinimo sistemų įrengimą, eksploatavimą ir sujungimą;

 

h) veiksmus, skirtus vertinimo metodams ir keitimuisi informacija apie vertinimo praktiką gerinti;

 

i) su auditu susijusius veiksmus;

 

j) nacionalinių ir regioninių gebėjimų, susijusių su investicijų planavimu, finansiniais poreikiais, finansinių priemonių rengimu, planavimu ir įgyvendinimu, bendrų veiksmų planais ir dideliais projektais, stiprinimą;

 

k) gerosios patirties sklaidą siekiant padėti valstybėms narėms stiprinti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų atitinkamų partnerių ir jų jungtinių organizacijų gebėjimus.

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Komisija bent 15 proc. išteklių skiria Komisijos iniciatyva teikiamai techninei paramai, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis visuomenės informavimas ir stipresnė komunikacijos veiklos, vykdomos Komisijos iniciatyva, sinergija, plečiant su rezultatais susijusių žinių bazę, visų pirma užtikrinant veiksmingesnį duomenų rinkimą ir sklaidą, veiksmingesnius vertinimus ir veiksmingesnį ataskaitų teikimą, ypač akcentuojant fondų įnašą gerinant piliečių gyvenimą, ir didinant fondų teikiamos paramos matomumą, taip pat didinant informuotumą apie tokios paramos naudojimo rezultatus ir pridėtinę vertę. Užbaigus programas, kai tinkama, informavimo, komunikacijos ir matomumo priemonės, susijusios su fondų teikiamos paramos rezultatais ir pridėtine verte, kuriomis ypač akcentuojami veiksmai, įgyvendinamos toliau. Tokiomis priemonėmis taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politinius prioritetus, kiek jie yra susiję su bendraisiais šio reglamento tikslais.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tokie veiksmai gali apimti būsimus ir ankstesnius programavimo laikotarpius.

2.  Tokie veiksmai gali apimti ankstesnius ir būsimus programavimo laikotarpius.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Siekdama išvengti situacijų, kai mokėjimai sustabdomi, Komisija užtikrina, kad valstybės narės ir regionai, kuriems kyla problemų dėl reikalavimų nesilaikymo dėl administracinių gebėjimų trūkumo, gautų tinkamą techninę paramą, kad pagerintų tuos administracinius gebėjimus.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės iniciatyva fondų lėšomis gali būti remiami veiksmai, kurie gali būti susiję su ankstesniais ir vėlesniais programavimo laikotarpiais, reikalingi siekiant rezultatyviai administruoti ir naudoti šiuos fondus.

1.  Valstybės narės iniciatyva fondų lėšomis gali būti remiami veiksmai, kurie gali būti susiję su ankstesniais ir vėlesniais programavimo laikotarpiais, reikalingi siekiant rezultatyviai administruoti ir naudoti šiuos fondus ir stiprinti 6 straipsnyje nurodytų partnerių pajėgumus, taip pat siekiant užtikrinti tokias funkcijas kaip pasirengimas, mokymas, valdymas, stebėsena, vertinimas, matomumas ir komunikacija.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kiekvienoje programoje techninė parama nurodoma kaip prioritetas, susijęs su vienu fondu.

3.  Kiekvienoje programoje techninė parama nurodoma kaip prioritetas, susijęs su vienu fondu arba keliais fondais.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Fondams nustatomos tokios techninės paramos atlyginimo procentinės dalys:

2.  Remiantis Komisijos ir valstybių narių susitarimu ir atsižvelgiant į programos finansinį planą fondams nustatomos tokios techninės paramos atlyginimo procentinės dalys gali siekti iki:

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ERPF paramos siekiant investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo ir Sanglaudos fondo paramos: 2,5 %;

a)  ERPF paramos siekiant investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo ir Sanglaudos fondo paramos: 3 %;

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ESF+ paramos: 4 proc.; programoms, kuriomis siekiama ESF+ reglamento 4 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktyje nurodyto tikslo: 5 proc.;

b)  ESF+ paramos: 5 proc.; programoms, kuriomis siekiama ESF+ reglamento 4 straipsnio 1 dalies xi punkte nurodyto tikslo: 6 proc.;

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  PMIF, VSF ir SVVP paramos: 6 %.

d)  PMIF, VSF ir SVVP paramos: 7 %.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atokiausių regionų atveju, a, b ir c punktuose nurodyta procentinė dalis yra 1 % didesnė.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be 31 straipsnyje nurodytos techninės paramos, valstybė narė gali siūlyti imtis papildomų techninės paramos veiksmų, kad sustiprintų valstybės narės valdžios institucijų, paramos gavėjų ir atitinkamų partnerių pajėgumus, būtinus siekiant rezultatyviai administruoti ir naudoti fondus.

Be 31 straipsnyje nurodytos techninės paramos, valstybė narė gali siūlyti imtis papildomų techninės paramos veiksmų, kad sustiprintų viešųjų institucijų, paslaugų paramos gavėjų ir atitinkamų partnerių institucinius gebėjimus ir veiksmingumą, būtinus siekiant rezultatyviai administruoti ir naudoti fondus.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Parama šiems veiksmams teikiama pagal 89 straipsnį skiriant finansavimą, nesusijusį su išlaidomis.

Parama šiems veiksmams teikiama pagal 89 straipsnį skiriant finansavimą, nesusijusį su išlaidomis. Pagal pasirenkamą specialiąją programą teikiama techninė parama gali būti įgyvendinama skiriant su techninės paramos išlaidomis nesusijusį finansavimą arba atlyginant tiesiogines išlaidas.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė per tris mėnesius nuo pranešimo atitinkamai valstybei narei apie sprendimą, kuriuo patvirtinama programa, įsteigia programos įgyvendinimo stebėsenos komitetą (toliau – stebėsenos komitetas).

Valstybė narė, pasitarusi su vadovaujančiąja institucija, per tris mėnesius nuo pranešimo atitinkamai valstybei narei apie sprendimą, kuriuo patvirtinama programa, įsteigia programos įgyvendinimo stebėsenos komitetą (toliau – stebėsenos komitetas).

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekvienas stebėsenos komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

2.  Kiekvienas stebėsenos komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles, atsižvelgdamas į visiško skaidrumo poreikį.

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  1–4 dalys netaikomos programoms, kuriomis siekiama ESF+ reglamento [4 straipsnio c punkto vi papunktyje] nurodyto tikslo ir susijusiai techninei paramai.

5.  1–4 dalys netaikomos programoms, kuriomis siekiama ESF+ reglamento [4 straipsnio 1 dalies xi punkte] nurodyto tikslo ir susijusiai techninei paramai.

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė sprendžia dėl stebėsenos komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą atstovavimą atitinkamoms valstybės narės institucijoms ir tarpinėms institucijoms, taip pat 6 dalyje nurodytų partnerių atstovams.

Valstybė narė sprendžia dėl stebėsenos komiteto sudėties ir skaidriu procesu užtikrina proporcingą atstovavimą atitinkamoms valstybės narės institucijoms ir tarpinėms institucijoms, taip pat 6 dalyje nurodytų partnerių atstovams.

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijos atstovai dalyvauja stebėsenos komiteto veikloje patarėjo teisėmis.

2.  Komisijos atstovai dalyvauja stebėsenos komiteto veikloje stebėtojo ir patarėjo teisėmis. EIB atstovai prireikus gali būti kviečiami dalyvauti stebėsenos komiteto veikloje patariamąja teise.

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  PMIF, VSF ir SVVP atveju atitinkamos decentralizuotos agentūros dalyvauja stebėsenos komiteto veikloje patarėjo teisėmis.

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  pasiūlymus dėl galimų supaprastinimo priemonių paramos gavėjams;

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visus klausimus, darančius poveikį programos veiklos rezultatams, ir priemones, kurių imtasi tiems klausimams išspręsti;

b)  visus klausimus, darančius poveikį programos veiklos rezultatams, ir priemones, kurių imtasi tiems klausimams išspręsti, prireikus taip pat įskaitant visus pažeidimų atvejus;

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  kai tinkama, viešojo sektoriaus institucijų ir paramos gavėjų administracinių pajėgumų stiprinimo pažangą.

i)  kai tinkama, viešojo sektoriaus institucijų, partnerių ir paramos gavėjų administracinių pajėgumų stiprinimo pažangą.

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Stebėsenos komitetas tvirtina:

2.  Stebėsenos komitetas tvirtina arba EŽŪFKP lėšomis remiamų programų atveju teikia savo nuomonę apie:

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  EJRŽF, PMF, VSF ir SVVP lėšomis remiamų programų metines veiklos rezultatų ataskaitas ir ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo lėšomis remiamų programų galutinę veiklos rezultatų ataskaitą;

b)  EŽŪFKP, EJRŽF, PMIF, VSF ir SVVP lėšomis remiamų programų metines veiklos rezultatų ataskaitas ir ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo lėšomis remiamų programų galutinę veiklos rezultatų ataskaitą;

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  17 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytų planuojamų strateginės svarbos veiksmų sąrašo pakeitimus;

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  stebėsenos komitetas vadovaujančiajai institucijai gali pasiūlyti tolesnes intervencinės priemonės funkcijas.

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant apžvelgti kiekvienos programos veiklos rezultatus rengiami metiniai Komisijos ir kiekvienos valstybės narės peržiūros posėdžiai.

Siekiant apžvelgti kiekvienos programos veiklos rezultatus rengiami metiniai Komisijos ir kiekvienos valstybės narės peržiūros posėdžiai. Šiame procese tinkamai dalyvauja vadovaujančiosios institucijos.

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  EJRŽF, PMF, VSF ir SVVP lėšomis remiamų programų atveju valstybė narė pateikia metinę veiklos rezultatų ataskaitą pagal konkretiems fondams skirtus reglamentus.

6.  EŽŪFKP, EJRŽF, PMIF, VSF ir SVVP lėšomis remiamų programų atveju valstybė narė pateikia metinę veiklos rezultatų ataskaitą pagal konkretiems fondams skirtus reglamentus.

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmasis perdavimas turi būti atliktas iki 2022 m. sausio 31 d., o paskutinis – iki 2030 m. sausio 31 d.

Pirmasis perdavimas turi būti atliktas iki 2022 m. vasario 28 d., o paskutinis – iki 2030 m. vasario 28 d.

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programų, kuriomis siekiama ESF+ reglamento 4 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktyje nurodyto tikslo, atveju duomenys perduodami kasmet iki lapkričio 30 d.

Programų, kuriomis siekiama ESF+ reglamento 4 straipsnio 1 dalies xi papunktyje nurodyto tikslo, atveju duomenys perduodami kasmet iki lapkričio 30 d.

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atrinktų veiksmų skaičius, visos tinkamos finansuoti išlaidos, fondų įnašas ir vadovaujančiajai institucijai paramos gavėjų deklaruotos visos tinkamos finansuoti išlaidos; viskas suskirstoma pagal intervencinių priemonių rūšis;

a)  iki kiekvienų metų sausio 31 d., kovo 31 d., gegužės 31 d., liepos 31 d., rugsėjo 30 d. ir lapkričio 30 d. perduotuose duomenyse – atrinktų veiksmų skaičius, visos tinkamos finansuoti išlaidos, fondų įnašas ir vadovaujančiajai institucijai paramos gavėjų deklaruotos visos tinkamos finansuoti išlaidos; viskas suskirstoma pagal intervencinių priemonių rūšis;

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atrinktų veiksmų produkto ir rezultato rodiklių vertės ir įgyvendinant veiksmus pasiektos vertės.

b)  tik iki kiekvienų metų gegužės 31 d. ir lapkričio 30 d. perduotuose duomenyse – atrinktų veiksmų produkto ir rezultato rodiklių vertės ir įgyvendinant veiksmus pasiektos vertės.

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programos vertinimą atlieka vadovaujančioji institucija. Kiekvieną kartą įvertinamas programos rezultatyvumas, veiksmingumas, aktualumas, suderinamumas ir ES pridėtinė vertė, kad programos būtų rengiamos ir įgyvendinamos kokybiškiau.

1.  Programos vertinimą atlieka vadovaujančioji institucija. Kiekvieną kartą įvertinamas programos įtraukumas, nediskriminacinis pobūdis, rezultatyvumas, veiksmingumas, aktualumas, suderinamumas, matomumas ir ES pridėtinė vertė, kad programos būtų rengiamos ir įgyvendinamos kokybiškiau.

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  2 dalyje nurodytas vertinimas apima socialinio ir ekonominio poveikio vertinimą ir finansavimo poreikius, susijusius su 4 straipsnio 1 dalyje nurodytais politiniais uždaviniais programų, kuriose ypatingas dėmesys skiriamas konkurencingesnei ir pažangesnei Europai šiuo tikslu skatinant naujovišką ir pažangią ekonomikos pertvarką ir geriau sujungtą Europą, skatinant judumą, įskaitant išmanųjį ir tvarų judumą bei regionų IRT jungtis. Vertinimų rezultatus Komisija skelbia savo interneto svetainėje ir juos pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kitus susijusius partnerius ir subjektus.

b)  kitus susijusius partnerius ir subjektus, įskaitant regionines, vietos ir kitas viešojo sektoriaus institucijas, taip pat ekonominius ir socialinius partnerius.

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vadovaujančioji institucija užtikrina, kad per šešis mėnesius nuo programos patvirtinimo būtų sukurta interneto svetainė, kurioje būtų pateikiama informacija apie programas, už kurias ji atsako, taip pat nurodyti programos tikslai, veikla, esamos finansavimo galimybės ir pasiekimai.

1.  Vadovaujančioji institucija užtikrina, kad per šešis mėnesius nuo programos patvirtinimo būtų sukurta interneto svetainė, kurioje būtų pateikiama informacija apie programas, už kurias ji atsako, taip pat nurodyti programos tikslai, veikla, orientacinis kvietimų teikti pasiūlymus grafikas, esamos finansavimo galimybės ir laimėjimai.

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teisės subjektų atveju – paramos gavėjo pavadinimas;

a)  teisės subjektų atveju – paramos gavėjo ir rangovo pavadinimas;

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  visos veiksmo išlaidos;

h)  visos veiksmo išlaidos arba, EŽUFKP veiksmų atveju, mokėjimo sumos, atitinkančios kiekvienos intervencinės priemonės rūšį;

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

EŽŪFKP veiksmų atveju, duomenys, nurodyti pirmos pastraipos b punkte, neskelbiami, jeigu susijusiais finansiniais metais paramos gavėjo gautos mokėjimo sumos sudaro 1 250 EUR arba mažiau. Paramos gavėjas nustatomas pagal kodą valstybės narės sprendimu nustatyta forma.

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  paramos gavėjo profesinėje interneto svetainėje arba socialinės žiniasklaidos svetainėse, jei tokių yra, pateikia trumpą veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymą, proporcingą gautos paramos dydžiui, ir kuriame paskelbia apie gautą Sąjungos finansinę paramą;

a)  paramos gavėjo profesinėje interneto svetainėje ir socialinės žiniasklaidos svetainėse, jei tokių yra, pateikia trumpą veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymą, kuris yra proporcingas gautos paramos dydžiui ir kuriame paskelbia apie gautą Sąjungos finansinę paramą;

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kai tik veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis ar įrangos pirkimu, pradedami fiziškai vykdyti, viešai iškabina lenteles ar informacines lentas apie:

c)  kai tik veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis ar įrangos pirkimu, pradedami fiziškai vykdyti, viešai iškabina visuomenei gerai matomoje vietoje nuolatines lenteles ar informacines lentas apie:

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis remiamus veiksmus, kurių visos išlaidos viršija 500 000 EUR;

i)  ERPF, Sanglaudos fondo ir EŽŪFKP lėšomis remiamus veiksmus, kurių visos išlaidos viršija 500 000 EUR;

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  veiksmus, kuriems netaikomas c punktas, atveju viešai iškabina bent vieną spausdintą ar elektroninį ne mažesnio nei A3 formato pranešimą, kuriame pateikiama informacija apie veiksmą ir paskelbiama apie gautą fondų paramą;

d)  veiksmų, kuriems netaikomas c punktas, atveju viešai visuomenei gerai matomoje vietoje iškabina bent vieną spausdintą ar elektroninį ne mažesnio nei A3 formato pranešimą, kuriame pateikiama informacija apie veiksmą ir paskelbiama apie gautą fondų paramą;

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  viešai ir nuolat nuo fizinio įgyvendinimo momento rodo Sąjungos emblemą taip, kad ji būtų gerai matoma visuomenei laikantis VIII priede nustatytų techninių savybių;

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reikalavimas netaikomas veiksmams, remiamiems siekiant konkretaus tikslo, nurodyto ESF+ reglamento 4 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktyje.

Šis reikalavimas netaikomas veiksmams, remiamiems siekiant konkretaus tikslo, nurodyto ESF+ reglamento 4 straipsnio 1 dalies xi papunktyje.

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės naudoja fondų įnašus, kad suteiktų paramą paramos gavėjams dotacijų, finansinių priemonių ar apdovanojimų forma arba jų deriniu.

Valstybės narės naudoja fondų įnašus, kad suteiktų paramą paramos gavėjams dotacijų, riboto naudojimo finansinių priemonių ar apdovanojimų forma arba jų deriniu.

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  taikant fiksuotąją normą, kurią sudaro iki 25 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų, su sąlyga, kad norma apskaičiuojama pagal 48 straipsnio 2 dalies a punktą.

c)  taikant fiksuotąją normą, kurią sudaro iki 25 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų, su sąlyga, kad norma apskaičiuojama pagal 48 straipsnio 2 dalies a punktą arba 48 straipsnio 2 dalies c punktą.

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vėliausias į apskaitą įtrauktas metines bendrąsias darbo išlaidas padalijant iš 1 720 valandų visą darbo laiką dirbančių darbuotoju atveju arba iš atitinkamai 1 720 valandų proporcingo skaičiaus ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų atveju;

a)  vėliausias į apskaitą įtrauktas metines bendrąsias darbo, įskaitant papildomas išlaidas siekiant atsižvelgti į tokius veiksnius kaip tarifų padidėjimai arba darbuotojų paaukštinimai, išlaidas padalijant iš 1 720 valandų visą darbo laiką dirbančių darbuotoju atveju arba iš atitinkamai 1 720 valandų proporcingo skaičiaus ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų atveju;

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vėliausias į apskaitą įtrauktas metines bendrąsias darbo išlaidas padalijant iš atitinkamo asmens mėnesio darbo laiko pagal darbo sutartyje nurodytus taikytinus nacionalinės teisės aktus.

b)  vėliausias į apskaitą įtrauktas metines bendrąsias darbo išlaidas, įskaitant papildomas išlaidas siekiant atsižvelgti į tokius veiksnius kaip tarifų padidėjimai arba darbuotojų paaukštinimai, padalijant iš atitinkamo asmens mėnesio darbo laiko pagal darbo sutartyje nurodytus taikytinus nacionalinės teisės aktus.

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal finansines priemones parama galutiniams gavėjams teikiama tik naujoms investicijoms, kurios, kaip numatoma, bus finansiškai perspektyvios, pavyzdžiui, duos pajamų arba leis sutaupyti, ir kurioms neteikiamas pakankamas finansavimas iš rinkos šaltinių.

2.  Pagal finansines priemones parama galutiniams gavėjams teikiama tik naujoms investicijoms, kurios, kaip numatoma, bus finansiškai perspektyvios, pavyzdžiui, duos pajamų arba leis sutaupyti, ir kurioms neteikiamas pakankamas finansavimas iš rinkos šaltinių. Tokia parama, laikantis taikytinų Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, gali būti skirta tiek materialiajam, tiek nematerialiajam turtui, taip pat darbo kapitalui.

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  siūloma finansinei priemonei skiriamo įnašo suma ir numatomas sverto poveikis;

a)  siūloma finansinei priemonei skiriamo įnašo suma ir numatomas sverto poveikis kartu su atitinkamais vertinimais;

Pakeitimas    252

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Finansinės priemonės gali būti derinamos su papildoma programos parama dotacijų forma kaip vienas finansinės priemonės veiksmas pagal vieną finansavimo sutartį, kai finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas teikia abiejų skirtingų formų paramą. Tokiu atveju finansinėms priemonėms taikomos taisyklės taikomos tam vienam finansinės priemonės veiksmui.

5.  Finansinės priemonės gali būti derinamos su papildoma programos parama dotacijų forma kaip vienas finansinės priemonės veiksmas pagal vieną finansavimo sutartį, kai finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas teikia abiejų skirtingų formų paramą. Jeigu programai dotacijos forma skirtos paramos dydis yra mažesnis nei pagal finansinę priemonę programai skirta paramos suma, taikomos finansinėms priemonėms taikytinos taisyklės.

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vadovaujančioji institucija atrenka finansinę priemonę įgyvendinantį subjektą.

Vadovaujančioji institucija atrenka finansinę priemonę įgyvendinantį subjektą sutartį skirdama tiesiogiai arba netiesiogiai.

Pakeitimas    254

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vadovaujančioji institucija įgyvendinimo užduotis gali patikėti tiesiogiai skirdama sutartį:

 

a)  EIB;

 

b)   tarptautinei finansų įstaigai, kurioje valstybė narė yra akcininkė;

 

c)   valstybiniam bankui arba įstaigai, kurie įsteigti kaip profesinę finansinę veiklą vykdantys juridiniai asmenys.

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Vadovaujančioji institucija, valdydama finansinę priemonę pagal 2 dalį, arba finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, valdydamas finansinę priemonę pagal 3 dalį, tvarko atskiras sąskaitas arba turi kiekvieno prioriteto ir kiekvienos regiono kategorijos apskaitos kodą visiems programos įnašams ir atskirai ištekliams, nurodytiems atitinkamai 54 ir 56 straipsniuose.

7.  Vadovaujančioji institucija, valdydama finansinę priemonę pagal 2 dalį, arba finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, valdydamas finansinę priemonę pagal 3 dalį, tvarko atskiras sąskaitas arba turi kiekvieno prioriteto ir kiekvienos regiono kategorijos arba EŽŪFKP intervencinės priemonės rūšies apskaitos kodą visiems programos įnašams ir atskirai ištekliams, nurodytiems atitinkamai 54 ir 56 straipsniuose.

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Ataskaitų apie finansinės priemonės naudojimą numatytais tikslais teikimo reikalavimai taikomi tik vadovaujančiosioms institucijoms ir finansų tarpininkams.

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Palūkanos ir kitas pelnas iš finansinėms priemonėms sumokėtos fondų paramos panaudojami tam pačiam tikslui arba tikslams kaip pradinė fondų parama arba toje pačioje finansinėje priemonėje, arba, pabaigus naudoti finansinę priemonę, kitose finansinėse priemonėse arba kitų formų paramai iki tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos.

2.  Palūkanos ir kitas pelnas iš finansinėms priemonėms sumokėtos fondų paramos panaudojami tam pačiam tikslui arba tikslams kaip pradinė fondų parama arba toje pačioje finansinėje priemonėje, arba, pabaigus naudoti finansinę priemonę, kitose finansinėse priemonėse arba kitų formų paramai, skiriamai tolesnėms investicijoms į galutinius gavėjus, arba, kai taikytina, finansinei priemonei skirto fondų įnašo nominaliąja suma išreikštiems nuostoliams, atsiradusiems dėl neigiamų palūkanų, padengti, jeigu tokie nuostoliai atsiranda nepaisant finansines priemones įgyvendinančių subjektų vykdomo aktyvaus iždo valdymo, iki tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Į galutinius gavėjus investuota fondų parama finansinėms priemonėms, taip pat bet kokios iš tų investicijų gautos pajamos, kurios priskiriamos prie fondų paramos, gali būti naudojamos taikant skirtingas sąlygas investuotojams, veikiantiems pagal rinkos ekonomikos principą, tinkamai padalijant riziką ir pelną.

1.  Į galutinius gavėjus investuota fondų parama finansinėms priemonėms, taip pat bet kokios iš tų investicijų gautos pajamos, kurios priskiriamos prie fondų paramos, gali būti naudojamos taikant skirtingas sąlygas investuotojams, veikiantiems pagal rinkos ekonomikos principą, arba kitų formų Sąjungos paramai teikti, tinkamai padalijant riziką ir pelną laikantis patikimo finansų valdymo principo.

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tokių skirtingų sąlygų taikymo lygis neviršija to, kas būtina siekiant sukurti paskatas pritraukti privačiųjų išteklių, kaip nustatyta konkurencingu procesu arba nepriklausomu vertinimu.

2.  Tokių skirtingų sąlygų taikymo lygis neviršija to, kas būtina siekiant sukurti paskatas pritraukti privačiųjų išteklių, kaip nustatyta konkurencingu procesu arba ex ante vertinimu, atliktu pagal šio reglamento 52 straipsnį.

Pakeitimas    260

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ištekliai, kurie iki tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos finansinėms priemonėms grąžinami iš investicijų į galutinius gavėjus, arba grąžinami ištekliai, kurie buvo atidėti, kaip susitarta garantijų sutartyse, įskaitant kapitalo grąžinimą ir kitas gautas pajamas, kurie priskiriami fondų paramai, pakartotinai panaudojami įgyvendinant tą pačią ar kitas finansines priemones tolesnėms investicijoms į galutinius gavėjus siekiant to paties konkretaus tikslo arba tikslų ir bet kokioms valdymo išlaidoms ir mokesčiams, susijusiems su tokiomis tolesnėmis investicijomis.

1.  Ištekliai, kurie iki tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos finansinėms priemonėms grąžinami iš investicijų į galutinius gavėjus, arba grąžinami ištekliai, kurie buvo atidėti, kaip susitarta garantijų sutartyse, įskaitant kapitalo grąžinimą ir kitas gautas pajamas, kurie priskiriami fondų paramai, pakartotinai panaudojami įgyvendinant tą pačią ar kitas finansines priemones tolesnėms investicijoms į galutinius gavėjus siekiant to paties konkretaus tikslo arba tikslų ir bet kokioms valdymo išlaidoms ir mokesčiams, susijusiems su tokiomis tolesnėmis investicijomis, atsižvelgiant į patikimo finansų valdymo principą.

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal pirmąją pastraipą taikant našesnes operacijas sutaupytos lėšos nelaikomos gautomis pajamomis. Ypač dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonių sutaupytų sąnaudų negalima atitinkamai sumažinti veiklai skirtų subsidijų.

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš fondų, jeigu paramos gavėjas arba privatusis VPSP veiksmų partneris jas patyrė ir jos sumokėtos įgyvendinant veiksmus per laikotarpį nuo programos pateikimo Komisijai arba nuo 2021 m. sausio 1 d. (taikoma ankstesnė iš šių datų) iki 2029 m. gruodžio 31 d.

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš fondų, jeigu paramos gavėjas arba privatusis VPSP veiksmų partneris jas patyrė ir jos sumokėtos įgyvendinant veiksmus per laikotarpį nuo programos pateikimo Komisijai arba nuo 2021 m. sausio 1 d. (taikoma ankstesnė iš šių datų) iki 2030 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Visas veiksmas arba jo dalis gali būti įgyvendinami už valstybės narės ribų, taip pat ir už Sąjungos ribų, su sąlyga, kad veiksmas padeda siekti programos tikslų.

4.  Visas veiksmas arba jo dalis iš ERPF, ESF + arba Sanglaudos fondo gali būti įgyvendinami už valstybės narės ribų, taip pat ir už Sąjungos ribų, su sąlyga, kad veiksmas priskiriamas prie vieno iš penkių Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) sudedamųjų dalių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) [...] (toliau – ETB reglamentas) 3 straipsnyje, ir padeda siekti programos tikslų.

Pakeitimas    264

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Veiksmai neatrenkami, kad jiems būtų teikiama fondų parama, jeigu iki paraiškos skirti finansavimą pagal programą pateikimo vadovaujančiajai institucijai jie buvo fiziškai baigti arba visiškai įgyvendinti, neatsižvelgiant į tai, ar atlikti visi su jais susiję mokėjimai.

6.  Veiksmai neatrenkami, kad jiems būtų teikiama fondų parama, jeigu iki paraiškos skirti finansavimą pagal programą pateikimo vadovaujančiajai institucijai jie buvo fiziškai baigti arba visiškai įgyvendinti, neatsižvelgiant į tai, ar atlikti visi su jais susiję mokėjimai. Ši dalis netaikoma išlaidoms, susijusioms su išlaidų kompensavimu atokiausiuose regionuose pagal EJRŽF, taip pat išlaidoms, finansuojamoms pagal papildomas specialias išmokas atokiausiems regionams pagal ERPF ir ESF+.

Pakeitimas    265

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skolos palūkanos, išskyrus susijusios su dotacijomis, suteiktomis kaip palūkanų normos subsidija ar garantinio mokesčio subsidija;

a)  skolos palūkanos, išskyrus susijusias su dotacijomis, suteiktomis kaip palūkanų normos subsidija ar garantinio mokesčio subsidija, arba susijusias su finansinei priemonei skirtu įnašu dėl neigiamų palūkanų;

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pridėtinės vertės mokestis (PVM), išskyrus veiksmus, kurių visos išlaidos mažesnės nei 5 000 000 EUR.

Išbraukta.

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) veiksmų tinkamumas finansuoti nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, išskyrus veiksmus, kurių visos išlaidos mažesnės nei 5 000 000 EUR, ir galutinių gavėjų investicijas ir išlaidas.

Pakeitimas    268

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė gali sutrumpinti pirmoje pastraipoje nustatytą terminą iki trejų metų atvejais, susijusiais su investicijų tęstinumo išlaikymu arba MVĮ sukurtomis darbo vietomis.

Valstybė narė tinkamai pagrįstais atvejais, nurodytais a, b ir c punktuose, gali sutrumpinti pirmoje pastraipoje nustatytą terminą iki trejų metų atvejais, susijusiais su tęstinumo išlaikymu arba MVĮ sukurtomis darbo vietomis.

Pakeitimas    269

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 ir 2 dalys netaikomos veiksmui, jeigu su juo susijusi gamybinė veikla nutraukiama dėl netyčinio bankroto.

3.  1 ir 2 dalys netaikomos finansinėms priemonėms skirtiems programos įnašams arba finansinių priemonių įnašams ir veiksmui skirtiems įnašams, jeigu su tuo veiksmu susijusi gamybinė veikla nutraukiama dėl netyčinio bankroto.

Pakeitimas    270

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalies d punkte minimi valdymo mokesčiai grindžiami veiklos rezultatais. Jei kontroliuojantįjį fondą ir (arba) specialiuosius fondus valdantys subjektai pagal 53 straipsnio 3 dalį atrenkami tiesiogiai skiriant sutartį, tiems subjektams sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių sumai, kuri gali būti deklaruota kaip tinkamos finansuoti išlaidos, taikoma ne didesnė kaip 5 proc. visos programos įnašų, sumokėtų galutiniams gavėjams kaip paskolos ir investicijos į nuosavą ar kvazinuosavą kapitalą arba atidėtų, kaip susitarta garantijų sutartyse, sumos viršutinė riba.

1 dalies d punkte minimi valdymo mokesčiai grindžiami veiklos rezultatais. Per pirmuosius dvylika finansinės priemonės įgyvendinimo mėnesių, bazinis atlygis už valdymo išlaidas ir mokesčius yra tinkamas finansuoti. Jei kontroliuojantįjį fondą ir (arba) specialiuosius fondus valdantys subjektai pagal 53 straipsnio 2 dalį atrenkami tiesiogiai skiriant sutartį, tiems subjektams sumokėtų valdymo išlaidų ir mokesčių sumai, kuri gali būti deklaruota kaip tinkamos finansuoti išlaidos, taikoma ne didesnė kaip 5 proc. visos programos įnašų, sumokėtų galutiniams gavėjams kaip paskolos ir investicijos į nuosavą ar kvazinuosavą kapitalą arba atidėtų, kaip susitarta garantijų sutartyse, sumos viršutinė riba.

Pakeitimas    271

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ta riba netaikoma, jei finansines priemones įgyvendinantys subjektai atrenkami konkurso būdu pagal taikytiną teisę ir konkursu nustatoma, kad valdymo išlaidos ir mokesčiai turi būti didesni.

Jei finansines priemones įgyvendinantys subjektai atrenkami konkurso būdu pagal taikytiną teisę ir konkursu nustatoma, kad valdymo išlaidos ir mokesčiai turi būti didesni, o mokesčiai grindžiami rezultatais.

Pakeitimas    272

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad į Komisijai pateiktas sąskaitas įtrauktos išlaidos būtų teisėtos ir tvarkingos, ir imasi visų reikiamų veiksmų, kad užkirstų kelią pažeidimams, įskaitant sukčiavimą, juos nustatytų, ištaisytų ir apie juos praneštų.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad į Komisijai pateiktas sąskaitas įtrauktos išlaidos būtų teisėtos ir tvarkingos, ir imasi visų reikiamų veiksmų, kad užkirstų kelią pažeidimams, įskaitant sukčiavimą, juos nustatytų, ištaisytų ir apie juos praneštų. Valstybės narės visapusiškai bendradarbiauja su OLAF.

Pakeitimas    273

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina stebėsenos sistemos ir rodiklių duomenų kokybę ir patikimumą.

4.  Valstybės narės užtikrina stebėsenos sistemos ir rodiklių duomenų kokybę, nepriklausomumą ir patikimumą.

Pakeitimas    274

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad užtikrintų veiksmingą su fondais susijusių skundų nagrinėjimą. Komisijos prašymu jos nagrinėja Komisijai pateiktus skundus, kurie patenka į jų programų taikymo sritį, ir informuoja Komisiją apie nagrinėjimo rezultatus.

Valstybės narės imasi priemonių, kad užtikrintų veiksmingą su fondais susijusių skundų nagrinėjimą. Atsakomybė už taikymo sritį, taisykles ir procedūras, susijusias su ta tvarka, tenka valstybėms narėms, atsižvelgiant į jų institucinę ir teisinę sistemą. Komisijos prašymu pagal 64 straipsnio 4a dalį jos nagrinėja Komisijai pateiktus skundus, kurie patenka į jų programų taikymo sritį, ir informuoja Komisiją apie nagrinėjimo rezultatus.

Pakeitimas    275

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visa informacija tarp paramos gavėjų ir programos institucijų būtų keičiamasi naudojantis elektroninio keitimosi duomenimis sistemomis pagal XII priedą.

Valstybės narės užtikrina, kad visa informacija tarp paramos gavėjų ir programos institucijų būtų keičiamasi naudojantis patogiomis elektroninio keitimosi duomenimis sistemomis pagal XII priedą.

Pakeitimas    276

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EJRŽF, PMIF, VSF ir SVVP lėšomis remiamoms programoms pirma pastraipa taikoma nuo 2023 m. sausio 1 d.

EJRŽF, PMIF, VSF ir SVVP lėšomis remiamoms programoms pirma pastraipa taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d.

Pakeitimas    277

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma programoms, kuriomis siekiama ESF+ reglamento [4 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktyje] nurodyto tikslo.

Pirma pastraipa netaikoma programoms, kuriomis siekiama ESF+ reglamento [4 straipsnio 1 dalies xi papunktyje] nurodyto tikslo.

Pakeitimas    278

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11)  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas, Komisija pagal 109 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma pranešimams apie pažeidimus naudotina forma.

11)  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas ir taisykles, Komisija pagal 109 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma pranešimams apie pažeidimus naudotina forma.

Pakeitimas    279

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įsitikina, kad valstybės narės turi šio reglamento reikalavimus atitinkančias valdymo ir kontrolės sistemas ir kad tos sistemos veiksmingai veikia programų įgyvendinimo laikotarpiu. Komisija parengia rizikos vertinimu pagrįstą audito strategiją ir audito planą.

Komisija įsitikina, kad valstybės narės turi šio reglamento reikalavimus atitinkančias valdymo ir kontrolės sistemas ir kad tos sistemos efektyviai ir veiksmingai veikia programų įgyvendinimo laikotarpiu. Komisija parengia valstybėms narėms skirtą rizikos vertinimu pagrįstą audito strategiją ir audito planą.

Pakeitimas    280

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija atlieka auditus ne vėliau kaip per trejus kalendorinius metus po sąskaitų, į kurias įtrauktos atitinkamos išlaidos, priėmimo. Šis laikotarpis netaikomas veiksmams, kai kyla įtarimų dėl sukčiavimo.

2.  Komisija atlieka auditus ne vėliau kaip per dvejus kalendorinius metus po sąskaitų, į kurias įtrauktos atitinkamos išlaidos, priėmimo. Šis laikotarpis netaikomas veiksmams, kai kyla įtarimų dėl sukčiavimo.

Pakeitimas    281

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Komisija praneša apie auditą kompetentingai programos institucijai bent prieš 12 darbo dienų, išskyrus skubius atvejus. Valstybės narės pareigūnai arba įgaliotieji atstovai gali dalyvauti atliekant tokį auditą;

a)  Komisija praneša apie auditą kompetentingai programos institucijai bent prieš 15 darbo dienų, išskyrus skubius atvejus. Valstybės narės pareigūnai arba įgaliotieji atstovai gali dalyvauti atliekant tokį auditą;

Pakeitimas    282

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Komisija ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo paskutinės audito dienos perduoda kompetentingai valstybės narės institucijai preliminarias audito išvadas bent viena oficialiąja Sąjungos kalba;

c)  Komisija ne vėliau kaip per du mėnesius nuo paskutinės audito dienos perduoda kompetentingai valstybės narės institucijai preliminarias audito išvadas bent viena oficialiąja Sąjungos kalba;

Pakeitimas    283

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  Komisija ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo išsamaus kompetentingos valstybės narės institucijos atsakymo dėl preliminarių audito išvadų gavimo dienos perduoda audito ataskaitą bent viena oficialiąja Sąjungos kalba.

d)  Komisija ne vėliau kaip per du mėnesius nuo išsamaus kompetentingos valstybės narės institucijos atsakymo dėl preliminarių audito išvadų gavimo dienos perduoda audito ataskaitą bent viena oficialiąja Sąjungos kalba. Valstybės narės atsakymas laikomas išsamiu, jeigu Komisija per du mėnesius nepraneša apie trūkstamą dokumentaciją.

Pakeitimas    284

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali pratęsti c ir d punktuose nurodytus terminus dar trimis mėnesiais.

Komisija tinkamai pagrįstais atvejais gali pratęsti c ir d punktuose nurodytus terminus dar dviem mėnesiais.

Pakeitimas    285

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Nedarant poveikio 63 straipsnio 6 daliai, Komisija užtikrina galimybę naudotis skundų nagrinėjimo sistema, kuri būtų prieinama piliečiams ir suinteresuotosioms šalims.

Pakeitimas    286

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Audito institucija yra viešojo sektoriaus institucija, funkciškai nepriklausoma nuo audituojamų subjektų.

2.  Audito institucija yra viešojo arba privačiojo sektoriaus institucija, funkciškai nepriklausoma nuo vadovaujančiosios institucijos ir subjektų arba organų, kuriems buvo patikėtos arba deleguotos funkcijos.

Pakeitimas    287

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  elektroninėje sistemoje įrašyti ir saugoti kiekvieno veiksmo duomenis, reikalingus stebėsenai, vertinimui, finansų valdymui, patikrinimams ir auditams, ir užtikrinti duomenų saugumą, vientisumą ir konfidencialumą bei naudotojų autentiškumo patvirtinimą.

e)  elektroninėse sistemose įrašyti ir saugoti kiekvieno veiksmo duomenis, reikalingus stebėsenai, vertinimui, finansų valdymui, patikrinimams ir auditams, ir užtikrinti duomenų saugumą, vientisumą ir konfidencialumą bei naudotojų autentiškumo patvirtinimą.

Pakeitimas    288

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vadovaujančioji institucija veiksmų atrankai nustato ir taiko nediskriminuojančius, skaidrius ir lyčių lygybę užtikrinančius kriterijus ir atsižvelgia į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, darnaus vystymosi principą bei Sąjungos aplinkos politiką pagal SESV 11 straipsnį ir 191 straipsnio 1 dalį.

Vadovaujančioji institucija veiksmų atrankai nustato ir taiko nediskriminuojančius, skaidrius ir prieinamumą neįgaliesiems bei lyčių lygybę užtikrinančius kriterijus ir atsižvelgia į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, darnaus vystymosi principą bei Sąjungos aplinkos politiką pagal SESV 11 straipsnį ir 191 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas    289

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrina, kad atrinkti veiksmai atitiktų programą ir padėtų veiksmingai siekti jos konkrečių tikslų;

a)  užtikrina, kad atrinkti veiksmai būtų tvarūs, atitiktų programą bei teritorines strategijas ir padėtų veiksmingai siekti jos konkrečių tikslų;

Pakeitimas    290

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  užtikrina, kad atrinktais veiksmais būtų sukuriama geriausias paramos sumos, vykdomos veiklos ir tikslų įgyvendinimo sąsaja;

c)  užtikrina, kad atrinktais veiksmais būtų sukuriama tinkama paramos sumos, vykdomos veiklos ir tikslų įgyvendinimo sąsaja;

Pakeitimas    291

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  užtikrina, kad dėl atrinktų veiksmų, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES48, būtų atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba patikrinimo procedūra, remiantis toje direktyvoje su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES49, nustatytais reikalavimais;

e)  užtikrina, kad dėl atrinktų veiksmų, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES48, būtų atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba patikrinimo procedūra ir kad būtų tinkamai atsižvelgta į alternatyvių sprendimų vertinimą ir į išsamias viešas konsultacijas, remiantis toje direktyvoje su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES49 nustatytais reikalavimais;

_________________

_________________

48 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

48 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

49 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 124, 2014 4 25, p. 1).

49 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 124, 2014 4 25, p. 1).

Pakeitimas    292

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  jei veiksmai pradėti vykdyti prieš pateikiant finansavimo paraišką vadovaujančiajai institucijai, patikrina, ar laikytasi taikytinos teisės;

f)  jei veiksmai pradėti vykdyti prieš pateikiant finansavimo paraišką vadovaujančiajai institucijai, užtikrina, kad būtų laikomasi taikytinos teisės;

Pakeitimas    293

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  užtikrina, kad investicijomis į infrastruktūrą būtų didinamas atsparumas klimato kaitai numatomu bent penkerių metų laikotarpiu.

j)  prieš priimant sprendimus dėl investavimo užtikrina, kad investicijomis į infrastruktūrą būtų didinamas atsparumas klimato kaitai numatomu bent penkerių metų laikotarpiu, taip pat, kad būtų laikomasi principo „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“.

Pakeitimas    294

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.   Tinkamai pagrįstais atvejais vadovaujančioji institucija taip pat gali nuspręsti skirti iki 5 proc. programos finansinio asignavimo pagal ERPF ir ESF + konkretiems projektams valstybėse narėse, atitinkančiose reikalavimus pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant tuos projektus, kurie atrinkti antrame etape, jei tie konkretūs projektai prisideda prie programos tikslų toje valstybėje narėje.

Pakeitimas    295

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kai vadovaujančioji institucija atrenka strateginės svarbos veiksmą, ji iš karto apie tai informuoja Komisiją ir jai pateikia visą svarbią su veiksmu susijusią informaciją.

6.  Kai vadovaujančioji institucija atrenka strateginės svarbos veiksmą, ji per vieną mėnesį apie tai informuoja Komisiją ir jai pateikia visą svarbią su veiksmu susijusią informaciją, įskaitant sąnaudų ir naudos analizę.

Pakeitimas    296

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jei turima lėšų, užtikrina, kad paramos gavėjas gautų visą jam priklausomą sumą ne vėliau kaip per 90 dienų nuo tos dienos, kurią jis pateikia mokėjimo prašymą;

b)  išankstinių ir tarpinių mokėjimų atveju užtikrina, kad paramos gavėjas gautų visą jam priklausomą patikrintoms išlaidoms skirtą sumą ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tos dienos, kurią jis pateikia mokėjimo prašymą;

Pakeitimas    297

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pagal 85 ir 86 straipsnį parengiamos ir Komisijai pateikiamos mokėjimo paraiškos;

a)  pagal 85 ir 86 straipsnį ir atsižvelgiant į auditus, kuriuos atliko audito institucija arba kurie buvo atlikti jos atsakomybe, parengiamos ir Komisijai pateikiamos mokėjimo paraiškos;

Pakeitimas    298

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pagal 92 straipsnį parengiamos sąskaitos ir elektroninėje sistemoje saugomi su visais sąskaitų elementais susiję įrašai;

b)  pagal 92 straipsnį parengiamos ir pateikiamos sąskaitos, patvirtinama, kad jos yra išsamios, tikslios ir teisingos, ir elektroninėse sistemose saugomi su visais sąskaitų elementais susiję įrašai;

Pakeitimas    299

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Auditas vykdomas vadovaujantis audituojamo veiksmo metu galiojusiu standartu, išskyrus tuo atvejus, kai nauji standartai paramos gavėjui yra palankesni.

Pakeitimas    300

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b.  Veiksmo audito metu nustačius pažeidimą, dėl kurio skiriama piniginė nuobauda, kontrolės ar finansinių pataisų aprėptis negali būti išplėsta ir negali būti taikoma kitoms nei audituojamų išlaidų finansiniais metais deklaruotoms išlaidoms.

Pakeitimas    301

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Audito institucija, atsižvelgdama į 63 straipsnio 9 dalyje numatytą valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, parengia audito strategiją, pagrįstą rizikos vertinimu, apimančią sistemų auditus ir veiksmų auditus. Į audito strategiją įtraukiami naujai paskirtų vadovaujančiųjų institucijų ir už apskaitos funkciją atsakingų institucijų sistemos auditai per devynis mėnesius po pirmųjų jų veiklos metų. Audito strategija parengiama pagal XVIII priede pateiktą šabloną ir kasmet atnaujinama po to, kai Komisijai pateikiama pirmoji metinė kontrolės ataskaita ir audito nuomonė. Ji gali būti taikoma vienai arba daugiau programų.

1.  Audito institucija, pasitarusi su vadovaujančiąja institucija ir atsižvelgdama į 63 straipsnio 9 dalyje numatytą valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, parengia audito strategiją, pagrįstą rizikos vertinimu, apimančią sistemų auditus ir veiksmų auditus. Į audito strategiją įtraukiami naujai paskirtų vadovaujančiųjų institucijų ir už apskaitos funkciją atsakingų institucijų sistemos auditai. Auditas atliekamas per devynis mėnesius po pirmųjų jų veiklos metų. Audito strategija parengiama pagal XVIII priede pateiktą šabloną ir kasmet atnaujinama po to, kai Komisijai pateikiama pirmoji metinė kontrolės ataskaita ir audito nuomonė. Ji gali būti taikoma vienai arba daugiau programų. Audito strategijoje audito institucija gali nustatyti vieno sąskaitų audito ribą.

Pakeitimas    302

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu Komisija ir valstybė narė nesutaria dėl audito išvadų, taikoma susitarimo procedūra.

Pakeitimas    303

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija ir audito institucijos pirmiausia naudoja visą informaciją ir įrašus, esančius 66 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytoje elektroninėje sistemoje, įskaitant valdymo patikrinimų rezultatus, ir atitinkamų paramos gavėjų prašo pateikti ir gauna papildomus dokumentus ir audito įrodymus, tik jei remiantis jų profesiniu sprendimu to reikia tvirtoms audito išvadoms pagrįsti.

Komisija ir audito institucijos pirmiausia naudoja visą informaciją ir įrašus, esančius 66 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytose elektroninėse sistemose, įskaitant valdymo patikrinimų rezultatus, ir atitinkamų paramos gavėjų prašo pateikti ir gauna papildomus dokumentus ir audito įrodymus, tik jei remiantis jų profesiniu sprendimu to reikia tvirtoms audito išvadoms pagrįsti.

Pakeitimas    304

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vadovaujančioji institucija atlieka valdymo patikrinimus vietoje pagal 68 straipsnio 1 dalį tik finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų lygmeniu, o garantijų fondų atveju – pagrindines naujas paskolas teikiančių subjektų lygmeniu.

1.  Vadovaujančioji institucija atlieka valdymo patikrinimus vietoje pagal 68 straipsnio 1 dalį tik finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų lygmeniu, o garantijų fondų atveju – pagrindines naujas paskolas teikiančių subjektų lygmeniu. Nepažeidžiant Finansinio reglamento 127 straipsnio, jei finansinė priemonė pateikia mokėjimo paraiškas patvirtinančias kontrolės ataskaitas, vadovaujančioji institucija gali nuspręsti valdymo patikrinimų vietoje nevykdyti.

Pakeitimas    305

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau EIB arba kitos tarptautinės finansų įstaigos, kurių akcininkė valstybė narė yra, vadovaujančiajai institucijai pateikia mokėjimo paraiškas patvirtinančias kontrolės ataskaitas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    306

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vadovaujančioji institucija atlieka sistemų auditus ir veiksmų auditus pagal 71, 73 arba 77 straipsnius finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų lygmeniu, o garantijų fondų atveju – pagrindines naujas paskolas teikiančių subjektų lygmeniu.

3.  Vadovaujančioji institucija atlieka sistemų auditus ir veiksmų auditus pagal 71, 73 arba 77 straipsnius finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų lygmeniu, o garantijų fondų atveju – pagrindines naujas paskolas teikiančių subjektų lygmeniu. Nepažeidžiant Finansinio reglamento 127 straipsnio, jei finansinė priemonė audito institucijai kasmet iki kalendorinių metų pabaigos pateikia jos išorės auditorių parengtą ataskaitą, kuri apima XVII priede nurodytus elementus, audito institucija gali nuspręsti papildomo audito neatlikti.

Pakeitimas    307

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Garantijų fondų atveju už programų auditą atsakingi subjektai gali atlikti naujas pagrindines paskolas teikiančių subjektų patikrinimus arba auditą tik vienu ar daugiau toliau nurodytų atveju:

 

a) vadovaujančiosios institucijos arba finansines priemones įgyvendinančių subjektų lygmeniu nėra pagrindžiančių dokumentų, įrodančių, kad galutiniams naudos gavėjams buvo skirta finansinių priemonių parama;

 

b) esama įrodymų, kad vadovaujančiosios institucijos ar finansines priemones įgyvendinančių subjektų lygmeniu turimuose dokumentuose nepateikiami teisingi ir tikslūs duomenys apie suteiktą finansavimą.

Pakeitimas    308

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio taisyklėms, kuriomis reglamentuojama valstybės pagalba, vadovaujančioji institucija užtikrina, kad visi su fondo lėšomis remiamu veiksmu susiję patvirtinamieji dokumentai būtų tinkamu lygmeniu saugomi penkerius metus nuo metų, kuriais vadovaujančioji institucija atliko paramos gavėjui paskutinį mokėjimą, gruodžio 31 d.

1.  Nedarant poveikio taisyklėms, kuriomis reglamentuojama valstybės pagalba, vadovaujančioji institucija užtikrina, kad visi su fondo lėšomis remiamu veiksmu susiję patvirtinamieji dokumentai būtų tinkamu lygmeniu saugomi trejus metus nuo metų, kuriais vadovaujančioji institucija atliko paramos gavėjui paskutinį mokėjimą, gruodžio 31 d.

Pakeitimas    309

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Vadovaujančiosios institucijos sprendimu dokumentų sulaikymo laikotarpį galima sumažinti proporcingai paramos gavėjų rizikos pobūdžiui ir dydžiui.

Pakeitimas    310

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvieno fondo išankstinio finansavimo suma išmokama metinėmis dalimis iki kiekvienų metų liepos 1 d., kaip toliau nurodyta, jei turima lėšų:

Kiekvieno fondo išankstinio finansavimo suma išmokama metinėmis dalimis iki kiekvienų metų liepos 1 d., kaip toliau nurodyta:

Pakeitimas    311

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  2022 m.: 0,5 proc.;

b)  2022 m.: 0,7 proc.;

Pakeitimas    312

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  2023 m.: 0,5 proc.;

c)  2023 m.: 1 proc.;

Pakeitimas    313

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  2024 m.: 0,5 proc.;

d)  2024 m.: 1,5 proc.;

Pakeitimas    314

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  2025 m.: 0,5 proc.;

e)  2025 m.: 2 proc.;

Pakeitimas    315

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  2026 m.: 0,5 proc.;

f)  2026 m.: 2 proc.;

Pakeitimas    316

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  techninės paramos suma, apskaičiuota pagal 31 straipsnio 2 dalį;

b)  techninės paramos suma, apskaičiuota pagal 31 straipsnį;

Pakeitimas    317

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  valstybės pagalbos atveju į mokėjimo paraišką gali būti įtraukti pagalbą teikiančio subjekto paramos gavėjui sumokėti avansai, jei laikomasi visų šių sąlygų: tie avansai užtikrinami valstybėje narėje įsteigto banko ar lygiaverte garantija, jie neviršija 40 proc. visos paramos gavėjui konkrečiam veiksmui suteiktos pagalbos sumos ir padengiami išlaidomis, per trejus metus sumokėtomis paramos gavėjų ir pagrįstomis apmokėtomis sąskaitomis faktūromis.

Pakeitimas    318

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei finansinės priemonės įgyvendinamos pagal 53 straipsnio 2 dalį, mokėjimo paraiškose, pateiktose pagal XIX priedą, nurodomos visos vadovaujančiosios institucijos galutiniams gavėjams, kaip nurodyta 62 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, išmokėtos sumos arba garantijų atveju sumos, atidėtos, kaip susitarta garantijų sutartyse.

1.  Jei finansinės priemonės įgyvendinamos pagal 53 straipsnio 1 dalį, mokėjimo paraiškose, pateiktose pagal XIX priedą, nurodomos visos vadovaujančiosios institucijos galutiniams gavėjams, kaip nurodyta 62 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, išmokėtos sumos arba garantijų atveju sumos, atidėtos, kaip susitarta garantijų sutartyse.

Pakeitimas    319

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei finansinės priemonės įgyvendinamos pagal 53 straipsnio 3 dalį, mokėjimo paraiškos, į kurias įtrauktos finansinių priemonių išlaidos, pateikiamos laikantis šių sąlygų:

2.  Jei finansinės priemonės įgyvendinamos pagal 53 straipsnio 2 dalį, mokėjimo paraiškos, į kurias įtrauktos finansinių priemonių išlaidos, pateikiamos laikantis šių sąlygų:

Pakeitimas    320

Pasiūlymas dėl reglamento

87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atsižvelgdama į turimas lėšas Komisija tarpinius mokėjimus atlieka ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tos dienos, kurią Komisija gavo mokėjimo paraišką.

1.  Komisija tarpinius mokėjimus atlieka ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tos dienos, kurią Komisija gavo mokėjimo paraišką.

Pakeitimas    321

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  yra duomenų, iš kurių matyti, kad esama didelių trūkumų, ir dėl jų nesiimta taisomųjų priemonių;

a)  yra duomenų, kad esama didelių trūkumų, ir dėl jų nesiimta taisomųjų priemonių;

Pakeitimas    322

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  valstybė narė nesiėmė reikiamų veiksmų pagal 15 straipsnio 6 dalį.

Išbraukta.

Pakeitimas    323

Pasiūlymas dėl reglamento

99 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija panaikina visas programai numatytas įsipareigojimų sumas, kurios iki antrųjų kalendorinių metų po tų metų, kuriais prisiimti 2021–2026 m. biudžetiniai įsipareigojimai, gruodžio 26 d. nebuvo panaudotos išankstiniam finansavimui pagal 84 straipsnį arba dėl kurių nepateikta mokėjimo paraiška pagal 85 ir 86 straipsnius.

1.  Komisija panaikina visas programai numatytas įsipareigojimų sumas, kurios iki trečiųjų kalendorinių metų po tų metų, kuriais prisiimti 2021–2026 m. biudžetiniai įsipareigojimai, gruodžio 31 d. nebuvo panaudotos išankstiniam finansavimui pagal 84 straipsnį arba dėl kurių nepateikta mokėjimo paraiška pagal 85 ir 86 straipsnius.

Pakeitimas    324

Pasiūlymas dėl reglamento

99 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Su 2021 m. biudžetiniu įsipareigojimu susijusi suma, kuri turėtų būti padengta išankstiniu finansavimu arba nurodyta mokėjimo paraiškose iki 1 dalyje nustatyto termino, yra 60 proc. to įsipareigojimo. 10 proc. 2021 m. biudžetinio įsipareigojimo pridedama prie kiekvieno 2022–2025 m. įsipareigojimo siekiant apskaičiuoti finansuotinas sumas.

Išbraukta.

Pakeitimas    325

Pasiūlymas dėl reglamento

99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Dalis 2029 m. gruodžio 31 d. tebegaliojančių įsipareigojimų panaikinama, jeigu iki 38 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino Komisijai nepateiktas ESF+, ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis remiamų programų patikinimo dokumentų rinkinys ir galutinė veiklos rezultatų ataskaita.

3.  Dalis 2030 m. gruodžio 31 d. tebegaliojančių įsipareigojimų panaikinama, jeigu iki 38 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino Komisijai nepateiktas ESF+, ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis remiamų programų patikinimo dokumentų rinkinys ir galutinė veiklos rezultatų ataskaita.

Pakeitimas    326

Pasiūlymas dėl reglamento

100 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  nebuvo įmanoma laiku pateikti mokėjimo prašymo dėl to, kad Sąjungos lygmeniu buvo vėluojama sukurti 2021–2027 m. laikotarpio fondų teisinę ir administracinę sistemą.

Pakeitimas    327

Pasiūlymas dėl reglamento

101 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybė narė per vieną mėnesį pritaria panaikintinų įsipareigojimų sumai arba pateikia savo pastabas.

2.  Valstybė narė per du mėnesius pritaria panaikintinų įsipareigojimų sumai arba pateikia savo pastabas.

Pakeitimas    328

Pasiūlymas dėl reglamento

102 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo parama investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui skiriama visuose regionuose, kurie pagal Reglamente (EB) Nr. 1059/2003, iš dalies pakeistame Komisijos reglamentu (EB) Nr. 868/2014, nustatytą bendrą teritorinių statistinių vienetų klasifikatorių, priskiriami prie 2 lygio regionų (NUTS 2 lygio regionai).

1.  ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo parama investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui skiriama visuose regionuose, kurie pagal Reglamente (EB) Nr. 1059/2003, iš dalies pakeistame Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2016/2066, nustatytą bendrą teritorinių statistinių vienetų klasifikatorių, priskiriami prie 2 lygio regionų (NUTS 2 lygio regionai).

Pakeitimas    329

Pasiūlymas dėl reglamento

103 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Biudžetiniams įsipareigojimams 2021–2027 m. laikotarpiu ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai skiriami ištekliai siekia a 330 624 388 630 EUR 2018 m. kainomis.

Biudžetiniams įsipareigojimams 2021–2027 m. laikotarpiu ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai skiriami ištekliai siekia 378 097 000 000 EUR 2018 m. kainomis.

 

(Šiuo pakeitimu siekiama grąžinti sumą, kuri būtų lygiavertė 2014–2020 m. laikotarpiui skirtai sumai, atlikus reikalingus padidinimus atsižvelgiant į EP poziciją dėl 2021–2027 m. DFP pasiūlymo. Dėl šio pakeitimo reikės atitinkamai pakoreguoti XXII priede pateiktus skaičiavimus.)

Pakeitimas    330

Pasiūlymas dėl reglamento

103 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktu priima sprendimą, kuriuo kiekvienai valstybei narei pagal regionų kategoriją kasmet paskirsto visus išteklius pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą ir pateikia reikalavimus atitinkančių regionų sąrašą, laikydamasi XXII priede nustatytos metodikos.

Komisija įgyvendinimo aktu priima sprendimą, kuriuo kiekvienai valstybei narei pagal regionų kategoriją kasmet paskirsto visus išteklius pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą ir pateikia reikalavimus atitinkančių regionų sąrašą, laikydamasi XXII priede nustatytos metodikos. Minimalus bendras paskirstymas iš fondų nacionaliniu lygmeniu turi būti lygus 76 proc. kiekvienai valstybei narei ar regionui 2014–2020 m. laikotarpiu paskirto biudžeto.

Pakeitimas    331

Pasiūlymas dėl reglamento

103 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsižvelgiant į ypatingą sanglaudos finansavimo svarbą tarpvalstybiniam ir tarptautiniam bendradarbiavimui ir atokiausiems regionams, tokio finansavimo tinkamumo kriterijai turėtų būti ne mažiau palankūs nei 2014–2020 m. laikotarpio kriterijai ir turi būti užtikrintas maksimalus esamų programų tęstinumas.

 

(Dėl šio pakeitimo reikės atitinkamai pakoreguoti XXII priede pateiktus skaičiavimus.)

Pakeitimas    332

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui skiriama 97,5 proc. visų išteklių (t. y. iš viso 322 194 388 630 EUR) ir jos paskirstomos taip:

1.  Investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui skiriama 97 proc. visų išteklių (t. y. iš viso 366 754 000 000 EUR (2018 m. kainomis) Iš šios sumos 5 900 000 000 EUR skiriama Vaiko garantijų iniciatyvai iš ESF + išteklių. Likusi 360 854 000 000 EUR suma (2018 m. kainomis) paskirstoma taip:

Pakeitimas    333

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  61,6 proc. (t. y. iš viso 198 621 593 157 EUR) – mažiau išsivysčiusiems regionams;

a)  61,6 proc. (t. y. iš viso 222 453 894 000 EUR) – mažiau išsivysčiusiems regionams;

Pakeitimas    334

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  14,3 proc. (t. y. iš viso 45 934 516 595 EUR) – pereinamojo laikotarpio regionams;

b)  14,3 proc. (t. y. iš viso 51 446 129 000 EUR) – pereinamojo laikotarpio regionams;

Pakeitimas    335

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  10,8 proc. (t. y. iš viso 34 842 689 000 EUR) – labiau išsivysčiusiems regionams;

c)  10,8 proc. (t. y. iš viso 39 023 410 000 EUR) – labiau išsivysčiusiems regionams;

Pakeitimas    336

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  12,8 proc. (t. y. iš viso 41 348 556 877 EUR) – iš Sanglaudos fondo remiamoms valstybėms narėms;

d)  12,8 proc. (t. y. iš viso 46 309 907 000 EUR) – iš Sanglaudos fondo remiamoms valstybėms narėms;

Pakeitimas    337

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  0,4 proc. (t. y. iš viso 1 447 034 001 EUR) – kaip papildomas finansavimas SESV 349 straipsnyje nurodytiems atokiausiems regionams ir NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 1994 m. stojimo akto Protokolo Nr. 6 2 straipsnyje nustatytus kriterijus.

e)  0,4 proc. (t. y. iš viso 1 620 660 000 EUR) – kaip papildomas finansavimas SESV 349 straipsnyje nurodytiems atokiausiems regionams ir NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 1994 m. stojimo akto Protokolo Nr. 6 2 straipsnyje nustatytus kriterijus.

Pakeitimas    338

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą ESF+ skiriama 88 646 194 590 EUR suma.

ESF+ skiriamos lėšos sudaro 28,8 proc. pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą skiriamų išteklių (t. y. 105 686 000 000 EUR 2018 m. kainomis). Tai neapima nei užimtumo ir socialinių inovacijų, nei sveikatos krypčiai skiriamų paketų.

Pakeitimas    339

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Papildomo ESF+ skirto finansavimo atokiausiems regionams, nurodytiems 1 dalies e punkte, suma yra 376 928 934 EUR.

Papildomo ESF+ skirto finansavimo atokiausiems regionams, nurodytiems 1 dalies e punkte, suma siekia 0,4 proc. pirmoje pastraipoje paminėtų išteklių (t.y. 424 296 054 EUR 2018 m. kainomis).

Pakeitimas    340

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iš Sanglaudos fondo į EITP perkeltina paramos suma yra 10 000 000 000 EUR. Ji panaudojama tik valstybėse narėse, atitinkančiose Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimus, siekiant remti transporto infrastruktūros projektus skelbiant specialius kvietimus teikti paraiškas, kaip numatyta pagal Reglamentą (ES) [naujojo EITP reglamento numeris].

Iš Sanglaudos fondo į EITP perkeltina paramos suma yra 4 000 000 000 EUR 2018 m. kainomis. Ji panaudojama tik valstybėse narėse, atitinkančiose Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimus, siekiant remti transporto infrastruktūros projektus ir pagal valstybių narių ir regionų investicijų į infrastruktūrą poreikį skelbiant specialius kvietimus teikti paraiškas, kaip numatyta pagal Reglamentą (ES) [naujojo EITP reglamento numeris].

Pakeitimas    341

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

30 proc. į EITP perkeltų išteklių valstybės narės, galinčios gauti Sanglaudos fondo paramą, gali naudoti iš karto po perkėlimo transporto infrastruktūros projektams finansuoti pagal Reglamentą (ES) [naujasis EITP reglamentas].

Išbraukta.

Pakeitimas    342

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 4 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Transporto sektoriui pagal Reglamentą (ES) [naujasis EITP reglamentas] taikomos taisyklės taikomos konkretiems pirmoje pastraipoje nurodytiems kvietimams teikti paraiškas. Iki 2023 m. gruodžio 31 d., vykdant finansavimo reikalavimus atitinkančių projektų atranką, laikomasi nacionalinių asignavimų pagal Sanglaudos fondą, atsižvelgiant į 70 proc. išteklių, perkeltų į EITP.

Transporto sektoriui pagal Reglamentą (ES) [naujasis EITP reglamentas] taikomos taisyklės taikomos konkretiems pirmoje pastraipoje nurodytiems kvietimams teikti paraiškas. Iki 2023 m. gruodžio 31 d., vykdant finansavimo reikalavimus atitinkančių projektų atranką, laikomasi nacionalinių asignavimų pagal Sanglaudos fondą.

Pakeitimas    343

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Iš investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo išteklių 500 000 000 EUR skiriama Europos miestų iniciatyvai, Komisijai taikant tiesioginio arba netiesioginio valdymo principą.

5.  Iš investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo išteklių 560 000 000 EUR 2018 m. kainomis skiriama Europos miestų iniciatyvai, Komisijai taikant tiesioginio arba netiesioginio valdymo principą.

Pakeitimas    344

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Iš ESF+ išteklių, skiriamų investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui, 175 000 000 EUR skiriama tarptautiniam bendradarbiavimui, kuriuo remiami novatoriški sprendimai, taikant tiesioginio arba netiesioginio valdymo principą.

6.  Iš ESF+ išteklių, skiriamų investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui, 196 000 000 EUR 2018 m. kainomis skiriama tarptautiniam bendradarbiavimui, kuriuo remiami novatoriški sprendimai, taikant tiesioginio arba netiesioginio valdymo principą.

Pakeitimas    345

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui (INTERREG) skiriami ištekliai sudaro 2,5 proc. visų fondų biudžetiniams įsipareigojimams 2021–2027 m. numatytų lėšų (t. y. iš viso 8 430 000 000 EUR).

7.  Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui (INTERREG) skiriami ištekliai sudaro 3 proc. visų fondų biudžetiniams įsipareigojimams 2021–2027 m. numatytų lėšų (t. y. iš viso 11 343 000 000 EUR 2018 m. kainomis).

Pakeitimas    346

Pasiūlymas dėl reglamento

105 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ne daugiau kaip 15 proc. visų mažiau išsivysčiusiems regionams skirtų asignavimų – pereinamojo laikotarpio arba labiau išsivysčiusiems regionams ir iš pereinamojo laikotarpio regionų labiau išsivysčiusiems regionams;

a)  ne daugiau kaip 5 proc. visų mažiau išsivysčiusiems regionams skirtų asignavimų – pereinamojo laikotarpio arba labiau išsivysčiusiems regionams ir iš pereinamojo laikotarpio regionų labiau išsivysčiusiems regionams;

Pakeitimas    347

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  70 proc. mažiau išsivysčiusiems regionams;

a)  85 proc. mažiau išsivysčiusiems regionams;

Pakeitimas    348

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  55 proc. pereinamojo laikotarpio regionams;

b)  65 proc. pereinamojo laikotarpio regionams;

Pakeitimas    349

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  40 proc. labiau išsivysčiusiems regionams.

c)  50 proc. labiau išsivysčiusiems regionams.

Pakeitimas    350

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a punkte nustatytos bendro finansavimo normos taip pat taikomos atokiausiems regionams.

a punkte nustatytos bendro finansavimo normos taip pat taikomos atokiausiems regionams ir specialiems papildomiems asignavimams atokiausiems regionams.

Pakeitimas    351

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendro finansavimo norma Sanglaudos fondui kiekvieno prioriteto lygmeniu negali būti didesnė kaip 70 proc.

Bendro finansavimo norma Sanglaudos fondui kiekvieno prioriteto lygmeniu negali būti didesnė kaip 85 proc.

Pakeitimas    352

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ESF+ reglamentu gali būti nustatytos didesnės bendro finansavimo normos prioritetams, kuriais remiami novatoriški veiksmai pagal to reglamento [14] straipsnį.

ESF+ reglamentu tinkamai pagrįstais atvejais gali būti nustatytos didesnės, iki 90 proc. siekiančios, bendro finansavimo normos prioritetams, kuriais remiami novatoriški veiksmai pagal to reglamento [13] straipsnį ir [4 straipsnio 1 dalies x ir xi punktus], ir programoms, kuriomis remiamai veiksmai, skirti materialinio nepritekliaus problemai spręsti pagal to reglamento [9] straipsnį, jaunimo užimtumui remti pagal [10] straipsnį, Europos vaikų garantijai remti pagal [10a] straipsnį ir tarptautiniam bendradarbiavimui remti pagal [11b] straipsnį.

Pakeitimas    353

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendra INTERREG programų finansavimo norma negali būti didesnė kaip 70 proc.

Bendra INTERREG programų finansavimo norma negali būti didesnė kaip 85 proc.

Pakeitimas    354

Pasiūlymas dėl reglamento

107 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 108 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami šio reglamento priedai, išskyrus III, IV, X ir XXII priedus, siekiant juos pritaikyti atsižvelgiant į programavimo laikotarpiu padarytus ne esminių šio reglamento nuostatų pakeitimus.

Komisijai pagal 108 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami šio reglamento priedai, išskyrus III, IV, X ir XXII priedus, siekiant juos pritaikyti atsižvelgiant į programavimo laikotarpiu padarytus ne esminių šio reglamento nuostatų pakeitimus. Komisijai pagal 108 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 6 straipsnio 3 dalyje nurodyto Deleguotojo reglamento (ES) 204/2014 pakeitimų ir pritaikymo prie šio reglamento.

Pakeitimas    355

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  63 straipsnio 10 dalyje, 73 straipsnio 4 dalyje, 88 straipsnio 4 dalyje, 89 straipsnio 4 dalyje ir 107 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

2.  6 straipsnio 3 dalyje, 63 straipsnio 10 dalyje, 73 straipsnio 4 dalyje, 88 straipsnio 4 dalyje, 89 straipsnio 4 dalyje ir 107 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    356

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 63 straipsnio 10 dalyje, 73 straipsnio 4 dalyje, 88 straipsnio 4 dalyje ir 89 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 3 dalyje, 63 straipsnio 10 dalyje, 73 straipsnio 4 dalyje, 88 straipsnio 4 dalyje, 89 straipsnio 4 dalyje ir 107 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    357

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 63 straipsnio 10 dalį, 73 straipsnio 4 dalį, 88 straipsnio 4 dalį, 89 straipsnio 4 dalį ir 107 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 6 straipsnio 3 dalį, 63 straipsnio 10 dalį, 73 straipsnio 4 dalį, 88 straipsnio 4 dalį, 89 straipsnio 4 dalį ir 107 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    358

Pasiūlymas dėl reglamento

110 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 1303/2013 ar bet kuris kitas aktas, taikomas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, toliau taikomas programoms ir veiksmams, kurie tą laikotarpį remiami ERPF, ESF+. Sanglaudos fondo ir EJRŽF lėšomis.

Reglamentas (EB) Nr. 1303/2013 ar bet kuris kitas aktas, taikomas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, toliau taikomas programoms ir veiksmams, kurie tą laikotarpį remiami ERPF, ESF+. Sanglaudos fondo, EŽŪFKP ir EJRŽF lėšomis.

Pakeitimas    359

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 1 politikos tikslo 001 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

001  Investicijos į labai mažų įmonių, tiesiogiai susijusių su mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, ilgalaikį turtą

001  Investicijos į labai mažų įmonių, tiesiogiai susijusių su mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla arba susijusių su konkurencingumu, ilgalaikį turtą

Pakeitimas    360

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 1 politikos tikslo 002 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

002  Investicijos į mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant privačius mokslinių tyrimų centrus), tiesiogiai susijusių s mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, ilgalaikį turtą

002  Investicijos į mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant privačius mokslinių tyrimų centrus), tiesiogiai susijusių su mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla arba susijusių su konkurencingumu, ilgalaikį turtą

Pakeitimas    361

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 1 politikos tikslo 004 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

004  Investicijos į labai mažų įmonių, tiesiogiai susijusių su mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, nematerialųjį turtą

004  Investicijos į labai mažų įmonių, tiesiogiai susijusių su mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla arba susijusių su konkurencingumu, nematerialųjį turtą

Pakeitimas    362

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 1 politikos tikslo 005 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

005  Investicijos į mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant privačius mokslinių tyrimų centrus), tiesiogiai susijusių s mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, nematerialųjį turtą

005  Investicijos į mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant privačius mokslinių tyrimų centrus), tiesiogiai susijusių su mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla arba susijusių su konkurencingumu, nematerialųjį turtą

Pakeitimas    363

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 035 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

035  Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir valdymas: potvyniai (įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūras)

035  Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir valdymas: potvyniai ir nuošliaužos (įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūras)

Pakeitimas    364

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 043 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

043

Namų ūkių atliekų tvarkymas: mechaninis biologinis apdorojimas, šiluminis apdorojimas

0%

100%

Pakeitimas

 

Išbraukta.

 

 

Pakeitimas    365

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 3 politikos tikslo 056 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

056  Naujai nutiesti greitkeliai ir keliai – TEN-T pagrindinis tinklas

056  Naujai nutiesti greitkeliai, tiltai ir keliai – TEN-T pagrindinis tinklas

Pakeitimas    366

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 3 politikos tikslo 057 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

057  Naujai nutiesti greitkeliai ir keliai – TEN-T visuotinis tinklas

057  Naujai nutiesti greitkeliai, tiltai ir keliai – TEN-T visuotinis tinklas

Pakeitimas    367

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 3 politikos tikslo 060 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

060  Rekonstruoti ar pagerinti greitkeliai ir keliai – TEN-T pagrindinis tinklas

060  Rekonstruoti ar pagerinti greitkeliai, tiltai ir keliai – TEN-T pagrindinis tinklas

Pakeitimas    368

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 3 politikos tikslo 061 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

061  Rekonstruoti ar pagerinti greitkeliai ir keliai – TEN-T visuotinis tinklas

061  Rekonstruoti ar pagerinti greitkeliai, tiltai ir keliai – TEN-T visuotinis tinklas

Pakeitimas    369

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 5 politikos tikslo 128 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

128  Viešųjų turizmo išteklių ir susijusių turizmo paslaugų apsauga, plėtojimas ir skatinimas

128  Viešųjų turizmo išteklių ir turizmo paslaugų apsauga, plėtojimas ir skatinimas

Pakeitimas    370

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 5 politikos tikslo 130 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

130  Gamtos paveldo ir ekologinio turizmo apsauga, plėtojimas ir skatinimas

130  Gamtos paveldo ir ekologinio turizmo, išskyrus tinklo „Natura 2000“ teritorijas, apsauga, plėtojimas ir skatinimas

Pakeitimas    371

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 lentelės 12 eilutės stulpelis „Integruota teritorinė investicija (ITI)“

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Miestai, miesteliai ir apylinkės

Miestai, miesteliai, apylinkės ir susijusios kaimo vietovės

Pakeitimas    372

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 lentelės 16 eilutės stulpelis „Integruota teritorinė investicija (ITI)“

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Retai apgyvendintos vietovės

Kaimo ir retai apgyvendintos vietovės

Pakeitimas    373

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 lentelės 22 eilutės stulpelis „Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP)“

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Miestai, miesteliai ir apylinkės

Miestai, miesteliai, apylinkės ir susijusios kaimo vietovės

Pakeitimas    374

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 lentelės 26 eilutės stulpelis „Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP)“

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Retai apgyvendintos vietovės

Kaimo ir retai apgyvendintos vietovės

Pakeitimas    375

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 lentelės 32 eilutės stulpelis „Kitos rūšies pagal 5 politikos tikslą taikoma teritorinė priemonė“

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Miestai, miesteliai ir apylinkės

Miestai, miesteliai, apylinkės ir susijusios kaimo vietovės

Pakeitimas    376

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 lentelės 36 eilutės stulpelis „Kitos rūšies pagal 5 politikos tikslą taikoma teritorinė priemonė“

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Retai apgyvendintos vietovės

Kaimo ir retai apgyvendintos vietovės

Pakeitimas    377

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 lentelės 17 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17  Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

17  Turizmo, apgyvendinimo ir maitinimo veikla

Pakeitimas    378

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo lentelės „Horizontaliosios reikiamos sąlygos“ 6 eilutės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Yra JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo nacionalinė sistema, kurią sudaro:

Yra JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo nacionalinė sistema, kurią sudaro:

1.  Išmatuojamų siekinių tikslai, duomenų rinkimo ir stebėsenos mechanizmas.

1.  Išmatuojamų siekinių tikslai, duomenų rinkimo ir stebėsenos mechanizmas, taikytinas visiems politikos tikslams.

2.  Tvarka, kuria užtikrinama, kad prieinamumo politika, teisės aktai ir standartai yra tinkamai atspindėti rengiant ir įgyvendinant programas.

2.  Tvarka, kuria užtikrinama, kad prieinamumo politika, teisės aktai ir standartai yra tinkamai atspindėti rengiant ir įgyvendinant programas pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas ir įtraukiami į projektų atrankos kriterijus ir įsipareigojimus.

 

2a.  Ataskaitų dėl remiamų veiksmų atitikties teikimo stebėsenos komitetui tvarka.

 

 

 

Pakeitimas    379

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo lentelės „Horizontaliosios reikiamos sąlygos“ 6 a eilutė (nauja)

 

 

Pakeitimas

Europos socialinių teisių ramsčio principų ir teisių, kuriais prisidedama prie tikros Europos Sąjungos konvergencijos ir sanglaudos, įgyvendinimas.

Nacionalinio lygmens priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad Europos socialinių teisių ramsčio principai, padedantys užtikrinti didėjančią socialinę konvergenciją ir sanglaudą Europos Sąjungoje, visų pirma principai, kuriais užkertamas kelias nesąžiningai konkurencijai vidaus rinkoje, būtų tinkamai įgyvendinami.

Pakeitimas    380

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo lentelės „Horizontaliosios reikiamos sąlygos“ 6 b eilutė (nauja)

 

 

Pakeitimas

Efektyvus partnerystės principo taikymas

Parengta sistema, skirta tam, kad visi partneriai galėtų visapusiškai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant programas, taip pat atliekant jų stebėseną ir vertinimą; ji apima:

 

1.  priemones, kuriomis užtikrinamos skaidrios partnerių dalyvavimo procedūros;

 

2.  informacijos, kuri partneriams reikalinga tam, kad jie galėtų pasirengti susitikimams ir imtis tolesnių su jais susijusių veiksmų, platinimo ir atskleidimo tvarką;

 

3.  paramą, teikiamą siekiant suteikti partneriams įgaliojimų ir stiprinti gebėjimus.

Pakeitimas    381

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 2 politikos tikslo 2 eilutės 4 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priimamas nacionalinis energetikos ir klimato sričių planas, kurį sudaro:

Priimamas nacionalinis energetikos ir klimato sričių planas, kuris atitinka Paryžiaus susitarimo tikslą užtikrinti, kad pasaulio klimato atšilimas neviršytų 1,5 °C, ir kurį sudaro:

1.  Visi elementai, kurių reikalaujama pagal Reglamento dėl energetikos sąjungos valdymo I priedo šablone

1.  Visi elementai, kurių reikalaujama pagal Reglamento dėl energetikos sąjungos valdymo I priedo šablone

2.  Preliminari numatytų finansinių išteklių ir priemonių, kuriomis skatinama mažo anglies dioksido kiekio energija, mechanizmų struktūra

2.  Numatytų finansinių išteklių ir priemonių, kuriomis skatinama mažo anglies dioksido kiekio energija, mechanizmų struktūra

Pakeitimas    382

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 2 politikos tikslo 4 eilutės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ERPF ir Sanglaudos fondas:

ERPF ir Sanglaudos fondas:

2.4   Prisitaikymo prie klimato kaitos skatinimas, rizikos prevencija ir atsparumas nelaimėms

2.4   Prisitaikymo prie klimato kaitos ir struktūrinių pokyčių skatinimas, rizikos prevencija ir atsparumas nelaimėms

Pakeitimas    383

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 2 politikos tikslo 7 eilutės 4 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Yra pagal Direktyvos 92/43/EEB 8 straipsnį parengta prioritetinių veiksmų programa, kurią sudaro:

Yra pagal Direktyvos 92/43/EEB 8 straipsnį parengta prioritetinių veiksmų programa, kurią sudaro:

1.  Visi elementai, kurių reikalaujama 2021–2027 m. prioritetinių veiksmų programos šablone, dėl kurio susitarė Komisija ir valstybės narės

1.  Visi elementai, kurių reikalaujama 2021–2027 m. prioritetinių veiksmų programos šablone, dėl kurio susitarė Komisija ir valstybės narės, įskaitant prioritetines priemones ir nustatytus finansavimo poreikius

2.  Prioritetinių priemonių ir finansavimo poreikių nustatymas

 

Pakeitimas    384

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 3 politikos tikslo 3.2 punkto 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.2 Tvaraus, atsparaus klimato kaitai, pažangaus, saugaus ir įvairiarūšio TEN-T kūrimas

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    385

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 3 politikos tikslo 3.2 punkto 4 stulpelio -1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a.  Reikalaujama užtikrinti socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą ir TEN-T tinkle didesniu mastu baigti kurti sąsajas ir šalinti kliūtis, o tai reiškia, kad reikės investicijų į materialiąją infrastruktūrą

Pakeitimas    386

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 3 politikos tikslo 3.2 punkto 4 stulpelio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pateikiamas planuojamų investicijų, grindžiamų nuolatinės paklausos analize ir eismo modeliavimu, pagrindimas, kuriame turėtų būti atsižvelgta į numatomą geležinkelių liberalizavimo poveikį

1.  Pateikiamas ekonominis planuojamų investicijų, grindžiamų nuolatinės paklausos analize ir eismo modeliavimu, pagrindimas, kuriame turėtų būti atsižvelgta į numatomą geležinkelių paslaugų rinkų atvėrimo poveikį

Pakeitimas    387

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 3 politikos tikslo 2 eilutės 4 stulpelio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atspindėti oro kokybės užtikrinimo planai atsižvelgiant visų pirma į nacionalinius priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo planus

2.  Atspindėti oro kokybės užtikrinimo planai atsižvelgiant visų pirma į nacionalines išmetamo teršalų kiekio mažinimo transporto sektoriuje strategijas

Pakeitimas    388

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 3 politikos tikslo 2 eilutės 4 stulpelio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nustatomos investicijos į pagrindinius TEN-T tinklo koridorius, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 1316/2013, pagal atitinkamus TEN-T veiklos planus

3.  Nustatomos investicijos į pagrindinius TEN-T tinklo koridorius, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 1316/2013, pagal atitinkamus TEN-T veiklos planus, taip pat į iš anksto nustatytas visuotinio tinklo dalis

Pakeitimas    389

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 3 politikos tikslo 2 eilutės 4 stulpelio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Dėl investicijų ne pagrindiniam TEN-T tinklui, užtikrinamas papildomumą veiksmingai sujungiant regionus ir vietos bendruomenes su pagrindiniu TEN-T ir jo mazgais

4.  Dėl investicijų ne pagrindiniam TEN-T tinklui, užtikrinamas papildomumas veiksmingai sujungiant miestų tinklus, regionus ir vietos bendruomenes su pagrindiniu TEN-T ir jo mazgais

Pakeitimas    390

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 3 politikos tikslo 2 eilutės 4 stulpelio 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Skatinamos tvarios regioninės ir tarpvalstybinės turizmo iniciatyvos, kurios abipusiškai naudingos ir turistams, ir gyventojams, pavyzdžiui, iniciatyvos, kuriomis skatinama Europos dviračių takų tinklą „EuroVelo“ sujungti su Europos geležinkelių tinklu TRAN

Pakeitimas    391

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 politikos tikslo 1 eilutės 2 stulpelio 4 punktas „ESF“

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ESF

ESF

4.1.1  Galimybių įsidarbinti visiems darbo ieškantiems asmenims, įskaitant jaunimą, ir neaktyviems asmenims gerinimas ir savarankiško darbo skatinimas bei socialinė ekonomika

4.1.1  Galimybių įsidarbinti visiems darbo ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui ir ilgalaikiams bedarbiams, ir neaktyviems asmenims gerinimas ir savarankiško darbo skatinimas bei socialinė ekonomika

4.1.2  Darbo rinkos institucijų ir paslaugų modernizavimas siekiant užtikrinti laiku teikimą ir poreikiams pritaikytą pagalbą ir atitikties darbo rinkos poreikiams, pokyčių ir judumo rėmimas

4.1.2  Darbo rinkos institucijų ir paslaugų modernizavimas siekiant įvertinti ir numatyti reikalingus įgūdžius ir užtikrinti laiku teikiamą ir poreikiams pritaikytą pagalbą ir atitikties darbo rinkos poreikiams, pokyčių ir judumo rėmimas

Pakeitimas    392

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 politikos tikslo 2 eilutės 2 stulpelio 4 punktas „ESF“

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ESF

ESF

4.1.3  Geresnės profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, įskaitant galimybes naudotis vaikų priežiūra, sveiką ir tinkamai pritaikytą darbo aplinką, kurioje sprendžiamos sveikatos sutrikimų rizikos, darbuotojų prisitaikymo prie pokyčių problemos ir skatinamas sveikas bei aktyvus senėjimas, skatinimas

4.1.3  Moterų dalyvavimo darbo rinkoje, geresnės profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, įskaitant galimybes naudotis vaikų priežiūra, sveiką ir tinkamai pritaikytą darbo aplinką, kurioje sprendžiamos sveikatos sutrikimų rizikos, darbuotojų, įmonių ir verslininkų prisitaikymo prie pokyčių problemos ir skatinamas sveikas bei aktyvus senėjimas, skatinimas

 

 

Pakeitimas    393

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 politikos tikslo 2 eilutės 4 stulpelio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pateiktos priemonės, kuriomis sprendžiamos lyčių nelygybės problemos užimtumo, darbo užmokesčio ir pensijos srityse ir skatinama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, įskaitant galimybių naudotis ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra gerinimą, taip pat nustatyti tikslai

2.  Pateiktos priemonės, kuriomis sprendžiamos lyčių nelygybės problemos užimtumo, darbo užmokesčio, socialinės apsaugos, apmokestinimo ir pensijos srityse ir skatinama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, įskaitant galimybių naudotis ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra gerinimą, taip pat nustatyti tikslai

 

 

Pakeitimas    394

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 politikos tikslo 3 eilutės 2 stulpelio 4 punktas „ESF“

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ESF

ESF

4.2.1  Švietimo ir mokymo sistemų kokybės, veiksmingumo ir atitikties darbo rinkos poreikiams gerinimas

4.2.1  didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, įtraukumą ir rezultatyvumą ir stiprinti jų ryšį su darbo rinka, kad būtų galima paprasčiau įgyti bendrųjų gebėjimų, įskaitant skaitmeninius įgūdžius, ir supaprastinti perėjimą tarp švietimo ir darbo;

4.2.2  Galimybių kelti kvalifikaciją ir persikvalifikuoti visiems gerinimas, įskaitant palankių sąlygų keisti karjerą sudarymą ir profesinio judumo skatinimą

4.2.2  Galimybių mokytis visą gyvenimą, visų pirma kelti kvalifikaciją ir persikvalifikuoti, visiems gerinimas, taip pat savišvietos ir neformaliojo mokymosi galimybių gerinimas, įskaitant palankių sąlygų keisti karjerą sudarymą ir profesinio judumo skatinimą

4.2.3  Lygių galimybių, visų pirma palankių sąlygų neturinčių asmenų grupėms, gauti kokybišką ir įtraukų švietimą ir mokymą pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, bendruoju ir profesiniu rengimu ir mokymu ir baigiant tretiniu išsilavinimu, gerinimas

4.2.3  Lygių galimybių, visų pirma palankių sąlygų neturinčių asmenų grupėms, gauti kokybiškų ir įtraukių švietimo ir mokymo paslaugų ir užbaigti mokslą pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, bendruoju ir profesiniu rengimu ir mokymu ir baigiant tretiniu išsilavinimu, suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, be kita ko, remiant visų asmenų judumą mokymosi tikslais, gerinimas

 

 

Pakeitimas    395

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4.2 eilutės 4 stulpelio „Reikiamos sąlygos įvykdymo kriterijai“ 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Įrodymais pagrįstos gebėjimų numatymo ir prognozavimo sistemos, taip pat absolventų karjeros stebėjimo mechanizmai ir visų amžiaus grupių besimokančių asmenų kokybiško ir veiksmingo orientavimo sistemos

1.  Įrodymais pagrįstos gebėjimų numatymo ir prognozavimo sistemos, taip pat tolesnės karjeros stebėjimo mechanizmai ir visų amžiaus grupių besimokančių asmenų kokybiško ir veiksmingo orientavimo sistemos, įskaitant į mokinį nukreiptus metodus

Pakeitimas    396

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4.2 eilutės 4 stulpelio „Reikiamos sąlygos įvykdymo kriterijai“ 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Priemonės, kuriomis užtikrinama prieiga prie kokybiško, tinkamo ir įtraukaus švietimo ir mokymo, dalyvavimas jame ir jo užbaigimas, taip pat visų lygių, įskaitant aukštojo išsilavinimo, bendrųjų gebėjimų įgijimas

2.  Priemonės, kuriomis užtikrinama prieiga prie kokybiško, įperkamo, tinkamo, nesegregacinio ir įtraukaus švietimo ir mokymo, dalyvavimas jame ir jo užbaigimas, taip pat visų lygių, įskaitant tretinį mokslą, bendrųjų gebėjimų įgijimas

Pakeitimas    397

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4.2 eilutės 4 stulpelio „Reikiamos sąlygos įvykdymo kriterijai“ 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Visų lygių švietimo ir mokymo, įskaitant tretinį mokslą, koordinavimo mechanizmas ir aiškus atitinkamų nacionalinių ir (arba) regioninių įstaigų atsakomybės paskirstymas

3.  Visų lygių švietimo ir mokymo, įskaitant tretinį mokslą ir neformaliojo mokymosi bei savišvietos paslaugų teikėjus, koordinavimo mechanizmas ir aiškus atitinkamų nacionalinių ir (arba) regioninių įstaigų atsakomybės paskirstymas

Pakeitimas    398

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 politikos tikslo 4 eilutės 2 stulpelio 4.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ERPF:

ERPF:

4.3  Marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankioje padėtyje esančių grupių socialinės ir ekonominės integracijos didinimas taikant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimo būstu ir socialines paslaugas

4.3  Marginalizuotų bendruomenių, pabėgėlių ir migrantų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, ir nepalankioje padėtyje esančių grupių socialinės ir ekonominės integracijos didinimas taikant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimo būstu ir socialines paslaugas

Pakeitimas    399

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 politikos tikslo 4 eilutės 2 stulpelio 4.3.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ESF

ESF

4.3.1  Aktyvios įtraukties, be kita ko, siekiant skatinti lygias galimybes, aktyvų dalyvavimą ir geresnes įsidarbinimo galimybes, skatinimas

4.3.1  Aktyvios įtraukties, be kita ko, siekiant skatinti lygias galimybes, aktyvų dalyvavimą ir geresnes įsidarbinimo galimybes, stiprinimas

Pakeitimas    400

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 politikos tikslo 4 eilutės 2 stulpelio 4.3.1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4.3.1a.  Asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, įskaitant labiausiai skurstančius asmenis ir vaikus, socialinės integracijos skatinimas

Pakeitimas    401

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 politikos tikslo 4 eilutės 4 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Yra nacionalinė strateginė politikos programa, skirta socialinei įtraukčiau ir skurdo mažinimui, kurią sudaro:

Yra nacionalinė strateginė politikos programa ir veiksmų planas, skirti socialinei įtraukčiai skatinti ir skurdui mažinti, kuriuos sudaro:

1.  Įrodymais pagrįstas skurdo ir socialinės atskirties, įskaitant vaikų skurdą, benamystę, teritorinę segregaciją ir segregaciją švietimo srityje, ribotas galimybes naudotis būtiniausiomis paslaugomis ir infrastruktūra, ir pažeidžiamų asmenų specifinių poreikių įvertinimas

1.  Įrodymais pagrįstas skurdo ir socialinės atskirties, įskaitant vaikų skurdą, benamystę, teritorinę segregaciją ir segregaciją švietimo srityje, ribotas galimybes naudotis būtiniausiomis paslaugomis ir infrastruktūra, ir pažeidžiamų asmenų specifinių poreikių įvertinimas

2.  Priemonės, skirtomis užkirsti kelią segregacijai visose srityse ir su ja kovoti, be kita ko, tinkamas pajamų rėmimas, įtraukioji darbo rinka ir galimybės pažeidžiamiems asmenims, įskaitant migrantus, naudotis kokybiškomis paslaugomis

2.  Priemonės, skirtos užkirsti kelią segregacijai visose srityse ir su ja kovoti, be kita ko, tinkamas pajamų rėmimas, socialinė apsauga, įtraukioji darbo rinka ir galimybės pažeidžiamiems asmenims, įskaitant migrantus ir pabėgėlius, naudotis kokybiškomis paslaugomis

3.  Perėjimo nuo institucinės priežiūros paslaugų prie bendruomenės priežiūros paslaugų priemonės

3.  Perėjimo nuo institucinės priežiūros paslaugų prie šeimos ir bendruomenės priežiūros paslaugų priemonės, paremtos nacionaline deinstitucionalizavimo strategija ir veiksmų planu

4.  Nustatyta užtikrinimo, kad planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir peržiūra vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis, tvarka

4.  Nustatyta užtikrinimo, kad planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir peržiūra vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis, tvarka

Pakeitimas    402

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 politikos tikslo 5 eilutės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ESF

ESF

4.3.2  Socialinio ir ekonominio marginalizuotų bendruomenių, pvz., romų, integravimo skatinimas

4.3.2  Socialinės ir ekonominės trečiųjų valstybių piliečių ir marginalizuotų bendruomenių, pvz., romų, integracijos skatinimas

Pakeitimas    403

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 politikos tikslo 6 eilutės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ESF

ESF

4.3.4  Lygių galimybių laiku naudotis kokybiškomis, tvariomis ir įperkamomis paslaugomis gerinimas; galimybių naudotis sveikatos priežiūros sistemomis gerinimas, jų veiksmingumo ir atsparumo didinimas; galimybių naudotis ilgalaike priežiūra gerinimas

4.3.4  Lygių galimybių laiku naudotis kokybiškomis, tvariomis ir įperkamomis paslaugomis gerinimas; socialinės apsaugos sistemų modernizavimas, įskaitant galimybių gauti socialinę apsaugą skatinimą; galimybių naudotis sveikatos priežiūros sistemomis gerinimas, jų veiksmingumo ir atsparumo didinimas; galimybių naudotis ilgalaike priežiūra gerinimas

Pakeitimas    404

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 politikos tikslo 6 eilutės 4 stulpelio 2, 3 ir 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa sveikatos apsaugos srityje, kurią sudaro:

Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa sveikatos apsaugos srityje, kurią sudaro:

1.  Sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros poreikių planavimas, įskaitant medicinos srities darbuotojų atžvilgiu, siekiant užtikrinti, kad priemonės būtų tvarios ir suderintos

1.  Sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros poreikių planavimas, įskaitant medicinos srities darbuotojų atžvilgiu, siekiant užtikrinti, kad priemonės būtų tvarios ir suderintos

2.  Priemonės, skirtos sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros paslaugų veiksmingumui, tvarumui, prieigai prie jų ir jų prieinamumui užtikrinti, be kita ko, ypatingą dėmesį skiriant asmenims, nesantiems sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros sistemose

2.  Priemonės, skirtos sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros paslaugų veiksmingumui, tvarumui, prieigai prie jų ir jų prieinamumui užtikrinti, be kita ko, ypatingą dėmesį skiriant asmenims, nesantiems sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros sistemose, ir tiems, kuriuos sunkiausia pasiekti

3.  Priemonės, skirtos bendruomenės paslaugų skatinimui, įskaitant prevenciją ir pirminę sveikatos priežiūrą, priežiūrą namuose ir bendruomenės paslaugas

3.  Priemonės, skirtos bendruomenės paslaugoms skatinti, įskaitant prevenciją ir pirminę sveikatos priežiūrą, priežiūrą namuose ir bendruomenės paslaugas, taip pat perėjimą nuo institucinės priežiūros paslaugų prie globos šeimoje ir bendruomenės priežiūros paslaugų

 

3a.  Priemonės, skirtos socialinės apsaugos sistemų veiksmingumui, tvarumui, prieigai prie jų ir jų prieinamumui užtikrinti

Pakeitimas    405

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 punkto 1 T lentelė „Programos struktūra“

 

Komisijos siūlomas tekstas

Identifikavimo numeris

Pavadinimas [300]

Techninė parama

Skaičiavimo pagrindas

Fondas

Remiamo regiono kategorija

Pasirinktas konkretus tikslas

1

1 prioritetas

Ne

 

ERPF

Daugiau

1 konkretus tikslas

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

2 konkretus tikslas

Atokiausi ir retai apgyvendinti

Daugiau

3 konkretus tikslas

2

2 prioritetas

Ne

 

ESF+

Daugiau

4 konkretus tikslas

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

5 konkretus tikslas

Atokiausi

3

3 prioritetas

Ne

 

SF

nėra duomenų

 

3

Techninės paramos prioritetas

Taip

 

 

 

Netaikoma

..

Specialus prioritetas (jaunimo užimtumas)

Ne

 

ESF+

 

 

..

Specialus prioritetas (KŠSR)

Ne

 

ESF+

 

 

..

Specialus prioritetas (Inovatyvūs sprendimai)

Ne

 

ESF+

 

8 konkretus tikslas

 

Specialus prioritetas (Materialinis nepriteklius)

Ne

 

ESF+

 

9 konkretus tikslas

 

Pakeitimas

Identifikavimo numeris

Pavadinimas [300]

Techninė parama

Skaičiavimo pagrindas

Fondas

Remiamo regiono kategorija

Pasirinktas konkretus tikslas

1

Prioritetas 1

Ne

 

ERPF

Daugiau

1 konkretus tikslas

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

2 konkretus tikslas

Atokiausi ir retai apgyvendinti

Daugiau

3 konkretus tikslas

2

2 prioritetas

Ne

 

ESF+

Daugiau

4 konkretus tikslas

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

5 konkretus tikslas

Atokiausi

3

3 prioritetas

Ne

 

SF

nėra duomenų

 

3

Techninės paramos prioritetas

Taip

 

 

 

Netaikoma

..

Specialus prioritetas (jaunimo užimtumas)

Ne

 

ESF+

 

 

 

Specialus prioritetas (Vaiko garantijų sistema)

Ne

 

ESF+

 

 

..

Specialus prioritetas (KŠSR)

Ne

 

ESF+

 

 

..

Specialus prioritetas (Inovatyvūs sprendimai)

Ne

 

ESF+

 

8 konkretus tikslas

 

Specialus prioritetas (Materialinis nepriteklius)

Ne

 

ESF+

 

9 konkretus tikslas

Pakeitimas    406

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2.1 punkto lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Tai yra atitinkamai konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai skirtas prioritetas

Tai yra jaunimo užimtumui skirtas prioritetas

Tai yra inovatyviems sprendimams skirtas prioritetas

Tai yra prioritetas, skirtas materialinio nepritekliaus problemai spręsti

 

Pakeitimas

Tai yra atitinkamai konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai skirtas prioritetas

Tai yra jaunimo užimtumui skirtas prioritetas

Tai yra Vaikų garantijų iniciatyvai skirtas prioritetas

Tai yra inovatyviems sprendimams skirtas prioritetas

Tai yra prioritetas, skirtas materialinio nepritekliaus problemai spręsti

Pakeitimas    407

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1.1.  Konkretus tikslas54 (Investicijų į darbo vietų kūrimą ir augimą tikslas) arba paramos sritis (EJRŽF) – kartojama kiekvienam pasirinktam konkrečiam tikslui arba paramos sričiai, prioritetams, nesusijusiems su technine parama

2.1.1.  Konkretus tikslas54 (Investicijų į darbo vietų kūrimą ir augimą tikslas) arba paramos sritis (EJRŽF) – kartojama kiekvienam pasirinktam konkrečiam tikslui arba paramos sričiai, prioritetams, nesusijusiems su technine parama

__________________

__________________

54 Išskyrus ESF+ reglamento 4 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktyje nurodytam konkrečiam tikslui.

54 Išskyrus ESF+ reglamento 4 straipsnio 1 dalies xi papunktyje nurodytam konkrečiam tikslui.

Pakeitimas    408

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto 2.1.1.2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1.1.2  Rodikliai55

2.1.1.2  Rodikliai

_________________

 

55 Prieš 2025 m. atliekamą ERPF, ESF+ ir SF laikotarpio vidurio peržiūrą, suskirstymas tik 2021–2025 m. laikotarpiu

 

Pakeitimas    409

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto 2.1.1.3 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1.1.3  Preliminarus programos išteklių (ES) suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį56 (netaikoma EJRŽF)

2.1.1.3  Preliminarus programos išteklių (ES) suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį (netaikoma EJRŽF)

 

_________________

 

56 Prieš 2025 m. atliekamą ERPF, ESF+ ir SF laikotarpio vidurio peržiūrą, suskirstymas tik 2021–2025 m. laikotarpiu

 

Pakeitimas    410

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 punkto 3 pastraipos 2.1 papunkčio 2.1.2 punkto 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiksmų atrankos kriterijai57

Veiksmų atrankos kriterijai57

__________________

__________________

57 Tik programoms, kurioms taikomas ESF+ reglamento 4 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktyje nurodytas konkretus tikslas.

57 Tik programoms, kurioms taikomas ESF+ reglamento 4 straipsnio 1 dalies xi papunktyje nurodytas konkretus tikslas.

Pakeitimas    411

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 3 punkto 16 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas    412

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 3 punkto 3.2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.2  Visi finansiniai asignavimai pagal fondą ir nacionalinis bendras finansavimas59

3.2  Visi finansiniai asignavimai pagal fondą ir nacionalinis bendras finansavimas

_________________

 

59 Prieš 2025 m. atliekamą ERPF, ESF+ ir SF laikotarpio vidurio peržiūrą, finansiniai asignavimai tik 2021–2025 m. laikotarpiu.

 

(1)

OL C, ... p. . / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C, ... p. . / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(3)

OL C 17, 2019 1 14, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

2018 m. gegužės 29 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 2021–2027 m. laikotarpiui. Siūlomame BNR nustatytos bendros Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Sanglaudos fondo (SF), Europos socialinio fondo (ESF +), Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondo (PMIF), Pasienio valdymo ir vizų priemonės (BVVI) ir Vidaus saugumo fondo (VSF) taisyklės. Komisija nusprendė į pasiūlymą neįtraukti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) taisyklių, kitaip nei 2014–2020 m. laikotarpio atveju.

A. Pasiūlymo svarstymas Parlamente

Šis pasiūlymas turi didelės politinės svarbos, nes jame nustatomos pagrindinės Sąjungos sanglaudos politikos ateinančiam septynerių metų laikotarpiui taisyklės.

Atsižvelgdamas į pasiūlymo svarbą, Parlamentas leido Regioninės plėtros komitetui (REGI) paskirti du pranešėjus – Andrey Novakovą (PPE) ir Constanze Krehl (S&D).

Komisija pirmą kartą pristatymą ir pasikeitimą nuomonėmis REGI komitete surengė birželio 20 d. Po intensyvaus darbo vasarą pranešėjai pranešimo projektą pateikė 2018 m. rugsėjo mėnesį.

Kad būtų išvengta galimo vėlavimo įgyvendinant naująją sanglaudos politiką ir siekiant sudaryti sąlygas tarpinstitucinėms deryboms įvykti dar iki 2019 m. Europos Parlamento rinkimų, pranešėjai nusprendė šį pasiūlymą išnagrinėti kuo greičiau. Pakeitimų pateikimo galutinis terminas buvo 2018 m. spalio 22 d. Iki 2018 m. pabaigos vidurio devyni komitetai priėmė savo pozicijas, todėl pranešimą buvo galima patvirtinti 2019 m. sausio 22 d. Taigi tarpinstitucinės derybos galėtų įvykti iki 2019 m. kovo mėn. vidurio, kad iki 2019 m. balandžio mėn. Europos Parlamentas užtikrintų pirmojo svarstymo poziciją.

B. Pagrindiniai bendrų pranešėjų siūlomi pakeitimai

Šis pranešimo projektas grindžiamas Komisijos pasiūlymu ir pateikiami toliau išvardijami ir išaiškinami jo pakeitimai, į kuriuos pageidaujama atsižvelgti galutiniame reglamente.

1. EŽŪFKP reintegracija

Komisija teisingai pastebi, kad nustačius bendrą įvairių pasidalijamojo valdymo fondų taisyklių rinkinį yra prisidedama prie administracinio supaprastinimo ir nuoseklumo bei sudaromos sąlygos įvairių fondų sinergijai. Todėl pranešėjai nustebo, kad BNR nėra taikomas EŽŪFKP, nes dėl to galėtų atsirasti strateginių spragų ir koordinavimo problemų vietos investicijoms. Todėl kai kuriais pirmiau minėtais pakeitimais siekiama EŽŪFKP reintegruoti į BNR.

2. Ištekliai ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai

Komisijos pasiūlyme numatytas mažesnis sanglaudos politikos biudžetas (330,6 mlrd. EUR) nei ankstesniu septynerių metų laikotarpiu. 2018 m. gegužės 30 d. rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių Parlamentas nusprendė, kad sanglaudos politikos asignavimai realiąja išraiška turėtų išlikti tokie patys kaip 2014–2020 m. Todėl, 2014–2020 m. laikotarpiu siekiant to paties lygio kaip ir ankstesniu laikotarpiu, pranešėjai pateikė pakeitimą bendrą sumą padidinti maždaug 47,5 mlrd. EUR iki iš viso 378,1 mlrd. EUR (2018 m. kainomis). Šis padidėjimas įgyvendinamas ERPF, SF ir ESF + lėšose. Tačiau paskirstymo kiekvienai valstybei sistema, minima XXII priede nėra keičiama. Paskirstymai tik bus perskaičiuoti remiantis naujos bendros sumos pagrindu.

Pranešėjai siūlo, kad 222,4 mlrd. EUR būtų skirta investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą pavidalu mažiau išsivysčiusiems regionams remti, o 46,3 mlrd. EUR būtų skiriama valstybėms narėms, remiamoms iš Sanglaudos fondo.

3. Investicijų į darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo tikslo bei Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) išteklių balanso korekcija

Komisijos pasiūlyme numatyta, kad 97,5 proc. viso finansinio paketo bus skirta darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo tikslui, o INTERREG tikslui – tik 2,5 proc. Atsižvelgiant į INTERREG programos svarbą tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir jos pripažintą ES pridėtinę vertę, pranešėjai siūlo keisti šias procentines dalis iki 97 proc. ir 3 proc., t. y. atitinkamai iki 366,7 mlrd. EUR ir 11,3 mlrd. EUR. Todėl iš dalies reikia pakeisti asignavimus skirtingoms regionų kategorijoms, nekeičiant atitinkamų proporcijų.

4. Europos miestų iniciatyva ir tarptautinis bendradarbiavimas, remiantys novatoriškus sprendimus

Atsižvelgiant į bendrų duomenų korekciją siekiant atkurti ankstesnio laikotarpio finansavimo dydžius, pranešėjai siūlo padidinti fiksuoto dydžio sumas Europos miestų iniciatyvai ir tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, inovaciniams sprendimams skiriant tokią pačią procentinę dalį: atitinkamai 560 mln. EUR ir 196 mln. EUR.

5. Iš sanglaudos politikos perkeliamos lėšos „InvestEU“ programai ir Europos infrastruktūros tinklų priemonei

Komisijos pasiūlymu valstybėms narėms leidžiama perkelti iki 5 proc. savo sanglaudos politikos lėšų, siekiant padidinti jų investicijas į programą „InvestEU“. Nors pranešėjai palaiko investicijų į programą „InvestEU“ tikslus, jie mano, kad sanglaudos politika yra labai svarbi ir Europos vystymui. Todėl pranešėjai iki laikotarpio vidurio peržiūros nori apriboti lėšų perkėlimą iki 1 % ERPF, ESF +, Sanglaudos fondo ir EJRŽF ir iki 2,5 % pagal investicijų pagal sanglaudos politikos tikslus laikotarpio vidurio peržiūrą ir į tos pačios kategorijos regionus, kuriems yra skirti pirminiai fondai.

Komisijos pasiūlyme taip pat numatyta iš Sanglaudos fondo paimti 10 mlrd. EUR, kad šias lėšas būtų galima panaudoti Europos infrastruktūros tinklų priemonei. Pranešėjai siūlo šį perkėlimą riboti iki 4 mlrd. EUR. Nors Europos infrastruktūros tinklų priemonė yra vertinga programa, netikslinga toliau mažinti lėšų paskirstymą Sanglaudos fondui. Be ribojimo, pranešėjai taip pat siūlo, kad iki 2023 m. gruodžio 31 d. projektų atrankoje būtų atsižvelgiama į nacionalinius asignavimus iš Sanglaudos fondo.

6. Pervedimai tarp fondų ir tarp regionų kategorijų

Komisijos pasiūlymu valstybėms narėms iš konkretaus fondo į kitą fondą leidžiama perkelti iki 5 proc. lėšų. Nors pranešėjai supranta, kad kai kuriais atvejais reikia lankstumo, jie mano, kad leidžiant atlikti perkėlimus iš vieno fondo į kitą galėtų kilti pavojus neįgyvendinti pagrindinių sanglaudos politikos tikslų. Todėl jie siūlo leisti atlikti tokius iki 5 proc. perkėlimus iš bet kurio fondo, bet tik į ERPF, SF ir ESF +, tuo siekiant užkirsti kelią sanglaudos politikos susilpninimui.

Komisijos pasiūlymu taip pat leidžiama iki 15 proc. asignavimų mažiau išsivysčiusiems regionams, kuriems turi būti skirta didžiausia sanglaudos politikos finansavimo dalis, perkelti į kitas regionų kategorijas. Vėl gi, pranešėjai sutinka, kad būtinas tam tikras lankstumas. Tačiau priežastis, dėl kurios mažiau išsivystę regionai gauna daugiausia lėšų iš sanglaudos politikos fondų yra ta, kad jiems tokios paramos reikia labiausiai. Todėl šiame ataskaitos projekte siūloma tokius perkėlimus riboti iki daugiausiai 5 proc.

7. Bendro finansavimo normos

Komisijos pasiūlyme numatytos didžiausios bendro finansavimo normos, kurios skiriasi priklausomai nuo fondo ir regionų kategorijos (70 % – mažiau išsivysčiusiems, 55 proc. – pereinamojo laikotarpio ir 40 % – labiau išsivysčiusiems regionams). Pranešėjai mano, kad reikia daugiau veikimo laisvės, kad prireikus būtų galima teikti didesnę bendro finansavimo dalį. Todėl jie siūlo taikyti 85 proc. bendro finansavimo normą mažiau išsivysčiusiems regionams, 65 proc. – pereinamojo laikotarpio regionams ir 50 proc.– labiau išsivysčiusiems regionams. Jeigu lėšos išmokamos iš Sanglaudos fondo atokiausiems regionams arba pagal INTERREG programas, jie siūlo didžiausią bendro finansavimo normą, lygią 85 proc., kaip ir 2014–2020 m.

8. Išankstinio finansavimo normos

Komisijos pasiūlyme išankstinis finansavimas mokamas kasmet, taikant vienodo dydžio metinę 0,5 proc. normą. Pranešėjai mano, kad reikėtų laipsniškai padidinti išankstinio finansavimo normą daugiametės programos laikotarpiu, siekiant atsižvelgti į didėjantį įgyvendinimo lygį tuo metu. Todėl siūloma kiekvienais metais didinti išankstinio finansavimo normą, kad paskutiniais dvejais programavimo laikotarpio metais ji taptų lygi 2 proc.

9. Sąsajos su Europos semestru

Komisija siūlo sustiprinti sanglaudos politikos ir Europos semestro proceso sąveiką. Dėl šio sumanymo karštai ginčijamasi jau kurį laiką. Pranešėjai mano, kad nėra tikslinga bausti vietos bendruomenes dėl nepateisintų nacionalinės ekonomikos politikos lūkesčių. Todėl jie siūlo, kad sunkiai nusižengus su Europos semestro procesu siejamoms rekomendacijoms, būtų sustabdyti tik įsipareigojimų asignavimai, o ne mokėjimų asignavimai. Net ir sunkiais atvejais toks sustabdymas neturėtų viršyti tam tikros lėšų dalies, numatytos panaudoti valstybėje narėje.

10. Laikotarpio vidurio peržiūra ir programavimas

Komisijos pasiūlyme numatoma valstybių narių atliekama kiekvienos ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo lėšomis remiamos programos vidurio laikotarpio peržiūra. Pranešėjai mano, kad tai yra labai svarbus sanglaudos politikos pagrindų aspektas, nes sąlygos per septynerių metų programos laikotarpį visada pasikeičia. Tačiau, remiantis pastaraisiais metais Europoje įgyta patirtimi, pranešėjai mano, kad yra tinkama nurodyti, jog ekonominės krizės yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių galima pateisinti sanglaudos politikos programų perorientavimą. Tačiau dėl laikotarpio vidurio peržiūros rezultatų neturėtų būti privaloma iš dalies keisti kiekvienos programos. Todėl pranešėjai siūlo, kad valstybės narės galėtų nurodyti, jog pakeitimų nereikia.

Savo pasiūlyme Komisija prašo valstybių narių į savo programų turinį įtraukti atitinkamą sumą tik 2021–2025 m. Pranešėjai siūlo preliminarų viso 2021–2027 m. laikotarpio finansinį planą, kuris yra palankesnis vadovaujančiosioms institucijoms, paramos gavėjams ir projektams.

11. Įsipareigojimų panaikinimo taisyklė

Europos Komisija pasiūlė panaikinti 2029 m. gruodžio 31 d. dar neįvykdytus įsipareigojimus. Pranešėjai nusprendė įsipareigojimų panaikinimo taisyklę pratęsti iki 2030 m. gruodžio 31 d. (n + 3), kad būtų galima skirti daugiau laiko sanglaudos politikai ir jos programoms įgyvendinti.

12. Didelės apimties projektai

2014–2020 m. laikotarpiu BNR pateikiamos nuostatos, pagal kurias didelės apimties projektams taikomos specialios kontrolės priemonės. Tos nuostatos nebuvo įtrauktos į naują Komisijos pasiūlymą. Pranešėjai mano, kad didelės apimties projektams reikia tam tikro ypatingo dėmesio. Todėl jie pasiūlė vėl taikyti supaprastintą galiojančių taisyklių dėl didelės apimties projektų versiją, nustačius didesnę ribą.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (11.12.2018)

pateikta Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Nuomonės referentas: Siegfried Mureşan

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės

kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus atitinkami techniniai pakeitimai turės būti padaryti visame tekste.)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  2018 m. kovo 14 d. ir gegužės 30 d. Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP) pabrėžė horizontaliųjų principų, kuriais turėtų būti grindžiama 2021–2027 m. DFP ir visa susijusi Sąjungos politika, svarbą. Atsižvelgdamas į tai, Europos Parlamentas dar kartą patvirtino savo poziciją, kad Sąjunga turi įvykdyti savo įsipareigojimą būti pavyzdžiu įgyvendinant JT darnaus vystymosi tikslus (DVT), ir apgailestavo dėl to, kad šiuose pasiūlymuose trūksta aiškaus ir akivaizdaus įsipareigojimo. Todėl Europos Parlamentas prašė darnaus vystymosi tikslus integruoti į visas 2021–2027 m. DFP Sąjungos politikos kryptis ir iniciatyvas. Jis taip pat pabrėžė, kad diskriminacijos panaikinimas yra itin svarbus siekiant įvykdyti Sąjungos įsipareigojimus įtraukios Europos požiūriu, ir todėl prašė, kad lyčių aspekto integravimas ir lyčių lygybės įsipareigojimai būtų įtraukti į visų krypčių Sąjungos politiką ir iniciatyvas 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje. Savo rezoliucijoje Parlamentas pabrėžė, kad, vadovaujantis Paryžiaus susitarimu, su klimato politika susijusios horizontaliosios išlaidos turėtų būti gerokai padidintos, palyginti su tokiomis išlaidomis pagal dabar galiojančią DFP, ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2027 m., turėtų pasiekti 30 proc.;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  sanglaudos politika ir toliau lieka svarbiausia Sąjungos investicijų politika, apimanti visus Sąjungos regionus ir padedanti spręsti sudėtingas socialines ir ekonomines problemas, didžiąją dalį išteklių skiriant labiausiai pažeidžiamiems regionams, įskaitant periferinius ir salų regionus. Svarbu, kad pagal sanglaudos politiką ir toliau daugiausia dėmesio būtu skiriama siekiui sumažinti vystymosi lygių skirtumus ir užtikrinti didesnę konvergenciją, kaip įtvirtinta Sutartyje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  įgyvendinant fondų paramą turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų įpareigojimų ir užtikrinti prieinamumą pagal jos 9 straipsnį ir Sąjungos teisės aktus, kuriais suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios formos segregacijos. Fondų tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti Sąjungos valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

(5)  įgyvendinant fondų paramą turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų įpareigojimų ir užtikrinti prieinamumą pagal jos 9 straipsnį ir Sąjungos teisės aktus, kuriais suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą ir lyčių lygybę į visas politikos sritis, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios formos segregacijos. Fondų tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti Sąjungos valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  Po 2020 m. realiai išlaikyti bent 2014–2020 m. biudžeto lygmens palyginamosiomis kainomis Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“ ir Sanglaudos fondo finansavimą 27 ES valstybėse narėse yra labai svarbi sąlyga norint, kad ši politika atliktų savo misiją ir būtų sėkmingai pasiekti minėtos politikos tikslai. Taip pat itin svarbu padvigubinti Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirtas lėšas, taip pat užtikrinti papildomą Vaiko garantijų iniciatyvos finansavimą. Bet kokie finansavimo sumažinimai pakenktų pačiam šios politikos pobūdžiui ir tikslams;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  siekiant stiprinti integruoto teritorijos vystymo metodą, investicijos, teikiamos teritorinių priemonių forma, pavyzdžiui, integruotos teritorinės investicijos (toliau – ITI), bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) ar bet kokios kitos teritorinės priemonės, vykdomos pagal piliečiams artimesnės Europos politikos tikslą, kuriomis remiamos valstybės narės iniciatyvos, susijusios su ERPF programoms, turėtų būti grindžiamos teritorinėmis ir vietos plėtros strategijomis. ITI ir valstybių narių sukurtų teritorinių priemonių reikmėms reikėtų nustatyti teritorinių strategijų turinio minimalius reikalavimus. Už tų teritorinių strategijų rengimą ir tvirtinimą turėtų būti atsakingos atitinkamos institucijos ir subjektai. Siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant teritorines strategijas dalyvautų atitinkamos valdžios institucijos ar subjektai, tos institucijos ar subjektai turėtų būti atsakingi už remtinų veiksmų atranką arba dalyvauti toje atrankoje;

(23)  siekiant stiprinti integruoto teritorijos vystymo metodą, investicijos, teikiamos teritorinių priemonių forma, pavyzdžiui, integruotos teritorinės investicijos (toliau – ITI), bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) (pagal EŽŪFKP vadinamos LEADER) ar bet kokios kitos teritorinės priemonės, vykdomos pagal piliečiams artimesnės Europos politikos tikslą, kuriomis remiamos valstybės narės iniciatyvos, susijusios su ERPF programoms, turėtų būti grindžiamos teritorinėmis ir vietos plėtros strategijomis. ITI ir valstybių narių sukurtų teritorinių priemonių reikmėms reikėtų nustatyti teritorinių strategijų turinio minimalius reikalavimus. Už tų teritorinių strategijų rengimą ir tvirtinimą turėtų būti atsakingos atitinkamos institucijos ir subjektai. Siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant teritorines strategijas dalyvautų atitinkamos valdžios institucijos ar subjektai, tos institucijos ar subjektai turėtų būti atsakingi už remtinų veiksmų atranką arba dalyvauti toje atrankoje;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), „Europos socialiniam fondui +“ (ESF+), Sanglaudos fondui, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondui (PMIF), Vidaus saugumo fondui (VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonei (SVVP) (toliau — fondai) taikomos finansinės taisyklės;

a)  Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), „Europos socialiniam fondui +“ (ESF+), Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondui (PMIF), Vidaus saugumo fondui (VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonei (SVVP) (toliau — fondai) taikomos finansinės taisyklės;

 

EŽŪFKP taikomos šios taisyklės:

 

  I antraštinė dalis;

 

  II antraštinės dalies I skyrius, II skyriaus 11 ir 12 straipsniai ir III skyrius;

 

  III antraštinės dalies II skyrius;

 

  IV antraštinės dalies I skyriaus 33–36 straipsniai, II skyrius ir III skyrius;

 

  V antraštinės dalies I skyrius ir I skyriaus 2 skirsnis; taip pat

 

  IX antraštinė dalis.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  Reglamentas (ES) Nr. [...] (BŽŪP strateginių planų reglamentas);

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  Reglamentas (ES) Nr. [...] (BŽŪP horizontalusis reglamentas);

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  geriau sujungtos Europos, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis;

c)  geriau sujungtos Europos, skatinant judumą tiek sausuma, tiek jūromis, ir regionų IRT jungtis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  piliečiams artimesnės Europos, skatinant tvarią ir integruotą miestų, kaimų ir pakrančių vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas.

e)  piliečiams artimesnės Europos, skatinant tvarią ir integruotą miestų, kaimų, pakrančių ir salų vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  fondų ir kitų Sąjungos priemonių, įskaitant LIFE strateginius integruotuosius projektus ir strateginius gamtos projektus, tarpusavio papildomumas;

iii)  fondų ir kitų Sąjungos priemonių, įskaitant LIFE strateginius integruotuosius projektus ir strateginius gamtos projektus ir, jei tinkama, pagal programą „Europos horizontas“ finansuojamus projektus, tarpusavio papildomumas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  h) valstybės narės taikytino teritorinio požiūrio, įskaitant teritorinius uždavinius ir susijusias nacionalines ar regionines strategijas, teritorinio požiūrio, susijusio su 5 politikos tikslais, sąsajų su EŽŪFKP investicijomis kaimo vietovėse ir teritorinių priemonių aprašymas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma veiksmams, kuriais prisidedama prie atitinkamų reikiamų sąlygų įvykdymo.

Pirma pastraipa netaikoma veiksmams, kuriais prisidedama prie atitinkamų reikiamų sąlygų įvykdymo arba jei įvykdymo procesas yra labai pažengęs, o neįvykdymo priežastys neturi poveikio projektų tinkamumui finansuoti.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali paprašyti valstybės narės peržiūrėti atitinkamas programas ir pasiūlyti jų pakeitimų, kai to reikia atitinkamų Tarybos rekomendacijų įgyvendinimui palengvinti.

Komisija gali paprašyti valstybės narės peržiūrėti atitinkamas programas ir pasiūlyti jų pakeitimų, kai to reikia atitinkamų Tarybos rekomendacijų įgyvendinimui palengvinti, tačiau nedarant poveikio kiekvieno fondo politikos tikslų geram įgyvendinimui.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jei valstybė narė nesiima rezultatyvių veiksmų atsiliepdama į prašymą, pateiktą pagal 1 dalį, per 3 ir 4 dalyse nustatytus terminus, Komisija pagal 91 straipsnį gali sustabdyti visus arba dalį atitinkamoms programoms ar prioritetams skirtų mokėjimų.

Išbraukta.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Komisija pateikia pasiūlymą Tarybai sustabdyti valstybės narės vienos ar daugiau programų visų arba dalies įsipareigojimų arba mokėjimų vykdymą, jeigu:

Išbraukta.

a) pagal SESV 126 straipsnio 8 dalį arba 126 straipsnio 11 dalį Taryba nusprendžia, kad valstybė narė nesiėmė rezultatyvių veiksmų perviršiniam deficitui panaikinti,

 

b) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1176/201140 8 straipsnio 3 dalį per tą pačią disbalanso procedūrą Taryba priima dvi rekomendacijas iš eilės, remdamasi tuo, kad valstybė narė pateikė nepakankamą taisomųjų veiksmų planą,

 

c) pagal Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 10 straipsnio 4 dalį per tą pačią disbalanso procedūrą Taryba priima du sprendimus iš eilės, kuriuose nurodoma, kad valstybė narė nesilaiko reikalavimų, nes nesiėmė rekomenduojamų taisomųjų veiksmų,

 

d) Komisija padaro išvadą, kad valstybė narė nesiėmė priemonių, nurodytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 332/200241, ir todėl nusprendžia neleisti išmokėti tai valstybei narei skirtos finansinės paramos,

 

e) Taryba nusprendžia, kad valstybė narė neįgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 472/201342 7 straipsnyje nurodytos makroekonominio koregavimo programos arba netaiko priemonių, kurių reikalaujama pagal Tarybos sprendimą, priimtą pagal SESV 136 straipsnio 1 dalį.

 

Pirmenybė teikiama įsipareigojimų sustabdymui; mokėjimai sustabdomi tik tuo atveju, jei prašoma imtis neatidėliotinų veiksmų ir svarbaus nesilaikymo atveju. Mokėjimų sustabdymas taikomas mokėjimo paraiškoms, kurios dėl atitinkamų programų pateiktos po sprendimo dėl sustabdymo priėmimo datos.

 

Komisija, atsižvelgdama į išskirtines ekonomines aplinkybes arba gavusi Komisijai skirtą pagrįstą atitinkamos valstybės narės prašymą, per 10 dienų nuo pirmesnėje pastraipoje nurodyto sprendimo ar rekomendacijos priėmimo, gali rekomenduoti Tarybai panaikinti toje pačioje pastraipoje nurodytą sustabdymą.

 

_________________

 

40 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1176/2011 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL L 306, 2011 7 31, p. 25).

 

41 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę paramą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (OL L 53, 2002 2 23).

 

42 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 472/2013 dėl euro zonos valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo (OL L 140, 2013 5 27, p. 1).

 

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Laikoma, kad Taryba priėmė Komisijos pasiūlymą dėl įsipareigojimų vykdymo sustabdymo, išskyrus atvejus, kai Taryba, priimdama įgyvendinimo aktą, per vieną mėnesį nuo Komisijos pasiūlymo pateikimo kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia atmesti tokį pasiūlymą.

Išbraukta.

Įsipareigojimų vykdymo sustabdymas taikomas fondų įsipareigojimams atitinkamai valstybei narei nuo metų, kurie eina po sprendimo dėl sustabdymo priėmimo, sausio 1 d.

 

Taryba įgyvendinimo aktu priima sprendimą dėl mokėjimų sustabdymo, remdamasi 7 dalyje nurodytu Komisijos pasiūlymu.

 

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Įsipareigojimų arba mokėjimų vykdymo sustabdymo apimtis ir lygis yra proporcingi, juos nustatant užtikrinamas vienodas požiūris į valstybes nares ir atsižvelgiama į atitinkamos valstybės narės ekonomines ir socialines aplinkybes, ypač atitinkamos valstybės narės nedarbo, skurdo ar socialinės atskirties lygį palyginti su Sąjungos vidurkiu ir sustabdymo poveikį atitinkamos valstybės narės ekonomikai. Sustabdymo poveikis programoms, kurios ypatingai svarbios siekiant įveikti nepalankias ekonomines ar socialines sąlygas, yra ypatingas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti. Įsipareigojimų vykdymas sustabdomas taikant mažesnę iš toliau nurodytų viršutinių ribų:

Išbraukta.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  ne daugiau kaip 25 proc. fondams kitais kalendoriniais metais numatytų įsipareigojimų arba ne daugiau kaip 0,25 proc. nominaliojo BVP bet kuriuo iš šių atveju:

Išbraukta.

a) kai pirmą kartą nesilaikoma 7 dalies a punkte nurodytos perviršinio deficito procedūros;

 

b) kai pirmą kartą nesilaikoma reikalavimų, susijusių su taisomųjų veiksmų planu pagal perviršinio disbalanso procedūrą, kaip nurodyta 7 dalies b punkte;

 

c) kai nesiimama rekomenduojamų taisomųjų veiksmų pagal perviršinio disbalanso procedūrą, kaip nurodyta 7 dalies c punkte;

 

d) kai pirmą kartą nesilaikoma reikalavimų, kaip nurodyta 7 dalies d ir e punktuose.

 

Jei reikalavimų nesilaikoma nuolat, įsipareigojimų vykdymas gali būti sustabdomas taikant didesnius procentinius dydžius, nei nustatyti pirmoje pastraipoje.

 

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, panaikina įsipareigojimų vykdymo sustabdymą 8 dalyje nustatyta tvarka, jeigu:

Išbraukta.

a) perviršinio deficito procedūra sustabdoma pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/9743 9 straipsnį arba Taryba pagal SESV 126 straipsnio 12 dalį nusprendė panaikinti sprendimą dėl perviršinio deficito buvimo;

 

b) Taryba patvirtino atitinkamos valstybės narės pagal Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 8 straipsnio 2 dalį pateiktą taisomųjų veiksmų planą arba perviršinio disbalanso procedūra sustabdoma pagal to reglamento 10 straipsnio 5 dalį, arba Taryba pabaigė perviršinio disbalanso procedūrą pagal to reglamento 11 straipsnį;

 

c) Komisija nusprendė, kad valstybė narė ėmėsi tinkamų priemonių, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 332/2002;

 

d) Komisija nusprendė, kad atitinkama valstybė narė ėmėsi tinkamų priemonių siekdama įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 472/2013 7 straipsnyje nurodytą koregavimo programą arba priemonių, kurių reikalaujama pagal Tarybos sprendimą, priimtą pagal SESV 136 straipsnio 1 dalį.

 

Tarybai panaikinus įsipareigojimų vykdymo sustabdymą, Komisija įsipareigojimus, kurių vykdymas sustabdytas, pakartotinai įtraukia į biudžetą pagal Tarybos reglamento (ES, Euratomas) [[…] (DFP reglamentas)] [8] straipsnį.

 

Įsipareigojimai, kurių vykdymas sustabdytas, negali būti pakartotinai įtraukti į vėlesnį nei 2027 m. biudžetą.

 

Pakartotinai į biudžetą įtrauktos sumos panaikinimo terminas pagal 99 straipsnį pradedamas skaičiuoti nuo tų metų, kuriais įsipareigojimai, kurių vykdymas sustabdytas, buvo pakartotinai įtraukti į biudžetą.

 

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, priima sprendimą dėl mokėjimų sustabdymo panaikinimo, kai įvykdytos pirmoje pastraipoje nustatytos taikytinos sąlygos.

 

_________________

 

43 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (OL L 209, 1997 8 2, p. 6).

 

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose ir valstybei narei skirtose kitose atitinkamose Sąjungos rekomendacijose nurodytus uždavinius;

iii)  atitinkamose konkrečiai šaliai skirtose ir valstybei narei skirtose rekomendacijose nustatytus uždavinius;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv)  konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą integruotų teritorinių investicijų, bendruomenės inicijuotos vietos plėtros ar kitų teritorinių priemonių naudojimą;

iv)  konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant susitarimus, kuriais siekiama išspręsti svarbiausias salų ir periferinių regionų problemas, ir planuojamą integruotų teritorinių investicijų, bendruomenės inicijuotos vietos plėtros ar kitų teritorinių priemonių naudojimą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija įvertina programą ir jos atitiktį šiam reglamentui ir konkretiems fondams skirtiems reglamentams, taip pat jos suderinamumą su partnerystės sutartimi. Savo vertinime Komisija visų pirma atsižvelgia į atitinkamas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas.

1.  Komisija įvertina programą ir jos atitiktį šiam reglamentui ir konkretiems fondams skirtiems reglamentams, taip pat, jei taikytina, jos suderinamumą su partnerystės sutartimi. Savo vertinime Komisija visų pirma atsižvelgia į atitinkamas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, nacionalinėse ir regioninėse vystymosi strategijose nustatytus uždavinius ir, jei taikytina, ex ante vertinimuose pateiktas išvadas ir rekomendacijas.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės gali prašyti perkelti ne daugiau kaip 5 proc. programos finansinių asignavimų iš bet kurio fondo į bet kurį kitą pasidalijamojo valdymo fondą arba į bet kurią kitą tiesioginio ar netiesioginio valdymo priemonę.

1.  Valstybė narė gali savo noru prašyti perkelti ne daugiau kaip 5 proc. programos finansinių asignavimų iš ERPF, Sanglaudos fondo ar ESF+ priemonių į bet kurią ERPF, Sanglaudos fondo ar ESF+ priemonę.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Gali būti teikiama parama teritorinėms strategijoms rengti ir planuoti.

5.  Gali būti teikiama parama teritorinėms strategijoms rengti ir planuoti, visų pirma kai tai susiję su technine pagalba geografinėmis teritorijomis, kurios nuolat susiduria su sudėtingomis gamtinėmis ar demografinėmis kliūtimis, kaip nurodyta SESV 174 straipsnyje.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  ERPF, ESF+ ir EJRŽF lėšomis gali būti remiama bendruomenės inicijuota vietos plėtra.

1.  ERPF, ESF+, EŽŪFKP, kaip nurodyta Reglamente XX/XXX, ir EJRŽF lėšomis gali būti remiama bendruomenės inicijuota vietos plėtra.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  EŽŪFKP lėšomis remiama bendruomenės inicijuota vietos plėtra. Tokiu atveju ji vadinama veikla pagal iniciatyvą LEADER.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Vadovaujančioji institucija, valdydama finansinę priemonę pagal 2 dalį, arba finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, valdydamas finansinę priemonę pagal 3 dalį, tvarko atskiras sąskaitas arba turi kiekvieno prioriteto ir kiekvienos regiono kategorijos apskaitos kodą visiems programos įnašams ir atskirai ištekliams, nurodytiems atitinkamai 54 ir 56 straipsniuose.

7.  Vadovaujančioji institucija, valdydama finansinę priemonę pagal 2 dalį, arba finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, valdydamas finansinę priemonę pagal 3 dalį, tvarko atskiras sąskaitas arba turi kiekvieno prioriteto ir kiekvienos regiono kategorijos arba EŽŪFKP intervencinės priemonės rūšies apskaitos kodą visiems programos įnašams ir atskirai ištekliams, nurodytiems atitinkamai 54 ir 56 straipsniuose.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  patvirtinama, kad sąskaitos yra išsamios, tikslios ir teisingos ir kad į sąskaitas įtrauktos išlaidos atitinka taikytiną teisę, buvo patirtos vykdant veiksmus, atrinktus finansavimui pagal veiksmų programai taikytinus kriterijus bei laikantis taikytinos teisės;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  mokėjimo paraiškų rengimo ir teikimo tikslais užtikrinama, kad iš vadovaujančiosios institucijos gauta tinkama informacija apie įvykdytas su išlaidomis susijusias procedūras ir patikrinimus;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  mokėjimo paraiškų rengimo ir teikimo tikslais atsižvelgiama į visų auditų, kuriuos atliko audito institucija arba kurie buvo atlikti jos atsakomybe, rezultatus;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cd)  Komisijai deklaruotų išlaidų ir atitinkamo viešojo paramos gavėjams skirto įnašo apskaitos įrašai saugomi kompiuterinėse laikmenose;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei programos sugrupuojamos veiksmų audito tikslais pagal 73 straipsnio 2 dalį, 3 dalies b punkte nurodyta informacija gali būti grupuojama vienoje ataskaitoje.

Jei programos sugrupuojamos veiksmų audito tikslais pagal 73 straipsnio 2 dalį, 3 dalies b punkte nurodyta informacija grupuojama vienoje ataskaitoje.

Pagrindimas

Manau, kad grupuojant programas ir ataskaitas procesai gerokai supaprastinami.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  2022 m.: 0,5 proc.;

b)  2022 m.: 0,7 proc.;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  2023 m. 0,5 proc.;

c)  2023 m. 1 proc.;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  2024 m.: 0,5 proc.;

d)  2024 m.: 1,5 proc.;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  2025 m.: 0,5 proc.;

e)  2025 m.: 2 proc.;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  2026 m.: 0,5 proc.;

f)  2026 m.: 2 proc.;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  valstybė narė nesiėmė reikiamų veiksmų pagal 15 straipsnio 6 dalį.

Išbraukta.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

99 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Laikantis {data} Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. XXXX/20XX, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa, 12 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų, bet kokia suma, kuri buvo neabejotinai panaikinta 101 straipsnyje nustatyta tvarka, bus vėl įtraukta į Sąjungos biudžetą, pasinaudojant bendrąja įsipareigojimų marža (Sąjungos rezervas). Vėliau Europos Parlamentas ir Taryba šią sumą mobilizuos vykdant metinę biudžeto procedūrą.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

100 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  dėl kurios išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais Komisija padarė išvadą, kad mokėjimo paraiškos nebuvo galima pateikti dėl procedūrinių vėlavimų, susijusių su vėlyvu programavimo dokumentų ir susijusių teisės aktų priėmimu ir įgyvendinimu Sąjungos lygmeniu.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

103 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Biudžetiniams įsipareigojimams 2021–2027 m. laikotarpiu ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai skiriami ištekliai siekia a 330 624 388 630 EUR 2018 m. kainomis.

Biudžetiniams įsipareigojimams 2021–2027 m. laikotarpiu ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai skiriami ištekliai siekia 378 097 000 000 EUR 2018 m. kainomis (426 534 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

Pagrindimas

Remiantis 2018 m. rugsėjo 13 d. Pirmininkų sueigos sprendimu, kompromisinis pakeitimas atspindi naujausią DFP suskirstymą pagal programas, kaip pasiūlė tvirtinimui DFP pranešėjai rengiantis balsuoti dėl tarpinės ataskaitos dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos projekto (Parlamento pozicija siekiant susitarimo).

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui skiriama 97,5 proc. visų išteklių (t. y. iš viso 322 194 388 630 EUR) ir jos paskirstomos taip:

1.  Investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui skiriama 97 proc. visų išteklių ir jie paskirstomi taip:

Pagrindimas

Suderinta su didinimu, kad būtų pasiekta 3 proc. dalis Europos teritoriniam bendradarbiavimui pagal 104 straipsnio 7 dalį.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  61,6 proc. (t. y. iš viso 198 621 593 157 EUR) – mažiau išsivysčiusiems regionams;

a)  61,6 proc. – mažiau išsivysčiusiems regionams;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  14,3 proc. (t. y. iš viso 45 934 516 595 EUR) – pereinamojo laikotarpio regionams;

b)  14,3 proc. – pereinamojo laikotarpio regionams;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  10,8 proc. (t. y. iš viso 34 842 689 000 EUR) – labiau išsivysčiusiems regionams;

c)  10,8 proc. – labiau išsivysčiusiems regionams;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  12,8 proc. (t. y. iš viso 41 348 556 877 EUR) – iš Sanglaudos fondo remiamoms valstybėms narėms;

d)  12,8 proc. – iš Sanglaudos fondo remiamoms valstybėms narėms;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  0,4 proc. (t. y. iš viso 1 447 034 001 EUR) – kaip papildomas finansavimas SESV 349 straipsnyje nurodytiems atokiausiems regionams ir NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 1994 m. stojimo akto Protokolo Nr. 6 2 straipsnyje nustatytus kriterijus.

e)  0,4 proc. – kaip papildomas finansavimas SESV 349 straipsnyje nurodytiems atokiausiems regionams ir NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 1994 m. stojimo akto Protokolo Nr. 6 2 straipsnyje nustatytus kriterijus.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą ESF+ skiriama 88 646 194 590 EUR suma.

Pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą ESF+ skiriama 105 686 000 000 EUR suma 2018 m. kainomis (119 222 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

Pagrindimas

Remiantis 2018 m. rugsėjo 13 d. Pirmininkų sueigos sprendimu, kompromisinis pakeitimas atspindi naujausią DFP suskirstymą pagal programas, kaip pasiūlė tvirtinimui DFP pranešėjai rengiantis balsuoti dėl tarpinės ataskaitos dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos projekto (Parlamento pozicija siekiant susitarimo).

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Papildomo ESF+ skirto finansavimo atokiausiems regionams, nurodytiems 1 dalies e punkte, suma yra 376 928 934 EUR.

Papildomo ESF+ skirto finansavimo atokiausiems regionams, nurodytiems 1 dalies e punkte, suma yra 424 296 054 EUR 2018 m. kainomis.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

30 proc. į EITP perkeltų išteklių valstybės narės, galinčios gauti Sanglaudos fondo paramą, gali naudoti iš karto po perkėlimo transporto infrastruktūros projektams finansuoti pagal Reglamentą (ES) [naujasis EITP reglamentas].

Išbraukta.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 4 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Transporto sektoriui pagal Reglamentą (ES) [naujasis EITP reglamentas] taikomos taisyklės taikomos konkretiems pirmoje pastraipoje nurodytiems kvietimams teikti paraiškas. Iki 2023 m. gruodžio 31 d., vykdant finansavimo reikalavimus atitinkančių projektų atranką, laikomasi nacionalinių asignavimų pagal Sanglaudos fondą, atsižvelgiant į 70 proc. išteklių, perkeltų į EITP.

Išbraukta.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 4 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo 2024 m. sausio 1 d. į EITP perkeltus išteklius, dėl kurių nebuvo įsipareigota, visos valstybės narės, galinčios gauti Sanglaudos fondo paramą, gali naudoti transporto infrastruktūros projektams finansuoti pagal Reglamentą (ES) [naujasis EITP reglamentas].

Išbraukta.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Iš investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo išteklių 500 000 000 EUR skiriama Europos miestų iniciatyvai, Komisijai taikant tiesioginio arba netiesioginio valdymo principą.

5.  Iš investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo išteklių 560 000 000 EUR 2018 m. kainomis skiriama Europos miestų iniciatyvai, Komisijai taikant tiesioginio arba netiesioginio valdymo principą.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Iš ESF+ išteklių, skiriamų investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui, 175 000 000 EUR skiriama tarptautiniam bendradarbiavimui, kuriuo remiami novatoriški sprendimai, taikant tiesioginio arba netiesioginio valdymo principą.

6.  Iš ESF+ išteklių, skiriamų investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui, 196 000 000 EUR 2018 m. kainomis skiriama tarptautiniam bendradarbiavimui, kuriuo remiami novatoriški sprendimai, taikant tiesioginio arba netiesioginio valdymo principą.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui (INTERREG) skiriami ištekliai sudaro 2,5 proc. visų fondų biudžetiniams įsipareigojimams 2021–2027 m. numatytų lėšų (t. y. iš viso 8 430 000 000 EUR).

7.  Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui (INTERREG) skiriami ištekliai sudaro 3 proc. visų fondų biudžetiniams įsipareigojimams 2021–2027 m. numatytų lėšų.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  70 proc. mažiau išsivysčiusiems regionams;

a)  85 proc. mažiau išsivysčiusiems regionams;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  55 proc. pereinamojo laikotarpio regionams;

b)  60 proc. pereinamojo laikotarpio regionams;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  40 proc. labiau išsivysčiusiems regionams.

c)  50 proc. labiau išsivysčiusiems regionams.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendro finansavimo norma Sanglaudos fondui kiekvieno prioriteto lygmeniu negali būti didesnė kaip 70 proc.

Bendro finansavimo norma Sanglaudos fondui kiekvieno prioriteto lygmeniu negali būti didesnė kaip 85 proc.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės

Nuorodos

COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Siegfried Mureşan

28.6.2018

Svarstymas komitete

24.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

3

2

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Biudžeto kontrolės komitetoPOZICIJA PAKEITIMŲ FORMA (11.10.2018)

pateikta Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės

(COM(2018)0375 – C8‑0230/2018 – 2018/0196(COD))

Biudžeto kontrolės komiteto vardu: Iris Hoffmann (nuomonės referentė)

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas teikia atsakingam Regioninės plėtros komitetui šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  projektų atrankos etape turi būti užtikrintas į rezultatus orientuotas požiūris. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų palyginti paraiškas dėl finansavimo ir įvertinti rezultatus, remdamosi atitinkamais projekte nurodytais rodikliais. Projektų atranka turėtų būti pagrįsta tiesioginiu paraiškų palyginimu, vengiant taikyti pateikimo eiliškumo principą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  turėtų būti dar patobulinti mechanizmai, kuriais užtikrinamas Sąjungos finansavimo politikos ir Sąjungos ekonomikos valdymo ryšys, kad Komisija galėtų pateikti pasiūlymą Tarybai sustabdyti visų arba dalies įsipareigojimų dėl vienos ar daugiau atitinkamos valstybės narės programų vykdymą, jei ta valstybė narė nesiima rezultatyvių ekonomikos valdymo proceso veiksmų. Siekiant užtikrinti vienodą įgyvendinimą ir atsižvelgiant į nustatomų priemonių finansinio poveikio mastą, Tarybai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai ir ji turėtų imtis veiksmų remdamasi Komisijos pasiūlymu. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas priimti sprendimus, reikalingus siekiant užtikrinti rezultatyvius ekonomikos valdymo proceso veiksmus, turėtų būti taikoma atvirkštinės kvalifikuotos balsų daugumos taisyklė;

(20)  turėtų būti dar patobulinti mechanizmai, kuriais užtikrinamas Sąjungos finansavimo politikos ir Sąjungos ekonomikos valdymo ryšys, kad Komisija galėtų pateikti pasiūlymą Tarybai sustabdyti visų arba dalies įsipareigojimų dėl vienos ar daugiau atitinkamos valstybės narės programų vykdymą, jei ta valstybė narė nesiima rezultatyvių ekonomikos valdymo proceso veiksmų. Siekiant užtikrinti vienodą įgyvendinimą ir atsižvelgiant į nustatomų priemonių finansinio poveikio mastą, Tarybai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai ir ji turėtų imtis veiksmų remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas priimti sprendimus, reikalingus siekiant užtikrinti rezultatyvius ekonomikos valdymo proceso veiksmus, turėtų būti taikoma atvirkštinės kvalifikuotos balsų daugumos taisyklė;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekdama išnagrinėti programų rezultatus valstybė narė turėtų įsteigti stebėsenos komitetus. ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo atveju metinės įgyvendinimo ataskaitos turėtų būti pakeistos metiniu struktūriniu politiniu dialogu, grindžiamu naujausia programos įgyvendinimo informacija ir duomenimis, kuriuos pateikia valstybė narė;

(27)  siekdama išnagrinėti programų rezultatus valstybė narė turėtų skaidriai įsteigti stebėsenos komitetus. ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo atveju metinės įgyvendinimo ataskaitos turėtų būti pakeistos metiniu struktūriniu politiniu dialogu, grindžiamu naujausia programos įgyvendinimo informacija ir duomenimis, kuriuos pateikia valstybė narė;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  kad būtų galima nedelsiant taikyti fiksuotąsias normas, bet kokia 2014–2020 m. laikotarpiu valstybių narių nustatyta fiksuotoji norma, pagrįsta sąžiningu, teisingu ir patikrinamu apskaičiavimo metodu, turėtų būti toliau taikoma panašiems veiksmams, remiamiems pagal šį reglamentą, nereikalaujant naujo skaičiavimo metodo;

(35)  kad būtų galima nedelsiant taikyti fiksuotąsias normas, bet kokia 2014–2020 m. laikotarpiu valstybių narių nustatyta fiksuotoji norma, pagrįsta sąžiningu, teisingu ir patikrinamu apskaičiavimo metodu, turėtų būti toliau taikoma panašiems veiksmams, remiamiems pagal šį reglamentą, nereikalaujant naujo skaičiavimo metodo, su sąlyga, kad bus atsižvelgta į infliaciją;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(45a)  siekiant kovoti su tarpvalstybiniu sukčiavimu įgyvendinant programas, turėtų būti sukurta greito ir veiksmingo keitimosi informacija sistema, pagal kurią kompetentingos institucijos galėtų naudotis abipuse administracine pagalba, kad būtų galima atlikti kryžminę dviejų ar daugiau valstybių narių vykdomų sandorių apskaitos įrašų kontrolę, taip užtikrinant horizontalų ir visapusišką valstybių narių finansinių interesų apsaugos metodą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52)  turėtų būti įmanoma sumažinti patikrinimų ir audito reikalavimus, jei užtikrinama, kad programa pastaruosius dvejus metus iš eilės veikė rezultatyviai, nes tai rodo, kad fondai rezultatyviai ir veiksmingai įgyvendinami ilgą laiką;

(52)  turėtų būti įmanoma sumažinti patikrinimų ir audito reikalavimus, jei užtikrinama, kad programa pastaruosius dvejus metus iš eilės veikė rezultatyviai, nes tai rodo, kad fondai rezultatyviai ir veiksmingai įgyvendinami ilgą laiką, pasiliekant galimybę vykdyti atsitiktinius patikrinimus ir patikrinimus iš anksto nepranešus;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(58)  valstybės narės taip pat turėtų veiksmingai užkirsti kelią bet kokiems pažeidimams, įskaitant paramos gavėjų sukčiavimą, juos nustatyti ir imtis atitinkamų veiksmų. Be to, pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201318 ir reglamentus (Euratomas, EB) Nr. 2988/9