Procedură : 2018/0196(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0043/2019

Texte depuse :

A8-0043/2019

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

<Date>{29/01/2019}29.1.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0043/2019</NoDocSe>
PDF 1199kWORD 552k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Comisia pentru dezvoltare regională</Commission>

Raportori: <Depute>Andrey Novakov, Constanze Krehl</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE  a Comisiei pentru control bugetar
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE  a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0375),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 177, articolul 322 alineatul (1) litera (a) și articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0230/2018),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ... [1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ... [2],

 având în vedere avizul Curții de Conturi din 25 octombrie 2018[3],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și, de asemenea, avizul Comisiei pentru bugete, poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru control bugetar, avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0043/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale, Uniunea trebuie să urmărească reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor defavorizate, precum și că trebuie acordată o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială și regiunilor afectate de handicapuri naturale și demografice grave și permanente. Articolul 175 din TFUE prevede că Uniunea trebuie să susțină realizarea acestor obiective în contextul acțiunilor pe care le întreprinde prin intermediul Fondului european de orientare și garantare agricolă, secțiunea „Orientare”, al Fondului social european, al Fondului european de dezvoltare regională, al Băncii Europene de Investiții și al altor instrumente. Articolul 322 din TFUE asigură temeiul juridic pentru adoptarea de norme financiare care definesc procedura care trebuie adoptată pentru stabilirea și execuția bugetului și pentru predarea și verificarea conturilor, precum și normele de organizare a controlului răspunderii actorilor financiari.

(1) Articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale, Uniunea trebuie să urmărească reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor defavorizate, precum și că trebuie acordată o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială și regiunilor afectate de handicapuri naturale și demografice grave și permanente. Aceste regiuni beneficiază îndeosebi de politica de coeziune. Articolul 175 din TFUE prevede că Uniunea trebuie să susțină realizarea acestor obiective în contextul acțiunilor pe care le întreprinde prin intermediul Fondului european de orientare și garantare agricolă, secțiunea „Orientare”, al Fondului social european, al Fondului european de dezvoltare regională, al Băncii Europene de Investiții și al altor instrumente. Articolul 322 din TFUE asigură temeiul juridic pentru adoptarea de norme financiare care definesc procedura care trebuie adoptată pentru stabilirea și execuția bugetului și pentru predarea și verificarea conturilor, precum și normele de organizare a controlului răspunderii actorilor financiari.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Pentru viitorul Uniunii Europene și al cetățenilor săi, este important ca politica de coeziune să rămână principala politică de investiții a Uniunii, menținând finanțarea acesteia în perioada 2021-2027 cel puțin la nivelul celei din perioada de programare 2014-2020. Noile finanțări destinate altor domenii de activitate sau programe ale Uniunii nu ar trebui să afecteze finanțările Fondului european de dezvoltare regională, ale Fondului social european Plus sau ale Fondului de coeziune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru dezvoltarea pe mai departe a unei implementări coordonate și armonizate a fondurilor UE implementate prin gestiune partajată, și anume a Fondului european de dezvoltare regională („FEDR”), a Fondului social european plus („FSE+”), a Fondului de coeziune, a măsurilor finanțate în cadrul gestiunii partajate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Fondul pentru managementul integrat al frontierelor („IMFV”), ar trebui ca pentru toate aceste fonduri (denumite în continuare „fondurile”) să fie stabilite norme financiare bazate pe articolul 322 din TFUE, care să specifice în mod clar domeniul de aplicare al dispozițiilor relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie stabilite dispoziții comune bazate pe articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi norme specifice de politică aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și FEPAM.

(2) Pentru dezvoltarea pe mai departe a unei implementări coordonate și armonizate a fondurilor UE implementate prin gestiune partajată, și anume a Fondului european de dezvoltare regională („FEDR”), a Fondului social european plus („FSE+”), a Fondului de coeziune, a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală („FEADR”), a măsurilor finanțate în cadrul gestiunii partajate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Fondul pentru managementul integrat al frontierelor („IMFV”), ar trebui ca pentru toate aceste fonduri (denumite în continuare „fondurile”) să fie stabilite norme financiare bazate pe articolul 322 din TFUE, care să specifice în mod clar domeniul de aplicare al dispozițiilor relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie stabilite dispoziții comune bazate pe articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi norme specifice de politică aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune, FEADR și FEPAM.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate ar trebui să beneficieze de măsuri specifice și de o finanțare suplimentară în temeiul articolului 349 din TFUE și al articolului 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994.

(4) Regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate ar trebui să beneficieze de măsuri specifice și de o finanțare suplimentară în temeiul articolului 349 din TFUE și al articolului 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994, pentru a le compensa dezavantajele specifice legate de poziția lor geografică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În contextul implementării fondurilor ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui să respecte, de asemenea, obligațiile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această Convenție și în conformitate cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținându-se cont de principiul „poluatorul plătește”. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE.

(5) În contextul implementării fondurilor ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui să respecte, de asemenea, obligațiile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului și ale Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această Convenție și în conformitate cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. În acest context, fondurile ar trebui să fie implementate într-un mod care promovează dezinstituționalizarea și îngrijirea în comunitate. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare sau excludere ori care sprijină o infrastructură inaccesibilă persoanelor cu dizabilități. Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținându-se cont de principiul „poluatorul plătește” și de angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE. Sărăcia este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă UE. Așadar, fondurile ar trebui să contribuie la eliminarea sărăciei. Acestea ar trebui să contribuie, de asemenea, la îndeplinirea angajamentului Uniunii și al statelor sale membre de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, fondurile vor contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % din cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice.

(9) Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, fondurile vor contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 30 % din cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice. Mecanismele de întărire a rezilienței la schimbările climatice ar trebui să fie o parte integrantă a programării și punerii în aplicare,

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>8</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Având în vedere impactul fluxurilor de migrație din țările terțe, politica de coeziune ar trebui să contribuie la procesele de integrare, mai ales oferind sprijin pentru infrastructură orașelor și autorităților locale și regionale din prima linie, care sunt mai implicate în punerea în aplicare a politicilor de integrare.

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) O parte a bugetului Uniunii alocat fondurilor ar trebui să fie executată de Comisie prin gestiune partajată cu statele membre în sensul Regulamentului (UE, Euratom) [numărul Regulamentului financiar] al Parlamentului European și al Consiliului12 („Regulamentul financiar”). Prin urmare, atunci când implementează fondurile prin gestiune partajată, Comisia și statele membre ar trebui să respecte principiile menționate în Regulamentul financiar, și anume buna gestiune financiară, transparența și nediscriminarea.

(10) O parte a bugetului Uniunii alocat fondurilor ar trebui să fie executată de Comisie prin gestiune partajată cu statele membre în sensul Regulamentului (UE, Euratom) [numărul Regulamentului financiar] al Parlamentului European și al Consiliului12 („Regulamentul financiar”). Prin urmare, atunci când implementează fondurile prin gestiune partajată, Comisia și statele membre ar trebui să respecte principiile menționate în Regulamentul financiar, și anume buna gestiune financiară, transparența și nediscriminarea. Statele membre ar trebui să își asume răspunderea pentru pregătirea și punerea în aplicare a programelor, prin intermediul organismelor desemnate în acest sens de statele membre și la nivelul teritorial corespunzător, conform cadrului instituțional, juridic și financiar al statelor membre. Statele membre ar trebui să evite adăugarea unor norme care ar îngreuna utilizarea fondurilor de către beneficiari.

__________________

__________________

JO L […], […], p. […].

JO L […], […], p. […].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Principiul parteneriatului este un element-cheie al implementării fondurilor, el având la bază abordarea de tip „guvernanță pe mai multe niveluri” și asigurând implicarea societății civile și a partenerilor sociali. Pentru a asigura continuitatea în organizarea parteneriatului, Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei13 ar trebui să se aplice în continuare.

(11) Principiul parteneriatului este un element-cheie al implementării fondurilor, el având la bază abordarea de tip „guvernanță pe mai multe niveluri” și asigurând implicarea autorităților regionale , locale și a altor autorități publice, a societății civile și a partenerilor sociali. Pentru a asigura continuitatea în organizarea parteneriatului, Comisia ar trebui să fie abilitată să modifice și să adapteze Regulamentul delegat (UE) nr. 240/201413 al Comisiei.

__________________

__________________

13 Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).

13 Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) La nivelul Uniunii, semestrul european de coordonare a politicilor economice oferă un cadru pentru identificarea priorităților naționale în materie de reforme și monitorizarea implementării acestora. Statele membre își dezvoltă propriile strategii naționale multianuale în materie de investiții, în sprijinul acestor priorități de reformă. Aceste strategii ar trebui să fie prezentate împreună cu programele naționale de reformă anuale, ca modalitate de stabilire și coordonare a proiectelor de investiții prioritare care urmează să fie sprijinite prin finanțare la nivel național și din partea Uniunii. Ele ar trebui, de asemenea, să servească la utilizarea în mod coerent a finanțării din partea Uniunii și la maximizarea valorii adăugate a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din partea fondurilor, a Funcției europene de stabilizare a investițiilor și a InvestEU.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Statele membre ar trebui să determine modul în care recomandările relevante specifice fiecărei țări adoptate în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE și recomandările relevante ale Consiliului adoptate în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE sunt avute în vedere în pregătirea documentelor de programare. În cursul perioadei de programare 2021-2027 („perioada de programare”), statele membre ar trebui să prezinte periodic comitetului de monitorizare și Comisiei progresele înregistrate în implementarea programelor în sprijinul recomandărilor specifice fiecărei țări. În cursul evaluării intermediare, statele membre ar trebui să examineze, printre altele, necesitatea de a opera modificări ale programelor pentru a ține cont de recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate sau modificate începând de la debutul perioadei de programare.

(13) Statele membre ar trebui să ia în considerare recomandările relevante specifice fiecărei țări adoptate în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE și recomandările relevante ale Consiliului adoptate în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE în pregătirea documentelor de programare, dacă sunt coerente cu obiectivele stabilite de program. În cursul perioadei de programare 2021-2027 („perioada de programare”), statele membre ar trebui să prezinte periodic comitetului de monitorizare și Comisiei progresele înregistrate în implementarea programelor în sprijinul recomandărilor specifice fiecărei țări, precum și a Pilonului european al drepturilor sociale. În cursul evaluării intermediare, statele membre ar trebui să examineze, printre altele, necesitatea de a opera modificări ale programelor pentru a ține cont de recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate sau modificate începând de la debutul perioadei de programare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) În ceea ce privește atât propriile programe, cât și nevoile financiare alocate investițiilor cu emisii reduse de carbon, statele membre ar trebui să aibă în vedere conținutul proiectelor lor de planuri energetice și climatice naționale care urmează să fie elaborate în temeiul Regulamentului privind guvernanța uniunii energetice14, precum și rezultatul procesului care conduce la formularea de recomandări ale Uniunii referitoare la aceste planuri.

(14) În ceea ce privește atât propriile programe, cât și nevoile financiare alocate investițiilor cu emisii reduse de carbon, statele membre ar trebui să aibă în vedere conținutul proiectelor lor de planuri energetice și climatice naționale care urmează să fie elaborate în temeiul Regulamentului privind guvernanța uniunii energetice14, precum și rezultatul procesului care conduce la formularea de recomandări ale Uniunii referitoare la aceste planuri, inclusiv pe parcursul evaluării intermediare.

__________________

__________________

14 [Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013, COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

14 [Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013, COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 15</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Acordul de parteneriat, pregătit de fiecare stat membru, ar trebui să fie un document strategic care să orienteze negocierile dintre Comisie și statul membru în cauză referitoare la concepția programelor. Pentru a reduce sarcina administrativă, nu ar trebui să fie necesar să se modifice acordurile de parteneriat în cursul perioadei de programare. Pentru a facilita programarea și a evita suprapunerea conținuturilor documentelor de programare, acordurile de parteneriat pot fi incluse ca parte a unui program.

(15) Acordul de parteneriat, pregătit de fiecare stat membru, ar trebui să fie un document strategic care să orienteze negocierile dintre Comisie și statul membru în cauză referitoare la concepția programelor. Pentru a reduce sarcina administrativă, nu ar trebui să fie necesar să se modifice acordurile de parteneriat în cursul perioadei de programare. Pentru a facilita programarea și a evita suprapunerea conținuturilor documentelor de programare, acordurile de parteneriat ar trebui să poată fi incluse ca parte a unui program.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Fiecare stat membru ar trebui să aibă flexibilitatea de a contribui la programul InvestEU pentru furnizarea de garanții bugetare pentru investiții în statul membru respectiv.

(16) Fiecare stat membru ar putea să aibă flexibilitatea de a contribui la programul InvestEU pentru furnizarea de garanții bugetare pentru investiții în statul membru respectiv, în anumite condiții prevăzute la articolul 10 din prezentul regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 17</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Pentru a se asigura condițiile prealabile necesare pentru utilizarea eficace și eficientă a sprijinului acordat de Uniune prin intermediul fondurilor, ar trebui să fie stabilită o listă limitată de condiții favorizante, precum și un set concis și exhaustiv de criterii obiective pentru evaluarea acestora. Fiecare condiție favorizantă ar trebui să fie legată de un obiectiv specific și ar trebui să devină aplicabilă în mod automat atunci când obiectivul specific este selecționat pentru sprijin. Atunci când aceste condiții nu sunt îndeplinite, cheltuielile legate de operațiunile din cadrul obiectivelor specifice aferente nu ar trebui să fie incluse în cererile de plată. În vederea menținerii unui cadru investițional favorabil, respectarea în permanență a condițiilor favorizante ar trebui să fie monitorizată periodic. De asemenea, este important să se asigure faptul că operațiunile selecționate pentru a beneficia de sprijin sunt implementate în conformitate cu strategiile și documentele de planificare existente care atestă îndeplinirea condițiilor favorizante, asigurându-se astfel faptul că toate operațiunile cofinanțate sunt aliniate la cadrul de politică al Uniunii.

(17) Pentru a se asigura condițiile prealabile necesare pentru utilizarea incluzivă, nediscriminatorie, eficace și eficientă a sprijinului acordat de Uniune prin intermediul fondurilor, ar trebui să fie stabilită o listă limitată de condiții favorizante, precum și un set concis și exhaustiv de criterii obiective pentru evaluarea acestora. Fiecare condiție favorizantă ar trebui să fie legată de un obiectiv specific și ar trebui să devină aplicabilă în mod automat atunci când obiectivul specific este selecționat pentru sprijin. Atunci când aceste condiții nu sunt îndeplinite, cheltuielile legate de operațiunile din cadrul obiectivelor specifice aferente nu ar trebui să fie incluse în cererile de plată. În vederea menținerii unui cadru investițional favorabil, respectarea în permanență a condițiilor favorizante ar trebui să fie monitorizată periodic. De asemenea, este important să se asigure faptul că operațiunile selecționate pentru a beneficia de sprijin sunt implementate în conformitate cu strategiile și documentele de planificare existente care atestă îndeplinirea condițiilor favorizante, asigurându-se astfel faptul că toate operațiunile cofinanțate sunt aliniate la cadrul de politică al Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 18</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Statele membre ar trebui să stabilească un cadru de performanță pentru fiecare program, care să acopere toți indicatorii, toate obiectivele de etapă și toate țintele, pentru a monitoriza, raporta și evalua performanțele programului.

(18) Statele membre ar trebui să stabilească un cadru de performanță pentru fiecare program, care să acopere toți indicatorii, toate obiectivele de etapă și toate țintele, pentru a monitoriza, raporta și evalua performanțele programului. Acest lucru ar trebui să permită selectarea proiectelor și evaluarea acestora.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 19</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Statul membru ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fiecărui program sprijinit de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune. Această evaluare ar trebui să asigure o veritabilă ajustare a programelor pe baza performanțelor acestora, oferind totodată oportunitatea de a se ține seama de noile provocări și de recomandările relevante specifice fiecărei țări, emise în 2024. În 2024, împreună cu ajustarea tehnică pentru exercițiul 2025, Comisia ar trebui să evalueze în paralel toate alocările totale ale statelor membre din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” al politicii de coeziune pentru anii 2025, 2026 și 2027, aplicând metoda de alocare stabilită în actul de bază relevant. Această evaluare, împreună cu rezultatul evaluării intermediare, ar trebui să conducă la modificări ale programelor în ceea ce privește alocările financiare pentru anii 2025, 2026 și 2027.

(19) Statul membru ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fiecărui program sprijinit de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune. Această evaluare ar trebui să asigure o veritabilă ajustare a programelor pe baza performanțelor acestora, oferind totodată oportunitatea de a se ține seama de noile provocări, de recomandările relevante specifice fiecărei țări, emise în 2024, precum și de progresele înregistrate în ceea ce privește planurile energetice și climatice naționale și Pilonul european al drepturilor sociale . De asemenea, ar trebui să se țină seama de provocările demografice. În 2024, împreună cu ajustarea tehnică pentru exercițiul 2025, Comisia ar trebui să evalueze în paralel toate alocările totale ale statelor membre din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” al politicii de coeziune pentru anii 2025, 2026 și 2027, aplicând metoda de alocare stabilită în actul de bază relevant. Această evaluare, împreună cu rezultatul evaluării intermediare, ar trebui să conducă la modificări ale programelor în ceea ce privește alocările financiare pentru anii 2025, 2026 și 2027.

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>19</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Mecanismele care asigură o legătură între politicile de finanțare ale Uniunii și guvernanța economică a Uniunii ar trebui să fie perfecționate în continuare, astfel încât să-i permită Comisiei să prezinte Consiliului o propunere de suspendare parțială sau integrală a angajamentelor pentru unul sau mai multe programe ale unui stat membru, în cazul în care statul membru în cauză nu întreprinde acțiuni eficace în contextul procesului de guvernanță economică. Pentru a asigura o implementare uniformă și având în vedere importanța efectelor financiare ale măsurilor care sunt impuse, Consiliului ar trebui să-i fie conferite competențe de executare, iar acesta ar trebui să acționeze pe baza unei propuneri a Comisiei. Pentru a facilita adoptarea deciziilor necesare pentru asigurarea de acțiuni eficace în contextul procesului de guvernanță economică, ar trebui utilizat votul cu majoritate calificată inversă.

(20) Mecanismele care asigură o legătură între politicile de finanțare ale Uniunii și guvernanța economică a Uniunii ar trebui să fie perfecționate în continuare, astfel încât să-i permită Comisiei să prezinte Consiliului o propunere de suspendare parțială sau integrală a angajamentelor pentru unul sau mai multe programe ale unui stat membru, în cazul în care statul membru în cauză nu întreprinde acțiuni eficace în contextul procesului de guvernanță economică. Pentru a asigura o implementare uniformă și având în vedere importanța efectelor financiare ale măsurilor care sunt impuse, Consiliului ar trebui să-i fie conferite competențe de executare, iar acesta ar trebui să acționeze pe baza unei propuneri a Comisiei și după consultarea Parlamentului European. Pentru a facilita adoptarea deciziilor necesare pentru asigurarea de acțiuni eficace în contextul procesului de guvernanță economică, ar trebui utilizat votul cu majoritate calificată inversă.

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) În cazuri justificate corespunzător, statele membre ar putea face o cerere de flexibilitate în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere pentru cheltuielile structurale publice sau asimilabile acestora, sprijinite de administrația publică prin intermediul cofinanțării investițiilor activate în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene („fondurile ESI”). Atunci când definește ajustarea fiscală fie în cadrul componentei preventive, fie în cadrul componentei corective a Pactului de stabilitate și de creștere, Comisia ar trebui să evalueze cu atenție cererea respectivă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 22 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Proiectele majore reprezintă o parte substanțială din cheltuielile Uniunii și au frecvent o importanță strategică în ceea ce privește realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Prin urmare, este justificat ca operațiunile care depășesc anumite praguri să continue să facă obiectul unor proceduri de aprobare specifice în temeiul prezentului regulament. Pragul ar trebui stabilit în raport cu costurile eligibile totale, după luarea în calcul a veniturilor nete preconizate. Pentru a se asigura claritatea, este oportun să se precizeze conținutul cererii de finanțare a unui proiect major într-un astfel de scop. Cererea ar trebui să conțină informațiile necesare pentru a da asigurări că contribuția financiară din fonduri nu va conduce la o pierdere semnificativă de locuri de muncă în amplasamente existente din Uniune. Statul membru ar trebui să transmită toate informațiile necesare, iar Comisia ar trebui să evalueze proiectul major cu scopul de a stabili dacă este justificată contribuția financiară solicitată.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 23</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Pentru a se consolida abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, investițiile sub formă de instrumente teritoriale – cum ar fi investițiile teritoriale integrate („ITI”), dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității („DLRC”) sau orice alt instrument teritorial din cadrul obiectivului de politică „O Europă mai apropiată de cetățeni” care sprijină inițiative concepute de statul membru pentru investiții programate pentru FEDR – ar trebui să se bazeze pe strategiile de dezvoltare locală și teritorială. În sensul ITI și al instrumentelor teritoriale concepute de statele membre, ar trebui să se stabilească cerințe minime privind conținutul strategiilor teritoriale. Aceste strategii teritoriale ar trebui să fie elaborate și aprobate sub responsabilitatea autorităților sau organismelor competente. Pentru a asigura implicarea autorităților sau a organismelor competente în implementarea strategiilor teritoriale, autoritățile sau organismele respective ar trebui să fie responsabile cu selecționarea operațiunilor ce urmează a fi sprijinite sau ar trebui să fie implicate în respectivul proces de selecție.

(23) Pentru a se consolida abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, investițiile sub formă de instrumente teritoriale – cum ar fi investițiile teritoriale integrate („ITI”), dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității („DLRC”, cunoscută sub denumirea de „LEADER” în cadrul FEADR) sau orice alt instrument teritorial din cadrul obiectivului de politică „O Europă mai apropiată de cetățeni” care sprijină inițiative concepute de statul membru pentru investiții programate pentru FEDR – ar trebui să se bazeze pe strategiile de dezvoltare locală și teritorială. Același lucru ar trebui să se aplice și inițiativelor conexe, cum ar fi inițiativa „Sate inteligente”. În sensul ITI și al instrumentelor teritoriale concepute de statele membre, ar trebui să se stabilească cerințe minime privind conținutul strategiilor teritoriale. Aceste strategii teritoriale ar trebui să fie elaborate și aprobate sub responsabilitatea autorităților sau organismelor competente. Pentru a asigura implicarea autorităților sau a organismelor competente în implementarea strategiilor teritoriale, autoritățile sau organismele respective ar trebui să fie responsabile cu selecționarea operațiunilor ce urmează a fi sprijinite sau ar trebui să fie implicate în respectivul proces de selecție.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 24</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Pentru o mai bună mobilizare a potențialului la nivel local, este necesar să se consolideze și să se faciliteze DLRC. Aceasta ar trebui să țină seama de nevoile și de potențialul local, precum și de caracteristicile socioculturale relevante, și ar trebui să prevadă schimbări structurale, să consolideze capacitățile comunităților și să stimuleze inovarea. Ar trebui să fie întărită cooperarea strânsă și utilizarea integrată a fondurilor pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală. Ca principiu esențial, grupurile de acțiune locală care reprezintă interesele comunității ar trebui să fie responsabile cu conceperea și implementarea strategiilor DLRC. Pentru ca strategiile DLRC să poată beneficia mai ușor de un sprijin coordonat din partea mai multor fonduri și pentru a facilita implementarea acestor strategii, ar trebui să fie facilitată abordarea bazată pe utilizarea unui fond principal.

(24) Pentru o mai bună mobilizare a potențialului la nivel local, este necesar să se consolideze și să se faciliteze DLRC. Aceasta ar trebui să țină seama de nevoile și de potențialul local, precum și de caracteristicile socioculturale relevante, și ar trebui să prevadă schimbări structurale, să consolideze capacitățile comunităților și capacitățile administrative și să stimuleze inovarea. Ar trebui să fie întărită cooperarea strânsă și utilizarea integrată a fondurilor pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală. Ca principiu esențial, grupurile de acțiune locală care reprezintă interesele comunității ar trebui să fie responsabile cu conceperea și implementarea strategiilor DLRC. Pentru ca strategiile DLRC să poată beneficia mai ușor de un sprijin coordonat din partea mai multor fonduri și pentru a facilita implementarea acestor strategii, ar trebui să fie facilitată abordarea bazată pe utilizarea unui fond principal.

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 25</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Pentru a reduce sarcina administrativă, ar trebui să se implementeze asistența tehnică la inițiativa statelor membre, prin utilizarea unor sume forfetare bazate pe progresele înregistrate în implementarea programelor. Asistența tehnică respectivă poate fi completată cu măsuri specifice de consolidare a capacităților administrative, utilizându-se metode de rambursare nelegate de costuri. Acțiunile și rezultatele preconizate, precum și plățile corespunzătoare ale Uniunii, pot fi convenite într-o foaie de parcurs și pot conduce la plăți pentru rezultate pe teren.

(25) Pentru a reduce sarcina administrativă, ar trebui să se implementeze asistența tehnică la inițiativa statelor membre, prin utilizarea unor sume forfetare bazate pe progresele înregistrate în implementarea programelor. Asistența tehnică respectivă poate fi completată cu măsuri specifice de consolidare a capacităților administrative, cum ar fi evaluarea setului de competențe al personalului, utilizându-se metode de rambursare nelegate de costuri. Acțiunile și rezultatele preconizate, precum și plățile corespunzătoare ale Uniunii, pot fi convenite într-o foaie de parcurs și pot conduce la plăți pentru rezultate pe teren.

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 27</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) În vederea examinării performanțelor programelor, statele membre ar trebui să instituie comitete de monitorizare. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, rapoartele anuale de implementare ar trebui să fie înlocuite printr-un dialog de politică structurat anual, bazat pe cele mai recente informații și date privind implementarea programului, puse la dispoziție de statul membru.

(27) În vederea examinării performanțelor programelor, statele membre ar trebui să instituie comitete de monitorizare, formate și din reprezentanți ai societății civile și parteneri sociali. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, rapoartele anuale de implementare ar trebui să fie înlocuite de un dialog de politică structurat anual, bazat pe cele mai recente informații și date privind implementarea programului, puse la dispoziție de statul membru.

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>26</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 28</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201616, este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și sarcina administrativă, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor fondurilor pe teren.

(28) În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201616, este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și sarcina administrativă, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor fondurilor pe teren. Când este posibil, indicatorii ar trebui dezvoltați într-o manieră care să țină cont de aspectele de gen.

_________________

_________________

16 JO L 123, 12.5.2016, p. 13.

16 JO L 123, 12.5.2016, p. 13.

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 29</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Pentru a se asigura disponibilitatea de informații actualizate cuprinzătoare privind implementarea programelor, ar trebui impusă o frecvență mai mare a raportării electronice privind datele cantitative.

(29) Pentru a se asigura disponibilitatea de informații actualizate cuprinzătoare privind implementarea programelor, ar trebui impusă o eficacitate și o punctualitate mai mare a raportării electronice privind datele cantitative.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 30</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Pentru a sprijini pregătirea programelor și activităților conexe ale următoarei perioade de programare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fondurilor. La finele perioadei de programare, Comisia ar trebui să efectueze evaluări retrospective ale fondurilor, care ar trebui să se concentreze pe impactul fondurilor.

(30) Pentru a sprijini pregătirea programelor și activităților conexe ale următoarei perioade de programare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fondurilor. La finele perioadei de programare, Comisia ar trebui să efectueze evaluări retrospective ale fondurilor, care ar trebui să se concentreze pe impactul fondurilor. Rezultatele acestor evaluări sunt făcute publice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 34</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) În ceea ce privește granturile furnizate beneficiarilor, statele membre ar trebui să recurgă tot mai mult la opțiuni simplificate în materie de costuri. Pragul pentru utilizarea obligatorie a opțiunilor simplificate în materie de costuri ar trebui să fie corelat cu costul total al operațiunii, pentru a se asigura același tratament tuturor operațiunilor aflate sub acest prag, indiferent dacă sprijinul este public sau privat.

(34) În ceea ce privește granturile furnizate beneficiarilor, statele membre ar trebui să recurgă tot mai mult la opțiuni simplificate în materie de costuri. Pragul pentru utilizarea obligatorie a opțiunilor simplificate în materie de costuri ar trebui să fie corelat cu costul total al operațiunii, pentru a se asigura același tratament tuturor operațiunilor aflate sub acest prag, indiferent dacă sprijinul este public sau privat. În cazul în care un stat membru intenționează să propună utilizarea unei opțiuni simplificate în materie de costuri, acesta ar putea consulta comitetul de monitorizare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 36</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Pentru a optimiza adoptarea investițiilor de mediu cofinanțate, ar trebui să se asigure sinergii cu programul LIFE pentru mediu și politici climatice, în particular prin proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE.

(36) Pentru a optimiza adoptarea investițiilor de mediu cofinanțate, ar trebui să se asigure sinergii cu programul LIFE pentru mediu și politici climatice, în particular prin proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE, precum și cu proiectele finanțate în cadrul Orizont Europa și în cadrul altor programe ale Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 38</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Pentru a se asigura eficacitatea, corectitudinea și impactul sustenabil al fondurilor, ar trebui să existe dispoziții care să garanteze că investițiile în infrastructură sau investițiile productive sunt de lungă durată și care să împiedice utilizarea fondurilor pentru obținerea de avantaje necuvenite. Autoritățile de management ar trebui să fie în special atente să nu sprijine relocarea în momentul selecționării operațiunilor și să trateze ca nereguli sumele plătite în mod necuvenit operațiunilor care nu se conformează cerinței de durabilitate.

(38) Pentru a se asigura caracterul incluziv, eficacitatea, corectitudinea și impactul sustenabil al fondurilor, ar trebui să existe dispoziții care să garanteze că investițiile în infrastructură sau investițiile productive sunt nediscriminatorii, de lungă durată și împiedică utilizarea fondurilor pentru obținerea de avantaje necuvenite. Autoritățile de management ar trebui să fie în special atente să nu sprijine relocarea în momentul selecționării operațiunilor și să trateze ca nereguli sumele plătite în mod necuvenit operațiunilor care nu se conformează cerinței de durabilitate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 40</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Pentru a optimiza valoarea adăugată a investițiilor finanțate integral sau parțial de la bugetul Uniunii, ar trebui urmărite sinergii în special între fonduri și instrumentele gestionate direct, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor. Aceste sinergii ar trebui să fie obținute prin mecanisme-cheie, și anume prin recunoașterea ratelor forfetare aplicabile costurilor eligibile în cadrul Orizont Europa pentru operațiuni similare, precum și prin posibilitatea de a combina, în cadrul aceleiași operațiuni, finanțări provenite de la diferite instrumente ale Uniunii, atât timp cât se evită dubla finanțare. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească norme privind finanțarea complementară din partea fondurilor.

(40) Pentru a optimiza valoarea adăugată a investițiilor finanțate integral sau parțial de la bugetul Uniunii, ar trebui urmărite sinergii în special între fonduri și instrumentele gestionate direct, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor. Această coordonare a politicilor ar trebui să promoveze mecanisme ușor de utilizat și guvernanța pe mai multe niveluri. Aceste sinergii ar trebui să fie obținute prin mecanisme-cheie, și anume prin recunoașterea ratelor forfetare aplicabile costurilor eligibile în cadrul Orizont Europa pentru operațiuni similare, precum și prin posibilitatea de a combina, în cadrul aceleiași operațiuni, finanțări provenite de la diferite instrumente ale Uniunii, atât timp cât se evită dubla finanțare. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească norme privind finanțarea complementară din partea fondurilor.

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>33</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 42 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(42a) Autoritățile de management ar trebui să aibă posibilitatea de a implementa instrumentele financiare prin atribuirea directă a unui contract către grupul BEI, băncile naționale de promovare și instituțiile financiare internaționale (IFI).

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 44</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) În deplină conformitate cu normele aplicabile ajutorului de stat și achizițiilor publice clarificate deja în cursul perioadei de programare 2014-2020, autoritățile de management ar trebui să aibă posibilitatea de a decide cu privire la cele mai adecvate opțiuni de implementare a instrumentelor financiare, pentru a aborda nevoile specifice ale regiunilor-țintă.

(44) În deplină conformitate cu normele aplicabile ajutorului de stat și achizițiilor publice clarificate deja în cursul perioadei de programare 2014-2020, autoritățile de management ar trebui să aibă posibilitatea de a decide cu privire la cele mai adecvate opțiuni de implementare a instrumentelor financiare, pentru a aborda nevoile specifice ale regiunilor-țintă. În acest cadru, Comisia ar trebui, în cooperare cu Curtea de Conturi Europeană, să ofere orientări auditorilor, autorităților de management și beneficiarilor pentru evaluarea respectării dispozițiilor privind ajutorul de stat și pentru elaborarea unor scheme privind ajutoarele de stat.

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>35</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 45 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(45a) Pentru a crește gradul de răspundere și transparență, Comisia ar trebui să asigure un sistem de gestionare a plângerilor accesibil tuturor cetățenilor și părților interesate în toate etapele de pregătire și implementare a programelor, inclusiv monitorizarea și evaluarea.

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 46</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Pentru a se grăbi demararea implementării programelor, ar trebui să fie facilitată reînnoirea modalităților de implementare din perioada de programare anterioară. Ar trebui să fie menținută utilizarea sistemului computerizat instituit deja pentru perioada de programare anterioară, adaptat în funcție de necesități, cu excepția cazului în care este necesară o tehnologie nouă.

(46) Pentru a se grăbi demararea implementării programelor, ar trebui să fie facilitată reînnoirea modalităților de implementare din perioada de programare anterioară, , inclusiv a sistemelor administrative și informatice, dacă este posibil. Ar trebui să fie menținută utilizarea sistemului computerizat instituit deja pentru perioada de programare anterioară, adaptat în funcție de necesități, cu excepția cazului în care este necesară o tehnologie nouă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 48 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48a) Pentru a sprijini utilizarea eficientă a fondurilor, sprijinul BEI ar trebui să fie la dispoziția tuturor statelor membre, la cererea acestora. Acesta ar putea include consolidarea capacităților, sprijin în identificarea, pregătirea și implementarea proiectelor, precum și consiliere privind instrumentele financiare și platformele de investiții.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 50</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) Pentru a se asigura un echilibru adecvat între implementarea eficace și eficientă a fondurilor, pe de o parte, și costurile și sarcinile administrative aferente, pe de altă parte, frecvența, domeniul de aplicare și acoperirea controalelor de gestiune ar trebui să se bazeze pe o evaluare a riscurilor care să țină cont de factori cum ar fi tipul operațiunilor implementate, beneficiarii, precum și nivelul de risc identificat cu ocazia controalelor de gestiune și a auditurilor anterioare.

(50) Pentru a se asigura un echilibru adecvat între implementarea eficace și eficientă a fondurilor, pe de o parte, și costurile și sarcinile administrative aferente, pe de altă parte, frecvența, domeniul de aplicare și acoperirea controalelor de gestiune ar trebui să se bazeze pe o evaluare a riscurilor care să țină cont de factori cum ar fi tipul operațiunilor implementate, complexitatea și numărul operațiunilor, beneficiarii, precum și nivelul de risc identificat cu ocazia controalelor de gestiune și a auditurilor anterioare. Administrarea și controlul fondurilor ar trebui să fie proporționale cu nivelul de risc pentru bugetul Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 58</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58) De asemenea, statele membre ar trebui să prevină, să detecteze și să trateze cu eficacitate orice nereguli, inclusiv fraude, comise de către beneficiari. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/201318 și cu Regulamentele (Euratom, CE) nr. 2988/9519 și nr. 2185/9620, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/193921, Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii conform prevederilor Directivei (UE) 2017/137121 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru ca orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii să coopereze pe deplin la protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetului European (EPPO) și Curții de Conturi Europene (CCE) și să se asigure că orice terți implicați în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să raporteze Comisiei cazurile de nereguli detectate, inclusiv fraudele, și acțiunile întreprinse ulterior, precum și acțiunile întreprinse în urma investigațiilor OLAF.

(58) De asemenea, statele membre ar trebui să prevină, să detecteze și să trateze cu eficacitate orice nereguli, inclusiv fraude, comise de către beneficiari. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/201318 și cu Regulamentele (Euratom, CE) nr. 2988/9519 și nr. 2185/9620, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/193921, Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii conform prevederilor Directivei (UE) 2017/137121 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru ca orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii să coopereze pe deplin la protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetului European (EPPO) și Curții de Conturi Europene (CCE) și să se asigure că orice terți implicați în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să prezinte Comisiei un raport amănunțit privind cazurile de nereguli detectate, inclusiv fraudele, și acțiunile întreprinse ulterior, precum și acțiunile întreprinse în urma investigațiilor OLAF. Statele membre care nu participă la cooperarea consolidată privind Parchetul European ar trebui să raporteze Comisiei cu privire la deciziile luate de autoritățile judiciare naționale în cazurile de nereguli care aduc atingere bugetului Uniunii.

__________________

__________________

18 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

18 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

19 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

19 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

20 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

20 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

21 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

21 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

22 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

22 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 61</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(61) Ar trebui stabilite criterii obiective de desemnare a regiunilor și zonelor eligibile pentru sprijin din partea fondurilor. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al Comisiei24.

(61) Ar trebui stabilite criterii obiective de desemnare a regiunilor și zonelor eligibile pentru sprijin din partea fondurilor. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului23, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 2016/2066 al Comisiei24.

__________________

__________________

23 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

23 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

24 Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al Comisiei din 8 august 2014 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei nomenclaturi comune a unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 241, 13.8.2014, p. 1).

24 Regulamentul (UE) nr. 2066/2016 al Comisiei din 21 noiembrie 2016 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei nomenclaturi comune a unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 322, 29.11.2016, p. 1).

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>41</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 62</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62) În scopul stabilirii unui cadru financiar adecvat pentru FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, Comisia ar trebui să stabilească defalcarea anuală a alocărilor disponibile pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, împreună cu lista regiunilor eligibile și cu alocările destinate obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg). Ținând seama de faptul că alocările naționale ale statelor membre ar trebui să fie stabilite pe baza datelor statistice și a previziunilor disponibile în 2018 și având în vedere incertitudinile legate de previziuni, Comisia ar trebui să reexamineze alocările totale ale tuturor statelor membre în 2024, pe baza celor mai recente statistici disponibile în acel moment, iar în cazurile în care există o divergență cumulată de peste ± 5 %, Comisia ar trebui să ajusteze aceste alocări pentru anii 2025-2027, astfel încât rezultatele evaluării intermediare și ale exercițiului de ajustare tehnică să se reflecte în același timp în modificările aduse programelor.

(62) În scopul stabilirii unui cadru financiar adecvat pentru FEDR, FSE+, FEADR, FEPAM și Fondul de coeziune, Comisia ar trebui să stabilească defalcarea anuală a alocărilor disponibile pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, împreună cu lista regiunilor eligibile și cu alocările destinate obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg). Ținând seama de faptul că alocările naționale ale statelor membre ar trebui să fie stabilite pe baza datelor statistice și a previziunilor disponibile în 2018 și având în vedere incertitudinile legate de previziuni, Comisia ar trebui să reexamineze alocările totale ale tuturor statelor membre în 2024, pe baza celor mai recente statistici disponibile în acel moment, iar în cazurile în care există o divergență cumulată de peste ± 5 %, Comisia ar trebui să ajusteze aceste alocări pentru anii 2025-2027, astfel încât rezultatele evaluării intermediare și ale exercițiului de ajustare tehnică să se reflecte în același timp în modificările aduse programelor.

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 63</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(63) Proiectele de rețele transeuropene de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [noul Regulament MIE]25 vor continua să fie finanțate din Fondul de coeziune, atât prin gestiune partajată, cât și prin modul de implementare directă din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”). Pornind de la abordarea de succes din perioada de programare 2014-2020, în acest scop ar trebui transferată o sumă de 10 000 000 000 EUR din Fondul de coeziune către MIE.

(63) Proiectele de rețele transeuropene de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [noul Regulament MIE]25 vor continua să fie finanțate din Fondul de coeziune, atât prin gestiune partajată, cât și prin modul de implementare directă din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”). Pornind de la abordarea de succes din perioada de programare 2014-2020, în acest scop ar trebui transferată o sumă de 4 000 000 000 EUR din Fondul de coeziune către MIE.

__________________

__________________

25 Regulamentul (UE) […] al Parlamentului European și al Consiliului din […] privind [MIE] (JO L […], […], p. […])]

25 Regulamentul (UE) […] al Parlamentului European și al Consiliului din […] privind [MIE] (JO L […], […], p. […])]

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 64</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(64) O anumită parte a resurselor FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune ar trebui să fie alocată inițiativei urbane europene, care ar trebui să fie implementată prin gestiune directă sau indirectă de către Comisie.

(64) O anumită parte a resurselor FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune ar trebui să fie alocată inițiativei urbane europene, care ar trebui să fie implementată prin gestiune directă sau indirectă de către Comisie. În viitor, ar trebui să se reflecteze mai mult asupra sprijinului specific acordat regiunilor și comunităților dezavantajate.

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>44</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 65 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(65a) Pentru a rezolva dificultățile întâmpinate de regiunile cu venituri medii, așa cum sunt ele descrise în cel de-al șaptelea raport privind coeziunea1a (creștere scăzută în comparație cu regiunile mai dezvoltate dar și în comparație cu regiunile mai puțin dezvoltate, această problemă fiind întâlnită în special de regiunile cu un PIB pe cap de locuitor între 90 % și 100 % din media PIB a UE-27), „regiunile în tranziție” ar trebui să primească sprijin adecvat și să fie definite precum regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este între 75 % și 100 % din media PIB a UE-27.

 

___________________

 

1a Cel de al 7-lea raport al Comisei privind coeziunea economică, socială și teritorială intitulat „Regiunea mea, Europa mea, viitorul nostru: cel de al 7-lea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială” (COM(2017)0583, 9 octombrie 2017).

</AmendB><Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 66 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(66a) În contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, unele regiuni și state membre vor fi mai expuse consecințelor acestei retrageri decât celelalte, din motive care țin de geografie, de natură și/sau amploarea legăturilor lor comerciale. De aceea, este important să se identifice soluții practice de acordare de sprijin și prin intermediul politicii de coeziune regiunilor și statelor membre în cauză după retragerea Regatului Unit pentru ca acestea să facă față dificultăților. În plus, va trebui stabilită o cooperare continuă, care să implice schimburi de informații și de bune practici la nivelul autorităților locale și regionale și al celor mai afectate state membre.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 67</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(67) Este necesar să se stabilească ratele maxime, per categorie de regiuni, ale cofinanțării în domeniul politicii de coeziune, pentru a se garanta respectarea principiului cofinanțării printr-un nivel adecvat al contribuțiilor naționale publice sau private. Aceste rate ar trebui să reflecte nivelul de dezvoltare economică al regiunilor sub aspectul PIB-ului pe cap de locuitor, în raport cu media UE-27.

(67) Este necesar să se stabilească ratele maxime, per categorie de regiuni, ale cofinanțării în domeniul politicii de coeziune, pentru a se garanta respectarea principiului cofinanțării printr-un nivel adecvat al contribuțiilor naționale publice sau private. Aceste rate ar trebui să reflecte nivelul de dezvoltare economică al regiunilor sub aspectul PIB-ului pe cap de locuitor, în raport cu media UE-27, asigurându-se în același timp că potențialele modificări în clasificarea acestora nu vor genera un tratament mai puțin favorabil.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 69</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(69) În plus, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește stabilirea criteriilor de determinare a cazurilor de nereguli care trebuie raportate, definirea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a finanțărilor nelegate de costuri, aplicabile tuturor statelor membre, precum și stabilirea de metodologii de eșantionare standardizate, gata de utilizare.

(69) În plus, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește modificarea Codului european de conduită referitor la parteneriat în sensul adaptării la prezentul regulament, stabilirea criteriilor de determinare a cazurilor de nereguli care trebuie raportate, definirea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a finanțărilor nelegate de costuri, aplicabile tuturor statelor membre, precum și stabilirea de metodologii de eșantionare standardizate, gata de utilizare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 70</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(70) Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În particular, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții statelor membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(70) Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate și transparente cu toate părțile interesate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În particular, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții statelor membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 73</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(73) Obiectivele prezentului regulament, și anume consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și stabilirea de norme financiare comune pentru partea bugetul Uniunii executată prin gestiune partajată, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, pe de o parte din cauza a amplorii decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor celor mai puțin favorizate, precum și a limitării resurselor financiare ale statelor membre și regiunilor, iar pe de altă parte din cauza necesității de a dispune de un cadru de punere în aplicare coerent, care să acopere mai multe fonduri ale Uniunii implementate prin gestiune partajată. Prin urmare, întrucât aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut de asemenea la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.

(73) Obiectivele prezentului regulament, și anume consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și stabilirea de norme financiare comune pentru partea bugetul Uniunii executată prin gestiune partajată, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, pe de o parte din cauza a amplorii decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și problemele specifice cu care se confruntă regiunile cel mai puțin favorizate, precum și a limitării resurselor financiare ale statelor membre și regiunilor, iar pe de altă parte din cauza necesității de a dispune de un cadru de punere în aplicare coerent, care să acopere mai multe fonduri ale Uniunii implementate prin gestiune partajată. Prin urmare, întrucât aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut de asemenea la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) norme financiare pentru Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european plus („FSE+”), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”) (denumite în continuare „fondurile”);

(a) norme financiare pentru Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european Plus („FSE+”), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală („FEADR”), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”) (denumite în continuare „fondurile”);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) dispoziții comune aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și FEPAM.

(b) dispoziții comune aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune, FEADR și FEPAM.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Următoarele dispoziții ale prezentului regulament nu se aplică FEADR:

 

(a)  titlul II articolul 14;

 

(b) titlul III, capitolele I și III;

 

(c)  titlul IV, articolele 37 și 38;

 

(d)  titlul V, secțiunea I a capitolului II și capitolul III;

 

(e)  titlurile VI, VII și VIII.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 6 – litera ca (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul privind planurile strategice PAC”) și Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul orizontal privind PAC”);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) „recomandări relevante specifice fiecărei țări” înseamnă recomandări ale Consiliului, adoptate în conformitate cu articolele 121 alineatul (2) și 148 alineatul (4) din TFUE, referitoare la provocările structurale care este oportun să fie abordate prin investiții multianuale ce intră în domeniul de aplicare al fondurilor prevăzut în regulamentele specifice ale fondurilor, și recomandări relevante, adoptate în conformitate cu articolul [XX] din Regulamentul (UE) [numărul noului Regulament privind guvernanța uniunii energetice] al Parlamentului European și al Consiliului;

(1) „recomandări relevante specifice fiecărei țări” înseamnă recomandări ale Consiliului, adoptate în conformitate cu articolele 121 alineatul (2) și (4) și 148 alineatul (4) din TFUE, referitoare la provocările structurale care este oportun să fie abordate prin investiții multianuale ce intră în domeniul de aplicare al fondurilor prevăzut în regulamentele specifice ale fondurilor, și recomandări relevante, adoptate în conformitate cu articolul [XX] din Regulamentul (UE) [numărul noului Regulament privind guvernanța uniunii energetice] al Parlamentului European și al Consiliului;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) „condiție favorizantă” înseamnă o condiție prealabilă concretă și exact definită, care are o legătură reală cu un efect direct asupra punerii în aplicare eficace și eficiente a unui obiectiv specific al programului;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) „program”, în contextul FEADR, înseamnă planurile strategice PAC menționate în Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul privind planurile strategice ale PAC”);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primește ajutorul;

(c) în contextul schemelor de ajutor de stat, organismul sau, după caz, întreprinderea care primește ajutorul, cu excepția situației în care ajutorul pentru fiecare întreprindere este mai mic de 200 000 de euro, caz în care statul membru implicat poate decide că beneficiarul este organismul care acordă ajutorul, fără a aduce atingere regulamentelor (UE) nr. 1407/20131a, (UE) nr. 1408/20131b și (UE) nr. 717/20141c ale Comisiei;

 

__________________

 

1a JO L 352, 24.12.2013, p. 1.

 

1b JO L 352, 24.12.2013, p. 9.

 

1c JO L 190, 28.6.2014, p. 45.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) „fond pentru proiecte mici” înseamnă o operațiune în cadrul programului Interreg, care vizează selecționarea și implementarea unor proiecte cu volum financiar limitat;

(9) „fond pentru proiecte mici” înseamnă o operațiune în cadrul programului Interreg, care vizează selecționarea și implementarea de proiecte, inclusiv proiecte interpersonale cu volum financiar limitat;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) „fond specific” înseamnă un fond, instituit de o autoritate de management sau de un fond de participare, pentru a furniza produse financiare destinatarilor finali;

(21) „fond specific” înseamnă un fond instituit de o autoritate de management sau de un fond de participare prin care furnizează produse financiare destinatarilor finali;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 36 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a) principiul „eficiența energetică înainte de toate” înseamnă acordarea de prioritate, în materie de planificare energetică și de decizii politice și de investiții, măsurilor care fac ca cererea și oferta de energie să fie mai eficiente;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 37</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) „imunizarea la schimbările climatice” înseamnă un proces prin care să se asigure faptul că infrastructura este rezilientă la impacturile negative ale schimbărilor climatice în conformitate cu norme și orientări naționale, dacă acestea sunt disponibile, sau în conformitate cu standarde recunoscute la nivel internațional.

(37) „imunizarea la schimbările climatice” înseamnă un proces prin care să se asigure faptul că infrastructura este rezilientă la impacturile negative ale schimbărilor climatice, în conformitate cu standarde recunoscute internațional sau cu norme și orientări naționale, dacă acestea sunt disponibile, că principiul „eficiență energetică înainte de toate” este respectat și că sunt alese căi specifice de reducere a emisiilor și de decarbonizare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 37 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a) „BEI” înseamnă Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții sau orice filială a Băncii Europene de Investiții.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente;

(a) o Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și prin consolidarea întreprinderilor mici și mijlocii;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor;

(b) o Europă mai ecologică, care trece la o economie robustă, cu emisii de dioxid de carbon nete zero prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a atenuării lor și a prevenirii și gestionării riscurilor;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale;

(c) o Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității, inclusiv a celei inteligente și sustenabile și a conectivității TIC regionale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) o Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;

(d) o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) o Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale.

(e) o Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor regiunilor, zonelor și inițiativelor locale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statele membre furnizează informații referitoare la sprijinul acordat obiectivelor climatice și de mediu, utilizând o metodologie bazată pe tipuri de intervenție pentru fiecare fond în parte. Această metodologie constă în atribuirea unei ponderi specifice sprijinului acordat, la un nivel care reflectă măsura în care sprijinul în cauză contribuie la obiectivele climatice și la obiectivele de mediu. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, ponderile se corelează cu dimensiunile și codurile aferente tipurilor de intervenție stabilite în anexa I.

3. Statele membre asigură imunizarea la schimbările climatice a operațiunilor relevante prin întregul proces de planificare și punere în aplicare și furnizează informații referitoare la sprijinul acordat obiectivelor climatice și de mediu, utilizând o metodologie bazată pe tipuri de intervenție pentru fiecare fond în parte. Această metodologie constă în atribuirea unei ponderi specifice sprijinului acordat, la un nivel care reflectă măsura în care sprijinul în cauză contribuie la obiectivele climatice și la obiectivele de mediu. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, ponderile se corelează cu dimensiunile și codurile aferente tipurilor de intervenție stabilite în anexa I.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Statele membre și Comisia asigură coordonarea, complementaritatea și coerența dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii cum ar fi Programul de sprijin pentru reforme, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor și Instrumentul de sprijin tehnic. Ele optimizează mecanismele de coordonare între entitățile competente, pentru a evita duplicarea pe parcursul planificării și al implementării.

4. În concordanță cu responsabilitățile fiecăruia dintre ele și cu principiile subsidiarității și guvernanței pe mai multe niveluri, statele membre și Comisia asigură coordonarea, complementaritatea și coerența dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii cum ar fi Programul de sprijin pentru reforme, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor și Instrumentul de sprijin tehnic. Ele optimizează mecanismele de coordonare între entitățile competente, pentru a evita duplicarea pe parcursul planificării și al implementării.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. statele membre și Comisia asigură conformitatea cu normele relevante privind ajutoarele de stat.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Bugetul Uniunii alocat fondurilor este executat de statele membre și de Comisie prin gestiune partajată în conformitate cu articolul [63] din Regulamentul (UE, Euratom) [numărul noului Regulament financiar] („Regulamentul financiar”).

1. Bugetul Uniunii alocat fondurilor este executat de statele membre, în conformitate cu cadrul lor juridic și instituțional, și de Comisie prin gestiune partajată în conformitate cu articolul [63] din Regulamentul (UE, Euratom) [numărul noului Regulament financiar] („Regulamentul financiar”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Cu toate acestea, în conformitate cu [literele (a) și (c) de la articolul 62 alineatul (1)] din Regulamentul financiar, Comisia implementează prin gestiune directă sau indirectă cuantumul sprijinului din partea Fondului de coeziune, transferat Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”), Inițiativei urbane europene și investițiilor inovatoare interregionale, cuantumul sprijinului din partea FSE+, transferat cooperării transnaționale, precum și cuantumurile contribuției la InvestEU37 și asistența tehnică acordată la inițiativa Comisiei.

2. Fără a se aduce atingere articolului 1 alineatul (2), în conformitate cu [literele (a) și (c) de la articolul 62 alineatul (1)] din Regulamentul financiar, Comisia implementează prin gestiune directă sau indirectă cuantumul sprijinului din partea Fondului de coeziune, transferat Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”), Inițiativei urbane europene și investițiilor inovatoare interregionale, cuantumul sprijinului din partea FSE+, transferat cooperării transnaționale, precum și cuantumurile contribuției la InvestEU și asistența tehnică acordată la inițiativa Comisiei.

_________________

_________________

37 [Regulamentul (UE) nr. [...] privind [...] (JO L [...], [...], p. […])].

37 [Regulamentul (UE) nr. [...] privind [...] (JO L [...], [...], p. […])].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia poate implementa cooperarea regiunilor ultraperiferice în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), prin gestiune indirectă.

3. Comisia, cu acordul statului membru și al regiunii în cauză, poate implementa cooperarea regiunilor ultraperiferice în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), prin gestiune indirectă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fiecare stat membru organizează un parteneriat cu autoritățile regionale și locale competente. Parteneriatul respectiv include cel puțin următorii parteneri:

1. Pentru acordul de parteneriat și pentru fiecare program, fiecare stat membru încheie un parteneriat complet și efectiv, în conformitate cu cadrul său instituțional și juridic. Parteneriatul respectiv include cel puțin următorii parteneri:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) autoritățile urbane și alte autorități publice;

(a) autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) organismele relevante care reprezintă societatea civilă, partenerii de mediu și organismele responsabile de promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a nediscriminării.

(c) organismele relevante care reprezintă societatea civilă, cum ar fi partenerii de mediu, organizațiile neguvernamentale și organismele responsabile de promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a nediscriminării.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera ca (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) instituții de cercetare și universități, după caz.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În conformitate cu principiul guvernanței pe mai multe niveluri, statele membre implică partenerii respectivi în pregătirea acordurilor de parteneriat, precum și pe tot parcursul pregătirii și implementării programelor, inclusiv prin participarea la comitetele de monitorizare în conformitate cu articolul 34.

2. În conformitate cu principiul guvernanței pe mai multe niveluri și urmând o abordare ascendentă, statele membre implică partenerii respectivi în pregătirea acordurilor de parteneriat, precum și pe tot parcursul pregătirii, implementării și evaluării programelor, inclusiv prin participarea la comitetele de monitorizare în conformitate cu articolul 34. În acest context, statele membre alocă un procentaj corespunzător din resursele provenite din fonduri pentru consolidarea capacității administrative a partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Organizarea și implementarea parteneriatului se efectuează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei38.

3. Organizarea și implementarea parteneriatului se efectuează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei38. Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 107, cu privire la modificări ale Regulamentului delegat (UE) 240/2014 în vederea adaptării acestui regulament delegat la prezentul regulament.

_________________

_________________

38 Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).

38 Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Cel puțin o dată pe an, Comisia consultă organizațiile care reprezintă partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea programelor.

4. Cel puțin o dată pe an, Comisia consultă organizațiile care reprezintă partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea programelor și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la rezultate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Principii orizontale

 

1. În executarea acestor fonduri, statele membre și Comisia asigură respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

 

2. Statele membre și Comisia veghează ca promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea perspectivei egalității de gen să fie luate în considerare și favorizate pe toată durata pregătirii și implementării programelor, inclusiv în relație cu monitorizarea, raportarea și evaluarea.

 

3. Statele membre și Comisia iau măsurile necesare pentru a preveni orice formă de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii, implementării, monitorizării, raportării și evaluării programelor. Pe toată durata pregătirii și implementării programelor se va ține seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.

 

4. Obiectivele fondurilor sunt urmărite în conformitate cu principiul dezvoltării durabile, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și cu promovarea de către Uniune a obiectivului de conservare, protejare și îmbunătățire a calității mediului și de combatere a schimbărilor climatice, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”, astfel cum se prevede la articolul 191 alineatele (1) și (2) din TFUE.

 

Statele membre și Comisia veghează ca cerințele privind protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, principiul „eficiența energetică pe înainte de toate”, tranziția energetică echitabilă din punct de vedere social, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitatea, rezistența la dezastre și prevenirea și gestionarea riscurilor să fie luate în considerare în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programelor. Acestea urmăresc evitarea de investiții legate de producerea, prelucrarea, distribuția, depozitarea sau arderea de combustibili fosili.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fiecare stat membru pregătește un acord de parteneriat care stabilește modalități de utilizare eficace și eficientă a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.

1. Fiecare stat membru pregătește un acord de parteneriat care stabilește modalități de utilizare eficace și eficientă a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027. Respectivul acord de parteneriat este pregătit în conformitate cu codul de conduită stabilit prin Regulamentul Delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statul membru prezintă acordul de parteneriat Comisiei înainte de prezentarea primului program sau concomitent cu aceasta.

2. Statul membru prezintă acordul de parteneriat Comisiei înainte de prezentarea primului program sau concomitent cu aceasta, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2021.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Acordul de parteneriat poate fi prezentat împreună cu programul național de reformă anual relevant.

3. Acordul de parteneriat poate fi prezentat împreună cu programul național de reformă anual relevant și cu planul energetic și climatic național.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) obiectivele de politică selecționate, indicându-se fondul și programele prin intermediul cărora vor fi urmărite și o justificare în acest sens, iar dacă este cazul, o justificare privind utilizarea modului de punere în practică al InvestEU, ținându-se cont de recomandările relevante specifice fiecărei țări;

(a) obiectivele de politică selecționate, indicându-se fondul și programele prin intermediul cărora vor fi urmărite și o justificare în acest sens, ținându-se cont de și specificându-se recomandările relevante specifice fiecărei țări, precum și problemele la nivel regional;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – litera b – punctul i</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) un rezumat al deciziilor de politică și al principalelor rezultate preconizate pentru fiecare dintre fonduri, inclusiv, după caz, prin utilizarea InvestEU;

(i) un rezumat al deciziilor de politică și al principalelor rezultate preconizate pentru fiecare dintre fonduri;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – litera b – punctul ii</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) coordonarea, demarcarea și complementaritatea între fonduri și, după caz, coordonarea dintre programele naționale și cele regionale;

(ii) coordonarea, demarcarea și complementaritatea între fonduri și, după caz, coordonarea dintre programele naționale și cele regionale, în special în ceea ce privește planurile strategice PAC menționate în Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul privind planurile strategice PAC”);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – litera b – punctul iii</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) complementaritățile dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii, inclusiv proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE;

(iii) complementaritățile și sinergiile dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii, inclusiv proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE și, după caz, proiectele finanțate prin Orizont Europa;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – litera b – punctul iiia (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) atingerea țintelor, realizarea politicilor și măsurilor din cadrul planurilor energetice și climatice naționale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) alocarea financiară preliminară din partea fiecărui fond, per obiectiv de politică la nivel național, respectând normele specifice ale fondurilor privind concentrarea tematică;

(c) alocarea financiară preliminară din partea fiecărui fond, per obiectiv de politică la nivel național și, unde este cazul, și la nivel regional, respectând normele specifice ale fondurilor privind concentrarea tematică;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) dacă este cazul, defalcarea resurselor financiare pe categorii de regiuni, redactată în conformitate cu articolul 102 alineatul (2) și cuantumurile alocărilor propuse a fi transferate între categorii de regiuni în conformitate cu articolul 105;

(d) defalcarea resurselor financiare pe categorii de regiuni, redactată în conformitate cu articolul 102 alineatul (2) și cuantumurile alocărilor propuse a fi transferate între categorii de regiuni în conformitate cu articolul 105;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) cuantumurile contribuțiilor care urmează a fi vărsate către InvestEU, per fond și per categorie de regiuni;

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – litera g</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) un rezumat al acțiunilor pe care statul membru în cauză le va întreprinde pentru a-și consolida capacitățile administrative de implementare a fondurilor.

(g) un rezumat al acțiunilor pe care statul membru în cauză le va întreprinde pentru a-și consolida capacitățile administrative de implementare a fondurilor și sistemul de gestiune și control.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – litera ga (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) dacă este cazul, o abordare integrată de gestionare a problemelor demografice și/sau nevoilor specifice ale regiunilor și zonelor;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – litera gb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) o strategie de comunicare și de creștere a vizibilității.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

BEI poate, la cererea statelor membre, să participe la pregătirea acordului de parteneriat, precum și la activitățile legate de pregătirea operațiunilor, instrumentelor financiare și PPP-urilor

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), acordul de parteneriat conține numai o listă a programelor planificate.

În ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), acordul de parteneriat conține numai o listă a programelor planificate și necesitățile de investiții transfrontaliere în statul membru în cauză.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia evaluează acordul de parteneriat și conformitatea acestuia cu prezentul regulament și cu normele specifice ale fiecărui fond. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare, în mod particular, recomandările relevante specifice fiecărei țări.

1. Comisia evaluează acordul de parteneriat și conformitatea acestuia cu prezentul regulament și cu normele specifice ale fiecărui fond. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare prevederile articolelor 4 și 6, recomandările relevante specifice fiecărei țări, precum și măsuri legate de planurile energetice și climatice naționale și modul în care acestea sunt abordate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia poate formula observații în termen de trei luni de la data transmiterii acordului de parteneriat de către statul membru.

2. Comisia poate formula observații în termen de două luni de la data transmiterii acordului de parteneriat de către statul membru.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statul membru revizuiește acordul de parteneriat, ținând seama de observațiile formulate de Comisie.

3. Statul membru revizuiește acordul de parteneriat, ținând seama de observațiile formulate de Comisie în termen de o lună de la primirea acestora.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă acordul de parteneriat în termen de cel mult patru luni de la data prezentării respectivului acord de parteneriat de către statul membru în cauză. Acordul de parteneriat nu se modifică.

4. Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă acordul de parteneriat în termen de cel mult patru luni de la data primei prezentări a respectivului acord de parteneriat de către statul membru în cauză. Acordul de parteneriat nu se modifică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre pot aloca, în acordul de parteneriat sau în cererea de modificare a unui program, cuantumul contribuției FEDR, a FSE+, a Fondului de coeziune și a FEPAM, care urmează să fie vărsat către InvestEU și furnizat prin intermediul garanțiilor bugetare. Cuantumul contribuției care urmează să fie vărsat către InvestEU nu depășește 5 % din alocarea totală a fiecărui fond, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător. Aceste contribuții nu constituie un transfer de resurse în temeiul articolului 21.

1. Începând din ianuarie 2013, statele membre pot aloca, cu acordul autorităților de management în cauză, în cererea de modificare a unui program, până la 1% din FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM, sumă care urmează să fie vărsată către InvestEU și furnizată prin intermediul garanțiilor bugetare. Până la 2,5% din alocarea totală a fiecărui fond poate fi alocată în plus InvestEU în cadrul evaluării de la jumătatea perioadei. Aceste contribuții sunt disponibile pentru investiții în concordanță cu obiectivele politicii de coeziune și în aceeași categorie de regiuni vizate de fondurile inițiale. Ori de câte ori o contribuție din FEDER, FSE+ și din Fondul de coeziune este vărsată către InvestEU, se aplică condițiile favorizante, așa cum sunt acestea descrise la articolul 11 și în anexele III și IV din prezentul regulament. Pot fi alocate numai resurse ale anilor calendaristici viitori.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru acordul de parteneriat, pot fi alocate resurse ale anului calendaristic curent și ale anilor calendaristici viitori. Pentru cererea de modificare a unui program, pot fi alocate numai resurse ale anilor calendaristici viitori.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Suma menționată la alineatul (1) se utilizează pentru provizionarea părții din garanția UE aflate în compartimentul statului membru.

3. Suma menționată la alineatul (1) se utilizează pentru provizionarea părții din garanția UE aflate în compartimentul statului membru respectiv.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă, până la 31 decembrie 2021, nu s-a încheiat un acord de contribuție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] pentru suma menționată la alineatul (1), alocată în acordul de parteneriat, statul membru prezintă o cerere de modificare a programului sau a programelor pentru a utiliza suma corespunzătoare.

Dacă, până la 31 decembrie 2023, nu s-a încheiat un acord de contribuție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] pentru suma menționată la alineatul (1), statul membru prezintă o cerere de modificare a programului sau a programelor pentru a utiliza suma corespunzătoare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acordul de contribuție pentru suma menționată la alineatul (1), alocată în cererea de modificare a unui program, se încheie simultan cu adoptarea deciziei de modificare a programului.

Acordul de contribuție pentru suma menționată la alineatul (1), alocată în cererea de modificare a unui program, se încheie, sau, după caz, se modifică simultan cu adoptarea deciziei de modificare a programului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Dacă un acord de garanție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] nu a fost încheiat în termen de nouă luni de la aprobarea acordului de contribuție, sumele respective, vărsate în fondul comun de provizionare cu titlu de provizion, sunt transferate înapoi unui program sau unor programe, iar statele membre prezintă o cerere corespunzătoare de modificare a programului.

5. Dacă un acord de garanție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] nu a fost încheiat în termen de nouă luni de la aprobarea acordului de contribuție, sumele respective, vărsate în fondul comun de provizionare cu titlu de provizion, sunt transferate înapoi programului sau programelor originale, iar statele membre prezintă o cerere corespunzătoare de modificare a programului. În acest caz particular, resursele din anii calendaristici anteriori pot fi modificate atât timp cât angajamentele nu sunt încă puse în aplicare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Resursele generate sau atribuibile sumelor plătite cu titlu de contribuții către InvestEU și puse în practică prin garanții bugetare sunt puse la dispoziția statelor membre și sunt utilizate pentru acordarea de sprijin în temeiul aceluiași obiectiv sau al acelorași obiective, sub formă de instrumente financiare.

7. Resursele generate sau atribuibile sumelor plătite cu titlu de contribuții către InvestEU și puse în practică prin garanții bugetare sunt puse la dispoziția statelor membre și a autorităților locale și regionale vizate de contribuție și sunt utilizate pentru acordarea de sprijin în temeiul aceluiași obiectiv sau al acelorași obiective, sub formă de instrumente financiare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament prevede, pentru fiecare obiectiv specific, condiții prealabile pentru implementarea sa eficace și eficientă („condiții favorizante”).

Prezentul regulament prevede, pentru fiecare obiectiv specific, condiții prealabile pentru implementarea sa eficace și eficientă („condiții favorizante”). Condițiile favorizante se aplică în măsura în care contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale programului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Atunci când pregătește un program sau introduce un nou obiectiv specific ca parte a modificării unui program, statul membru evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile favorizante legate de obiectivul specific selecționat. O condiție favorizantă este îndeplinită atunci când sunt respectate toate criteriile aferente. Statul membru identifică, în fiecare program sau modificare a programului, condițiile favorizante îndeplinite și cele neîndeplinite și include o justificare atunci când consideră că o condiție favorizantă este îndeplinită.

2. Atunci când pregătește un program sau introduce un nou obiectiv specific ca parte a modificării unui program, statul membru evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile favorizante legate de obiectivul specific selecționat. O condiție favorizantă este îndeplinită atunci când sunt respectate toate criteriile aferente. Statul membru identifică, în fiecare program sau modificare a programului, condițiile favorizante îndeplinite și cele neîndeplinite și include o justificare atunci când consideră că o condiție favorizantă este îndeplinită. La cererea unui stat membru, BEI poate contribui la evaluarea acțiunilor necesare pentru îndeplinirea condițiilor favorizante relevante.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (3), Comisia efectuează o evaluare și informează statul membru în cazul în care este de acord cu îndeplinirea condiției.

În termen de două luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (3), Comisia efectuează o evaluare și informează statul membru în cazul în care este de acord cu îndeplinirea condiției.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care nu este de acord cu evaluarea statului membru, Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen de o lună.

În cazul în care nu este de acord cu evaluarea statului membru, Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen de maximum două luni.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cheltuielile aferente unor operațiuni legate de obiectivul specific nu pot fi incluse în cererile de plată până când Comisia nu a informat statul membru cu privire la îndeplinirea condiției favorizante în temeiul alineatului (4).

Cheltuielile aferente unor operațiuni legate de obiectivul specific sau, în cazul FEADR, legate de intervenția în cauză, pot fi incluse în cererile de plată înainte ca Comisia să informeze statul membru cu privire la îndeplinirea condiției favorizante în temeiul alineatului (4), fără a aduce atingere suspendării rambursării până la îndeplinirea condiției.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 6 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când consideră că o condiție favorizantă nu mai este îndeplinită, Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen de o lună. Atunci când Comisia concluzionează că neîndeplinirea condiției favorizante persistă, cheltuielile aferente obiectivului specific în cauză nu pot fi incluse în cererile de plată începând cu data la care Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru.

Atunci când consideră că o condiție favorizantă nu mai este îndeplinită, Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen de o lună. Atunci când Comisia concluzionează că neîndeplinirea condiției favorizante persistă, cheltuielile aferente obiectivului specific în cauză sau, pentru FEADR, aferente intervenției în cauză, nu pot fi incluse în cererile de plată începând cu data la care Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru instituie un cadru de performanță care permite monitorizarea, raportarea și evaluarea performanțelor programului în cursul implementării sale și care contribuie la măsurarea performanțelor globale ale fondurilor.

Dacă este cazul și în cooperare cu autoritățile locale și regionale, statul membru instituie un cadru de performanță care permite monitorizarea, raportarea și evaluarea performanțelor programului în cursul implementării sale și care contribuie la măsurarea performanțelor globale ale fondurilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Obiectivele de etapă și țintele se stabilesc în legătură cu fiecare obiectiv specific din cadrul unui program, cu excepția asistenței tehnice și a obiectivului specific care abordează deprivarea materială prevăzut la articolul [4 litera (c) punctul (vii)] din Regulamentul FSE+.

2. Obiectivele de etapă și țintele se stabilesc în legătură cu fiecare obiectiv specific din cadrul unui program, cu excepția asistenței tehnice și a obiectivului specific care abordează deprivarea materială prevăzut la articolul [4 litera alineatul (1) punctul (xi)] din Regulamentul FSE+.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, statul membru evaluează fiecare program, ținând cont de următoarele elemente:

1. Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, statul membru și autoritățile de management competente evaluează fiecare program, ținând cont de următoarele elemente:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) provocările identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate în 2024;

(a) noi provocări identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate în 2024 și obiectivele identificate în punerea în aplicare a planurilor naționale integrate privind clima și energia, dacă sunt relevante;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) situația socioeconomică din statul membru sau regiunea în cauză;

(b) situația socioeconomică din statul membru sau regiunea în cauză, inclusiv situația punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și necesitățile în plan teritorial, în vederea reducerii disparităților și a inegalităților economice și sociale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1 – litera da (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) orice evoluție financiară, economică sau socială negativă importantă care necesită o ajustare a programelor, inclusiv ca o consecință a producerii unor șocuri simetrice sau asimetrice în statele membre și în regiunile acestora.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 31 martie 2025, statul membru prezintă Comisiei o cerere de modificare a fiecărui program în conformitate cu articolul 19 alineatul (1). Statul membru justifică modificarea pe baza elementelor stabilite la alineatul (1).

În conformitate cu rezultatul evaluării, până la 31 martie 2025, statul membru prezintă Comisiei o cerere de modificare a fiecărui program în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) sau menționează că nu se solicită nicio modificare. Statul membru justifică modificarea pe baza elementelor stabilite la alineatul (1) sau, după caz, comunică motivele pentru care nu solicită modificarea unui program.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) alocările resurselor financiare pe priorități, inclusiv sumele pentru anii 2026 și 2027;

(a) alocările inițiale revizuite ale resurselor financiare pe priorități, inclusiv sumele pentru anii 2026 și 2027;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) cuantumurile contribuțiilor care urmează a fi vărsate către InvestEU, defalcate pe fond și pe categorie de regiuni, după caz;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Până la 31 martie 2026, Comisia adoptă un raport de sinteză privind rezultatele evaluării menționate la alineatul (1) și la alineatul (2). Comisia comunică acest raport Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. O solicitare adresată de Comisie unui stat membru în conformitate cu alineatul (1) este justificată, ea făcând trimitere la necesitatea de a sprijini implementarea recomandărilor relevante și indicând programele sau prioritățile pe care Comisia le consideră vizate, precum și natura modificărilor preconizate.

2. O solicitare adresată de Comisie unui stat membru în conformitate cu alineatul (1) este justificată, pe baza unei evaluări, raportat la necesitatea de a sprijini implementarea recomandărilor relevante și indicând programele sau prioritățile pe care Comisia le consideră vizate, precum și natura modificărilor preconizate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Dacă statul membru nu întreprinde acțiuni eficace ca răspuns la o solicitare adresată în conformitate cu alineatul (1), în termenele prevăzute la alineatele (3) și (4), Comisia poate să suspende parțial sau integral plățile pentru programele sau prioritățile în cauză în conformitate cu articolul 91.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă Consiliului o propunere de suspendare parțială sau integrală a angajamentelor sau plăților pentru unul sau mai multe programe ale unui stat membru în următoarele cazuri:

După ce ia în considerare circumstanțele economice și sociale ale statului membru vizat și impactul suspendării preconizate asupra economiei, Comisia prezintă Consiliului o propunere de a suspenda treptat, parțial sau integral, angajamentele pentru unul sau mai multe programe ale unui stat membru în următoarele cazuri:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 7 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se acordă prioritate suspendării angajamentelor; plățile se suspendată numai în cazul în care se urmărește adoptarea unor măsuri imediate și în caz de neconformitate semnificativă. Suspendarea plăților se aplică cererilor de plată depuse pentru programele în cauză după data deciziei de suspendare.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 8 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O propunere a Comisiei privind suspendarea angajamentelor se consideră adoptată de Consiliu cu excepția cazului în care Consiliul decide, printr-un act de punere în aplicare, să respingă propunerea în cauză cu majoritate calificată în termen de o lună de la prezentarea ei de către Comisie.

O propunere a Comisiei privind suspendarea angajamentelor se consideră adoptată de Consiliu cu excepția cazului în care Consiliul decide, printr-un act de punere în aplicare, să respingă propunerea în cauză cu majoritate calificată în termen de trei luni de la prezentarea ei de către Comisie.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 8 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul adoptă decizia, printr-un act de punere în aplicare, pe baza propunerii Comisiei privind suspendarea plăților menționate la alineatul (7).

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. În ceea ce privește suspendarea angajamentelor sau a plăților care urmează a fi impusă, domeniul de aplicare și nivelul acesteia sunt proporționate, respectă egalitatea de tratament între statele membre și țin cont de circumstanțele economice și sociale în care se află statul membru în cauză, în special de nivelul șomajului și de nivelul sărăciei și al excluziunii sociale din statul membru în cauză comparativ cu media la nivelul Uniunii, precum și de impactul suspendării asupra economiei statului membru în cauză. Impactul suspendării asupra programelor de importanță critică pentru corectarea condițiilor economice sau sociale nefavorabile este un factor specific care se ia în seamă.

9. În ceea ce privește suspendarea angajamentelor care urmează a fi impusă, domeniul de aplicare și nivelul acesteia sunt proporționate, respectă egalitatea de tratament între statele membre și țin cont de circumstanțele economice și sociale în care se află statul membru în cauză, în special de nivelul șomajului și de nivelul sărăciei și al excluziunii sociale din statul membru în cauză comparativ cu media la nivelul Uniunii, precum și de impactul suspendării asupra economiei statului membru în cauză. Impactul suspendării asupra programelor de importanță critică pentru îndreptarea condițiilor economice, sociale sau structurale nefavorabile este un factor specific care se ia în seamă înainte de decizia de a suspenda angajamentele și este comunicat Consiliului și Parlamentului European.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 10 – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Suspendarea angajamentelor face obiectul unui plafon de maximum 25 % din angajamentele pentru fonduri aferente următorului an calendaristic sau de 0,25 % din PIB-ul nominal, reținându-se valoarea cea mai mică, în oricare dintre următoarele cazuri:

Suspendarea angajamentelor face obiectul unui plafon de maximum 20 % din angajamentele pentru fonduri aferente următorului an calendaristic sau de 0,20 % din PIB-ul nominal, reținându-se valoarea cea mai mică, în oricare dintre următoarele cazuri:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 10 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În caz de nerespectare persistentă, suspendarea angajamentelor poate să depășească procentajele maxime stabilite la primul paragraf.

În caz de nerespectare persistentă, suspendarea angajamentelor este supusă unui plafon reprezentând dublul procentajelor maxime stabilite la primul paragraf.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 11 – paragraful 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul adoptă decizia de ridicare a suspendării plăților în urma unei propuneri din partea Comisiei atunci când sunt îndeplinite condițiile aplicabile prevăzute la primul paragraf.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 11 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a. Procedurile prevăzute la alineatele (7)-(11) se aplică numai dacă:

 

(a) instrumentele de guvernanță economică au fost deja mobilizate;

 

(b) aceste instrumente s-au dovedit a fi insuficiente pentru a îmbunătăți stabilitatea macroeconomică și fiscală; și

 

(c) unul dintre cazurile la care se face referire la alineatul (7) literele (a)-(e) pune în pericol cheltuielile din cadrul politicii de coeziune în statul membru respectiv.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 12 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia informează Parlamentul European cu privire la punerea în aplicare a prezentului articol. În particular, Comisia informează imediat Parlamentul European atunci când una dintre condițiile prevăzute la alineatul (7) este îndeplinită în privința unui stat membru și furnizează detalii referitoare la fondurile și programele care ar putea face obiectul unei suspendări a angajamentelor.

Comisia informează Parlamentul European cu privire la punerea în aplicare a prezentului articol. În particular, Comisia informează imediat Parlamentul European atunci când una dintre condițiile prevăzute la alineatul (7) este îndeplinită în privința unui stat membru și își motivează propunerea și furnizează detalii referitoare la fondurile și programele care ar putea face obiectul unei suspendări a angajamentelor, precum și impactul preconizat al suspendării asupra economiei statului membru, în scopul dialogului structurat, pentru a garanta o dezbatere fructuoasă și a facilita un proces transparent de asigurare a respectării dispozițiilor. Comisia informează Parlamentul European înainte de a face o propunere cu privire la suspendarea angajamentelor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 12 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Parlamentul European poate invita Comisia la un dialog structurat privind aplicarea prezentului articol, ținând seama de informațiile transmise în conformitate cu primul paragraf.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 12 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului propunerea de suspendare a angajamentelor sau propunerea de ridicare a respectivei suspendări.

Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului propunerea de suspendare a angajamentelor sau propunerea de ridicare a respectivei suspendări imediat după adoptarea acesteia, motivându-și propunerea.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>139</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13. Alineatele (1)-(12) nu se aplică priorităților sau programelor prevăzute la articolul [4 literele (c) punctul (v) subpunctul (ii)] din Regulamentul FSE+.

13. Alineatele (1)-(12) nu se aplică priorităților sau programelor prevăzute la articolul [4 alineatul (1) punctul (xi)] din Regulamentul FSE+.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 16 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre pregătesc programe de implementare a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.

1. Statele membre, în cooperare cu partenerii menționați la articolul 6, pregătesc programe de implementare a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un program este format din priorități. Fiecare prioritate corespunde unui obiectiv de politică unic sau asistenței tehnice. O prioritate care corespunde unui obiectiv de politică este formată din unul sau mai multe obiective specifice. Aceluiași obiectiv de politică pot să-i corespundă mai multe priorități.

Un program este format din priorități. Fiecare prioritate corespunde unuia sau mai multor obiective de politică sau asistenței tehnice. O prioritate care corespunde unui obiectiv de politică este formată din unul sau mai multe obiective specifice. Aceluiași obiectiv de politică pot să-i corespundă mai multe priorități.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>142</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – litera a – punctul i</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) disparitățile economice, sociale și teritoriale, cu excepția programelor sprijinite de FEPAM;

(i) disparitățile, precum și inegalitățile, economice, sociale și teritoriale, cu excepția programelor sprijinite de FEPAM;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>143</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul ii</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) disfuncționalitățile pieței, nevoile de investiții și complementaritatea cu alte forme de sprijin;

(ii) disfuncționalitățile pieței, nevoile de investiții și complementaritatea și sinergiile cu alte forme de sprijin;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>144</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iii</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) provocările identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări și în alte recomandări relevante ale Uniunii adresate statului membru;

(iii) provocările identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) provocările la nivelul capacităților administrative și al guvernanței;

(iv) provocări la nivelul capacităților administrative și al guvernanței și măsuri de simplificare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iva) acolo unde este cazul, o abordare integrată a provocărilor demografice;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul via (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(via) provocările și obiectivele conexe identificate în cadrul planurilor naționale privind energia și clima și în Pilonul european al drepturilor sociale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>148</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul vii</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vii) pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, progresele în implementarea acquis-ul și a planurilor de acțiune relevante ale Uniunii;

(vii) pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, progresele în implementarea acquis-ul și a planurilor de acțiune relevante ale Uniunii, precum și deficiențele identificate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – punctul i</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) tipurile de acțiuni aferente, inclusiv o listă a operațiunilor de importanță strategică planificate și a contribuției lor preconizate la obiectivele specifice respective, precum și la strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, după caz;

(i) tipurile de acțiuni aferente, inclusiv o listă orientativă și un calendar orientativ ale operațiunilor de importanță strategică planificate și a contribuției lor preconizate la obiectivele specifice respective, precum și la strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, după caz;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>150</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – punctul iiia (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) acțiuni menite să garanteze egalitatea, incluziunea și nediscriminarea;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – punctul v</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v) acțiunile interregionale și transnaționale ai căror beneficiari se află în cel puțin un alt stat membru;

(v) acțiunile interregionale, transfrontaliere și transnaționale ai căror beneficiari se află în cel puțin un alt stat membru;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – punctul va (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(va) durabilitatea investițiilor;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>153</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – punctul viia (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(viia) o descriere a modului în care se vor urmări complementaritățile și sinergiile cu alte fonduri și instrumente;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>154</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera i</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) abordarea avută în vedere în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului, prin definirea obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor de comunicare, a acoperirii la nivelul mijloacelor de comunicare socială, a bugetului planificat și a indicatorilor relevanți pentru monitorizare și evaluare;

(i) abordarea avută în vedere în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului, prin definirea obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor de comunicare, după caz, precum și a acoperirii la nivelul mijloacelor de comunicare socială, a bugetului planificat și a indicatorilor relevanți pentru monitorizare și evaluare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>155</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera j</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) autoritatea de management, autoritatea de audit și organismul care primește plățile din partea Comisiei.

(j) autoritatea de management, autoritatea de audit, organismul responsabil cu funcția de contabilitate în temeiul articolului 70 și organismul care primește plățile din partea Comisiei.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>156</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Literele (c) și (d) de la prezentul alineat nu se aplică obiectivul specific prevăzut la articolul [4 litera (c) punctul (vii)] din Regulamentul FSE+.

Literele (c) și (d) de la prezentul alineat nu se aplică obiectivului specific prevăzut la articolul [4 alineatul (1) punctul (xi)] din Regulamentul FSE+.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>157</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Ținând seama de nevoile de atenuare a schimbărilor climatice, la program se anexează un raport de mediu care conține informații relevante privind efectele asupra mediului în conformitate cu Directiva 2001/42/CE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>158</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Pentru programele FEDR, FSE+ și ale Fondului de coeziune, prezentate în conformitate cu articolul 16, tabelul menționat la alineatul (3) litera (f) punctul (ii) include numai sumele pentru anii 2021-2025.

6. Pentru programele FEDR, FSE+ și ale Fondului de coeziune, prezentate în conformitate cu articolul 16, tabelul menționat la alineatul (3) litera (f) punctul (ii) include sumele pentru anii 2021-2027.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>159</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Prezentele dispoziții generale se aplică măsurii de dezvoltare locală puse în aplicare de actori locali în cadrul programului LEADER, prevăzută la articolul 71 din propunerea de regulament XX privind planurile strategice (numărul noului regulament privind „planurile strategice” din cadrul PAC), această inițiativă contribuind la dezvoltarea economică și socială armonioasă a zonelor rurale. Această măsură se pune în aplicare numai în conformitate cu dispozițiile prevăzute în capitolul II al regulamentului (dezvoltare teritorială). Intervenția în cauză respectă obiectivele de dezvoltare durabilă (New York, 2015) și angajamentele care decurg din Convenția asupra schimbărilor climatice (COP21) și din pilonul european al drepturilor sociale și contribuie la îndeplinirea lor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>160</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 18 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia evaluează programul și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, precum și coerența acestuia cu acordul de parteneriat. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare, în mod particular, recomandările relevante specifice fiecărei țări.

1. Comisia evaluează programul și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, precum și coerența acestuia cu acordul de parteneriat. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare, în mod particular, recomandările relevante specifice fiecărei țări, precum și provocările relevante identificate la implementarea planurilor naționale integrate privind energia și clima și a Pilonului european al drepturilor sociale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>161</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 18 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia poate formula observații în termen de trei luni de la data prezentării programului de către statul membru.

2. Comisia poate formula observații în termen de două luni de la data prezentării programului de către statul membru.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>162</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 18 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statul membru reexaminează programul, luând în considerare observațiile formulate de Comisie.

3. Statul membru reexaminează programul, luând în considerare observațiile formulate de Comisie, în termen de două luni de la primirea acestora.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>163</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 18 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă programul, cel târziu în termen de șase luni de la data prezentării programului de către statul membru.

4. Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă programul, cel târziu în termen de șase luni de la data primei prezentări a programului de către statul membru.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>164</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 19 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia evaluează modificarea și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, inclusiv cu cerințele de la nivel național, și poate formula observații în termen de trei luni de la prezentarea programului modificat.

2. Comisia evaluează modificarea și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, inclusiv cu cerințele de la nivel național, și poate formula observații în termen de două luni de la prezentarea programului modificat.

</Amend>

&