SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza

29.1.2019 - (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) - ***I

Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajcovia: Andrey Novakov, Constanze Krehl


Postup : 2018/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0043/2019

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0375),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 177, článok 322 ods. 1 písm. a) a článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0230/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z..., [1],

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ..., [2],

–  zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 25. októbra 2018[3]

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a takisto na stanovisko Výboru pre rozpočet, pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre kontrolu rozpočtu, stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0043/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch alebo ostrovoch a že mimoriadnu pozornosť treba venovať vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami. V článku 175 ZFEÚ sa vyžaduje, aby Únia podporovala dosiahnutie týchto cieľov prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu – usmerňovacej sekcie, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskej investičnej banky a ďalších nástrojov. V článku 322 ZFEÚ sa stanovuje základ pre prijatie rozpočtových pravidiel upravujúcich postup zostavovania a plnenia rozpočtu a predkladania a auditu účtov, ako aj kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií.

(1)  V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch alebo ostrovoch a že mimoriadnu pozornosť treba venovať vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami. Tieto regióny majú osobitný prospech z politiky súdržnosti. V článku 175 ZFEÚ sa vyžaduje, aby Únia podporovala dosiahnutie týchto cieľov prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu – usmerňovacej sekcie, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskej investičnej banky a ďalších nástrojov. V článku 322 ZFEÚ sa stanovuje základ pre prijatie rozpočtových pravidiel upravujúcich postup zostavovania a plnenia rozpočtu a predkladania a auditu účtov, ako aj kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1 a)  Je dôležité pre budúcnosť Európskej únie a jej občanov, aby politika súdržnosti zostala hlavnou investičnou politikou Únie a jej financovanie v období rokov 2021 – 2027 sa zachovalo minimálne na úrovni programového obdobia 2014 – 2020. Nové financovanie pre iné oblasti činnosti alebo programy Únie by nemalo byť na úkor Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus alebo Kohézneho fondu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  S cieľom ďalej rozvíjať koordinovanú a harmonizovanú implementáciu fondov Únie, ktoré sa vykonávajú na základe zdieľaného riadenia, konkrétne Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, opatrenia financované v rámci zdieľaného riadenia, pokiaľ ide o Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“), by sa mali stanoviť rozpočtové pravidlá založené na článku 322 ZFEÚ pre všetky tieto fondy (ďalej len „fondy“), v ktorých sa jasne určí rozsah pôsobnosti príslušných ustanovení. Okrem toho by sa mali stanoviť spoločné ustanovenia na základe článku 177 ZFEÚ, ktoré sa budú vzťahovať na špecifické pravidlá pre jednotlivé politiky EFRR, ESF+, Kohézny fond a ENRF.

(2)  S cieľom ďalej rozvíjať koordinovanú a harmonizovanú implementáciu fondov Únie, ktoré sa vykonávajú na základe zdieľaného riadenia, konkrétne Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), opatrenia financované v rámci zdieľaného riadenia, pokiaľ ide o Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“), by sa mali stanoviť rozpočtové pravidlá založené na článku 322 ZFEÚ pre všetky tieto fondy (ďalej len „fondy“), v ktorých sa jasne určí rozsah pôsobnosti príslušných ustanovení. Okrem toho by sa mali stanoviť spoločné ustanovenia na základe článku 177 ZFEÚ, ktoré sa budú vzťahovať na špecifické pravidlá pre jednotlivé politiky EFRR, ESF+, Kohézny fond, EPFRV a ENRF.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Najvzdialenejšie regióny a severné riedko osídlené regióny by mali mať prospech z osobitných opatrení a dodatočného financovania podľa článku 349 ZFEÚ a článku 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994.

(4)  Najvzdialenejšie regióny a severné riedko osídlené regióny by mali mať prospech z osobitných opatrení a dodatočného financovania podľa článku 349 ZFEÚ a článku 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994 s cieľom prekonať ich osobitné znevýhodnenie súvisiace s ich zemepisnou polohou.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Pri implementácii fondov by sa mali dodržiavať horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty by mali dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Fondy by nemali podporovať akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ platí“. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré sú prospešné pre podniky, v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci stanovenými v článku 107 a článku 108 ZFEÚ.

(5)  Pri implementácii fondov by sa mali dodržiavať horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty by mali dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. V tejto súvislosti by sa fondy mali implementovať spôsobom, ktorý podporuje deinštitucionalizáciu a komunitnú starostlivosť. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Fondy by nemali podporovať akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie či vylúčenia alebo infraštruktúru, ktorá je nedostupná osobám so zdravotným postihnutím. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ platí“ a s prihliadnutím na záväzky dohodnuté na základe Parížskej dohody. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré sú prospešné pre podniky, v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci stanovenými v článku 107 a článku 108 ZFEÚ. Chudoba je jednou z najväčších výziev EÚ. Fondy by preto mali prispievať k odstraňovaniu chudoby. Mali by tiež prispievať k plneniu záväzku Únie a jej členských štátov dosiahnuť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja fondy prispejú k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov na podporu cieľov v oblasti klímy.

(9)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja fondy prispejú k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 30 % rozpočtových výdavkov na podporu cieľov v oblasti klímy. Mechanizmy na zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy by mali byť neoddeliteľnou súčasťou programovania a vykonávania.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Vzhľadom na vplyv migračných tokov z tretích krajín by politika súdržnosti mala prispievať k integračným procesom, najmä poskytovaním podpory v oblasti infraštruktúry mestám a miestnym a regionálnym orgánom v prvej línii, ktoré sú viac zapojené do implementácie integračných politík.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Časť rozpočtu Únie pridelenú na fondy by Komisia mala plniť v rámci zdieľaného riadenia s členskými štátmi v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) [číslo nového nariadenia o rozpočtových pravidlách]12 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Preto by pri implementácii fondov v rámci zdieľaného riadenia Komisia a členské štáty mali dodržiavať zásady uvedené v nariadení o rozpočtových pravidlách, ako sú zásady správneho finančného riadenia, transparentnosti a nediskriminácie.

(10)  Časť rozpočtu Únie pridelenú na fondy by Komisia mala plniť v rámci zdieľaného riadenia s členskými štátmi v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) [číslo nového nariadenia o rozpočtových pravidlách]12 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Preto by pri implementácii fondov v rámci zdieľaného riadenia Komisia a členské štáty mali dodržiavať zásady uvedené v nariadení o rozpočtových pravidlách, ako sú zásady správneho finančného riadenia, transparentnosti a nediskriminácie. Členské štáty by mali byť zodpovedné za prípravu a vykonávanie programov. To by sa malo uskutočniť na príslušnej územnej úrovni, v súlade s ich inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom, a orgánmi nimi určenými na tento účel. Členské štáty by sa mali zdržať pridávania pravidiel, ktoré prijímateľom komplikujú využívanie fondov.

__________________

__________________

12 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].

12 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Pri implementácii fondov je kľúčovým prvkom zásada partnerstva, ktorá vychádza z prístupu viacúrovňového riadenia a zabezpečuje zapojenie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. S cieľom zaistiť kontinuitu pri organizácii partnerstva by sa malo naďalej uplatňovať delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/201413.

(11)  Pri implementácii fondov je kľúčovým prvkom zásada partnerstva, ktorá vychádza z prístupu viacúrovňového riadenia a zabezpečuje zapojenie regionálnych, miestnych a iných verejných orgánov, občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. S cieľom zaistiť kontinuitu pri organizácii partnerstva by Komisia mala byť splnomocnená na zmenu alebo úpravu delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/201413.

__________________

__________________

13 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).

13 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na úrovni Únie je európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík rámcom na určenie národných reformných priorít a monitorovanie ich vykonávania. Členské štáty vypracujú svoje vlastné národné viacročné investičné stratégie na podporu týchto reformných priorít. Tieto stratégie by sa mali predložiť spolu s každoročnými národnými programami reforiem ako prostriedok na stanovenie a koordináciu prioritných investičných projektov, ktoré majú byť podporované z vnútroštátnych finančných prostriedkov a finančných prostriedkov Únie. Mali by slúžiť aj na koherentné využívanie finančných prostriedkov Únie a na maximalizáciu pridanej hodnoty finančnej podpory, ktorá sa má získať najmä z fondov, európskeho nástroja stabilizácie investícií a fondu InvestEU.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Členské štáty by mali stanoviť, ako sa budú pri príprave programových dokumentov zohľadňovať príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a príslušné odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ. Počas programového obdobia 2021 – 2027 (ďalej len „programové obdobie“) by členské štáty mali pravidelne informovať monitorovací výbor a Komisiu o pokroku pri implementácii programov na podporu odporúčaní pre jednotlivé krajiny. V rámci preskúmania v polovici obdobia by členské štáty mali okrem iného zvážiť potrebu úprav programov v záujme zohľadnenia príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny prijatých alebo upravených od začiatku programového obdobia.

(13)  Členské štáty by mali zohľadňovať pri príprave programových dokumentov príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a príslušné odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ, ak sú v súlade s cieľmi programu. Počas programového obdobia 2021 – 2027 (ďalej len „programové obdobie“) by členské štáty mali pravidelne informovať monitorovací výbor a Komisiu o pokroku pri implementácii programov na podporu odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ako aj Európskeho piliera sociálnych práv. V rámci preskúmania v polovici obdobia by členské štáty mali okrem iného zvážiť potrebu úprav programov v záujme zohľadnenia príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny prijatých alebo upravených od začiatku programového obdobia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Pokiaľ ide o ich programy, ako aj finančné potreby pridelené na investície do nízkouhlíkových technológií, členské štáty by mali zohľadniť obsah svojho návrhu národného plánu v oblasti energetiky a klímy, ktorý sa má vypracovať na základe nariadenia o riadení energetickej únie14, ako aj výsledky procesu, z ktorého vyplynú odporúčania Únie týkajúce sa týchto plánov.

(14)  Pokiaľ ide o ich programy, ako aj finančné potreby pridelené na investície do nízkouhlíkových technológií, členské štáty by mali zohľadniť obsah svojho návrhu národného plánu v oblasti energetiky a klímy, ktorý sa má vypracovať na základe nariadenia o riadení energetickej únie14, vrátane počas revízie v polovici trvania, ako aj výsledky procesu, z ktorého vyplynú odporúčania Únie týkajúce sa týchto plánov.

__________________

__________________

14 [Nariadenie o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

14 [Nariadenie o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Partnerská dohoda vypracovaná každým členským štátom by mala byť strategickým dokumentom, ktorým sa riadia rokovania o návrhoch programov medzi Komisiou a dotknutým členským štátom. S cieľom znížiť administratívnu záťaž by nemalo byť potrebné meniť partnerskú dohodu počas programového obdobia. Aby sa uľahčilo programovanie a predišlo prekrývaniu obsahu v programových dokumentoch, môžu byť partnerské dohody súčasťou programu.

(15)  Partnerská dohoda vypracovaná každým členským štátom by mala byť strategickým dokumentom, ktorým sa riadia rokovania o návrhoch programov medzi Komisiou a dotknutým členským štátom. S cieľom znížiť administratívnu záťaž by nemalo byť potrebné meniť partnerskú dohodu počas programového obdobia. Aby sa uľahčilo programovanie a predišlo prekrývaniu obsahu v programových dokumentoch, mala by existovať možnosť zahrnúť partnerské dohody do programu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Každý členský štát by mal mať flexibilitu prispieť do fondu InvestEU na účely poskytnutia rozpočtových záruk na investície v tomto členskom štáte.

(16)  Každý členský štát by mohol mať flexibilitu prispieť do fondu InvestEU na účely poskytnutia rozpočtových záruk na investície v tomto členskom štáte za určitých podmienok stanovených v článku 10 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Na zabezpečenie nevyhnutných predpokladov účinného a efektívneho využívania podpory Únie poskytnutej z fondov by sa mal vypracovať obmedzený zoznam základných podmienok, ako aj stručný a vyčerpávajúci súbor objektívnych kritérií na ich posúdenie. Každá základná podmienka by sa mala viazať na špecifický cieľ a mala by sa automaticky uplatňovať v prípadoch, keď je špecifický cieľ vybraný na podporu. Ak tieto podmienky nie sú splnené, výdavky týkajúce sa operácií v rámci súvisiacich špecifických cieľov by sa nemali zahrnúť do žiadostí o platbu. Aby sa zachoval priaznivý investičný rámec, malo by sa pravidelne monitorovať priebežné plnenie základných podmienok. Takisto je dôležité zabezpečiť, aby sa operácie vybrané na podporu vykonali v súlade so zavedenými stratégiami a plánovacími dokumentmi na zabezpečenie splnenia základných podmienok, čím sa zaručí, že všetky spolufinancované operácie sú v súlade s politickým rámcom Únie.

(17)  Na zabezpečenie nevyhnutných predpokladov inkluzívneho, nediskriminačného, účinného a efektívneho využívania podpory Únie poskytnutej z fondov by sa mal vypracovať obmedzený zoznam základných podmienok, ako aj stručný a vyčerpávajúci súbor objektívnych kritérií na ich posúdenie. Každá základná podmienka by sa mala viazať na špecifický cieľ a mala by sa automaticky uplatňovať v prípadoch, keď je špecifický cieľ vybraný na podporu. Ak tieto podmienky nie sú splnené, výdavky týkajúce sa operácií v rámci súvisiacich špecifických cieľov by sa nemali zahrnúť do žiadostí o platbu. Aby sa zachoval priaznivý investičný rámec, malo by sa pravidelne monitorovať priebežné plnenie základných podmienok. Takisto je dôležité zabezpečiť, aby sa operácie vybrané na podporu vykonali v súlade so zavedenými stratégiami a plánovacími dokumentmi na zabezpečenie splnenia základných podmienok, čím sa zaručí, že všetky spolufinancované operácie sú v súlade s politickým rámcom Únie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Členské štáty by mali vytvoriť výkonnostný rámec pre každý program, ktorý pokrýva všetky ukazovatele, čiastkové ciele a cieľové hodnoty na účely monitorovania, podávania správ a hodnotenia výkonnosti programov.

(18)  Členské štáty by mali vytvoriť výkonnostný rámec pre každý program, ktorý pokrýva všetky ukazovatele, čiastkové ciele a cieľové hodnoty na účely monitorovania, podávania správ a hodnotenia výkonnosti programov. To by malo umožniť, aby výber a hodnotenie projektov boli zamerané na výsledky.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Členský štát by mal vykonať preskúmanie v polovici obdobia každého programu podporovaného z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu. Týmto preskúmaním by sa malo zabezpečiť plnohodnotné prispôsobenie programov na základe výkonnosti programov a zároveň sa poskytne príležitosť na zohľadnenie nových výziev a príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných v roku 2024. Súčasne by mala Komisia v roku 2024 spolu s technickou úpravou pre rok 2025 preskúmať celkové alokácie všetkých členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu politiky súdržnosti na roky 2025, 2026 a 2027, a to v súlade s alokačnou metódou stanovenou v príslušnom základnom akte. Uvedené preskúmanie spolu s výsledkami preskúmania v polovici obdobia by mali mať za následok zmeny programu, na základe ktorých sa upravia finančné alokácie na roky 2025, 2026 a 2027.

(19)  Členský štát by mal vykonať preskúmanie v polovici obdobia každého programu podporovaného z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu. Týmto preskúmaním by sa malo zabezpečiť plnohodnotné prispôsobenie programov na základe výkonnosti programov a zároveň sa poskytne príležitosť na zohľadnenie nových výziev a príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných v roku 2024, ako aj pokroku v súvislosti s národnými plánmi v oblasti energetiky a klímy a s Európskym pilierom sociálnych práv. Zohľadniť by sa mali aj demografické výzvy. Súčasne by mala Komisia v roku 2024 spolu s technickou úpravou pre rok 2025 preskúmať celkové alokácie všetkých členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu politiky súdržnosti na roky 2025, 2026 a 2027, a to v súlade s alokačnou metódou stanovenou v príslušnom základnom akte. Uvedené preskúmanie spolu s výsledkami preskúmania v polovici obdobia by mali mať za následok zmeny programu, na základe ktorých sa upravia finančné alokácie na roky 2025, 2026 a 2027.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Mechanizmy na zabezpečenie prepojenia medzi politikami financovania z prostriedkov Únie a správou hospodárskych záležitostí Únie by sa mali ďalej spresniť, aby mohla Komisia predložiť Rade návrh na čiastočné alebo úplné pozastavenie záväzkov týkajúcich sa jedného alebo viacerých programov dotknutého členského štátu, ak tento členský štát neprijme účinné opatrenia v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí. S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na význam finančných účinkov opatrení, ktoré sa ukladajú podľa tohto nariadenia, by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účinných opatrení v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí, by sa malo uplatňovať hlasovanie na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.

(20)  Mechanizmy na zabezpečenie prepojenia medzi politikami financovania z prostriedkov Únie a správou hospodárskych záležitostí Únie by sa mali ďalej spresniť, aby mohla Komisia predložiť Rade návrh na čiastočné alebo úplné pozastavenie záväzkov týkajúcich sa jedného alebo viacerých programov dotknutého členského štátu, ak tento členský štát neprijme účinné opatrenia v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí. S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na význam finančných účinkov opatrení, ktoré sa ukladajú podľa tohto nariadenia, by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie a po konzultácii s Európskym parlamentom. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účinných opatrení v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí, by sa malo uplatňovať hlasovanie na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20 a)  Členské štáty môžu v riadne odôvodnených prípadoch v rámci súčasného Paktu stability a rastu predložiť riadne odôvodnenú žiadosť o verejné alebo rovnocenné štrukturálne výdavky, ktoré sú podporované verejnou správou spolufinancovaním investícií aktivovaných ako súčasť európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). Komisia by mala starostlivo posúdiť príslušnú žiadosť pri vymedzovaní fiškálnej úpravy v rámci buď preventívnej, alebo nápravnej časti Paktu stability a rastu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22 a)  Veľké projekty predstavujú podstatnú časť výdavkov Únie a často sú strategicky dôležité v súvislosti s dosahovaním cieľov stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Preto je opodstatnené, aby operácie nad určité prahové hodnoty naďalej podliehali osobitným schvaľovacím postupom podľa tohto nariadenia. Prahová hodnota by sa po zohľadnení očakávaných čistých príjmov mala stanoviť vo vzťahu k celkovým oprávneným nákladom. V záujme zabezpečenia jasnosti je vhodné na takýto účel vymedziť obsah žiadostí týkajúcich sa veľkého projektu. Žiadosť by mala obsahovať potrebné informácie na zabezpečenie toho, aby finančný príspevok z fondov neviedol k významnej strate pracovných miest v existujúcich lokalitách v Únii. Členský štát by mal poskytnúť všetky požadované informácie a Komisia by mala posúdiť veľký projekt, aby sa mohlo určiť, či požadovaný finančný príspevok je odôvodnený.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  V záujme posilnenia prístupu integrovaného územného rozvoja by sa investície vo forme územných nástrojov, ako sú integrované územné investície (ďalej len „IÚI“), miestny rozvoj vedený komunitou alebo akýkoľvek iný územný nástroj v rámci cieľa politiky „Európa bližšie k občanom“ podporujúci iniciatívy, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované pre EFRR, mali zakladať na stratégiách územného a miestneho rozvoja. Na účely IÚI a územných nástrojov navrhnutých členskými štátmi by sa mali stanoviť minimálne požiadavky na obsah územných stratégií. Za vypracovanie a schválenie týchto územných stratégií by mali byť zodpovedné príslušné orgány alebo subjekty. Zapojenie príslušných orgánov alebo subjektov do implementácie územných stratégií by sa malo zaručiť tým, že sa zabezpečí, aby boli zodpovedné za výber operácií, ktoré sa majú podporiť, alebo zapojené do tohto výberu.

(23)  V záujme posilnenia prístupu integrovaného územného rozvoja by sa investície vo forme územných nástrojov, ako sú integrované územné investície (ďalej len „IÚI“), miestny rozvoj vedený komunitou (známy ako LEADER v rámci EPFRV) alebo akýkoľvek iný územný nástroj v rámci cieľa politiky „Európa bližšie k občanom“ podporujúci iniciatívy, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované pre EFRR, mali zakladať na stratégiách územného a miestneho rozvoja. To isté by sa malo vzťahovať na súvisiace iniciatívy, ako sú inteligentné obce. Na účely IÚI a územných nástrojov navrhnutých členskými štátmi by sa mali stanoviť minimálne požiadavky na obsah územných stratégií. Za vypracovanie a schválenie týchto územných stratégií by mali byť zodpovedné príslušné orgány alebo subjekty. Zapojenie príslušných orgánov alebo subjektov do implementácie územných stratégií by sa malo zaručiť tým, že sa zabezpečí, aby boli zodpovedné za výber operácií, ktoré sa majú podporiť, alebo zapojené do tohto výberu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  V záujme lepšej mobilizácie potenciálu na miestnej úrovni je potrebné posilniť a uľahčiť miestny rozvoj vedený komunitou. Mal by zohľadniť miestne potreby a potenciál, ako aj príslušné sociálno-kultúrne charakteristiky a mal by zabezpečiť štrukturálne zmeny, budovať kapacitu komunít a stimulovať inováciu. V záujme realizácie stratégií miestneho rozvoja by sa mali posilniť úzka spolupráca a integrované využívanie fondov. Zodpovednosť za návrh a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou by v zásade mali mať miestne akčné skupiny, ktoré zastupujú záujmy komunity. V záujme uľahčenia koordinovanej podpory stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou z rôznych fondov a na uľahčenie ich implementácie by sa malo umožniť využívanie prístupu „hlavného fondu“.

(24)  V záujme lepšej mobilizácie potenciálu na miestnej úrovni je potrebné posilniť a uľahčiť miestny rozvoj vedený komunitou. Mal by zohľadniť miestne potreby a potenciál, ako aj príslušné sociálno-kultúrne charakteristiky a mal by zabezpečiť štrukturálne zmeny, budovať kapacitu komunít a administratívy a stimulovať inováciu. V záujme realizácie stratégií miestneho rozvoja by sa mali posilniť úzka spolupráca a integrované využívanie fondov. Zodpovednosť za návrh a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou by v zásade mali mať miestne akčné skupiny, ktoré zastupujú záujmy komunity. V záujme uľahčenia koordinovanej podpory stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou z rôznych fondov a na uľahčenie ich implementácie by sa malo umožniť využívanie prístupu „hlavného fondu“.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  S cieľom znížiť administratívnu záťaž by sa technická pomoc na podnet členského štátu mala implementovať prostredníctvom paušálnej sadzby na základe pokroku v implementácii programu. Táto technická pomoc sa môže doplniť cielenými administratívnymi opatreniami zameranými na budovanie kapacít s využitím metód refundácie, ktoré nie sú spojené s nákladmi. Akcie a ciele, ako aj príslušné platby Únie môžu byť dohodnuté v pláne a viesť k platbám za výsledky v praxi.

(25)  S cieľom znížiť administratívnu záťaž by sa technická pomoc na podnet členského štátu mala implementovať prostredníctvom paušálnej sadzby na základe pokroku v implementácii programu. Táto technická pomoc sa môže doplniť cielenými administratívnymi opatreniami zameranými na budovanie kapacít, ako je napríklad hodnotenie súboru zručností ľudských zdrojov, s využitím metód refundácie, ktoré nie sú spojené s nákladmi. Akcie a ciele, ako aj príslušné platby Únie môžu byť dohodnuté v pláne a viesť k platbám za výsledky v praxi.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Členské štáty by mali zriadiť monitorovacie výbory na účely preskúmania výkonnosti programov. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by výročné správy o vykonávaní mali byť nahradené každoročným štruktúrovaným dialógom o politike na základe najnovších informácií a údajov o implementácii programov, ktoré sprístupní členský štát.

(27)  S cieľom preskúmať výkonnosť programov by členské štáty mali zriadiť monitorovacie výbory pozostávajúce aj zo zástupcov občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by výročné správy o vykonávaní mali byť nahradené každoročným štruktúrovaným dialógom o politike na základe najnovších informácií a údajov o implementácii programov, ktoré sprístupní členský štát.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 201616 o lepšej tvorbe práva existuje potreba hodnotiť fondy na základe informácií získaných prostredníctvom špecifických požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov fondov v praxi.

(28)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 201616 o lepšej tvorbe práva existuje potreba hodnotiť fondy na základe informácií získaných prostredníctvom špecifických požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov fondov v praxi. Ak je to možné, ukazovatele by sa mali rozvíjať spôsobom založeným na zohľadňovaní rodového hľadiska.

_________________

_________________

16 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13.

16 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  S cieľom zabezpečiť dostupnosť komplexných aktuálnych informácií o implementácii programov by sa malo vyžadovať častejšie elektronické podávanie správ o kvantitatívnych údajoch.

(29)  S cieľom zabezpečiť dostupnosť komplexných aktuálnych informácií o implementácii programov by sa malo vyžadovať účinné a včasné elektronické podávanie správ o kvantitatívnych údajoch.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  V záujme prípravy súvisiacich programov a činností na nasledujúce programové obdobie by Komisia mala vykonať posúdenie fondov v polovici obdobia. Na konci programového obdobia by Komisia mala vykonať hodnotenie ex post fondov, ktoré by sa malo zamerať na vplyv fondov.

(30)  V záujme prípravy súvisiacich programov a činností na nasledujúce programové obdobie by Komisia mala vykonať posúdenie fondov v polovici obdobia. Na konci programového obdobia by Komisia mala vykonať hodnotenie ex post fondov, ktoré by sa malo zamerať na vplyv fondov. Výsledky týchto hodnotení by sa mali zverejniť.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Pokiaľ ide o granty, ktoré sa poskytujú prijímateľom, členské štáty by mali čoraz viac využívať zjednodušené vykazovanie nákladov. Prahová hodnota spojená s povinným používaním zjednodušeného vykazovania nákladov by mala byť viazaná na celkové náklady operácie s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými operáciami pod prahovou hodnotou, bez ohľadu na to, či podpora má verejný alebo súkromný charakter.

(34)  Pokiaľ ide o granty, ktoré sa poskytujú prijímateľom, členské štáty by mali čoraz viac využívať zjednodušené vykazovanie nákladov. Prahová hodnota spojená s povinným používaním zjednodušeného vykazovania nákladov by mala byť viazaná na celkové náklady operácie s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými operáciami pod prahovou hodnotou, bez ohľadu na to, či podpora má verejný alebo súkromný charakter. Ak má členský štát v úmysle navrhnúť využitie možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov, môže sa obrátiť na monitorovací výbor.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  S cieľom optimalizovať využívanie spolufinancovaných investícií do životného prostredia by sa mala zabezpečiť synergia s programom LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy, najmä na základe strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE.

(36)  S cieľom optimalizovať využívanie spolufinancovaných investícií do životného prostredia by sa mala zabezpečiť synergia s programom LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy, najmä na základe strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE, ako aj s projektmi financovanými v rámci programu Horizont Európa a inými programami Únie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  V záujme účinnosti, spravodlivosti a udržateľného vplyvu fondov by sa mali zaviesť ustanovenia, ktoré zaručia, že investície do infraštruktúr alebo produktívne investície sú trvalé a predídu využívaniu fondov na neoprávnené zvýhodnenie. Riadiace orgány by mali venovať osobitnú pozornosť tomu, aby nepodporovali pri výbere operácií premiestnenie a aby zaobchádzali s neoprávnene vyplatenými sumami na operácie, ktoré nespĺňajú požiadavku trvalosti, ako s nezrovnalosťami.

(38)  V záujme inkluzívnosti, účinnosti, spravodlivosti a udržateľného vplyvu fondov by sa mali zaviesť ustanovenia, ktoré zaručia, že investície do infraštruktúr alebo produktívne investície sú nediskriminačné a trvalé a predídu využívaniu fondov na neoprávnené zvýhodnenie. Riadiace orgány by mali venovať osobitnú pozornosť tomu, aby nepodporovali pri výbere operácií premiestnenie a aby zaobchádzali s neoprávnene vyplatenými sumami na operácie, ktoré nespĺňajú požiadavku trvalosti, ako s nezrovnalosťami.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  V záujme optimalizácie pridanej hodnoty z investícií financovaných úplne alebo čiastočne z rozpočtu Únie, by sa malo vyvíjať úsilie o synergiu najmä medzi fondmi a priamo riadenými nástrojmi vrátane nástroja na realizáciu reforiem. Táto synergia by sa mala dosiahnuť na základe kľúčových mechanizmov, a to uznania paušálnych sadzieb pre oprávnené náklady z programu Európsky horizont v prípade podobnej operácie a možnosť kombinovať v rámci tej istej operácie financovanie z rôznych nástrojov Únie za predpokladu, že sa pritom vyhne dvojitému financovaniu. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť pravidlá, ako predísť doplnkovému financovaniu z fondov.

(40)  V záujme optimalizácie pridanej hodnoty z investícií financovaných úplne alebo čiastočne z rozpočtu Únie, by sa malo vyvíjať úsilie o synergiu najmä medzi fondmi a priamo riadenými nástrojmi vrátane nástroja na realizáciu reforiem. Táto koordinácia politík by mala podporovať ľahko použiteľné mechanizmy a viacúrovňové riadenie. Táto synergia by sa mala dosiahnuť na základe kľúčových mechanizmov, a to uznania paušálnych sadzieb pre oprávnené náklady z programu Európsky horizont v prípade podobnej operácie a možnosť kombinovať v rámci tej istej operácie financovanie z rôznych nástrojov Únie za predpokladu, že sa pritom vyhne dvojitému financovaniu. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť pravidlá, ako predísť doplnkovému financovaniu z fondov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(42a)  Riadiace orgány by mali mať možnosť implementovať finančné nástroje prostredníctvom priameho zadania zákazky skupine EIB, národným podporným bankám a medzinárodným finančným inštitúciám (IFI).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  S cieľom riešiť osobitné potreby cieľových regiónov by riadiace orgány mali mať možnosť rozhodnúť o najvhodnejších možnostiach implementácie finančných nástrojov, pričom plne dodržiavajú uplatniteľné pravidlá štátnej pomoci a verejného obstarávania, ktoré sa už objasnili v programovom období 2014 – 2020.

(44)  S cieľom riešiť osobitné potreby cieľových regiónov by riadiace orgány mali mať možnosť rozhodnúť o najvhodnejších možnostiach implementácie finančných nástrojov, pričom plne dodržiavajú uplatniteľné pravidlá štátnej pomoci a verejného obstarávania, ktoré sa už objasnili v programovom období 2014 – 2020. V tomto rámci by Komisia mala v spolupráci s Európskym dvorom audítorov poskytnúť audítorom, riadiacim orgánom a prijímateľom usmernenie na posúdenie dodržiavania predpisov o štátnej pomoci a na vypracovanie schém štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(45a)  S cieľom zvýšiť zodpovednosť a transparentnosť by Komisia mala zabezpečiť systém vybavovania sťažností dostupný všetkým občanom a zainteresovaným stranám vo všetkých fázach prípravy a implementácie programov vrátane monitorovania a hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  S cieľom urýchliť začiatok implementácie programu by sa malo umožniť zachovanie vykonávacích opatrení z predchádzajúceho programového obdobia. Pokiaľ nie sú potrebné nové technológie, malo by sa zachovať používanie počítačového systému, ktorý už bol vytvorený na predchádzajúce programové obdobie a podľa potreby upravený.

(46)  S cieľom urýchliť začiatok implementácie programu by sa malo umožniť v prípade potreby zachovanie vykonávacích opatrení, a to vrátane administratívnych a informačných systémov, z predchádzajúceho programového obdobia. Pokiaľ nie sú potrebné nové technológie, malo by sa zachovať používanie počítačového systému, ktorý už bol vytvorený na predchádzajúce programové obdobie a podľa potreby upravený.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(48 a)  S cieľom podporovať účinné využívanie fondov by podpora skupiny EIB mala byť dostupná všetkým členským štátom na ich žiadosť. To by mohlo zahrňovať budovanie kapacít, podporu identifikácie, prípravy a implementácie projektov, ako aj poradenstvo v oblasti finančných nástrojov a investičných platforiem.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50)  Na zabezpečenie primeranej rovnováhy medzi účinnou a efektívnou implementáciou fondov a súvisiacimi administratívnymi nákladmi a administratívnou záťažou frekvencia, rozsah a pôsobnosť overovaní zo strany riadiaceho orgánu by sa mali zakladať na posúdení rizika, pri ktorom sa zohľadnia faktory, ako sú typ vykonávaných operácií, prijímatelia, ako aj úroveň rizika identifikovaného na základe predchádzajúcich overovaní zo strany riadiaceho orgánu a auditov.

(50)  Na zabezpečenie primeranej rovnováhy medzi účinnou a efektívnou implementáciou fondov a súvisiacimi administratívnymi nákladmi a administratívnou záťažou frekvencia, rozsah a pôsobnosť overovaní zo strany riadiaceho orgánu by sa mali zakladať na posúdení rizika, pri ktorom sa zohľadnia faktory, ako sú typ vykonávaných operácií, zložitosť a počet operácií, prijímatelia, ako aj úroveň rizika identifikovaného na základe predchádzajúcich overovaní zo strany riadiaceho orgánu a auditov. Opatrenia v oblasti riadenia a kontroly fondov by mali byť primerané úrovni rizika pre rozpočet Únie.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58)  Členské štáty by mali takisto predchádzať všetkým nezrovnalostiam vrátane podvodu zo strany prijímateľov, odhaľovať ich a účinne riešiť. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže navyše vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/201318 a nariadeniami (Euratom, ES) č. 2988/9519 a č. 2185/9620 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/193921 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici (EÚ) 2017/137122 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. Členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia na to, aby každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovali pri ochrane finančných záujmov Únie, udelili Komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre (EPPO) a Európskemu dvoru audítorov (ECA) nevyhnutné práva a prístup a zabezpečili, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Členské štáty by mali Komisii podávať správy o zistených nezrovnalostiach vrátane podvodu a o ich ďalšom postupe, ako aj o následných opatreniach v súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF.

(58)  Členské štáty by mali takisto predchádzať všetkým nezrovnalostiam vrátane podvodu zo strany prijímateľov, odhaľovať ich a účinne riešiť. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže navyše vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/201318 a nariadeniami (Euratom, ES) č. 2988/9519 a č. 2185/9620 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/193921 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici (EÚ) 2017/137122 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. Členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia na to, aby každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovali pri ochrane finančných záujmov Únie, udelili Komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre (EPPO) a Európskemu dvoru audítorov (ECA) nevyhnutné práva a prístup a zabezpečili, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Členské štáty by mali Komisii podávať podrobnú správu o zistených nezrovnalostiach vrátane podvodu a o ich ďalšom postupe, ako aj o následných opatreniach v súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF. Členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na posilnenej spolupráci s EPPO, by mali Komisii podávať správu o rozhodnutiach prijatých vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré sa týkajú prípadov nezrovnalostí poškodzujúcich rozpočet Únie.

__________________

__________________

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

19 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

20 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

21 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(61)  Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na určenie regiónov a oblastí oprávnených na získanie podpory z fondov. Na tieto účely by malo určenie regiónov a oblastí na úrovni Únie vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200323 zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 868/201424.

(61)  Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na určenie regiónov a oblastí oprávnených na získanie podpory z fondov. Na tieto účely by malo určenie regiónov a oblastí na úrovni Únie vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200323 naposledy zmeneným nariadením Komisie (ES) č. 2016/206624.

__________________

__________________

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

24 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 868/2014 z 8. augusta 2014, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 241, 13.8.2014, s. 1).

24 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2066/2016 z 21. novembra 2016, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 322, 29.11.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(62)  S cieľom stanoviť primeraný finančný rámec pre EFRR, ESF+ a Kohézny fond by Komisia mala vypracovať ročné rozdelenie dostupných alokácií podľa členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu spolu so zoznamom oprávnených regiónov, ako aj alokácií pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg). Vzhľadom na to, že národné alokácie členských štátov by sa mali stanoviť na základe štatistických údajov a prognóz dostupných v roku 2018, a vzhľadom na neistý charakter prognóz, by Komisia mala v roku 2024 preskúmať celkové alokácie všetkých členských štátov na základe najaktuálnejších štatistík dostupných v tom čase a ak kumulatívny rozdiel dosiahne viac ako ± 5 %, tieto alokácie na roky 2025 až 2027 by mala upraviť, aby sa výsledky preskúmania v polovici obdobia a vykonaná technická úprava zároveň zohľadnili v zmenách programov.

(62)  S cieľom stanoviť primeraný finančný rámec pre EFRR, ESF+, EPFRV, ENRF a Kohézny fond by Komisia mala vypracovať ročné rozdelenie dostupných alokácií podľa členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu spolu so zoznamom oprávnených regiónov, ako aj alokácií pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg). Vzhľadom na to, že národné alokácie členských štátov by sa mali stanoviť na základe štatistických údajov a prognóz dostupných v roku 2018, a vzhľadom na neistý charakter prognóz, by Komisia mala v roku 2024 preskúmať celkové alokácie všetkých členských štátov na základe najaktuálnejších štatistík dostupných v tom čase a ak kumulatívny rozdiel dosiahne viac ako ± 5 %, tieto alokácie na roky 2025 až 2027 by mala upraviť, aby sa výsledky preskúmania v polovici obdobia a vykonaná technická úprava zároveň zohľadnili v zmenách programov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(63)  Projekty transeurópskych dopravných sietí v súlade s nariadením (EÚ) [nové nariadenie o NPE]25 sa budú aj naďalej financovať z Kohézneho fondu prostredníctvom zdieľaného riadenia a priameho spôsobu implementácie v rámci Nástroja na prepájanie Európy (ďalej len „NPE“). Na základe úspešného prístupu v rámci programového obdobia 2014 – 2020 by sa z Kohézneho fondu malo do NPE na tento účel previesť 10 000 000 000 EUR.

(63)  Projekty transeurópskych dopravných sietí v súlade s nariadením (EÚ) [nové nariadenie o NPE]25 sa budú aj naďalej financovať z Kohézneho fondu prostredníctvom zdieľaného riadenia a priameho spôsobu implementácie v rámci Nástroja na prepájanie Európy (ďalej len „NPE“). Na základe úspešného prístupu v rámci programového obdobia 2014 – 2020 by sa z Kohézneho fondu malo do NPE na tento účel previesť 4 000 000 000 EUR.

__________________

__________________

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o [NPE] (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. […]).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o [NPE] (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. […]).

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(64)  Určité množstvo zdrojov z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by sa malo alokovať na Európsku mestskú iniciatívu, ktorú by mala vykonávať Komisia prostredníctvom priameho alebo nepriameho riadenia.

(64)  Určité množstvo zdrojov z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by sa malo alokovať na Európsku mestskú iniciatívu, ktorú by mala vykonávať Komisia prostredníctvom priameho alebo nepriameho riadenia. V budúcnosti by sa mala ďalej zvážiť osobitná podpora, ktorá sa poskytuje znevýhodneným regiónom a spoločenstvám.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 65 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(65a)  S cieľom riešiť výzvy, ktorým čelia regióny so stredným príjmom, ako sú opísané v 7. správe o súdržnosti1a (nízky rast v porovnaní s rozvinutejšími regiónmi, ale aj v porovnaní s menej rozvinutými regiónmi, pričom tomuto problému čelia najmä regióny s HDP na obyvateľa medzi 90 % a 100 % priemerného HDP EÚ-27), by „prechodné regióny“ mali dostať primeranú podporu a mali by sa definovať ako regióny, ktorých HDP na obyvateľa je medzi 75 % a 100 % priemerného HDP EÚ-27.

 

___________________

 

1a Siedma správa Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti s názvom Môj región, moja Európa, naša budúcnosť: siedma správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (COM(2017)0583, 9. októbra 2017).

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 66 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(66 a)  V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie budú viaceré regióny a členské štáty viac vystavené dôsledkom tohto vystúpenia ako iné z dôvodu ich geografickej polohy, povahy a/alebo rozsahu ich obchodných väzieb. Je preto dôležité určiť praktické riešenia na podporu, a to aj v rámci politiky súdržnosti, s cieľom riešiť problémy príslušných regiónov a členských štátov po vystúpení Spojeného kráľovstva. Okrem toho bude potrebné nadviazať nepretržitú spoluprácu zahŕňajúcu výmenu informácií a osvedčených postupov na úrovni najviac zasiahnutých miestnych a regionálnych orgánov a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(67)  Treba stanoviť maximálne miery spolufinancovania v oblasti politiky súdržnosti podľa kategórie regiónov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady spolufinancovania prostredníctvom vhodnej úrovne verejnej alebo súkromnej vnútroštátnej podpory. Tieto miery by mali odrážať úroveň hospodárskeho rozvoja regiónov, pokiaľ ide o HDP na obyvateľa vo vzťahu k priemeru EÚ-27.

(67)  Treba stanoviť maximálne miery spolufinancovania v oblasti politiky súdržnosti podľa kategórie regiónov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady spolufinancovania prostredníctvom vhodnej úrovne verejnej alebo súkromnej vnútroštátnej podpory. Tieto miery by mali odrážať úroveň hospodárskeho rozvoja regiónov, pokiaľ ide o HDP na obyvateľa vo vzťahu k priemeru EÚ-27, pričom by sa malo zabezpečiť, aby nedošlo k menej priaznivému zaobchádzaniu z dôvodu zmien v ich kategorizácii.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(69)  Okrem toho by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie kritérií na určenie prípadov nezrovnalostí, ktoré sa majú oznamovať, vymedzenie jednotkových nákladov, jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi uplatniteľnými na všetky členské štáty, ako aj stanovenie bežných štandardizovaných metód výberu vzoriek.

(69)  Okrem toho by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu európskeho kódexu správania v oblasti partnerstva s cieľom prispôsobiť kódex tomuto nariadeniu, stanovenie kritérií na určenie prípadov nezrovnalostí, ktoré sa majú oznamovať, vymedzenie jednotkových nákladov, jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi uplatniteľnými na všetky členské štáty, ako aj stanovenie bežných štandardizovaných metód výberu vzoriek.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(70)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(70)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné transparentné konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(73)  Ciele tohto nariadenia, a to posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a stanovenie spoločných rozpočtových pravidiel pre časť rozpočtu Únie, ktorá sa plní v rámci zdieľaného riadenia, nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na jednej strane z dôvodu rozsahu rozdielov medzi úrovňami rozvoja jednotlivých regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov, ako aj obmedzenia finančných zdrojov členských štátov a regiónov, a na druhej strane z dôvodu potreby koherentného implementačného rámca, ktorý sa vzťahuje na viaceré fondy Únie v rámci zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele možno preto lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(73)  Ciele tohto nariadenia, a to posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a stanovenie spoločných rozpočtových pravidiel pre časť rozpočtu Únie, ktorá sa plní v rámci zdieľaného riadenia, nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na jednej strane z dôvodu rozsahu rozdielov medzi úrovňami rozvoja jednotlivých regiónov a osobitných výziev, ktorým čelia najviac znevýhodnené regióny, ako aj obmedzenia finančných zdrojov členských štátov a regiónov, a na druhej strane z dôvodu potreby koherentného implementačného rámca, ktorý sa vzťahuje na viaceré fondy Únie v rámci zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele možno preto lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  rozpočtové pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“) (ďalej len „fondy“);

a)  rozpočtové pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“) (ďalej len „fondy“);

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  spoločné ustanovenia uplatniteľné na EFRR, ESF+, Kohézny fond a ENRF.

b)  spoločné ustanovenia uplatniteľné na EFRR, ESF+, Kohézny fond, EPFRV a ENRF.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Tieto ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na EPFRV:

 

a)   v hlave II článok 14;

 

b)  v hlave III kapitoly I a III;

 

c)   v hlave IV články 37 a 38;

 

d)   v hlave V kapitola II oddiel I a kapitola III;

 

e)   hlavy VI, VII a VIII.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 6 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c a)  nariadenie (EÚ) [...] (ďalej len „nariadenie o strategických plánoch SPP“) a nariadenie (EÚ) [...] (ďalej len „horizontálne nariadenie o SPP“);

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny“ sú odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ týkajúce sa štrukturálnych výziev, ktoré je vhodné riešiť prostredníctvom viacročných investícií patriacich do rozsahu pôsobnosti fondov, ako je stanovené v špecifických nariadeniach pre jednotlivé fondy, ako aj v príslušných odporúčaniach prijatých v súlade s článkom [XX] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [číslo nového nariadenia o riadení energetickej únie];

(1)  „príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny“ sú odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 a 4 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ týkajúce sa štrukturálnych výziev, ktoré je vhodné riešiť prostredníctvom viacročných investícií patriacich do rozsahu pôsobnosti fondov, ako je stanovené v špecifických nariadeniach pre jednotlivé fondy, ako aj v príslušných odporúčaniach prijatých v súlade s článkom [XX] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [číslo nového nariadenia o riadení energetickej únie];

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1 a)  „základná podmienka“ je konkrétna a presne vymedzená podmienka, ktorá má skutočnú súvislosť s priamym vplyvom na účinné a efektívne splnenie konkrétneho cieľa programu;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4 a)  „program“ v kontexte EPFRV sú strategické plány SPP uvedené v nariadení (EU) [...] (ďalej len „nariadenie o strategických plánoch SPP“);

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v kontexte schém štátnej pomoci – podnik, ktorému sa poskytuje pomoc;

c)  v kontexte schém štátnej pomoci – orgán alebo prípadne podnik, ktorému sa poskytuje pomoc, okrem prípadov, keď pomoc na podnik predstavuje menej ako 200 000 EUR, pričom v tomto kontexte môže dotknutý členský štát rozhodnúť, že prijímateľom je orgán poskytujúci pomoc, čím nie sú dotknuté nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/20131a, (EÚ) č. 1408/20131b a (EÚ) č. 717/20141c;

 

__________________

 

1a Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1.

 

1b Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 9.

 

1c Ú. v. EÚ L 190, 28.6.2014, s. 45.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „fond malých projektov“ je operácia v rámci programu Interreg zameraná na výber a implementáciu projektov s obmedzeným objemom finančných prostriedkov;

(9)  „fond malých projektov“ je operácia v rámci programu Interreg zameraná na výber a implementáciu projektov vrátane projektov „ľudia ľuďom“ s obmedzeným objemom finančných prostriedkov;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  „osobitný fond“ je fond zriadený riadiacim orgánom alebo holdingovým fondom s cieľom poskytovať finančné produkty konečným prijímateľom;

(21)  „osobitný fond“ je fond zriadený riadiacim orgánom alebo holdingovým fondom, prostredníctvom ktorého poskytujú finančné produkty konečným prijímateľom;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 36 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36a)  „zásada prvoradosti energetickej efektívnosti“ znamená, že pri rozhodnutiach o plánovaní, politike a investíciách v oblasti energetiky sa uprednostňujú opatrenia na zvýšenie efektívnosti dopytu a ponuku energie;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  „zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy“ je proces, ktorým sa zabezpečí odolnosť infraštruktúry proti nepriaznivým vplyvom klímy v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a usmerneniami, ak sú k dispozícii, alebo s medzinárodne uznávanými normami.

(37)  „zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy“ je proces, ktorým sa zabezpečí odolnosť infraštruktúry proti nepriaznivým vplyvom klímy v súlade s medzinárodne uznanými normami alebo vnútroštátnymi pravidlami a usmerneniami, ak sú k dispozícii, ako aj to, že sa dodržiava zásada prvoradosti energetickej efektívnosti a zvolili sa spôsoby znižovania emisií a dekarbonizácie.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 37 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37a)  „EIB“ je Európska investičná banka, Európsky investičný fond alebo akákoľvek dcérska spoločnosť Európskej investičnej banky;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva;

a)  konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a posilňovaniu malých a stredných podnikov;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ekologickejšia, nízkouhlíková Európa vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a prevencie a riadenia rizika;

b)  ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a odolná Európa vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmiernenia zmeny a adaptácie na zmenu klímy a prevencie a riadenia rizika;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility a regionálnej prepojenosti IKT;

c)  prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility vrátane inteligentnej a udržateľnej mobility a regionálnej prepojenosti IKT;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv;

d)  sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja mestských, vidieckych a pobrežných oblastí a miestnych iniciatív.

e)  Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých regiónov, oblastí a miestnych iniciatív.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty poskytujú informácie o podpore cieľov v oblasti životného prostredia a klímy pomocou metodiky založenej na typoch intervencií pre každý z fondov. Táto metodika spočíva v priradení konkrétneho koeficientu podpore poskytovanej na úrovni, ktorá odráža rozsah, v akom táto podpora prispieva k plneniu cieľov v oblasti životného prostredia a klímy. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu sú koeficienty priradené k dimenziám a kódom typov intervencií stanovených v prílohe I.

3.  Členské štáty zaisťujú zabezpečenie odolnosti relevantných operácií proti zmene klímy počas celého procesu plánovania a implementácie a poskytujú informácie o podpore cieľov v oblasti životného prostredia a klímy pomocou metodiky založenej na typoch intervencií pre každý z fondov. Táto metodika spočíva v priradení konkrétneho koeficientu podpore poskytovanej na úrovni, ktorá odráža rozsah, v akom táto podpora prispieva k plneniu cieľov v oblasti životného prostredia a klímy. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu sú koeficienty priradené k dimenziám a kódom typov intervencií stanovených v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty a Komisia zabezpečujú koordináciu, komplementaritu a koherentnosť medzi fondmi a inými nástrojmi Únie, ako je program na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej pomoci. Optimalizujú mechanizmy na koordináciu medzi tými, ktorí sú zodpovední za zabránenie duplicite počas plánovania a implementácie.

4.  V súlade so svojimi zodpovednosťami a so zásadami subsidiarity a viacúrovňového riadenia členské štáty a Komisia zabezpečujú koordináciu, komplementaritu a koherentnosť medzi fondmi a inými nástrojmi Únie, ako je program na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej pomoci. Optimalizujú mechanizmy na koordináciu medzi tými, ktorí sú zodpovední, aby sa zabránilo duplicite počas plánovania a implementácie.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 a.  Členské štáty a Komisia zabezpečia súlad s príslušnými pravidlami štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty a Komisia plnia rozpočet Únie pridelený na fondy v rámci zdieľaného riadenia v súlade s článkom [63] nariadenia (EÚ, Euratom) [číslo nového nariadenia o rozpočtových pravidlách] (nariadenie o rozpočtových pravidlách).

1.  Členské štáty, v súlade so svojim inštitucionálnym a právnym rámcom, a Komisia plnia rozpočet Únie pridelený na fondy v rámci zdieľaného riadenia v súlade s článkom [63] nariadenia (EÚ, Euratom) [číslo nového nariadenia o rozpočtových pravidlách] (nariadenie o rozpočtových pravidlách).

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia však implementuje sumu podpory z Kohézneho fondu prevedenú na Nástroj na prepájanie Európy (NPE), Európsku mestskú iniciatívu, medziregionálne inovačné investície, sumu podpory prevedenú z ESF+ na nadnárodnú spoluprácu, príspevky do fondu InvestEU37 a technickú pomoc na podnet Komisie v rámci priameho alebo nepriameho riadenia v súlade s [článkom 62 ods. 1 písm. a) a c)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 1 ods. 2, Komisia implementuje sumu podpory z Kohézneho fondu prevedenú na Nástroj na prepájanie Európy (NPE), Európsku mestskú iniciatívu, medziregionálne inovačné investície, sumu podpory prevedenú z ESF+ na nadnárodnú spoluprácu, príspevky do fondu InvestEU37 a technickú pomoc na podnet Komisie v rámci priameho alebo nepriameho riadenia v súlade s [článkom 62 ods. 1 písm. a) a c)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

_________________

_________________

37 [nariadenie (EÚ) č. [...] z [...] (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. […])].

37 [nariadenie (EÚ) č. [...] z [...] (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. […])].

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže realizovať spoluprácu najvzdialenejších regiónov v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) v rámci nepriameho riadenia.

3.  Komisia môže so súhlasom príslušného členského štátu a regiónu realizovať spoluprácu najvzdialenejších regiónov v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) v rámci nepriameho riadenia.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát vytvorí partnerstvo s príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi. Toto partnerstvo tvoria aspoň títo partneri:

1.  Čo sa týka partnerskej dohody a každého programu, každý členský štát v súlade so svojím inštitucionálnym a právnym rámcom vytvorí plnohodnotné a efektívne partnerstvo. Toto partnerstvo tvoria aspoň títo partneri:

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  orgány mestskej samosprávy a ostatné orgány verejnej správy;

a)  orgány regionálnej, miestnej a mestskej samosprávy a ostatné orgány verejnej správy;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, partnerov z oblasti životného prostredia a orgány zodpovedné za podporu sociálneho začleňovania, základných práv, práv osôb zo zdravotným postihnutím, rodovej rovnosti a nediskriminácie.

c)  príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, ako sú partneri z oblasti životného prostredia, mimovládne organizácie a orgány zodpovedné za podporu sociálneho začleňovania, základných práv, práv osôb zo zdravotným postihnutím, rodovej rovnosti a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c a)  výskumné inštitúcie a prípadne univerzity.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V súlade so zásadou viacúrovňového riadenia členské štáty zapoja týchto partnerov do prípravy partnerských dohôd aj počas prípravy a implementácie programov, a to aj ich zastúpením v monitorovacích výboroch v súlade s článkom 34.

2.  V súlade so zásadou viacúrovňového riadenia a na základe prístupu zdola nahor členské štáty zapoja týchto partnerov do prípravy partnerských dohôd aj počas prípravy, implementácie a vykonávania programov, a to aj ich zastúpením v monitorovacích výboroch v súlade s článkom 34. V tejto súvislosti členské štáty alokujú primerané percento zdrojov prichádzajúcich z fondov na budovanie administratívnej kapacity sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Organizácia a implementácia partnerstva sa uskutočňuje v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 240/201438.

3.  Organizácia a implementácia partnerstva sa uskutočňuje v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 240/201438. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 107 prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) 240/2014 s cieľom prispôsobiť uvedené delegované nariadenie tomuto nariadeniu.

_________________

_________________

38 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).

38 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia aspoň raz za rok vykonávanie programov prekonzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerov na úrovni Únie.

4.  Komisia aspoň raz za rok vykonávanie programov prekonzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerov na úrovni Únie, a o výsledku podá správu Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6 a

 

Horizontálne zásady

 

1. Členské štáty a Komisia zabezpečujú dodržiavanie základných práv a Charty základných práv Európskej únie pri implementácii fondov.

 

2. Členské štáty a Komisia zabezpečia, že počas prípravy a vykonávania programov aj vo vzťahu k ich monitorovaniu, podávaniu správ o nich a ich hodnoteniu sa bude zohľadňovať a presadzovať rovnosť žien a mužov, uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti.

 

3. Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia na zabránenie akejkoľvek diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie počas prípravy, implementácie a monitorovania programov, podávania správ o nich a ich hodnotenia. Počas prípravy a implementácie programov sa zohľadňuje najmä dostupnosť pre zdravotne postihnuté osoby.

 

4. Ciele fondov sa realizujú v súlade so zásadou trvalo udržateľného rozvoja s prihliadnutím na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a pri presadzovaní cieľa zachovania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a boja proti zmene klímy zo strany Únie, a to s prihliadnutím na zásadu „znečisťovateľ platí“, ako je stanovené v článku 191 ods. 1 a 2 ZFEÚ.

 

Členské štáty a Komisia zabezpečia, že sa v priebehu prípravy a implementácie programov budú podporovať požiadavky na ochranu životného prostredia, efektívne využívanie zdrojov, zásada prvoradosti energetickej efektívnosti, sociálne spravodlivá energetická transformácia, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu, biodiverzita, odolnosť voči katastrofám a predchádzanie rizikám a ich riadenie. Ich cieľom je zabrániť investíciám súvisiacim s výrobou, spracovaním, distribúciou, uskladňovaní alebo spaľovaním fosílnych palív.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát vypracuje partnerskú dohodu, v ktorej sa stanovujú opatrenia na využívanie fondov účinným a efektívnym spôsobom na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

1.  Každý členský štát vypracuje partnerskú dohodu, v ktorej sa stanovujú opatrenia na využívanie fondov účinným a efektívnym spôsobom na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027. Takáto partnerská dohoda sa vypracúva v súlade s kódexom správania stanoveným v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 240/2014.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát predloží partnerskú dohodu Komisii pred predložením prvého programu alebo súčasne s ním.

2.  Členský štát predloží partnerskú dohodu Komisii pred predložením prvého programu alebo súčasne s ním, najneskôr však do 30. apríla 2021.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Partnerská dohoda môže byť predložená spolu s príslušným ročným národným programom reforiem.

3.  Partnerská dohoda môže byť predložená spolu s príslušným ročným národným programom reforiem a národným plánom v oblasti energetiky a klímy.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vybrané ciele politiky spolu s uvedením a odôvodnením fondov a programov, ktoré budú sledovať tieto ciele politiky, a v prípade potreby aj odôvodnenie rozhodnutia použiť spôsob čerpania z fondu InvestEU, s prihliadnutím na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny;

a)  vybrané ciele politiky spolu s uvedením a odôvodnením fondov a programov, ktoré budú sledovať tieto ciele politiky, pričom sa zohľadnia a uvedú príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny a regionálne výzvy;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  prehľad možností politiky a hlavných výsledkov očakávaných pre každý z fondov, v prípade potreby aj na základe využitia fondu InvestEU;

i)  prehľad možností politiky a hlavných výsledkov očakávaných pre každý z fondov;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  koordináciu, vymedzenie a komplementaritu medzi fondmi, a ak je to vhodné, koordináciu medzi vnútroštátnymi a regionálnymi programami;

ii)  koordináciu, vymedzenie a komplementaritu medzi fondmi, a ak je to vhodné, koordináciu medzi vnútroštátnymi a regionálnymi programami, najmä pokiaľ ide o strategické plány SPP uvedené v nariadení (EÚ) [...] (ďalej len „nariadenie o strategických plánoch SPP“);

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  komplementaritu medzi fondmi a inými nástrojmi Únie vrátane strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE;

iii)  komplementaritu a synergiu medzi fondmi a inými nástrojmi Únie vrátane strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE a prípadne projektov financovaných v rámci programu Horizont Európa;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iii a)  plnenie cieľov, politík a opatrení v rámci národných plánov v oblasti energetiky a klímy;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  predbežnú finančnú alokáciu z každého z fondov podľa cieľa politiky na vnútroštátnej úrovni, pričom sa rešpektujú pravidlá pre jednotlivé fondy, pokiaľ ide o tematickú koncentráciu;

c)  predbežnú finančnú alokáciu z každého z fondov podľa cieľa politiky na vnútroštátnej a prípadne na regionálnej úrovni, pričom sa rešpektujú pravidlá pre jednotlivé fondy, pokiaľ ide o tematickú koncentráciu;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v prípade potreby rozdelenie finančných zdrojov podľa kategórie regiónov vypracované v súlade s článkom 102 ods. 2 a sumy alokácií navrhované na prevod medzi kategóriami regiónov podľa článku 105;

d)  rozdelenie finančných zdrojov podľa kategórie regiónov vypracované v súlade s článkom 102 ods. 2 a sumy alokácií navrhované na prevod medzi kategóriami regiónov podľa článku 105;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  sumy, ktorými sa má prispieť do fondu InvestEU, podľa fondu a kategórie regiónov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  zhrnutie akcií, ktoré dotknutý členský štát vykoná, aby posilnil svoju administratívnu kapacitu na implementáciu fondov.

g)  zhrnutie akcií, ktoré dotknutý členský štát vykoná, aby posilnil svoju administratívnu kapacitu na implementáciu fondov a svoj systém riadenia a kontroly.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  v prípade potreby integrovaný prístup k riešeniu demografických výziev a/alebo osobitných potrieb regiónov a oblastí;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

g b)  stratégia pre komunikáciu a viditeľnosť.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

EIB sa môže na žiadosť členských štátov podieľať na príprave partnerskej dohody, ako aj na činnostiach súvisiacich s prípravou operácií, finančných nástrojov a verejno-súkromných partnerstiev.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o cieľ Európska územná spolupráca (Interreg), partnerská dohoda obsahuje iba zoznam plánovaných programov.

Pokiaľ ide o cieľ Európska územná spolupráca (Interreg), partnerská dohoda obsahuje iba zoznam plánovaných programov a cezhraničných investičných potrieb v príslušnom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia posúdi partnerskú dohodu a jej súlad s týmto nariadením a s pravidlami pre jednotlivé fondy. Vo svojom posúdení Komisia predovšetkým zohľadní príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny.

1.  Komisia posúdi partnerskú dohodu a jej súlad s týmto nariadením a s pravidlami pre jednotlivé fondy. Vo svojom posúdení Komisia zohľadní ustanovenia článkov 4 a 6, príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny, ako aj opatrenia spojené s integrovanými národnými plánmi v oblasti energetiky a klímy a spôsob, akým sa tieto plány riešia.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže vzniesť pripomienky do troch mesiacov od dátumu predloženia partnerskej dohody členským štátom.

2.  Komisia môže vzniesť pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu predloženia partnerskej dohody členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členský štát partnerskú dohodu preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie.

3.  Členský štát partnerskú dohodu preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie do jedného mesiaca od dátumu ich predloženia.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení partnerskej dohody najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa, keď dotknutý členský štát predložil túto partnerskú dohodu. Partnerská dohoda sa nemení.

4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení partnerskej dohody najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa, keď dotknutý členský štát prvýkrát predložil túto partnerskú dohodu. Partnerská dohoda sa nemení.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu v partnerskej dohode alebo v žiadosti o zmenu programu alokovať sumu z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a ENRF, ktorou sa má prispieť do fondu InvestEU a ktorá sa má poskytnúť z rozpočtových záruk. Suma, ktorou sa má prispieť do fondu InvestEU, nepresahuje 5 % celkovej alokácie z každého fondu, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov. Tieto príspevky nepredstavujú prevody zdrojov podľa článku 21.

1.  Od 1. januára 2023 členské štáty môžu, so súhlasom dotknutých riadiacich orgánov, v žiadosti o zmenu programu alokovať až 1 % zo zdrojov EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a ENRF, ktorým sa má prispieť do fondu InvestEU a ktoré sa má poskytnúť z rozpočtových záruk. Až 2,5 % celkovej alokácie z každého fondu sa môže ďalej prideliť do fondu InvestEU v rámci v rámci preskúmania v polovici obdobia. Tieto príspevky sú k dispozícii na investície v súlade s cieľmi politiky súdržnosti a v rovnakej kategórii regiónov, na ktoré sa zameriavajú pôvodné fondy. V prípade každého príspevku z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu do fondu InvestEU sa uplatňujú základné podmienky opísané v článku 11 a v prílohách III a IV tohto nariadenia. Alokovať možno len zdroje z budúcich kalendárnych rokov.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o partnerskú dohodu, môžu sa alokovať zdroje zo súčasného kalendárneho roka a z budúcich kalendárnych rokov. Pokiaľ ide o žiadosť o zmenu programu, môžu sa alokovať iba zdroje z budúcich kalendárnych rokov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Suma podľa odseku 1 sa použije na tvorbu rezerv časti záruky EÚ v rámci zložky členského štátu.

3.  Suma podľa odseku 1 sa použije na tvorbu rezerv časti záruky EÚ v rámci zložky príslušného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že do 31. decembra 2021 nebola uzavretá dohoda o príspevku podľa článku [9] [nariadenia o fonde InvestEU] týkajúca sa sumy podľa odseku 1 alokovanej v partnerskej dohode, členský štát predloží žiadosť o zmenu programu alebo programov na použitie zodpovedajúcej sumy.

V prípade, že do 31. decembra 2023 nebola uzavretá dohoda o príspevku podľa článku [9] [nariadenia o fonde InvestEU] týkajúca sa sumy podľa odseku 1, členský štát predloží žiadosť o zmenu programu alebo programov na použitie zodpovedajúcej sumy.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dohoda o príspevku týkajúca sa sumy podľa odseku 1 alokovanej v žiadosti o zmenu programu sa uzatvára súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene programu.

Dohoda o príspevku týkajúca sa sumy podľa odseku 1 alokovanej v žiadosti o zmenu programu sa uzatvára respektíve mení súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene programu.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak nebola dohoda o záruke podľa článku [9] [nariadenia o fonde InvestEU] uzatvorená do deviatich mesiacov od schválenia dohody o príspevku, zodpovedajúce sumy vyplatené do spoločného rezervného fondu ako rezervy sa prevedú späť do programu alebo programov a členský štát predloží zodpovedajúcu žiadosť o zmenu programu.

5.  Ak nebola dohoda o záruke podľa článku [9] [nariadenia o fonde InvestEU] uzatvorená do deviatich mesiacov od schválenia dohody o príspevku, zodpovedajúce sumy vyplatené do spoločného rezervného fondu ako rezervy sa prevedú späť do pôvodného programu alebo programov a členský štát predloží zodpovedajúcu žiadosť o zmenu programu. V tomto konkrétnom prípade možno zdroje z uplynulých kalendárnych rokov meniť, dokým sa záväzky ešte nesplnili.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Zdroje vytvorené zo súm alebo pripísateľné sumám, ktoré sa prispeli do fondu InvestEU, a poskytnuté prostredníctvom rozpočtových záruk sa sprístupnia členskému štátu a použijú na podporu v súlade s rovnakým cieľom alebo rovnakými cieľmi vo forme finančných nástrojov.

7.  Zdroje vytvorené zo súm alebo pripísateľné sumám, ktoré sa prispeli do fondu InvestEU, a poskytnuté prostredníctvom rozpočtových záruk sa sprístupnia členskému štátu a miestnemu alebo regionálnemu orgánu, ktorého sa príspevok týka, a použijú sa na podporu v súlade s rovnakým cieľom alebo rovnakými cieľmi vo forme finančných nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa pre každý špecifický cieľ stanovujú nevyhnutné podmienky na účinnú a efektívnu implementáciu („základné podmienky“).

V tomto nariadení sa pre každý špecifický cieľ stanovujú nevyhnutné podmienky na účinnú a efektívnu implementáciu („základné podmienky“). Základné podmienky sa uplatňujú v rozsahu, v akom prispievajú k plneniu špecifických cieľov programu.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri príprave programu alebo zavádzaní nového špecifického cieľa v rámci zmeny programu členský štát posúdi, či sú tieto základné podmienky spojené s vybraným špecifickým cieľom splnené. Základná podmienka je splnená, ak sú splnené všetky súvisiace kritériá. Členský štát uvedie v každom programe alebo v zmene programu splnené a nesplnené základné podmienky a ak sa domnieva, že základná podmienka bola splnená, poskytne dôkaz.

2.  Pri príprave programu alebo zavádzaní nového špecifického cieľa v rámci zmeny programu členský štát posúdi, či sú tieto základné podmienky spojené s vybraným špecifickým cieľom splnené. Základná podmienka je splnená, ak sú splnené všetky súvisiace kritériá. Členský štát uvedie v každom programe alebo v zmene programu splnené a nesplnené základné podmienky a ak sa domnieva, že základná podmienka bola splnená, poskytne dôkaz. Na žiadosť členského štátu môže EIB prispievať k posudzovaniu akcií potrebných na splnenie príslušných základných podmienok.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 3 vykoná posúdenie a informuje členský štát, keď súhlasí so splnením.

Komisia do dvoch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 3 vykoná posúdenie a informuje členský štát, keď súhlasí so splnením.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia nesúhlasí s posúdením členského štátu, informuje o tom členský štát a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky do jedného mesiaca.

Ak Komisia nesúhlasí s posúdením členského štátu, informuje o tom členský štát a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky maximálne do dvoch mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výdavky týkajúce sa operácií, ktoré sú spojené so špecifickým cieľom, sa nemôžu zahrnúť do žiadostí o platbu, kým Komisia neinformuje členský štát o splnení základnej podmienky podľa odseku 4.

Výdavky týkajúce sa operácií, ktoré sú spojené so špecifickým cieľom alebo v prípade EPFRV sú spojené s príslušnou intervenciou, sa môžu tiež zahrnúť do žiadostí o platbu pred tým, než Komisia informuje členský štát o splnení základnej podmienky podľa odseku 4, čím nie je dotknuté pozastavenie preplácania do splnenia podmienky.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa Komisia domnieva, že základná podmienka už nie je splnená, informuje členský štát a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky do jedného mesiaca. Ak Komisia dospeje k záveru, že nesplnenie základnej podmienky pretrváva, výdavky týkajúce sa príslušného špecifického cieľa nemôžu byť zahrnuté do žiadostí o platbu od dátumu, keď Komisia informuje v tomto zmysle členský štát.

Ak sa Komisia domnieva, že základná podmienka už nie je splnená, informuje členský štát a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky do jedného mesiaca. Ak Komisia dospeje k záveru, že nesplnenie základnej podmienky pretrváva, výdavky týkajúce sa príslušného špecifického cieľa alebo v prípade EPFRV príslušnej intervencie nemôžu byť zahrnuté do žiadostí o platbu od dátumu, keď Komisia informuje v tomto zmysle členský štát.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát zriadi výkonnostný rámec, ktorý umožní monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ o výkonnosti programu počas jeho implementácie a prispeje k meraniu celkovej výkonnosti fondov.

Členský štát v prípade potreby v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi zriadi výkonnostný rámec, ktorý umožní monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ o výkonnosti programu počas jeho implementácie a prispeje k meraniu celkovej výkonnosti fondov.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Čiastkové ciele a cieľové hodnoty sa zavedú pre každý špecifický cieľ v rámci programu s výnimkou technickej pomoci a špecifického cieľa, ktorým sa rieši materiálna deprivácia v súlade s článkom [4 písm. c) bodom vii)] nariadenia o ESF+.

2.  Čiastkové ciele a cieľové hodnoty sa zavedú pre každý špecifický cieľ v rámci programu s výnimkou technickej pomoci a špecifického cieľa, ktorým sa rieši materiálna deprivácia v súlade s článkom [4 ods. 1 bodom xi)] nariadenia o ESF+.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu preskúmajú členské štáty každý program, pričom zohľadnia tieto prvky:

1.  V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu preskúmajú členské štáty a príslušné riadiace orgány každý program, pričom zohľadnia tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v roku 2024;

a)  nové výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v roku 2024 a ciele určené pri vykonávaní integrovaných národných plánov v oblasti klímy a energetiky, ak je to relevantné;

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sociálno-ekonomickú situáciu v príslušnom členskom štáte alebo regióne;

b)  sociálno-ekonomická situáciu v príslušnom členskom štáte alebo regióne vrátane stavu vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv a územných potrieb s cieľom znížiť rozdiely, ako aj hospodárske a sociálne nerovnosti;

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

d a)  akýkoľvek významný negatívny finančný, hospodársky alebo sociálny vývoj, ktorý si vyžaduje úpravu programov, a to aj v dôsledku symetrických alebo asymetrických otrasov v členských štátoch a ich regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Žiadosť o zmenu každého programu predloží členský štát Komisii v súlade s článkom 19 ods. 1. do 31. marca 2025. Členský štát musí túto zmenu zdôvodniť na základe prvkov stanovených v odseku 1.

V súlade s výsledkom preskúmania predloží členský štát žiadosť o zmenu každého programu Komisii v súlade s článkom 19 ods. 1. do 31. marca 2025, alebo vyhlási, že nežiada o zmenu. Členský štát musí túto zmenu zdôvodniť na základe prvkov stanovených v odseku 1, alebo prípadne uvedie dôvody, prečo nežiada o zmenu programu.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  alokácie finančných zdrojov podľa priorít vrátane súm na roky 2026 a 2027;

a)  revidované počiatočné alokácie finančných zdrojov podľa priorít vrátane súm na roky 2026 a 2027;

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b a)  prípadnú výšku príspevkov do nástroja InvestEU podľa fondu a prípadne a podľa kategórie regiónu;

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Komisia prijme do 31. marca 2026 správu, v ktorej budú zhrnuté výsledky preskúmania uvedeného v odsekoch 1 a 2. Komisia predloží správu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadosť Komisie adresovaná členskému štátu v súlade s odsekom 1 musí byť odôvodnená, s prihliadnutím na potrebu podporovať vykonávanie príslušných odporúčaní a musia sa v nej uviesť programy alebo priority, ktorých sa to podľa jej názoru týka, a povahu očakávaných zmien.

2.  Žiadosť Komisie adresovaná členskému štátu v súlade s odsekom 1 musí byť odôvodnená na základe hodnotenia, s prihliadnutím na potrebu podporovať vykonávanie príslušných odporúčaní a musia sa v nej uviesť programy alebo priority, ktorých sa to podľa jej názoru týka, a povahu očakávaných zmien.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak členský štát neprijme účinné opatrenie v reakcii na žiadosť podanú v súlade s odsekom 1 do termínov stanovených v odsekoch 3 a 4, Komisia môže v súlade s článkom 91 pozastaviť všetky platby alebo ich časť na príslušné programy alebo priority.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží Rade návrh na pozastavenie všetkých záväzkov alebo platieb alebo ich časti na jeden alebo viaceré programy členského štátu v prípadoch, keď:

Po zohľadnení hospodárskej a sociálnej situácie v príslušnom členskom štáte a dosahu plánovaného pozastavenia na hospodárstvo Komisia predloží Rade návrh na postupné pozastavenie všetkých záväzkov alebo ich časti na jeden alebo viaceré programy členského štátu v prípadoch, keď:

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prioritné je pozastavenie záväzkov; platby sa pozastavia len vtedy, keď sú potrebné okamžité opatrenia a v prípade závažného nedodržiavania predpisov. Pozastavenie platieb sa uplatňuje na žiadosti o platbu predložené pre dotknuté programy po dátume rozhodnutia o pozastavení.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh Komisie na pozastavenie záväzkov sa považuje za prijatý Radou, ak Rada nerozhodne vykonávacím aktom o zamietnutí takéhoto návrhu kvalifikovanou väčšinou v lehote jedného mesiaca od predloženia návrhu Komisie.

Návrh Komisie na pozastavenie záväzkov sa považuje za prijatý Radou, ak Rada nerozhodne vykonávacím aktom o zamietnutí takéhoto návrhu kvalifikovanou väčšinou v lehote troch mesiacov od predloženia návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rada prijme rozhodnutie formou vykonávacieho aktu na návrh Komisie uvedený v odseku 7, pokiaľ ide o pozastavenie platieb.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Rozsah a úroveň pozastavenia záväzkov alebo platieb, ktoré sa má uložiť, musia byť primerané, musia dodržiavať rovnosť zaobchádzania medzi členskými štátmi a zohľadňovať hospodárske a sociálne okolnosti v dotknutom členskom štáte, najmä mieru nezamestnanosti, mieru chudoby a sociálneho vylúčenia v dotknutom členskom štáte vo vzťahu k priemeru Únie a vplyv pozastavenia na hospodárstvo dotknutého členského štátu. Vplyv pozastavení na programy kritického významu na riešenie nepriaznivých ekonomických alebo sociálnych podmienok je osobitným faktorom, ktorý sa zohľadňuje.

9.  Rozsah a úroveň pozastavenia záväzkov, ktoré sa má uložiť, musia byť primerané, musia dodržiavať rovnosť zaobchádzania medzi členskými štátmi a zohľadňovať hospodárske a sociálne okolnosti v dotknutom členskom štáte, najmä mieru nezamestnanosti, mieru chudoby a sociálneho vylúčenia v dotknutom členskom štáte vo vzťahu k priemeru Únie a vplyv pozastavenia na hospodárstvo dotknutého členského štátu. Vplyv pozastavení na programy kritického významu na riešenie nepriaznivých ekonomických, sociálnych alebo štrukturálnych podmienok je osobitným faktorom, ktorý sa zohľadňuje pred rozhodnutím o pozastavení záväzkov a oznámi sa Rade a Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 10 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pozastavenie záväzkov podlieha nižšiemu z týchto stropov: maximálne 25 % záväzkov týkajúcich sa nasledujúceho kalendárneho roka pre fondy alebo 0,25 % nominálneho HDP v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

Pozastavenie záväzkov podlieha nižšiemu z týchto stropov: maximálne 20 % záväzkov týkajúcich sa nasledujúceho kalendárneho roka pre fondy alebo 0,20 % nominálneho HDP v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 10 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade pretrvávajúceho nedodržiavania môže pozastavenie záväzkov prekročiť maximálne percentuálne hodnoty uvedené v prvom pododseku.

V prípade pretrvávajúceho nedodržiavania pozastavenie záväzkov podlieha stropu dvojnásobku maximálnej percentuálnej hodnoty uvedenej v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 11 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie o zrušení pozastavenia platieb prijme Rada na návrh Komisie, ak sú splnené príslušné podmienky stanovené v prvom pododseku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11 a.  Postupy uvedené v odsekoch 7 až 11 sa uplatňujú iba vtedy, keď:

 

a) už boli zavedené nástroje správy hospodárskych záležitostí,

 

b) tieto nástroje sa ukázali ako nedostatočné na zlepšenie makroekonomickej a fiškálnej stability a

 

c) jeden z prípadov uvedených v odseku 7 písm. a) až e) predstavuje riziko pre výdavky v rámci politiky súdržnosti v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 12 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia informuje Európsky parlament o uplatňovaní tohto článku. Predovšetkým Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament v prípade, keď niektorý členský štát spĺňa niektorú z podmienok stanovených v odseku 7, a poskytne mu údaje o fondoch a programoch, ktoré by mohli byť predmetom pozastavenia záväzkov.

Komisia informuje Európsky parlament o uplatňovaní tohto článku. Predovšetkým Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament v prípade, keď niektorý členský štát spĺňa niektorú z podmienok stanovených v odseku 7, a uvedie dôvody svojho návrhu a údaje o fondoch a programoch, ktoré by mohli byť predmetom pozastavenia záväzkov, ako aj očakávaný vplyv tohto pozastavenia na hospodárstvo členského štátu, na účely štruktúrovaného dialógu s cieľom zabezpečiť zmysluplnú diskusiu a uľahčiť transparentný proces presadzovania. Komisia informuje Európsky parlament pred predložením návrhu o pozastavení záväzkov.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 12 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament môže pozvať Komisiu na štruktúrovaný dialóg o uplatňovaní tohto článku, najmä s ohľadom na prenos informácií uvedených v prvom pododseku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 12 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia postúpi návrh na pozastavenie záväzkov alebo návrh na zrušenie takéhoto pozastavenia Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia postúpi návrh na pozastavenie záväzkov alebo návrh na zrušenie takéhoto pozastavenia Európskemu parlamentu a Radeihneď po jeho prijatí, pričom návrh odôvodní.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13.  Odseky 1 až 12 sa nevzťahujú na priority ani programy v súlade s článkom [4 písm. c) bodom v) zarážkou ii)] nariadenia o ESF+.

13.  Odseky 1 až 12 sa nevzťahujú na priority ani programy v súlade s článkom [4 ods. 1 bodom xi)] nariadenia o ESF+.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty pripravujú programy na implementáciu fondov na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

1.  Členské štáty pripravujú v spolupráci s partnermi uvedenými v článku 6 programy na implementáciu fondov na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program musí zahŕňať priority. Každá priorita zodpovedá jednému cieľu politiky alebo technickej pomoci. Priorita zodpovedajúca cieľu politiky pozostáva z jedného alebo viacerých špecifických cieľov. Jednému cieľu politiky môže zodpovedať aj viac než jedna priorita.

Program musí zahŕňať priority. Každá priorita zodpovedá jednému alebo viacerým cieľom politiky alebo technickej pomoci. Priorita zodpovedajúca cieľu politiky pozostáva z jedného alebo viacerých špecifických cieľov. Jednému cieľu politiky môže zodpovedať aj viac než jedna priorita.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  hospodárske, sociálne a územné rozdiely s výnimkou programov podporovaných z ENRF;

i)  hospodárske, sociálne a územné rozdiely, ako aj nerovnosti s výnimkou programov podporovaných z ENRF;

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  zlyhania trhov, investičné potreby a komplementarita s ďalšími formami podpory;

ii)  zlyhania trhov, investičné potreby a komplementarita a synergie s ďalšími formami podpory;

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a ďalších relevantných odporúčaniach Únie určených danému členskému štátu;

iii)  výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny;

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  výzvy v oblasti administratívnej kapacity a spravovania;

iv)  výzvy v oblasti administratívnej kapacity a spravovania a opatrenia na zjednodušenie;

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod iva (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iv a)  integrovaný prístup k riešeniu negatívnych demografických trendov, ak je to potrebné;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod via (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

vi a)  výzvy a súvisiace ciele určené v rámci národných plánov v oblasti energetiky a klímy a Európskeho piliera sociálnych práv;

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod vii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vii)  v prípade programov podporovaných z fondov AMIF, ISF a BMVI pokrok pri implementácii príslušného acquis Únie a akčných plánov;

vii)  v prípade programov podporovaných z fondov AMIF, ISF a BMVI pokrok pri implementácii príslušného acquis Únie a akčných plánov, ako aj zistené nedostatky;

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  súvisiace typy akcií vrátane zoznamu plánovaných operácií strategického významu a ich očakávaného príspevku k splneniu týchto cieľov a v prípade potreby aj k realizácii makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti;

i)  súvisiace typy akcií vrátane indikatívneho zoznamu a časového plánu plánovaných operácií strategického významu a ich očakávaného príspevku k splneniu týchto cieľov a v prípade potreby aj k realizácii makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti;

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iii a)  akcie zabezpečujúce rovnosť, začlenenie a nediskrimináciu;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v)  medziregionálne a nadnárodné činnosti, ktorých prijímatelia sa nachádzajú aspoň v jednom ďalšom členskom štáte;

v)  medziregionálne, cezhraničné a nadnárodné činnosti, ktorých prijímatelia sa nachádzajú aspoň v jednom ďalšom členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod v a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

va)  udržateľnosť investícií;

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

viia)  opis, ako sa má dosiahnuť komplementarita a súčinnosť s inými fondmi a nástrojmi;

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  navrhovaný prístup k informovaniu o programe a jeho zviditeľneniu prostredníctvom vymedzenia jeho cieľov, cieľových skupín, komunikačných kanálov, dosahu v sociálnych médiách, plánovaného rozpočtu a príslušných ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie;

i)  navrhovaný prístup k informovaniu o programe a jeho zviditeľneniu vymedzením jeho cieľov, cieľových skupín, komunikačných kanálov, prípadne dosahu v sociálnych médiách, ako aj plánovaného rozpočtu a príslušných ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie;

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  riadiaci orgán, orgán auditu a orgán, ktorý od Komisie dostáva platby.

j)  riadiaci orgán, orgán auditu, orgán plniaci účtovnú funkciu podľa článku 70 a orgán, ktorý od Komisie dostáva platby.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Písmená c) a d) tohto odseku sa nevzťahujú na špecifický cieľ stanovený v článku [4 písm. c) bodom vii)] nariadenia o ESF+.

Písmená c) a d) tohto odseku sa nevzťahujú na špecifický cieľ stanovený v článku [4 ods. 1 bode xi)] nariadenia o ESF+.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

K programu sa pripojí environmentálna správa obsahujúca relevantné informácie o účinkoch na životné prostredie v súlade so smernicou 2001/42/ES a zohľadňujúca potreby zmierňovania zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu predložených v súlade s článkom 16 obsahuje tabuľka uvedená v odseku 3 písm. f) bode ii) len sumy na roky 2021 až 2025.

6.  V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu predložených v súlade s článkom 16 obsahuje tabuľka uvedená v odseku 3 písm. f) bode ii) sumy na roky 2021 až 2027.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17a

 

Tieto všeobecné ustanovenia sa uplatňujú na akciu miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci iniciatívy Leader, ako je uvedené v článku 71 návrhu nariadenia XX o strategických plánoch (číslo nového nariadenia o strategických plánoch SPP), keďže táto iniciatíva prispieva k harmonickému ekonomickému a sociálnemu rozvoju vidieckych území. Táto akcia sa vykonáva výlučne v kontexte ustanovení stanovených v kapitole II nariadenia (územný rozvoj). Dotknutá intervencia rešpektuje ciele trvalo udržateľného rozvoja (New York, 2015), záväzky vyplývajúce z dohody o klíme (COP21) a Európsky pilier sociálnych práv a prispieva k ich vykonávaniu.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia posúdi programy a ich súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy, ako aj ich súlad s partnerskou dohodou. Vo svojom posúdení Komisia predovšetkým zohľadní príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny.

1.  Komisia posúdi programy a ich súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy, ako aj ich súlad s partnerskou dohodou. Vo svojom posúdení Komisia predovšetkým zohľadní príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny, ako aj príslušné výzvy identifikované pri vykonávaní integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy a Európskeho piliera sociálnych práv a spôsob ich riešenia.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže vzniesť svoje pripomienky do troch mesiacov od dátumu predloženia programu členským štátom.

2.  Komisia môže vzniesť svoje pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu predloženia programu členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členský štát program preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie.

3.  Členský štát program preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie do dvoch mesiacov od ich predloženia.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení programu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol tento program predložený členským štátom.

4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení programu najneskôr do piatich mesiacov odo dňa, keď bol tento program prvýkrát predložený členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia posúdi zmenu a jej súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy vrátane požiadaviek na úrovni členských štátov a svoje pripomienky môže predložiť do troch mesiacov od predloženia zmeneného programu.

2.  Komisia posúdi zmenu a jej súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy vrátane požiadaviek na úrovni členských štátov a svoje pripomienky môže predložiť do dvoch mesiacov od predloženia zmeneného programu.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členský štát zmenený program preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie.

3.  Členský štát zmenený program preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie do dvoch mesiacov od ich predloženia.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia schváli zmenu programu najneskôr 6 mesiacov po jeho predložení členským štátom.

4.  Komisia schváli zmenu programu najneskôr 3 mesiace po jeho predložení členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát môže počas programového obdobia previesť maximálne 5 % počiatočnej alokácie na prioritu a maximálne do výšky 3 % programového rozpočtu na inú prioritu v rámci rovnakého fondu rovnakého programu. V prípade programov podporovaných z EFRR a ESF+ sa prevod týka len alokácií pre rovnakú kategóriu regiónov.

Členský štát môže počas programového obdobia previesť maximálne 7 % počiatočnej alokácie na prioritu a maximálne do výšky 5 % programového rozpočtu na inú prioritu v rámci rovnakého fondu rovnakého programu. Členský štát pritom rešpektuje kódex správania stanovený delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 240/2014. V prípade programov podporovaných z EFRR a ESF+ sa prevod týka len alokácií pre rovnakú kategóriu regiónov.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V prípade úprav, ktoré sú výlučne jazykového alebo redakčného charakteru a ktoré nemajú vplyv na implementáciu programu, sa schválenie zo strany Komisie nevyžaduje. Členské štáty informujú o takýchto úpravách Komisiu.

6.  V prípade úprav, ktoré sú výlučne jazykového, technického alebo redakčného charakteru a ktoré nemajú vplyv na implementáciu programu, sa schválenie zo strany Komisie nevyžaduje. Členské štáty informujú o takýchto úpravách Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Fondy EFRR a ESF+ môžu komplementárnym spôsobom a najviac do výšky 10 % podpory z týchto fondov na každú prioritu programu financovať operáciu alebo jej časť, ktorej náklady sú oprávnené na podporu z iného fondu na základe pravidiel oprávnenosti platných pre daný fond za predpokladu, že tieto náklady sú potrebné na implementáciu.

2.  Fondy EFRR a ESF+ môžu komplementárnym spôsobom a najviac do výšky 15 % podpory z týchto fondov na každú prioritu programu financovať operáciu alebo jej časť, ktorej náklady sú oprávnené na podporu z iného fondu na základe pravidiel oprávnenosti platných pre daný fond za predpokladu, že tieto náklady sú potrebné na implementáciu.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu požiadať o prevod maximálne 5 % finančných alokácií programu z ktoréhokoľvek fondu do ktoréhokoľvek iného fondu v rámci zdieľaného riadenia alebo do ktoréhokoľvek nástroja v rámci priameho alebo nepriameho riadenia.

1.  Ak to monitorovací výbor programu odsúhlasí, v záujme zabezpečenia pružnosti môžu členské štáty požiadať o prevod maximálne 5 % finančných alokácií programu z ktoréhokoľvek fondu do Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prevedené zdroje sa implementujú v súlade s pravidlami fondu alebo nástroja, do ktorého sú zdroje prevedené, a v prípade prevodov do nástrojov v rámci priameho alebo nepriameho riadenia v prospech dotknutého členského štátu.

2.  Prevedené zdroje sa implementujú v súlade s pravidlami fondu alebo nástroja, do ktorého sú zdroje prevedené.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V žiadostiach podľa odseku 1 sa stanoví celková suma prevedená za každý rok podľa fondu a kategórie regiónov, ak je to relevantné, musí byť plne odôvodnená a musí k nej byť priložený revidovaný program alebo programy, z ktorých sa zdroje prevádzajú v súlade s článkom 19, s uvedením informácie o tom, do ktorého iného fondu alebo nástroja sa sumy prevádzajú.

3.  V žiadostiach podľa odseku 1 sa stanoví celková suma prevedená za každý rok podľa fondu a kategórie regiónov, ak je to relevantné, musí byť plne odôvodnená vzhľadom na komplementaritu a vplyv, ktorý sa má dosiahnuť, a musí k nej byť priložený revidovaný program alebo programy, z ktorých sa zdroje prevádzajú v súlade s článkom 19, s uvedením informácie o tom, do ktorého iného fondu alebo nástroja sa sumy prevádzajú.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Hlava 3 – kapitola 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

KAPITOLA Ia – Veľké projekty

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21 a

 

Obsah

 

V rámci programu alebo programov sa z EFRR a Kohézneho fondu môže podporiť operácia zahŕňajúca série prác, činností alebo služieb určených svojím charakterom na uskutočnenie nedeliteľnej úlohy presnej ekonomickej alebo technickej povahy, ktorá má presne určené ciele a ktorej celkové oprávnené náklady presahujú 100 000 000 EUR („veľký projekt“). Finančné nástroje sa nepovažujú za veľké projekty.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 21 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21b

 

Informácie potrebné na schválenie veľkého projektu

 

Riadiaci orgán pred schválením veľkého projektu predloží Komisii tieto informácie:

 

a) podrobné údaje týkajúce sa orgánu, ktorý má byť zodpovedný za realizáciu veľkého projektu a jeho kapacita;

 

b) opis investície a jej umiestnenia;

 

c) celkové náklady a celkové oprávnené náklady;

 

d) zrealizované štúdie uskutočniteľnosti vrátane analýzy možností a výsledky;

 

e) analýzu nákladov a prínosov vrátane hospodárskej a finančnej analýzy a posúdenie rizika;

 

f) analýzu vplyvu na životné prostredie so zohľadnením prispôsobenia sa na zmenu klímy a potrieb jej zmierňovania a odolnosti voči katastrofám;

 

g) vysvetlenie, ako je veľký projekt v súlade s príslušnými prioritami dotknutého programu alebo programov a jeho očakávaný príspevok k dosiahnutiu osobitných cieľov uvedených priorít a očakávaný príspevok k sociálno-ekonomickému rozvoju;

 

h) finančný plán uvádzajúci celkové plánované finančné prostriedky a plánovanú podporu z fondov, EIB a všetkých ostatných zdrojov financovania spolu s fyzickými a finančnými ukazovateľmi monitorovania pokroku vzhľadom na identifikované riziká;

 

i) harmonogram realizácie veľkého projektu, a ak sa očakáva, že obdobie realizácie bude dlhšie ako programové obdobie, etapy, na ktoré sa požaduje podpora z fondov počas programového obdobia.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 21c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21 c

 

Rozhodnutie o veľkom projekte

 

1. Komisia posúdi veľký projekt na základe informácií uvedených v článku 21b s cieľom zistiť, či je požadovaný finančný príspevok na veľký projekt vybraný riadiacim orgánom odôvodnený. Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení finančného príspevku na vybraný veľký projekt najneskôr tri mesiace od dátumu poskytnutia informácií uvedených v článku 21b.

 

2. Schválenie Komisie podľa odseku 1 je podmienené uzavretím prvej zmluvy o diele alebo, v prípade operácií realizovaných v rámci štruktúr verejno-súkromných partnerstiev, podpísaním zmluvy o verejno-súkromných partnerstvách medzi orgánom verejnej moci a subjektom súkromného sektora do troch rokov od dátumu schválenia.

 

3. Ak Komisia neschváli finančný príspevok na vybraný veľký projekt, vo svojom rozhodnutí uvedie dôvody zamietnutia.

 

4. Veľké projekty predložené Komisii na schválenie podľa odseku 1 sa uvedú na zozname veľkých projektov programu.

 

5. Výdavky súvisiace s veľkým projektom sa môžu do žiadosti o platbu zahrnúť po predložení veľkého projektu na schválenie v zmysle v odseku 1. Ak Komisia veľký projekt vybraný riadiacim orgánom neschváli, vyhlásenie o výdavkoch sa musí po stiahnutí žiadosti členským štátom alebo po prijatí rozhodnutia Komisie zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

 

(Tento pozmeňujúci návrh si bude vyžadovať následné úpravy v prílohe V.)

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  iný územný nástroj na podporu iniciatív, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované pre EFRR v rámci cieľa politiky uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. e).

c)  iný územný nástroj na podporu iniciatív, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované v rámci cieľa politiky uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. e).

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 

 

Členské štáty zabezpečia súdržnosť a koordináciu, keď sú stratégie miestneho rozvoja financované z viac ako jedného fondu.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  geografickú oblasť, na ktorú sa stratégia vzťahuje;

a)  geografickú oblasť, na ktorú sa stratégia vzťahuje, vrátane hospodárskych, sociálnych a environmentálnych prepojení;

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  opis zapojenia partnerov do prípravy a plnenia stratégie v súlade s článkom 6.

d)  opis zapojenia partnerov do prípravy a plnenia stratégie podľa článku 6.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zodpovednosť sa prípravu územných stratégií nesú príslušné mestské, miestne alebo iné územné orgány alebo subjekty.

2.  Zodpovednosť za prípravu a schválenie územných stratégií nesú príslušné regionálne, miestne a iné verejné orgány. Už existujúce strategické dokumenty týkajúce sa predmetných území sa môžu aktualizovať a použiť ako územné stratégie.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, nebol do územnej stratégie zahrnutý, výber operácií vykonajú alebo sa doň zapoja príslušné mestské, miestne alebo iné územné orgány alebo subjekty.

Ak zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, nebol zaradený do územnej stratégie, vyberú sa príslušné regionálne, miestne alebo iné územné orgány alebo subjekty, alebo sa zapoja do výberu operácií.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Pri príprave územných stratégií orgány, ktoré sú uvedené v odseku 2, spolupracujú s príslušnými riadiacimi orgánmi s cieľom určiť rozsah, v akom sa operácie majú podporovať v rámci príslušného programu.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak mestské, miestne alebo iné územné orgány vykonávajú úlohy patriace do zodpovednosti riadiaceho orgánu, ktoré sú iné než výber operácií, riadiaci orgán určí daný mestský miestny alebo iný územný orgán za sprostredkovateľský orgán.

4.  Ak regionálne, miestne alebo iné verejné orgány alebo iný subjekt vykonávajú úlohy patriace do zodpovednosti riadiaceho orgánu, ktoré sú iné než výber operácií, riadiaci orgán určí daný mestský miestny alebo iný územný orgán za sprostredkovateľský orgán.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vybrané operácie môžu byť podporované v rámci viac ako jednej priority toho istého programu.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak stratégia plnená podľa článku 23 zahŕňa investície, ktoré získajú podporu z jedného alebo viacerých fondov, jedného alebo viacerých programov alebo z viac ako jednej priority toho istého programu, akcie sa môžu realizovať ako integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

1.  Ak stratégia plnená podľa článku 23 zahŕňa investície, ktoré získajú podporu z jedného alebo viac ako jedného fondu, jedného alebo viacerých programov alebo z viac ako jednej priority toho istého programu, akcie sa môžu realizovať ako integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“). Ak je to vhodné, každá IÚI môže byť doplnená finančnou pomocou z EPFRV.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, nebol zaradený do územnej stratégie, príslušné regionálne, miestne, iné verejné orgány alebo subjekty sa zapoja do výberu operácií.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Miestny rozvoj vedený komunitou sa môže podporovať aj z fondov EFRR, ESF a ENRF.

1.  Miestny rozvoj vedený komunitou sa podporuje aj z fondov EFRR, ESF+, ENRF a EPFRV. V súvislosti s EPFRV sa takýto rozvoj označí ako miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vedený miestnymi akčnými skupinami zloženými z predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých nemá na úrovni rozhodovania väčšinu žiadna záujmová skupina;

b)  vedený miestnymi akčnými skupinami zloženými z predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých nemá na úrovni rozhodovania väčšinu žiadna záujmová skupina vrátane verejného sektora;

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  a aby podporoval vytváranie sietí, inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu a prípadne aj spoluprácu s ďalšími územnými aktérmi.

d)  a aby podporoval vytváranie sietí, prístupy zdola nahor, dostupnosť, inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu a prípadne aj spoluprácu s ďalšími územnými aktérmi.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak plnenie takejto stratégie zahŕňa podporu z viac ako jedného fondu, príslušné riadiace orgány môžu vybrať jeden z dotknutých fondov ako hlavný fond.

4.  Ak plnenie takejto stratégie zahŕňa podporu z viac ako jedného fondu, príslušné riadiace orgány môžu vybrať jeden z dotknutých fondov ako hlavný fond. Možno uviesť aj druh opatrení a operácií, ktoré sa majú financovať z každého dotknutého fondu.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  ciele uvedenej stratégie vrátane merateľných cieľových hodnôt výsledkov a súvisiace plánované akcie;

d)  ciele uvedenej stratégie vrátane merateľných cieľových hodnôt výsledkov a súvisiace plánované akcie v nadväznosti na miestne potreby určené miestnou komunitou;

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  finančný plán vrátane plánovanej alokácie z každého dotknutého fondu a programu.

f)  finančný plán vrátane plánovanej alokácie z každého dotknutého fondu, prípadne vrátane EPFRV, a každého programu.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V rozhodnutí o schválení stratégie sa určí alokácia pre každý dotknutý fond a programu a určí sa aj zodpovednosť za riadiace a kontrolné úlohy v rámci programu alebo programov.

4.  V rozhodnutí o schválení stratégie sa určí alokácia pre každý dotknutý fond a programu a určí sa aj zodpovednosť za riadiace a kontrolné úlohy v rámci programu alebo programov. Zodpovedajúce vnútroštátne verejné príspevky sú zaručené vopred počas celého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riadiace orgány zabezpečia, aby miestne akčné skupiny buď vybrali jedného partnera zo skupiny ako hlavného partnera pre administratívne a finančné veci, alebo aby sa spojili do zákonne vytvorenej spoločnej štruktúry.

2.  Riadiace orgány zabezpečia, aby miestne akčné skupiny boli inkluzívne a buď vybrali jedného partnera zo skupiny ako hlavného partnera pre administratívne a finančné veci, alebo aby sa spojili do zákonne vytvorenej spoločnej štruktúry s cieľom vykonávať úlohy súvisiace so stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a implementáciu operácií;

a)  budovanie administratívnych kapacít miestnych aktérov na vytváranie a implementáciu operácií;

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Miestna akčná skupina môže byť prijímateľom a môže vykonávať operácie v súlade so stratégiou.

5.  Miestna akčná skupina môže byť prijímateľom a môže vykonávať operácie v súlade so stratégiou, pričom podporuje oddelenie funkcií v rámci miestnej akčnej skupiny.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členský štát zabezpečí, aby podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou z fondov pokrývala:

1.  S cieľom zabezpečiť komplementaritu a synergie členský štát zabezpečí, aby podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou z fondov pokrývala:

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  budovanie kapacít a prípravné akcie podporujúce tvorbu a budúce plnenie stratégií;

a)  budovanie administratívnych kapacít a prípravné akcie podporujúce tvorbu a budúce plnenie stratégií;

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  oživenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou na uľahčenie výmeny medzi zainteresovanými stranami, čoho cieľom je poskytovať im informácie a podporovať potenciálnych prijímateľov pri príprave ich žiadostí;

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Akcie uvedené v prvom pododseku môžu zahrnovať najmä:

 

a) pomoc v súvislosti s prípravou a posudzovaním projektu;

 

b) podporu na inštitucionálne posilnenie a budovanie administratívnych kapacít s cieľom účinného riadenia fondov;

 

c) štúdie súvisiace s podávaním správ Komisie o fondoch a so správou o súdržnosti;

 

d) opatrenia týkajúce sa analýzy, riadenia, monitorovania, výmeny informácií a vykonávania fondov, ako aj opatrenia týkajúce sa uplatňovania systémov kontroly a technickej a administratívnej pomoci;

 

e) hodnotenia, odborné posudky, štatistiky a štúdie vrátane všeobecných, ktoré sa týkajú súčasného aj budúceho fungovania fondov;

 

f) opatrenia na šírenie informácií, budovanie sietí v prípade potreby, uskutočňovanie komunikačných činností s osobitným dôrazom na výsledky a pridanú hodnotu podpory z fondov a na zvyšovanie informovanosti a podporu spolupráce a výmeny skúseností vrátane výmeny skúseností s tretími krajinami;

 

g) zriadenie, prevádzku a vzájomné prepojenie počítačových systémov riadenia, monitorovania, auditu, kontroly a hodnotenia;

 

h) opatrenia na zlepšenie metód hodnotenia a na výmenu informácií o postupoch hodnotenia;

 

i) opatrenia súvisiace s auditom;

 

j) posilnenie národnej a regionálnej kapacity, čo sa týka plánovania investícií, potrieb financovania, prípravy, návrhu a uplatňovania finančných nástrojov, spoločných akčných plánov a veľkých projektov;

 

k) šírenie osvedčených postupov s cieľom pomôcť členským štátom posilniť kapacitu relevantných partnerov uvedených v článku 6 ods. 1 a ich zastrešujúcich organizácií;

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Komisia vyčlení najmenej 15 % zdrojov na technickú pomoc z podnetu Komisie s cieľom zefektívniť komunikáciu s verejnosťou a dosiahnuť lepšiu súčinnosť komunikačných činností vykonávaných na podnet Komisie rozšírením vedomostnej základne s výsledkami, predovšetkým účinnejším zberom a zverejňovaním údajov a vyhodnocovaním a oznamovaním údajov, a najmä zdôrazňovaním príspevku fondov k zlepšovaniu života občanov a zvyšovaním viditeľnosti podpory z fondov, ako aj zvyšovaním informovanosti o výsledkoch a pridanej hodnote takejto podpory. V informovaní, komunikácii a opatreniach týkajúcich sa viditeľnosti v súvislosti s výsledkami a pridanou hodnotou podpory z fondov s osobitným dôrazom na operácie sa v relevantných prípadoch pokračuje aj po ukončení programov. Tieto opatrenia prispievajú aj k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tieto akcie môžu slúžiť na pokrytie budúcich i predošlých programových období.

2.  Tieto akcie môžu slúžiť na pokrytie predošlých i budúcich programových období.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  S cieľom zabrániť situáciám, keď sú platby pozastavené, Komisia zabezpečí, aby členské štáty a regióny, ktoré čelia obavám o súlad pre nedostatok administratívnych kapacít, dostali primeranú technickú pomoc na zlepšenie uvedených administratívnych kapacít.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na podnet členského štátu sa môžu z fondov podporovať akcie, ktoré sa týkajú predošlých a nasledujúcich programových období a ktoré sú potrebné na efektívnu správu a využívanie týchto fondov.

1.  Na podnet členského štátu sa môžu z fondov podporovať akcie, ktoré sa týkajú predošlých a nasledujúcich programových období a ktoré sú potrebné na efektívnu správu a využívanie týchto fondov, na budovanie kapacít partnerov uvedených v článku 6 a na zabezpečenie funkcií, ako je príprava, odborná príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, viditeľnosť a komunikácia.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V rámci každého programu má technická pomoc podobu priority týkajúcej sa jedného fondu.

3.  V rámci každého programu má technická pomoc podobu priority týkajúcej sa buď jedného fondu, alebo viacerých fondov.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Percentuálny podiel fondov refundovaných na technickú pomoc:

2.  Na základe dohody medzi Komisiou a členskými štátmi a s prihliadnutím na finančný plán programu sa percentuálny podiel fondov refundovaných na technickú pomoc môže stanoviť až do výšky:

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora z EFRR v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a podpora z Kohézneho fondu: 2,5 %;

a)  podpora z EFRR v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a podpora z Kohézneho fondu: 3 %;

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora z fondu ESF+: 4 % a pre programy podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodu vii) nariadenia o ESF+: 5 %;

b)  podpora z fondu ESF+: 5 % a pre programy podľa článku 4 ods. 1 písm. xi) nariadenia o ESF+: 6 %;

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podpora z AMIF, ISF a BMVI: 6 %.

d)  podpora z AMIF, ISF a BMVI: 7 %.

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade najvzdialenejších regiónov je pri písmenách a), b) a c) percentuálny podiel až o 1 % vyšší.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Popri článku 31 môže členský štát navrhnúť vykonanie ďalších akcií technickej pomoci na posilnenie kapacity orgánov členského štátu, prijímateľov a príslušných partnerov potrebnej na efektívne spravovanie a využívanie fondov.

Popri článku 31 môže členský štát navrhnúť vykonanie ďalších akcií technickej pomoci na posilnenie inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejných orgánov a služieb, prijímateľov a príslušných partnerov potrebnej na efektívne spravovanie a využívanie fondov.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Takéto akcie sa podporia financovaním, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa článku 89.

Takéto akcie sa podporia financovaním, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa článku 89. Technická pomoc vo forme nepovinného osobitného programu sa môže realizovať buď financovaním, ktoré nesúvisí s nákladmi na technickú pomoc, alebo úhradou priamych nákladov.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát zriadi výbor na monitorovanie implementácie programu (ďalej len „monitorovací výbor“) do troch mesiacov odo dňa, kedy mu bolo oznámené rozhodnutie o schválení programu.

Členský štát zriadi výbor na monitorovanie implementácie programu (ďalej len „monitorovací výbor“) po konzultácii s riadiacim orgánom a do troch mesiacov odo dňa, kedy mu bolo oznámené rozhodnutie o schválení programu.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý monitorovací výbor prijme svoj rokovací poriadok.

2.  Každý monitorovací výbor prijme svoj rokovací poriadok so zreteľom na potrebu úplnej transparentnosti.

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Odseky 1 až 4 sa nevzťahujú na priority ani programy podľa článku [4 písm. c) bodom vi)] nariadenia o ESF+ ani na príslušnú technickú pomoc.

5.  Odseky 1 až 4 sa nevzťahujú na priority ani programy podľa článku [4 ods. 1 písm. xi)] nariadenia o ESF+ ani na príslušnú technickú pomoc.

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zloženie monitorovacieho výboru určuje členský štát, ktorý zabezpečí rovnomerné zastúpenie príslušných orgánov členských štátov, sprostredkovateľských orgánov a partnerov uvedených v článku 6.

Zloženie monitorovacieho výboru určuje členský štát, ktorý zabezpečí rovnomerné zastúpenie príslušných orgánov členských štátov, sprostredkovateľských orgánov a partnerov uvedených v článku 6 prostredníctvom transparentného procesu.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zástupcovia Komisie sa na práci monitorovacieho výboru podieľajú v poradnej funkcii.

2.  Zástupcovia Komisie sa na práci monitorovacieho výboru podieľajú v monitorovacej a poradnej funkcii. Zástupcovia EIB môžu byť v prípade potreby prizvaní k účasti na práci monitorovacieho výboru v poradnej funkcii.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V prípade fondov AMIF, ISF a BMVI sa na práci monitorovacieho výboru podieľajú v poradnej funkcii príslušné decentralizované agentúry.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  návrhy prípadných zjednodušujúcich opatrení pre prijímateľov;

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  všetky otázky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a opatrenia prijaté na riešenie týchto otázok;

b)  všetky otázky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a opatrenia prijaté na riešenie týchto otázok, prípadne vrátane akýchkoľvek nezrovnalostí;

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  pokrok v budovaní administratívnych kapacít verejných inštitúcií a prijímateľov, tam, kde je to potrebné.

i)  pokrok v budovaní administratívnych kapacít verejných inštitúcií, partnerov a prijímateľov, tam, kde je to potrebné.

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Monitorovací výbor schvaľuje:

2.  Monitorovací výbor schvaľuje alebo v prípade programov podporovaných z EPFRV vydáva svoje stanovisko k:

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  výročné správy o výkonnosti pre programy podporované z ENRF, AMF, ISF a BMVI a záverečnú správu o výkonnosti pre programy podporované z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu;

b)  výročné správy o výkonnosti pre programy podporované z EPFRV, ENRF, AMIF, ISF a BMVI a záverečnú správu o výkonnosti pre programy podporované z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu;

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zmeny v zozname plánovaných operácií strategického významu podľa článku 17 ods. 3 písm. d);

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Monitorovací výbor môže riadiacemu orgánu navrhnúť ďalšie funkcie umožňujúce zasiahnuť.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Medzi Komisiou a každým členským štátom sa zorganizuje výročné hodnotiace zasadnutie na preskúmanie výkonnosti každého programu.

Medzi Komisiou a každým členským štátom sa zorganizuje výročné hodnotiace zasadnutie na preskúmanie výkonnosti každého programu. Riadiace orgány sa riadne zapájajú do tohto procesu.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V prípade programov podporovaných z ENRF, AMF, ISF a BMVI predkladá členský štát Komisii výročnú správu o výkonnosti v súlade so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy.

6.  V prípade programov podporovaných z EPFRV, ENRF, AMIF, ISF a BMVI predkladá členský štát Komisii výročnú správu o výkonnosti v súlade so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prvý prenos sa uskutoční 31. mája 2022 a posledný 31. januára 2030.

Prvý prenos sa uskutoční 28. februára 2022 a posledný do 28. februára 2030.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade programov podľa článku [4 ods. 1 písm. c) bodom vii)] nariadenia o ESF+ sa údaje zasielajú každoročne do 30. novembra.

V prípade programov podľa článku [4 ods. 1 písm. xi)] nariadenia o ESF+ sa údaje zasielajú každoročne do 30. novembra.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  počet vybraných operácií, ich celkové oprávnené náklady, príspevok z fondov a celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu, všetko rozčlenené podľa typu intervencie;

a)  pri prenose údajov do 31. januára, 31. marca, 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra každého roku počet vybraných operácií, ich celkové oprávnené náklady, príspevok z fondov a celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu, všetko rozčlenené podľa typu intervencie;

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov vybraných operácií a hodnoty dosiahnuté operáciami.

b)  iba pri prenose údajov do 31. mája a do 30. novembra každého roka hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov vybraných operácií a hodnoty dosiahnuté operáciami.

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaci orgán programy vyhodnocuje. V každom hodnotení sa posúdi efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota daného programu vo vzťahu k EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie programov.

1.  Riadiaci orgán programy vyhodnocuje. V každom hodnotení sa posúdi inkluzívnosť, nediskriminačný charakter, efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť, viditeľnosť a pridaná hodnota daného programu vo vzťahu k EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie programov.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Hodnotenie uvedené v odseku 2 obsahuje posúdenie sociálno-ekonomických dôsledkov a potrieb financovania v rámci politických cieľov uvedených v článku 4 ods. 1 v rámci programov a medzi nimi s dôrazom na konkurencieschopnejšiu a inteligentnejšiu Európu vďaka podpore inovatívnej a inteligentnej hospodárskej transformácie a na prepojenejšiu Európu posilňovaním mobility vrátane inteligentnej a udržateľnej mobility a regionálneho prepojenia IKT. Komisia zverejní výsledky hodnotenia na svojom webovom sídle a oznámi ich Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ďalších relevantných partnerov a orgány.

b)  ďalších relevantných partnerov a orgány vrátane regionálnych, miestnych a iných verejných orgánov a hospodárskych a sociálnych partnerov.

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaci orgán najneskôr šesť mesiacov po prijatí daného programu zabezpečí fungovanie osobitného webového sídla, kde budú k dispozícii informácie o programoch, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti, pričom tieto informácie budú zahŕňať ciele, činnosti, dostupné možnosti financovania a výsledky programu.

1.  Riadiaci orgán najneskôr šesť mesiacov po prijatí daného programu zabezpečí fungovanie osobitného webového sídla, kde budú k dispozícii informácie o programoch, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti, pričom tieto informácie budú zahŕňať ciele, činnosti, orientačný časový plán výziev na predkladanie návrhov, dostupné možnosti financovania a výsledky programu.

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v prípade právnických subjektov názov prijímateľa;

a)  v prípade právnických subjektov názov prijímateľa a dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  celkové náklady na operáciu;

h)  celkové náklady na operáciu alebo v prípade EPFRV sumy platieb zodpovedajúce každému typu intervencie;

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pokiaľ ide o operácie EPFRV, údaje uvedené v písmene b) prvom pododseku sa nezverejňujú, ak sa suma platieb, ktoré prijímateľ prijal v príslušnom rozpočtovom roku, rovná alebo je nižšia ako 1 250 EUR. Prijímateľ je označený kódom v podobe, o ktorej rozhodne členský štát.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  uverejnia na profesionálnej webovej stránke prijímateľa alebo stránkach sociálnych médií, ak existujú, krátky opis operácie zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov, a zdôraznia finančnú podporu z Únie;

a)  uverejnia na profesionálnej webovej stránke prijímateľa a stránkach sociálnych médií, ak existujú, krátky opis operácie zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov, a zdôraznia finančnú podporu z Únie;

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vystavia na verejnosti tabule alebo bilbordy, hneď ako sa začne fyzické vykonávanie operácií zahŕňajúcich fyzické investície alebo nákup vybavenia, pokiaľ ide o:

c)  vystavia stále tabule alebo bilbordy dobre viditeľné pre verejnosť, hneď ako sa začne fyzické vykonávanie operácií zahŕňajúcich fyzické investície alebo nákup vybavenia, pokiaľ ide o:

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  operácie podporované z EFRR a Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady presahujú 500 000 EUR;

i)  operácie podporované z EFRR, Kohézneho fondu a EPFRV, ktorých celkové náklady presahujú 500 000 EUR;

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v prípade operácií, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), vystavia na verejnosti aspoň v jednom tlačenom alebo elektronickom formáte minimálnej veľkosti A3 informácie o operácii, pričom zdôraznia podporu z fondov;

d)  v prípade operácií, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), vystavia na verejnosti na mieste dobre viditeľnom pre verejnosť aspoň v jednom tlačenom alebo elektronickom formáte minimálnej veľkosti A3 informácie o operácii, pričom zdôraznia podporu z fondov;

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  verejne a trvalo vystavia znak Únie tak, aby bol dobre viditeľný pre verejnosť a v súlade s technickými charakteristikami stanovenými v prílohe VIII, a to hneď ako sa začne fyzické vykonávanie operácií;

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade operácií podporovaných v rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. c) bode vii) nariadenia o ESF+ sa táto požiadavka neuplatňuje.

V prípade operácií podporovaných v rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. xi) nariadenia o ESF+ sa táto požiadavka neuplatňuje.

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty využívajú príspevok z fondov na poskytovanie podpory prijímateľom vo forme grantov, finančných nástrojov alebo cien či ich kombinácie.

Členské štáty využívajú príspevok z fondov na poskytovanie podpory prijímateľom vo forme grantov, obmedzeného používania finančných nástrojov alebo cien či ich kombinácie.

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  paušálna sadzba až do výšky 25 % oprávnených priamych nákladov pod podmienkou, že táto sadzba sa vypočíta v súlade s článkom 48 ods. 2 písm. a).

c)  paušálna sadzba až do výšky 25 % oprávnených priamych nákladov pod podmienkou, že táto sadzba sa vypočíta v súlade s článkom 48 ods. 2 písm. a) alebo článkom 48 ods. 2 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  posledné zdokumentované hrubé ročné náklady na zamestnancov sa vydelia 1 720 hodinami v prípade osôb, ktoré pracujú na plný pracovný čas, alebo zodpovedajúcou pomernou časťou 1 720 hodín v prípade osôb, ktoré pracujú na kratší pracovný čas;

a)  posledné zdokumentované hrubé ročné náklady na zamestnancov s očakávanými dodatočnými nákladmi s cieľom zohľadniť faktory, ako sú zvýšenie taríf alebo povýšenie zamestnancov, sa vydelia 1 720 hodinami v prípade osôb, ktoré pracujú na plný pracovný čas, alebo zodpovedajúcou pomernou časťou 1 720 hodín v prípade osôb, ktoré pracujú na kratší pracovný čas;

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  posledné zdokumentované hrubé mesačné náklady na zamestnancov sa vydelia mesačným pracovným časom dotknutej osoby v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi uvedenými v pracovnej zmluve.

b)  posledné zdokumentované hrubé mesačné náklady na zamestnancov s očakávanými dodatočnými nákladmi na zohľadnenie faktorov, ako sú zvýšenie taríf alebo povýšenie zamestnancov, sa vydelia mesačným pracovným časom dotknutej osoby v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi uvedenými v pracovnej zmluve.

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Finančné nástroje poskytujú podporu konečným prijímateľom iba na nové investície, od ktorých sa očakáva, že budú finančne životaschopné, ako je vytváranie príjmov alebo úspor, a ktoré nemajú zabezpečené dostatočné financovanie z trhových zdrojov.

2.  Finančné nástroje poskytujú podporu konečným prijímateľom iba na nové investície, od ktorých sa očakáva, že budú finančne životaschopné, ako je vytváranie príjmov alebo úspor, a ktoré nemajú zabezpečené dostatočné financovanie z trhových zdrojov. Takáto podpora môže byť zameraná na investície do hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj na prevádzkový kapitál v súlade s uplatniteľnými pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  navrhovaná suma programového príspevku na finančný nástroj a očakávaný pákový efekt;

a)  navrhovaná suma programového príspevku na finančný nástroj a očakávaný pákový efekt spolu s príslušnými hodnoteniami;

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Finančné nástroje sa môžu kombinovať s doplnkovou programovou podporou vo forme grantov ako operácia pomocou jedného finančného nástroja v rámci jednej dohody o financovaní, kde obe odlišné formy podpory poskytuje orgán implementujúci finančný nástroj. V takom prípade sa pravidlá vzťahujúce sa na finančné nástroje uplatňujú na uvedenú operáciu pomocou jedného finančného nástroja.

5.  Finančné nástroje sa môžu kombinovať s doplnkovou programovou podporou vo forme grantov ako operácia pomocou jedného finančného nástroja v rámci jednej dohody o financovaní, kde obe odlišné formy podpory poskytuje orgán implementujúci finančný nástroj. Ak je výška podpory programu vo forme grantu nižšia ako výška podpory programu vo forme finančného nástroja, uplatňujú sa pravidlá vzťahujúce sa na finančné nástroje.

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riadiaci orgán vyberie orgán implementujúci finančný nástroj.

Riadiaci orgán vyberie orgán implementujúci finančný nástroj buď priamym, alebo nepriamym udelením zákazky.

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Riadiaci orgán môže poveriť úlohami vykonávania priamym udelením zákazky:

 

a)  EIB;

 

b)   medzinárodnú finančnú inštitúciu, v ktorej je členský štát akcionárom;

 

c)   banku vo verejnom vlastníctve alebo inštitúciu vo verejnom vlastníctve zriadenú ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe.

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Riadiaci orgán pri riadení finančného nástroja podľa odseku 2 alebo orgán implementujúci finančný nástroj pri riadení finančného nástroja podľa odseku 3 vedie samostatné účty alebo používa účtovný kód pre každú prioritu a každú kategóriu regiónov pre každý programový príspevok a osobitne pre prostriedky uvedené v článku 54, resp. 56.

7.  Riadiaci orgán pri riadení finančného nástroja podľa odseku 2 alebo orgán implementujúci finančný nástroj pri riadení finančného nástroja podľa odseku 3 vedie samostatné účty alebo používa účtovný kód pre každú prioritu a každú kategóriu regiónov alebo podľa typu intervencie v prípade EPFRV pre každý programový príspevok a osobitne pre prostriedky uvedené v článku 54, resp. 56.

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Požiadavky na podávanie správ o použití finančného nástroja na zamýšľané účely musia byť obmedzené na riadiace orgány a finančných sprostredkovateľov.

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Úroky a iné výnosy prináležiace podpore z fondov vyplatenej na finančné nástroje sa použijú v rámci toho istého cieľa alebo cieľov ako pôvodná podpora z fondov buď v rámci toho istého finančného nástroja, alebo v nadväznosti na ukončenie finančného nástroja na iné finančné nástroje alebo iné formy podpory do konca obdobia oprávnenosti.

2.  Úroky a iné výnosy prináležiace podpore z fondov vyplatenej na finančné nástroje sa použijú v rámci toho istého cieľa alebo cieľov ako pôvodná podpora z fondov buď v rámci toho istého finančného nástroja, alebo v nadväznosti na ukončenie finančného nástroja na iné finančné nástroje alebo iné formy podpory na ďalšie investície do konečných prijímateľov; alebo prípadne na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z fondov na finančný nástroj, ktorý vyplýva zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov implementujúcich finančné nástroje; do konca obdobia oprávnenosti.

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Podpora z fondov na finančné nástroje investované do konečných prijímateľov, ako aj akýkoľvek druh príjmu získaný z tých investícií, ktoré možno pripísať podpore z fondov, sa môžu použiť na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva prostredníctvom primeraného zdieľania rizika a zisku.

1.  Podpora z fondov na finančné nástroje investované do konečných prijímateľov, ako aj akýkoľvek druh príjmu získaný z tých investícií, ktoré možno pripísať podpore z fondov, sa môžu použiť na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva alebo na iné formy podpory Únie prostredníctvom primeraného zdieľania rizika a zisku, pričom sa zohľadní zásada správneho finančného riadenia.

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Úroveň takéhoto diferencovaného zaobchádzania nesmie prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na vytvorenie stimulov na prilákanie súkromných prostriedkov, buď na základe výberového konania alebo nezávislého posúdenia.

2.  Úroveň takéhoto diferencovaného zaobchádzania nesmie prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na vytvorenie stimulov na prilákanie súkromných prostriedkov, buď na základe výberového konania alebo ex ante posúdenia vykonaného v súlade s článkom 52 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prostriedky vyplatené späť pred uplynutím obdobia oprávnenosti do finančných nástrojov z investícií do konečných prijímateľov alebo z uvoľnenia prostriedkov vyčlenených, ako sa dohodlo v záručných zmluvách, vrátane splácania istiny a akéhokoľvek typu získaného príjmu pripísateľného podpore z fondov, sa opätovne použijú v tom istom finančnom nástroji alebo iných finančných nástrojoch na ďalšie investície do konečných prijímateľov v rámci rovnakého špecifického cieľa alebo cieľov a na akékoľvek náklady a poplatky súvisiace s riadením týchto ďalších investícií.

1.  Prostriedky vyplatené späť pred uplynutím obdobia oprávnenosti do finančných nástrojov z investícií do konečných prijímateľov alebo z uvoľnenia prostriedkov vyčlenených, ako sa dohodlo v záručných zmluvách, vrátane splácania istiny a akéhokoľvek typu získaného príjmu pripísateľného podpore z fondov, sa opätovne použijú v tom istom finančnom nástroji alebo iných finančných nástrojoch na ďalšie investície do konečných prijímateľov v rámci rovnakého špecifického cieľa alebo cieľov a na akékoľvek náklady a poplatky, pričom sa zohľadní zásada správneho finančného riadenia.

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Úspory prostredníctvom účinnejších operácií sa na účely prvého pododseku nepovažujú za získané príjmy. Najmä úspory nákladov vyplývajúce z opatrení na energetickú efektívnosť nemajú za následok zodpovedajúce zníženie prevádzkových dotácií.

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výdavky sú oprávnené na príspevok z fondov, ak vznikli prijímateľovi alebo súkromnému partnerovi operácie verejno-súkromného partnerstva a boli zaplatené pri vykonávaní operácií medzi dátumom predloženia programu Komisii alebo od 1. januára 2021, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2029.

Výdavky sú oprávnené na príspevok z fondov, ak vznikli prijímateľovi alebo súkromnému partnerovi operácie verejno-súkromného partnerstva a boli zaplatené pri vykonávaní operácií medzi dátumom predloženia programu Komisii alebo od 1. januára 2021, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2030.

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Celá operácia alebo jej časť sa môže vykonávať mimo územia členského štátu, a to aj mimo územia Únie, za predpokladu, že operácia prispieva k cieľom programu.

4.  Celá operácia alebo jej časť v rámci EFRR, ESF+ alebo Kohézneho fondu sa môže vykonávať mimo územia členského štátu, a to aj mimo územia Únie, za predpokladu, že operácia spadá do jednej z piatich zložiek cieľa Európskej územnej spolupráce (Interreg), ako sa vymedzuje v článku 3 nariadenia (EÚ) [...] (ďalej len „nariadenie o EÚS“), a prispieva k cieľom programu.

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Podpora z fondov sa neudelí na operácie, ktoré sa fyzicky dokončili alebo plne vykonali ešte pred predložením žiadosti o financovanie v rámci programu riadiacemu orgánu bez ohľadu na to, či boli uhradené všetky súvisiace platby.

6.  Podpora z fondov sa neudelí na operácie, ktoré sa fyzicky dokončili alebo plne vykonali ešte pred predložením žiadosti o financovanie v rámci programu riadiacemu orgánu bez ohľadu na to, či boli uhradené všetky súvisiace platby. Tento odsek sa neuplatňuje na kompenzáciu z fondu ENRF v súvislosti s dodatočnými nákladmi v najvzdialenejších regiónoch alebo výdavkami financovanými z osobitných dodatočných alokácií z EFRR a ESF+ pre najvzdialenejšie regióny.

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  úroky z dlžných súm okrem grantov poskytnutých vo forme úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov;

a)  úroky z dlžných súm okrem grantov poskytnutých vo forme úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov alebo v súvislosti s príspevkom do finančných nástrojov, ktorý vyplýva zo záporných úrokov;

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  daň z pridanej hodnoty (DPH) okrem operácií, ktorých celkové náklady nepresahujú 5 000 000 EUR.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Oprávnenosť operácií spojených s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) sa určuje na základe individuálneho prístupu okrem operácií, ktorých celkové náklady nepresahujú 5 000 000 EUR, a investícií a výdavkov konečných prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát môže lehotu stanovenú v prvom pododseku skrátiť na tri roky v prípadoch súvisiacich so zachovaním investícií alebo pracovných miest vytvorených MSP.

Členský štát môže lehotu stanovenú v prvom pododseku skrátiť na tri roky v riadne odôvodnených prípadoch uvedených v písmenách a), b) a c) súvisiacich so zachovaním pracovných miest vytvorených MSP.

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na žiadnu operáciu, v prípade ktorej sa skončila výrobná činnosť v dôsledku nepodvodného vyhlásenia konkurzu.

3.  Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na príspevky programu do alebo z finančných nástrojov a na žiadnu operáciu, v prípade ktorej sa skončila výrobná činnosť v dôsledku nepodvodného vyhlásenia konkurzu.

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade odseku 1 písm. d) sú poplatky súvisiace s riadením založené na výkonnosti. Keď sa orgány implementujúce holdingový fond a/alebo osobitné fondy podľa článku 53 ods. 3 vyberú prostredníctvom priameho zadania zákazky, na výšku poplatkov a nákladov súvisiacich s riadením vyplatenú týmto orgánom, ktorú možno deklarovať ako oprávnené výdavky, sa uplatňuje prahová hodnota do 5 % celkovej sumy programových príspevkov poskytnutých konečným prijímateľom v úveroch, kapitálových a kvázi kapitálových investíciách alebo vyčlenených, ako sa dohodlo v záručných zmluvách.

V prípade odseku 1 písm. d) sú poplatky súvisiace s riadením založené na výkonnosti. Počas prvých dvanástich mesiacov implementácie finančného nástroja je oprávnená základná odmena za náklady a poplatky súvisiace s riadením. Keď sa orgány implementujúce holdingový fond a/alebo osobitné fondy podľa článku 53 ods. 2 vyberú prostredníctvom priameho zadania zákazky, na výšku poplatkov a nákladov súvisiacich s riadením vyplatenú týmto orgánom, ktorú možno deklarovať ako oprávnené výdavky, sa uplatňuje prahová hodnota do 5 % celkovej sumy programových príspevkov poskytnutých konečným prijímateľom v úveroch, kapitálových a kvázi kapitálových investíciách alebo vyčlenených, ako sa dohodlo v záručných zmluvách.

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto prahová hodnota sa neuplatňuje, ak sa výber orgánov implementujúcich finančné nástroje uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže v súlade s uplatniteľným právom a ak verejná súťaž stanovuje potrebu vyšších nákladov a poplatkov súvisiacich s riadením.

Ak sa výber orgánov implementujúcich finančné nástroje uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže v súlade s uplatniteľným právom a ak verejná súťaž stanovuje potrebu vyšších nákladov a poplatkov súvisiacich s riadením, ktoré sa stanovujú podľa výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečujú zákonnosť a riadnosť výdavkov obsiahnutých v účtoch predložených Komisii a prijímajú všetky potrebné opatrenia na prevenciu, odhalenie a nápravu nezrovnalostí a podávanie správ o nezrovnalostiach vrátane podvodu.

2.  Členské štáty zabezpečujú zákonnosť a riadnosť výdavkov obsiahnutých v účtoch predložených Komisii a prijímajú všetky potrebné opatrenia na prevenciu, odhalenie a nápravu nezrovnalostí a podávanie správ o nezrovnalostiach vrátane podvodu. Členské štáty plne spolupracujú s úradom OLAF.

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť systému monitorovania a údajov o ukazovateľoch.

4.  Členské štáty zabezpečujú kvalitu, nezávislosť a spoľahlivosť systému monitorovania a údajov o ukazovateľoch.

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty majú mechanizmy na zabezpečenie účinného preskúmania sťažností týkajúcich sa fondov. Na žiadosť Komisie preskúmajú sťažnosti predložené Komisii, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti ich programov, a informujú Komisiu o výsledkoch tohto preskúmania.

Členské štáty majú mechanizmy na zabezpečenie účinného preskúmania sťažností týkajúcich sa fondov. Za rozsah, pravidlá a postupy týkajúce sa týchto mechanizmov zodpovedajú členské štáty v súlade s ich inštitucionálnym a právnym rámcom. Na žiadosť Komisie preskúmajú v súlade s článkom 64 ods. 4a sťažnosti predložené Komisii, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti ich programov, a informujú Komisiu o výsledkoch tohto preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa každá výmena informácií medzi prijímateľmi a orgánmi zodpovednými za programy vykonala prostredníctvom systémov elektronickej výmeny údajov v súlade s prílohou XII.

Členské štáty zabezpečia, aby sa každá výmena informácií medzi prijímateľmi a orgánmi zodpovednými za programy vykonala prostredníctvom používateľsky ústretových systémov elektronickej výmeny údajov v súlade s prílohou XII.

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade programov podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a BMVI sa prvý pododsek uplatňuje od 1. januára 2023.

V prípade programov podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a BMVI sa prvý pododsek uplatňuje od 1. januára 2022.

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 7 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek sa neuplatňuje na programy podľa článku [4 ods. 1 písm. c) bodu vii)] nariadenia o ESF+.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na programy podľa článku [4 ods. 1 bodu xi)] nariadenia o ESF+.

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Komisia prijme vykonávací akt stanovujúci formát, ktorý treba použiť na oznamovanie nezrovnalostí v súlade s konzultačným postupom podľa článku 109 ods. 2, aby zabezpečila jednotné podmienky vykonávania tohto článku.

(11)  Komisia prijme vykonávací akt stanovujúci formát, ktorý treba použiť na oznamovanie nezrovnalostí v súlade s konzultačným postupom podľa článku 109 ods. 2, aby zabezpečila jednotné podmienky a pravidlá vykonávania tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia sa uistí, že členské štáty majú systémy riadenia a kontroly, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, a že tieto systémy účinne fungujú počas implementácie programov. Komisia vypracuje stratégiu auditu a plán auditu, ktorý je založený na posúdení rizika.

Komisia sa uistí, že členské štáty majú systémy riadenia a kontroly, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, a že tieto systémy účinne a efektívne fungujú počas implementácie programov. Komisia vypracuje pre členské štáty stratégiu auditu a plán auditu, ktorý je založený na posúdení rizika.

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Audity Komisie sa vykonajú do troch kalendárnych rokov nasledujúcich po schválení účtov, v ktorých sú príslušné výdavky zahrnuté. Toto obdobie sa neuplatňuje na operácie, kde existuje podozrenie z podvodu.

2.  Audity Komisie sa vykonajú do dvoch kalendárnych rokov nasledujúcich po schválení účtov, v ktorých sú príslušné výdavky zahrnuté. Toto obdobie sa neuplatňuje na operácie, kde existuje podozrenie z podvodu.

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Komisia oznámi príslušnému vnútroštátnemu orgánu audit minimálne 12 pracovných dní vopred s výnimkou naliehavých prípadov. Na týchto auditoch sa môžu zúčastniť úradníci alebo oprávnení zástupcovia členského štátu.

a)  Komisia oznámi príslušnému vnútroštátnemu orgánu audit minimálne 15 pracovných dní vopred s výnimkou naliehavých prípadov. Na týchto auditoch sa môžu zúčastniť úradníci alebo oprávnení zástupcovia členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Komisia zašle predbežné zistenia auditu, a to aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, najneskôr do 3 mesiacov po poslednom dni auditu príslušnému orgánu členského štátu.

c)  Komisia zašle predbežné zistenia auditu, a to aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, najneskôr do 2 mesiacov po poslednom dni auditu príslušnému orgánu členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    283

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  Komisia zašle audítorskú správu, a to aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia úplnej odpovede príslušného orgánu členského štátu na predbežné zistenia auditu.

d)  Komisia zašle audítorskú správu, a to aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, najneskôr do 2 mesiacov odo dňa doručenia úplnej odpovede príslušného orgánu členského štátu na predbežné zistenia auditu. Odpoveď členského štátu sa považuje za úplnú, ak Komisia do 2 mesiacov neoznámi, že niektoré dokumenty chýbajú.

Pozmeňujúci návrh    284

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže predĺžiť lehoty uvedené v písmenách c) a d) o ďalšie tri mesiace.

Komisia môže v riadne odôvodnených prípadoch predĺžiť lehoty uvedené v písmenách c) a d) o ďalšie dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    285

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 63 ods. 6, Komisia zabezpečí systém vybavovania sťažností, ktorý bude prístupný občanom a zainteresovaným stranám.

Pozmeňujúci návrh    286

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orgán auditu je orgán verejnej moci, ktorý je funkčne nezávislý od subjektov podrobených auditu.

2.  Orgán auditu je orgán verejnej moci alebo súkromný orgán, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a orgánov alebo subjektov, ktoré boli poverené funkciami alebo na ktoré boli tieto funkcie delegované.

Pozmeňujúci návrh    287

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zaznamenáva a uchováva v elektronickom systéme údaje o každej operácii, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit, a zabezpečuje bezpečnosť, integritu a dôvernosť údajov a overenie totožnosti používateľov.

e)  zaznamenáva a uchováva v elektronických systémoch údaje o každej operácii, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit, a zabezpečuje bezpečnosť, integritu a dôvernosť údajov a overenie totožnosti používateľov.

Pozmeňujúci návrh    288

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riadiaci orgán stanoví a uplatňuje na výber operácií kritériá a postupy, ktoré sú nediskriminačné, transparentné, zabezpečujú rodovú rovnosť a zohľadňujú Chartu základných práv Európskej únie a zásady udržateľného rozvoja a politiky Únie v oblasti životného prostredia v súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.

Riadiaci orgán stanoví a uplatňuje na výber operácií kritériá a postupy, ktoré sú nediskriminačné, transparentné, zabezpečujú prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, rodovú rovnosť a zohľadňujú Chartu základných práv Európskej únie a zásady udržateľného rozvoja a politiky Únie v oblasti životného prostredia v súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    289

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečí, aby boli vybrané operácie v súlade s programom a účinne prispievali k plneniu špecifických cieľov;

a)  zabezpečí, aby boli vybrané operácie udržateľné, v súlade s programom a územnými stratégiami a účinne prispievali k plneniu jeho špecifických cieľov;

Pozmeňujúci návrh    290

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zabezpečí, aby vybrané operácie predstavovali najlepší pomer medzi výškou podpory, podniknutými činnosťami a plnením cieľov;

c)  zabezpečí, aby vybrané operácie predstavovali vhodný pomer medzi výškou podpory, podniknutými činnosťami a plnením cieľov;

Pozmeňujúci návrh    291

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zabezpečí, aby vybrané operácie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ48, boli predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo zisťovacieho konania na základe požiadaviek uvedenej smernice zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ49;

e)  zabezpečí, aby vybrané operácie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ48, boli predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo zisťovacieho konania a aby boli riadne zohľadnené posudzovanie alternatívnych riešení a rozsiahla verejná konzultácia na základe požiadaviek uvedenej smernice zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ49;

_________________

_________________

48 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

48 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 1).

49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    292

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  keď sa operácie začali ešte pred predložením žiadosti o financovanie riadiacemu orgánu, overí, či sa dodržalo uplatniteľné právo;

f)  keď sa operácie začali ešte pred predložením žiadosti o financovanie riadiacemu orgánu, zabezpečí, aby sa dodržalo uplatniteľné právo;

Pozmeňujúci návrh    293

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  zabezpečí, aby investície do infraštruktúry boli odolné proti zmene klímy a mali očakávanú životnosť minimálne päť rokov.

j)  zabezpečí, pred prijatím investičných rozhodnutí, aby investície do infraštruktúry boli odolné proti zmene klímy a mali očakávanú životnosť minimálne päť rokov, ako aj uplatňovanie zásady prvoradosti energetickej efektívnosti.

Pozmeňujúci návrh    294

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.   Riadiaci orgán môže v riadne odôvodnených prípadoch takisto rozhodnúť, že prispeje do výšky až 5 % finančnej alokácie na program v rámci EFRR a ESF+ na konkrétne projekty v členskom štáte oprávnené v rámci programu Horizont Európa vrátane tých, ktoré boli vybrané v druhej fáze, za predpokladu, že tieto konkrétne projekty prispejú k cieľom programu v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    295

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Keď riadiaci orgán vyberie operáciu strategického významu, okamžite o tom informuje Komisiu a poskytne jej všetky relevantné informácie o tejto operácii.

6.  Keď riadiaci orgán vyberie operáciu strategického významu, do jedného mesiaca o tom informuje Komisiu a poskytne jej všetky relevantné informácie o tejto operácii vrátane analýzy nákladov a prínosov.

Pozmeňujúci návrh    296

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)   v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov zabezpečuje, aby prijímateľ dostal sumu, ktorá je splatná v plnej výške najneskôr do 90 dní odo dňa predloženia žiadosti o platbu zo strany prijímateľa;

b)  v prípade zálohových a priebežných platieb zabezpečuje, aby prijímateľ dostal sumu, ktorá je splatná v plnej výške za overené výdavky najneskôr do 60 dní odo dňa predloženia žiadosti o platbu zo strany prijímateľa;

Pozmeňujúci návrh    297

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vypracovania a predloženia žiadostí o platbu Komisii v súlade s článkami 85 a 86;

a)  vypracovanie a predloženie žiadostí o platbu Komisii v súlade s článkami 85 a 86 a berúc do úvahy audity vykonané orgánom auditu alebo na jeho zodpovednosť;

Pozmeňujúci návrh    298

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zostavenie účtov v súlade s článkom 92 a vedenie záznamov o všetkých prvkoch účtov v elektronickom systéme;

b)  zostavenie a predkladanie účtov, potvrdenie úplnosti, presnosti a správnosti v súlade s článkom 92 a vedenie záznamov o všetkých prvkoch účtov v elektronickom systéme;

Pozmeňujúci návrh    299

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Audit sa vykoná s odkazom na normu platnú v čase dohovoru o auditovanej operácii okrem prípadov, keď sú pre prijímateľa výhodnejšie nové normy.

Pozmeňujúci návrh    300

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b.  Zistenie nezrovnalosti v rámci auditu operácie vedúcej k peňažnej sankcii nemôže viesť k rozšíreniu rozsahu kontroly alebo k finančným opravám nad rámec výdavkov zahrnutých do účtovného roka kontrolovaných výdavkov.

Pozmeňujúci návrh    301

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Orgán auditu vypracuje stratégiu auditu na základe posúdenia rizika, pričom zohľadní opis systému riadenia a kontroly uvedený v článku 63 ods. 9, vzťahujúcu sa na systémové audity a audity operácií. Stratégia auditu musí zahŕňať systémové audity nových určených riadiacich orgánov a orgánov zodpovedných za vykonávanie účtovnej funkcie do deviatich mesiacov nasledujúcich po prvom roku ich činnosti. Stratégia auditu sa vypracuje v súlade so vzorom stanoveným v prílohe XVIII a aktualizuje sa každoročne po prvej výročnej kontrolnej správe a prvom audítorskom stanovisku poskytnutých Komisii. Môže sa vzťahovať na jeden alebo viacero programov.

1.  Orgán auditu vypracuje po konzultácii s riadiacim orgánom stratégiu auditu na základe posúdenia rizika, pričom zohľadní opis systému riadenia a kontroly uvedený v článku 63 ods. 9, vzťahujúcu sa na systémové audity a audity operácií. Stratégia auditu musí zahŕňať systémové audity nových určených riadiacich orgánov a orgánov zodpovedných za vykonávanie účtovnej funkcie. Audit sa vykoná do deviatich mesiacov nasledujúcich po prvom roku ich činnosti. Stratégia auditu sa vypracuje v súlade so vzorom stanoveným v prílohe XVIII a aktualizuje sa každoročne po prvej výročnej kontrolnej správe a prvom audítorskom stanovisku poskytnutých Komisii. Môže sa vzťahovať na jeden alebo viacero programov. V rámci stratégie auditu môže orgán auditu určiť limit pre audity jednotlivých účtov.

Pozmeňujúci návrh    302

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade nezhody medzi Komisiou a členským štátom, pokiaľ ide o zistenia auditu, sa zavedie konanie o urovnaní.

Pozmeňujúci návrh    303

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia a orgány auditu najskôr využijú všetky informácie a záznamy dostupné v elektronickom systéme uvedenom v článku 66 ods. 1 písm. e) vrátane výsledkov overovaní zo strany riadiaceho orgánu a od dotknutých prijímateľov žiadajú a získavajú dodatočné dokumenty a audítorské dôkazy, iba ak si to podľa ich odborného úsudku situácia vyžaduje na podporu spoľahlivých záverov auditu.

Komisia a orgány auditu najskôr využijú všetky informácie a záznamy dostupné v elektronických systémoch uvedených v článku 66 ods. 1 písm. e) vrátane výsledkov overovaní zo strany riadiaceho orgánu a od dotknutých prijímateľov žiadajú a získavajú dodatočné dokumenty a audítorské dôkazy, iba ak si to podľa ich odborného úsudku situácia vyžaduje na podporu spoľahlivých záverov auditu.

Pozmeňujúci návrh    304

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaci orgán vykonáva overovania na mieste (overovania na mieste zo strany riadiaceho orgánu) v súlade s článkom 68 ods. 1 len na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančný nástroj, a v rámci záručných fondov na úrovni orgánov poskytujúcich príslušné nové úvery.

1.  Riadiaci orgán vykonáva overovania na mieste (overovania na mieste zo strany riadiaceho orgánu) v súlade s článkom 68 ods. 1 len na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančný nástroj, a v rámci záručných fondov na úrovni orgánov poskytujúcich príslušné nové úvery. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak finančný nástroj poskytuje kontrolné správy podporujúce žiadosť o platbu, riadiaci orgán môže rozhodnúť nevykonať overovanie riadenia na mieste.

Pozmeňujúci návrh    305

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EIB alebo iné medzinárodné finančné inštitúcie, v ktorých je členský štát akcionárom, však poskytujú riadiacemu orgánu kontrolné správy, ktoré podporujú žiadosti o platbu.

EIB alebo iné medzinárodné finančné inštitúcie, v ktorých je členský štát akcionárom, však poskytujú riadiacemu orgánu kontrolné správy, ktoré podporujú žiadosti o platbu.

Pozmeňujúci návrh    306

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Orgán auditu vykonáva systémové audity a audity operácií v súlade s článkami 71, 73 alebo 77 na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančný nástroj, a v rámci záručných fondov na úrovni orgánov poskytujúcich príslušné nové úvery.

3.  Orgán auditu vykonáva systémové audity a audity operácií v súlade s článkami 71, 73 alebo 77 na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančný nástroj, a v rámci záručných fondov na úrovni orgánov poskytujúcich príslušné nové úvery. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak finančný nástroj poskytuje orgánu auditu výročnú správu o audite vypracovanú ich externými audítormi do konca každého kalendárneho roka, ktorá sa vzťahuje na prvky uvedené v prílohe XVII, orgán auditu môže rozhodnúť nevykonať ďalšie audity.

Pozmeňujúci návrh    307

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V kontexte záručných fondov môžu orgány zodpovedné za audit programov vykonávať overenia alebo audity subjektov poskytujúcich nové príslušné úvery iba v prípade, keď nastane jedna alebo viac nasledujúcich situácií:

 

a) podporné dokumenty poskytujúce dôkaz o podpore z finančného nástroja konečným prijímateľom nie sú k dispozícii na úrovni riadiaceho orgánu ani na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančné nástroje;

 

b) existujú dôkazy o tom, že dokumenty, ktoré sú k dispozícii na úrovni riadiaceho orgánu alebo na úrovni orgánov implementujúcich finančné nástroje, nepredstavujú pravdivý a presný obraz o poskytovanej podpore.

Pozmeňujúci návrh    308

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, ktorými sa riadi štátna pomoc, riadiaci orgán zabezpečí, aby sa všetky doklady týkajúce sa operácie podporovanej z fondov uchovávali na primeranej úrovni počas obdobia piatich rokov od 31. decembra roka, v ktorom riadiaci orgán prijímateľovi vyplatil poslednú platbu.

1.  Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, ktorými sa riadi štátna pomoc, riadiaci orgán zabezpečí, aby sa všetky doklady týkajúce sa operácie podporovanej z fondov uchovávali na primeranej úrovni počas obdobia troch rokov od 31. decembra roka, v ktorom riadiaci orgán prijímateľovi vyplatil poslednú platbu.

Pozmeňujúci návrh    309

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Obdobie uchovávania dokladov sa môže na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu znižovať proporcionálne podľa rizikového profilu a veľkosti prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh    310

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zálohová platba pre každý fond sa uhradí v ročných splátkach pred 1. júlom každého roka v závislosti od dostupných finančných prostriedkov takto:

Zálohová platba pre každý fond sa uhradí v ročných splátkach pred 1. júlom každého roka takto:

Pozmeňujúci návrh    311

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  2022: 0,5 %;

b)  2022: 0,7 %;

Pozmeňujúci návrh    312

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  2023: 0,5 % %;

c)  2023: 1 %;

Pozmeňujúci návrh    313

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  2024: 0,5 %;

d)  2024: 1,5 %;

Pozmeňujúci návrh    314

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  2025: 0,5 %;

e)  2025: 2 %;

Pozmeňujúci návrh    315

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  2026: 0,5 %

f)  2026: 2 %

Pozmeňujúci návrh    316

Návrh nariadenia

Článok 85 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sumu za technickú pomoc vypočítanú v súlade s článkom 31 ods. 2;

b)  sumu za technickú pomoc vypočítanú v súlade s článkom 31;

Pozmeňujúci návrh    317

Návrh nariadenia

Článok 85 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  v prípade štátnej pomoci môže žiadosť o platbu zahŕňať preddavky, ktoré prijímateľovi vypláca orgán poskytujúci pomoc za týchto kumulatívnych podmienok: sú predmetom bankovej alebo rovnocennej záruky, nepresahujú 40 % celkovej výšky pomoci, ktorá sa má prijímateľovi poskytnúť na danú operáciu, a sú pokryté z výdavkov zaplatených prijímateľmi a doložené faktúrami s potvrdením o zaplatení za 3 roky.

Pozmeňujúci návrh    318

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 2, tak žiadosti o platbu podané v súlade s prílohou XIX musia obsahovať celkové sumy vyplatené, alebo v prípade záruk sumy vyčlenené, ako sa dohodlo v záručných zmluvách, riadiacim orgánom konečným prijímateľom v zmysle článku 62 ods. 1 písm. a), b) a c).

1.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 1, tak žiadosti o platbu podané v súlade s prílohou XIX musia obsahovať celkové sumy vyplatené, alebo v prípade záruk sumy vyčlenené, ako sa dohodlo v záručných zmluvách, riadiacim orgánom konečným prijímateľom v zmysle článku 62 ods. 1 písm. a), b) a c).

Pozmeňujúci návrh    319

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 3, tak sa žiadosti o platbu, ktoré zahŕňajú výdavky na finančné nástroje, musia podať v súlade s týmito podmienkami:

2.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 2, tak sa žiadosti o platbu, ktoré zahŕňajú výdavky na finančné nástroje, musia podať v súlade s týmito podmienkami:

Pozmeňujúci návrh    320

Návrh nariadenia

Článok 87 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V závislosti od dostupných finančných prostriedkov Komisia uhradí priebežné platby najneskôr do 60 dní odo dňa, keď Komisia prijala žiadosť o platbu.

1.  Komisia uhradí priebežné platby najneskôr do 60 dní odo dňa, keď Komisia prijala žiadosť o platbu.

Pozmeňujúci návrh    321

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  existujú dôkazy, ktoré naznačujú závažný nedostatok, na odstránenie ktorého neboli prijaté nápravné opatrenia;

a)  existujú dôkazy o závažnom nedostatku, na odstránenie ktorého neboli prijaté nápravné opatrenia;

Pozmeňujúci návrh    322

Návrh nariadenia

Článok 91 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  členský štát neprijal potrebné opatrenia na nápravu situácie v súlade s článkom 15 ods. 6.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    323

Návrh nariadenia

Článok 99 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zruší viazanosť akejkoľvek sumy programu, ktorá nebola použitá na zálohovú platbu v súlade s článkom 84, alebo v súvislosti s ktorou nebola predložená žiadosť o platbu v súlade s článkami 85 a 86 do 26. decembra druhého kalendárneho roku nasledujúceho po roku rozpočtových záväzkov na roky 2021 až 2026.

1.  Komisia zruší viazanosť akejkoľvek sumy programu, ktorá nebola použitá na zálohovú platbu v súlade s článkom 84, alebo v súvislosti s ktorou nebola predložená žiadosť o platbu v súlade s článkami 85 a 86 do 31. decembra tretieho kalendárneho roku nasledujúceho po roku rozpočtových záväzkov na roky 2021 až 2026.

Pozmeňujúci návrh    324

Návrh nariadenia

Článok 99 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Suma týkajúca sa rozpočtového záväzku na rok 2021, ktorá má byť pokrytá zálohovými platbami alebo žiadosťami o platbu v lehote stanovenej v odseku 1, predstavuje 60 % daného záväzku. 10 % rozpočtového záväzku na rok 2021 sa pridá ku každému rozpočtovému záväzku na roky 2022 až 2025 na účely výpočtu súm, ktoré sa majú pokryť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    325

Návrh nariadenia

Článok 99 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Časti viazaných výdavkov, ktoré budú k 31. decembru 2029 stále otvorené, sa zruší viazanosť, ak do lehoty uvedenej v článku 38 ods. 1 Komisii nebude predložený balík uisťujúcich dokumentov a záverečná správa o výkonnosti programov podporovaných z ESF+, EFRR a Kohézneho fondu.

3.  Časti viazaných výdavkov, ktoré budú k 31. decembru 2030 stále otvorené, sa zruší viazanosť, ak do lehoty uvedenej v článku 38 ods. 1 Komisii nebude predložený balík uisťujúcich dokumentov a záverečná správa o výkonnosti programov podporovaných z ESF+, EFRR a Kohézneho fondu.

Pozmeňujúci návrh    326

Návrh nariadenia

Článok 100 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b a)  nebolo možné podať žiadosť o platbu načas z dôvodu omeškania na úrovni Únie pri vytváraní právneho a administratívneho rámca pre finančné prostriedky na obdobie 2021 – 2027.

Pozmeňujúci návrh    327

Návrh nariadenia

Článok 101 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát má jeden mesiac na to, aby buď súhlasil so sumou, ktorej viazanosť má byť zrušená, alebo predložil svoje pripomienky.

2.  Členský štát má dva mesiace na to, aby súhlasil so sumou, ktorej viazanosť má byť zrušená, alebo aby predložil svoje pripomienky.

Pozmeňujúci návrh    328

Návrh nariadenia

Článok 102 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  EFRR, ESF+ a Kohézny fond podporujú cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu vo všetkých regiónoch zodpovedajúcich úrovni 2 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „regióny úrovne NUTS 2“) stanovenej v nariadení (ES) č. 1059/2003 zmenenom nariadením Komisie (ES) č. 868/2014.

1.  EFRR, ESF+ a Kohézny fond podporujú cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu vo všetkých regiónoch zodpovedajúcich úrovni 2 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „regióny úrovne NUTS 2“) stanovenej v nariadení (ES) č. 1059/2003 zmenenom nariadením Komisie (ES) č. 2016/2066.

Pozmeňujúci návrh    329

Návrh nariadenia

Článok 103 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok na obdobie 2021 – 2027 predstavujú sumu 330 624 388 630 EUR v cenách roku 2018.

Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok na obdobie 2021 – 2027 predstavujú sumu 378 097 000 000 v cenách roku 2018.

 

(Cieľom tohto PN je opätovne zaviesť sumu rovnajúcu sa sume dostupnej na roky 2014 – 2020 pri potrebnom navýšení v súlade s pozíciou EP k návrhu VFR na roky 2021 – 2027. Tento PN si bude vyžadovať následné úpravy výpočtov v prílohe XXII.)

Pozmeňujúci návrh    330

Návrh nariadenia

Článok 103 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme formou vykonávacieho aktu rozhodnutie stanovujúce ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu, podľa kategórie regiónov spolu so zoznamom oprávnených regiónov v súlade s metodikou stanovenou v prílohe XXII.

Komisia prijme formou vykonávacieho aktu rozhodnutie stanovujúce ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu, podľa kategórie regiónov spolu so zoznamom oprávnených regiónov v súlade s metodikou stanovenou v prílohe XXII. Minimálna celková alokácia z fondov na vnútroštátnej úrovni by sa mala rovnať 76 % rozpočtu prideleného každému členskému štátu alebo regiónu na roky 2014 – 2020.

Pozmeňujúci návrh    331

Návrh nariadenia

Článok 103 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vzhľadom na osobitný význam financovania rámci politiky súdržnosti pre cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu a pre najvzdialenejšie regióny by kritériá oprávnenosti uplatňujúce sa na takéto financovanie nemali byť menej priaznivé ako v období 2014 – 2020 a mali by zabezpečiť maximálnu kontinuitu s existujúcimi programami.

 

Tento PN si bude vyžadovať následné úpravy výpočtov v prílohe XXII.)

Pozmeňujúci návrh    332

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prostriedky na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu predstavujú 97,5 % celkových zdrojov (t. j. spolu EUR 322 194 388 630) a alokujú sa takto:

1.  Prostriedky na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu predstavujú 97 % celkových zdrojov, t. j. spolu 366 754 000 000 EUR (v cenách roku 2018). Z tejto sumy sa 5 900 000 000 EUR pridelí na záruku pre deti zo zdrojov v rámci ESF+. Zostávajúce finančné krytie vo výške 360 854 000 000 EUR (v cenách roku 2018 ) sa alokuje takto:

Pozmeňujúci návrh    333

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  61,6 % (t. j. spolu 198 621 593 157 EUR) pre menej rozvinuté regióny;

a)  61,6 % (t. j. spolu 222 453 894 000 EUR) pre menej rozvinuté regióny;

Pozmeňujúci návrh    334

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  14,3 % (t. j. spolu 45 934 516 595 EUR) pre prechodné regióny;

b)  14,3 % (t. j. spolu 51 446 129 000 EUR) pre prechodné regióny;

Pozmeňujúci návrh    335

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  10,8 % (t. j. spolu 34 842 689 000 EUR) pre rozvinutejšie regióny;

c)  10,8 % (t. j. spolu 39 023 410 000 EUR) pre rozvinutejšie regióny;

Pozmeňujúci návrh    336

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  12,8 % (t. j. spolu 41 348 556 877 EUR) pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu;

d)  12,8 % (t. j. spolu 46 309 907 000 EUR) pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu;

Pozmeňujúci návrh    337

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  0.0,4 % (t. j. spolu 1 447 034 001 EUR) ako dodatočné finančné krytie pre najvzdialenejšie regióny vymedzené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne NUTS 2, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994.

e)  0.0,4 % (t. j. spolu 1 620 660 000 EUR) ako dodatočné finančné krytie pre najvzdialenejšie regióny vymedzené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne NUTS 2, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994.

Pozmeňujúci návrh    338

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Suma zdrojov, ktoré sú k dispozícii na ESF+ v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu je 88 646 194 590 EUR.

Zdroje, ktoré sú k dispozícii na ESF+, predstavujú 28,8 % zdrojov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu (t. j. 105 686 000 000 EUR v cenách roku 2018). To nezahŕňa finančné krytie pre zložku „zamestnanosť a sociálna inovácia“ alebo zložku „zdravie“.

Pozmeňujúci návrh    339

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Suma dodatočného financovania pre najvzdialenejšie regióny uvedené v odseku 1 písm. e) alokovaná na ESF+ je 376 928 934 EUR.

Suma dodatočného financovania pre najvzdialenejšie regióny uvedené v odseku 1 písm. e) alokovaná na ESF+ zodpovedá 0,4 % zdrojov uvedených v prvom pododseku (t. j. 424 296 054 EUR v cenách roku 2018).

Pozmeňujúci návrh    340

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výška podpory z Kohézneho fondu, ktorá sa má previesť do Nástroja na prepájanie Európy, je 10 000 000 000 EUR. Vynaloží sa na projekty dopravnej infraštruktúry prostredníctvom osobitných výziev v súlade s nariadením (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE] výlučne v členských štátoch, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu.

Výška podpory z Kohézneho fondu, ktorá sa má previesť do Nástroja na prepájanie Európy, je 4 000 000 000 EUR v cenách roku 2018. Vynaloží sa na projekty dopravnej infraštruktúry, a to pri zohľadnení potrieb investícií členských štátov a regiónov do infraštruktúry, prostredníctvom osobitných výziev v súlade s nariadením (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE] výlučne v členských štátoch, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu.

Pozmeňujúci návrh    341

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 4 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okamžite po prevode je 30 % zdrojov prevedených do NPE k dispozícii všetkým členským štátom, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu, na financovanie projektov dopravnej infraštruktúry v súlade s nariadením (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE].

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    342

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 4 – pododsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pravidlá vzťahujúce sa na sektor dopravy podľa nariadenia (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE] sa uplatňujú na konkrétne výzvy uvedené v prvom pododseku. Pri výbere projektov oprávnených na financovanie sa do 31. decembra 2023 rešpektujú národné alokácie v rámci Kohézneho fondu, pokiaľ ide o 70 % zdrojov prevedených do NPE.

Pravidlá vzťahujúce sa na sektor dopravy podľa nariadenia (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE] sa uplatňujú na konkrétne výzvy uvedené v prvom pododseku. Pri výbere projektov oprávnených na financovanie sa do 31. decembra 2023 rešpektujú národné alokácie v rámci Kohézneho fondu.

Pozmeňujúci návrh    343

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Zo zdrojov na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 500 000 000 EUR na Európsku mestskú iniciatívu pod priamym alebo nepriamym riadením Komisie.

5.  Zo zdrojov na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 560 000 000 EUR v cenách roku 2018 na Európsku mestskú iniciatívu pod priamym alebo nepriamym riadením Komisie.

Pozmeňujúci návrh    344

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Zo zdrojov ESF+ na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 175 000 000 EUR na nadnárodnú spoluprácu podporujúcu inovačné riešenia pod priamym alebo nepriamym riadením.

6.  Zo zdrojov ESF+ na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 196 000 000 EUR v cenách roku 2018 na nadnárodnú spoluprácu podporujúcu inovačné riešenia pod priamym alebo nepriamym riadením.

Pozmeňujúci návrh    345

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Zdroje na cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú 2,5 % z celkových zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok z fondov na roky 2021 – 2027 (t. j. spolu 8 430 000 000).

7.  Zdroje na cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú 3 % z celkových zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok z fondov na roky 2021 – 2027 (t. j. spolu 11 343 000 000 EUR v cenách roku 2018).

Pozmeňujúci návrh    346

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  najviac 15 % z celkových alokácií pre menej rozvinuté regióny na prechodné regióny alebo rozvinutejšie regióny a z prechodných regiónov na rozvinutejšie regióny;

a)  najviac 5 % z celkových alokácií pre menej rozvinuté regióny na prechodné regióny alebo rozvinutejšie regióny a z prechodných regiónov na rozvinutejšie regióny;

Pozmeňujúci návrh    347

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  70 % pre menej rozvinuté regióny;

a)  85 % pre menej rozvinuté regióny;

Pozmeňujúci návrh    348

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  55 % pre prechodné regióny;

b)  65 % pre prechodné regióny;

Pozmeňujúci návrh    349

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  40 % pre menej rozvinuté regióny;

c)  50 % pre rozvinutejšie regióny.

Pozmeňujúci návrh    350

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Miery spolufinancovania stanovené v písmene a) sa uplatňujú aj na najvzdialenejšie regióny.

Miery spolufinancovania stanovené v písmene a) sa uplatňujú aj na najvzdialenejšie regióny a na dodatočnú alokáciu pre najvzdialenejšie regióny.

Pozmeňujúci návrh    351

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Miera spolufinancovania Kohézneho fondu na úrovni každej priority nesmie byť vyššia ako 70 %.

Miera spolufinancovania Kohézneho fondu na úrovni každej priority nesmie byť vyššia ako 85 %.

Pozmeňujúci návrh    352

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V nariadení o ESF+ sa môžu stanoviť vyššie miery spolufinancovania pre priority, ktoré podporujú inovatívne činnosti, v súlade s článkom [14] daného nariadenia.

V nariadení o ESF+ sa môžu v riadne odôvodnených prípadoch stanoviť vyššie miery spolufinancovania až do výšky 90 % pre priority, ktoré podporujú inovatívne činnosti, v súlade s článkom [13] a článkom [4 ods. 1 písm. x)] a [xi)] daného nariadenia, ako aj pre programy zamerané na materiálnu depriváciu v súlade s článkom [9], nezamestnanosť mladých ľudí v súlade s článkom [10], podporu európskej záruky pre deti v súlade s článkom [10a] a na nadnárodnú spoluprácu v súlade s článkom [11b].

Pozmeňujúci návrh    353

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Miera spolufinancovania pre programy Interreg nesmie byť vyššia ako 70 %.

Miera spolufinancovania pre programy Interreg nesmie byť vyššia ako 85 %.

Pozmeňujúci návrh    354

Návrh nariadenia

Článok 107 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je v súlade s článkom 108 oprávnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy k tomuto nariadeniu, s cieľom prispôsobiť sa zmenám, ku ktorým dochádza počas programového obdobia v prípade nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem príloh III, IV, X a XXII.

Komisia je v súlade s článkom 108 oprávnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy k tomuto nariadeniu, s cieľom prispôsobiť sa zmenám, ku ktorým dochádza počas programového obdobia v prípade nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem príloh III, IV, X a XXII. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 108 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť a upraviť delegované nariadenie (EÚ) 204/2014, uvedené v článku 6 ods. 3, tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    355

Návrh nariadenia

Článok 108 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3, 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 sa Komisii udeľuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    356

Návrh nariadenia

Článok 108 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4 a článku 89 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3, článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    357

Návrh nariadenia

Článok 108 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3, článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    358

Návrh nariadenia

Článok 110 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nariadenie (ES) č. 1303/2013 alebo akýkoľvek iný akt uplatniteľný na programové obdobie 2014 – 2020 sa naďalej uplatňujú na programy a operácie podporované z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a ENRF v rámci daného obdobia.

Nariadenie (ES) č. 1303/2013 alebo akýkoľvek iný akt uplatniteľný na programové obdobie 2014 – 2020 sa naďalej uplatňujú na programy a operácie podporované z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu, EPFRV a ENRF v rámci daného obdobia.

Pozmeňujúci návrh    359

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 001 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

001  Investovanie do dlhodobého majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami

001  Investovanie do dlhodobého majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami alebo s konkurencieschopnosťou

Pozmeňujúci návrh    360

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 002 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

002  Investovanie do dlhodobého majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami

002  Investovanie do dlhodobého majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami alebo s konkurencieschopnosťou

Pozmeňujúci návrh    361

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 004 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

004  Investovanie do nehmotného majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami

004  Investovanie do nehmotného majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami alebo s konkurencieschopnosťou

Pozmeňujúci návrh    362

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 005 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

005  Investovanie do nehmotného majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami

005  Investovanie do nehmotného majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami alebo s konkurencieschopnosťou

Pozmeňujúci návrh    363

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 035 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

035  Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich riadenie: povodne (vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof)

035  Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich riadenie: povodne a zosuvy pôdy (vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof)

Pozmeňujúci návrh    364

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 2 – riadok 043

 

Text predložený Komisiou

043

Nakladanie s odpadom z domácností: opatrenia na mechanické biologické spracovanie, tepelné spracovanie

0%

100%

Pozmeňujúci návrh

 

vypúšťa sa

 

 

Pozmeňujúci návrh    365

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 3 – riadok 056 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

056  Novovybudované diaľnice a cesty základnej siete TEN-T

056  Novovybudované diaľnice, mosty a cesty základnej siete TEN-T

Pozmeňujúci návrh    366

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 3 – riadok 057 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

057  Novovybudované diaľnice a cesty súhrnnej siete TEN-T

057  Novovybudované diaľnice, mosty a cesty súhrnnej siete TEN-T

Pozmeňujúci návrh    367

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 3 – riadok 060 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

060  Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice a cesty základnej siete TEN-T

060  Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice, mosty a cesty základnej siete TEN-T

Pozmeňujúci návrh    368

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 3 – riadok 061 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

061  Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice a cesty súhrnnej siete TEN-T

061  Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice, mosty a cesty súhrnnej siete TEN-T

Pozmeňujúci návrh    369

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 5 – riadok 128 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

128  Ochrana, rozvoj a podpora aktív verejného cestovného ruchu a služieb cestovného ruchu

128  Ochrana, rozvoj a podpora aktív verejného cestovného ruchu a služieb cestovného ruchu

Pozmeňujúci návrh    370

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 5 – riadok 130 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

130  Ochrana, rozvoj a podpora prírodného dedičstva a ekoturizmu

130  Ochrana, rozvoj a podpora prírodného dedičstva a ekoturizmu okrem lokalít sústavy Natura 2000

Pozmeňujúci návrh    371

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 3 – riadok 12 – stĺpec Integrované územné investície (IÚI)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Veľkomestá, mestá a predmestia

Veľkomestá, mestá, predmestia a pripojené vidiecke oblasti

Pozmeňujúci návrh    372

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 3 – riadok 16 – stĺpec Integrované územné investície (IÚI)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riedko osídlené oblasti

Vidiecke a riedko osídlené oblasti

Pozmeňujúci návrh    373

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 3 – riadok 22 – stĺpec Miestny rozvoj vedený komunitou (MRVK)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Veľkomestá, mestá a predmestia

Veľkomestá, mestá, predmestia a pripojené vidiecke oblasti

Pozmeňujúci návrh    374

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 3 – riadok 26 – stĺpec Miestny rozvoj vedený komunitou (MRVK)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riedko osídlené oblasti

Vidiecke a riedko osídlené oblasti

Pozmeňujúci návrh    375

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 3 – riadok 32– stĺpec Iný typ územného nástroja v rámci cieľa politiky 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Veľkomestá, mestá a predmestia

Veľkomestá, mestá, predmestia a pripojené vidiecke oblasti

Pozmeňujúci návrh    376

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 3 – riadok 36– stĺpec Iný typ územného nástroja v rámci cieľa politiky 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Riedko osídlené oblasti

Vidiecke a riedko osídlené oblasti

Pozmeňujúci návrh    377

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 4 – riadok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

17  Ubytovacie a stravovacie služby

17  Činnosti cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích služieb

Pozmeňujúci návrh    378

Návrh nariadenia

Príloha III – tabuľka Horizontálne základné podmienky – riadok 6 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Je zavedený národný rámec pre implementáciu UNCRPD, ktorý zahŕňa:

Je zavedený národný rámec pre implementáciu UNCRPD, ktorý zahŕňa:

1.  merateľné ciele, zber údajov a mechanizmy monitorovania;

1.  merateľné ciele, zber údajov a mechanizmy monitorovania, ktoré sú uplatniteľné v rámci všetkých cieľov politiky;

2.  opatrenia na zabezpečenie toho, aby bola politika v oblasti prístupnosti, právne predpisy a normy riadne zohľadnené v príprave a implementácii programov.

2.  opatrenia na zabezpečenie toho, aby bola politika v oblasti prístupnosti, právne predpisy a normy riadne zohľadnené v príprave a implementácii programov v súlade s ustanoveniami UNCRPD a zaradené do kritérií výberu projektov a povinností.

 

2a.  opatrenia na predkladanie správ monitorovaciemu výboru o súlade podporovaných operácií.

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    379

Návrh nariadenia

Príloha III – Tabuľka Horizontálne základné podmienky – riadok 6a (nový)

 

 

Pozmeňujúci návrh

Implementácia zásad a práv Európskeho piliera sociálnych práv, ktoré prispievajú k skutočnej konvergencii a súdržnosti v Európskej únii.

Opatrenia na vnútroštátnej úrovni na zabezpečenie správnej implementácie zásad Európskeho piliera sociálnych práv, ktoré prispievajú k vzostupnej sociálnej konvergencii a súdržnosti v EÚ, a to predovšetkým zásad, ktoré bránia nespravodlivej hospodárskej súťaži na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    380

Návrh nariadenia

Príloha III – tabuľka Horizontálne základné podmienky – riadok 6b (nový)

 

 

Pozmeňujúci návrh

Účinné uplatňovanie zásady partnerstva

Je vytvorený rámec na zabezpečenie toho, aby mohli všetci partneri zohrávať plnohodnotnú úlohu pri príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení programov, ktorý zahŕňa:

 

1.  opatrenia na zabezpečenie transparentných postupov zapojenia partnerov;

 

2.  opatrenia na šírenie a zverejňovanie informácií relevantných pre partnerov s cieľom prípravy stretnutí a následných opatrení;

 

3.  podporu na posilnenie postavenia partnerov a budovania kapacít.

Pozmeňujúci návrh    381

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 2 – riadok 2 – stĺpec 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Je zavedený národný plán v oblasti energetiky a klímy, ktorý zahŕňa:

Je zavedený národný plán v oblasti energetiky a klímy v súlade s cieľom Parížskej dohody znížiť globálne otepľovanie na 1,5 °C, ktorý zahŕňa:

1.  všetky prvky uvedené vo vzore v prílohe I k nariadeniu o riadení energetickej únie;

1.  všetky prvky uvedené vo vzore v prílohe I k nariadeniu o riadení energetickej únie;

2.  orientačný harmonogram plánovaných rozpočtových zdrojov a mechanizmov na opatrenia podporujúce nízkouhlíkovú energiu.

2.  harmonogram plánovaných rozpočtových zdrojov a mechanizmov na opatrenia podporujúce nízkouhlíkovú energiu.

Pozmeňujúci návrh    382

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 2 – riadok 4 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EFRR a Kohézny fond:

EFRR a Kohézny fond:

2.4   Podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizík a odolnosti proti katastrofám

2.4   Podpora adaptácie na zmenu klímy a štrukturálnu zmenu, prevencie rizík a odolnosti proti katastrofám

Pozmeňujúci návrh    383

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 2 – riadok 7 – stĺpec 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Je zavedený prioritný akčný rámec podľa článku 8 smernice 92/43/EHS, ktorý zahŕňa:

Je zavedený prioritný akčný rámec podľa článku 8 smernice 92/43/EHS, ktorý zahŕňa:

1.  všetky prvky uvedené vo vzore prioritného akčného rámca na obdobie 2021 2027, na ktorom sa dohodla Komisia a členské štáty;

1.  všetky prvky uvedené vo vzore prioritného akčného rámca na obdobie 2021 - 2027, na ktorom sa dohodla Komisia a členské štáty, vrátane prioritných opatrení a odhad potrieb financovania.

2.  identifikáciu prioritných opatrení a odhad potrieb financovania.

 

Pozmeňujúci návrh    384

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 3.2 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.2 Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy

3.2 Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy

Pozmeňujúci návrh    385

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 3.2 – stĺpec 4 – bod -1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a.  vyžaduje zabezpečenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti a vo väčšej miere odstránenie chýbajúcich prepojení a problematických miest v sieti TEN-T, čo tiež znamená investície do tvrdej infraštruktúry;

Pozmeňujúci návrh    386

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 3.2 – stĺpec 4 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  zahŕňa ekonomické odôvodnenie plánovaných investícií, ktoré sa opiera o dôkladnú analýza dopytu a modelovanie dopravy a ktoré by malo zohľadniť očakávaný vplyv liberalizácie železničnej dopravy;

1.  zahŕňa ekonomické odôvodnenie plánovaných investícií, ktoré sa opiera o dôkladnú analýzu dopytu a modelovanie dopravy a ktoré by malo zohľadniť očakávaný vplyv otvorenia trhov so železničnými dopravnými službami;

Pozmeňujúci návrh    387

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  odráža plány kvality ovzdušia, pričom sa zohľadňujú najmä národné plány na dekarbonizáciu;

2.  odráža plány kvality ovzdušia, pričom sa zohľadňujú národné stratégie znižovania emisií z odvetvia dopravy

Pozmeňujúci návrh    388

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  zahŕňa investície do koridorov základnej siete TEN-T, ktoré sú vymedzené v nariadení (EÚ) 1316/2013 v súlade s príslušnými pracovnými plánmi siete TEN-T;

3.  zahŕňa investície do koridorov základnej siete TEN-T, ktoré sú vymedzené v nariadení (EÚ) 1316/2013 v súlade s príslušnými pracovnými plánmi siete TEN-T, a predbežne identifikované úseky na súhrnnej sieti;

Pozmeňujúci návrh    389

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  pre investície nad rámec základnej siete TEN-T zabezpečuje komplementaritu tým, že poskytuje dostatočnú prepojenosť regiónov a miestnych komunít so základnou sieťou TEN-T a jej uzlami;

4.  pre investície nad rámec základnej siete TEN-T zabezpečuje komplementaritu tým, že poskytuje dostatočnú prepojenosť mestských sietí, regiónov a miestnych komunít so základnou sieťou TEN-T a jej uzlami;

Pozmeňujúci návrh    390

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  podporuje iniciatívy v oblasti udržateľného regionálneho a cezhraničného cestovného ruchu, ktoré vedú k situáciám prospešným pre obe strany, turistov i obyvateľov, ako je prepojenie siete EuroVelo s európskou železničnou sieťou TRAN.

Pozmeňujúci návrh    391

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 1 – stĺpec 2 – bod ESF

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ESF:

ESF:

4.1.1  Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie vrátane mladých ľudí a neaktívnych osôb a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva

4.1.1  Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, a to predovšetkým mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych osôb, a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva

4.1.2  Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a podporu pre zosúladenie ponuky s potrebami trhu práce, prechody a mobilitu

4.1.2  Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby zručností a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a podporu pre zosúladenie ponuky s potrebami trhu práce, prechody a mobilitu

Pozmeňujúci návrh    392

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 2 – stĺpec 2 – bod ESF

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ESF

ESF

4.1.3  Podpora lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti, zdravého a primerane prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká, adaptáciu pracovníkov na zmeny a aktívne starnutie

4.1.3  Podpora účasti žien na trhu práce, lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti, zdravého a primerane prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká, adaptáciu pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny a aktívne starnutie

 

 

Pozmeňujúci návrh    393

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  opatrenia s cieľovými hodnotami na riešenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti, platov a dôchodkov a podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane zlepšenia prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve;

2.  opatrenia s cieľovými hodnotami na riešenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti, platov, sociálneho zabezpečenia, zdaňovania a dôchodkov a podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane zlepšenia prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve;

 

 

Pozmeňujúci návrh    394

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 3 – stĺpec 2 – bod ESF

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ESF:

ESF:

4.2.1  Zvyšovanie kvality, účinnosti a relevantnosti z hľadiska trhu práce systémov vzdelávania a odbornej prípravy

4.2.1  Zvyšovanie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy a ich relevantnosti z hľadiska trhu práce s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane digitálnych zručností a uľahčiť prechod medzi vzdelávaním a prácou

4.2.2  Podpora príležitostí pre flexibilné zlepšovanie zručností a rekvalifikáciu pre všetkých vrátane uľahčovania zmeny zamestnania a podpory pracovnej mobility

4.2.2  Podpora celoživotného vzdelávania, najmä príležitostí pre flexibilné zlepšovanie zručností a rekvalifikáciu pre všetkých, ako aj informálneho a neformálneho vzdelávania vrátane uľahčovania zmeny zamestnania a podpory pracovnej mobility

4.2.3  Podpora rovnakého prístupu, najmä pre znevýhodnené skupiny, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave, od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve cez ďalšie všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu, až po terciárny stupeň

4.2.3  Podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a ich absolvovaniu, najmä pre znevýhodnené skupiny, od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve cez ďalšie všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu, až po terciárny stupeň, ako aj vzdelávanie a učenie sa dospelých vrátane uľahčenia vzdelávacej mobility pre všetkých

 

 

Pozmeňujúci návrh    395

Návrh nariadenia

Príloha IV – riadok 4.2 – stĺpec 4: Kritériá splnenia základnej podmienky – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  systémy založené na dôkazoch na predvídanie zručností a prognózy, ako aj mechanizmy sledovania uplatnenia absolventov a služby kvalitného a účinného usmerňovania vzdelávajúcich sa osôb každého veku;

1.  systémy založené na dôkazoch na predvídanie a prognózy v oblasti zručností, ako aj mechanizmy následného sledovania uplatnenia absolventov a služby kvalitného a účinného usmerňovania vzdelávajúcich sa osôb každého veku vrátane prístupov zameraných na učiacu sa osobu;

Pozmeňujúci návrh    396

Návrh nariadenia

Príloha IV – riadok 4.2 – stĺpec 4: Kritériá splnenia základnej podmienky – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  opatrenia na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému, relevantnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a nadobudnutiu kľúčových kompetencií na všetkých stupňoch vrátane vysokoškolského vzdelávania, ako aj účasti na ňom, a jeho ukončenia;

2.  opatrenia na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému, cenovo dostupnému relevantnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a nadobudnutiu kľúčových kompetencií na všetkých stupňoch vrátane terciárneho vzdelávania, ako aj účasti na ňom, a jeho ukončenia;

Pozmeňujúci návrh    397

Návrh nariadenia

Príloha IV – riadok 4.2 – stĺpec 4: Kritériá splnenia základnej podmienky – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  koordinačný mechanizmus pre všetky stupne vzdelávania a odbornej prípravy vrátane terciárneho vzdelávania a jasné rozdelenie zodpovednosti medzi príslušnými národnými a/alebo regionálnymi orgánmi;

3.  koordinačný mechanizmus pre všetky stupne vzdelávania a odbornej prípravy vrátane poskytovateľov terciárneho vzdelávania, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, a jasné rozdelenie zodpovednosti medzi príslušnými národnými a/alebo regionálnymi orgánmi;

Pozmeňujúci návrh    398

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 4 – stĺpec 2 – bod 4.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EFRR:

EFRR:

4.3  Zvyšovanie sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, migrantov a znevýhodnených skupín pomocou integrovaných opatrení vrátane bývania a sociálnych služieb

4.3  Zvyšovanie sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, utečencov a migrantov pod medzinárodnou ochranoua znevýhodnených skupín pomocou integrovaných opatrení vrátane bývania a sociálnych služieb

Pozmeňujúci návrh    399

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 4 – stĺpec 2 – bod 4.3.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ESF:

ESF:

4.3.1  Podpora aktívneho začlenenia, a to aj s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

4.3.1  Presadzovanie aktívneho začlenenia, a to aj s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Pozmeňujúci návrh    400

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 4 – stĺpec 2 – bod 4.3.1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4.3.1a.  Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí

Pozmeňujúci návrh    401

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 4 – stĺpec 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Je zavedený národný strategický politický rámec pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby, ktorý zahŕňa:

Je zavedený národný strategický politický rámec a akčný plán pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby, ktorý zahŕňa:

1.  analýzu založenú na dôkazoch o chudobe a sociálnom vylúčení vrátane chudoby detí, bezdomovectva, priestorovej segregácie a segregácie vo vzdelávaní, obmedzeného prístupu k základným službám a infraštruktúre a špecifických potrieb zraniteľných osôb;

1.  analýzu založenú na dôkazoch o chudobe a sociálnom vylúčení vrátane chudoby detí, bezdomovectva, priestorovej segregácie a segregácie vo vzdelávaní, obmedzeného prístupu k základným službám a infraštruktúre a špecifických potrieb zraniteľných osôb;

2.  opatrenia na zabránenie a boj proti segregácii vo všetkých oblastiach vrátane zabezpečenia primeranej podpory príjmu, inkluzívnych trhov práce a prístupu ku kvalitným službám pre zraniteľných ľudí vrátane migrantov;

2.  opatrenia na zabránenie a boj proti segregácii vo všetkých oblastiach vrátane zabezpečenia primeranej podpory príjmu, sociálnej ochrany, inkluzívnych trhov práce a prístupu ku kvalitným službám pre zraniteľných ľudí vrátane migrantov a utečencov;

3.  opatrenia týkajúce sa prechodu od inštitucionálnej starostlivosti k starostlivosti na úrovni komunít;

3.  opatrenia týkajúce sa prechodu od inštitucionálnej starostlivosti k rodinnej a komunitnej starostlivosti na základe národnej stratégie deinštitucionalizácie a akčného plánu;

4.  opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti.

4.  opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    402

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 5 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ESF:

ESF:

4.3.2  Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia

4.3.2  Podpora sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia

Pozmeňujúci návrh    403

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 6 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ESF:

ESF:

4.3.4  Zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám; zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti; zlepšovanie prístupu k službám dlhodobej starostlivosti

4.3.4  Zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám; modernizácia systémov sociálnej ochrany vrátane podpory prístupu k sociálnej ochrane; zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti; zlepšovanie prístupu k službám dlhodobej starostlivosti

Pozmeňujúci návrh    404

Návrh nariadenia

Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 6 – stĺpec 4 – body 2, 3, 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Je zavedený národný alebo regionálny strategický politický rámec pre zdravie, ktorý zahŕňa:

Je zavedený národný alebo regionálny strategický politický rámec pre zdravie, ktorý zahŕňa:

1.  mapovanie potrieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť udržateľné a koordinované opatrenia;

1.  mapovanie potrieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť udržateľné a koordinované opatrenia;

2.  opatrenia na zabezpečenie efektívnosti, udržateľnosti, prístupnosti a cenovej dostupnosti služieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane osobitnej pozornosti venovanej osobám vylúčeným zo systémov zdravotnej a dlhodobej starostlivosti;

2.  opatrenia na zabezpečenie efektívnosti, udržateľnosti, prístupnosti a cenovej dostupnosti služieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane osobitnej pozornosti venovanej osobám vylúčeným zo systémov zdravotnej a dlhodobej starostlivosti a osobám, ktoré sú najťažšie dosiahnuteľné;

3.  opatrenia na podporu komunitných služieb vrátane prevencie a primárnej zdravotnej starostlivosti a služieb domácej starostlivosti.

3.  opatrenia na podporu komunitných služieb vrátane prevencie a primárnej zdravotnej starostlivosti a služieb domácej starostlivosti, ako aj opatrenia týkajúce sa prechodu od inštitucionálnej starostlivosti k starostlivosti na úrovni rodiny a komunít.

 

3a.  opatrenia na zabezpečenie účinnosti, udržateľnosti, prístupu a cenovej dostupnosti systémov sociálnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    405

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 2 – tabuľka 1T – Štruktúra programu

 

Text predložený Komisiou

Identif. kód

Názov [300]

Technická pomoc

Základ pre výpočet

Fond

Kategória podporovaného regiónu

Vybraný špecifický cieľ

1

Priorita 1

Nie

 

EFRR

Rozvinutejšie

ŠC 1

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 2

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

Rozvinutejšie

ŠC 3

2

Priorita 2

Nie

 

ESF+

Rozvinutejšie

ŠC 4

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 5

Najvzdialenejšie

3

Priorita 3

Nie

 

KF

Nevzťahuje sa

 

3

Priorita „Technická pomoc“

Áno

 

 

 

Nevzťahuje sa

..

Vyhradená priorita „Zamestnanosť mladých ľudí“

Nie

 

ESF+

 

 

..

Vyhradená priorita „Odporúčania pre jednotlivé krajiny“

Nie

 

ESF+

 

 

..

Vyhradená priorita „Inovatívne činnosti“

Nie

 

ESF+

 

ŠC 8

 

Vyhradená priorita „Materiálna deprivácia“

Nie

 

ESF+

 

ŠC 9

 

Pozmeňujúci návrh

Identif. kód

Názov [300]

Technická pomoc

Základ pre výpočet

Fond

Kategória podporovaného regiónu

Vybraný špecifický cieľ

1

Priorita 1

Nie

 

EFRR

Rozvinutejšie

ŠC 1

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 2

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

Rozvinutejšie

ŠC 3

2

Priorita 2

Nie

 

ESF+

Rozvinutejšie

ŠC 4

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 5

Najvzdialenejšie

3

Priorita 3

Nie

 

KF

Nevzťahuje sa

 

3

Priorita „Technická pomoc“

Áno

 

 

 

Nevzťahuje sa

..

Vyhradená priorita „Zamestnanosť mladých ľudí“

Nie

 

ESF+

 

 

 

Vyhradená priorita „Záruka pre deti“

Nie

 

ESF+

 

 

..

Vyhradená priorita „Odporúčania pre jednotlivé krajiny“

Nie

 

ESF+

 

 

..

Vyhradená priorita „Inovatívne činnosti“

Nie

 

ESF+

 

ŠC 8

 

Vyhradená priorita „Materiálna deprivácia“

Nie

 

ESF+

 

ŠC 9

Pozmeňujúci návrh    406

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 2.1 – tabuľka

 

Text predložený Komisiou

Táto priorita je vyhradená na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny

Táto priorita je vyhradená na zamestnanosť mladých ľudí

Táto priorita je vyhradená na inovatívne činnosti

Táto priorita je vyhradená na riešenie materiálnej deprivácie

 

Pozmeňujúci návrh

Táto priorita je vyhradená na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny

Táto priorita je vyhradená na zamestnanosť mladých ľudí

Táto priorita je vyhradená na záruku pre deti

Táto priorita je vyhradená na inovatívne činnosti

Táto priorita je vyhradená na riešenie materiálnej deprivácie

Pozmeňujúci návrh    407

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.1.1.  Špecifický cieľ54 (cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu) alebo oblasť podpory (ENRF) – opakuje sa pre každý vybraný špecifický cieľ alebo oblasť podpory pre priority netýkajúce sa technickej pomoci

2.1.1.  Špecifický cieľ54 (cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu) alebo oblasť podpory (ENRF) – opakuje sa pre každý vybraný špecifický cieľ alebo oblasť podpory pre priority netýkajúce sa technickej pomoci

__________________

__________________

54 Okrem špecifického cieľa uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. vii) nariadenia o ESF+.

Okrem špecifického cieľa uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. xi) nariadenia o ESF+.

Pozmeňujúci návrh    408

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 –bod 2.1.1.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.1.1.2  Ukazovateľ55

2.1.1.2  Ukazovatele

_________________

 

55 Pred preskúmaním v polovici obdobia v roku 2025 pre EFRR, ESF+ a KF, rozdelenie iba na roky od 2021 do 2025.

 

Pozmeňujúci návrh    409

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 –bod 2.1.1.3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.1.1.3  Orientačné rozdelenie programovaných zdrojov EÚ podľa typu intervencie56 (nevzťahuje sa na ENRF)

2.1.1.3  Orientačné rozdelenie programovaných zdrojov EÚ podľa typu intervencie (nevzťahuje sa na ENRF)

 

_________________

 

56 Pred preskúmaním v polovici obdobia v roku 2025 pre EFRR, ESF+ a KF, rozdelenie iba na roky od 2021 do 2025.

 

Pozmeňujúci návrh    410

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kritériá pri výbere operácií57

Kritériá pri výbere operácií57

__________________

__________________

57 Iba pre programy obmedzené špecifickým cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 písm. c) bod vii) nariadenia o ESF+.

Iba pre programy obmedzené špecifickým cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 písm. xi) nariadenia o ESF+.

Pozmeňujúci návrh    411

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 3 – tabuľka 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    412

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 3 – bod 3.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.2  Celkové finančné prostriedky podľa fondu a národného spolufinancovania59

3.2  Celkové finančné prostriedky podľa fondu a spolufinancovania z národných zdrojov

_________________

 

59 Pred preskúmaním v polovici obdobia v roku 2025 pre EFRR, ESF+ a KF, finančné prostriedky iba na roky od 2021 do 2025.

 

  • [1]  Ú. v. EÚ C ... /Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
  • [2]  Ú. v. EÚ C ... /Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 17, 14.1.2019, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia 29. mája 2018 predložila návrh nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU) na roky 2021 – 2027. Navrhované nariadenie o spoločných ustanoveniach obsahuje spoločné pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF), Európsky sociálny fond plus (ESF+), Európsky námorný a rybársky fond (ENRF), Fond pre azyl a migráciu (AMIF), Nástroj na riadenie hraníc a víza (BMVI) a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF). Komisia sa rozhodla nezahrnúť do návrhu pravidlá týkajúce sa Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v rozpore s tým, čo je v prípade rokov 2014 – 2020.

A. Posúdenie návrhu v Parlamente

Tento návrh má veľký politický a praktický význam, keďže sa ním stanovujú hlavné pravidlá politiky súdržnosti Únie na ďalšie sedemročné obdobie.

Vzhľadom na význam návrhu Parlament schválil, aby Výbor pre regionálny rozvoj (REGI) vymenoval dvoch spoluspravodajcov, a to Andreja Novakova (PPE) a Constanze Krehlovú (S&D).

Prvá prezentácia Komisie a výmena názorov sa uskutočnila 20. júna vo výbore REGI. Po intenzívnej práci v lete spoluspravodajcovia predložili návrh správy v septembri 2018.

S cieľom predísť akémukoľvek možnému oneskoreniu pri vykonávaní novej politiky súdržnosti a umožniť, aby sa začali medziinštitucionálne rokovania ešte pred voľbami do EP a obnovením Parlamentu v roku 2019, sa spoluspravodajcovia rozhodli čo najrýchlejšie vypracovať tento návrh. Termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov vo výbore bol 15. október 2018. Deväť výborov požiadaných o stanovisko prijalo pozíciu pred koncom roka 2018, čím umožnilo prijatie správy 22. januára 2019. Medziinštitucionálne rokovania by sa teda mohli uskutočniť do polovice marca 2019, aby Európsky parlament zabezpečil pozíciu v prvom čítaní do apríla 2019.

B. Kľúčové zmeny, ktoré navrhujú spoluspravodajcovia

Návrh správy vychádza z návrhu Komisie a obsahuje niekoľko nižšie uvedených a vysvetlených pozmeňujúcich návrhov, ktoré by si spoluspravodajcovia želali, aby boli zohľadnené v konečnom nariadení.

1. Opätovné začlenenie EPFRV

Komisia oprávnene poznamenáva, že spoločný súbor pravidiel pre rôzne finančné prostriedky v rámci zdieľaného hospodárenia prispieva k administratívnemu zjednodušeniu a súdržnosti a umožňuje súčinnosť medzi rôznymi fondmi. Spoluspravodajcovia sú preto prekvapení, že sa na fond EPFRV nevzťahuje nariadenie o spoločných ustanoveniach, čo by mohlo viesť k strategickým nedostatkom a koordinačným problémom týkajúcim sa miestnych investícií. Niekoľko pozmeňujúcich návrhov sa preto snaží EPFRV opätovne začleniť do nariadenia o spoločných ustanoveniach.

2. Zdroje pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť

V návrhu Komisie sa stanovuje nižší rozpočet (330,6 miliardy EUR) pre politiku súdržnosti v porovnaní s predchádzajúcim sedemročným obdobím. Parlament vo svojom uznesení z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027 rozhodol, že prostriedky pridelené na politiku súdržnosti by mali zostať v reálnom vyjadrení na rovnakej úrovni ako na obdobie 2014 – 2020. Spoluspravodajcovia preto predložili pozmeňujúci návrh s cieľom zvýšiť celkovú sumu približne o 47,5 miliardy EUR na celkovo 378,1 miliardy EUR (ceny v roku 2018), aby sa dosiahla rovnaká úroveň ako počas predchádzajúceho obdobia. Toto zvýšenie sa potom premietlo do čísiel pre EFRR, Kohézny fond a ESF+. Kľúč na prideľovanie pre členské štáty, ktorý sa nachádza v prílohe XXII, však zostáva nezmenený. Prideľovanie je potrebné iba prepočítať na základe novej celkovej sumy.

Spoluspravodajcovia navrhujú, aby sa sumou 222,4 miliardy EUR prostredníctvom cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu podporovali menej rozvinuté regióny a 46,3 miliardy EUR sa pridelilo členským štátom podporovaným z Kohézneho fondu.

3. Upravenie rovnováhy medzi cieľom Investovanie do zamestnanosti a rastu a cieľom Európska územná spolupráca (Interreg)

Návrh Komisie umožňuje, aby sa 97,5 % z celkového krytia použilo na cieľ v oblasti zamestnanosti a rastu, a iba 2,5 % na ciele programu Interreg. So zreteľom na význam programu Interreg pre cezhraničnú spoluprácu a jeho uznanú európsku pridanú hodnotu spoluspravodajcovia navrhujú upraviť tieto percentuálne podiely na 97 % a 3 %, čo predstavuje 366,7 miliardy EUR, resp. 11,3 miliardy EUR. To si vyžaduje následné úpravy pridelených prostriedkov rôznym kategóriám regiónov bez toho, aby došlo k zmene príslušných podielov.

4. Európska mestská iniciatíva a nadnárodná spolupráca na podporu inovačných riešení

So zreteľom na úpravu celkových súm, aby sa obnovila úroveň finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii za predchádzajúce obdobie, spoluspravodajcovia navrhujú zvýšiť pevne stanovené sumy pridelených rozpočtových prostriedkov o rovnaké percento pre európsku mestskú iniciatívu a nadnárodnú spoluprácu na podporu inovačných riešení: 560 miliónov EUR, resp. 196 milióna EUR.

5. Presuny z politiky súdržnosti na program InvestEU a Nástroj na prepájanie Európy

Návrh Komisie umožňuje členským štátom presunúť až 5 % prostriedkov pridelených na politiku súdržnosti s cieľom zvýšiť pridelené prostriedky v rámci programu InvestEU. Aj keď spoluspravodajcovia podporujú ciele programu InvestEU, domnievajú sa, že aj politika súdržnosti je veľmi dôležitá pre rozvoj Európy. Spoluspravodajcovia preto chcú obmedziť presun na 1 % prostriedkov EFRR, ESF +, Kohézneho fondu a ENRF pred hodnotením v polovici trvania a až na 2,5 % v rámci priebežného hodnotenia investícií v súlade s cieľmi politiky súdržnosti a v rovnakej kategórii regiónov, na ktoré sa zameriavajú fondy pôvodu.

V návrhu Komisie sa takisto stanovuje vyčlenenie 10 mld. EUR z Kohézneho fondu na financovanie Nástroja na prepájanie Európy. Spoluspravodajcovia navrhujú, aby sa presun obmedzil na 4 miliardy EUR. Aj keď Nástroj na prepájanie Európy je hodnotným počinom, nie je vhodné ďalej znižovať prostriedky pridelené pre Kohézny fond. Okrem uvedeného limitu spoluspravodajcovia navrhujú, aby do 31. decembra 2023 bol výber projektov v súlade s vnútroštátnymi finančnými prostriedkami vyčlenenými v rámci Kohézneho fondu.

6. Prevody medzi fondmi a medzi kategóriami regiónov

Návrh Komisie umožňuje členským štátom presunúť až 5 % prostriedkov pridelených na konkrétny fond do iného fondu. Aj keď spoluspravodajcovia chápu potrebu flexibility v niektorých prípadoch, domnievajú sa, že umožnenie presunov medzi všetkými fondmi by mohlo ohroziť plnenie hlavných cieľov politiky súdržnosti. Preto navrhujú povoliť takéto presuny až do výšky 5 % z akéhokoľvek fondu, ale len do EFRR, Kohézneho fondu a ESF+, čím sa zabráni okliešteniu politiky súdržnosti.

Návrh Komisie umožňuje, aby sa maximálne 15 % pridelených prostriedkov pre menej rozvinuté regióny, ktoré majú využívať najväčší podiel finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti, presunuli do iných kategórií regiónov. Spoluspravodajcovia opäť súhlasia s tým, že je potrebná určitá flexibilita. Dôvodom, prečo je pre menej rozvinuté regióny určený najväčší podiel finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti však je, že to najviac potrebujú. V tomto návrhu správy sa preto navrhuje, aby sa takéto presuny obmedzili najviac na 5 %.

7. Miery spolufinancovania

V návrhu Komisie sú stanovené maximálne miery spolufinancovania, ktoré sa líšia v závislosti od fondu a kategórie regiónu (70 % pre menej rozvinuté regióny, 55 % pre prechodné regióny a 40 % pre rozvinutejšie regióny). Spoluspravodajcovia sa domnievajú, že je potrebné mať väčší priestor na poskytnutie vyššej miery spolufinancovania tam, kde je to vhodné. Navrhujú preto, aby miera spolufinancovania dosiahla 85 % pre menej rozvinuté regióny, 65 % pre prechodné regióny a 50 % pre viac rozvinuté regióny. V prípade financovania vyplateného z Kohézneho fondu pre najvzdialenejšie regióny alebo v rámci programov Interreg navrhujú, aby maximálna miera spolufinancovania bola 85 % ako v rokoch 2014 – 2020.

8. Miery predbežného financovania

V návrhu Komisie sa predbežné financovanie vypláca na ročnom základe s paušálnou sadzbou 0,5 % ročne. Spoluspravodajcovia sa domnievajú, že je vhodné postupne zvýšiť mieru predbežného financovania v priebehu viacročného rámca tak, aby sa zohľadnilo zvyšovanie úrovne implementácie v danom čase. Navrhujú preto postupne každý rok zvýšiť mieru predbežného financovania tak, aby v posledných dvoch rokov programového obdobia dosiahla úroveň 2 %.¤

9. Prepojenie s európskym semestrom

Komisia navrhuje posilnené prepojenie medzi politikou súdržnosti a procesom európskeho semestra. O tejto myšlienke sa už určitú dobu horlivo diskutuje. Spoluspravodajcovia sa domnievajú, že nie je vhodné potrestať miestne komunity v prípade vnímaných nedostatkov vnútroštátnych hospodárskych politík. Preto navrhujú, aby závažné porušenie odporúčaní súvisiacich s procesom európskeho semestra viedlo len k pozastaveniu viazaných rozpočtových prostriedkov a nie platobných rozpočtových prostriedkov. Aj v závažných prípadoch by takéto pozastavenia nemali prekročiť určitý podiel z fondov, ktoré sa majú využiť v členskom štáte.

10. Preskúmanie v polovici obdobia a programovanie

V návrhu Komisie sa stanovuje preskúmanie programov podporovaných z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu členskými štátmi v polovici obdobia. Spoluspravodajcovia sa domnievajú, že je to veľmi dôležitý bod v rámci politiky súdržnosti, keďže podmienky sa v priebehu sedemročného programu nevyhnutne menia. Na základe skúseností Európy v posledných rokoch sa však spoluspravodajcovia domnievajú, že je vhodné uviesť, že hospodárska kríza je jedným z hlavných dôvodov, ktoré by mohli oprávňovať na zmenu zamerania programov politiky súdržnosti. Výsledok preskúmania v polovici trvania by však nemal viesť k povinnej zmene každého programu. Spoluspravodajcovia preto navrhujú, aby členské štáty mohli uviesť, že nie je potrebná žiadna zmena.

Komisia vo svojom návrhu žiada členské štáty, aby do obsahu svojich programov zahrnuli len príslušnú sumu na roky 2021 – 2025. Spoluspravodajcovia navrhujú orientačné finančné plánovanie na celé obdobie rokov 2021 – 2027, čo je priaznivejšie pre riadiace orgány, prijímateľov a projekty.

11. Pravidlo zrušenia viazanosti

Európska komisia navrhla, aby sa viazanosť častí viazaných výdavkov, ktoré budú k 31. decembru 2029 stále otvorené, zrušila. Spoluspravodajcovia sa rozhodli predĺžiť pravidlo zrušenia viazanosti k 31. decembru 2030 (n + 3) s cieľom poskytnúť viac času na vykonávanie politiky súdržnosti a jej programov.

12. Veľké projekty

V období 2014 – 2020 nariadenie o spoločných ustanoveniach obsahuje ustanovenia, ktorými sa zavádzajú osobitné kontroly veľkých projektov. Tieto ustanovenia neboli zahrnuté do nového návrhu Komisie. Spoluspravodajcovia sa domnievajú, že veľkým projektom je potrebné venovať osobitnú pozornosť. Navrhli preto opätovné zavedenie zjednodušenej verzie súčasných pravidiel pre veľké projekty, aj keď s vyšším prahom.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (11.12.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Siegfried Mureşan

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu; jeho prijatie si vyžiada jazykové úpravy v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Európsky parlament vo svojich uzneseniach zo 14. marca a z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 (VFR 2021 – 2027) zdôraznil dôležitosť horizontálnych zásad, na ktorých by mal byť založený VFR na roky 2021 – 2027 a všetky súvisiace politiky Únie. V tejto súvislosti znovu potvrdil svoju pozíciu, že Únia musí dodržať záväzok stáť na čele plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, a vyjadril poľutovanie nad tým, že v týchto návrhoch chýba na tento účel jednoznačné a viditeľné odhodlanie. Parlament preto vyzval na začlenenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja do všetkých politík a iniciatív Únie v rámci VFR na roky 2021 – 2027. Ďalej zdôraznil, že nato, aby Únia mohla plniť svoje záväzky týkajúce sa inkluzívnej Európy, je nevyhnutné odstrániť diskrimináciu, a preto požiadal, aby boli do všetkých politík a iniciatív Únie vo VFR na roky 2021 – 2027 začlenené záväzky týkajúce sa uplatňovania rodového hľadiska a rodovej rovnosti. Parlament vo svojom uznesení zdôraznil, že na základe Parížskej dohody by sa horizontálne výdavky súvisiace s klímou mali v porovnaní so súčasným VFR výrazne zvýšiť a mali by čo najskôr dosiahnuť 30 %, najneskôr však do roku 2027.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Politika súdržnosti zostáva hlavnou investičnou politikou Únie zahŕňajúcou všetky jej regióny a jej účelom je riešiť zložité sociálno-ekonomické výzvy, pričom väčšinu zdrojov zameriava na najzraniteľnejšie regióny vrátane okrajových a ostrovných regiónov. Dôležité je, aby sa politika súdržnosti naďalej zameriavala na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja a posilňovanie konvergencie, ako je zakotvené v zmluve.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Pri implementácii fondov by sa mali dodržiavať horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty by mali dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Fondy by nemali podporovať akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ platí“. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré sú prospešné pre podniky, v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci stanovenými v článku 107 a článku 108 ZFEÚ.

(5)  Pri implementácii fondov by sa mali dodržiavať horizontálne zásady stanovené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie a ciele trvalo udržateľného rozvoja stanovené Organizáciou Spojených národov. Členské štáty by mali dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska a rodovej rovnosti, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Fondy by nemali podporovať akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ platí“. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré sú prospešné pre podniky, v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci stanovenými v článku 107 a článku 108 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

22a.  Zachovanie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus a Kohézneho fondu po roku 2020 pre krajiny EÚ27 aspoň na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v stálych cenách je nevyhnutnou podmienkou nato, aby táto politika mohla plniť svoju úlohu a úspešne dosiahnuť svoje ciele. Takisto je mimoriadne dôležité, aby sa zdvojnásobilo finančné krytie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zároveň sa zabezpečili dodatočné finančné prostriedky pre záruku pre deti. Akékoľvek zníženie by malo nepriaznivý vplyv na samotnú povahu a ciele tejto politiky.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  V záujme posilnenia prístupu integrovaného územného rozvoja by sa investície vo forme územných nástrojov, ako sú integrované územné investície (ďalej len „IÚI“), miestny rozvoj vedený komunitou alebo akýkoľvek iný územný nástroj v rámci cieľa politiky „Európa bližšie k občanom“ podporujúci iniciatívy, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované pre EFRR, mali zakladať na stratégiách územného a miestneho rozvoja. Na účely IÚI a územných nástrojov navrhnutých členskými štátmi by sa mali stanoviť minimálne požiadavky na obsah územných stratégií. Za vypracovanie a schválenie týchto územných stratégií by mali byť zodpovedné príslušné orgány alebo subjekty. Zapojenie príslušných orgánov alebo subjektov do implementácie územných stratégií by sa malo zaručiť tým, že sa zabezpečí, aby boli zodpovedné za výber operácií, ktoré sa majú podporiť, alebo zapojené do tohto výberu.

(23)  V záujme posilnenia prístupu integrovaného územného rozvoja by sa investície vo forme územných nástrojov, ako sú integrované územné investície (ďalej len „IÚI“), miestny rozvoj vedený komunitou (uvedený ako „LEADER“ v rámci EPFRV) alebo akýkoľvek iný územný nástroj v rámci cieľa politiky „Európa bližšie k občanom“ podporujúci iniciatívy, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované pre EFRR, mali zakladať na stratégiách územného a miestneho rozvoja. Na účely IÚI a územných nástrojov navrhnutých členskými štátmi by sa mali stanoviť minimálne požiadavky na obsah územných stratégií. Za vypracovanie a schválenie týchto územných stratégií by mali byť zodpovedné príslušné orgány alebo subjekty. Zapojenie príslušných orgánov alebo subjektov do implementácie územných stratégií by sa malo zaručiť tým, že sa zabezpečí, aby boli zodpovedné za výber operácií, ktoré sa majú podporiť, alebo zapojené do tohto výberu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  rozpočtové pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“) (ďalej len „fondy“);

a)  rozpočtové pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj na riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“) (ďalej len „fondy“);

 

pokiaľ ide o EPFRV, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

 

-   hlava I;

 

-   v hlave II kapitola I, články 11 a 12 kapitoly II a kapitola III;

 

-   v hlave III kapitola II;

 

-   v hlave IV články 33 až 36 kapitoly I, kapitola II a kapitola III;

 

-   v hlave V kapitola I a oddiel 2 kapitoly I; ako aj

 

-   hlava IX.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 6 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  nariadenie (EÚ) č. […] („nariadenie o strategických plánoch SPP“);

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 6 – písmeno - c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  nariadenie (EÚ) č. […] („horizontálne nariadenie o SPP“);

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility a regionálnej prepojenosti IKT;

c)  prepojenejšia Európa vďaka posilneniu pozemnej i námornej mobility a regionálnej prepojenosti IKT;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja mestských, vidieckych a pobrežných oblastí a miestnych iniciatív.

e)  Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja mestských, vidieckych, pobrežných a ostrovných oblastí a miestnych iniciatív.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  komplementaritu medzi fondmi a inými nástrojmi Únie vrátane strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE;

iii)  komplementaritu medzi fondmi a inými nástrojmi Únie vrátane strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE a prípadne projektov financovaných v rámci programu Horizont Európa;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  opis územného prístupu, ktorý má uplatňovať členský štát, vrátane územných výziev a súvisiacich národných a regionálnych stratégií, územného prístupu vo vzťahu k 5 operačným programom, väzieb na investície EPFRV vo vidieckych oblastiach a územných nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek sa nevzťahuje na operácie, ktoré prispievajú k splneniu príslušnej základnej podmienky.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na operácie, ktoré prispievajú k splneniu príslušnej základnej podmienky, ani na prípady, keď je proces plnenia už vo veľmi pokročilej fáze a dôvody neplnenia nemajú vplyv na oprávnenosť projektov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže požiadať členský štát, aby preskúmal príslušné programy a navrhol ich zmeny, ak je to nevyhnutné na podporu vykonávania príslušných odporúčaní Rady.

Komisia môže požiadať členský štát, aby preskúmal príslušné programy a navrhol ich zmeny, ak je to nevyhnutné na podporu vykonávania príslušných odporúčaní Rady, ale bez toho, aby bolo dotknuté riadne plnenie cieľov politík každého fondu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak členský štát neprijme účinné opatrenie v reakcii na žiadosť podanú v súlade s odsekom 1 do termínov stanovených v odsekoch 3 a 4, Komisia môže v súlade s článkom 91 pozastaviť všetky platby alebo ich časť na príslušné programy alebo priority.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia predloží Rade návrh na pozastavenie všetkých záväzkov alebo platieb alebo ich časti na jeden alebo viaceré programy členského štátu v prípadoch, keď:

vypúšťa sa

a) Rada v súlade s článkom 126 ods. 8 alebo článkom 126 ods. 11 ZFEÚ rozhodne, že členský štát neprijal účinné opatrenie na nápravu svojho nadmerného deficitu;

 

b) Rada prijme dve následné odporúčania v tom istom postupe pri nadmernej nerovnováhe v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/201140 z dôvodu, že členský štát predložil nedostatočný plán nápravných opatrení;

 

c) Rada prijme dve následné rozhodnutia v tom istom postupe pri nadmernej nerovnováhe v súlade s článkom 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 stanovujúce nedodržanie zo strany členského štátu na základe toho, že neprijal odporúčané nápravné opatrenie;

 

d) Komisia dospeje k záveru, že členský štát neprijal opatrenia uvedené v nariadení Rady (ES) č. 332/200241, a v dôsledku toho rozhodne nepovoliť vyplatenie finančnej pomoci udelenej uvedenému členskému štátu;

 

e) Rada rozhodne, že členský štát nedodržiava program makroekonomických úprav uvedený v článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/201342 alebo opatrenia požadované na základe rozhodnutia Rady prijatého v súlade s článkom 136 ods. 1 ZFEÚ.

 

Prioritné je pozastavenie záväzkov; platby sa pozastavia len vtedy, keď sú potrebné okamžité opatrenia a v prípade závažného nedodržiavania predpisov. Pozastavenie platieb sa uplatňuje na žiadosti o platbu predložené pre dotknuté programy po dátume rozhodnutia o pozastavení.

 

Komisia môže za výnimočných hospodárskych okolností alebo po odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu zaslanej Komisii do 10 dní od prijatia rozhodnutia alebo odporúčania uvedeného v predošlom pododseku odporučiť, aby Rada zrušila pozastavenie uvedené v tom istom pododseku.

 

_________________

 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 16. novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25).

 

41 Nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002).

 

42 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/2013 z 21. mája 2013 o sprísnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi v eurozóne, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, alebo im takéto ťažkosti hrozia (Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Návrh Komisie na pozastavenie záväzkov sa považuje za prijatý Radou, ak Rada nerozhodne vykonávacím aktom o zamietnutí takéhoto návrhu kvalifikovanou väčšinou v lehote jedného mesiaca od predloženia návrhu Komisie.

vypúšťa sa

Pozastavenie záväzkov sa uplatňuje na záväzky z fondov pre dotknutý členský štát od 1. januára roku nasledujúceho po rozhodnutí o pozastavení.

 

Rada prijme rozhodnutie formou vykonávacieho aktu na návrh Komisie uvedený v odseku 7, pokiaľ ide o pozastavenie platieb.

 

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Rozsah a úroveň pozastavenia záväzkov alebo platieb, ktoré sa má uložiť, musia byť primerané, musia dodržiavať rovnosť zaobchádzania medzi členskými štátmi a zohľadňovať hospodárske a sociálne okolnosti v dotknutom členskom štáte, najmä mieru nezamestnanosti, mieru chudoby a sociálneho vylúčenia v dotknutom členskom štáte vo vzťahu k priemeru Únie a vplyv pozastavenia na hospodárstvo dotknutého členského štátu. Vplyv pozastavení na programy kritického významu na riešenie nepriaznivých ekonomických alebo sociálnych podmienok je osobitným faktorom, ktorý sa zohľadňuje. Pozastavenie záväzkov podlieha nižšiemu z týchto stropov:

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Pozastavenie záväzkov podlieha nižšiemu z týchto stropov: maximálne 25 % záväzkov týkajúcich sa nasledujúceho kalendárneho roka pre fondy alebo 0,25 % nominálneho HDP v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

vypúšťa sa

a) v prvom prípade nedodržania postupu pri nadmernom deficite, ako je uvedené v odseku 7 písm. a);

 

b) v prvom prípade nedodržania týkajúceho sa plánu nápravných opatrení v rámci postupu pri nadmernej nerovnováhe, ako je uvedené v odseku 7 písm. b);

 

c) v prípade nedodržania odporúčaných nápravných opatrení v súlade s postupom pri nadmernej nerovnováhe, ako je uvedené v odseku 7 písm. c);

 

d) v prvom prípade nedodržania, ako je uvedené v odseku 7 písm. d) a e).

 

V prípade pretrvávajúceho nedodržiavania môže pozastavenie záväzkov prekročiť maximálne percentuálne hodnoty uvedené v prvom pododseku.

 

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Rada zruší pozastavenie záväzkov na návrh Komisie v súlade s postupom stanoveným v odseku 8 v prípadoch, keď:

vypúšťa sa

a) sa postup pri nadmernom deficite pozastavil v súlade s článkom 9 nariadenia Rady (ES) č. 1467/9743, alebo Rada v súlade s článkom 126 ods. 12 ZFEÚ rozhodla zrušiť rozhodnutie o existencii nadmerného deficitu;

 

b) Rada schválila opravný akčný plán predložený dotknutým členským štátom v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011, alebo sa postup pri nadmernej nerovnováhe pozastavil v súlade s článkom 10 ods. 5 uvedeného nariadenia, alebo Rada uzavrela postup pri nadmernej nerovnováhe v súlade s článkom 11 uvedeného nariadenia;

 

c) Komisia dospela k záveru, že členský štát prijal príslušné opatrenia uvedené v nariadení (ES) č. 332/2002;

 

d) Komisia dospela k záveru, že dotknutý členský štát prijal príslušné opatrenia na vykonanie programu úprav uvedeného v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 alebo opatrenia vyžiadané rozhodnutím Rady v súlade s článkom 136 ods. 1 ZFEÚ.

 

Po tom, ako Rada zruší pozastavenie záväzkov, Komisia tieto pozastavené záväzky znova zaradí do rozpočtu v súlade s článkom [8] nariadenia Rady (EÚ, Euratom) [[…] (nariadenie o viacročnom finančnom rámci)].

 

Pozastavené záväzky nemožno znova zaradiť do rozpočtu po roku 2027.

 

Lehota na zrušenie záväzku pre sumu znovu zaradenú do rozpočtu začína v súlade s článkom 99 plynúť od roku, v ktorom bol pozastavený záväzok znovu zaradený do rozpočtu.

 

Rozhodnutie o zrušení pozastavenia platieb prijme Rada na návrh Komisie, ak sú splnené príslušné podmienky stanovené v prvom pododseku.

 

 

43 Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6).

 

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a ďalších relevantných odporúčaniach Únie určených danému členskému štátu;

iii)  výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny adresovaných členským štátom;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  osobitné cieľové územia vrátane plánovaného využívania integrovaných územných investícií, miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo ďalších územných nástrojov;

iv)  osobitné cieľové územia vrátane opatrení na riešenie hlavných problémov ostrovných a okrajových regiónov a plánovaného využívania integrovaných územných investícií, miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo ďalších územných nástrojov;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia posúdi programy a ich súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy, ako aj ich súlad s partnerskou dohodou. Vo svojom posúdení Komisia predovšetkým zohľadní príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny.

1.  Komisia posúdi programy a ich súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy a prípadne aj ich súlad s partnerskou dohodou. Vo svojom posúdení Komisia predovšetkým zohľadní príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny, výzvy identifikované v stratégiách národného a regionálneho rozvoja a prípadne i zistenia a odporúčania z posúdení ex ante.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu požiadať o prevod maximálne 5 % finančných alokácií programu z ktoréhokoľvek fondu do ktoréhokoľvek iného fondu v rámci zdieľaného riadenia alebo do ktoréhokoľvek nástroja v rámci priameho alebo nepriameho riadenia.

1.  Členské štáty môžu dobrovoľne požiadať o prevod maximálne 5 % finančných alokácií programu z nástrojov EFRR, Kohézneho fondu alebo ESF+ do ktoréhokoľvek z nástrojov EFRR, Kohézneho fondu alebo ESF+.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na prípravu a vytvorenie územných stratégií sa môže poskytnúť podpora.

5.  Na prípravu a vytvorenie územných stratégií sa môže poskytnúť podpora, najmä pokiaľ ide o technickú pomoc zemepisným oblastiam, ktoré sú trvalo znevýhodnené prírodnými alebo demografickými podmienkami, ako sa uvádza v článku 174 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Miestny rozvoj vedený komunitou sa môže podporovať aj z fondov EFRR, ESF a ENRF.

1.  Miestny rozvoj vedený komunitou sa môže podporovať aj z fondov EFRR, ESF+, EPFRV, ako sa uvádza v nariadení XX/XXX, a ENRF.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Z EPFRV sa podporuje miestny rozvoj vedený komunitou. V tomto prípade sa označuje ako „LEADER“.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Riadiaci orgán pri riadení finančného nástroja podľa odseku 2 alebo orgán implementujúci finančný nástroj pri riadení finančného nástroja podľa odseku 3 vedie samostatné účty alebo používa účtovný kód pre každú prioritu a každú kategóriu regiónov pre každý programový príspevok a osobitne pre prostriedky uvedené v článku 54, resp. 56.

7.  Riadiaci orgán pri riadení finančného nástroja podľa odseku 2 alebo orgán implementujúci finančný nástroj pri riadení finančného nástroja podľa odseku 3 vedie samostatné účty alebo používa účtovný kód pre každú prioritu a každú kategóriu regiónov alebo podľa typu intervencií v prípade EPFRV pre každý programový príspevok a osobitne pre prostriedky uvedené v článku 54, resp. 56.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  osvedčenia úplnosti, presnosti a pravdivosti účtov a toho, že zaúčtované výdavky sú v súlade s uplatniteľným právom a že boli vynaložené na operácie vybrané na financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na operačný program a dodržiavajúcimi uplatniteľné právo;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  zabezpečenie toho, aby na účely vypracovávania a predkladania žiadostí o platbu dostal od riadiaceho orgánu primerané informácie o postupoch a overovaniach vykonaných v súvislosti s výdavkami;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  pri vypracovávaní a predkladaní žiadostí o platbu zohľadnenie výsledkov všetkých auditov vykonaných orgánom auditu alebo na jeho zodpovednosť;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cd)  vedenie účtovných záznamov v elektronickej podobe o výdavkoch vykázaných Komisii a príslušnom verejnom príspevku vyplatenom prijímateľom;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sú na účely auditov operácií vytvorené zoskupenia programov podľa článku 73 ods. 2, môžu sa informácie požadované v odseku 3 písm. b) zaradiť do jednej správy.

Ak sú na účely auditov operácií vytvorené zoskupenia programov podľa článku 73 ods. 2, informácie požadované v odseku 3 písm. b) sa zaradia do jednej správy.

Odôvodnenie

Podľa môjho názoru toto zoskupovanie programov a správ procesy výrazne zjednodušuje.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  2022: 0,5 %;

b)  2022: 0,7 %;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  2023: 0,5 %;

c)  2023: 1 %;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  2024: 0,5 %;

d)  2024: 1,5 %;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  2025: 0,5 %;

e)  2025: 2 %;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  2026: 0,5 %

f)  2026: 2 %

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 91 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  členský štát neprijal potrebné opatrenia na nápravu situácie v súlade s článkom 15 ods. 6.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 99 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Akákoľvek suma, ktorej viazanosť bude jednoznačne zrušená na základe postupu stanoveného v článku 101, sa opätovne sprístupní v rozpočte Únie prostredníctvom celkovej rezervy na záväzky (rezerva Únie) v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. XXXX/20XX z {dátum}, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027. Následne ju Európsky parlament a Rada budú mobilizovať v rámci ročného rozpočtového postupu.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 100 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  vo výnimočných a v riadne odôvodnených prípadoch Komisia dospela k záveru, že nebolo možné predložiť žiadosť o platbu z dôvodu procesných oneskorení súvisiacich s oneskoreným prijatím a vykonávaním programových dokumentov a príslušných právnych predpisov na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 103 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok na obdobie 2021 – 2027 predstavujú sumu 360 624 388 630 EUR v cenách roku 2018.

Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok na obdobie 2021 – 2027, predstavujú sumu 378 097 000 000 EUR v cenách roku 2018 (426 534 000 000 EUR v bežných cenách).

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov z 13. septembra 2018 sa v kompromisnom pozmeňujúcom návrhu odzrkadľuje najnovšie rozdelenie VFR na program, ako ho navrhujú prijať spravodajcovia pre VFR v súvislosti s hlasovaním o návrhu predbežnej správy o návrhu nariadenia Rady o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu v súvislosti s dohodou.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 104– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prostriedky na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu predstavujú 97,5 % celkových zdrojov (t. j. spolu EUR 322 194 388 630) a alokujú sa takto:

1.  Prostriedky na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu predstavujú 97 % celkových zdrojov a alokujú sa takto:

Odôvodnenie

V súlade so zvýšením na 3 % na cieľ Európska územná spolupráca v článku 104 ods. 7.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  61,6 % (t. j. spolu 198 621 593 157 EUR) pre menej rozvinuté regióny;

a)  61,6 % pre menej rozvinuté regióny;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  14,3 % (t. j. spolu 45 934 516 595 EUR) pre prechodné regióny;

b)  14,3 % pre prechodné regióny;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  10,8 % (t. j. spolu 34 842 689 000 EUR) pre rozvinutejšie regióny;

c)  10,8 % pre rozvinutejšie regióny;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  12,8 % (t. j. spolu 41 348 556 877 EUR) pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu;

d)  12,8 % pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  0,4 % (t. j. spolu 1 447 034 001 EUR) ako dodatočné finančné krytie pre najvzdialenejšie regióny vymedzené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne NUTS 2, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994.

e)  0,4 % ako dodatočné finančné krytie pre najvzdialenejšie regióny vymedzené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne NUTS 2, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Suma zdrojov, ktoré sú k dispozícii na ESF+ v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu je 88 646 194 590 EUR.

Suma zdrojov, ktoré sú k dispozícii na ESF+ v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu je 105 686 000 000 EUR v cenách roku 2018 (119 222 000 000 EUR v bežných cenách).

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov z 13. septembra 2018 sa v kompromisnom pozmeňujúcom návrhu odzrkadľuje najnovšie rozdelenie VFR na program, ako ho navrhujú prijať spravodajcovia pre VFR v súvislosti s hlasovaním o návrhu predbežnej správy o návrhu nariadenia Rady o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu v súvislosti s dohodou.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Suma dodatočného financovania pre najvzdialenejšie regióny uvedené v odseku 1 písm. e) alokovaná na ESF+ je 376 928 934 EUR.

Suma dodatočného financovania pre najvzdialenejšie regióny uvedené v odseku 1 písm. e) alokovaná na ESF+ je 424 296 054 EUR v cenách roku 2018.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 4 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okamžite po prevode je 30 % zdrojov prevedených do NPE k dispozícii všetkým členským štátom, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu, na financovanie projektov dopravnej infraštruktúry v súlade s nariadením (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE].

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 4 – pododsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pravidlá vzťahujúce sa na sektor dopravy podľa nariadenia (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE] sa uplatňujú na konkrétne výzvy uvedené v prvom pododseku. Pri výbere projektov oprávnených na financovanie sa do 31. decembra 2023 rešpektujú národné alokácie v rámci Kohézneho fondu, pokiaľ ide o 70 % zdrojov prevedených do NPE.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 4 – pododsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zdroje prevedené do NPE, ktoré nie sú viazané na projekt dopravnej infraštruktúry, sú členským štátom, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu, k dispozícii od 1. januára 2024 na financovanie projektov dopravnej infraštruktúry v súlade s nariadením (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE].

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Zo zdrojov na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 500 000 000 EUR na Európsku mestskú iniciatívu pod priamym alebo nepriamym riadením Komisie.

5.  Zo zdrojov na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 560 000 000 EUR v cenách roku 2018 na Európsku mestskú iniciatívu pod priamym alebo nepriamym riadením Komisie.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Zo zdrojov ESF+ na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 175 000 000 EUR na nadnárodnú spoluprácu podporujúcu inovačné riešenia pod priamym alebo nepriamym riadením.

6.  Zo zdrojov ESF+ na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 196 000 000 EUR v cenách roku 2018 na nadnárodnú spoluprácu podporujúcu inovačné riešenia pod priamym alebo nepriamym riadením.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Zdroje na cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú 2,5 % z celkových zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok z fondov na roky 2021 – 2027 (i.e. (t. j. spolu 8 430 000 000 EUR).

7.  Zdroje na cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú 3 % z celkových zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok z fondov na roky 2021 – 2027.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  70 % pre menej rozvinuté regióny;

a)  85 % pre menej rozvinuté regióny;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  55 % pre prechodné regióny;

b)  60 % pre prechodné regióny;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  40% pre viac rozvinuté regióny.

c)  50 % pre viac rozvinuté regióny.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Miera spolufinancovania Kohézneho fondu na úrovni každej priority nesmie byť vyššia ako 70 %.

Miera spolufinancovania Kohézneho fondu na úrovni každej priority nesmie byť vyššia ako 85 %.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza

Referenčné čísla

COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Siegfried Mureşan

28.6.2018

Prerokovanie vo výbore

24.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

3

2

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

11.10.2018

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV

Výboru pre kontrolu rozpočtu

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Za Výbor pre kontrolu rozpočtu: Iris Hoffmann (rapporteur)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu predkladá Výboru pre regionálny rozvoj ako gestorskému výboru tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Pri výbere projektov je potrebné zabezpečiť prístup zameraný na výsledky; na tento účel by členské štáty mali porovnať žiadosti o financovanie a vyhodnotiť výsledky na základe príslušných ukazovateľov zahrnutých do projektu. Výber projektov by mal vychádzať z priameho porovnania žiadostí a vyhnúť sa používaniu zásady „kto prv príde, ten prv berie“.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Mechanizmy na zabezpečenie prepojenia medzi politikami financovania z prostriedkov Únie a správou hospodárskych záležitostí Únie by sa mali ďalej spresniť, aby mohla Komisia predložiť Rade návrh na čiastočné alebo úplné pozastavenie záväzkov týkajúcich sa jedného alebo viacerých programov dotknutého členského štátu, ak tento členský štát neprijme účinné opatrenia v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí. S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na význam finančných účinkov opatrení, ktoré sa ukladajú podľa tohto nariadenia, by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účinných opatrení v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí, by sa malo uplatňovať hlasovanie na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.

(20)  Mechanizmy na zabezpečenie prepojenia medzi politikami financovania z prostriedkov Únie a správou hospodárskych záležitostí Únie by sa mali ďalej spresniť, aby mohla Komisia predložiť Rade návrh na čiastočné alebo úplné pozastavenie záväzkov týkajúcich sa jedného alebo viacerých programov dotknutého členského štátu, ak tento členský štát neprijme účinné opatrenia v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí. S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na význam finančných účinkov opatrení, ktoré sa ukladajú podľa tohto nariadenia, by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie a po konzultácii s Európskym parlamentom. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účinných opatrení v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí, by sa malo uplatňovať hlasovanie na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Členské štáty by mali zriadiť monitorovacie výbory na účely preskúmania výkonnosti programov. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by výročné správy o vykonávaní mali byť nahradené každoročným štruktúrovaným dialógom o politike na základe najnovších informácií a údajov o implementácii programov, ktoré sprístupní členský štát.

(27)  Členské štáty by mali transparentným spôsobom zriadiť monitorovacie výbory na účely preskúmania výkonnosti programov. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by výročné správy o vykonávaní mali byť nahradené každoročným štruktúrovaným dialógom o politike na základe najnovších informácií a údajov o implementácii programov, ktoré sprístupní členský štát.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  S cieľom umožniť okamžité uplatňovanie paušálnych sadzieb každá paušálna sadzba stanovená členskými štátmi v období 2014 – 2020 na základe spravodlivej, nestrannej a overiteľnej metódy výpočtu by sa mala naďalej uplatňovať na podobné operácie podporované podľa tohto nariadenia bez toho, aby bola potrebná nová metóda výpočtu.

(35)  S cieľom umožniť okamžité uplatňovanie paušálnych sadzieb každá paušálna sadzba stanovená členskými štátmi v období 2014 – 2020 na základe spravodlivej, nestrannej a overiteľnej metódy výpočtu by sa mala naďalej uplatňovať na podobné operácie podporované podľa tohto nariadenia bez toho, aby bola potrebná nová metóda výpočtu, aj keď s náležitým zohľadnením inflácie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(45a)  Na účely boja proti nadnárodného podvodu v súvislosti s programami by sa mal zriadiť rýchly a efektívny systém na výmenu informácií prostredníctvom vzájomnej administratívnej pomoci medzi príslušnými orgánmi, ktorý umožní krížovú kontrolu účtovných záznamov o transakciách medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi, čím sa zabezpečí horizontálny a komplexný prístup k ochrane finančných záujmov členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Malo by byť možné znížiť požiadavky na overovanie a audit, ak existuje uistenie, že program funguje účinne počas posledných dvoch po sebe nasledujúcich rokov, pretože to dokazuje, že fondy sa implementujú účinne a efektívne počas dlhšieho obdobia.

(52)  Malo by byť možné znížiť požiadavky na overovanie a audit, ak existuje uistenie, že program funguje účinne počas posledných dvoch po sebe nasledujúcich rokov, pretože to dokazuje, že fondy sa implementujú účinne a efektívne počas dlhšieho obdobia, pričom sa zachová možnosť náhodných a neohlásených kontrol.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58)  Členské štáty by mali takisto predchádzať všetkým nezrovnalostiam vrátane podvodu zo strany prijímateľov, odhaľovať ich a účinne riešiť. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže navyše vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/201318 a nariadeniami (Euratom, ES) č. 2988/9519 a č. 2185/9620 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/193921 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici (EÚ) 2017/137122 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. Členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia na to, aby každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovali pri ochrane finančných záujmov Únie, udelili Komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre (EPPO) a Európskemu dvoru audítorov (ECA) nevyhnutné práva a prístup a zabezpečili, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Členské štáty by mali Komisii podávať správy o zistených nezrovnalostiach vrátane podvodu a o ich ďalšom postupe, ako aj o následných opatreniach v súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF.

(58)  Členské štáty by mali takisto predchádzať všetkým nezrovnalostiam vrátane podvodu zo strany prijímateľov, odhaľovať ich a účinne riešiť. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže navyše vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/201318 a nariadeniami (Euratom, ES) č. 2988/9519 a č. 2185/9620 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému neoprávnenému konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/193921 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici (EÚ) 2017/137122 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. Členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia na to, aby každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovali pri ochrane finančných záujmov Únie, udelili Komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre (EPPO) a Európskemu dvoru audítorov (ECA) nevyhnutné práva a prístup a zabezpečili, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Členské štáty by mali Komisii podávať správy o zistených nezrovnalostiach vrátane podvodu a o ich ďalšom postupe, ako aj o následných opatreniach v súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF.

_________________

_________________

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

19 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

20 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

21 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(70)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(70)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila transparentné a primerané konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  „ukazovateľ výstupu“ je ukazovateľ na meranie špecifických cieľov intervencie;

(12)  „ukazovateľ výstupu“ je kvalitatívny alebo kvantitatívny ukazovateľ na meranie špecifických cieľov intervencie;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  „ukazovateľ výsledku“ je ukazovateľ na meranie krátkodobých účinkov podporovaných intervencií s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú populáciu alebo používateľov infraštruktúry;

(13)  „ukazovateľ výsledku“ je kvalitatívny alebo kvantitatívny ukazovateľ na meranie krátkodobých účinkov podporovaných intervencií s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú populáciu alebo používateľov infraštruktúry;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V súlade so zásadou viacúrovňového riadenia členské štáty zapoja týchto partnerov do prípravy partnerských dohôd aj počas prípravy a implementácie programov, a to aj ich zastúpením v monitorovacích výboroch v súlade s článkom 34.

2.  V súlade so zásadou viacúrovňového riadenia členské štáty zapoja týchto partnerov do prípravy partnerských dohôd aj počas prípravy a implementácie programov a rešpektujú ich, a to aj ich zastúpením v monitorovacích výboroch v súlade s článkom 34.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Do 31. júla 2020 Komisia oznámi delegovaný akt uvedený v odseku 3 tohto článku o európskom kódexe správania pre partnerstvo súčasne Európskemu parlamentu a Rade. V uvedenom delegovanom akte sa nesmie uviesť skorší dátum uplatňovania ako je dátum jeho prijatia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Porušenie akejkoľvek povinnosti uloženej členským štátom na základe tohto článku alebo na základe delegovaného nariadenia (EÚ) č. 240/2014 sa nepovažuje za nezrovnalosť vyžadujúcu finančnú opravu podľa článku 98.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia aspoň raz za rok vykonávanie programov prekonzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerov na úrovni Únie.

4.  Komisia aspoň raz za rok vykonávanie programov prekonzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerov na úrovni Únie, a podá správu o výsledku Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  sumy, ktorými sa má prispieť do fondu InvestEU, podľa fondu a kategórie regiónov;

e)  v odôvodnených prípadoch sumy, ktorými sa má prispieť do programu InvestEU, podľa fondu a kategórie regiónov;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia posúdi partnerskú dohodu a jej súlad s týmto nariadením a s pravidlami pre jednotlivé fondy. Vo svojom posúdení Komisia predovšetkým zohľadní príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny.

1.  Komisia posúdi partnerskú dohodu a jej súlad s týmto nariadením a s pravidlami pre jednotlivé fondy. Vo svojom posúdení Komisia predovšetkým zohľadní príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny a dodržiava zásady partnerstva a viacúrovňového riadenia.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  V prípade nezhody medzi Komisiou a členským štátom, pokiaľ ide o uplatniteľnosť základnej podmienky na konkrétny cieľ alebo priority programu alebo jej dodržiavanie, Komisia znáša dôkazné bremeno preukázať uplatniteľnosť alebo nedodržiavanie podmienky prostredníctvom odôvodneného stanoviska.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 11 - odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b.  Komisia bezodkladne zruší pozastavenie priebežných platieb pre prioritu, ak členský štát dokončil opatrenia spojené so splnením základných podmienok, ktoré sú uplatniteľné na daný program a ktoré neboli splnené v čase, keď Komisia rozhodla o pozastavení. Bezodkladne zruší pozastavenie aj vtedy, keď po zmene programu týkajúceho sa príslušnej priority už základná podmienky nie je uplatniteľná.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  relevantnosť ukazovateľov, ktoré sa ešte uplatňujú.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak členský štát neprijme účinné opatrenie v reakcii na žiadosť podanú v súlade s odsekom 1 do termínov stanovených v odsekoch 3 a 4, Komisia môže v súlade s článkom 91 pozastaviť všetky platby alebo ich časť na príslušné programy alebo priority.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží Rade návrh na pozastavenie všetkých záväzkov alebo platieb alebo ich časti na jeden alebo viaceré programy členského štátu v prípadoch, keď:

Komisia predloží Rade návrh na pozastavenie všetkých záväzkov alebo ich časti na jeden alebo viaceré programy členského štátu v prípadoch, keď:

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prioritné je pozastavenie záväzkov; platby sa pozastavia len vtedy, keď sú potrebné okamžité opatrenia a v prípade závažného nedodržiavania predpisov. Pozastavenie platieb sa uplatňuje na žiadosti o platbu predložené pre dotknuté programy po dátume rozhodnutia o pozastavení.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh Komisie na pozastavenie záväzkov sa považuje za prijatý Radou, ak Rada nerozhodne vykonávacím aktom o zamietnutí takéhoto návrhu kvalifikovanou väčšinou v lehote jedného mesiaca od predloženia návrhu Komisie.

Návrh Komisie na pozastavenie záväzkov sa považuje za prijatý Radou, ak Rada nerozhodne vykonávacím aktom o zamietnutí takéhoto návrhu kvalifikovanou väčšinou v lehote troch mesiacov od predloženia návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rada prijme rozhodnutie formou vykonávacieho aktu na návrh Komisie uvedený v odseku 7, pokiaľ ide o pozastavenie platieb.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Rozsah a úroveň pozastavenia záväzkov alebo platieb, ktoré sa má uložiť, musia byť primerané, musia dodržiavať rovnosť zaobchádzania medzi členskými štátmi a zohľadňovať hospodárske a sociálne okolnosti v dotknutom členskom štáte, najmä mieru nezamestnanosti, mieru chudoby a sociálneho vylúčenia v dotknutom členskom štáte vo vzťahu k priemeru Únie a vplyv pozastavenia na hospodárstvo dotknutého členského štátu. Vplyv pozastavení na programy kritického významu na riešenie nepriaznivých ekonomických alebo sociálnych podmienok je osobitným faktorom, ktorý sa zohľadňuje. Pozastavenie záväzkov podlieha nižšiemu z týchto stropov:

9.  Rozsah a úroveň pozastavenia záväzkov, ktoré sa má uložiť, musia byť primerané, musia dodržiavať rovnosť zaobchádzania medzi členskými štátmi a zohľadňovať hospodárske a sociálne okolnosti v dotknutom členskom štáte, najmä mieru nezamestnanosti, mieru chudoby a sociálneho vylúčenia v dotknutom členskom štáte vo vzťahu k priemeru Únie a vplyv pozastavenia na hospodárstvo dotknutého členského štátu. Vplyv pozastavení na programy kritického významu na riešenie nepriaznivých ekonomických alebo sociálnych podmienok je osobitným faktorom, ktorý sa zohľadňuje. Pozastavenie záväzkov podlieha nižšiemu z týchto stropov:

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 10 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade pretrvávajúceho nedodržiavania môže pozastavenie záväzkov prekročiť maximálne percentuálne hodnoty uvedené v prvom pododseku.

V prípade pretrvávajúceho nedodržiavania pozastavenie záväzkov podlieha stropu dvojnásobku maximálnej percentuálnej hodnoty uvedenej v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 11 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie o zrušení pozastavenia platieb prijme Rada na návrh Komisie, ak sú splnené príslušné podmienky stanovené v prvom pododseku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  Postupy uvedené v odsekoch 7 až 11 sa uplatňujú iba vtedy, keď:

 

a)  už boli zavedené nástroje správy hospodárskych záležitostí,

 

b)  tieto nástroje sa ukázali ako nedostatočné na zlepšenie makroekonomickej a fiškálnej stability a

 

c)  jeden z prípadov uvedených v odseku 7 písm. a) až e) predstavuje riziko pre výdavky v rámci politiky súdržnosti v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 12 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia informuje Európsky parlament o uplatňovaní tohto článku. Predovšetkým Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament v prípade, keď niektorý členský štát spĺňa niektorú z podmienok stanovených v odseku 7, a poskytne mu údaje o fondoch a programoch, ktoré by mohli byť predmetom pozastavenia záväzkov.

Komisia informuje Európsky parlament o uplatňovaní tohto článku. Predovšetkým Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament v prípade, keď niektorý členský štát spĺňa niektorú z podmienok stanovených v odseku 7, a uvedie dôvody svojho návrhu a údaje o fondoch a programoch, ktoré by mohli byť predmetom pozastavenia záväzkov, ako aj očakávaný vplyv tohto pozastavenia na hospodárstvo členského štátu, na účely štruktúrovaného dialógu s cieľom zabezpečiť zmysluplnú diskusiu a uľahčiť transparentný proces presadzovania. Komisia informuje Európsky parlament pred predložením návrhu o pozastavení záväzkov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 12 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament môže pozvať Komisiu na štruktúrovaný dialóg o uplatňovaní tohto článku, najmä s ohľadom na prenos informácií uvedených v prvom pododseku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 12 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia postúpi návrh na pozastavenie záväzkov alebo návrh na zrušenie takéhoto pozastavenia Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia postúpi návrh na pozastavenie záväzkov alebo návrh na zrušenie takéhoto pozastavenia Európskemu parlamentu a Rade ihneď po jeho prijatí, pričom návrh odôvodní.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13.  Odseky 1 až 12 sa nevzťahujú na priority ani programy v súlade s článkom [4 písm. c) bodom v) zarážkou ii)] nariadenia o ESF+.

13.  Odseky 1 až 12 sa nevzťahujú na priority ani programy v súlade s článkom [4 ods. 1 písm. xi)] nariadenia o ESF+.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a ďalších relevantných odporúčaniach Únie určených danému členskému štátu;

iii)  výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Písmená c) a d) tohto odseku sa nevzťahujú na špecifický cieľ stanovený v článku [4 písm. c) bodom vii)] nariadenia o ESF+.

Písmená c) a d) tohto odseku sa nevzťahujú na špecifický cieľ stanovený v článku [4 ods. 1 písm. xi)] nariadenia o ESF+.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Fondy EFRR, ESF+ a Kohézny fond môžu spoločne poskytovať podporu pre programy v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti.

1.  Fondy EFRR, ESF+ a Kohézny fond môžu spoločne poskytovať podporu pre programy v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti, rastu a sociálneho začleňovania.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  S cieľom zabrániť situáciám, keď sú platby pozastavené, Komisia zabezpečí, aby členské štáty a regióny, ktoré čelia obavám o súlad z dôvodu nedostatku administratívnych kapacít, dostali primeranú technickú pomoc na zlepšenie ich administratívnej kapacity.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  počet vybraných operácií, ich celkové oprávnené náklady, príspevok z fondov a celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu, všetko rozčlenené podľa typu intervencie;

a)  pri prenose údajov do 31. januára, 31. marca, 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra každého roku počet vybraných operácií, ich celkové oprávnené náklady, príspevok z fondov a celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu, všetko rozčlenené podľa typu intervencie;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov vybraných operácií a hodnoty dosiahnuté operáciami.

b)  iba pri prenose údajov do 31. mája a do 30. novembra každého roka hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov vybraných operácií a hodnoty dosiahnuté operáciami.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť systému monitorovania a údajov o ukazovateľoch.

4.  Členské štáty zabezpečujú kvalitu, nezávislosť a spoľahlivosť systému monitorovania a údajov o ukazovateľoch.

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (22.11.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ivana Maletić

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia, zlučuje sedem európskych fondov vykonávaných prostredníctvom zdieľaného riadenia. Cieľom je vytvoriť spoločný súbor zjednodušených a konsolidovaných pravidiel, znížiť administratívnu záťaž pre orgány zodpovedné za programy a pre prijímateľov.

Spravodajkyňa súhlasí, že je potrebné zjednodušiť celý prístup, zvýšiť flexibilitu a znížiť zbytočnú administratívnu záťaž pre prijímateľov a riadiace orgány a zachovať pritom vysoký stupeň zabezpečenia zákonnosti a riadnosti.

Víta skutočnosť, že jedným z hlavných cieľov navrhovaného všeobecného nariadenia (VN) je väčšie zosúladenie programov s prioritami EÚ a zvýšenie ich účinnosti, predovšetkým budovanie užšieho prepojenia s procesom európskeho semestra. Domnieva sa, že o potrebe úprav programov v záujme zohľadnenia príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré boli prijaté alebo upravené od začiatku programového obdobia, a o žiadosti Komisie adresovanej konkrétnemu členskému štátu, aby preskúmal príslušné programy a navrhol ich zmeny, ak je to potrebné na podporu vykonávania príslušných odporúčaní Rady, by sa malo uvažovať až po vyčerpaní všetkých finančných prostriedkov, ktoré má členský štát k dispozícii z Programu na podporu reforiem, keďže nástroj na realizáciu reforiem v rámci uvedeného programu pokrýva reformy zacielené na riešenie výziev, ktoré boli identifikované v kontexte európskeho semestra, vrátane výziev stanovených v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, pričom finančné prostriedky sa budú členským štátom prideľovať v prvej fáze na základe počtu obyvateľov každého štátu a v druhej fáze prostredníctvom súbežných výziev na predkladanie návrhov.

Pokiaľ ide o opatrenia prepájajúce účinnosť finančných prostriedkov s riadnou správou hospodárskych záležitostí, Komisia a Rada môžu prijímať rozhodnutia bez jednoznačnej pozície Európskeho parlamentu a iba ho informovať o vykonávaní opatrení. Spravodajkyňa považuje za potrebné posilniť v tomto smere úlohu Parlamentu a navrhuje, aby sa návrh na pozastavenie záväzkov alebo návrh na zrušenie takéhoto pozastavenia považovali za prijaté Radou až po uskutočnení štruktúrovaného dialógu s Európskym parlamentom.

Podporuje zavedenie tzv. únikovej doložky, na základe ktorej bude Komisia môcť odporučiť Rade, aby zrušila pozastavenie v prípade výnimočnej hospodárskej situácie alebo na základe odôvodnenej žiadosti príslušného členského štátu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Pri implementácii fondov je kľúčovým prvkom zásada partnerstva, ktorá vychádza z prístupu viacúrovňového riadenia a zabezpečuje zapojenie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. S cieľom zaistiť kontinuitu pri organizácii partnerstva by sa malo naďalej uplatňovať delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/201413.

(11)  Pri implementácii fondov je kľúčovým prvkom zásada partnerstva, ktorá vychádza z prístupu viacúrovňového riadenia na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a zabezpečuje zapojenie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. S cieľom zaistiť kontinuitu pri organizácii partnerstva by sa malo naďalej uplatňovať delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/201413.

_________________

_________________

13 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).

13 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na úrovni Únie je európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík rámcom na určenie národných reformných priorít a monitorovanie ich vykonávania. Členské štáty vypracujú svoje vlastné národné viacročné investičné stratégie na podporu týchto reformných priorít. Tieto stratégie by sa mali predložiť spolu s každoročnými národnými programami reforiem ako prostriedok na stanovenie a koordináciu prioritných investičných projektov, ktoré majú byť podporované z vnútroštátnych finančných prostriedkov a finančných prostriedkov Únie. Mali by slúžiť aj na koherentné využívanie finančných prostriedkov Únie a na maximalizáciu pridanej hodnoty finančnej podpory, ktorá sa má získať najmä z fondov, európskeho nástroja stabilizácie investícií a fondu InvestEU.

(12)  Na úrovni Únie je európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík rámcom na určenie národných reformných priorít a monitorovanie ich vykonávania. Členské štáty vypracujú svoje vlastné národné viacročné investičné stratégie na podporu týchto reformných priorít. Tieto stratégie by sa mali predložiť spolu s každoročnými národnými programami reforiem ako prostriedok na stanovenie a koordináciu prioritných investičných projektov, ktoré majú byť podporované z vnútroštátnych finančných prostriedkov a finančných prostriedkov Únie. Mali by slúžiť aj na koherentné využívanie finančných prostriedkov Únie, na maximalizáciu pridanej hodnoty finančnej podpory, ktorá sa má získať najmä z fondov, Programu na podporu reforiem, Európskeho nástroja stabilizácie investícií a fondu InvestEU, a na pomoc pri vykonávaní priorít identifikovaných v procese európskeho semestra.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Členské štáty by mali stanoviť, ako sa budú pri príprave programových dokumentov zohľadňovať príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a príslušné odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ. Počas programového obdobia 2021 – 2027 (ďalej len „programové obdobie“) by členské štáty mali pravidelne informovať monitorovací výbor a Komisiu o pokroku pri implementácii programov na podporu odporúčaní pre jednotlivé krajiny. V rámci preskúmania v polovici obdobia by členské štáty mali okrem iného zvážiť potrebu úprav programov v záujme zohľadnenia príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny prijatých alebo upravených od začiatku programového obdobia.

(13)  Členské štáty by mali pri príprave programových dokumentov zohľadňovať odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ. Počas programového obdobia 2021 – 2027 (ďalej len „programové obdobie“) by členské štáty mali pravidelne informovať monitorovací výbor a Komisiu o pokroku pri implementácii programov na podporu odporúčaní pre jednotlivé krajiny. V rámci preskúmania v polovici obdobia by členské štáty mali okrem iného zvážiť potrebu úprav programov v záujme zohľadnenia príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny prijatých alebo upravených od začiatku programového obdobia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Partnerská dohoda vypracovaná každým členským štátom by mala byť strategickým dokumentom, ktorým sa riadia rokovania o návrhoch programov medzi Komisiou a dotknutým členským štátom. S cieľom znížiť administratívnu záťaž by nemalo byť potrebné meniť partnerskú dohodu počas programového obdobia. Aby sa uľahčilo programovanie a predišlo prekrývaniu obsahu v programových dokumentoch, môžu byť partnerské dohody súčasťou programu.

(15)  Partnerská dohoda vypracovaná každým členským štátom by mala byť strategickým dokumentom, ktorým sa riadia rokovania o návrhoch programov medzi Komisiou a dotknutým členským štátom. Členské štáty by mali zohľadňovať prvky a špecifiká, na ktoré upozornili miestne a regionálne správne orgány. S cieľom znížiť administratívnu záťaž by nemalo byť potrebné meniť partnerskú dohodu počas programového obdobia. Aby sa uľahčilo programovanie a predišlo prekrývaniu obsahu v programových dokumentoch, môžu byť partnerské dohody súčasťou programu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Mechanizmy na zabezpečenie prepojenia medzi politikami financovania z prostriedkov Únie a správou hospodárskych záležitostí Únie by sa mali ďalej spresniť, aby mohla Komisia predložiť Rade návrh na čiastočné alebo úplné pozastavenie záväzkov týkajúcich sa jedného alebo viacerých programov dotknutého členského štátu, ak tento členský štát neprijme účinné opatrenia v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí. S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na význam finančných účinkov opatrení, ktoré sa ukladajú podľa tohto nariadenia, by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účinných opatrení v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí, by sa malo uplatňovať hlasovanie na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.

(20)  Mechanizmy na zabezpečenie prepojenia medzi politikami financovania z prostriedkov Únie a správou hospodárskych záležitostí Únie sa musia ďalej posilniť, aby mohla Komisia predložiť Rade návrh na čiastočné alebo úplné pozastavenie záväzkov týkajúcich sa jedného alebo viacerých programov dotknutého členského štátu, ak tento členský štát neprijme účinné opatrenia v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí. V prípade závažného nedodržania predpisov by sa mali automaticky pozastaviť platby. S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na význam finančných účinkov opatrení, ktoré sa ukladajú podľa tohto nariadenia, by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účinných opatrení v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí, by sa malo uplatňovať hlasovanie na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. Pozastavenia sa nesmú rušiť z politických dôvodov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20a.   Komisia by mala byť povinná informovať Európsky parlament o návrhu na pozastavenie záväzkov alebo návrhu na zrušenie takéhoto pozastavenia, pričom ešte pred prijatím konečného rozhodnutia o pozastavení by sa malo v nadväznosti na štruktúrovaný dialóg zohľadniť stanovisko Európskeho parlamentu k týmto návrhom.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Členské štáty by mali zriadiť monitorovacie výbory na účely preskúmania výkonnosti programov. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by výročné správy o vykonávaní mali byť nahradené každoročným štruktúrovaným dialógom o politike na základe najnovších informácií a údajov o implementácii programov, ktoré sprístupní členský štát.

(27)  Členské štáty by mali zriadiť monitorovacie výbory na účely preskúmania výkonnosti programov. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by výročné správy o vykonávaní mali byť nahradené každoročným štruktúrovaným dialógom o politike na základe najnovších informácií a údajov o implementácii programov, ktoré sprístupní členský štát, spolu s informáciami regionálnych a miestnych subjektov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

konkurencieschopnejšia a hospodársky odolnejšia Európa;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V súlade so zásadou viacúrovňového riadenia členské štáty zapoja týchto partnerov do prípravy partnerských dohôd aj počas prípravy a implementácie programov, a to aj ich zastúpením v monitorovacích výboroch v súlade s článkom 34.

2.  V súlade so zásadou viacúrovňového riadenia členské štáty zapoja týchto partnerov do prípravy partnerských dohôd aj počas prípravy a implementácie programov, a to aj ich zastúpením v monitorovacích výboroch v súlade s článkom 34. Ak sú predmetné programy cezhraničnými programami, dotknuté členské štáty zapoja svojich partnerov zo všetkých zúčastnených členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Partnerskú dohodu pripravujú členské štáty v spolupráci s partnermi uvedenými v článku 6, v dialógu s Komisiou a na základe postupov, ktoré sú pre verejnosť transparentné.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vybrané ciele politiky spolu s uvedením a odôvodnením fondov a programov, ktoré budú sledovať tieto ciele politiky, a v prípade potreby aj odôvodnenie rozhodnutia použiť spôsob čerpania z fondu InvestEU, s prihliadnutím na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny;

a)  vybrané ciele politiky spolu s uvedením a odôvodnením fondov a programov, ktoré budú sledovať tieto ciele politiky, a v prípade potreby aj odôvodnenie rozhodnutia použiť Program na podporu reforiem a spôsob čerpania z fondu InvestEU, s prihliadnutím na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  analýzu rozdielov, rozvojových potrieb a rastového potenciálu so zreteľom na tematické ciele a územné výzvy a v náležitých prípadoch s prihliadnutím na národný program reforiem a príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) prehľad možností politiky a hlavných výsledkov očakávaných pre každý z fondov, v prípade potreby aj na základe využitia fondu InvestEU;

i) prehľad možností politiky a hlavných výsledkov očakávaných pre každý z fondov, v prípade potreby aj na základe využitia Programu na podporu reforiem a fondu InvestEU;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu v partnerskej dohode alebo v žiadosti o zmenu programu alokovať sumu z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a ENRF, ktorou sa má prispieť do fondu InvestEU a ktorá sa má poskytnúť z rozpočtových záruk. Suma, ktorou sa má prispieť do fondu InvestEU, nepresahuje 5 % celkovej alokácie z každého fondu, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov. Tieto príspevky nepredstavujú prevody zdrojov podľa článku 21.

1.  Členské štáty môžu v partnerskej dohode alebo v žiadosti o zmenu programu alokovať sumu z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a ENRF, ktorou sa má prispieť do fondu InvestEU a ktorá sa má poskytnúť z rozpočtových záruk. Suma, ktorou sa má prispieť do fondu InvestEU, nepresahuje 5 % celkovej alokácie z každého fondu. Tieto príspevky nepredstavujú prevody zdrojov podľa článku 21. Zatiaľ čo pri prerozdeľovaní zdrojov treba v plnej miere rešpektovať zásadu teritoriality, tieto príspevky sa spravujú spoločne s príslušnými národnými a regionálnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  kritériá, ktoré členské štáty uplatňujú na výber ukazovateľov;

a)  kritériá, ktoré členské štáty uplatňujú na výber ukazovateľov a ktoré uvádzajú aj regionálne a miestne subjekty;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia môže požiadať členský štát, aby preskúmal príslušné programy a navrhol ich zmeny, ak je to nevyhnutné na podporu vykonávania príslušných odporúčaní Rady.

1.  Komisia môže požiadať členský štát, aby preskúmal príslušné programy a navrhol ich zmeny, ak je to nevyhnutné na podporu vykonávania príslušných odporúčaní Rady a ak už sú vyčerpané všetky finančné prostriedky, ktoré má členský štát k dispozícii z Programu na podporu reforiem.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak členský štát neprijme účinné opatrenie v reakcii na žiadosť podanú v súlade s odsekom 1 do termínov stanovených v odsekoch 3 a 4, Komisia môže v súlade s článkom 91 pozastaviť všetky platby alebo ich časť na príslušné programy alebo priority.

6.  Ak členský štát neprijme účinné opatrenie v reakcii na žiadosť podanú v súlade s odsekom 1 do termínov stanovených v odsekoch 3 a 4, Komisia môže v súlade s článkom 91 pozastaviť všetky záväzky alebo ich časť na príslušné programy alebo priority.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží Rade návrh na pozastavenie všetkých záväzkov alebo platieb alebo ich časti na jeden alebo viaceré programy členského štátu v prípadoch, keď:

Po zohľadnení hospodárskej a sociálnej situácie v príslušnom členskom štáte a dosahu plánovaného pozastavenia na ekonomiku Komisia predloží Rade návrh na pozastavenie všetkých záväzkov alebo ich časti na jeden alebo viaceré programy členského štátu v prípadoch, keď:

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prioritné je pozastavenie záväzkov; platby sa pozastavia len vtedy, keď sú potrebné okamžité opatrenia a v prípade závažného nedodržiavania predpisov. Pozastavenie platieb sa uplatňuje na žiadosti o platbu predložené pre dotknuté programy po dátume rozhodnutia o pozastavení.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 10 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pozastavenie záväzkov podlieha nižšiemu z týchto stropov: maximálne 25 % záväzkov týkajúcich sa nasledujúceho kalendárneho roka pre fondy alebo 0,25 % nominálneho HDP v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

Pozastavenie záväzkov podlieha nižšiemu z týchto stropov: maximálne 50 % záväzkov týkajúcich sa nasledujúceho kalendárneho roka pre fondy alebo 0,5 % nominálneho HDP v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 12 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia informuje Európsky parlament o uplatňovaní tohto článku. Predovšetkým Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament v prípade, keď niektorý členský štát spĺňa niektorú z podmienok stanovených v odseku 7, a poskytne mu údaje o fondoch a programoch, ktoré by mohli byť predmetom pozastavenia záväzkov.

Komisia informuje Európsky parlament o uplatňovaní tohto článku. Predovšetkým Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament v prípade, keď niektorý členský štát spĺňa niektorú z podmienok stanovených v odseku 7, a poskytne mu údaje o fondoch a programoch, ktoré by mohli byť predmetom pozastavenia záväzkov, a o dosahu plánovaného pozastavenia na ekonomiku.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 12 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia postúpi návrh na pozastavenie záväzkov alebo návrh na zrušenie takéhoto pozastavenia Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia postúpi návrh na pozastavenie záväzkov alebo návrh na zrušenie takéhoto pozastavenia Európskemu parlamentu na prijatie stanoviska a Rade na prijatie rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Popri článku 31 môže členský štát navrhnúť vykonanie ďalších akcií technickej pomoci na posilnenie kapacity orgánov členského štátu, prijímateľov a príslušných partnerov potrebnej na efektívne spravovanie a využívanie fondov.

Popri článku 31 môže členský štát navrhnúť vykonanie ďalších akcií technickej pomoci na posilnenie inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejných orgánov a verejných služieb a kapacity orgánov členského štátu, prijímateľov a príslušných partnerov potrebnej na efektívne spravovanie a využívanie fondov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý riadiaci orgán určí pre každý program úradníka pre informovanie a komunikáciu (ďalej len „programový komunikačný úradník“).

2.  Každý riadiaci orgán určí pre každý program úradníka pre informovanie a komunikáciu (ďalej len „programový komunikačný úradník“). Úradník pre informovanie a komunikáciu zohľadní všetky úradné a čiastočne úradné jazyky členského štátu alebo úradné jazyky regionálneho a/alebo miestneho subjektu alebo subjektov, kde sa má program vykonávať.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  2022: 0,5 %;

b)  2022: 0,7 %;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  2023: 0,5 %;

c)  2023: 1 %;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  2024: 0,5 %;

d)  2024: 1,5 %;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  2025: 0,5 %;

e)  2025: 2 %;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  2026: 0,5 %

f)  2026: 2 %.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 106.º – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  70 % pre menej rozvinuté regióny;

a)  85 % pre menej rozvinuté regióny;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  55 % pre prechodné regióny;

b)  65 % pre prechodné regióny;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  40 % pre menej rozvinuté regióny;

c)  50 % pre viac rozvinuté regióny.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Miera spolufinancovania Kohézneho fondu na úrovni každej priority nesmie byť vyššia ako 70 %.

Miera spolufinancovania Kohézneho fondu na úrovni každej priority nesmie byť vyššia ako 85 %.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Miera spolufinancovania pre programy Interreg nesmie byť vyššia ako 70 %.

Miera spolufinancovania pre programy Interreg nesmie byť vyššia ako 85 %.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza

Referenčné čísla

COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

11.6.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Ivana Maletić

20.6.2018

Prerokovanie vo výbore

1.10.2018

12.11.2018

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

24

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Helga Stevens

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

24

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Viegas

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (27.11.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Agnes Jongerius

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V návrhu nariadenia, ktorý predložila Komisia, sa vymedzujú spoločné ustanovenia pre sedem fondov zdieľaného riadenia.[1][1]

Hoci spravodajkyňa podporuje politický cieľ v podobe „sociálnejšej Európy – vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv“, považuje politické úsilie o zabezpečenie „zamestnanosti a rastu“ za príliš reštriktívne a nie je presvedčená, že by to v dostatočnej miere prispelo k dosiahnutiu sociálneho ratingu AAA, ktorý predseda Komisie Jean-Claude Juncker prisľúbil európskym občanom. Účel fondov je jednoznačne rozsiahlejší ako len vytváranie zamestnanosti a rastu, a preto bol pridaný cieľ „sociálneho začlenenia“.

Programy podporované z fondov by teda mali zohľadniť výzvy identifikované v sociálnom prehľade na podporu Európskeho piliera sociálnych práv a v spoločnej správe o zamestnanosti a mali by sa v prípade potreby primerane upraviť. V prípadoch, keď sa uvažuje o „nápravnom“ opatrení, by sa tieto dve správy mali takisto vziať do úvahy.

Spravodajkyňa je toho názoru, že v záujme skutočného posilnenia konvergencie medzi východom a západom i severom a juhom, ako aj lepšieho predvídania technologických zmien je okrem iného veľmi dôležité zvýšiť celkový rozpočet pre politiku súdržnosti. Zodpovedajúcim spôsobom teda zmenila nariadenie. Navyše sa domnieva, že v danom rozpočte treba vyčleniť väčší podiel pre ESF+ a že toto vyčlenenie na sociálne účely by sa malo zabezpečiť aj na úrovni členských štátov.

V záujme zaistenia lepšej podpory pre menej rozvinuté a prechodné regióny a s cieľom neobmedzovať navrhovanie alebo vykonávanie programov na úrovni členských štátov zvýšila spravodajkyňa miery zálohových platieb aj spolufinancovania.

Spravodajkyňa verí, že lepšia dostupnosť fondov je dôležitá na zabezpečenie lepšej absorpcie a v tejto súvislosti víta zníženie administratívnej záťaže a väčšiu flexibilitu, ako navrhuje Komisia. Znížená administratívna záťaž by však nemala brániť zapojeniu sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti do navrhovania a vykonávania programov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch alebo ostrovoch a že mimoriadnu pozornosť treba venovať vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami. V článku 175 ZFEÚ sa vyžaduje, aby Únia podporovala dosiahnutie týchto cieľov prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu – usmerňovacej sekcie, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskej investičnej banky a ďalších nástrojov. V článku 322 ZFEÚ sa stanovuje základ pre prijatie rozpočtových pravidiel upravujúcich postup zostavovania a plnenia rozpočtu a predkladania a auditu účtov, ako aj kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií.

1.  V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch alebo ostrovoch a že mimoriadnu pozornosť treba venovať vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami, ako sú regióny postihnuté problémami vyľudňovania či rozptylu obyvateľstva. V článku 175 ZFEÚ sa vyžaduje, aby Únia podporovala dosiahnutie týchto cieľov prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu – usmerňovacej sekcie, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskej investičnej banky a ďalších nástrojov. V článku 322 ZFEÚ sa stanovuje základ pre prijatie rozpočtových pravidiel upravujúcich postup zostavovania a plnenia rozpočtu a predkladania a auditu účtov, ako aj kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  S cieľom ďalej rozvíjať koordinovanú a harmonizovanú implementáciu fondov Únie, ktoré sa vykonávajú na základe zdieľaného riadenia, konkrétne Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, opatrenia financované v rámci zdieľaného riadenia, pokiaľ ide o Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“), by sa mali stanoviť rozpočtové pravidlá založené na článku 322 ZFEÚ pre všetky tieto fondy (ďalej len „fondy“), v ktorých sa jasne určí rozsah pôsobnosti príslušných ustanovení. Okrem toho by sa mali stanoviť spoločné ustanovenia na základe článku 177 ZFEÚ, ktoré sa budú vzťahovať na špecifické pravidlá pre jednotlivé politiky EFRR, ESF+, Kohézny fond a ENRF.

(2)  S cieľom ďalej rozvíjať koordinovanú a harmonizovanú implementáciu fondov Únie, ktoré sa vykonávajú na základe zdieľaného riadenia, konkrétne Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Kohézny fond, opatrenia financované v rámci zdieľaného riadenia, pokiaľ ide o Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj na riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“), by sa mali stanoviť rozpočtové pravidlá založené na článku 322 ZFEÚ pre všetky tieto fondy (ďalej len „fondy“), v ktorých sa jasne určí rozsah pôsobnosti príslušných ustanovení. Okrem toho by sa mali stanoviť spoločné ustanovenia na základe článku 177 ZFEÚ, ktoré sa budú vzťahovať na špecifické pravidlá pre jednotlivé politiky EFRR, Kohézneho fondu, častí ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu a ENRF.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V súlade s článkom 174 ZFEÚ by členské štáty a Komisia mali zabezpečiť, aby sa v rámci EFRR, ESF a Kohézneho fondu venovala osobitná pozornosť týmto regiónom prostredníctvom strategických investícií zameraných na zlepšenie ich územnej štruktúry, priemyselnej štruktúry a poskytovania verejných služieb a na zvýšenie konkurencieschopnosti, čo nakoniec prispeje k udržaniu obyvateľstva.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Pri implementácii fondov by sa mali dodržiavať horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty by mali dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Fondy by nemali podporovať akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ platí“. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré sú prospešné pre podniky, v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci stanovenými v článku 107 a článku 108 ZFEÚ.

(5)  Pri implementácii fondov by sa mali dodržiavať horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na odstraňovanie nerovností, boj proti chudobe a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Fondy by nemali podporovať akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie, sociálneho alebo územného vylúčenia. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia a boj proti zmene klímy podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ platí“. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré sú prospešné pre podniky, v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci stanovenými v článku 107 a článku 108 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Členské štáty a Komisia by mali dodržiavať povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím by sa mala zaručiť vo všetkých nových projektoch v oblasti infraštruktúry financovaných z fondov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Ciele fondov by sa mali sledovať v rámci cieľov vymedzených v Európskom pilieri sociálnych práv v zmysle vyhlásení inštitúcií EÚ.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja fondy prispejú k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov na podporu cieľov v oblasti klímy.

(9)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy s cieľom prispieť k financovaniu potrebných opatrení na splnenie záväzkov EÚ k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja by fondy mali prispieť k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa minimálne 30 % rozpočtových výdavkov na podporu cieľov v oblasti klímy. Podľa odporúčaní Európskeho dvora audítorov by mechanizmy začleňovania klimatického hľadiska a zvyšovania odolnosti proti zmene klímy mali byť neoddeliteľnou súčasťou tvorby programov a ich implementácie, predovšetkým výberu projektov a mali by sa uskutočňovať ex ante.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Pri implementácii fondov je kľúčovým prvkom zásada partnerstva, ktorá vychádza z prístupu viacúrovňového riadenia a zabezpečuje zapojenie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. S cieľom zaistiť kontinuitu pri organizácii partnerstva by sa malo naďalej uplatňovať delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/201413.

(11)  Pri implementácii fondov je kľúčovým prvkom zásada partnerstva, ktorá vychádza z prístupu viacúrovňového riadenia a zabezpečuje zapojenie príslušných miestnych, regionálnych, mestských a ďalších verejných orgánov, príslušných orgánov zastupujúcich občiansku spoločnosť vrátane mimovládnych organizácií, partnerov z oblasti životného prostredia a orgánov zodpovedných za podporu sociálneho začleňovania, základných práv, práv osôb so zdravotným postihnutím, rodovej rovnosti, nediskriminácie a hospodárskych a sociálnych partnerov. S cieľom zaistiť kontinuitu pri organizácii partnerstva by sa malo naďalej uplatňovať delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/201413.

__________________

__________________

13 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).

13 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na úrovni Únie je európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík rámcom na určenie národných reformných priorít a monitorovanie ich vykonávania. Členské štáty vypracujú svoje vlastné národné viacročné investičné stratégie na podporu týchto reformných priorít. Tieto stratégie by sa mali predložiť spolu s každoročnými národnými programami reforiem ako prostriedok na stanovenie a koordináciu prioritných investičných projektov, ktoré majú byť podporované z vnútroštátnych finančných prostriedkov a finančných prostriedkov Únie. Mali by slúžiť aj na koherentné využívanie finančných prostriedkov Únie a na maximalizáciu pridanej hodnoty finančnej podpory, ktorá sa má získať najmä z fondov, európskeho nástroja stabilizácie investícií a fondu InvestEU.

(12)  Na úrovni Únie je európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík rámcom na určenie národných reformných priorít a monitorovanie ich vykonávania. Členské štáty vypracujú svoje vlastné národné viacročné investičné stratégie na podporu týchto reformných priorít. Tieto stratégie by sa mali predložiť spolu s každoročnými národnými programami reforiem ako prostriedok na stanovenie a koordináciu prioritných investičných projektov, ktoré majú byť podporované z vnútroštátnych finančných prostriedkov a finančných prostriedkov Únie. Mali by slúžiť aj na koherentné využívanie finančných prostriedkov Únie a na maximalizáciu pridanej hodnoty finančnej podpory, ktorá sa má získať najmä z fondov, Európskeho nástroja stabilizácie investícií a fondu InvestEU. Vo všeobecnosti by členské štáty a prípadne Komisia mali podporovať synergie a zaistiť koordináciu, komplementaritu a súdržnosť medzi týmito konkrétnymi prioritami a Európskym pilierom sociálnych práv.

Odôvodnenie

Európsky pilier sociálnych práv, vyhlásený 17. novembra 2017, je rozhodným krokom na ceste k sociálnejšej Európe. Stanovuje významný súbor zásad, ktoré môžu zlepšiť blahobyt a každodenný život európskych občanov. Navyše, 20 zásad Európskeho piliera sociálnych práv veľmi dobre dopĺňa hospodárske a sociálne ciele európskeho semestra.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.  Úspešné využívanie fondov by malo rozvíjať Program na podporu reforiem, ktorým sa podporujú prioritné reformy vo všetkých členských štátoch EÚ umožňujúce dobre cielené a efektívne využívanie fondov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Pokiaľ ide o ich programy, ako aj finančné potreby pridelené na investície do nízkouhlíkových technológií, členské štáty by mali zohľadniť obsah svojho návrhu národného plánu v oblasti energetiky a klímy, ktorý sa má vypracovať na základe nariadenia o riadení energetickej únie14, ako aj výsledky procesu, z ktorého vyplynú odporúčania Únie týkajúce sa týchto plánov.

(14)  Pokiaľ ide o ich programy, ako aj finančné potreby pridelené na investície do technológií s nulovými emisiami CO2, členské štáty by mali splniť ciele stanovené v ich návrhu integrovaného národného plánu v oblasti energetiky a klímy, ktorý sa má vypracovať na základe nariadenia o riadení energetickej únie14, ako aj výsledky procesu, z ktorého vyplynú odporúčania Únie týkajúce sa týchto plánov.

__________________

__________________

14 [Nariadenie o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

14 [Nariadenie o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14a.  Členské štáty by pri tvorbe svojich programov mali zohľadňovať svoje národné stratégie integrácie Rómov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Každý členský štát by mal mať flexibilitu prispieť do fondu InvestEU na účely poskytnutia rozpočtových záruk na investície v tomto členskom štáte.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Členský štát by mal vykonať preskúmanie v polovici obdobia každého programu podporovaného z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu. Týmto preskúmaním by sa malo zabezpečiť plnohodnotné prispôsobenie programov na základe výkonnosti programov a zároveň sa poskytne príležitosť na zohľadnenie nových výziev a príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných v roku 2024. Súčasne by mala Komisia v roku 2024 spolu s technickou úpravou pre rok 2025 preskúmať celkové alokácie všetkých členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu politiky súdržnosti na roky 2025, 2026 a 2027, a to v súlade s alokačnou metódou stanovenou v príslušnom základnom akte. Uvedené preskúmanie spolu s výsledkami preskúmania v polovici obdobia by mali mať za následok zmeny programu, na zák