BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs‑ och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl‑ och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

29.1.2019 - (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) - ***I

Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Andrey Novakov, Constanze Krehl


Förfarande : 2018/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0043/2019

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0375),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 177, 322.1a och 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8 0230/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...[2],

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 25 oktober 2018[3],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från budgetutskottet, ståndpunkten i form av ändringsförslag från budgetkontrollutskottet, yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, samt ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0043/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) ska unionen för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna eller öarna, och att särskild uppmärksamhet ägnas landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar. Enligt artikel 175 i EUF-fördraget ska unionen understödja strävandena att uppnå dessa mål genom åtgärder som den vidtar genom utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska investeringsbanken och andra instrument. Artikel 322 i EUF-fördraget utgör den rättsliga grunden för att anta finansiella regler som reglerar förfarandet för budgetens upprättande och genomförande och redovisningen och revisionen av räkenskaperna samt kontrollen av de ekonomiska aktörernas ansvar.

(1)  Enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) ska unionen för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna eller öarna, och att särskild uppmärksamhet ägnas landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar. Dessa regioner drar särskild nytta av sammanhållningspolitiken. Enligt artikel 175 i EUF-fördraget ska unionen understödja strävandena att uppnå dessa mål genom åtgärder som den vidtar genom utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska investeringsbanken och andra instrument. Artikel 322 i EUF-fördraget utgör den rättsliga grunden för att anta finansiella regler som reglerar förfarandet för budgetens upprättande och genomförande och redovisningen och revisionen av räkenskaperna samt kontrollen av de ekonomiska aktörernas ansvar.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Det är viktigt för Europeiska unionen och dess invånare att sammanhållningspolitiken behålls som unionens viktigaste investeringspolitik, och att finansieringen för perioden 2021‑2027 kvarstår på minst samma nivå som för programperioden 2014–2020. Nya medel till unionens övriga verksamhets- eller programområden bör inte tas från Eruf, ESF+ eller Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I syfte att vidareutveckla ett samordnat och harmoniserat genomförande av unionens fonder med delad förvaltning, närmare bestämt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, åtgärder som finansieras med delade förvaltning enligt Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och visering, bör finansiella regler fastställas med stöd av artikel 322 i EUF-fördraget för alla dessa fonder (nedan kallade fonderna), med tydligt angivande av tillämpningsområdet för de relevanta bestämmelserna. Dessutom bör gemenssamma bestämmelser fastställas med stöd av artikel 177 i EUF-fördraget för att täcka specifika regler för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF.

(2)  I syfte att vidareutveckla ett samordnat och harmoniserat genomförande av unionens fonder med delad förvaltning, närmare bestämt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), åtgärder som finansieras med delade förvaltning enligt Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och visering, bör finansiella regler fastställas med stöd av artikel 322 i EUF-fördraget för alla dessa fonder (nedan kallade fonderna), med tydligt angivande av tillämpningsområdet för de relevanta bestämmelserna. Dessutom bör gemensamma bestämmelser fastställas med stöd av artikel 177 i EUF-fördraget för att täcka specifika regler för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden, Ejflu och EHFF.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena bör omfattas av särskilda åtgärder och erhålla ytterligare finansiering enligt artikel 349 i EUF-fördraget och artikel 2 i protokoll nr 6 fogat till 1994 års anslutningsakt.

(4)  De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena bör omfattas av särskilda åtgärder och erhålla ytterligare finansiering enligt artikel 349 i EUF-fördraget och artikel 2 i protokoll nr 6 fogat till 1994 års anslutningsakt, för att kunna hantera de specifika nackdelar som deras geografiska plats medför.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet principerna om subsidiaritet och proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, bör iakttas när fonderna genomförs, med hänsyn tagen till unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör också iaktta skyldigheterna enligt Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i konventionen och i enlighet med unionslagstiftningen om harmoniserade tillgänglighetskrav för varor och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna bör inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. I syfte att skydda den inre marknadens integritet, bör verksamhet som gynnar företag följa unionens regler om statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet principerna om subsidiaritet och proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, bör iakttas när fonderna genomförs, med hänsyn tagen till unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör också iaktta skyldigheterna enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i konventionen och i enlighet med unionslagstiftningen om harmoniserade tillgänglighetskrav för varor och tjänster. I detta sammanhang bör fonderna genomföras på ett sätt som främjar avinstitutionalisering och närvård. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna bör inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering eller uteslutning, eller infrastruktur som är otillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar, och med beaktande av de åtaganden som man har enats om under Parisavtalet. I syfte att skydda den inre marknadens integritet, bör verksamhet som gynnar företag följa unionens regler om statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget. Fattigdom är en av EU:s största utmaningar. Fonderna bör därför bidra till att utrota fattigdomen i unionen. De bör också bidra till att uppfylla unionens och dess medlemsstaters åtagande om att uppnå målen för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Med tanke på betydelsen av att motverka klimatförändringar i enlighet med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och Förenta nationernas mål för hållbar utveckling bör fonderna bidra till att integrera klimatåtgärder i den normala verksamheten och nå det övergripande målet att 25 % av unionens budget ska anslås till stöd för klimatmålen.

(9)  Med tanke på betydelsen av att motverka klimatförändringar i enlighet med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och Förenta nationernas mål för hållbar utveckling bör fonderna bidra till att integrera klimatåtgärder i den normala verksamheten och nå det övergripande målet att 30 % av unionens budget ska anslås till stöd för klimatmålen. Klimatsäkring bör utgöra en integrerad del av programplanering och genomförande.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Med tanke på effekterna av migrantströmmarna från tredjeländer bör sammanhållningspolitiken bidra till integrationsprocesserna, i synnerhet genom att ge infrastrukturstöd åt de städer och lokala och regionala myndigheter som utför primärkontroller och är mest engagerade i genomförandet av integrationspolitiken.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Den del av unionens budget som anslås till fonderna bör genomföras av kommissionen genom delad förvaltning med medlemsstaterna i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) [den nya budgetförordningen] (nedan kallad budgetförordningen)12. Därför kommissionen och medlemsstaterna vid genomförandet av de fonder som omfattas av delad förvaltning iaktta principerna i budgetförordningen, såsom sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering.

(10)  Den del av unionens budget som anslås till fonderna bör genomföras av kommissionen genom delad förvaltning med medlemsstaterna i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) [den nya budgetförordningen] (nedan kallad budgetförordningen)12. Därför kommissionen och medlemsstaterna vid genomförandet av de fonder som omfattas av delad förvaltning iaktta principerna i budgetförordningen, såsom sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering. Medlemsstaterna bör ha ansvaret för förberedandet och genomförandet av sådana program. Detta bör ske på lämplig territoriell nivå och i överensstämmelse med sina institutionella, rättsliga och finansiella ramar av de organ som medlemsstaterna har utsett i detta syfte. Medlemsstaterna bör inte lägga till bestämmelser som gör det svårare för stödmottagaren att använda medlen.

__________________

__________________

12 EUT L […], […], s. […].

12 EUT L […], […], s. […].

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Principen om partnerskap är en viktig del i genomförandet av fonderna, och bygger på flernivåstyre och det civila samhällets och arbetsmarknadsparternas delaktighet. För att skapa kontinuitet i partnerskapens organisation bör kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/201413 fortsätta att gälla.

(11)  Principen om partnerskap är en viktig del i genomförandet av fonderna, och bygger på flernivåstyre och regionala, lokala och andra offentliga myndigheters, det civila samhällets och arbetsmarknadsparternas delaktighet. För att skapa kontinuitet i partnerskapens organisation bör kommissionen ges befogenhet att ändra och anta kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/201413.

__________________

__________________

13 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1).

13 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  På unionsnivå är den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken ramen för att utpeka nationella reformprioriteringar och övervaka genomförandet av dem. Medlemsstaterna tar fram sina egna nationella fleråriga investeringsstrategier till stöd för dessa reformprioriteringar. Dessa strategier bör läggas fram samtidigt med de årliga nationella reformprogrammen för att ange och samordna de prioriterade investeringsprojekt som bör få stöd med nationell finansiering och unionsfinansiering. De bör också bidra till att unionsfinansieringen används på ett enhetligt sätt och maximera det finansiella stödets mervärde, särskilt vad gäller stöd från fonderna, den europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen och InvestEU.

utgår

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Medlemsstaterna bör fastställa hur landsspecifika rekommendationer som antagits i enlighet med artikel 121.2 i EUF‑fördraget och rådsrekommendationer som antagits i enlighet med artikel 148.4 i EUF-fördraget (nedan kallade landsspecifika rekommendationer) beaktas när programdokumenten utarbetas. Under programperioden 2021–2027 (nedan kallad programperioden) bör medlemsstaterna regelbundet för övervakningskommittén och kommissionen rapportera om läget i programmen till stöd för de landsspecifika rekommendationerna. Under en halvtidsöversyn bör medlemsstaterna bland annat överväga behovet av ändringar av programmen för att ta hänsyn till relevanta landsspecifika rekommendationer som antagits eller ändrats sedan början av programperioden.

(13)  Medlemsstaterna bör beakta hur landsspecifika rekommendationer som antagits i enlighet med artikel 121.2 i EUF‑fördraget och rådsrekommendationer som antagits i enlighet med artikel 148.4 i EUF-fördraget (nedan kallade landsspecifika rekommendationer) beaktas när programdokumenten utarbetas, där de följer programmets mål. Under programperioden 2021–2027 (nedan kallad programperioden) bör medlemsstaterna regelbundet för övervakningskommittén och kommissionen rapportera om läget i programmen till stöd för de landsspecifika rekommendationerna och den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Under en halvtidsöversyn bör medlemsstaterna bland annat överväga behovet av ändringar av programmen för att ta hänsyn till relevanta landsspecifika rekommendationer som antagits eller ändrats sedan början av programperioden.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Medlemsstaterna bör ta hänsyn till innehållet i sina utkast till nationella energi- och klimatplaner, som ska utarbetas enligt förordningen om styrningen av energiunionen14, och resultatet av den process som leder till att unionen rekommendationer om dessa planer, program, liksom för de finansiella behoven för koldioxidsnåla investeringar.

(14)  Medlemsstaterna bör ta hänsyn till innehållet i sina utkast till nationella energi- och klimatplaner, som ska utarbetas enligt förordningen om styrningen av energiunionen14, och resultatet av den process som leder till att unionen rekommendationer om dessa planer, program, inklusive under halvtidsöversynen, liksom för de finansiella behoven för koldioxidsnåla investeringar.

__________________

__________________

14 [Förordning om styrningen av energiunionen, om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013, COM(2016) 759 final/2, 2016/0375 COD]

14 [Förordning om styrningen av energiunionen, om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013, COM(2016) 759 final/2, 2016/0375 COD]

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Partnerskapsavtalet, som utarbetas av varje medlemsstat, bör vara ett strategiskt dokument som ligger till grund för förhandlingarna mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten om programmens utformning. För att minska den administrativa bördan bör det inte vara nödvändigt att ändra partnerskapsavtalen under programperioden. För att underlätta planeringen och undvika överlappande innehåll i programdokumenten bör partnerskapsavtalen kunna ingås som en del av ett program.

(15)  Partnerskapsavtalet, som utarbetas av varje medlemsstat, bör vara ett strategiskt dokument som ligger till grund för förhandlingarna mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten om programmens utformning. För att minska den administrativa bördan bör det inte vara nödvändigt att ändra partnerskapsavtalen under programperioden. För att underlätta planeringen och undvika överlappande innehåll i programdokumenten bör det vara möjligt att inkludera partnerskapsavtalen som en del av ett program.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Varje medlemsstat bör ha flexibilitet att bidra till InvestEU för tillhandahållande av budgetgarantier för investeringar i den medlemsstaten.

(16)  Varje medlemsstat kan bidra till InvestEU för tillhandahållande av budgetgarantier för investeringar i den medlemsstaten under de specifika villkor som anges i artikel 10 i denna förordning.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att säkerställa att förutsättningarna föreligger för en ändamålsenlig och resurseffektiv användning av unionsstöd från fonderna, bör en begränsad förteckning över nödvändiga villkor samt en kortfattad och uttömmande uppsättning objektiva kriterier för bedömningen av dessa fastställas. Varje nödvändigt villkor bör vara kopplat till ett särskilt mål och bör vara automatiskt tillämpligt när det särskilda målet väljs ut för stöd. Om dessa villkor inte är uppfyllda bör utgifterna för insatser enligt de aktuella särskilda målen inte ingå i betalningsansökan. I syfte att upprätthålla en gynnsam investeringsmiljö bör det regelbundet övervakas att de nödvändiga villkoren fortsätter att vara uppfyllda. Det är också viktigt att se till att insatser som valts ut för stöd genomförs i överensstämmelse med de strategier och planeringsdokument som ligger till grund för de uppfyllda nödvändiga villkoren, och på så sätt säkerställa att alla medfinansierade insatser överensstämmer med unionens strategiska ram.

(17)  För att säkerställa att förutsättningarna föreligger för en inkluderande, icke-diskriminerande ändamålsenlig och resurseffektiv användning av unionsstöd från fonderna, bör en begränsad förteckning över nödvändiga villkor samt en kortfattad och uttömmande uppsättning objektiva kriterier för bedömningen av dessa fastställas. Varje nödvändigt villkor bör vara kopplat till ett särskilt mål och bör vara automatiskt tillämpligt när det särskilda målet väljs ut för stöd. Om dessa villkor inte är uppfyllda bör utgifterna för insatser enligt de aktuella särskilda målen inte ingå i betalningsansökan. I syfte att upprätthålla en gynnsam investeringsmiljö bör det regelbundet övervakas att de nödvändiga villkoren fortsätter att vara uppfyllda. Det är också viktigt att se till att insatser som valts ut för stöd genomförs i överensstämmelse med de strategier och planeringsdokument som ligger till grund för de uppfyllda nödvändiga villkoren, och på så sätt säkerställa att alla medfinansierade insatser överensstämmer med unionens strategiska ram.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Medlemsstaterna bör inrätta en resultatram för varje operativt program som omfattar alla indikatorer, delmål och mål för att övervaka, rapportera om och utvärdera programmets resultat.

(18)  Medlemsstaterna bör inrätta en resultatram för varje operativt program som omfattar alla indikatorer, delmål och mål för att övervaka, rapportera om och utvärdera programmets resultat. Detta bör leda till att projekturvalet och utvärderingen blir resultatdrivna.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Medlemsstaterna bör genomföra en halvtidsöversyn av alla program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden. Denna översyn bör leda till en heltäckande anpassning av programmen, med utgångspunkt i programmens resultat, och samtidigt ge tillfälle att beakta nya utmaningar och relevanta landsspecifika rekommendationer som utfärdas 2024. Samtidigt bör kommissionen 2024 tillsammans med den tekniska justeringen för 2025 se över alla medlemsstaters totala anslag till det sammanhållningspolitiska målet Investering för tillväxt och sysselsättning för åren 2025, 2026 och 2027 och tillämpa den fördelningsmetod som fastställs i den relevant grundrättsakten. Denna översyn tillsammans med resultatet av halvtidsöversynen bör leda till programändringar som ändrar medelstilldelningen för åren 2025, 2026 och 2027.

(19)  Medlemsstaterna bör genomföra en halvtidsöversyn av alla program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden. Denna översyn bör leda till en heltäckande anpassning av programmen, med utgångspunkt i programmens resultat, och samtidigt ge tillfälle att beakta nya utmaningar och relevanta landsspecifika rekommendationer som utfärdas 2024, samt framsteg med de nationella energi- och klimatplanerna och den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Demografiska utmaningar bör också beaktas. Samtidigt bör kommissionen 2024 tillsammans med den tekniska justeringen för 2025 se över alla medlemsstaters totala anslag till det sammanhållningspolitiska målet Investering för tillväxt och sysselsättning för åren 2025, 2026 och 2027 och tillämpa den fördelningsmetod som fastställs i den relevanta grundrättsakten. Denna översyn tillsammans med resultatet av halvtidsöversynen bör leda till programändringar som ändrar medelstilldelningen för åren 2025, 2026 och 2027.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Mekanismerna för att knyta unionens finansieringsstrategier närmare till unionens ekonomiska styrning bör förbättras ytterligare, så att kommissionen kan lägga fram ett förslag till rådet om att helt eller delvis hålla inne åtagandena till ett eller flera program i den berörda medlemsstaten, om medlemsstaten underlåter att vidta effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen. För att säkerställa ett enhetligt genomförande och med hänsyn till omfattningen av de ekonomiska effekterna av åtgärder som ska genomföras, bör genomförandebefogenheter ges till rådet, som bör agera på grundval av ett förslag från kommissionen. För att underlätta fattandet av beslut som är nödvändiga för att säkerställa effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen bör omröstning med omvänd kvalificerad majoritet användas.

(20)  Mekanismerna för att knyta unionens finansieringsstrategier närmare till unionens ekonomiska styrning bör förbättras ytterligare, så att kommissionen kan lägga fram ett förslag till rådet om att helt eller delvis hålla inne åtagandena till ett eller flera program i den berörda medlemsstaten, om medlemsstaten underlåter att vidta effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen. För att säkerställa ett enhetligt genomförande och med hänsyn till omfattningen av de ekonomiska effekterna av åtgärder som ska genomföras, bör genomförandebefogenheter ges till rådet, som bör agera på grundval av ett förslag från kommissionen och efter samråd med Europaparlamentet. För att underlätta fattandet av beslut som är nödvändiga för att säkerställa effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen bör omröstning med omvänd kvalificerad majoritet användas.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Medlemsstaterna kan i vederbörligen motiverade fall lägga fram en begäran om flexibilitet inom den nuvarande ramen för stabilitets- och tillväxtpakten för offentliga eller motsvarande utgifter för strukturåtgärder, som bekostas av den offentliga förvaltningen genom medfinansiering av investeringar som aktiveras som en del av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (”ESI-fonderna”). Kommissionen ska noggrant bedöma denna begäran vid fastställandet av den finanspolitiska korrigeringen inom ramen för antingen stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del eller för dess korrigerande del.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Större projekt står för en stor del av unionens utgifter och de är ofta av strategisk betydelse för att genomföra unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Det är därför berättigat att insatser som överskrider vissa trösklar även i fortsättningen omfattas av särskilda godkännandeförfaranden i enlighet med denna förordning. Tröskeln bör fastställas i förhållande till sammanlagd stödberättigande kostnad, med hänsyn tagen till förväntade nettointäkter. För tydlighetens skull bör därför innehållet i större projektansökningar anges. Ansökan bör innehålla nödvändig information för att säkerställa att ekonomiska bidrag från fonderna inte leder till en betydande förlust av arbetstillfällen på befintliga orter inom unionen. Medlemsstaten bör lämna alla nödvändiga uppgifter, och kommissionen bör bedöma större projekt för att avgöra om ansökan om ekonomiskt bidrag är berättigat.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  För att stärka den integrerade strategin för territoriell utveckling, bör investeringar i form av territoriella instrument som integrerade territoriella investeringar (ITI) och lokalt ledd utveckling (LLU) och andra territoriella verktyg inom ramen för målet ”Ett Europa närmare medborgarna” till stöd för initiativ som utformats av medlemsstaten för investeringar inom Eruf grundas på regionala och lokala utvecklingsstrategier. Vid tillämpningen av integrerade territoriella investeringar och territoriella verktyg som utformats av medlemsstaterna bör vissa minimikrav fastställas för de territoriella strategiernas innehåll. Dessa territoriella strategier bör utarbetas och godkännas under de behöriga myndigheternas eller organens ansvar. För att säkerställa att de behöriga myndigheterna eller organen är delaktiga i genomförandet av de territoriella strategierna, bör myndigheterna eller organen vara ansvariga för urvalet av de insatser som ska få stöd, eller delta i detta urval.

(23)  För att stärka den integrerade strategin för territoriell utveckling, bör investeringar i form av territoriella instrument som integrerade territoriella investeringar (ITI) och lokalt ledd utveckling (LLU) (kallad ”Leader” i Ejflu) och andra territoriella verktyg inom ramen för målet ”Ett Europa närmare medborgarna” till stöd för initiativ som utformats av medlemsstaten för investeringar inom Eruf grundas på regionala och lokala utvecklingsstrategier. Samma sak bör gälla för närliggande initiativ, såsom smarta byar. Vid tillämpningen av integrerade territoriella investeringar och territoriella verktyg som utformats av medlemsstaterna bör vissa minimikrav fastställas för de territoriella strategiernas innehåll. Dessa territoriella strategier bör utarbetas och godkännas under de behöriga myndigheternas eller organens ansvar. För att säkerställa att de behöriga myndigheterna eller organen är delaktiga i genomförandet av de territoriella strategierna, bör myndigheterna eller organen vara ansvariga för urvalet av de insatser som ska få stöd, eller delta i detta urval.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att bättre ta vara på den lokala potentialen är det nödvändigt att stärka och underlätta lokalt ledd utveckling. Därvidlag bör hänsyn tas till lokala behov och lokal potential, samt relevanta sociokulturella egenskaper, och strukturförändringar, stärkt lokal kapacitet och stimulans av innovation bör också ingå. Ett nära samarbete och en integrerad användning av fonderna för att genomföra strategier för lokala utveckling bör stärkas. Lokala aktionsgrupper som representerar lokalsamhällets intressen bör som grundläggande princip vara ansvariga för utformningen och genomförandet av lokalt ledda strategier för lokal utveckling. I syfte att underlätta ett samordnat stöd från olika fonder till lokalt ledda strategier för lokal utveckling och underlätta genomförandet av dem, bör modellen med en samordnande fond underlättas.

(24)  För att bättre ta vara på den lokala potentialen är det nödvändigt att stärka och underlätta lokalt ledd utveckling. Därvidlag bör hänsyn tas till lokala behov och lokal potential, samt relevanta sociokulturella egenskaper, och strukturförändringar, stärkt lokal och administrativ kapacitet och stimulans av innovation bör också ingå. Ett nära samarbete och en integrerad användning av fonderna för att genomföra strategier för lokal utveckling bör stärkas. Lokala aktionsgrupper som representerar lokalsamhällets intressen bör som grundläggande princip vara ansvariga för utformningen och genomförandet av lokalt ledda strategier för lokal utveckling. I syfte att underlätta ett samordnat stöd från olika fonder till lokalt ledda strategier för lokal utveckling och underlätta genomförandet av dem, bör modellen med en samordnande fond underlättas.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  För att minska den administrativa bördan bör tekniskt bistånd på medlemsstaternas initiativ genomföras enligt ett schablonbelopp baserat på framstegen i genomförandet av programmet. Sådant tekniskt stöd kan kompletteras med riktade åtgärder för administrativ kapacitetsuppbyggnad, där metoderna för ersättning inte är kostnadsbaserade. Åtgärder och resultat samt motsvarande unionsutbetalningar kan överenskommas i en färdplan och leda till betalningar för praktiska resultat.

(25)  För att minska den administrativa bördan bör tekniskt bistånd på medlemsstaternas initiativ genomföras enligt ett schablonbelopp baserat på framstegen i genomförandet av programmet. Sådant tekniskt stöd kan kompletteras med riktade åtgärder för administrativ kapacitetsuppbyggnad, exempelvis en utvärdering av personalkompetensen, där metoderna för ersättning inte är kostnadsbaserade. Åtgärder och resultat samt motsvarande unionsutbetalningar kan överenskommas i en färdplan och leda till betalningar för praktiska resultat.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  För att granska programmens resultat bör medlemsstaterna inrätta övervakningskommittéer. För Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör de årliga genomföranderapporterna ersättas med en årlig strukturerad politisk dialog baserad på de senaste uppgifterna om genomförandet av programmet som medlemsstaten tillhandahåller.

(27)  För att granska programmens resultat bör medlemsstaterna inrätta övervakningskommittéer som även består av representanter för det civila samhället och arbetsmarknadens parter. För Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör de årliga genomföranderapporterna ersättas med en årlig strukturerad politisk dialog baserad på de senaste uppgifterna om genomförandet av programmet som medlemsstaten tillhandahåller.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201616 finns det ett behov av att utvärdera fonderna på grundval av den information som samlats in till följd av specifika krav på övervakning och samtidigt undvika överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondernas praktiska genomslag.

(28)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201616 finns det ett behov av att utvärdera fonderna på grundval av den information som samlats in till följd av specifika krav på övervakning och samtidigt undvika överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondernas praktiska genomslag. Indikatorer bör utvecklas på ett könsmedvetet sätt, om möjligt.

_________________

_________________

16 EUT L 123, 12.5.2016, s. 13.

16 EUT L 123, 12.5.2016, s. 13.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  För att det ska finnas heltäckande och aktuell information om genomförandet av programmen att tillgå bör mer frekvent elektronisk rapportering av kvantitativa uppgifter fordras.

(29)  För att det ska finnas heltäckande och aktuell information om genomförandet av programmen att tillgå bör en effektiv och snabb elektronisk rapportering av kvantitativa uppgifter fordras.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Till stöd för utarbetandet av relaterade program och verksamheter under nästa programperiod bör kommissionen genomföra en halvtidsutvärdering av fonderna. Vid slutet av programperioden bör kommissionen genomföra efterhandsutvärderingar av fonderna, som bör inriktas på fondernas genomslag.

(30)  Till stöd för utarbetandet av relaterade program och verksamheter under nästa programperiod bör kommissionen genomföra en halvtidsutvärdering av fonderna. Vid slutet av programperioden bör kommissionen genomföra efterhandsutvärderingar av fonderna, som bör inriktas på fondernas genomslag. Resultaten av dessa utvärderingar bör offentliggöras.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  För bidrag som ges till stödmottagare bör medlemsstaterna i ökad utsträckning använda sig av förenklade kostnadsalternativ. Tröskelvärdet för obligatorisk användning av förenklade kostnadsalternativ bör kopplas till insatsens totalkostnad, så att alla insatser under tröskelvärdet behandlas lika, oavsett om de är offentliga eller privata.

(34)  För bidrag som ges till stödmottagare bör medlemsstaterna i ökad utsträckning använda sig av förenklade kostnadsalternativ. Tröskelvärdet för obligatorisk användning av förenklade kostnadsalternativ bör kopplas till insatsens totalkostnad, så att alla insatser under tröskelvärdet behandlas lika, oavsett om de är offentliga eller privata. Om en medlemsstat har för avsikt att föreslå ett förenklat konstandsalternativ, bör den samråda med övervakningskommittén.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  I syfte att öka utnyttjandet av medfinansierade miljöinvesteringar bör synergier säkerställas med Life-programmet för miljö och klimatpolitik, särskilt genom Lifes strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt.

(36)  I syfte att öka utnyttjandet av medfinansierade miljöinvesteringar bör synergier säkerställas med Life-programmet för miljö och klimatpolitik, särskilt genom Lifes strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt, samt med projekt som finansieras genom Horisont Europa och andra unionsprogram.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  För att fonderna ska bli effektiva, rättvisa och leda till hållbara resultat, bör det finnas bestämmelser som garanterar att investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar har en lång livslängd och förhindrar att fonderna utnyttjas på ett otillbörligt sätt. De förvaltande myndigheterna bör fästa särskild uppmärksamhet vid att inte stödja utflyttning vid urvalet av insatser och att belopp som felaktigt utbetalats till insatser som inte uppfyller kravet på långsiktighet betraktas som oriktigheter.

(38)  För att fonderna ska bli inkluderande, effektiva, rättvisa och leda till hållbara resultat, bör det finnas bestämmelser som garanterar att investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar är icke-diskriminerande och har en lång livslängd och förhindrar att fonderna utnyttjas på ett otillbörligt sätt. De förvaltande myndigheterna bör fästa särskild uppmärksamhet vid att inte stödja utflyttning vid urvalet av insatser och att belopp som felaktigt utbetalats till insatser som inte uppfyller kravet på långsiktighet betraktas som oriktigheter.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  För att optimera mervärdet av investeringar som finansieras helt eller delvis genom unionens budget bör synergieffekter eftersträvas framför allt mellan fonderna och direkt förvaltade instrument, däribland reformverktyget. Dessa synergieffekter bör uppnås med hjälp av viktiga mekanismer, närmare bestämt godkännande av schablonsatser för stödberättigande kostnader från Horisont Europa för liknande insatser och möjligheten att kombinera finansiering från olika unionsinstrument i samma insats så länge som dubbel finansiering undviks. Denna förordning bör därför innehålla regler om kompletterande finansiering från fonderna.

(40)  För att optimera mervärdet av investeringar som finansieras helt eller delvis genom unionens budget bör synergieffekter eftersträvas framför allt mellan fonderna och direkt förvaltade instrument, däribland reformverktyget. Denna politiska samordning bör främja lättanvända mekanismer och flernivåstyre. Dessa synergieffekter bör uppnås med hjälp av viktiga mekanismer, närmare bestämt godkännande av schablonsatser för stödberättigande kostnader från Horisont Europa för liknande insatser och möjligheten att kombinera finansiering från olika unionsinstrument i samma insats så länge som dubbel finansiering undviks. Denna förordning bör därför innehålla regler om kompletterande finansiering från fonderna.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a)  I fråga om finansieringsinstrument bör förvaltningsmyndigheterna ha möjlighet att genom direkt tilldelning av kontrakt låta genomförandeuppgifter skötas av EIB-gruppen, nationella utvecklingsbanker eller internationella finansinstitut.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Under fullständig hänsynstagande till de tillämpliga reglerna för statligt stöd och offentlig upphandling som klargjordes redan under programperioden 2014–2020 bör de förvaltande myndigheterna ha möjlighet att besluta om de lämpligaste alternativen för genomförande av finansieringsinstrument, för att tillgodose regionernas särskilda behov.

(44)  Under fullständigt hänsynstagande till de tillämpliga reglerna för statligt stöd och offentlig upphandling som klargjordes redan under programperioden 2014–2020 bör de förvaltande myndigheterna ha möjlighet att besluta om de lämpligaste alternativen för genomförande av finansieringsinstrument, för att tillgodose regionernas särskilda behov. Inom denna ram bör kommissionen, i samarbete med Europeiska revisionsrätten, ge råd till revisorer, förvaltande myndigheter och stödmottagare för att bedöma efterlevnaden av system för statligt stöd och statligt utvecklingsstöd.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(45a)  För att öka graden av ansvarighet och öppenhet bör kommissionen införa ett system för behandling av klagomål, som bör vara tillgängligt för alla medborgare och intressenter under alla skeden av utarbetade och genomförande av program, inbegripet övervakning och utvärdering.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  För att programmen ska kunna börja genomföras snabbt bör det vara enkelt att ta över genomförandeformerna från den föregående programperioden. Det datoriserade system som redan inrättades för den föregående programperioden, anpassat vid behov, bör kunna fortsätta att användas, såvida inte ny teknik behövs.

(46)  För att programmen ska kunna börja genomföras snabbt bör det vara enkelt att ta över genomförandeformerna, inklusive administrations- och IT‑systemen, från den föregående programperioden, där så är möjligt. Det datoriserade system som redan inrättades för den föregående programperioden, anpassat vid behov, bör kunna fortsätta att användas, såvida inte ny teknik behövs.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(48a)  För att främja ändamålsenlig användning av fonderna bör EIB:s stöd vara tillgängligt för alla medlemsstater på deras begäran. Detta kan inbegripa kapacitetsuppbyggnad, stöd till identifiering, utformning och genomförande av projekt samt rådgivning om finansieringsinstrument och investeringsplattformar.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50)  För att säkerställa en lämplig balans mellan ett ändamålsenligt och resurseffektivt genomförande av fonderna och de därmed sammanhängande administrativa kostnaderna och bördorna, bör förvaltningskontrollernas frekvens, omfattning och täckning baseras på en riskbedömning som tar hänsyn till faktorer såsom typen av insatser, stödmottagarna och den risknivå som konstaterats genom tidigare förvaltningskontroller och revisioner.

(50)  För att säkerställa en lämplig balans mellan ett ändamålsenligt och resurseffektivt genomförande av fonderna och de därmed sammanhängande administrativa kostnaderna och bördorna, bör förvaltningskontrollernas frekvens, omfattning och täckning baseras på en riskbedömning som tar hänsyn till faktorer såsom typen av insatser, insatsernas komplexitet och antal, stödmottagarna och den risknivå som konstaterats genom tidigare förvaltningskontroller och revisioner. Förvaltnings- och kontrollåtgärderna för fonderna bör stå i proportion till graden av risk för unionens budget.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58)  Medlemsstaterna bör också förebygga, upptäcka och effektivt beivra eventuella oriktigheter, inklusive bedrägeri som begås av stödmottagarna. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/201318 och förordningarna (Euratom, EG) nr 2185/9619 och nr 2185/9620 får dessutom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/193921 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137122 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder så att alla personer eller enheter som tar emot medel från unionen samarbetar till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, beviljar kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställer att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen om upptäckta oriktigheter, inklusive bedrägerier, och om uppföljningen av dessa samt om uppföljningen av Olafs utredningar.

(58)  Medlemsstaterna bör också förebygga, upptäcka och effektivt beivra eventuella oriktigheter, inklusive bedrägeri som begås av stödmottagarna. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/201318 och förordningarna (Euratom, EG) nr 2185/9619 och nr 2185/9620 får dessutom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/193921 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137122 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder så att alla personer eller enheter som tar emot medel från unionen samarbetar till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, beviljar kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställer att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör ge en detaljerad rapport till kommissionen om upptäckta oriktigheter, inklusive bedrägerier, och om uppföljningen av dessa samt om uppföljningen av Olafs utredningar. Medlemsstater som inte deltar i det förstärkta EPPO-samarbetet bör rapportera till kommissionen om beslut som har fattats av de nationella åklagarmyndigheterna när oriktigheter påverkar unionens budget.

__________________

__________________

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

19 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

20 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

21 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 61

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(61)  Objektiva kriterier bör fastställas för att avgöra vilka regioner och områden som är berättigade till stöd från fonderna. I detta syfte bör fastställandet av regioner och områden på unionsnivå bygga på det gemensamma klassificeringssystem för regioner som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/200323, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 868/201424.

(61)  Objektiva kriterier bör fastställas för att avgöra vilka regioner och områden som är berättigade till stöd från fonderna. I detta syfte bör fastställandet av regioner och områden på unionsnivå bygga på det gemensamma klassificeringssystem för regioner som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/200323, i dess senaste ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 2016/206624.

__________________

__________________

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

24 Kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 241, 13.8.2014, s. 1).

24 Kommissionens förordning (EU) nr 2066/2016 av den 21 november 2016 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 322, 29.11.2016, s. 1).

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62)  För att fastställa en lämplig budgetram för Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden, bör kommissionen slå fast den årliga fördelningen av tillgängliga anslag efter medlemsstat inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt tillsammans med en förteckning över stödberättigade regioner, samt anslag för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). Eftersom medlemsstaternas nationella tilldelning bör fastställas på grundval av de statistiska uppgifter och prognoser som finns tillgängliga 2018 och eftersom prognosen är osäker, bör kommissionen se över samtliga medlemsstaters totala tilldelning 2024 på grundval av de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna då och, om det föreligger en sammanlagd avvikelse på mer än ± 5 %, justera tilldelningen för åren 2025–2027, så att resultatet av halvtidsöversynen och den tekniska justeringen avspeglas i programändringarna samtidigt.

(62)  För att fastställa en lämplig budgetram för Eruf, ESF+, Ejflu, EHFF och Sammanhållningsfonden, bör kommissionen slå fast den årliga fördelningen av tillgängliga anslag efter medlemsstat inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt tillsammans med en förteckning över stödberättigade regioner, samt anslag för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). Eftersom medlemsstaternas nationella tilldelning bör fastställas på grundval av de statistiska uppgifter och prognoser som finns tillgängliga 2018 och eftersom prognosen är osäker, bör kommissionen se över samtliga medlemsstaters totala tilldelning 2024 på grundval av de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna då och, om det föreligger en sammanlagd avvikelse på mer än ± 5 %, justera tilldelningen för åren 2025–2027, så att resultatet av halvtidsöversynen och den tekniska justeringen avspeglas i programändringarna samtidigt.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 63

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(63)  Projekt inom det transeuropeiska transportnätet i enlighet med förordning (EU) [nya FSE-förordningen]25 kommer att fortsätta att finansieras av Sammanhållningsfonden, både genom delad förvaltning och genom direkt genomförande inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Som fortsättning på den framgångsrika strategin under programperioden 2014–2020 bör 10 000 000 000 euro överföras från Sammanhållningsfonden till Fonden för ett sammanlänkat Europa för detta ändamål.

(63)  Projekt inom det transeuropeiska transportnätet i enlighet med förordning (EU) [nya FSE-förordningen]25 kommer att fortsätta att finansieras av Sammanhållningsfonden, både genom delad förvaltning och genom direkt genomförande inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Som fortsättning på den framgångsrika strategin under programperioden 2014–2020 bör 4 000 000 000 euro överföras från Sammanhållningsfonden till Fonden för ett sammanlänkat Europa för detta ändamål.

__________________

__________________

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) ... av den… om FSE (EUT L , , s. ).

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) ... av den… om FSE (EUT L , , s. ).

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 64

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(64)  En viss del av medlen från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör anslås till Europeiska stadsinitiativet, som bör genomföras genom direkt eller indirekt förvaltning av kommissionen.

(64)  En viss del av medlen från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör anslås till Europeiska stadsinitiativet, som bör genomföras genom direkt eller indirekt förvaltning av kommissionen. I framtiden bör man ytterligare reflektera över det specifika stöd som ges till missgynnade regioner och samhällen.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(65a)  I syfte att bemöta de utmaningar som medelinkomstregioner ställs inför, i enlighet med beskrivningen i den sjunde sammanhållningsrapporten1a (låg tillväxt jämfört med mer utvecklade regioner, men även jämfört med mindre utvecklade regioner, vilket särskilt är ett problem för regioner vars BNP per capita är mellan 90 % och 100 % av genomsnittlig BNP i EU-27), bör ”övergångsregioner” få lämpligt stöd och betraktas som regioner vars BNP per capita är mellan 75 % och 100 % av genomsnittlig BNP i EU-27.

 

___________________

 

1a Kommissionens sjunde rapport om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning med titeln ”Min region, mitt Europa, vår framtid: Sjunde rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning” (COM(2017)0583) av den 9 oktober 2017.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 66a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(66a)  När det gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen kommer vissa regioner och medlemsstater att påverkas mer än andra, på grund av deras geografi, karaktär och/eller omfattning på handelsförbindelser. Det är därför viktigt att finna praktiska lösningar för att även inom ramen för sammanhållningspolitiken möta de utmaningar som de berörda regionerna och medlemsstaterna kommer att ställas inför när Förenade kungariket väl har utträtt. Dessutom kommer man att behöva upprätta ett kontinuerligt samarbete som inkluderar utbyte av information och god praxis mellan de lokala och regionala myndigheter samt medlemsstater som påverkas mest.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 67

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(67)  Det är nödvändigt att fastställa sammanhållningspolitikens högsta medfinansieringsgrader per regionkategori, för att säkerställa att medfinansieringsprincipen följs genom en lämplig nivå på medlemsstaternas offentliga eller privata stöd. Dessa grader bör återspegla den ekonomiska utvecklingen i regionerna i fråga om BNP per capita i förhållande till genomsnittet för EU-27.

(67)  Det är nödvändigt att fastställa sammanhållningspolitikens högsta medfinansieringsgrader per regionkategori, för att säkerställa att medfinansieringsprincipen följs genom en lämplig nivå på medlemsstaternas offentliga eller privata stöd. Dessa grader bör återspegla den ekonomiska utvecklingen i regionerna i fråga om BNP per capita i förhållande till genomsnittet för EU-27, samtidigt som man ser till att inte försämra hanteringen på grund av att de tilldelas en ny kategori.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 69

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(69)  Dessutom bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF‑fördraget delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av kriterierna för att avgöra vilka fall av oriktigheter som ska rapporteras, fastställandet av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonbelopp och icke-kostnadsbaserad finansiering för alla medlemsstater samt fastställandet av standardiserade färdiga stickprovsmetoder.

(69)  Dessutom bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF‑fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändrandet av den europeiska uppförandekoden för partnerskap i syfte att anpassa koden till denna förordning, fastställandet av kriterierna för att avgöra vilka fall av oriktigheter som ska rapporteras, fastställandet av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonbelopp och icke-kostnadsbaserad finansiering för alla medlemsstater samt fastställandet av standardiserade färdiga stickprovsmetoder.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 70

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70)  Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(70)  Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga, öppna samråd med alla berörda parter under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 73

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(73)  Målen för denna förordning, nämligen att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och att fastställa gemensamma finansiella regler för den del av unionens budget som genomförs genom delad förvaltning, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på grund av dels skillnaderna i utvecklingsnivå mellan de olika regionerna och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna och de begränsade ekonomiska resurserna i medlemsstaterna och regionerna, dels behovet av en enhetlig ram som omfattar flera unionsfonder under delad förvaltning. Eftersom dessa mål kan uppnås bättre på unionsnivå kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EUF-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(73)  Målen för denna förordning, nämligen att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och att fastställa gemensamma finansiella regler för den del av unionens budget som genomförs genom delad förvaltning, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på grund av dels skillnaderna i utvecklingsnivå mellan de olika regionerna och de särskilda utmaningarna för de minst gynnade regionerna och de begränsade ekonomiska resurserna i medlemsstaterna och regionerna, dels behovet av en enhetlig ram som omfattar flera unionsfonder under delad förvaltning. Eftersom dessa mål kan uppnås bättre på unionsnivå kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EUF‑fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Finansiella regler för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering (nedan kallade fonderna).

a)  Finansiella regler för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering (nedan kallade fonderna).

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Gemensamma bestämmelser för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF.

b)  Gemensamma bestämmelser för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden, Ejflu och EHFF.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Följande bestämmelser i denna förordning ska inte tillämpas på Ejflu:

 

a)  artikel 14 i avdelning II,

 

b)  kapitel I och III i avdelning III,

 

c)  artiklarna 37 och 38 i avdelning IV,

 

d)  avsnitt I i kapitel II och kapitel III i avdelning V,

 

e)  avdelning VI, VII och VIII.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Förordning EU […] (nedan kallad förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken) och förordning (EU) nr […] (nedan kallad den övergripande förordningen om den gemensamma jordbrukspolitiken).

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 –led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  relevanta landsspecifika rekommendationer: rådets rekommendationer som antas i enlighet med artiklarna 121.2 och 148.4 i EUF-fördraget, om strukturella utmaningar som bör hanteras genom fleråriga investeringar inom tillämpningsområdet för fonderna såsom det anges i de fondspecifika förordningarna, samt relevanta rekommendationer som antas i enlighet med artikel [XX] i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [number of the new Energy Union Governance Regulation].

1.  relevanta landsspecifika rekommendationer: rådets rekommendationer som antas i enlighet med artiklarna 121.2, 121.4 och 148.4 i EUF-fördraget, om strukturella utmaningar som bör hanteras genom fleråriga investeringar inom tillämpningsområdet för fonderna såsom det anges i de fondspecifika förordningarna, samt relevanta rekommendationer som antas i enlighet med artikel [XX] i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [number of the new Energy Union Governance Regulation].

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  nödvändigt villkor: ett konkret och exakt definierat villkor som har ett verkligt samband med en direkt inverkan på det faktiska och effektiva uppnåendet av ett specifikt mål för programmet.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  ”program”: när det gäller Ejflu avses de strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som omnämns i förordning (EU) [...] om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 –led 8 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  när det gäller statliga stödordningar avses det företag som tar emot stödet, och

c)  när det gäller statliga stödordningar avses det organ respektive det företag som tar emot stödet, förutom i de fall där stödet per företag är högst 200 000 euro, då den berörda medlemsstaten får besluta att stödmottagaren är det organ som beviljar stödet, utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens förordningar (EU) nr 1407/20131a, nr 1408/20131b och nr 717/20141c, och

 

__________________

 

1a EUT L 352, 24.12.2013, s. 1.

 

1b EUT L 352, 24.12.2013, s. 9.

 

1c EUT L 190, 28.6.2014, s. 45.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 –led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  småprojektsfond: en insats inom ett Interregprogram för att välja ut och genomföra projekt av begränsad finansiell volym.

9.  småprojektsfond: en insats inom ett Interregprogram för att välja ut och genomföra projekt för bland annat kontakter mellan människor av begränsad finansiell volym.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 –led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21.  särskild fond: en fond som inrättats av en förvaltande myndighet eller en holdingfond för att tillhandahålla finansiella produkter till slutmottagare.

21.  särskild fond: en fond som inrättats av en förvaltande myndighet eller en holdingfond genom vilken de kan tillhandahålla finansiella produkter till slutmottagare.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

36a.  energieffektivitet först: prioritering inom all energiplanering och energipolitik, och alla investeringsbeslut, av åtgärder för att efterfrågan på och utbudet av energi ska bli mer effektivt.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 2 –led 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

37.  klimatsäkring: ett förfarande för att säkerställa att infrastruktur tål negativa klimateffekter i enlighet med nationella bestämmelser och riktlinjer, om sådana finns, eller internationellt erkända standarder.

37.  klimatsäkring: ett förfarande för att säkerställa att infrastruktur tål negativa klimateffekter i enlighet med internationellt erkända standarder eller nationella bestämmelser och riktlinjer, om sådana finns, att investeringar i infrastruktur sker i enlighet med principen om energieffektivitet först och att man väljer specifika metoder för att minska utsläppen och fasa ut fossila bränslen.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

37a.  EIB: Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden eller dotterbolag till Europeiska investeringsbanken.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling.

a)  Ett mer konkurrenskraftigt och smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling och stärkta små och medelstora företag.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering.

b)  En grönare, koldioxidsnål övergång på väg mot en ekonomi med noll nettoutsläpp och ett motståndskraftigare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, begräsning av klimatförändringar, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet.

c)  Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad rörlighet, inklusive smart och hållbar mobilitet, och regional IKT-konnektivitet.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

d)  Ett mer socialt och inkluderande Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ.

e)  Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av alla regioner, områden och lokala initiativ.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla information om stödet till miljö- och klimatmålen, med en metod som bygger på interventionstyperna för varje fond. Metoden innebär att stödet viktas för att avspegla i vilken omfattning det bidrar till miljö- och klimatmålen. När det gäller Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska viktningen knytas till dimensioner och koder för de interventionstyper som fastställs i bilaga I.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa klimatsäkring inom relevanta insatser genom hela planerings- och genomförandeprocessen och tillhandahålla information om stödet till miljö- och klimatmålen, med en metod som bygger på interventionstyperna för varje fond. Metoden innebär att stödet viktas för att avspegla i vilken omfattning det bidrar till miljö- och klimatmålen. När det gäller Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska viktningen knytas till dimensioner och koder för de interventionstyper som fastställs i bilaga I.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa samordningen, komplementariteten och samstämmigheten mellan fonderna och andra unionsinstrument, t.ex. reformstödsprogrammet, inklusive reformverktyget och instrumentet för tekniskt stöd. De ska optimera samordningsmekanismer för de ansvariga, för att undvika dubbelarbete vid programplaneringen och genomförandet.

4.  I enlighet med deras respektive ansvarsområden och i linje med subsidiaritetsprincipen och principen om flernivåstyre, ska medlemsstaterna och kommissionen säkerställa samordningen, komplementariteten och samstämmigheten mellan fonderna och andra unionsinstrument, t.ex. reformstödsprogrammet, inklusive reformverktyget och instrumentet för tekniskt stöd. De ska optimera samordningsmekanismer för de ansvariga, i syfte att undvika dubbelarbete vid programplaneringen och genomförandet.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att relevanta regler om statligt stöd följs.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska genomföra den del av unionens budget som tilldelats fonderna inom ramen för delad förvaltning i enlighet med artikel [63] i förordning (EU, Euratom) [number of the new financial regulation] (budgetförordningen).

1.  Medlemsstaterna, i överensstämmelse med deras institutionella och rättsliga ram, och kommissionen ska genomföra den del av unionens budget som tilldelats fonderna inom ramen för delad förvaltning i enlighet med artikel [63] i förordning (EU, Euratom) [number of the new financial regulation] (budgetförordningen).

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska dock använda de stödbelopp från Sammanhållningsfonden som förs över till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), Europeiska stadsinitiativet och interregionala innovationsinvesteringar, de stödbelopp som förs över från ESF+ till transnationellt samarbete samt bidragsbelopp till InvestEU37 och tekniskt stöd på kommissionens initiativ inom ramen för direkt eller indirekt förvaltning i enlighet med [artikel 62.1 a och c] i budgetförordningen.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.2 ska kommissionen använda de stödbelopp från Sammanhållningsfonden som förs över till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), Europeiska stadsinitiativet och interregionala innovationsinvesteringar, de stödbelopp som förs över från ESF+ till transnationellt samarbete samt bidragsbelopp till InvestEU37 och tekniskt stöd på kommissionens initiativ inom ramen för direkt eller indirekt förvaltning i enlighet med [artikel 62.1 a och c] i budgetförordningen.

_________________

_________________

37 Förordning (EU) [...] av den […] (EUT L […], […], s. […]).

37 Förordning (EU) [...] av den […] (EUT L […], […], s. […]).

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får genomföra samarbetet mellan de yttersta randområdena inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) inom ramen för indirekt förvaltning.

3.  Kommissionen får, efter godkännande av den berörda medlemsstaten och regionen, genomföra samarbetet mellan de yttersta randområdena inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) inom ramen för indirekt förvaltning.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska få till stånd ett partnerskap med behöriga regionala och lokala myndigheter. Åtminstone följande parter ska ingå:

1.  För partnerskapsöverenskommelsen och för varje program ska varje medlemsstat i enlighet med sin institutionella och rättsliga ram organisera ett fullständigt och effektivt partnerskap. Åtminstone följande parter ska ingå:

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  kommuner och andra myndigheter,

a)  kommuner och regionala, lokala och andra myndigheter,

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  relevanta organ som företräder civilsamhället, miljöorganisationer samt organ som främjar social inkludering, grundläggande rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet och icke-diskriminering.

c)  relevanta organ som företräder civilsamhället, t.ex. miljöorganisationer , icke-statliga organisationer samt organ som främjar social inkludering, grundläggande rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet och icke-diskriminering.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  forskningsinstitutioner och universitet, i tillämpliga fall.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Enligt principen om flernivåstyre ska medlemsstaten låta de parterna delta i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelserna och vid utformningen och genomförandet av programmen, bland annat genom att delta i övervakningskommittéerna i enlighet med artikel 34.

2.  Enligt principen om flernivåstyre och med en nedifrån och upp-strategi ska medlemsstaten låta de parterna delta i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelserna och vid utformningen, genomförandet och utvärderingen av programmen, bland annat genom att delta i övervakningskommittéerna i enlighet med artikel 34. I detta sammanhang ska medlemsstaterna avsätta en lämplig procentandel av medlen från fonden för uppbyggnad av administrativ kapacitet hos arbetsmarknadens parter och organisationer i det civila samhället.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Arbetet med att organisera och genomföra partnerskap ska utföras i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/201438.

3.  Arbetet med att organisera och genomföra partnerskap ska utföras i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/201438. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 107 med avseende på ändringar av delegerad förordning (EU) 240/2014 för att anpassa den delegerade förordningen till denna förordning.

_________________

_________________

38 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1).

38 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1).

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Minst en gång om året ska kommissionen samråda med de organisationer som företräder parterna på unionsnivå om genomförandet av programmen.

4.  Minst en gång om året ska kommissionen samråda med de organisationer som företräder parterna på unionsnivå om genomförandet av programmen, och rapportera om resultatet till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Övergripande principer

 

1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa respekt för de grundläggande rättigheterna och efterlevnad av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna vid användningen av fonderna.

 

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet mellan könen, jämställdhetsintegrering och integration av jämställdhetsperspektivet genomgående beaktas och främjas vid utformning och genomförande av program, inbegripet vad gäller övervakning, rapportering och utvärdering.

 

3.  Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning i samband med utformning, genomförande, övervakning, rapportering och utvärdering av programmen. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska särskilt beaktas under utformningen och genomförandet av programmen.

 

4.  Målen för fonderna ska eftersträvas i linje med principen om hållbar utveckling och med unionens mål att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet och bekämpa klimatförändringarna med hänsyn tagen till principen om att förorenaren betalar i enlighet med artiklarna 191.1 och 191.2 i EUF-fördraget.

 

Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att miljöskyddskrav, resurseffektivitet, principen om energieffektivitet först, en socialt rättvis energiövergång, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald, motståndskraft mot katastrofer samt riskförebyggande och riskhantering främjas i samband med utarbetande och genomförande av partnerskapsöverenskommelser och program. De ska ha som mål att undvika investeringar kopplade till produktion, bearbetning, distribution, lagring och förbränning av fossila bränslen.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska utarbeta en partnerskapsöverenskommelse med arrangemang för hur fonderna ska kunna användas på ett effektivt sätt för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2027.

1.  Varje medlemsstat ska utarbeta en partnerskapsöverenskommelse med arrangemang för hur fonderna ska kunna användas på ett effektivt sätt för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2027. Ett sådant partnerskapsavtal ska utarbetas i enlighet med den uppförandekod som infördes genom kommissionens delegerade förordning (EG) nr 240/2014.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaten ska lämna in partnerskapsöverenskommelse till kommissionen innan eller samtidigt som den lämnar in det första programmet.

2.  Medlemsstaten ska lämna in partnerskapsöverenskommelse till kommissionen innan eller samtidigt som den lämnar in det första programmet, men senast den 30 april 2021.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Partnerskapsöverenskommelsen får lämnas in tillsammans med relevant årligt nationellt reformprogram.

3.  Partnerskapsöverenskommelsen får lämnas in tillsammans med relevant årligt nationellt reformprogram och den nationella energi- och klimatplanen.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  De valda politiska målen, med uppgift om vilka fonder och program som ska användas för att uppnå dessa mål och en motivering för detta, samt i tillämpliga fall en motivering för varför man valt att använda InvestEU:s genomförandemodell, med beaktande av relevanta landsspecifika rekommendationer.

a)  De valda politiska målen, med uppgift om vilka fonder och program som ska användas för att uppnå dessa mål och en motivering för detta, med beaktande och uppräkning av relevanta landsspecifika rekommendationer samt regionala utmaningar.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  En sammanfattning av strategivalen och av de viktigaste resultaten som förväntas för var och en av fonderna, inklusive, i tillämpliga fall, genom användning av InvestEU.

i)  En sammanfattning av strategivalen och av de viktigaste resultaten som förväntas för var och en av fonderna.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Samordning, avgränsning och komplementaritet mellan fonderna och, om lämpligt, samordning mellan nationella och regionala program.

ii)  Samordning, avgränsning och komplementaritet mellan fonderna och, om lämpligt, samordning mellan nationella och regionala program, i synnerhet när det gäller de strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som omnämns i förordning (EU) [...] om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  Komplementaritet mellan fonderna och andra unionsinstrument, inklusive Lifes strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt.

iii)  Komplementaritet och synergieffekter mellan fonderna och andra unionsinstrument, inklusive Lifes strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt och, i tillämpliga fall, projekt som finansieras genom Horisont Europa.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia)  Resultat i förhållande till mål, strategier och åtgärder inom ramen för de nationella energi- och klimatplanerna.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Det preliminära anslaget från var och en av fonderna, uppdelat per politiskt mål på nationell nivå, med beaktande av de fondspecifika bestämmelserna om tematisk koncentration.

c)  Det preliminära anslaget från var och en av fonderna, uppdelat per politiskt mål på nationell och i tillämpliga fall regional nivå, med beaktande av de fondspecifika bestämmelserna om tematisk koncentration

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  I relevanta fall, fördelningen av medel per regionkategori enligt artikel 102.2, och de anslagsbelopp som föreslås ska föras över mellan regionkategorierna i enlighet med artikel 105.

d)  Fördelningen av medel per regionkategori enligt artikel 102.2, och de anslagsbelopp som föreslås ska föras över mellan regionkategorierna i enlighet med artikel 105.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  De belopp som ska ges som bidrag till InvestEU, per fond och per regionkategori.

utgår

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  En sammanfattning av de åtgärder som berörd medlemsstat ska vidta för att stärka sin administrativa kapacitet att genomföra fonderna.

g)  En sammanfattning av de åtgärder som berörd medlemsstat ska vidta för att stärka sin administrativa kapacitet att genomföra fonderna och dess förvaltning och kontrollsystem.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga)  Där så är relevant, ett integrerat tillvägagångssätt för att ta itu med demografiska utmaningar och/eller särskilda behov i regioner och områden.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

gb)  En kommunikations- och synlighetsstrategi.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

EIB kan, på medlemsstaternas begäran, delta i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelsen samt i förberedelserna av insatserna, finansieringsinstrument och offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avseende målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska partnerskapsöverenskommelsen endast innehålla en förteckning över planerade program.

Avseende målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska partnerskapsöverenskommelsen endast innehålla en förteckning över planerade program och gränsöverskridande investeringsbehov i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska bedöma partnerskapsöverenskommelsen och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika bestämmelserna. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta relevanta landsspecifika rekommendationer.

1.  Kommissionen ska bedöma partnerskapsöverenskommelsen och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika bestämmelserna. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta bestämmelserna i artikel 4 och 6 i relevanta landsspecifika rekommendationer, samt de åtgärder som är kopplade till integrerade nationella energi- och klimatplaner samt hur dessa hanteras.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får framföra sina synpunkter inom tre månader efter det att medlemsstaten har lämnat in partnerskapsöverenskommelsen.

2.  Kommissionen får framföra sina synpunkter inom två månader efter det att medlemsstaten har lämnat in partnerskapsöverenskommelsen.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaten ska se över partnerskapsöverenskommelsen med beaktande av kommissionens synpunkter.

3.  Medlemsstaten ska se över partnerskapsöverenskommelsen med beaktande av kommissionens synpunkter inom en månad efter att de har lämnats in.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av partnerskapsöverenskommelsen senast fyra månader efter den dag då den partnerskapsöverenskommelsen lämnades in av den berörda medlemsstaten. Partnerskapsöverenskommelsen ska inte ändras.

4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av partnerskapsöverenskommelsen senast fyra månader efter den dag då den partnerskapsöverenskommelsen lämnades in av den berörda medlemsstaten för första gången. Partnerskapsöverenskommelsen ska inte ändras.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får, antingen i partnerskapsöverenskommelsen eller i en begäran om ändring av ett program, anslå det belopp från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF som ska ges i bidrag till InvestEU och genomföras i form av budgetgarantier. Det belopp som ska lämnas i bidrag till InvestEU får inte överstiga 5 % av den totala tilldelningen för varje fond, utom i vederbörligen motiverade fall. Sådana bidrag ska inte utgöra överföring av medel i enlighet med artikel 21.

1.  Från den 1 januari 2023 får medlemsstaterna, efter godkännande av de berörda förvaltande myndigheterna och i en begäran om ändring av ett program, anslå det belopp på upp till 1 % från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF som ska ges i bidrag till InvestEU och genomföras i form av budgetgarantier. Upp till 2,5 % av den totala tilldelningen för varje fond kan dessutom tilldelas InvestEU inom ramen för halvtidsöversynen. Sådana bidrag ska finnas tillgängliga för investeringar i enlighet med målen i sammanhållningspolitiken och inom samma regionkategori som de ursprungliga fonderna riktade sig till. När ett belopp från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden anslås till InvestEU bör de nödvändiga villkor som beskrivs i artikel 11 och bilagorna III och IV i denna förordning gälla. Endast medel för de kommande kalenderåren får anslås.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I partnerskapsöverenskommelsen får medel från innevarande och kommande kalender anslås. I en begäran om ändring av ett program får endast medel från kommande budgetår anslås.

utgår

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det belopp som avses i punkt 1 ska avsättas för den del av EU-garantin som ingår i medlemsstatens avdelning.

3.  Det belopp som avses i punkt 1 ska avsättas för den del av EU-garantin som ingår i respektive medlemsstats avdelning.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en överenskommelse om medverkan enligt artikel [9] i [InvestEU-förordningen] inte har ingåtts den 31 december 2021 för ett belopp som avses i punkt 1 och som anslagits i partnerskapsöverenskommelsen ska medlemsstaten lämna in en ansökan om ändring av programmet eller programmen för att använda motsvarande belopp.

Om en överenskommelse om medverkan enligt artikel [9] i [InvestEU-förordningen] inte har ingåtts den 31 december 2023 för ett belopp som avses i punkt 1 ska medlemsstaten lämna in en ansökan om ändring av programmet eller programmen för att använda motsvarande belopp.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Överenskommelsen om medverkan för ett belopp som avses i punkt 1 och som anslagits i en ansökan om ändring av ett program ska ingås samtidigt som beslutet om ändring av programmet antas.

Överenskommelsen om medverkan för ett belopp som avses i punkt 1 och som anslagits i en ansökan om ändring av ett program ska ingås, eller ändras, beroende på omständigheterna, samtidigt som beslutet om ändring av programmet antas.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om ett garantiavtal enligt artikel [9] i [InvestEU-förordningen] inte har ingåtts inom nio månader efter det att överenskommelsen om medverkan har godkänts ska de belopp som betalats till den gemensamma avsättningsfonden föras tillbaka till programmet eller programmen och medlemsstaten ska ansöka om en motsvarande programändring.

5.  Om ett garantiavtal enligt artikel [9] i [InvestEU-förordningen] inte har ingåtts inom nio månader efter det att överenskommelsen om medverkan har godkänts ska de belopp som betalats till den gemensamma avsättningsfonden föras tillbaka till ursprungsprogrammet eller ursprungsprogrammen och medlemsstaten ska ansöka om en motsvarande programändring. I detta särskilda fall kan medel från de föregående kalenderåren ändras, under förutsättning att åtagandena ännu inte har genomförts.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medel som genererats av eller som kan härledas från belopp som anslagits till InvestEU och som genomförts i form av budgetgarantier ska göras tillgängliga för medlemsstaten och de ska användas till stöd inom samma mål i form av finansieringsinstrument.

7.  Medel som genererats av eller som kan härledas från belopp som anslagits till InvestEU och som genomförts i form av budgetgarantier ska göras tillgängliga för medlemsstaten och den lokala eller regionala myndighet som berörs av anslaget, och de ska användas till stöd inom samma mål i form av finansieringsinstrument.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För varje särskilt mål fastställs i den här förordningen vilka förutsättningar som måste föreligga för att målet ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt (nedan kallade nödvändiga villkor).

För varje särskilt mål fastställs i den här förordningen vilka förutsättningar som måste föreligga för att målet ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt (nedan kallade nödvändiga villkor). Genomförandevillkoren ska gälla i den utsträckning som de bidrar till att nå programmets särskilda mål.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När medlemsstaten utarbetar ett program eller inför ett nytt särskilt mål i samband med en ändring av ett program ska den bedöma om de nödvändiga villkoren som är kopplade till det särskilda målet är uppfyllda. Ett nödvändigt villkor är uppfyllt om alla relevanta kriterier är uppfyllda. Medlemsstaten ska i varje program eller ändring av program ange vilka nödvändiga villkor som är uppfyllda och vilka som inte är det, och när den anser att ett nödvändigt villkor är uppfyllt ska den också motivera varför.

2.  När medlemsstaten utarbetar ett program eller inför ett nytt särskilt mål i samband med en ändring av ett program ska den bedöma om de nödvändiga villkoren som är kopplade till det särskilda målet är uppfyllda. Ett nödvändigt villkor är uppfyllt om alla relevanta kriterier är uppfyllda. Medlemsstaten ska i varje program eller ändring av program ange vilka nödvändiga villkor som är uppfyllda och vilka som inte är det, och när den anser att ett nödvändigt villkor är uppfyllt ska den också motivera varför. På begäran av medlemsstaten kan EIB bidra till bedömningen av vilka åtgärder som krävs för att uppfylla de nödvändiga villkoren.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader efter det att den mottagit den information som avses i punkt 3 göra en bedömning och informera medlemsstaten om den håller med om att det nödvändiga villkoret är uppfyllt.

Kommissionen ska inom två månader efter det att den mottagit den information som avses i punkt 3 göra en bedömning och informera medlemsstaten om den håller med om att det nödvändiga villkoret är uppfyllt.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionen inte håller med om medlemsstatens bedömning ska den informera medlemsstaten om detta och ge medlemsstaten möjlighet att lämna synpunkter inom en månad.

Om kommissionen inte håller med om medlemsstatens bedömning ska den informera medlemsstaten om detta och ge medlemsstaten möjlighet att lämna synpunkter inom högst två månader

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utgifter för insatser som är kopplade till det särskilda målet kan inte tas med i betalningsansökningar förrän kommissionen har informerat medlemsstaten om att det nödvändiga villkoret är uppfyllt enligt punkt 4.

Utgifter för insatser som är kopplade till det särskilda målet eller till den berörda interventionen när det gäller Ejflu, kan tas med i betalningsansökningar innan kommissionen har informerat medlemsstaten om att det nödvändiga villkoret är uppfyllt enligt punkt 4, utan att det påverkar innehållandet av själva ersättningen fram till dess att villkoret är uppfyllt.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionen anser att ett nödvändigt villkor inte längre är uppfyllt ska den informera medlemsstaten om detta och ge medlemsstaten möjlighet att lämna synpunkter inom en månad. Om kommissionen anser att det nödvändiga villkoret fortfarande inte är uppfyllt kan utgifter som är kopplade till det särskilda målet inte tas med i betalningsansökningar från den dag då kommissionen informerar medlemsstaten om detta.

Om kommissionen anser att ett nödvändigt villkor inte längre är uppfyllt ska den informera medlemsstaten om detta och ge medlemsstaten möjlighet att lämna synpunkter inom en månad. Om kommissionen anser att det nödvändiga villkoret fortfarande inte är uppfyllt kan utgifter som är kopplade till det särskilda målet eller till den aktuella interventionen när det gäller Ejflu, inte tas med i betalningsansökningar från den dag då kommissionen informerar medlemsstaten om detta.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten ska fastställa en prestationsram som gör det möjligt att övervaka, rapportera om och utvärdera programprestationerna under genomförandet och bidra till att mäta fondernas övergripande prestation.

Medlemsstaten ska, i tillämpliga fall i samarbete med lokala och regionala myndigheter, fastställa en prestationsram som gör det möjligt att övervaka, rapportera om och utvärdera programprestationerna under genomförandet och bidra till att mäta fondernas övergripande prestation.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Delmål och mål ska fastställas för varje särskilt mål inom ett program, med undantag för tekniskt stöd och för det särskilda målet för materiell fattigdom som fastställs i artikel [4 c vii] i ESF+-förordningen.

2.  Delmål och mål ska fastställas för varje särskilt mål inom ett program, med undantag för tekniskt stöd och för det särskilda målet för materiell fattigdom som fastställs i artikel [4.1 (xi)] i ESF+-förordningen.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska medlemsstaten se över varje program, med beaktande av följande:

1.  När det gäller program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska medlemsstaten och relevanta förvaltande myndigheter se över varje program, med beaktande av följande:

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  De utmaningar som identifieras i de relevanta landsspecifika rekommendationer som antas 2024.

a)  Nya utmaningar som identifieras i de relevanta landsspecifika rekommendationer som antas 2024 och i relevanta fall de mål som identifierats i genomförandet av de integrerade nationella klimat- och energiplanerna.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Den socioekonomiska situationen i berörd medlemsstat eller region.

b)  Den socioekonomiska situationen i berörd medlemsstat eller region, inklusive läget för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och territoriella behov i syfte att minska skillnader samt ekonomiska och sociala ojämlikheter.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Alla större finansiella, ekonomiska och sociala utvecklingar som kräver anpassning av programmen, däribland effekterna av symmetriska och asymmetriska chocker i medlemsstaterna och deras regioner.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten ska senast den 31 mars 2025 lämna in en ansökan till kommissionen om ändring av varje program i enlighet med artikel 19.1. Medlemsstaten ska motivera ändringen på grundval av de element som anges i punkt 1.

I enlighet med resultatet av översynen ska medlemsstaten senast den 31 mars 2025 lämna in en ansökan till kommissionen om ändring av varje program i enlighet med artikel 19.1 eller meddela att ingen ändring begärs. Medlemsstaten ska motivera ändringen på grundval av de element som anges i punkt 1 eller, i tillämpliga fall, ange skäl för att inte begära någon ändring av programmet.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Tilldelade medel per prioritering, inklusive beloppen för 2026 och 2027.

a)  Reviderad ursprunglig tilldelning per prioritering, inklusive beloppen för 2026 och 2027.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  De belopp som ska ges som bidrag till InvestEU per fond och per regionkategori, i tillämpliga fall.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska, senast den 31 mars 2026, anta en rapport som innehåller en sammanfattning av resultaten av den översyn som avses i punkterna 1 och 2. Kommissionen ska delge rapporten till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En begäran från kommissionen till en medlemsstat i enlighet med punkt 1 ska motiveras, med hänvisning till behovet av att stödja genomförandet av relevanta rekommendationer, och den ska ange de program eller de prioriteringar som den anser berörs samt vilken typ av ändringar som förväntas.

2.  En begäran från kommissionen till en medlemsstat i enlighet med punkt 1 ska motiveras, utifrån en utvärdering med hänvisning till behovet av att stödja genomförandet av relevanta rekommendationer, och den ska ange de program eller de prioriteringar som den anser berörs samt vilken typ av ändringar som förväntas.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om medlemsstaten underlåter att vidta ändamålsenliga åtgärder som svar på en begäran som gjorts i enlighet med punkt 1, inom de tidsfrister som fastställs i punkterna 3 och 4, får kommissionen helt eller delvis hålla inne betalningarna till de berörda programmen eller prioriteringarna i enlighet med artikel 91.

utgår

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska föreslå för rådet att helt eller delvis hålla inne åtagandena eller betalningarna för ett eller flera av en medlemsstats program i följande fall:

Efter att ha tagit hänsyn till den berörda medlemsstatens ekonomiska och sociala omständigheter och effekten av det planerade innehållandet för ekonomin, ska kommissionen föreslå för rådet att gradvis helt eller delvis hålla inne åtagandena eller betalningarna för ett eller flera av en medlemsstats program i följande fall:

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innehållande av åtaganden bör prioriteras, betalningar ska endast hållas om det behövs omedelbara åtgärder begärs och vid betydande överträdelser. Innehållandet av betalningar ska göras vid betalningsansökningar som lämnats in för de berörda programmen efter det datum då beslutet om innehållande fattades.

utgår

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett förslag från kommissionen om innehållande av åtaganden ska betraktas som antaget av rådet om inte rådet genom en genomförandeakt beslutar att förkasta förslaget med kvalificerad majoritet inom en månad från det att kommissionen lagt fram sitt förslag.

Ett förslag från kommissionen om innehållande av åtaganden ska betraktas som antaget av rådet om inte rådet genom en genomförandeakt beslutar att förkasta förslaget med kvalificerad majoritet inom tre månader från det att kommissionen lagt fram sitt förslag.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 8 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rådet ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om ett förslag från kommissionen som avses i punkt 7 i samband med innehållande av betalningar.

utgår

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Omfattningen och nivån på det innehållande av åtaganden eller betalningar som ska göras ska vara proportionella, respektera principen om likabehandling av medlemsstater samt ta hänsyn till de ekonomiska och sociala förhållandena i den berörda medlemsstaten, särskilt när det gäller nivån av arbetslöshet, fattigdom och social utestängning i den berörda medlemsstaten i förhållande till unionens genomsnitt och effekterna av innehållandet på den berörda medlemsstatens ekonomi. Särskild hänsyn ska tas till effekterna av innehållandet på program som är viktiga för att åtgärda negativa ekonomiska och sociala förhållanden.

9.  Omfattningen och nivån på det innehållande av åtaganden eller betalningar som ska göras ska vara proportionella, respektera principen om likabehandling av medlemsstater samt ta hänsyn till de ekonomiska och sociala förhållandena i den berörda medlemsstaten, särskilt när det gäller nivån av arbetslöshet, fattigdom och social utestängning i den berörda medlemsstaten i förhållande till unionens genomsnitt och effekterna av innehållandet på den berörda medlemsstatens ekonomi. Särskild hänsyn ska tas till effekterna av innehållandet på program som är viktiga för att åtgärda negativa ekonomiska, sociala och strukturella förhållanden innan beslutet om upphävande av åtaganden fattas, och dessa effekter ska meddelas rådet och Europaparlamentet.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 10 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innehållandet av åtaganden ska begränsas till 25 % av åtagandena för följande kalenderår för fonderna eller 0,25 % av nominellt BNP, beroende på vilket som är lägst, i följande fall:

Innehållandet av åtaganden ska begränsas till 20 % av åtagandena för följande kalenderår för fonderna eller 0,20 % av nominellt BNP, beroende på vilket som är lägst, i följande fall:

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 10 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid fortsatt bristande efterlevnad får innehållandet av åtaganden överskrida de gränser som anges i första stycket.

Vid fortsatt bristande efterlevnad för innehållandet av åtaganden fördubblas de maximala procentsatser som anges som tak i första stycket.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 11 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett beslut om att häva innehållandet av betalningar ska fattas av rådet på förslag av kommissionen, om de tillämpliga villkoren i första stycket är uppfyllda.

utgår

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a.  Det förfarande som anges i punkterna 7–11 ska endast tillämpas om

 

a) ekonomiska styrningsverktyg redan har använts,

 

b) dessa verktyg har visat sig otillräckliga för att förbättra den makroekonomiska och skattemässiga stabiliteten, och

 

c) någon av de situationer som anges i punkt 7 a-e äventyrar de sammanhållningspolitiska utgifterna i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 12 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska hålla Europaparlamentet informerat om genomförandet av denna artikel. I synnerhet ska kommissionen, om ett av villkoren i punkt 7 uppfylls för en medlemsstat, omedelbart informera Europaparlamentet och lämna uppgifter om de fonder och program som skulle kunna bli föremål för innehållande av åtaganden.

Kommissionen ska hålla Europaparlamentet informerat om genomförandet av denna artikel. I synnerhet ska kommissionen, om ett av villkoren i punkt 7 uppfylls för en medlemsstat, omedelbart informera Europaparlamentet och lämna en motivering för sitt förslag samt uppgifter om de fonder och program som skulle kunna bli föremål för innehållande av åtaganden, liksom om de förväntade effekterna av detta innehållande för medlemsstatens ekonomi i syfte att föra en strukturerad dialog för att säkerställa en meningsfull debatt och underlätta en öppen genomförandeprocess. Kommissionen ska informera Europaparlamentet innan den lägger fram ett förslag om innehållande av åtaganden.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 12 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europaparlamentet kan inbjuda kommissionen till en strukturerad dialog om tillämpningen av denna artikel, med beaktande av överföringen av den information som avses i första stycket.

utgår

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 12 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna förslaget om innehållande av åtaganden eller förslaget om att häva ett sådant innehållande till Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska överlämna förslaget om innehållande av åtaganden eller förslaget om att häva ett sådant innehållande till Europaparlamentet och rådet omedelbart efter antagandet och med en motivering till förslaget.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13.  Punkterna 1–12 ska inte gälla för prioriteringar eller program enligt artikel [4 c v ii] i ESF+-förordningen.

13.  Punkterna 1–12 ska inte gälla för prioriteringar eller program enligt artikel [4.1 (xi)] i ESF+-förordningen.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska utarbeta program för att genomföra fonderna under perioden 1 januari 202131 december 2027.

1.  Medlemsstaterna ska i samarbete med de partner som avses i artikel 6 utarbeta program för att genomföra fonderna under perioden 1 januari 2021-31 december 2027.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett program ska bestå av prioriteringar. Varje program ska motsvarar ett politiskt mål eller tekniskt stöd. En prioritering som motsvarar ett politiskt mål ska bestå av en eller flera särskilda mål. Flera prioriteringar kan motsvara samma politiska mål.

Ett program ska bestå av prioriteringar. Varje program ska motsvara ett eller flera politiska mål eller tekniskt stöd. En prioritering som motsvarar ett politiskt mål ska bestå av en eller flera särskilda mål. Flera prioriteringar kan motsvara samma politiska mål.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  ekonomiska, sociala och territoriella skillnader, utom för program som får stöd från EHFF,

i)  ekonomiska, sociala och territoriella skillnader, samt ojämlikheter, utom för program som får stöd från EHFF,

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  marknadsmisslyckanden, investeringsbehov och komplementaritet med andra former av stöd,

ii)  marknadsmisslyckanden, investeringsbehov, komplementaritet och synergieffekter med andra former av stöd,

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  utmaningar som identifieras i relevanta landsspecifika rekommendationer och andra relevanta rekommendationer från unionen till medlemsstaten,

iii)  utmaningar som identifieras i de relevanta landsspecifika rekommendationerna,

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  utmaningar i fråga om administrativ kapacitet och styrning,

iv)  utmaningar i fråga om administrativ kapacitet och styrning samt förenklingsåtgärder,

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iva)  en integrerad strategi för att vid behov åtgärda demografiska utmaningar,

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led via (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

via)  utmaningar och relaterade mål som identifieras i nationella energi- och klimatplaner och i den europeiska pelaren för sociala rättigheter,

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led vii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vii)  för program som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, framsteg när det gäller att genomföra relevanta delar av unionens regelverk och handlingsplaner.

vii)  för program som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, framsteg när det gäller att genomföra relevanta delar av unionens regelverk och handlingsplaner samt fastställda brister.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led d – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  relaterade typer av åtgärder, inklusive en förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse och deras förväntade bidrag till dessa särskilda mål och till de makroregionala strategierna och havsområdesstrategierna, i tillämpliga fall,

i)  relaterade typer av åtgärder, inklusive en vägledande förteckning och tidplan över planerade insatser av strategisk betydelse och deras förväntade bidrag till dessa särskilda mål och till de makroregionala strategierna och havsområdesstrategierna, i tillämpliga fall,

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led d – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia)  åtgärder för säkerställande av jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering,

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led d – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v)  interregionala och transnationella åtgärder, där stödmottagarna finns i minst en annan medlemsstat,

v)  interregionala, gränsöverskridande och transnationella åtgärder, där stödmottagarna finns i minst en annan medlemsstat,

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led d – led va (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

va)  investeringarnas hållbarhet,

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led d – led viia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

viia)  En beskrivning av hur komplementaritet och synergier med andra fonder och instrument kommer att eftersträvas.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Det tillvägagångssätt som planeras för att informera om och göra programmet synligt, genom att fastställa programmets mål, målgrupper, kommunikationskanaler, användning av sociala medier, planerad budget och relevanta indikatorer för övervakning och utvärdering.

i)  Det tillvägagångssätt som planeras för att informera om och göra programmet synligt, genom att fastställa programmets mål, målgrupper, kommunikationskanaler, användning av sociala medier där så är lämpligt samt en planerad budget och relevanta indikatorer för övervakning och utvärdering,

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j)  Förvaltande myndighet, revisionsmyndighet och organ tar emot betalningar från kommissionen.

j)  Förvaltande myndighet, revisionsmyndighet, den myndighet som ansvarar för redovisningsfunktionen enligt artikel 70 och organ tar emot betalningar från kommissionen.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Led c och d i den här punkten ska inte gälla för det särskilda mål som anges i artikel [4 c vii)] i ESF+-förordningen.

Led c och d i den här punkten ska inte gälla för det särskilda mål som anges i artikel [4.1 (xi)] i ESF+-förordningen.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En miljörapport som innehåller relevant information om miljöpåverkan i enlighet med direktiv 2001/42/EG ska bifogas programmet, med hänsyn tagen till att klimatförändringarna måste bekämpas.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  För de Eruf-, ESF+ och Sammanhållningsfondsprogram som lämnats in i enlighet med artikel 16 ska den tabell som avses i punkt 3 f ii innehålla beloppen endast för åren 2021–2025.

6.  För de Eruf-, ESF+ och Sammanhållningsfondsprogram som lämnats in i enlighet med artikel 16 ska den tabell som avses i punkt 3 f ii innehålla beloppen för åren 2021–2027.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

Dessa allmänna bestämmelser ska tillämpas på åtgärden med lokalt ledd utveckling inom ramen för Leader i enlighet med artikel 71 i förslaget till förordning XX om strategiska planer [numret på den nya förordningen om ”strategiska planer” inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken], eftersom initiativet bidrar till en samstämmig ekonomisk och social utveckling i landsbygdsområden. Åtgärden bör endast genomföras inom ramen för bestämmelserna i kapitel II i förordningen (territoriell utveckling). Den berörda interventionen bör överensstämma med och bidra till genomförandet av målen för hållbar utveckling (New York, 2015) samt åtagandena till följd av klimatavtalet (COP21) och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska bedöma programmet och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika förordningarna, samt samstämmigheten med partnerskapsöverenskommelsen. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta relevanta landsspecifika rekommendationer.

1.  Kommissionen ska bedöma programmet och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika förordningarna, samt samstämmigheten med partnerskapsöverenskommelsen. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta relevanta landsspecifika rekommendationer och relevanta utmaningar som konstateras vid genomförandet av de integrerade nationella klimat- och energiplanerna och inom den europeiska pelaren för sociala rättigheter, samt hur dessa har hanterats.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får framföra sina synpunkter inom tre månader efter det att medlemsstaten har lämnat in programmet.

2.  Kommissionen får framföra sina synpunkter inom två månader efter det att medlemsstaten har lämnat in programmet.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaten ska se över programmet med beaktande av kommissionens synpunkter.

3.  Medlemsstaten ska se över programmet med beaktande av kommissionens synpunkter inom två månader efter att de har lämnats in.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av programmet senast sex månader efter den dag då programmet lämnades in av medlemsstaten.

4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av programmet senast fem månader efter den dag då programmet lämnades in av medlemsstaten för första gången.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska bedöma ändringen och hur den följer den här förordningen och de fondspecifika förordningarna, inklusive kraven på nationell nivå, och den får lämna synpunkter inom tre månader från inlämningen av det ändrade programmet.

2.  Kommissionen ska bedöma ändringen och hur den följer den här förordningen och de fondspecifika förordningarna, inklusive kraven på nationell nivå, och den får lämna synpunkter inom två månader från inlämningen av det ändrade programmet.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaten ska se över det ändrade programmet med beaktande av kommissionens synpunkter.

3.  Medlemsstaten ska se över det ändrade programmet med beaktande av kommissionens synpunkter inom två månader efter att de har lämnats in.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska godkänna ändringen av programmet inom sex månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten.

4.  Kommissionen ska godkänna ändringen av programmet inom tre månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten får under programperioden föra över högst 5 % av den ursprungliga tilldelningen för en prioritering, men inte mer än 3 % av programbudgeten, till en annan prioritering för samma fond inom samma program. För program som får stöd från Eruf och ESF+ får överföring göras endast av anslagen för samma regionkategori.

Medlemsstaten får under programperioden föra över högst 7 % av den ursprungliga tilldelningen för en prioritering, men inte mer än 5 % av programbudgeten, till en annan prioritering för samma fond inom samma program. När den gör detta ska medlemsstaten respektera den uppförandekod som infördes genom kommissionens delegerade förordning (EG) nr 240/2014. För program som får stöd från Eruf och ESF+ får överföring göras endast av anslagen för samma regionkategori.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionens godkännande ska inte krävas för rättelser som är rent tekniska eller redaktionella och som inte påverkar genomförandet av programmet. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana rättelser.

6.  Kommissionens godkännande ska inte krävas för rättelser som är rena skrivfel eller rent tekniska eller redaktionella och som inte påverkar genomförandet av programmet. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana rättelser.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Eruf och ESF+ får komplettera varandra och inom en gräns på 10 % av stödet från de fonderna för varje prioritering inom ett program får de finansiera hela eller en del av en insats där kostnaderna berättigar till stöd från den andra fonden, enligt den fondens regler om stödberättigande, under förutsättning att kostnaderna är nödvändiga för att genomföra insatsen.

2.  Eruf och ESF+ får komplettera varandra och inom en gräns på 15 % av stödet från de fonderna för varje prioritering inom ett program får de finansiera hela eller en del av en insats där kostnaderna berättigar till stöd från den andra fonden, enligt den fondens regler om stödberättigande, under förutsättning att kostnaderna är nödvändiga för att genomföra insatsen.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får begära en överföring av högst 5 % av ett programs anslag från vilken som helst av fonderna till en annan fond med delad förvaltning eller till ett instrument med direkt eller indirekt förvaltning.

1.  I syfte att säkerställa flexibilitet får medlemsstaterna begära en överföring av högst 5% av ett programs anslag från vilken som helst av fonderna till Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden eller Europeiska havs- och fiskerifonden, om övervakningskommittén för programmet godkänner detta.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Överförda medel ska användas i enlighet med reglerna för den fond eller det instrument till vilken medlen förs över och när det gäller överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning ska de användas till förmån för den berörda medlemsstaten.

2.  Överförda medel ska användas i enlighet med reglerna för den fond eller det instrument till vilken medlen förs över.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En begäran enligt punkt 1 ska innehålla det totala belopp som förs över för varje år per fond och per regionkategori i förekommande fall, den ska vara vederbörligen motiverad och den ska åtföljas av det eller de reviderade programmen från vilka medel förs över i enlighet med artikel 19, med uppgift om till vilken fond eller vilket instrument beloppen förs över.

3.  En begäran enligt punkt 1 ska innehålla det totala belopp som förs över för varje år per fond och per regionkategori i förekommande fall, den ska vara vederbörligen motiverad sett till den komplementaritet och påverkan som ska uppnås, och den ska åtföljas av det eller de reviderade programmen från vilka medel förs över i enlighet med artikel 19, med uppgift om till vilken fond eller vilket instrument beloppen förs över.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Avdelning 3 – kapitel 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL I a – Större projekt

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 21a

 

Innehåll

 

Som ett led i ett eller flera program får Eruf och Sammanhållningsfonden stödja insatser som omfattar en rad arbeten, verksamheter eller tjänster som syftar till att fullgöra en odelbar uppgift av en precis ekonomisk eller teknisk natur med tydligt fastställda mål och vars totala stödberättigande kostnad överstiger 100 000 000 euro (nedan kallat större projekt). Finansieringsinstrument ska inte betraktas som större projekt.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 21b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 21b

 

Uppgifter som är nödvändiga för godkännande av större projekt

 

Innan ett större projekt godkänns ska den förvaltande myndigheten se till att följande uppgifter är tillgängliga:

 

a) Uppgifter om det organ som ska ansvara för genomförandet av det större projektet och dess mandat.

 

b) En beskrivning av investeringen och dess läge.

 

c) Sammanlagd kostnad och sammanlagd stödberättigande kostnad.

 

d) De genomförbarhetsstudier som genomförts, inklusive analys av alternativ och resultat.

 

e) En kostnads-nyttoanalys, där det ingår en ekonomisk och finansiell analys, samt en riskbedömning.

 

f) En miljökonsekvensbeskrivning där hänsyn tas till behovet av begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt motståndskraft mot katastrofer.

 

g) En förklaring om på vilket sätt det större projektet överensstämmer med relevanta prioriteringar inom det eller de berörda programmen, och hur man förväntar sig att det kan bidra till att de specifika målen inom dessa prioriteringar kan uppnås samt det förväntade bidraget till socioekonomisk utveckling.

 

h) En finansieringsplan där det redogörs för de totala ekonomiska medel som planeras ingå och det planerade stödet från fonderna, EIB och andra finansieringskällor, tillsammans med fysiska och finansiella indikatorer för att övervaka framstegen med beaktande av de identifierade riskerna.

 

i) En tidsplan för genomförandet av det större projektet och, om genomförandeperioden förväntas bli längre än programperioden, de olika etapper för vilka stöd från fonderna kommer att krävas under programperioden.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 21c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 21c

 

Beslut om större projekt

 

1.  Kommissionen ska bedöma ett större projekt på grundval av de uppgifter som avses i artikel 21b för att avgöra om ansökan om ekonomiskt bidrag till det större projekt som valts av den förvaltande myndigheten är berättigad. Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av det ekonomiska bidraget till det valda större projektet senast tre månader efter det att de uppgifter som anges i artikel 21b lämnades in.

 

2.  Kommissionens godkännande i enlighet med stycke 1 ska ha som villkor att det första kontraktet undertecknas inom tre år efter godkännandet eller, om det gäller strukturer för offentlig-privata partnerskap, att överenskommelser om sådana partnerskap undertecknas mellan det offentliga och det privata organet inom tre år efter godkännandet.

 

3.  Om kommissionen inte godkänner det ekonomiska bidraget till det valda större projektet ska den i sitt beslut ange skälen till detta.

 

4.  Större projekt som lämnas in för godkännande enligt punkt 1 ska ingå i förteckningen över större projekt i ett operativt program.

 

5.  Utgifter som rör ett större projekt får tas med i en betalningsansökan efter det inlämnande för godkännande som avses i punkt 1. Om kommissionen inte godkänner det större projekt som den förvaltande myndigheten har valt ut ska den utgiftsdeklaration som görs efter det att medlemsstaten har dragit tillbaka ansökan eller efter antagandet av kommissionens beslut korrigeras i enlighet därmed.”

 

(Denna ändring kommer att kräva följdjusteringar i bilaga V).

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Något annat territoriellt verktyg för att stödja initiativ som medlemsstaten utformar för att investeringar som planeras för Eruf inom det politiska mål som avses i artikel 4.1 e.

c)  Något annat territoriellt verktyg för att stödja initiativ som medlemsstaten utformar för att investeringar som planeras inom det politiska mål som avses i artikel 4.1 e.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

 

Medlemsstaten ska säkerställa samstämmighet och samordning när lokala utvecklingsstrategier finansieras av mer än en fond.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Det geografiska område som omfattas av strategin.

a)  Det geografiska område som omfattas av strategin, däribland funktionella kopplingar av ekonomisk, social och miljömässig karaktär.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  En beskrivning av parternas deltagande i enlighet med artikel 6 när det gäller att utarbeta och genomföra strategin.

d)  En beskrivning av parternas deltagande under artikel 6. när det gäller att utarbeta och genomföra strategin.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Relevanta myndigheter eller organ på stadsnivå, lokal nivå eller annan territoriell nivå ansvarar för att utarbeta de territoriella strategierna.

2.  Relevanta regionala eller lokala myndigheter eller andra myndigheter ska ha ansvar för att förbereda och godkänna de territoriella strategierna. Befintliga strategidokument om de berörda territorierna kan uppdateras och användas som territoriella strategier.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det inte ingår en förteckning över insatser som ska stödjas i den territoriella strategin ska relevanta myndigheter eller organ på stadsnivå, lokal nivå eller annan territoriell nivå välja ut eller delta i urvalet av insatser.

Om det inte ingår en förteckning över insatser som ska stödjas i den territoriella strategin ska relevanta myndigheter eller organ på stadsnivå, regional eller lokal nivå eller annan territoriell nivå välja ut eller delta i urvalet av insatser.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  När de territoriella strategierna utarbetas ska de myndigheter som avses i stycke 2 samarbeta med relevanta förvaltande myndigheter, för att fastställa omfattningen av den verksamhet som ska stödjas inom det berörda programmet.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en myndighet eller ett organ på stadsnivå, lokal nivå eller annan territoriell nivå utför andra arbetsuppgifter än urvalet av insatser som faller under den förvaltande myndighetens ansvar ska den förvaltande myndigheten ange att myndigheten är ett förmedlande organ.

4.  Om en regional, lokal eller annan myndighet eller ett annat organ utför andra arbetsuppgifter än urvalet av insatser som faller under den förvaltande myndighetens ansvar ska den förvaltande myndigheten ange att myndigheten är ett förmedlande organ.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De utvalda insatserna får stödjas inom mer än en prioritering i samma program.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en strategi som genomförs i enlighet med artikel 23 omfattar investeringar som får stöd från en eller flera fonder, från ett eller flera program eller från mer än en prioritering inom samma program får åtgärderna genomföras i form av en integrerad territoriell investering (nedan kallad ITI).

1.  Om en strategi som genomförs i enlighet med artikel 23 omfattar investeringar som får stöd från mer än en fond, från ett eller flera program eller från mer än en prioritering inom samma program får åtgärderna genomföras i form av en integrerad territoriell investering (nedan kallad ITI). I lämpliga fall kan varje ITI kompletteras med ekonomiskt stöd från Ejflu.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om det inte ingår en förteckning över insatser som ska stödjas i den territoriella strategin ska relevanta myndigheter på stadsnivå, regional eller lokal nivå eller andra myndigheter eller organ delta i urvalet av insatser.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eruf, ESF+ och EHFF får stödja lokalt ledd utveckling.

1.  Eruf, ESF+, EHFF och Ejflu ska stödja lokalt ledd utveckling. Inom ramen för Ejflu ska sådan utveckling betecknas som lokal utveckling inom Leaderprogrammet.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  leds av lokala aktionsgrupper som består av företrädare för offentliga och privata lokala socioekonomiska intressegrupper och där ingen enskild intressegrupp styr beslutsfattandet,

b)  leds av lokala aktionsgrupper som består av företrädare för offentliga och privata lokala socioekonomiska intressegrupper och där ingen enskild intressegrupp, inklusive den offentliga sektorn, styr beslutsfattandet,

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  stöder nätverksarbete, innovativa inslag i det lokala sammanhanget och, när så är lämpligt, samarbete med andra territoriella aktörer.

d)  stöder nätverksarbete, nedifrån och upp-strategier, tillgänglighet, innovativa inslag i det lokala sammanhanget och, när så är lämpligt, samarbete med andra territoriella aktörer.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om genomförandet av en sådan strategi omfattar stöd från mer än en fond får relevant förvaltande myndighet utse en av fonderna till samordnande fond.

4.  Om genomförandet av en sådan strategi omfattar stöd från mer än en fond får relevant förvaltande myndighet utse en av fonderna till samordnande fond. Den typ av åtgärder och insatser som ska finansieras av respektive berörd fond kan också specificeras.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Målen för strategin, inklusive mätbara mål för resultaten och relaterade planerade åtgärder.

d)  Målen för strategin, inklusive mätbara mål för resultaten och relaterade planerade åtgärder som ett svar på lokala behov såsom de identifieras av lokalsamhället.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  En finansieringsplan, inklusive det planerade anslaget från varje fond och program som berörs.

f)  En finansieringsplan, inklusive det planerade anslaget från varje fond, inklusive i tillämpliga fall Ejflu och varje program som berörs.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Beslutet om godkännande av en strategi ska innehålla tilldelningen för varje fond och program som berörs samt ange ansvarsfördelningen för förvaltning och kontroll inom programmet eller programmen.

4.  Beslutet om godkännande av en strategi ska innehålla tilldelningen för varje fond och program som berörs samt ange ansvarsfördelningen för förvaltning och kontroll inom programmet eller programmen. Motsvarande nationella offentliga bidrag ska garanteras i förväg för hela perioden.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De förvaltande myndigheterna ska säkerställa att de lokala aktionsgrupperna antingen väljer en partner inom gruppen som samordnande partner i administrativa och ekonomiska frågor, eller att de tillsammans bildar en lagligt etablerad gemensam struktur.

2.  De förvaltande myndigheterna ska säkerställa att de lokala aktionsgrupperna är inkluderande och antingen väljer en partner inom gruppen som samordnande partner i administrativa och ekonomiska frågor, eller att de tillsammans bildar en lagligt etablerad gemensam struktur för att utföra uppgifter inom den lokalt ledda utvecklingsstrategin.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Främja de lokala aktörernas kapacitet att utveckla och genomföra insatser.

a)  Främja de lokala aktörernas administrativa kapacitet att utveckla och genomföra insatser.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den lokala aktionsgruppen får vara stödmottagare och den får genomföra insatser i enlighet med strategin.

5.  Den lokala aktionsgruppen får vara stödmottagare och den får genomföra insatser i enlighet med strategin samt främja åtskillnad av funktionerna inom den lokala aktionsgruppen.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaten ska säkerställa att stöd från fonderna till lokalt ledd utveckling omfattar följande:

1.  Medlemsstaten ska, i syfte att säkerställa komplementaritet och synergieffekter, säkerställa att stöd från fonderna till lokalt ledd utveckling omfattar följande:

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Kapacitetsbyggande och förberedande åtgärder som stöder utformningen och det framtida genomförandet av strategierna.

a)  Administrativt kapacitetsbyggande och förberedande åtgärder som stöder utformningen och det framtida genomförandet av strategierna.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Styrning av den lokalt ledda utvecklingsstrategin för att underlätta utbyte mellan berörda parter, förse dem med information och stödja potentiella stödmottagare i deras utarbetande av ansökningar.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  De insatser som avses i första stycket får särskilt omfatta:

 

a) Bistånd till projektens utformning och bedömning.

 

b) Stöd till en förstärkning av den institutionella och administrativa kapaciteten för effektiv förvaltning av fonderna.

 

c) Studier kopplade till kommissionens rapporter om fonderna och till sammanhållningsrapporten.

 

d) Åtgärder som rör analys, förvaltning, övervakning, informationsutbyte och genomförande av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, liksom åtgärder rörande genomförandet av kontrollsystemen samt tekniskt och administrativt stöd.

 

e) Utvärderingar, expertutlåtanden, statistik och studier, även av allmän art, som hänför sig till fondens nuvarande och framtida verksamhet.

 

f) Åtgärder för att, i tillämpliga fall, sprida information, stödja nätverksarbete, utföra kommunikationsverksamhet med särskild uppmärksamhet på resultaten och mervärdet av stödet från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, öka medvetenheten och främja samarbete och erfarenhetsutbyte, även med tredjeländer.

 

g) Inrättande, drift och sammanlänkning av datasystem för förvaltning, övervakning, revision, kontroll och utvärdering.

 

h) Insatser för att förbättra utvärderingsmetoderna och informationsutbytet om utvärderingspraxis.

 

i) Insatser rörande revision.

 

j) Förstärkning av nationell och regional kapacitet när det gäller investeringsplanering, finansieringsbehov, förberedelser, utformning och genomförande av finansieringsinstrument, gemensamma handlingsplaner och större projekt.

 

k) Spridning av god praxis för att hjälpa medlemsstaterna att stärka kapaciteten hos de relevanta parter som avses i artikel 6.1 och deras paraplyorganisationer.

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Kommissionen ska avsätta minst 15 % av medlen för tekniskt stöd i kommissionens initiativ till att göra kommunikationen med allmänheten effektivare och stärka synergieffekterna mellan de kommunikationsverksamheter som sker på kommissionens initiativ, genom att öka kunskapen om resultat, särskilt med hjälp av effektivare datainsamling och dataspridning, utvärderingar och rapporter, och särskilt genom att belysa hur fonderna bidrar till att förbättra människors liv och göra stödet från fonderna synligare samt öka medvetenheten om stödets resultat och mervärde. Informations-, kommunikations- och synlighetsåtgärder avseende resultaten och mervärdet av stödet från fonderna, med särskilt fokus på insatser, ska i förekommande fall fortsätta efter programmens slut. Sådana åtgärder ska också bidra till spridningen av information om unionens politiska prioriteringar i den mån de berör de allmänna målen i denna förordning.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Sådana åtgärder får omfatta framtida och tidigare programperioder.

2.  Sådana åtgärder får omfatta tidigare och framtida programperioder.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att undvika situationer där betalningar hålls inne ska kommissionen se till att de medlemsstater och regioner som har svårt att säkerställa efterlevnaden på grund av bristande administrativ kapacitet får tillräckligt tekniskt stöd för att förbättra denna administrativa kapacitet.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  På en medlemsstats initiativ får fonderna stödja åtgärder, som kan omfatta tidigare och framtida programperioder, som är nödvändiga för att fonderna ska kunna förvaltas och användas effektivt.

1.  På en medlemsstats initiativ får fonderna stödja åtgärder, som kan omfatta tidigare och framtida programperioder, som är nödvändiga för att fonderna ska kunna förvaltas och användas effektivt och för den kapacitetsuppbyggnad för parterna som avses i artikel 6, samt för att garantera funktioner såsom förberedelse, utbildning, förvaltning, övervakning, utvärdering, synlighet och kommunikation.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inom varje program ska tekniskt stöd ges i form av en prioritering som gäller för en enda fond.

3.  Inom varje program ska tekniskt stöd ges i form av en prioritering som gäller för antingen en enda fond eller flera fonder.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De procentsatser som ersätts för tekniskt stöd genom fonderna ska vara följande:

2.  Med utgångspunkt i en överenskommelse mellan kommissionen och medlemsstaterna samt med hänsyn till programmets finansieringsplan, får de maximala procentsatser som ersätts för tekniskt stöd uppgå till följande:

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Stöd från Eruf inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt samt stöd från Sammanhållningsfonden: 2,5 %.

a)  Stöd från Eruf inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt samt stöd från Sammanhållningsfonden: 3 %.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Stöd från ESF+: 4 %, program enligt artikel 4.1 c vii i ESF+-förordningen: 5 %.

b)  Stöd från ESF+: 5 %, program enligt artikel 4.1 xi i ESF+-förordningen: 6 %.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering: 6 %.

d)  Stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering: 7 %.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För de yttersta randområdena ska procentsatsen under a, b och c vara upp till 1 procentenhet högre.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 32 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utöver vad som anges i artikel 31 får medlemsstaten föreslå att ytterligare tekniskt stöd ges för att stärka den kapacitet hos medlemsstatens myndigheter, stödmottagare och relevanta parter som behövs för att fonderna ska kunna förvaltas och användas effektivt.

Utöver vad som anges i artikel 31 får medlemsstaten föreslå att ytterligare tekniskt stöd ges för att stärka den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos offentliga förvaltningar och tjänster, stödmottagare och relevanta parter som behövs för att fonderna ska kunna förvaltas och användas effektivt.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 32 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd till sådana åtgärder ska genomföras med finansiering som inte är kopplad till kostnader i enlighet med artikel 89.

Stöd till sådana åtgärder ska genomföras med finansiering som inte är kopplad till kostnader i enlighet med artikel 89. Tekniskt stöd i form av ett frivilligt särskilt program får genomföras antingen genom finansiering som inte är kopplad till kostnaderna för tekniskt stöd eller genom återbetalning av de direkta kostnaderna.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté som ska övervaka genomförandet av programmet (nedan kallad övervakningskommitté) inom tre månader efter det att berörd medlemsstat underrättas om beslutet om godkännande av programmet.

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté som ska övervaka genomförandet av programmet (nedan kallad övervakningskommitté), efter samråd med förvaltningsmyndigheten, inom tre månader efter det att berörd medlemsstat underrättas om beslutet om godkännande av programmet.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje övervakningskommitté ska själv anta sin arbetsordning.

2.  Varje övervakningskommitté ska själv anta sin arbetsordning, och då beakta behovet av fullständig öppenhet.

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Punkterna 1–4 ska inte gälla för program enligt artikel [4 c vi] i ESF+-förordningen och relaterat tekniskt stöd.

5.  Punkterna 1–4 ska inte gälla för program enligt artikel [4.1 xi] i ESF+-förordningen och relaterat tekniskt stöd.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten ska fastställa övervakningskommitténs sammansättning och ska säkerställa en balanserad representation av medlemsstatens relevanta myndigheter och förmedlande organ och av företrädare för de partner som avses i artikel 6.

Medlemsstaten ska fastställa övervakningskommitténs sammansättning och ska genom en öppen process säkerställa en balanserad representation av medlemsstatens relevanta myndigheter och förmedlande organ och av företrädare för de partner som avses i artikel 6.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionens företrädare ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare.

2.  Kommissionens företrädare ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av övervakare och rådgivare. Europeiska investeringsbankens företrädare får i relevanta fall bjudas in till att delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För Amif, ISF och BMVI ska relevanta decentraliserade byråer delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  förslaget till möjliga förenklingsåtgärder för mottagarna,

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  eventuella problem som påverkar programmets prestation och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem,

b)  eventuella problem som påverkar programmets prestation och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem, inklusive eventuella oegentligheter i vederbörliga fall,

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  framstegen med att bygga upp administrativ kapacitet hos offentliga institutioner och stödmottagare, om det är relevant.

i)  framstegen med att bygga upp administrativ kapacitet hos offentliga institutioner, partner och stödmottagare, om det är relevant.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Övervakningskommittén ska godkänna

2.  Övervakningskommittén ska godkänna eller, för program som får stöd från Ejflu, avge ett yttrande om

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  de årliga prestationsrapporterna för program som får stöd från Eruf, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering samt den slutliga prestationsrapporten för program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden,

b)  de årliga prestationsrapporterna för program som får stöd från Ejflu, Eruf, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering samt den slutliga prestationsrapporten för program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden,

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  förändringar i den vägledande förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse som avses i artikel 17.3,

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Övervakningskommittén får för den förvaltande myndigheten föreslå ytterligare interventionsinsatser.

Ändringsförslag    227.

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett årligt översynsmöte för kommissionen och varje medlemsstat ska anordnas, för att de ska granska prestationen för varje program.

Ett årligt översynsmöte för kommissionen och varje medlemsstat ska anordnas, för att de ska granska prestationen för varje program. Förvaltande myndigheter ska vederbörligen delta i detta förfarande.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  För program som får stöd från EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska medlemsstaten lämna in en årlig prestationsrapport i enlighet med de fondspecifika förordningarna.

6.  För program som får stöd från Ejflu, EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska medlemsstaten lämna in en årlig prestationsrapport i enlighet med de fondspecifika förordningarna.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den första överföringen ska göras senast den 31 januari 2022 och den sista överföringen senast den 31 januari 2030.

Den första överföringen ska göras senast den 28 februari 2022 och den sista överföringen senast den 28 februari 2030.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För program enligt artikel 4.1 c vii i ESF+-förordningen ska uppgifter föras över varje år senast den 30 november.

För program enligt artikel 4.1 xi i ESF+-förordningen ska uppgifter föras över varje år senast den 30 november.

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  antalet utvalda insatser, insatsernas totala stödberättigande kostnad, bidraget från fonderna och de totala stödberättigande utgifter som stödmottagarna redovisat för den förvaltande myndigheten, allt uppdelat per interventionstyp,

a)  i de överföringar av uppgifter som ska göras senast den 31 januari, den 31 mars, den 31 maj, den 31 juli, den 30 september och den 30 november varje år: antalet utvalda insatser, insatsernas totala stödberättigande kostnad, bidraget från fonderna och de totala stödberättigande utgifter som stödmottagarna redovisat för den förvaltande myndigheten, allt uppdelat per interventionstyp,

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  värdena för output- och resultatindikatorer för de utvalda insatserna och värden som uppnåtts genom insatserna.

b)  endast i de överföringar av uppgifter som ska göras senast den 31 maj och den 30 november varje år: värdena för output- och resultatindikatorer för de utvalda insatserna och värden som uppnåtts genom insatserna.

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den förvaltande myndigheten ska göra utvärderingar av programmet. Varje utvärdering ska innehålla en bedömning av programmets ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde med syftet att förbättra kvaliteten när det gäller utformning och genomförande av programmen.

1.  Den förvaltande myndigheten ska göra utvärderingar av programmet. Varje utvärdering ska innehålla en bedömning av programmets inkluderingspotential, icke-diskriminerande beskaffenhet, ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet, synlighet och EU‑mervärde med syftet att förbättra kvaliteten när det gäller utformning och genomförande av programmen.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Den utvärdering som anges i punkt 2 ska inbegripa en utvärdering av den socioekonomiska effekten och finansieringsbehoven inom ramen för de politiska mål som beskrivs i artikel 4.1, inom och i de program som fokuserar på ett mer konkurrenskraftigt och smartare Europa genom främjande av innovativ och smart ekonomisk omvandling och ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT‑konnektivitet. Kommissionen ska offentliggöra slutsatserna från dessa utvärderingar på sin webbplats och överlämna dem till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Andra relevanta partner och organ.

b)  Andra relevanta partner och organ, däribland regionala, lokala och andra myndigheter, samt näringslivets och arbetsmarknadens organisationer.

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den förvaltande myndigheten ska inom sex månader från godkännandet av programmet säkerställa att det finns en webbplats med information om de program som den ansvarar för, som omfattar programmets mål, verksamhet, tillgängliga finansieringsmöjligheter och resultat.

1.  Den förvaltande myndigheten ska inom sex månader från godkännandet av programmet säkerställa att det finns en webbplats med information om de program som den ansvarar för, som omfattar programmets mål, verksamhet, preliminära tidsplan för ansökningsomgångar, tillgängliga finansieringsmöjligheter och resultat.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  För rättsliga enheter: stödmottagarens namn.

a)  För rättsliga enheter: stödmottagarens och uppdragstagarens namn.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  Total kostnad för insatsen.

h)  Total kostnad för insatsen eller, för Ejflu-insatser, stödbelopp i förhållande till varje typ av insats.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För Ejflus insatser ska de uppgifter som avses i led b i första stycket inte offentliggöras om de stödbelopp som stödmottagaren mottagit under det berörda budgetåret uppgår till högst 1 250 EUR. Mottagaren ska anges med hjälp av en kod, på ett sätt som ska fastställas av medlemsstaten.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  På stödmottagarens officiella webbplats eller sidor på sociala medier, om sådana finns, ska det finnas en kort beskrivning av insatsen, i proportion till stödnivån, inklusive dess syfte och resultat, där unionens ekonomiska stöd framhävs.

a)  På stödmottagarens officiella webbplats och sidor på sociala medier, om sådana finns, ska det finnas en kort beskrivning av insatsen, i proportion till stödnivån, inklusive dess syfte och resultat, där unionens ekonomiska stöd framhävs.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  De ska sätta upp skyltar eller anslagstavlor på offentlig plats så snart det konkreta genomförandet av insatserna som innebär fysiska investeringar eller inköp av utrustning inleds, för

c)  De ska sätta upp permanenta skyltar eller anslagstavlor som är tydligt synbara för allmänheten på offentlig plats så snart det konkreta genomförandet av insatserna som innebär fysiska investeringar eller inköp av utrustning inleds, för

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  insatser som får stöd från Eruf och Sammanhållningsfonden om den totala kostnaden överstiger 500 000 euro,

i)  insatser som får stöd från Eruf, Sammanhållningsfonden och Ejflu om den totala kostnaden överstiger 500 000 euro,

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  För insatser som inte omfattas av led c ska de offentligt anslå minst en tryckt affisch eller visa en elektronisk bildskärm i minst A3-format med information om insatsen, och där stödet från fonderna framhävs.

d)  För insatser som inte omfattas av led c ska de på en plats som är tydligt synbar för allmänheten anslå minst en tryckt affisch eller visa en elektronisk bildskärm i minst A3-format med information om insatsen, och där stödet från fonderna framhävs.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  De ska offentligt och permanent, från tidpunkten för det fysiska genomförandet, anslå unionens emblem på ett sätt som är lätt synbart för allmänheten och i enlighet med de tekniska egenskaper som fastställs i bilaga VIII.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta krav ska inte gälla insatser som får stöd inom det särskilda mål som fastställs i artikel 4.1 c vii i ESF+-förordningen.

Detta krav ska inte gälla insatser som får stöd inom det särskilda mål som fastställs i artikel 4.1 xi i ESF+-förordningen.

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska använda bidraget från fonderna för att tillhandahålla stöd till stödmottagarna i form av bidrag, finansieringsinstrument eller priser eller en kombination därav.

Medlemsstaterna ska använda bidraget från fonderna för att tillhandahålla stöd till stödmottagarna i form av bidrag, begränsad användning av finansieringsinstrument eller priser eller en kombination därav.

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 49 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  En schablonsats på upp till 25 % av stödberättigande direkta kostnader, om satsen beräknas i enlighet med artikel 48.2 a.

c)  En schablonsats på upp till 25 % av stödberättigande direkta kostnader, om satsen beräknas i enlighet med artikel 48.2 a eller 48.2 c.

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  De senaste dokumenterade årliga bruttopersonalkostnaderna divideras med 1 720 timmar för personer som arbetar heltid, eller med motsvarande proportionell andel av 1 720 timmar, för personer som arbetar deltid.

a)  De senaste dokumenterade årliga bruttopersonalkostnaderna, med förväntade ytterligare kostnader för att beakta faktorer såsom ökningar av tariffer eller befordringar av personal, divideras med 1 720 timmar för personer som arbetar heltid, eller med motsvarande proportionell andel av 1 720 timmar, för personer som arbetar deltid.

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  De senaste dokumenterade bruttopersonalkostnaderna per månad divideras med arbetstiden per månad för den berörda personen, i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning som avses i anställningsavtalet.

b)  De senaste dokumenterade bruttopersonalkostnaderna per månad, med förväntade ytterligare kostnader för att beakta faktorer såsom ökningar av tariffer eller befordringar av personal, divideras med arbetstiden per månad för den berörda personen, i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning som avses i anställningsavtalet.

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Finansieringsinstrumenten ska ge stöd till slutmottagarna endast för nya investeringar som förväntas ha ekonomisk bärkraft, t.ex. genom att leda till inkomster eller besparingar, och som inte får tillräcklig finansiering från marknadskällor.

2.  Finansieringsinstrumenten ska ge stöd till slutmottagarna endast för nya investeringar som förväntas ha ekonomisk bärkraft, t.ex. genom att leda till inkomster eller besparingar, och som inte får tillräcklig finansiering från marknadskällor. Sådant stöd kan inriktas på investeringar både i materiella och immateriella tillgångar såväl som rörelsekapital i enlighet med tillämpliga unionsregler för statligt stöd.

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Det belopp som finansieringsinstrumentet enligt förslaget ska få i programbidrag och den hävstångseffekt som förväntas.

a)  Det belopp som finansieringsinstrumentet enligt förslaget ska få i programbidrag och den hävstångseffekt som förväntas, tillsammans med relevanta bedömningar.

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Finansieringsinstrument får kombineras med extra programstöd i form av bidrag i en insats med ett enda finansieringsinstrument, inom ett enda finansieringsavtal, där de båda separata formerna av stöd kommer från det organ som genomför finansieringsinstrumentet. I sådana fall ska bestämmelser som gäller för finansieringsinstrument tillämpas på den insatsen med ett enda finansieringsinstrument.

5.  Finansieringsinstrument får kombineras med extra programstöd i form av bidrag i en insats med ett enda finansieringsinstrument, inom ett enda finansieringsavtal, där de båda separata formerna av stöd kommer från det organ som genomför finansieringsinstrumentet. I de fall beloppet för programstödet i form av ett bidrag understiger beloppet för programstöd i form av ett finansieringsinstrument ska de bestämmelser som gäller för finansieringsinstrument tillämpas.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den förvaltande myndigheten ska välja ut det organ som genomför ett finansieringsinstrumentet.

Den förvaltande myndigheten ska välja ut det organ som genomför ett finansieringsinstrument, vilket bör vara möjligt genom antingen direkt eller indirekt kontraktstilldelning.

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den förvaltande myndigheten får anförtro genomförandeuppgifter genom direkt kontraktstilldelning till

 

a)  EIB,

 

b)  ett internationellt finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare,

 

c)  en statligt ägd bank eller ett statligt ägt institut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis.

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Den förvaltande myndigheten, när den förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet med punkt 2, eller det organ som genomför finansieringsinstrumentet, när det förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet punkt 3, ska föra separata räkenskaper eller använda en redovisningskod per prioritering och en för varje regionkategori för varje programbidrag och separat för de medel som avses i artiklarna 54 respektive 56.

7.  Den förvaltande myndigheten, när den förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet med punkt 2, eller det organ som genomför finansieringsinstrumentet, när det förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet punkt 3, ska föra separata räkenskaper eller använda en redovisningskod per prioritering och en för varje regionkategori eller en för varje interventionstyp när det gäller Ejflu, för varje programbidrag, samt separat för de medel som avses i artiklarna 54 respektive 56.

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Rapporteringskraven för de finansieringsinstrument som används för de avsedda syftena ska vara begränsade till förvaltningsmyndigheterna och till finansförmedlare.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ränta och andra vinster som kan härledas från fondernas stöd till finansieringsinstrumenten ska användas inom samma mål som det ursprungliga stödet från fonderna, antingen inom samma finansieringsinstrument eller, om finansieringsinstrumentet har avvecklats, i andra finansieringsinstrument eller andra stödformer, fram till stödberättigandeperiodens slut.

2.  Ränta och andra vinster som kan härledas från fondernas stöd till finansieringsinstrumenten ska användas inom samma mål som det ursprungliga stödet från fonderna, antingen inom samma finansieringsinstrument eller, om finansieringsinstrumentet har avvecklats, i andra finansieringsinstrument eller andra stödformer, för ytterligare investeringar i slutmottagarna. I tillämpliga fall, för att täcka de förluster i det nominella beloppet för bidraget från fonderna till finansieringsinstrumentet som är resultatet av negativ ränta, om sådana förluster uppkommer trots aktiv likviditetsförvaltning av de organ som genomför finansieringsinstrument, fram till stödberättigandeperiodens slut.

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Stöd från fonderna till finansieringsinstrument som investerats i slutmottagare samt andra inkomster från dessa investeringar som kan härledas från de fondernas stöd, får användas för differentierad behandling av investerare som verkar enligt principen om marknadsekonomi genom lämplig risk- och vinstdelning.

1.  Stöd från fonderna till finansieringsinstrument som investerats i slutmottagare samt andra inkomster från dessa investeringar som kan härledas från de fondernas stöd, får användas för differentierad behandling av investerare som verkar enligt principen om marknadsekonomi eller för andra former av unionsstöd, genom lämplig risk- och vinstdelning med beaktande av principen om sund ekonomisk förvaltning.

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Omfattningen av en sådan differentierad behandling får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att skapa incitament för att attrahera privata motpartsmedel, och den ska fastställas genom antingen ett konkurrensförfarande eller genom ett oberoende bedömningsförfarande.

2.  Omfattningen av en sådan differentierad behandling får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att skapa incitament för att attrahera privata motpartsmedel, och den ska fastställas genom antingen ett konkurrensförfarande eller genom den förhandsbedömning som utförs i linje med artikel 52 i denna förordning.

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medel som före stödberättigandeperiodens slut betalas tillbaka till finansieringsinstrumenten från investeringar i slutmottagare eller från frisläppta medel som avsatts enligt garantiavtal, inklusive återbetalningar av kapital och vinster och andra genererade inkomster som kan härledas från fondernas stöd, ska återanvändas inom samma eller andra investeringsinstrument inom samma mål samt för förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter i samband med sådana ytterligare investeringar.

1.  Medel som före stödberättigandeperiodens slut betalas tillbaka till finansieringsinstrumenten från investeringar i slutmottagare eller från frisläppta medel som avsatts enligt garantiavtal, inklusive återbetalningar av kapital och vinster och andra genererade inkomster som kan härledas från fondernas stöd, ska återanvändas inom samma eller andra investeringsinstrument för ytterligare investeringar i slutmottagare inom samma mål samt för förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter i samband med sådana ytterligare investeringar, med hänsyn tagen till principen om sund ekonomisk förvaltning.

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Besparingar genom effektivare drift ska inte anses utgöra genererad inkomst i det avseende som avses i första stycket. I synnerhet ska kostnadsbesparingar från energieffektivitetsåtgärder inte leda till en motsvarande minskning av driftsstödet.

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utgifter ska berättiga till bidrag från fonderna om de har belastat en stödmottagare eller en privat partner i en insats inom ett offentlig-privat partnerskap samt har betalats i samband med genomförandet av insatsen mellan den dag då programmet lämnades in till kommissionen eller den 1 januari 2021, beroende på vilken dag som infaller först, och den 31 december 2029.

Utgifter ska berättiga till bidrag från fonderna om de har belastat en stödmottagare eller en privat partner i en insats inom ett offentlig-privat partnerskap samt har betalats i samband med genomförandet av insatsen mellan den dag då programmet lämnades in till kommissionen eller den 1 januari 2021, beroende på vilken dag som infaller först, och den 31 december 2030.

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  En insats får helt eller delvis genomföras utanför en medlemsstat, och även utanför unionen, under förutsättning att insatsen bidrar till programmets mål.

4.  En insats inom Eruf, ESF+ eller Sammanhållningsfonden får helt eller delvis genomföras utanför en medlemsstat, och även utanför unionen, under förutsättning att insatsen omfattas av en av de fem delarna i målet om Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) [...] (ETS‑förordningen) och bidrar till programmets mål.

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Insatser ska inte väljas ut för stöd från fonderna om de har byggts färdigt eller genomförts fullt ut innan ansökan om stöd inom programmet lämnades in till den förvaltande myndigheten, oavsett om alla relaterade betalningar har gjorts.

6.  Insatser ska inte väljas ut för stöd från fonderna om de har byggts färdigt eller genomförts fullt ut innan ansökan om stöd inom programmet lämnades in till den förvaltande myndigheten, oavsett om alla relaterade betalningar har gjorts. Denna punkt ska inte gälla för utgifter i samband med ersättning för extrakostnader i de yttersta randområdena inom ramen för EHFF eller för utgifter som finansieras genom särskilda extraanslag till de yttersta randområdena inom Eruf och ESF+.

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Skuldräntor, förutom avseende bidrag som ges i form av räntesubventioner eller subventioner av garantiavgifter.

a)  Skuldräntor, förutom avseende bidrag som ges i form av räntesubventioner eller subventioner av garantiavgifter, eller i samband med ekonomiska instrument som härrör från negativ ränta.

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Mervärdesskatt (nedan kallad moms), utom för insatser där den totala kostnaden understiger 5 000 000 euro.

utgår

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Behörighet för mervärdesskatt (nedan kallad moms) ska fastställas från fall till fall, utom för insatser där den totala kostnaden understiger 5 000 000 euro och för slutmottagares investeringar och utgifter.

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten får förkorta tidsfristen i första stycket till tre år när det gäller upprätthållande av investeringar eller bevarande av arbetstillfällen som skapats av små och medelstora företag.

Medlemsstaten får förkorta tidsfristen i första stycket till tre år i de vederbörligen motiverade fall som avses i leden a, b och c när det gäller bevarande av arbetstillfällen som skapats av små och medelstora företag.

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Punkterna 1 och 2 ska inte gälla för en insats som berörs av ett upphörande av en produktionsverksamhet på grund av en konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.

3.  Punkterna 1 och 2 ska inte gälla för programbidrag till eller från finansieringsinstrument eller en insats som berörs av ett upphörande av en produktionsverksamhet på grund av en konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För punkt 1 d ska förvaltningsavgifterna vara prestationsbaserade. Om organ som genomför en holdingfond och/eller särskilda fonder i enlighet med artikel 53.3 väljs ut genom direkt kontraktstilldelning får de belopp för förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter som betalas till organen och som kan deklareras som stödberättigande utgifter inte överstiga 5 % av de totala programbidrag som betalas ut till slutmottagarna i form av lån, kapitalinvesteringar eller investeringar i form av kapital likställt med eget kapital eller som avsätts enligt garantiavtal.

För punkt 1 d ska förvaltningsavgifterna vara prestationsbaserade. Under de första tolv månaderna av finansieringsinstrumentets genomförande är grundläggande ersättning för förvaltningskostnader och avgifter stödberättigande. Om organ som genomför en holdingfond och/eller särskilda fonder i enlighet med artikel 53.2 väljs ut genom direkt kontraktstilldelning får de belopp för förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter som betalas till organen och som kan deklareras som stödberättigande utgifter inte överstiga 5 % av de totala programbidrag som betalas ut till slutmottagarna i form av lån, kapitalinvesteringar eller investeringar i form av kapital likställt med eget kapital eller som avsätts enligt garantiavtal.

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det tröskelvärdet ska inte tillämpas om urvalet av organ som genomför finansieringsinstrument görs genom en konkurrensutsatt upphandling i enlighet med tillämplig lagstiftning och om den konkurrensutsatta upphandlingen visar att det finns behov av högre förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter.

Om urvalet av organ som genomför finansieringsinstrument görs genom en konkurrensutsatt upphandling i enlighet med tillämplig lagstiftning och om den konkurrensutsatta upphandlingen visar att det finns behov av högre förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter ska detta tröskelvärde vara prestationsbaserat.

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa lagligheten och korrektheten för de utgifter som ingår i de räkenskaper som lämnas in till kommissionen, och de ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga, upptäcka och korrigera samt rapportera oriktigheter, inklusive bedrägerier.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa lagligheten och korrektheten för de utgifter som ingår i de räkenskaper som lämnas in till kommissionen, och de ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga, upptäcka och korrigera samt rapportera oriktigheter, inklusive bedrägerier. Medlemsstaterna ska samarbeta fullt ut med Olaf.

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att övervakningssystemet och uppgifterna om indikatorerna är tillförlitliga och av god kvalitet.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att övervakningssystemet och uppgifterna om indikatorerna är oberoende, tillförlitliga och av god kvalitet.

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa rutiner för att säkerställa att klagomål som rör fonderna granskas effektivt. De ska på kommissionens begäran granska sådana klagomål som lämnats in till kommissionen och som faller inom tillämpningsområdet för deras program, samt informera kommissionen om resultaten av granskningarna.

Medlemsstaterna ska införa rutiner för att säkerställa att klagomål som rör fonderna granskas effektivt. Omfattningen av, samt reglerna och förfarandena för, sådana arrangemang ska vara medlemsstaternas ansvar i enlighet med deras institutionella och rättsliga ramar. De ska på kommissionens begäran granska sådana klagomål som lämnats in till kommissionen i enlighet med artikel 64.4a och som faller inom tillämpningsområdet för deras program, samt informera kommissionen om resultaten av granskningarna.

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att allt informationsutbyte mellan stödmottagarna och programmyndigheterna sker genom elektroniska system för datautbyte i enlighet med bilaga XII.

Medlemsstaterna ska säkerställa att allt informationsutbyte mellan stödmottagarna och programmyndigheterna sker genom användarvänliga elektroniska system för datautbyte i enlighet med bilaga XII.

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För program som får stöd från EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska det första stycket tillämpas från den 1 januari 2023.

För program som får stöd från EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska det första stycket tillämpas från den 1 januari 2022.

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 7 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det första stycket ska inte gälla för program enligt artikel [4 c vii] i ESF+-förordningen.

Det första stycket ska inte gälla för program enligt artikel [4.1 xi] i ESF+-förordningen.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  Kommissionen ska anta en genomförandeakt som fastställer det format som ska användas vid rapporteringen av oriktigheter i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 109.2, för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av den här artikeln.

11.  Kommissionen ska anta en genomförandeakt som fastställer det format som ska användas vid rapporteringen av oriktigheter i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 109.2, för att säkerställa enhetliga villkor och regler för genomförandet av den här artikeln.

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska försäkra sig om att medlemsstaterna har inrättat förvaltnings- och kontrollsystem som överensstämmer med den här förordningen och att dessa system fungerar effektivt under genomförandet av programmen. Kommissionen ska upprätta en revisionsstrategi och en revisionsplan som ska bygga på en riskbedömning.

Kommissionen ska försäkra sig om att medlemsstaterna har inrättat förvaltnings- och kontrollsystem som överensstämmer med den här förordningen och att dessa system fungerar effektivt och ändamålsenligt under genomförandet av programmen. Kommissionen ska upprätta en revisionsstrategi och en revisionsplan för medlemsstaterna som ska bygga på en riskbedömning.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionens revisioner ska genomföras inom tre kalenderår efter det att de räkenskaper som innefattar de berörda utgifterna har godtagits. Tidsfristen ska inte gälla för insatser där det finns misstanke om bedrägerier.

2.  Kommissionens revisioner ska genomföras inom två kalenderår efter det att de räkenskaper som innefattar de berörda utgifterna har godtagits. Tidsfristen ska inte gälla för insatser där det finns misstanke om bedrägerier.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Kommissionen ska informera den behöriga programmyndigheten om revisionen minst tolv arbetsdagar i förväg, utom i brådskande fall. Tjänstemän eller bemyndigade företrädare från medlemsstaten får delta i dessa revisioner.

a)  Kommissionen ska informera den behöriga programmyndigheten om revisionen minst femton arbetsdagar i förväg, utom i brådskande fall. Tjänstemän eller bemyndigade företrädare från medlemsstaten får delta i dessa revisioner.

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Kommissionen ska överlämna de preliminära granskningsresultaten till medlemsstatens behöriga myndighet, på minst ett av unionens officiella språk, inom tre månader efter revisionens sista dag.

c)  Kommissionen ska överlämna de preliminära granskningsresultaten till medlemsstatens behöriga myndighet, på minst ett av unionens officiella språk, inom två månader efter revisionens sista dag.

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Kommissionen ska överlämna revisionsrapporten, på minst ett av unionens officiella språk, inom tre månader efter att ha tagit emot ett fullständigt svar från medlemsstatens behöriga myndighet angående de preliminära granskningsresultaten.

d)  Kommissionen ska överlämna revisionsrapporten, på minst ett av unionens officiella språk, inom två månader efter att ha tagit emot ett fullständigt svar från medlemsstatens behöriga myndighet angående de preliminära granskningsresultaten. Medlemsstatens svar ska anses vara fullständigt om kommissionen inte har rapporterat att det saknas dokumentation inom två månader.

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får förlänga de frister som avses i led c och d med ytterligare tre månader.

Kommissionen får i vederbörligen motiverade fall förlänga de frister som avses i led c och d med ytterligare två månader.

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 63.6 ska kommissionen införa ett system för hantering av klagomål som bör vara tillgängligt för medborgare och intressenter.

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Revisionsmyndigheten ska vara en offentlig myndighet som är funktionellt oberoende av revisionsobjekten.

2.  Revisionsmyndigheten ska vara en offentlig eller privat myndighet som är funktionellt oberoende av den förvaltande myndigheten och de organ eller enheter till vilka funktioner har anförtrotts eller delegerats.

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  I ett elektroniskt system registrera och lagra de uppgifter om varje insats som behövs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroller och revisioner, samt säkerställa uppgifternas säkerhet, integritet och konfidentialitet och autentisering av användarna.

e)  I elektroniska system registrera och lagra de uppgifter om varje insats som behövs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroller och revisioner, samt säkerställa uppgifternas säkerhet, integritet och konfidentialitet och autentisering av användarna.

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För urvalet av insatser ska den förvaltande myndigheten fastställa och tillämpa icke-diskriminerande och tydliga kriterier och förfaranden som säkerställer jämställdhet samt beaktar Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, principen om hållbar utveckling och unionens miljöpolitik i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget.

För urvalet av insatser ska den förvaltande myndigheten fastställa och tillämpa icke-diskriminerande och tydliga kriterier och förfaranden som säkerställer jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar samt beaktar Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, principen om hållbar utveckling och unionens miljöpolitik i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  säkerställa att de utvalda insatserna är förenliga med programmet och faktiskt bidrar till att programmets särskilda mål uppnås,

a)  säkerställa att de utvalda insatserna är hållbara, förenliga med programmet och de territoriella strategierna, och faktiskt bidrar till att programmets särskilda mål uppnås,

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  säkerställa att de utvalda insatserna innebär det bästa förhållandet mellan stödbeloppet, den verksamhet som genomförs och förverkligandet av målen,

c)  säkerställa att de utvalda insatserna innebär ett lämpligt förhållande mellan stödbeloppet, den verksamhet som genomförs och förverkligandet av målen,

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  säkerställa att de utvalda insatser som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU48 är föremål för en miljökonsekvensbedömning eller ett screeningförfarande på grundval av kraven i det direktivet, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU49,

e)  säkerställa att de utvalda insatser som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU48 är föremål för en miljökonsekvensbedömning eller ett screeningförfarande och att bedömningen av alternativa lösningar samt ett heltäckande offentligt samråd vederbörligen har beaktats på grundval av kraven i det direktivet, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU49,

_________________

_________________

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 124, 25.4.2014, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 124, 25.4.2014, s. 1).

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  kontrollera att tillämplig lagstiftning har följts, om insatserna har påbörjats innan någon stödansökan har lämnats in till den förvaltande myndigheten,

f)  säkerställa att tillämplig lagstiftning har följts, om insatserna har påbörjats innan någon stödansökan har lämnats in till den förvaltande myndigheten,

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j)  säkerställa klimatsäkring av investeringar i infrastruktur med en förväntad livslängd på minst fem år.

j)  säkerställa klimatsäkring, innan investeringsbeslut fattas, av investeringar i infrastruktur med en förväntad livslängd på minst fem år samt se till att man tillämpar principen om energieffektivitet först.

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Den förvaltande myndigheten får i vederbörligen motiverade fall besluta att bidra med upp till 5 % av ett programs ekonomiska anslag inom ramen för Eruf och ESF+ till specifika projekt inom den behöriga medlemsstaten i Horisont Europa, inklusive de som väljs ut i den andra fasen, förutsatt att dessa specifika projekt bidrar till programmålen i denna medlemsstat.

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  När den förvaltande myndigheten väljer ut ett insats av strategisk betydelse ska den omedelbart informera kommissionen och förse kommissionen med all relevant information om insatsen.

6.  När den förvaltande myndigheten väljer ut en insats av strategisk betydelse ska den inom en månad informera kommissionen och förse kommissionen med all relevant information om insatsen, inklusive en kostnads-nyttoanalys.

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  säkerställa, om medel finns tillgängliga, att stödmottagaren får hela det förfallna beloppet inom 90 dagar från den dag då stödmottagaren lämnar in sin betalningsansökan,

b)  säkerställa, för förfinansiering och delutbetalningar, att stödmottagaren får hela det utestående beloppet för kontrollerade utgifter inom 60 dagar från den dag då stödmottagaren lämnar in sin betalningsansökan,

Ändringsförslag    297

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Utarbetande och inlämning av betalningsansökningar till kommissionen i enlighet med artiklarna 85 och 86.

a)  Utarbetande och inlämning av betalningsansökningar till kommissionen i enlighet med artiklarna 85 och 86 och med beaktande av de revisioner som har utförts av, eller under överinseende av, revisionsmyndigheten.

Ändringsförslag    298

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Upprättande av räkenskaperna i enlighet med artikel 92 och registrering av alla delar av räkenskaperna i ett elektroniskt system.

b)  Upprättande av och redogörelse för räkenskaperna, med bekräftelse av deras fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet, i enlighet med artikel 92 och registrering av alla delar av räkenskaperna i ett elektroniskt system.

Ändringsförslag    299

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Revisionen ska utföras enligt den tillämpliga standarden vid den tidpunkt då den granskade insatsen överenskoms, om inte nya standarder är mer förmånliga för stödmottagaren.

Ändringsförslag    300

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  Om oegentligheter som föranleder straffavgifter påvisas under revisionen av en insats får detta inte leda till att kontrollens omfattning eller de finansiella korrigeringarna utsträcks utöver de utgifter som omfattas av räkenskapsåret för den granskade utgiften.

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Revisionsmyndigheten ska utarbeta en revisionsstrategi som bygger på en riskbedömning, med beaktande av den beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem som föreskrivs i artikel 63.9, och som omfattar systemrevisioner och insatsrevisioner. Revisionsstrategin ska omfatta systemrevisioner av nyligen utsedda förvaltande myndigheter och myndigheter som sköter redovisningstjänsten inom nio månader efter deras första verksamhetsår. Revisionsstrategin ska utarbetas i enlighet med mallen i bilaga XVIII och den ska uppdateras årligen, efter den första årliga kontrollrapporten och revisionsuttalandet som lämnats till kommissionen. Den kan omfatta ett eller flera program.

1.  Revisionsmyndigheten ska, efter samråd med den förvaltande myndigheten, utarbeta en revisionsstrategi som bygger på en riskbedömning, med beaktande av den beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem som föreskrivs i artikel 63.9, och som omfattar systemrevisioner och insatsrevisioner. Revisionsstrategin ska omfatta systemrevisioner av nyligen utsedda förvaltande myndigheter och myndigheter som sköter redovisningstjänsten. Revisionen ska utföras inom nio månader efter deras första verksamhetsår. Revisionsstrategin ska utarbetas i enlighet med mallen i bilaga XVIII och den ska uppdateras årligen, efter den första årliga kontrollrapporten och revisionsuttalandet som lämnats till kommissionen. Den kan omfatta ett eller flera program. I sin revisionsstrategi får revisionsmyndigheten fastställa en gräns för samordnad granskning.

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ett förlikningsförfarande ska införas för fall där kommissionen och en medlemsstat är oeniga om revisionsresultaten.

Ändringsförslag    303

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen och revisionsmyndigheterna ska först använda all information och alla register i det elektroniska system som avses i artikel 66.1 e, inklusive resultat av förvaltningskontroller, och de ska enbart begära och erhålla ytterligare handlingar och revisionsbevis från de berörda stödmottagarna om de efter en yrkesmässig bedömning anser att så krävs för att dra robusta revisionsslutsatser.

Kommissionen och revisionsmyndigheterna ska först använda all information och alla register i de elektroniska system som avses i artikel 66.1 e, inklusive resultat av förvaltningskontroller, och de ska enbart begära och erhålla ytterligare handlingar och revisionsbevis från de berörda stödmottagarna om de efter en yrkesmässig bedömning anser att så krävs för att dra robusta revisionsslutsatser.

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den förvaltande myndigheten ska genomföra förvaltningskontroller på plats i enlighet med artikel 68.1 endast hos organ som genomför finansieringsinstrumentet och, när det gäller garantifonder, hos organ som ger de underliggande nya lånen.

1.  Den förvaltande myndigheten ska genomföra förvaltningskontroller på plats i enlighet med artikel 68.1 endast hos organ som genomför finansieringsinstrumentet och, när det gäller garantifonder, hos organ som ger de underliggande nya lånen. Om finansieringsinstrumentet omfattar kontrollrapporter som styrker betalningsansökan, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 127 i finansieringsförordningen, behöver den förvaltande myndigheten inte utföra förvaltningskontroller på plats.

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EIB och andra internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare ska dock lämna kontrollrapporter som stöder betalningsansökningarna till den förvaltande myndigheten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Revisionsmyndigheten ska genomföra systemrevisioner och insatsrevisioner i enlighet med artiklarna 71, 73 eller 77 hos de organ som genomför finansieringsinstrumentet och, när det gäller garantifonder, hos organ som beviljar de underliggande nya lånen.

3.  Revisionsmyndigheten ska genomföra systemrevisioner och insatsrevisioner i enlighet med artiklarna 71, 73 eller 77 hos de organ som genomför finansieringsinstrumentet och, när det gäller garantifonder, hos organ som beviljar de underliggande nya lånen. Om finansieringsinstrumentet ger revisionsmyndigheten en årlig revisionsrapport som utarbetats av dess externa revisorer i slutet av varje kalenderår och omfattar de delar som ingår i bilaga XVII, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 127 i finansieringsförordningen, behöver revisionsmyndigheten inte genomföra ytterligare revisioner.

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Inom ramen för garantifonderna får de organ som ansvarar för programrevisionen endast utföra kontroller eller revisioner av organ som tillhandahåller underliggande lån när en eller flera av följande situationer uppstår:

 

a) Verifikationer avseende stöd från ett finansieringsinstrument till slutmottagare är inte tillgängliga hos den förvaltande myndigheten eller hos organen som genomför finansieringsinstrumenten.

 

b) Det finns bevis för att de dokument som är tillgängliga hos den förvaltande myndigheten eller de organ som genomför finansieringsinstrumenten inte ger en sanningsenlig och korrekt bild av stödet.

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar bestämmelserna om statligt stöd ska den förvaltande myndigheten se till att alla verifikat som rör en insats som får stöd av fonderna bevaras på lämplig nivå under fem år räknat från den 31 december det år då den förvaltande myndigheten gjorde den sista utbetalningen till stödmottagaren.

1.  Utan att det påverkar bestämmelserna om statligt stöd ska den förvaltande myndigheten se till att alla verifikat som rör en insats som får stöd av fonderna bevaras på lämplig nivå under tre år räknat från den 31 december det år då den förvaltande myndigheten gjorde den sista utbetalningen till stödmottagaren.

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Den förvaltande myndigheten får besluta att den period som handlingar måste bevaras får förkortas i förhållande till stödmottagarnas riskprofil och storlek.

Ändringsförslag    310

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förfinansieringen för varje fond ska, om medel finns tillgängliga, betalas i årliga delbetalningar före den 1 juli varje år enligt följande:

Förfinansieringen för varje fond ska betalas i årliga delbetalningar före den 1 juli varje år enligt följande:

Ändringsförslag    311

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  2022: 0,5 %.

b)  2022: 0,7 %.

Ändringsförslag    312

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  2023: 0,5 %.

c)  2023: 1 %.

Ändringsförslag    313

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  2024: 0,5 %.

d)  2024: 1,5 %.

Ändringsförslag    314

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  2025: 0,5 %.

e)  2025: 2 %.

Ändringsförslag    315

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  2026: 0,5 %

f)  2026: 2 %.

Ändringsförslag    316

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Beloppet för tekniskt stöd, beräknat i enlighet med artikel 31.2.

b)  Beloppet för tekniskt stöd, beräknat i enlighet med artikel 31.

Ändringsförslag    317

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  I fråga om statligt stöd får betalningsansökan omfatta de förskott som stödbeviljande organ betalar ut till den stödberättigade om följande kumulativa villkor är uppfyllda: de omfattas av en bankgaranti eller motsvarande, de överstiger inte 40 % av det totala stödbeloppet till en stödmottagare för en given insats och de täcks av utgifter som stödmottagarna haft och som styrks med kvitterade fakturor inom tre år.

Ändringsförslag    318

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 53.2 ska betalningsansökningar som lämnas in i enlighet med bilaga XIX omfatta de totala belopp som har betalats ut eller, när det gäller garantier, de belopp som avsatts enligt garantiavtal, av den förvaltande myndigheten till stödmottagare enligt artikel 62.1 a, b och c.

1.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 53.1 ska betalningsansökningar som lämnas in i enlighet med bilaga XIX omfatta de totala belopp som har betalats ut eller, när det gäller garantier, de belopp som avsatts enligt garantiavtal, av den förvaltande myndigheten till stödmottagare enligt artikel 62.1 a, b och c.

Ändringsförslag    319

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 53.3 ska betalningsansökningar som omfattar utgifter för finansieringsinstrument lämnas in i enlighet med följande:

2.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 53.2 ska betalningsansökningar som omfattar utgifter för finansieringsinstrument lämnas in i enlighet med följande:

Ändringsförslag    320

Förslag till förordning

Artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Under förutsättning att det finns medel tillgängliga ska kommissionen göra mellanliggande betalningar senast 60 dagar efter den dag då en betalningsansökan tagits emot av kommissionen.

1.  Kommissionen ska göra mellanliggande betalningar senast 60 dagar efter den dag då en betalningsansökan tagits emot av kommissionen.

Ändringsförslag    321

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Det finns bevis som tyder på en allvarlig brist men inga korrigerande åtgärder har vidtagits.

a)  Det finns bevis för en allvarlig brist men inga korrigerande åtgärder har vidtagits.

Ändringsförslag    322

Förslag till förordning

Artikel 91 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Medlemsstaten har underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel 15.6.

utgår

Ändringsförslag    323

Förslag till förordning

Artikel 99 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska dra tillbaka belopp i ett program som inte används för förfinansiering i enlighet med artikel 84 eller för vilka en betalningsansökan inte har lämnats in i enlighet med artiklarna 85 och 86 senast den 26 december det andra kalenderåret efter det år då budgetåtagandena gjordes för åren 20212026.

1.  Kommissionen ska dra tillbaka belopp i ett program som inte används för förfinansiering i enlighet med artikel 84 eller för vilka en betalningsansökan inte har lämnats in i enlighet med artiklarna 85 och 86 senast den 31 december det tredje kalenderåret efter det år då budgetåtagandena gjordes för åren 2021-2026.

Ändringsförslag    324

Förslag till förordning

Artikel 99 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det belopp som ska omfattas av förfinansiering eller betalningsansökningar inom den frist som anges i punkt 1 när det gäller budgetåtagandet 2021 ska vara 60 % av det åtagandet. Vid beräkningen av de belopp som ska omfattas under åren 2022–2025 ska 10 % av 2021 års budgetåtagande läggas till de årliga budgetåtagandena för de åren.

utgår

Ändringsförslag    325

Förslag till förordning

Artikel 99 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den del av åtagandena som fortfarande är öppen den 31 december 2029 ska dras tillbaka återtas om garantipaketet och den slutliga prestationsrapporten för program som får stöd från ESF+, Eruf och Sammanhållningsfonden inte har lämnats in till kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 38.1.

3.  Den del av åtagandena som fortfarande är öppen den 31 december 2030 ska dras tillbaka om garantipaketet och den slutliga prestationsrapporten för program som får stöd från ESF+, Eruf och Sammanhållningsfonden inte har lämnats in till kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 38.1.

Ändringsförslag    326

Förslag till förordning

Artikel 100 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  som det inte har varit möjligt att i rätt tid göra en betalningsansökan för på grund av förseningar på unionsnivå i upprättandet av den rättsliga och administrativa ramen för medlen för perioden 2021–2027.

Ändringsförslag    327

Förslag till förordning

Artikel 101 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaten ska inom en månad godkänna det belopp som ska dras tillbaka eller lämna sina synpunkter.

2.  Medlemsstaten ska inom två månader godkänna det belopp som ska dras tillbaka eller lämna sina synpunkter.

Ändringsförslag    328

Förslag till förordning

Artikel 102 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska stödja målet Investering för sysselsättning och tillväxt i alla regioner som motsvarar nivå 2 i den gemensamma nomenklatur för statistiska territoriella enheter (nedan kallad Nuts 2-regioner) som inrättats genom förordning (EG) nr 1059/2003, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 868/2014.

1.  Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska stödja målet Investering för sysselsättning och tillväxt i alla regioner som motsvarar nivå 2 i den gemensamma nomenklatur för statistiska territoriella enheter (nedan kallad Nuts 2-regioner) som inrättats genom förordning (EG) nr 1059/2003, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2016/2066.

Ändringsförslag    329

Förslag till förordning

Artikel 103 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som är tillgängliga för budgetåtaganden för åren 2021–2027 ska uppgå till 330 624 388 630 euro i 2018 års priser.

De medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som är tillgängliga för budgetåtaganden för åren 2021–2027 ska uppgå till 378 097 000 000 euro i 2018 års priser.

 

(Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra det belopp som finns tillgängligt för perioden 2014–2020, med nödvändiga ökningar, i enlighet med Europaparlamentets ståndpunkt om den fleråriga finansieringsramen för 2021‑2027. Denna ändring kommer att kräva följdjusteringar av beräkningarna i bilaga XXII.)

Ändringsförslag    330

Förslag till förordning

Artikel 103 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta ett beslut om årlig fördelning per medlemsstat av de samlade medlen inom målet Investering för sysselsättning tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete samt en förteckning över stödberättigade regioner i enlighet med den metod som anges i bilaga XXII.

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta ett beslut om årlig fördelning per medlemsstat av de samlade medlen inom målet Investering för sysselsättning tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete samt en förteckning över stödberättigade regioner i enlighet med den metod som anges i bilaga XXII. Det minsta totala anslaget från fonderna, på nationell nivå, bör motsvara 76 % av den budget som anslagits till varje medlemsstat eller region under perioden 2014-2020.

Ändringsförslag    331

Förslag till förordning

Artikel 103 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Med tanke på den särskilda betydelse för gränsöverskridande och transnationellt samarbete, och för de yttersta randområdena, som medlen inom sammanhållningspolitiken har, bör inte behörighetskriterierna för dessa vara mindre fördelaktiga än för perioden 2014–2020, och man bör säkerställa största möjliga kontinuitet med befintliga program.

 

(Denna ändring kommer att kräva följdjusteringar av beräkningarna i bilaga XXII.)

Ändringsförslag    332

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska uppgå till 97,5 % av de samlade medlen (dvs. till 322 194 388 630 euro) och de ska fördelas på följande sätt:

1.  Medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska uppgå till 97 % av de samlade medlen (dvs. till 366 754 000 000 euro i 2018 års priser) Av detta belopp ska 5 900 000 000 euro avsättas för barngarantin från resurserna i ESF+. De återstående medlen på 360 854 000 000 euro (i 2018 års priser) ska fördelas på följande sätt.

Ändringsförslag    333

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  61,6 % (dvs. 198 621 593 157 euro) till mindre utvecklade regioner.

a)  61,6 % (dvs. 222 453 894 000 euro) till mindre utvecklade regioner.

Ändringsförslag    334

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  14,3 % (dvs. 45 934 516 595 euro) till övergångsregioner.

b)  14,3 % (dvs. 51 446 129 000 euro) till övergångsregioner.

Ändringsförslag    335

Förslag till förordning

Artikel 104 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  10,8 % (dvs. 34 842 689 000 euro) till mer utvecklade regioner.

c)  10,8 % (dvs. 39 023 410 000 euro) till mer utvecklade regioner.

Ändringsförslag    336

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  12,8 % (dvs. 41 348 556 877 euro) till medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden.

d)  12,8 % (dvs. 46 309 907 000 euro) till medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag    337

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  0,4 % (dvs. 1 447 034 001 euro) som tilläggsfinansiering för de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget och för de Nuts 2-regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt.

e)  0,4 % (dvs. 1 620 660 000 euro) som tilläggsfinansiering för de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget och för de Nuts 2-regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt.

Ändringsförslag    338

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillgängliga medel för ESF+ inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska vara 88 646 194 590 euro.

Tillgängliga medel för ESF+ ska vara 28,8 % av resurserna inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt (dvs. 105 686 000 000 euro i 2018 års priser). Det inkluderar inte finansieringsramen för delen för sysselsättning och social innovation och delen för hälsa.

Ändringsförslag    339

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den tilläggsfinansiering för de yttersta randområdena som avses i punkt 1 e och som tilldelats ESF+ ska uppgå till 376 928 934 euro.

Den tilläggsfinansiering för de yttersta randområdena som avses i punkt 1 e och som tilldelats ESF+ ska uppgå till 0,4 % av de medel som anges i första stycket (dvs. 424 296 054 euro i 2018 års priser).

Ändringsförslag    340

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det stödbelopp från Sammanhållningsfonden som ska överföras till FSE ska uppgå till 10 000 000 000 euro. Det ska enbart användas till transportinfrastrukturprojekt som genomförs genom särskilda ansökningsomgångar i enlighet med förordning (EU) [number of new CEF Regulation] i de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden.

Det stödbelopp från Sammanhållningsfonden som ska överföras till FSE ska uppgå till 4 000 000 000 euro i 2018 års priser. Det ska användas till transportinfrastrukturprojekt, med hänsyn till medlemsstaternas och regionernas behov av infrastrukturinvesteringar, som genomförs genom särskilda ansökningsomgångar i enlighet med förordning (EU) [number of new CEF Regulation] i enbart de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag    341

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

30 % av de medel som överförts till FSE ska vara tillgängliga omedelbart efter det att de förts över till de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för att finansiera transportinfrastrukturprojekt i enlighet med förordning (EU) [the new CEF Regulation].

utgår

Ändringsförslag    342

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 4 – stycke 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regler som gäller för transportsektorn enligt förordning (EU) [new CEF Regulation] ska tillämpas i de särskilda ansökningsomgångar som avses i första stycket. Fram till den 31 december 2023 ska urvalet av de projekt som är berättigade till finansiering respektera de nationella anslagen inom ramen för Sammanhållningsfonden när det gäller 70 % av de medel som förts över till FSE.

Regler som gäller för transportsektorn enligt förordning (EU) [new CEF Regulation] ska tillämpas i de särskilda ansökningsomgångar som avses i första stycket. Fram till den 31 december 2023 ska urvalet av de projekt som är berättigade till finansiering respektera de nationella anslagen inom ramen för Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag    343

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 500 000 000 euro anslås till Europeiska stadsinitiativet, under kommissionens direkta eller indirekta förvaltning.

5.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 560 000 000 euro i 2018 års priser anslås till Europeiska stadsinitiativet, under kommissionens direkta eller indirekta förvaltning.

Ändringsförslag    344

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 175 000 000 euro anslås till transnationellt samarbete som stöder innovativa lösningar under direkt eller indirekt förvaltning.

6.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 196 000 000 euro i 2018 års priser anslås till transnationellt samarbete som stöder innovativa lösningar under direkt eller indirekt förvaltning.

Ändringsförslag    345

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå till 2,5 % av de samlade medel som är tillgängliga för budgetåtaganden från fonderna för åren 2021–2027 (dvs. totalt 8 430 000 000 euro).

7.  Medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå till 3 % av de samlade medel som är tillgängliga för budgetåtaganden från fonderna för åren 2021–2027 (dvs. totalt 11 343 000 000 euro i 2018 års priser).

Ändringsförslag    346

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  högst 15 % av de totala anslagen för mindre utvecklade regioner till övergångsregioner eller till mer utvecklade regioner samt från övergångsregioner till mer utvecklade regioner,

a)  högst 5 % av de totala anslagen för mindre utvecklade regioner till övergångsregioner eller till mer utvecklade regioner samt från övergångsregioner till mer utvecklade regioner,

Ändringsförslag    347

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  70 % för mindre utvecklade regioner,

a)  85 % för mindre utvecklade regioner,

Ändringsförslag    348

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  55 % för övergångsregioner, och

b)  65 % för övergångsregioner, och

Ändringsförslag    349

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  40 % för mer utvecklade regioner.

c)  50 % för mer utvecklade regioner.

Ändringsförslag    350

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den medfinansieringsgrad som fastställs i led a ska även gälla för de yttersta randområdena.

Den medfinansieringsgrad som fastställs i led a ska även gälla för de yttersta randområdena och till de särskilda tilläggsanslagen för de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    351

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medfinansieringsgraden för Sammanhållningsfonden får för varje prioritering inte överskrida 70 %.

Medfinansieringsgraden för Sammanhållningsfonden får för varje prioritering inte överskrida 85 %.

Ändringsförslag    352

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I ESF+-förordningen får en högre medfinansieringsgrad fastställas för prioriteringar som stöder innovativa åtgärder i enlighet med artikel [14] i den förordningen.

I ESF+-förordningen får i vederbörligen motiverade fall en högre medfinansieringsgrad på upp till 90 % fastställas för prioriteringar som stöder innovativa åtgärder i enlighet med artikel [13] och artikel [4.1 x och xi)] i den förordningen, eller program som avser åtgärder mot materiell fattigdom i enlighet med artikel [9], stöd till ungdomsarbetslöshet i enlighet med artikel [10], en europeisk barngaranti i enlighet med artikel [10a] och transnationellt samarbete i enlighet med artikel [11b].

Ändringsförslag    353

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medfinansieringsgraden för Interregprogram får inte överstiga 70 %.

Medfinansieringsgraden för Interregprogram får inte överstiga 85 %.

Ändringsförslag    354

Förslag till förordning

Artikel 107

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 108 med avseende på att ändra bilagorna till den här förordningen i syfte att göra anpassningar till förändringar som sker under programperioden när det gäller icke-väsentliga delar av denna förordning, utom bilagorna III, IV, X och XXII.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 108 med avseende på att ändra bilagorna till den här förordningen i syfte att göra anpassningar till förändringar som sker under programperioden när det gäller icke-väsentliga delar av denna förordning, utom bilagorna III, IV, X och XXII. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 108 för att ändra delegerad förordning (EU) 204/2014 i enlighet med vad som anges i artikel 6.3 i denna förordning.

Ändringsförslag    355

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 63.10, 73.4, 88.4, 89.4 och 107 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3, 63.10, 73.4, 88.4, 89.4 och 107 ska ges till kommissionen från och med den dag då denna förordning träder i kraft fram till den 31 december 2027.

Ändringsförslag    356

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 63.10, 73.4, 88.4 och 89.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.3, 63.10, 73.4, 88.4, 89.4 och 107 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    357

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 63.10, 73.4, 88.4, 89.4 och 107 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3, 63.10, 73.4, 88.4, 89.4 och 107 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    358

Förslag till förordning

Artikel 110

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förordning (EU) nr 1303/2013 och varje akt som är tillämplig på programperioden 2014–2020 ska fortsätta att tillämpas på program och insatser som får stöd från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF under den perioden.

Förordning (EU) nr 1303/2013 och varje akt som är tillämplig på programperioden 2014–2020 ska fortsätta att tillämpas på program och insatser som får stöd från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden, Ejflu och EHFF under den perioden.

Ändringsförslag    359

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 1” – rad 1 – kolumn 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

001  Investeringar i fasta tillgångar i mikroföretag, direkt kopplade till forskning och innovation

001  Investeringar i fasta tillgångar i mikroföretag, direkt kopplade till forskning och innovation eller kopplade till konkurrenskraft

Ändringsförslag    360

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 1” – rad 2 – kolumn 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

002  Investeringar i fasta tillgångar i små och medelstora företag (inklusive privata forskningscentrum), direkt kopplade till forskning och innovation

002  Investeringar i fasta tillgångar i små och medelstora företag (inklusive privata forskningscentrum), direkt kopplade till forskning och innovation eller kopplade till konkurrenskraft

Ändringsförslag    361

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 1” – rad 4 – kolumn 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

004  Investeringar i immateriella tillgångar i mikroföretag, direkt kopplade till forskning och innovation

004  Investeringar i immateriella tillgångar i mikroföretag, direkt kopplade till forskning och innovation eller kopplade till konkurrenskraft

Ändringsförslag    362

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 1” – rad 5 – kolumn 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

005  Investeringar i immateriella tillgångar i små och medelstora företag (inklusive privata forskningscentrum), direkt kopplade till forskning och innovation

005  Investeringar i immateriella tillgångar i små och medelstora företag (inklusive privata forskningscentrum), direkt kopplade till forskning och innovation eller kopplade till konkurrenskraft

Ändringsförslag    363

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 2” – rad 35 – kolumn 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

035  Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker: översvämningar (inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastrukturer för katastrofhantering)

035  Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker: översvämningar och jordskred (inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastrukturer för katastrofhantering)

Ändringsförslag    364

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 2” – rad 43 – kolumn 1

 

Kommissionens förslag

043

Hantering av hushållsavfall: mekanisk biologisk behandling, värmebehandling

0%

100%

Ändringsförslag

 

utgår

 

 

Ändringsförslag    365

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 3” – rad 56 – kolumn 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

056  Nybyggda motorvägar och vägar - TEN-T-stomnätet

056  Nybyggda motorvägar, broar och vägar - TEN-T-stomnätet

Ändringsförslag    366

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 3” – rad 57 – kolumn 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

057  Nybyggda motorvägar och vägar - övergripande TEN-T-nätet

057  Nybyggda motorvägar, broar och vägar - övergripande TEN-T-nätet

Ändringsförslag    367

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 3” – rad 60– kolumn 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

060  Ombyggda eller förbättrade motorvägar och vägar - TEN-T-stomnätet

060  Ombyggda eller förbättrade motorvägar, broar och vägar – TEN‑T‑stomnätet

Ändringsförslag    368

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 3” – rad 61 – kolumn 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

061  Ombyggda eller förbättrade motorvägar och vägar – övergripande TEN‑T-nätet

061  Ombyggda eller förbättrade motorvägar, broar och vägar - övergripande TEN-T-nätet

Ändringsförslag    369

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 5” – rad 128 – kolumn 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

128  Skydd, utveckling och främjande av offentliga turismtillgångar och därmed sammanhängande turisttjänster

128  Skydd, utveckling och främjande av offentliga turismtillgångar och turisttjänster

Ändringsförslag    370

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 5” – rad 130 – kolumn 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

130  Skydd, utveckling och främjande av naturarv och ekoturism

130  Skydd, utveckling och främjande av naturarv och ekoturism utom Natura 2000-områden

Ändringsförslag    371

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 3 – kolumn ”INTEGRERAD TERRITORIELL INVESTERING (ITI)” – rad 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Städer och förorter

Städer och förorter och anslutande landsbygdsområden

Ändringsförslag    372

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 3 – kolumn ”INTEGRERAD TERRITORIELL INVESTERING (ITI)” – rad 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Glest bebodda områden

Landsbygdsområden och glest bebodda områden

Ändringsförslag    373

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 3 – kolumn ”LOKALT LEDD UTVECKLING (LLU)” – rad 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Städer och förorter

Städer och förorter och anslutande landsbygdsområden

Ändringsförslag    374

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 3 – kolumn ”LOKALT LEDD UTVECKLING (LLU)” – rad 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Glest bebodda områden

Landsbygdsområden och glest bebodda områden

Ändringsförslag    375

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 3 – kolumn ”Annan typ av territoriellt verktyg inom politiskt mål 5 – rad 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Städer och förorter

Städer och förorter och anslutande landsbygdsområden

Ändringsförslag    376

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 3 – kolumn ”Annan typ av territoriellt verktyg inom politiskt mål 5 – rad 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Glest bebodda områden

Landsbygdsområden och glest bebodda områden

Ändringsförslag    377

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 4 – rad 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17  Hotell- och restaurangverksamhet

17  Turism, hotell- och restaurangverksamhet

Ändringsförslag    378

Förslag till förordning

Bilaga II – tabell ”Övergripande nödvändiga villkor – artikel 11.1” – rad 6 – kolumn 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förekomsten av en nationell ram för genomförande av konventionen som inkluderar följande:

Förekomsten av en nationell ram för genomförande av konventionen som inkluderar följande:

1.  Syften med mätbara mål, datainsamling och övervakningsmekanism.

1.  Syften med mätbara mål, datainsamling och övervakningsmekanismer, som är tillämpliga över alla politiska mål.

2.  Arrangemang för att säkerställa att politik, lagstiftning och standarder avseende tillgänglighet verkligen kommer till uttryck i förberedelserna och genomförandet av programmen.

2.  Arrangemang för att säkerställa att politik, lagstiftning och standarder avseende tillgänglighet verkligen kommer till uttryck i förberedelserna och genomförandet av programmen i enlighet med bestämmelserna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och tas med bland kriterierna och skyldigheterna för projekturval.

 

2a.  Arrangemang för rapportering till övervakningskommittén om att de insatser som stöds av fonderna överensstämmer med konventionen.

 

 

 

Ändringsförslag    379

Förslag till förordning

Bilaga II – tabell ”Övergripande nödvändiga villkor – artikel 11.1” – rad 6a (ny)

 

 

Ändringsförslag

Genomförande av principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter som bidrar till verklig social konvergens och sammanhållning i EU.

Arrangemang på nationell nivå för att säkerställa ett korrekt genomförande av principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter som bidrar till uppåtgående social konvergens och sammanhållning i EU, särskilt de principer som förhindrar orättvis konkurrens på den inre marknaden.

Ändringsförslag    380

Förslag till förordning

Bilaga II – tabell ”Övergripande nödvändiga villkor – artikel 11.1” – rad 6b (ny)

 

 

Ändringsförslag

Effektiv tillämpning av partnerskapsprincipen.

Det finns en ram för att alla partner ska kunna spela en fullvärdig roll i utarbetandet, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av program, vilken omfattar följande:

 

1.  Arrangemang för att säkerställa transparenta förfaranden för att involvera partner.

 

2.  Arrangemang för spridning och utlämnande av information som är relevant för partner för att de ska kunna förbereda och följa upp möten.

 

3.  Stöd för att stärka partner och bygga upp kapacitet.

Ändringsförslag    381

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 2” – rad 2 – kolumn 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En nationell energi- och klimatplan antas och innehåller följande:

En nationell energi- och klimatplan som uppfyller målet i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C antas och innehåller följande:

1.  Alla delar som krävs enligt mallen i bilaga I till förordningen om styrningen av energiunionen.

1.  Alla delar som krävs enligt mallen i bilaga I till förordningen om styrningen av energiunionen.

2.  En vägledande beskrivning av planerade finansiella resurser och mekanismer för åtgärder som främjar koldioxidsnål energi.

2.  En beskrivning av planerade finansiella resurser och mekanismer för åtgärder som främjar koldioxidsnål energi.

Ändringsförslag    382

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 2” – rad 4 – kolumn 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eruf och Sammanhållningsfonden:

Eruf och Sammanhållningsfonden:

2.4   Främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot katastrofer i samband med klimatförändringar

2.4   Främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot katastrofer i samband med klimatförändringar och strukturförändringar

Ändringsförslag    383

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 2” – rad 7 – kolumn 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En ram för prioriterade åtgärder i enlighet med artikel 8 i direktiv 92/43/EEG finns på plats och inkluderar följande:

En ram för prioriterade åtgärder i enlighet med artikel 8 i direktiv 92/43/EEG finns på plats och inkluderar följande:

1.  Alla delar som krävs enligt den mall för ramen för prioriterade åtgärder för 2021–2027 som kommissionen och medlemsstaterna kommit överens om.

1.  Alla delar som krävs enligt den mall för ramen för prioriterade åtgärder för 2021–2027 som kommissionen och medlemsstaterna kommit överens om, inbegripet prioriterade åtgärder och en uppskattning av finansieringsbehoven.

2.  Kartläggning av prioriterade åtgärder och en uppskattning av finansieringsbehoven.

 

Ändringsförslag    384

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 2 – punkt 3.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.2 Utveckla en hållbar, klimattålig, smart, säker och intermodal TEN-T

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    385

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 4 – punkt 3.2 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a.  Förutsätter att social, ekonomisk och territoriell sammanhållning säkerställs, och att felande länkar i högre grad åtgärdas och flaskhalsar i TEN‑T‑nätet avlägsnas, vilket även betyder investeringar i hård infrastruktur.

Ändringsförslag    386

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 4 – punkt 3.2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inkluderar en ekonomisk motivering av de planerade investeringarna, understödd av en robust efterfrågeanalys och trafikmodellering, som bör ta hänsyn till de förväntade effekterna av avregleringen av järnvägstrafiken.

1.  Inkluderar en ekonomisk motivering av de planerade investeringarna, understödd av en robust efterfrågeanalys och trafikmodellering, som bör ta hänsyn till de förväntade effekterna av öppnandet av marknaderna för järnvägstjänster.

Ändringsförslag    387

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 4 – punkt 3.2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Återspeglar luftkvalitetsplaner, med särskilt beaktande av nationella planer för minskning av koldioxidutsläppen.

2.  Återspeglar luftkvalitetsplaner, med särskilt beaktande av nationella strategier för minskade utsläpp i transportsektorn.

Ändringsförslag    388

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 4 – punkt 3.2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inkluderar investeringar i korridorerna för TEN-T:s stomnät, enligt definitionen i förordning (EU) nr 1316/2013, i linje med respektive arbetsplan för TEN-T.

3.  Inkluderar investeringar i korridorerna för TEN-T:s stomnät, enligt definitionen i förordning (EU) nr 1316/2013, i linje med respektive arbetsplan för TEN-T liksom i förväg identifierade avsnitt i det heltäckande nätet.

Ändringsförslag    389

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 4 – punkt 3.2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Säkerställa komplementariteten för investeringar utöver TEN-T:s stomnät genom att tillhandahålla tillräcklig konnektivitet för regioner och lokalsamhällen till TEN-T:s stomnät och dess knutpunkter.

4.  Säkerställa komplementariteten för investeringar utöver TEN-T:s stomnät genom att tillhandahålla tillräcklig konnektivitet för stadsnät, regioner och lokalsamhällen till TEN-T:s stomnät och dess knutpunkter.

Ändringsförslag    390

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 4 – punkt 3.2 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Främjar hållbara regionala och gränsöverskridande turisminitiativ som gynnar både turister och invånare, exempelvis sammanlänkning av EuroVelo-nätet med det transeuropeiska järnvägsnätet.

Ändringsförslag    391

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 1 – kolumn 2 – led ESF

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ESF:

ESF:

4.1.1  Förbättra tillgången till sysselsättning för alla arbetssökande, inbegripet ungdomar och personer som står utanför arbetskraften samt främja företagande och den sociala ekonomin

4.1.1  Förbättra tillgången till sysselsättning för alla arbetssökande, särskilt för ungdomar, långtidsarbetslösa och personer som står utanför arbetskraften samt främja företagande och den sociala ekonomin

4.1.2  Modernisera arbetsmarknadens institutioner och tjänster för att säkerställa snabb och skräddarsydd hjälp och stöd till matchning, övergångar och rörlighet på arbetsmarknaden

4.1.2  Modernisera arbetsmarknadens institutioner och tjänster för att bedöma och förutse kompetensbehov och säkerställa snabb och skräddarsydd hjälp och stöd till matchning, övergångar och rörlighet på arbetsmarknaden

Ändringsförslag    392

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 2 – kolumn 2 – led ESF

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ESF:

ESF:

4.1.3  Främja en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv inklusive tillgång till barnomsorg, en sund och väl anpassad arbetsmiljö som motverkar hälsorisker, arbetstagarnas anpassning till förändringar och ett hälsosamt och aktivt åldrande

4.1.3  Främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv inklusive tillgång till barnomsorg, en sund och väl anpassad arbetsmiljö som motverkar hälsorisker, arbetstagarnas, företags och företagares anpassning till förändringar och ett hälsosamt och aktivt åldrande

 

 

Ändringsförslag    393

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 2 – kolumn 4 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Åtgärder för att ta itu med skillnaderna mellan könen i fråga om sysselsättning, löner och pensioner, och främja balansen mellan arbetsliv och privatliv, bland annat genom att förbättra tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg, med mål.

2.  Åtgärder för att ta itu med skillnaderna mellan könen i fråga om sysselsättning, löner, social trygghet, skatt och pensioner, och främja balansen mellan arbetsliv och privatliv, bland annat genom att förbättra tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg, med mål.

 

 

Ändringsförslag    394

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 3 – kolumn 2 – led ESF

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ESF:

ESF:

4.2.1  Förbättra kvalitet, effektivitet och arbetsmarknadsrelevans i utbildningssystemen.

4.2.1  Förbättra utbildningssystemens kvalitet, inkludering, effektivitet och anpassning till arbetsmarknaden för att underlätta för människor att tillägna sig nyckelkompetenser, inbegripet digitala färdigheter, och underlätta övergången från utbildning till arbete.

4.2.2  Främja flexibel kompetenshöjning och omskolningsmöjligheter för alla, inklusive genom att underlätta karriärbyten och främja yrkesmobilitet

4.2.2  Främja livslångt lärande, särskilt flexibel kompetenshöjning och omskolningsmöjligheter för alla, samt informellt och icke-formellt lärande, inklusive genom att underlätta karriärbyten och främja yrkesmobilitet

4.2.3  Främja lika tillgång, framför allt för missgynnade grupper, till högkvalitativ och inkluderande utbildning, från förskola och barnomsorg genom allmän utbildning och yrkesutbildning till högre utbildning

4.2.3  Främja lika tillgång till och slutförande av utbildning av god kvalitet för alla, framför allt för missgynnade grupper, från förskola och barnomsorg genom allmän utbildning och yrkesutbildning till högre utbildning samt vuxenutbildning, inbegripet att underlätta rörlighet för alla i utbildningssyfte.

 

 

Ändringsförslag    395

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 2 – kolumn 4 ”Uppfyllningskriterier för det nödvändiga villkoret” – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Evidensbaserade system för att förutse och prognostisera kompetensbehov samt mekanismer för uppföljning av utexaminerade och tjänster och effektiv vägledning av god kvalitet för elever i alla åldrar.

1.  Evidensbaserade system för att förutse och prognostisera kompetensbehov samt mekanismer för uppföljning och tjänster och effektiv vägledning av god kvalitet för elever i alla åldrar, inbegripet tillvägagångssätt som sätter den lärande i centrum.

Ändringsförslag    396

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 2 – kolumn 4 ”Uppfyllningskriterier för det nödvändiga villkoret” – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Åtgärder för att säkerställa lika tillgång till, deltagande i och fullföljande av god, relevant och inkluderande utbildning och förvärvande av nyckelkompetenser på alla nivåer, inklusive inom högre utbildning.

2.  Åtgärder för att säkerställa lika tillgång till, deltagande i och fullföljande av god, relevant, icke-segregerad och inkluderande utbildning till rimlig kostnad och förvärvande av nyckelkompetenser på alla nivåer, inklusive inom högre utbildning.

Ändringsförslag    397

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 2 – kolumn 4 ”Uppfyllningskriterier för det nödvändiga villkoret” – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Samordningsmekanism inom alla utbildningsnivåer, inbegripet högre utbildning, och en tydlig ansvarsfördelning mellan de berörda nationella och/eller regionala organen.

3.  Samordningsmekanism inom alla utbildningsnivåer, inbegripet högre utbildning och tillhandahållare av icke-formellt och informellt lärande, och en tydlig ansvarsfördelning mellan de berörda nationella och/eller regionala organen.

Ändringsförslag    398

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 4 – kolumn 2 – led 4.3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eruf:

Eruf:

4.3  Ökad socioekonomisk integration av marginaliserade grupper, migranter och missgynnade grupper genom integrerade åtgärder, inklusive bostäder och sociala tjänster

4.3  Ökad socioekonomisk integration av marginaliserade grupper, flyktingar och migranter under internationellt beskydd och missgynnade grupper genom integrerade åtgärder, inklusive bostäder och sociala tjänster

Ändringsförslag    399

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 4 – kolumn 2 – led 4.3.1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ESF:

ESF:

4.3.1  Främja aktiv inkludering, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

4.3.1  Främja aktiv inkludering, även för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

Ändringsförslag    400

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 4 – kolumn 2 – led 4.3.1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4.3.1a.  Främja social integrering av människor som befinner sig i riskzonen för fattigdom eller social utestängning, inklusive de som har det sämst ställt och barn

Ändringsförslag    401

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 4 – kolumn 4 ”Uppfyllningskriterier för det nödvändiga villkoret”

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det finns en nationell strategisk ram för social delaktighet och fattigdomsminskning som inkluderar följande:

Det finns en nationell strategisk ram och handlingsplan för social delaktighet och fattigdomsminskning som inkluderar följande:

1.  Evidensbaserad analys av fattigdom och social utestängning, inklusive barnfattigdom, hemlöshet, geografisk och utbildningsmässig segregation, begränsad tillgång till grundläggande tjänster och infrastruktur, och de särskilda behoven hos utsatta personer.

1.  Evidensbaserad analys av fattigdom och social utestängning, inklusive barnfattigdom, hemlöshet, geografisk och utbildningsmässig segregation, begränsad tillgång till grundläggande tjänster och infrastruktur, och de särskilda behoven hos utsatta personer.

2.  Åtgärder för att förebygga och bekämpa segregering på alla områden, inklusive genom tillhandahållande av adekvat inkomststöd, inkluderande arbetsmarknader och tillgång till tjänster av god kvalitet för utsatta personer, däribland migranter.

2.  Åtgärder för att förebygga och bekämpa segregering på alla områden, inklusive genom tillhandahållande av adekvat inkomststöd, socialt skydd inkluderande arbetsmarknader och tillgång till tjänster av god kvalitet för utsatta personer, däribland migranter och flyktingar.

3.  Åtgärder för övergång från vård på institutioner till vård i samhället.

3.  Åtgärder för övergång från vård på institutioner till vård i familjer och i samhället på grundval av en nationell strategi för avinstitutionalisering och en handlingsplan.

4.  Arrangemang för att säkerställa att utformning, genomförande, övervakning och översyn genomförs i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och berörda organisationer från det civila samhället.

4.  Arrangemang för att säkerställa att utformning, genomförande, övervakning och översyn genomförs i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och berörda organisationer från det civila samhället.

Ändringsförslag    402

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 5 – kolumn 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ESF:

ESF:

4.3.2  Främja socioekonomisk integrering av marginaliserade grupper, exempelvis romer

4.3.2  Främja socioekonomisk integrering av tredjelandsmedborgare och av marginaliserade grupper, exempelvis romer

Ändringsförslag    403

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 6 – kolumn 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ESF:

ESF:

4.3.4  Åtgärder för att förbättra lika och snabb tillgång till kvalitativa, hållbara och prisvärda tjänster; förbättra vårdsystemens tillgänglighet, effektivitet och motståndskraft; förbättra tillgången till långtidsvård

4.3.4  Åtgärder för att förbättra lika och snabb tillgång till kvalitativa, hållbara och prisvärda tjänster; Modernisera systemen för socialt skydd, bland annat genom att främja tillgången till socialt skydd. förbättra vårdsystemens tillgänglighet, effektivitet och motståndskraft; förbättra tillgången till långtidsvård

Ändringsförslag    404

Förslag till förordning

Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 6 – kolumn 4 – leden 2, 3 och 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En nationell eller regional strategisk ram för hälso- och sjukvård finns på plats som innehåller följande:

En nationell eller regional strategisk ram för hälso- och sjukvård finns på plats som innehåller följande:

1.  Kartläggning av behoven av hälso- och sjukvård och långtidsvård, bland annat i fråga om medicinsk personal, för att säkerställa hållbara och samordnade åtgärder.

1.  Kartläggning av behoven av hälso- och sjukvård och långtidsvård, bland annat i fråga om medicinsk personal, för att säkerställa hållbara och samordnade åtgärder.

2.  Åtgärder för att säkerställa effektivitet, hållbarhet, tillgänglighet och överkomlighet för hälsovård och långtidsvård, inbegripet en särskild inriktning på personer som är utestängda från systemen för hälsovård och långtidsvård.

2.  Åtgärder för att säkerställa effektivitet, hållbarhet, tillgänglighet och överkomlighet för hälsovård och långtidsvård, inbegripet en särskild inriktning på personer som är utestängda från systemen för hälsovård och långtidsvård och de som är svårast att nå.

3.  Åtgärder för att främja tjänster i närsamhället, inklusive förebyggande insatser och primärvård, hemvård och närvård.

3.  Åtgärder för att främja tjänster i närsamhället, inklusive förebyggande insatser och primärvård, hemvård och närvård, och övergången från vård på institutioner till familjehem och vård i samhället.

 

3a.  Åtgärder för att säkerställa att de sociala trygghetssystemen är effektiva, hållbara, tillgängliga och rimligt prissatta.

Ändringsförslag    405

Förslag till förordning

Bilaga V – led 2 – tabellen ”Tabell 1 T: Programstruktur*”

 

Kommissionens förslag

ID

Namn [300]

TEKNISKT STÖD

Beräknings-grund

Fond

Stödd regionkategori

Valt särskilt mål

1

Prioritering 1

Nej

 

Eruf

Mer utvecklade

Särskilt mål 1

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Särskilt mål 2

De yttersta randområdena och glesbefolkade områdena

Mer utvecklade

Särskilt mål 3

2

Prioritering 2

Nej

 

ESF+

Mer utvecklade

Särskilt mål 4

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Särskilt mål 5

De yttersta randområdena

3

Prioritering 3

Nej

 

Samman-hållnings-fonden

Ej tillämpligt

 

3

Prioritering tekniskt stöd

Ja

 

 

 

Ej til-lämpligt

..

Särskild prioritering ungdomssysselsättning

Nej

 

ESF+

 

 

..

Särskild prioritering landsspecifika rekommendationer

Nej

 

ESF+

 

 

..

Särskild prioritering Innovativa åtgärder

Nej

 

ESF+

 

Särskilt mål 8

 

Särskild prioritering Materiell fattigdom

Nej

 

ESF+

 

Särskilt mål 9

 

Ändringsförslag

ID

Namn [300]

TEKNISKT STÖD

Beräkningsgrund

Fond

Stödd regionkategori

Valt särskilt mål

1

Prioritering 1

Nej

 

Eruf

Mer utvecklade

Särskilt mål 1

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Särskilt mål 2

De yttersta randområdena och glesbefolkade områdena

Mer utvecklade

Särskilt mål 3

2

Prioritering 2

Nej

 

ESF+

Mer utvecklade

Särskilt mål 4

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Särskilt mål 5

De yttersta randområdena

3

Prioritering 3

Nej

 

Samman-hållnings-fonden

Ej tillämpligt

 

3

Prioritering tekniskt stöd

Ja

 

 

 

Ej til-lämpligt

..

Särskild prioritering ungdomssysselsättning

Nej

 

ESF+

 

 

 

Särskild prioritering barngaranti

Nej

 

ESF+

 

 

..

Särskild prioritering landsspecifika rekommendationer

Nej

 

ESF+

 

 

..

Särskild prioritering Innovativa åtgärder

Nej

 

ESF+

 

Särskilt mål 8

 

Särskild prioritering Materiell fattigdom

Nej

 

ESF+

 

Särskilt mål 9

Ändringsförslag    406

Förslag till förordning

Bilaga V – led 2.1 – tabellen

 

Kommissionens förslag

Detta är en prioritering för en relevant landsspecifik rekommendation

Detta är en prioritering för ungdomssysselsättning

Detta är en prioritering för innovativa åtgärder

Detta är en prioritering för materiell fattigdom**

 

Ändringsförslag

Detta är en prioritering för en relevant landsspecifik rekommendation

Detta är en prioritering för ungdomssysselsättning

Detta är en prioritering för barngaranti

Detta är en prioritering för innovativa åtgärder

Detta är en prioritering för materiell fattigdom**

Ändringsförslag    407

Förslag till förordning

Bilaga V – led 2.1.1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.1.1.  Särskilt mål2(målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF) – upprepas för varje utvalt särskilt mål eller stödområde, för andra prioriteringar än tekniskt stöd

2.1.1.  Särskilt mål2(målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF) – upprepas för varje utvalt särskilt mål eller stödområde, för andra prioriteringar än tekniskt stöd

__________________

__________________

2 Med undantag för ett särskilt mål som anges i artikel 4.1 c vii i ESF+-förordningen.

2 Med undantag för ett särskilt mål som anges i artikel 4.1 xi i ESF+-förordningen.

Ändringsförslag    408

Förslag till förordning

Bilaga V – led 2.1.1.2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.1.1.2  Indikatorer3

2.1.1.2  Indikatorer

_________________

 

3 Före halvtidsöversynen av Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden 2025, endast fördelning för åren 2021–2025.

 

Ändringsförslag    409

Förslag till förordning

Bilaga V – led 2.1.1.3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.1.1.3  Vägledande fördelning av anslagna medel efter per typ av intervention4(ej tillämpligt för EHFF)

2.1.1.3  Vägledande fördelning av anslagna medel per typ av intervention (ej tillämpligt för EHFF)

 

_________________

 

4 Före halvtidsöversynen av Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden 2025, endast fördelning för åren 2021–2025.

 

Ändringsförslag    410

Förslag till förordning

Bilaga V – led 2.1.2 – rad 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kriterier för urval av insatser5

Kriterier för urval av insatser5

__________________

__________________

5 Endast för program som begränsas till det särskilda mål som anges i artikel 4.1 c vii i ESF+-förordningen.

5 Endast för program som begränsas till det särskilda mål som anges i artikel 4.1 xi i ESF+-förordningen.

Ändringsförslag    411

Förslag till förordning

Bilaga V – led 3 – tabell 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag    412

Förslag till förordning

Bilaga V – led 3.2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.2  Totala anslag per fond och nationell medfinansiering1

3.2  Totala anslag per fond och nationell medfinansiering

_________________

 

1 Före halvtidsöversynen under 2025 för Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden, anslag endast för åren 2021–2025.

 

  • [1]  EUT C 0.0.0000, s. 0 /Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [2]  EUT C 0.0.0000, s. 0 /Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [3]  EUT C 17, 14.1.2019, s. 1.

MOTIVERING

Den 29 maj 2018 lade kommissionen fram sitt förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för perioden 2021–2027. Förordningen innehåller gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden plus (ESF+), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), instrumentet för gränsförvaltning och visering samt fonden för inre säkerhet (ISF). Kommissionen beslutade att inte inkludera bestämmelser för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) i detta förslag, till skillnad från perioden 2014–2020.

A. Behandling av förslaget i parlamentet

Detta förslag är av stor politisk vikt och praktisk betydelse, eftersom det innehåller huvudreglerna för unionens sammanhållningspolitik för de kommande sju åren.

Med tanke på förslagets betydelse har parlamentet gett utskottet för regional utveckling (REGI) i uppdrag att utse två medföredragande, Andrey Novakov (PPE) och Constanze Krehl (S&D).

En första föredragning av kommissionen och en diskussion hölls i REGI den 20 juni. Efter ett intensivt arbete under sommaren lade medföredragandena fram sitt förslag till betänkande i september 2018.

För att undvika eventuella förseningar i genomförandet av den nya sammanhållningspolitiken och för att kunna hålla interinstitutionella förhandlingar innan Europavalet och tillsättandet av det nya parlamentet 2019, har medföredragandena beslutat att behandla detta förslag så snabbt som möjligt. Tidsfristen för att lägga fram ändringsförslag i utskottet var den 22 oktober 2018. De nio utskott som avgav yttranden gjorde detta innan slutet av 2018, så att betänkandet kunde antas den 22 november 2019. Interinstitutionella förhandlingar kan därmed äga rum fram till mitten av mars 2019 så att Europaparlamentet kan nå en ståndpunkt vid första behandlingen senast i april 2019.

B. Huvudändringar som föreslagits av medföredragandena

Förslaget till betänkande utifrån kommissionens förslag innehåller ett antal ändringsförslag som räknas upp och beskrivs nedan, och som medföredragandena skulle vilja se i den slutliga förordningen.

1. Återintegrerande av Ejflu

Kommissionen påpekar med rätta att enhetliga regler för de olika gemensamt förvaltade fonderna bidrar till en administrativ förenkling och konsekvens, samt gör det möjligt att nå synergieffekter mellan de olika fonderna. Medföredragandena är därför förvånade över att Ejflu inte omfattas av förordningen om gemensamma bestämmelser, vilket skulle kunna leda till strategiska luckor och samordningsproblem för lokala investeringar. Ett antal av ändringsförslagen ovan syftar därför till att återinföra Ejflu i förordningen om gemensamma bestämmelser.

2. Medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

I kommissionens förslag minskas budgeten för sammanhållningspolitiken (till 330,6 miljarder euro) jämfört med den föregående sjuårsperioden. Parlamentet beslutade i sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 och egna medel, att anslagen för sammanhållningspolitiken ska, i reala tal, ligga kvar på samma nivå som för 2014–2020. Medföredragandena har därför lagt fram ett ändringsförslag om att öka det totala beloppet med ca 47,5 miljarder till totalt 378,1 miljarder euro (i 2018 års priser) så att det når upp till samma nivå som under perioden 2014–2020. Denna ökning omsätts sedan i beloppen för Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF+. Den nyckel för fördelningen mellan medlemsstaterna som finns i bilaga XXII ändras däremot inte. Anslagen måste bara räknas om utifrån det nya totalbeloppet.

Medföredragandena föreslår att 222,4 miljarder euro från målet att investera i sysselsättning och tillväxt avsätts som stöd till de mindre utvecklade regionerna, medan 46,3 miljarder euro tilldelas de medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden.

3. Justering av fördelningen mellan målen ”Investering för sysselsättning och tillväxt” och ”Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)”

Enligt kommissionens förslag ska 97,5 % av totalbeloppet användas för målet tillväxt och sysselsättning, och endast 2,5 % för Interregmålet. Med tanke på Interreg-programmets betydelse för gränsöverskridande samarbete samt dess erkända mervärde för EU, föreslår medföredragandena att ändra dessa procentsatser till 97 % respektive 3 %, vilket blir 366,7 miljarder respektive 11,3 miljarder euro. Detta kräver följdändringar till anslagen för de olika regionkategorierna, utan att det påverkar proportionerna mellan dem.

4. Europeiska stadsinitiativet och transnationellt samarbete till stöd för innovativa lösningar

Eftersom det totala beloppet justeras för att återställa den finansieringsnivå som gällde under föregående period, föreslår medföredragandena att öka de fasta beloppen för anslagen i det europeiska stadsinitiativet och det transnationella samarbetet till stöd för innovativa lösningar med samma andel, dvs. 560 miljoner euro respektive 196 miljoner euro.

5. Överföringar från sammanhållningspolitiken till InvestEU och Fonden för ett sammanlänkat Europa

I kommissionens förslag tillåts medlemsstaterna att överföra 5 % av sina anslag för sammanhållningspolitiken för att öka sina anslag till InvestEU. Medföredragandena stöder målen för InvestEU, men anser samtidigt att sammanhållningspolitiken är mycket viktig för Europas utveckling. Medföredragandena vill därför begränsa överföringen till 1 % för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF fram till halvtidsöversynen, och till upp till 2,5 % inom halvtidsöversynen för investeringar som följer de sammanhållningspolitiska målen inom samma regionkategori som ursprungsfonderna riktar sig till.

I kommissionens förslag finns även möjligheten att ta ut 10 miljarder euro ur sammanhållningsfonden och använda dem för Fonden för ett sammanlänkat Europa. Medföredragandena föreslår att begränsa överföringen till 4 miljarder euro. Fonden för ett sammanlänkat Europa är visserligen viktig, men det är inte lämpligt att minska anslagen till Sammanhållningsfonden ytterligare. Förutom tidsgränsen föreslår medföredraganden även att fram till den 31 december 2023 ska projekturvalet respektera de nationella tilldelningarna inom sammanhållningsfonden.

6. Överföringar mellan fonder och mellan regionkategorier

I kommissionens förslag tillåts medlemsstaterna att överföra upp till 5 % av sina anslag för en viss fond till en annan fond. Föredragandena inser att det ibland behövs flexibilitet, men anser samtidigt att om man tillåter överföringar mellan fonder skulle det kunna äventyra huvudmålen i sammanhållningspolitiken. De föreslår därför att tillåta sådana överföringar upp till 5 % av alla medel i fonden, men endast till Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF+ och på så sätt undvika att sammanhållningspolitiken urholkas.

I kommissionens förslag tillåts även 15 % av anslagen till de mindre utvecklade regionerna, som kommer att få störst stöd genom sammanhållningspolitiken, att föras över till andra regionkategorier. Även här håller medföredraganden med om att viss flexibilitet behövs. Anledningen till att de mindre utvecklade regionerna får störst stöd är dock att det är där behovet är som störst. I förslaget till betänkande föreslås därför en begränsning av sådana överföringar till högst 5 %.

7. Samfinansieringssatser

I kommissionens förslag skiljer sig de maximala medfinansieringssatserna åt mellan de olika fonderna och regionkategorierna (70 % för mindre utvecklade regioner, 55 % för övergångsregioner och 40 % för mer utvecklade regioner). Medföredragandena anser att det behövs mer utrymme för att öka medfinansieringen i tillämpliga fall. De föreslår därför medfinansieringssatser på 85 % för mindre utvecklade regioner, 65 % för övergångsregioner och 50 % för mer utvecklade regioner. För finansiering från Sammanhållningsfonden, de yttersta randområdena och Interreg-programmen föreslås den maximala medfinansieringssatsen vara 85 % för 2014–2020.

8. Förfinansieringsnivåer

I kommissionens förslag ska förfinansieringens betalas årligen i form av en fast sats på 0,5 % per år. Medföredragandena anser att det är lämpligt att gradvis öka förfinansieringsnivån under den fleråriga budgetramen för att kunna ta hänsyn till det ökade genomförandet under den tiden. De föreslår därför att förfinansieringsnivåerna ökas i steg varje år, så att de uppgår till 2 % under fondernas sista år.

9. Koppling till den europeiska planeringsterminen

Kommissionen föreslår en starkare koppling mellan sammanhållningspolitiken och den europeiska planeringsterminen. Denna fråga har dock varit föremål för omfattande debatt under lång tid. Medföredragandena anser att det inte är lämpligt att straffa lokalsamhällen för upplevda brister i den nationella ekonomiska politiken. De anser därför att allvarlig underlåtenhet att följa rekommendationer i samband med den europeiska planeringsterminen endast bör leda till att åtagandebemyndiganden dras in, och inte till att betalningsbemyndiganden dras in. Inte ens i allvarliga fall får sådana inställda betalningar överstiga en viss andel av de medel som ska användas i en medlemsstat.

10. Översyn efter halva tiden och programplanering

Enligt kommissionens förslag ska medlemsstaterna genomföra en halvtidsöversyn av alla program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden. Medföredragandena anser att detta är en mycket viktig punkt inom ramen för sammanhållningspolitiken, eftersom förhållandena ändras under ett sjuårigt program. Med tanke på de erfarenheter som har gjorts i Europa under de senaste åren anser dock medföredragandena att det är lämpligt att visa att ekonomiska kriser är ett av huvudskälen till att det kan vara befogat att anpassa de sammanhållningspolitiska programmen. Resultatet av halvtidsöversynen bör emellertid inte leda till att det blir en obligatorisk ändring av varje program. Medföredraganden föreslår därför att medlemsstaterna kan ange att det inte behövs någon ändring.

I sitt förslag uppmanar kommissionen medlemsstaterna att inkludera sina respektive belopp för endast åren 2021–2025 i sina program. Medföredragandena föreslår en vägledande finansiell planering för hela perioden 2021–2027, vilket är bättre för förvaltningsmyndigheter, mottagare och projekt.

11. Bestämmelse om tillbakadragande

Kommissionen föreslog att den del av åtagandena som fortfarande var outnyttjade den 31 december 2029 skulle dras tillbaka. Medföredragandena beslutade att förlänga denna bestämmelse om tillbakadragande till den 31 december 2030 (n+3) för att ge mer tid för genomförande av sammanhållningspolitiken och dess program.

12. Större projekt

Under perioden 2014–2020 innehåller förordningen om gemensamma bestämmelser regler för specifika kontroller för större projekt. Dessa regler finns inte med i kommissionens nya förslag. Medföredragandena anser att det behövs någon form av särskild hänsyn till större projekt. De föreslår därför att man återinför en förenklad version av de nuvarande reglerna om större projekt, men samtidigt även höjer tröskeln.

YTTRANDE från budgetutskottet (11.12.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Föredragande av yttrande: Siegfried Mureşan

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

 

(Denna ändring berör hela texten; om ändringsförslaget antas måste språkliga ändringar göras i hela texten.)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I sina resolutioner av den 14 mars 2018 och den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 betonade Europaparlamentet betydelsen av horisontella principer som bör ligga till grund för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och alla därmed sammanhängande unionspolitikområden. Europaparlamentet bekräftade i detta sammanhang sin ståndpunkt att unionen bör infria sitt löfte om att vara en föregångare i genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling, och beklagade djupt avsaknaden av ett tydligt och synligt åtagande i de förslagen. Europaparlamentet begärde därför att målen för hållbar utveckling integreras i all EU-politik och i alla EU-initiativ i den fleråriga budgetramen 2021–2027. Parlamentet betonade vidare att det är av avgörande betydelse att eliminera diskriminering för att unionen ska kunna fullgöra sina åtaganden om ett inkluderande Europa, och efterlyste därför jämställdhetsintegrering och jämställdhetsåtaganden i all EU-politik och alla EU-initiativ i den fleråriga budgetramen 2021–2027. Parlamentet betonade i sin resolution att de klimatrelaterade horisontella utgifterna, i enlighet med Parisavtalet, bör ökas avsevärt i förhållande till den nuvarande fleråriga budgetramen, och så snart som möjligt, men senast 2027, utgöra 30 %.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Sammanhållningspolitiken är och förblir unionens primära investeringspolitik som omfattar alla EU:s regioner, och den syftar till att hantera komplexa socioekonomiska utmaningar och samtidigt koncentrera merparten av resurserna till de mest sårbara regionerna, inbegripet randområden och öregioner. Det är viktigt att sammanhållningspolitiken fortsätter att fokusera på att minska skillnaderna mellan utvecklingsnivåer och främja konvergensen i enlighet med fördraget.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet principerna om subsidiaritet och proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, bör iakttas när fonderna genomförs, med hänsyn tagen till unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör också iaktta skyldigheterna enligt Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i konventionen och i enlighet med unionslagstiftningen om harmoniserade tillgänglighetskrav för varor och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna bör inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. I syfte att skydda den inre marknadens integritet, bör verksamhet som gynnar företag följa unionens regler om statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet principerna om subsidiaritet och proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, bör iakttas när fonderna genomförs, med hänsyn tagen till unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Förenta nationernas mål för hållbar utveckling. Medlemsstaterna bör också iaktta skyldigheterna enligt Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i konventionen och i enlighet med unionslagstiftningen om harmoniserade tillgänglighetskrav för varor och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett jämställdhetsperspektiv och jämställdhet, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna bör inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. I syfte att skydda den inre marknadens integritet, bör verksamhet som gynnar företag följa unionens regler om statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  En viktig förutsättning för att denna politik ska kunna fullgöra sitt uppdrag och framgångsrikt uppnå sina mål är att man behåller finansieringen av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+ och Sammanhållningsfonden efter 2020 för EU-27 på åtminstone samma nivå som budgeten för 2014–2020 i fasta priser. Det är även nödvändigt att anslaget till ungdomssysselsättningsinitiativet fördubblas samt att tilläggsfinansiering för en barngaranti tryggas. Varje nedskärning skulle inverka negativt på den gemensamma jordbrukspolitikens innebörd och mål.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  För att stärka den integrerade strategin för territoriell utveckling, bör investeringar i form av territoriella instrument som integrerade territoriella investeringar (ITI) och lokalt ledd utveckling (LLU) och andra territoriella verktyg inom ramen för målet ”Ett Europa närmare medborgarna” till stöd för initiativ som utformats av medlemsstaten för investeringar inom Eruf grundas på regionala och lokala utvecklingsstrategier. Vid tillämpningen av integrerade territoriella investeringar och territoriella verktyg som utformats av medlemsstaterna bör vissa minimikrav fastställas för de territoriella strategiernas innehåll. Dessa territoriella strategier bör utarbetas och godkännas under de behöriga myndigheternas eller organens ansvar. För att säkerställa att de behöriga myndigheterna eller organen är delaktiga i genomförandet av de territoriella strategierna, bör myndigheterna eller organen vara ansvariga för urvalet av de insatser som ska få stöd, eller delta i detta urval.

(23)  För att stärka den integrerade strategin för territoriell utveckling, bör investeringar i form av territoriella instrument som integrerade territoriella investeringar (ITI) och lokalt ledd utveckling (LLU) (kallad ”Leader” i Ejflu) och andra territoriella verktyg inom ramen för målet ”Ett Europa närmare medborgarna” till stöd för initiativ som utformats av medlemsstaten för investeringar inom Eruf grundas på regionala och lokala utvecklingsstrategier. Vid tillämpningen av integrerade territoriella investeringar och territoriella verktyg som utformats av medlemsstaterna bör vissa minimikrav fastställas för de territoriella strategiernas innehåll. Dessa territoriella strategier bör utarbetas och godkännas under de behöriga myndigheternas eller organens ansvar. För att säkerställa att de behöriga myndigheterna eller organen är delaktiga i genomförandet av de territoriella strategierna, bör myndigheterna eller organen vara ansvariga för urvalet av de insatser som ska få stöd, eller delta i detta urval.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Finansiella regler för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering (nedan kallade fonderna).

a)  Finansiella regler för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering (nedan kallade fonderna).

 

Följande bestämmelser ska tillämpas för Ejflu:

 

  Avdelning I.

 

  I avdelning II, kapitel I, artiklarna 11 och 12 i kapitel II och kapitel III.

 

  I avdelning III, kapitel II.

 

  I avdelning IV, artiklarna 33–36 i kapitel I, kapitel II och kapitel III.

 

  I avdelning V, kapitel I och avsnitt 2 i kapitel I.

 

  avdelning IX.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Förordning EU nr […] (nedan kallad förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb)  Förordning (EU) nr […] (nedan kallad den övergripande förordningen om den gemensamma jordbrukspolitiken).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet.

c)  Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet, både till lands och till sjöss.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ.

e)  Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds-, kust- och öområden och lokala initiativ.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  Komplementaritet mellan fonderna och andra unionsinstrument, inklusive Lifes strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt.

iii)  Komplementaritet mellan fonderna och andra unionsinstrument, inklusive Lifes strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt och, i tillämpliga fall, projekt som finansieras genom Horisont Europa.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga)  h) En beskrivning av det territoriella tillvägagångssätt som medlemsstaten ska tillämpa, inbegripet territoriella utmaningar och därmed sammanhängande nationella eller regionala strategier, territoriellt tillvägagångssätt i samband med de fem operativa programmen, kopplingar till Ejflu-investeringar i landsbygdsområden och territoriella instrument.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det första stycket gäller inte insatser som bidrar till att motsvarande nödvändigt villkor uppfylls.

Det första stycket gäller inte insatser som bidrar till att motsvarande nödvändigt villkor uppfylls eller ifall uppfyllandet nått långt i processen och orsakerna till att villkoren inte uppfylls inte påverkar projektens stödberättigande.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får begära att en medlemsstat ser över och föreslår ändringar av relevanta program när så krävs för att stödja genomförandet av relevanta rekommendationer från rådet.

Kommissionen får begära att en medlemsstat ser över och föreslår ändringar av relevanta program när så krävs för att stödja genomförandet av relevanta rekommendationer från rådet, men utan att det hindrar ett fullgott genomförande av varje fonds politiska mål.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om medlemsstaten underlåter att vidta ändamålsenliga åtgärder som svar på en begäran som gjorts i enlighet med punkt 1, inom de tidsfrister som fastställs i punkterna 3 och 4, får kommissionen helt eller delvis hålla inne betalningarna till de berörda programmen eller prioriteringarna i enlighet med artikel 91.

utgår

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kommissionen ska föreslå för rådet att helt eller delvis hålla inne åtagandena eller betalningarna för ett eller flera av en medlemsstats program i följande fall:

utgår

a) Rådet beslutar i enlighet med artikel 126.8 eller 126.11 i EUF-fördraget att medlemsstaten inte har vidtagit effektiva åtgärder för att korrigera sitt alltför stora underskott.

 

b) Rådet antar två på varandra följande rekommendationer i samma förfarande vid alltför stora obalanser, i enlighet med artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/201140, på grund av att en medlemsstat har lämnat in en otillräcklig plan för korrigerande åtgärder.

 

c) Rådet antar två på varandra följande beslut i samma förfarande vid alltför stora obalanser i enlighet med artikel 10.4 i förordning (EU) nr 1176/2011 där man fastställer en medlemsstats bristande efterlevnad på grundval av att den inte har vidtagit rekommenderade korrigerande åtgärder.

 

d) Om kommissionen finner att en medlemsstat inte har vidtagit åtgärder enligt vad som avses i rådets förordning (EG) nr 332/200241 och följaktligen beslutar att inte tillåta utbetalningen av det ekonomiska bistånd som beviljats medlemsstaten.

 

e) Rådet beslutar att en medlemsstat inte uppfyller det makroekonomiska anpassningsprogram som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/201342 eller de åtgärder som krävts i ett beslut från rådet som antagits i enlighet med artikel 136.1 i EUF-fördraget.

 

Innehållande av åtaganden bör prioriteras, betalningar ska endast hållas om det behövs omedelbara åtgärder begärs och vid betydande överträdelser. Innehållandet av betalningar ska göras vid betalningsansökningar som lämnats in för de berörda programmen efter det datum då beslutet om innehållande fattades.

 

Kommissionen får, vid exceptionella ekonomiska omständigheter eller om berörd medlemsstat riktar en motiverad begäran till kommissionen inom tio dagar efter antagandet av det beslut eller den rekommendation som avses i förra stycket, rekommendera att rådet drar tillbaka det innehållande som avses i samma stycke.

 

_________________

 

40 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser (EUT L 306, 23.11.2011, s. 25).

 

41 Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (EGT L 53, 23.2.2002, s. 1).

 

42 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/2013 av den 21 maj 2013 om förstärkning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater i euroområdet som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet (EUT L 140, 27.5.2013, s. 1).

 

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Ett förslag från kommissionen om innehållande av åtaganden ska betraktas som antaget av rådet om inte rådet genom en genomförandeakt beslutar att förkasta förslaget med kvalificerad majoritet inom en månad från det att kommissionen lagt fram sitt förslag.

utgår

Innehållandet av åtaganden ska tillämpas på åtaganden från fonderna för den berörda medlemsstaten från och med den 1 januari det år som följer på beslutet om innehållande.

 

Rådet ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om ett förslag från kommissionen som avses i punkt 7 i samband med innehållande av betalningar.

 

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Omfattningen och nivån på det innehållande av åtaganden eller betalningar som ska göras ska vara proportionella, respektera principen om likabehandling av medlemsstater samt ta hänsyn till de ekonomiska och sociala förhållandena i den berörda medlemsstaten, särskilt när det gäller nivån av arbetslöshet, fattigdom och social utestängning i den berörda medlemsstaten i förhållande till unionens genomsnitt och effekterna av innehållandet på den berörda medlemsstatens ekonomi. Särskild hänsyn ska tas till effekterna av innehållandet på program som är viktiga för att åtgärda negativa ekonomiska och sociala förhållanden.

utgår

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Innehållandet av åtaganden ska begränsas till 25 % av åtagandena för följande kalenderår för fonderna eller 0,25 % av nominellt BNP, beroende på vilket som är lägst, i följande fall:

utgår

a) Första fallet av bristande efterlevnad inom ett förfarande vid alltför stora underskott, enligt punkt 7 a.

 

b) Första fallet av bristande efterlevnad av en plan för korrigerande åtgärder inom ett förfarande vid alltför stora obalanser, enligt punkt 7 b.

 

c) Bristande efterlevnad i samband med den rekommenderade korrigerande åtgärden inom ett förfarande vid alltför stora obalanser, enligt punkt 7 c.

 

d) Första fallet av bristande efterlevnad enligt punkt 7 d och e.

 

Vid fortsatt bristande efterlevnad får innehållandet av åtaganden överskrida de gränser som anges i första stycket.

 

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  Rådet ska häva innehållandet av åtaganden på förslag av kommissionen enligt det förfarande som anges i punkt 8, i följande fall:

utgår

a) Förfarandet vid alltför stora underskott lämnas vilande i enlighet med artikel 9 i rådets förordning (EC) nr 1467/9743 eller rådet har beslutat i enlighet med artikel 126.12 i EUF-fördraget att upphäva beslutet om att ett alltför stort överskott föreligger.

 

b) Rådet har godkänt den plan för korrigerande åtgärder som den berörda medlemsstaten har lämnat in i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1176/2011 eller förfarandet vid alltför stora obalanser lämnas vilande i enlighet med artikel 10.5 i den förordningen eller rådet har avslutat förfarandet vid alltför stora obalanser i enlighet med artikel 11 i den förordningen.

 

c) Om kommissionen finner att en medlemsstat har vidtagit lämpliga åtgärder enligt vad som avses i rådets förordning (EG) nr 332/2002.

 

d) Kommissionen har beslutat att den berörda medlemsstaten har vidtagit lämpliga åtgärder för att genomföra det makroekonomiska anpassningsprogram som avses i artikel 7 i förordning (EU) nr 472/2013 eller de åtgärder som krävts i ett beslut från rådet som antagits i enlighet med artikel 136.1 i EUF-fördraget.

 

När rådet har hävt innehållandet av åtaganden ska kommissionen ombudgetera de innehållna åtagandena i enlighet med artikel [8] i rådets förordning (EU, Euratom) [ [...] (förordningen om den fleråriga budgetramen)].

 

Innehållna åtaganden får inte ombudgeteras för år efter 2027.

 

Tidsfristen för tillbakadragande av det belopp som ombudgeterats i enlighet med artikel 99 inleds det år då det innehållna åtagandet ombudgeterades.

 

Ett beslut om att häva innehållandet av betalningar ska fattas av rådet på förslag av kommissionen, om de tillämpliga villkoren i första stycket är uppfyllda.

 

_________________

 

43 Rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (EGT L 209, 2.8.1997, s. 6).

 

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  utmaningar som identifieras i relevanta landsspecifika rekommendationer och andra relevanta rekommendationer från unionen till medlemsstaten,

iii)  utmaningar som identifieras i relevanta landsspecifika rekommendationer till medlemsstaten,

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – led d – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  särskilda målterritorier, inklusive planerad användning av integrerade territoriella investeringar, lokalt ledd utveckling eller andra territoriella verktyg,

iv)  särskilda målterritorier, inklusive arrangemang för att ta itu med de största utmaningarna för öregioner och randområden planerad användning av integrerade territoriella investeringar, lokalt ledd utveckling eller andra territoriella verktyg,

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska bedöma programmet och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika förordningarna, samt samstämmigheten med partnerskapsöverenskommelsen. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta relevanta landsspecifika rekommendationer.

1.  Kommissionen ska bedöma programmet och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika förordningarna, samt, i tillämpliga fall, samstämmigheten med partnerskapsöverenskommelsen. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta relevanta landsspecifika rekommendationer, utmaningar som identifieras i nationella och regionala utvecklingsstrategier samt, i tillämpliga fall, resultat och rekommendationer från förhandsutvärderingar.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får begära en överföring av högst 5 % av ett programs anslag från vilken som helst av fonderna till en annan fond med delad förvaltning eller till ett instrument med direkt eller indirekt förvaltning.

1.  En medlemsstat får begära en överföring av högst 5 % av ett programs anslag från instrument inom Eruf, Sammanhållningsfonden eller ESF+ till vilket som helst av instrumenten inom Eruf, Sammanhållningsfonden eller ESF+.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Stöd får ges till utarbetandet och utformningen av territoriella strategier.

5.  Stöd får ges till utarbetandet och utformningen av territoriella strategier, särskilt tekniskt stöd till geografiska områden med permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar enligt artikel 174 i EUF‑fördraget.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eruf, ESF+ och EHFF får stödja lokalt ledd utveckling.

1.  Eruf, ESF+, Ejflu enligt förordning XX/XXX och EHFF får stödja lokalt ledd utveckling.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Ejflu ska stödja lokalt ledd utveckling. I dessa fall ska den betecknas som ”Leader”.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Den förvaltande myndigheten, när den förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet med punkt 2, eller det organ som genomför finansieringsinstrumentet, när det förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet punkt 3, ska föra separata räkenskaper eller använda en redovisningskod per prioritering och en för varje regionkategori för varje programbidrag och separat för de medel som avses i artiklarna 54 respektive 56.

7.  Den förvaltande myndigheten, när den förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet med punkt 2, eller det organ som genomför finansieringsinstrumentet, när det förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet punkt 3, ska föra separata räkenskaper eller använda en redovisningskod per prioritering och en för varje regionkategori eller typ av insats för Ejflu för varje programbidrag och separat för de medel som avses i artiklarna 54 respektive 56.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Att attestera att redovisningarna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga och att de bokförda utgifterna överensstämmer med tillämplig rätt och har uppstått i samband med insatser som valts ut för finansiering i enlighet med de kriterier som är tillämpliga för programmet samt i överensstämmelse med tillämplig rätt.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb)  Att se till att den vid utarbetandet och inlämnandet av ansökningar om utbetalning har mottagit tillräckliga uppgifter från den förvaltande myndigheten om de förfaranden som tillämpats och de kontroller som utförts när det gäller utgifterna.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cc)  Att vid utarbetandet och inlämnandet av ansökningar om utbetalning ta hänsyn till resultaten från samtliga revisioner som utförts av revisionsmyndigheten eller på dess ansvar.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cd)  Att i elektronisk form spara räkenskaper för utgifter som deklarerats till kommissionen och för motsvarande offentliga stöd som utbetalats till stödmottagarna.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om program har grupperats för insatsrevision i enlighet med artikel 73.2 får den information som krävs enligt punkt 3 b grupperas i en enda rapport.

Om program har grupperats för insatsrevision i enlighet med artikel 73.2 ska den information som krävs enligt punkt 3 b grupperas i en enda rapport.

Motivering

Jag anser att grupperingar av program och rapporter gör förfarandena betydligt enklare.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  2022: 0,5 %.

b)  2022: 0,7 %.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  2023: 0,5 %.

c)  2023: 1 %;

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  2024: 0,5 %.

d)  2024: 1,5 %.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  2025: 0,5 %.

e)  2025: 2 %;

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  2026: 0,5 %.

f)  2026: 2 %.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 91 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Medlemsstaten har underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel 15.6.

utgår

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 99 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Alla de belopp som entydigt frigjorts i enlighet med det förfarande som anges i artikel 101 kommer att på nytt göras tillgängliga i unionens budget genom den samlade marginalen för åtaganden (unionens reserv) i enlighet med artikel 12.1 b i rådets förordning (EU, Euratom) nr XXXX/20XX av den [datum] om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2021–2027. Beloppen kommer därefter att mobiliseras av Europaparlamentet och rådet inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 100 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  för vilken kommissionen i vederbörligen motiverade undantagsfall har dragit slutsatsen att det inte har varit möjligt att lämna in en betalningsansökan på grund av förfarandemässiga förseningar som hänför sig till det sena antagandet och genomförandet av programplaneringsdokument och relevant lagstiftning på unionsnivå.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 103 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som är tillgängliga för budgetåtaganden för åren 2021–2027 ska uppgå till 330 624 388 630 euro i 2018 års priser.

De medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som är tillgängliga för budgetåtaganden för åren 2021–2027 ska uppgå till 378 097 000 000 euro i 2018 års priser (426 534 000 000 euro i löpande priser).

Motivering

I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 13 september 2018 avspeglar kompromissändringsförslaget den fleråriga budgetramens senaste uppdelning per program som föredragandena för den fleråriga budgetramen har föreslagit inför omröstningen om förslaget till interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska uppgå till 97,5 % av de samlade medlen (dvs. till 322 194 388 630 euro) och de ska fördelas på följande sätt:

1.  Medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska uppgå till 97 % av de samlade medlen och de ska fördelas på följande sätt:

Motivering

I linje med ökningen för att nå 3 % för det europeiska territoriella samarbetet i artikel 104.7.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  61,6 % (dvs. 198 621 593 157 euro) till mindre utvecklade regioner.

a)  61,6 % till mindre utvecklade regioner.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  14,3 % (dvs. 45 934 516 595 euro) till övergångsregioner.

b)  14,3 % till övergångsregioner.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  10,8 % (dvs. 34 842 689 000 euro) till mer utvecklade regioner.

c)  10,8 % till mer utvecklade regioner.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  12,8 % (dvs. 41 348 556 877 euro) till medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden.

d)  12,8 % till medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  0,4 % (dvs. 1 447 034 001 euro) som tilläggsfinansiering för de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget och för de Nuts 2-regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt.

e)  0,4 % som tilläggsfinansiering för de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget och för de Nuts 2-regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillgängliga medel för ESF+ inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska vara 88 646 194 590 euro.

Tillgängliga medel för ESF+ inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska vara 105 686 000 000 euro i 2018 års priser (EUR 119 222 000 000 i löpande priser).

Motivering

I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 13 september 2018 avspeglar kompromissändringsförslaget den fleråriga budgetramens senaste uppdelning per program som föredragandena för den fleråriga budgetramen har föreslagit inför omröstningen om förslaget till interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den tilläggsfinansiering för de yttersta randområdena som avses i punkt 1 e och som tilldelats ESF+ ska uppgå till 376 928 934 euro.

Den tilläggsfinansiering för de yttersta randområdena som avses i punkt 1 e och som tilldelats ESF+ ska uppgå till 424 296 054 euro i 2018 års priser.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

30 % av de medel som överförts till FSE ska vara tillgängliga omedelbart efter det att de förts över till de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för att finansiera transportinfrastrukturprojekt i enlighet med förordning (EU) [the new CEF Regulation].

utgår

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 4 – stycke 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regler som gäller för transportsektorn enligt förordning (EU) [new CEF Regulation] ska tillämpas i de särskilda ansökningsomgångar som avses i första stycket. Fram till den 31 december 2023 ska urvalet av de projekt som är berättigade till finansiering respektera de nationella anslagen inom ramen för Sammanhållningsfonden när det gäller 70 % av de medel som förts över till FSE.

utgår

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 4 – stycke 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2024 ska medel som förts över till FSE och som inte har anslagits för ett transportinfrastrukturprojekt göras tillgängliga för alla medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för att finansiera transportinfrastrukturprojekt i enlighet med förordning (EU) [the new CEF Regulation].

utgår

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 500 000 000 euro anslås till Europeiska stadsinitiativet, under kommissionens direkta eller indirekta förvaltning.

5.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 560 000 000 euro i 2018 års priser anslås till Europeiska stadsinitiativet, under kommissionens direkta eller indirekta förvaltning.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 175 000 000 euro anslås till transnationellt samarbete som stöder innovativa lösningar under direkt eller indirekt förvaltning.

6.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 196 000 000 euro i 2018 års priser anslås till transnationellt samarbete som stöder innovativa lösningar under direkt eller indirekt förvaltning.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå till 2,5 % av de samlade medel som är tillgängliga för budgetåtaganden från fonderna för åren 2021–2027 (dvs. totalt 8 420 000 000 euro).

7.  Medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå till 3 % av de samlade medel som är tillgängliga för budgetåtaganden från fonderna för åren 2021–2027

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  70 % för mindre utvecklade regioner,

a)  85 % för mindre utvecklade regioner,

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  55 % för övergångsregioner, och

b)  60 % för övergångsregioner, och

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  40 % för mer utvecklade regioner.

c)  50 % för mer utvecklade regioner.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medfinansieringsgraden för Sammanhållningsfonden får för varje prioritering inte överskrida 70 %.

Medfinansieringsgraden för Sammanhållningsfonden får för varje prioritering inte överskrida 85 %.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

Referensnummer

COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Siegfried Mureşan

28.6.2018

Behandling i utskott

24.9.2018

 

 

 

Antagande

10.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

3

2

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG från budgetkontrollutskottet (11.10.2018)

till utskottet för regional utveckling

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

(COM(2018)0375 – C8‑0230/2018 – 2018/0196(COD))

För budgetkontrollutskottet: Iris Hoffmann (föredragande)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet lägger fram följande ändringsförslag för utskottet för regional utveckling som ansvarigt utskott:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  När projekt väljs ut måste man se till att detta görs på ett resultatdrivet sätt. Medlemsstaterna måste därför kunna jämföra finansieringsansökningarna och utvärdera resultaten på grundval av de relevanta indikatorer som ingår i projektet. Projekten bör väljas ut genom en direkt jämförelse mellan ansökningarna, utan att tillämpa först till kvarn-principen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Mekanismerna för att knyta unionens finansieringsstrategier närmare till unionens ekonomiska styrning bör förbättras ytterligare, så att kommissionen kan lägga fram ett förslag till rådet om att helt eller delvis hålla inne åtagandena till ett eller flera program i den berörda medlemsstaten, om medlemsstaten underlåter att vidta effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen. För att säkerställa ett enhetligt genomförande och med hänsyn till omfattningen av de ekonomiska effekterna av åtgärder som ska genomföras, bör genomförandebefogenheter ges till rådet, som bör agera på grundval av ett förslag från kommissionen. För att underlätta fattandet av beslut som är nödvändiga för att säkerställa effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen bör omröstning med omvänd kvalificerad majoritet användas.

(20)  Mekanismerna för att knyta unionens finansieringsstrategier närmare till unionens ekonomiska styrning bör förbättras ytterligare, så att kommissionen kan lägga fram ett förslag till rådet om att helt eller delvis hålla inne åtagandena till ett eller flera program i den berörda medlemsstaten, om medlemsstaten underlåter att vidta effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen. För att säkerställa ett enhetligt genomförande och med hänsyn till omfattningen av de ekonomiska effekterna av åtgärder som ska genomföras, bör genomförandebefogenheter ges till rådet, som bör agera på grundval av ett förslag från kommissionen och efter samråd med Europaparlamentet. För att underlätta fattandet av beslut som är nödvändiga för att säkerställa effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen bör omröstning med omvänd kvalificerad majoritet användas.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  För att granska programmens resultat bör medlemsstaterna inrätta övervakningskommittéer. För Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör de årliga genomföranderapporterna ersättas med en årlig strukturerad politisk dialog baserad på de senaste uppgifterna om genomförandet av programmet som medlemsstaten tillhandahåller.

(27)  För att granska programmens resultat bör medlemsstaterna på ett öppet sätt inrätta övervakningskommittéer. För Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör de årliga genomföranderapporterna ersättas med en årlig strukturerad politisk dialog baserad på de senaste uppgifterna om genomförandet av programmet som medlemsstaten tillhandahåller.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  För att schablonbelopp ska kunna tillämpas omedelbart bör alla schablonsatser som fastställs av medlemsstaterna under perioden 2014–2020 på grundval av en rättvis, skälig och verifierbar beräkningsmetod fortsätta att användas för liknande insatser som får stöd enligt denna förordning utan krav på en ny beräkningsmetod.

(35)  För att schablonbelopp ska kunna tillämpas omedelbart bör alla schablonsatser som fastställs av medlemsstaterna under perioden 2014–2020 på grundval av en rättvis, skälig och verifierbar beräkningsmetod fortsätta att användas för liknande insatser som får stöd enligt denna förordning utan krav på en ny beräkningsmetod, men med beaktande av inflationen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(45a)  För att kunna bekämpa gränsöverskridande bedrägerier i samband med programmen behövs det ett fast och effektivt system för utbyte av information genom ömsesidigt administrativt stöd mellan behöriga myndigheter, så att det blir möjligt att dubbelkolla överföringar mellan två eller flera medlemsstater och på så sätt säkerställa en horisontell och övergripande metod för att skydda medlemsstaternas ekonomiska intressen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  Kraven på kontroller och revisioner bör kunna minskas om det finns garantier för att programmet har fungerat ändamålsenligt under de senaste två på varandra följande åren, eftersom det visar att fonderna genomförs på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt under en längre tid.

(52)  Kraven på kontroller och revisioner bör kunna minskas om det finns garantier för att programmet har fungerat ändamålsenligt under de senaste två på varandra följande åren, eftersom det visar att fonderna genomförs på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt under en längre tid, samtidigt som man ska upprätthålla möjligheten att göra slumpvisa och oannonserade kontroller.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58)  Medlemsstaterna bör också förebygga, upptäcka och effektivt beivra eventuella oriktigheter, inklusive bedrägeri som begås av stödmottagarna. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/201318 och förordningarna (Euratom, EG) nr 2988/9519 och nr 2185/9620 får dessutom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/193921 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137122 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder så att alla personer eller enheter som tar emot medel från unionen samarbetar till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, beviljar kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställer att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen om upptäckta oriktigheter, inklusive bedrägerier, och om uppföljningen av dessa samt om uppföljningen av Olafs utredningar.

(58)  Medlemsstaterna bör också förebygga, upptäcka och effektivt beivra eventuella oriktigheter, inklusive bedrägeri som begås av stödmottagarna. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/201318 och förordningarna (Euratom, EG) nr 2988/9519 och nr 2185/9620 får dessutom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan irreguljär verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/193921 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137122 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder så att alla personer eller enheter som tar emot medel från unionen samarbetar till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, beviljar kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställer att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen om upptäckta oriktigheter, inklusive bedrägerier, och om uppföljningen av dessa samt om uppföljningen av Olafs utredningar.

_________________

_________________

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

19 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

20 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

21 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 70

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70)  Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(70)  Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför öppna och lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  outputindikator: en indikator som mäter de specifika produkterna av interventionen.

(12)  outputindikator: en kvalitativ eller kvantitativ indikator som mäter de specifika produkterna av interventionen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  resultatindikator: en indikator som mäter de kortsiktiga effekterna av de interventioner som stöds, med särskild hänvisning till direkta mottagare, målgrupp eller infrastrukturanvändare.

(13)  resultatindikator: en kvalitativ eller kvantitativ indikator som mäter de kortsiktiga effekterna av de interventioner som stöds, med särskild hänvisning till direkta mottagare, målgrupp eller infrastrukturanvändare.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Enligt principen om flernivåstyre ska medlemsstaten låta de parterna delta i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelserna och vid utformningen och genomförandet av programmen, bland annat genom att delta i övervakningskommittéerna i enlighet med artikel 34.

2.  Enligt principen om flernivåstyre ska medlemsstaten respektera och låta de parterna delta i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelserna och vid utformningen och genomförandet av programmen, bland annat genom att delta i övervakningskommittéerna i enlighet med artikel 34.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska samtidigt delge Europaparlamentet och rådet senast den 31 juli 2020 den delegerade akt som avses i punkt 3 i denna artikel, om en europeisk uppförandekod för partnerskap. Den delegerade akten ska inte fastställa ett tillämpningsdatum som är tidigare än datumet för dess antagande.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  En överträdelse av en skyldighet för medlemsstaterna, antingen enligt denna artikel eller enligt en delegerad förordning (EU) nr 240/2014, utgör inte en oegentlighet som leder till en finansiell korrigering i enlighet med artikel 98.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Minst en gång om året ska kommissionen samråda med de organisationer som företräder parterna på unionsnivå om genomförandet av programmen.

4.  Minst en gång om året ska kommissionen samråda med de organisationer som företräder parterna på unionsnivå om genomförandet av programmen, och ska rapportera om resultatet till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 8 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  De belopp som ska ges som bidrag till InvestEU, per fond och per regionkategori.

(e)  I motiverade fall, de belopp som ska ges som bidrag till InvestEU, per fond och per regionkategori.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska bedöma partnerskapsöverenskommelsen och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika bestämmelserna. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta relevanta landsspecifika rekommendationer.

1.  Kommissionen ska bedöma partnerskapsöverenskommelsen och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika bestämmelserna. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta relevanta landsspecifika rekommendationer och respektera principerna om partnerskap och flernivåstyre.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Vid oenighet mellan kommissionen och en medlemsstat om tillämpligheten i ett nödvändigt villkor för det specifika målet med ett programs prioriteringar eller hur det uppfylls, ska kommissionen bevisa tillämpligheten eller den bristande uppfyllelsen genom ett motiverat yttrande.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  Kommissionen ska utan dröjsmål häva innehållandet av mellanliggande betalningar tills en prioritering om en medlemsstat har genomfört åtgärder för att uppfylla de nödvändiga villkor som är tillämpliga på det berörda programmet och som inte var uppfyllda vid tidpunkten för kommissionens beslut om innehållande. Den ska också utan dröjsmål häva innehållandet om det berörda förhandsvillkoret inte längre är relevant till följd av en ändring av det program som hänför sig till den berörda prioriteringen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Betydelsen av de indikatorer som ännu inte har tillämpats.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om medlemsstaten underlåter att vidta ändamålsenliga åtgärder som svar på en begäran som gjorts i enlighet med punkt 1, inom de tidsfrister som fastställs i punkterna 3 och 4, får kommissionen helt eller delvis hålla inne betalningarna till de berörda programmen eller prioriteringarna i enlighet med artikel 91.

utgår

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska föreslå för rådet att helt eller delvis hålla inne åtagandena eller betalningarna för ett eller flera av en medlemsstats program i följande fall:

Kommissionen ska föreslå för rådet att helt eller delvis hålla inne åtagandena för ett eller flera av en medlemsstats program i följande fall:

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innehållande av åtaganden bör prioriteras, betalningar ska endast hållas om det behövs omedelbara åtgärder begärs och vid betydande överträdelser. Innehållandet av betalningar ska göras vid betalningsansökningar som lämnats in för de berörda programmen efter det datum då beslutet om innehållande fattades.

utgår

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett förslag från kommissionen om innehållande av åtaganden ska betraktas som antaget av rådet om inte rådet genom en genomförandeakt beslutar att förkasta förslaget med kvalificerad majoritet inom en månad från det att kommissionen lagt fram sitt förslag.

Ett förslag från kommissionen om innehållande av åtaganden ska betraktas som antaget av rådet om inte rådet genom en genomförandeakt beslutar att förkasta förslaget med kvalificerad majoritet inom tre månader från det att kommissionen lagt fram sitt förslag.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 8 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rådet ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om ett förslag från kommissionen som avses i punkt 7 i samband med innehållande av betalningar.

utgår

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Omfattningen och nivån på det innehållande av åtaganden eller betalningar som ska göras ska vara proportionella, respektera principen om likabehandling av medlemsstater samt ta hänsyn till de ekonomiska och sociala förhållandena i den berörda medlemsstaten, särskilt när det gäller nivån av arbetslöshet, fattigdom och social utestängning i den berörda medlemsstaten i förhållande till unionens genomsnitt och effekterna av innehållandet på den berörda medlemsstatens ekonomi. Särskild hänsyn ska tas till effekterna av innehållandet på program som är viktiga för att åtgärda negativa ekonomiska och sociala förhållanden.

9.  Omfattningen och nivån på det innehållande av åtaganden som ska göras ska vara proportionella, respektera principen om likabehandling av medlemsstater samt ta hänsyn till de ekonomiska och sociala förhållandena i den berörda medlemsstaten, särskilt när det gäller nivån av arbetslöshet, fattigdom och social utestängning i den berörda medlemsstaten i förhållande till unionens genomsnitt och effekterna av innehållandet på den berörda medlemsstatens ekonomi. Särskild hänsyn ska tas till effekterna av innehållandet på program som är viktiga för att åtgärda negativa ekonomiska och sociala förhållanden.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 10 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid fortsatt bristande efterlevnad får innehållandet av åtaganden överskrida de gränser som anges i första stycket.

Vid fortsatt bristande efterlevnad för innehållandet av åtaganden fördubblas de maximala procentsatser som anges som tak i första stycket.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 11 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett beslut om att häva innehållandet av betalningar ska fattas av rådet på förslag av kommissionen, om de tillämpliga villkoren i första stycket är uppfyllda.

utgår

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a.  Det förfarande som anges i punkterna 7–11 ska endast tillämpas om

 

a)  ekonomiska styrningsverktyg redan har använts,

 

b)  dessa verktyg har visat sig otillräckliga för att förbättra den makroekonomiska och skattemässiga stabiliteten, och

 

c)  en av de situationer som anges i stycke 7 a–e äventyrar de sammanhållningspolitiska utgifterna i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 12 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska hålla Europaparlamentet informerat om genomförandet av denna artikel. I synnerhet ska kommissionen, om ett av villkoren i punkt 7 uppfylls för en medlemsstat, omedelbart informera Europaparlamentet och lämna uppgifter om de fonder och program som skulle kunna bli föremål för innehållande av åtaganden.

Kommissionen ska hålla Europaparlamentet informerat om genomförandet av denna artikel. I synnerhet ska kommissionen, om ett av villkoren i punkt 7 uppfylls för en medlemsstat, omedelbart informera Europaparlamentet och lämna en motivering för sitt förslag samt uppgifter om de fonder och program som skulle kunna bli föremål för innehållande av åtaganden, liksom om de förväntade effekterna av detta innehållande för medlemsstatens ekonomi i syfte att föra en strukturerad dialog för att säkerställa en meningsfull debatt och underlätta en öppen genomförandeprocess. Kommissionen ska informera Europaparlamentet innan den lägger fram ett förslag om innehållande av åtaganden.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 12 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europaparlamentet kan inbjuda kommissionen till en strukturerad dialog om tillämpningen av denna artikel, med beaktande av överföringen av den information som avses i första stycket.

utgår

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 12 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna förslaget om innehållande av åtaganden eller förslaget om att häva ett sådant innehållande till Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska överlämna förslaget om innehållande av åtaganden eller förslaget om att häva ett sådant innehållande till Europaparlamentet och rådet omedelbart efter antagandet och med en motivering till förslaget.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13.  Punkterna 1–12 ska inte gälla för prioriteringar eller program enligt artikel [4 c v ii] i ESF+-förordningen.

13.  Punkterna 1–12 ska inte gälla för prioriteringar eller program enligt artikel [4.1 xi] i ESF+-förordningen.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  utmaningar som identifieras i relevanta landsspecifika rekommendationer och andra relevanta rekommendationer från unionen till medlemsstaten,

iii)  utmaningar som identifieras i relevanta landspecifika rekommendationer,

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Led c och d i den här punkten ska inte gälla för det särskilda mål som anges i artikel [4 c vii)] i ESF+-förordningen.

Led c och d i den här punkten ska inte gälla för det särskilda mål som anges i artikel [4.1 xi)] i ESF+-förordningen.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden får gemensamt stödja program inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt.

1.  Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden får gemensamt stödja program inom målet Investering för sysselsättning, tillväxt och social inkludering.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att undvika situationer där betalningar hålls inne ska kommissionen se till att de medlemsstater och regioner där det råder tveksamhet om efterlevnaden på grund av bristande administrativ kapacitet får tillräckligt tekniskt stöd för att förbättra denna administrativa kapacitet.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  antalet utvalda insatser, insatsernas totala stödberättigande kostnad, bidraget från fonderna och de totala stödberättigande utgifter som stödmottagarna redovisat för den förvaltande myndigheten, allt uppdelat per interventionstyp,

a)  de uppgifter som ska lämnas den 31 januari, 31 mars, 31 maj, 31 juli, 30 september och 30 november varje år ska innehålla antalet utvalda insatser, insatsernas totala stödberättigande kostnad, bidraget från fonderna och de totala stödberättigande utgifter som stödmottagarna redovisat för den förvaltande myndigheten, allt uppdelat per interventionstyp,

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  värdena för output- och resultatindikatorer för de utvalda insatserna och värden som uppnåtts genom insatserna.

b)  endast de uppgifter som ska lämnas den 31 maj och 30 november varje år ska innehålla värdena för output- och resultatindikatorer för de utvalda insatserna och värden som uppnåtts genom insatserna

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att övervakningssystemet och uppgifterna om indikatorerna är tillförlitliga och av god kvalitet.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att övervakningssystemet och uppgifterna om indikatorerna är oberoende, tillförlitliga och av god kvalitet.

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (22.11.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Föredragande av yttrande: Ivana Maletić

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser för samman sju europeiska fonder genom delad förvaltning. Målet är att skapa en gemensam uppsättning förenklade och konsoliderade regler, vilket skulle minska den administrativa bördan för myndigheter och stödmottagare.

Föredraganden är ense om att det finns ett behov av att förenkla tillvägagångssättet, öka flexibiliteten och minska den onödiga administrativa bördan för stödmottagarna och förvaltningsorganen och samtidigt upprätthålla en hög nivå av säkerhet vad gäller laglighet och formell korrekthet.

Föredraganden håller med om att ett av huvudsyftena med den föreslagna förordningen om gemensamma bestämmelser är att närmare anpassa programmen till EU:s prioriteringar och öka deras effektivitet, särskilt genom att stärka kopplingen till den europeiska planeringsterminen. Föredraganden anser att nödvändigheten att ändra programmen för att ta hänsyn till dels relevanta landsspecifika rekommendationer som antagits eller ändrats sedan början av programperioden, dels kommissionens begäran till en medlemsstat att se över och föreslå ändringar av relevanta program, när detta är nödvändigt för att stödja genomförandet av relevanta rådsrekommendationer, endast bör övervägas om alla medel som är tillgängliga inom ramen för stödprogrammet för strukturreformer (RSP) för ifrågavarande medlemsstat har utnyttjats, eftersom reformverktyget inom RSP täcker reformer som syftar till att ta itu med utmaningar som identifierats inom ramen för den europeiska planeringsterminen, inklusive de som anges i de landsspecifika rekommendationerna, och medlen kommer att tilldelas medlemsstaterna på grundval av befolkningen i varje medlemsstat i den första fasen, och i den andra fasen genom ansökningsomgångar som baseras på samtidigt genomförda insatser.

När det gäller åtgärder som sammanlänkar fondernas effektivitet med sund ekonomisk styrning kan kommissionen och rådet fatta beslut utan en tydlig ståndpunkt från Europaparlamentet, och endast hålla parlamentet underrättat om åtgärdernas genomförande. Föredraganden anser att det är nödvändigt att här stärka parlamentets roll genom att föreslå att ett förslag om innehållande av åtaganden, eller ett förslag om att häva ett sådant innehållande, ska anses antaget av rådet efter en strukturerad dialog med Europaparlamentet.

Föredraganden stöder införandet av en ”undantagsklausul” som gör det möjligt för kommissionen att rekommendera att rådet häver ett innehållande vid exceptionella ekonomiska omständigheter eller på motiverad begäran från den berörda medlemsstaten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Principen om partnerskap är en viktig del i genomförandet av fonderna, och bygger på flernivåstyre och det civila samhällets och arbetsmarknadsparternas delaktighet. För att skapa kontinuitet i partnerskapens organisation bör kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/201413 fortsätta att gälla.

(11)  Principen om partnerskap är en viktig del i genomförandet av fonderna, och bygger på flernivåstyre på lokal, regional och nationell nivå och det civila samhällets och arbetsmarknadsparternas delaktighet. För att skapa kontinuitet i partnerskapens organisation bör kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/201413 fortsätta att gälla.

_________________

_________________

13 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1).

13 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  På unionsnivå är den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken ramen för att utpeka nationella reformprioriteringar och övervaka genomförandet av dem. Medlemsstaterna tar fram sina egna nationella fleråriga investeringsstrategier till stöd för dessa reformprioriteringar. Dessa strategier bör läggas fram samtidigt med de årliga nationella reformprogrammen för att ange och samordna de prioriterade investeringsprojekt som bör få stöd med nationell finansiering och unionsfinansiering. De bör också bidra till att unionsfinansieringen används på ett enhetligt sätt och maximera det finansiella stödets mervärde, särskilt vad gäller stöd från fonderna, den europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen och InvestEU.

(12)  På unionsnivå är den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken ramen för att utpeka nationella reformprioriteringar och övervaka genomförandet av dem. Medlemsstaterna tar fram sina egna nationella fleråriga investeringsstrategier till stöd för dessa reformprioriteringar. Dessa strategier bör läggas fram samtidigt med de årliga nationella reformprogrammen för att ange och samordna de prioriterade investeringsprojekt som bör få stöd med nationell finansiering och unionsfinansiering. De bör också bidra till att unionsfinansieringen används på ett enhetligt sätt för att maximera det finansiella stödets mervärde, särskilt vad gäller stöd från fonderna, stödprogrammet för strukturreformer, den europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen och InvestEU, och för att bidra till att genomföra de prioriteringar som fastställts i samband med den europeiska planeringsterminen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Medlemsstaterna bör fastställa hur landsspecifika rekommendationer som antagits i enlighet med artikel 121.2 i EUF-fördraget och rådsrekommendationer som antagits i enlighet med artikel 148.4 i EUF-fördraget (nedan kallade landsspecifika rekommendationer) beaktas när programdokumenten utarbetas. Under programperioden 2021–2027 (nedan kallad programperioden) bör medlemsstaterna regelbundet för övervakningskommittén och kommissionen rapportera om läget i programmen till stöd för de landsspecifika rekommendationerna. Under en halvtidsöversyn bör medlemsstaterna bland annat överväga behovet av ändringar av programmen för att ta hänsyn till relevanta landsspecifika rekommendationer som antagits eller ändrats sedan början av programperioden.

(13)  Medlemsstaterna bör beakta de landsspecifika rekommendationer som antagits i enlighet med artikel 121.2 i EUF-fördraget och rådsrekommendationer som antagits i enlighet med artikel 148.4 i EUF-fördraget (nedan kallade landsspecifika rekommendationer) när programdokumenten utarbetas. Under programperioden 2021–2027 (nedan kallad programperioden) bör medlemsstaterna regelbundet för övervakningskommittén och kommissionen rapportera om läget i programmen till stöd för de landsspecifika rekommendationerna. Under en halvtidsöversyn bör medlemsstaterna bland annat överväga behovet av ändringar av programmen för att ta hänsyn till relevanta landsspecifika rekommendationer som antagits eller ändrats sedan början av programperioden.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Partnerskapsavtalet, som utarbetas av varje medlemsstat, bör vara ett strategiskt dokument som ligger till grund för förhandlingarna mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten om programmens utformning. För att minska den administrativa bördan bör det inte vara nödvändigt att ändra partnerskapsavtalen under programperioden. För att underlätta planeringen och undvika överlappande innehåll i programdokumenten bör partnerskapsavtalen kunna ingås som en del av ett program.

(15)  Partnerskapsavtalet, som utarbetas av varje medlemsstat, bör vara ett strategiskt dokument som ligger till grund för förhandlingarna mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten om programmens utformning. Medlemsstaterna bör beakta de särdrag och särskilda omständigheter som lokala och regionala myndigheter uppmärksammar. För att minska den administrativa bördan bör det inte vara nödvändigt att ändra partnerskapsavtalen under programperioden. För att underlätta planeringen och undvika överlappande innehåll i programdokumenten bör partnerskapsavtalen kunna ingås som en del av ett program.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Mekanismerna för att knyta unionens finansieringsstrategier närmare till unionens ekonomiska styrning bör förbättras ytterligare, så att kommissionen kan lägga fram ett förslag till rådet om att helt eller delvis hålla inne åtagandena till ett eller flera program i den berörda medlemsstaten, om medlemsstaten underlåter att vidta effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen. För att säkerställa ett enhetligt genomförande och med hänsyn till omfattningen av de ekonomiska effekterna av åtgärder som ska genomföras, bör genomförandebefogenheter ges till rådet, som bör agera på grundval av ett förslag från kommissionen. För att underlätta fattandet av beslut som är nödvändiga för att säkerställa effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen bör omröstning med omvänd kvalificerad majoritet användas.

(20)  Mekanismerna för att knyta unionens finansieringsstrategier närmare till unionens ekonomiska styrning måste stärkas ytterligare, så att kommissionen kan lägga fram ett förslag till rådet om att helt eller delvis hålla inne åtagandena till ett eller flera program i den berörda medlemsstaten, om medlemsstaten underlåter att vidta effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen. Vid betydande överträdelser bör betalningar hållas inne automatiskt. För att säkerställa ett enhetligt genomförande och med hänsyn till omfattningen av de ekonomiska effekterna av åtgärder som ska genomföras, bör genomförandebefogenheter ges till rådet, som bör agera på grundval av ett förslag från kommissionen. För att underlätta fattandet av beslut som är nödvändiga för att säkerställa effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen bör omröstning med omvänd kvalificerad majoritet användas. Innehållanden får inte upphävas som en följd av politiska hänsyn.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)   Kommissionen bör ha en skyldighet att underrätta Europaparlamentet om ett förslag om innehållande av åtaganden, eller ett förslag om att häva ett sådant innehållande, och innan det slutliga beslutet om innehållande antas bör Europaparlamentets yttrande om förslagen beaktas som en slutsats av en strukturerad dialog.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  För att granska programmens resultat bör medlemsstaterna inrätta övervakningskommittéer. För Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör de årliga genomföranderapporterna ersättas med en årlig strukturerad politisk dialog baserad på de senaste uppgifterna om genomförandet av programmet som medlemsstaten tillhandahåller.

(27)  För att granska programmens resultat bör medlemsstaterna inrätta övervakningskommittéer. För Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör de årliga genomföranderapporterna ersättas med en årlig strukturerad politisk dialog baserad på de senaste uppgifterna om genomförandet av programmet som medlemsstaten tillhandahåller och den information som regionala och lokala enheter lämnar.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ett mer konkurrenskraftigt och ekonomiskt motståndskraftigt Europa.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Enligt principen om flernivåstyre ska medlemsstaten låta de parterna delta i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelserna och vid utformningen och genomförandet av programmen, bland annat genom att delta i övervakningskommittéerna i enlighet med artikel 34.

2.  Enligt principen om flernivåstyre ska medlemsstaten låta de parterna delta i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelserna och vid utformningen och genomförandet av programmen, bland annat genom att delta i övervakningskommittéerna i enlighet med artikel 34. Om programmen i fråga är gränsöverskridande program ska involverade medlemsstater inbegripa parterna från alla deltagande medlemsstater.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Partnerskapsavtalet ska utarbetas av medlemsstaterna i samarbete med de parter som avses i artikel 6, i dialog med kommissionen och på grundval av förfaranden som är öppna för allmänheten.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 8 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  De valda politiska målen, med uppgift om vilka fonder och program som ska användas för att uppnå dessa mål och en motivering för detta, samt i tillämpliga fall en motivering för varför man valt att använda InvestEU:s genomförandemodell, med beaktande av relevanta landsspecifika rekommendationer.

a)  De valda politiska målen, med uppgift om vilka fonder och program som ska användas för att uppnå dessa mål och en motivering för detta, samt i tillämpliga fall en motivering för varför man valt att använda stödprogrammet för strukturreformer och InvestEU:s genomförandemodell, med beaktande av relevanta landsspecifika rekommendationer.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 8 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  En analys av skillnaderna, av utvecklingsbehoven och av tillväxtpotentialen med avseende på de tematiska målen och de territoriella utmaningarna, med i förekommande fall hänsyn tagen till det nationella reformprogrammet och till de för varje land specifika relevanta rekommendationerna.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 8 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) En sammanfattning av strategivalen och av de viktigaste resultaten som förväntas för var och en av fonderna, inklusive, i tillämpliga fall, genom användning av InvestEU.

i) En sammanfattning av strategivalen och av de viktigaste resultaten som förväntas för var och en av fonderna, inklusive, i tillämpliga fall, genom användning av stödprogrammet för strukturreformer och InvestEU.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får, antingen i partnerskapsöverenskommelsen eller i en begäran om ändring av ett program, anslå det belopp från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF som ska ges i bidrag till InvestEU och genomföras i form av budgetgarantier. Det belopp som ska lämnas i bidrag till InvestEU får inte överstiga 5 % av den totala tilldelningen för varje fond, utom i vederbörligen motiverade fall. Sådana bidrag ska inte utgöra överföring av medel i enlighet med artikel 21.

1.  Medlemsstaterna får, antingen i partnerskapsöverenskommelsen eller i en begäran om ändring av ett program, anslå det belopp från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF som ska ges i bidrag till InvestEU och genomföras i form av budgetgarantier. Det belopp som ska lämnas i bidrag till InvestEU får inte överstiga 5 % av den totala tilldelningen för varje fond. Sådana bidrag ska inte utgöra överföring av medel i enlighet med artikel 21. Med fullt iakttagande av territorialitetsprincipen vid omfördelningen av resurserna ska bidragen dessutom förvaltas gemensamt med behöriga nationella och regionala myndigheter.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Medlemsstatens kriterier för att välja indikatorer.

a)  Medlemsstatens kriterier för att välja indikatorer, som också tillhandahålls av regionala och lokala enheter.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen får begära att en medlemsstat ser över och föreslår ändringar av relevanta program när så krävs för att stödja genomförandet av relevanta rekommendationer från rådet.

1.  Kommissionen får begära att en medlemsstat ser över och föreslår ändringar av relevanta program när så krävs för att stödja genomförandet av relevanta rekommendationer från rådet, om alla de medel som är tillgängliga för medlemsstaten inom ramen för stödprogrammet för strukturreformer har utnyttjats.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om medlemsstaten underlåter att vidta ändamålsenliga åtgärder som svar på en begäran som gjorts i enlighet med punkt 1, inom de tidsfrister som fastställs i punkterna 3 och 4, får kommissionen helt eller delvis hålla inne betalningarna till de berörda programmen eller prioriteringarna i enlighet med artikel 91.

6.  Om medlemsstaten underlåter att vidta ändamålsenliga åtgärder som svar på en begäran som gjorts i enlighet med punkt 1, inom de tidsfrister som fastställs i punkterna 3 och 4, får kommissionen helt eller delvis hålla inne åtagandena till de berörda programmen eller prioriteringarna i enlighet med artikel 91.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska föreslå för rådet att helt eller delvis hålla inne åtagandena eller betalningarna för ett eller flera av en medlemsstats program i följande fall:

Efter att ha tagit hänsyn till den berörda medlemsstatens ekonomiska och sociala omständigheter och effekten av det planerade innehållandet för ekonomin, ska kommissionen föreslå för rådet att helt eller delvis hålla inne åtagandena eller betalningarna för ett eller flera av en medlemsstats program i följande fall:

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innehållande av åtaganden bör prioriteras, betalningar ska endast hållas om det behövs omedelbara åtgärder begärs och vid betydande överträdelser. Innehållandet av betalningar ska göras vid betalningsansökningar som lämnats in för de berörda programmen efter det datum då beslutet om innehållande fattades.

utgår

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 10 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innehållandet av åtaganden ska begränsas till 25 % av åtagandena för följande kalenderår för fonderna eller 0,25 % av nominellt BNP, beroende på vilket som är lägst, i följande fall:

Innehållandet av åtaganden ska begränsas till 50 % av åtagandena för följande kalenderår för fonderna eller 0,5 % av nominellt BNP, beroende på vilket som är lägst, i följande fall:

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 12 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska hålla Europaparlamentet informerat om genomförandet av denna artikel. I synnerhet ska kommissionen, om ett av villkoren i punkt 7 uppfylls för en medlemsstat, omedelbart informera Europaparlamentet och lämna uppgifter om de fonder och program som skulle kunna bli föremål för innehållande av åtaganden.

Kommissionen ska hålla Europaparlamentet informerat om genomförandet av denna artikel. I synnerhet ska kommissionen, om ett av villkoren i punkt 7 uppfylls för en medlemsstat, omedelbart informera Europaparlamentet och lämna uppgifter om de fonder och program som skulle kunna bli föremål för innehållande av åtaganden och det planerade innehållandets effekter för ekonomin.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 12 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna förslaget om innehållande av åtaganden eller förslaget om att häva ett sådant innehållande till Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska överlämna förslaget om innehållande av åtaganden eller förslaget om att häva ett sådant innehållande till Europaparlamentet för yttrande och till rådet för beslut.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utöver vad som anges i artikel 31 får medlemsstaten föreslå att ytterligare tekniskt stöd ges för att stärka den kapacitet hos medlemsstatens myndigheter, stödmottagare och relevanta parter som behövs för att fonderna ska kunna förvaltas och användas effektivt.

Utöver vad som anges i artikel 31 får medlemsstaten föreslå att ytterligare tekniskt stöd ges för att stärka de offentliga förvaltningarnas och tjänsternas institutionella kapacitet och effektivitet, samt den kapacitet hos medlemsstatens myndigheter, stödmottagare och relevanta parter som behövs för att fonderna ska kunna förvaltas och användas effektivt.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje förvaltande myndighet ska ha en kommunikationsansvarig för varje program (nedan kallad kommunikationsansvarig för programmet).

2.  Varje förvaltande myndighet ska ha en kommunikationsansvarig för varje program (nedan kallad kommunikationsansvarig för programmet). Den kommunikationsansvarige ska ta hänsyn till alla officiella språk liksom på regional nivå officiella språk i medlemsstaten eller de officiella språken i den regionala och/eller lokala enhet eller de regionala och/eller lokala enheter där programmet ska genomföras.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  2022: 0,5 %.

b)  2022: 0,7 %.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  2023: 0,5 %.

c)  2023: 1 %.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  2024: 0,5 %.

d)  2024: 1,5 %.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  2025: 0,5 %.

e)  2025: 2 %.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  2026: 0,5 %

f)  2026: 2 %.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  70 % för mindre utvecklade regioner,

a)  85 % för mindre utvecklade regioner,

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  55 % för övergångsregioner, och

b)  65 % för övergångsregioner, och

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  40 % för mer utvecklade regioner.

c)  50 % för mer utvecklade regioner.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medfinansieringsgraden för Sammanhållningsfonden får för varje prioritering inte överskrida 70 %.

Medfinansieringsgraden för Sammanhållningsfonden får för varje prioritering inte överskrida 85 %.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medfinansieringsgraden för Interregprogram får inte överstiga 70 %.

Medfinansieringsgraden för Interregprogram får inte överstiga 85 %.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

Referensnummer

COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ivana Maletić

20.6.2018

Behandling i utskott

1.10.2018

12.11.2018

 

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

24

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Helga Stevens

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

28

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

24

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Viegas

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (27.11.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Föredragande av yttrande: Agnes Jongerius

KORTFATTAD MOTIVERING

I kommissionens förslag till förordning fastställs gemensamma bestämmelser för sju delade förvaltningsfonder.[1][1] Enligt föredraganden är dessa fonder en symbol för europeisk solidaritet och ett uttryck för vår gemensamma önskan om uppåtgående social och ekonomisk konvergens.

Föredraganden välkomnar det politiska målet ”ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter”, men hon anser att den politiska strävan att skapa ”sysselsättning och tillväxt” är alltför restriktiv, och hon är inte övertygad om att den i tillräcklig utsträckning skulle bidra till att uppnå det AAA-kreditbetyg på det sociala området som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har lovat de europeiska medborgarna. Det är uppenbart att man med fonderna vill uppnå mer än sysselsättning och tillväxt, och därför har ett mål för ”social inkludering” lagts till.

Program som stöds av fonderna bör därför beakta de utmaningar som fastställts i den sociala resultattavla som stöder den europeiska pelaren för sociala rättigheter och i den gemensamma sysselsättningsrapporten, och bör vid behov anpassas för att återspegla detta. I fall där korrigerande åtgärder övervägs bör även dessa två rapporter beaktas.

Föredraganden anser att det är oerhört viktigt att öka den totala sammanhållningsbudgeten för att verkligen få till stånd en ökad konvergens mellan öst och väst, och nord och syd samt för att bättre kunna förutse bl.a. tekniska förändringar. Hon har föreslagit ändringar av förordningen i enlighet med detta. Dessutom anser hon att det krävs en större andel inom den budgeten för ESF+ och att detta anslag på det sociala området bör säkerställas även på medlemsstatsnivå.

För att bättre stödja de mindre utvecklade regionerna och övergångsregionerna och för att inte hindra utformningen eller genomförandet av program på medlemsstatsnivå har föredraganden ökat både förfinansierings- och medfinansieringsgraden.

Föredraganden anser att det är viktigt att göra fonderna mer tillgängliga för att garantera ett bättre utnyttjande och välkomnar i detta sammanhang att kommissionen har föreslagit minskad administrativ börda och ökad flexibilitet. Att den administrativa bördan minskas får dock inte medföra att arbetsmarknadens parter och det civila samhället inte längre kan delta i utformningen och genomförandet av programmen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska unionen för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna eller öarna, och att särskild uppmärksamhet ägnas landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar. Enligt artikel 175 i EUF-fördraget ska unionen understödja strävandena att uppnå dessa mål genom åtgärder som den vidtar genom utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska investeringsbanken och andra instrument. Artikel 322 i EUF-fördraget utgör den rättsliga grunden för att anta finansiella regler som reglerar förfarandet för budgetens upprättande och genomförande och redovisningen och revisionen av räkenskaperna samt kontrollen av de ekonomiska aktörernas ansvar.

(1)  Enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska unionen för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna eller öarna, och att särskild uppmärksamhet ägnas landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, exempelvis regioner som brottas med avfolkningsproblem eller problem med befolkningens geografiska spridning. Enligt artikel 175 i EUF-fördraget ska unionen understödja strävandena att uppnå dessa mål genom åtgärder som den vidtar genom utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska investeringsbanken och andra instrument. Artikel 322 i EUF-fördraget utgör den rättsliga grunden för att anta finansiella regler som reglerar förfarandet för budgetens upprättande och genomförande och redovisningen och revisionen av räkenskaperna samt kontrollen av de ekonomiska aktörernas ansvar.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I syfte att vidareutveckla ett samordnat och harmoniserat genomförande av unionens fonder med delad förvaltning, närmare bestämt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, åtgärder som finansieras med delade förvaltning enligt Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och visering, bör finansiella regler fastställas med stöd av artikel 322 i EUF-fördraget för alla dessa fonder (nedan kallade fonderna), med tydligt angivande av tillämpningsområdet för de relevanta bestämmelserna. Dessutom bör gemenssamma bestämmelser fastställas med stöd av artikel 177 i EUF-fördraget för att täcka specifika regler för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF.

(2)  I syfte att vidareutveckla ett samordnat och harmoniserat genomförande av unionens fonder med delad förvaltning, närmare bestämt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden, åtgärder som finansieras med delad förvaltning enligt Europeiska socialfonden+ (ESF+), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och visering, bör finansiella regler fastställas med stöd av artikel 322 i EUF-fördraget för alla dessa fonder (nedan kallade fonderna), med tydligt angivande av tillämpningsområdet för de relevanta bestämmelserna. Dessutom bör gemensamma bestämmelser fastställas med stöd av artikel 177 i EUF-fördraget för att täcka specifika regler för Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF+-delarna med delad förvaltning och EHFF.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  I enlighet med artikel 174 i EUF-fördraget bör medlemsstaterna och kommissionen se till att Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden särskilt uppmärksammar dessa regioner med hjälp av strategiska investeringar som har till syfte att förbättra deras territoriella struktur, industristruktur, tillhandahållande av offentliga tjänster och konkurrenskraft och därmed i slutändan bidra till att befolkningen stannar kvar.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet principerna om subsidiaritet och proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, bör iakttas när fonderna genomförs, med hänsyn tagen till unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör också iaktta skyldigheterna enligt Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i konventionen och i enlighet med unionslagstiftningen om harmoniserade tillgänglighetskrav för varor och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna bör inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. I syfte att skydda den inre marknadens integritet, bör verksamhet som gynnar företag följa unionens regler om statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet principerna om subsidiaritet och proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, bör iakttas när fonderna genomförs, med hänsyn tagen till unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet, bekämpa fattigdom och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna bör inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering, social utestängning eller territoriell isolering. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet och bekämpa klimatförändringar i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. I syfte att skydda den inre marknadens integritet, bör verksamhet som gynnar företag följa unionens regler om statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Medlemsstaterna och kommissionen bör iaktta skyldigheterna enligt Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i konventionen och i enlighet med unionslagstiftningen om harmoniserade tillgänglighetskrav för varor och tjänster. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning bör garanteras i alla nya infrastrukturprojekt som finansieras genom fonderna.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för de mål som fastställts i den europeiska pelaren för sociala rättigheter som EU-institutionerna har proklamerat.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Med tanke på betydelsen av att motverka klimatförändringar i enlighet med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och Förenta nationernas mål för hållbar utveckling bör fonderna bidra till att integrera klimatåtgärder i den normala verksamheten och nå det övergripande målet att 25 % av unionens budget ska anslås till stöd för klimatmålen.

(9)  Med tanke på betydelsen av att motverka klimatförändringar i syfte att bidra till finansieringen av nödvändiga åtgärder för att uppfylla unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och Förenta nationernas mål för hållbar utveckling bör fonderna bidra till att integrera klimatåtgärder i den normala verksamheten och nå det övergripande målet att minst 30 % av unionens budget ska anslås till stöd för klimatmålen. Enligt Europeiska revisionsrättens rekommendationer bör mekanismer för klimatintegrering och klimatsäkring ingå i programplanering och programgenomförande, särskilt i samband med projekturvalet, och konkretiseras på förhand.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Principen om partnerskap är en viktig del i genomförandet av fonderna, och bygger på flernivåstyre och det civila samhällets och arbetsmarknadsparternas delaktighet. För att skapa kontinuitet i partnerskapens organisation bör kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/201413 fortsätta att gälla.

(11)  Principen om partnerskap är en viktig del i genomförandet av fonderna. Det bygger på flernivåstyre och säkerställer deltagande av behöriga lokala, regionala, kommunala och andra myndigheter, relevanta organ som företräder det civila samhället, däribland icke-statliga organisationer, miljöorganisationer och organ som främjar social inkludering, grundläggande rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet, icke-diskriminering samt näringslivets och arbetsmarknadens parter. För att skapa kontinuitet i partnerskapens organisation bör kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/201413 fortsätta att gälla.

__________________

__________________

13 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1).

13 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  På unionsnivå är den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken ramen för att utpeka nationella reformprioriteringar och övervaka genomförandet av dem. Medlemsstaterna tar fram sina egna nationella fleråriga investeringsstrategier till stöd för dessa reformprioriteringar. Dessa strategier bör läggas fram samtidigt med de årliga nationella reformprogrammen för att ange och samordna de prioriterade investeringsprojekt som bör få stöd med nationell finansiering och unionsfinansiering. De bör också bidra till att unionsfinansieringen används på ett enhetligt sätt och maximera det finansiella stödets mervärde, särskilt vad gäller stöd från fonderna, den europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen och InvestEU.

(12)  På unionsnivå är den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken ramen för att utpeka nationella reformprioriteringar och övervaka genomförandet av dem. Medlemsstaterna tar fram sina egna nationella fleråriga investeringsstrategier till stöd för dessa reformprioriteringar. Dessa strategier bör läggas fram samtidigt med de årliga nationella reformprogrammen för att ange och samordna de prioriterade investeringsprojekt som bör få stöd med nationell finansiering och unionsfinansiering. De bör också bidra till att unionsfinansieringen används på ett enhetligt sätt och maximera det finansiella stödets mervärde, särskilt vad gäller stöd från fonderna, den europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen och InvestEU. Generellt sett ska medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, kommissionen uppmuntra synergier och säkerställa samordning, komplementaritet och samstämmighet mellan dessa särskilda prioriteringar och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Motivering

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter proklamerades den 17 november 2017 och var ett avgörande steg mot ett mer socialt Europa. Den är en viktig grundval för principer som kan förbättra EU-medborgarnas välfärd och vardag. De 20 principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter är dessutom ett mycket bra komplement till de ekonomiska och sociala målen i den europeiska planeringsterminen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  En framgångsrik användning av fonderna bör bygga på stödprogrammet för strukturreformer, som stöder prioriterade reformer i alla EU:s medlemsstater som möjliggör en välriktad och effektiv användning av fonderna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Medlemsstaterna bör ta hänsyn till innehållet i sina utkast till nationella energi- och klimatplaner, som ska utarbetas enligt förordningen om styrningen av energiunionen14, och resultatet av den process som leder till att unionen rekommendationer om dessa planer, program, liksom för de finansiella behoven för koldioxidsnåla investeringar.

(14)  Medlemsstaterna bör uppnå de mål som fastställts i deras utkast till integrerade nationella energi- och klimatplaner, som ska utarbetas enligt förordningen om styrningen av energiunionen14, och resultatet av den process som leder till att unionen rekommendationer om dessa planer, program, liksom för de finansiella behoven för koldioxidfria investeringar.

__________________

__________________

14 [Förordning om styrningen av energiunionen, om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013, COM(2016) 759 final/2, 2016/0375 COD]

14 [Förordning om styrningen av energiunionen, om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013, COM(2016) 759 final/2, 2016/0375 COD]

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Medlemsstaterna bör ta hänsyn till innehållet i sina utkast till nationella strategier för integrering av romer vid utarbetandet av sina program.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Varje medlemsstat bör ha flexibilitet att bidra till InvestEU för tillhandahållande av budgetgarantier för investeringar i den medlemsstaten.

utgår

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Medlemsstaterna bör genomföra en halvtidsöversyn av alla program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden. Denna översyn bör leda till en heltäckande anpassning av programmen, med utgångspunkt i programmens resultat, och samtidigt ge tillfälle att beakta nya utmaningar och relevanta landsspecifika rekommendationer som utfärdas 2024. Samtidigt bör kommissionen 2024 tillsammans med den tekniska justeringen för 2025 se över alla medlemsstaters totala anslag till det sammanhållningspolitiska målet Investering för tillväxt och sysselsättning för åren 2025, 2026 och 2027 och tillämpa den fördelningsmetod som fastställs i den relevant grundrättsakten. Denna översyn tillsammans med resultatet av halvtidsöversynen bör leda till programändringar som ändrar medelstilldelningen för åren 2025, 2026 och 2027.

(19)  Medlemsstaterna bör genomföra en halvtidsöversyn av alla program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden. Denna översyn bör leda till en heltäckande anpassning av programmen, med utgångspunkt i programmens resultat, och samtidigt ge tillfälle att beakta nya utmaningar och relevanta landsspecifika rekommendationer som utfärdas 2024. Samtidigt bör kommissionen 2024 tillsammans med den tekniska justeringen för 2025 se över alla medlemsstaters totala anslag till det sammanhållningspolitiska målet Investering för sysselsättning, tillväxt, social inkludering och uppåtgående konvergens för åren 2025, 2026 och 2027 och tillämpa den fördelningsmetod som fastställs i den relevanta grundrättsakten. Denna översyn tillsammans med resultatet av halvtidsöversynen bör leda till programändringar som ändrar medelstilldelningen för åren 2025, 2026 och 2027.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Användningen av regionala indikatorer bör övervägas för att bättre hänsyn ska kunna tas till subregionala skillnader.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  För att det ska finnas heltäckande och aktuell information om genomförandet av programmen att tillgå bör mer frekvent elektronisk rapportering av kvantitativa uppgifter fordras.

(29)  För att det ska finnas heltäckande och aktuell information om genomförandet av programmen att tillgå bör en effektiv och snabb elektronisk rapportering av kvantitativa uppgifter fordras.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  För bidrag som ges till stödmottagare bör medlemsstaterna i ökad utsträckning använda sig av förenklade kostnadsalternativ. Tröskelvärdet för obligatorisk användning av förenklade kostnadsalternativ bör kopplas till insatsens totalkostnad, så att alla insatser under tröskelvärdet behandlas lika, oavsett om de är offentliga eller privata.

(34)  För bidrag som ges till stödmottagare bör medlemsstaterna i ökad utsträckning använda sig av förenklade kostnadsalternativ. Tröskelvärdet för obligatorisk användning av förenklade kostnadsalternativ bör kopplas till insatsens totalkostnad, så att alla insatser under tröskelvärdet behandlas lika, oavsett om de är offentliga eller privata. Medlemsstaterna bör samråda med övervakningskommittén när det gäller utarbetandet av förenklade kostnadsalternativ.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  För att öka komplementariteten och förenkla genomförandet bör det vara möjligt att kombinera stöd från Sammanhållningsfonden och Eruf med stöd från ESF+ i gemensamma program inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt.

(39)  För att öka komplementariteten och förenkla genomförandet bör det vara möjligt att kombinera stöd från Sammanhållningsfonden och Eruf med stöd från ESF+ i gemensamma program inom målet Investering för sysselsättning, tillväxt, social inkludering och uppåtgående konvergens.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50)  För att säkerställa en lämplig balans mellan ett ändamålsenligt och resurseffektivt genomförande av fonderna och de därmed sammanhängande administrativa kostnaderna och bördorna, bör förvaltningskontrollernas frekvens, omfattning och täckning baseras på en riskbedömning som tar hänsyn till faktorer såsom typen av insatser, stödmottagarna och den risknivå som konstaterats genom tidigare förvaltningskontroller och revisioner.

(50)  För att säkerställa en lämplig balans mellan ett ändamålsenligt och resurseffektivt genomförande av fonderna och de därmed sammanhängande administrativa kostnaderna och bördorna, bör förvaltningskontrollernas frekvens, omfattning och täckning baseras på en riskbedömning som tar hänsyn till faktorer såsom typen av insatser, stödmottagarna och den risknivå som konstaterats genom tidigare förvaltningskontroller och revisioner. Proportionalitetsprincipen bör råda i förvaltningen och kontrollen av fonderna, i förhållande till graden av risk för unionens budget.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60)  För att främja EUF-fördragets mål om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning bör målet Investering för sysselsättning och tillväxt omfatta alla regioner. För att ge ett välavvägt och successivt stöd som återspeglar den ekonomiska och samhälleliga utvecklingsnivån bör medel enligt det målet anslås från Eruf och ESF+ på grundval av en fördelningsnyckel som främst bygger på bruttonationalprodukt per capita. De medlemsstater vars bruttonationalinkomst (BNI) per capita är mindre än 90 % av genomsnittet i unionen bör få medel inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt från Sammanhållningsfonden.

(60)  För att främja EUF-fördragets mål om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning bör målet Investering för sysselsättning, tillväxt, social inkludering och uppåtgående konvergens omfatta alla regioner och bidra till att garantera att adekvata offentliga tjänster tillhandahålls så att de personliga och yrkesrelaterade utsikterna i området förbättras. För att ge ett välavvägt och successivt stöd som återspeglar den ekonomiska och samhälleliga utvecklingsnivån bör medel enligt det målet anslås från Eruf och ESF+ på grundval av en fördelningsnyckel som främst bygger på bruttonationalprodukt per capita. De medlemsstater vars bruttonationalinkomst (BNI) per capita är mindre än 90 % av genomsnittet i unionen bör få medel inom målet Investering för sysselsättning, tillväxt, social inkludering och uppåtgående konvergens från Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 60a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(60a)  EU-institutionerna har proklamerat den europeiska pelaren för sociala rättigheter, där det fastställs skyldigheter för medlemsstaterna när det gäller socialt skydd, social inkludering, anständiga arbetsvillkor, lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden. Målen Investering för sysselsättning och tillväxt och för social inkludering som fastställs i denna förordning bör bidra till pelarens rättigheter och principer.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 61

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(61)  Objektiva kriterier bör fastställas för att avgöra vilka regioner och områden som är berättigade till stöd från fonderna. I detta syfte bör fastställandet av regioner och områden på unionsnivå bygga på det gemensamma klassificeringssystem för regioner som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/200323, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 868/201424.

(61)  Objektiva kriterier bör fastställas för att avgöra vilka regioner och områden som är berättigade till stöd från fonderna. I detta syfte bör fastställandet av regioner och områden på unionsnivå bygga på det gemensamma klassificeringssystem för regioner som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/200323, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 868/201424 och (EU) nr 2016/206624a.

__________________

__________________

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

24 Kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 241, 13.8.2014, s. 1).

24 Kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 241, 13.8.2014, s. 1).

 

24a Kommissionens förordning (EU) nr 2016/2066 av den 21 november 2016 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 322, 29.11.2016, s. 1).

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62)  För att fastställa en lämplig budgetram för Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden, bör kommissionen slå fast den årliga fördelningen av tillgängliga anslag efter medlemsstat inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt tillsammans med en förteckning över stödberättigade regioner, samt anslag för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). Eftersom medlemsstaternas nationella tilldelning bör fastställas på grundval av de statistiska uppgifter och prognoser som finns tillgängliga 2018 och eftersom prognosen är osäker, bör kommissionen se över samtliga medlemsstaters totala tilldelning 2024 på grundval av de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna då och, om det föreligger en sammanlagd avvikelse på mer än ± 5 %, justera tilldelningen för åren 2025–2027, så att resultatet av halvtidsöversynen och den tekniska justeringen avspeglas i programändringarna samtidigt.

(62)  För att fastställa en lämplig budgetram för Eruf, ESF+ och Sammanhållningsf