Процедура : 2018/0169(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0044/2019

Внесени текстове :

A8-0044/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0071

ДОКЛАД     ***I
PDF 521kWORD 191k
29.1.2019
PE 628.362v02-00 A8-0044/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Симона Бонафе

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0337),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0220/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 декември 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0044/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Водните ресурси на Съюза са подложени на все по-голям натиск, което води до недостиг на вода и до влошаване на качеството. По-специално изменението на климата и сушите допринасят значително за натиска върху наличието на прясна вода в резултат на градското развитие и селското стопанство.

(1)  Водните ресурси на Съюза са подложени на все по-голям натиск, което води до недостиг на вода и до влошаване на качеството. По-специално изменението на климата, непредвидимите метеорологични условия и сушите допринасят значително за натиска върху наличието на прясна вода в резултат на градското развитие и селското стопанство.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Способността на Съюза да реагира на нарастващия натиск върху водните ресурси би могла да се подобри чрез по-широкообхватно повторно използване на пречистени отпадъчни води. повторното използване на водата се посочва в Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета като една от допълнителните мерки, които държавите членки могат да решат да приложат за постигане на определените в Директивата цели за добро качествено и количествено състояние на повърхностните и подземните води. Съгласно Директива 91/271/ЕИО се изисква пречистените отпадъчни води да се използват повторно, когато това се сметне за подходящо.

(2)  Способността на Съюза да реагира на нарастващия натиск върху водните ресурси би могла да се подобри чрез по-широкообхватно повторно използване на пречистени отпадъчни води, чрез ограничаване на експлоатацията на водните обекти и подземните води, намаляване на въздействието от изхвърлянето на пречистени отпадъчни води във водните обекти и насърчаване на икономиите на вода чрез многократното използване на градските отпадъчни води, като същевременно се гарантира високо равнище на опазване на околната среда . Повторното използване на водата в съчетание с насърчаването на използването на водоефективни технологии в промишлеността и техники за напояване, които реализират икономии на вода, се посочва в Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 като една от допълнителните мерки, които държавите членки могат да решат да приложат за постигане на определените в Директивата цели за добро качествено и количествено състояние на повърхностните и подземните води. Съгласно Директива 91/271/ЕИО16 се изисква пречистените отпадъчни води да се използват повторно, когато това се сметне за подходящо.

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

15 Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

15Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

16 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

16 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Конкретен проблем в много райони е остарялата и в недобро състояние инфраструктура за разпределение на пречистената отпадъчна вода, което води до големи загуби на въпросната пречистена отпадъчна вода и в последствие до загуба на финансовите средства, инвестирани в пречистването. Следователно цялостното модернизиране на тази канализационна инфраструктура следва да бъде приоритет.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „План за опазване на водните ресурси на Европа“ повторното използване на водата за напояване или за промишлени цели бе посочено като алтернативен вариант за водоснабдяване, на който Съюзът следва да обърне внимание.

(3)  Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „План за опазване на водните ресурси на Европа“17посочва необходимостта от създаване на инструмент за регулиране на стандартите за повторна употреба на водата на европейско равнище за премахване на пречките за по-широката употреба на такъв алтернативен вариант за водоснабдяване, който може да спомогне за намаляването на недостига на вода, както и на уязвимостта на системите за водоснабдяване.

___________________

___________________

17 COM(2012) 673.

17 COM(2012) 673.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Посрещане на предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския съюз“18 се определя йерархия от мерки, които държавите членки следва да обмислят във връзка с управлението на сушите и недостига на вода. В него се посочва, че регионите, където всички превантивни мерки са приложени в съответствие с йерархичността на възможните решения за справяне с проблема с недостига на вода, както и където търсенето все още превишава наличието на вода, създаването на допълнителна инфраструктура може при дадени обстоятелства, като се взема предвид измерението разходи/ползи, да се използва като алтернативен подход за смекчаване на въздействието на сериозни суши.

(4)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Посрещане на предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския съюз“18 се определя йерархия от мерки, които държавите членки следва да обмислят във връзка с управлението на сушите и недостига на вода. За същата цел е препоръчително в Директива 2000/60/EО да се предвиди обвързваща йерархичност на мерките за добро управление на водите . В него се посочва, че регионите, където всички превантивни мерки са приложени в съответствие с йерархичността на възможните решения за справяне с проблема с недостига на вода, както и където търсенето все още превишава наличието на вода, създаването на допълнителна инфраструктура може при дадени обстоятелства, като се взема предвид измерението разходи/ползи, да се използва като алтернативен подход за смекчаване на въздействието на сериозни суши.

___________________

___________________

18 COM(2007) 414.

18 COM(2007) 414.

 

 

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  В своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно посрещането на предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския съюз, Европейският парламент припомня, че при управлението на водните ресурси следва да се предпочита подход, основаващ се на търсенето, и изразява становището, че Съюзът следва да възприеме цялостен подход при управлението на водните ресурси, съчетаващ мерки за управление на търсенето, мерки за оптимизиране на наличните ресурси във водния цикъл и мерки за създаване на нови ресурси, и че подходът трябва да включва екологични, социални и икономически съображения.

 

___________________

 

 

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В своя план за действие за кръговата икономика Комисията пое ангажимент да предприеме поредица от действия за насърчаване на повторното използване на пречистени отпадъчни води, включително разработването на законодателство относно минималните изисквания за повторното използване на водата.

(5)  В своя план за действие за кръговата икономика Комисията пое ангажимент да предприеме поредица от действия за насърчаване на повторното използване на пречистени отпадъчни води, включително разработването на законодателство относно минималните изисквания за повторното използване на водата. Комисията следва да актуализира своя план за действие и да запази водните ресурси като приоритетна област на намеса.

___________________

___________________

19 COM(2015) 614.

19 COM(2015) 614.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Счита се, че повторното използване на подходящо пречистени отпадъчни води, например от градски пречиствателни станции за отпадъчни води или промишлени инсталации, оказва по-слабо въздействие върху околната среда от други алтернативни източници на водоснабдяване, например преноса на водни ресурси или обезсоляване, но то се използва само в ограничена степен в Съюза. Това изглежда се дължи на липсата на общи екологични и здравни стандарти на Съюза по отношение на повторното използване на водата, а по-специално по отношение на селскостопанските продукти на потенциалните пречки пред свободното движение на селскостопански продукти, напоявани с рециклирани води.

(6)  Счита се, че повторното използване на подходящо пречистени отпадъчни води, например от градски пречиствателни станции за отпадъчни води, оказва по-слабо въздействие върху околната среда от други алтернативни източници на водоснабдяване, например преноса на водни ресурси или обезсоляване. Но посоченото повторно използване, което би могло да намали разхищаването на вода и да спести вода, се наблюдава само в ограничена степен в Съюза. Това изглежда се дължи на високите разходи за системите за повторно използване на отпадъчни води, както и на липсата на общи екологични и здравни стандарти на Съюза по отношение на повторното използване на водата, а по-специално по отношение на селскостопанските продукти на потенциалните рискове за здравето и околната среда и потенциалните пречки пред свободното движение на селскостопански продукти, напоявани с рециклирани води. Същевременно следва да се има предвид, че в някои държави членки инфраструктурата за напояване е неподходяща или не съществува такава.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Повторното използване на водата може да допринесе за възстановяването на хранителните вещества, съдържащи се в пречистени отпадъчни води, а използването на възстановена вода за целите на напояването в селското или горското стопанство може да се окаже начин за възстановяване на хранителни вещества като азот, фосфор и калий, в естествени биогеохимични цикли.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Съгласно настоящия регламент повторното използване на подходящо пречистени рециклирани води за напояване следва да бъде екологосъобразно. Следователно това следва да не води до повишено отделяне на азот и фосфор, тъй като завишеното наличие на подобни хранителни вещества води до еутрофикация на почвите и повърхностните и подпочвените води, като причинява щети на екосистемите и допринася за намаляването на биологичното разнообразие.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в)  За да се гарантира ефективно повторно използване на ресурсите от градски отпадъчни води, следва да се приеме, че не всички оползотворени води могат да се използват за всички култури. Поради това земеделските стопани следва да бъдат обучени да използват различните видове оползотворени води по оптимален начин за културите, при които водата, използвана за напояване, да не оказва въздействие върху общественото здраве.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Здравните стандарти за хигиената на храните по отношение на селскостопанските продукти, напоявани с рециклирана вода, могат да бъдат постигнати само ако изискванията за качество за рециклираната вода, предназначена за напояване в селското стопанство, не се различават съществено между отделните държави членки. Хармонизирането на изискванията също така ще допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар по отношение на тези продукти. Поради това е подходящо да се извърши минимално хармонизиране, като се определят минимални изисквания по отношение на качеството и мониторинга на водите. Тези минимални изисквания следва да включват минимални параметри за рециклирана вода и други, по-строги или допълнителни изисквания за качество, които при необходимост се налагат от компетентните органи заедно с евентуалните превантивни мерки. За да се определят по-строги или допълнителни изисквания за качеството на водата, операторите на инсталациите за рециклиране следва да изпълняват ключови задачи по управление на риска. Параметрите са основани на техническия доклад на Съвместния изследователски център на Комисията и отразяват международните стандарти относно повторното използване на водата.

(7)  Здравните стандарти за хигиената на храните по отношение на селскостопанските продукти, напоявани с рециклирана вода, могат да бъдат постигнати само ако изискванията за качество за рециклираната вода, предназначена за напояване в селското стопанство, не се различават съществено между отделните държави членки. Хармонизирането на изискванията също така ще допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар по отношение на тези продукти. Поради това е подходящо да се извърши минимално хармонизиране, като се определят минимални изисквания по отношение на качеството, честотата на мониторинга на водите и ключови задачи по управление на риска. Тези минимални изисквания следва да включват минимални параметри за рециклирана вода и други, по-строги или допълнителни изисквания за качество, които при необходимост се налагат от компетентните органи заедно с евентуалните превантивни мерки. Операторът на съоръжението за рециклиране следва да изготви план за управление на риска от повторното използване на водата в сътрудничество със съответните участници и следва да има право да определя по-строги или допълнителни изисквания за качеството на рециклираната вода. Операторът на съоръжението за рециклиране следва да изпълняват ключови задачи по управление на риска, в сътрудничество най-малко с оператора на разпределението на рециклирана вода и с оператора за съхранение на рециклирана вода. Планът за управлението на риска от повторното използване на водите следва да се актуализира непрекъснато и да бъде съставен в съответствие с международно признати стандартизирани процедури. Параметрите са основани на техническия доклад на Съвместния изследователски център на Комисията и отразяват международните стандарти относно повторното използване на водата. Съвместният изследователски център на Комисията следва да разработи измервателни параметри и методи за определяне на наличието на пластмасови микрочастици и фармацевтични остатъчни продукти в рециклираните води.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Наличието на пластмасови микрочастици може да представлява риск за здравето на хората и околната среда. Поради това, като част от задълбочения преглед на източниците, разпространението и последиците от пластмасовите микрочастици в контекста на пречистването на отпадъчните води, Комисията следва да разработи методология за измерване на пластмасовите микрочастици в градските отпадъчни води, третирани в съответствие с Директива 91/271/ЕИО и рециклирани в съответствие с настоящия регламент.

Обосновка

Тук следва да се спомене също искането на Парламента отправено към Комисията по повод преработената директива относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, като се има предвид позицията, изразената от Европейския парламент в резолюцията му от 13 септември 2018 г. относно европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика (вж. по-специално параграф 46).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Използването на недостатъчно добре пречистени отпадъчни води за обществени услуги (например почистване на улиците или напояване на паркове и голф игрища) може да бъде вредно за здравето. Поради това Комисията следва да постави цели за качеството на повторното използване на отпадъчни води за обществени услуги с цел да се опази здравето на човека и на животните, и качеството на подземните и повърхностните води.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  Изискванията за качество на водата за напояване следва да отчитат научния прогрес, по-специално при контрола на микрозамърсителите и „нововъзникващите“ вещества, за да се гарантира безопасното използване на водата и да се опазят околната среда и здравето на хората.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 7 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7г)  Изискванията за качество на водата следва да отчитат опити, проведени по-специално относно използването в селското стопанство на утайките от отпадъчни води, както и отпадъчните води за инсталации за биогаз.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Спазването на минимални изисквания за повторното използване на водата следва да помогне за постигането на целите за устойчиво развитие от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на ООН, и по-специално цел № 6, така че да се гарантират наличието и устойчивото управление на водите и канализация за всички и също така да се увеличат съществено рециклирането и безопасното повторно използване на водата в световен план. В допълнение към това настоящият регламент цели да допринесе за прилагането на член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който касае опазването на околната среда.

(8)  Спазването на минимални изисквания за повторното използване на водата следва да бъде в съответствие с политиката на Съюза за водите и да помогне за постигането на целите за устойчиво развитие от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на ООН, и по-специално цел № 6, така че да се гарантират наличието и устойчивото управление на водите и канализация за всички и също така да се увеличат съществено рециклирането на водата и безопасното повторно използване на водата в световен план с цел да се допринесе за постигане на цел 12 (Осигуряване на устойчиви модели на потребление и на производство) от целите за устойчиво развитие на Обединените нации. В допълнение към това настоящият регламент цели да допринесе за прилагането на член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който касае опазването на околната среда.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Изискванията за качество на водите, предназначени за консумация от човека, са установени в Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета1a. Държавите членки следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че водните ресурси, използвани за питейни цели, не са замърсени с рециклирана вода, за да се избегне влошаване на качеството на питейната вода.

 

_______________________

 

1a  Директива (ЕС) .../ ... относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32);

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  В някои случаи операторът на съоръжението за рециклиране транспортира и съхранява рециклираната вода отвъд изхода на съоръжението за рециклиране, преди да достави рециклираната вода на следващите участници по веригата, като например на оператора по разпределение на рециклирана вода, на оператора по съхранение на рециклирана вода или на крайния потребител. Необходимо е да се определи мястото на определяне на съответствието, за да се изясни докъде свършва отговорността на оператора на съоръжението и откъде започва отговорността на следващия участник във веригата.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Управлението на риска следва да се състои от идентифициране и управление на рискове по проактивен начин и да включва идеята за производство на рециклирана вода с необходимото качество за конкретни цели. Оценката на риска следва да бъде основана на ключови задачи за управление на риска и при нея следва да се определят всички допълнителни изисквания за качеството на водата, които са необходими, за да се гарантира достатъчна защита на околната среда и здравето на хората и животните.

(9)  Управлението на риска следва да се състои от идентифициране и управление на рискове по проактивен начин и да включва идеята за производство, разпределение, съхранение и използване на рециклирана вода с необходимото качество за конкретни цели. Оценката на риска следва да бъде основана на ключови задачи за управление на риска и на задълбочено прилагане на, наред с другото, принципа на предпазните мерки и при нея следва да се определят всички допълнителни изисквания за качеството на водата, които са необходими, за да се гарантира достатъчна защита на околната среда и здравето на хората и животните. Управлението на риска следва да представлява отговорност, споделена между всички съответни участници в плана за управлението на риска от повторното използване на водата. Ролите и отговорностите на участниците следва да бъдат ясно посочени в плана за управление на риска от повторното използване на водата. При издаването на разрешително компетентният орган следва да може да изиска съответните участници в плана за управление на риска от повторното използване на водата да предприемат допълнителни мерки за управление на риска.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  Сътрудничеството и взаимодействието между различните страни, участващи в процеса на рециклиране на водата, следва да бъде предварително условие за създаването на процедури за пречистване на водата в съответствие с изискванията за специфична употреба и за да може да се планира снабдяването с рециклирана вода в съответствие с търсенето от страна на крайните потребители.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  С цел ефективна защита на околната среда и здравето на хората операторите на инсталациите за рециклиране следва да носят основната отговорност за качеството на рециклираната вода. Операторите на инсталациите за рециклиране следва да осъществяват мониторинг на качеството на рециклираната вода с оглед на спазването на минималните изисквания и на всички допълнителни изисквания, определени от компетентния орган. Поради това е подходящо да се установят минимални изисквания за мониторинг, които включват честотата на редовния мониторинг, както и определяне на график и на цели за ефективност на мониторинга за валидиране. Някои изисквания за редовен мониторинг са посочени в съответствие с Директива 91/271/ЕИО.

(10)  С цел ефективна защита на околната среда, включително качеството на почвите и здравето на хората операторите на инсталациите за рециклиране следва да носят основната отговорност за качеството на рециклираната вода на мястото на определяне на съответствие. Операторите на инсталациите за рециклиране следва да осъществяват мониторинг на качеството на рециклираната вода с оглед на спазването на минималните изисквания и на всички допълнителни изисквания, определени от компетентния орган и в съответствие с минималните изисквания и с евентуалните допълнителни изисквания, определени от компетентните органи. Поради това е подходящо да се установят минимални изисквания за мониторинг, които включват честотата на редовния мониторинг, както и определяне на график и на цели за ефективност на мониторинга за валидиране. Някои изисквания за редовен мониторинг са посочени в съответствие с Директива 91/271/ЕИО.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Необходимо е да се гарантира безопасното използване на рециклирана вода, като по този начин се насърчи повторното използване на водата на равнище ЕС и се повиши общественото доверие в тази практика. Поради това снабдяването с рециклирана вода за конкретни цели следва да се позволява само въз основа на разрешително, издадено от компетентните органи на държавите членки. За да се гарантира хармонизиран подход на равнището на Съюза, както и проследимост и прозрачност, материалноправните норми за това разрешително следва да бъдат определени на равнището на Съюза. Подробностите във връзка с процедурите за издаване на разрешителните обаче следва да бъдат определени от държавите членки. Държавите членки следва да бъдат в състояние да прилагат съществуващите процедури за издаване на разрешителни, които следва да бъдат пригодени, така че да се отчетат изискванията, въведени с настоящия регламент.

(11)  Необходимо е да се гарантира безопасното доставяне, съхраняване и използване на повторно използваната вода, като по този начин се насърчи развитието на повторното използване на водата на равнището на Съюза, като се стимулират европейските земеделски стопани по-специално да възприемат тази практика и да се повиши общественото доверие в нея. Количеството на използваните пречистени отпадъчни води, техният характер, пречиствателните методи и техните характеристики, независимо от това как се използват, трябва да са такива, че подходът, употребата и разпределението на водите (пръскане, капково напояване, със или без складиране) да не влияе пряко или косвено на здравето на хората или животните, или качеството на почвите или на водните среди в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Поради това снабдяването с и съхраняването на рециклирана вода за конкретни цели следва да се позволява само въз основа на разрешително, издадено от компетентните органи на държавите членки. За да се гарантира хармонизиран подход на равнището на Съюза, както и проследимост и прозрачност, материалноправните норми за това разрешително следва да бъдат определени на равнището на Съюза. Подробностите във връзка с процедурите за издаване на разрешителните обаче следва да бъдат определени от държавите членки, чиито компетентни органи отговарят за оценката на рисковете от повторното използване на водата. Държавите членки следва да бъдат в състояние да прилагат съществуващите процедури за издаване на разрешителни, които следва да бъдат пригодени, така че да се отчетат изискванията, въведени с настоящия регламент.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  Снабдяването с рециклирана вода и нейното съхранение, както и нейното използване от крайните потребители представляват неразделна част от системата за повторна употреба на вода. В рамките на процеса на снабдяване и съхранение е възможно рециклираната вода да претърпи промени, които да окажат отрицателно влияние върху химическото и биологичното ѝ качество. Рециклираната вода следва да се използва подходящо по отношение на класовете на качество на рециклираната вода, характеристиките на насажденията и методите за напояване. Ключовите задачи за управление на риска следва да отчитат потенциалните неблагоприятни последици за здравето и екологичните матрици, свързани със снабдяването, съхранението и предвидената употреба на рециклираната вода. В този контекст Комисията следва да създаде насоки, за да подпомогне компетентните органи в извършването на контрола и мониторинга на доставката, съхранението и употребата на рециклираната вода.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Ако са необходими оператор по разпределение на рециклираната вода и оператор по съхранение на рециклираната вода, дейността на тези оператори следва да е обвързана с издаването на разрешително. Ако са изпълнени всички изисквания за издаването на разрешително, компетентният орган в държавата членка следва да издаде разрешително, което следва да съдържа всички необходими условия и мерки, установени в оценката на риска за целите на безопасно разпределение и съхранение на рециклирана вода до крайния потребител.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Разпоредбите на настоящия регламент допълват изисквания на други законодателни актове на Съюза, по-специално по отношение на евентуални рискове за здравето и околната среда. Поради това, за да се осигури цялостен подход за преодоляване на евентуални рискове за здравето на хората и животните и рискове за околната среда, операторите на инсталациите за рециклиране и компетентните органи следва да вземат предвид изискванията, определени в съответните други законодателни актове на Съюза, по-специално директиви 86/278/ЕИО, 91/676/ЕИО и 98/83/ЕО на Съвета, директиви 91/271/ЕИО и 2000/60/ЕО, регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 852/2004, (ЕО) № 183/2005, (ЕО) № 396/2005 и (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2006/7/ЕО, 2006/118/ЕО, 2008/105/ЕО и 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 2073/2005, (ЕО) № 1881/2006 и (ЕО) № 142/2011 на Комисията.

(12)  Разпоредбите на настоящия регламент допълват изисквания на други законодателни актове на Съюза, по-специално по отношение на евентуални рискове за здравето и околната среда. Поради това, за да се осигури цялостен подход за преодоляване на евентуални рискове за здравето на хората, животните и растенията, в допълнение към рисковете, свързани с опазването на околната среда, когато е приложимо, компетентните органи следва да се съобразят с изискванията, определени в съответните други законодателни актове на Съюза, по-специално директиви 86/278/ЕИО, 91/676/ЕИО20 и 98/83/ЕО на Съвета21, директиви 91/271/ЕИО и 2000/60/ЕО, регламенти (ЕО) № 178/200222, (ЕО) № 852/200423, (ЕО) № 183/200524, (ЕО) № 396/200525 и (ЕО) № 1069/200926 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2006/7/ЕО27, 2006/118/ЕО28, 2008/105/ЕО29 и 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета30, регламенти (ЕО) № 2073/200531, (ЕО) № 1881/200632 и (ЕО) № 142/2011 на Комисията33.

__________________

__________________

20 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1—8).

20 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1—8).

21 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

21 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

22 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейския орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейския орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

23 Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).

23 Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).

24 Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1).

24 Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1).

25 Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).

25Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

27 Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/ЕИО (ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37).

27 Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/ЕИО (ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37).

28 Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19).

28 Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19).

29 Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 84).

29 Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 84).

30 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

30 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

31 Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).

31 Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).

32 Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).

32 Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).

33 Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

33 Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)  За целите на настоящия регламент следва да е възможно дейностите по пречистване и тези по рециклиране на градските отпадъчни води да се извършват на едно и също физическо място, като се използват едни и същи или различни, отделни съоръжения. Освен това следва да е възможно един и същ участник да бъде както оператор на пречиствателна станция, така и оператор на съоръжение за рециклиране.

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  С оглед на по-доброто насърчаване на дейностите, свързани с повторното използване на водата, посочването на специфични употреби в рамките на настоящия регламент не следва да възпрепятства държавите членки да разрешават използването на рециклирана вода за допълнителни цели, включително повторно използване за цели, свързани с промишлеността, благоустройството и опазването на околната среда, при условие че държавите членки гарантират спазването на задължението да осигурят високо равнище на защита на здравето на хората и животните, и опазване на околната среда.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се повиши доверието в практиката на повторно използване на водата, на обществеността следва да се предоставя информация. Достъпността до информация относно повторното използване на водата следва да позволи повишена прозрачност и проследимост и също така би могло да бъде от особен интерес за други съответни органи, за които е от значение конкретното повторно използване на водата.

(14)  За да се повиши доверието в практиката на повторно използване на водата, на обществеността следва да се предоставя информация. Достъпността до ясна, всеобхватна и актуална информация относно повторното използване на водата следва да позволи повишена прозрачност и проследимост и също така би могло да бъде от особен интерес за други съответни органи, за които е от значение конкретното повторно използване на водата. За да се насърчи повторното използване на водата, държавите членки следва да гарантират, че се разработват информационни кампании за повишаване на осведомеността, които са специфични и адаптирани към различните участници, за да се гарантира, че тези участници са запознати с градския воден цикъл, необходимостта от повторното използване на водата и ползите от това, като по този начин се насърчава приемането от страна на заинтересованите страни и тяхното участие в практики за повторно използване на водата.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

14 a  Образованието и обучението на крайните потребители, които участват в напояването в селското стопанство, са от основно значение като компоненти за изпълнението и запазването на превантивните мерки. Крайните потребители следва да бъдат напълно информирани относно подходящата употреба на рециклираните води, тъй като те са особено уязвими. Следва да се приложат редица мерки за превенция на експозицията на човека, например употреба на лични предпазни средства, миене на ръце и лична хигиена. Мониторингът на правилното прилагане на такива мерки следва да е част от ключовите задачи за управлението на риска.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел адаптиране на съществуващите минимални изисквания и ключовите задачи за управление на риска към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с които да изменя минималните изисквания и ключовите задачи за управление на риска. В допълнение към това, за да се гарантира високо ниво на защита на околната среда и здравето на хората, Комисията също така следва да бъде в състояние да приема делегирани актове за допълване на ключовите задачи за управление на риска чрез определяне на технически спецификации. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове.

(16)  С цел адаптиране на съществуващите минимални изисквания и ключовите задачи за управление на риска към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с които да изменя минималните изисквания и ключовите задачи за управление на риска, без обаче да се възпрепятстват възможностите за повторното използване на подходящо пречистените отпадъчни води. В допълнение към това, за да се гарантира високо ниво на защита на околната среда и здравето на хората, Комисията също така следва да бъде в състояние да приема делегирани актове за допълване на ключовите задачи за управление на риска чрез определяне на технически спецификации. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г37. По-специално с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове.

__________________

__________________

37 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

37 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Компетентните органи следва да проверяват съответствието на рециклираната вода с условията, посочени в разрешителното. В случай на несъответствие те следва да изискват от оператора на инсталацията за рециклиране да предприеме необходимите мерки за осигуряване на съответствие. Операторите на инсталациите за рециклиране следва незабавно да преустановят снабдяването с рециклирана вода, когато несъответствието поражда значителен риск за околната среда или здравето на хората.

(18)  Компетентните органи следва да проверяват съответствието на рециклираната вода с условията, посочени в разрешителното. В случай на несъответствие те следва да изискват от оператора на съоръжението за рециклиране да предприеме необходимите мерки за осигуряване на съответствие. Операторите на съоръженията за рециклиране следва незабавно да преустановят снабдяването с рециклирана вода, когато несъответствието надвишава определените максимални стойности и поради това поражда значителен риск за околната среда или здравето на хората. Компетентните органи следва да работят в тясно сътрудничество с крайните потребители, за да улесняват повторното използване на подходящо пречистените отпадъчни води. Компетентните органи следва да контролират и наблюдават доставката, съхранението и употребата на рециклираната вода, като имат предвид съответните рискове за здравето и околната среда.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  С цел да се развива и насърчава, доколкото е възможно, практиката за повторно използване на пречистени отпадъчни води, Европейският съюз следва да подкрепя научноизследователската и развойната дейност в тази област чрез програмата „Хоризонт Европа“, за да се осигури сериозно развитие по отношение на надеждността на подходящо рециклираната вода и на сигурни методи за използване.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25б)  За да се защити околната среда и здравето на хората, държавите членки, в сътрудничество със заинтересованите страни, следва да въведат проверки на качеството на почвите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 25 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25в)  С настоящия регламент се цели насърчаване на устойчивото използване на водата. Във връзка с това Европейската комисия следва да се ангажира да използва програмите на Съюза, включително програмата LIFE, в подкрепа на местни инициативи, включващи повторното използване на подходящо пречистени отпадъчни води.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящият регламент установява минимални изисквания по отношение на качеството и мониторинга на водата, както и задължение за изпълнението на определени ключови задачи за управление на риска за целите на безопасното повторно използване на пречистени градски отпадъчни води в контекста на интегрираното управление на водите.

1.  Настоящият регламент установява минимални изисквания за качеството и мониторинга на рециклираната вода, както и задължение за изпълнението на определени ключови задачи за управление на риска за целите на безопасното повторно използване на градски отпадъчни води в контекста на интегрираното управление на водите, и допринася за постигането на целите, заложени в Директива 2000/60/ЕО.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Целта на настоящия регламент е да се гарантира, че рециклираната вода е безопасна за употребата, за която е предназначена, осигурявайки по този начин високо ниво на защита на здравето на хората и на животните, а също и на околната среда, решаване на проблема с недостига на вода и произтичащия от него натиск върху водните ресурси по координиран начин навсякъде в Съюза, допринасяйки също така по този начин за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

2.  Целта на настоящия регламент е да се гарантира, че рециклираната вода е безопасна за употребата, за която е предназначена, осигурявайки по този начин високо ниво на защита на здравето на хората и на животните, а също и на околната среда, като същевременно се ограничава отрицателното въздействие от използването на водните ресурси и се подобрява ефективността, работи се за постигането на целите на Съюза, свързани с околната среда, разрешават се по координиран начин навсякъде в Съюза проблемът с недостига на вода, свързаните с изменението на климата въпроси и произтичащия от тях натиск върху водните ресурси, допринасяйки по този начин за внедряването на устойчиви решения за използване на водните ресурси, подкрепяйки прехода към кръгова икономика, както и гарантирайки дългосрочната конкурентоспособност на Съюза и ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки гарантират, че водните ресурси, използвани за питейна вода, не са замърсени с рециклирана вода.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Обхват

Обхват

Настоящият регламент се прилага към рециклираната вода, предназначени за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1.

Настоящият регламент се прилага към рециклираната вода, предназначени за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1.

 

Настоящият регламент не се прилага към пилотни проекти с фокус върху повторното използване на водата в станциите за рециклиране.

Обосновка

Държавите членки следва да са достатъчно гъвкави, за да допускат изключение с цел насърчаването на научноизследователски проекти, и за да се избегне блокирането на иновативните идеи в следствие на настоящия регламент.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  „краен потребител“ означава физическо или юридическо лице, което използва рециклирана вода;

3.  „краен потребител“ означава физическо или юридическо лице, публичен или частен субект, което използва рециклирана вода за целите, за които е предназначена.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  „пречистени отпадъчни води“ означава градски отпадъчни води, които са пречистени в съответствие с установените в Директива 91/271/ЕИО изисквания;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  „рециклирана вода“ означава градски отпадъчни води, които са пречистени в съответствие с установените в Директива 91/271/ЕИО изисквания и са преминали през допълнително пречистване в инсталация за рециклиране;

5.  „рециклирана вода“ означава пречистени отпадъчни води, които са преминали през допълнително пречистване в съоръжение за рециклиране, което ги прави подходящи за употребата, за която са предназначени;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  „повторно използване на водата“ означава използване на рециклирана вода с определено качество, подходящо за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1, чрез разпределителна система, като по този начин частично или изцяло се заменя използването на повърхностни или подземни води;

Обосновка

Необходимо е да се определи какво означава „повторно използване на водата“.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  „пречиствателна станция“ означава градска пречиствателна станция за отпадъчни води или друга пречиствателна станция за допълнително пречистване на градски отпадъчни води в съответствие с установените в Директива 91/271/ЕИО изисквания с цел производството на вода, която е годна за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1 към настоящия регламент;

6.  „съоръжение за рециклиране“ означава част от градска пречиствателна станция за отпадъчни води или друго съоръжение за допълнително пречистване на градски отпадъчни води, които по-рано са били пречистени в съответствие с установените в Директива 91/271/ЕИО изисквания с цел производството на рециклирана вода, която е годна за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1 към настоящия регламент, като това съоръжение включва всяка инфраструктура за съхранение и всяка инфраструктура, изградена с цел да достави рециклираната вода до инфраструктурата за разпределение на рециклираната вода или до крайния потребител;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  „оператор на инсталация за рециклиране“ означава физическо или юридическо лице, което управлява или контролира инсталация за рециклиране;

7.  „оператор на съоръжение за рециклиране“ означава физическо или юридическо лице, което управлява или контролира съоръжение за рециклиране;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  „инфраструктура за разпределение на рециклирана вода“ означава система от специализирани тръбопроводи и помпи или други специални транспортни съоръжения, като тази система е предназначена за доставяне на рециклираната вода до крайния потребител, включително всички съоръжения за изравняване, допълнително пречистване и съхранение извън съоръжението за рециклиране;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б.  „оператор по разпределение на рециклирана вода“ означава физическо или юридическо лице, което управлява или контролира инфраструктурата за разпределение на рециклирана вода;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7в.  „инфраструктура за съхранение на рециклирана вода“ означава система от специални съоръжения за съхранение, предназначена да съхранява рециклираната вода;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7г.  „оператор по съхранение на рециклирана вода“ означава физическо или юридическо лице, което управлява или контролира инфраструктурата за съхранение на рециклирана вода;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  „превантивна мярка“ означава всяко действие или дейност, които могат да се използват за предотвратяване или елиминиране на риск за здравето и за околната среда или за намаляването му до приемливо ниво.

11.  „превантивна мярка“ означава всяко подходящо действие или дейност, които могат да се използват за предотвратяване или елиминиране на риск за здравето и за околната среда или за намаляването му до приемливо ниво;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11а.  „място на определяне на съответствието“ означава мястото, където операторът на съоръжението за рециклиране доставя рециклираната вода на следващия участник по веригата;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 11 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11б.  „микро-замърсител“ означава нежелана субстанция, открита в околната среда, с много ниска концентрация, както е упоменато в приложение VIII, Директива 2000/60/ЕО.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължения на операторите на инсталации за рециклиране по отношение на качеството на водата

Задължения на операторите на съоръжения за рециклиране по отношение на качеството на водата

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Операторите на инсталациите за рециклиране гарантират, че на изхода на инсталацията за рециклиране (мястото на определяне на съответствието) рециклираната вода, предназначена за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1, отговаря на следните изисквания:

1.  Операторите на съоръженията за рециклиране гарантират, че на мястото на определяне на съответствието на рециклираната вода, предназначена за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1, отговаря на следните изисквания:

a)  минималните изисквания за качество на водата, определени в приложение I, раздел 2;

a)  минималните изисквания за качество на водата, определени в приложение I, раздел 2;

б)  всички допълнителни условия във връзка с качеството на водата, определени от компетентния орган в съответното разрешително съгласно член 7, параграф 3, букви б) и в).

б)  всички допълнителни условия във връзка с качеството на водата, определени от компетентния орган в съответното разрешително съгласно член 7, параграф 3, букви б) и в).

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Операторите на съоръжения за рециклиране също така гарантират, че в рамките на съоръжението за рециклиране са изцяло изпълнени най-малко мерките за управление на риска, определени в плана за управлението на риска от повторното използване на водата, посочен в член 5, параграф -1.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  След мястото на определяне на съответствието, качеството на водата вече не е отговорност на оператора на съоръжението за рециклиране, а става отговорност на следващия участник във веригата.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове за изменение на настоящия регламент в съответствие с член 14 с цел да адаптира към научно-техническия прогрес минималните изисквания, установени в приложение I, раздел 2.

заличава се

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Задължения на операторите по разпределение на рециклирана вода, операторите по съхранение на рециклирана вода и крайните потребители

 

1.  В рамките на инфраструктурата за разпределение на рециклирана вода операторът по разпределение на рециклирана вода поддържа равнище на качество на рециклираната вода най-малко на същото ниво на качество като определеното в приложение I, раздел 2. Операторът по разпределение на рециклирана вода също така гарантира, че в рамките на инфраструктурата за разпределение на рециклирана вода са изцяло изпълнени най-малко мерките за управление на риска, определени в плана за управлението на риска от повторното използване на водата, посочен в член 5, параграф -1.

 

Когато издава разрешително в съответствие с член 7, компетентният орган може да изиска да бъдат предприети допълнителни мерки за управление на риска по отношение на задачите, които трябва да бъдат изпълнени от оператора по разпределение на рециклирана вода, както и да посочи допълнителни изисквания и превантивни мерки, необходими в съответствие с приложение II, буква б) и буква в).

 

2.  В рамките на инфраструктурата за съхранение на рециклирана вода операторът по съхранение на рециклирана вода поддържа равнище на качество на рециклираната вода най-малко на същото ниво на качество като определеното в приложение I, раздел 2. Операторът по съхранение на рециклирана вода също така гарантира, че в рамките на инфраструктурата за съхранение на рециклирана вода са изцяло изпълнени най-малко мерките за управление на риска, определени в плана за управлението на риска от повторното използване на водата, посочен в член 5, параграф -1.

 

Когато издава разрешително в съответствие с член 7, компетентният орган може да изиска да бъдат предприети допълнителни мерки за управление на риска по отношение на задачите, които трябва да бъдат изпълнени от оператора по съхранение на рециклирана вода, както и да посочи допълнителни изисквания и превантивни мерки, необходими в съответствие с приложение II, буква б) и буква в).

 

3.  Качеството на рециклираната вода, използвана от крайните потребители, е най-малко на нивото на качеството, установено в приложение I, раздел 2. По отношение на задълженията на крайните потребители, компетентният орган може да предвиди допълнителни изисквания към изискванията, определени в приложение I, раздел 2.

 

4.  Комисията създава документи с насоки, за да подпомогне компетентните органи в изпълнението на изискванията, свързани с контрола и мониторинга на производството, разпределението, съхранението и употребата на рециклираната вода.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 5 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  В сътрудничество със съответните участници, посочени в параграф 1 от настоящия член, операторът на съоръжението за рециклиране изготвя план за управлението на риска от повторното използване на водите. Планът за управлението на риска от повторното използване на водата се основава на ключовите задачи за управление на риска, посочени в приложение II, буква а), установява изисквания, допълнителни към посочените в приложение I в съответствие с приложение II, буква б), и идентифицира опасностите, рисковете и подходящите превантивни мерки в съответствие с приложение II, буква в).

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За целите на производството и снабдяването с рециклирани води операторът на инсталацията за рециклиране извършва управление на риска в консултации със следните страни:

1.  С цел осигуряване на безопасно производство, разпределение, съхранение и използване на рециклираните води, компетентният орган наблюдава управлението на риска в консултации със следните страни:

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  оператора на градската(ите) пречиствателна(и) станция(и) за отпадъчни води, които снабдяват инсталацията за рециклиране с вода, ако е различен от оператора на инсталацията за рециклиране;

a)  оператора на градската(ите) пречиствателна(и) станция(и) за отпадъчни води, която(които) снабдява(т) съоръжение за рециклиране с пречистени отпадъчни води в съответствие с установеното в Директива 91/271/ЕИО изискване за качество, ако е различен от оператора на съоръжението за рециклиране;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  операторът на съоръжението за рециклиране;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  операторът по разпределение на рециклирана вода;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ав)  операторът по съхранение на рециклирана вода;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  всички други страни, за които операторът на инсталацията за рециклиране счита, че имат отношение.

в)  всички други страни, за които компетентният орган счита, че имат отношение.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Операторът на инсталацията за рециклиране изготвя план за управлението на риска от повторното използване на водата, основан на ключовите задачи за управление на риска, определени в приложение II. В плана за управлението на риска от повторното използване на водата се предлагат допълнителни изисквания към посочените в приложение I, които са необходими за по-нататъшно смекчаване на рисковете и, наред с другото, се определят опасностите, рисковете и подходящите превантивни мерки.

2.  Операторът на съоръжението за рециклиране, операторът по разпределение на рециклирана вода и операторът по съхранение на рециклирана вода изпълняват най-малко задачите за управление на риска, определени в плана за управлението на риска от повторното използване , посочен в параграф -1. Методите за управление на риска, използвани от оператора на съоръжението за рециклиране, оператора по разпределение на рециклирана вода и оператора по съхранение на рециклирана вода, се основават на международно признати методологии.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  В съответното разрешително, издадено в съответствие с член 7, компетентният орган може да определи различни задачи и отговорности за различните участници в плана за управлението на риска от повторното използване на водите.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Ако видът култура, която трябва да се напоява, ще се предлага на пазара в няколко различни форми и попада в няколко различни класа по отношение на качеството на рециклираната вода, от оператора на съоръжението за рециклиране се изисква да доставя на земеделския стопанин вода, отговаряща на най-високия от съответните класове за качество.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове за изменение на настоящия регламент в съответствие с член 14 с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на установените в приложение II ключови задачи за управление на риска.

заличава се

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията също така се оправомощава да приема делегирани актове за допълване на настоящия регламент в съответствие с член 14 с цел определяне на технически спецификации за установените в приложение II ключови задачи за управление на риска.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове за допълване на настоящия регламент в съответствие с член 14 с цел определяне на технически спецификации за установените в приложение II ключови задачи за управление на риска.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Когато крайният потребител има съмнения, че водата, съхранявана в случаите, посочени в член 4а, параграф 2, не отговаря на минималните изисквания, определени в настоящия регламент, той трябва:

 

a) да информира незабавно съответния здравен орган, като му предостави по целесъобразност цялата налична информация;

 

б) да си сътрудничи пълноценно със съответния компетентен орган с цел проверка и определяне на причините за съмненията и възможното наличие на неразрешени вещества или стойности, посочени в приложение I, раздел 2, таблица 2 и таблица 4.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подаване на заявление за разрешително за снабдяване с рециклирана вода

Подаване на заявление за разрешително за производство, разпределение и съхранение на рециклирана вода

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Снабдяването с рециклирана вода, предназначена за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1, подлежи на издаването на разрешително.

1.  Производството, разпределението или съхранението на рециклирана вода, предназначена за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1, подлежат на издаването на разрешително.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Операторът подава заявление за издаване на разрешителното, посочено в параграф 1, или за изменение на съществуващо разрешително до компетентния орган на държавата членка, в която работи или се планира да заработи инсталацията за рециклиране.

2.  Операторът на съоръжение за рециклиране подава заявление за издаване на разрешителното, посочено в параграф 1, или за изменение на съществуващо разрешително до компетентния орган на държавата членка, в която работи или се планира да заработи съоръжението за рециклиране.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  план за управлението на риска от повторното използване на водата, изготвен в съответствие с член 5, параграф 2;

a)  план за управлението на риска от повторното използване на водата, изготвен в съответствие с член 5, параграф -1;

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  най-новите налични данни за доказване на съответствието на пречистените отпадъчни води по смисъла на Директива 1991/271/ЕИО в инсталацията за рециклиране, от която идват водите, предназначени за оползотворяване;

Обосновка

Операторът на съоръжението за възстановяване (който може да е различен от оператора на пречиствателната станция) следва да докаже, че водата, подлежаща на възстановяване, за която се иска разрешение, е била пречистена по начин, съответстващ на изискванията, приложими за градската зона, обслужвана от пречиствателната станция за отпадъчни води, от която тази вода се добива. Във всички случаи тази вода трябва да бъде подложена на вторично/еквивалентно пречистване или пречистване с по-строги изисквания, ако пречиствателната станция, от която произхожда водата, обикновено се зауства в чувствителни зони.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  описание на начина, по който операторът на инсталацията за рециклиране ще спази минималните изисквания по отношение на качеството и мониторинга на водата, посочени в приложение I, раздел 2;

б)  описание на начина, по който операторът на съоръжението за рециклиране ще спази на мястото на определяне на съответствието минималните изисквания по отношение на качеството и мониторинга на водата, посочени в приложение I, раздел 2;

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  описание на начина, по който операторът на инсталацията за рециклиране ще спази допълнителните изисквания, предложени в плана за управлението на риска от повторното използване на водата.

в)  описание на начина, по който операторът на съоръжението за рециклиране ще спази на мястото на определяне на съответствието допълнителните изисквания, предложени в плана за управлението на риска от повторното използване на водата.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Операторът по разпределение на рециклирана вода подава заявление за издаване на разрешителното, посочено в параграф 1, или за изменение на съществуващо разрешително до компетентния орган на държавата членка, в която работи или се планира да заработи инфраструктурата за разпределение на рециклираната вода. Заявлението включва описание на начина, по който операторът по разпределение на рециклирана вода трябва да изпълнява задълженията, определени в член 4а, параграф 1.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Операторът по съхранение на рециклирана вода подава заявление за издаване на разрешителното, посочено в параграф 1, или за изменение на съществуващо разрешително до компетентния орган на държавата членка, в която работи или се планира да заработи инфраструктурата за съхранение на рециклираната вода. Заявлението включва описание на начина, по който операторът по съхранение на рециклирана вода трябва да изпълнява задълженията, определени в член 4а, параграф 2.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  други съответни органи от същата държава членка, и по-специално органа по водите, ако е различен от компетентния орган;

a)  други съответни органи от същата държава членка, и по-специално органа по водите и здравните органи, ако са различни от компетентния орган;

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В тримесечен срок от получаването на пълното заявление, както е посочено в член 6, параграф 3, буква а), компетентният орган взема решение дали да издаде разрешителното. Когато компетентният орган се нуждае от повече време поради сложността на заявлението, той информира заявителя за това, посочва очакваната дата на издаване на разрешителното и посочва причините за удължаването на срока.

2.  Компетентният орган разглежда заявлението, като си служи с подходяща научна подкрепа, и в рамките на три месеца след получаване на пълното заявление, съгласно посоченото в член 6, параграфи 2, 3, 3а и 3б, взема решение дали да издаде или да откаже разрешителното. Когато компетентният орган се нуждае от повече време поради сложността на заявлението, той незабавно информира заявителя за това и посочва очакваната дата на издаване или отказване на разрешителното, както и посочва причините за удължаването на срока. Във всички случаи компетентният орган взема решение не по-късно от шест месеца след получаване на пълното заявление, съгласно посоченото в член 6, параграфи 2, 3, 3а и 3б.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  всички други условия, необходими за допълнителното смекчаване на всички неприемливи рискове за здравето на хората и животните, както и за околната среда.

в)  всички други условия, необходими за допълнителното елиминиране на всички неприемливи рискове за здравето на хората и животните, както и за околната среда.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  В случай че в плана за управлението на риска от повторното използване на водата, посочен в член 5, не са вече включени условия, равностойни на посочените в параграф 3, букви а), б) и в), компетентният орган незабавно актуализира плана.

Обосновка

Ако допълнителните изисквания не са включени в изготвения от органа план за управление, но са определени към момента на издаване на разрешителното, органът трябва незабавно да ги добави към плана за управлението на риска.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи следва да проверяват съответствието на рециклираната вода на мястото на определяне на съответствието с условията, посочени в разрешителното. Проверката на съответствието се извършва със следните средства:

1.  Компетентните органи следва да проверяват съответствието на рециклираната вода с условията, посочени в разрешителните, издадени в съответствие с член 7. Проверката на съответствието се извършва със следните средства:

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай на несъответствие компетентният орган изисква от оператора на инсталацията за рециклиране незабавно да предприеме всички необходими мерки за привеждане в съответствие.

2.  В случай на несъответствие компетентният орган изисква от оператора на съоръжението за рециклиране, от оператора по разпределението на рециклирана вода, или от оператора по съхранение на рециклирана вода, ако е приложимо, да предприеме всички необходими мерки за бързо привеждане в съответствие и да информира незабавно засегнатите крайни потребители.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато несъответствието поражда значителен риск за околната среда или здравето на хората, операторът на инсталацията за рециклиране незабавно преустановя по-нататъшното снабдяване с рециклирана вода до момента, в който компетентният орган определи, че отново е постигнато съответствие.

3.  Когато индивидуалната стойност на даден параметър превишава минималните изисквания за качество на водата, посочени в приложение I, Дял 2, буква а), операторът на съоръжението за рециклиране незабавно преустановява по-нататъшното снабдяване с рециклирана вода. Компетентният орган може да определи, че съответствието е било възстановено само след като се установи, че индивидуалната стойност на параметъра или параметрите, които надвишават съответните минимални изисквания за качество на водата, е спаднала под максималната разрешена стойност при поне три последователни проверки.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В случай на инцидент, който влияе на съответствието с условията на разрешителното, операторът на инсталацията за рециклиране незабавно информира компетентния орган и крайния(ите) потребител(и), който(ито) е възможно да бъде(ат) засегнат(и), и съобщава на компетентния орган информацията, необходима за оценка на въздействието от този инцидент.

4.  В случай на инцидент, който влияе на съответствието с условията на разрешителното, операторът на съоръжението за рециклиране, операторът по разпределението на рециклирана вода, или операторът по съхранение на рециклирана вода, ако е приложимо, незабавно информира компетентния орган и крайния(ите) потребител(и), който(ито) е възможно да бъде(ат) засегнат(и), и съобщава на компетентния орган информацията, необходима за оценка на въздействието от този инцидент.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  След издаването на разрешително в съответствие с член 7, компетентният орган редовно проверява спазването на мерките, предвидени в плана за управление на риска от повторното използване на вода, от страна на оператора на съоръжението за рециклиране, оператора по разпределение на рециклирана вода и оператора по съхранение на рециклирана вода.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  В случай на замърсяване на почвата или на селскостопански продукти посредством рециклирана вода и произтичащи от това опасности за здравето и околната среда, отговорният оператор на съоръжение за рециклиране носи отговорност и дължи обезщетение.

Обосновка

Поемането на отговорност и изплащането на обезщетение за понесени вреди от страна на водоснабдителното предприятие в случай на неподходящи методи на рециклиране са от съществено значение за увеличеното използване на рециклирани води.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9a

 

Информационни кампании за повишаване на осведомеността

 

Държавите членки създават информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, насочени към потенциалните крайни потребители, включително гражданите, и отнасящи се до безопасността на повторното използване на водата и икономиите на водни ресурси в резултат на повторното използване на водата.

 

Държавите членки организират също така информационни кампании за земеделските стопани, за да гарантират, че те използват оптимално рециклирана вода за земеделските култури, и по този начин се избягва каквото и да било отрицателно въздействие от тази употреба върху здравето и околната среда.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО, държавите членки гарантират, че за обществеността е достъпна адекватна и актуална информация онлайн относно повторното използване на водата. Тази информация включва следното:

1.  Без да се засягат директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО и разпоредбите на член 9, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки гарантират, че за обществеността е достъпна адекватна, актуална и достъпна информация онлайн или чрез други лесни за ползване методи, като се спазват правилата за защита на данните относно повторното използване на водата. Тази информация включва следното:

Обосновка

Информацията, с която обществеността разполага, трябва да бъде адекватна, актуална и достъпна, за да може гражданите да бъдат напълно информирани.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  процента на използване на рециклирана вода в сравнение с общия обем на прясната вода, използвана за видовете употреба, обхванати от настоящия регламент;

Обосновка

Един от елементите на информацията, до които гражданите могат да имат достъп, трябва да бъде рециклираната вода, като процент от общата прясна вода, използвана за целите на настоящия регламент.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 10 — параграф 1 — буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  процента на доставената в съответствие с настоящия регламент рециклирана вода в държавата членка в сравнение с общия обем на градските отпадъчни води, подлежащи на пречистване;

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  В съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 за създаване на общи правила за операторите в хранително-вкусовия сектор, който обхваща производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на храни, предназначени за консумация от човека, компетентните органи информират потребителите относно максималното съдържание на хранителни вещества в предоставените подходящо пречистени отпадъчни води, за да може потребителите, включително земеделските стопани да се уверят, че те спазват равнищата на съдържание на хранителни вещества, определени от съответните правила на Съюза.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията може посредством актове за изпълнение да определи подробни правила по отношение на формата и представянето на информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15.

заличава се

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  в срок до ... [три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] създават, публикуват и впоследствие актуализират на всеки 6 години набор от данни, съдържащ информация относно резултатите от проверката на съответствието, извършена в съответствие с член 8, параграф 1, и друга информация, която трябва да бъде предоставена онлайн на обществеността в съответствие с член 10;

a)  в срок до ... [четири години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] създават, публикуват и впоследствие актуализират на всеки 6 години набор от данни, съдържащ информация относно резултатите от проверката на съответствието, извършена в съответствие с член 8, параграф 1, и друга информация, която трябва да бъде предоставена онлайн на обществеността в съответствие с член 10;

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В срок до ... [6 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент. Оценката се основава най-малко на следните елементи:

1.  В срок до ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент. Оценката се основава най-малко на следните елементи:

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  проведените опити, по-специално по отношение на използването в селското стопанство на утайки от отпадъчни води, както и отпадъчни води от инсталации за метанизация.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  растящото наличие на микрозамърсители и „нововъзникващи“ вещества в повторно използваните води.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  При извършването на оценката, посочена в параграф 1, Комисията оценява осъществимостта на:

 

a)  разширяването на обхвата на настоящия регламент, така че той да включва рециклирана вода, предназначена за допълнителни специфични употреби, включително повторна употреба за промишлени цели;

 

б)  разширяването на изискванията на настоящия регламент, така че той да обхване непрякото използване на пречистени отпадъчни води;

 

в)  установяването на минимални изисквания, приложими към качеството на отпадъчните води, пречистени за целите на възстановяването на подпочвените води.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  По целесъобразност, Комисията придружава оценката, посочената в параграф 1, със законодателно предложение.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

Член 16

Санкции

Санкции

Държавите членки установяват правила относно санкциите, които се прилагат за нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на изпълнението им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. В срок до ... [три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки нотифицират посочените правила и мерки на Комисията, както и всички последващи изменения, които ги засягат.

Държавите членки установяват правила относно санкциите, които се прилагат за нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на изпълнението им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. В срок до ... [четири години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки нотифицират посочените правила и мерки на Комисията, както и всички последващи изменения, които ги засягат.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17

Член 17

Влизане в сила и прилагане

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ... [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Той се прилага от ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Изменение    105

Предложение за регламент

Приложение I – раздел 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Раздел 1.  Видове употреба на рециклиранa водa съгласно посоченото в член 2

Раздел 1.  Видове употреба на рециклиранa водa съгласно посоченото в член 2

a)  Напояване в селското стопанство

a)  Напояване в селското стопанство

Напояване в селското стопанство означава напояване на следните видове култури:

Напояване в селското стопанство означава напояване на следните видове култури:

—  хранителни култури, които се консумират сурови, което означава култури, предназначени за консумация от човека в суров или непреработен вид;

—  хранителни култури, които се консумират сурови, което означава култури, предназначени за консумация от човека в суров или непреработен вид;

—  преработени хранителни култури, което означава култури, предназначени за консумация от човека, но не в суров вид, а след процес на обработка (т.е. сготвени, преминали през промишлена преработка);

—  преработени хранителни култури, което означава култури, предназначени за консумация от човека, но не в суров вид, а след процес на обработка (т.е. сготвени, преминали през промишлена преработка);

—  нехранителни култури, което означава култури, непредназначени за консумация от човека (например пасищни култури, фуражни, влакнодайни, за декоративни цели, за семена, за производство на енергия и за тревни площи).

—  нехранителни култури, което означава култури, непредназначени за консумация от човека (например пасищни култури, фуражни, влакнодайни, за декоративни цели, за семена, за производство на енергия и за тревни площи).

 

Без да се засяга релевантното законодателство на Съюза в областта на околната среда и здравето, държавите членки могат да използват рециклирана вода за по-нататъшна употреба, като например повторна употреба на вода за промишлени цели, както и за благоустройствени и екологични цели.

Изменение    106

Предложение за регламент

Приложение I – раздел 2 – точка 2.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2,1.  Минимални изисквания, приложими към рециклирана вода, предназначена да се използва за напояване в селското стопанство

2,1.  Минимални изисквания, приложими към рециклирана вода, предвидена за напояване в селското стопанство

Изменение    107

Предложение за регламент

Приложение I – раздел 2 – точка 2.1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Минимален клас на качеството на рециклираната вода

Категория култура

Метод за напояване

А

Всички хранителни култури, включително кореноплодни култури, които се консумират сурови, и хранителни култури, при които годната за консумация част влиза в пряк контакт с рециклираната вода

Всички методи за напояване

Б.

Хранителни култури, които се консумират сурови и при които годната за консумация част е над земята и не влиза в пряк контакт с рециклираната вода, преработени хранителни култури и нехранителни култури, включително култури за хранене на животни, отглеждани за производство на мляко или месо

Всички методи за напояване

В.

Само капково напояване*

Г.

Индустриални, енергийни и семенни култури

Всички методи за напояване

________________

(*) Капковото напояване (наричано също така микрооросяване) е система за микронапояване, която е в състояние да отвежда водни капки или тънки струйки до растенията, като водата капе върху почвата или директно под повърхността много бавно (2—20 литра на час) от система с пластмасови тръби с малък диаметър с поставени изводи, които се наричат капкообразуватели или дюзи.

Изменение

Минимален клас на качеството на рециклираната вода

Категория култура

Метод за напояване

А

Всички хранителни култури, включително кореноплодни култури, които се консумират сурови, и хранителни култури, при които годната за консумация част влиза в пряк контакт с рециклираната вода

Всички методи за напояване

Б.

Хранителни култури, които се консумират сурови и при които годната за консумация част е над земята и не влиза в пряк контакт с рециклираната вода, преработени хранителни култури и нехранителни култури, включително култури за хранене на животни, отглеждани за производство на мляко или месо

Всички методи за напояване

В

Само методи за напояване, които не водят до пряк контакт между културата и рециклираната вода. Например капково напояване*.

Г

Индустриални, енергийни и семенни култури

Всички методи за напояване

________________

(*) Капковото напояване (наричано също така микрооросяване) е система за микронапояване, която е в състояние да отвежда водни капки или тънки струйки до растенията, като водата капе върху почвата или директно под повърхността много бавно (2—20 литра на час) от система с пластмасови тръби с малък диаметър с поставени изводи, които се наричат капкообразуватели или дюзи.

Обосновка

Изменението е необходимо, за да се даде възможност за повече иновации в областта на методите за напояване, които са по-ефикасни.

Изменение    108

Предложение за регламент

Приложение I – раздел 2 – точка 2.1 – буква а – таблица 2

 

Текст, предложен от Комисията

Клас на качеството на рециклираната вода

Индикативна технологична цел

Изисквания за качество

 

 

 

E. coli (cfu/100 ml)

BOD5 (mg/l)

TSS (mg/l)

Мътност (NTU)

Друго

А

Вторично пречистване, филтруване и дезинфекция

≤10 или под границата на откриване

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: < 1000 cfu/l, когато съществува риск от аерозолизация в парници Чревни нематоди (яйца на хелминти): ≤ 1 яйце/l за напояване на пасищни или фуражни култури

Б

Вторично пречистване и дезинфекция

≤100

Съгласно Директива 91/271/ЕИО на Съвета1 | (Приложение I, таблица 1) |

Съгласно Директива 91/271/ЕИО | (Приложение I, таблица 1) |

-

В

Вторично пречистване и дезинфекция

≤1 000

-

Г

Вторично пречистване и дезинфекция

≤10 000

-

______________________

1 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

 

Изменение

Клас на качеството на рециклираната вода

Подходящо индикативно пречистване

Гранична стойност

 

 

 

E. coli (cfu/100 ml)

BOD5 (mg/l)

TSS (mg/l)

Мътност (NTU)

Друго

А

Вторично пречистване, филтруване и дезинфекция

≤10 или под границата на откриване

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: < 1000 cfu/l, когато съществува риск от аерозолизация в парници Чревни нематоди (яйца на хелминти): ≤ 1 яйце/l за напояване на пасищни или фуражни култури Салмонела: липсва

Б

Вторично пречистване и дезинфекция

≤100

Съгласно Директива 91/271/ЕИО на Съвета1 | (Приложение I, таблица 1) |

Съгласно Директива 91/271/ЕИО | (Приложение I, таблица 1) |

-

В

Вторично пречистване и дезинфекция

≤1 000

-

Г

Вторично пречистване и дезинфекция

≤10 000

-

______________________

1 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

Изменение    109

Предложение за регламент

Приложение І – част 2 – точка 2.1 – буква а) – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Посочените стойности за E. coli, Legionella spp и чревни нематоди са спазени в 90 % или повече от пробите. Нито една от стойностите в пробите не може да надхвърля максималното отклонение с 1 логаритмична единица от посочената стойност за E. coli и Legionella и 100 % от посочената стойност за чревни нематоди.

-  Посочените стойности за E. coli, Legionella spp и чревни нематоди са спазени в 90 % или повече от пробите. Нито една от максималните стойности в пробите не може да надхвърля максималното отклонение с 1 логаритмична единица от посочената стойност за E. coli и Legionella и 100 % от посочената стойност за чревни нематоди. Изискването да се гарантира отсъствие на салмонела се прилага за 100% от пробите.

Обосновка

Необходимо е да се определят максимални стойности за референтните параметри, над които операторът на инсталацията за рециклиране трябва да спре доставките на рециклирана вода.

Изменение    110

Предложение за регламент

Приложение І – част 2 – точка 2.1 – буква а – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Посочените стойности за BOD5 (биологична потребност на кислород), TSS (общо суспендирани вещества) и мътност в клас А са спазени в 90 % или повече от пробите. Нито една от стойностите в пробите не може да надхвърля максималното отклонение от 100 % от посочената стойност.

-  Посочените стойности за BOD5 (биологична потребност на кислород), TSS (общо суспендирани вещества) и мътност в клас А са спазени в 90% или повече от пробите. Нито една от максималните стойности в пробите не може да надхвърля максималното отклонение от 100% от посочената стойност.

Обосновка

Необходимо е да се определят максимални стойности за референтните параметри, над които операторът на инсталацията за рециклиране трябва да спре доставките на рециклирана вода.

Изменение    111

Предложение за регламент

Приложение І – част 2 – точка 2.1 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Операторите на инсталации за рециклиране извършват редовен мониторинг, за да проверят дали рециклираната вода отговаря на минималните изисквания за качеството на водата, посочени в буква а). Редовният мониторинг е включен в процедурите за проверка на системата за повторно използване на водата.

Операторите на съоръжения за рециклиране извършват редовен мониторинг, за да проверят дали рециклираната вода отговаря на минималните изисквания за качеството на водата, посочени в буква а). Редовният мониторинг е включен в процедурите за проверка на проекта за повторно използване на водата.

Изменение    112

Предложение за регламент

Приложение І – част 2 – точка 2.1 – буква б – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Пробите, които се използват за проверка на съответствието с микробиологичните параметри на мястото на установяване на съответствието се вземат в съответствие със стандарт EN ISO 19458.

Обосновка

С това изменение се въвежда същият стандарт на ISO, както в Директивата за питейната вода по отношение на вземането на проби от микробиологични параметри за целите на проверката.

Изменение    113

Предложение за регламент

Приложение І – част 2 – точка 2.1 – буква б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Трябва да се извършва мониторинг за валидиране преди въвеждането в експлоатация на инсталацията за рециклиране, при модернизирането на оборудването и при добавянето на ново оборудване или процеси.

Трябва да се извършва мониторинг за валидиране преди въвеждането в експлоатация на съоръжението за рециклиране на вода, при модернизирането на оборудването и при добавянето на ново оборудване или процеси, както и всеки път, когато е издадено ново разрешително или се изменя действащо разрешително.

Обосновка

Мониторингът за валидиране на инсталацията за рециклиране трябва да се извършва и всеки път, когато се издава ново разрешително или се изменя действащо такова.

Изменение    114

Предложение за регламент

Приложение І – част 2 – точка 2.1 – буква б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Извършва се мониторинг за валидиране за класа, за който се прилагат най-строгите изисквания — клас А, за да се оцени дали се спазват целите за ефективност (намаляване в log10). Мониторингът за валидиране включва мониторинг на индикаторните микроорганизми, свързани с всяка група патогенни организми (бактерии, вируси и протозои). Подбраните индикаторни микроорганизми са E. coli за патогенни бактерии, F-специфични колифаги, соматични колифаги или колифаги за патогенни вируси, както и спори на Clostridium perfringens или спорообразуващи сулфат-редуциращи бактерии за протозои. Целите за ефективност (намаляване в log10) по отношение на мониторинга за валидиране на подбраните индикаторни микроорганизми са посочени в таблица 4 и трябва да бъдат изпълнени на изхода на инсталацията за рециклиране (мястото на определяне на съответствието), като се вземат предвид концентрациите в непреработените отпадъчни води, постъпващи в градската пречиствателна станция за отпадъчни води.

Извършва се мониторинг за валидиране за класа, за който се прилагат най-строгите изисквания — клас А, за да се оцени дали се спазват целите за ефективност (намаляване в log10). Мониторингът за валидиране включва мониторинг на индикаторните микроорганизми, свързани с всяка група патогенни организми (бактерии, вируси и протозои). Подбраните индикаторни микроорганизми са E. coli за патогенни бактерии, F-специфични колифаги, соматични колифаги или колифаги за патогенни вируси, както и спори на Clostridium perfringens или спорообразуващи сулфат-редуциращи бактерии за протозои. Целите за ефективност (намаляване в log10) по отношение на мониторинга за валидиране на подбраните индикаторни микроорганизми са посочени в таблица 4 и трябва да бъдат изпълнени на изхода на съоръжението за рециклиране, като се вземат предвид концентрациите в непреработените отпадъчни води, постъпващи в градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Поне 90% от пробите за валидиране трябва да достигнат или да надвишат целевата ефективност.

Изменение    115

Предложение за регламент

Приложение І – част 2 – точка 2.1 – буква б – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако даден биологичен показател не присъства в достатъчно количество в непреработените отпадъчни води, за да се постигне намаляването в log10, отсъствието на този биологичен показател в отпадъчните води означава, че трябва да бъдат изпълнени изискванията за валидирането. Ефективността по отношение на целта за постигане на съответствие може да бъде определена чрез аналитичен контрол, като се добави ефективността, определена за отделните етапи на преработка въз основа на научни данни за стандартни, утвърдени в достатъчна степен процеси, като напр. публикувани данни от доклади за изпитвания, проучвания на конкретни случаи и др., или изпитана в лаборатория при контролирани условия, когато става дума за новаторска преработка.

Изменение    116

Предложение за регламент

Приложение І – част 2 – точка 2.1 – буква б – таблица 4 – бележка под линия 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(*)  Референтните патогенни организми Campylobacter, Rotavirus и Cryptosporidium могат също така да бъдат използвани за целите на мониторинга за валидиране вместо предложените индикаторни микроорганизми. В такъв случай следва да се прилагат следните цели за ефективност на намаляването, изразено в log10: Campylobacter (≥ 5.0), Rotavirus (≥ 6.0) и Cryptosporidium (≥ 5.0).

(*)  Референтните патогенни организми Campylobacter, Rotavirus и Cryptosporidium могат също така да бъдат използвани за целите на мониторинга за валидиране вместо предложените индикаторни микроорганизми. В такъв случай следва да се прилагат следните цели за ефективност на намаляването, изразено в log10: Campylobacter (≥ 5.0), Rotavirus (≥ 6.0) и Cryptosporidium (≥ 5.0). Националният орган по здравеопазването може да определи допълнителни показатели, свързани с конкретния случай, когато са налице данни за необходимост да се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и на животните и на околната среда.

Изменение    117

Предложение за регламент

Приложение І – част 2 – точка 2.1 – буква б – таблица 4 – бележка под линия 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(**) Общото количество колифаги е избрано като най-подходящия показател за вируси. Ако обаче анализът на общото количество колифаги не е осъществим, трябва да се анализира поне един вид колифаги (F-специфични или соматични колифаги).

(**) Общото количество колифаги е избрано като най-подходящия показател за вируси. Ако обаче анализът на общото количество колифаги не е осъществим, трябва да се анализира поне един вид колифаги (F-специфични или соматични колифаги). Ако общото количество колифаги, налично в отпадъчните води, не е достатъчно, съответствието по отношение на целевата ефективност може да бъде определено, като се добави ефективността, определена за отделните етапи на преработка въз основа на научни данни за стандартни, утвърдени в достатъчна степен процеси, като напр. публикувани данни от доклади за изпитвания, проучвания на конкретни случаи и др., или изпитано в лаборатория при контролирани условия, когато става дума за новаторска преработка.

Изменение    118

Предложение за регламент

Приложение І – част 2 – точка 2.1 – буква б – таблица 4 – бележка под линия 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(***) Спорите на Clostridium perfringens са избрани като най-подходящия показател за протозои. При все това спорообразуващите сулфат-редуциращи бактерии са възможна алтернатива, ако концентрацията на спори на Clostridium perfringens не позволява валидиране на исканото отстраняване в log10.

(***) Спорите на Clostridium perfringens са избрани като най-подходящия показател за протозои. При все това спорообразуващите сулфат-редуциращи бактерии са възможна алтернатива, ако концентрацията на спори на Clostridium perfringens не позволява валидиране на исканото отстраняване в log10. Ако общото количество Clostridium perfringens, налично в отпадъчните води, не е достатъчно, съответствието по отношение на целевата ефективност може да бъде определено, като се добави ефективността, определена за отделните етапи на пречистване въз основа на научни данни за стандартни, утвърдени в достатъчна степен процеси, като напр. публикувани данни от доклади за изпитвания, проучвания на конкретни случаи и др., или изпитано в лаборатория при контролирани условия, когато става дума за новаторска преработка.

Изменение    119

Предложение за регламент

Приложение І – част 2 – точка 2.1 – буква б – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Методите на анализ за целите на мониторинга се валидират и документират от оператора в съответствие с EN ISO/IEC-17025 или други национални или международни стандарти, които осигуряват равностойно качество.

Методите на анализ за целите на мониторинга се валидират и документират от оператора в съответствие с EN ISO/IEC-17025 или други национални или международни стандарти, които осигуряват равностойно качество. Операторът на инсталацията за рециклиране гарантира, че лабораториите, избрани за мониторинг на валидирането, прилагат практики за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO/IEC 17025.

Обосновка

С това изменение се въвежда същият стандарт на ISO, както в Директивата за питейната вода, по отношение на лабораториите, избрани да извършват мониторинг на валидирането.

Изменение    120

Предложение за регламент

Приложение II – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ключови задачи за управление на риска

a)  Ключови задачи за управление на риска

Изменение    121

Предложение за регламент

Приложение II – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Извършвайте анализ на осъществимостта на планираното съоръжение за рециклиране, който взема предвид най-малко разходите за разработване на съоръжението по отношение на регионалното търсене на рециклирана вода, потенциалните крайни потребители и изискванията за пречистените отпадъчни води на съоръжението, както и да оцени качеството на пречистените отпадъчни води, влизащи в съоръжението.

Изменение    122

Предложение за регламент

Приложение II – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Определете местата, популациите и лицата, изложени на риск от пряка или косвена експозиция на определените потенциални опасности, като се вземат предвид определени фактори на околната среда като местните хидрогеоложки условия, топография, видове почви и екология, както и фактори, свързани с видовете култури и земеделските практики. Трябва да бъдат отчетени и възможните необратими или дълготрайни отрицателни въздействия от дейностите по рециклиране на водата.

3.  Определете местата, популациите и лицата, изложени на риск от пряка или косвена експозиция на определените потенциални опасности, като се вземат предвид определени фактори на околната среда като местните хидрогеоложки условия, топография, видове почви и екология, както и фактори, свързани с видовете култури и земеделските практики. Оценката на рисковете за здравето, включваща идентифициране на опасността, зависимост „доза-реакция“, оценка на експозицията и описание на риска, трябва да бъде взета предвид на всички етапи от системата за повторно използване на отпадъчните води. Трябва да бъдат отчетени и възможните необратими или дълготрайни отрицателни въздействия върху околната среда или върху здравето, включително потенциалните вредни въздействия върху екологичните потоци, от дейностите по рециклиране, като доставката, съхранението и използването на водата.

Изменение    123

Предложение за регламент

Приложение II – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Извършете оценка на риска, която обхваща както рискове за околната среда, така и рисковете за здравето на хората и животните, като се вземе предвид естеството на определените потенциални опасности, идентифицираните места, популации и лица, изложени на риск от експозиция на тези опасности, и тежестта на възможните последици от опасностите, както и цялото съответно законодателство на Съюза и национално законодателство, документи с насоки и минимални изисквания във връзка с храните, фуражите и безопасността на работниците. Неяснотите от научна гледна точка при характеризирането на риска се разглеждат в съответствие с принципа на предпазливост.

4.  Извършете оценка на риска, която обхваща както рискове за околната среда, така и рисковете за здравето на хората и животните, като се вземе предвид естеството на определените потенциални опасности, идентифицираните места, популации и лица, изложени на риск от експозиция на тези опасности, и тежестта на възможните последици от опасностите, както и цялото съответно законодателство на Съюза и национално законодателство, документи с насоки и минимални изисквания във връзка с храните, фуражите и безопасността на работниците и целите в областта на околната среда. За целите на оценката на риска могат да се използват изследвания на качеството. Неяснотите от научна гледна точка при характеризирането на риска се разглеждат в съответствие с принципа на предпазливост.

Изменение    124

Предложение за регламент

Приложение II – точка 4 – буква б – точка и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и.  потвърждаване на естеството на опасностите, включително, когато е целесъобразно, зависимостта „доза—реакция“;

и.  потвърждаване на естеството на опасностите, включително, когато е целесъобразно, зависимостта „доза—реакция“ в сътрудничество със здравните органи;

Изменение    125

Предложение за регламент

Приложение II – точка 4 – алинея 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Като минимум в оценката на риска се отчитат следните изисквания и задължения:

Като минимум в оценката на риска се спазват следните изисквания и задължения:

Изменение    126

Предложение за регламент

Приложение IІ – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б)  Условия във връзка с допълнителните изисквания

(Да се въведе преди точка 5.)

Изменение    127

Предложение за регламент

Приложение II – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато е необходимо и целесъобразно да се гарантира опазване в достатъчна степен на околната среда и здравето на човека и животните, посочете изисквания за качеството и мониторинга на водата, които допълват и/или са по-строги от посочените в приложение I.

5.  Когато е необходимо и целесъобразно да се гарантира опазване в адекватна степен на околната среда и здравето на човека и животните, посочете изисквания за качеството и мониторинга на водата, които допълват и/или са по-строги от посочените в приложение I.

В зависимост от резултата от оценката на риска, посочена в точка 4, такива допълнителни изисквания може по-специално да се отнасят до:

Такива допълнителни изисквания може по-специално да се отнасят до:

a)  тежки метали;

a)  тежки метали;

б)  пестициди;

б)  пестициди;

в)  странични продукти от дезинфекция;

в)  странични продукти от дезинфекция;

г)  лекарствени продукти;

г)  лекарствени продукти;

 

га)  наличие на пластмасови микрочастици;

д)  други вещества, които пораждат нови опасения;

д)  други замърсители, които са значими съгласно екологични анализи и анализи във връзка с общественото здраве, проведени на местно равнище;

е)  антимикробна резистентност.

е)  антимикробна резистентност.

Изменение    128

Предложение за регламент

Приложение IІ – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

в)  Превантивни мерки

(Да се въведе преди точка 6.)

Изменение    129

Предложение за регламент

Приложение ІI – точка 8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  Гарантирайте, че съоръжението за рециклиране е оборудвано с алтернативни средства за заустване на пречистените отпадъчни води, които не се използват повторно.

Изменение    130

Предложение за регламент

Приложение ІI – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9а.  Гарантирайте, че разпределителната инфраструктура за рециклираната вода е отделена и изградена по такъв начин, че да се избегнат рисковете от замърсяване на мрежата за доставяне и разпределяне на водата, предназначена за консумация от човека.

Изменение    131

Предложение за регламент

Приложение IІ – точка 9 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9б.  Гарантирайте, че инфраструктурата за разпространение на рециклирана вода е подходящо маркирана, а когато е изградена с открити отводнителни канали, че е подходящо оборудвана с достатъчно видими обозначения, включително в случаите, когато отпадъчните води се смесват с вода с друг произход.

Изменение    132

Предложение за регламент

Приложение IІ – точка 9 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9в.  Осигурете създаването на механизми за координация между различните участници, така че да се гарантира безопасното производство и използване на рециклирана вода.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Нарастващата глобална конкуренция за потреблението на вода представлява все по-голям риск за икономиката, общностите и екосистемите, на които те разчитат. Например през 2017 г. общото извлечено количество възлиза на приблизително 6 000 кубични километра, като според оценки то може да нарасне на приблизително 8 700 кубически километра през 2050 г. и почти 12 700 кубични километра през 2100 г.

Това постоянно повишаване на търсенето, заедно с въздействието от изменението на климата и произлизащото от него повишение на средните температури, е предупреждение за вероятността да се увеличат областите с недостиг на вода.

Следователно въпросът за правилното и ефикасно управление на водните ресурси става все по-неотложен. Във все по-голяма степен и напълно основателно, водата се разглежда все повече като ценен и оскъден ресурс.

Европа не е безводен континент, но понастоящем снабдяването с вода е важен въпрос за почти половината население на ЕС.

Географията и климатът на Европа означават неравномерно разпределение на водата в ЕС — положение, което допълнително се влошава от човешката дейност. В Южна Европа например развитието на туризма увеличи търсенето на вода, което доведе до опустиняване и навлизане на солени води във водоносните пластове, разположени в някои крайбрежни сладководни зони. Според проучвания, проведени от ЕИП, ако разгледаме индекса на водоексплоатацията, в страни като Кипър, България, Белгия, Испания, Италия и Малта съотношението понастоящем е 20% или по-високо. Това представлява сериозен рисков фактор за резервите от вода. Ако е вярно, че на юг недостигът на вода е по-сериозен, то проблемът не се отнася само до тези области: Комисията сочи, че повечето държави членки са пострадали от периоди на суша от 1976 г. насам, а много от тях вече съобщават за чести проблеми с недостига на вода и прекомерно експлоатирани водоносни хоризонти.

Недостигът на вода е явление, което засяга най-малко 11% от европейското население и 17% от територията на ЕС. От 1980 г. насам броят на случаите на суши в Европа е нараснал, като те стават по-тежки и през изминалите 30 години са причинили щети в размер на около 100 милиарда EUR.

Сушите през лятото на 2017 г. илюстрират допълнително размера на икономическите загуби; селскостопанският отрасъл само в Италия прогнозира загуби в размер на 2 милиарда евро. Очаква се тази тенденция да продължи: недостигът на вода вече не е ограничен само до няколко кътчета в Европа, а представлява проблем в целия ЕС.

Поради това намирането на подходящи решения на равнище ЕС за защита на водите е от решаващо значение за поддържането на високо равнище на благосъстояние на гражданите и за опазването на околната среда.

Контекст на предложението

В своето съобщение от 2012 г., озаглавено „План за опазване на водните ресурси на Европа “, Комисията вече беше набелязала повторното използване на градските отпадъчни води като една от алтернативните мерки за водоснабдяване със слабо въздействие върху околната среда, което е в състояние да реши проблема с недостига на вода.

Законодателството на ЕС, и по-специално Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО), споменава повторното използване на градските отпадъчни води като допълнителна мярка за ефективното управление на водните ресурси.

Въпреки това ползите от тази дейност понастоящем все още не се използват напълно поради липсата на ясно законодателство и сигурни правила.

Според данните на Европейската комисия общият потенциал на повторното използване на водата до 2025 г. възлиза на около 6,6 милиарда m3, спрямо настоящата стойност от 1,1 милиарда m3 годишно. Това би изисквало инвестиции под 700 милиона евро и би дало възможност за повторно използване на над 50% от общия обем вода, идваща от пречиствателните станции на ЕС за отпадъчни води, която теоретично е на разположение за напояване, като се избягват повече от 5% от директното извличане от обекти за отпадъчни и подземни води.

Предложението на Комисията има за цел да постигне горепосочените цели чрез установяване на хармонизирани правила на равнище ЕС, с цел да се избегнат различаващи се изисквания в държавите членки, които оказват неблагоприятно въздействие върху равните условия и създават пречки пред гладкото функциониране на вътрешния пазар.

Предложението на Комисията се ограничава до рециклираната вода, използвана за целите на напояването в селското стопанство, тъй като селското стопанство е един от основните сектори, потребители на вода. Предложението освен това цели да се гарантира, че оползотворените отпадъчни води са безопасни, като така се защитават гражданите и околната среда.

Докладчикът подкрепя необходимостта от регламент за определяне на хармонизирани критерии на равнище ЕС за дейностите, свързани с повторното използване на градските отпадъчни води. По тази причина тя счита, че предложението е полезен инструмент за осигуряване на безопасността и засиленото използване на дейностите по рециклиране.

Все пак счита за необходими някои промени с цел поясняване на законодателството, по-специално на определенията, ролите и отговорностите на различните участващи страни, както и на основните дейности по управление на риска. Докладчикът счита, че е важно да се разшири обхватът на този регламент, така че той да обхване и употребите за граждански и екологични цели, за да може да се увеличат ползите от повторното използване на водите.

Необходимо е по-точно определение на разликата между „пречистена“ вода, т.е. Вода, която е била обект на подходящо пречистване, както се изисква от Директива 91/271/ЕИО, и рециклирана вода, включена в обхвата на настоящия регламент.

Необходимо е да се определят основните страни, които участват в дейностите по оползотворяване на градските отпадъчни води. По тази причина, наред с оператора на пречиствателната станция, оператора на инсталацията за рециклиране и крайния потребител, се дава също така определение и правила относно ролята на оператора на разпределителната мрежа.

Докладчикът подкрепя изискването за план за управление на риска във връзка с възстановяването на рециклираната вода, но счита, че тази задача следва да бъде координирана от компетентния орган, който може да предостави по-точна и независима оценка на цялата верига на водоснабдяване. В приложение II се определят минималните задачи, които трябва да се изпълняват от различните субекти.

По отношение на минималните изисквания за качеството на рециклираната вода докладчикът изразява съгласие с параметрите, предложени от Комисията въз основа на проучването на JRC, но счита, че е необходимо да се добави допълнителен параметър „салмонела“, за да се гарантира на гражданите още по-голяма безопасност на храните.

Важно е възможните употреби да не се ограничават единствено до целите на напояването в селското стопанство, а да се разширят, какъвто вече е случаят в някои държави членки, така че да се включат обществени цели (напояване на зелени площи или голф игрища) и цели, свързани с околната среда (борба срещу проникването на солени води или поддържане на минимален екологичен поток). За тази цел, докладчикът счита, че тези употреби следва да попадат в рамките на параметрите, отнасящи се до най-строгия клас, клас А. Докладчикът реши да не определя хармонизирани параметри за повторна употреба за промишлени цели, но счита, че такова повторно използване следва да се стимулира и регулира на национално равнище въз основа на индивидуалните случаи.

Докладчикът счита също така, че е жизненоважно да се съсредоточим върху необходимостта от мерки за повишаване на осведомеността, чрез които да се изтъкват икономиите на водни ресурси, дължащи се на повторното използване на градските отпадъчни води и системата за контрол, която гарантира, че рециклираната вода е здравословна.

Накрая, докладчикът изразява съжаление, че в обхвата на предложението на Комисията не са включени хармонизирани норми относно възстановяването на подпочвените води. Поради тази причина изисква в рамките на прегледа, който ще се състои по-рано – след пет години, да бъде предвидена възможност за представяне на законодателно предложение по тази тематика. Освен това от Комисията се изисква да изследва необходимостта от специфично регламентиране за непрякото повторно използване.


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (5.12.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Докладчик по становище: Марияна Петир

КРАТКА ОБОСНОВКА

Според петте доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC)(1), публикувани между 1983 и 2012 г., всяко от последните три десетилетия е било последователно по-топло на глобално равнище от всички предхождащи го десетилетия от 1850 г. насам. Периодът между 1983 и 2012 г. е може би най-топлият тридесет годишен период за последните 1 400 години. Последните промени на климата засегнаха значително земеделието и икономиката и се счита, че през изминалите 30 години последиците от тях доведоха до чувствително увеличение на честотата и интензитета на сушите и щетите от тях за околната среда и икономиката. Между 1976 и 2006 г. броят на районите и хората, засегнати от суши, нарасна с почти 20%, а общият размер на щетите, причинени от суши, възлезе на 100 милиарда евро (Европейска комисия, 2012 г.). Ако вземем предвид факта, че европейското селско стопанство използва около една четвърт от общия обем на добитата прясна вода за напояване, като в Южна и Югоизточна Европа този процент достига около 60%, а в някои райони и до 80%, опазването на водата и намирането на алтернативни източници на вода за напояване в селското стопанство се превръща в приоритет.

Въз основа на приетото законодателство и следваните от Съюза политики, като Рамковата директива за водите(2) и Плана за действие на ЕС за кръгова икономика(3), се разкриват възможности за регулиране на повторното използване на водата от градските пречиствателни станции за отпадъчни води за напояване в селското стопанство за своевременно компенсиране на потенциален и действителен недостиг на този жизненоважен ресурс.

Следвайки принципа на предпазните мерки и прилагайки най-добрия световен опит, както и ограниченията и препоръките на Световната здравна организация(4), Комисията предлага регламент, с който да се установят стандарти, процедури и мерки за повторно използване на водата от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на равнището на ЕС.

Тъй като Комисията не е провела специални проучвания относно рисковете, произтичащи от повторното използване на вода в земеделието, законодателното предложение се основава на най-добрия опит в трети страни (САЩ, Нова Зеландия, Австралия), както и в държави членки, които вече използват рециклирана вода в земеделието. Предвид на това че регламентът ще се прилага само към стопанските оператори, които възнамеряват да пречистват и да пускат на пазара рециклирана вода от пречиствателни станции за градски отпадъчни води, считам, че предложените минимални изисквания по отношение на предложените ключови показатели, както и процедурата по издаване на разрешително за снабдяване с рециклирана вода, за подходящи за гарантиране на търсеното равнище на безопасност както за земеделските стопани, така и за потребителите; Предложението ще даде възможност на компетентните органи да прилагат по-строги от предвидените в регламента правила по време на административната процедура за одобрение на разрешителните за снабдяване с рециклирана вода, както и да променят условията за одобрение на разрешителните, ако е необходимо.

В същото време законодателната уредба и разходите по прилагане на регламента не следва да възпират стопанските оператори да адаптират пречиствателните станции за отпадъчни води за повторно използване на отпадъчните води в селското стопанство. Ето защо следва да се избягват всякакви необосновани тежести или разходи за стопанските оператори. Необходимо е да се осигури еднаквото прилагане на законодателната рамка за разработването на планове за управление на риска в целия Съюз и еднообразното прилагане и разбиране от държавите членки на предложените изисквания за оценка на риска.

Предвид значението и възможното въздействие на предложеното ново законодателство върху сегашната ситуация в тази област, крайният срок за влизане в сила на настоящия регламент, както и крайният срок за привеждане на пречиствателните станции в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, следва да бъде удължен от една година, съгласно първоначалното предложение, на две години от датата на публикуване на регламента в Официален вестник на Европейския съюз.

Като членове на комисията по земеделие и развитие на селските райони стремежът ни е да бъде гарантирана обществената безопасност и доверието в здравословността и високото качество на храните и селскостопанските продукти и същевременно да бъде осигурена подходяща прясна вода за европейското селско стопанство, особено в южните и източните части на Съюза.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Водата не е обикновен търговски продукт, а по-скоро наследство, което следва да бъде опазвано, защитавано и третирано като такова.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Водните ресурси на Съюза са подложени на все по-голям натиск, което води до недостиг на вода и до влошаване на качеството. По-специално изменението на климата и сушите допринасят значително за натиска върху наличието на прясна вода в резултат на градското развитие и селското стопанство.

(1)  Водните ресурси на Съюза са подложени на все по-голям натиск, което води до недостиг на вода и до влошаване на качеството. По-специално изменението на климата, непредвидимите метеорологични условия и сушите допринасят значително за натиска върху наличието и снабдяването с прясна вода в резултат на градското развитие и селскостопанските практики.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1 a)  Понастоящем прилагането на решения за повторно използване на водата остава ограничено спрямо техния потенциал, който остава до голяма степен неизползван.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Необходимо е да се насърчава ефективното използване на ресурсите и да се намали натискът върху водната среда, и по-специално недостигът на вода, чрез насърчаване на развитието на безопасно повторно използване на пречистени отпадъчни води.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Все по-голяма част от водните ресурси на Европа са подложени на нарастващ натиск, което води до недостиг на вода и до влошаване на нейното качество. Изменението на климата, сушите и градското развитие поставят под значителен натиск снабдяването с прясна вода. В този контекст способността на Европа да реагира на увеличаващите се рискове, свързани с водните ресурси, следва да се подобри чрез по-широко разпространение на повторното използване на пречистени отпадъчни води.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Способността на Съюза да реагира на нарастващия натиск върху водните ресурси би могла да се подобри чрез по-широкообхватно повторно използване на пречистени отпадъчни води. Повторното използване на водата се посочва в Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета като една от допълнителните мерки, които държавите членки могат да решат да приложат за постигане на определените в Директивата цели за добро качествено и количествено състояние на повърхностните и подземните води. Съгласно Директива 91/271/ЕИО16 се изисква пречистените отпадъчни води да се използват повторно, когато това се сметне за подходящо.

(2)  Способността на Съюза да реагира на нарастващия натиск върху водните ресурси би могла да се подобри чрез по-широкообхватно повторно използване на пречистени отпадъчни води. Повторното използване на водата се посочва в Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 като една от допълнителните мерки, които държавите членки могат да решат да приложат за постигане на определените в Директивата цели за добро качествено и количествено състояние на повърхностните и подземните води, което е от огромно значение за хората и екосистемата. Съгласно Директива 91/271/ЕИО16 се изисква пречистените отпадъчни води да се използват повторно, когато това се сметне за подходящо.

_________________

 

15 Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

15 Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

16 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

16 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2 a)  Въздействието върху околната среда на добиването и транспортирането на прясна вода и енергията, необходима за това, са значителни.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „План за опазване на водните ресурси на Европа“17 повторното използване на водата за напояване или за промишлени цели бе посочено като алтернативен вариант за водоснабдяване, на който Съюзът следва да обърне внимание.

(3)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „План за опазване на водните ресурси на Европа“17 повторното използване на водата за напояване или за промишлени цели бе посочено като алтернативен вариант за водоснабдяване, на който Съюзът следва да обърне внимание с оглед на устойчивото развитие, защитата на населението и задоволяването на потребностите на бъдещите поколения.

_________________

_________________

17 COM (2012) 673

17 COM (2012) 673

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  В своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно посрещането на предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския съюз Европейският парламент припомня, че при управлението на водните ресурси следва да се предпочита подход, основаващ се на търсенето, и изразява становището, че Съюзът следва да възприеме цялостен подход при управлението на водните ресурси, съчетаващ мерки за управление на търсенето, мерки за оптимизиране на наличните ресурси във водния цикъл и мерки за създаване на нови ресурси, и че подходът трябва да включва екологични, социални и икономически съображения.

 

__________________

 

1a 2008/2074(INI)

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Счита се, че повторното използване на подходящо пречистени отпадъчни води, например от градски пречиствателни станции за отпадъчни води или промишлени инсталации, оказва по-слабо въздействие върху околната среда от други алтернативни източници на водоснабдяване, например преноса на водни ресурси или обезсоляване, но то се използва само в ограничена степен в Съюза. Това изглежда се дължи на липсата на общи екологични и здравни стандарти на Съюза по отношение на повторното използване на водата, а по-специално по отношение на селскостопанските продукти на потенциалните пречки пред свободното движение на селскостопански продукти, напоявани с рециклирани води.

(6)  Счита се, че повторното използване на подходящо пречистени отпадъчни води, например от градски пречиствателни станции за отпадъчни води или промишлени инсталации, оказва по-слабо въздействие върху околната среда от други алтернативни източници на водоснабдяване, например преноса на водни ресурси или обезсоляване. Но такова повторно използване се използва само в ограничена степен в Съюза. Това изглежда се дължи на високите разходи за системите за повторно използване на води, както и на липсата на общи екологични и здравни стандарти на Съюза по отношение на повторното използване на водата, а по-специално по отношение на селскостопанските продукти на потенциалните рискове за здравето и околната среда и потенциалните пречки пред свободното движение на селскостопански продукти, напоявани с рециклирани води. Същевременно следва да се има предвид, че в някои държави членки инфраструктурата за напояване е неподходяща или не съществува такава.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  За да се гарантира ефективно повторно използване на ресурсите от градски отпадъчни води, трябва да се приеме, че не всички рециклирани води могат да се използват за всички култури. Ето защо е необходимо земеделските стопани да се обучават да използват различните видове рециклирани води по оптимален начин за културите, при които водата, използвана за напояване, няма последствия за общественото здраве.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Здравните стандарти за хигиената на храните по отношение на селскостопанските продукти, напоявани с рециклирана вода, могат да бъдат постигнати само ако изискванията за качество за рециклираната вода, предназначена за напояване в селското стопанство, не се различават съществено между отделните държави членки. Хармонизирането на изискванията също така ще допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар по отношение на тези продукти. Поради това е подходящо да се извърши минимално хармонизиране, като се определят минимални изисквания по отношение на качеството и мониторинга на водите. Тези минимални изисквания следва да включват минимални параметри за рециклирана вода и други, по-строги или допълнителни изисквания за качество, които при необходимост се налагат от компетентните органи заедно с евентуалните превантивни мерки. За да се определят по-строги или допълнителни изисквания за качеството на водата, операторите на инсталациите за рециклиране следва да изпълняват ключови задачи по управление на риска. Параметрите са основани на техническия доклад на Съвместния изследователски център на Комисията и отразяват международните стандарти относно повторното използване на водата.

(7)  Еднакви здравни стандарти за хигиената на храните по отношение на селскостопанските продукти, напоявани с рециклирана вода, могат да бъдат постигнати навсякъде в Съюза само ако изискванията за качество за рециклираната вода, предназначена за напояване в селското стопанство, не се различават съществено между отделните държави членки. Хармонизирането на изискванията също така ще допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар по отношение на тези продукти. Поради това е подходящо да се извърши минимално хармонизиране, като се определят минимални изисквания по отношение на качеството и мониторинга на водите, като същевременно се позволява на държавите членки да въвеждат по-високи стандарти и да правят оценка на рисковете съгласно специфичните условия на място, особено за околната среда. Тези минимални изисквания следва да включват минимални параметри за рециклирана вода и други, по-строги или допълнителни изисквания за качество, които при необходимост се налагат от компетентните органи заедно с евентуалните превантивни мерки. За да се определят по-строги или допълнителни изисквания за качеството на водата, операторите на съоръжението за рециклиране следва да изпълняват ключови задачи по управление на риска. Параметрите са основани на техническия доклад на Съвместния изследователски център на Комисията и отразяват международните стандарти относно повторното използване на водата.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7 a)  Следва да бъдат установени минимални изисквания за качество на водата за напояване в селското стопанство, включващи микробиологични и физико-химични параметри, свързаните с тях гранични стойности и честота на мониторинга.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Изискванията за качество на водата за напояване следва да отчитат научния прогрес, по-специално при контрола на микрозамърсителите и „нововъзникващите“ вещества, за да се гарантира безопасното използване на водата и да се опазят околната среда и здравето на хората.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Управлението на риска следва да се състои от идентифициране и управление на рискове по проактивен начин и да включва идеята за производство на рециклирана вода с необходимото качество за конкретни цели. Оценката на риска следва да бъде основана на ключови задачи за управление на риска и при нея следва да се определят всички допълнителни изисквания за качеството на водата, които са необходими, за да се гарантира достатъчна защита на околната среда и здравето на хората и животните.

(9)  Управлението на риска следва да се състои от идентифициране и управление на рискове по проактивен начин и да включва идеята за производство на рециклирана вода с необходимото качество за конкретни цели. Оценката на риска следва да бъде основана на ключови задачи за управление на риска и при нея следва да се определят всички допълнителни изисквания за качеството на водата, които са необходими, за да се гарантира достатъчна защита на околната среда и здравето на хората и животните, по-специално отнасящи се до използването на пречистени отпадъчни води на земеделски площи, използвани за производството на храни.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  С цел ефективна защита на околната среда и здравето на хората операторите на инсталациите за рециклиране следва да носят основната отговорност за качеството на рециклираната вода. Операторите на инсталациите за рециклиране следва да осъществяват мониторинг на качеството на рециклираната вода с оглед на спазването на минималните изисквания и на всички допълнителни изисквания, определени от компетентния орган. Поради това е подходящо да се установят минимални изисквания за мониторинг, които включват честотата на редовния мониторинг, както и определяне на график и на цели за ефективност на мониторинга за валидиране. Някои изисквания за редовен мониторинг са посочени в съответствие с Директива 91/271/ЕИО.

(10)  С цел ефективна защита на околната среда, здравето на хората и качеството на почвите операторите на съоръженията за рециклиране и компетентните органи следва да носят основната отговорност за качеството на рециклираната вода. С цел да се гарантира за потребителите и по-специално за земеделските стопани, качество на водата в съответствие с определените параметри, операторите на съоръженията за рециклиране следва да осъществяват мониторинг на качеството на рециклираната вода с оглед на спазването на минималните изисквания и на всички допълнителни изисквания, определени от компетентния орган. Поради това е подходящо да се установят минимални изисквания за мониторинг, които включват честотата на редовния мониторинг, както и определяне на график и на цели за ефективност на мониторинга за валидиране. Някои изисквания за редовен мониторинг са посочени в съответствие с Директива 91/271/ЕИО.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Необходимо е да се гарантира безопасното използване на рециклирана вода, като по този начин се насърчи повторното използване на водата на равнище ЕС и се повиши общественото доверие в тази практика. Поради това снабдяването с рециклирана вода за конкретни цели следва да се позволява само въз основа на разрешително, издадено от компетентните органи на държавите членки. За да се гарантира хармонизиран подход на равнището на Съюза, както и проследимост и прозрачност, материалноправните норми за това разрешително следва да бъдат определени на равнището на Съюза. Подробностите във връзка с процедурите за издаване на разрешителните обаче следва да бъдат определени от държавите членки. Държавите членки следва да бъдат в състояние да прилагат съществуващите процедури за издаване на разрешителни, които следва да бъдат пригодени, така че да се отчетат изискванията, въведени с настоящия регламент.

(11)  Необходимо и важно е да се гарантира икономическата надеждност и сигурността посредством безопасното и сигурно използване на рециклирана вода, като по този начин се насърчи развитието на повторното използване на водата на равнище ЕС и възприемането на тази практика от земеделските стопани в ЕС и се повиши общественото доверие в нея. Поради това снабдяването с рециклирана вода за конкретни цели следва да се позволява само въз основа на разрешително, издадено от компетентните органи на държавите членки. За да се гарантира хармонизиран подход на равнището на Съюза, както и проследимост и прозрачност, материалноправните норми за това разрешително следва да бъдат определени на равнището на Съюза. Подробностите във връзка с процедурите за издаване на разрешителните обаче следва да бъдат определени от държавите членки, чиито компетентни органи отговарят за оценката на рисковете от повторното използване на водата. Държавите членки следва да бъдат в състояние да прилагат съществуващите процедури за издаване на разрешителни, които следва да бъдат пригодени, така че да се отчетат изискванията, въведени с настоящия регламент.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11 a)  Ако е необходимо разпределение на рециклирана вода, всяко такова разпределение следва да подлежи на разрешение. Ако са изпълнени всички изисквания, компетентният орган в държавата членка следва да издаде разрешително, което следва да съдържа всички необходими условия и мерки, установени в оценката на риска за безопасно разпределение на рециклирана вода до крайния потребител.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Регламент (ЕО) 852/2004 определя общи правила за операторите на предприятия за храни и обхваща производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на храни, предназначени за консумация от човека. В него се разглежда здравословното качество на храните, като един от главните принципи, залегнали в него е, че основната отговорност за безопасността на храните се носи от оператора на предприятието за храни. Този регламент е също така обект на подробни указания, като от особено значение е Известието на Комисията относно Ръководство за справяне с микробиологичните рискове по отношение на пресните плодове и зеленчуци при първичното производство посредством добра хигиена (2017/C 163/01). Целите за ефективност за рециклираната вода, определени в настоящия регламент не препятстват операторите на предприятия за храни да постигнат качеството на водата, необходимо за да спазят Регламент 852/2004, като използват на последващ етап няколко варианта за пречистване на водата, самостоятелно или в комбинация с други варианти, невключващи пречистване.

(13)  Регламент (ЕО) 852/2004 определя общи правила за операторите на предприятия за храни и обхваща производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на храни, предназначени за консумация от човека. В него се разглежда здравословното качество на храните, като един от главните принципи, залегнали в него е, че основната отговорност за безопасността на храните се носи от оператора на предприятието за храни. Този регламент е също така обект на подробни указания, като от особено значение е Известието на Комисията относно Ръководство за справяне с микробиологичните рискове по отношение на пресните плодове и зеленчуци при първичното производство посредством добра хигиена (2017/C 163/01). Целите за ефективност за рециклираната вода, определени в настоящия регламент не препятстват операторите на предприятия за храни да постигнат качеството на водата, необходимо за да спазят Регламент 852/2004. Въпреки отговорността на земеделския стопанин за качеството на неговите продукти, на компетентните органи следва да се възложи оценката на рисковете и опасностите от използването на рециклирана вода.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се повиши доверието в практиката на повторно използване на водата, на обществеността следва да се предоставя информация. Достъпността до информация относно повторното използване на водата следва да позволи повишена прозрачност и проследимост и също така би могло да бъде от особен интерес за други съответни органи, за които е от значение конкретното повторно използване на водата.

(14)  За постигането на целите на Съюза относно икономичното използване на ресурсите, повишаването на отговорността на потребителите също е от съществено значение. На първо място е необходимо да се разгледат практиките на използване на природните ресурси, включително на водните ресурси, с оглед на икономичното им използване. За да се повиши доверието в практиката на повторно използване на водата и да се осигури възприемането от потребителите на тази устойчива практика, на обществеността следва да се предоставя информация, заедно със система за награждаване и стимулиране на потребителите. Достъпността до информация относно повторното използване на водата следва да позволи повишена прозрачност и проследимост и също така би могло да бъде от особен интерес за други съответни органи, за които е от значение конкретното повторно използване на водата.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Необходимо е да се гарантира финансиране за покриване на „общите разходи“ за системата за производство, разпределение и използване на рециклирана вода.

Обосновка

Общите разходи включват: изграждането, експлоатацията, поддръжката на производствената инсталация и/или на разпределителната мрежа и мониторинга на качеството за целите на управлението на риска и за получаване на разрешителното.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  Необходимо е повишаване на качеството и увеличаване на количеството по отношение на мониторинга, оценката и информацията преди всичко в области с влошена в екологично отношение среда в резултат на силно замърсяващи промишлени и селскостопански дейности, които изостават в изграждането на канализационни системи и съоръжения за събиране и рециклиране на отпадъчни води в нарушение на европейското законодателство.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел адаптиране на съществуващите минимални изисквания и ключовите задачи за управление на риска към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с които да изменя минималните изисквания и ключовите задачи за управление на риска. В допълнение към това, за да се гарантира високо ниво на защита на околната среда и здравето на хората, Комисията също така следва да бъде в състояние да приема делегирани актове за допълване на ключовите задачи за управление на риска чрез определяне на технически спецификации. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.37 По-специално с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове.

(16)  С цел адаптиране на съществуващите минимални изисквания и ключовите задачи за управление на риска към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с които да изменя минималните изисквания и ключовите задачи за управление на риска, без обаче да се компрометират възможностите за повторно използване на подходящо пречистени отпадъчни води. В допълнение към това, за да се гарантира високо ниво на защита на околната среда и здравето на хората, Комисията също така следва да бъде в състояние да приема делегирани актове за допълване на ключовите задачи за управление на риска чрез определяне на технически спецификации. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.37 По-специално с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове.

_________________

_________________

37 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

37 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Компетентните органи следва да проверяват съответствието на рециклираната вода с условията, посочени в разрешителното. В случай на несъответствие те следва да изискват от оператора на инсталацията за рециклиране да предприеме необходимите мерки за осигуряване на съответствие. Операторите на инсталациите за рециклиране следва незабавно да преустановят снабдяването с рециклирана вода, когато несъответствието поражда значителен риск за околната среда или здравето на хората.

(18)  С цел намаляване на тези рискове използването на пречистени отпадъчни води на земеделски площи за производството на храни следва да отговаря на високи стандарти. Компетентните органи следва да проверяват съответствието на рециклираната вода с условията, посочени в разрешителното. В случай на несъответствие те следва да изискват от оператора на съоръжението за рециклиране да предприеме необходимите мерки за осигуряване на съответствие. Операторите на съоръженията за рециклиране следва незабавно да преустановят снабдяването с рециклирана вода, когато несъответствието поражда значителен риск за околната среда или здравето на хората. Компетентните органи следва да работят в тясно сътрудничество със селскостопанските производители, за да улесняват повторното използване на рециклираните води.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  С цел да се развива и насърчава, доколкото е възможно, практиката за повторно използване на пречистени отпадъчни води, е необходимо Европейският съюз да подкрепя научноизследователската и развойната дейност в тази област чрез програмата „Хоризонт Европа“, за да се осигури сериозно развитие по отношение на надеждността на подходящо рециклираната вода и на сигурни методи за използване.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25б)  С настоящия регламент се цели насърчаване на устойчивото използване на водата. Във връзка с това Европейската комисия следва да се ангажира да използва програмите на Съюза, включително програмата LIFE, в подкрепа на местни инициативи, включващи повторното използване на подходящо пречистени отпадъчни води.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Целта на настоящия регламент е да се гарантира, че рециклираната вода е безопасна за употребата, за която е предназначена, осигурявайки по този начин високо ниво на защита на здравето на хората и на животните, а също и на околната среда, решаване на проблема с недостига на вода и произтичащия от него натиск върху водните ресурси по координиран начин навсякъде в Съюза, допринасяйки също така по този начин за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

2.  Целта на настоящия регламент е да се гарантира, че рециклираната вода е безопасна за употребата, за която е предназначена, осигурявайки по този начин максимално ниво на защита на здравето на хората и на животните, а също и на околната среда, решаване на проблема с недостига на вода и произтичащия от него натиск върху водните ресурси по координиран начин навсякъде в Съюза, допринасяйки също така по този начин за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  С настоящия регламент се цели насърчаване на потребителите на големи количества вода, включително на селскостопанските производители, да разработват устойчиви практики за използване на вода, които пестят водата.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  С настоящия регламент се цели да се даде възможност за прилагането на решения в областта на използване на водните ресурси за справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  „рециклирана вода“ означава градски отпадъчни води, които са пречистени в съответствие с установените в Директива 91/271/ЕИО изисквания и са преминали през допълнително пречистване в инсталация за рециклиране;

5.  „рециклирана вода“ означава градски отпадъчни води, които са пречистени в съответствие с установените в Директива 91/271/ЕИО изисквания и са преминали през допълнително пречистване в съоръжението за рециклиране;

 

(Замяната на понятието „инсталация за рециклиране“ със „съоръжение за рециклиране“ се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Необходимо е хармонизиране на понятията „инсталация“ и „съоръжение“ със законодателството на ЕС в областта на околната среда. Съоръжението за рециклиране на вода би могло да бъде част от пречиствателната инсталация и да се управлява от различен оператор.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  „инсталация за рециклиране“ означава градска пречиствателна станция за отпадъчни води или друга пречиствателна станция за допълнително пречистване на градски отпадъчни води в съответствие с установените в Директива 91/271/ЕИО изисквания с цел производството на вода, която е годна за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1 към настоящия регламент;

6.  „съоръжение за рециклиране“ означава градска пречиствателна станция за отпадъчни води или друга пречиствателна станция за допълнително пречистване на градски отпадъчни води в съответствие с установените в Директива 91/271/ЕИО изисквания с цел производството на рециклирана вода, която е годна за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1 към настоящия регламент;

 

(Замяната на понятието „инсталация за рециклиране“ със „съоръжение за рециклиране“ се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Необходимо е хармонизиране на понятията „инсталация“ и „съоръжение“ със законодателството на ЕС в областта на околната среда. Съоръжението за рециклиране на вода би могло да бъде част от пречиствателната инсталация и да се управлява от различен оператор.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  „оператор на инсталация за рециклиране“ означава физическо или юридическо лице, което управлява или контролира инсталация за рециклиране;

7.  „оператор на съоръжение за рециклиране“ означава физическо или юридическо лице, което управлява или контролира съоръжение за рециклиране;

 

(Замяната на понятието „инсталация за рециклиране“ със „съоръжение за рециклиране“ се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Необходимо е хармонизиране на понятията „инсталация“ и „съоръжение“ със законодателството на ЕС в областта на околната среда. Съоръжението за рециклиране на вода би могло да бъде част от пречиствателната инсталация и да се управлява от различен оператор.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11а.  „място на определяне на съответствието“ означава изхода на съоръжението за рециклиране.

Обосновка

Понятието „място на определяне на съответствието“ следва да се включи към определенията съгласно определението в член 4.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 11 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11б.  „микрозамърсител“ означава нежелана субстанция, открита в околната среда, с много ниска концентрация, както е упоменато в приложение VIII, Директива 2000/60/ЕО.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 11 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11в.  „разпределител на рециклирана вода“: физическо или юридическо лице, което разпределя рециклирана вода или контролира разпределителната мрежа за рециклирана вода.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължения на операторите на инсталации за рециклиране по отношение на качеството на водата

Задължения на операторите на съоръжения за рециклиране по отношение на качеството на водата

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Операторите на инсталациите за рециклиране гарантират, че на изхода на инсталацията за рециклиране (мястото на определяне на съответствието) рециклираната вода, предназначена за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1, отговаря на следните изисквания:

1.  Операторите на съоръженията за рециклиране гарантират, че на мястото на определяне на съответствието рециклираната вода, предназначена за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1, отговаря на следните изисквания:

Обосновка

В съответствие с предложените определения.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всички допълнителни условия във връзка с качеството на водата, определени от компетентния орган в съответното разрешително съгласно член 7, параграф 3, букви б) и в).

б)  всички добре обосновани, допълнителни условия във връзка с качеството на водата, определени от компетентния орган в съответното разрешително съгласно член 7, параграф 3, букви б) и в).

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  С цел осигуряване спазването на изискванията и условията, посочени в параграф 1, операторът на инсталацията за рециклиране осъществява мониторинг на качеството на водата в съответствие със следното:

2.  С цел осигуряване спазването на изискванията и условията, посочени в параграф 1, съответният оператор на съоръжението за рециклиране осъществява мониторинг на качеството на водата в съответствие със следното:

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  След мястото на определяне на съответствието, качеството на водата вече не е отговорност на оператора на съоръжението за рециклиране, а става отговорност на следващия участник във веригата за повторно използване на водата.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За целите на производството и снабдяването с рециклирани води операторът на инсталацията за рециклиране извършва управление на риска в консултации със следните страни:

1.  За целите на производството и снабдяването с рециклирани води операторът на съоръжението за рециклиране извършва управление на риска в консултации със следните страни:

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  оператора на градската(ите) пречиствателна(и) станция(и) за отпадъчни води, които снабдяват инсталацията за рециклиране с вода, ако е различен от оператора на инсталацията за рециклиране;

a)  оператора на градската(ите) пречиствателна(и) станция(и) за отпадъчни води, които снабдяват съоръжението за рециклиране с вода, ако е различен от оператора на съоръжението за рециклиране;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  „разпределител/и на рециклирана вода“;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  всички други страни, за които операторът на инсталацията за рециклиране счита, че имат отношение.

в)  всички други страни, за които операторът на съоръжението за рециклиране счита, че имат отношение.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Операторът на инсталацията за рециклиране изготвя план за управлението на риска от повторното използване на водата, основан на ключовите задачи за управление на риска, определени в приложение II. В плана за управлението на риска от повторното използване на водата се предлагат допълнителни изисквания към посочените в приложение I, които са необходими за по-нататъшно смекчаване на рисковете и, наред с другото, се определят опасностите, рисковете и подходящите превантивни мерки.

2.  Съответният оператор на съоръжението за рециклиране изготвя план за управлението на риска от повторното използване на водата, основан на ключовите задачи за управление на риска, определени в приложение II, за които носи отговорност.

 

В плана за управлението на риска от повторното използване на водата се предлагат допълнителни изисквания към посочените в приложение I, които са необходими за по-нататъшно смекчаване на рисковете и, наред с другото, се определят опасностите, рисковете и подходящите превантивни мерки.

 

Операторът на съоръжението за рециклиране информира крайния потребител веднага щом бъде събрана достатъчно информация.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Ако видът култура, която трябва да се напоява, ще се предлага на пазара в няколко различни форми и попада в няколко различни класа по отношение на качеството на пречистената вода, от оператора на съоръжението за рециклиране се изисква да доставя на земеделския стопанин вода от най-високия от съответните класове за качество.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Националните органи по водите съвместно с Комисията организират специализирани обучения и информационни сесии за персонала на националната агенция, която ще отговаря за оценяването на заявленията за издаване на разрешително от операторите; от своя страна Комисията изготвя и разпространява сред националните органи информационни брошури и по възможност онлайн съдържание относно правилата и изискванията, уреждащи минималните стандарти за повторно използване на водата.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7a

 

Разпределение на рециклираната вода

 

1. Разпределението на рециклирана вода, предназначена за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1, подлежи на издаването на разрешително.

 

2. В тримесечен срок от получаването на заявлението компетентният орган взема решение дали да издаде разрешителното.

 

3. Разрешителното съдържа всички необходими условия и мерки за безопасно разпределение на рециклираната вода до крайния потребител, установени в оценката на риска, извършена в съответствие с член 6.

 

4. Разрешителното подлежи на редовен преглед, който се извършва най-малко на всеки пет години, и при необходимост се изменя.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи следва да проверяват съответствието на рециклираната вода на мястото на определяне на съответствието с условията, посочени в разрешителното. Проверката на съответствието се извършва със следните средства:

1.  Преди издаването на разрешително компетентните органи следва да проверяват съответствието на рециклираната вода на мястото на определяне на съответствието с условията, посочени в разрешителното. Проверката на съответствието се извършва със следните средства:

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай на несъответствие компетентният орган изисква от оператора на инсталацията за рециклиране незабавно да предприеме всички необходими мерки за привеждане в съответствие.

2.  В случай на несъответствие, установено след издаването на разрешително, компетентният орган изисква от оператора на съоръжението за рециклиране да преустанови снабдяването с рециклирана вода до предприемането на всички необходими мерки за привеждане в съответствие и да информира разпределителите на рециклирана вода и крайните потребители, които е възможно да са засегнати от положението.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато несъответствието поражда значителен риск за околната среда или здравето на хората, операторът на инсталацията за рециклиране незабавно преустановя по-нататъшното снабдяване с рециклирана вода до момента, в който компетентният орган определи, че отново е постигнато съответствие.

3.  Когато несъответствието поражда значителен риск за околната среда или здравето на хората, операторът на съоръжението за рециклиране незабавно преустановя по-нататъшното снабдяване с рециклирана вода до момента, в който компетентният орган определи, че отново е постигнато съответствие.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В случай на инцидент, който влияе на съответствието с условията на разрешителното, операторът на инсталацията за рециклиране незабавно информира компетентния орган и крайния(ите) потребител(и), който(ито) е възможно да бъде(ат) засегнат(и), и съобщава на компетентния орган информацията, необходима за оценка на въздействието от този инцидент.

4.  В случай на инцидент, който влияе на съответствието с условията на разрешителното, операторът на съоръжението за рециклиране незабавно информира компетентния орган и всички разпределители на рециклирана вода, както и крайния(ите) потребител(и), който(ито) е възможно да бъде(ат) засегнат(и), и съобщава на компетентния орган информацията, необходима за оценка на въздействието от този инцидент.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  В съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 за създаване на общи правила за операторите на предприятия за храни, който обхваща производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на храни, предназначени за консумация от човека, компетентните органи трябва да съобщават на потребителя максималното съдържание на хранителни вещества в подходящо пречистените отпадъчни води, за да може земеделският стопанин да се увери, че спазва равнищата на съдържание на хранителни вещества, които са му предписани от правилата на ЕС.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Комисията поема задължението да извършва на всеки 10 години или когато ситуацията го налага, преглед на минималните стандарти за качество на рециклираната вода въз основа на проучвания, за предпочитане проведени в ЕС, а не в трети държави.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  проведените опити, по-специално по отношение на използването в селското стопанство на утайки от отпадъчни води, както и отпадъчни води от инсталации за метанизация.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  растящото наличие на микрозамърсители и „нововъзникващи“ вещества в повторно използваните води.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от ... [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Той се прилага от ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Обосновка

Като се имат предвид подобренията, които следва да бъдат направени в съществуващите съоръжения, за да бъдат те приведени в съответствие с настоящия регламент, напр. чрез подобряване на съществуващото оборудване, чрез промяна на функционирането и контрола и преди всичко чрез извършване на оценка на риска и изготвяне на план за управление на риска и възлагане на отговорности, предложеният срок от една година следва да бъде удължен поне на две години, за да се даде възможност за постигане на съответствие.

Изменение    58

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Опишете системата за повторно използване на водата, от постъпването на отпадъчните води в градската пречиствателна станция за отпадъчни води, до точката на използване, включително източниците на отпадъчни води, стъпалата и технологиите на пречистване в инсталацията за рециклиране, инфраструктурата за снабдяване и съхранение, предвидената употреба, мястото на използване и количествата рециклирана вода, които ще се доставят. Целта на тази задача е да се представи подробно описание на цялата система за повторно използване на водата.

1.  Опишете системата за повторно използване на водата, от постъпването на отпадъчните води в градската пречиствателна станция за отпадъчни води, до точката на използване, включително източниците на отпадъчни води, стъпалата и технологиите на пречистване в съоръжението за рециклиране, инфраструктурата за снабдяване, разпределение и съхранение, предвидената употреба, мястото на използване и количествата рециклирана вода, които ще се доставят. Целта на тази задача е да се представи подробно описание на цялата система за повторно използване на водата.

Изменение    59

Предложение за регламент

Приложение II – част 4 – параграф 2 – буква б – точка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i.  потвърждаване на естеството на опасностите, включително, когато е целесъобразно, зависимостта „доза—реакция“;

i.  потвърждаване на естеството на опасностите, включително, когато е целесъобразно, зависимостта „доза—реакция“ в сътрудничество със здравните органи;

Обосновка

За определянето на зависимостите „доза—реакция“ и за оценка на риска са необходими определени умения, знания и данни, които здравните органи в държавите членки биха могли да предоставят.

Изменение    60

Предложение за регламент

Приложение II – част 4 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  оценка на рисковете за здравето на животните

Изменение    61

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 4 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  задължението защитените територии за питейна вода да отговарят на изискванията на Директива 98/83/ЕО на Съвета40 ;

б)  задължението защитените територии за питейна вода да отговарят на изискванията на Директива 98/83/ЕО на Съвета40, включително по отношение на хормони, лекарства и пластмасови микрочастици;

__________________

__________________

40 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

40 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

Изменение    62

Предложение за регламент

Приложение II – част 4 – параграф 3 – буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(ма)  изискванията за предотвратяване на замърсяването или на последици за здравето, причинени от вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета1a

 

__________________

 

1aРегламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Изменение    63

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  пестициди;

б)  пестициди, включително вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система;

Изменение    64

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  лекарствени продукти;

г)  лекарствени продукти и хормони;

Изменение    65

Предложение за регламент

Приложение II – точка 5 – параграф 1 - буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  други вещества, които пораждат нови опасения;

д)  други вещества, които пораждат нови опасения, като пластмасови микрочастици;

Изменение    66

Предложение за регламент

Приложение II – точка 6 – таблица 1 – ред 2 – колона 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- Свинете не трябва да се хранят с фураж, напояван с рециклиранa водa, освен ако са налице достатъчно данни, че рисковете в конкретния случай могат да се управляват.

Животните, отглеждани за производство на храни, не трябва да се хранят с фураж, напояван с рециклиранa водa, освен ако са налице достатъчно данни, че рисковете в конкретния случай могат да се управляват.

Изменение    67

Предложение за регламент

Приложение II – точка 6 – таблица 1 – ред 3 – колона 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- Недопускане на дойни млекодайни крави на пасището до изсъхването му.

Недопускане на дойни млекодайни крави на пасището в продължение на пет дни след последното напояване.

Изменение    68

Предложение за регламент

Приложение II – раздел 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Препоръчва се операторът на инсталацията за рециклиране да установи и поддържа система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001 или равностоен стандарт.

Препоръчва се операторът на съоръжението за рециклиране да установи и поддържа система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001 или равностоен стандарт.

 

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Минимални изисквания за повторното използване на водата

Позовавания

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

2.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Marijana Petir

4.7.2018

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Birgit Collin‑Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

IPCC, 2014 г.: Climate Change 2014: Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Женева, Швейцария.

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf

(2)

COM(2015) 614

(3)

Директива 2000/60/ЕО, ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1

(4)

WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater in Agriculture (WHO, 2006a)


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Минимални изисквания за повторното използване на водата

Позовавания

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

2.7.2018

ITRE

2.7.2018

REGI

2.7.2018

AGRI

2.7.2018

 

PECH

2.7.2018

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

REGI

20.6.2018

PECH

20.6.2018

Докладчици

       Дата на назначаване

Simona Bonafè

29.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

25.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

Дата на внасяне

29.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

53

+

ALDE :

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh

GUE/NGL :

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D:

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

1

-

ECR:

Arne Gericke

4

0

ECR:

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност