Postup : 2018/0169(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0044/2019

Předložené texty :

A8-0044/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Hlasování :

PV 12/02/2019 - 9.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0071

ZPRÁVA     ***I
PDF 449kWORD 182k
29.1.2019
PE 628.362v02-00 A8-0044/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Simona Bonafè

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0337),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0220/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. prosince 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, jakož i stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0044/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Vodní zdroje Unie jsou stále více zatěžovány, což vede k nedostatku vody a ke zhoršování její kvality. Zejména změna klimatu a sucho významně přispívají k problémům v dostupnosti sladké vody, způsobeným rozvojem měst a zemědělstvím.

(1)  Vodní zdroje Unie jsou stále více zatěžovány, což vede k nedostatku vody a ke zhoršování její kvality. Zejména změna klimatu, nepředvídatelné změny vodního režimu a sucho významně přispívají k problémům v dostupnosti sladké vody, způsobeným rozvojem měst a zemědělstvím.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Schopnost Unie reagovat na zvyšující se tlak na vodní zdroje by mohla být posílena rozsáhlejším opětovným využíváním vyčištěné odpadní vody. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES15 zmiňuje opětovné využívání vody jako jedno z doplňkových opatření, které se mohou členské státy rozhodnout využít, aby naplnily cíle směrnice, tedy dobrý kvalitativní i kvantitativní stav vody povrchových a podzemních vod. Směrnice Rady 91/271/EHS16 vyžaduje, aby se ve vhodných případech používala vyčištěná odpadní voda.

(2)  Schopnost Unie reagovat na zvyšující se tlaky na vodní zdroje by mohla být posílena rozsáhlejším opětovným využíváním vyčištěné odpadní vody, omezením odběru povrchových i podzemních vod, snížením dopadu odvádění vyčištěné odpadní vody do vodních útvarů a podporou úspor vody díky vícenásobnému používání městských odpadních vod, přičemž by se zajistila vysoká úroveň ochrany životního prostředí. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES15 zmiňuje opětovné využívání vody spolu s podporou technologií účinně využívajících vodu v průmyslu a úsporných zavlažovacích technik jako jedno z doplňkových opatření, které se mohou členské státy rozhodnout využít, aby naplnily cíle směrnice, tedy dobrý kvalitativní i kvantitativní stav vody povrchových a podzemních vod. Směrnice Rady 91/271/EHS16 vyžaduje, aby se ve vhodných případech používala vyčištěná odpadní voda.

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

16 Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  V řadě oblastí je palčivým problémem stáří a špatný stav infrastruktury pro rozvod vyčištěné odpadní vody, což vede k velkým ztrátám vyčištěné odpadní vody i k mrhání finančními prostředky věnovanými na tuto úpravu. Prioritou by tedy měla být modernizace potrubní infrastruktury.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy“17 poukázalo na opětovné využívání vody pro zavlažování nebo průmyslové účely jako na alternativní možnost dodávky vody, která vyžaduje pozornost Unie.

(3)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy“17 poukázalo na nezbytnost vytvořit nástroj pro regulaci norem pro opětovné využívání vody na úrovni EU s cílem odstranit překážky širokého využívání takových alternativních dodávek vody, zejména těch, které mohou přispět k omezení nedostatku vody a snížit zranitelnost systémů pro zásobování vodou.

___________________

___________________

17 COM(2012) 673.

17 COM(2012) 673.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o „Řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii“18 stanoví hierarchii opatření, jež by měly členské státy zvážit při řešení problematiky nedostatku vody a sucha. Uvádí se v něm, že v regionech, kde byla realizována všechna preventivní opatření podle hierarchie opatření pro řešení nedostatku vody a kde poptávka po vodě stále převyšuje její dostupnost, může za určitých okolností a s ohledem na poměr mezi náklady a přínosy sloužit dodatečná infrastruktura pro dodávky vody jako alternativní přístup ke zmírňování dopadů velkého sucha.

(4)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o „Řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii“18 stanoví hierarchii opatření, jež by měly členské státy zvážit při řešení problematiky nedostatku vody a sucha. Ze stejného důvodu by bylo vhodné stanovit v rámci směrnice 2000/60/ES závaznou hierarchii opatření pro řádné hospodaření s vodou. Uvádí se v něm, že v regionech, kde byla realizována všechna preventivní opatření podle hierarchie opatření pro řešení nedostatku vody a kde poptávka po vodě stále převyšuje její dostupnost, může za určitých okolností a s ohledem na poměr mezi náklady a přínosy sloužit dodatečná infrastruktura pro dodávky vody jako alternativní přístup ke zmírňování dopadů velkého sucha.

___________________

___________________

18 COM(2007) 414.

18 COM(2007) 414.

 

 

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii1a připomíná, že při hospodaření s vodními zdroji by měl být zvolen přístup orientovaný na poptávku, a domnívá se, že Unie by měla při hospodaření s vodními zdroji zaujmout ucelený přístup, který by kombinoval opatření k řízení poptávky, opatření k optimalizaci existujících zdrojů v rámci koloběhu vody a opatření k vytváření nových zdrojů a že tento přístup musí zahrnovat environmentální, sociální a ekonomické hledisko.

 

___________________

 

1a Úř. věst. L 9 E, 15.1.2010, s. 33.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Ve svém akčním plánu pro oběhové hospodářství19 se Komise zavázala přijmout sérii opatření na podporu opětovného využívání vyčištěné odpadní vody, včetně přípravy legislativního návrhu minimálních požadavků na opětovné využívání vody.

(5)  Ve svém akčním plánu pro oběhové hospodářství19 se Komise zavázala přijmout sérii opatření na podporu opětovného využívání vyčištěné odpadní vody, včetně přípravy legislativního návrhu minimálních požadavků na opětovné využívání vody. Komise by měla svůj akční plán aktualizovat a zajistit, aby vodní zdroje zůstaly i nadále prioritní oblastí pro intervence.

___________________

___________________

19 COM(2015) 614.

19 COM(2015) 614.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Má se za to, že opětovné využití správně vyčištěné odpadní vody, například z čistíren městských odpadních vod nebo průmyslových zařízení, má menší dopad na životní prostředí než jiné alternativní metody zásobování vodou, jako je převádění vod nebo odsolování, ale v Unii se využívá pouze v omezené míře. To je zřejmě zčásti způsobeno absencí společných environmentálních nebo zdravotních norem Unie pro opětovně využívanou vodu, a pokud jde zejména o zemědělské produkty, možnými překážkami, které by bránily volnému pohybu těchto produktů zavlažovaných recyklovanou odpadní vodou.

(6)  Má se za to, že opětovné využití správně vyčištěné odpadní vody, například z čistíren městských odpadních vod, má menší dopad na životní prostředí než jiné alternativní metody zásobování vodou, jako je převádění vod nebo odsolování. V Unii však k takovému opětovnému využívání, jež by mohlo snížit plýtvání vodou a vodu šetřit, dochází pouze v omezené míře. To je zřejmě zčásti způsobeno značnými náklady na systém opětovného využívání odpadní vody a absencí společných environmentálních zdravotních norem Unie pro opětovně využívanou vodu, a pokud jde zejména o zemědělské produkty, možnými zdravotními a ekologickými riziky a možnými překážkami, které by bránily volnému pohybu těchto produktů zavlažovaných recyklovanou odpadní vodou. Zároveň je třeba mít na paměti, že v některých členských státech je zavlažovací infrastruktura nedostatečná, nebo neexistuje.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Opětovné využívání vody by mohlo přispět k opětovnému využívání živin obsažených ve vyčištěné odpadní vodě a používání recyklované vody pro zavlažování v zemědělství nebo v lesnictví by mohlo být způsobem, jak vracet živiny, například dusík, fosfor nebo draslík, do přírodních biochemických cyklů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Opětovné využívání řádně vyčištěné vody pro účely zavlažování podle tohoto nařízení by mělo být šetrné k životnímu prostředí. Nemělo by tedy vést ke zvýšenému uvolňování dusíku a fosforu, protože nadbytek těchto živin vede k eutrofizaci půd a povrchových a podzemních vodních útvarů, poškozuje ekosystémy a přispívá ke snižování biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c)  V případě, že má být zaručeno účinné opětovné využití zdrojů městských odpadních vod, je třeba uznat, že ne všechny typy recyklované vody mohou být použity pro všechny plodiny. Zemědělci by proto měli být vyškoleni, aby optimálním způsobem používali různé typy recyklované vody pro plodiny, u nichž kvalita používané vody nemá žádné důsledky pro veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Zdravotní normy v souvislosti s hygienou potravin u zemědělských produktů zavlažovaných recyklovanou odpadní vodou mohou být dosaženy pouze v případě, že se požadavky na kvalitu recyklované odpadní vody určené pro zavlažování v zemědělství nebudou v členských státech významně lišit. Harmonizace požadavků také přispěje k efektivnímu fungování vnitřního trhu v souvislosti s těmito produkty. Proto je vhodné zavést minimální harmonizaci stanovením minimálních požadavků na kvalitu vody a monitorování. Tyto minimální požadavky by měly sestávat z minimálních parametrů na recyklovanou odpadní vodu a dalších přísnějších nebo dodatečných požadavků na kvalitu, které v případě potřeby stanoví příslušné orgány společně s případnými preventivními opatřeními. Aby bylo možné určit přísnější nebo dodatečné požadavky na kvalitu vody, měli by provozovatelé zařízení pro recyklaci vod provádět hlavní úkoly v oblasti řízení rizik. Parametry vycházejí z technické zprávy Společného výzkumného střediska Komise a odrážejí mezinárodní normy v oblasti opětovného využívání vody.

(7)  Rovnocenné zdravotní normy v souvislosti s hygienou potravin u zemědělských produktů zavlažovaných recyklovanou odpadní vodou mohou být dosaženy pouze v případě, že se požadavky na kvalitu recyklované odpadní vody určené pro zavlažování v zemědělství nebudou v členských státech významně lišit. Harmonizace požadavků také přispěje k efektivnímu fungování vnitřního trhu v souvislosti s těmito produkty. Proto je vhodné zavést minimální harmonizaci stanovením minimálních požadavků na kvalitu vody, četnost monitorování a hlavní úkoly v oblasti řízení rizik. Tyto minimální požadavky by měly sestávat z minimálních parametrů na recyklovanou odpadní vodu a dalších přísnějších nebo dodatečných požadavků na kvalitu, které v případě potřeby stanoví příslušné orgány společně s případnými preventivními opatřeními. Provozovatel zařízení pro recyklaci vody by měl ve spolupráci s příslušnými dotčenými subjekty vypracovat plán řízení rizik pro opětovné využívání vody a měl by mít možnost stanovit přísnější nebo dodatečné požadavky na kvalitu recyklované odpadní vody. Provozovatel zařízení pro recyklaci vody by měl provádět hlavní úkoly v oblasti řízení rizik ve spolupráci alespoň s provozovatelem distribuční soustavy recyklované odpadní vody a provozovatelem zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody. Plán řízení rizik pro opětovné využívání vody by měl být soustavně aktualizován a měl by být vypracován na základě mezinárodně uznávaných normovaných postupů. Parametry vycházejí z technické zprávy Společného výzkumného střediska Komise a odrážejí mezinárodní normy v oblasti opětovného využívání vody. Společné výzkumné středisko Komise by mělo rozvíjet parametry a měřící metody pro identifikaci přítomnosti mikroplastů a zbytků léčiv v recyklované odpadní vodě.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Přítomnost mikroplastů může představovat riziko pro lidské zdraví a pro životní prostředí. Proto by jako součást hloubkového přezkumu zdrojů, distribuce, osudu a účinků mikroplastů v souvislosti s čištěním odpadní vody Komise měla vyvinout metodiku pro měření mikroplastů v městských odpadních vodách čištěných v souladu se směrnicí 91/271/EHS a recyklovaných v souladu s tímto nařízením.

Odůvodnění

Je zde rovněž třeba zmínit žádost Parlamentu Komisi při příležitosti přepracování směrnice o kvalitě vody určené k lidské spotřebě a mít na paměti postoj vyjádřený Parlamentem v usnesení ze dne 13. září 2018 o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství (zejména viz jeho bod 46).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Používání nedostatečně čisté odpadní vody pro veřejné služby, jako je čištění ulic nebo závlaha parků a golfových hřišť, může být zdraví škodlivé. Komise by proto měla stanovit cíle kvality, pokud jde o opětovné využívání vody pro veřejné služby, s cílem chránit zdraví lidí a zvířat a kvalitu podzemní a povrchové vody.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c)  Požadavky na kvalitu vody používané pro zavlažování by měly zohledňovat vědecký pokrok, zejména pokud jde o testy na mikroskopické znečisťující látky a nově se objevující látky, aby se zajistilo bezpečné využívání vody a ochrana životního prostředí a veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7d)  Požadavky na kvalitu vody by měly zohledňovat pokusy, jež byly provedeny zejména v oblasti používání kalů z čistíren odpadních vod a odpadních vod s příměsí metanu v zemědělství.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Dodržování minimálních požadavků na opětovné využívání vody by mělo pomoci podpořit splnění cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, zejména cíle 6, aby byla zajištěna dostupnost vody, udržitelné vodohospodářství a dostupnost sanitačních zařízení pro všechny a aby se podstatně zvýšila recyklace a bezpečné opětovné využívání vody na celém světě. Dále toto nařízení usiluje o zajištění uplatňování článku 37 Listiny základních práv Evropské unie o ochraně životního prostředí.

(8)  Dodržování minimálních požadavků na opětovné využívání vody by mělo být v souladu s politikou Unie týkající se vody a pomoci podpořit splnění cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, zejména cíle 6, aby byla zajištěna dostupnost vody, udržitelné vodohospodářství a dostupnost sanitačních zařízení pro všechny a aby se podstatně zvýšila recyklace vody a bezpečné opětovné využívání vody na celém světě s cílem přispět k dosažení cíle udržitelného rozvoje OSN č. 12, který se týká udržitelné spotřeby a výroby. Dále toto nařízení usiluje o zajištění uplatňování článku 37 Listiny základních práv Evropské unie o ochraně životního prostředí.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Požadavky na kvalitu vodu určené k lidské spotřebě jsou stanoveny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) .../...1a. Členské státy by měly přijmout vhodná opatření k zajištění toho, aby vodní zdroje používané k pití nebyly kontaminovány recyklovanou vodou, aby se zabránilo zhoršení kvality pitné vody.

 

_______________________

 

1a  Směrnice (EU) .../... o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L ..., ..., s. ...).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  V některých případech provozovatelé zařízení pro recyklaci vod nadále přepravují a uchovávají recyklovanou vodu i za výstupem ze zařízení pro recyklaci vod předtím, než ji dodají dalším subjektům v řetězci, např. provozovateli distribuční soustavy recyklované odpadní vody, provozovateli zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody nebo konečnému uživateli. Je třeba definovat místo dodržování hodnot, aby se objasnilo, kde končí odpovědnost provozovatele zařízení pro recyklaci vod a kde začíná odpovědnost dalšího subjektu v řetězci.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Řízení rizik by mělo sestávat z určení a aktivního řízení rizik a mělo by zahrnovat koncepci výroby recyklované odpadní vody v kvalitě požadované pro konkrétní použití. Posouzení rizik by mělo vycházet z hlavních úkolů v oblasti řízení rizik a mělo by určovat všechny dodatečné požadavky na kvalitu vody potřebné pro zajištění dostatečné ochrany životního prostředí a zdraví lidí a zvířat.

(9)  Řízení rizik by mělo sestávat z určení a aktivního řízení rizik a mělo by zahrnovat koncepci výroby, distribuce, uchovávání a využívání recyklované odpadní vody v kvalitě požadované pro konkrétní použití. Posouzení rizik by mělo vycházet z hlavních úkolů v oblasti řízení rizik a důsledného uplatňování mimo jiné zásady obezřetnosti a mělo by určovat všechny dodatečné požadavky na kvalitu vody potřebné pro zajištění dostatečné ochrany životního prostředí a zdraví lidí a zvířat. Za řízení rizik by měly společně odpovídat všechny příslušné subjekty zapojené do plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody. Úlohy a odpovědnost příslušných subjektů by měly být jasně uvedeny v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody. Při udělování povolení by měl mít příslušný orgán možnost požadovat, aby příslušné subjekty zapojené do plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody přijaly další opatření k řízení rizik.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Spolupráce a interakce mezi různými zúčastněnými subjekty v procesu recyklace odpadní vody by měla být nezbytnou podmínkou pro zavedení postupů recyklace podle požadavků nutných pro konkrétní použití a pro plánování dodávek recyklované odpadní vody podle poptávky koncových uživatelů.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Aby bylo možné účinně chránit životní prostředí a zdraví lidí, měli by být za kvalitu recyklované odpadní vody primárně odpovědní provozovatelé zařízení pro recyklaci vod. Za účelem plnění minimálních požadavků a všech dodatečných podmínek stanovených příslušným orgánem by měli provozovatelé zařízení pro recyklaci vod monitorovat kvalitu recyklované odpadní vody. Proto je vhodné stanovit minimální požadavky na monitorování, sestávající z frekvence rutinního monitorování a lhůt a výkonnostních cílů pro monitorování validace. Některé požadavky na rutinní monitorování jsou stanoveny v souladu se směrnicí 91/271/EHS.

(10)  Aby bylo možné účinně chránit životní prostředí, včetně kvality půdy, a zdraví lidí, měli by být za kvalitu recyklované odpadní vody v místě dodržování hodnot primárně odpovědní provozovatelé zařízení pro recyklaci vod. Za účelem plnění minimálních požadavků a všech dodatečných podmínek stanovených příslušným orgánem by měli provozovatelé zařízení pro recyklaci vod monitorovat kvalitu recyklované odpadní vody v souladu s minimálními požadavky a veškerými dodatečnými podmínkami stanovenými příslušnými orgány. Proto je vhodné stanovit minimální požadavky na monitorování, sestávající z frekvence rutinního monitorování a lhůt a výkonnostních cílů pro monitorování validace. Některé požadavky na rutinní monitorování jsou stanoveny v souladu se směrnicí 91/271/EHS.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Je nezbytné zajistit bezpečné používání recyklované odpadní vody, čímž se podpoří opětovné využívání vody na úrovni Unie a zvýší důvěra veřejnosti v opětovně využívanou vodu. Dodávka recyklované odpadní vody pro konkrétní použití by proto měla být povolena pouze na základě povolení vydaného příslušnými orgány členských států. Aby byl zajištěn harmonizovaný přístup na úrovni Unie, sledovatelnost a transparentnost, měla by být podstatná pravidla pro toto povolení stanovena na úrovni Unie. Podrobnosti řízení při vydávání povolení by však měly určovat členské státy. Členské státy by měly mít možnost používat stávající řízení pro vydávání povolení, která by měla být upravena tak, aby zohledňovala požadavky zavedené tímto nařízením.

(11)  Je nezbytné zajistit bezpečné dodávky, skladování a používání recyklované odpadní vody, čímž se podpoří rozvoj opětovného využívání vody na úrovni Unie, kdy se zejména zemědělci EU podpoří k přijímání tohoto postupu a zvýší důvěra veřejnosti v opětovně využívanou vodu. Množství použité vyčištěné odpadní vody, její povaha, metody čištění a její charakteristiky by měly být bez ohledu na její použití takové, aby nakládání s ní, její využívání a uchovávání, včetně rozprašování, bodové závlahy a případného uchovávání, nemělo krátkodobé, střednědobé ani dlouhodobé přímé ani nepřímé negativní vlivy na zdraví lidí nebo zvířat nebo na kvalitu půdy nebo vodního prostředí. Dodávat a uchovávat recyklovanou odpadní vodu pro konkrétní použití by se proto mělo povolovat pouze na základě povolení vydaného příslušnými orgány členských států. Aby byl zajištěn harmonizovaný přístup na úrovni Unie, sledovatelnost a transparentnost, měla by být podstatná pravidla pro toto povolení stanovena na úrovni Unie. Podrobnosti řízení při vydávání povolení by však měly určovat členské státy, jejichž příslušné orgány jsou samy odpovědné za posuzování rizika spojeného s opětovným využíváním vody. Členské státy by měly mít možnost používat stávající řízení pro vydávání povolení, která by měla být upravena tak, aby zohledňovala požadavky zavedené tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Dodávka a uchovávání recyklované odpadní vody a její využívání konečnými uživateli představují nedílnou součást systému opětovného využívání vody. V rámci procesu dodávání a uchovávání může recyklovaná odpadní voda projít změnami, které mohou negativně ovlivnit její chemickou a biologickou kvalitu. Recyklovaná odpadní voda by měla být používána náležitým způsobem, s ohledem na kategorie recyklované odpadní vody, charakteristiku plodin a metody zavlažování. Hlavní úkoly v oblasti řízení rizik by měly zohledňovat potenciální nepříznivé účinky na zdraví a environmentální prostředí spojené s dodávkami, uchováváním a zamýšleným použitím recyklované odpadní vody. V tomto ohledu by Komise měla sestavit pokyny, o něž se budou příslušné orgány opírat při provádění kontroly a dohledu nad dodávkami, uchováváním a používáním recyklované odpadní vody.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Pokud je nezbytný jak provozovatel distribuční soustavy recyklované odpadní vody, tak i provozovatel zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody, měl by každý takový provozovatel podléhat povolení. Jsou-li splněny všechny požadavky pro povolení, měl by příslušný orgán v členském státě udělit povolení, které by mělo obsahovat všechny nezbytné podmínky a opatření stanovené v posouzení rizik pro účely bezpečné distribuce a uchovávání recyklované odpadní vody ke koncovému uživateli.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Ustanovení tohoto nařízení doplňují požadavky jiných právních předpisů Unie, zejména pokud jde o možná rizika pro zdraví a životní prostředí. Aby byl zajištěn ucelený přístup k řešení možných rizik pro zdraví lidí a zvířat a rizik pro životní prostředí, měli by provozovatelé zařízení pro recyklaci vod a příslušné orgány brát v úvahu požadavky stanovené v jiných relevantních právních předpisech Unie, zejména ve směrnicích Rady 86/278/EHS, 91/676/EHS20 a 98/83/ES21, směrnicích 91/271/EHS a 2000/60/ES, nařízeních Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/200222, (ES) č. 852/200423, (ES) č. 183/200524, (ES) č. 396/200525 a (ES) č. 1069/200926, směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES27, 2006/118/ES28, 2008/105/ES29 a 2011/92/EU30, nařízeních Komise (ES) č. 2073/200531, (ES) č. 1881/200632 a (ES) č. 142/201133.

(12)  Ustanovení tohoto nařízení doplňují požadavky jiných právních předpisů Unie, zejména pokud jde o možná rizika pro zdraví a životní prostředí. Aby byl zajištěn ucelený přístup k řešení možných rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a případných rizik pro ochranu životního prostředí, měly by příslušné orgány brát postupovat souladu s požadavky stanovenými v jiných relevantních právních předpisech Unie, zejména ve směrnicích Rady 86/278/EHS, 91/676/EHS20 a 98/83/ES21, směrnicích 91/271/EHS a 2000/60/ES, nařízeních Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/200222, (ES) č. 852/200423, (ES) č. 183/200524, (ES) č. 396/200525 a (ES) č. 1069/200926, směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES27, 2006/118/ES28, 2008/105/ES29 a 2011/92/EU30, nařízeních Komise (ES) č. 2073/200531, (ES) č. 1881/200632 a (ES) č. 142/201133.

__________________

__________________

20 Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).

20 Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).

21 Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32).

21 Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1)

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1)

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1)

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1)

27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS (Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 37).

27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS (Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 37).

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19).

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19).

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 84).

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 84).

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).

31 Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1)

31 Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1)

32 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5)

32 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5)

33 Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1)

33 Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1)

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Pro účely tohoto nařízení by mělo být možné, aby činnosti spojené s úpravou a s čištěním městské odpadní vody mohly být fyzicky prováděny ve stejném místě pomocí jediného zařízení nebo několika samostatných zařízení. Navíc by mělo být možné, aby byl stejný subjekt jak provozovatelem zařízení na čištění vody, tak provozovatelem zařízení pro recyklaci odpadních vod.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Za účelem lepší podpory opětovného využívání vody by uvedení konkrétního použití v rámci tohoto nařízení nemělo členským státům bránit v tom, aby umožnily použití recyklované odpadní vody pro další účely, například opětovné použití pro průmyslové účely, veřejné služby a environmentální účely, pokud členské státy zajistí dodržení povinnosti zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Aby se podpořila důvěra v opětovné využívání vody, je třeba poskytnout veřejnosti informace. Poskytnutí informací o opětovném využívání vody by mělo umožnit větší transparentnost a sledovatelnost a mohlo by také být zvláště zajímavé pro další relevantní orgány, jichž se zvláštní způsoby opětovného využití vody týkají.

(14)  Aby se podpořila důvěra v opětovné využívání vody, je třeba poskytnout veřejnosti informace. Poskytnutí jasných, komplexních a aktuálních informací o opětovném využívání vody by mělo umožnit větší transparentnost a sledovatelnost a mohlo by také být zvláště zajímavé pro další relevantní orgány, jichž se zvláštní způsoby opětovného využití vody týkají. S cílem podpořit opětovné využívání vody by členské státy měly zajistit přípravu informačních kampaní, které by byly specificky zaměřené a přizpůsobené jednotlivým dotčeným subjektům, aby měly tyto subjekty povědomí o koloběhu vody ve městech, nutnosti a přínosech opětovného využívání vody, čímž se podpoří přijetí postupů opětovného využívání vody ze strany zúčastněných stran a jejich zapojení do těchto postupů.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Vzdělávání a příprava koncových uživatelů, kteří se podílejí na zavlažování v zemědělství, má klíčový význam, neboť je součástí zavádění a průběžného provádění preventivních opatření. Koncoví uživatelé by měli být jako zvlášť zranitelná skupina plně informováni o vhodném využívání recyklované odpadní vody. Měla by být prováděna řada preventivních opatření týkajících se expozice člověka, např. používání osobního ochranného vybavení, mytí rukou a osobní hygiena. Sledování řádného uplatňování těchto opatření by mělo být součástí hlavních úkolů v oblasti řízení rizik.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Aby bylo možné upravit stávající minimální požadavky a hlavní úkoly v oblasti řízení rizik podle vědeckého a technického pokroku, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla měnit minimální požadavky a hlavní úkoly v oblasti řízení rizik. Dále, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí, měla by mít Komise také možnost přijímat akty v přenesené pravomoci doplňující hlavní úkoly v oblasti řízení rizik o stanovené technické specifikace. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201637. Aby bylo zejména zajištěno rovné zastoupení při přípravě aktů v přenesené pravomoci, Evropský parlament a Rada dostávají všechny dokumenty ve stejné době jako odborníci členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na jednání expertních skupin Komise, která se zabývají přípravou aktů v přenesené pravomoci.

(16)  Aby bylo možné upravit stávající minimální požadavky a hlavní úkoly v oblasti řízení rizik podle vědeckého a technického pokroku, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla měnit minimální požadavky a hlavní úkoly v oblasti řízení rizik, aniž by byl narušen rozsah opětovného využívání řádně vyčištěné odpadní vody. Dále, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí, měla by mít Komise také možnost přijímat akty v přenesené pravomoci doplňující hlavní úkoly v oblasti řízení rizik o stanovené technické specifikace. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201637. Aby bylo zejména zajištěno rovné zastoupení při přípravě aktů v přenesené pravomoci, Evropský parlament a Rada dostávají všechny dokumenty ve stejné době jako odborníci členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na jednání expertních skupin Komise, která se zabývají přípravou aktů v přenesené pravomoci.

__________________

__________________

37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Příslušné orgány by měly ověřovat soulad recyklované odpadní vody s podmínkami stanovenými v povolení. V případě nedodržení by měly požadovat, aby provozovatel zařízení pro recyklaci vod učinil potřebná opatření pro zajištění souladu s povolením. Provozovatelé zařízení pro recyklaci vod by měli neprodleně pozastavit veškerou dodávku recyklované odpadní vody, jestliže by nedodržení podmínek představovalo významné riziko pro životní prostředí nebo pro zdraví lidí.

(18)  Příslušné orgány by měly ověřovat soulad recyklované odpadní vody s podmínkami stanovenými v povolení. V případě nedodržení by měly požadovat, aby provozovatel zařízení pro recyklaci vod učinil potřebná opatření pro zajištění souladu s povolením. Provozovatelé zařízení pro recyklaci vod by měli neprodleně pozastavit veškerou dodávku recyklované odpadní vody, jestliže by nedodržení představovalo překročení stanovených maximálních hodnot a důsledkem by bylo významné riziko pro životní prostředí nebo pro zdraví lidí. Příslušné orgány by měly úzce spolupracovat s koncovými uživateli s cílem usnadnit opětovné využívání řádně vyčištěné odpadní vody. Příslušné orgány by měly kontrolovat a sledovat dodávání, uchovávání a používání recyklované odpadní vody s ohledem na příslušná rizika pro zdraví a životní prostředí.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  V zájmu rozvoje a podpory co možná největšího opětovného využívání řádně vyčištěné odpadní vody by měla Evropská unie podporovat výzkum a vývoj v této oblasti prostřednictvím programu Horizont Evropa s cílem dosáhnout významného zlepšení, pokud jde o spolehlivost řádně vyčištěné odpadní vody a funkční metody jejího používání.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25b)  V zájmu účinné ochrany životního prostředí a zdraví lidí by členské státy měly ve spolupráci se zúčastněnými stranami zavést kontroly kvality půdy v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25c)  Toto nařízení si klade za cíl podnítit udržitelné využívání vody. V zájmu dosažení tohoto cíle by měla Komise usilovat o využívání programů Unie, včetně programu LIFE, na podporu místních iniciativ, jež se týkají opětovného využívání řádně vyčištěné odpadní vody.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví minimální požadavky na kvalitu vody a monitorování a povinnost vykonávat stanovené hlavní úkoly v oblasti řízení rizik za účelem bezpečného opětovného využívání vyčištěné městské odpadní vody v rámci integrovaného hospodaření s vodou.

1.  Toto nařízení stanoví minimální požadavky na kvalitu recyklované odpadní vody a monitorování a povinnost vykonávat stanovené hlavní úkoly v oblasti řízení rizik za účelem bezpečného opětovného využívání vyčištěné městské odpadní vody v rámci integrovaného hospodaření s vodou a přispívá k cílům uvedeným ve směrnici 2000/60/ES.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Účelem tohoto nařízení je zaručit, aby byla recyklovaná odpadní voda bezpečná pro zamýšlené použití, a zajistit tak vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí, koordinovaným způsobem řešit nedostatek vody a z toho plynoucí tlak na vodní zdroje v celé Unii a přispívat tak rovněž k efektivnímu fungování vnitřního trhu.

2.  Účelem tohoto nařízení je zaručit, aby byla recyklovaná odpadní voda bezpečná pro zamýšlené použití, a zajistit tak vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí a snížit zároveň negativní účinky využívání vodních zdrojů a zlepšit jeho účinnost, řešit koordinovaným způsobem v celé Unii nedostatek vody, otázky související se změnou klimatu a cíle Unie v oblasti životního prostředí a z toho plynoucí tlak na vodní zdroje, a přispívat tak k rozvoji řešení udržitelného využívání vody, podporovat přechod k oběhovému hospodářství, zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost EU a přispívat k efektivnímu fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí, aby vodní zdroje používané pro účely pitné vody nebyly kontaminovány recyklovanou odpadní vodou.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2

Článek 2

Oblast působnosti

Oblast působnosti

Toto nařízení se uplatní na recyklovanou odpadní vodu určenou pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I.

Toto nařízení se uplatní na recyklovanou odpadní vodu určenou pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I.

 

Toto nařízení se neuplatní na pilotní projekty zaměřené na opětovné využívání vody v zařízeních pro recyklaci vod.

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost udělovat výjimky na podporu výzkumných projektů, aby se zabránilo zablokování inovativních myšlenek kvůli povinnostem vyplývajícím z tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  „koncovým uživatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která používá recyklovanou odpadní vodu;

3.  „koncovým uživatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný či soukromý subjekt, který používá recyklovanou odpadní vodu pro plánovaný účel;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  „vyčištěnou odpadní vodou“ se rozumí městská odpadní voda, která byla vyčištěna v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 91/271/EHS;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  „recyklovanou odpadní vodou“ se rozumí městská odpadní voda, která byla vyčištěna v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 91/271/EHS a která pochází z dalšího čištění v zařízení pro recyklaci vod;

5.  „recyklovanou odpadní vodou“ se rozumí vyčištěná odpadní voda, která pochází z dalšího čištění v zařízení pro recyklaci vod a dosahuje kvality požadované pro plánovaný účel;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  „opětovným využíváním vody“ se rozumí využívání recyklované odpadní vody určité kvality vhodné k použití stanovenému v oddílu 1 přílohy I prostřednictvím distribuční sítě jako částečná či úplná náhrada povrchových či podzemních vod;

Odůvodnění

Je nezbytné pojem opětovného využívání vody definovat.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  „zařízením pro recyklaci vod“ se rozumí čistírna městských odpadních vod nebo jiné zařízení, které dále zpracovává městskou odpadní vodu splňující požadavky stanovené ve směrnici 91/271/EHS za účelem produkce vody, která je vhodná pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I tohoto nařízení;

6.  „zařízením pro recyklaci vod“ se rozumí část čistírny městských odpadních vod nebo jiné zařízení, které dále zpracovává městskou odpadní vodu předtím vyčištěnou v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 91/271/EHS za účelem produkce recyklované odpadní vody, která je vhodná pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I tohoto nařízení, a které zahrnuje infrastrukturu pro uchovávání a infrastrukturu určenou pro dodávky recyklované odpadní vody do infrastruktury pro distribuci recyklované odpadní vody nebo koncovému uživateli;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  „provozovatelem zařízení pro recyklaci vod“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která provozuje nebo řídí zařízení pro recyklaci vod;

7.  (Netýká se českého znění).

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  „infrastrukturou pro distribuci recyklované odpadní vody“ se rozumí soustava vyhrazených potrubí a čerpadel nebo jiná specializovaná přepravní zařízení pro dodávky recyklované odpadní vody koncovému uživateli, včetně všech zařízení pro vyrovnání, další čištění a uchovávání mimo zařízení pro recyklaci;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b.  „provozovatelem distribuční soustavy recyklované odpadní vody“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která provozuje nebo řídí infrastrukturu pro distribuci recyklované odpadní vody;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7c.  „infrastrukturou pro uchovávání recyklované odpadní vody“ se rozumí soustava vyhrazených zařízení pro uchovávání určených pro uchovávání recyklované odpadní vody;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7d.  „provozovatelem zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která provozuje nebo řídí infrastrukturu pro uchovávání recyklované odpadní vody;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.  „preventivním opatřením“ se rozumí jakékoli opatření nebo činnost, které mohou být použity za účelem prevence nebo vyloučení rizika pro zdraví a životní prostředí nebo za účelem jeho snížení na přijatelnou úroveň.

11.  „preventivním opatřením“ se rozumí vhodné opatření nebo činnost, které mohou být použity za účelem prevence nebo vyloučení rizika pro zdraví a životní prostředí nebo za účelem jeho snížení na přijatelnou úroveň.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a.  „místem dodržování hodnot“ se rozumí místo, v němž provozovatel zařízení pro recyklaci vod předá recyklovanou odpadní vodu dalšímu subjektu v řetězci;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11b.  „mikroskopickou znečišťující látkou“ se rozumí nežádoucí látka detekovatelná v životním prostředí ve velmi nízké koncentraci v souladu s přílohou VIII směrnice 2000/60/ES;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnosti provozovatelů zařízení pro recyklaci vod, pokud jde o kvalitu vody

(Netýká se českého znění).

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Provozovatelé zařízení pro recyklaci vod zajistí, aby recyklovaná odpadní voda určená pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I splňovala na výstupu ze zařízení pro recyklaci vod (místo dodržování hodnot) tyto požadavky:

1.  Provozovatelé zařízení pro recyklaci vod zajistí, aby recyklovaná odpadní voda určená pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I splňovala v místě dodržování hodnot tyto požadavky:

a)  minimální požadavky na kvalitu vody stanovené v oddílu 2 přílohy I;

a)  minimální požadavky na kvalitu vody stanovené v oddílu 2 přílohy I;

b)  všechny další podmínky stanovené příslušným orgánem v příslušném povolení podle čl. 7 odst. 3 písm. b) a c), pokud jde o kvalitu vody.

b)  všechny další podmínky stanovené příslušným orgánem v příslušném povolení podle čl. 7 odst. 3 písm. b) a c), pokud jde o kvalitu vody.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Provozovatelé zařízení pro recyklaci vod rovněž zajistí, aby alespoň opatření pro řízení rizik stanovená v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody uvedená v čl. 5 odst. –1 byla plně prováděna v rámci zařízení pro recyklaci vod.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Po místě dodržování hodnot již nenese odpovědnost za kvalitu vody provozovatel zařízení pro recyklaci vod, ale přebírá ji další subjekt v řetězci.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci pozměňující toto nařízení v souladu s článkem 14, aby přizpůsobila technickému a vědeckému pokroku minimální požadavky uvedené v oddílu 2 přílohy I.

vypouští se

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Povinnosti provozovatelů distribuční soustavy recyklované odpadní vody, provozovatelů zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody a koncových uživatelů

 

1.  Provozovatel distribuční soustavy recyklované odpadní vody zachová úroveň kvality recyklované odpadní vody v infrastruktuře pro distribuci recyklované odpadní vody alespoň na stejné úrovni kvality, jaká je stanovena v oddílu 2 přílohy I. Provozovatel distribuční soustavy recyklované odpadní vody rovněž zajistí, aby alespoň opatření pro řízení rizik stanovená v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody uvedená v čl. 5 odst. -1 byla plně prováděna v rámci infrastruktury pro distribuci recyklované odpadní vody.

 

Při udělování povolení podle článku 7 příslušný orgán může vyžadovat, aby provozovatel distribuční soustavy recyklované odpadní vody přijal další opatření pro řízení rizik, a může stanovit další požadavky a preventivní opatření nezbytná v souladu s přílohou II písmeny b) a c).

 

2.  Provozovatel zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody zachová úroveň kvality recyklované odpadní vody v infrastruktuře pro uchovávání recyklované odpadní vody alespoň na úrovni kvality, jaká je stanovena v oddílu 2 přílohy I. Provozovatel zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody rovněž zajistí, aby alespoň opatření pro řízení rizik stanovená v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody uvedená v čl. 5 odst. -1 byla plně prováděna v rámci infrastruktury pro uchovávání recyklované odpadní vody.

 

Při udělování povolení podle článku 7 příslušný orgán může vyžadovat, aby provozovatel zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody přijal další opatření pro řízení rizik, a může stanovit další požadavky a preventivní opatření nezbytná v souladu s přílohou II písmeny b) a c).

 

3.  Kvalita recyklované odpadní vody používané koncovými uživateli musí mít alespoň úroveň stanovenou v oddílu 2 přílohy I. Příslušný orgán může stanovit další požadavky, pokud jde o povinnosti koncových uživatelů, nad rámec požadavků stanovených v oddílu 2 přílohy I.

 

4.  Komise vypracuje pokyny, o něž se budou příslušné orgány opírat při provádění požadavků týkajících se kontroly a monitorování výroby, distribuce, uchovávání a používání recyklované odpadní vody.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Provozovatel zařízení pro recyklaci ve spolupráci s příslušnými subjekty uvedenými v odstavci 1 tohoto článku vypracuje plán řízení rizik pro opětovné využívání vody. Plán řízení rizik pro opětovné využívání vody vychází z hlavních úkolů v oblasti řízení rizik stanovených v příloze II písm. a), stanoví veškeré požadavky doplňující požadavky uvedené v příloze I v souladu s přílohou II písm. b) a určí nebezpečí, rizika a vhodná preventivní opatření v souladu s přílohou II písm. c).

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely produkce a dodávání recyklované odpadní vody provádí provozovatel zařízení pro recyklaci vod řízení rizik po konzultaci s těmito účastníky:

1.  Pro účely zajištění bezpečnosti produkce, dodávání, uchovávání a využívání recyklované odpadní vody dohlíží příslušný orgán na řízení rizik po konzultaci s těmito účastníky:

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  provozovatelem čistírny městských odpadních vod dodávajícím vodu do zařízení pro recyklaci vod, jestliže je odlišný od provozovatele zařízení pro recyklaci vod;

a)  provozovatelem čistírny městských odpadních vod dodávajícím vyčištěnou odpadní vodu do zařízení pro recyklaci vod v souladu s požadavkem na kvalitu stanoveným ve směrnici 91/271/EHS, jestliže je odlišný od provozovatele zařízení pro recyklaci vod;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  provozovatelem zařízení pro recyklaci vod;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  provozovatelem distribuční soustavy recyklované odpadní vody;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ac)  provozovatelem zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jakoukoli jinou stranou, kterou provozovatel zařízení pro recyklaci vod považuje za relevantní.

c)  jakoukoli jinou stranou, kterou příslušný orgán považuje za relevantní.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Provozovatel zařízení pro recyklaci vod vypracuje plán řízení rizik pro opětovně využívanou vodu na základě hlavních úkolů v oblasti řízení rizik stanovených v příloze II. V plánu řízení rizik pro opětovně využívanou vodu navrhne vedle požadavků uvedených v příloze I veškeré dodatečné požadavky potřebné pro další zmírnění všech rizik a mimo jiné určí nebezpečí, rizika a vhodná preventivní opatření.

2.  Provozovatel zařízení pro recyklaci vod, provozovatel distribuční soustavy recyklované odpadní vody a provozovatel zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody plní přinejmenším úkoly v oblasti řízení rizik uvedené v plánu řízení rizik pro opětovně využívanou vodu, který je zmíněn v odstavci -1. Metody řízení rizik používané provozovatelem zařízení pro recyklaci vod, provozovatelem distribuční soustavy recyklované odpadní vody a provozovatelem zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody jsou založeny na mezinárodně uznávané metodice.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V příslušném povolení, které bylo uděleno v souladu s článkem 7, může příslušný orgán stanovit různé úkoly a povinnosti různých subjektů zapojených do plánu řízení rizik pro opětovně využívanou vodu.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Pokud je druh plodiny, která má být zavlažována, uváděn na trh v několika odlišných podobách a spadá do několika různých tříd kvality recyklované odpadní vody, má provozovatel zařízení pro recyklaci vod povinnost poskytovat zemědělci vodu odpovídající nejvyšší příslušné třídě kvality.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14 akty v přenesené pravomoci pozměňující tato nařízení, aby přizpůsobila technickému a vědeckému pokroku hlavní úkoly v oblasti řízení rizik uvedené v příloze II.

vypouští se

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je rovněž svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14 akty v přenesené pravomoci doplňující tato nařízení, aby stanovila technické specifikace hlavních úkolů v oblasti řízení rizik uvedené v příloze II.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14 akty v přenesené pravomoci doplňující tato nařízení, aby stanovila technické specifikace hlavních úkolů v oblasti řízení rizik uvedené v příloze II.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud má konečný uživatel podezření, že voda uchovávaná způsobem uvedeným v čl. 4a odst. 2 nesplňuje minimální požadavky stanovené tímto nařízením, uživatel:

 

a) okamžitě informuje dotčený zdravotnický orgán a v případě potřeby mu poskytne všechny dostupné informace;

 

b) v plném rozsahu spolupracuje s dotčeným příslušným orgánem s cílem ověřit a určit důvod podezření a případnou přítomnost nepovolených látek nebo hodnot uvedených v příloze I oddíle 2 tabulkách 2 a 4 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Žádost o povolení dodávat recyklovanou odpadní vodu

Žádost o povolení produkovat, distribuovat a uchovávat recyklovanou odpadní vodu

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Veškeré dodávky recyklované odpadní vody určené pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I podléhají povolení.

1.  Veškerá produkce, distribuce nebo uchovávání recyklované odpadní vody určené pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I podléhají povolení.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Provozovatel podá žádost o vydání povolení uvedeného v odstavci 1 nebo o změnu stávajícího povolení příslušnému orgánu členského státu, v němž zařízení pro recyklaci vod působí nebo má působit.

2.  Provozovatel zařízení pro recyklaci vod podá žádost o vydání povolení uvedeného v odstavci 1 nebo o změnu stávajícího povolení příslušnému orgánu členského státu, v němž zařízení pro recyklaci vod působí nebo má působit.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  plán řízení rizik pro opětovné využívání vody sestavený v souladu s čl. 5 odst. 2;

a)  plán řízení rizik pro opětovné využívání vody sestavený v souladu s čl. 5 odst. -1;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  nejnovější dostupné údaje prokazující splnění podmínek v případě vyčištěné odpadní vody ve smyslu směrnice 1991/271/EHS v čistírně odpadních vod, z níž pochází voda určená k opětovnému využití;

Odůvodnění

Provozovatel zařízení k opětovnému využití vod (což nemusí být současně provozovatel čistírny vody) by měl prokázat, že voda, jež má být opětovně využita a pro niž se žádá povolení, byla čištěna způsobem, který odpovídá požadavkům platným pro městskou část obsluhovanou čistírnou odpadních vod, z níž je voda čerpána. Pokud voda z čistírny, z níž je voda čerpána, je běžně vypouštěna do citlivých oblastí, pak musí u vody každopádně proběhnout také sekundární či obdobné nebo důkladnější čištění.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  popis toho, jak bude provozovatel zařízení pro recyklaci vod plnit minimální požadavky na kvalitu vody a monitorování stanovené v oddílu 2 přílohy I;

b)  popis toho, jak bude provozovatel zařízení pro recyklaci vod plnit v místě dodržování hodnot minimální požadavky na kvalitu vody a monitorování stanovené v oddílu 2 přílohy I;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  popis toho, jak bude provozovatel zařízení pro recyklaci vod plnit dodatečné požadavky navržené v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody.

c)  popis toho, jak bude provozovatel zařízení pro recyklaci vod plnit v místě dodržování hodnot dodatečné požadavky navržené v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Provozovatel distribuční soustavy recyklované odpadní vody podá žádost o vydání povolení uvedeného v odstavci 1 nebo o změnu stávajícího povolení příslušnému orgánu členského státu, v němž funguje nebo podle plánů bude fungovat infrastruktura pro distribuci recyklované odpadní vody. V žádosti je popsáno, jak provozovatel distribuční soustavy recyklované odpadní vody splní povinnosti uvedené v čl. 4a odst. 1.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Provozovatel zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody podá žádost o vydání povolení uvedeného v odstavci 1 nebo o změnu stávajícího povolení příslušnému orgánu členského státu, v němž funguje nebo podle plánů bude fungovat infrastruktura pro uchovávání recyklované odpadní vody. V žádosti je popsáno, jak provozovatel zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody splní povinnosti uvedené v čl. 4a odst. 2.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jinými relevantními orgány stejného členského státu, zejména s vodohospodářským orgánem, pokud je odlišný od příslušného orgánu;

a)  jinými relevantními orgány stejného členského státu, zejména s vodohospodářskými a zdravotnickými orgány, pokud jsou odlišné od příslušného orgánu;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušný orgán rozhodne do tří měsíců od obdržení úplné žádosti podle čl. 6 odst. 3 písm. a), zda povolení vydá. Pokud příslušný orgán potřebuje více času vzhledem ke složitosti žádosti, informuje o tom žadatele, uvede očekávané datum vydání povolení a zdůvodnění prodloužení lhůty.

2.  Příslušný orgán za pomoci odpovídající vědecké podpory posoudí žádost a rozhodne do tří měsíců od obdržení úplné žádosti podle čl. 6 odst. 2, 3, 3a a 3b, zda povolení vydá či nevydá. Pokud příslušný orgán potřebuje více času vzhledem ke složitosti žádosti, informuje o tom bezodkladně žadatele a uvede očekávané datum vydání či zamítnutí vydánípovolení a zdůvodnění prodloužení lhůty. Příslušný orgán v každém případě přijme rozhodnutí nejpozději šest měsíců od obdržení úplné žádosti podle čl. 6 odst. 2, 3, 3a a 3b.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  všechny další podmínky potřebné pro další zmírnění všech nepřijatelných rizik pro zdraví lidí a zvířat nebo pro životní prostředí.

c)  všechny další podmínky potřebné pro další odstranění všech nepřijatelných rizik pro zdraví lidí a zvířat nebo pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud podmínky, jež jsou ekvivalentní podmínkám uvedeným v odst. 3 písm. a) až c), nebyly uvedeny již v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody podle článku 5, příslušný orgán tento plán bez prodlení aktualizuje.

Odůvodnění

Pokud nejsou dodatečné požadavky stanoveny v plánu řízení, který vypracoval příslušný orgán, ale jsou stanoveny v okamžiku vydání povolení, musí je příslušný orgán neprodleně zahrnout do plánu řízení rizik.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušný orgán ověřuje soulad recyklované odpadní vody s podmínkami stanovenými v povolení v místě dodržování hodnot. Kontrola dodržování hodnot se provádí s využitím těchto prostředků:

1.  Příslušný orgán ověřuje soulad recyklované odpadní vody s podmínkami stanovenými v povoleních, která byla vydána v souladu s článkem 7. Kontrola dodržování hodnot se provádí s využitím těchto prostředků:

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě nedodržení příslušný orgán požaduje, aby provozovatel zařízení pro recyklaci vod učinil všechna potřebná opatření pro neprodlené obnovení souladu s povolením.

2.  V případě nedodržení příslušný orgán požaduje, aby provozovatel zařízení pro recyklaci vod, provozovatel distribuční soustavy recyklované odpadní vody nebo provozovatel zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody učinil všechna potřebná opatření pro urychlené obnovení souladu a bezodkladné uvědomění dotčených koncových uživatelů.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud nedodržení hodnot představuje významné riziko pro životní prostředí nebo pro zdraví lidí, provozovatel zařízení pro recyklaci vod neprodleně pozastaví veškerou další dodávku recyklované odpadní vody, dokud příslušný orgán nerozhodne, že dodržování stanovených hodnot bylo obnoveno.

3.  Pokud jednotlivá hodnota kteréhokoli parametru překročí minimální požadavky na kvalitu vody podle přílohy I oddílu 2 písm. a), provozovatel zařízení pro recyklaci vod neprodleně pozastaví veškerou další dodávku recyklované odpadní vody. Příslušný orgán může stanovit, že dodržování stanovených hodnot je obnoveno až poté, co se jednotlivá hodnota parametru či parametrů, která překročila příslušné minimální požadavky na kvalitu vody, vrátila pod maximální povolenou hodnotu nejméně při třech po sobě následujících kontrolách.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Jestliže dojde k havárii ovlivňující dodržování podmínek povolení, provozovatel zařízení pro recyklaci vod neprodleně informuje příslušný orgán a koncové uživatele, kteří by mohli být dotčeni, a sděluje příslušnému orgánu informace potřebné pro posouzení dopadů této havárie.

4.  Jestliže dojde k havárii ovlivňující dodržování podmínek povolení, provozovatel zařízení pro recyklaci vod, provozovatel distribuční soustavy recyklované odpadní vody nebo provozovatel zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody neprodleně informuje příslušný orgán a koncové uživatele, kteří by mohli být dotčeni, a sděluje příslušnému orgánu informace potřebné pro posouzení dopadů této havárie.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Po udělení povolení v souladu s článkem 7 příslušný orgán pravidelně ověřuje, zda provozovatel zařízení pro recyklaci vod, provozovatel distribuční soustavy recyklované odpadní vody a provozovatel zařízení pro uchovávání recyklované odpadní vody dodržuje opatření uvedená v plánu řízení rizik pro opětovné využívání vody.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  V případě znečištění půdy nebo zemědělských produktů recyklovanou odpadní vodou a z toho plynoucího nebezpečí pro zdraví a životní prostředí nese odpovědnost provozovatel dotčeného zařízení pro recyklaci vod, který zajišťuje náhradu škod.

Odůvodnění

Pro prosazení většího využívání recyklované vody je zásadní, aby dodavatel vody přijal odpovědnost za nevhodné způsoby recyklace a zajistil rovněž náhradu škod.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Informační a osvětové kampaně

 

Členské státy připraví informační a osvětové kampaně, které jsou zaměřeny na potenciální koncové uživatele, včetně jednotlivých občanů, a týkají se bezpečnosti opětovného využití vody a úspor vodních zdrojů v důsledku opětovného využívání vody.

 

Členské státy připraví také informační kampaně zaměřené na zemědělce, aby zaručily, že při pěstování plodin využívají zemědělci recyklovanou vodu optimálním způsobem, a předcházejí tak jakýmkoli negativním vlivům na zdraví i životní prostředí.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž jsou dotčeny směrnice 2003/4/ES a 2007/2/ES, členské státy zajistí, aby měla veřejnost on-line k dispozici adekvátní a aktuální informace o opětovném využívání vody. Tyto informace zahrnují:

1.  Aniž jsou dotčeny směrnice 2003/4/ES a 2007/2/ES a aniž je dotčen čl. 9 odst. 4 směrnice 2000/60/ES, členské státy zajistí, aby měla veřejnost on-line nebo prostřednictvím jiných snadno použitelných způsobů, při nichž jsou dodržovány předpisy o ochraně údajů, k dispozici adekvátní, aktuální a dostupné informace o opětovném využívání vody. Tyto informace zahrnují:

Odůvodnění

Informace zpřístupněné veřejnosti musí být adekvátní, aktuální a dostupné tak, aby občané mohli být plně informováni.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  využití recyklované odpadní vody jakožto procentní podíl z celkového množství sladké vody používané pro účely sledované tímto nařízením;

Odůvodnění

K informacím, k nimž mohou mít občané přístup, musí patřit recyklovaná odpadní voda vyjádřená jako procentní podíl z celkového množství sladké vody používané pro účely tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  procentní podíl recyklované odpadní vody v členském státu, jež je dodávána v souladu s tímto nařízením v porovnání s celkovým množstvím zpracovatelné městské odpadní vody;

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V souladu s nařízením (ES) č. 852/2004, které stanoví obecná pravidla pro provozovatele potravinářských podniků a vztahuje se na výrobu, zpracování a distribuci potravin určených k lidské spotřebě a na jejich uvádění na trh, informují příslušné orgány uživatele o maximálním obsahu živin v dodávané řádně vyčištěné odpadní vodě, aby se uživatelé, včetně zemědělců, mohli ujistit o tom, že je v souladu s obsahy živin předepsanými pravidly Unie.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise může pomocí prováděcích aktů stanovit podrobná pravidla týkající se formy a prezentace informací, jež mají být předkládány podle odstavce 1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 15.

vypouští se

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  sestaví a zveřejní do ... [tří let od data vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každých šest let aktualizuje soubor údajů obsahující informace o výsledku kontroly dodržování podmínek povolení provedené v souladu s čl. 8 odst. 1 a další informace, jež mají být zpřístupněny veřejnosti on-line v souladu s článkem 10;

a)  sestaví a zveřejní do ... [čtyř let od data vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každých šest let aktualizuje soubor údajů obsahující informace o výsledku kontroly dodržování podmínek povolení provedené v souladu s čl. 8 odst. 1 a další informace, jež mají být zpřístupněny veřejnosti on-line v souladu s článkem 10;

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise do ... [6 let od vstupu tohoto nařízení v platnost] provede hodnocení tohoto nařízení. Hodnocení bude vycházet alespoň z těchto prvků:

1.  Komise do ... [pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost] provede hodnocení tohoto nařízení. Hodnocení bude vycházet alespoň z těchto prvků:

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  pokusů, které byly provedeny zejména v oblasti používání kalů z čistíren odpadních vod a odpadních vod s příměsí metanu v zemědělství.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  rostoucí přítomnosti mikroskopickým znečišťujících látek a nově se objevujících látek v opětovně využívané vodě.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V rámci hodnocení podle odstavce 1 Komise posoudí možnost:

 

a)  rozšířit oblast působnosti tohoto nařízení na recyklované odpadní vody určené k dalšímu zvláštnímu využití, včetně opětovného využívání pro průmyslové účely;

 

b)  rozšířit požadavky tohoto nařízení na nepřímé využívání čištěných odpadních vod;

 

c)  stanovit minimální požadavky pro kvalitu čištěné odpadní vody pro účely obnovení zásob podzemních vod.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Své posouzení podle odstavce 1 Komise případně doplní legislativním návrhem.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 16

Článek 16

Sankce

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce uplatňované při porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná pravidla pro zajištění jejich provádění. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy do ... [tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost] oznámí Komisi tato pravidla a tato opatření a budou ji informovat o všech následných změnách, které se jich budou týkat.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce uplatňované při porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná pravidla pro zajištění jejich provádění. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy do ... [čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost] oznámí Komisi tato pravidla a tato opatření a budou ji informovat o všech následných změnách, které se jich budou týkat.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17

Článek 17

Vstup v platnost a použitelnost

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od ... [jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Použije se od ... [dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oddíl 1  Využití recyklované odpadní vody, jak je uvedeno v článku 2

Oddíl 1  Využití recyklované odpadní vody, jak je uvedeno v článku 2

a)  Zavlažování v zemědělství

a)  Zavlažování v zemědělství

Zavlažování v zemědělství znamená zavlažování těchto druhů plodin:

Zavlažování v zemědělství znamená zavlažování těchto druhů plodin:

—  potravinářských plodin konzumovaných za syrova, tj. plodin, které jsou určeny pro lidskou spotřebu a konzumaci v syrovém nebo nezpracovaném stavu,

—  potravinářských plodin konzumovaných za syrova, tj. plodin, které jsou určeny pro lidskou spotřebu a konzumaci v syrovém nebo nezpracovaném stavu,

—  zpracovaných potravinářských plodin, tj. plodin, které jsou určeny pro lidskou spotřebu, nikoliv však pro konzumaci v syrovém stavu, ale až po zpracování (tj. uvařené, průmyslově zpracované),

—  zpracovaných potravinářských plodin, tj. plodin, které jsou určeny pro lidskou spotřebu, nikoliv však pro konzumaci v syrovém stavu, ale až po zpracování (tj. uvařené, průmyslově zpracované),

—  nepotravinářských plodin, tj. plodin, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (např. pastvinové směsi, pícniny, textilní plodiny, okrasné plodiny, osivo, energetické plodiny a trávy).

—  nepotravinářských plodin, tj. plodin, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (např. pastvinové směsi, pícniny, textilní plodiny, okrasné plodiny, osivo, energetické plodiny a trávy).

 

Aniž jsou dotčeny příslušné právní předpisy Unie v oblastech životního prostředí a zdraví, členské státy mohou používat recyklovanou odpadní vodu k dalším účelům, jako je opětovné použití pro průmyslové účely, veřejné služby a environmentální účely.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.1.  Minimální požadavky na recyklovanou odpadní vodu určenou pro zavlažování v zemědělství

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – tabulka 1

 

Znění navržené Komisí

Minimální třída kvality recyklované odpadní vody

Kategorie plodin

Metoda zavlažování

A

Všechny potravinářské plodiny, včetně kořenových plodin konzumovaných za syrova a potravinářských plodin, jejichž jedlá část je v přímém kontaktu s recyklovanou odpadní vodou

Všechny metody zavlažování

B

Potravinářské plodiny konzumované za syrova, jejichž jedlá část roste nad zemí a není v přímém kontaktu s recyklovanou odpadní vodou, zpracované potravinářské plodiny a nepotravinářské plodiny včetně plodin na krmení zvířat na produkci mléka a masa

Všechny metody zavlažování

C

Pouze kapkové zavlažování*

D

Technické a energetické plodiny a plodiny z osiva

Všechny metody zavlažování

________________

(*) Kapkové zavlažování (nazývané také kapénkové zavlažování) je systém mikrozávlahy, který dokáže dodávat kapky vody nebo malý proud vody k rostlinám a zahrnuje vodu odkapávající na půdu nebo přímo pod její povrch při velmi malých rychlostech (2–20 litrů za hodinu) ze systému plastových trubek o malém průměru vybavených otvory, které se nazývají kapkovače.

Pozměňovací návrh

Minimální třída kvality recyklované odpadní vody

Kategorie plodin

Metoda zavlažování

A

Všechny potravinářské plodiny, včetně kořenových plodin konzumovaných za syrova a potravinářských plodin, jejichž jedlá část je v přímém kontaktu s recyklovanou odpadní vodou

Všechny metody zavlažování

B

Potravinářské plodiny konzumované za syrova, jejichž jedlá část roste nad zemí a není v přímém kontaktu s recyklovanou odpadní vodou, zpracované potravinářské plodiny a nepotravinářské plodiny včetně plodin na krmení zvířat na produkci mléka a masa

Všechny metody zavlažování

C

Pouze zavlažovací metody, které nevedou k přímému kontaktu plodiny a recyklované odpadní vody. Například kapkové zavlažování*.

D

Technické a energetické plodiny a plodiny z osiva

Všechny metody zavlažování

________________

(*) Kapkové zavlažování (nazývané také kapénkové zavlažování) je systém mikrozávlahy, který dokáže dodávat kapky vody nebo malý proud vody k rostlinám a zahrnuje vodu odkapávající na půdu nebo přímo pod její povrch při velmi malých rychlostech (2–20 litrů za hodinu) ze systému plastových trubek o malém průměru vybavených otvory, které se nazývají kapkovače.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný k tomu, aby u zavlažovacích metod bylo možné využít více inovací, a zajistit tak jejich vyšší účinnost.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – písm. a – tabulka 2

 

Znění navržené Komisí

Třída kvality recyklované odpadní vody

Orientační technologický cíl

Požadavky na kvalitu

 

 

 

E. coli (KTJ/100 ml)

BSK5 (mg/l)

NL (mg/l)

Zákal (NTU)

Jiné

A

Sekundární čištění, filtrace a dezinfekce

≤10 nebo pod mez detekce

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1 000 KTJ/l v případě rizika aerosolizace ve sklenících Střevní paraziti (vajíčka střevních parazitů): ≤1 vajíčko/l pro zavlažování pastvin nebo pícnin

B

Sekundární čištění a dezinfekce

≤100

Podle směrnice Rady 91/271/EHS1 (příloha I, tabulka 1)

Podle směrnice Rady 91/271/EHS (příloha I, tabulka 1)

C

Sekundární čištění a dezinfekce

≤1 000

D

Sekundární čištění a dezinfekce

≤10 000

______________________

1 Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

 

Pozměňovací návrh

Třída kvality recyklované odpadní vody

Orientační odpovídající čištění

Mezní hodnota

 

 

 

E. coli (KTJ/100 ml)

BSK5 (mg/l)

NL (mg/l)

Zákal (NTU)

Jiné

A

Sekundární čištění, filtrace a dezinfekce

≤10 nebo pod mez detekce

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1 000 KTJ/l v případě rizika aerosolizace ve sklenících Střevní paraziti (vajíčka střevních parazitů): ≤1 vajíčko/l pro zavlažování pastvin nebo pícnin Salmonella: nepřítomna

B

Sekundární čištění a dezinfekce

≤100

Podle směrnice Rady 91/271/EHS1 (příloha I, tabulka 1)

Podle směrnice Rady 91/271/EHS (příloha I, tabulka 1)

C

Sekundární čištění a dezinfekce

≤1 000

D

Sekundární čištění a dezinfekce

≤10 000

______________________

1 Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – písm. a – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Uvedené hodnoty pro E. coli, Legionella spp a střevní parazity jsou splněny u 90 % nebo více vzorků. Žádná hodnota vzorků nesmí překročit maximální limit odchylky 1 log od uvedené hodnoty pro E. coli a Legionella a 100 % uvedené hodnoty pro střevní parazity.

–  Uvedené hodnoty pro E. coli, Legionella spp a střevní parazity jsou splněny u 90 % nebo více vzorků. Žádná maximální hodnota vzorků nesmí překročit maximální limit odchylky 1 log od uvedené hodnoty pro E. coli a Legionella a 100 % uvedené hodnoty pro střevní parazity. Požadavek zajistit nepřítomnost salmonely se vztahuje na 100 % vzorků.

Odůvodnění

Pro referenční parametry je třeba stanovit nejvyšší hodnoty, při jejichž překročení bude provozovatel zařízení pro využití odpadních vod muset zastavit dodávky recyklované odpadní vody.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – písm. a – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Uvedené hodnoty pro BSK5, NL a zákal v třídě A jsou splněny u 90 % nebo více vzorků. Žádná hodnota vzorků nesmí překročit maximální limit odchylky 100 % uvedené hodnoty.

–  Uvedené hodnoty pro BSK5, NL a zákal v třídě A jsou splněny u 90 % nebo více vzorků. Žádná maximální hodnota vzorků nesmí překročit maximální limit odchylky 100 % uvedené hodnoty.

Odůvodnění

Pro referenční parametry je třeba stanovit nejvyšší hodnoty, při jejichž překročení bude provozovatel zařízení pro využití odpadních vod muset zastavit dodávky recyklované odpadní vody.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provozovatelé zařízení pro recyklaci vod provádí rutinní monitorování za účelem ověření, že recyklovaná odpadní voda splňuje minimální požadavky na kvalitu vody stanovené v písmenu a). Rutinní monitorování se zařadí do postupů ověřování systému pro opětovné využívání vody.

Provozovatelé zařízení pro recyklaci vod provádí rutinní monitorování za účelem ověření, že recyklovaná odpadní voda splňuje minimální požadavky na kvalitu vody stanovené v písmenu a). Rutinní monitorování se zařadí do postupů ověřování projektu opětovného využívání vody.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – písm. b – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vzorky, které budou použity k ověření souladu s mikrobiologickými parametry v místě dodržování hodnot, se odebírají v souladu s normou EN ISO 19458.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se pro účely odebírání vzorků k ověření souladu s mikrobiologickými parametry vkládá odkaz na stejnou normu ISO, jako je norma uvedená ve směrnici o pitné vodě.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – písm. b – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Validační monitorování je třeba provést před uvedením zařízení pro recyklaci vod do provozu, když je zařízení modernizováno a když je přidáno nové zařízení nebo procesy.

Validační monitorování je třeba provést před uvedením zařízení pro recyklaci vod do provozu, když je zařízení modernizováno a když je přidáno nové zařízení nebo procesy, a pokaždé, když je vydáno nové povolení nebo když je stávající povolení změněno.

Odůvodnění

Validační monitorování zařízení pro recyklaci vod je třeba provést také pokaždé, když je vydáno nové povolení nebo změněno stávající povolení.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – písm. b – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Validační monitorování se provádí pro nejpřísnější třídu kvality recyklované odpadní vody, třídu A, za účelem posouzení toho, zda jsou splněny výkonnostní cíle (snížení log10). Validační monitorování zahrnuje monitorování indikátorových mikroorganismů spojených s jednotlivými skupinami patogenů (bakterie, viry a prvoci). Zvolenými indikátorovými mikroorganismy jsou E. coli pro patogenní bakterie, F-specifické kolifágy, somatické kolifágy nebo kolifágy pro patogenní viry a spóry Clostridium perfringens nebo sporulující sulfát redukující bakterie pro prvoky. Výkonnostní cíle (snížení log10) pro validační monitorování u vybraných indikátorových mikroorganismů jsou uvedeny v tabulce 4 a musí být dodrženy na výstupu ze zařízení pro recyklaci vod (místo dodržování hodnot), přičemž se zohledňují koncentrace v surové odpadní vodě přicházející do čistírny městských odpadních vod.

Validační monitorování se provádí pro nejpřísnější třídu kvality recyklované odpadní vody, třídu A, za účelem posouzení toho, zda jsou splněny výkonnostní cíle (snížení log10). Validační monitorování zahrnuje monitorování indikátorových mikroorganismů spojených s jednotlivými skupinami patogenů (bakterie, viry a prvoci). Zvolenými indikátorovými mikroorganismy jsou E. coli pro patogenní bakterie, F-specifické kolifágy, somatické kolifágy nebo kolifágy pro patogenní viry a spóry Clostridium perfringens nebo sporulující sulfát redukující bakterie pro prvoky. Výkonnostní cíle (snížení log10) pro validační monitorování u vybraných indikátorových mikroorganismů jsou uvedeny v tabulce 4 a musí být dodrženy na výstupu ze zařízení pro recyklaci vod, přičemž se zohledňují koncentrace v surové odpadní vodě přicházející do čistírny městských odpadních vod. Alespoň 90 % validačních vzorků splňuje nebo překračuje výkonnostní cíl.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – písm. b – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud biologický ukazatel není v surové odpadní vodě přítomen v dostatečném množství ke snížení log10, nepřítomnost tohoto biologického ukazatele v odtoku znamená, že je nutné splnit validační požadavky. Výkonnost s ohledem na cíl souladu lze stanovit pomocí analytické kontroly či sečtením výkonnosti přidělené jednotlivým krokům zpracování na základě  vědeckých důkazů pro standardní zavedené procesy (jako jsou zveřejněné údaje ze zpráv o testování, případové studie atd.) nebo, v případě inovativního zpracování, lze výkonnost testovat v laboratoři za kontrolovaných podmínek.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – písm. b – tabulka 4 – poznámka pod čarou 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(*)  Pro účely validačního monitorování mohou být namísto navrhovaných indikátorových mikroorganismů použity rovněž referenční patogeny Campylobacter, Rotavirus a Cryptosporidium. Pak by se měly použít tyto výkonnostní cíle snížení log10: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) a Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*)  Pro účely validačního monitorování mohou být namísto navrhovaných indikátorových mikroorganismů použity rovněž referenční patogeny Campylobacter, Rotavirus a Cryptosporidium. Pak by se měly použít tyto výkonnostní cíle snížení log10: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) a Cryptosporidium (≥ 5,0). Je-li to zdůvodněné nutností zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, může vnitrostátní zdravotnický orgán v souvislosti s konkrétním případem stanovit další ukazatele.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – písm. b – tabulka 4 – poznámka pod čarou 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(**) Celkové kolifágy jsou zvoleny jako nejvhodnější indikátor virů. Pokud však analýza celkových kolifágů není proveditelná, je třeba analyzovat alespoň jeden z nich (F-specifické nebo somatické kolifágy).

(**) Celkové kolifágy jsou zvoleny jako nejvhodnější indikátor virů. Pokud však analýza celkových kolifágů není proveditelná, je třeba analyzovat alespoň jeden z nich (F-specifické nebo somatické kolifágy). Pokud celkové kolifágy nejsou v surové odpadní vodě přítomné v dostatečném množství, lze výkonnost s ohledem na cíl souladu stanovit pomocí analytické kontroly či sečtením výkonnosti přidělené jednotlivým krokům zpracování na základě  vědeckých důkazů pro standardní zavedené procesy (jako jsou zveřejněné údaje ze zpráv o testování, případové studie atd.) nebo, v případě inovativního zpracování, lze výkonnost testovat v laboratoři za kontrolovaných podmínek.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – písm. b – tabulka 4 – poznámka pod čarou 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(***) Spóry Clostridium perfringens jsou zvoleny jako nejvhodnější indikátor prvoků. Alternativou jsou však sporulující sulfát redukující baktérie, jestliže koncentrace spór Clostridium perfringens neumožňuje validovat požadované odstranění log10.

(***) Spóry Clostridium perfringens jsou zvoleny jako nejvhodnější indikátor prvoků. Alternativou jsou však sporulující sulfát redukující baktérie, jestliže koncentrace spór Clostridium perfringens neumožňuje validovat požadované odstranění log10. Pokud Clostridium perfringens nejsou v surové odpadní vodě přítomné v dostatečném množství, lze výkonnost s ohledem na cíl souladu stanovit pomocí analytické kontroly či sečtením výkonnosti přidělené jednotlivým krokům zpracování na základě  vědeckých důkazů pro standardní zavedené procesy (jako jsou zveřejněné údaje ze zpráv o testování, případové studie atd.) nebo, v případě inovativního zpracování, lze výkonnost testovat v laboratoři za kontrolovaných podmínek.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2.1 – písm. b – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Metody analýzy pro monitorování provozovatel validuje a zadokumentuje v souladu s normou EN ISO/IEC-17025 nebo jinými vnitrostátními či mezinárodními normami, které zajišťují stejnou kvalitu.

Metody analýzy pro monitorování provozovatel validuje a zadokumentuje v souladu s normou EN ISO/IEC-17025 nebo jinými vnitrostátními či mezinárodními normami, které zajišťují stejnou kvalitu. Provozovatel zařízení pro recyklaci vod zajistí, aby laboratoře vybrané pro validační monitorování uplatňovaly postupy řízení kvality v souladu s normou ISO/IEC 17025.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se v souvislosti s laboratořemi vybranými pro validační monitorování vkládá odkaz na stejnou normu ISO, jako je norma uvedená ve směrnici o pitné vodě.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Příloha II – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Klíčové úkoly v oblasti řízení rizik

a)  Klíčové úkoly v oblasti řízení rizik

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Příloha II – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Provést analýzu proveditelnosti plánovaného zařízení pro recyklaci vod, která zohlední alespoň náklady na vývoj zařízení, pokud jde o oblastní poptávku po recyklované vodě, případné koncové uživatele a požadavky na vyčištěnou odpadní vodu ze zařízení, a posoudí kvalitu čištěné odpadní vody na vstupu do zařízení.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Identifikovat prostředí, populace a jednotlivce ohrožené přímou nebo nepřímou expozicí identifikovaným potenciálním nebezpečím, s ohledem na specifické environmentální faktory, jako je lokální hydrogeologie, topologie, druh půdy a ekologie, a faktory související s druhem plodin a pěstitelskými metodami. Také je třeba zvážit možné nezvratné nebo dlouhodobé negativní účinky recyklace vody.

3.  Identifikovat prostředí, populace a jednotlivce ohrožené přímou nebo nepřímou expozicí identifikovaným potenciálním nebezpečím, s ohledem na specifické environmentální faktory, jako je lokální hydrogeologie, topologie, druh půdy a ekologie, a faktory související s druhem plodin a pěstitelskými metodami. V jednotlivých fázích systému pro opětovné využívání odpadních vod je třeba vzít v úvahu posouzení zdravotních rizik včetně identifikace nebezpečí, vztah mezi dávkou a odpovědí, posouzení expozice a charakterizace rizik. Také je třeba zvážit možné nezvratné nebo dlouhodobé negativní environmentální nebo zdravotní účinky procesu recyklace vody, tedy její distribuce, uchovávání a využívání, včetně případných negativních účinků na ekologické průtoky.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Příloha II – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Provést posouzení rizik zahrnující environmentální rizika i rizika pro zdraví lidí a zvířat s ohledem na povahu identifikovaných potenciálních nebezpečí, identifikovaných prostředí, populací a jednotlivců ohrožených expozicí těmto nebezpečím a závažnost možných účinků těchto nebezpečí, jakož i s ohledem na všechny příslušné právní předpisy Unie a vnitrostátní právní předpisy, pokyny a minimální požadavky týkající se bezpečnosti potravin a krmiv a bezpečnosti práce. Vědecká nejistota v charakterizaci rizik se řeší v souladu se zásadou předběžné opatrnosti.

4.  Provést posouzení rizik zahrnující environmentální rizika i rizika pro zdraví lidí a zvířat s ohledem na povahu identifikovaných potenciálních nebezpečí, identifikovaných prostředí, populací a jednotlivců ohrožených expozicí těmto nebezpečím a závažnost možných účinků těchto nebezpečí, jakož i s ohledem na všechny příslušné právní předpisy Unie a vnitrostátní právní předpisy, pokyny a minimální požadavky týkající se bezpečnosti potravin a krmiv a bezpečnosti práce a cílů v oblasti životního prostředí. Pro účely posouzení rizik lze použít kvalitativní studie. Vědecká nejistota v charakterizaci rizik se řeší v souladu se zásadou předběžné opatrnosti.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Příloha II – bod 4 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i.  potvrzení povahy nebezpečí, v příslušných případech včetně vztahu mezi dávkou a odpovědí;

i.  potvrzení povahy nebezpečí, v příslušných případech včetně vztahu mezi dávkou a odpovědí, a to ve spolupráci se zdravotnickými orgány;

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Příloha II – bod 4 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při posuzování rizik budou brány v úvahu minimálně tyto požadavky a povinnosti:

Při posuzování rizik jsou splněny minimálně tyto požadavky a povinnosti:

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Příloha II – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b)  Podmínky týkající se dodatečných požadavků

(Vkládá se před bod 5.)

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Příloha II – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud je to nezbytné a vhodné pro zajištění dostatečné ochrany životního prostředí a zdraví lidí, specifikovat požadavky na kvalitu vody a monitorování, které doplňují anebo jsou přísnější než požadavky uvedené v příloze I.

5.  Pokud je to nezbytné a vhodné pro zajištění náležité ochrany životního prostředí a zdraví lidí, specifikovat požadavky na kvalitu vody a monitorování, které doplňují anebo jsou přísnější než požadavky uvedené v příloze I.

V závislosti na výsledku posouzení rizik podle bodu 4 se mohou tyto dodatečné požadavky týkat zejména:

Tyto dodatečné požadavky se mohou týkat zejména:

a)  těžkých kovů;

a)  těžkých kovů;

b)  pesticidů;

b)  pesticidů;

c)  vedlejších produktů dezinfekce;

c)  vedlejších produktů dezinfekce;

d)  léčivých přípravků;

d)  léčivých přípravků;

 

da)  přítomnosti mikroplastů;

e)  jiných látek, které nově vzbuzují obavy;

e)  jiných znečišťujících látek, jejichž závažnost byla zjištěna při analýzách životního prostředí a veřejného zdraví prováděných na místní úrovni;

f)  antimikrobiální rezistence.

f)  antimikrobiální rezistence.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Příloha II – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

c)  Preventivní opatření

(Vkládá se před bod 6.)

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Příloha II – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Zajistit, aby zařízení pro recyklaci mělo k dispozici alternativní způsob vypouštění čištěné odpadní vody, která nebyla opětovně využita.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Příloha II – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a.  Zajistit, aby infrastruktura pro distribuci recyklované odpadní vody byla oddělená a vybudovaná tak, aby nemohlo vzniknout riziko kontaminace soustavy pro zásobování vodou a distribuci vody určené k lidské spotřebě.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Příloha II – bod 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9b.  Zajistit, aby infrastruktura pro distribuci recyklované odpadní vody byla příslušným způsobem označena, aby v případech, kde je vystavěna s otevřenými drenážemi, byla patřičně opatřena dobře viditelným značením, a to i v případě, kdy se odpadní vody mísí s vodou z jiných zdrojů.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Příloha II – bod 9 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9c.  Zajistit vytvoření koordinačních mechanismů mezi různými subjekty s cílem zaručit bezpečnou produkci a bezpečné používání recyklované vody.

(1)

  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku].

(2)

  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku].


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Sílící globální hospodářská soutěž o využívání vodních zdrojů znamená stále větší riziko pro hospodářství a pro komunity a ekosystémy, na nichž jsou tyto komunity závislé. Stačí se zamyslet nad tím, že globální dodávky vody dosáhly v roce 2017 přibližně 6 000 krychlových kilometrů, a odhaduje se, že do roku 2050 by mohly stoupnout přibližně na 8 700 krychlových kilometrů a do roku 2100 téměř na 12 700 krychlových kilometrů.

Tato neustále se zvyšující poptávka spolu s důsledky změny klimatu a z ní vyplývajícího zvýšení průměrných teplot vyvolává znepokojení nad tím, že by se oblasti, v nichž je nedostatek vody, mohly rozšiřovat.

Téma řádného a účinného řízení vodních zdrojů, které jsou pochopitelně považovány za stále drahocennější a vzácnější, je stále naléhavější.

Evropa není vyprahlý kontinent, ale zdroje dodávek vody jsou v současné době faktorem, který dělá starosti přinejmenším polovině obyvatel EU.

Geografie Evropy a evropské klima představují v EU nerovnost, pokud jde o distribuci vody, a situace se ještě zhoršila v důsledku lidské činnosti. V jižní Evropě například rozvoj cestovního ruchu vyvolal zvýšenou poptávku po vodě a přinesl takové jevy, jako je desertifikace a pronikání slané vody do zdrojů pitné vody v různých pobřežních oblastech. Na základě studií provedených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) je zřejmé, že pokud vezmeme v úvahu index spotřeby vody, nalezneme země, jako je Kypr, Bulharsko, Belgie, Španělsko, Itálie a Malta, jejichž poměr je v současné době 20 % nebo více. To znamená závažný nedostatek zásob vody. I když je pravda, že v jižních oblastech je nedostatek vody kritičtější, problém není možné omezit pouze na tyto oblasti: jak zdůrazňuje Evropská komise, od roku 1976 postihla většinu členských států období sucha a mnohé z nich v současné době vykazují časté problémy s nedostatkem vody a nadměrné využívání vodních zdrojů.

Nedostatek vody je fenomén, který se týká nejméně 11 % evropského obyvatelstva a 17 % území EU. Od roku 1980 bylo zaznamenáno zvýšení počtu případů sucha v Evropě a jejich zhoršování, které v posledních třiceti letech přineslo náklady odhadované na 100 miliard eur.

Sucho v létě roku 2017 ještě výrazněji ukázalo rozsah hospodářských ztrát. Už jen samotné italské zemědělství odhadovalo ztráty na 2 miliardy eur. Očekává se, že tento trend bude pokračovat, přičemž nedostatek vody se nebude nadále omezovat jen na několik míst v Evropě, ale stane se problémem v celé EU.

Zásadní význam pro zachování vysoké životní pohody občanů a ochranu životního prostředí má tedy nalezení odpovídajících řešení na úrovni EU.

Souvislosti návrhu

Evropská komise již ve svém sdělení z roku 2012 nazvaném „Plán na ochranu evropských vodních zdrojů“ označila opětovné využívání městských odpadních vod za jedno z alternativních opatření v oblasti zásobování vodou s malým dopadem na životní prostředí, které může řešit problematiku nedostatku vodních zdrojů.

Právní předpisy EU, konkrétně rámcová směrnice o vodě (2000/60/ES), již uvádí opětovné využívání městských odpadních vod jako doplňkové opatření pro účinné řízení vodních zdrojů.

Výhody plynoucí z tohoto řešení však dodnes nejsou plně využívány, neboť neexistují jasné a jisté právní předpisy a pravidla.

Podle údajů poskytnutých Evropskou komisí je celkový potenciál opětovného využívání vody do roku 2025 přibližně 6,6 miliardy metrů krychlových ročně, oproti nynější 1,1 miliardy metrů krychlových ročně. To by vyžadovalo investici necelých 700 milionů eur a umožnilo by to opětovné využívání více než 50 % celkového objemu vody teoreticky dostupné pro zavlažování z čistíren odpadních vod v EU a snížení přímého odběru vody z vodních útvarů a podzemních vod o 5 %.

Návrh Komise se soustředí na dosažení uvedených cílů prostřednictvím harmonizovaných norem na úrovni EU, jejichž účelem je, aby různé požadavky existující v členských státech neovlivňovaly negativně rovné podmínky a nevytvářely překážky pro řádné fungování vnitřního trhu.

Návrh Komise se omezuje na využité odpadní vody používané pro účely zavlažování v zemědělství, neboť zemědělství je jedním z hlavních odvětví využívajících vodu. Cílem návrhu je mimo jiné zajistit, aby využité odpadní vody byly bezpečné, čímž budou chráněni jak občané, tak životní prostředí.

Zpravodajka souhlasí s tím, že je třeba mít nařízení, které stanoví harmonizovaná kritéria na úrovni EU pro opětovné využívání městských odpadních vod. Z tohoto důvodu považuje návrh za užitečný nástroj, který zajistí bezpečnost a větší rozšíření využití odpadních vod.

Považuje však za nezbytné provést některé úpravy tak, aby právní předpis byl co nejjasnější, zejména pokud jde o definice, úlohy a povinnosti různých zúčastněných subjektů a o hlavní činnosti v rámci řízení rizik. Zpravodajka kromě toho považuje za důležité rozšířit oblast působnosti tohoto nařízení i na využívání pro civilní účely a pro životní prostředí tak, aby se mohly rozšířit výhody plynoucí z opětovného využívání vody.

S velkou přesností je třeba definovat rozdíl mezi „vyčištěnou“ vodou, tj. vodou, která prošla odpovídající úpravou tak, jak vyžaduje směrnice 91/271/EHS, a využitou odpadní vodou, na niž se vztahuje oblast působnosti tohoto nařízení.

Je třeba definovat hlavní zúčastněné subjekty, pokud jde o operace využití městských odpadních vod. Z tohoto důvodu je kromě provozovatele čistírny odpadních vod, provozovatele zařízení pro využití odpadních vod a koncového uživatele třeba definovat a upravit také úlohu provozovatele distribuční sítě.

Zpravodajka podporuje povinnost mít plán řízení rizik pro využití využitých odpadních vod, ovšem domnívá se, že tuto úlohu musí koordinovat příslušný orgán, který může zaručit, že hodnocení celého řetězce zásobování vodou bude přesné a nezávislé. V příloze II jsou pak stanoveny minimální povinnosti různých subjektů.

Pokud jde o minimální požadavky na kvalitu využitých odpadních vod, zpravodajka souhlasí s parametry navrhovanými Komisí, které se opírají o studii společného výzkumného střediska, ale považuje za nezbytné vložit další parametr „salmonela“, aby byla zajištěna ještě větší bezpečnost potravin pro občany.

Důležité je, aby možné použití nebylo omezeno pouze na zavlažování v zemědělství, ale aby se rozšířilo – jako je tomu již v několika členských státech – i na civilní použití (zavlažování zelených ploch nebo golfových hřišť) a na použití pro životní prostředí (boj proti pronikání slané vody nebo zachování minimálních ekologických toků). Zpravodajka proto považuje za vhodné postavit tato využití naroveň parametrům týkajícím se nejpřísnější třídy, tedy třídy A. Zpravodajka se rozhodla, že nestanoví harmonizované parametry pro opětovné využití pro průmyslové účely, ale domnívá se, že takové opětovné využití by mělo být v konkrétních případech podporováno a regulováno na vnitrostátní úrovni.

Zpravodajka dále považuje za důležité věnovat pozornost nezbytnosti informačních opatření, která by mohla seznamovat s úsporou vodních zdrojů plynoucích z opětovného využívání městských odpadních vod a s kontrolním systémem, který je schopen zaručit čistotu využitých odpadních vod.

Zpravodajka nakonec vyjadřuje politování nad tím, že do oblasti působnosti návrhu Komise nejsou začleněny harmonizované předpisy o doplnění zásob podzemních vod. Z tohoto důvodu požaduje, aby v revizi, která bude provedena po 5 letech, existovala možnost předložit legislativní návrh v této oblasti. Dále požaduje, aby Komise přezkoumala potřebu zvláštní právní úpravy nepřímého opětovného využívání.


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (5.12.2018)

Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Zpravodajka: Marijana Petir

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podle pěti zpráv Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC)(1) zveřejněných mezi lety 1983 a 2012 bylo každé z posledních tří desetiletí celosvětově vždy o něco teplejší než to předchozí, přičemž svou průměrnou teplotou překonala tato desetiletí všechna desetiletí po roce 1850. Období od roku 1983 do roku 2012 je pravděpodobně nejteplejším 30letým obdobím za posledních 1400 let. Změna klimatu měla v posledních letech velký dopad na zemědělství a hospodářství a odhaduje se, že se v jejím důsledku v posledních třiceti letech výrazně zvýšila frekvence a intenzita období sucha a škody jimi způsobené na životním prostředí a v hospodářství. Mezi lety 1976 a 2006 vzrostl počet oblastí a lidí postižených suchem o téměř 20 % a celkové náklady vzniklé v souvislosti se suchem dosáhly 100 miliard EUR (Evropská komise, 2012). Pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že evropské zemědělství využívá k zavlažování přibližně čtvrtinu celkového množství zachycené sladké vody, přičemž v jižní a jihovýchodní Evropě je to 60 % a v některých vodních oblastech až 80 %, stává se ochrana vodních zdrojů a hledání alternativních zdrojů vody pro zavlažování jedním z nejdůležitějších úkolů.

V souladu s přijatými právními předpisy a politickými opatřeními Unie, jako jsou rámcová směrnice o vodě(2) a akční plán EU pro oběhové hospodářství(3), se otevřely možnosti, jak regulovat opětovné využívání vody z obecních zařízení na čištění odpadních vod pro účely zavlažování v zemědělství, a zavčas tak kompenzovat potenciální i skutečný deficit tohoto životně důležitého zdroje.

Komise, která se rozhodla řídit zásadou předběžné opatrnosti a uplatňovat osvědčené postupy z celého světa spolu s omezeními a doporučeními Světové zdravotnické organizace(4), předložila návrh nařízení, které stanoví standardy, postupy a opatření pro opětovné využívání vody z obecních zařízení na čištění odpadních vod na úrovni EU.

Vzhledem k tomu, že Komise neprováděla žádné konkrétní studie, jež by se zaměřovaly na rizika spojená s opětovným použitím vody v zemědělství, její legislativní návrh vychází z osvědčených postupů třetích zemí (Spojených států, Nového Zélandu, Austrálie) a členských států, které již mají zkušenosti s používáním recyklované odpadní vody. Nařízení se bude týkat pouze provozovatelů, kteří mají v úmyslu zpracovávat a umisťovat na trh recyklovanou odpadní vodu z obecních zařízení na čištění odpadních vod, a proto se domnívám, že navrhované minimální úrovně pro klíčové ukazatele jsou dostačující a že metodika a postup udělování povolení pro dodávku recyklované odpadní vody jsou přiměřené, a zajistí tak požadovanou úroveň bezpečnosti pro veřejnost, a to jak pro zemědělce, tak pro spotřebitele. Podle návrhu budou moci příslušné úřady během postupu schvalování povolení pro dodávku recyklované odpadní vody nařídit přísnější pravidla, než jsou ta obsažená v tomto nařízení, ale v případě potřeby také měnit podmínky udělení povolení.

Legislativní rámec a náklady na provádění tohoto nařízení by současně neměly provozovatele odrazovat od toho, aby svá zařízení na čištění odpadních vod upravili pro účely opětovného využívání odpadních vod v zemědělství. Proto je třeba zabránit zbytečnému zatěžování provozovatelů a nákladům, které by jim mohly vzniknout. Je nezbytné zajistit, aby legislativní rámec pro sestavování plánů řízení rizik byl uplatňován stejným způsobem v celé Unii a aby všechny členské státy pochopily a stejným způsobem uplatňovaly požadavky na posouzení rizika obsažené v návrhu.

Vzhledem k významu a možnému dopadu navrhovaného nového právního předpisu na současnou situaci v této oblasti je třeba, aby lhůta pro vstup nařízení v platnost byla spolu se lhůtou pro uvedení čistících zařízení do souladu s ustanoveními tohoto nařízení prodloužena z jednoho roku, jak bylo původně navrženo, na dva roky ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

Jakožto členové Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova usilujeme o to, abychom zajistili bezpečnost pro veřejnost a důvěru v nezávadnost a vynikající jakost potravin a zemědělských produktů a současně dostatečné množství sladké vody pro účely zavlažování v evropském zemědělství, zejména v jižní a východní části Unie.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj vyzývá Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  „Voda není běžný obchodní produkt, ale spíše dědictví, které je třeba chránit, střežit a jako s dědictvím s ním nakládat.“

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Vodní zdroje Unie jsou stále více zatěžovány, což vede k nedostatku vody a ke zhoršování její kvality. Zejména změna klimatu a sucho významně přispívají k problémům v dostupnosti sladké vody, způsobeným rozvojem měst a zemědělstvím.

(1)  Vodní zdroje Unie jsou stále více zatěžovány, což vede k nedostatku vody a ke zhoršování její kvality. Zejména změna klimatu, nepředvídatelné změny vodního režimu a sucho významně přispívají k problémům v dostupnosti a dodávkách sladké vody, způsobeným rozvojem měst a zemědělskými postupy.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  V současnosti jsou stále řešení pro opětovné využívání vody ve srovnání se svým potenciálem aplikována jen omezeně a tento jejich potenciál zůstává z velké části nevyužit.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Je nezbytné podporovat účinné využívání zdrojů a snižovat tlaky na vodní prostředí, zejména nedostatek vody, tím, že se podpoří rozvoj bezpečného opětovného využívání vyčištěných odpadních vod.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Stále více vodních zdrojů Unie je stále více zatěžováno, což vede k nedostatku vody a ke zhoršování její kvality. Tlaky plynoucí ze změny klimatu, sucha a rozvoje měst výrazně zatížily dodávky pitné vody. V této situaci by se měla posílit schopnost Unie reagovat na zvyšující se ohrožení vodních zdrojů tím, že se bude ve větší míře opětovně využívat vyčištěná odpadní voda.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Schopnost Unie reagovat na zvyšující se tlak na vodní zdroje by mohla být posílena rozsáhlejším opětovným využíváním vyčištěné odpadní vody. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES15 zmiňuje opětovné využívání vody jako jedno z doplňkových opatření, které se mohou členské státy rozhodnout využít, aby naplnily cíle směrnice, tedy dobrý kvalitativní i kvantitativní stav vody povrchových a podzemních vod. Směrnice Rady 91/271/EHS16 vyžaduje, aby se ve vhodných případech používala vyčištěná odpadní voda.

(2)  Schopnost Unie reagovat na zvyšující se tlak na vodní zdroje by mohla být posílena rozsáhlejším opětovným využíváním vyčištěné odpadní vody. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES zmiňuje opětovné využívání vody jako jedno z doplňkových opatření, které se mohou členské státy rozhodnout využít, aby naplnily cíle směrnice, tedy dobrý kvalitativní i kvantitativní stav vody povrchových a podzemních vod, neboť se jedná o záležitost velkého významu pro lidi i ekosystémy. Směrnice Rady 91/271/EHS16 vyžaduje, aby se ve vhodných případech používala vyčištěná odpadní voda.

_________________

 

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

16 Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Vliv na životní prostředí a objem energie potřebné k přečerpání a přepravě sladké vody jsou významné.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy“ poukázalo na opětovné využívání vody pro zavlažování nebo průmyslové účely jako na alternativní možnost dodávky vody, která vyžaduje pozornost Unie.

(3)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy“ poukázalo na opětovné využívání vody pro zavlažování nebo průmyslové účely jako na alternativní možnost dodávky vody, která vyžaduje pozornost Unie, s cílem zajistit udržitelný rozvoj, ochranu obyvatelstva a uspokojení potřeb budoucích generací.

_________________

_________________

17 COM (2012) 673

17 COM (2012) 673

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii1a připomíná, že při řízení vodních zdrojů by měl být upřednostňován přístup ze strany poptávky, a zastává názor, že Unie by měla při řízení vodních zdrojů uplatňovat komplexní přístup a kombinovat opatření v oblasti řízení poptávky, opatření na optimalizaci stávajících zdrojů v rámci vodního cyklu a opatření na vytvoření nových zdrojů a že tento přístup vyžaduje zohledňování environmentálních, sociálních i ekonomických aspektů.

 

__________________

 

1a 2008/2074(INI)

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Má se za to, že opětovné využití správně vyčištěné odpadní vody, například z čistíren městských odpadních vod nebo průmyslových zařízení, má menší dopad na životní prostředí než jiné alternativní metody zásobování vodou, jako je převádění vod nebo odsolování, ale v Unii se využívá pouze v omezené míře. To je zřejmě zčásti způsobeno absencí společných environmentálních nebo zdravotních norem Unie pro opětovně využívanou vodu, a pokud jde zejména o zemědělské produkty, možnými překážkami, které by bránily volnému pohybu těchto produktů zavlažovaných recyklovanou odpadní vodou.

(6)  Má se za to, že opětovné využití správně vyčištěné odpadní vody, například z čistíren městských odpadních vod nebo průmyslových zařízení, má menší dopad na životní prostředí než jiné alternativní metody zásobování vodou, jako je převádění vod nebo odsolování. V Unii ale k opětovnému využití správně vyčištěné vody dochází pouze v omezené míře. To je zřejmě zčásti způsobeno značnými náklady na systém opětovného využití odpadní vody a absencí společných environmentálních nebo zdravotních norem Unie pro opětovně využívanou vodu, a pokud jde zejména o zemědělské produkty, možnými zdravotními a ekologickými riziky a možnými překážkami, které by bránily volnému pohybu těchto produktů zavlažovaných recyklovanou odpadní vodou. Zároveň je třeba mít na paměti, že v některých členských státech je zavlažovací infrastruktura nedostatečná, nebo neexistuje.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  V případě, že má být zaručeno účinné opětovné využití zdrojů městských odpadních vod, je třeba uznat, že ne všechny typy recyklované vody mohou být použity pro všechny plodiny. Zemědělci proto musí být vyškoleni, aby používali různé typy recyklované vody optimálním způsobem pro plodiny, u nichž kvalita používané vody nemá žádné důsledky pro veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Zdravotní normy v souvislosti s hygienou potravin u zemědělských produktů zavlažovaných recyklovanou odpadní vodou mohou být dosaženy pouze v případě, že se požadavky na kvalitu recyklované odpadní vody určené pro zavlažování v zemědělství nebudou v členských státech významně lišit. Harmonizace požadavků také přispěje k efektivnímu fungování vnitřního trhu v souvislosti s těmito produkty. Proto je vhodné zavést minimální harmonizaci stanovením minimálních požadavků na kvalitu vody a monitorování. Tyto minimální požadavky by měly sestávat z minimálních parametrů na recyklovanou odpadní vodu a dalších přísnějších nebo dodatečných požadavků na kvalitu, které v případě potřeby stanoví příslušné orgány společně s případnými preventivními opatřeními. Aby bylo možné určit přísnější nebo dodatečné požadavky na kvalitu vody, měli by provozovatelé zařízení pro recyklaci vod provádět hlavní úkoly v oblasti řízení rizik. Parametry vycházejí z technické zprávy Společného výzkumného střediska Komise a odrážejí mezinárodní normy v oblasti opětovného využívání vody.

(7)  Rovnocenné zdravotní normy v souvislosti s hygienou potravin u zemědělských produktů zavlažovaných recyklovanou odpadní vodou mohou být v celé Unii dosaženy pouze v případě, že se požadavky na kvalitu recyklované odpadní vody určené pro zavlažování v zemědělství nebudou v členských státech významně lišit. Harmonizace požadavků také přispěje k efektivnímu fungování vnitřního trhu v souvislosti s těmito produkty. Proto je vhodné zavést minimální harmonizaci stanovením minimálních požadavků na kvalitu vody a monitorování a zároveň umožnit členským státům, aby šly nad tento rámec a používaly vyšší standardy a aby posoudily rizika s ohledem na zvláštní podmínky lokality, zejména pro životní prostředí. Tyto minimální požadavky by měly sestávat z minimálních parametrů na recyklovanou odpadní vodu a dalších přísnějších nebo dodatečných požadavků na kvalitu, které v případě potřeby stanoví příslušné orgány společně s případnými preventivními opatřeními. Aby bylo možné určit přísnější nebo dodatečné požadavky na kvalitu vody, měli by provozovatelé zařízení pro recyklaci vod provádět hlavní úkoly v oblasti řízení rizik. Parametry vycházejí z technické zprávy Společného výzkumného střediska Komise a odrážejí mezinárodní normy v oblasti opětovného využívání vody.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Je proto třeba zavést pro zavlažování v zemědělství minimální požadavky na kvalitu vody včetně mikrobiologických a fyzikálně-chemických parametrů, souvisejících mezních hodnot a četnosti monitorování.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Požadavky na kvalitu vody používané pro zavlažování by měly zohledňovat vědecký pokrok, zejména pokud jde o testy na mikroskopické znečisťující látky a nově se objevující látky, s cílem zaručit bezpečné využívání vody a chránit životní prostředí a veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Řízení rizik by mělo sestávat z určení a aktivního řízení rizik a mělo by zahrnovat koncepci výroby recyklované odpadní vody v kvalitě požadované pro konkrétní použití. Posouzení rizik by mělo vycházet z hlavních úkolů v oblasti řízení rizik a mělo by určovat všechny dodatečné požadavky na kvalitu vody potřebné pro zajištění dostatečné ochrany životního prostředí a zdraví lidí a zvířat.

(9)  Řízení rizik by mělo sestávat z určení a aktivního řízení rizik a mělo by zahrnovat koncepci výroby recyklované odpadní vody v kvalitě požadované pro konkrétní použití. Posouzení rizik by mělo vycházet z hlavních úkolů v oblasti řízení rizik a mělo by určovat všechny dodatečné požadavky na kvalitu vody potřebné pro zajištění dostatečné ochrany životního prostředí a zdraví lidí a zvířat, zejména pokud jde o využití vyčištěné odpadní vody na zemědělské půdě používané pro výrobu potravin.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Aby bylo možné účinně chránit životní prostředí a zdraví lidí, měli by být za kvalitu recyklované odpadní vody primárně odpovědní provozovatelé zařízení pro recyklaci vod. Za účelem plnění minimálních požadavků a všech dodatečných podmínek stanovených příslušným orgánem by měli provozovatelé zařízení pro recyklaci vod monitorovat kvalitu recyklované odpadní vody. Proto je vhodné stanovit minimální požadavky na monitorování, sestávající z frekvence rutinního monitorování a lhůt a výkonnostních cílů pro monitorování validace. Některé požadavky na rutinní monitorování jsou stanoveny v souladu se směrnicí 91/271/EHS.

(10)  Aby bylo možné účinně chránit životní prostředí, zdraví lidí a kvalitu půdy, jsou za kvalitu recyklované odpadní vody primárně odpovědní provozovatelé zařízení pro recyklaci vod a příslušné orgány. Aby byla pro uživatele, a zejména zemědělce, zajištěna kvalita vody v souladu se stanovenými parametry, měli by provozovatelé zařízení pro recyklaci vod monitorovat kvalitu recyklované odpadní vody v souladu s minimálními požadavky a všemi dodatečnými podmínkami stanovenými příslušným orgánem. Proto je vhodné stanovit minimální požadavky na monitorování, sestávající z frekvence rutinního monitorování a lhůt a výkonnostních cílů pro monitorování validace. Některé požadavky na rutinní monitorování jsou stanoveny v souladu se směrnicí 91/271/EHS.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Je nezbytné zajistit bezpečné používání recyklované odpadní vody, čímž se podpoří opětovné využívání vody na úrovni Unie a zvýší důvěra veřejnosti v opětovně využívanou vodu. Dodávka recyklované odpadní vody pro konkrétní použití by proto měla být povolena pouze na základě povolení vydaného příslušnými orgány členských států. Aby byl zajištěn harmonizovaný přístup na úrovni Unie, sledovatelnost a transparentnost, měla by být podstatná pravidla pro toto povolení stanovena na úrovni Unie. Podrobnosti řízení při vydávání povolení by však měly určovat členské státy. Členské státy by měly mít možnost používat stávající řízení pro vydávání povolení, která by měla být upravena tak, aby zohledňovala požadavky zavedené tímto nařízením.

(11)  Je nezbytné a důležité zajistit ekonomickou spolehlivost a bezpečnost prostřednictvím bezpečného a zabezpečeného používání vody určené k opětovnému použití, čímž se podpoří rozvoj opětovného využívání vody na úrovni Unie, kdy se zejména zemědělci EU podpoří k přijímání této praktiky a zvýší důvěra veřejnosti v opětovně využívanou vodu. Dodávka recyklované odpadní vody pro konkrétní použití by proto měla být povolena pouze na základě povolení vydaného příslušnými orgány členských států. Aby byl zajištěn harmonizovaný přístup na úrovni Unie, sledovatelnost a transparentnost, měla by být podstatná pravidla pro toto povolení stanovena na úrovni Unie. Podrobnosti řízení při vydávání povolení by však měly určovat členské státy, jejichž příslušné orgány jsou samy odpovědné za posuzování rizika spojeného s opětovným použitím vody. Členské státy by měly mít možnost používat stávající řízení pro vydávání povolení, která by měla být upravena tak, aby zohledňovala požadavky zavedené tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Pokud je distribuce recyklované odpadní vody potřebná, měla by každá taková distribuce podléhat povolení. Jsou-li splněny všechny požadavky, měl by příslušný orgán v členském státě udělit povolení, které by mělo obsahovat všechny nezbytné podmínky a opatření stanovené v posouzení rizik pro bezpečnou distribuci recyklované odpadní vody ke koncovému uživateli.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví obecná pravidla pro provozovatele potravinářských podniků a vztahuje se na výrobu, zpracování a distribuci potravin určených k lidské spotřebě a na jejich uvádění na trh. Uvedené nařízení se zabývá hygienickou jakostí potravin a jednou z jejích hlavních zásad je, že primární odpovědnost za bezpečnost potravin nese provozovatel potravinářského podniku. Na uvedené nařízení se rovněž vztahují podrobné pokyny, přičemž obzvláště důležité je sdělení Komise týkající se pokynů pro řešení mikrobiologických rizik u čerstvého ovoce a zeleniny v prvovýrobě prostřednictvím správné hygieny (2017/C 163/01). Výkonnostní cíle pro recyklovanou odpadní vodu stanovené v tomto nařízení nebrání tomu, aby provozovatelé potravinářských podniků získali požadovanou kvalitu vody za účelem dodržení nařízení č. 852/2004 tím, že v pozdější fázi použijí několik možností úpravy vody buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími možnostmi bez úpravy.

(13)  Nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví obecná pravidla pro provozovatele potravinářských podniků a vztahuje se na výrobu, zpracování a distribuci potravin určených k lidské spotřebě a na jejich uvádění na trh. Uvedené nařízení se zabývá hygienickou jakostí potravin a jednou z jejích hlavních zásad je, že primární odpovědnost za bezpečnost potravin nese provozovatel potravinářského podniku. Na uvedené nařízení se rovněž vztahují podrobné pokyny, přičemž obzvláště důležité je sdělení Komise týkající se pokynů pro řešení mikrobiologických rizik u čerstvého ovoce a zeleniny v prvovýrobě prostřednictvím správné hygieny (2017/C 163/01). Výkonnostní cíle pro recyklovanou odpadní vodu stanovené v tomto nařízení nebrání tomu, aby provozovatelé potravinářských podniků získali požadovanou kvalitu vody za účelem dodržení nařízení č. 852/2004. Nehledě na odpovědnost zemědělců za kvalitu jejich produktů by příslušné orgány měly být pověřeny posuzováním nebezpečí a rizik spojených s využíváním recyklované odpadní vody.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Aby se podpořila důvěra v opětovné využívání vody, je třeba poskytnout veřejnosti informace. Poskytnutí informací o opětovném využívání vody by mělo umožnit větší transparentnost a sledovatelnost a mohlo by také být zvláště zajímavé pro další relevantní orgány, jichž se zvláštní způsoby opětovného využití vody týkají.

(14)  Má-li být dosaženo cílů Unie v oblasti úsporného využívání zdrojů, je rovněž důležité, aby spotřebitelé byli informováni o svých povinnostech. Nejprve by bylo třeba přezkoumat postupy při využívání přírodních zdrojů s cílem dosáhnout úspor. Aby se podpořila důvěra v opětovné využívání vody a zajistilo přijetí těchto udržitelných postupů ze strany spotřebitelů, je třeba poskytnout veřejnosti informace a systém odměn a pobídek pro uživatele. Poskytnutí informací o opětovném využívání vody by mělo umožnit větší transparentnost a sledovatelnost a mohlo by také být zvláště zajímavé pro další relevantní orgány, jichž se zvláštní způsoby opětovného využití vody týkají.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Je třeba zaručit financování, tak aby byly pokryty „celkové náklady“ systému na výrobu, distribuci a bezpečné používání recyklované odpadní vody.

Odůvodnění

Celkové náklady zahrnují: náklady na výstavbu, provoz, údržbu čistícího zařízení a/nebo distribuční sítě a na monitorování kvality pro účely řízení rizik a pro zajištění náležitého vydávání povolení.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Je nezbytné zvýšit kvalitu a kvantitu monitorování, hodnocení a informací, a to především v oblastech, kde životní prostředí trpí účinky vysoce znečišťujících průmyslových a zemědělských činností a které zaostávají při výstavbě kanalizace a při sběru a recyklaci odpadních vod, čímž dochází k porušení evropských právních předpisů.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Aby bylo možné upravit stávající minimální požadavky a hlavní úkoly v oblasti řízení rizik podle vědeckého a technického pokroku, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla měnit minimální požadavky a hlavní úkoly v oblasti řízení rizik. Dále, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí, měla by mít Komise také možnost přijímat akty v přenesené pravomoci doplňující hlavní úkoly v oblasti řízení rizik o stanovené technické specifikace. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201637.. Aby bylo zejména zajištěno rovné zastoupení při přípravě aktů v přenesené pravomoci, Evropský parlament a Rada dostávají všechny dokumenty ve stejné době jako odborníci členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na jednání expertních skupin Komise, která se zabývají přípravou aktů v přenesené pravomoci.

(16)  Aby bylo možné upravit stávající minimální požadavky a hlavní úkoly v oblasti řízení rizik podle vědeckého a technického pokroku, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla měnit minimální požadavky a hlavní úkoly v oblasti řízení rizik, aniž by byl narušen rozsah opětovného využívání řádně vyčištěné odpadní vody. Dále, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí, měla by mít Komise také možnost přijímat akty v přenesené pravomoci doplňující hlavní úkoly v oblasti řízení rizik o stanovené technické specifikace. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201637. Aby bylo zejména zajištěno rovné zastoupení při přípravě aktů v přenesené pravomoci, Evropský parlament a Rada dostávají všechny dokumenty ve stejné době jako odborníci členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na jednání expertních skupin Komise, která se zabývají přípravou aktů v přenesené pravomoci.

_________________

_________________

37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Příslušné orgány by měly ověřovat soulad recyklované odpadní vody s podmínkami stanovenými v povolení. V případě nedodržení by měly požadovat, aby provozovatel zařízení pro recyklaci vod učinil potřebná opatření pro zajištění souladu s povolením. Provozovatelé zařízení pro recyklaci vod by měli neprodleně pozastavit veškerou dodávku recyklované odpadní vody, jestliže by nedodržení podmínek představovalo významné riziko pro životní prostředí nebo pro zdraví lidí.

(18)  Za účelem snížení těchto rizik by se používání vyčištěné odpadní vody na zemědělské půdě pro potravinářskou výrobu mělo řídit vysokými normami. Příslušné orgány by měly ověřovat soulad recyklované odpadní vody s podmínkami stanovenými v povolení. V případě nedodržení by měly požadovat, aby provozovatel zařízení pro recyklaci vod učinil potřebná opatření pro zajištění souladu s povolením. Provozovatelé zařízení pro recyklaci vod by měli neprodleně pozastavit veškerou dodávku recyklované odpadní vody, jestliže by nedodržení podmínek představovalo významné riziko pro životní prostředí nebo pro zdraví lidí. Příslušné orgány by měly úzce spolupracovat se zemědělci s cílem usnadnit opětovné využití recyklované odpadní vody.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  V zájmu rozvoje a podpory co možná největšího opětovného využívání řádně vyčištěné odpadní vody musí Evropská unie podporovat výzkum a vývoj v této oblasti prostřednictvím programu Horizont Evropa s cílem dosáhnout významného zlepšení, pokud jde o spolehlivost řádně vyčištěné odpadní vody a funkční metody jejího používání.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25b)  Toto nařízení si klade za cíl podnítit udržitelné využívání vody. V zájmu dosažení tohoto cíle by se měla Komise zavázat, že bude využívat programy Unie, včetně programu LIFE, na podporu místních iniciativ, jež se týkají opětovného využívání řádně vyčištěné odpadní vody.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Účelem tohoto nařízení je zaručit, aby byla recyklovaná odpadní voda bezpečná pro zamýšlené použití, a zajistit tak vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí, koordinovaným způsobem řešit nedostatek vody a z toho plynoucí tlak na vodní zdroje v celé Unii a přispívat tak rovněž k efektivnímu fungování vnitřního trhu.

2.  Účelem tohoto nařízení je zaručit, aby byla recyklovaná odpadní voda bezpečná pro zamýšlené použití, a zajistit tak maximální úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí, koordinovaným způsobem řešit nedostatek vody a z toho plynoucí tlak na vodní zdroje v celé Unii a přispívat tak rovněž k efektivnímu fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Toto nařízení by mělo povzbudit uživatele velkého množství vody, včetně zemědělců, aby rozvíjeli udržitelné postupy využívání vody, které šetří vodu.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Toto nařízení by mělo umožnit zavedení takových způsobů využívání vody, které vyřeší problémy související se změnou klimatu.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  „recyklovanou odpadní vodou“ se rozumí městská odpadní voda, která byla vyčištěna v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 91/271/EHS a která pochází z dalšího čištění v zařízení pro recyklaci vod;

(Netýká se českého znění.)  

 

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  „zařízením pro recyklaci vod“ se rozumí čistírna městských odpadních vod nebo jiné zařízení, které dále zpracovává městskou odpadní vodu splňující požadavky stanovené ve směrnici 91/271/EHS za účelem produkce vody, která je vhodná pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I tohoto nařízení;

6.  „zařízením pro recyklaci vod“ se rozumí čistírna městských odpadních vod nebo jiné zařízení, které dále zpracovává městskou odpadní vodu splňující požadavky stanovené ve směrnici 91/271/EHS za účelem produkce recyklované odpadní vody, která je vhodná pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I tohoto nařízení;

 

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  „provozovatelem zařízení pro recyklaci vod“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která provozuje nebo řídí zařízení pro recyklaci vod;

(Netýká se českého znění.)  

 

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a.  „místem dodržování hodnot“ se rozumí výstup ze zařízení pro recyklaci vod.

Odůvodnění

Termín „místo dodržování hodnot“ by měl být definován v části Definice způsobem, kterým je vymezen již v článku 4.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11b.  „mikroskopickou znečišťující látkou“ se rozumí nežádoucí látka detekovatelná v životním prostředí ve velmi nízké koncentraci v souladu s přílohou VIII směrnice 2000/60/ES;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 11 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11c.  „distributorem recyklované odpadní vody“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná za distribuci recyklované odpadní vody nebo kontrolu rozvodné sítě.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnosti provozovatelů zařízení pro recyklaci vod, pokud jde o kvalitu vody

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Provozovatelé zařízení pro recyklaci vod zajistí, aby recyklovaná odpadní voda určená pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I splňovala na výstupu ze zařízení pro recyklaci vod (místo dodržování hodnot) tyto požadavky:

1.  Provozovatelé zařízení pro recyklaci vod zajistí, aby recyklovaná odpadní voda určená pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I splňovala v místě dodržování hodnot tyto požadavky:

Odůvodnění

V zájmu zajištění konzistentnosti s navrženými definicemi.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  všechny další podmínky stanovené příslušným orgánem v příslušném povolení podle čl. 7 odst. 3 písm. b) a c), pokud jde o kvalitu vody.

b)  všechny odůvodněné podmínky stanovené příslušným orgánem v příslušném povolení podle čl. 7 odst. 3 písm. b) a c), pokud jde o kvalitu vody.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aby bylo zajištěno dodržování požadavků a podmínek uvedených v odstavci 1, monitoruje provozovatel zařízení pro recyklaci vod kvalitu vody v souladu s:

2.  Aby bylo zajištěno dodržování požadavků a podmínek uvedených v odstavci 1, monitoruje provozovatel příslušného zařízení pro recyklaci vod kvalitu vody v souladu s:

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Po místě dodržování hodnot již nenese odpovědnost za kvalitu vody provozovatel zařízení pro recyklaci vod, ale odpovědnost za ni přebírá další strana v řetězci opětovného využívání vody.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely produkce a dodávání recyklované odpadní vody provádí provozovatel zařízení pro recyklaci vod řízení rizik po konzultaci s těmito účastníky:

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  provozovatelem čistírny městských odpadních vod dodávajícím vodu do zařízení pro recyklaci vod, jestliže je odlišný od provozovatele zařízení pro recyklaci vod;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  distributorem (distributory) recyklované odpadní vody;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jakoukoli jinou stranou, kterou provozovatel zařízení pro recyklaci vod považuje za relevantní.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Provozovatel zařízení pro recyklaci vod vypracuje plán řízení rizik pro opětovně využívanou vodu na základě hlavních úkolů v oblasti řízení rizik stanovených v příloze II. V plánu řízení rizik pro opětovně využívanou vodu navrhne vedle požadavků uvedených v příloze I veškeré dodatečné požadavky potřebné pro další zmírnění všech rizik a mimo jiné určí nebezpečí, rizika a vhodná preventivní opatření.

2.  Příslušný provozovatel zařízení pro recyklaci vod vypracuje plán řízení rizik pro opětovně využívanou vodu na základě hlavních úkolů v oblasti řízení rizik stanovených v příloze II, za něž je odpovědný.

 

V plánu řízení rizik pro opětovně využívanou vodu navrhne vedle požadavků uvedených v příloze I veškeré dodatečné požadavky potřebné pro další zmírnění všech rizik a mimo jiné určí nebezpečí, rizika a vhodná preventivní opatření.

 

Provozovatel zařízení pro recyklaci vod informuje koncového uživatele, jakmile jsou shromážděny dostatečné informace.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Pokud je druh plodiny, která má být zavlažována, uváděn na trh v několika odlišných podobách a spadá do několika různých tříd kvality recyklované odpadní vody, má provozovatel zařízení pro recyklaci vod povinnost poskytovat zemědělci vodu nejvyšší příslušné třídy kvality.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Vnitrostátní vodohospodářské orgány společně s Komisí organizují školení a informační schůzky pro zaměstnance národních agentur, kteří budou zodpovídat za posuzování žádostí o povolení podaných provozovateli. Jinou možností je, že se Komise zaváže, že vypracuje a předá vnitrostátním orgánům informační brožury a případně on-line dokument týkající se pravidel a požadavků, jimiž se řídí minimální normy pro opětovné využívání vody.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Distribuce recyklované odpadní vody

 

1. Veškerá distribuce recyklované odpadní vody určené pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I podléhá povolení.

 

2. Příslušný orgán rozhodne do 3 měsíců od obdržení úplné žádosti, zda povolení vydá.

 

3. Toto povolení obsahuje všechny nezbytné podmínky a opatření stanovené v posouzení rizik provedeném podle článku 6 pro bezpečnou distribuci recyklované odpadní vody ke koncovému uživateli.

 

4. Povolení je pravidelně revidováno, a to alespoň každých pět let, a v případě potřeby upraveno.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušný orgán ověřuje soulad recyklované odpadní vody s podmínkami stanovenými v povolení v místě dodržování hodnot. Kontrola dodržování hodnot se provádí s využitím těchto prostředků:

1.  Před vydáním povolení ověřuje příslušný orgán soulad recyklované odpadní vody s podmínkami stanovenými v povolení v místě dodržování hodnot. Kontrola dodržování hodnot se provádí s využitím těchto prostředků:

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě nedodržení příslušný orgán požaduje, aby provozovatel zařízení pro recyklaci vod učinil všechna potřebná opatření pro neprodlené obnovení souladu s povolením.

2.  V případě nedodržení předpisů zjištěného po vydání povolení požádá příslušný orgán provozovatele zařízení pro recyklaci vod, aby ukončil dodávky recyklované odpadní vody, dokud nebudou přijata potřebná opatření pro obnovení souladu s předpisy, a následně o tom informuje distributory a konečné uživatele recyklované odpadní vody, na něž může mít daná situace vliv.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud nedodržení hodnot představuje významné riziko pro životní prostředí nebo pro zdraví lidí, provozovatel zařízení pro recyklaci vod neprodleně pozastaví veškerou další dodávku recyklované odpadní vody, dokud příslušný orgán nerozhodne, že dodržování stanovených hodnot bylo obnoveno.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Jestliže dojde k havárii ovlivňující dodržování podmínek povolení, provozovatel zařízení pro recyklaci vod neprodleně informuje příslušný orgán a koncové uživatele, kteří by mohli být dotčeni, a sděluje příslušnému orgánu informace potřebné pro posouzení dopadů této havárie.

4.  Jestliže dojde k havárii ovlivňující dodržování podmínek povolení, provozovatel zařízení pro recyklaci vod neprodleně informuje příslušný orgán a všechny distributory a koncové uživatele recyklované odpadní vody a sděluje příslušnému orgánu informace potřebné pro posouzení dopadů této havárie.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V souladu s nařízením (ES) č. 852/2004, které stanoví obecná pravidla pro provozovatele potravinářských podniků a vztahuje se na výrobu, zpracování a distribuci potravin určených k lidské spotřebě a na jejich uvádění na trh, musí příslušné orgány informovat uživatele o maximálním obsahu živin v dodávané řádně vyčištěné odpadní vodě, aby se zemědělec mohl ujistit, že dodržuje obsahy živin, jaké mu předepisují pravidla EU.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise se zavazuje, že jednou za 10 let, nebo kdykoli si to situace vyžaduje, přezkoumá minimální standardy kvality recyklované vody na základě studií provedených v EU, a nikoli ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  experimentů, které byly provedeny zejména v oblasti používání kalů z čistíren odpadních vod a odpadních vod s příměsí metanu v zemědělství.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  rostoucí přítomnosti mikropolutantů a nově se objevujících látek v opětovně využívané vodě.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se od ... [jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Použije se od ... [dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že stávající zařízení musí ke splnění požadavků tohoto nařízení provést řadu úprav, a to zlepšit stávající vybavení, změnit způsob provozování zařízení a kontrol a především provádět hodnocení rizik, vypracovat plán řízení rizik a stanovit odpovědnost, by navrhovaná lhůta jednoho roku měla být prodloužena alespoň na dva roky, aby se umožnil soulad s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Popsat systém opětovného využívání vody, od odpadní vody vstupující do čistírny městských odpadních vod až do místa využití, včetně zdrojů odpadní vody, kroků při čištění a technologie v zařízení pro recyklaci vod, infrastruktury pro dodávku a uchovávání, zamýšleného použití, místa použití a množství recyklované odpadní vody, která bude dodávána. Cílem tohoto úkolu je poskytnout podrobný popis celého systému pro opětovné využívání vody.

1.  Popsat systém opětovného využívání vody, od odpadní vody vstupující do čistírny městských odpadních vod až do místa využití, včetně zdrojů odpadní vody, kroků při čištění a technologie v zařízení pro recyklaci vod, infrastruktury pro dodávku, distribuci a uchovávání, zamýšleného použití, místa použití a množství recyklované odpadní vody, která bude dodávána. Cílem tohoto úkolu je poskytnout podrobný popis celého systému pro opětovné využívání vody.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Příloha II – bod 4 – odst. 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i.  potvrzení povahy nebezpečí, v příslušných případech včetně vztahu mezi dávkou a odpovědí;

i.  potvrzení povahy nebezpečí, v příslušných případech včetně vztahu mezi dávkou a odpovědí, a to ve spolupráci se zdravotnickými orgány;

Odůvodnění

Studie o vztahu mezi dávkou a odpovědí a studie posouzení rizik vyžadují určitou odbornost, znalosti a údaje, a to mohou poskytnout zdravotnické orgány členských států.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Příloha II – bod 4 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  posouzení rizik pro zdraví zvířat.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Příloha II – bod 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  povinnost, aby ochranná pásma zdrojů pitné vody splňovala požadavky směrnice Rady 98/83/ES40;

b)  povinnost, aby ochranná pásma zdrojů pitné vody splňovala požadavky směrnice Rady 98/83/ES40, a to i pokud jde o hormony, léčivé přípravky a mikroplasty.

__________________

__________________

40 Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32).

40 Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32).

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Příloha II – bod 4 – odst. 3 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ma)  požadavky na zamezení znečištění či dopadu na zdraví v důsledku endokrinních disruptorů, jak je uvedeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 1a;

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Příloha II – bod 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pesticidů;

b)  pesticidů, včetně endokrinních disruptorů;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Příloha II – bod 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  léčivých přípravků;

d)  léčivých přípravků a hormonů;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Příloha II – bod 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  jiných látek, které nově vzbuzují obavy;

e)  jiných látek, které nově vzbuzují obavy, jako jsou např. mikroplasty;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Příloha II – bod 6 – tabulka 1 – řádek 2 – sloupec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

- Prasata nesmí přijít do styku s pícninami zavlažovanými recyklovanou odpadní vodou, pokud nejsou k dispozici dostatečné údaje ukazující, že rizika mohou být v konkrétním případě řízena.

- Zvířata určená k produkci potravin nesmí přijít do styku s pícninami zavlažovanými recyklovanou odpadní vodou, pokud nejsou k dispozici dostatečné údaje ukazující, že rizika mohou být v konkrétním případě řízena.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Příloha II – bod 6 – tabulka 1 – řádek 3 – sloupec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

- Zabránit dojnicím v období dojivosti ve vstupu na pastvinu, dokud pastvina neuschne.

- Zabránit dojnicím v období dojivosti ve vstupu na pastvinu pět dnů po poslední závlaze.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Příloha II – bod 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Doporučuje se, aby provozovatel zařízení pro recyklaci vod vytvořil a udržoval systém řízení kvality certifikovaný podle normy ISO 9001 nebo ekvivalentní normy.

(Netýká se českého znění.)

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Minimální požadavky na opětovné využívání vody

Referenční údaje

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Marijana Petir

4.7.2018

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

IPCC, 2014: Změna klimatu v roce 2014: Pátá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu [kol. autorů, Pachauri, R.K. a Meyer, L.A. (eds.)]. IPCC, Ženeva, Švýcarsko

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf

(2)

COM(2015) 614

(3)

Směrnice 2000/60/ES, Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.

(4)

Pokyny WHO pro bezpečné použití odpadní vody, exkrementů a užitkové vody v zemědělství (WHO, 2006a)


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Minimální požadavky na opětovné využívání vody

Referenční údaje

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Datum předložení EP

28.5.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

2.7.2018

ITRE

2.7.2018

REGI

2.7.2018

AGRI

2.7.2018

 

PECH

2.7.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

REGI

20.6.2018

PECH

20.6.2018

Zpravodajové

       Datum jmenování

Simona Bonafè

29.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

25.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Olle Ludvigsson

Datum předložení

29.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

53

+

ALDE :

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean‑François Jalkh

GUE/NGL :

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D:

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

1

-

ECR:

Arne Gericke

4

0

ECR:

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí