Procedure : 2018/0169(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0044/2019

Indgivne tekster :

A8-0044/2019

Forhandlinger :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Afstemninger :

PV 12/02/2019 - 9.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0071

BETÆNKNING     ***I
PDF 393kWORD 146k
29.1.2019
PE 628.362v02-00 A8-0044/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Simona Bonafè

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0337),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0220/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. december 2018(1),

–  der henviser til udtalelse af 6. december 2018 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0044/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Unionens vandressourcer er i stigende grad under pres, hvilket fører til vandknaphed og kvalitetsforringelse. Navnlig klimaændringer og tørke bidrager betydeligt til den belastning af tilgængeligheden af ferskvand, der forårsages af byudvikling og landbrug.

(1)  Unionens vandressourcer er i stigende grad under pres, hvilket fører til vandknaphed og kvalitetsforringelse. Navnlig klimaændringer, uforudsigelige vejrmønstre og tørke bidrager betydeligt til den belastning af tilgængeligheden af ferskvand, der forårsages af byudvikling og landbrug.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Unionens evne til at reagere på det stigende pres på vandressourcerne kan forbedres ved i mere udstrakt grad at genbruge behandlet spildevand. I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF15 nævnes genbrug af vand som en af de supplerende foranstaltninger, medlemsstaterne kan vælge at anvende for at nå direktivets målsætninger om god kvalitativ og kvantitativ vandtilstand for overfladevand og grundvand. Ifølge Rådets direktiv 91/271/EØF16 skal renset spildevand genanvendes, når dette er hensigtsmæssigt.

(2)  Unionens evne til at reagere på det stigende pres på vandressourcerne kan forbedres ved i mere udstrakt grad at genbruge renset spildevand, begrænse udvindingen fra vandområder og grundvand, mindske virkningerne af udledning af renset spildevand til vandområder og fremme vandbesparelser ved hjælp af gentagen anvendelse af byspildevand, samtidig med at der sikres et højt niveau af miljøbeskyttelse. I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF15 nævnes genbrug af vand i kombination med fremme af vandeffektive teknologier inden for industrielle og vandbesparende vandingsteknikker som en af de supplerende foranstaltninger, medlemsstaterne kan vælge at anvende for at nå direktivets målsætninger om god kvalitativ og kvantitativ vandtilstand for overfladevand og grundvand. Ifølge Rådets direktiv 91/271/EØF16 skal renset spildevand genanvendes, når dette er hensigtsmæssigt.

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

16 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).

16 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Et særligt problem i mange områder er alderen på og den dårlige tilstand af distributionsinfrastrukturen til renset spildevand, som fører til enorme tab af det rensede spildevand og det dermed forbundne tab af de økonomiske midler, som er investeret i denne behandling. Opgradering af alle disse rørinfrastrukturer bør derfor prioriteres.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "En plan for at beskytte Europas vandressourcer”17 pegede på genbrug af vand til kunstvanding eller industriformål som en alternativ vandforsyningsmulighed, der kræver Unionens opmærksomhed.

(3)  Meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "En plan for at beskytte Europas vandressourcer"17 pegede på behovet for at skabe et instrument til regulering af standarder på EU-niveau for genbrug af vand for at fjerne hindringer for udbredt brug af en sådan alternativ vandforsyningsmulighed, som kan hjælpe med at reducere vandknaphed og mindske forsyningssystemernes sårbarhed.

___________________

___________________

17 COM(2012) 673.

17 COM(2012)0673.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet "Indsatsen mod vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union”18 præciseres rangfølgen for foranstaltninger, som medlemsstaterne bør overveje i deres håndtering af vandknaphed og tørke. Det hedder i meddelelsen, at i regioner, hvor alle forebyggende foranstaltninger er gennemført ifølge vandhierarkiet, og hvor efterspørgslen efter vand stadig overstiger vandtilgængeligheden, kan der i nogle tilfælde findes en supplerende vandforsyningsinfrastruktur under behørig hensyntagen til lønsomhedsaspektet som en mulighed for at afbøde virkningerne af alvorlig tørke.

(4)  I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet "Indsatsen mod vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union" præciseres rangordenen for foranstaltninger, som medlemsstaterne bør overveje i deres håndtering af vandknaphed og tørke. I samme øjemed anbefales det, at der inden for rammerne af direktiv 2000/60/EC fastlægges en bindende rangorden for foranstaltninger med henblik på forsvarlig vandforvaltning. Det hedder i meddelelsen, at i regioner, hvor alle forebyggende foranstaltninger er gennemført ifølge vandhierarkiet, og hvor efterspørgslen efter vand stadig overstiger vandtilgængeligheden, kan der i nogle tilfælde findes en supplerende vandforsyningsinfrastruktur under behørig hensyntagen til lønsomhedsaspektet som en mulighed for at afbøde virkningerne af alvorlig tørke.

___________________

___________________

18 COM(2007) 414.

18 COM(2007)0414.

 

 

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  I sin beslutning af 9. oktober 2008 om indsatsen mod vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union1a minder Europa-Parlamentet om, at der bør foretrækkes en efterspørgselsstyret tilgang i forbindelse med forvaltningen af vandressourcer, og at Unionen bør anlægge en helhedsorienteret tilgang til forvaltningen af vandressourcer og kombinere foranstaltninger til efterspørgselsstyring, foranstaltninger til optimering af eksisterende ressourcer inden for vandcyklussen og foranstaltninger til skabelse af nye ressourcer, og at denne tilgang også skal indbefatte miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn.

 

___________________

 

1a EUT C 9 E af 15.1.2010, s. 33.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I sin handlingsplan for den cirkulære økonomi19 har Kommissionen forpligtet sig til at træffe en række foranstaltninger til at fremme genbrug af behandlet spildevand, herunder udvikling af et lovgivningsforslag om mindstekrav til genbrug af vand.

(5)  I sin handlingsplan for den cirkulære økonomi19 har Kommissionen forpligtet sig til at træffe en række foranstaltninger til at fremme genbrug af renset spildevand, herunder udvikling af et lovgivningsforslag om mindstekrav til genbrug af vand. Kommissionen bør opdatere sin handlingsplan og bibeholde vandressourcer som et prioriteret område for indsatsen.

___________________

___________________

19 COM(2015) 614.

19 COM(2015)0614.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Genbrug af tilstrækkeligt behandlet spildevand, for eksempel fra rensningsanlæg til byspildevand eller industrianlæg, anses for at have en lavere miljøpåvirkning end andre alternative vandforsyningsmetoder som vandoverførsler eller afsaltning, men genbrug af den art finder kun sted i begrænset omfang i Unionen. Dette skyldes til dels, at Unionen ikke har fælles miljø- eller sundhedsstandarder for genbrug af vand og, navnlig for landbrugsprodukters vedkommende, de potentielle hindringer for den frie bevægelighed for sådanne produkter, der er vandet med genvundet vand.

(6)  Genbrug af korrekt renset spildevand, for eksempel fra rensningsanlæg til byspildevand, anses for at have en lavere miljøpåvirkning end andre alternative vandforsyningsmetoder som vandoverførsler eller afsaltning. Genbrug af den art, som kan reducere vandspild og spare vand, finder dog kun sted i begrænset omfang i Unionen. Dette synes til dels at skyldes de betydelige omkostninger ved systemerne til genbrug af spildevand, samt at Unionen ikke har fælles miljø- og sundhedsstandarder for genbrug af vand og, navnlig for landbrugsprodukters vedkommende, de potentielle sundheds- og miljørisici og de potentielle hindringer for den frie bevægelighed for sådanne produkter, der er vandet med genvundet vand. Samtidig bør det tages i betragtning, at vandingsinfrastrukturen i nogle medlemsstater er utilstrækkelig eller ikkeeksisterende.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Genbrug af vand kan potentielt bidrage til genvinding af de næringsstoffer, der er indeholdt i renset spildevand, og anvendelsen af genvundet vand til kunstvanding i landbruget eller skovbruget kan være en metode til at tilbageføre næringsstoffer, såsom kvælstof, fosfor og kalium, til naturlige biogeokemiske kredsløb.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Genbrug af behandlet genvundet vand til vandingsformål i henhold til denne forordning bør ske på en miljøvenlig måde. Således bør genbrug ikke føre til en øget udledning af kvælstof og fosfor, eftersom et overskud af disse næringsstoffer forårsager eutrofiering af jorden samt af vandområder med overfladevand og grundvand, skader økosystemerne og bidrager til tab af biodiversitet.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c)  Hvis der skal tilsikres effektivt genbrug af byspildevandsressourcerne, bør der være en erkendelse af, at ikke alle typer af genanvendt vand kan anvendes til alle afgrøder. Landbrugerne bør derfor oplæres til at bruge de forskellige typer af genanvendt vand optimalt i forhold til afgrøderne, således at kvaliteten af det anvendte vand ikke har nogen konsekvenser for folkesundheden.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Sundhedsstandarder i forbindelse med fødevarehygiejne for landbrugsprodukter, der er vandet med genvundet vand, kan kun opnås, hvis kvalitetskravene til genvundet vand bestemt til kunstvanding i landbruget ikke afviger væsentligt mellem medlemsstaterne. Harmonisering af kravene vil også bidrage til et velfungerende indre marked for sådanne produkter. Derfor bør der indføres minimumsharmonisering ved at fastsætte mindstekrav til vandkvalitet og overvågning. Disse mindstekrav bør bestå af minimumsparametre for genvundet vand og andre strengere eller yderligere kvalitetskrav, der om nødvendigt pålægges af kompetente myndigheder sammen med eventuelle relevante forebyggende foranstaltninger. For at strengere eller supplerende krav til vandkvaliteten kan udpeges, bør operatører af genvindingsanlæg udføre vigtige risikostyringsopgaver. Parametrene er baseret på den tekniske rapport fra Kommissionens Fælles Forskningscenter og afspejler de internationale standarder for genbrug af vand.

(7)  Ækvivalente sundhedsstandarder i forbindelse med fødevarehygiejne for landbrugsprodukter, der er vandet med genvundet vand, kan kun opnås, hvis kvalitetskravene til genvundet vand bestemt til kunstvanding i landbruget ikke afviger væsentligt mellem medlemsstaterne. Harmonisering af kravene vil også bidrage til et velfungerende indre marked for sådanne produkter. Derfor bør der indføres minimumsharmonisering ved at fastsætte mindstekrav til vandkvalitet, hyppigheden af overvågning og vigtige risikostyringsopgaver. Disse mindstekrav bør bestå af minimumsparametre for genvundet vand og andre strengere eller yderligere kvalitetskrav, der om nødvendigt pålægges af kompetente myndigheder sammen med eventuelle relevante forebyggende foranstaltninger. Operatøren af genvindingsfaciliteten bør udarbejde en risikostyringsplan for genbrug af vand i samarbejde med de relevante aktører og bør kunne fastlægge strengere eller yderligere krav til kvaliteten af det genvundne vand. Operatøren af genvindingsfaciliteten bør udføre vigtige risikostyringsopgaver i samarbejde med som minimum operatøren af systemet til distribution af genvundet vand og operatøren af lagrene af genvundet vand. Risikostyringsplanen for genbrug af vand bør ajourføres løbende og udarbejdes i overensstemmelse med internationalt anerkendte standardiserede procedurer. Parametrene er baseret på den tekniske rapport fra Kommissionens Fælles Forskningscenter og afspejler de internationale standarder for genbrug af vand. Kommissionens Fælles Forskningscenter bør udvikle parametre for og målemetoder til at påvise forekomster af mikroplast og lægemiddelrester i genvundet vand.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Forekomsten af mikroplast kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og for miljøet. Kommissionen bør derfor som led i en dybdegående gennemgang af kilderne til, udbredelsen og virkningerne af mikroplast i forbindelse med behandlingen af spildevand, samt hvad der sker med mikroplasten, udvikle en metode til måling af mikroplast i byspildevand, som er renset i overensstemmelse med direktiv 271/1991/EØF og genvundet i henhold til denne forordning.

Begrundelse

Det er også i denne forbindelse værd at nævne Parlamentets anmodning til Kommissionen i forbindelse med omarbejdningen af direktivet om kvaliteten af drikkevand, idet der erindres om den holdning, som Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning af 13. september 2018 om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi (jf. navnlig punkt 46).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Anvendelsen af spildevand, der ikke er tilstrækkeligt rent, til offentlige tjenester som vejrensning eller vanding af parker og golfbaner, kan være sundhedsskadelig. Kommissionen bør derfor opstille kvalitetsmål for genbrug af vand til offentlige tjenester for at beskytte menneskers og dyrs sundhed og kvaliteten af grund- og overfladevand.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c)  Kravene til kvaliteten af vand til vanding bør tage højde for den videnskabelige udvikling, navnlig for så vidt angår kontroller for mikroforurenere og "nyfremkomne" stoffer, så der garanteres en sikker anvendelse af vandet, og miljøet og menneskers sundhed beskyttes.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 7 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7d)  Kravene til vandkvalitet bør tage højde for tidligere udførte forsøg, især vedrørende landbrugets anvendelse af slam fra rensningsanlæg og methaniseringsudledninger.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Overholdelsen af mindstekrav til genbrug af vand bør bidrage til opnåelsen af de bæredygtige udviklingsmål i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, navnlig mål 6, for at sikre tilgængeligheden og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle såvel som en betydelig stigning i genanvendelse og sikkert genbrug af vand globalt. Desuden tilstræbes det med denne forordning at sikre anvendelsen af artikel 37 om miljøbeskyttelse i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(8)  Overholdelsen af mindstekrav til genbrug af vand bør stemme overens med Unionens politik inden for vandsektoren og bidrage til opnåelsen af de bæredygtige udviklingsmål i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, navnlig mål 6, for at sikre tilgængeligheden og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle såvel som en betydelig stigning i genanvendelse af vand og sikker genbrug af vand globalt med henblik på at bidrage til FN's mål 12 for bæredygtig udvikling om bæredygtigt forbrug og produktion. Desuden tilstræbes det med denne forordning at sikre anvendelsen af artikel 37 om miljøbeskyttelse i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Kvalitetskravene til drikkevand er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) .../...1a. Medlemsstaterne bør for at undgå forringelse af drikkevandskvaliteten træffe passende foranstaltninger for at sikre, at vandressourcer, der anvendes til drikkevandsformål, ikke forurenes med genvundet vand.

 

_______________________

 

1a Direktiv (EU) .../... om kvaliteten af drikkevand (EFT L ... af ......., s. ..).

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  I visse tilfælde transporterer og oplagrer operatørerne af genvindingsfaciliteter stadig det genvundne vand uden for genvindingsfacilitetens udløbspunkt, inden de leverer det genvundne vand til de næste aktører i kæden, som f.eks. operatøren af systemet til distribution af genvundet vand eller operatøren af lagrene af genvundet vand, eller til slutbrugeren. Det er nødvendigt at definere overholdelsespunktet for at præcisere, hvor ansvaret ophører for operatøren af genvindingsfaciliteten, og hvor ansvaret hos den næste aktør i kæden begynder.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Risikostyring bør omfatte afdækning og styring af risici på en proaktiv måde og inkorporere begrebet produktion af genvundet vand af en kvalitet, der kræves til bestemte anvendelser. Risikovurderingen bør baseres på vigtige risikostyringsopgaver og bør afdække eventuelle yderligere vandkvalitetskrav, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af miljøet samt menneskers og dyrs sundhed.

(9)  Risikostyring bør omfatte afdækning og styring af risici på en proaktiv måde og inkorporere begrebet produktion, distribution, oplagring og brug af genvundet vand af en kvalitet, der kræves til bestemte anvendelser. Risikovurderingen bør baseres på vigtige risikostyringsopgaver og på en omhyggelig anvendelse af bl.a. forsigtighedsprincippet og bør afdække eventuelle yderligere vandkvalitetskrav, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af miljøet samt menneskers og dyrs sundhed. Risikostyring bør være et ansvar, som deles blandt alle de relevante aktører, som er involveret i risikostyringsplanen for genbrug af vand. De involverede aktørers roller og ansvarsområder bør fastlægges klart i risikostyringsplanen for genbrug af vand. Når den kompetente myndighed udsteder en tilladelse, bør den kunne kræve, at de relevante aktører, der er involveret i risikostyringsplanen for genbrug af vand, gennemfører yderligere risikostyringsforanstaltninger.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Samarbejde og interaktion mellem de forskellige parter, der er involveret i processen for genvinding af vand, bør være en forudsætning for at fastlægge procedurer for rensning af genvundet vand i overensstemmelse med kravene til specifikke anvendelser og for at kunne planlægge forsyningen af genvundet vand i overensstemmelse med slutbrugernes behov.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For effektivt at beskytte miljøet og menneskers sundhed bør operatører af genvindingsanlæg være hovedansvarlige for kvaliteten af det genvundne vand. Med henblik på overensstemmelse med mindstekravene og eventuelle supplerende krav, der fastsættes af den kompetente myndighed, bør operatører af genvindingsanlæg overvåge kvaliteten af det genvundne vand. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte mindstekravene til overvågning, hyppigheden af den rutinemæssige overvågning og tidspunktet samt mål for performance med hensyn til validering af overensstemmelseskontrollen. Visse krav til rutinemæssig overvågning er fastsat i overensstemmelse med direktiv 91/271/EØF.

(10)  For effektivt at beskytte miljøet, herunder jordkvaliteten, og menneskers sundhed bør operatører af genvindingsfaciliteter være hovedansvarlige for kvaliteten af det genvundne vand på overholdelsespunktet. Med henblik på overensstemmelse med mindstekravene og eventuelle supplerende krav, der fastsættes af den kompetente myndighed, bør operatører af genvindingsfaciliteter overvåge kvaliteten af det genvundne vand i overensstemmelse med mindstekravene og eventuelle yderligere betingelser, som er fastsat af de kompetente myndigheder. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte mindstekravene til overvågning, hyppigheden af den rutinemæssige overvågning og tidspunktet samt mål for performance med hensyn til validering af overensstemmelseskontrollen. Visse krav til rutinemæssig overvågning er fastsat i overensstemmelse med direktiv 91/271/EØF.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Det er nødvendigt at garantere en sikker anvendelse af genvundet vand og derved fremme genbrug af vand på EU-plan og øge offentlighedens tillid til dette. Forsyning med genvundet vand til bestemte anvendelser bør derfor kun være mulig på grundlag af en tilladelse, der udstedes af medlemsstaternes kompetente myndigheder. For at sikre en harmoniseret tilgang på EU-plan, sporbarhed og gennemsigtighed bør de materielle regler for denne tilladelse fastsættes på EU-plan. De nærmere procedurer for udstedelse af tilladelser bør dog fastsættes af medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør kunne udstede tilladelser gennem anvendelse af eksisterende procedurer, der tilpasses for at tage højde for de krav, som indføres ved denne forordning.

(11)  Det er nødvendigt at garantere en sikker forsyning, oplagring og anvendelse af genvundet vand og derved fremme udviklingen inden for genbrug af vand på EU-plan, tilskynde europæiske landbrugere til at vælge denne praksis og øge offentlighedens tillid til den. Mængden af det rensede spildevand, der anvendes, dets art, rensningsmetoder og egenskaber, uanset hvad det anvendes til, bør være af en sådan karakter, at håndteringen, anvendelsen og oplagringen af det, herunder oversprøjtning, drypvanding, med eller uden oplagring, hverken direkte eller indirekte skader menneskers eller dyrs sundhed, jordkvaliteten eller vandmiljøet på kort, mellemlang og lang sigt. Forsyning med og oplagring af genvundet vand til bestemte anvendelser bør derfor kun være mulig på grundlag af en tilladelse, der udstedes af medlemsstaternes kompetente myndigheder. For at sikre en harmoniseret tilgang på EU-plan, sporbarhed og gennemsigtighed bør de materielle regler for denne tilladelse fastsættes på EU-plan. De nærmere procedurer for udstedelse af tilladelser bør dog fastsættes af medlemsstaterne, hvis kompetente myndigheder selv er ansvarlige for at vurdere risici i forbindelse med genbrug af vand. Medlemsstaterne bør kunne udstede tilladelser gennem anvendelse af eksisterende procedurer, der tilpasses for at tage højde for de krav, som indføres ved denne forordning.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Levering og oplagring af genvundet vand samt slutbrugernes anvendelse deraf udgør en integreret del af vandgenbrugssystemet. I forbindelse med processen med levering og oplagring kan det genvundne vand undergå ændringer, som kan påvirke dets kemiske og biologiske kvalitet negativt. Genvundet vand bør anvendes hensigtsmæssigt for så vidt angår de forskellige klasser af genvundet vand, afgrødernes egenskaber samt vandingsmetoder. I forbindelse med de vigtige risikostyringsopgaver bør der tages højde for de potentielle negative virkninger på sundheds- og miljømatricer, som er knyttet til leveringen, oplagringen og den tilsigtede anvendelse af det genvundne vand. I denne henseende bør Kommissionen udarbejde vejledninger for at bistå de kompetente myndigheder med at varetage kontrollen med og overvågningen af leveringen, oplagringen og anvendelsen af genvundet vand.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  Hvis der er behov for en operatør af et system til distribution af genvundet vand og en operatør af lagre af genvundet vand, bør en sådan operatør være underlagt en tilladelse. Hvis alle kravene til tilladelsen er opfyldt, bør medlemsstatens kompetente myndighed udstede en tilladelse, som bør indeholde alle de nødvendige betingelser og foranstaltninger, der er fastlagt i risikovurderingen med henblik på sikker distribution og oplagring af genvundet vand til slutbrugeren.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Bestemmelserne i denne forordning supplerer kravene i anden EU-lovgivning, navnlig med hensyn til mulige sundheds- og miljømæssige risici. For at sikre en helhedsorienteret tilgang til imødegåelse af mulige risici for menneskers og dyrs sundhed og miljørisici bør operatørerne af genvindingsanlæg og de kompetente myndigheder derfor tage højde for kravene i anden relevant EU-lovgivning, navnlig Rådets direktiv 86/278/EØF, 91/676/EØF20 og 98/83/EF21, direktiv 91/271/EØF og 2000/60/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/200222, (EF) nr. 852/200423, (EF) nr. 183/200524, (EF) nr. 396/200525 og (EF) nr. 1069/200926, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF27, 2006/118/EF28, 2008/105/EF29 og 2011/92/EU30, Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/200531, (EF) nr. 1881/200632 samt (EF) nr. 142/201133.

(12)  Bestemmelserne i denne forordning supplerer kravene i anden EU-lovgivning, navnlig med hensyn til mulige sundheds- og miljømæssige risici. For at sikre en helhedsorienteret tilgang til imødegåelse af mulige sundhedsrisici for mennesker, dyr og planter såvel som risici, der vedrører miljøbeskyttelse, hvor det er relevant, bør de kompetente myndigheder overholde kravene i anden relevant EU-lovgivning, navnlig Rådets direktiv 86/278/EØF20, 91/676/EØF21 og 98/83/EF, direktiv 91/271/EØF og 2000/60/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/200222, (EF) nr. 852/200423, (EF) nr. 183/200524, (EF) nr. 396/200525 og (EF) nr. 1069/200926, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF27, 2006/118/EF28, 2008/105/EF29 og 2011/92/EU30, Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/200531, (EF) nr. 1881/200632 samt (EF) nr. 142/201133.

__________________

__________________

20 Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1).

20 Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1).

21 Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32).

21 Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32).

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1).

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF (EUT L 64 af 4.3.2006, s. 37).

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF (EUT L 64 af 4.3.2006, s. 37).

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (EUT L 372 af 27.12.2006, s. 19).

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (EUT L 372 af 27.12.2006, s. 19).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 84).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 84).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).

31 Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).

31 Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).

32 Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

32 Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

33 Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

33 Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Ved anvendelsen af denne forordning bør rensningsprocesser og genvinding af byspildevand kunne foregå på samme fysiske placering ved hjælp af samme eller forskellige, separate faciliteter. Det bør også være muligt for samme aktør at være operatør af både rensningsanlægget og af genvindingsfaciliteten.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  For bedre at fremme genbrug af vand bør angivelsen af specifikke anvendelser i denne forordning ikke forhindre medlemsstaterne i at tillade anvendelse af genvundet vand til andre formål, herunder genbrug til industrielle og miljømæssige formål og formål relateret til offentlig service, forudsat at medlemsstaterne sikrer overholdelse af forpligtelsen til at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed samt af miljøet.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at fremme tilliden til genbrug af vand bør oplysninger gøres tilgængelig for offentligheden. Ved at stille oplysninger om genbrug af vand til rådighed bør der sikres øget gennemsigtighed og sporbarhed, og dette kan også være af særlig interesse for andre relevante myndigheder, for hvem det specifikke genbrug af vand har konsekvenser.

(14)  For at fremme tilliden til genbrug af vand bør offentligheden gives information. Det bør skabe mulighed for øget gennemsigtighed og sporbarhed. at der stilles klare, komplette og ajourførte oplysninger om genbrug af vand til rådighed, og dette kan også være af særlig interesse for andre relevante myndigheder, for hvem det specifikke genbrug af vand har konsekvenser. For at tilskynde til genbrug af vand bør medlemsstaterne sikre, at der udvikles oplysnings- og bevidstgørelseskampagner, som er konkrete og tilpasset de forskellige berørte aktører, for at gøre disse aktører bevidste om byvandscyklussen, behovet for at genbruge vand og fordelene ved genbrug af vand og dermed fremme interessenternes accept af og deltagelse i vandgenbrugspraksis.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Uddannelse og oplæring af de slutbrugere, som er involveret i kunstvanding i landbruget, er af største betydning som led i gennemførelsen og opretholdelsen af forebyggende foranstaltninger. Slutbrugerne bør informeres fuldt ud om hensigtsmæssig anvendelse af genvundet vand, da de er særligt sårbare. Der bør gennemføres en række forebyggende foranstaltninger, såsom anvendelse af personlige værnemidler, håndvask og personlig hygiejne. Overvågning af, at disse foranstaltninger anvendes korrekt, bør være en del af de vigtige risikostyringsopgaver.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at tilpasse de eksisterende mindstekrav og vigtige risikostyringsopgaver til videnskabelige og tekniske fremskridt bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringen af mindstekravene og de vigtigste risikostyringsopgaver. For at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljø og menneskers sundhed bør Kommissionen endvidere kunne vedtage delegerede retsakter, der supplerer vigtige risikostyringsopgaver ved at fastsætte tekniske specifikationer. Det er særligt vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under dens forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(16)  For at tilpasse de eksisterende mindstekrav og vigtige risikostyringsopgaver til videnskabelige og tekniske fremskridt bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringen af mindstekravene og de vigtige risikostyringsopgaver, uden dog at forringe mulighederne for genbrug af korrekt renset spildevand. For at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljø og menneskers sundhed bør Kommissionen endvidere kunne vedtage delegerede retsakter, der supplerer vigtige risikostyringsopgaver ved at fastsætte tekniske specifikationer. Det er særligt vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under dens forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

__________________

__________________

37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  De kompetente myndigheder bør kontrollere, at det genvundne vand er i overensstemmelse med de betingelser, som er fastsat i tilladelsen. I tilfælde af manglende overensstemmelse bør de kræve, at operatører af genvindingsanlæg træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse. Operatørerne af genvindingsanlæg bør straks suspendere enhver forsyning med det genvundne vand, hvis manglende overensstemmelse medfører en væsentlig risiko for miljøet eller for menneskers sundhed.

(18)  De kompetente myndigheder bør kontrollere, at det genvundne vand er i overensstemmelse med de betingelser, som er fastsat i tilladelsen. I tilfælde af manglende overensstemmelse bør de kræve, at operatører af genvindingsfaciliteter træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse. Operatørerne af genvindingsfaciliteter bør straks suspendere enhver forsyning med det genvundne vand, hvis den manglende overensstemmelse overskrider fastsatte maksimumsværdier og som følge heraf medfører en væsentlig risiko for miljøet eller for menneskers sundhed. De kompetente myndigheder bør arbejde tæt sammen med slutbrugerne for at fremme genbrug af korrekt behandlet spildevand. De kompetente myndigheder bør kontrollere og overvåge leveringen, oplagringen og anvendelsen af genvundet vand, idet der tages højde for de relevante sundheds- og miljørisici.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Med henblik på så vidt muligt at udvikle og fremme en praksis med genbrug af korrekt behandlet spildevand bør EU støtte forskning og udvikling på dette område via programmet Horisont Europa for at tilvejebringe en væsentlig forbedring af pålideligheden af korrekt behandlet spildevand og bæredygtige anvendelsesmetoder.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25b)  For effektivt at beskytte miljøet og menneskers sundhed bør medlemsstaterne i samarbejde med interessenterne indføre kontrol af jordkvaliteten på kort, mellemlang og lang sigt.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 25 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25c)  Formålet med denne forordning er at tilskynde til bæredygtig anvendelse af vand. Med dette for øje bør Kommissionen forpligte sig til at anvende EU-programmer, herunder LIFE-programmet, til at støtte lokale initiativer, der omfatter genbrug af korrekt behandlet spildevand.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning fastsættes mindstekrav til vandkvalitet og overvågning og forpligtelsen til at udføre specificerede vigtige risikostyringsopgaver med henblik på sikkert genbrug af behandlet byspildevand i forbindelse med integreret vandforvaltning.

1.  Ved denne forordning fastsættes mindstekrav til kvaliteten af genvundet vand og til overvågning og forpligtelsen til at udføre specificerede vigtige risikostyringsopgaver med henblik på sikkert genbrug af behandlet byspildevand i forbindelse med integreret vandforvaltning, der medvirker til at opfylde målene i direktiv 2000/60/EF.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Formålet med denne forordning er at garantere, at genvundet vand er sikkert til den påtænkte anvendelse, og derved sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, håndtering af vandknaphed og den resulterende belastning af vandressourcer på en koordineret måde i hele Unionen og dermed også bidrage til et velfungerende indre marked.

2.  Formålet med denne forordning er at garantere, at genvundet vand er sikkert til den påtænkte anvendelse, og derved sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed og miljøet og samtidig mindske de negative virkninger af udnyttelsen af vandressourcer og forbedre effektiviteten, adressere vandknaphed, klimaændringsproblematikker og Unionens miljømål og den heraf følgende belastning af vandressourcer på en koordineret måde i hele Unionen og derved bidrage til udnyttelse af bæredygtige løsninger på anvendelse af vand, støtte omstillingen til en cirkulær økonomi, sikre Unionens konkurrenceevne på lang sigt og det indre markeds effektive funktion.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at vandressourcer, der anvendes til drikkevandsformål, ikke forurenes med genvundet vand.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Anvendelsesområde

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på genvundet vand bestemt til anvendelse som fastsat i bilag I, afsnit 1.

Denne forordning finder anvendelse på genvundet vand bestemt til anvendelse som fastsat i bilag I, afsnit 1.

 

Denne forordning finder ikke anvendelse på pilotprojekter, som fokuserer på genbrug af vand i genvindingsanlæg.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have fleksibilitet til at give undtagelser med henblik på at fremme forskningsprojekter for at undgå, at innovative idéer blokeres på grund af de forpligtelser, som følger af forordningen.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  "slutbruger": en fysisk eller juridisk person, der anvender genvundet vand

3.  "slutbruger": en fysisk eller juridisk person eller en offentlig eller privat enhed, der anvender genvundet vand til dets tilsigtede formål

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  "renset spildevand": byspildevand, der er blevet renset i overensstemmelse med kravene i direktiv 91/271/EØF

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  byspildevand, der er blevet renset i overensstemmelse med kravene i direktiv 91/271/EØF, og som er resultatet af yderligere rensning i et genvindingsanlæg

5.  "genvundet vand": renset byspildevand, som er resultatet af yderligere rensning i en genvindingsfacilitet, som sikrer en passende kvalitet med henblik på den tiltænkte anvendelse

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  "genbrug af vand": anvendelse af genvundet vand af en bestemt kvalitet, der er specificeret i bilag I, del 1, via et distributionssystem, således at det helt eller delvis erstatter anvendelsen af overfladevand eller grundvand

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere, hvad der forstås ved genbrug af vand.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  "genvindingsanlæg": et byspildevandsrensningsanlæg eller et andet anlæg, der renser byspildevand yderligere i overensstemmelse med kravene i direktiv 91/271/EØF med henblik på fremstilling af vand, der er egnet til brug som fastsat i afsnit 1 i bilag I til denne forordning "operatør af genvindingsanlæg":

6.  "genvindingsfacilitet": en del af et byspildevandsrensningsanlæg eller en anden facilitet, der yderligere renser byspildevand, som tidligere er blevet renset i henhold til kravene i direktiv 91/271/EØF, med henblik på fremstilling af genvundet vand, der er egnet til brug som fastsat i afsnit 1 i bilag I til denne forordning, og som omfatter en oplagringsinfrastruktur og en infrastruktur, der er udformet til at levere det genvundne vand til distributionsinfrastrukturen for genvundet vand eller til slutbrugeren

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  "operatør af genvindingsanlæg": en fysisk eller juridisk person, der driver eller kontrollerer et genvindingsanlæg

7.  "operatør af en genvindingsfacilitet": en fysisk eller juridisk person, der driver eller kontrollerer en genvindingsfacilitet

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  "distributionsinfrastruktur for genvundet vand": et system af særlige rørledninger og pumper eller andre særlige transportfaciliteter, der er udformet med henblik på at levere det genvundne vand til slutbrugeren, herunder faciliteter til udligning, yderligere behandling og opbevaring uden for genvindingsfaciliteten

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b.  "operatør af et system til distribution af genvundet vand": en fysisk eller juridisk person, der driver eller kontrollerer et system til distribution af genvundet vand

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7c.  "infrastruktur til oplagring af genvundet vand": et system af særlige oplagringsfaciliteter, der er udformet til opbevaring af det genvundne vand

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7d.  "operatør af lagre af genvundet vand": en fysisk eller juridisk person, der driver eller kontrollerer infrastruktur til oplagring af genvundet vand

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  "forebyggende foranstaltning": enhver handling eller aktivitet, der kan anvendes til at forebygge eller eliminere en sundheds- og miljørisiko eller mindske den til et acceptabelt niveau.

11.  "forebyggende foranstaltning": en passende handling eller aktivitet, der kan anvendes til at forebygge eller eliminere en sundheds- og miljørisiko eller mindske den til et acceptabelt niveau

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a.  "overholdelsespunkt": det sted, hvor operatøren af genvindingsfaciliteten leverer det genvundne vand til den næste aktør i kæden

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11b.  "mikroforurener": et uønsket stof, der kan spores i miljøet i meget lav koncentration som defineret i bilag VIII til direktiv 2000/60/EF.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forpligtelser for operatører af genvindingsanlæg med hensyn til vandkvalitet

Forpligtelser for operatører af genvindingsfaciliteter med hensyn til vandkvalitet

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Operatørerne af genvindingsanlæg skal sikre, at genvundet vand beregnet til en bestemt anvendelse som fastsat i bilag I, afsnit 1, skal overholde følgende ved genvindingsanlæggets udløbspunkt (overholdelsespunkt):

1.  Operatørerne af genvindingsfaciliteter skal sikre, at genvundet vand beregnet til en bestemt anvendelse som fastsat i bilag I, afsnit 1, skal overholde følgende ved overholdelsespunktet:

a)  mindstekravene til vandkvalitet som fastsat i bilag I, afsnit 2

a)  mindstekravene til vandkvalitet som fastsat i bilag I, afsnit 2

b)  eventuelle yderligere krav til vandkvaliteten fastsat af den kompetente myndighed i den relevante udstedelse af tilladelse i henhold til artikel 7, stk. 3, litra b) og c).

b)  eventuelle yderligere krav til vandkvaliteten fastsat af den kompetente myndighed i den relevante udstedelse af tilladelse i henhold til artikel 7, stk. 3, litra b) og c).

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Operatører af genvindingsfaciliteter sikrer desuden, at mindst de risikostyringsforanstaltninger, der er fastsat i risikostyringsplanen for genbrug af vand, jf. artikel 5, stk. -1, gennemføres fuldt ud i genvindingsfaciliteten.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Operatøren af genvindingsfaciliteten har ikke længere ansvaret for vandets kvalitet, når det har passeret overholdelsespunktet, hvor ansvaret overgår til den næste aktør i kæden.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter vedrørende ændring af denne forordning i overensstemmelse med artikel 14 med henblik på tilpasning af mindstekravene fastsat i bilag I, afsnit 2, til de tekniske og videnskabelige fremskridt.

udgår

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Forpligtelser for operatører af systemer til distribution af genvundet vand, operatører af lagre af genvundet vand samt slutbrugere

 

1.  Operatøren af et system til distribution af genvundet vand skal opretholde kvaliteten af det genvundne vand i infrastrukturen til distribution af genvundet vand på mindst samme kvalitetsniveau som det, der er fastsat i bilag I, afsnit 2. Operatøren af et system til distribution af genvundet vand sikrer desuden, at mindst de risikostyringsforanstaltninger, der er fastsat i risikostyringsplanen for genbrug af vand, jf. artikel 5, stk. -1, gennemføres fuldt ud i infrastrukturen til distribution af genvundet vand.

 

Når den kompetente myndighed udsteder en tilladelse i overensstemmelse med artikel 7, kan den kræve, at der træffes yderligere risikostyringsforanstaltninger, for så vidt angår opgaver, der skal udføres af operatøren af et system til distribution af genvundet vand, og specificere yderligere krav og forebyggende foranstaltninger, der er nødvendige i overensstemmelse med bilag II, litra b) og c).

 

2.  Operatøren af lagre af genvundet vand skal opretholde kvaliteten af det genvundne vand i infrastrukturen til oplagring af genvundet vand på mindst samme kvalitetsniveau som det, der er fastsat i bilag I, afsnit 2. Operatøren af lagre af genvundet vand sikrer desuden, at mindst de risikostyringsforanstaltninger, der er fastsat i risikostyringsplanen for genbrug af vand, jf. artikel 5, stk. -1, gennemføres fuldt ud i infrastrukturen til oplagring af genvundet vand.

 

Når den kompetente myndighed udsteder en tilladelse i overensstemmelse med artikel 7, kan den kræve, at der træffes yderligere risikostyringsforanstaltninger, for så vidt angår opgaver, der skal udføres af operatøren af lagre af genvundet vand, og specificere yderligere krav og forebyggende foranstaltninger, der er nødvendige i overensstemmelse med bilag II, litra b) og c).

 

3.  Det genvundne vand, der anvendes af slutbrugerne, skal mindst have det kvalitetsniveau, der er fastsat i bilag I, afsnit 2. Den kompetente myndighed kan fastsætte yderligere krav vedrørende forpligtelser for slutbrugerne ud over dem, der er fastsat i bilag I, afsnit 2.

 

4.  Kommissionen udarbejder vejledninger for at bistå de kompetente myndigheder med at opfylde kravene vedrørende kontrol med og overvågning af produktionen, distributionen, oplagringen og anvendelsen af genvundet vand.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Operatøren af genvindingsfaciliteten udarbejder i samarbejde med de relevante aktører, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, en risikostyringsplan for genbrug af vand. Risikostyringsplanen for genbrug af vand skal være baseret på de centrale risikostyringsopgaver, der er fastsat i bilag II, litra a), fastsætte eventuelle krav ud over dem, der er anført i bilag I, i overensstemmelse med bilag II, litra b), og påpege farer, risici og passende forebyggende foranstaltninger i overensstemmelse med bilag II, litra c).

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på produktion og levering af genvundet vand gennemfører operatøren af genvindingsanlægget risikostyringen i samråd med følgende aktører:

1.  Med henblik på at garantere sikker produktion, distribution, lagring og anvendelse af genvundet vand fører den kompetente myndighed tilsyn med risikostyringen i samråd med følgende aktører:

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  operatøren af det byspildevandsrensningsanlægget eller -anlæggene, der forsyner genvindingsanlægget med vand, hvis operatøren er en anden end operatøren af genvindingsanlægget

a)  operatøren af byspildevandsrensningsanlægget eller ‑anlæggene, der forsyner genvindingsfaciliteten med renset spildevand i henhold til kvalitetskravene i direktiv 91/271/EØF, hvis operatøren er en anden end operatøren af genvindingsfaciliteten

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  operatøren af genvindingsfaciliteten

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  operatøren af et system til distribution af genvundet vand

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ac)  operatøren af lagre af genvundet vand

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  enhver anden part, der anses for relevant af operatøren af genvindingsanlægget.

c)  enhver anden part, der anses for relevant af den kompetente myndighed.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Operatøren af genvindingsanlægget skal udarbejde en risikostyringsplan for genbrug af vand baseret på vigtige risikostyringsopgaver som fastsat i bilag II. Risikostyringsplanen for genbrug af vand skal foreslå alle yderligere krav ud over dem, der er specificeret i bilag I, der er nødvendige for yderligere at afbøde eventuelle risici, og skal blandt andet påvise farer og risici og udpege tilstrækkelige forebyggende foranstaltninger.

2.  Operatøren af genvindingsfaciliteten, operatøren af systemet til distribution af genvundet vand og operatøren af lagre af genvundet vand skal som minimum udføre de risikostyringsopgaver, der er defineret i den risikostyringsplan for genbrug af vand, der er omhandlet i stk. -1. Metoder til risikostyring, der anvendes af operatøren af genvindingsfaciliteten, operatøren af systemet til distribution af genvundet vand og operatøren af lagre af genvundet vand, skal være baseret på internationalt anerkendte metoder.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I den relevante tilladelse, der udstedes i overensstemmelse med artikel 7, kan den kompetente myndighed specificere forskellige opgaver og ansvarsområder for de forskellige aktører, der er involveret i risikostyringsplanen for genbrug af vand.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Hvis den type afgrøde, der skal vandes, skal markedsføres i flere forskellige former og hører ind under flere forskellige kvalitetsklasser for renset vand, er operatøren af genindvindingsfaciliteten forpligtet til at levere vand fra den højeste af de pågældende kvalitetsklasser til landbrugeren.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til i overensstemmelse med artikel 14 at vedtage delegerede retsakter om ændring af denne forordning for at tilpasse vigtige risikostyringsopgaver fastsat i bilag II til de tekniske og videnskabelige fremskridt.

udgår

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen har endvidere beføjelse til i overensstemmelse med artikel 14 at vedtage delegerede retsakter, der supplerer denne forordning, med henblik på at fastlægge tekniske specifikationer for vigtige risikostyringsopgaver fastsat i bilag II.

Kommissionen har beføjelse til i overensstemmelse med artikel 14 at vedtage delegerede retsakter, der supplerer denne forordning, med henblik på at fastlægge tekniske specifikationer for vigtige risikostyringsopgaver fastsat i bilag II.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis en slutbruger har mistanke om, at det vand, der er oplagret som fastsat i artikel 4a, stk. 2, ikke lever op til de mindstekrav, der er fastsat i denne forordning, skal vedkommende:

 

a) straks informere den berørte sundhedsmyndighed og, hvis det er relevant, forsyne den med alle de foreliggende oplysninger

 

b) samarbejde fuldt ud med den pågældende kompetente myndighed om at verificere og fastslå årsagen til mistanken og den eventuelle forekomst af ikketilladte stoffer eller værdier som omhandlet i bilag 1, afdeling 2, tabel 2 og 4, i denne forordning.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansøgning om tilladelse til at levere genvundet vand

Ansøgning om tilladelse til at producere, distribuere og oplagre genvundet vand

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Enhver levering af genvundet vand bestemt til en anvendelse som fastsat i bilag I, afsnit 1, er betinget af en tilladelse.

1.  Enhver produktion, distribution og oplagring af genvundet vand bestemt til en anvendelse som fastsat i bilag I, afsnit 1, er betinget af en tilladelse.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Operatøren skal indgive en ansøgning om tilladelse som omhandlet i stk. 1, eller om ændring af en eksisterende tilladelse, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor genvindingsanlægget drives eller påtænkes drevet.

2.  Operatøren af en genvindingsfacilitet skal indgive en ansøgning om tilladelse som omhandlet i stk. 1, eller om ændring af en eksisterende tilladelse, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor genvindingsfaciliteten drives eller påtænkes drevet.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en risikostyringsplan for genbrug af vand udarbejdet i henhold til artikel 5, stk. 2

a)  en risikostyringsplan for genbrug af vand udarbejdet i henhold til artikel 5, stk. -1

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  de seneste tilgængelige data, der viser, at spildevand er blevet renset i overensstemmelse med kravene i direktiv 1991/271/EØF i det spildevandsrensningsanlæg, hvorfra det vand, der skal genvindes, stammer

Begrundelse

Operatøren af genvindingsfaciliteten (som kan være en anden end operatøren af rensningsanlægget) bør demonstrere, at det vand, der skal genvindes, som der er søgt tilladelse for, er blevet renset på en måde, som er i overensstemmelse med de krav, der gælder for det byområde, der får leveret tjenesteydelse af det spildevandsrensningsanlæg, som vandet kommer fra. Denne type vand skal under alle omstændigheder gennemgå sekundær/tilsvarende eller skrappere rensning, hvis det rensningsanlæg, som vandet kommer fra, normalt ledes ud i følsomme områder.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en beskrivelse af, hvorledes operatøren af genvindingsanlægget opfylder mindstekravene til vandkvalitet og overvågning, jf. bilag I, afsnit 2

b)  en beskrivelse af, hvorledes operatøren af genvindingsfaciliteten ved overholdelsespunktet opfylder mindstekravene til vandkvalitet og overvågning, jf. bilag I, afsnit 2

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en beskrivelse af, hvorledes operatøren af genvindingsanlægget vil overholde de yderligere krav, der foreslås i risikostyringsplanen for genbrug af vand.

c)  en beskrivelse af, hvorledes operatøren af genvindingsfaciliteten ved overholdelsespunktet vil overholde de yderligere krav, der foreslås i risikostyringsplanen for genbrug af vand.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Operatøren af et system til distribution af genvundet vand skal indgive en ansøgning om tilladelse som omhandlet i stk. 1, eller om ændring af en eksisterende tilladelse, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor infrastrukturen til distribution af genvundet vand drives eller påtænkes drevet. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan operatøren af systemet til distribution af genvundet vand vil opfylde forpligtelserne i artikel 4a, stk. 1.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Operatøren af lagre af genvundet vand skal indgive en ansøgning om tilladelse som omhandlet i stk. 1, eller om ændring af en eksisterende tilladelse, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor infrastrukturen til oplagring af genvundet vand drives eller påtænkes drevet. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan operatøren af lagre af genvundet vand vil opfylde forpligtelserne i artikel 4a, stk. 2.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  andre relevante myndigheder i samme medlemsstat, navnlig vandmyndigheden, hvis den er en anden end den kompetente myndighed

a)  andre relevante myndigheder i samme medlemsstat, navnlig vand- og sundhedsmyndighederne, hvis de ikke er den kompetente myndighed

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den kompetente myndighed beslutter inden for tre måneder fra modtagelsen af den fuldstændige ansøgning jf. artikel 6, stk. 3, litra a), om tilladelsen skal udstedes. Hvis den kompetente myndighed har brug for mere tid på grund af ansøgningens kompleksitet, skal ansøgeren underrettes herom med angivelse af den forventede dato for udstedelse af tilladelsen samt en begrundelse for forlængelsen.

2.  Den kompetente myndighed behandler ansøgningen ved at benytte sig af passende videnskabelig bistand og beslutter inden for tre måneder fra modtagelsen af den fuldstændige ansøgning jf. artikel 6, stk. 2, 3, 3a og 3b, om tilladelsen skal udstedes eller nægtes. Hvis den kompetente myndighed har brug for mere tid på grund af ansøgningens kompleksitet, skal ansøgeren hurtigst muligt underrettes herom med angivelse af den forventede dato for udstedelse af eller afslag på tilladelsen samt en begrundelse for forlængelsen. Den kompetente myndighed træffer under alle omstændigheder en afgørelse senest seks måneder efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning jf. artikel 6, stk. 2, 3, 3a og 3b.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  alle andre betingelser, der er nødvendige for yderligere at afbøde eventuelle uacceptable risici for menneskers og dyrs sundhed eller miljøet.

c)  alle andre betingelser, der er nødvendige for yderligere at fjerne eventuelle uacceptable risici for menneskers og dyrs sundhed eller miljøet.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis betingelser svarende til dem, der er omhandlet i stk. 3, litra a)-c), ikke allerede indgår i den i artikel 5 omhandlede risikostyringsplan, ajourfører den kompetente myndighed planen snarest muligt.

Begrundelse

Hvis de supplerende krav ikke indgår i den af myndigheden udarbejdede forvaltningsplan, men er fastsat på tidspunktet for udstedelse af tilladelsen, skal myndigheden straks indføje dem i risikostyringsplanen.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den kompetente myndighed skal efterprøve, om det genvundne vand opfylder tilladelsens betingelser ved overholdelsespunktet. Overensstemmelseskontrollen skal udføres med følgende midler:

1.  Den kompetente myndighed skal efterprøve, om det genvundne vand opfylder betingelserne i de tilladelser, der udstedes i overensstemmelse med artikel 7. Overensstemmelseskontrollen skal udføres med følgende midler:

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I tilfælde af manglende overensstemmelse skal den kompetente myndighed pålægge operatøren af genvindingsanlægget at træffe de nødvendige foranstaltninger for straks at genoprette overensstemmelsen.

2.  I tilfælde af manglende overensstemmelse skal den kompetente myndighed pålægge operatøren af genvindingsfaciliteten, operatøren af systemet til distribution af genvundet vand eller operatøren af lagre af genvundet vand, alt efter hvad der er relevant, omgående at genoprette overensstemmelsen og straks at underrette de berørte slutbrugere.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis manglende overensstemmelse indebærer en væsentlig risiko for miljøet eller menneskers sundhed, skal operatøren af genvindingsanlægget straks suspendere yderligere forsyning med det genvundne vand, indtil den kompetente myndighed har fastslået, at overensstemmelsen er blevet genoprettet.

3.  Hvis den individuelle værdi af en parameter overstiger de mindstekrav til vandkvalitet, der er fastsat i bilag I, afsnit 2, litra a), skal operatøren af genvindingsfaciliteten straks suspendere yderligere forsyning med det genvundne vand. Den kompetente myndighed kan bestemme, at overensstemmelsen først er genoprettet, når den individuelle værdi af parameteren eller parametrene, som overstiger de relevante minimumskrav til vandkvaliteten, er blevet konstateret under den maksimalt tilladte værdi i mindst tre på hinanden følgende kontroller.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis der indtræffer en hændelse, der påvirker overensstemmelsen med tilladelsens betingelser, skal operatøren af genvindingsanlægget straks underrette den kompetente myndighed og den eller de slutbrugere, der eventuelt kan være berørt heraf, og stille de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere virkningerne af en sådan hændelse, til rådighed for myndighederne.

4.  Hvis der indtræffer en hændelse, der påvirker overensstemmelsen med tilladelsens betingelser, skal operatøren af genvindingsfaciliteten, operatøren af systemet til distribution af genvundet vand eller operatøren af lagre af genvundet vand, alt efter hvad der er relevant, straks underrette den kompetente myndighed og den eller de brugere, der eventuelt kan være berørt heraf, og stille de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere virkningerne af en sådan hændelse, til rådighed for myndighederne.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Efter udstedelsen af en tilladelse i overensstemmelse med artikel 7 skal den kompetente myndighed regelmæssigt verificere, at operatøren af genvindingsfaciliteten, operatøren af systemet til distribution af genvundet vand og operatøren af lagre af genvundet vand overholder de foranstaltninger, der er fastsat i risikostyringsplanen for genbrug af vand.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  I tilfælde af forurening af jord eller landbrugsprodukter med genvundet vand, som fører til sundheds- og miljøfarer, påhviler hæftelse og erstatning operatøren af den ansvarlige genvindingsfacilitet.

Begrundelse

Det er afgørende for at øge anvendelsen af genvundet vand, at vandleverandøren hæfter og er erstatningsansvarlig i tilfælde af uhensigtsmæssige genvindingsmetoder.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Oplysnings- og bevidstgørelseskampagner

 

Medlemsstaterne iværksætter oplysnings- og bevidstgørelseskampagner rettet mod potentielle slutbrugere, herunder borgere, om sikkert genbrug af vand og besparelser på vandressourcerne som følge af genbrug af vand.

 

Medlemsstaterne gennemfører desuden oplysningskampagner rettet mod landbrugere for at sikre, at de anvender genvundet vand til afgrøderne på den optimale måde og derved undgår eventuelle negative virkninger for sundheden eller miljøet af denne anvendelse.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af direktiv 2003/4/EF og 2007/2/EF sikrer medlemsstaterne, at der foreligger tilstrækkelige og ajourførte oplysninger online til offentligheden om genbrug af vand. Oplysningerne skal omfatte følgende:

1.  Med forbehold af direktiv 2003/4/EF og 2007/2/EF og artikel 9, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF sikrer medlemsstaterne, at der foreligger tilstrækkelige, ajourførte og tilgængelige oplysninger til offentligheden om genbrug af vand, online eller på andre lettilgængelige måder, som er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Oplysningerne skal omfatte følgende:

Begrundelse

De oplysninger, der er tilgængelige for offentligheden, skal være tilstrækkelige, ajourførte og tilgængelige, således at borgerne har mulighed for at blive fuldt informeret.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  procentdelen af genvundet vand, der anvendes, i forhold til den samlede mængde ferskvand, der anvendes til de formål, der er omfattet af denne forordning

Begrundelse

En af de oplysninger, som borgerne kan få adgang til, skal være det genvundne vand som procent af den samlede mængde ferskvand, der anvendes til de formål, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  procentdelen af det genvundne vand i den pågældende medlemsstat, der leveres i overensstemmelse med denne forordning, i forhold til den samlede mængde byspildevand, der kan renses

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 852/2004 om fastlæggelse af almindelige regler gældende for fødevarevirksomheder, som dækker produktion, forarbejdning, distribution og markedsføring af fødevarer til konsum, skal de kompetente myndigheder oplyse brugeren om maksimumsgrænsen for næringsstoffer i det leverede behørigt rensede spildevand, således at brugerne, herunder landbrugerne, kan sikre sig, at det overholder det indhold af næringsstoffer, der er fastsat i de relevante EU-regler.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge gennemførelsesbestemmelser for format og præsentation af de oplysninger, der skal fremlægges i henhold til stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15.

udgår

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  senest den ... [tre år efter denne forordnings ikrafttræden] oprette og offentliggøre, og derefter hvert sjette år ajourføre, et datasæt med oplysninger om resultatet af overensstemmelseskontrollen, jf. artikel 8, stk. 1, samt andre oplysninger, der skal gøres tilgængelige online for offentligheden i overensstemmelse med artikel 10

a)  senest den ... [fire år efter denne forordnings ikrafttræden] oprette og offentliggøre, og derefter hvert sjette år ajourføre, et datasæt med oplysninger om resultatet af overensstemmelseskontrollen, jf. artikel 8, stk. 1, samt andre oplysninger, der skal gøres tilgængelige online for offentligheden i overensstemmelse med artikel 10

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen foretager senest den ... [6 år efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato] en evaluering af denne forordning. Evalueringen skal som minimum bygge på følgende elementer:

1.  Kommissionen foretager senest den ... [fem år efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato] en evaluering af denne forordning. Evalueringen skal som minimum bygge på følgende elementer:

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  tidligere udførte forsøg, især vedrørende landbrugets anvendelse af slam fra rensningsanlæg og methaniseringsudledninger.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  den tiltagende forekomst af mikroforurenere og "nyfremkomne" stoffer i vand, der genbruges.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I forbindelse med den evaluering, der er omhandlet i stk. 1, vurderer Kommissionen muligheden for:

 

a)  at udvide denne forordnings anvendelsesområde til at omfatte genvundet vand, der er beregnet til yderligere specifikke anvendelser, herunder genbrug til industrielle formål

 

b)  at udvide kravene i denne forordning til at omfatte indirekte anvendelse af renset spildevand

 

c)  at fastsætte mindstekrav til kvaliteten af renset spildevand med henblik på genopfyldelse af grundvandsmagasiner.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Kommissionen lader, hvis det er relevant, den i stk. 1 omhandlede evaluering ledsage af et lovgivningsforslag.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 16

Artikel 16

Sanktioner

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den ... [tre år efter denne forordnings ikrafttræden] Kommissionen meddelelse om disse regler og foranstaltninger og underretter den om alle senere ændringer, der berører dem.

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den ... [fire år efter denne forordnings ikrafttræden] Kommissionen meddelelse om disse regler og foranstaltninger og underretter den om alle senere ændringer, der berører dem.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17

Artikel 17

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra ... [et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Den anvendes fra ... [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afsnit 1.  Anvendelser af genvundet vand som omhandlet i artikel 2

Afsnit 1  Anvendelser af genvundet vand som omhandlet i artikel 2

a)  Kunstvanding i landbruget

a)  Kunstvanding i landbruget

Kunstvanding i landbruget betyder vanding af følgende afgrøder:

Kunstvanding i landbruget betyder vanding af følgende afgrøder:

—  Fødevareafgrøder, der spises rå, dvs. afgrøder, der er beregnet til konsum i enten rå eller uforarbejdet tilstand

—  Fødevareafgrøder, der spises rå, dvs. afgrøder, der er beregnet til konsum i enten rå eller uforarbejdet tilstand

—  Forarbejdede fødevareafgrøder, dvs. afgrøder, der er beregnet til konsum, ikke i rå tilstand men efter en forarbejdningsproces (dvs. tilberedt eller industrielt forarbejdet)

—  Forarbejdede fødevareafgrøder, dvs. afgrøder, der er beregnet til konsum, ikke i rå tilstand men efter en forarbejdningsproces (dvs. tilberedt eller industrielt forarbejdet)

—  Nonfoodafgrøder, dvs. afgrøder, der ikke er beregnet til konsum (f.eks. afgrøder til foder og grovfoder, fiber, ornamental brug, frø, energi og græsplanter).

—  Nonfoodafgrøder, dvs. afgrøder, der ikke er beregnet til konsum (f.eks. afgrøder til foder og grovfoder, fiber, ornamental brug, frø, energi og græsplanter).

 

Uden at det berører den relevante EU-lovgivning på områderne miljø og sundhed, kan medlemsstaterne anvende genvundet vand til yderligere formål, f.eks. genbrug af vand til industrielle og miljømæssige formål og formål relateret til offentlig service.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.1.  Mindstekrav gældende for genvundet vand bestemt til kunstvanding i landbruget

2.1.  Mindstekrav gældende for genvundet vand beregnet til kunstvanding i landbruget

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – tabel 1

 

Kommissionens forslag

Mindste kvalitetsklasse for genvundet vand

Afgrødekategori

Vandingsmetode

A

Alle fødevareafgrøder, herunder rodfrugter, der spises rå, og fødevareafgrøder, hvor den spiselige del er i direkte kontakt med genvundet vand

Alle vandingsmetoder

B

Fødevareafgrøder, der spises rå, og hvor den spiselige del vokser over jorden uden direkte kontakt med genvundet vand, forarbejdede fødevareafgrøder og nonfoodafgrøder, herunder foderafgrøder til mælke- eller kødproducerende dyr

Alle vandingsmetoder

C

Kun drypvanding*

D

Industri-, energi- og frøafgrøder

Alle vandingsmetoder

________________

(*) Drypvanding (også kaldet vanding ved overrisling) er et mikro-vandingssystem, som kan tilføre vanddråber eller små vandstrømme til planterne; vand drypper ned på jorden eller tilføres direkte under jordoverfladen ved meget lave hastigheder (2-20 liter i timen) fra et system med plastrør med lille diameter forsynet med udløb, der kaldes dyser eller dryppere.

Ændringsforslag

Mindste kvalitetsklasse for genvundet vand

Afgrødekategori

Vandingsmetode

A

Alle fødevareafgrøder, herunder rodfrugter, der spises rå, og fødevareafgrøder, hvor den spiselige del er i direkte kontakt med genvundet vand

Alle vandingsmetoder

B

Fødevareafgrøder, der spises rå, og hvor den spiselige del vokser over jorden uden direkte kontakt med genvundet vand, forarbejdede fødevareafgrøder og nonfoodafgrøder, herunder foderafgrøder til mælke- eller kødproducerende dyr

Alle vandingsmetoder

C

Kun vandingsmetoder, som ikke medfører direkte kontakt mellem afgrøden og det genvundne vand. Eksempelvis drypvanding*.

D

Industri-, energi- og frøafgrøder

Alle vandingsmetoder

________________

(*) Drypvanding (også kaldet vanding ved overrisling) er et mikro-vandingssystem, som kan tilføre vanddråber eller små vandstrømme til planterne; vand drypper ned på jorden eller tilføres direkte under jordoverfladen ved meget lave hastigheder (2-20 liter i timen) fra et system med plastrør med lille diameter forsynet med udløb, der kaldes dyser eller dryppere.

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at give mulighed for mere innovation inden for vandingsmetoder, som er mere effektive.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – litra a – tabel 2

 

Kommissionens forslag

Kvalitetsklasse for genvundet vand

Indikativt teknologisk mål

Kvalitetskrav

 

 

 

E. coli (cfu/100 ml)

BOD5 (mg/l)

TSS (mg/l)

Turbiditet (NTU)

Andet

A

Sekundær behandling, filtrering og desinfektion

≤10 eller under detektionsgrænsen

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: < 1 000 cfu/l, hvor der er risiko for aerosoltåger i drivhuse | intestinale nematoder (æg fra indvoldsorm) ≤1 æg/l til vanding af græsarealer eller foderafgrøder

B

Sekundær behandling og desinfektion

≤100

i henhold til Rådets direktiv 91/271/EØF1 (bilag 1, tabel 1)

i henhold til direktiv 91/271/EØF (bilag 1, tabel 1)

-

C

Sekundær behandling og desinfektion

≤1 000

-

D

Sekundær behandling og desinfektion

≤10 000

-

______________________

1 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).

 

Ændringsforslag

Kvalitetsklasse for genvundet vand

Indikativ korrekt rensning

Grænseværdi

 

 

 

E. coli (cfu/100 ml)

BOD5 (mg/l)

TSS (mg/l)

Turbiditet (NTU)

Andet

A

Sekundær behandling, filtrering og desinfektion

≤10 eller under detektionsgrænsen

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: < 1 000 cfu/l, hvor der er risiko for aerosoltåger i drivhuse | intestinale nematoder (æg fra indvoldsorm) ≤1 æg/l til vanding af græsarealer eller foderafgrøder | Salmonella: ikke til stede

B

Sekundær behandling og desinfektion

≤100

i henhold til Rådets direktiv 91/271/EØF1 (bilag 1, tabel 1)

i henhold til direktiv 91/271/EØF (bilag 1, tabel 1)

-

C

Sekundær behandling og desinfektion

≤1 000

-

D

Sekundær behandling og desinfektion

≤10 000

-

______________________

1 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – litra a – nr. 1 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  De anførte værdier for E. coli, Legionella spp og intestinale nematoder er opfyldt i 90 % eller mere af prøverne. Ingen af værdierne i prøverne må overskride den maksimale afvigelsestærskel på 1 logaritmeenhed for den anførte værdi for E. coli og Legionella og 100 % af den anførte værdi for intestinale nematoder.

-  De anførte værdier for E. coli, Legionella spp og intestinale nematoder er opfyldt i 90 % eller mere af prøverne. Ingen af de maksimale værdier i prøverne må overskride den maksimale afvigelsestærskel på 1 logaritmeenhed for den anførte værdi for E. coli og Legionella og 100 % af den anførte værdi for intestinale nematoder. Kravet om at sikre, at der ikke er salmonella til stede, gælder for 100 % af prøverne.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte maksimale grænseværdier for de referenceparametre, over hvilke operatøren af genvindingsanlægget skal suspendere forsyningen med genvundet vand.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – litra a – nr. 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  De anførte værdier for BOD5, TSS og turbiditet i klasse A er opfyldt i 90 % eller mere af prøverne. Ingen af værdierne i prøverne må overskride den maksimale afvigelsestærskel på 100 % af den anførte værdi.

-  De anførte værdier for BOD5, TSS og turbiditet i klasse A er opfyldt i 90 % eller mere af prøverne. Ingen af de maksimale værdier i prøverne må overskride den maksimale afvigelsestærskel på 100 % af den anførte værdi.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte maksimale grænseværdier for de referenceparametre, over hvilke operatøren af genvindingsanlægget skal suspendere forsyningen med genvundet vand.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – litra b – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Operatører af genvindingsanlæg skal udføre rutinemæssig overvågning med henblik på at kontrollere, at det genvundne vand opfylder mindstekravene til vandkvaliteten, sådan som fastsat i pkt. a). Den rutinemæssige overvågning skal indgå i kontrolprocedurerne i systemet til genbrug af vand.

Operatører af genvindingsfaciliteter skal udføre rutinemæssig overvågning med henblik på at kontrollere, at det genvundne vand opfylder mindstekravene til vandkvaliteten, sådan som fastsat i pkt. a). Den rutinemæssige overvågning skal indgå i kontrolprocedurerne i vandgenbrugsprojektet.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – litra b – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De prøver, der skal bruges til at verificere overensstemmelse med de mikrobiologiske parametre på overholdelsespunktet, skal tages i overensstemmelse med standard EN ISO 19458.

Begrundelse

Dette ændringsforslag indsætter den samme ISO-standard som i drikkevandsdirektivet for udtagning af prøver af mikrobiologiske parametre med henblik på verifikation.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – litra b – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Valideringsovervågningen skal udføres, før genvindingsanlægget tages i brug, efter opgradering af udstyr, og når nyt udstyr eller nye processer tilføjes.

Valideringsovervågningen skal udføres, før genvindingsfaciliteten tages i brug, efter opgradering af udstyr, og når nyt udstyr eller nye processer tilføjes, og hver gang, der tildeles en ny tilladelse, eller en eksisterende tilladelse ændres.

Begrundelse

Valideringsovervågning af et genvindingsanlæg skal også finde sted, når som helst der udstedes en ny tilladelse, eller en eksisterende tilladelse ændres.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – litra b – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Valideringsovervågning skal udføres for den strengeste af kvalitetsklasserne for genvundet vand, klasse A, for at vurdere, at mål med hensyn til performance (log10- reduktion) overholdes. Valideringsovervågning indebærer overvågning af indikatormikroorganismer associeret med hver gruppe af patogener (bakterier, virus og protozoer). De udvalgte indikatormikroorganismer er E. coli for patogene bakterier, F-specifikke colifager, somatiske colifager eller colifager for patogene vira og clostridium perfringens-sporer eller sporedannende sulfatreducerende bakterier for protozoer. Mål med hensyn til performance (log10 -reduktion) for valideringsovervågningen for de valgte indikatormikroorganismer er anført i tabel 4 og skal være opfyldt ved genvindingsanlæggets udløb (overholdelsespunkt) under hensyntagen til koncentrationerne i det rå spildevand, der løber ind i byspildevandsrensningsanlægget.

Valideringsovervågning skal udføres for den strengeste af kvalitetsklasserne for genvundet vand, klasse A, for at vurdere, at mål med hensyn til performance (log10- reduktion) overholdes. Valideringsovervågning indebærer overvågning af indikatormikroorganismer associeret med hver gruppe af patogener (bakterier, virus og protozoer). De udvalgte indikatormikroorganismer er E. coli for patogene bakterier, F-specifikke colifager, somatiske colifager eller colifager for patogene vira og clostridium perfringens-sporer eller sporedannende sulfatreducerende bakterier for protozoer. Mål med hensyn til performance (log10 -reduktion) for valideringsovervågningen for de valgte indikatormikroorganismer er anført i tabel 4 og skal være opfyldt ved genvindingsfacilitetens udløb under hensyntagen til koncentrationerne i det rå spildevand, der løber ind i byspildevandsrensningsanlægget. Mindst 90 % af valideringsprøverne skal nå eller overstige performancemålene.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – litra b – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis en biologisk indikator ikke er til stede i så stort et omfang i råt spildevand, at log10-reduktionen kan opnås, betyder fraværet af en sådan biologisk indikator i udløbet, at valideringskravene er opfyldt. Opfyldelsen af overensstemmelsesmålet kan fastslås ved analytisk kontrol, ved tilføjelse af den performance, der tillægges de individuelle stadier af rensningen på baggrund af videnskabelig dokumentation for standardiserede og veletablerede processer, såsom offentliggjorte data fra testrapporter, casestudier osv., eller som er testet i laboratoriet under kontrollerede forhold med henblik på innovativ vandrensning.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – litra b – tabel 4 – fodnote 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(*)  Referencepatogenerne campylobacter, rotavirus og cryptosporidium kan ligeledes anvendes med henblik på valideringsovervågning i stedet for de foreslåede indikatormikroorganismer. I så fald bør følgende log10 reduktionsmål med hensyn til performance anvendes: Campylobacter (≥ 5,0), rotavirus (≥ 6,0) og cryptosporidium (≥ 5,0).

(*)  Referencepatogenerne campylobacter, rotavirus og cryptosporidium kan ligeledes anvendes med henblik på valideringsovervågning i stedet for de foreslåede indikatormikroorganismer. I så fald bør følgende log10 reduktionsmål med hensyn til performance anvendes: Campylobacter (≥ 5,0), rotavirus (≥ 6,0) og cryptosporidium (≥ 5,0). Den nationale sundhedsmyndighed kan fastsætte yderligere indikatorer i forbindelse med den konkrete sag, når der er dokumentation for et behov for at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – litra b – tabel 4 – fodnote 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(**) Colifager i alt er valgt som den mest passende indikator for vira. Hvis analyse af det samlede antal colifager ikke er mulig, skal mindst en af dem (F-specifikke eller somatiske colifager) analyseres.

(**) Colifager i alt er valgt som den mest passende indikator for vira. Hvis analyse af det samlede antal colifager ikke er mulig, skal mindst en af dem (F-specifikke eller somatiske colifager) analyseres. Hvis det samlede antal colifager ikke er til stede i et tilstrækkeligt stort omfang i råt spildevandsudløb, kan opfyldelsen af performancemålet fastslås ved analytisk kontrol, ved tilføjelse af den performance, der tillægges de individuelle stadier af rensningen på baggrund af videnskabelig dokumentation for standardiserede og veletablerede processer, såsom offentliggjorte data fra testrapporter, casestudier osv., eller som er testet i laboratoriet under kontrollerede forhold med henblik på innovativ vandrensning.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – litra b – tabel 4 – fodnote 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(***) Clostridium perfringens-sporer er valgt som den mest passende indikator for protozoer. Sporedannende sulfatreducerende bakterier er et alternativ, hvis koncentrationen af clostridium perfringens-sporer ikke tillader at validere den påkrævede log10-reduktion.

(***) Clostridium perfringens-sporer er valgt som den mest passende indikator for protozoer. Sporedannende sulfatreducerende bakterier er et alternativ, hvis koncentrationen af clostridium perfringens-sporer ikke tillader at validere den påkrævede log10-reduktion. Hvis Clostridium perfringens ikke er til stede i et tilstrækkeligt stort omfang i råt spildevandsudløb, kan opfyldelsen af performancemålet fastslås ved tilføjelse af den performance, der tillægges de individuelle stadier af rensningen på baggrund af videnskabelig dokumentation for standardiserede og veletablerede processer, såsom offentliggjorte data fra testrapporter, casestudier osv., eller som er testet i laboratoriet under kontrollerede forhold med henblik på innovativ vandrensning.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 2 – nr. 2.1 – litra b – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Analysemetoder til overvågning skal valideres og dokumenteres af operatøren i overensstemmelse med EN ISO/IEC-17025 eller andre nationale eller internationale standarder, der sikrer en tilsvarende kvalitet.

Analysemetoder til overvågning skal valideres og dokumenteres af operatøren i overensstemmelse med EN ISO/IEC-17025 eller andre nationale eller internationale standarder, der sikrer en tilsvarende kvalitet. Operatøren af genvindingsanlægget skal sikre, at de laboratorier, der er udvalgt til valideringsovervågningen, gennemfører kvalitetsstyringspraksis i overensstemmelse med standard ISO/IEC 17025.

Begrundelse

Dette ændringsforslag indsætter den samme ISO-standard som i drikkevandsdirektivet for de laboratorier, der udvælges til at foretage valideringsovervågningen.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Bilag II – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vigtige risikostyringsopgaver

a)  Vigtige risikostyringsopgaver

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Bilag II – nr. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Foretag en gennemførlighedsanalyse af den planlagte genvindingsfacilitet, der som minimum tager hensyn til facilitetens udviklingsomkostninger i forhold til den regionale efterspørgsel efter genvundet vand, de potentielle slutbrugere og facilitetens krav til renset spildevand, og vurder kvaliteten af det rensede spildevand, der kommer ind i faciliteten.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Udpeg de miljøer, befolkninger og enkeltpersoner, der risikerer direkte eller indirekte eksponering for de påviste potentielle farer under hensyntagen til specifikke miljøfaktorer såsom lokal hydrogeologi, topografi, jordbundstype og økologi samt faktorer relateret til typen af afgrøder og landbrugspraksis. Eventuelle irreversible eller langsigtede negative virkninger af vandrensningsoperationen skal også overvejes.

3.  Udpeg de miljøer, befolkninger og enkeltpersoner, der risikerer direkte eller indirekte eksponering for de påviste potentielle farer under hensyntagen til specifikke miljøfaktorer såsom lokal hydrogeologi, topografi, jordbundstype og økologi samt faktorer relateret til typen af afgrøder og landbrugspraksis. Vurderingen af sundhedsrisikoen, herunder karakterisering af faren, forholdet mellem dosis og virkning, vurdering af eksponeringen og karakterisering af risikoen, skal tages i betragtning på alle stadier af systemet til genbrug af vand. Eventuelle irreversible eller langsigtede negative miljø- eller sundhedsmæssige virkninger, herunder de potentielle negative virkninger på de økologiske vandstrømninger, af vandrensningsoperationen, såsom distribution, oplagring og anvendelse, skal også overvejes.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Gennemfør en risikovurdering, der omfatter både miljørisici og risici for menneskers og dyrs sundhed under hensyntagen til arten af de påviste potentielle farer, de udpegede miljøer, befolkninger og enkeltpersoner, der risikerer eksponering for disse farer og alvorligheden af farernes mulige virkninger, samt al relevant EU-lovgivning og national lovgivning samt vejledningsdokumenter og mindstekrav i forbindelse med sikkerhed for fødevarer, foder og arbejdstagere. Videnskabelig usikkerhed vedrørende risikokarakterisering skal behandles i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.

4.  Gennemfør en risikovurdering, der omfatter både miljørisici og risici for menneskers og dyrs sundhed under hensyntagen til arten af de påviste potentielle farer, de udpegede miljøer, befolkninger og enkeltpersoner, der risikerer eksponering for disse farer og alvorligheden af farernes mulige virkninger, samt al relevant EU-lovgivning og national lovgivning samt vejledningsdokumenter og mindstekrav i forbindelse med sikkerhed for fødevarer, foder og arbejdstagere og miljørelaterede mål. Der kan anvendes kvalitative undersøgelser i forbindelse med risikovurderingen. Videnskabelig usikkerhed vedrørende risikokarakterisering skal behandles i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 4 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  bekræftelse af farernes art, herunder, hvor det er relevant, forholdet mellem dosis og virkning

i.  bekræftelse af farernes art, herunder, hvor det er relevant, forholdet mellem dosis og virkning i samarbejde med sundhedsmyndighederne

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Bilag II – afdeling 4 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Følgende krav og forpligtelser skal som minimum inddrages i risikovurderingen:

Følgende krav og forpligtelser skal som minimum overholdes i risikovurderingen:

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Bilag II – litra b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b)  betingelser, der vedrører de supplerende krav

(Indsættes før punkt 5).

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis det er nødvendigt og hensigtsmæssigt for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed, specificeres krav til vandkvalitet og overvågning, som er supplerende og/eller strengere end dem, der er angivet i bilag I.

5.  Hvis det er nødvendigt og hensigtsmæssigt for at sikre passende beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed, specificeres krav til vandkvalitet og overvågning, som er supplerende og/eller strengere end dem, der er angivet i bilag I.

Afhængigt af resultatet af den risikovurdering, der er omhandlet i punkt 4, kan sådanne yderligere krav navnlig vedrøre:

Sådanne yderligere krav kan navnlig vedrøre:

a)  tungmetaller

a)  tungmetaller

b)  pesticider

b)  pesticider

c)  biprodukter fra desinfektion

c)  biprodukter fra desinfektion

d)  lægemidler

d)  lægemidler

 

da)  forekomst af mikroplast

e)  andre stoffer, der giver anledning til bekymring

e)  andre forurenere, der har vist sig at være signifikante i forbindelse med miljø- og folkesundhedsanalyser udført på lokalt plan

f)  antimikrobiel resistens.

f)  antimikrobiel resistens.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c)  forebyggende foranstaltninger

(Indsættes før punkt 6).

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Sørg for, at genvindingsfaciliteten er udstyret med en alternativ metode til udledning af det rensede spildevand, der ikke genbruges.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a.  Sørg for, at infrastrukturen til distribution af genvundet vand er separat og konstrueret på en sådan måde, at der ikke er risiko for forurening af forsynings- og distributionssystemet til drikkevand.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 9 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9b.  Sørg for, at infrastrukturen til distribution af genvundet vand er behørigt mærket, og at den, hvis den er konstrueret med åbne regnvejrsbassiner, i tilfredsstillende grad er udstyret med tilstrækkeligt synlig skiltning, herunder hvor spildevand blandes med vand af anden oprindelse.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 9 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9c.  Sørg for, at der etableres koordineringsmekanismer mellem forskellige aktører for at garantere sikker produktion og anvendelse af genvundet vand.

(1)

  Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.

(2)

  Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.


BEGRUNDELSE

Baggrund

Den voksende globale konkurrence om vandressourcer udgør en voksende risiko for økonomien, lokalsamfundene og de økosystemer, som de er afhængige af. F.eks. var den globale vandindvinding i 2017 på ca. 6 000 kubikmeter i alt, og det anslås, at den kan stige til ca. 8 700 kubikmeter i 2050 og nå op på næsten 12 700 kubikmeter i 2100.

Denne fortsatte stigning i efterspørgslen kombineret med virkningerne af klimaændringer og den deraf følgende stigning i gennemsnitstemperaturerne er en advarsel om muligheden for, at antallet af områder, der er udsat for vandknaphed, kan stige.

Spørgsmålet om forsvarlig og effektiv forvaltning af vandressourcerne, som med rette i stigende grad anerkendes som et værdifuldt og begrænset gode, bliver stadig mere presserende.

Europa er ikke et tørt kontinent, men vandkilder udgør i dag et problem for mindst halvdelen af EU's befolkning.

Europas geografi og klima betyder, at der er forskel på vandfordelingen i EU, hvilket er blevet mere alvorligt som følge af menneskelig aktivitet. I Sydeuropa har udviklingen af turismen f.eks. ført til en stigning i efterspørgslen efter vand og dermed skabt ørkendannelse og indtrængning af saltvand i grundvandsmagasiner i forskellige ferskvandsområder. Studier gennemført af Det Europæiske Miljøagentur viser, at hvis man tager indekset for vand i betragtning, befinder lande som Cypern, Bulgarien, Belgien, Spanien, Italien og Malta sig på nuværende tidspunkt på en ratio på 20 % eller derover. Dette indebærer et alvorligt pres på vandreserverne. Selv om vandknapheden er mere kritisk i Syden, kan problemet ikke begrænses til kun at omfatte disse områder: Som Europa-Kommissionen har fremhævet, har næsten alle medlemsstater siden 1976 oplevet perioder med tørke, og mange oplever i øjeblikket hyppige problemer med vandknaphed samt overdreven udnyttelse af grundvandsmagasiner.

Vandmangel vedrører mindst 11 % af EU's befolkning og 17 % af EU's territorium. Siden 1980 er antallet af tørkeperioder i Europa steget, og der er sket en forværring af disse episoder, hvilket har medført en anslået omkostning på 100 mia. EUR i løbet af de sidste tredive år.

Tørken i sommeren 2017 har endnu en gang illustreret omfanget af de økonomiske tab. Alene den italienske landbrugssektor anslog tabet til 2 milliarder euro. Denne tendens forventes at fortsætte: Vandknaphed er ikke længere begrænset til nogle få områder i Europa, men giver allerede nu anledning til bekymring i hele EU.

Det er derfor af største betydning, at der findes passende løsninger på EU-plan til at beskytte vandet for at bevare en høj trivselsgrad for borgerne og bevare miljøet.

Baggrunden for forslaget:

Europa-Kommissionen har allerede i sin meddelelse fra 2012 om planen for beskyttelse af Europas vandressourcer peget på genbrug af byspildevand som en af de alternative foranstaltninger til vandforsyning med lav miljømæssig indvirkning, der kan afhjælpe vandknapheden.

EU-lovgivningen, og mere specifikt vandrammedirektivet (2000/60/EF), nævner genbrug af byspildevand som en yderligere foranstaltning med henblik på en effektiv forvaltning af vandressourcerne.

Fordelene ved denne aktivitet udnyttes imidlertid endnu ikke fuldt ud på grund af manglen på en klar lovgivning og specifikke regler.

Ifølge oplysninger fra Europa-Kommissionen udgør det samlede potentiale for genanvendelse af vand i 2025 ca. 6,6 mia. m³ sammenlignet med de nuværende 1,1 mia. m³ om året. Dette vil kræve en investering på under 700 mio. EUR og gøre det muligt at genanvende mere end 50 % af den samlede mængde vand, der teoretisk er til rådighed til vanding, fra rensningsanlæg i EU og undgå, at mere end 5 % af den direkte udvinding kommer fra vandområder og grundvand.

Formålet med Kommissionens forslag er at nå disse mål ved at indføre harmoniserede regler på EU-plan for at sikre, at en række krav i medlemsstaterne ikke påvirker de lige konkurrencevilkår og skaber hindringer for et velfungerende indre marked.

Kommissionens forslag er begrænset til genanvendelse af vand, der anvendes til kunstvanding i landbruget, da landbruget er en af de største vandbrugere. Forslaget har også til formål at sikre, at genvundet spildevand er sikkert, således at borgerne og miljøet beskyttes.

Ordføreren støtter behovet for en forordning om indførelse af harmoniserede EU-kriterier for genbrug af byspildevand. Derfor er hun af den opfattelse, at forslaget er et nyttigt redskab til at garantere sikkerheden og øge udbredelsen af genvindingsaktiviteter.

Ordføreren mener dog, at det er nødvendigt at foretage nogle ændringer for at gøre lovgivningen klarere, navnlig med hensyn til definitioner, roller og ansvarsområder for de forskellige involverede aktører og de vigtigste risikostyringsaktiviteter. Ordføreren mener også, at det er vigtigt at udvide denne forordnings anvendelsesområde til også at omfatte civile og miljømæssige anvendelser, så fordelene ved genbrug af vand kan udvides.

Det er nødvendigt mere præcist at definere forskellene mellem "renset" vand, dvs. vand der er renset korrekt, som krævet i direktiv 91/271/EØF, og genvundet vand, der er omfattet af denne forordning.

Det er nødvendigt at definere de vigtigste aktører, der er involveret i genvindingsaktiviteter for byspildevand. Foruden operatøren af rensningsanlægget, operatøren af genvindingsanlægget og slutbrugeren defineres og reguleres derfor også rollen for operatøren af distributionssystemet.

Ordføreren støtter kravet om en risikostyringsplan, men finder, at denne opgave bør koordineres af den kompetente myndighed, som kan sikre en mere nøjagtig og uafhængig vurdering af hele vandforsyningskæden. De forskellige aktørers minimumsopgaver er anført i bilag II.

For så vidt angår mindstekravene til kvaliteten af det genvundne vand, er ordføreren enig i de parametre, som Kommissionen havde foreslået på grundlag af Det Fælles Forskningscenters undersøgelse, men mener, at det er nødvendigt at tilføje en "salmonellaparameter" for at garantere en endnu større fødevaresikkerhed for borgerne.

Det er vigtigt ikke at begrænse de mulige anvendelser udelukkende til kunstvanding i landbruget, men at udvide dem, således som det allerede er tilfældet i flere medlemsstater, til at omfatte civile formål (vanding af grønne områder eller golfbaner) og til miljøformål (bekæmpelse af saltvandsindstrømning eller vedligeholdelse af et minimum af økologiske vandstrømme). Med henblik herpå mener ordføreren, at disse anvendelser bør falde ind under parametrene for den strengeste klasse, dvs. klasse A. Ordføreren har besluttet ikke at fastsætte harmoniserede parametre for genbrug til industrielle formål, men mener, at denne form for genbrug bør fremmes og reguleres på nationalt plan på grundlag af enkeltsager.

Ordføreren finder det desuden afgørende at sætte fokus på behovet for bevidstgørelsesforanstaltninger, som skal fremhæve vandressourcebesparelserne ved genbrug af byspildevand og kontrolsystemet, der sikrer, at det genvundne vand er sundt.

Endelig beklager ordføreren, at Kommissionens forslag til harmoniserede regler for genopfyldning af grundvandsmagasinet ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forslaget. Derfor opfordrer hun til, at der i revisionen, som skal finde sted inden fem år, bør være mulighed for at fremsætte et forslag til retsakt på dette område. Kommissionen anmodes desuden om at undersøge behovet for en særlig forordning om indirekte genbrug.


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (5.12.2018)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Ordfører for udtalelse: Marijana Petir

KORT BEGRUNDELSE

Ifølge de fem IPCC-rapporter(1), der er blevet offentliggjort i perioden mellem 1983 og 2012, har hvert af de tre seneste årtier på globalt plan været varmere end noget tidligere årti siden 1850'erne. Perioden fra 1983 til 2012 er sandsynligvis den varmeste 30-årige periode i de sidste 1400 år. De seneste klimaændringer har i høj grad påvirket landbruget og økonomien, og det anslås, at virkningerne af klimaændringerne over de sidste tredive år væsentligt har øget hyppigheden og intensiteten af tørkeperioder og den skade, de forårsager på miljøet og økonomien. I perioden 1976 til 2006 steg antallet af områder og personer, der var ramt af tørke, med næsten 20 %, og de samlede omkostninger i forbindelse med tørke beløb sig til 100 milliarder EUR (Europa-Kommissionen, 2012). Hvis vi tager hensyn til det forhold, at europæisk landbrug anvender ca. en fjerdedel af den samlede mængde indvundet ferskvand til kunstvanding, mens det i Syd- og Sydøsteuropa er ca. 60 % — og i nogle vandområder op til 80 % — af den samlede mængde indvundet ferskvand, der anvendes til kunstvanding, er det en prioritet at bevare vandressourcerne og finde alternative metoder til at levere vand til kunstvanding i landbruget.

I overensstemmelse med vedtaget lovgivning og vedtagne EU-politikker som f.eks. vandrammedirektivet(2) og EU-handlingsplanen for den cirkulære økonomi(3) er der ved at blive åbnet mulighed for at regulere genanvendelsen af vand fra kommunale spildevandsrensningssystemer til kunstvanding i landbruget med henblik på at kunne kompensere for potentielle og reelle underskud af denne vigtige ressource i rette tid.

På baggrund af forsigtighedsprincippet og de bedste globale erfaringer samt de begrænsninger og henstillinger, der er udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen(4), har Kommissionen fremsat et forslag til en forordning, der fastsætter standarder, procedurer og foranstaltninger for genbrug af vand fra kommunale spildevandsanlæg på EU-plan.

Da Kommissionen ikke har foretaget specifikke undersøgelser af de risici, der er forbundet med genbrug af vand i landbruget, anvender lovgivningsforslaget de bedste erfaringer fra tredjelande (USA, New Zealand og Australien) samt fra medlemsstater, der allerede anvender genvundet vand i landbruget. Da forordningen kun finder anvendelse på operatører, der har til hensigt at behandle og markedsføre genvundet vand fra kommunale rensningsanlæg, mener jeg, at de foreslåede minimumskrav til de foreslåede nøgleindikatorer er passende, og at metoden og proceduren for at tillade levering af genvundet vand er hensigtsmæssig til at sikre det ønskede niveau af offentlig sikkerhed — både for landbrugerne og forbrugerne. Forslaget vil gøre det muligt for de kompetente myndigheder under den administrative procedure for godkendelse af leveringstilladelser for genvundet vand at anvende strengere regler end dem, der er fastsat i denne forordning, samt at ændre betingelserne for godkendelse af tilladelser, hvis det er nødvendigt.

Samtidig bør de lovgivningsmæssige rammer og omkostningerne ved at gennemføre denne forordning ikke afholde operatører fra at tilpasse spildevandsbehandlingsanlæg til genbrug af spildevand i landbruget. Derfor bør uberettigede byrder eller omkostninger for operatører undgås. Det er nødvendigt at sikre, at den lovgivningsmæssige ramme for udarbejdelsen af risikostyringsplaner anvendes ensartet i hele Unionen, og at alle medlemsstater forstår og anvender de foreslåede krav til risikovurdering på en ensartet måde.

I betragtning af den foreslåede nye lovgivnings betydning for og mulige indvirkning på den aktuelle situation på området bør fristen for denne forordnings ikrafttræden og fristen for at bringe behandlingsanlæggene i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen forlænges fra et år, som oprindeligt foreslået, til to år fra datoen for offentliggørelsen af forordningen i Den Europæiske Unions Tidende.

Som medlemmer af Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ønsker vi at sikre offentlig sikkerhed og tillid til fødevarers og landbrugsprodukters sundhed og høje kvalitet, samtidig med at vi sikrer tilstrækkelig ferskvand til europæisk landbrug — navnlig i de sydlige og østlige dele af Unionen — til kunstvanding.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  Vand er ikke en almindelig handelsvare, men et nedarvet, fælles gode, som skal beskyttes, forsvares og behandles som sådant.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Unionens vandressourcer er i stigende grad under pres, hvilket fører til vandknaphed og kvalitetsforringelse. Navnlig klimaændringer og tørke bidrager betydeligt til den belastning af tilgængeligheden af ferskvand, der forårsages af byudvikling og landbrug.

(1)  Unionens vandressourcer er i stigende grad under pres, hvilket fører til vandknaphed og kvalitetsforringelse. Navnlig klimaændringer, uforudsigelige vejrmønstre og tørke bidrager betydeligt til den belastning af tilgængeligheden og forsyningen af ferskvand, der forårsages af byudvikling og landbrugsmetoder.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 a)  I øjeblikket er anvendelsen af løsninger til genbrug af vand begrænset sammenlignet med deres potentiale, som stadig i høj grad er uudnyttet.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 b)  Det er nødvendigt at tilskynde til effektiv brug af ressourcer og reducere presset på vandmiljøet, især vandknaphed, ved at fremme udviklingen af sikkert genbrug af behandlet spildevand.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  Europas vandressourcer er i stigende grad under pres, hvilket fører til vandknaphed og kvalitetsforringelse. Pres fra klimaændringer, tørke og byudvikling udsætter ferskvandsforsyningerne for en betydelig belastning. I denne sammenhæng bør Europas evne til at reagere på de stigende risici for vandressourcerne styrkes ved i højere grad at genbruge behandlet spildevand.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Unionens evne til at reagere på det stigende pres på vandressourcerne kan forbedres ved i mere udstrakt grad at genbruge behandlet spildevand. I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF15 nævnes genbrug af vand som en af de supplerende foranstaltninger, medlemsstaterne kan vælge at anvende for at nå direktivets målsætninger om god kvalitativ og kvantitativ vandtilstand for overfladevand og grundvand. Ifølge Rådets direktiv 91/271/EØF16 skal renset spildevand genanvendes, når dette er hensigtsmæssigt.

(2)  Unionens evne til at reagere på det stigende pres på vandressourcerne kan forbedres ved i mere udstrakt grad at genbruge behandlet spildevand. I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF15 nævnes genbrug af vand som en af de supplerende foranstaltninger, medlemsstaterne kan vælge at anvende for at nå direktivets målsætninger om god kvalitativ og kvantitativ vandtilstand for overfladevand og grundvand, idet dette har stor betydning for mennesker og økosystemet. Ifølge Rådets direktiv 91/271/EØF16 skal renset spildevand genanvendes, når dette er hensigtsmæssigt.

_________________

 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

16 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).

16 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Miljøindvirkningen og den energi, som kræves for at indvinde og transportere ferskvand, er betydelig.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "En plan for at beskytte Europas vandressourcer” pegede på genbrug af vand til kunstvanding eller industriformål som en alternativ vandforsyningsmulighed, der kræver Unionens opmærksomhed.

(3)  Meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "En plan for at beskytte Europas vandressourcer”17 pegede på genbrug af vand til kunstvanding eller industriformål som en alternativ vandforsyningsmulighed, der kræver Unionens opmærksomhed med henblik på bæredygtig udvikling, beskyttelse af befolkningen og tilfredsstillelse af fremtidige generationers behov.

_________________

_________________

17 COM (2012) 673

17 COM (2012) 673

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Europa-Parlamentet minder i sin beslutning af 9. oktober 2008 om indsatsen mod vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union1a om, at der bør foretrækkes en efterspørgselsstyret tilgang i forbindelse med vandressourceforvaltning, at Unionen bør vælge en helhedstilgang til forvaltningen af vandressourcer og kombinere foranstaltninger til efterspørgselsstyring, foranstaltninger til optimering af eksisterende ressourcer inden for vandcyklussen og foranstaltninger til skabelse af nye ressourcer, og at der i forbindelse med denne tilgang også må tages miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn.

 

__________________

 

1a 2008/2074(INI)

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Genbrug af tilstrækkeligt behandlet spildevand, for eksempel fra rensningsanlæg til byspildevand eller industrianlæg, anses for at have en lavere miljøpåvirkning end andre alternative vandforsyningsmetoder som vandoverførsler eller afsaltning, men genbrug af den art finder kun sted i begrænset omfang i Unionen. Dette skyldes til dels, at Unionen ikke har fælles miljø- eller sundhedsstandarder for genbrug af vand og, navnlig for landbrugsprodukters vedkommende, de potentielle hindringer for den frie bevægelighed for sådanne produkter, der er vandet med genvundet vand.

(6)  Genbrug af tilstrækkeligt behandlet spildevand, for eksempel fra rensningsanlæg til byspildevand eller industrianlæg, anses for at have en lavere miljøpåvirkning end andre alternative vandforsyningsmetoder som vandoverførsler eller afsaltning, men genbrug af den art finder kun sted i begrænset omfang i Unionen. Dette synes at skyldes til dels de betydelige omkostninger ved systemerne til genbrug af spildevand, samt at Unionen ikke har fælles miljø- eller sundhedsstandarder for genbrug af vand og, navnlig for landbrugsprodukters vedkommende, de potentielle sundheds- og miljørisici og de potentielle hindringer for den frie bevægelighed for sådanne produkter, der er vandet med genvundet vand. Samtidig bør der tages højde for, at vandingsinfrastrukturen i nogle medlemsstater er utilstrækkelig eller ikkeeksisterende.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Hvis det skal blive muligt at sikre effektivt genbrug af ressourcerne af byspildevand, forudsætter det en erkendelse af, at ikke alle typer af genanvendt vand kan anvendes til alle afgrøder. Derfor er det nødvendigt at oplære landbrugerne, så de anvender det genanvendte vand optimalt i forhold til afgrøderne, således at kvaliteten af det herved anvendte vand ikke har nogen implikationer for den offentlige sundhed.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Sundhedsstandarder i forbindelse med fødevarehygiejne for landbrugsprodukter, der er vandet med genvundet vand, kan kun opnås, hvis kvalitetskravene til genvundet vand bestemt til kunstvanding i landbruget ikke afviger væsentligt mellem medlemsstaterne. Harmonisering af kravene vil også bidrage til et velfungerende indre marked for sådanne produkter. Derfor bør der indføres minimumsharmonisering ved at fastsætte mindstekrav til vandkvalitet og overvågning. Disse mindstekrav bør bestå af minimumsparametre for genvundet vand og andre strengere eller yderligere kvalitetskrav, der om nødvendigt pålægges af kompetente myndigheder sammen med eventuelle relevante forebyggende foranstaltninger. For at strengere eller supplerende krav til vandkvaliteten kan udpeges, bør operatører af genvindingsanlæg udføre vigtige risikostyringsopgaver. Parametrene er baseret på den tekniske rapport fra Kommissionens Fælles Forskningscenter og afspejler de internationale standarder for genbrug af vand.

(7)  Ækvivalente sundhedsstandarder i forbindelse med fødevarehygiejne for landbrugsprodukter, der er vandet med genvundet vand, kan kun opnås i hele Unionen, hvis kvalitetskravene til genvundet vand bestemt til kunstvanding i landbruget ikke afviger væsentligt mellem medlemsstaterne. Harmonisering af kravene vil også bidrage til et velfungerende indre marked for sådanne produkter. Derfor bør der indføres minimumsharmonisering ved at fastsætte mindstekrav til vandkvalitet og overvågning med mulighed for, at medlemsstater går videre og indfører højere standarder, og risici bør vurderes ud fra lokalitetsspecifikke forhold, navnlig miljøet. Disse mindstekrav bør bestå af minimumsparametre for genvundet vand og andre strengere eller yderligere kvalitetskrav, der om nødvendigt pålægges af kompetente myndigheder sammen med eventuelle relevante forebyggende foranstaltninger. For at strengere eller supplerende krav til vandkvaliteten kan udpeges, bør operatører af genvindingsdelanlæg udføre vigtige risikostyringsopgaver. Parametrene er baseret på den tekniske rapport fra Kommissionens Fælles Forskningscenter og afspejler de internationale standarder for genbrug af vand.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Der bør indføres krav om minimumskvalitet, inklusive mikrobiologiske og fysisk-kemiske parametre, tilknyttede grænseværdier og kontrolhyppighed, for kunstvanding i landbruget.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Kravene til kvaliteten af vand til vanding bør tage højde for den videnskabelige udvikling, navnlig for så vidt angår kontroller for mikroforurenende stoffer og "nyfremkomne" stoffer, så der garanteres en sikker anvendelse af vandet, og miljøet og menneskers sundhed beskyttes.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Risikostyring bør omfatte afdækning og styring af risici på en proaktiv måde og inkorporere begrebet produktion af genvundet vand af en kvalitet, der kræves til bestemte anvendelser. Risikovurderingen bør baseres på vigtige risikostyringsopgaver og bør afdække eventuelle yderligere vandkvalitetskrav, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af miljøet samt menneskers og dyrs sundhed.

(9)  Risikostyring bør omfatte afdækning og styring af risici på en proaktiv måde og inkorporere begrebet produktion af genvundet vand af en kvalitet, der kræves til bestemte anvendelser. Risikovurderingen bør baseres på vigtige risikostyringsopgaver og bør afdække eventuelle yderligere vandkvalitetskrav, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af miljøet samt menneskers og dyrs sundhed, navnlig vedrørende anvendelsen af renset spildevand på landbrugsjord, der benyttes til fødevareproduktion.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For effektivt at beskytte miljøet og menneskers sundhed bør operatører af genvindingsanlæg være hovedansvarlige for kvaliteten af det genvundne vand. Med henblik på overensstemmelse med mindstekravene og eventuelle supplerende krav, der fastsættes af den kompetente myndighed, bør operatører af genvindingsanlæg overvåge kvaliteten af det genvundne vand. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte mindstekravene til overvågning, hyppigheden af den rutinemæssige overvågning og tidspunktet samt mål for performance med hensyn til validering af overensstemmelseskontrollen. Visse krav til rutinemæssig overvågning er fastsat i overensstemmelse med direktiv 91/271/EØF.

(10)  For effektivt at beskytte miljøet, menneskers sundhed og jordkvaliteten er operatører af genvindingsdelanlæg og de kompetente myndigheder hovedansvarlige for kvaliteten af det genvundne vand. Med henblik på over for brugerne og navnlig landbrugerne at sikre en vandkvalitet i henhold til de fastsatte parametre bør operatører af genvindingsdelanlæg overvåge kvaliteten af det genvundne vand i overensstemmelse med mindstekravene og eventuelle supplerende krav, der fastsættes af den kompetente myndighed. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte mindstekravene til overvågning, hyppigheden af den rutinemæssige overvågning og tidspunktet samt mål for performance med hensyn til validering af overensstemmelseskontrollen. Visse krav til rutinemæssig overvågning er fastsat i overensstemmelse med direktiv 91/271/EØF.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Det er nødvendigt at garantere en sikker anvendelse af genvundet vand og derved fremme genbrug af vand på EU-plan og øge offentlighedens tillid til dette. Forsyning med genvundet vand til bestemte anvendelser bør derfor kun være mulig på grundlag af en tilladelse, der udstedes af medlemsstaternes kompetente myndigheder. For at sikre en harmoniseret tilgang på EU-plan, sporbarhed og gennemsigtighed bør de materielle regler for denne tilladelse fastsættes på EU-plan. De nærmere procedurer for udstedelse af tilladelser bør dog fastsættes af medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør kunne udstede tilladelser gennem anvendelse af eksisterende procedurer, der tilpasses for at tage højde for de krav, som indføres ved denne forordning.

(11)  Det er nødvendigt og vigtigt at garantere økonomisk pålidelighed og sikkerhed gennem en sikker og ufarlig anvendelse af genvundet vand og derved fremme udviklingen af genbrug af vand på EU-plan, tilskynde de europæiske landbrugsproducenter dertil og øge offentlighedens tillid til dette. Forsyning med genvundet vand til bestemte anvendelser bør derfor kun være mulig på grundlag af en tilladelse, der udstedes af medlemsstaternes kompetente myndigheder. For at sikre en harmoniseret tilgang på EU-plan, sporbarhed og gennemsigtighed bør de materielle regler for denne tilladelse fastsættes på EU-plan. De nærmere procedurer for udstedelse af tilladelser bør dog fastsættes af medlemsstaterne, hvis kompetente myndigheder selv har ansvaret for at vurdere de risici, som er forbundet med det genvundne vand. Medlemsstaterne bør kunne udstede tilladelser gennem anvendelse af eksisterende procedurer, der tilpasses for at tage højde for de krav, som indføres ved denne forordning.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Hvis der er behov for distribution af det genvundne vand, bør dette finde sted på grundlag af en tilladelse. Hvis alle krav er opfyldt, skal medlemsstatens kompetente myndighed give en tilladelse, der bør indeholde alle de nødvendige betingelser og foranstaltninger, der er fastlagt i risikovurderingen med henblik på en sikker distribution af genvundet vand til slutbrugeren.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 er der fastsat generelle regler for ledere af fødevarevirksomheder, og de omfatter produktion, forarbejdning, distribution og markedsføring af fødevarer til konsum. Forordningen omhandler fødevarers sundhedskvalitet, og ifølge et af dens hovedprincipper påhviler det primære ansvar for fødevaresikkerheden fødevarevirksomhedslederne. Samme forordning er også genstand for en detaljeret vejledning, idet meddelelsen fra Kommissionen "Vejledning om imødegåelse af mikrobiologiske risici i friske frugter og grøntsager i primærproduktionen gennem god hygiejne" (2017/C 163/01) er særligt relevant. Målene for genvundet vands performance som fastsat ved denne forordning udelukker ikke fødevarevirksomhedsledere fra at opnå den vandkvalitet, som er påkrævet for at bringe sig i overensstemmelse med forordning nr. 852/2004, ved på et efterfølgende stadie at anvende flere vandbehandlingsmuligheder alene eller kombineret med andre ikke-behandlingsalternativer.

(13)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 er der fastsat generelle regler for ledere af fødevarevirksomheder, og de omfatter produktion, forarbejdning, distribution og markedsføring af fødevarer til konsum. Forordningen omhandler fødevarers sundhedskvalitet, og ifølge et af dens hovedprincipper påhviler det primære ansvar for fødevaresikkerheden fødevarevirksomhedslederne. Samme forordning er også genstand for en detaljeret vejledning, idet meddelelsen fra Kommissionen "Vejledning om imødegåelse af mikrobiologiske risici i friske frugter og grøntsager i primærproduktionen gennem god hygiejne" (2017/C 163/01) er særligt relevant. Målene for genvundet vands performance som fastsat ved denne forordning udelukker ikke fødevarevirksomhedsledere fra at opnå den vandkvalitet, som er påkrævet for at bringe sig i overensstemmelse med forordning nr. 852/2004. Med forbehold af landbrugerens ansvar for kvaliteten af sine produkter bør de kompetente myndigheder have ansvaret for at vurdere de risici og farer, som er forbundet med anvendelsen af genvundet vand.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at fremme tilliden til genbrug af vand bør oplysninger gøres tilgængelig for offentligheden. Ved at stille oplysninger om genbrug af vand til rådighed bør der sikres øget gennemsigtighed og sporbarhed, og dette kan også være af særlig interesse for andre relevante myndigheder, for hvem det specifikke genbrug af vand har konsekvenser.

(14)  Hvis Unionens mål om tilbageholdenhed i ressourceanvendelsen skal indfries, er fremme af ansvarsbevidstheden blandt forbrugerne ligeledes af stor betydning. Det vil for det første være nødvendigt at foretage en gennemgang af de praksisser, der omfatter anvendelse af naturressourcer, med henblik på at opnå besparelser. For at fremme tilliden til genbrug af vand og sikre forbrugeraccept af denne bæredygtige praksis bør oplysninger gøres tilgængelige for offentligheden og ledsages af et system for belønning af og incitamenter for brugerne. Ved at stille oplysninger om genbrug af vand til rådighed bør der sikres øget gennemsigtighed og sporbarhed, og dette kan også være af særlig interesse for andre relevante myndigheder, for hvem det specifikke genbrug af vand har konsekvenser.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Det er nødvendigt at sikre økonomisk støtte til dækning af de "samlede omkostninger" ved systemet til produktion, distribution og sikker anvendelse af genvundet vand.

Begrundelse

De samlede omkostninger omfatter: anlægning, drift og vedligeholdelse af produktionsanlægget og/eller distributionsnettet og den kvalitative overvågning med henblik på risikostyringen og opnåelse af tilladelsen.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  Kvaliteten og omfanget af overvågning, vurdering og oplysning bør især styrkes i de områder, der er miljømæssigt belastet af stærkt forurenende industri- og landbrugsaktiviteter, og som i strid med europæisk lovgivning er bagud med hensyn til opførelsen af kloaknet og anlæg til indsamling og rensning af spildevand.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at tilpasse de eksisterende mindstekrav og vigtige risikostyringsopgaver til videnskabelige og tekniske fremskridt bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringen af mindstekravene og de vigtigste risikostyringsopgaver. For at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljø og menneskers sundhed bør Kommissionen endvidere kunne vedtage delegerede retsakter, der supplerer vigtige risikostyringsopgaver ved at fastsætte tekniske specifikationer. Det er særligt vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under dens forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(16)  For at tilpasse de eksisterende mindstekrav og vigtige risikostyringsopgaver til videnskabelige og tekniske fremskridt bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringen af mindstekravene og de vigtigste risikostyringsopgaver uden at gå på kompromis med mulighederne for genbrug af tilstrækkeligt behandlet spildevand. For at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljø og menneskers sundhed bør Kommissionen endvidere kunne vedtage delegerede retsakter, der supplerer vigtige risikostyringsopgaver ved at fastsætte tekniske specifikationer. Det er særligt vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under dens forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

_________________

_________________

37 OJ L 123, 12.5.2016, p. 1.

37 OJ L 123, 12.5.2016, p. 1.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  De kompetente myndigheder bør kontrollere, at det genvundne vand er i overensstemmelse med de betingelser, som er fastsat i tilladelsen. I tilfælde af manglende overensstemmelse bør de kræve, at operatører af genvindingsanlæg træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse. Operatørerne af genvindingsanlæg bør straks suspendere enhver forsyning med det genvundne vand, hvis manglende overensstemmelse medfører en væsentlig risiko for miljøet eller for menneskers sundhed.

(18)  For at reducere disse risici skal det rensede spildevand, der bruges på landbrugsjord til fødevareproduktion, være af høj standard. De kompetente myndigheder bør kontrollere, at det genvundne vand er i overensstemmelse med de betingelser, som er fastsat i tilladelsen. I tilfælde af manglende overensstemmelse bør de kræve, at operatører af genvindingsdelanlæg træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse. Operatørerne af genvindingsdelanlæg bør straks suspendere enhver forsyning med det genvundne vand, hvis manglende overensstemmelse medfører en væsentlig risiko for miljøet eller for menneskers sundhed. De kompetente myndigheder bør arbejde tæt sammen med landbrugerne for at lette genbrug af genvundet vand.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Med henblik på i størst muligt omfang at udvikle og fremme en praksis med genbrug af tilstrækkeligt behandlet spildevand er det nødvendigt, at EU støtter forskning og udvikling på området via programmet Horisont Europa for at garantere en reel udvikling for pålideligheden af tilstrækkeligt behandlet spildevand og bæredygtige metoder for anvendelsen.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25b)  Disse bestemmelser har til formål at fremme en bæredygtig anvendelse af vand. I denne forbindelse bør Kommissionen forpligte sig til at anvende EU's programmer, herunder LIFE-programmet, for at støtte de lokale initiativer til genbrug af tilstrækkeligt behandlet spildevand.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Formålet med denne forordning er at garantere, at genvundet vand er sikkert til den påtænkte anvendelse, og derved sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, håndtering af vandknaphed og den resulterende belastning af vandressourcer på en koordineret måde i hele Unionen og dermed også bidrage til et velfungerende indre marked.

2.  Formålet med denne forordning er at garantere, at genvundet vand er sikkert til den påtænkte anvendelse, og derved sikre det højest mulige beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, håndtering af vandknaphed og den resulterende belastning af vandressourcer på en koordineret måde i hele Unionen og dermed også bidrage til et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Denne forordning bør tilskynde brugere af store mængder vand, herunder landbrugere, til at udvikle bæredygtige vandforbrugspraksisser med henblik på at spare på vandet.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Formålet med denne forordning bør være at skabe mulighed for at udbrede vandanvendelsesløsninger, der kan imødegå forhold relateret til klimaændringer.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  "genvundet vand": byspildevand, der er blevet renset i overensstemmelse med kravene i direktiv 91/271/EØF, og som er resultatet af yderligere rensning i et genvindingsanlæg

5.  "genvundet vand": byspildevand, der er blevet renset i overensstemmelse med kravene i direktiv 91/271/EØF, og som er resultatet af yderligere rensning i et genvindingsdelanlæg

 

(Ændringen af begrebet "genvindingsanlæg" til "genvindingsdelanlæg" gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, indføjes ændringer alle relevante steder).

Begrundelse

Det er nødvendigt, at forskellige betydninger af termerne "anlæg" og "delanlæg" harmonerer med EU's miljølovgivning. Et anlæg til genvinding af vand kan være en del af et vandrensningsanlæg og være drevet af en særskilt operatør.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  "genvindingsanlæg": et byspildevandsrensningsanlæg eller et andet anlæg, der renser byspildevand yderligere i overensstemmelse med kravene i direktiv 91/271/EØF med henblik på fremstilling af vand, der er egnet til brug som fastsat i afsnit 1 i bilag I til denne forordning

6.  "genvindingsdelanlæg": et byspildevandsrensningsanlæg eller en anden facilitet, der renser byspildevand yderligere i overensstemmelse med kravene i direktiv 91/271/EØF med henblik på fremstilling af genvundet vand, der er egnet til brug som fastsat i afsnit 1 i bilag I til denne forordning

 

(Ændringen af begrebet "genvindingsanlæg" til "genvindingsdelanlæg" gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, indføjes ændringer alle relevante steder).

Begrundelse

Det er nødvendigt, at forskellige betydninger af termerne "anlæg" og "delanlæg" harmonerer med EU's miljølovgivning. Et anlæg til genvinding af vand kan være en del af et vandrensningsanlæg og være drevet af en særskilt operatør.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  "operatør af genvindingsanlæg": en fysisk eller juridisk person, der driver eller kontrollerer et genvindingsanlæg

7.  "operatør af genvindingsdelanlæg": en fysisk eller juridisk person, der driver eller kontrollerer et genvindingsdelanlæg

 

(Ændringen af begrebet "genvindingsanlæg" til "genvindingsdelanlæg" gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, indføjes ændringer alle relevante steder).

Begrundelse

Det er nødvendigt, at forskellige betydninger af termerne "anlæg" og "delanlæg" harmonerer med EU's miljølovgivning. Et anlæg til genvinding af vand kan være en del af et vandrensningsanlæg og være drevet af en særskilt operatør.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a.  "overholdelsespunkt": genvindingsdelanlæggets udløbspunkt

Begrundelse

Termen "overholdelsespunkt" bør defineres under "Definitioner", jf. definitionen i artikel 4.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11b.  "mikroforurenende stof": uønsket stof, der kan spores i miljøet i meget lav koncentration som defineret i bilag VIII i direktiv 2000/60/EF

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11 c.  "distributør af genvundet vand": en fysisk eller juridisk person, der distribuerer genvundet vand eller forvalter distributionsnettet

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forpligtelser for operatører af genvindingsanlæg med hensyn til vandkvalitet

Forpligtelser for operatører af genvindingsdelanlæg med hensyn til vandkvalitet

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Operatørerne af genvindingsanlæg skal sikre, at genvundet vand beregnet til en bestemt anvendelse som fastsat i bilag I, afsnit 1, skal overholde følgende ved genvindingsanlæggets udløbspunkt (overholdelsespunkt):

1.  Operatørerne af genvindingsdelanlæg skal sikre, at genvundet vand beregnet til en bestemt anvendelse som fastsat i bilag I, afsnit 1, skal overholde følgende:

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med de foreslåede definitioner.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  eventuelle yderligere krav til vandkvaliteten fastsat af den kompetente myndighed i den relevante udstedelse af tilladelse i henhold til artikel 7, stk. 3, litra b) og c).

b)  eventuelle yderligere velbegrundede krav til vandkvaliteten fastsat af den kompetente myndighed i den relevante udstedelse af tilladelse i henhold til artikel 7, stk. 3, litra b) og c).

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at sikre overholdelse af kravene og betingelserne i henhold til stk. 1 skal operatøren af genvindingsanlægget overvåge vandkvaliteten i overensstemmelse med følgende:

2.  For at sikre overholdelse af kravene og betingelserne i henhold til stk. 1 skal den berørte operatør af genvindingsdelanlægget overvåge vandkvaliteten i overensstemmelse med følgende:

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Operatøren af genvindingsdelanlægget har ikke længere ansvaret for vandets kvalitet, når det har passeret overholdelsespunktet, idet ansvaret da overgår til næste aktør i vandgenbrugskæden.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på produktion og levering af genvundet vand gennemfører operatøren af genvindingsanlægget risikostyringen i samråd med følgende aktører:

1.  Med henblik på produktion og levering af genvundet vand gennemfører operatøren af genvindingsdelanlægget risikostyringen i samråd med følgende aktører:

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  operatøren af det byspildevandsrensningsanlægget eller -anlæggene, der forsyner genvindingsanlægget med vand, hvis operatøren er en anden end operatøren af genvindingsanlægget

a)  operatøren af byspildevandsrensningsanlægget eller -anlæggene, der forsyner genvindingsdelanlægget med vand, hvis operatøren er en anden end operatøren af genvindingsdelanlægget

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  distributør(er) af genvundet vand

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  enhver anden part, der anses for relevant af operatøren af genvindingsanlægget.

c)  enhver anden part, der anses for relevant af operatøren af genvindingsdelanlægget.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Operatøren af genvindingsanlægget skal udarbejde en risikostyringsplan for genbrug af vand baseret på vigtige risikostyringsopgaver som fastsat i bilag II. Risikostyringsplanen for genbrug af vand skal foreslå alle yderligere krav ud over dem, der er specificeret i bilag I, der er nødvendige for yderligere at afbøde eventuelle risici, og skal blandt andet påvise farer og risici og udpege tilstrækkelige forebyggende foranstaltninger.

2.  Operatøren af det pågældende genvindingsdelanlæg skal udarbejde en risikostyringsplan for genbrug af vand baseret på de centrale risikostyringsopgaver som fastsat i bilag II, for hvilke vedkommende er ansvarlig.

 

Risikostyringsplanen for genbrug af vand skal foreslå alle yderligere krav ud over dem, der er specificeret i bilag I, der er nødvendige for yderligere at afbøde eventuelle risici, og skal blandt andet påvise farer og risici og udpege tilstrækkelige forebyggende foranstaltninger.

 

Operatøren af genvindingsdelanlægget oplyser slutbrugeren derom, så snart der er indsamlet tilstrækkelige oplysninger.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Hvis den afgrødetype, der skal vandes, er beregnet til flere typer afsætning og svarer til flere forskellige kategorier af vandkvalitet, skal operatøren af genvindingsdelanlægget levere vand i den højeste kvalitetskategori blandt de forskellige relevante kategorier til landbrugeren.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Nationale vandmyndigheder organiserer sammen med Kommissionen specialuddannelse og informationsmøder for personale i det nationale agentur, som skal være ansvarligt for at bedømme ansøgninger om tilladelse fra operatører. Alternativt udarbejder Kommissionen oplysningsbrochurer og eventuelt onlineindhold angående regler og krav vedrørende minimumsstandarder for genbrug af vand og formidler dette til de nationale myndigheder.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Distribution af det genvundne vand

 

1. Enhver distribution af genvundet vand bestemt til en anvendelse som fastsat i bilag I, afsnit 1, er betinget af en tilladelse.

 

2. Den kompetente myndighed træffer inden for tre måneder fra modtagelse af ansøgningen afgørelse om udstedelse af tilladelse.

 

3. Tilladelsen skal indeholde alle de nødvendige betingelser og foranstaltninger for en sikker distribution af genvundet vand til den slutbruger, der er etableret i forbindelse med den risikovurdering, der er foretaget i henhold til artikel 6.

 

4. Tilladelsen skal revideres regelmæssigt, dog mindst hvert femte år, og ændres om nødvendigt.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den kompetente myndighed skal efterprøve, om det genvundne vand opfylder tilladelsens betingelser ved overholdelsespunktet. Overensstemmelseskontrollen skal udføres med følgende midler:

1.  Før udstedelse af en tilladelse skal den kompetente myndighed efterprøve, om det genvundne vand opfylder tilladelsens betingelser ved overholdelsespunktet. Overensstemmelseskontrollen skal udføres med følgende midler:

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I tilfælde af manglende overensstemmelse skal den kompetente myndighed pålægge operatøren af genvindingsanlægget at træffe de nødvendige foranstaltninger for straks at genoprette overensstemmelsen.

2.  I tilfælde af manglende overensstemmelse, der konstateres efter udstedelsen af en tilladelse, skal den kompetente myndighed pålægge operatøren af genvindingsdelanlægget at standse leveringen af genvundet vand, indtil der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at bringe driften i overensstemmelse med lovkravene, og underrette de distributører af genvundet vand og slutbrugere, der kan blive berørt af situationen.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis manglende overensstemmelse indebærer en væsentlig risiko for miljøet eller menneskers sundhed, skal operatøren af genvindingsanlægget straks suspendere yderligere forsyning med det genvundne vand, indtil den kompetente myndighed har fastslået, at overensstemmelsen er blevet genoprettet.

3.  Hvis manglende overensstemmelse indebærer en væsentlig risiko for miljøet eller menneskers sundhed, skal operatøren af genvindingsdelanlægget straks suspendere yderligere forsyning med det genvundne vand, indtil den kompetente myndighed har fastslået, at overensstemmelsen er blevet genoprettet.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis der indtræffer en hændelse, der påvirker overensstemmelsen med tilladelsens betingelser, skal operatøren af genvindingsanlægget straks underrette den kompetente myndighed og den eller de slutbrugere, der eventuelt kan være berørt heraf, og stille de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere virkningerne af en sådan hændelse, til rådighed for myndighederne.

4.  Hvis der indtræffer en hændelse, der påvirker overensstemmelsen med tilladelsens betingelser, skal operatøren af genvindingsdelanlægget straks underrette den kompetente myndighed og alle distributører af genindvundet vand samt slutbrugere og stille de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere virkningerne af en sådan hændelse, til rådighed for myndighederne.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 852/2004 om fastlæggelse af almindelige regler gældende for fødevarevirksomheder, som dækker produktion, forarbejdning, distribution og markedsføring af fødevarer til konsum, skal de kompetente myndigheder oplyse brugeren om maksimumsgrænsen for næringsstoffer i det leverede behørigt behandlede spildevand, så landbrugerne kan sikre sig, at de overholder det indhold af næringsstoffer, som er fastsat i de relevante EU-regler.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen forpligter sig til en gang hvert tiende år, eller når situationen kræver det, at undersøge minimumsstandarderne for det genvundne vands kvalitet på baggrund af undersøgelser udført i EU og ikke i tredjelande.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  om tidligere udførte forsøg, især vedrørende landbrugets anvendelse af slam fra rensningsanlæg og methaniseringsudledninger.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  udviklingen i forekomsten af mikroforurenende stoffer og nye stoffer i vand, der genbruges.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra ... [et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Den anvendes fra ... [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Begrundelse

I betragtning af antallet af tilpasninger, der kræves for, at eksisterende anlæg overholder forordningen – forbedring af det eksisterende udstyr, ændring af driften og kontrollen og først og fremmest gennemførelse af risikovurdering, fastlæggelse af risikostyringsplan og tildeling af ansvarsområder – bør den foreslåede tid på ét år forlænges til mindst to år for at sikre overholdelse.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Beskriv systemet til genbrug af vand fra spildevandets indløb i byspildevandsrensningsanlægget til brugsstedet, herunder kilderne til spildevand, behandlingstrinnene og teknologierne i genvindingsanlægget, forsynings- og oplagringsinfrastrukturen, den tilsigtede anvendelse, anvendelsesstedet og mængden af genvundet vand, der skal leveres. Formålet med denne opgave er at give en detaljeret beskrivelse af det samlede system til genbrug af vand.

1.  Beskriv systemet til genbrug af vand fra spildevandets indløb i byspildevandsrensningsanlægget til brugsstedet, herunder kilderne til spildevand, behandlingstrinnene og teknologierne i genvindingsdelanlægget, forsynings-, distributions og oplagringsinfrastrukturen, den tilsigtede anvendelse, anvendelsesstedet og mængden af genvundet vand, der skal leveres. Formålet med denne opgave er at give en detaljeret beskrivelse af det samlede system til genbrug af vand.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 4 – punkt 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  bekræftelse af farernes art, herunder, hvor det er relevant, forholdet mellem dosis og virkning

i.  bekræftelse af farernes art, herunder, hvor det er relevant, forholdet mellem dosis og virkning i samarbejde med sundhedsmyndighederne

Begrundelse

Forholdet mellem dosis og virkning og risikovurderingsundersøgelser kræver visse færdigheder, viden og data, som sundhedsmyndighederne i medlemsstaterne kan tilbyde.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 4 – punkt 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  vurdering af risici for dyrs sundhed

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 4 – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forpligtelsen til at opfylde kravene til beskyttede områder til indvinding af drikkevand i Rådets direktiv 98/83/EF40

b)  forpligtelsen til at opfylde kravene til beskyttede områder til indvinding af drikkevand i Rådets direktiv 98/83/EF40, herunder med hensyn til hormoner, lægemidler og mikroplast

__________________

__________________

40 Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32).

40 Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32).

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 4 – punkt 3 – litra ma (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ma)  kravene til forebyggelse af forurening eller sundhedsvirkninger, der skyldes hormonforstyrrende stoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/20091a

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 5 – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  pesticider

b)  pesticider, herunder hormonforstyrrende stoffer

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 5 – punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  lægemidler

d)  lægemidler og hormoner

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 5 – punkt 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  andre stoffer, der giver anledning til bekymring

e)  andre stoffer, der giver anledning til bekymring, såsom mikroplast

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 6 – tabel 1 – række 2 – kolonne 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Svin må ikke udsættes for foder, der er vandet med genvundet vand, medmindre der findes tilstrækkelige data til at indikere, at risikoen i det givne tilfælde kan styres.

Dyr, der indgår i fødevareproduktion, må ikke udsættes for foder, der er vandet med genvundet vand, medmindre der findes tilstrækkelige data til at indikere, at risikoen i det givne tilfælde kan styres.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 6 – tabel 1 – række 3 – kolonne 2 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– Udelukkelse af lakterende malkekvæg fra græsgange, indtil græsset er tørt.

– Udelukkelse af lakterende malkekvæg fra græsgange, indtil fem dage efter seneste kunstvanding.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 8 – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det anbefales, at operatøren af genvindingsanlægget opretter og vedligeholder et kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende.

Det anbefales, at operatøren af genvindingsdelanlægget opretter og vedligeholder et kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Mindstekrav til genbrug af vand

Referencer

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

2.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Marijana Petir

4.7.2018

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

3

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

28

+

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Femte vurderingsrapport fra Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer [kerneforfatterteam, R.K. Pachauri og L.A. Meyer (red.)]. IPCC, Genève, Schweiz

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf

(2)

COM(2015) 614.

(3)

Direktiv 2000/60/EF, EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

(4)

WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater in Agriculture (WHO, 2006a)


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Mindstekrav til genbrug af vand

Referencer

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Dato for høring af EP

28.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

2.7.2018

ITRE

2.7.2018

REGI

2.7.2018

AGRI

2.7.2018

 

PECH

2.7.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

REGI

20.6.2018

PECH

20.6.2018

Ordførere

Dato for valg

Simona Bonafè

29.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

25.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Olle Ludvigsson

Dato for indgivelse

29.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

53

+

ALDE :

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh

GUE/NGL :

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D:

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

1

-

ECR:

Arne Gericke

4

0

ECR:

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 7. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik