Διαδικασία : 2018/0169(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0044/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0044/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0071

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 518kWORD 198k
29.1.2019
PE 628.362v02-00 A8-0044/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Simona Bonafè

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0337),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0220/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 6ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α8-0044/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι υδατικοί πόροι της Ένωσης υφίστανται ολοένα μεγαλύτερη πίεση, γεγονός που οδηγεί σε λειψυδρία και ποιοτική υποβάθμιση. Ειδικότερα, η κλιματική αλλαγή και η ξηρασία συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό της διαθεσιμότητας γλυκών υδάτων λόγω της αστικής ανάπτυξης και της γεωργίας.

(1)  Οι υδατικοί πόροι της Ένωσης υφίστανται ολοένα μεγαλύτερη πίεση, γεγονός που οδηγεί σε λειψυδρία και ποιοτική υποβάθμιση. Ειδικότερα, η κλιματική αλλαγή, οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και η ξηρασία συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό της διαθεσιμότητας γλυκών υδάτων λόγω της αστικής ανάπτυξης και της γεωργίας

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η ικανότητα της Ένωσης να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω της ευρύτερης επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων. Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 αναφέρει την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ως ένα από τα συμπληρωματικά μέτρα που τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της οδηγίας σχετικά με την καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου16 ορίζει ότι τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, όποτε είναι σκόπιμο.

(2)  Η ικανότητα της Ένωσης να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω της ευρύτερης επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων, ώστε να περιοριστεί η άντληση των υδατικών συστημάτων και των υπόγειων υδάτων, να μειωθούν οι επιπτώσεις των απορρίψεων επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στα υδατικά συστήματα και να προωθηθεί η εξοικονόμηση νερού μέσω της πολλαπλής χρήσης των αστικών λυμάτων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 αναφέρει την επαναχρησιμοποίηση του νερού, σε συνδυασμό με την προώθηση της χρήσης τεχνολογιών αποδοτικής χρήσης των υδάτων στη βιομηχανία και τις τεχνικές άρδευσης με βάση την εξοικονόμηση νερού, ως ένα από τα συμπληρωματικά μέτρα που τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της οδηγίας σχετικά με την καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου16 ορίζει ότι τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, όποτε είναι σκόπιμο.

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

15 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

15 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

16 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).

16 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα σε πολλές περιοχές είναι η παλαιότητα και η κακή κατάσταση των υποδομών διανομής επεξεργασμένων αστικών λυμάτων, που έχουν ως αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες αυτών των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και τη επακόλουθη σπατάλη των χρημάτων που επενδύονται σε αυτήν την επεξεργασία. Η αναβάθμιση όλων των εν λόγω δικτύων αγωγών θα πρέπει συνεπώς να αποτελέσει προτεραιότητα.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης»17 επισημαίνεται ότι η επαναχρησιμοποίηση του νερού για άρδευση ή στη βιομηχανία άρδευσης αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή σχετικά με την υδροδότηση, η οποία απαιτεί την προσοχή της ΕΕ.

(3)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης»17 επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας ενός μέσου για τη ρύθμιση σε επίπεδο Ένωσης των προτύπων για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, με στόχο την άρση των εμποδίων στην ευρεία χρήση μιας τέτοιας εναλλακτικής επιλογής υδροδότησης που μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της λειψυδρίας και στη μείωση της τρωτότητας των συστημάτων εφοδιασμού.

___________________

___________________

17 COM(2012) 673.

17 COM(2012) 673.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  H ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»18 καθορίζει την ιεράρχηση των μέτρων που θα πρέπει να εξετάσουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη λειψυδρία και την ξηρασία. Επισημαίνει ότι στις περιοχές όπου έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα σε συνάρτηση με την ιεράρχηση των δυνατών λύσεων, καθώς και εκεί όπου η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά υδάτινων πόρων, το ενδεχόμενο δημιουργίας πρόσθετων υποδομών υδροδότησης μπορεί, υπό ορισμένες περιστάσεις και εφόσον έχει συνεκτιμηθεί η σχέση κόστους-οφέλους, να αντιμετωπιστεί ως εναλλακτική προσέγγιση στον μετριασμό των επιπτώσεων των σοβαρών φαινομένων ξηρασίας.

(4)  H ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»18 καθορίζει την ιεράρχηση των μέτρων που θα πρέπει να εξετάσουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη λειψυδρία και την ξηρασία. Για τον ίδιο σκοπό, θα ήταν σκόπιμο να ενσωματωθεί στην οδηγία 2000/60/ΕΚ μια δεσμευτική ιεράρχηση των μέτρων για την ορθή διαχείριση των υδάτων. Επισημαίνει ότι στις περιοχές όπου έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα σε συνάρτηση με την ιεράρχηση των δυνατών λύσεων, καθώς και εκεί όπου η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά υδάτινων πόρων, το ενδεχόμενο δημιουργίας πρόσθετων υποδομών υδροδότησης μπορεί, υπό ορισμένες περιστάσεις και εφόσον έχει συνεκτιμηθεί η σχέση κόστους-οφέλους, να αντιμετωπιστεί ως εναλλακτική προσέγγιση στον μετριασμό των επιπτώσεων των σοβαρών φαινομένων ξηρασίας.

___________________

___________________

18 COM(2007) 414.

18 COM(2007) 414.

 

 

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζει ότι κατά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων πρέπει να προτιμάται η προσέγγιση με γνώμονα τη ζήτηση και εκτιμά ότι η Ένωση πρέπει να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση κατά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, που θα συνδυάζει μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, μέτρα για τη βελτιστοποίηση των υπαρχόντων πόρων στο πλαίσιο του υδρολογικού κύκλου και μέτρα για τη δημιουργία νέων πόρων, καθώς και ότι η προσέγγιση αυτή πρέπει να ενσωματώνει ζητήματα περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα.

 

___________________

 

ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 33.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στο σχέδιο δράσης της για την κυκλική οικονομία19, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε μια σειρά δράσεων για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων, μεταξύ άλλων καταρτίζοντας νομοθετική πρόταση σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα.

(5)  Στο σχέδιο δράσης της για την κυκλική οικονομία19, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε μια σειρά δράσεων για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων, μεταξύ άλλων καταρτίζοντας νομοθετική πρόταση σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα. Η Επιτροπή θα πρέπει να επικαιροποιήσει το σχέδιο δράσης της και να διατηρήσει τους υδάτινους πόρους ως τομέα προτεραιότητας στον οποίο θα πρέπει να παρέμβει.

___________________

___________________

19 COM(2015) 614.

19 COM(2015) 614.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η επαναχρησιμοποίηση των κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων, για παράδειγμα από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, θεωρείται ότι έχει χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές μεθόδους υδροδότησης, όπως οι εκτροπές υδάτων ή η αφαλάτωση, όμως η εν λόγω επαναχρησιμοποίηση εφαρμόζεται σε περιορισμένο βαθμό στην Ένωση. Όπως φαίνεται, αυτό οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη κοινών ενωσιακών περιβαλλοντικών ή υγειονομικών προτύπων για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και, ιδίως όσον αφορά ειδικά γεωργικά προϊόντα, σε δυνητικά εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων που αρδεύονται με νερό από ανάκτηση.

(6)  Η επαναχρησιμοποίηση των κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων, για παράδειγμα από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων, θεωρείται ότι έχει χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές μεθόδους υδροδότησης, όπως οι εκτροπές υδάτων ή η αφαλάτωση. Όμως η εν λόγω επαναχρησιμοποίηση, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τη σπατάλη και να εξοικονομήσει νερό, εφαρμόζεται σε περιορισμένο βαθμό στην Ένωση. Όπως φαίνεται, αυτό οφείλεται εν μέρει στο σημαντικό κόστος των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων, καθώς και στην έλλειψη κοινών ενωσιακών περιβαλλοντικών και υγειονομικών προτύπων για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και, ιδίως όσον αφορά ειδικά γεωργικά προϊόντα, σε ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και σε δυνητικά εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων που αρδεύονται με νερό από ανάκτηση. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι αρδευτικές υποδομές είναι ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων μπορεί να συμβάλει στην ανάκτηση των θρεπτικών ουσιών που περιέχονται στα επεξεργασμένα λύματα και η χρήση των υδάτων ανάκτησης για αρδευτικούς σκοπούς στη γεωργία ή τη δασοκομία θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος αποκατάστασης των θρεπτικών ουσιών, όπως το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο, στους φυσικούς βιογεωχημικούς κύκλους.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Η επαναχρησιμοποίηση, για αρδευτικούς σκοπούς, λυμάτων που έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία και ανάκτηση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η επαναχρησιμοποίηση δεν θα πρέπει να συνεπάγεται μεγαλύτερη απελευθέρωση αζώτου και φωσφόρου, διότι η υπέρμετρη παρουσία των συγκεκριμένων θρεπτικών στοιχείων οδηγεί σε ευτροφισμό στα εδάφη και στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, γεγονός που βλάπτει τα οικοσυστήματα και συμβάλλει στη μείωση της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων, πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι τα ανακυκλωμένα ύδατα δεν είναι κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες. Είναι επομένως αναγκαία η επιμόρφωση των γεωργών, έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τα διάφορα είδη ανακυκλωμένων υδάτων με τον βέλτιστο για τις καλλιέργειες τρόπο, ώστε η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υδάτων να μην έχει συνέπειες για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Τα υγειονομικά πρότυπα σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων για τα γεωργικά προϊόντα που αρδεύονται με νερό από ανάκτηση μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν οι απαιτήσεις ποιότητας για το νερό από ανάκτηση που προορίζεται για γεωργική άρδευση δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα κράτη μέλη. Η εναρμόνιση των απαιτήσεων θα συμβάλει επίσης στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα. Συνεπώς, είναι σκόπιμη η ελάχιστη εναρμόνιση μέσω της θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων για την ποιότητα και την παρακολούθηση των υδάτων. Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να αποτελούνται από ελάχιστες παραμέτρους για το νερό από ανάκτηση, καθώς και από την επιβολή άλλων αυστηρότερων ή πρόσθετων απαιτήσεων ποιότητας, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές, σε συνδυασμό με άλλα συναφή προληπτικά μέτρα. Προκειμένου να προσδιοριστούν αυστηρότερες ή πρόσθετες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού, οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης θα πρέπει να ασκήσουν βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου. Οι παράμετροι βασίζονται στην τεχνική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών και αντικατοπτρίζουν τα διεθνή πρότυπα για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

(7)  Ισότιμα υγειονομικά πρότυπα σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων για τα γεωργικά προϊόντα που αρδεύονται με νερό από ανάκτηση μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν οι απαιτήσεις ποιότητας για το νερό από ανάκτηση που προορίζεται για γεωργική άρδευση δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα κράτη μέλη. Η εναρμόνιση των απαιτήσεων θα συμβάλει επίσης στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα. Συνεπώς, είναι σκόπιμη η ελάχιστη εναρμόνιση μέσω της θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων για την ποιότητα των υδάτων, τη συχνότητα της παρακολούθησης και τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνων. Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να αποτελούνται από ελάχιστες παραμέτρους για το νερό από ανάκτηση, καθώς και από την επιβολή άλλων αυστηρότερων ή πρόσθετων απαιτήσεων ποιότητας, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές, σε συνδυασμό με άλλα συναφή προληπτικά μέτρα. Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης θα πρέπει να καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, σε συνεργασία με τους σχετικούς φορείς, και να έχει τη δυνατότητα να ορίζει αυστηρότερες ή πρόσθετες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού από ανάκτηση. Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης θα πρέπει να εκτελεί τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου, σε συνεργασία τουλάχιστον με τον φορέα διανομής νερού από ανάκτηση και τον φορέα αποθήκευσης νερού από ανάκτηση. Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς και να καταρτίζεται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες τυποποιημένες διαδικασίες. Οι παράμετροι βασίζονται στην τεχνική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών και αντικατοπτρίζουν τα διεθνή πρότυπα για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής θα πρέπει να καταρτίσει παραμέτρους και μεθόδους μέτρησης με σκοπό τον εντοπισμό μικροπλαστικών και υπολειμμάτων φαρμάκων στο νερό από ανάκτηση.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η παρουσία μικροπλαστικών μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης εξέτασης των πηγών, της διανομής, της πορείας και των επιπτώσεων των μικροπλαστικών στο πλαίσιο της επεξεργασίας λυμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια μεθοδολογία για τη μέτρηση των μικροπλαστικών στα αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και ανακτήθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Θεωρείται σκόπιμο να διατυπωθεί εδώ το αίτημα του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή στο πλαίσιο της αναδιατύπωσης της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, λαμβανομένης υπόψη της θέσης που εκφράζει το Κοινοβούλιο μέσω του ψηφίσματός του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία (βλ., ιδίως, την παράγραφο 46).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Η χρησιμοποίηση ανεπαρκώς καθαρών επεξεργασμένων λυμάτων για αστικές χρήσεις (όπως ο καθαρισμός των οδών ή η άρδευση πάρκων και γηπέδων γκολφ) μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία. Προκειμένου να προστατευθεί η υγεία ανθρώπων και ζώων, καθώς και η ποιότητα των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει απαιτήσεις ποιότητας αναφορικά με την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για αστικές χρήσεις.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ)  Στις απαιτήσεις ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους εντοπισμού μικρορύπων και νεοεμφανιζόμενων ουσιών, προκειμένου να είναι εγγυημένη η ασφαλής χρήση του νερού και να διασφαλίζονται η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7δ)  Στις απαιτήσεις ποιότητας του νερού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα πειραμάτων που έχουν διεξαχθεί, ιδίως όσον αφορά τη χρήση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από μονάδες επεξεργασίας και των λυμάτων μεθανιοποίησης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων θα στηρίξει την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στην Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030, ιδίως του στόχου 6 για τη διασφάλιση της διάθεσης βιώσιμης διαχείρισης νερού και αποχέτευσης για όλους, καθώς και για τη σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης και της ασφαλούς χρήσης του νερού παγκοσμίως. Επιπλέον, σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η διασφάλιση της εφαρμογής του άρθρου 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

(8)  Η συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων θα πρέπει να συνάδει με την πολιτική της Ένωσης στον τομέα των υδάτων και να στηρίζει την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στην Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030, ιδίως του στόχου 6 για τη διασφάλιση της διάθεσης βιώσιμης διαχείρισης νερού και αποχέτευσης για όλους, καθώς και για τη σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης και της ασφαλούς χρήσης του νερού παγκοσμίως, με σκοπό τη συμβολή στην επίτευξη του στόχου 12 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη όσον αφορά τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Επιπλέον, σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η διασφάλιση της εφαρμογής του άρθρου 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Οι απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση καταγράφονται στην οδηγία (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι υδάτινοι πόροι που χρησιμοποιούνται για πόσιμο νερό δεν έχουν μολυνθεί από νερό από ανάκτηση, προκειμένου να αποφεύγεται η υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

 

_______________________

 

  Οδηγία (ΕΕ) .../... σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L ..., ..., σ. ...).

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φορείς εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης συνεχίζουν να μεταφέρουν και να αποθηκεύουν το ανακτημένο νερό μετά τον αγωγό διάθεσης της μονάδας ανάκτησης, πριν παραδώσουν αυτό το νερό σε επόμενους παράγοντες της αλυσίδας, όπως ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση, ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση ή ο τελικός χρήστης. Είναι αναγκαίο να οριστεί το σημείο τήρησης για να διευκρινιστεί πού σταματά η ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης και πού αρχίζει η ευθύνη του επόμενου παράγοντα της αλυσίδας.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η διαχείριση κινδύνου συνίσταται στον προορατικό εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και στην ενσωμάτωση της έννοιας της παραγωγής νερού από ανάκτηση, το οποίο θα διαθέτει την ποιότητα που απαιτείται για συγκεκριμένες χρήσεις. Η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται σε βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου και να καθορίζει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις ποιότητας του νερού που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας του ανθρώπου και των ζώων.

(9)  Η διαχείριση κινδύνου συνίσταται στον προορατικό εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και στην ενσωμάτωση της έννοιας της παραγωγής, διανομής, αποθήκευσης και χρήσης νερού από ανάκτηση, το οποίο θα διαθέτει την ποιότητα που απαιτείται για συγκεκριμένες χρήσεις. Η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται σε βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου και σε μια αυστηρή εφαρμογή, μεταξύ άλλων, της αρχής τα προφύλαξης, και να καθορίζει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις ποιότητας του νερού που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας του ανθρώπου και των ζώων. Η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των σχετικών παραγόντων που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων· Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Κατά τη χορήγηση άδειας, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων διαχείρισης του κινδύνου από τους σχετικούς φορείς που συμμετέχουν στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων μερών που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάκτησης νερού θα πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για τη θέσπιση διαδικασιών επεξεργασίας για ανάκτηση νερού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για συγκεκριμένες χρήσεις και προκειμένου να είναι δυνατή η πρόβλεψη της παροχής νερού από ανάκτηση ανάλογα με τη ζήτηση από τους τελικούς χρήστες.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης θα πρέπει να έχουν την κύρια ευθύνη για την ποιότητα του ανακτηθέντος νερού. Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις και με τυχόν πρόσθετους όρους τους οποίους έχει ορίσει η αρμόδια αρχή, οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης θα πρέπει να παρακολουθούν την ποιότητα του νερού από ανάκτηση. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης, οι οποίες συνίστανται στη συχνότητα των συστηματικών παρακολουθήσεων και στους στόχους συγχρονισμού και επιδόσεων για την παρακολούθηση της επικύρωσης. Συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη συστηματική παρακολούθηση καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

(10)  Για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ποιότητας του εδάφους, καθώς και της υγείας του ανθρώπου, οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης θα πρέπει να έχουν την ευθύνη για την ποιότητα του ανακτηθέντος νερού στο σημείο τήρησης. Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις και με τυχόν πρόσθετους όρους τους οποίους έχει ορίσει η αρμόδια αρχή, οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης θα πρέπει να παρακολουθούν την ποιότητα του νερού από ανάκτηση σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις και οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης, οι οποίες συνίστανται στη συχνότητα των συστηματικών παρακολουθήσεων και στους στόχους συγχρονισμού και επιδόσεων για την παρακολούθηση της επικύρωσης. Συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη συστηματική παρακολούθηση καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του νερού από ανάκτηση, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την επαναχρησιμοποίηση νερού σε ενωσιακό επίπεδο και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτήν. Η παροχή νερού από ανάκτηση για συγκεκριμένες χρήσεις θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπεται μόνο βάσει άδειας που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο, η ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια, θα πρέπει να θεσπιστούν ουσιαστικοί κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

(11)  Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ασφαλής προμήθεια, αποθήκευση και χρήση του νερού από ανάκτηση, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη της επαναχρησιμοποίησης νερού σε ενωσιακό επίπεδο, παρακινώντας ιδίως τους γεωργούς της Ένωσης να υιοθετήσουν αυτήν την πρακτική και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτήν. Οι ποσότητες των επεξεργασμένων λυμάτων, η φύση, η επεξεργασία και τα χαρακτηριστικά αυτών, όποια και να είναι η χρήση τους, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο χειρισμός, η χρήση και η αποθήκευση, περιλαμβανομένων του ψεκασμού και της άρδευσης στάγδην, με ή χωρίς αποθήκευση, δεν θίγουν, άμεσα ή έμμεσα, την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή την ποιότητα του εδάφους και των υδάτινων περιβαλλόντων βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η παροχή και αποθήκευση νερού από ανάκτηση για συγκεκριμένες χρήσεις θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπεται μόνο βάσει άδειας που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο, η ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια, θα πρέπει να θεσπιστούν ουσιαστικοί κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές των οποίων είναι υπεύθυνες για την εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Η παροχή και αποθήκευση νερού από ανάκτηση καθώς και η χρήση του από τους τελικούς χρήστες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής και αποθήκευσης, το νερό από ανάκτηση μπορεί να υποστεί αλλοιώσεις που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη χημική και βιολογική του ποιότητα. Το νερό από ανάκτηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες ανακτηθέντων υδάτων, τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών και τις μεθόδους άρδευσης. Στα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές αρνητικές συνέπειες για την υγεία και το περιβάλλον που συνδέονται με την παροχή, αποθήκευση και προβλεπόμενη χρήση του ανακτηθέντος νερού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει έγγραφα καθοδήγησης για να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές να εκπληρώσουν τα καθήκοντα ελέγχου και παρακολούθησης της παροχής, αποθήκευσης και χρήσης του ανακτηθέντος νερού.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Εάν απαιτείται ένας φορέας διανομής νερού από ανάκτηση και ένας φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση, κάθε τέτοιος φορέας θα πρέπει να υπόκειται σε αδειοδότηση. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις για την αδειοδότηση, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να χορηγεί άδεια, η οποία θα πρέπει να εμπεριέχει όλους τους αναγκαίους όρους και μέτρα που καθορίζονται στην εκτίμηση κινδύνου για την ασφαλή διανομή και αποθήκευση του νερού από ανάκτηση μέχρι τον τελικό χρήστη.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συμπληρώνουν τις απαιτήσεις άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων, ιδίως όσον αφορά δυνητικούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Για να εξασφαλιστεί μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και περιβαλλοντικών κινδύνων, οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις απαιτήσεις που θεσπίζονται σε άλλες συναφείς ενωσιακές νομοθετικές πράξεις, ιδίως στις οδηγίες 86/278/ΕΟΚ, 91/676/ΕΟΚ20 και 98/83/ΕΚ21 του Συμβουλίου, στις οδηγίες 91/271/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ, στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 178/200222, (ΕΚ) αριθ. 852/200423, (ΕΚ) αριθ. 183/200524, (ΕΚ) αριθ. 396/200525 και (ΕΚ) 1069/200926 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στις οδηγίες 2006/7/ΕΚ27, 2006/118/ΕΚ28, 2008/105/ΕΚ29 και 2011/92/ΕΕ30 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2073/200531, (ΕΚ) αριθ. 1881/200632 και (ΕΚ) 142/201133 της Επιτροπής.

(12)  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συμπληρώνουν τις απαιτήσεις άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων, ιδίως όσον αφορά δυνητικούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Για να εξασφαλιστεί μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, περιλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, κατά περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που θεσπίζονται σε άλλες συναφείς ενωσιακές νομοθετικές πράξεις, και ιδίως στις οδηγίες 86/278/ΕΟΚ, 91/676/ΕΟΚ20 και 98/83/ΕΚ21 του Συμβουλίου, στις οδηγίες 91/271/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ, στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 178/200222, (ΕΚ) αριθ. 852/200423, (ΕΚ) αριθ. 183/200524, (ΕΚ) αριθ. 396/200525 και (ΕΚ) 1069/200926 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στις οδηγίες 2006/7/ΕΚ27, 2006/118/ΕΚ28, 2008/105/ΕΚ29 και 2011/92/ΕΕ30 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2073/200531, (ΕΚ) αριθ. 1881/200632 και (ΕΚ) 142/201133 της Επιτροπής.

__________________

__________________

20 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1-8).

20 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1-8).

21 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).

21 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).

23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).

24 Κανονισμός (ΕΚ) 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 1).

24 Κανονισμός (ΕΚ) 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 1).

25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23 Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).

25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23 Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).

27 Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 37).

27 Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 37).

28 Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19).

28 Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19).

29 Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 84).

29 Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 84).

30 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).

30 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).

31 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1).

31 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1).

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία. Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ (ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1).

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία. Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ (ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1).

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι εργασίες επεξεργασίας και οι εργασίες ανάκτησης αστικών λυμάτων θα πρέπει να μπορούν να εκτελούνται στην ίδια φυσική τοποθεσία, με τη χρήση της ίδιας εγκατάστασης ή διαφορετικών, χωριστών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, ο ίδιος φορέας θα πρέπει να μπορεί να είναι τόσο ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας επεξεργασίας όσο και ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)   με στόχο την καλύτερη προώθηση των επιχειρήσεων επαναχρησιμοποίησης νερού, η ένδειξη των ειδικών χρήσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να επιτρέπουν τη χρήση του νερού από ανάκτηση για περαιτέρω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης για βιομηχανικούς, σχετικούς με την αναψυχή και περιβαλλοντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση στο κοινό. Η διάθεση πληροφοριών σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων αυξάνει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα και θα μπορούσε επίσης να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλλες αρμόδιες αρχές στις οποίες έχει επιπτώσεις η συγκεκριμένη επαναχρησιμοποίηση υδάτων.

(14)  Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση στο κοινό. Η διάθεση σαφών, ολοκληρωμένων και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων αυξάνει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα και θα μπορούσε επίσης να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλλες αρμόδιες αρχές στις οποίες έχει επιπτώσεις η συγκεκριμένη επαναχρησιμοποίηση υδάτων. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επαναχρησιμοποίηση του νερού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να αναπτύσσονται ειδικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης προσαρμοσμένες στους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό να ευαισθητοποιούν τους παράγοντες αυτούς στον κύκλο του αστικού ύδατος, στην ανάγκη επαναχρησιμοποίησης του νερού και στα οφέλη που απορρέουν από την επαναχρησιμοποίηση του νερού, προωθώντας με τον τρόπο αυτόν την αποδοχή εκ μέρους των ενδιαφερομένων και τη συμμετοχή τους στις πρακτικές επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Η εκπαίδευση και κατάρτιση των τελικών χρηστών που εφαρμόζουν γεωργική άρδευση έχουν πρωτεύουσα σημασία ως συνιστώσες της εφαρμογής και διατήρησης των μέτρων πρόληψης. Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για την κατάλληλη χρήση του ανακτηθέντος νερού, καθώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Θα πρέπει να εφαρμόζεται μια σειρά μέτρων πρόληψης της ανθρώπινης έκθεσης, όπως η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας, το πλύσιμο των χεριών και η ατομική υγιεινή. Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής αυτών των μέτρων θα πρέπει να αποτελεί μέρος των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου να προσαρμοστούν οι υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις και τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τροποποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων και των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου37. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(16)  Προκειμένου να προσαρμοστούν οι υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις και τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τροποποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων και των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου, χωρίς ωστόσο να υπονομεύονται οι δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου37. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

__________________

__________________

37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση της ανάκτησης νερού με τους όρους που προβλέπονται στην άδεια. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα πρέπει να απαιτούν από τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης θα πρέπει να αναστέλλουν κάθε παροχή νερού από ανάκτηση όταν η μη συμμόρφωση προκαλεί σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

(18)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση της ανάκτησης νερού με τους όρους που προβλέπονται στην άδεια. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα πρέπει να απαιτούν από τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης θα πρέπει να αναστέλλουν κάθε παροχή νερού από ανάκτηση όταν η μη συμμόρφωση υπερβαίνει προσδιορισμένες ανώτατες αξίες και, κατά συνέπεια, προκαλεί σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους τελικούς χρήστες προκειμένου να διευκολυνθεί η επαναχρησιμοποίηση δεόντως επεξεργασμένων λυμάτων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν την παροχή, αποθήκευση και χρήση του νερού από ανάκτηση, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, της επαναχρησιμοποίησης των δεόντως επεξεργασμένων λυμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την έρευνα και την ανάπτυξη στο πεδίο αυτό, μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να βελτιωθεί σημαντικά η αξιοπιστία των δεόντως επεξεργασμένων λυμάτων και των βιώσιμων μεθόδων χρήσης.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25β)  Για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει να θεσπίσουν ποιοτικό έλεγχο του εδάφους βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25γ)  Ο παρών κανονισμός επιδιώκει να ενθαρρύνει τη βιώσιμη χρήση του νερού. Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον στόχο, η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ενωσιακά προγράμματα, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα LIFE, για να στηρίξει τοπικές πρωτοβουλίες που αφορούν την επαναχρησιμοποίηση δεόντως επεξεργασμένων λυμάτων.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα και την παρακολούθηση των υδάτων, καθώς και την υποχρέωση εκτέλεσης συγκεκριμένων βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων.

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα και την παρακολούθηση του νερού από ανάκτηση, καθώς και την υποχρέωση εκτέλεσης συγκεκριμένων βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εγγυηθεί ότι το νερό από ανάκτηση είναι ασφαλές για την προβλεπόμενη χρήση του, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων και περιβαλλοντικής προστασίας, καταπολεμώντας με συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση τη λειψυδρία και την επακόλουθη πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εγγυηθεί ότι το νερό από ανάκτηση είναι ασφαλές για την προβλεπόμενη χρήση του, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων και περιβαλλοντικής προστασίας, μειώνοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης των υδάτινων πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, αντιμετωπίζοντας τη λειψυδρία, ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης, και την επακόλουθη πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι με συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων χρήσης του νερού, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υδάτινοι πόροι που χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου νερού να μην έχουν μολυνθεί από νερό από ανάκτηση.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο νερό από ανάκτηση που προορίζεται για τη χρήση που ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο νερό από ανάκτηση που προορίζεται για τη χρήση που ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1.

 

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα δοκιμαστικά σχέδια που εστιάζουν στην επαναχρησιμοποίηση νερού σε μονάδες ανάκτησης.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευελιξία να παραχωρούν εξαιρέσεις για να διευκολύνουν ερευνητικά σχέδια, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι καινοτόμες ιδέες λόγω των υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  «τελικός χρήστης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί νερό από ανάκτηση·

3.  «τελικός χρήστης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που χρησιμοποιεί νερό από ανάκτηση για τη χρήση για την οποία προορίζεται·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  «επεξεργασμένα λύματα»: τα αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  «νερό από ανάκτηση»: τα αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ και τα οποία προκύπτουν από περαιτέρω επεξεργασία σε μονάδα ανάκτησης·

5.  «νερό από ανάκτηση»: τα επεξεργασμένα αστικά λύματα τα οποία προκύπτουν από περαιτέρω επεξεργασία σε εγκατάσταση ανάκτησης που καθιστά την ποιότητά τους κατάλληλη για τη χρήση για την οποία προορίζονται·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  «επαναχρησιμοποίηση του νερού»: χρήση ανακτηθέντος νερού συγκεκριμένης ποιότητας, κατάλληλου για χρήση που καθορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος Ι, μέσω συστήματος διανομής, αντικαθιστώντας, κατά συνέπεια, εν μέρει ή πλήρως, τη χρήση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να ορισθεί η έννοια της επαναχρησιμοποίησης νερού.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  «μονάδα ανάκτησης»: η μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή άλλη μονάδα που επεξεργάζεται περαιτέρω τα αστικά λύματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ, με στόχο την παραγωγή νερού κατάλληλου για χρήση που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 του παρόντος κανονισμού·

6.  «εγκατάσταση ανάκτησης»: τμήμα μιας μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή άλλη εγκατάσταση που επεξεργάζεται περαιτέρω τα αστικά λύματα, τα οποία προηγουμένως έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ, με στόχο την παραγωγή ανακτημένου νερού κατάλληλου για χρήση που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 του παρόντος κανονισμού και περιλαμβάνει κάθε υποδομή αποθήκευσης και κάθε υποδομή που έχει σχεδιαστεί για την παράδοση του νερού από ανάκτηση στην υποδομή διανομής νερού από ανάκτηση ή στον τελικό χρήστη·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  «φορέας εκμετάλλευσης μονάδας ανάκτησης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή ελέγχει μια μονάδα ανάκτησης·

7.  «φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ανάκτησης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή ελέγχει μια εγκατάσταση ανάκτησης·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  «υποδομή διανομής νερού από ανάκτηση»: σύστημα ειδικών αγωγών και αντλιών ή άλλων ειδικών εγκαταστάσεων μεταφοράς, που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν το νερό από ανάκτηση στον τελικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγκαταστάσεων για εξισορρόπηση, περαιτέρω επεξεργασία και αποθήκευση, έξω από την εγκατάσταση ανάκτησης·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β.  «φορέας διανομής νερού από ανάκτηση»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή ελέγχει την υποδομή διανομής νερού από ανάκτηση·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7γ.  «υποδομή αποθήκευσης νερού από ανάκτηση»: σύστημα ειδικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης που έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση του νερού από ανάκτηση·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7δ.  «φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή ελέγχει υποδομή αποθήκευσης νερού από ανάκτηση·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  «προληπτικό μέτρο»: κάθε δράση ή δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη ή την εξάλειψη υγειονομικού ή περιβαλλοντικού κινδύνου, ή για τη μείωσή του σε αποδεκτό επίπεδο.

11.  «προληπτικό μέτρο»: κατάλληλη δράση ή δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη ή την εξάλειψη υγειονομικού ή περιβαλλοντικού κινδύνου, ή για τη μείωσή του σε αποδεκτό επίπεδο·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α.  «σημείο τήρησης»: το σημείο όπου ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ανάκτησης παραδίδει το ανακτημένο νερό στον επόμενο παράγοντα της αλυσίδας·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11β.  «μικρορύπος»: ανεπιθύμητη ουσία, ανιχνεύσιμη στο περιβάλλον σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση, όπως αναφέρεται στο παράρτημα VIII της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης σχετικά με την ποιότητα των υδάτων

Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης σχετικά με την ποιότητα των υδάτων

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης διασφαλίζουν ότι το νερό από ανάκτηση το οποίο προορίζεται για χρήση που ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1, στον αγωγό διάθεσης της μονάδας ανάκτησης (σημείο τήρησης), συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

1.  Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης διασφαλίζουν ότι το νερό από ανάκτηση το οποίο προορίζεται για χρήση που ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1, στο σημείο τήρησης συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

α)  τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των υδάτων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα 2·

α)  τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των υδάτων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα 2·

β)  τυχόν πρόσθετους όρους που καθορίζει η αρμόδια αρχή στη σχετική άδεια δυνάμει των στοιχείων β) και γ) του άρθρου 7 παράγραφος 3 σχετικά με την ποιότητα των υδάτων.

β)  τυχόν πρόσθετους όρους που καθορίζει η αρμόδια αρχή στη σχετική άδεια δυνάμει των στοιχείων β) και γ) του άρθρου 7 παράγραφος 3 σχετικά με την ποιότητα των υδάτων.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης μεριμνούν επίσης ώστε τουλάχιστον τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που ορίζονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος -1 του άρθρου 5 να εφαρμόζονται πλήρως μέσα στην εγκατάσταση ανάκτησης.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Μετά το σημείο τήρησης, η ποιότητα του νερού δεν αποτελεί πλέον ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης και καθίσταται ευθύνη του επόμενου παράγοντα στην αλυσίδα.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 προκειμένου να προσαρμόσει τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος Ι τμήμα 2 στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο που έχει σημειωθεί.

διαγράφεται

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Υποχρεώσεις των φορέων διανομής νερού από ανάκτηση, των φορέων αποθήκευσης νερού από ανάκτηση και των τελικών χρηστών

 

1.  Ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση διατηρεί το επίπεδο ποιότητας του νερού από ανάκτηση εντός της υποδομής διανομής νερού από ανάκτηση τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο ποιότητας με εκείνο που ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος I. Ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση εξασφαλίζει επίσης ότι τουλάχιστον τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που ορίζονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση υδάτων, στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος -1 του άρθρου 5, εφαρμόζονται πλήρως εντός της υποδομής διανομής νερού από ανάκτηση.

 

Όταν χορηγεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 7, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτεί να λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα διαχείρισης του κινδύνου όσον αφορά καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται από τον φορέα διανομής νερού από ανάκτηση και να προσδιορίζει πρόσθετες απαιτήσεις και μέτρα πρόληψης που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ) του παραρτήματος ΙΙ.

 

2.  Ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση διατηρεί το επίπεδο ποιότητας του νερού από ανάκτηση εντός της υποδομής αποθήκευσης νερού από ανάκτηση τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο ποιότητας με εκείνο που ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος I. Ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση εξασφαλίζει επίσης ότι τουλάχιστον τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που ορίζονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση υδάτων, στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος -1 του άρθρου 5, εφαρμόζονται πλήρως εντός της υποδομής αποθήκευσης νερού από ανάκτηση.

 

Όταν χορηγεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 7, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτεί να λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα διαχείρισης του κινδύνου όσον αφορά καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται από τον φορέα αποθήκευσης νερού από ανάκτηση και να προσδιορίζει πρόσθετες απαιτήσεις και μέτρα πρόληψης που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ) του παραρτήματος ΙΙ.

 

3.  Το νερό από ανάκτηση που χρησιμοποιείται από τους τελικούς χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον του επιπέδου ποιότητας που ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος I. Η αρμόδια αρχή μπορεί να προβλέπει περαιτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις των τελικών χρηστών, επιπλέον εκείνων που ορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος Ι.

 

4.  Η Επιτροπή εκδίδει έγγραφα καθοδήγησης για να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές στην εφαρμογή των απαιτήσεων ελέγχου και παρακολούθησης της παραγωγής, διανομής, αποθήκευσης και χρήσης του ανακτηθέντος νερού.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης, σε συνεργασία με τους σχετικούς φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων βασίζεται στα κύρια καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου που ορίζονται στο στοιχείο α) του παραρτήματος ΙΙ, καθορίζει οποιεσδήποτε απαιτήσεις πρόσθετες σε εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα Ι, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ στοιχείο β), και προσδιορίζει τις πηγές κινδύνου, τους κινδύνους και τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα σύμφωνα με το στοιχείο γ) του παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς της παραγωγής και παροχής νερού από ανάκτηση, ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης διεξάγει διαχείριση κινδύνου σε διαβούλευση με τους ακόλουθους φορείς:

1.  Για τους σκοπούς της ασφαλούς παραγωγής, διανομής, αποθήκευσης και χρήσης νερού από ανάκτηση,η αρμόδια αρχή επιβλέπει τη διαχείριση κινδύνου σε διαβούλευση με τους ακόλουθους φορείς:

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον φορέα εκμετάλλευσης της(των) μονάδας(-ων) επεξεργασίας αστικών λυμάτων που προμηθεύει με νερό τη μονάδα ανάκτησης, εάν είναι διαφορετικός από τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης·

α)  τον φορέα εκμετάλλευσης της(των) μονάδας(-ων) επεξεργασίας αστικών λυμάτων που προμηθεύει με επεξεργασμένα λύματα την εγκατάσταση ανάκτησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΕΚ, εάν είναι διαφορετικός από τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  τον φορέα διανομής νερού από ανάκτηση·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α γ)  τον φορέα αποθήκευσης νερού από ανάκτηση·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οποιοδήποτε άλλο μέρος θεωρεί σχετικό ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης.

γ)  οποιοδήποτε άλλο μέρος θεωρεί σχετικό η αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων με γνώμονα τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου που καθορίζονται στο παράρτημα II. Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων προτείνει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις πέραν εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα Ι οι οποίες είναι αναγκαίες για τον περαιτέρω μετριασμό οιωνδήποτε κινδύνων και, μεταξύ άλλων, καθορίζει πηγές κινδύνων, κινδύνους και κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

2.  Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης, ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση και ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση εκτελούν τουλάχιστον τα καθήκοντα διαχείρισης του κινδύνου που ορίζονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση υδάτων που αναφέρεται στην παράγραφο -1. Οι μέθοδοι διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης, τον φορέα διανομής νερού από ανάκτηση και τον φορέα αποθήκευσης νερού από ανάκτηση βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Στη σχετική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 7, η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίζει διαφορετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες για τους διάφορους φορείς που συμμετέχουν στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Εάν το είδος καλλιέργειας που θα αρδεύεται πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο σε διάφορες μορφές και εμπίπτει σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες ποιότητας νερού από ανάκτηση, ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης πρέπει να διαθέτει στον γεωργό νερό από την υψηλότερη σχετική κατηγορία ποιότητας.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 14, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να προσαρμόσει τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο που έχει σημειωθεί.

διαγράφεται

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 14, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 14, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης έχει υπόνοιες ότι το αποθηκευμένο νερό σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4α παράγραφος 2 δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, υποχρεούται:

 

α) να ενημερώσει αμέσως την οικεία υγειονομική αρχή παρέχοντας, κατά περίπτωση, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία·

 

β) να συνεργαστεί πλήρως με την οικεία αρμόδια αρχή προκειμένου να εξακριβωθούν και να προσδιοριστούν οι αιτίες της υπόνοιας και της ενδεχόμενης παρουσίας μη επιτρεπόμενων ουσιών ή τιμών σύμφωνα με το παράρτημα Ι τμήμα 2 πίνακες 2 και 4.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αίτηση χορήγησης άδειας για την παροχή νερού από ανάκτηση

Αίτηση χορήγησης άδειας για την παραγωγή, διανομή και αποθήκευση νερού από ανάκτηση

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για κάθε παροχή νερού από ανάκτηση το οποίο προορίζεται για χρήση που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 απαιτείται αδειοδότηση.

1.  Για κάθε παραγωγή, διανομή ή αποθήκευση νερού από ανάκτηση το οποίο προορίζεται για χρήση που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 απαιτείται αδειοδότηση.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει η μονάδα ανάκτησης, αίτηση χορήγησης της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τροποποίησης της ισχύουσας άδειας.

2.  Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης υποβάλλει, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει η εγκατάσταση ανάκτησης, αίτηση χορήγησης της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τροποποίησης της ισχύουσας άδειας.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2·

α)  σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος -1·

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των λυμάτων που έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 1991/271/ΕΟΚ στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων από την οποία προέρχεται το νερό που προορίζεται για ανάκτηση·

Αιτιολόγηση

Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης (ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός από τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας επεξεργασίας) θα πρέπει να αποδεικνύει ότι το προς ανάκτηση νερό για το οποίο ζητείται έγκριση, έχει υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν για την αστική περιοχή την οποία εξυπηρετεί η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων από την οποία αυτό προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το νερό αυτό πρέπει να υπόκειται σε δευτεροβάθμια/ισοδύναμη ή αυστηρότερη επεξεργασία εάν η εγκατάσταση επεξεργασίας από την οποία αυτό προέρχεται διαθέτει συνήθως το νερό σε ευαίσθητες περιοχές.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  περιγραφή του τρόπου συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα και την παρακολούθηση των υδάτων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα 2·

β)  περιγραφή του τρόπου συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης στο σημείο τήρησης με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα και την παρακολούθηση των υδάτων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα 2·

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  περιγραφή του τρόπου συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης με τις πρόσθετες απαιτήσεις που προτείνονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

γ)  περιγραφή του τρόπου συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης στο σημείο τήρησης με τις πρόσθετες απαιτήσεις που προτείνονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση υποβάλλει αίτηση για την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ή την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο λειτουργεί ή προβλέπεται να λειτουργεί η υποδομή διανομής νερού από ανάκτηση. Η αίτηση περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4α παράγραφος 1.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση υποβάλλει αίτηση για την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ή την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο λειτουργεί ή προβλέπεται να λειτουργεί η υποδομή αποθήκευσης νερού από ανάκτηση. Η αίτηση περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4α παράγραφος 2.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  άλλες αρμόδιες αρχές του ίδιου κράτος μέλους, ιδίως την αρχή διαχείρισης υδάτων, εάν είναι διαφορετική από την αρμόδια αρχή·

α)  άλλες αρμόδιες αρχές του ίδιου κράτος μέλους, ιδίως τις αρχές διαχείρισης υδάτων και τις υγειονομικές αρχές, εάν είναι διαφορετικές από την αρμόδια αρχή·

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αρμόδια αρχή αποφασίζει, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 6 παράγραφος 3, εάν θα χορηγήσει την άδεια. Εάν η αρμόδια αρχή χρειαστεί περισσότερο χρόνο λόγω της πολυπλοκότητας της αίτησης, ενημερώνει τον αιτούντα, επισημαίνει την προσδοκώμενη ημερομηνία χορήγησης της άδειας και παραθέτει τους λόγους της παράτασης.

2.  Η αρμόδια αρχή αξιολογεί την αίτηση, προσφεύγοντας στην κατάλληλη επιστημονική συνδρομή, και αποφασίζει εντός 3 μηνών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2, 3, 3α και 3β του άρθρου 6, εάν θα χορηγήσει ή θα απορρίψει την άδεια. Εάν η αρμόδια αρχή χρειαστεί περισσότερο χρόνο λόγω της πολυπλοκότητας της αίτησης, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον αιτούντα, επισημαίνει την προσδοκώμενη ημερομηνία χορήγησης ή απόρριψης της άδειας και παραθέτει τους λόγους της παράτασης. Η αρμόδια αρχή, σε κάθε περίπτωση, λαμβάνει απόφαση το αργότερο εντός έξι μηνών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2, 3, 3α και 3β του άρθρου 6.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οποιουσδήποτε άλλους όρους απαιτούνται για τον περαιτέρω μετριασμό τυχόν απαράδεκτων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων ή περιβαλλοντικών κινδύνων.

γ)  οποιουσδήποτε άλλους όρους απαιτούνται για την εξάλειψη τυχόν απαράδεκτων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων ή περιβαλλοντικών κινδύνων.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Εάν όροι που είναι ισοδύναμοι με εκείνους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 3 δεν περιλαμβάνονται ήδη στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων που αναφέρεται στο άρθρο 5, η αρμόδια αρχή επικαιροποιεί το σχέδιο χωρίς καθυστέρηση.

Αιτιολόγηση

Εάν οι πρόσθετες απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης που καταρτίστηκε από την αρχή αλλά καθορίζονται κατά τη χορήγηση της άδειας, η αρχή πρέπει να τις προσθέσει αμέσως στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αρμόδια αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση της ανάκτησης νερού με τους όρους που προβλέπονται στην άδεια, στο σημείο τήρησης. Ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται με τη χρήση των ακόλουθων μέσων:

1.  Η αρμόδια αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση της ανάκτησης νερού με τους όρους που προβλέπονται στις άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 7. Ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται με τη χρήση των ακόλουθων μέσων:

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή υποχρεώνει τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση.

2.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή υποχρεώνει τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης, τον φορέα διανομής νερού από ανάκτηση ή τον φορέα αποθήκευσης νερού από ανάκτηση, κατά περίπτωση, να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ταχεία αποκατάσταση της συμμόρφωσης και την άμεση ενημέρωση των θιγόμενων τελικών χρηστών.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν η μη συμμόρφωση προκαλεί σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον ή την υγεία του ανθρώπου, ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης αναστέλλει αμέσως κάθε περαιτέρω προμήθεια νερού από ανάκτηση έως ότου η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι η συμμόρφωση έχει αποκατασταθεί.

3.  Όταν η επιμέρους τιμή οποιασδήποτε παραμέτρου υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα του νερού, οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα 2 στοιχείο α), ο φορέας της εγκατάστασης ανάκτησης αναστέλλει αμέσως κάθε περαιτέρω προμήθεια νερού από ανάκτηση. Η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίσει ότι η συμμόρφωση αποκαταστάθηκε μόνο αφού η επιμέρους τιμή της παραμέτρου ή παραμέτρων που υπερέβη τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα του νερού βρεθεί κάτω από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σε τουλάχιστον τρεις διαδοχικούς ελέγχους.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση συμβάντος που επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της άδειας, ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή και τον(τους) τελικό(-ούς) χρήστη(-ες) που ενδεχομένως επηρεάζονται και κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση των επιπτώσεων του εν λόγω συμβάντος.

4.  Σε περίπτωση συμβάντος που επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της άδειας, ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης, ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση ή ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή και τον(τους) τελικό(-ούς) χρήστη(-ες) που ενδεχομένως επηρεάζονται και κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση των επιπτώσεων του εν λόγω συμβάντος.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Μετά τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 7, η αρμόδια αρχή ελέγχει τακτικά τη συμμόρφωση του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης, του φορέα διανομής νερού από ανάκτηση και του φορέα αποθήκευσης νερού από ανάκτηση, με τα μέτρα που ορίζονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους ή των γεωργικών προϊόντων εξαιτίας νερού από ανάκτηση, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον, ο φορέας εκμετάλλευσης της σχετικής εγκατάστασης ανάκτησης θεωρείται υπεύθυνος και υπόχρεος αποζημιώσεων.

Αιτιολόγηση

Η ανάληψη της ευθύνης και της υποχρέωσης αποζημίωσης από τον φορέα ύδρευσης για μη δέουσα ανάκτηση διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο για την αύξηση της χρήσης νερού από ανάκτηση.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης·

 

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε δυνητικούς τελικούς χρήστες, περιλαμβανομένων των πολιτών, και αφορούν την ασφάλεια της επαναχρησιμοποίησης νερού και την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων λόγω της επαναχρησιμοποίησης του νερού.

 

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επίσης εκστρατείες ενημέρωσης των γεωργών προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των εν λόγω υδάτων στις καλλιέργειες, προς αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων σε υγειονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο από τη χρήση αυτή.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη των οδηγιών 2003/4/ΕΚ και 2007/2/ΕΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται διαδικτυακά στο κοινό επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1.  Με την επιφύλαξη των οδηγιών 2003/4/ΕΚ και 2007/2/ΕΚ και του άρθρου 9 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, διαδικτυακά ή με άλλους εύχρηστους τρόπους και σε συμμόρφωση προς τους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, να παρέχονται στο κοινό κατάλληλες, επικαιροποιημένες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό πρέπει να είναι κατάλληλες, επικαιροποιημένες και προσβάσιμες, ώστε να μπορούν οι πολίτες να είναι πλήρως ενημερωμένοι.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  τη χρήση νερού από ανάκτηση ως ποσοστό του συνόλου του γλυκού νερού που χρησιμοποιείται για τις χρήσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

Αιτιολόγηση

Ένα από τα πληροφοριακά στοιχεία στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες πρέπει να είναι το νερό από ανάκτηση, ως ποσοστό επί του συνολικού γλυκού νερού το οποίο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  το ποσοστό του νερού από ανάκτηση που παρέχεται στο κράτος μέλος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, σε σύγκριση με τη συνολική ποσότητα επεξεργάσιμων αστικών λυμάτων·

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) 852/2004 που θεσπίζει γενικούς κανόνες για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων και καλύπτει την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη διανομή και τη διάθεση στην αγορά τροφίμων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τους χρήστες για τη μέγιστη περιεκτικότητα των κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων σε θρεπτικά συστατικά, προκειμένου οι χρήστες, περιλαμβανομένων των γεωργών, να είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τα επίπεδα περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά που προβλέπονται από τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανόνες.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15.

διαγράφεται

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  καταρτίζει και δημοσιεύει έως ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], και επικαιροποιεί κάθε έξι έτη, ένα σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου συμμόρφωσης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 και άλλες πληροφορίες που διατίθενται διαδικτυακά στο κοινό σύμφωνα με το άρθρο 10·

α)  καταρτίζει και δημοσιεύει έως ... [τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], και επικαιροποιεί κάθε έξι έτη, ένα σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου συμμόρφωσης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 και άλλες πληροφορίες που διατίθενται διαδικτυακά στο κοινό σύμφωνα με το άρθρο 10·

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, έως ... [6 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση βασίζεται τουλάχιστον στα ακόλουθα στοιχεία:

1.  Η Επιτροπή, έως ... [πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση βασίζεται τουλάχιστον στα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  σε πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί, ιδίως όσον αφορά τη χρήση στη γεωργία της λυματολάσπης και των λυμάτων μεθανιοποίησης.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  στην αυξανόμενη παρουσία μικρορύπων και νέων ουσιών, των αποκαλούμενων «αναδυόμενων», στο επαναχρησιμοποιούμενο νερό.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο είναι εφικτό:

 

α)  να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στο νερό από ανάκτηση που προορίζεται για περαιτέρω ειδικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης για βιομηχανικούς σκοπούς·

 

β)  να επεκταθούν οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ώστε να καλύψουν την έμμεση χρήση επεξεργασμένων λυμάτων·

 

γ)  να οριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων για σκοπούς αναπλήρωσης των υδροφόρων οριζόντων.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή συνοδεύει την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Κυρώσεις

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβιάσεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι εκτελούνται. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως ... [τρία έτη από την ημερομηνία έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τους εν λόγω κανόνες και τα μέτρα και της κοινοποιούν οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση τα επηρεάζει.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβιάσεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι εκτελούνται. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως ... [τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τους εν λόγω κανόνες και τα μέτρα και της κοινοποιούν οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση τα επηρεάζει.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Εφαρμόζεται... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τμήμα 1.  Χρήσεις του νερού από ανάκτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2

Τμήμα 1.  Χρήσεις του νερού από ανάκτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2

α)  Γεωργική άρδευση

α)  Γεωργική άρδευση

Γεωργική άρδευση σημαίνει την άρδευση των ακόλουθων τύπων καλλιεργειών:

Γεωργική άρδευση σημαίνει την άρδευση των ακόλουθων τύπων καλλιεργειών:

—  καλλιέργειες εδώδιμων φυτών που καταναλώνονται ωμά, δηλαδή καλλιέργειες για κατανάλωση από τον άνθρωπο που προορίζονται να καταναλωθούν ωμές ή μη μεταποιημένες·

—  καλλιέργειες εδώδιμων φυτών που καταναλώνονται ωμά, δηλαδή καλλιέργειες για κατανάλωση από τον άνθρωπο που προορίζονται να καταναλωθούν ωμές ή μη μεταποιημένες·

—  καλλιέργειες εδώδιμων φυτών που μεταποιούνται, δηλαδή καλλιέργειες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, οι οποίες καταναλώνονται όχι ωμές αλλά μετά από επεξεργασία (π.χ. μαγείρεμα, βιομηχανική μεταποίηση)·

—  καλλιέργειες εδώδιμων φυτών που μεταποιούνται, δηλαδή καλλιέργειες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, οι οποίες καταναλώνονται όχι ωμές αλλά μετά από επεξεργασία (π.χ. μαγείρεμα, βιομηχανική μεταποίηση)·

—  καλλιέργειες μη εδώδιμων φυτών, δηλαδή καλλιέργειες που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (π.χ. βοσκότοποι, χορτονομή, ίνες, διακοσμητικά φυτά, σπόροι προς σπορά, ενεργειακές καλλιέργειες και χλοοτάπητες).

—  καλλιέργειες μη εδώδιμων φυτών, δηλαδή καλλιέργειες που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (π.χ. βοσκότοποι, χορτονομή, ίνες, διακοσμητικά φυτά, σπόροι προς σπορά, ενεργειακές καλλιέργειες και χλοοτάπητες).

 

Με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν νερό από ανάκτηση για περαιτέρω χρήσεις, όπως η επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών υδάτων και για σχετικούς με την αναψυχή και περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.1.  Ελάχιστες απαιτήσεις που ισχύουν για το νερό από ανάκτηση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για γεωργική άρδευση

2.1.  Ελάχιστες απαιτήσεις που ισχύουν για το νερό από ανάκτηση που προβλέπεται για γεωργική άρδευση

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – πίνακας 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ελάχιστη κατηγορία ποιότητας του νερού από ανάκτηση

Κατηγορία καλλιέργειας

Μέθοδος άρδευσης

Α

Όλες οι κατηγορίες εδώδιμων φυτών, περιλαμβανομένων των φυτών με ριζώματα ή κονδύλους, που καταναλώνονται ωμά και καλλιέργειες εδώδιμων φυτών των οποίων το βρώσιμο τμήμα έρχεται σε άμεση επαφή με νερό από ανάκτηση

Όλες οι μέθοδοι άρδευσης

Β

Καλλιέργειες εδώδιμων φυτών που καταναλώνονται ωμά όταν το βρώσιμο μέρος παράγεται πάνω από το έδαφος και δεν βρίσκεται σε άμεση επαφή με νερό από ανάκτηση, καλλιέργειες εδώδιμων φυτών που μεταποιούνται και καλλιέργειες μη εδώδιμων φυτών, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών για τη διατροφή γαλακτοπαραγωγικών ζώων και ζώων που παράγουν κρέας

Όλες οι μέθοδοι άρδευσης

Γ

Μόνο για συστήματα στάγδην άρδευσης*

Δ

Βιομηχανικές και ενεργειακές καλλιέργειες και καλλιέργειες σπόρων προς σπορά

Όλες οι μέθοδοι άρδευσης

________________

(*) Στάγδην άρδευση είναι ένα σύστημα μικροάρδευσης φυτών με σταγόνες ή μικρά ρυάκια νερού και συνίσταται στην παροχή νερού σε σταγόνες πάνω στο έδαφος ή απευθείας κάτω από την επιφάνειά του σε πολύ χαμηλές ροές (2-20 λίτρα/ώρα) μέσω ενός συστήματος πλαστικών σωλήνων μικρής διαμέτρου με εξόδους που ονομάζονται σταλάκτες.

Τροπολογία

Ελάχιστη κατηγορία ποιότητας του νερού από ανάκτηση

Κατηγορία καλλιέργειας

Μέθοδος άρδευσης

Α

Όλες οι κατηγορίες εδώδιμων φυτών, περιλαμβανομένων των φυτών με ριζώματα ή κονδύλους, που καταναλώνονται ωμά και καλλιέργειες εδώδιμων φυτών των οποίων το βρώσιμο τμήμα έρχεται σε άμεση επαφή με νερό από ανάκτηση

Όλες οι μέθοδοι άρδευσης

Β

Καλλιέργειες εδώδιμων φυτών που καταναλώνονται ωμά όταν το βρώσιμο μέρος παράγεται πάνω από το έδαφος και δεν βρίσκεται σε άμεση επαφή με νερό από ανάκτηση, καλλιέργειες εδώδιμων φυτών που μεταποιούνται και καλλιέργειες μη εδώδιμων φυτών, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών για τη διατροφή γαλακτοπαραγωγικών ζώων και ζώων που παράγουν κρέας

Όλες οι μέθοδοι άρδευσης

Γ

Μόνο μέθοδοι άρδευσης που δεν οδηγούν σε άμεση επαφή μεταξύ της καλλιέργειας και του νερού από ανάκτηση. Για παράδειγμα, στάγδην άρδευση*.

Δ

Βιομηχανικές και ενεργειακές καλλιέργειες και καλλιέργειες σπόρων προς σπορά

Όλες οι μέθοδοι άρδευσης

________________

(*) Στάγδην άρδευση είναι ένα σύστημα μικροάρδευσης φυτών με σταγόνες ή μικρά ρυάκια νερού και συνίσταται στην παροχή νερού σε σταγόνες πάνω στο έδαφος ή απευθείας κάτω από την επιφάνειά του σε πολύ χαμηλές ροές (2-20 λίτρα/ώρα) μέσω ενός συστήματος πλαστικών σωλήνων μικρής διαμέτρου με εξόδους που ονομάζονται σταλάκτες.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση για να καταστεί δυνατή μεγαλύτερη καινοτομία σε μεθόδους άρδευσης που είναι πιο αποτελεσματικές.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο α – πίνακας 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κατηγορία ποιότητας του νερού από ανάκτηση

Ενδεικτικός τεχνολογικός στόχος

Απαιτήσεις ποιότητας

 

 

 

Ε

BOD5 (mg/l)

TSS (mg/l)

Θολότητα (NTU)

Άλλα

Α

Δευτεροβάθμια επεξεργασία, διήθηση και απολύμανση

≤10 ή κάτω από το όριο ανίχνευσης

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1,000 cfu/l, όταν υπάρχει κίνδυνος αερόλυσης σε θερμοκήπια Εντερικά νηματώδη (ελμινθικά αβγά): ≤1 αβγό/l για άρδευση βοσκοτόπων ή χορτονομής

Β

Δευτεροβάθμια επεξεργασία και απολύμανση

≤100

Σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 (Παράρτημα Ι, πίνακας 1)

Σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 (Παράρτημα Ι, πίνακας 1)

-

Γ

Δευτεροβάθμια επεξεργασία και απολύμανση

≤1 000

-

Δ

Δευτεροβάθμια επεξεργασία και απολύμανση

≤10 000

-

______________________

1 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).

 

Τροπολογία

Κατηγορία ποιότητας του νερού από ανάκτηση

Ενδεικτική κατάλληλη επεξεργασία

Οριακή τιμή

 

 

 

.

BOD5 (mg/l)

TSS (mg/l)

Θολότητα (NTU)

Άλλα

Α

Δευτεροβάθμια επεξεργασία, διήθηση και απολύμανση

≤10 ή κάτω από το όριο ανίχνευσης

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1,000 cfu/l, όταν υπάρχει κίνδυνος αερόλυσης σε θερμοκήπια Εντερικά νηματώδη (ελμινθικά αβγά): ≤1 αβγό/l για άρδευση βοσκοτόπων ή χορτονομής Σαλμονέλλα: απουσία

Β

Δευτεροβάθμια επεξεργασία και απολύμανση

≤100

Σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 (Παράρτημα Ι, πίνακας 1)

Σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 (Παράρτημα Ι, πίνακας 1)

-

Γ

Δευτεροβάθμια επεξεργασία και απολύμανση

≤1 000

-

Δ

Δευτεροβάθμια επεξεργασία και απολύμανση

≤10 000

-

______________________

1 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο α – παράγραφος – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  Οι αναφερόμενες τιμές για το E. coli, τη Legionella spp. και τα εντερικά νηματώδη πληρούνται στο 90 % ή περισσότερο των δειγμάτων. Καμία από τις τιμές των δειγμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο μέγιστης απόκλισης της τάξης της 1 λογαριθμικής μονάδας από την αναφερόμενη τιμή για το E. coli και τη Legionella και το 100 % της αναφερόμενης τιμής για τα εντερικά νηματώδη.

-  Οι αναφερόμενες τιμές για το E. coli, τη Legionella spp. και τα εντερικά νηματώδη πληρούνται στο 90 % ή περισσότερο των δειγμάτων. Καμία από τις μέγιστες τιμές των δειγμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο μέγιστης απόκλισης της τάξης της 1 λογαριθμικής μονάδας από την αναφερόμενη τιμή για το E. coli και τη Legionella και το 100 % της αναφερόμενης τιμής για τα εντερικά νηματώδη. Η απαίτηση να διασφαλίζεται ότι υπάρχει απουσία σαλμονέλας εφαρμόζεται στο 100 % των δειγμάτων.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν μέγιστες τιμές για τις παραμέτρους αναφοράς πάνω από τις οποίες ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης πρέπει να αναστείλει την προμήθεια νερού από ανάκτηση.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο α – παράγραφος – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  Οι αναφερόμενες τιμές για το BOD5, τα TSS και τη θολότητα πληρούνται στο 90 % ή περισσότερο των δειγμάτων. Καμία από τις τιμές των δειγμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο απόκλισης της τάξης του 100 % της αναφερόμενης τιμής.

-  Οι αναφερόμενες τιμές για το BOD5, τα TSS και τη θολότητα πληρούνται στο 90 % ή περισσότερο των δειγμάτων. Καμία από τις μέγιστες τιμές των δειγμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο απόκλισης της τάξης του 100 % της αναφερόμενης τιμής.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν μέγιστες τιμές για τις παραμέτρους αναφοράς πάνω από τις οποίες ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης πρέπει να αναστείλει την προμήθεια νερού από ανάκτηση.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης ανάκτησης εκτελεί συνήθη παρακολούθηση για να επαληθεύει ότι το νερό από ανάκτηση πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού που αναφέρονται στο στοιχείο α). Η συνήθης παρακολούθηση περιλαμβάνεται στις διαδικασίες επαλήθευσης του συστήματος επαναχρησιμοποίησης των υδάτων.

Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης ανάκτησης εκτελεί συνήθη παρακολούθηση για να επαληθεύει ότι το νερό από ανάκτηση πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού που αναφέρονται στο στοιχείο α). Η συνήθης παρακολούθηση περιλαμβάνεται στις διαδικασίες επαλήθευσης του έργου επαναχρησιμοποίησης των υδάτων.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο β – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα δείγματα που θα χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις μικροβιολογικές παραμέτρους στο σημείο τήρησης λαμβάνονται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 19458.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει το ίδιο πρότυπο ISO όπως στην οδηγία για το πόσιμο νερό για τη δειγματοληψία μικροβιολογικών παραμέτρων για τους σκοπούς της επαλήθευσης.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρακολούθηση επικύρωσης πρέπει να πραγματοποιείται πριν τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση ανάκτησης, όταν αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός και όταν προστίθενται νέος εξοπλισμός ή διαδικασίες.

Η παρακολούθηση επικύρωσης πρέπει να πραγματοποιείται πριν τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση ανάκτησης, όταν αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός, όταν προστίθενται νέος εξοπλισμός ή διαδικασίες και κάθε φορά που χορηγείται μια νέα ή τροποποιείται μια υφιστάμενη άδεια.

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση επικύρωσης μιας εγκατάστασης ανάκτησης πρέπει να πραγματοποιείται και κάθε φορά που χορηγείται μια νέα ή τροποποιείται μια υφιστάμενη άδεια.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρακολούθηση επικύρωσης πραγματοποιείται για την πιο αυστηρή κατηγορία ποιότητας του νερού από ανάκτηση, την κατηγορία Α, για να αξιολογηθεί η συμμόρφωση με τους στόχους απόδοσης (μείωση log10). Η παρακολούθηση επικύρωσης συνεπάγεται την παρακολούθηση των μικροοργανισμών-δεικτών που συνδέονται με κάθε ομάδα παθογόνων μικροοργανισμών (βακτήρια, ιούς και πρωτόζωα). Οι μικροοργανισμοί-δείκτες που έχουν επιλεγεί είναι το E. coli, για την παρουσία παθογόνων βακτηρίων, ειδικών F κολιφάγων, σωματικών κολιφάγων ή κολιφάγων για παθογόνους ιούς, και τα σπόρια Clostridium perfringens ή τα σποριογόνα, θειικο-μειωτικά βακτηρίδια για τα πρωτόζωα. Οι στόχοι επιδόσεων (μείωση log10) για την παρακολούθηση επικύρωσης για τους επιλεγμένους μικροοργανισμούς-δείκτες ορίζονται στον πίνακα 4 και πρέπει να τηρούνται στην έξοδο της εγκατάστασης ανάκτησης (σημείο συμμόρφωσης), λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεντρώσεις των ανεπεξέργαστων λυμάτων που εισέρχονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Η παρακολούθηση επικύρωσης πραγματοποιείται για την πιο αυστηρή κατηγορία ποιότητας του νερού από ανάκτηση, την κατηγορία Α, για να αξιολογηθεί η συμμόρφωση με τους στόχους απόδοσης (μείωση log10). Η παρακολούθηση επικύρωσης συνεπάγεται την παρακολούθηση των μικροοργανισμών-δεικτών που συνδέονται με κάθε ομάδα παθογόνων μικροοργανισμών (βακτήρια, ιούς και πρωτόζωα). Οι μικροοργανισμοί-δείκτες που έχουν επιλεγεί είναι το E. coli, για την παρουσία παθογόνων βακτηρίων, ειδικών F κολιφάγων, σωματικών κολιφάγων ή κολιφάγων για παθογόνους ιούς, και τα σπόρια Clostridium perfringens ή τα σποριογόνα, θειικο-μειωτικά βακτηρίδια για τα πρωτόζωα. Οι στόχοι επιδόσεων (μείωση log10) για την παρακολούθηση επικύρωσης για τους επιλεγμένους μικροοργανισμούς-δείκτες ορίζονται στον πίνακα 4 και πρέπει να τηρούνται στην έξοδο της εγκατάστασης ανάκτησης, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεντρώσεις των ανεπεξέργαστων λυμάτων που εισέρχονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Τουλάχιστον το 90 % των δειγμάτων επικύρωσης προσεγγίζει ή υπερβαίνει τον στόχο απόδοσης.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο β – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν ένας βιολογικός δείκτης δεν υπάρχει σε επαρκή ποσότητα στα ακατέργαστα λύματα ώστε να επιτευχθεί η μείωση log10, η απουσία του εν λόγω βιολογικού δείκτη στα λύματα συνεπάγεται ότι πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις επικύρωσης. Η απόδοση σε σχέση με τον στόχο συμμόρφωσης μπορεί να καθοριστεί με αναλυτικό έλεγχο, με προσθήκη της απόδοσης που επιτυγχάνεται σε μεμονωμένα στάδια της επεξεργασίας βάσει επιστημονικών στοιχείων για τυποποιημένες καθιερωμένες διαδικασίες, όπως δημοσιευμένα δεδομένα των εκθέσεων δοκιμών, μελέτες περιπτώσεων κ.λπ., ή με δοκιμές σε εργαστήριο υπό ελεγχόμενες συνθήκες για καινοτόμο επεξεργασία.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο β – πίνακας 4 – υποσημείωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(*)  Για την παρακολούθηση επικύρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παθογόνα αναφοράς Campylobacter, Rotavirus και Cryptosporidium, αντί των προτεινόμενων μικροοργανισμών-δεικτών. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι ακόλουθοι στόχοι επιδόσεων για τη μείωση log10: Campylobacter (≥ 5.0), Rotavirus (≥ 6.0) και Cryptosporidium (≥ 5.0).

(*)  Για την παρακολούθηση επικύρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παθογόνα αναφοράς Campylobacter, Rotavirus και Cryptosporidium, αντί των προτεινόμενων μικροοργανισμών-δεικτών. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι ακόλουθοι στόχοι επιδόσεων για τη μείωση log10: Campylobacter (≥ 5.0), Rotavirus (≥ 6.0) και Cryptosporidium (≥ 5.0). Η εθνική υγειονομική αρχή μπορεί να καθορίσει περαιτέρω δείκτες σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν την ανάγκη να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο β – πίνακας 4 – υποσημείωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(**) Το σύνολο των κολιφάγων επιλέγεται ως ο καταλληλότερος ιικός δείκτης. Ωστόσο, αν η ανάλυση των συνολικών κολιφάγων δεν είναι εφικτή, πρέπει να αναλύεται τουλάχιστον ένας εξ αυτών (ειδικοί F κολιφάγοι ή σωματικοί κολιφάγοι).

(**) Το σύνολο των κολιφάγων επιλέγεται ως ο καταλληλότερος ιικός δείκτης. Ωστόσο, αν η ανάλυση των συνολικών κολιφάγων δεν είναι εφικτή, πρέπει να αναλύεται τουλάχιστον ένας εξ αυτών (ειδικοί F κολιφάγοι ή σωματικοί κολιφάγοι). Όταν το σύνολο των κολιφάγων δεν υπάρχει σε επαρκή ποσότητα στα ακατέργαστα λύματα, η συμμόρφωση με τον στόχο απόδοσης μπορεί να καθοριστεί με προσθήκη της απόδοσης που παρέχεται σε μεμονωμένα στάδια της επεξεργασίας βάσει επιστημονικών στοιχείων για τυποποιημένες καθιερωμένες διαδικασίες, όπως δημοσιευμένα δεδομένα των εκθέσεων δοκιμών, μελέτες περιπτώσεων κ.λπ., ή με δοκιμές σε εργαστήριο υπό ελεγχόμενες συνθήκες για καινοτόμο επεξεργασία.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο β – πίνακας 4 – υποσημείωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(***) Τα σπόρια Clostridium perfringens επιλέγονται ως ο καταλληλότερος δείκτης για τα πρωτόζωα. Ωστόσο τα σποριογόνα, θειικο-μειωτικά βακτηρίδια είναι μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση που η συγκέντρωση των σπορίων Clostridium perfringens δεν επιτρέπει την επικύρωση της απαιτούμενης μείωσης log10.

(***) Τα σπόρια Clostridium perfringens επιλέγονται ως ο καταλληλότερος δείκτης για τα πρωτόζωα. Ωστόσο τα σποριογόνα, θειικο-μειωτικά βακτηρίδια είναι μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση που η συγκέντρωση των σπορίων Clostridium perfringens δεν επιτρέπει την επικύρωση της απαιτούμενης μείωσης log10. Όταν τα σπόρια Clostridium perfringens δεν υπάρχουν σε επαρκή ποσότητα στα ακατέργαστα λύματα, η συμμόρφωση με τον στόχο απόδοσης μπορεί να καθοριστεί με προσθήκη της απόδοσης που παρέχεται σε μεμονωμένα στάδια της επεξεργασίας βάσει επιστημονικών στοιχείων για τυποποιημένες καθιερωμένες διαδικασίες, όπως δημοσιευμένα δεδομένα των εκθέσεων δοκιμών, μελέτες περιπτώσεων κ.λπ., ή με δοκιμές σε εργαστήριο υπό ελεγχόμενες συνθήκες για καινοτόμο επεξεργασία.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι μέθοδοι ανάλυσης για την παρακολούθηση επικυρώνονται και τεκμηριώνονται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC-17025 ή άλλα εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν ισοδύναμη ποιότητα.

Οι μέθοδοι ανάλυσης για την παρακολούθηση επικυρώνονται και τεκμηριώνονται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC-17025 ή άλλα εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν ισοδύναμη ποιότητα. Ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης διασφαλίζει ότι τα εργαστήρια που επιλέγονται για την παρακολούθηση της επικύρωσης εφαρμόζουν πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει για τα εργαστήρια που έχουν επιλεγεί για τη διενέργεια ελέγχων επικύρωσης το ίδιο πρότυπο ISO όπως στην οδηγία για το πόσιμο νερό.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου

α)  Βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – σημείο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Διενεργήστε μελέτη σκοπιμότητας της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης ανάκτησης, η οποία να λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον το κόστος ανάπτυξης της εγκατάστασης σε σχέση με την περιφερειακή ζήτηση για νερό από ανάκτηση, τους δυνητικούς τελικούς χρήστες και τις απαιτήσεις της εγκατάστασης για λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία, και αξιολογήστε την ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων που εισέρχονται στην εγκατάσταση.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Προσδιορίστε τα περιβάλλοντα, τους πληθυσμούς και τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο άμεσης ή έμμεσης έκθεσης στους πιθανούς κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως την τοπική υδρογεωλογία, την τοπολογία, τον τύπο του εδάφους και την οικολογία και παράγοντες που σχετίζονται με το είδος των καλλιεργειών και τις γεωργικές πρακτικές. Πρέπει επίσης να συνεκτιμώνται πιθανές μη αναστρέψιμες ή μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις της διαδικασίας ανάκτησης του νερού.

3.  Προσδιορίστε τα περιβάλλοντα, τους πληθυσμούς και τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο άμεσης ή έμμεσης έκθεσης στους πιθανούς κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως την τοπική υδρογεωλογία, την τοπολογία, τον τύπο του εδάφους και την οικολογία και παράγοντες που σχετίζονται με το είδος των καλλιεργειών και τις γεωργικές πρακτικές. Η αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της πηγής κινδύνου, της σχέσης δόσης-απόκρισης, της αξιολόγησης του βαθμού έκθεσης και του χαρακτηρισμού του κινδύνου, λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια του συστήματος επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων. Πρέπει επίσης να συνεκτιμώνται πιθανές μη αναστρέψιμες ή μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον ή την υγεία, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για τις οικολογικές ροές, της διαδικασίας ανάκτησης, παροχής, αποθήκευσης και χρήσης του νερού.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Διενεργείστε αξιολόγηση των κινδύνων, καλύπτοντας τόσο τους περιβαλλοντικούς κινδύνους όσο και τους κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των πιθανών κινδύνων που εντοπίζονται, τα προσδιοριζόμενα περιβάλλοντα, τους πληθυσμούς και τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε αυτούς τους κινδύνους και τη σοβαρότητα των πιθανών επιπτώσεων των κινδύνων, καθώς και κάθε σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, τα έγγραφα καθοδήγησης και τις ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων, των ζωοτροφών και των εργαζομένων. Η επιστημονική αβεβαιότητα όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των κινδύνων αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης.

4.  Διενεργείστε αξιολόγηση των κινδύνων, καλύπτοντας τόσο τους περιβαλλοντικούς κινδύνους όσο και τους κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των πιθανών κινδύνων που εντοπίζονται, τα προσδιοριζόμενα περιβάλλοντα, τους πληθυσμούς και τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε αυτούς τους κινδύνους και τη σοβαρότητα των πιθανών επιπτώσεων των κινδύνων, καθώς και κάθε σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, τα έγγραφα καθοδήγησης και τις ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων, των ζωοτροφών και των εργαζομένων και με περιβαλλοντικούς στόχους. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης του κινδύνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποιοτικές μελέτες. Η επιστημονική αβεβαιότητα όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των κινδύνων αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 4 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i.  επιβεβαίωση της φύσης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της σχέσης δόσης-απόκρισης·

i.  επιβεβαίωση της φύσης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της σχέσης δόσης-απόκρισης σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές·

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 4 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ακόλουθες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τουλάχιστον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση κινδύνου:

Οι ακόλουθες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τουλάχιστον, πρέπει να γίνονται σεβαστές κατά την αξιολόγηση κινδύνου:

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β)  Όροι σχετικά με τις πρόσθετες απαιτήσεις

(Να προστεθεί πριν από το σημείο 5)

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εφόσον κριθεί αναγκαίο και σκόπιμο για να διασφαλιστεί επαρκής προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, καθορίστε απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού και την παρακολούθηση, επιπλέον αυτών που ορίζονται στο παράρτημα Ι και/ή αυστηρότερες από εκείνες.

5.  Εφόσον κριθεί αναγκαίο και σκόπιμο για να διασφαλιστεί κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, καθορίστε απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού και την παρακολούθηση, επιπλέον αυτών που ορίζονται στο παράρτημα Ι και/ή αυστηρότερες από εκείνες.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των κινδύνων που αναφέρεται στο σημείο 4, οι πρόσθετες αυτές απαιτήσεις μπορούν, ιδίως, να αφορούν:

Οι πρόσθετες αυτές απαιτήσεις μπορούν, ιδίως, να αφορούν:

α)  βαρέα μέταλλα·

α)  βαρέα μέταλλα·

β)  ζιζανιοκτόνα·

β)  ζιζανιοκτόνα·

γ)  υποπροϊόντα απολύμανσης·

γ)  υποπροϊόντα απολύμανσης·

δ)  φάρμακα·

δ)  φάρμακα·

 

δ α)  την παρουσία μικροπλαστικών·

ε)  άλλες ουσίες που δημιουργούν ανησυχίες·

ε)  άλλους ρύπους που έχουν πρόσφατα χαρακηριστεί ως σημαντικοί από αναλύσεις σε σχέση με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία που διενεργούνται σε τοπικό επίπεδο·

στ)  τη μικροβιακή αντοχή.

στ)  τη μικροβιακή αντοχή.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ)  Προληπτικά μέτρα

(Να προστεθεί πριν από το σημείο 6)

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Εξασφαλίστε ότι η μονάδα ανάκτησης είναι εξοπλισμένη με ένα εναλλακτικό μέσο για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων που δεν επαναχρησιμοποιούνται.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Εξασφαλίστε ότι το δίκτυο διανομής των ανακτώμενων υγρών αποβλήτων είναι διαχωρισμένο και έχει κατασκευαστεί κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης του δικτύου προμήθειας και διανομής νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9β.  Εξασφαλίστε ότι η υποδομή διανομής νερού από ανάκτηση φέρει κατάλληλη σήμανση και, όταν είναι κατασκευασμένη με ανοικτό δίκτυο ομβρίων, ότι διαθέτει επαρκώς ορατή σήμανση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου τα λύματα αναμειγνύονται με νερό άλλης προέλευσης.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 9 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9γ.  Εξασφαλίστε τη θέσπιση μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή και χρήση του νερού από ανάκτηση.

(1)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Ο αυξανόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τους υδάτινους πόρους θέτει σε ολοένα και μεγαλύτερο κίνδυνο την οικονομία, τις κοινότητες και τα οικοσυστήματα από τα οποία αυτές εξαρτώνται. Αρκεί να σκεφτούμε ότι το 2017 η παγκόσμια άντληση ανήλθε σε περίπου 6.000 κυβικά χιλιόμετρα και εκτιμάται ότι το 2050 μπορεί να ανέλθει σε περίπου 8.700 κυβικά χιλιόμετρα, φθάνοντας το 2100 περίπου τα 12.700 κυβικά χιλιόμετρα.

Αυτή η συνεχής αύξηση της ζήτησης, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την αύξηση των μέσων θερμοκρασιών που προκύπτει, συνιστά μια προειδοποίηση για τη δυνατότητα να αυξηθούν οι περιοχές που υπόκεινται σε λειψυδρία.

Το ζήτημα της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που, ορθώς, αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως πολύτιμο και σπάνιο αγαθό, γίνεται όλο και πιο πιεστικό.

Η Ευρώπη δεν είναι μια άνυδρη ήπειρος, αλλά οι πηγές εφοδιασμού με νερό αποτελούν παράγοντα ανησυχίας για το ήμισυ τουλάχιστον του πληθυσμού της ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή γεωγραφία και το κλίμα προσδίδουν στην ΕΕ άνισες ιδιότητες όσον αφορά την κατανομή των υδάτων, μια κατάσταση που έχει γίνει σοβαρότερη ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Για παράδειγμα, στη Νότια Ευρώπη, η ανάπτυξη του τουρισμού έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης νερού, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό φαινόμενα απερήμωσης και διείσδυση του αλμυρού νερού στους υδροφόρους ορίζοντες σε διάφορες παράλιες ζώνες γλυκού νερού. Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από τον ΕΟΠ, εάν εξεταστεί ο δείκτης εκμετάλλευσης των υδάτων, υπάρχουν χώρες όπως η Κύπρος, η Βουλγαρία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιταλία και η Μάλτα όπου σήμερα το ποσοστό είναι υψηλότερο κατά 20% ή και περισσότερο. Αυτό συνεπάγεται σοβαρή πίεση για τα αποθέματα νερού. Ενώ η λειψυδρία είναι πιο κρίσιμη στα νότια, το πρόβλημα δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε αυτές τις περιοχές: Η Επιτροπή έχει επισημάνει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν υποστεί επεισόδια ξηρασίας από το 1976, και πολλά από αυτά αναφέρουν συχνά προβλήματα λειψυδρίας και υπερεκμετάλλευσης των υδροφόρων οριζόντων.

Η λειψυδρία αφορά τουλάχιστον το 11 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού και το 17 % του εδάφους της ΕΕ. Από το 1980, ο αριθμός των περιόδων ξηρασίας στην Ευρώπη σημείωσε αύξηση και τα επεισόδια αυτά έγιναν εντονότερα, με εκτιμώμενο κόστος 100 δισ. ευρώ κατά την τελευταία τριακονταετία.

Η θερινή ξηρασία του 2017 κατέδειξε, για μία ακόμη φορά, τις διαστάσεις της οικονομικής ζημίας: μόνο ο ιταλικός γεωργικός τομέας προέβλεπε απώλειες της τάξης των 2 δισ. ευρώ. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί: η λειψυδρία δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε λίγες γωνιές της Ευρώπης, αλλά αποτελεί ήδη πρόβλημα σε ολόκληρη την Ένωση.

Επομένως, η εξεύρεση κατάλληλων λύσεων σε επίπεδο ΕΕ για τη διαφύλαξη των υδάτων είναι υψίστης σημασίας για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ευημερίας για τους πολίτες της και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πλαίσιο της πρότασης

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της του 2012 σχετικά με το σχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης, προσδιόριζε την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων μεταξύ των εναλλακτικών μέτρων χαμηλού κόστους για το περιβάλλον, για την αντιμετώπιση της έλλειψης υδάτινων πόρων.

Ειδικότερα, η νομοθεσία της ΕΕ, και συγκεκριμένα η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ), αναφέρει ήδη την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων ως πρόσθετο μέτρο για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ωστόσο, τα οφέλη αυτής της δραστηριότητας δεν αξιοποιούνται ακόμη πλήρως, λόγω της έλλειψης σαφούς νομοθεσίας και ειδικών κανόνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από την Επιτροπή, το συνολικό δυναμικό επαναχρησιμοποίησης του νερού έως το 2025 είναι περίπου 6,6 δισεκατ. m³, σε σύγκριση με το τρέχον 1,1 δισεκατ. m³ ετησίως. Αυτό θα απαιτούσε επένδυση κάτω των 700 εκατ. ευρώ και θα επέτρεπε περισσότερο από 50% επαναχρησιμοποίηση του συνολικού όγκου του νερού που διατίθεται θεωρητικά για άρδευση από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην ΕΕ και θα βοηθούσε να αποφευχθεί περισσότερο από 5% της άμεσης άντλησης από υδάτινες μάζες και υπόγεια ύδατα.

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η επίτευξη αυτών των στόχων με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ορισμένες απαιτήσεις στα κράτη μέλη δεν επηρεάζουν αρνητικά τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, ούτε δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Η πρόταση της Επιτροπής περιορίζεται στο ανακτώμενο νερό που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της γεωργικής άρδευσης, δεδομένου ότι η γεωργία είναι ένας από τους κύριους χρήστες ύδατος. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης να διασφαλίσει ότι τα λύματα που ανακτώνται είναι ασφαλή, προστατεύοντας έτσι τους πολίτες και το περιβάλλον.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την ανάγκη ενός κανονισμού για τον ορισμό εναρμονισμένων ενωσιακών κριτηρίων για τις δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης των αστικών λυμάτων. Για τον λόγο αυτό, είναι της γνώμης ότι η πρόταση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και τη μεγαλύτερη διάδοση των δραστηριοτήτων ανάκτησης.

Ωστόσο, η εισηγήτρια θεωρεί αναγκαίες ορισμένες προσαρμογές προκειμένου να γίνει σαφέστερος ο κανονισμός, ιδίως όσον αφορά τους ορισμούς, τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται στις βασικές δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων. Η εισηγήτρια θεωρεί επίσης σημαντικό να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και στις αστικές και περιβαλλοντικές χρήσεις, έτσι ώστε να διευρυνθούν τα οφέλη της επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Επιχειρείται επίσης να καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η διαφορά μεταξύ του «επεξεργασμένου» νερού, δηλαδή του νερού που υπόκειται σε κατάλληλη επεξεργασία, όπως απαιτείται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ, και των ανακτώμενων υδάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι κύριοι παράγοντες που εμπλέκονται στις εργασίες ανάκτησης των αστικών λυμάτων. Για τον λόγο αυτόν, δίπλα στον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης επεξεργασίας, ορίζονται ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης και ο τελικός χρήστης, και ρυθμίζεται ο ρόλος του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την υποχρέωση για σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων στα ύδατα από ανάκτηση, αλλά θεωρεί ότι το έργο αυτό πρέπει να συντονίζεται από την αρμόδια αρχή, η οποία μπορεί να εξασφαλίζει μια πιο ακριβή και ανεξάρτητη αξιολόγηση ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού με νερό. Τα ελάχιστα καθήκοντα για τους διάφορους παράγοντες προσδιορίζονται στη συνέχεια στο παράρτημα ΙΙ.

Όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των ανακτώμενων υδάτων, η εισηγήτρια συμφωνεί με τις παραμέτρους που πρότεινε η Επιτροπή με βάση τη μελέτη του ΚΚΕρ, αλλά θεωρεί αναγκαίο να συμπεριληφθεί περαιτέρω η παράμετρος της σαλμονέλας για να εξασφαλιστεί ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια των τροφίμων για τους πολίτες.

Είναι σημαντικό να μην περιορίζονται οι πιθανές χρήσεις μόνο στη γεωργική άρδευση, αλλά να επεκτείνονται, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλά κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και για αστικούς σκοπούς (πότισμα πράσινων χώρων ή γήπεδα γκολφ) και για περιβαλλοντικούς σκοπούς (αντιμετώπιση της εισροής αλμυρού νερού ή διατήρηση ελάχιστων οικολογικών ροών). Για τον σκοπό αυτό, η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι χρήσεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στις παραμέτρους που αφορούν την αυστηρότερη κατηγορία (κατηγορία Α). Η εισηγήτρια αποφάσισε να μη καθορίσει εναρμονισμένες παραμέτρους για επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση, αλλά έκρινε ότι η περαιτέρω χρήση θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο στη βάση συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Επιπλέον, η εισηγήτρια τονίζει την καίρια ανάγκη λήψης μέτρων ευαισθητοποίησης που θα αναδεικνύουν την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων που προκύπτει από την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων, και το σύστημα ελέγχου για να εξασφαλίζεται ότι το νερό είναι υγειονομικά ασφαλές.

Τέλος, η εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν συμπεριελήφθησαν στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής εναρμονισμένοι κανόνες σχετικά με την αναπλήρωση των υδροφόρων οριζόντων. Για τον λόγο αυτόν, στην αναθεώρηση, που θα γίνει σε 5 έτη, πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής νομοθετικής πρότασης για το εν λόγω θέμα. Στη συνέχεια, ζητείται από την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την έμμεση επαναχρησιμοποίηση.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (5.12.2019)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marijana Petir

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις πέντε εκθέσεις της IPCC(1), που δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1983 και 2012, καθεμιά από τις τελευταίες τρεις δεκαετίες υπήρξε θερμότερη παγκοσμίως σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη δεκαετία από τη δεκαετία του 1850. Η περίοδος από το 1983 έως το 2012 είναι ίσως η θερμότερη τριακονταετία των τελευταίων 1400 ετών. Οι πρόσφατες κλιματικές μεταβολές έχουν επηρεάσει σημαντικά τη γεωργία και την οικονομία, εκτιμάται δε ότι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής έχει αυξήσει σημαντικά τη συχνότητα και την ένταση των ξηρασιών και τη ζημία που προκαλούν στο περιβάλλον και την οικονομία κατά την τελευταία τριακονταετία. Μεταξύ των ετών 1976 και 2006 ο αριθμός των περιοχών και των κατοίκων που επλήγησαν από ξηρασία αυξήθηκε σχεδόν κατά 20%, ενώ το συνολικό κόστος των φαινομένων ξηρασίας ανήλθε σε 100 δισ. ευρώ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). Εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή γεωργία χρησιμοποιεί περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών δεσμευθέντων γλυκών υδάτων για άρδευση, ενώ στη νότια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη περίπου το 60% (και σε ορισμένες περιοχές νερού έως και 80%) των συνολικών δεσμευόμενων γλυκών υδάτων χρησιμοποιείται για άρδευση, η διατήρηση των υδάτων και η εξεύρεση εναλλακτικών μέσων παροχής νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της γεωργίας αναδεικνύεται ως προτεραιότητα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εγκριθείσες πολιτικές της Ένωσης, όπως η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα(2) και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία(3), ανοίγονται ευκαιρίες για την έγκαιρη ρύθμιση της επαναχρησιμοποίησης του νερού από συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων για σκοπούς άρδευσης στη γεωργία, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη αντιστάθμιση των δυνητικών και πραγματικών ελλειμμάτων αυτού του ζωτικής σημασίας πόρου.

Με γνώμονα την αρχή της προφύλαξης και την εφαρμογή των βέλτιστων παγκόσμιων εμπειριών, καθώς και τους περιορισμούς και τις συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας(4), η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για τη θέσπιση προτύπων, διαδικασιών και μέτρων για την επαναχρησιμοποίηση του νερού από τα συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε επίπεδο ΕΕ.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έχει αναλάβει την εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαδικασία επαναχρησιμοποίησης των υδάτων στη γεωργία, η νομοθετική πρόταση εφαρμόζει τις καλύτερες εμπειρίες τρίτων χωρών (ΗΠΑ, Νέας Ζηλανδίας, Αυστραλίας), καθώς και κρατών μελών που χρησιμοποιούν ήδη ανακτημένο νερό στη γεωργία Δεδομένου ότι ο κανονισμός θα εφαρμόζεται μόνο στους φορείς εκμετάλλευσης που προτίθενται να μεταφέρουν και να διαθέτουν στην αγορά ανακτημένο νερό από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων, θεωρώ ότι τα προτεινόμενα ελάχιστα επίπεδα για τους προτεινόμενους βασικούς δείκτες είναι κατάλληλα και η μεθοδολογία και η διαδικασία για την έγκριση της προμήθειας ανακτηθέντος νερού επαρκούν για την εξασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου δημόσιας ασφάλειας, τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους καταναλωτές. Η πρόταση θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές, κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας για την έγκριση των αδειών προμήθειας ανακτημένου νερού, να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες από εκείνους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και να αλλάξουν τις προϋποθέσεις για την έγκριση των αδειών, εάν είναι αναγκαίο.

Ταυτόχρονα, το νομοθετικό πλαίσιο και το κόστος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να αποτρέπουν τους φορείς εκμετάλλευσης από την προσαρμογή των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων στη γεωργία. Επομένως πρέπει να αποφευχθεί κάθε φόρτος ή επιβάρυνση των φορέων εκμετάλλευσης. Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου εφαρμόζεται εξίσου σε ολόκληρη την Ένωση και ότι όλα τα κράτη μέλη κατανοούν και εφαρμόζουν τις προτεινόμενες απαιτήσεις εκτίμησης επικινδυνότητας με ενιαίο τρόπο.

Δεδομένης της σημασίας και του πιθανού αντικτύπου της προτεινόμενης νέας νομοθεσίας στην τρέχουσα κατάσταση, η προθεσμία για την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και η προθεσμία για την ευθυγράμμιση των μονάδων επεξεργασίας με τις διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να παραταθούν από ένα χρόνο, όπως είχε αρχικά προταθεί, σε δύο χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τη δημόσια ασφάλεια και εμπιστοσύνη στην υγιεινή και την υψηλή ποιότητα των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας εκ του παραλλήλου επαρκή γλυκά ύδατα για την ευρωπαϊκή γεωργία, ιδίως στα νότια και ανατολικά τμήματα της Ένωσης, για σκοπούς άρδευσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι υδατικοί πόροι της Ένωσης υφίστανται ολοένα μεγαλύτερη πίεση, γεγονός που οδηγεί σε λειψυδρία και ποιοτική υποβάθμιση. Ειδικότερα, η κλιματική αλλαγή και η ξηρασία συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό της διαθεσιμότητας γλυκών υδάτων λόγω της αστικής ανάπτυξης και της γεωργίας.

(1)  Οι υδατικοί πόροι της Ένωσης υφίστανται ολοένα μεγαλύτερη πίεση, γεγονός που οδηγεί σε λειψυδρία και ποιοτική υποβάθμιση. Ειδικότερα, η κλιματική αλλαγή, απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και η ξηρασία συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό της διαθεσιμότητας και παροχής γλυκών υδάτων λόγω της αστικής ανάπτυξης και των γεωργικών πρακτικών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 α)  Επί του παρόντος, η υιοθέτηση πρακτικών επαναχρησιμοποίησης των υδάτων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη σε σύγκριση με το δυναμικό τους, το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 β)  Είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων και να μειωθούν οι πιέσεις στο υδατικό περιβάλλον, ιδίως η λειψυδρία, με την προώθηση της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 γ)  Όλο και περισσότεροι υδατικοί πόροι της Ένωσης υφίστανται ολοένα μεγαλύτερη πίεση, γεγονός που οδηγεί σε λειψυδρία και ποιοτική υποβάθμιση. Οι πιέσεις από την κλιματική αλλαγή, την ξηρασία και την αστική ανάπτυξη δημιουργούν σημαντικά προβλήματα επάρκειας γλυκού νερού. Στο πλαίσιο αυτό, η ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκρίνεται στους αυξανόμενους κινδύνους σε σχέση με τους υδάτινους πόρους θα πρέπει να ενισχυθεί με την ευρύτερη επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η ικανότητα της Ένωσης να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω της ευρύτερης επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων. Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφέρει την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ως ένα από τα συμπληρωματικά μέτρα που τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της οδηγίας σχετικά με την καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου16 ορίζει ότι τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, όποτε είναι σκόπιμο.

(2)  Η ικανότητα της Ένωσης να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω της ευρύτερης επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων. Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφέρει την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ως ένα από τα συμπληρωματικά μέτρα, σημαντικά για τους ανθρώπους και τα φυσικά οικοσυστήματα, που τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της οδηγίας σχετικά με την καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου16 ορίζει ότι τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, όποτε είναι σκόπιμο.

_________________

 

15 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1)·

15 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1)·

16 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).

16 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α)  Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και η ενέργεια που απαιτείται για την εξαγωγή του εκχυλίσματος και τη μεταφορά του είναι σημαντικός·

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης»17 επισημαίνεται ότι η επαναχρησιμοποίηση του νερού για άρδευση ή στη βιομηχανία άρδευσης αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή σχετικά με την υδροδότηση, η οποία απαιτεί την προσοχή της ΕΕ.

(3)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης»17 επισημαίνεται ότι η επαναχρησιμοποίηση του νερού για άρδευση ή στη βιομηχανία άρδευσης αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή σχετικά με την υδροδότηση, η οποία απαιτεί την προσοχή της ΕΕ για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του πληθυσμού, αλλά και της κάλυψης των αναγκών των μελλοντικών γενεών.

_________________

_________________

17 COM (2012) 673

17 COM (2012) 673

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να προτιμάται η βάσει ζητήσεως προσέγγιση κατά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει ολιστική προσέγγιση κατά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, συνδυάζοντας μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, μέτρα για τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων πόρων εντός του κύκλου του νερού και μέτρα για τη δημιουργία νέων πόρων, καθώς και ότι η προσέγγιση πρέπει να περιλαμβάνει περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.

 

__________________

 

2008/2074(INI)

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η επαναχρησιμοποίηση των κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων, για παράδειγμα από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, θεωρείται ότι έχει χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές μεθόδους υδροδότησης, όπως οι εκτροπές υδάτων ή η αφαλάτωση, όμως η εν λόγω επαναχρησιμοποίηση εφαρμόζεται σε περιορισμένο βαθμό στην Ένωση. Όπως φαίνεται, αυτό οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη κοινών ενωσιακών περιβαλλοντικών ή υγειονομικών προτύπων για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και, ιδίως όσον αφορά ειδικά γεωργικά προϊόντα, σε δυνητικά εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων που αρδεύονται με νερό από ανάκτηση.

(6)  Η επαναχρησιμοποίηση των κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων, για παράδειγμα από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, θεωρείται ότι έχει χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές μεθόδους υδροδότησης, όπως οι εκτροπές υδάτων ή η αφαλάτωση. Ωστόσο η εν λόγω επαναχρησιμοποίηση εφαρμόζεται σε περιορισμένο βαθμό στην Ένωση. Όπως φαίνεται, αυτό οφείλεται εν μέρει στο σημαντικό κόστος των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων, καθώς και στην έλλειψη κοινών ενωσιακών περιβαλλοντικών ή υγειονομικών προτύπων για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και, ιδίως όσον αφορά ειδικά γεωργικά προϊόντα, σε ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και σε δυνητικά εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων που αρδεύονται με νερό από ανάκτηση. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι αρδευτικές υποδομές είναι ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση των πόρων αστικών λυμάτων, πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι τα ανακυκλωμένα ύδατα δεν είναι κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες. Είναι επομένως αναγκαία η επιμόρφωση των γεωργών, έτσι ώστε να χρησιμοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο τα ανακυκλωμένα ύδατα στις καλλιέργειες που δεν διατρέχουν κίνδυνο να επηρεαστούν, από πλευράς υγιεινής, από την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υδάτων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Τα υγειονομικά πρότυπα σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων για τα γεωργικά προϊόντα που αρδεύονται με νερό από ανάκτηση μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν οι απαιτήσεις ποιότητας για το νερό από ανάκτηση που προορίζεται για γεωργική άρδευση δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα κράτη μέλη. Η εναρμόνιση των απαιτήσεων θα συμβάλει επίσης στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα. Συνεπώς, είναι σκόπιμη η ελάχιστη εναρμόνιση μέσω της θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων για την ποιότητα και την παρακολούθηση των υδάτων. Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να αποτελούνται από ελάχιστες παραμέτρους για το νερό από ανάκτηση, καθώς και από την επιβολή άλλων αυστηρότερων ή πρόσθετων απαιτήσεων ποιότητας, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές, σε συνδυασμό με άλλα συναφή προληπτικά μέτρα. Προκειμένου να προσδιοριστούν αυστηρότερες ή πρόσθετες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού, οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης θα πρέπει να ασκήσουν βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου. Οι παράμετροι βασίζονται στην τεχνική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών και αντικατοπτρίζουν τα διεθνή πρότυπα για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

(7)  Ισοδύναμα υγειονομικά πρότυπα σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων για τα γεωργικά προϊόντα που αρδεύονται με νερό από ανάκτηση μπορούν να επιτευχθούν καθ’ όλη την Ένωση μόνο εάν οι απαιτήσεις ποιότητας για το νερό από ανάκτηση που προορίζεται για γεωργική άρδευση δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα κράτη μέλη. Η εναρμόνιση των απαιτήσεων θα συμβάλει επίσης στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα. Συνεπώς, είναι σκόπιμη η ελάχιστη εναρμόνιση μέσω της θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων για την ποιότητα και την παρακολούθηση των υδάτων, ενώ παράλληλα θα επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προχωρήσουν περισσότερο, εφαρμόζοντας υψηλότερα πρότυπα, και να προβαίνουν σε εκτίμηση του κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας, ιδίως για το περιβάλλον. Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να αποτελούνται από ελάχιστες παραμέτρους για το νερό από ανάκτηση, καθώς και από την επιβολή άλλων αυστηρότερων ή πρόσθετων απαιτήσεων ποιότητας, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές, σε συνδυασμό με άλλα συναφή προληπτικά μέτρα. Προκειμένου να προσδιοριστούν αυστηρότερες ή πρόσθετες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού, οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης θα πρέπει να ασκήσουν βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου. Οι παράμετροι βασίζονται στην τεχνική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών και αντικατοπτρίζουν τα διεθνή πρότυπα για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για την άρδευση στη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων, των συνδεδεμένων οριακών τιμών και των συχνοτήτων παρακολούθησης.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Στις απαιτήσεις ποιότητας του νερού που είναι αναγκαίες για την άρδευση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις, συγκεκριμένα όσον αφορά τους ελέγχους των μικρορύπων και των νέων ουσιών, των αποκαλούμενων «αναδυόμενων», προκειμένου να είναι εγγυημένη η ασφαλής χρήση του νερού και να διασφαλίζονται η προστασία του περιβάλλοντος και η υγεία του ανθρώπου.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η διαχείριση κινδύνου συνίσταται στον προορατικό εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και στην ενσωμάτωση της έννοιας της παραγωγής νερού από ανάκτηση, το οποίο θα διαθέτει την ποιότητα που απαιτείται για συγκεκριμένες χρήσεις. Η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται σε βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου και να καθορίζει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις ποιότητας του νερού που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας του ανθρώπου και των ζώων.

(9)  Η διαχείριση κινδύνου συνίσταται στον προορατικό εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και στην ενσωμάτωση της έννοιας της παραγωγής νερού από ανάκτηση, το οποίο θα διαθέτει την ποιότητα που απαιτείται για συγκεκριμένες χρήσεις. Η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται σε βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου και να καθορίζει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις ποιότητας του νερού που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, ιδίως όσον αφορά τη χρήση επεξεργασμένων λυμάτων σε γεωργικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης θα πρέπει να έχουν την κύρια ευθύνη για την ποιότητα του ανακτηθέντος νερού. Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις και με τυχόν πρόσθετους όρους τους οποίους έχει ορίσει η αρμόδια αρχή, οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης θα πρέπει να παρακολουθούν την ποιότητα του νερού από ανάκτηση. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης, οι οποίες συνίστανται στη συχνότητα των συστηματικών παρακολουθήσεων και στους στόχους συγχρονισμού και επιδόσεων για την παρακολούθηση της επικύρωσης. Συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη συστηματική παρακολούθηση καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

(10)  Για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας του ανθρώπου και της ποιότητας του εδάφους, οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης και οι αρμόδιες αρχές έχουν την κύρια ευθύνη για την ποιότητα του ανακτηθέντος νερού. Για να εγγυηθούν στους χρήστες, και ειδικότερα στους γεωργούς, ότι η ποιότητα του νερού είναι σύμφωνη με τις παραμέτρους που έχουν καθοριστεί, οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης θα πρέπει να παρακολουθούν την ποιότητα του νερού από ανάκτηση, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχει ορίσει και τις πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να ορίσει η αρμόδια αρχή. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης, οι οποίες συνίστανται στη συχνότητα των συστηματικών παρακολουθήσεων και στους στόχους συγχρονισμού και επιδόσεων για την παρακολούθηση της επικύρωσης. Συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη συστηματική παρακολούθηση καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του νερού από ανάκτηση, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την επαναχρησιμοποίηση νερού σε ενωσιακό επίπεδο και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτήν. Η παροχή νερού από ανάκτηση για συγκεκριμένες χρήσεις θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπεται μόνο βάσει άδειας που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο, η ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια, θα πρέπει να θεσπιστούν ουσιαστικοί κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

(11)  Είναι αναγκαίο και σημαντικό να κατοχυρωθούν η οικονομική αξιοπιστία και ασφάλεια μέσω της τεχνικά και υγειονομικά ασφαλούς χρήσης του νερού από ανάκτηση και να ενθαρρυνθούν με τον τρόπο αυτό η ανάπτυξη της επαναχρησιμοποίησης νερού σε ενωσιακό επίπεδο, η υιοθέτηση αυτής της πρακτικής από τους Ευρωπαίους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτήν. Η παροχή νερού από ανάκτηση για συγκεκριμένες χρήσεις θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπεται μόνο βάσει άδειας που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο, η ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια, θα πρέπει να θεσπιστούν ουσιαστικοί κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές των οποίων έχουν οι ίδιες την ευθύνη για την εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με την επαναχρησιμοποίηση νερού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Εάν η διανομή του νερού από ανάκτηση είναι απαραίτητη, οποιαδήποτε τέτοια διανομή θα πρέπει να υπόκειται σε άδεια. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να χορηγεί άδεια, η οποία θα πρέπει να εμπεριέχει όλους τους αναγκαίους όρους και μέτρα που καθορίζονται στην εκτίμηση κινδύνου για την ασφαλή διανομή του νερού από ανάκτηση στον τελικό χρήστη.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 θεσπίζει γενικούς κανόνες για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων και καλύπτει την παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή και την τοποθέτηση στην αγορά τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Ο εν λόγω κανονισμός αφορά την υγειονομική ποιότητα των τροφίμων και μία απότ ις βασικές αρχές του είναι ότι την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων φέρει ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων. Ο κανονισμός διέπεται επίσης από λεπτομερείς οδηγίες, ιδίως την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση μικροβιολογικών κινδύνων σε νωπά φρούτα και λαχανικά στην πρωτογενή παραγωγή μέσω της ορθής υγιεινής (2017/C 163/01). Η απόδοση των στόχων για το νερό από ανάκτηση, που θεσπίζει ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων να επιτυγχάνουν την ποιότητα νερού που απαιτείται από τον κανονισμό 852/2004, χρησιμοποιώντας σε μεταγενέστερο στάδιο διάφορες επιλογές επεξεργασίας του νερού, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες επιλογές μη επεξεργασίας.

(13)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 θεσπίζει γενικούς κανόνες για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων και καλύπτει την παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή και την τοποθέτηση στην αγορά τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Ο εν λόγω κανονισμός αφορά την υγειονομική ποιότητα των τροφίμων και μία από τις βασικές αρχές του είναι ότι την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων φέρει ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων. Ο κανονισμός διέπεται επίσης από λεπτομερείς οδηγίες, ιδίως την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση μικροβιολογικών κινδύνων σε νωπά φρούτα και λαχανικά στην πρωτογενή παραγωγή μέσω της ορθής υγιεινής (2017/C 163/01). Η απόδοση των στόχων για το νερό από ανάκτηση, που θεσπίζει ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων να επιτυγχάνουν την ποιότητα νερού που απαιτείται από τον κανονισμό 852/2004. Με την επιφύλαξη της ευθύνης του γεωργού για την ποιότητα των προϊόντων του, οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την εκτίμηση των κινδύνων της χρήσης νερού από ανάκτηση.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση στο κοινό. Η διάθεση πληροφοριών σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων αυξάνει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα και θα μπορούσε επίσης να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλλες αρμόδιες αρχές στις οποίες έχει επιπτώσεις η συγκεκριμένη επαναχρησιμοποίηση υδάτων.

(14)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων, εξίσου σημαντικό είναι να ενισχυθεί η επίγνωση ευθυνών του καταναλωτή. Κατ’ αρχάς, απαιτείται επανεξέταση των πρακτικών χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων, προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμησή τους. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και να διασφαλιστεί η αποδοχή αυτής της βιώσιμης πρακτικής εκ μέρους του καταναλωτή, θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση στο κοινό σε συνδυασμό με ένα σύστημα ανταμοιβής και παροχής κινήτρων για τους χρήστες. Η διάθεση πληροφοριών σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων αυξάνει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα και θα μπορούσε επίσης να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλλες αρμόδιες αρχές στις οποίες έχει επιπτώσεις η συγκεκριμένη επαναχρησιμοποίηση υδάτων.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση χρηματοδοτικής στήριξης για την κάλυψη του «συνολικού κόστους» του συστήματος παραγωγής, διανομής και ασφαλούς χρήσης του νερού από ανάκτηση.

Αιτιολόγηση

Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει: την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση της εγκατάστασης παραγωγής ή/και του δικτύου διανομής και τον ποιοτικό έλεγχο για τη διαχείριση κινδύνων και τη χορήγηση της άδειας.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Η ποιότητα και η ποσότητα του ελέγχου, της αξιολόγησης και της πληροφόρησης θα πρέπει να βελτιωθεί κυρίως σε εδάφη που έχουν υποστεί περιβαλλοντική καταστροφή από εξαιρετικά ρυπογόνες βιομηχανικές και αγροτικές δραστηριότητες και υστερούν σοβαρά όσον αφορά την κατασκευή υπονόμων και εγκαταστάσεων συλλογής και ανάκτησης των υγρών αποβλήτων κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου να προσαρμοστούν οι υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις και τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τροποποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων και των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου37. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(16)  Προκειμένου να προσαρμοστούν οι υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις και τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τροποποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων και των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου, χωρίς ωστόσο να υπονομεύονται οι δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου37. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________

_________________

37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση της ανάκτησης νερού με τους όρους που προβλέπονται στην άδεια. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα πρέπει να απαιτούν από τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης θα πρέπει να αναστέλλουν κάθε παροχή νερού από ανάκτηση όταν η μη συμμόρφωση προκαλεί σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

(18)  Για να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος πρέπει να ακολουθούνται υψηλά πρότυπα κατά τη χρήση επεξεργασμένων λυμάτων σε γεωργικές εκτάσεις παραγωγής τροφίμων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση της ανάκτησης νερού με τους όρους που προβλέπονται στην άδεια. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα πρέπει να απαιτούν από τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης θα πρέπει να αναστέλλουν κάθε παροχή νερού από ανάκτηση όταν η μη συμμόρφωση προκαλεί σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους γεωργούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η επαναχρησιμοποίηση νερού από ανάκτηση.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, της επαναχρησιμοποίησης των κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων, είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την έρευνα και την ανάπτυξη πάνω σε αυτό το ζήτημα, μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να διασφαλίσει θετική εξέλιξη όσον αφορά την αξιοπιστία των κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων και όσον αφορά τις βιώσιμες μεθόδους χρήσης.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25β)  Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών για το νερό. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δεσμευθεί να χρησιμοποιεί τα προγράμματα της ΕΕ, μεταξύ αυτών και το πρόγραμμα LIFE, για τη στήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εγγυηθεί ότι το νερό από ανάκτηση είναι ασφαλές για την προβλεπόμενη χρήση του, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων και περιβαλλοντικής προστασίας, καταπολεμώντας με συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση τη λειψυδρία και την επακόλουθη πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εγγυηθεί ότι το νερό από ανάκτηση είναι ασφαλές για την προβλεπόμενη χρήση του, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το μέγιστο επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων και περιβαλλοντικής προστασίας, καταπολεμώντας με συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση τη λειψυδρία και την επακόλουθη πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Ο παρών κανονισμός πρέπει να ενθαρρύνει τους χρήστες μεγάλων ποσοτήτων νερού, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων, να αναπτύξουν βιώσιμες πρακτικές χρήσης των υδάτινων πόρων, οι οποίες εξοικονομούν νερό.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 β.  Ο παρών κανονισμός πρέπει να καθιστά δυνατή την ανάπτυξη λύσεων ως προς τη χρήση του νερού οι οποίες να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  τα αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ και τα οποία προκύπτουν από περαιτέρω επεξεργασία σε μονάδα ανάκτησης·

5.  τα αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ και τα οποία προκύπτουν από περαιτέρω επεξεργασία σε εγκατάσταση ανάκτησης·

 

(Η τροποποίηση του όρου «μονάδα ανάκτησης» σε «εγκατάσταση ανάκτησης» εφαρμόζεται καθ’ όλη την έκταση του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η εναρμόνιση των όρων «μονάδα» και «εγκατάσταση» με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Η εγκατάσταση για την ανάκτηση νερού μπορεί να αποτελέσει μέρος της μονάδας επεξεργασίας νερού και να λειτουργεί υπό διαφορετικό φορέα.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  «μονάδα ανάκτησης»: η μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή άλλη μονάδα που επεξεργάζεται περαιτέρω τα αστικά λύματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ, με στόχο την παραγωγή νερού κατάλληλου για χρήση που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 του παρόντος κανονισμού·

6.  «εγκατάσταση ανάκτησης»: η μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή άλλη εγκατάσταση που επεξεργάζεται περαιτέρω τα αστικά λύματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ, με στόχο την παραγωγή ανακτημένου νερού κατάλληλου για χρήση που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 του παρόντος κανονισμού·

 

(Η τροποποίηση του όρου «μονάδα ανάκτησης» σε «εγκατάσταση ανάκτησης» εφαρμόζεται καθ’ όλη την έκταση του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η εναρμόνιση των όρων «μονάδα» και «εγκατάσταση» με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Η εγκατάσταση για την ανάκτηση νερού μπορεί να αποτελέσει μέρος της μονάδας επεξεργασίας νερού και να λειτουργεί υπό διαφορετικό φορέα.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  «φορέας εκμετάλλευσης μονάδας ανάκτησης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή ελέγχει μια μονάδα ανάκτησης·

7.  «φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ανάκτησης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή ελέγχει μια εγκατάσταση ανάκτησης·

 

(Η τροποποίηση του όρου «μονάδα ανάκτησης» σε «εγκατάσταση ανάκτησης» εφαρμόζεται καθ’ όλη την έκταση του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η εναρμόνιση των όρων «μονάδα» και «εγκατάσταση» με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Η εγκατάσταση για την ανάκτηση νερού μπορεί να αποτελέσει μέρος της μονάδας επεξεργασίας νερού και να λειτουργεί υπό διαφορετικό φορέα.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α.  «σημείο τήρησης»: ο αγωγός διάθεσης της μονάδας ανάκτησης·

Αιτιολόγηση

Ο όρος «σημείο τήρησης» θα πρέπει να οριστεί στο τμήμα «Ορισμοί», όπως έχει ήδη οριστεί στο άρθρο 4.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11β.  «μικρορύπος»: ανεπιθύμητη ουσία, ανιχνεύσιμη στο περιβάλλον σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση, σύμφωνα με το παράρτημα VIII της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11γ.  «διανομέας νερού από ανάκτηση»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διανέμει ή ελέγχει το δίκτυο διανομής νερού από ανάκτηση·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης σχετικά με την ποιότητα των υδάτων

Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης σχετικά με την ποιότητα των υδάτων

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης διασφαλίζουν ότι το νερό από ανάκτηση το οποίο προορίζεται για χρήση που ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1, στον αγωγό διάθεσης της μονάδας ανάκτησης (σημείο τήρησης), συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

1.  Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης διασφαλίζουν ότι το νερό από ανάκτηση το οποίο προορίζεται για χρήση που ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Χάριν συνεπείας με τους προτεινόμενους ορισμούς.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τυχόν πρόσθετους όρους που καθορίζει η αρμόδια αρχή στη σχετική άδεια δυνάμει των στοιχείων β) και γ) του άρθρου 7 παράγραφος 3 σχετικά με την ποιότητα των υδάτων.

β)  τυχόν εύλογους πρόσθετους όρους που καθορίζει η αρμόδια αρχή στη σχετική άδεια δυνάμει των στοιχείων β) και γ) του άρθρου 7 παράγραφος 3 σχετικά με την ποιότητα των υδάτων.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης παρακολουθεί την ποιότητα των υδάτων σύμφωνα με τα ακόλουθα:

2.  Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης παρακολουθεί την ποιότητα των υδάτων σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Μετά το σημείο τήρησης, η ποιότητα του νερού δεν είναι πλέον ευθύνη του χειριστή της εγκατάστασης ανάκτησης, αλλά γίνεται ευθύνη του επόμενου μέρους στην αλυσίδα επαναχρησιμοποίησης των υδάτων.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς της παραγωγής και παροχής νερού από ανάκτηση, ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης διεξάγει διαχείριση κινδύνου σε διαβούλευση με τους ακόλουθους φορείς:

1.  Για τους σκοπούς της παραγωγής και παροχής νερού από ανάκτηση, ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης διεξάγει διαχείριση κινδύνου σε διαβούλευση με τους ακόλουθους φορείς:

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον φορέα εκμετάλλευσης της(των) μονάδας(-ων) επεξεργασίας αστικών λυμάτων που προμηθεύει με νερό τη μονάδα ανάκτησης, εάν είναι διαφορετικός από τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης·

α)  τον φορέα εκμετάλλευσης της(των) μονάδας(-ων) επεξεργασίας αστικών λυμάτων που προμηθεύει με νερό την εγκατάσταση ανάκτησης, εάν είναι διαφορετικός από τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τον διανομέα/τους διανομείς νερού από ανάκτηση

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οποιοδήποτε άλλο μέρος θεωρεί σχετικό ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης.

γ)  οποιοδήποτε άλλο μέρος θεωρεί σχετικό ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων με γνώμονα τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου που καθορίζονται στο παράρτημα II. Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων προτείνει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις πέραν εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα Ι οι οποίες είναι αναγκαίες για τον περαιτέρω μετριασμό οιωνδήποτε κινδύνων και, μεταξύ άλλων, καθορίζει πηγές κινδύνων, κινδύνους και κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

2.  Ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων με γνώμονα τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου που καθορίζονται στο παράρτημα II και για τα οποία ευθύνεται.

 

Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων προτείνει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις πέραν εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα Ι οι οποίες είναι αναγκαίες για τον περαιτέρω μετριασμό οιωνδήποτε κινδύνων και, μεταξύ άλλων, καθορίζει πηγές κινδύνων, κινδύνους και κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

 

Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης ενημερώνει σχετικά τον τελικό χρήστη, όταν έχουν συγκεντρωθεί επαρκείς πληροφορίες για το ζήτημα.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Σε περίπτωση που ο τύπος της καλλιέργειας προς άρδευση προορίζεται για διάφορες μορφές εμπορίας και του αναλογούν πολλές διαφορετικές κατηγορίες ποιότητας του επεξεργασμένου νερού, ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης υποχρεούται να παράσχει στον γεωργό νερό της υψηλότερης κατηγορίας μεταξύ των διαφόρων αντίστοιχων κατηγοριών.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι εθνικές αρχές στον τομέα των υδάτων μαζί με την Επιτροπή θα πρέπει να διοργανώνουν επιμορφωτικά προγράμματα και ενημερωτικές συνεδρίες για τους υπαλλήλους των εθνικών υπηρεσιών που θα είναι υπεύθυνες για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης αδειών από τους φορείς εκμετάλλευσης· εναλλακτικά, η Επιτροπή αναλαμβάνει την υποχρέωση να σχεδιάσει και να διανείμει στις εθνικές αρχές ενημερωτικά φυλλάδια και ενδεχομένως ηλεκτρονικό υλικό σχετικά με τους κανόνες και τις απαιτήσεις για τα ελάχιστα πρότυπα για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Διανομή του νερού από ανάκτηση

 

1. Για κάθε διανομή νερού από ανάκτηση το οποίο προορίζεται για χρήση που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 απαιτείται αδειοδότηση.

 

2. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης εάν θα χορηγήσει την άδεια.

 

3. Η άδεια περιλαμβάνει όλους τους αναγκαίους όρους και μέτρα για την ασφαλή διανομή του νερού από ανάκτηση στον τελικό χρήστη, ο οποίος καθορίζεται στην εκτίμηση κινδύνου που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6.

 

4. Η άδεια αναθεωρείται τακτικά, τουλάχιστον ανά πενταετία, και τροποποιείται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αρμόδια αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση της ανάκτησης νερού με τους όρους που προβλέπονται στην άδεια, στο σημείο τήρησης. Ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται με τη χρήση των ακόλουθων μέσων:

1.  Η αρμόδια αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση της ανάκτησης νερού με τους όρους που προβλέπονται στην άδεια, στο σημείο τήρησης, πριν να χορηγήσει την άδεια. Ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται με τη χρήση των ακόλουθων μέσων:

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή υποχρεώνει τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση.

2.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, διαπιστωμένης μετά τη χορήγηση της άδειας, η αρμόδια αρχή υποχρεώνει τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης να διακόψει την παροχή νερού από ανάκτηση έως ότου ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης και να ενημερωθούν οι διανομείς νερού από ανάκτηση και οι τελικοί χρήστες που μπορεί να θίγονται από αυτή την κατάσταση.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν η μη συμμόρφωση προκαλεί σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον ή την υγεία του ανθρώπου, ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης αναστέλλει αμέσως κάθε περαιτέρω προμήθεια νερού από ανάκτηση έως ότου η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι η συμμόρφωση έχει αποκατασταθεί.

3.  Όταν η μη συμμόρφωση προκαλεί σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον ή την υγεία του ανθρώπου, ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης αναστέλλει αμέσως κάθε περαιτέρω προμήθεια νερού από ανάκτηση έως ότου η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι η συμμόρφωση έχει αποκατασταθεί.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση συμβάντος που επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της άδειας, ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή και τον(τους) τελικό(-ούς) χρήστη(-ες) που ενδεχομένως επηρεάζονται και κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση των επιπτώσεων του εν λόγω συμβάντος.

4.  Σε περίπτωση συμβάντος που επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της άδειας, ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή και κάθε διανομέα και τελικό χρήστη νερού από ανάκτηση και κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση των επιπτώσεων του εν λόγω συμβάντος.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) 852/2004 που θεσπίζει γενικούς κανόνες για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων και καλύπτει την παραγωγή, τη μετατροπή, τη διανομή και τη διάθεση στην αγορά τροφίμων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ενημερώνουν τον χρήστη για τη μέγιστη περιεκτικότητα των κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων σε θρεπτικά συστατικά, προκειμένου ο γεωργός να είναι σε θέση να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα επίπεδα περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά που προβλέπονται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α.  Η Επιτροπή αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαναξετάζει κάθε δέκα χρόνια ή όποτε απαιτείται, τις ελάχιστες προδιαγραφές για την ποιότητα των υδάτων που επαναχρησιμοποιούνται με βάση μελέτες που διεξάγονται εντός της ΕΕ και όχι από τρίτες χώρες·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  τα πειράματα που έχουν διεξαχθεί, ιδίως όσον αφορά τη γεωργική αξιοποίηση της λυματολάσπης και των αποβλήτων μεθανίου·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  την αυξανόμενη παρουσία μικρορύπων και νέων ουσιών, των αποκαλούμενων «αναδυόμενων», στο επαναχρησιμοποιούμενο νερό·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Εφαρμόζεται από την ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Αιτιολόγηση

Με δεδομένο τον αριθμό των προσαρμογών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με τον κανονισμό, με τη βελτίωση του υφιστάμενου εξοπλισμού, με τη μεταβολή της λειτουργίας και των ελέγχων και, κυρίως, με τη διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνου και την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης κινδύνου και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, η προτεινόμενη διάρκεια ενός έτους θα πρέπει να παραταθεί σε τουλάχιστον δύο έτη, για να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Περιγράψτε το σύστημα επαναχρησιμοποίησης των υδάτων, από τα λύματα που εισέρχονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων έως το σημείο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πηγών λυμάτων, των σταδίων επεξεργασίας και των τεχνολογιών στην εγκατάσταση ανάκτησης, της υποδομής εφοδιασμού και αποθήκευσης, της προοριζόμενης χρήσης και των ποσοτήτων του νερού από ανάκτηση που πρόκειται να διατεθεί. Στόχος του καθήκοντος αυτού είναι να προσφέρει λεπτομερή περιγραφή του συνολικού συστήματος για την επαναχρησιμοποίηση του νερού.

1.  Περιγράψτε το σύστημα επαναχρησιμοποίησης των υδάτων, από τα λύματα που εισέρχονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων έως το σημείο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πηγών λυμάτων, των σταδίων επεξεργασίας και των τεχνολογιών στην εγκατάσταση ανάκτησης, της υποδομής εφοδιασμού, διανομής και αποθήκευσης, της προοριζόμενης χρήσης και των ποσοτήτων του νερού από ανάκτηση που πρόκειται να διατεθεί. Στόχος του καθήκοντος αυτού είναι να προσφέρει λεπτομερή περιγραφή του συνολικού συστήματος για την επαναχρησιμοποίηση του νερού.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 4 –παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i.  επιβεβαίωση της φύσης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της σχέσης δόσης-απόκρισης·

Θ.  επιβεβαίωση της φύσης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της σχέσης δόσης-απόκρισης σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές·

Αιτιολόγηση

Οι σχέσεις δόσης-απόκρισης και οι μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας απαιτούν ορισμένες δεξιότητες, γνώσεις και δεδομένα που θα μπορούσαν να παρέχουν οι υγειονομικές αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  εκτίμηση κινδύνων για την υγεία των ζώων

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η υποχρέωση να πληρούν οι προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου40·

β)  η υποχρέωση να πληρούν οι προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου40 συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τις ορμόνες, τα φάρμακα και τα μικροπλαστικά·

__________________

__________________

40 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).

40 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιγ α)  οι απαιτήσεις να αποτραπούν οι επιπτώσεις όσον αφορά τη ρύπανση ή την υγεία που προκαλούνται από ενδοκρινικούς διαταράκτες, όπως αναφέρονται στον κανονισμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ζιζανιοκτόνα·

β)  ζιζανιοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων των ενδοκρινικών διαταρακτών·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  φάρμακα·

δ)  φάρμακα και ορμόνες·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  άλλες ουσίες που δημιουργούν ανησυχίες·

ε)  άλλες ουσίες που δημιουργούν ανησυχίες, όπως τα μικροπλαστικά·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙI – σημείο 6 – πίνακας 1 – σειρά 2 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι χοίροι δεν πρέπει να εκτίθενται σε χορτονομές που έχουν αρδευτεί με νερό από ανάκτηση, εκτός αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι για μια συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Τα ζώα τα οποία προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων δεν πρέπει να εκτίθενται σε χορτονομές που έχουν αρδευτεί με νερό από ανάκτηση, εκτός αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι για μια συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 6 – πίνακας 1 – σειρά 3 – στήλη 2 – γραμμή 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αποκλεισμός αγελάδων γαλακτοπαραγωγής σε γαλακτοφορία από βοσκότοπους μέχρι αυτοί να στεγνώσουν.

Αποκλεισμός αγελάδων γαλακτοπαραγωγής σε γαλακτοφορία από βοσκότοπους για πέντε ημέρες μετά την τελευταία άρδευση.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 8 –παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνιστάται στον υπεύθυνο της εγκατάστασης ανάκτησης να θεσπίζει και να διατηρεί σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ελάχιστες προϋποθέσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Marijana Petir

4.7.2018

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Γενεύη, Ελβετία [Πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος, κεντρική συντακτική ομάδα, R.K. Pachauri και A. Reisinger (εκδ.)]

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf

(2)

COM(2015) 614

(3)

Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.

(4)

Κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για την ασφαλή χρήση των λυμάτων, των απορρίψεων και των φαιών υδάτων στη γεωργία (ΠΟΥ, 2006α)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ελάχιστες προϋποθέσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

28.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

2.7.2018

ITRE

2.7.2018

REGI

2.7.2018

AGRI

2.7.2018

 

PECH

2.7.2018

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

REGI

20.6.2018

PECH

20.6.2018

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Simona Bonafè

29.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson

Ημερομηνία κατάθεσης

29.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

ALDE :

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh

GUE/NGL :

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D:

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

1

-

ECR:

Arne Gericke

4

0

ECR:

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου