Nós Imeachta : 2018/0169(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0044/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0044/2019

Díospóireachtaí :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Vótaí :

PV 12/02/2019 - 9.10
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0071

<Date>{29/01/2019}29.1.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0044/2019</NoDocSe>
PDF 404kWORD 183k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le híoscheanglais le haghaidh athúsáid uisce</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Simona Bonafè</Depute>

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le híoscheanglais le haghaidh athúsáid uisce

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0337),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 192(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0220/2018),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Nollaig 2018[1],

 ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 6 Nollaig 2018[2],

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus don tuairim ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (A8-0044/2019),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2. Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) Tá níos mó agus níos mó brú ag teacht ar acmhainní uisce an Aontais, rud a fhágann ganntanas uisce agus meathlú ar cháilíocht an uisce. Go háirithe, tá athrú aeráide agus triomach ag cur go mór leis an mbrú ar infhaighteacht fionnuisce, ar brú é a thagann as forbairt uirbeach agus talmhaíocht.

(1) Tá níos mó agus níos mó brú ag teacht ar acmhainní uisce an Aontais, rud a fhágann ganntanas uisce agus meathlú ar cháilíocht an uisce. Go háirithe, tá athrú aeráide, patrúin aimsire nach féidir a thuar agus triomach ag cur go mór leis an mbrú ar infhaighteacht fionnuisce, ar brú é a thagann as forbairt uirbeach agus talmhaíocht.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) D’fhéadfaí feabhas a chur ar chumas an Aontais freagairt do bhrú méadaitheach ar acmhainní uisce trí athúsáid níos leithne a bhaint as fuíolluisce cóireáilte. Luaitear i dTreoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle15 athúsáid uisce mar cheann de na bearta forlíontacha a fhéadfaidh na Ballstáit a roghnú a cur i bhfeidhm chun cuspóirí na Treorach maidir le dea-stádas cáilíochtúil agus cainníochtúil le haghaidh uiscí dromchla agus screamhuiscí a bhaint amach. Éilítear le Treoir 91/271/CEE16 go ndéanfaí fuíolluisce cóireáilte a athúsáid cibé uair is iomchuí.

(2) D’fhéadfaí feabhas a chur ar chumas an Aontais freagairt do bhrúnna méadaitheacha ar acmhainní uisce trí athúsáid níos leithne a bhaint as fuíolluisce cóireáilte, trí astarraingt ó dhobharlaigh agus uisce talún a theorannú, tionchar scaoileadh fuíolluisce cóireáilte isteach i ndobharlaigh a laghdú, agus coigilteas uisce a chur chun cinn trí fhuíolluisce uirbeach a úsáid ar iliomad bealaí, agus ag an am céanna ardleibhéal cosanta don chomhshaol a áirithiú. Luaitear i dTreoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle15 athúsáid uisce, i gcomhcheangal le cur chun cinn úsáid teicneolaíochtaí atá éifeachtúil ó thaobh uisce de i dtionscail agus i dteicnící uiscithe a spárálann uisce, mar cheann de na bearta forlíontacha a fhéadfaidh na Ballstáit a roghnú a cur i bhfeidhm chun cuspóirí na Treorach maidir le dea-stádas cáilíochtúil agus cainníochtúil le haghaidh uiscí dromchla agus screamhuiscí a bhaint amach. Éilítear le Treoir 91/271/EEC16 ón gComhairle go ndéanfaí fuíolluisce cóireáilte a athúsáid cibé uair is iomchuí.

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

15 Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais uisce (IO L 327, 22.12.2000, lch. 1).

15 Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais uisce (IO L 327, 22.12.2000, lch. 1).

16 Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil fuíolluisce uirbigh (IO L 135, 30.5.1991, lch. 40).

16 Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil fuíolluisce uirbigh (IO L 135, 30.5.1991, lch. 40).

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>3</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2a) Fadhb áirithe ina lán ceantar ná aois an bhonneagair chun fuíolluisce cóireáilte a dháileadh agus an drochbhail atá air agus an toradh a bhíonn air sin ná go gcailltear méid mór den fhuíolluisce cóireáilte sin agus cuirtear amú acmhainní airgeadais a bhaineann leis an infheistíocht sa chóireáil sin. Dá bharr sin, ba cheart go mbeadh uasghrádú gach bonneagar píobáin den sórt sin a bheith ina thosaíocht.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) Leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, agus chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún maidir le “Treoirphlean chun Acmhainní Uisce na hEorpa a Chosaint”17 tarraingíodh aird ar athúsáid uisce chun críocha uiscithe nó tionsclaíoch mar rogha mhalartach soláthair uisce lena n-éilítear aird an Aontais.

(3) Leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún maidir le “Treoirphlean chun Acmhainní Uisce na hEorpa a Chosaint”17 tarraingíodh aird ar an ngá atá le hionstraim rialála ar leibhéal an Aontais a bhunú chun críocha caighdeáin a leagan síos maidir le hathúsáid uisce, chun go mbainfí bacainní ar úsáid fhorleathan rogha sholáthar malartaigh uisce, eadhon ceann trínar féidir rannchuidiú le laghdú a dhéanamh ar ghanntanas uisce agus ar leochaileacht córas soláthair uisce.

___________________

___________________

17 COM(2012) 673.

17 COM(2012) 673.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) Leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle “Ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin an ghanntanais uisce agus na dtriomach san Aontas Eorpach”18 , leagtar amach ordlathas na mbeart gur cheart do na Ballstáit a bhreithniú agus ganntanas uisce agus triomaigh á mbainistiú acu. Deirtear ann maidir leis na réigiúin inar cuireadh chun feidhme na bearta coisctheacha go léir de réir an ordlathais uisce agus inar mó an t-éileamh ar uisce ná an infhaighteacht, gur féidir le bonneagar breise um sholáthar uisce, in imthosca áirithe, agus gné an chostais agus tairbhe á cur san áireamh, a bheith ina chur chuige malartach chun iarmhairtí triomaigh thromchúisigh a mhaolú.

(4) Leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle “Ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin an ghanntanais uisce agus na dtriomach san Aontas Eorpach”18, leagtar amach ordlathas na mbeart gur cheart do na Ballstáit a bhreithniú agus ganntanas uisce agus triomaigh á mbainistiú acu. Chun na críche céanna, ba cheart foráil a dhéanamh i dTreoir 2000/60/CEa d’orlathas na mbearta ceangailteach maidir le bainistíocht chuí uisce. Deirtear ann maidir leis na réigiúin inar cuireadh chun feidhme na bearta coisctheacha go léir de réir an ordlathais uisce agus inar mó an t-éileamh ar uisce ná an infhaighteacht, gur féidir le bonneagar breise um sholáthar uisce, in imthosca áirithe, agus gné an chostais agus tairbhe á cur san áireamh, a bheith ina chur chuige malartach chun iarmhairtí triomaigh thromchúisigh a mhaolú.

___________________

___________________

18 COM(2007) 414.

18 COM(2007) 414.

 

 

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 4 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a) Meabhraíonn an rún ó Pharlaimint na hEorpa an 9 Deireadh Fómhair 2008 maidir le aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an ghanntanais uisce agus triomach san Aontas Eorpach1a ba cheart tús áite a thabhairt do chur chuige dírithe ar thaobh an éilimh nuair a bheidh bainistiú á dhéanamh ar acmhainní uisce agus tá sé den tuairim gur cheart don Aontas cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh nuair a bheidh acmhainní uisce á mbainistiú, ag cumasc bearta bainistithe éilimh, bearta chun barrfheabhsú a dhéanamh ar na hacmhainní atá ann cheana laistigh den timthriall uisce, agus bearta chun acmhainní nua a chruthú, agus gur gá don chur chuige saincheisteanna comhshaoil, sóisialta agus eacnamaíocha a chomhtháthú ann.

 

___________________

 

1a IO C 9 E, 15.1.2010, lch. 33.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 5</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5) Ina Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach 19, gheall an Coimisiún go ndéanfadh sé sraith gníomhaíochtaí chun athúsáid fuíolluisce cóireáilte a chur chun cinn, lena náirítear togra reachtach a fhorbairt maidir leis na híoscheanglais le haghaidh athúsáid uisce.

(5) Ina Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach 19, gheall an Coimisiún go ndéanfadh sé sraith gníomhaíochtaí chun athúsáid fuíolluisce cóireáilte a chur chun cinn, lena náirítear togra reachtach a fhorbairt maidir leis na híoscheanglais le haghaidh athúsáid uisce. Ba cheart don Choimisiún nuashonrú a dhéanamh ar a Phlean Gníomhaíochta agus ba cheart go mbeadh acmhainní uisce ina réimse tosaíochta aige a bhfuil gá le gníomhaíocht ina leith.

___________________

___________________

19 COM(2015) 614.

19 COM(2015) 614.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 6</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Meastar go bhfuil tionchar comhshaoil níos ísle ag baint le hathúsáid fuíolluisce cóireáilte ná modhanna malartacha eile soláthair uisce, mar shampla ó ionaid cóireála fuíolluisce uirbigh nó suiteálacha tionsclaíocha ná modhanna malartacha eile soláthair uisce, amhail aistrithe uisce nó díshalannú, ach ní dhéantar an athúsáid sin ach ar bhonn teoranta san Aontas. Dealraíonn sé go bhfuil sé sin mar thoradh go páirteach ar chaighdeáin chomhchoiteanna chomhshaoil sláinte a bheith in easnamh le haghaidh athúsáid uisce, agus, go háirithe maidir le táirgí talmhaíochta, na bacainní a d’fhéadfadh a bheith ann do shaorghluaiseacht na dtáirgí sin a dhéantar a uisciú le huisce athshlánaithe.

(6) Meastar go bhfuil tionchar comhshaoil níos ísle ag baint le hathúsáid fuíolluisce cóireáilte ná modhanna malartacha eile soláthair uisce, mar shampla ó ionaid cóireála fuíolluisce uirbigh ná modhanna malartacha eile soláthair uisce, amhail aistrithe uisce nó díshalannú. Ach ní tharlaíonn athúsáid den sórt sin, a d’fhéadfadh cur amú uisce a laghdú agus uisce a spáráil, ach amháin ar bhonn teoranta san Aontas. Dealraíonn sé go bhfuil sé sin mar thoradh go páirteach ar chostas suntasach chóras athúsáide fuíolluisce agus ar chaighdeáin chomhchoiteanna chomhshaoil agus sláinte an Aontais a bheith in easnamh le haghaidh athúsáid uisce, agus, go háirithe maidir le táirgí talmhaíochta, na rioscaí ionchasacha sláinte agus comhshaoil agus bacainní ionchasacha a d’fhéadfadh a bheith ann do shaorghluaiseacht na dtáirgí sin a dhéantar a uisciú le huisce athshlánaithe. Ach mar sin féin, ba cheart cuimhneamh air, go bhfuil an bonneagar uisciúcháin, i mBallstáit áirithe, easnamhach nó nach ann dó in aon chor.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 6 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a) D’fhéadfadh athúsáid uisce rannchuidiú le cothaithigh i bhfuíolluisce cóireáilte a athshlánú, agus d’fhéadfadh úsáid uisce athshlánaithe chun críocha uisciúcháin in earnáil na talmhaíochta nó earnáil na foraoiseachta a bheith ina bhealach chun cothaithigh amhail nítrigin, fosfar agus potaisiam a chur ar ais i dtimthriallta bithgheoiceimiceacha nádúrtha.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>10</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 6 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6b) Ba cheart go mbeadh athúsáid uisce athshlánaithe a cóireáladh go leordhóthanach chun críche uiscithe de bhun an Rialacháin seo a bheith neamhdhíobhálach don chomhshaol. Níor cheart dó, dá bharr sin, a bheith faoi deara scaoileadh méadaithe nítrigine agus fosfair, mar déanann barraíocht de chothaithigh den sórt sin eotrófú ar ithreacha agus dobharlaigh dromchla agus talún, déantar díobháil d’éiceachórais agus rannchuidíonn siad le laghdú ar an mbithéagsúlacht.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 6 c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6c) Má tá athúsáid éifeachtach acmhainní fuíolluisce uirbeacha le bheith faoi ráthú, ba cheart a admháil nach féidir feidhm a bhaint as gach cineál uisce athchúrsáilte i gcomhair gach barra. Dá bhrí sin, ba cheart d’fheirmeoirí a chur faoi oiliúint chun feidhm a bhaint as na cineálacha éagsúla uisce athchúrsáilte ar bhealach barrfheabhsaithe do bharraí i ndáil leis nach bhfuil aon impleachtaí don tsláinte phoiblí ag cáilíocht an uisce a bhainfear feidhm as.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 7</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7) Na caighdeáin sláinte maidir le sláinteachas bia le haghaidh táirgí talmhaíochta a uiscítear le huisce athshlánaithe, ní féidir iad a bhaint amach ach amháin más rud é nach bhfuil na ceanglais cháilíochta d’uisce athshlánaithe atá ceaptha d’uisciú talmhaíochta éagsúil go suntasach sna Ballstáit. Rannchuideoidh comhchuibhiú ceanglas freisin le feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh i ndáil leis na táirgí sin. Is iomchuí dá bhrí sin comhchuibhiú íosta a thabhairt isteach trí íoscheanglais a leagan síos do cháilíocht uisce agus d’fhaireachán. Ba cheart paraiméadair íosta a bheith sna híoscheanglais sin d’uisce athshlánaithe agus ceanglais eile níos déine nó ceanglais bhreise cháilíochta a fhorchuirfidh na húdaráis inniúla, más gá, mar aon le haon bhearta coisctheacha ábhartha. Chun ceanglais níos déine nó ceanglais bhreise a shainaithint do cháilíocht uisce, ba cheart d’oibreoirí an ghléasra athshlánaithe príomhchúraimí bainistithe riosca a dhéanamh. Tá na paraiméadair bunaithe ar an tuarascáil theicniúil ó Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin agus léirítear iontu na caighdeáin idirnáisiúnta maidir le hathúsáid uisce.

(7) Na caighdeáin choibhéiseacha sláinte maidir le sláinteachas bia le haghaidh táirgí talmhaíochta a uiscítear le huisce athshlánaithe, ní féidir iad a bhaint amach ach amháin más rud é nach bhfuil na ceanglais cháilíochta d’uisce athshlánaithe atá ceaptha d’uisciú talmhaíochta éagsúil go suntasach sna Ballstáit. Rannchuideoidh comhchuibhiú ceanglas freisin le feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh i ndáil leis na táirgí sin. Is iomchuí dá bhrí sin leibhéal íosta comhchuibhithe a thabhairt isteach trí íoscheanglais a leagan síos maidir le cáilíocht uisce, maidir le minicíocht faireacháin agus cúraimí barrthábhachtacha bainistithe riosca. Ba cheart paraiméadair íosta a bheith sna híoscheanglais sin d’uisce athshlánaithe agus ceanglais eile níos déine nó ceanglais bhreise cháilíochta a fhorchuirfidh na húdaráis inniúla, más gá, mar aon le haon bhearta coisctheacha ábhartha. Ba cheart d’oibreoir na saoráide athshlánaithe Plean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce a dhréachtú i gcomhar leis na gníomhaithe ábhartha a bhfuil baint acu leis agus ba cheart go mbeadh sé in ann ceanglais níos déine nó ceanglais bhreise a shainaithint i gcomhair cháilíocht an uisce athshlánaithe. Ba cheart go ndéanfaí an t-oibreoir saoráide príomhchúraimí bainistithe riosca a dhéanamh, i gcomhar le hoibreoir dáileacháin an uisce athshlánaithe agus le hoibreoir stórála an uisce athshlánaithe ar a laghad. Ba cheart, ar bhonn leanúnach, an Plean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce a nuashonrú agus a dhréachtú i gcomhréir le nósanna imeachta caighdeánaithe a aithnítear go hidirnáisiúnta. Tá na paraiméadair bunaithe ar an tuarascáil theicniúil ó Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin agus léirítear iontu na caighdeáin idirnáisiúnta maidir le hathúsáid uisce. Ba cheart d’Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin paraiméadair agus modhanna tomhais a fhorbairt chun a shainaithint an bhfuil micreaphlaistigh agus iarmhair ó ábhair chógaisíochta in uisce athshlánaithe.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 7 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7a) Is féidir le micreaphlaistigh a d’fhéadfadh a bheith i láthair a bheith ina mbaol do shláinte an duine agus don chomhshaol. Dá bharr sin, mar chuid de ghrinn-athbhreithniú ar fhoinsí, ar dháileadh, ar chinniúint agus ar éifeachtaí mhicreaphlaistigh i gcomhthéacs chóireáil fhuíolluisce, ba cheart don Choimisiún modheolaíocht a fhorbairt chun micreaphlaistigh i bhfuíolluisce uirbeach a cóireáladh i gcomhréir le Treoir 91/271/EEC agus athshlánaithe i gcomhréir leis an Rialachán seo a thomhas.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Is fiú a lua anseo freisin an t-iarratas a rinne an Pharlaimint ar an gCoimisiún tráth an athmhúnlaithe ar an treoir maidir le cáilíocht uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, á thabhairt ar aird an seasamh arna léiriú ag an bParlaimint ina rún an 13 Meán Fómhair 2018 maidir le straitéis Eorpach do phlaistigh sa gheilleagar ciorclach, (féach, go háirithe, mír 46).

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>14</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 7 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7b) Is féidir le húsáid fuíolluisce nach bhfuil glan a dhóthain i gcomhair seirbhísí poiblí, amhail glanadh sráideanna nó uisciú páirceanna agus machairí gailf, a bheith díobhálach don sláinte. Ba cheart don Choimisiún dá bharr sin spriocanna cáilíochta maidir le hathúsáid uisce i gcomhair seirbhísí poiblí a shocrú d’fhonn sláinte an duine agus sláinte ainmhithe agus cáilíocht an screamhuisce agus an uisce dromchla a chosaint.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 7 c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7c) Ba cheart go gcuirfidh na ceanglais cháilíochta d’uisce a bhaintear feidhm as d’uisciú dul chun cinn eolaíoch a chur san áireamh, go háirithe maidir le scrúduithe do mhicreatruailleáin agus ábhair nua “atá ag teacht chun cinn”, chun úsáid shábháilte uisce a ráthú agus chun an comhshaol agus an tsláinte phoiblí a chosaint.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>16</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 7 d (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7d) Ba cheart do cheanglais i leith cáilíocht uisce turgnaimh a rinneadh, go háirithe i dtaca le húsáid sloda séarachais i dtalmhaíocht agus eisiltigh mheatánaithe, a chur san áireamh.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 8</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8) Ba cheart, trína bheith ag cloí leis na híoscheanglais le haghaidh úsáid uisce, go gcabhródh sé sin le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe, go háirithe Sprioc 6, a bhaint amach, chun a áirithiú go mbeidh infhaighteacht agus bainistiú inbhuanaithe uisce agus sláintíocht ann do gach duine chomh maith le méadú suntasach ar athchúrsáil agus athúsáid shábháilte uisce ar fud an domhain. Thairis sin, féachtar leis an Rialachán seo lena áirithiú go gcuirfear Airteagal 37 i ndáil le cosaint comhshaoil de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm.

(8) Ba cheart go mbeadh íoscheanglais le haghaidh athúsáid uisce a chomhlíonadh comhsheasmhach le beartas uisce an Aontais agus go rannchuideoidh siad le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe, go háirithe Sprioc Uimh. 6, a bhaint amach, chun a áirithiú rochtain do chách ar uisce agus ar shláintíocht agus bainistiú inbhuanaithe orthu a áirithiú chomh maith le méadú suntasach ar athchúrsáil uisce agus athúsáid shábháilte uisce ar fud an domhain d’fhonn rannchuidiú le sprioc forbartha inbhuanaithe Uimh. 12 de chuid na Náisiún Aontaithe maidir le tomhaltas agus táirgeacht inbhuanaithe a bhaint amach. Thairis sin, féachtar leis an Rialachán seo lena áirithiú go gcuirfear Airteagal 37 i ndáil le cosaint comhshaoil de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 8 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8a) Leagtar amach na ceanglais cháilíochta d’uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine i dTreoir (AE) .../... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a. Ba cheart do na Ballstáit bearta iomchuí a ghlacadh chun a áirithiú nach ndéantar acmhainní uisce a mbaintear feidhm astu chun críocha óil a éilliú le huisce athshlánaithe, chun meath ar cháilíocht uisce óil a sheachaint.

 

_______________________

 

1a Treoir (AE) .../... maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (IO L ..., lch. ...).

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 8 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8b) I roinnt cásanna, iompraíonn agus stórálann oibreoirí saoráidí athshlánaithe fós an t-uisce athshlánaithe níos faide ná asraon na saoráide athshlánaithe, roimh an t-uisce athshlánaithe a sheachadadh chuig na chéad ghníomhaithe eile sa slabhra, amhail oibreoir dáileacháin an uisce athshlánaithe, oibreoir stórála an uisce athshlánaithe, nó an t-úsáideoir deiridh. Is gá an pointe comhlíonta a shainaithint chun a shoiléiriú mar a bhfuil foirceann fhreagracht oibreoir na saoráide athshlánaithe agus mar a thosaíonn fhreagracht an chéad ghníomhaí eile sa slabhra.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 9</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9) Le bainistiú riosca, ba cheart go gcuimseofaí rioscaí a shainaithint agus a bhainistiú ar bhealach réamhghníomhach agus an coincheap uisce athshlánaithe a tháirgeadh ar cháilíocht a éilítear le haghaidh úsáidí ar leith a ionchorprú. Ba cheart an measúnú riosca a bheith bunaithe ar príomhchúraimí bainistithe riosca agus ba cheart go sainaithneofaí aon cheanglais cáilíochta uisce breise is gá chun cosaint leordhóthanach an chomhshaoil, shláinte an duine agus sláinte ainmhithe a áirithiú.

(9) Le bainistiú riosca, ba cheart go gcuimseofaí rioscaí a shainaithint agus a bhainistiú ar bhealach réamhghníomhach agus an coincheap uisce athshlánaithe a tháirgeadh, a dháileadh, a stóráil agus a úsáid ar cháilíocht a éilítear le haghaidh úsáidí ar leith a ionchorprú. Ba cheart an measúnú riosca a bheith bunaithe ar phríomhchúraimí bainistithe riosca agus ar chur i bhfeidhm, go huile is go hiomlán, inter alia, phrionsabal an réamhchúraim, agus ba cheart go sainaithneofaí aon cheanglais cáilíochta uisce breise is gá chun cosaint leordhóthanach an chomhshaoil, shláinte an duine agus sláinte ainmhithe a áirithiú. Ba cheart go mbeadh bainistiú riosca a bheith ina fhreagracht roinnte ar na gníomhaithe ábhartha uile a bhfuil baint acu leis an bPlean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce. Ba cheart go mbeadh róil agus freagrachtaí na ngníomhaithe bainteach leis a bheith sonraithe go soiléir sa Phlean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce. Agus cead á dheonú, ba cheart go mbeadh an t-údarás inniúil in ann a iarraidh go ndéanfadh na gníomhaithe ábhartha a bhfuil baint acu leis an bPlean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce tuilleadh beart bainistithe riosca.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 9 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(9a) Ba cheart go mbeadh comhar agus idirghníomhaíocht idir na gníomhairí éagsúla a mbaineann leis an athshlánú uisce ina réamhriachtanas chun cóireálacha athshlánaithe a bhunú de réir na gceanglas is gá d’úsáidí sonracha agus chun go mbeifí in ann soláthar an uisce athshlánaithe a bheartú i gcomhréir le héileamh na n-úsáideoirí deiridh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 10</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10) Chun an comhshaol agus sláinte an duine a chosaint go héifeachtach, ba cheart go mbeadh na hoibreoirí gléasra athshlánaithe freagrach go príomha as cáilíocht an uisce athshlánaithe. Chun na híoscheanglais agus aon choinníollacha breise, a leagtar síos ag an údarás inniúil a chomhlíonadh, ba cheart do na hoibreoirí gléasra athshlánaithe faireachán a dhéanamh ar cháilíocht an uisce athshlánaithe. Dá bhrí sin, is iomchuí na híoscheanglais maidir le faireachán a shuíomh, arb é a bheidh iontu minicíochtaí an ghnáthfhaireacháin agus na spriocanna uainithe agus feidhmíochta le haghaidh faireachán bailíochtaithe. Sonraítear ceanglais áirithe le haghaidh gnáthfhaireachán i gcomhréir le Treoir 91/271/CEE.

(10) Chun an comhshaol, lena n-áirítear cáilíocht na hithreach, agus sláinte an duine a chosaint go héifeachtach, ba cheart go mbeadh na hoibreoirí saoráide athshlánaithe freagrach go príomha as cáilíocht an uisce arna athshlánú ag an bpointe comhlíonta. Chun na ceanglais íosta agus aon choinníoll bhreise, a leagtar síos ag an údarás inniúil a chomhlíonadh, ba cheart d’oibreoirí saoráidí athshlánaithe faireachán a dhéanamh ar cháilíocht an uisce athshlánaithe i gcomhréir leis na ceanglais íosta agus aon choinníoll bhreise leagtha síos ag na húdaráis inniúla. Dá bhrí sin, is iomchuí na híoscheanglais maidir le faireachán a shuíomh, arb é a bheidh iontu minicíochtaí an ghnáthfhaireacháin agus na spriocanna uainithe agus feidhmíochta le haghaidh faireachán bailíochtaithe. Sonraítear ceanglais áirithe le haghaidh gnáthfhaireachán i gcomhréir le Treoir 91/271/CEE.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>23</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 11</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11) Is gá úsáid shábháilte uisce athshlánaithe a áirithiú, agus ar an gcaoi sin spreagfar úsáid uisce ar leibhéal an Aontais agus feabhsófar muinín an phobail ann. Níor cheart, dá bhrí sin, go gceadófaí soláthar uisce athshlánaithe a cheadú ar bhonn ceadúnais, arna dheonú ag údaráis inniúla na mBallstát. Chun cur chuige comhchuibhithe, inrianaitheacht agus trédhearcacht a áirithiú ar leibhéal an Aontais, ba cheart na rialacha substainteacha don cheadúnas sin a leagan síos ar leibhéal an Aontais. Ba cheart go gcinnfeadh na Ballstáit, áfach, mionsonraí na nósanna imeachta chun ceadúnais a dheonú. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann na nósanna imeachta atá ann cheana a chur i bhfeidhm chun ceadúnais a dheonú agus ba cheart iad a oiriúnú chun na ceanglais a thugtar isteach leis an Rialachán seo a chur san áireamh.

(11) Is gá a áirithiú go ndéanfaí uisce athshlánaithe a sholáthar, a stóráil agus a úsáid go sábháilte, agus ar an gcaoi sin spreagfar forbairt athúsáid uisce ar leibhéal an Aontais, rud a spreagfaidh feirmeoirí AE go háirithe an cleachtas sin a ghlacadh agus feabhsófar muinín an phobail ann. Ba cheart go mbeadh cainníochtaí an fhuíolluisce chóireáilte a úsáidtear, a nádúr, na modhanna cóireála agus a thréithe, gan beann ar an gcaoi a bhaintear feidhm as, den sórt sin nach ndéanfadh a láimhseáil, a úsáid agus a stóráil, lena n-áirítear spraeáil, sil-uisciú, stóráilte nó gan a bheith stóráilte, difear, go díreach nó go neamhdhíreach, do shláinte an duine nó do shláinte ainmhithe ná do cháilíocht na hithreach agus do thimpeallachtaí uisceacha sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus go fadtéarmach. Níor cheart, dá bhrí sin, go gceadófaí soláthar agus stóráil uisce athshlánaithe a cheadú ar bhonn ceadúnais, arna dheonú ag údaráis inniúla na mBallstát. Chun cur chuige comhchuibhithe, inrianaitheacht agus trédhearcacht a áirithiú ar leibhéal an Aontais, ba cheart na rialacha substainteacha don cheadúnas sin a leagan síos ar leibhéal an Aontais. Mar sin féin, ba cheart go gcinnfeadh na Ballstáit, a bhfuil a n-údaráis inniúla féin freagrach as measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le hathúsáid uisce, mionsonraí na nósanna imeachta chun ceadúnais a dheonú. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann na nósanna imeachta atá ann cheana a chur i bhfeidhm chun ceadúnais a dheonú agus ba cheart iad a oiriúnú chun na ceanglais a thugtar isteach leis an Rialachán seo a chur san áireamh.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 11 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(11a) Is dlúthchuid den chóras athúsáide uisce é soláthar agus stóráil uisce athshlánaithe chomh maith lena úsáid ag úsáideoirí deiridh. Laistigh den phróiseas soláthar agus stórála, is féidir athruithe teacht ar an uisce athshlánaithe a imríonn drochthionchar ar a cháilíocht cheimiceach agus bhitheolaíoch. Ba cheart feidhm iomchuí a bhaint as uisce athshlánaithe i ndáil le haicmí uisce athshlánaithe, le tréithe na mbarr agus le modhanna uiscithe. Ba cheart do phríomhchúraimí bainistithe riosca a chur san áireamh na héifeachtaí ionchasacha díobhálacha ar an sláinte agus ar mháithreacha comhshaoil a bhaineann le soláthar, stóráil agus úsáid bheartaithe uisce athshlánaithe. I ndáil leis sin, ba cheart don Choimisiún treoirdhoiciméid a chur i dtoll a chéile chun cabhrú leis na húdaráis inniúla rialú agus faireachán a dhéanamh ar sholáthar, stóráil agus úsáid uisce athshlánaithe.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 11 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(11 b) Má tá oibreoir dáileacháin uisce athshlánaithe agus oibreoir stórála uisce athshlánaithe de dhíth, ba cheart go mbeadh oibreoir den sórt sin faoi réir ceadúnas. Má chomhlíonfar gach ceanglas don cheadúnas, ba cheart go n-eiseoidh an t-údarás inniúil sa Bhallstát ceadúnas ar cheart na coinníollacha agus bearta riachtanacha uile a bheith ann bunaithe sa mheasúnú riosca chun na críocha uisce athshlánaithe a dháileadh slán ar an úsáideoir dheiridh agus é stóráil go sábháilte dó.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>26</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 12</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12) Tá forálacha an Rialacháin seo comhlántach le riachtanais eile Aontais, go háirithe maidir le rioscaí sláinte agus comhshaoil a d’fhéadfadh a bheith ann. Chun cur chuige iomlánaíoch a áirithiú maidir le dul i ngleic le rioscaí sláinte an duine agus ainmhithe agus rioscaí comhshaoil a d’fhéadfadh a bheith ann, ba cheart go gcuirfeadh na hoibreoirí gléasra athshlánaithe agus na húdaráis inniúla na ceanglais a leagtar síos i reachtaíocht ábhartha eile de chuid an Aontais, go háirithe Treoracha 86/278/CEE, 91/676/CEE20 agus 98/83/CE21 ón gComhairle, Treoracha 91/271/CEE agus 2000/60/CE, Rialacháin (CE) Uimh. 178/200222, (CE) Uimh. 852/200423, (CE) Uimh. 183/200524, (CE) Uimh. 396/200525 agus (CE) 1069/200926 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2006/7/CE27 2006/118/CE28 2008/105/CE29 agus 2011/92/CE30 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 2073/200531, (CE) Uimh. 1881/200632 agus (CE) Uimh.142/20133 ón gCoimisiún san áireamh.

(12) Tá forálacha an Rialacháin seo comhlántach le riachtanais eile Aontais, go háirithe maidir le rioscaí sláinte agus comhshaoil a d’fhéadfadh a bheith ann. Chun cur chuige iomlánaíoch a áirithiú maidir le dul i ngleic le rioscaí sláinte an duine, ainmhithe agus plandaí sa bhreis orthu siúd a bhaineann le cosaint chomhshaoil, nuair is iomchuí, ba cheart, dá bhrí sin, go gcomhlíonfadh na hoibreoirí gléasra athshlánaithe agus na húdaráis inniúla na ceanglais a leagtar síos i reachtaíocht ábhartha eile de chuid an Aontais, go háirithe Treoracha 86/278/CEE, 91/676/CEE20 agus 98/83/CE21 ón gComhairle, Treoracha 91/271/CEE agus 2000/60/CE, Rialacháin (CE) Uimh. 178/200222 , (CE) Uimh. 852/200423, (CE) Uimh. 183/200524, (CE) Uimh. 396/200525 agus (CE) 1069/200926 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2006/7/CE27 2006/118/CE28 2008/105/CE29 agus 2011/92/CE30 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 2073/200531, (CE) Uimh. 1881/200632 agus (CE) Uimh.142/201133 ón gCoimisiún.

__________________

__________________

20 Treoir 91/676/CEE ón gComhairle an 12 Nollaig 1991 maidir le huiscí a chosaint ar thruailliú de bharr níotráití ó fhoinsí talmhaíochta (IO L 375, 31.12.1991, lch. 1-8).

20 Treoir 91/676/CEE ón gComhairle an 12 Nollaig 1991 maidir le huiscí a chosaint ar thruailliú de bharr níotráití ó fhoinsí talmhaíochta (IO L 375, 31.12.1991, lch. 1-8).

21 Treoir 98/83/CE ón gComhairle an 3 Samhain 1998 maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (IO L 330, 5.12.1998, lch. 32).

21 Treoir 98/83/CE ón gComhairle an 3 Samhain 1998 maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (IO L 330, 5.12.1998, lch. 32).

22 Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail ghinearálta agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta in ábhair a bhaineann le sábháilteacht bia (IO L 31, 1.2.2002, lch. 1).

22 Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail ghinearálta agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta in ábhair a bhaineann le sábháilteacht bia (IO L 31, 1.2.2002, lch. 1).

23 Rialachán (CE) Uimh 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le sláinteachas earraí bia (IO L 139, 30.4.2004, lch. 1).

23 Rialachán (CE) Uimh 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le sláinteachas earraí bia (IO L 139, 30.4.2004, lch. 1).

24 Rialachán (CE) Uimh. 183/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Eanáir 2005 lena leagtar síos na ceanglais i ndáil le sláinteachas beatha ainmhithe (IO L 35, 8.2.2005, lch. 1).

24 Rialachán (CE) Uimh. 183/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Eanáir 2005 lena leagtar síos na ceanglais i ndáil le sláinteachas beatha ainmhithe (IO L 35, 8.2.2005, lch. 1).

25 Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de bhunadh plandaí nó ainmhíoch agus lena leasaítear Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 70, 16.3.2005, lch. 1).

25 Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de bhunadh plandaí nó ainmhíoch agus lena leasaítear Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 70, 16.3.2005, lch. 1).

26 Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil beartaithe le caitheamh ag an duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe) (IO L 300, 14.11.2009, lch. 1).

26 Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil beartaithe le caitheamh ag an duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe) (IO L 300, 14.11.2009, lch. 1).

27 Treoir 2006/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2006 maidir le cáilíocht uisce snámha a bhainistiú agus lena leasaítear Treoir 76/160/CEE (IO L 64, 4.3.2006, lch. 37).

27 Treoir 2006/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2006 maidir le cáilíocht uisce snámha a bhainistiú agus lena leasaítear Treoir 76/160/CEE (IO L 64, 4.3.2006, lch. 37).

28 Treoir 2006/118/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le screamhuisce a chosaint ar thruailliú agus ar mheathlú (IO L 372, 27.12.2006, lch. 19).

28 Treoir 2006/118/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le screamhuisce a chosaint ar thruailliú agus ar mheathlú (IO L 372, 27.12.2006, lch. 19).

29 Treoir 2008/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le caighdeáin cáilíochta comhshaoil i réimse an bheartais uisce, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear ina dhiaidh sin Treoracha 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 348, 24.12.2008, lch. 84).

29 Treoir 2008/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le caighdeáin cáilíochta comhshaoil i réimse an bheartais uisce, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear ina dhiaidh sin Treoracha 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 348, 24.12.2008, lch. 84).

30 Treoir 2011/92/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le measúnú a dhéanamh ar na héifeachtaí atá ag tionscadail phoiblí agus phríobháideacha áirithe i ndáil leis an gcomhshaol (IO L 26, 28.1.2012, lch. 1) (31) Rialachán (CE) Uimh. 2073/2005 ón gCoimisiún an 15 Samhain 2005 maidir le critéir mhicribhitheolaíocha le haghaidh earraí bia (IO L 338, 22.12.2005, lch. 1).

30 Treoir 2011/92/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le measúnú a dhéanamh ar na héifeachtaí atá ag tionscadail phoiblí agus phríobháideacha áirithe i ndáil leis an gcomhshaol (IO L 26, 28.1.2012, lch. 1) (31) Rialachán (CE) Uimh. 2073/2005 ón gCoimisiún an 15 Samhain 2005 maidir le critéir mhicribhitheolaíocha le haghaidh earraí bia (IO L 338, 22.12.2005, lch. 1).

31 Rialachán (CE) Uimh. 2073/2005 ón gCoimisiún an 15 Samhain 2005 maidir le critéir mhicribhitheolaíocha le haghaidh earraí bia (IO L 338, 22.12.2005, lch. 1).

31 Rialachán (CE) Uimh. 2073/2005 ón gCoimisiún an 15 Samhain 2005 maidir le critéir mhicribhitheolaíocha le haghaidh earraí bia (IO L 338, 22.12.2005, lch. 1).

32 Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2006 ag socrú leibhéil uasta le haghaidh éilleáin áirithe in earraí bia (IO L 364, 20.12.2006, lch. 5).

32 Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2006 ag socrú leibhéil uasta le haghaidh éilleáin áirithe in earraí bia (IO L 364, 20.12.2006, lch. 5).

33 Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 ón gCoimisiún an 25 Feabhra 2011 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil beartaithe le caitheamh ag an duine agus lena gcuirtear chun feidhme Treoir 97/78/EC ón gComhairle maidir le samplaí áirithe agus míreanna atá díolmhaithe ó sheiceálacha tréidliachta ag an teorainn faoin Treoir sin, Téacs atá ábhartha maidir le LEE, (IO L 54, 26.2.2011, lch. 1)

33 Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 ón gCoimisiún an 25 Feabhra 2011 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil beartaithe le caitheamh ag an duine agus lena gcuirtear chun feidhme Treoir 97/78/EC ón gComhairle maidir le samplaí áirithe agus míreanna atá díolmhaithe ó sheiceálacha tréidliachta ag an teorainn faoin Treoir sin, Téacs atá ábhartha maidir le LEE, (IO L 54, 26.2.2011, lch. 1)

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 12 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(12a) Chun críche an Rialacháin seo, ba cheart go mbeadh sé indéanta oibríochtaí cóireála agus oibríochtaí athshlánaithe i dtaca le fuíolluisce uirbeach a dhéanamh san aon láthair fhisiciúil amháin, ag baint feidhm as an saoráid chéanna, nó as saoráidí éagsúla ar leithligh. Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh an t-oibreoir céanna in ann a bheith mar oibreoir an ghléasra cóireála agus oibreoir na saoráide athshlánaithe araon.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 13 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13a) D’fhonn oibríochtaí athúsáide uisce a chur chun cinn ar bhealach níos fearr, níor cheart go gcuirfeadh léiriú úsáidí sonracha laistigh den Rialachán seo bac ar na Ballstáit cead a thabhairt feidhm a bhaint as uisce athshlánaithe chun críocha breise, lena n-áirítear athúsáid chun críocha tionsclaíochta, chun críocha a bhaineann le fóillíocht agus chun críocha comhshaoil, ar choinníoll go n-áiritheoidh na Ballstáit go gcomhlíonfaí an oibleagáid chun a áirithiú go mbeidh ardleibhéal cosanta ann do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe agus don chomhshaol.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 14</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) Chun muinín a spreagadh in athúsáid uisce, ba cheart faisnéis a sholáthar don phobal. Trí fhaisnéis a chur ar fáil maidir le hathúsáid uisce ba cheart go ndéanfaí foráil do thrédhearcacht agus inrianaitheacht mhéadaithe agus d’fhéadfadh sé go mbeadh spéis ar leith ag údaráis ábhartha eile ann a bhfuil impleachtaí ag an úsáid shonrach uisce ina leith.

(14) Chun muinín a spreagadh in athúsáid uisce, ba cheart faisnéis a sholáthar don phobal. Trí fhaisnéis shoiléir, chuimsitheach agus nuashonraithe a chur ar fáil maidir le hathúsáid uisce ba cheart go ndéanfaí foráil do thrédhearcacht agus inrianaitheacht mhéadaithe agus d’fhéadfadh sé go mbeadh spéis ar leith ag údaráis ábhartha eile ann a bhfuil impleachtaí ag an úsáid shonrach uisce ina leith. Chun athúsáid uisce a spreagadh, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go bhforbraítear feachtais faisnéise chun feasacht a ardú atá sonrach agus curtha in oiriúint do na gníomhaithe éagsúla lena mbaineann, d’fhonn na gníomhaithe sin a chur ar an eolas faoin timthriall uisce uirbeach, faoin ngá atá ann uisce a athúsáid agus faoi na tairbhí a eascraíonn as athúsáid uisce, agus ar an gcaoi sin glacadh le cleachtais athúsáide uisce ag na geallsealbhóirí agus a mbaint iontu a chur chun cinn.

</Amend><AmendB>Leasú  <NumAmB>30</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 14 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14a) Tá tábhacht thar na bearta le hoideachas agus oiliúint do na húsáideoirí deiridh a bhfuil baint acu le huisciú talmhaíochta mar chomhpháirteanna de bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm agus a choinneáil. Ba cheart úsáideoirí deiridh a chur ar an eolas faoi úsáid chuí an uisce athshlánaithe, ós rud é go bhfuil siad thar a bheith leochaileach dó. Ba cheart raon beart coisctheach i gcoinne nochta don duine a chur i bhfeidhm, amhail úsáid trealamh cosanta pearsanta, níochán lámh agus sláinteachas pearsanta. Ba cheart go mbeadh faireachán ar dhea-chur i bhfeidhm bhearta den sórt sin mar chuid de na príomhchúraimí bainistithe riosca.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>31</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 16</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16) Chun na híoscheanglais atá ann cheana agus na príomhchúraimí bainistithe riosca a chur in oiriúint do dhul chun cinn eolaíoch agus teicniúil, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na híoscheanglais agus na príomhchúraimí bainistithe riosca a leasú. Thairis sin, chun ardleibhéal cosanta don chomhshaol agus do shláinte an duine a áirithiú, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena bhforlíontar na príomhchúraimí bainistithe riosca trí shonraíochtaí teicniúla a leagan síos. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena náirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr37. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(16) Chun na híoscheanglais atá ann cheana agus na príomhchúraimí bainistithe riosca a chur in oiriúint do dhul chun cinn eolaíoch agus teicniúil, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na híoscheanglais agus na príomhchúraimí bainistithe riosca a leasú, gan an raon feidhme chun fuíolluisce a cóireáladh i gceart a athúsáid a chur i mbaol. Thairis sin, chun ardleibhéal cosanta don chomhshaol agus do shláinte an duine a áirithiú, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena bhforlíontar na príomhchúraimí bainistithe riosca trí shonraíochtaí teicniúla a leagan síos. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena náirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr37. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

__________________

__________________

37 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

37 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

</AmendB>

 

<AmendB>Leasú  <NumAmB>32</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 18</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18) Ba cheart do na húdaráis fíorú a dhéanamh ar na coinníollacha a leagtar amach sa cheadúnas a bheith á gcomhlíonadh ag na húdaráis inniúla. I gcásanna neamhchomhlíonta, ba cheart dóibh a cheangal ar an oibreoir gléasra athshlánaithe na bearta is gá a dhéanamh chun comhlíonadh a áirithiú. Ba cheart d’oibreoirí na ngléasraí athshlánaithe aon soláthar ar uisce athshlánaithe a chur ar fionraí nuair is é an neamhchomhlíonadh faoi deara riosca suntasach don chomhshaol nó do shláinte an duine.

(18) Ba cheart do na húdaráis fíorú a dhéanamh ar na coinníollacha a leagtar amach sa cheadúnas a bheith á gcomhlíonadh ag na húdaráis inniúla. I gcásanna neamhchomhlíonta, ba cheart dóibh a cheangal ar an oibreoir saoráide athshlánaithe na bearta is gá a dhéanamh chun comhlíonadh a áirithiú. Ba cheart d’oibreoirí na saoráidí athshlánaithe aon soláthar ar uisce athshlánaithe a chur ar fionraí láithreach aon uair a théann neamhchomhlíonadh thar uasluachanna áirithe agus a mbíonn mar thoradh air sin go mbíonn riosca suntasach ann don chomhshaol nó do shláinte an duine. Ba cheart do na húdaráis inniúla obair go dlúth leis na húsáideoirí deiridh chun athúsáid uisce a cóireáladh i gceart a éascú. Ba cheart do na húdaráis inniúla soláthar, stóráil agus úsáid uisce athshlánaithe a rialú agus faireachán a dhéanamh air ag cur na rioscaí ábhartha sláinte agus comhshaoil san áireamh.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 25 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(25a) D’fhonn athúsáid fuíolluisce cóirithe i gceart a fhorbairt agus a chur chun cinn a mhéid is ar féidir, ba cheart don Aontas Eorpach tacú le taighde agus le forbairt sa réimse seo trí chlár Fhís na hEorpa chun feabhas suntasach a bhaint amach in iontaofacht fuíolluisce cóirithe i gceart agus i modhanna úsáide atá inmharthana.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>34</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 25 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(25b) Chun an comhshaol agus sláinte an duine a chosaint go héifeachtach, ba cheart do na Ballstáit, i gcomhair leis na geallsealbhóirí, seiceálacha ar cháilíocht na hithreach a thabhairt isteach sa ghearrthéarma, sa mheántéarma, agus san fhadtéarma.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>35</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 25 c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(25c) Féachann an Rialachán seo le húsáid inbhuanaithe uisce a spreagadh. Chuige sin, ba cheart don Choimisiún feidhm a bhaint as cláir de chuid an Aontais, lena n-áirítear an clár LIFE, chun tacú le tionscnaimh áitiúla ina bhfuil athúsáid fuíolluisce cóirithe i gceart mar chuid dóibh.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Leagtar síos sa Rialachán seo na híoscheanglais le haghaidh cáilíocht agus faireachán uisce agus an oibleagáid chun na príomhchúraimí bainistithe riosca a chur i gcrích, chun fuíolluisce uirbeach cóireáilte a athúsáid go sábháilte i gcomhthéacs bainistiú comhtháite uisce.

1. Leagtar síos sa Rialachán seo na híoscheanglais le haghaidh cáilíocht an uisce athshlánaithe agus faireachán uisce agus an oibleagáid chun na príomhchúraimí bainistithe riosca a chur i gcrích, chun fuíolluisce uirbeach cóireáilte a athúsáid go sábháilte i gcomhthéacs bainistiú comhtháite uisce agus rannchuidíonn sé leis na cuspóirí a leagtar amach i dTreoir 2000/60/CE a bhaint amach.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Is é cuspóir an Rialacháin seo ná a ráthú go bhfuil an t-uisce athshlánaithe sábháilte don úsáid atá beartaithe dó, rud a fhágfaidh go n-áiritheofar ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe agus don chomhshaol, go dtabharfar aghaidh ar bhealach comhordaithe ar ghanntanas uisce agus an mbrú mar thoradh air sin a fud an Aontais, rud a chuirfidh freisin le feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh.

2. Is é cuspóir an Rialacháin seo ná a ráthú go bhfuil an t-uisce athshlánaithe sábháilte don úsáid atá beartaithe dó, chun ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe agus don chomhshaol a áirithiú, agus, san am céanna, éifeachtaí díobhálacha úsáid na n-acmhainní uisce a laghdú agus a n-éifeachtúlacht a fheabhsú, aghaidh a thabhairt ar an nganntanas uisce, ar shaincheisteanna maidir leis an athrú aeráide agus cuspóirí comhshaoil an Aontais, agus, ar bhealach comhordaithe ar fud an Aontais, ar an mbrú a bhíonn mar thoradh air sin ar na hacmhainní uisce, agus lenar féidir rannchuidiú le himlonnú réitigh inbhuanaithe úsáide uisce, ag tacú leis an aistriú ionsar gheilleagar ciorclach, chun iomaíochas fadtéarmach an Aontais agus feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Áiritheoidh na Ballstáit nach n-éillítear na hacmhainní uisce a mbaintear feidhm astu chun críche uisce óil le huisce athshlánaithe.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>39</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 2

Airteagal 2

Raon feidhme

Raon feidhme

Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le huisce athshlánaithe atá ceaptha le haghaidh úsáid a shonraítear i mír 1 d’Iarscríbhinn I.

Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le huisce athshlánaithe atá ceaptha le haghaidh úsáid a shonraítear i mír 1 d’Iarscríbhinn I.

 

Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le treoirthionscadail lena ndíreofar ar athúsáid uisce i ngléasraí athshlánaithe.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Ba cheart go mbeadh an tsolúbthacht ag na Ballstáit chun díolúintí a dheonú chun tionscadail taighde a éascú, ionas nach gcuirfí bac ar smaointe nuálacha de bharr oibleagáidí an Rialacháin seo.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. ciallaíonn ‘úsáideoir deiridh’ duine nádúrtha nó dlítheanach a úsáideann uisce athshlánaithe;

3. ciallaíonn ‘úsáideoir deiridh’ duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas poiblí nó príobháideach, a úsáideann uisce athshlánaithe chun na críche a bhfuil sé beartaithe dó;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe 4 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a. ciallaíonn “fuíolluisce cóireáilte” fuíolluisce uirbeach a cóireáladh i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach i dTreoir 91/271CEE;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. ciallaíonn ‘uisce athshlánaithe’ fuíolluisce uirbeach a cóireáladh i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach i dTreoir 91/271/CEE agus a eascraíonn as cóireáil bhreise i ngléasra athshlánaithe;

5. ciallaíonn ‘uisce athshlánaithe’ fuíolluisce cóireáilte a bhfuil ina thoradh ar chóireáil bhreise i saoráid athshlánaithe a dhéanann a cháilíocht oiriúnach don úsáid a bhfuil beartaithe dó;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe 5 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5a. ciallaíonn ‘athúsáid uisce’ úsáid uisce athshlánaithe de cháilíocht shonraithe atá oiriúnach lena úsáid i gcomhair úsáid a shonraítear i Roinn 1 d’Iarscríbhinn I, trí bhíthin líonra dáileacháin, agus ar an gcaoi sin, déantar úsáid uisce dromchla nó screamhuisce a ionadú i bpáirt nó go hiomlán;

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Is gá a shainmhíniú cad is brí le hathúsáid uisce.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6. ciallaíonn ‘gléasra athshlánaithe’ gléasra cóireála fuíolluisce uirbigh nó gléasra eile a dhéanann cóireáil bhreise ar fhuíolluisce uirbeach i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach i dTreoir 91/271/CEE chun uisce atá oiriúnach le haghaidh úsáid a shonraítear i mír 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a tháirgeadh;

6. ciallaíonn ‘saoráid athshlánaithe’ cuid de ghléasra cóireála fuíolluisce uirbigh nó saoráid eile a dhéanann cóireáil bhreise ar fhuíolluisce uirbeach a cóireáladh cheana i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach i dTreoir 91/271/CEE chun uisce athshlánaithe atá oiriúnach le haghaidh úsáid a shonraítear i mír 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a tháirgeadh agus áirítear ann aon bhonneagar stórála agus aon bhonneagar ceaptha chun an t-uisce athshlánaithe a sheachadadh chuig bonneagar dáileacháin an uisce athshlánaithe, nó chuig an úsáideoir deiridh;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

7. ciallaíonn ‘oibreoir gléasra athshlánaithe’ duine nádúrtha nó dlítheanach a oibríonn nó a rialaíonn gléasra athshlánaithe;

7. ciallaíonn ‘oibreoir saoráid athshlánaithe’ duine nádúrtha nó dlítheanach a oibríonn nó a rialaíonn saoráid athshlánaithe;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe 7 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

7a. ciallaíonn ‘bonneagar dáileacháin uisce athshlánaithe’ córas phíobáin agus caidéil thiomnaithe, nó saoráidí iompair tiomnaithe eile, atá ceaptha chun an t-uisce athshlánaithe a sheachadadh chuig an úsáideoir deiridh, lena n-áirítear aon saoráidí i gcomhair cothromaithe, cóireáil agus stóráil bhreise, lasmuigh den saoráid athshlánaithe;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe 7 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

7b. ciallaíonn ‘oibreoir dáileacháin uisce athshlánaithe’ duine nádúrtha nó dlítheanach a oibríonn nó a rialaíonn an bonneagar dáileacháin uisce athshlánaithe;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe 7 c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

7c. ciallaíonn ‘bonneagar stórála uisce athshlánaithe’ córas de shaoráidí stórála tiomnaithe atá ceaptha chun an t-uisce athshlánaithe a stóráil;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe 7 d (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

7d. ciallaíonn ‘oibreoir stórála uisce athshlánaithe’ duine nádúrtha nó dlítheanach a oibríonn nó a rialaíonn an bonneagar stórála uisce athshlánaithe;

</Amend><AmendB>Leasú  <NumAmB>50</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

11. ciallaíonn ‘beart coisctheach’ aon ghníomhaíocht is féidir a úsáid chun riosca sláinte agus comhshaoil a chosc nó a dhíchur, nó é a laghdú go leibhéal inghlactha.

11. ciallaíonn ‘beart coisctheach’ gníomhaíocht iomchuí is féidir a úsáid chun riosca sláinte agus comhshaoil a chosc nó a dhíchur, nó é a laghdú go leibhéal inghlactha;

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe 11 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

11a. ciallaíonn ‘an pointe comhlíonta’ an pointe mar a sheachadann oibreoir na saoráide athshlánaithe an t-uisce athshlánaithe chuig an gcéad ghníomhaí eile sa slabhra;

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>52</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe 11 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

11b. ciallaíonn ‘micreatruailleán’ ábhar nach bhfuil inmhianaithe ar féidir é a bhrath sa chomhshaol ag tiúchan an-íseal, dá dtagraítear in Iarscríbhinn VIII de Threoir 2000/60/CE.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 – teideal</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Oibleagáidí oibreoirí gléasraí athshlánaithe maidir le cáilíocht uisce

Oibleagáidí oibreoirí saoráidí athshlánaithe maidir le cáilíocht uisce

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Áiritheoidh oibreoirí gléasraí athshlánaithe go ndéanfaidh uisce athshlánaithe atá ceaptha le haghaidh úsáid a shonraítear i mír 1 d’Iarscríbhinn I, ag asraon an ghléasra athshlánaithe, (pointe comhréireachta), an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

1. Áiritheoidh oibreoirí saoráidí athshlánaithe go ndéanfaidh uisce athshlánaithe atá ceaptha le haghaidh úsáid a shonraítear i mír 1 d’Iarscríbhinn I, ag an bpointe comhréireachta, an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

(a) na híoscheanglais maidir le cáilíocht uisce a leagtar síos i Roinn 2 d’Iarscríbhinn I;

(a) na híoscheanglais maidir le cáilíocht uisce a leagtar síos i Roinn 2 d’Iarscríbhinn I;

(b) aon choinníollacha breise a leagann an t-údarás inniúil síos sa cheadúnas ábhartha de bhun phointí (b) agus (c) d’Airteagal 7(3), maidir le cáilíocht uisce.

(b) aon choinníollacha breise a leagann an t-údarás inniúil síos sa cheadúnas ábhartha de bhun phointí (b) agus (c) d’Airteagal 7(3), maidir le cáilíocht uisce.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 – mír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Áiritheoidh na hoibreoirí saoráidí freisin go ndéanfar ar a laghad na bearta bainistithe riosca a leagtar amach sa Phlean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce dá dtagraítear i mír -1 d’Airteagal 5 a chomhlíonadh go hiomlán laistigh den saoráid athshlánaithe.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 – mír 2 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2b. I ndiaidh an phointe comhlíonta, ní bheidh oibreoir na saoráide athshlánaithe freagrach a thuilleadh as cáilíocht an uisce, agus beidh an chéad ghníomhaí eile sa slabhra freagrach aisti.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena leasaítear an Rialachán seo i gcomhréir le hAirteagal 14 chun na híoscheanglais a leagtar amach i Roinn 2 d’Iarscríbhinn I a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil.

scriosta

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 4a

 

Oibleagáidí oibreoirí dáileacháin uisce athshlánaithe, oibreoirí stórála uisce athshlánaithe agus úsáideoirí deiridh

 

1. Coinneoidh an t-oibreoir dáileacháin uisce athshlánaithe an leibhéal cáilíochta uisce athshlánaithe laistigh de bhonneagar dáileacháin an uisce athshlánaithe ar a laghad ar an leibhéal cáilíochta céanna leis sin a leagtar amach i Roinn 2 d’Iarscríbhinn I. Áiritheoidh an t-oibreoir dáileacháin uisce athshlánaithe freisin go ndéanfar ar a laghad na bearta bainistithe riosca a leagtar amach sa Phlean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce dá dtagraítear i mír -1 d’Airteagal 5 a chomhlíonadh go hiomlán laistigh de bhonneagar dáileacháin an uisce athshlánaithe.

 

Agus ceadúnas á dheonú i gcomhréir le hAirteagal 7, féadfaidh an t-údarás inniúil iarraidh go ndéanfaí tuilleadh beart bainistithe riosca i ndáil le cúraimí atá le déanamh ag an oibreoir dáileacháin uisce athshlánaithe agus ceanglais bhreise agus bearta coisctheacha a shonrú a bhfuil gá leo i gcomhréir le pointe (b) agus pointe (c) d’Iarscríbhinn II.

 

2. Déanfaidh an t-oibreoir stórála uisce athshlánaithe leibhéal cáilíochta an uisce athshlánaithe a chothabháil laistigh den bhonneagar stórála uisce athshlánaithe ar a laghad ar aon leibhéal cáilíochta ar a laghad agus atá leagtha síos i Roinn 2 d’Iarscríbhinn I. Déanfaidh an t-oibreoir stórála uisce athshlánaithe a áirithiú freisin go ndéanfar, ar a laghad, na bearta bainistithe riosca a leagtar amach sa Phlean Bainistíochta Riosca um Athúsáid Uisce dá dtagraítear i mír 1 d’Airteagal 5 chur i bhfeidhm go hiomlán laistigh den bhonneagar athshlánaithe uisce athshlánaithe.

 

Le linn cead a thabhairt i gcomhréir le Airteagal 7, féadfaidh an t-údarás inniúil a cheangal go ndéanfar tuilleadh beart bainistithe riosca maidir le cúraimí a bheidh le déanamh ag an oibreoir stórála uisce athshlánaithe agus ceanglais bhreise agus bearta coisctheacha a shonrú a bheidh ag teastáil i gcomhréir le pointe (b) agus le pointe (c) d’Iarscríbhinn II. 

 

3. Is é an t-uisce athshlánaithe a úsáideann úsáideoirí deiridh ar a laghad an leibhéal cáilíochta atá leagtha amach i Roinn 2 d’Iarscríbhinn I. Féadfaidh an t-údarás inniúil foráil do thuilleadh ceanglas maidir leis na hoibleagáidí ar úsáideoirí deiridh sa bhreis ar na hoibleagáidí a leagtar amach i Roinn 2 d’Iarscríbhinn I.

 

4. Bunóidh an Coimisiún doiciméid treorach chun cuidiú leis na húdaráis inniúla i gcur chun feidhme na gceanglas a bhaineann le rialú agus faireachán a dhéanamh ar tháirgeadh, dáileadh, stóráil agus úsáid an uisce athshlánaithe.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír -1 (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

-1. Déanfaidh an t-oibreoir saoráide athshlánaithe, i gcomhar leis na gníomhaithe ábhartha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, Plean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce a tharraingt suas. Beidh an Plean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce bunaithe ar na príomhchúraimí bainistithe riosca a leagtar amach i bpointe (a) d’Iarscríbhinn II, leagfar amach ann aon cheanglais sa bhreis orthu sin a shonraítear in Iarscríbhinn I i gcomhréir le pointe (b) d’Iarscríbhinn II agus sainaithneoidh siad guaiseacha, rioscaí agus bearta coisctheacha iomchuí i gcomhréir le pointe (c) d’Iarscríbhinn II.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 1 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Chun uisce athshlánaithe a tháirgeadh agus a sholáthar, rachaidh an t-oibreoir gléasra athshlánaithe i mbun bainistiú riosca agus déanfaidh sé an méid sin i gcomhairle leis na gníomhaithe seo a leanas:

1. Chun uisce athshlánaithe a tháirgeadh, a dháileadh, a stóráil agus a úsáid go sábháilte, déanfaidh an t-údarás inniúil maoirseacht ar bhainistiú riosca agus déanfaidh sé an méid sin i gcomhairle leis na gníomhaithe seo a leanas:

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 1 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) oibreoir na ngléasraí cóireála fuíolluisce a sholáthraíonn gléasra athshlánaithe le huisce, más éagsúil ón oibreoir gléasra athshlánaithe;

(a) oibreoir gléasra(í) cóireála fuíolluisce uirbigh a sholáthraíonn saoráid athshlánaithe le fuíolluisce cóireáilte i gcomhréir leis an gceanglas cáilíochta a leagtar amach i Treoir 91/271/CEE más rud é nach ionann iad agus oibreoir na saoráide athshlánaithe;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 1 – pointe a a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa) oibreoir na saoráide athshlánaithe;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 1 – pointe a b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ab) oibreoir dáileacháin an uisce athshlánaithe;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 1 – pointe a c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ac) oibreoir stórála an uisce athshlánaithe;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article> Airteagal 5 – mír 1 – pointe c</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) aon pháirtí eile a measann an t-oibreoir gléasra athshlánaithe é a bheith ábhartha.

(c) aon pháirtí eile a measann an t-údarás inniúil a bheith ábhartha.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Déanfaidh an t-oibreoir gléasra athshlánaithe Plean Bainistíochta Riosca um Athúsáid Uisce a tharraingt suas bunaithe ar na príomhchúraimí bainistithe riosca a leagtar amach in Iarscríbhinn II. Sa Phlean Bainistíochta Riosca um Athúsáid Uisce, déanfar aon cheanglais is gá sa bhreis orthu siúd a shonraítear in Iarscríbhinn I a mholadh chun aon rioscaí a mhaolú tuilleadh, agus sainaithneofar ann, inter alia, na rioscaí agus na bearta coisctheacha iomchuí.

2. Déanfaidh an t-oibreoir saoráide athshlánaithe, an t-oibreoir dáileacháin uisce athshlánaithe agus an t-oibreoir stórála uisce athshlánaithe na cúraimí bainistíochta riosca atá sainithe sa Phlean Bainistíochta Riosca um Athúsáid Uisce dá dtagraítear i mír -1 ar a laghad. Beidh na modhanna bainistithe riosca a úsáideann oibreoir na saoráide athshlánaithe, an t-oibreoir dáileacháin uisce athshlánaithe agus an t-oibreoir stórála uisce athshlánaithe bunaithe ar mhodheolaíochtaí atá aitheanta go hidirnáisiúnta.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Maidir leis an gcead iomchuí a deonaíodh i gcomhréir le hAirteagal 7, féadfaidh an t-údarás inniúil cúraimí agus freagrachtaí éagsúla a shonrú do na gníomhaithe éagsúla atá páirteach sa Phlean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>68</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 2 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2b. Má tá an cineál bairr a bheidh le uiscithe le bheith ar an margadh i roinnt foirmeacha éagsúla agus má thiteann sé faoi roinnt aicmí cáilíochta uisce athshlánaithe eile, beidh de cheangal ar oibreoir na saoráide athshlánaithe uisce a fhreagraíonn don uisce is airde de chuid na n-aicmí cáilíochta lena mbaineann a sholáthar don fheirmeoir.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 3 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tugtar de chumhacht don Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 14 gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena leasaítear an Rialachán seo chun na híoscheanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn II a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil.

scriosta

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 3 – fomhír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tugtar de chumhacht don Choimisiún freisin i gcomhréir le hAirteagal 14 gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena bhforlíontar an Rialachán seo chun sonraíochtaí teicniúla na bPríomhchúram bainistithe riosca a leagtar amach in Iarscríbhinn II a leagan síos. 

Tugtar de chumhacht don Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 14 gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena bhforlíontar an Rialachán seo chun sonraíochtaí teicniúla na bPríomhchúram bainistithe riosca a leagtar amach in Iarscríbhinn II a leagan síos.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>71</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a. Má bhíonn amhras ar úsáideoir deiridh nach gcomhlíonann an t-uisce atá stóráilte mar a fhoráiltear in Airteagal 4a(2), na ceanglais íosta a leagtar síos sa Rialachán seo, déanfaidh sí mar a leanas:

 

(a) an t-údarás sláinte lena mbaineann a chur ar an eolas láithreach agus í a chur ar fáil, más iomchuí;

 

(b) comhoibriú go hiomlán leis an údarás lena mbaineann chun na forais le haghaidh amhrais a fhíorú agus a chinneadh agus chun láithreacht substaintí neamhúdaraithe nó luachanna neamhúdaraithe mar a thagraítear dóibh i dTábla 2 agus i dTábla 4 de Roinn 2 d’Iarscríbhinn I a fhíorú.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 6 – teideal</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Iarratas ar cheadúnas chun uisce athshlánaithe a sholáthar

Iarratas ar cheadúnas chun uisce athshlánaithe a tháirgeadh, a dháileadh agus a stóráil

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 6 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Beidh aon soláthar uisce athshlánaithe le haghaidh úsáid a shonraítear i Roinn 1 d’Iarscríbhinn I faoi réir ceada.

1. Beidh aon táirgeadh, dáileadh nó stórála uisce athshlánaithe le haghaidh úsáid a shonraítear i Roinn 1 d’Iarscríbhinn I faoi réir ceada.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 6 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Déanfaidh oibreoir iarratas ar an gcead dá dtagraítear i mír 1, nó iarratas ar an gcead atá ann cheana a mhodhnú, a chur chuig údarás inniúil an Bhallstáit ina n-oibríonn an gléasra athshlánaithe nó ina bhfuil sé beartaithe oibriú.

2. Déanfaidh oibreoir saoráide athshlánaithe iarratas ar an gcead dá dtagraítear i mír 1, nó iarratas ar an gcead atá ann cheana a mhodhnú, a chur chuig údarás inniúil an Bhallstáit ina n-oibríonn an tsaoráid athshlánaithe nó ina bhfuil sé beartaithe oibriú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 6 – mír 3 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) Plean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce arna tharraingt suas i gcomhréir le hAirteagal 5(2);

(a) Plean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce arna tharraingt suas i gcomhréir mír -1 d’Airteagal 5;

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>76</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 6 – mír 3 – pointe a a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa) na sonraí is déanaí atá le fáil ina léirítear comhlíonadh fhuíolluisce cóireáilte laistigh de mhíniú Threoir 1991/271/CEE ag an ngléasra cóireála fuíolluisce as a dtagann an t-uisce atá le hathshlánú;

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Ba cheart go léireodh oibreoir na saoráide téarnaimh (a d’fhéadfadh a bheith difriúil leis an oibreoir plandaí) go gcaithfear leis an uisce a bheidh le haisghabháil dá bhfuil údarú á lorg, ar mhodh a bheadh i gcomhréir leis na ceanglais is infheidhme don limistéar uirbeach arna sheirbheáil ag an ionad cóireála camrais óna dtógtar é. I ngach cás ní mór do uisce den sórt sin a bheith faoi réir cóireála tánaisteacha/coibhéiseach nó níos déine más rud é gur de ghnáth a scaoiltear an gléasra cóireála as a dtionscnaíonn an t-uisce ina limistéir íogaire.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 6 – mír 3 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) tuairisc ar an gcaoi a gcomhlíonfaidh an t-oibreoir gléasra athshlánaithe na híoscheanglais don cháilíocht uisce agus don fhaireachán a leagtar amach i Roinn 2 d’Iarscríbhinn I;

(b) tuairisc ar an gcaoi a gcomhlíonfaidh an t-oibreoir saoráide athshlánaithe ag an bpointe comhlíonta na híoscheanglais don cháilíocht uisce agus don fhaireachán a leagtar amach i Roinn 2 d’Iarscríbhinn I;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 6 – mír 3 – pointe c</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) tuairisc ar an gcaoi a gcomhlíonfaidh an t-oibreoir gléasra athshlánaithe na ceanglais bhreise a mholtar sa Phlean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce.

(c) tuairisc ar an gcaoi a gcomhlíonfaidh an t-oibreoir saoráide athshlánaithe ag an bpointe comhlíonta na ceanglais bhreise a mholtar sa Phlean Bainistithe Riosca um Athúsáid Uisce.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 6 – mír 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a. Déanfaidh an t-oibreoir dáileacháin uisce athshlánaithe iarratas ar an gcead dá dtagraítear i mír 1, nó iarratas ar chead atá ann cheana a mhodhnú, d’údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an bonneagar dáileacháin uisce athshlánaithe ag oibriú nó ina bhfuil sé beartaithe oibriú. Beidh tuairisc san iarratas ar an tslí ina gcomhlíonann an t-oibreoir dáileacháin uisce athshlánaithe na hoibleagáidí a leagtar síos i mír 1 d’Airteagal 4a.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 6 – mír 3 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3b. Déanfaidh an t-oibreoir stórála uisce athshlánaithe iarratas ar an gcead dá dtagraítear i mír 1 nó iarratas ar chead atá ann cheana a mhodhnú, a chur faoi bhráid údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an bonneagar stórála uisce athshlánaithe ag oibriú nó ina bhfuil sé beartaithe a bheith ag oibriú. Beidh tuairisc san iarratas ar an gcaoi a mbeidh ar oibreoir stórála an uisce athshlánaithe na hoibleagáidí a leagtar síos i mír 2 d’Airteagal 4a chomhlíonadh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 1 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) údaráis ábhartha eile an Bhallstáit chéanna, go háirithe an t-údarás uisce más éagsúil ón údarás inniúil;

(a) údaráis ábhartha eile an Bhallstáit chéanna, go háirithe na húdaráis uisce agus sláinte más éagsúil ón údarás inniúil;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Cinnfidh an t-údarás inniúil laistigh de 3 mhí ón iarratas iomlán dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 6(3) a fháil ar cheart cead a dheonú. I gcás ina mbeidh gá ag an údarás inniúil le níos ama mar gheall ar chastacht an iarratais, cuirfidh sé an tiarratasóir ar an eolas faoi sin, cuirfidh sé an dáta a mbeifear ag súil leis go ndeonófar an cead in iúl dó agus tabharfaidh sé cúiseanna don fhadú.

2. Déanfaidh an t-údarás inniúil measúnú ar an iarratas, tar éis dul ar iontaoibh an chúnaimh eolaíoch iomchuí, agus cinnfidh sé laistigh de 3 mhí ón iarratas iomlán dá dtagraítear i mír 2, i mír 3, i mír 3a agus mír 3b d’Airteagal 6 fháil, cibé acu an cead a dheonú nó a dhiúltú é. I gcás ina mbeidh gá ag an údarás inniúil le níos ama mar gheall ar chastacht an iarratais, cuirfidh sé an t-iarratasóir ar an eolas faoi sin gan mhoill agus sonróidh sé an dáta a bhfuiltear ag súil leis an gcead a thabhairt nó an cead a dhiúltú agus cuirfidh sé cúiseanna an fhadaithe in iúl. Déanfaidh an t-údarás inniúil cinneadh, i gcás ar bith, tráth nach déanaí ná sé mhí ón dáta a bhfaighfear an t-iarratas iomlán dá dtagraítear i mír 2, i mír 3, i mír 3a agus i mír 3b d’Airteagal 6.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 3 – pointe c</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) aon choinníollacha eile is gá chun aon rioscaí do-ghlactha do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe nó don chomhshaol a mhaolú tuilleadh.

(c) aon choinníollacha eile is gá chun aon rioscaí do-ghlactha do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe nó don chomhshaol a dhíothú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a. I gcás nach bhfuil na coinníollacha atá coibhéiseach leo sin dá dtagraítear i bpointe (a) go pointe (c) de mhír 3 san áireamh cheana sa Phlean Bainistíochta Riosca um Athúsáid Uisce dá dtagraítear in Airteagal 5, déanfaidh an t-údarás inniúil an plean a nuashonrú gan mhoill.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Mura bhfuil na ceanglais bhreise san áireamh sa phlean bainistíochta arna dhréachtú ag an údarás ach a leagtar síos tráth an cead a dheonú, ní mór don údarás iad a chur leis an bplean bainistíochta riosca láithreach.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 1 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Déanfaidh an t-údarás inniúil fíorú ar na coinníollacha a leagtar amach sa chead a bheith á gcomhlíonadh ag na húdaráis inniúla ag an bpointe comhlíonta. Déanfar an tseiceáil ar chomhlíonadh trí na modhanna seo a leanas a úsáid:

1. Fíoróidh an t-údarás inniúil go bhfuil an t-uisce athshlánaithe ag comhlíonadh na gcoinníollacha arna leagan amach sna ceadanna arna dheonú i gcomhréir le Airteagal 7. Déanfar an tseiceáil ar chomhlíonadh trí na modhanna seo a leanas a úsáid:

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. I gcás neamhchomhlíonta, ceanglóidh an t-údarás inniúil ar an oibreoir gléasra athshlánaithe na bearta is gá a dhéanamh chun an comhlíonadh a athbhunú gan mhoill.

2. i gcás neamhchomhlíonadh, cuirfidh an t-údarás inniúil ceangal ar oibreoir na saoráide athshlánaithe, an t-oibreoir dáileacháin uisce athshlánaithe, nó an t-oibreoir stórála uisce athshlánaithe, de réir mar is infheidhme, aon bhearta is gá a dhéanamh chun an comhlíonadh a athbhunú agus a chur in iúl láithreach do na húsáideoirí deiridh a ndearnadh difear dóibh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. I gcás ina n-eascróidh riosca suntasach don chomhshaol nó do shláinte an duine ón neamhchomhlíonadh, déanfaidh an t-oibreoir gléasra athshlánaithe aon soláthar breise ar an uisce athshlánaithe a chur ar fionraí go dtí go gcinnfidh an t-údarás inniúil go ndearnadh an comhlíonadh a athbhunú.

3. I gcás ina sáraíonn luach aonair aon pharaiméadair na híoscheanglais maidir le cáilíocht uisce a leagtar amach i bpointe (a) de Roinn 2 d’Iarscríbhinn I, déanfaidh an t-oibreoir saoráide athshlánaithe aon soláthar eile ar an uisce athshlánaithe a chur ar fionraí láithreach. Féadfaidh an t-údarás inniúil a chinneadh nach bhfuil comhlíonadh tugtha ar ais ach amháin tar éis luach aonair an pharaiméadair, nó na bparaiméadar, atá níos mó ná na híoscheanglais cháilíochta uisce is ábhartha, a fuarthas faoi bhun na huasluacha ceadaithe i dtrí sheiceáil as a chéile ar a laghad.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Má tharlaíonn teagmhas a dhéanann difear do chomhlíonadh choinníollacha an cheada, cuirfidh an t-oibreoir gléasra athshlánaithe an t-údarás inniúil agus an t-úsáideoir deiridh nó na húsáideoirí deiridh a bhféadfadh sé go ndéanfaí difear dóibh ar an eolas láithreach, agus déanfaidh sé an t-eolas is gá chun tionchair an teagmhais sin a chur in iúl don údarás inniúil.

4. Má tharlaíonn teagmhas a dhéanann difear do chomhlíonadh choinníollacha an cheada, déanfaidh an t-oibreoir saoráide athshlánaithe, an t-oibreoir dáileacháin uisce athshlánaithe nó an t-oibreoir stórála uisce athshlánaithe, de réir mar is infheidhme, an t-údarás inniúil agus an t-úsáideoir deiridh nó na húsáideoirí deiridh a bhféadfadh difear a dhéanamh dóibh a chur ar an eolas gan mhoill, agus cuirfidh siad an fhaisnéis is gá chun tionchar an teagmhais sin a chur in iúl don údarás inniúil.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 4 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a. Tar éis dó cead a dheonú i gcomhréir le Airteagal 7, déanfaidh an t-údarás inniúil fíorú go tráthrialta ar chomhlíonadh an oibreora saoráidí athshlánaithe, an t-oibreoir dáileacháin uisce athshlánaithe agus an t-oibreoir stórála uisce athshlánaithe, agus na bearta a leagtar amach sa Phlean Bainistíochta Riosca um Athúsáid Uisce.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>90</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 4 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4b. I gcás ina ndéantar uisce athshlánaithe a éilliú nó táirgí talmhaíochta a éilliú ar uisce athshlánaithe é a mbíonn guaiseacha sláinte agus comhshaoil ag baint leo, beidh an t-oibreoir saoráide athshlánaithe freagrach agus beidh siad faoi dhliteanas i leith damáistí.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tá sé riachtanach go nglacfaidh an soláthraí uisce freagracht agus dliteanas as damáistí mar thoradh ar mhodhanna míntíriúcháin mhíchuí chun méadú a dhéanamh ar úsáid uisce athshlánaithe.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 9 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 9a

 

Feachtais chun feasacht a mhúscailt

 

Cuirfidh na Ballstáit ar bun faisnéis agus feachtais ardaithe feasachta ag díriú ar úsáideoirí deiridh ionchasacha, lena n-áirítear saoránaigh, agus maidir le sábháilteacht athúsáid uisce agus maidir le coigiltis acmhainní uisce atá mar thoradh ar athúsáid uisce.

 

Cuirfidh na Ballstáit feachtais ar bun freisin chun faisnéis a chur ar bun d’fheirmeoirí chun a áirithiú go ndéanfaidh siad uisce athshlánaithe a úsáid ar bharra ar bhealach barrmhaith, agus ar an tslí sin aon éifeachtaí díobhálacha sláinte nó comhshaoil a thagann as úsáid den sórt sin a sheachaint.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 10 – mír 1 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Gan dochar do Threoracha 2003/4/CE agus 2007/2/CE, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh faisnéis leormhaith agus cothrom le dáta ar fáil ar líne don phobal. Beidh an méid seo a leanas san fhaisnéis:

1. Gan dochar do Threoracha 2003/4/CE agus 2007/2/CE, agus d’Airteagal 9(4) de Threoir 2000/60/CE, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar faisnéis leormhaith, atá cothrom le dáta agus inrochtana maidir le hathúsáid a chur ar fáil ar líne don phobal nó trí mhodhanna eile atá éasca feidhm a bhaint astu, agus go ndéanfaí sin ar bhealach a chomhlíonann rialacha consanta sonraí. Beidh an méid seo a leanas san fhaisnéis:

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Caithfidh an fhaisnéis a chuirfear ar fáil don phobal a bheith leordhóthanach, cothrom le dáta agus inrochtana i riocht is go mbeidh saoránaigh in ann a bheith go hiomlán ar an eolas.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 10 – mír 1 – pointe a a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa) úsáid uisce athshlánaithe arna úsáid i gcoibhneas le méid iomlán an fhionnuisce arna úsáid chun na críocha a chumhdaítear leis an Rialachán seo;

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Ní mór an céatadán den uisce athshlánaithe i gcoibhneas le méid iomlán an fhionnuisce arna úsáid chun críocha an Rialacháin seo a bheith i measc na faisnéise ar féidir le saoránaigh rochtain a fháil uirthi.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>94</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 10 – mír 1 – pointe b a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba) céatadán an uisce athshlánaithe sa Bhallstát, arb uisce é a sholáthraítear i gcomhréir leis an Rialachán seo i gcomparáid le méid iomlán an fhuíolluisce uirbigh inchóireáilte;

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 10 – mír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. I gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 lena leagtar amach rialacha ginearálta is infheidhme ar oibreoirí in earnáil an bhia, lena gcumhdaítear táirgeadh, próiseáil, dáileadh agus margú bia-ábhair a ceapadh lena chaitheamh ag an duine, ní mór do na húdaráis inniúla úsáideoirí a chur ar an eolas faoi uaschion cothaitheach an fhuíolluisce chóireáilte i gceart a soláthraíodh, le go mbeidh an úsáideoirí in ann iad féin a shásamh go bhfuil an t-uisce i gcomhréir leis na leibhéil chothaitheacha a leagtar síos ag rialacha ábhartha an Aontais.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>96</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 10 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, rialacha mionsonraithe a leagan síos maidir le formáid agus cur i láthair na faisnéise atá le soláthar faoi mhír 1. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 15.

scriosta

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 1 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) faoi ... [trí bliana tar éis an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm] tacar sonraí a chur ar bun agus a fhoilsiú, agus nuashonrú a dhéanamh air gach 6 bliana ina dhiaidh sin, ina bhfuil faisnéis maidir le toradh na seiceála ar chomhlíonadh arna déanamh i gcomhréir le hAirteagal 8(1) agus faisnéis eile atá le cur ar fáil ar líne don phobal i gcomhréir le hAirteagal 10;

(a) faoi... [ceithre bliana tar éis an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm] tacar sonraí a chur ar bun agus a fhoilsiú, agus nuashonrú a dhéanamh air gach 6 bliana ina dhiaidh sin, ina bhfuil faisnéis maidir le toradh na seiceála ar chomhlíonadh arna déanamh i gcomhréir le hAirteagal 8(1) agus faisnéis eile atá le cur ar fáil ar líne don phobal i gcomhréir le hAirteagal 10;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 13 – mír 1 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún, faoin ... [6 bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], meastóireacht ar an Rialachán seo. Beidh an mheastóireacht sin bunaithe, ar a laghad, ar na heilimintí seo a leanas:

1. Déanfaidh an Coimisiún, faoin ... [cúig bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], meastóireacht ar an Rialachán seo. Beidh an mheastóireacht sin bunaithe, ar a laghad, ar na heilimintí seo a leanas:

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 13 – mír 1 – pointe e a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ea) turgnaimh a rinneadh, go háirithe i dtaca le húsáid sloda séarachais i dtalmhaíocht agus eisiltigh mheatánaithe.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 13 – mír 2 – pointe d a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(da) láidreacht mhéadaithe mhicreatruailleáin agus ábhair nua ‘atá ag teacht chun cinn’ in uisce athúsáidte.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 13 – mír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. I gcomhthéacs na meastóireachta dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an indéantacht maidir leis an méid seo a leanas:

 

(a) raon feidhme an Rialacháin seo a leathnú chuig uisce athshlánaithe atá beartaithe d’úsáidí sonracha eile, lena n-áirítear é a athúsáid chun críocha tionsclaíocha.

 

(b) ceanglais an Rialacháin seo a leathnú chuig úsáid indíreach fuíolluisce cóireáilte;

 

(c) íoscheanglais a leagan síos maidir le cáilíocht an uisce chóireáilte arna athshlánú chun críche athlíonadh screamhuisce.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 13 – mír 2 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2b. I gcas inarb iomchuí, cuirfidh an Coimisiún i gceangal leis an measúnú dá dtagraítear in mír 1 le nós imeachta reachtach.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 16</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 16

Airteagal 16

Pionóis

Pionóis

Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar an Rialachán seo a leagan síos agus glacfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Faoin... [trí bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na rialacha sin agus na bearta sin agus tabharfaidh siad fógra dó faoi aon leasú ina dhiaidh sin a dhéanfaidh difear dóibh.

Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar an Rialachán seo a leagan síos agus glacfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Faoin... [ceithre bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na rialacha sin agus na bearta sin agus tabharfaidh siad fógra dó faoi aon leasú ina dhiaidh sin a dhéanfaidh difear dóibh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 17</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 17

Airteagal 17

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón … [bliain amháin tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Beidh feidhm aige amhail ón ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Roinn 1. Úsáidí an uisce athshlánaithe dá dtagraítear in Airteagal 2

Roinn 1. Úsáidí an uisce athshlánaithe dá dtagraítear in Airteagal 2

(a) Uisciú talmhaíochta

(a) Uisciú talmhaíochta

Ciallaíonn uisciú talmhaíochta na cineálacha barr seo a leanas a uisciú:

Ciallaíonn uisciú talmhaíochta na cineálacha barr seo a leanas a uisciú:

 barra bia a thomhailtear amh, a chiallaíonn barra atá beartaithe lena dtomhailt ag an duine agus iad amh nó neamhphróiseáilte;

 barra bia a thomhailtear amh, a chiallaíonn barra atá beartaithe lena dtomhailt ag an duine agus iad amh nó neamhphróiseáilte;

 barra bia próiseáilte, a chiallaíonn barra atá beartaithe lena dtomhailt ag an duine, nach bhfuil le hithe amh ach tar éis próiseas cóireála (i.e. cócaráilte, próiseáilte go tionsclaíoch);

 barra bia próiseáilte, a chiallaíonn barra atá beartaithe lena dtomhailt ag an duine, nach bhfuil le hithe amh ach tar éis próiseas cóireála (i.e. cócaráilte, próiseáilte go tionsclaíoch);

 barra neamhbhia, a chiallaíonn barr nach bhfuil beartaithe lena dtomhailt ag an duine (e.g. barra féaraigh, foráiste, snáithín, ornáideacha, síl agus scraithe).

 barra neamhbhia, a chiallaíonn barr nach bhfuil beartaithe lena dtomhailt ag an duine (e.g. barra féaraigh, foráiste, snáithín, ornáideacha, síl agus scraithe).

 

Gan dochar do dhlí ábhartha an Aontais i réimsí an chomhshaoil agus na sláinte, féadfaidh na Ballstáit feidhm a bhaint as uisce athshlánaithe i gcomhair tuilleadh úsáidí amhail athúsáid uisce tionsclaíoch agus chun críocha a bhaineann le taitneamhacht agus chun críocha comhshaoil.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>106</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.1. Ceanglais íosta is infheidhme maidir le huisce athshlánaithe atá beartaithe lena úsáid le haghaidh uisciú talmhaíochta

2.1. Ceanglais íosta is infheidhme maidir le huisce athshlánaithe atá beartaithe lena úsáid le haghaidh uisciú talmhaíochta

</AmendB><Amend>Leasú  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – tábla 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Aicme de cháilíocht íosta uisce athshlánaithe

Catagóir an bhairr

Modh uisciúcháin

A

Na barra bia ar fad, lena n-áirítear barra fréimhe a thomhlaítear amh agus barra bia a bhfuil an chuid inite díobh i dteagmháil dhíreach le huisce athshlánaithe

Gach modh uisciúcháin

B

Barra bia a thomhlaítear amh a dtáirgtear an chuid inite díobh os cionn talún agus nach bhfuil i dteagmháil dhíreach le huisce athshlánaithe, barra bia phróiseáilte agus barra neamhbhia, lena n-áirítear barra chun ainmhithe a tháirgeann bainne nó feoil a bheathú

Gach modh uisciúcháin

C

Uisciú silte* amháin

D

Barra tionsclaíocha, fuinnimh agus síl

Gach modh uisciúcháin

________________

(*) Is é is uisciú silte ann (ar a dtugtar sil-uisciú freisin) ná córas miocruiscithe ar féidir leis braonta uisce nó srutháin bheaga a sheachadadh go dtí na plandaí trí uisce a shileadh ar an ithir nó go díreach faoina dromchla ar rátaí fíorísle (2-20 lítear san uair) ó chóras píopaí plaisteacha ag a bhfuil trastomhas beag atá feistithe le hasraonta ar a dtugtar astaírí nó sileáin.

Leasú

Aicme de cháilíocht íosta uisce athshlánaithe

Catagóir an bhairr

Modh uisciúcháin

A

Na barra bia ar fad, lena n-áirítear barra fréimhe a thomhlaítear amh agus barra bia a bhfuil an chuid inite díobh i dteagmháil dhíreach le huisce athshlánaithe

Gach modh uisciúcháin

B

Barra bia a thomhlaítear amh a dtáirgtear an chuid inite díobh os cionn talún agus nach bhfuil i dteagmháil dhíreach le huisce athshlánaithe, barra bia phróiseáilte agus barra neamhbhia, lena n-áirítear barra chun ainmhithe a tháirgeann bainne nó feoil a bheathú

Gach modh uisciúcháin

C

Modhanna uisciúcháin nach mbíonn teagmháil dhíreach ag an mbarr leis an uisce athshlánaithe dá mbarr, agus na modhanna uisciúcháin sin amháin. Mar shampla, uisciú silte*.

D

Barra tionsclaíocha, fuinnimh agus síl

Gach modh uisciúcháin

________________

(*) Is é is uisciú silte ann (ar a dtugtar sil-uisciú freisin) ná córas miocruiscithe ar féidir leis braonta uisce nó srutháin bheaga a sheachadadh go dtí na plandaí trí uisce a shileadh ar an ithir nó go díreach faoina dromchla ar rátaí fíorísle (2-20 lítear san uair) ó chóras píopaí plaisteacha ag a bhfuil trastomhas beag atá feistithe le hasraonta ar a dtugtar astaírí nó sileáin.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tá leasú ag teastáil ar mhaithe le níos mó nuálaíochta sna modhanna uisciúcháin is éifeachtúla.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – pointe a – tábla 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Aicme de cháilíocht uisce athshlánaithe

Sprioc theicneolaíochta tháscach

Ceanglais cháilíochta

 

 

 

E. coli (aonad déanta coilíneachta (cfu)/100 ml)

BOD5  (éileamh bithchemiceach ar ocsaigin) (mg/l)

TSS (solaid iomlána ar fuaidreamh) (mg/l)

Moirtiúlacht (NTU)

Eile

A

Cóireáil thánaisteach, scagachán, agus dífhabhtú

≤10 nó faoi bhun na teorann braite

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1,000 cfu/l  i gcás ina bhfuil riosca aerasólaithe i dtithe gloine Néimeatóidí stéigeacha (uibheacha heilminte): ≤1 ubh/l chun féaraigh nó foráiste a uisciú

B

Cóireáil thánaisteach, agus dífhabhtú

≤100

De réir Threoir 91/271/CEE ón gComhairle1 1 (Iarscríbhinn I, Tábla 1)

De réir Threoir 91/271/CEE (Iarscríbhinn I, Tábla 1)

-

C

Cóireáil thánaisteach, agus dífhabhtú

≤1 000

-

D

Cóireáil thánaisteach, agus dífhabhtú

≤10 000

-

______________________

1 Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil fuíolluisce uirbigh (IO L 135, 30.5.1991, lch. 40).

 

Leasú

Aicme de cháilíocht uisce athshlánaithe

Cóireáil iomchuí tháscach

Teorainnluach

 

 

 

E. coli (aonad déanta coilíneachta (cfu)/100 ml)

BOD5  (éileamh bithchemiceach ar ocsaigin) (mg/l)

TSS (solaid iomlána ar fuaidreamh) (mg/l)

Moirtiúlacht (NTU)

Eile

A

Cóireáil thánaisteach, scagachán, agus dífhabhtú

≤10 nó faoi bhun na teorann braite

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1,000 cfu/l i gcás ina bhfuil riosca aerasólaithe i dtithe gloine Néimeatóidí stéigeacha (uibheacha heilminte): ≤1 ubh/l chun féaraigh nó foráiste a uisciú Salmonella: gan a bheith ann

B

Cóireáil thánaisteach, agus dífhabhtú

≤100

De réir Threoir 91/271/CEE ón gComhairle1 1 (Iarscríbhinn I, Tábla 1)

De réir Threoir 91/271/CEE (Iarscríbhinn I, Tábla 1)

-

C

Cóireáil thánaisteach, agus dífhabhtú

≤1 000

-

D

Cóireáil thánaisteach, agus dífhabhtú

≤10 000

-

______________________

1 Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil fuíolluisce uirbigh (IO L 135, 30.5.1991, lch. 40).

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – pointe a – mír 1 – fleasc 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

- Tá na luachanna táscacha do E. coli, Legionella spp agus néimeatóidí stéigeacha comhlíonta in 90 % nó níos mó de na samplaí. Ní féidir le haon cheann de na luachanna a bheith os cionn na teorann uasta diallais d’aon aonad loga amháin ón luach táscach do E. coli agus Legionella agus 100 % den luach táscach do néimeatóidí stéigeacha.

- Tá na luachanna táscacha do E. coli, Legionella spp agus néimeatóidí stéigeacha comhlíonta in 90 % nó níos mó de na samplaí. Ní féidir le haon cheann de na huasluachanna a bheith os cionn na teorann uasta diallais d’aon aonad loga amháin ón luach táscach do E. coli agus Legionella agus 100 % den luach táscach do néimeatóidí stéigeacha. Beidh feidhm ag an gceanglas chun a áirithiú nach ann do salmonella maidir le 100% de na samplaí.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Is gá uasluachanna a shainiú le haghaidh na dtagarmharcanna ar os a gcionn is gá d’oibreoir an ghléasra athshlánaithe soláthar an uisce athshlánaithe a chur ar fionraí.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – pointe a – mír 1 – fleasc 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

- Déantar na luachanna táscacha do BOD5, TSS, agus moirtiúlacht in Aicme A a chomhlíonadh in 90 % nó níos mó de na samplaí. Ní féidir le haon cheann de na luachanna a bheith os cionn na teorann uasta diallais de 100 % den luach táscach.

- Déantar na luachanna táscacha do BOD5, TSS, agus moirtiúlacht in Aicme A a chomhlíonadh in 90 % nó níos mó de na samplaí. Ní féidir le haon cheann de na huasluachanna a bheith os cionn na teorann uasta diallais de 100 % den luach táscach.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Is gá uasluachanna a shainiú le haghaidh na dtagarmharcanna ar os a gcionn is gá d’oibreoir an ghléasra athshlánaithe soláthar an uisce athshlánaithe a chur ar fionraí.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>111</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – pointe b – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh oibreoirí na monarchana athshlánaithe faireachán gnáthrialta chun a fhíorú go bhfuil an t-uisce athshlánaithe ag comhlíonadh na gceanglas íosta maidir le cáilíocht uisce a leagtar amach i bpointe (a). Cuirfear an faireachán gnáthrialta san áireamh i nósanna imeachta fíoraithe an chórais athúsáide uisce.

Déanfaidh oibreoirí na saoráide athshlánaithe faireachán gnáthrialta chun a fhíorú go bhfuil an t-uisce athshlánaithe ag comhlíonadh na gceanglas íosta maidir le cáilíocht uisce a leagtar amach i bpointe (a). Cuirfear an gnáthfhaireachán san áireamh i nósanna imeachta fíoraithe an tionscadail athúsáide uisce.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – pointe b – mír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Maidir leis na samplaí a úsáidfear chun comhlíonadh na bparaiméadar micribhitheolaíochta a fhíorú ag an bpointe comhlíonta, glacfar iad i gcomhréir le caighdeán EN ISO 19458.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tá an caighdeán céanna ISO atá sa Treoir maidir le hUisce Óil curtha isteach le haghaidh shampláil na bparaiméadar micribhitheolaíochta chun críocha fíorúcháin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – pointe b – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ní mór an faireachán bailíochtaithe a dhéanamh sula gcuirtear an mhonarcha athshlánaithe i mbun oibriúcháin, nuair a dhéantar uasghrádú ar threalamh, agus nuair a thugtar trealamh nó próisis nua isteach.

Ní mór an faireachán bailíochtaithe a dhéanamh sula gcuirtear an tsaoráid athshlánaithe i mbun oibriúcháin, nuair a dhéantar uasghrádú ar threalamh, nuair a thugtar trealamh nó próisis nua isteach, agus nuair a thugtar cead nua nó a dhéantar ceann atá cheana ann a mhodhnú.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Ní mór faireachán bailíochtaithe a dhéanamh ar ghléasra athshlánaithe gach uair a dheonaítear cead nua nó a dhéantar cead atá cheana ann a mhodhnú.

</Amend>

 

<AmendB>Leasú  <NumAmB>114</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – pointe b – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar an faireachán bailíochtaithe don aicme is déine de cháilíocht uisce athshlánaithe, Aicme A, chun a áirithiú go bhfuil na spriocanna feidhmíochta (laghdú logartaim10) comhlíonta. Is é atá i gceist le faireachán bailíochtaithe ná faireachán ar na miocrorgánaigh tháscacha a bhaineann le gach grúpa pataigíní (baictéir, víris agus protozoa). Is iad na miocrorgánaigh tháscacha atá roghnaithe ná E. coli le haghaidh baictéir phataigineacha, baictéarafagaigh dhrólannacha F-shonracha, baictéarafagaigh shómatacha dhrólannacha nó baictéarafagaigh dhrólannacha le haghaidh víris phataigineacha, agus spóir de Clostridium perfringens nó baictéir sulfáitlaghdaithe spórdhéanta le haghaidh protozoa. Tá na spriocanna feidhmíochta (laghdú logartaim10) le haghaidh an fhaireacháin bailíochtaithe ar na miocrorgánaigh tháscacha roghnaithe leagtha amach i dTábla 4 agus comhlíonfar iad ag asraon na monarchan athshlánaithe (an pointe comhlíonta), agus dlús an eisiltigh fuíolluisce amh atá ag teacht isteach go dtí an mhonarcha cóireála fuíolluisce uirbigh á chur san áireamh.

Déanfar an faireachán bailíochtaithe don aicme is déine de cháilíocht uisce athshlánaithe, Aicme A, chun a mheas an bhfuil na spriocanna feidhmíochta (laghdú logartaim10) comhlíonta. Is é atá i gceist le faireachán bailíochtaithe ná faireachán ar na miocrorgánaigh tháscacha a bhaineann le gach grúpa pataigíní (baictéir, víris agus protozoa). Is iad na miocrorgánaigh tháscacha atá roghnaithe ná E. coli le haghaidh baictéir phataigineacha, baictéarafagaigh dhrólannacha F-shonracha, baictéarafagaigh shómatacha dhrólannacha nó baictéarafagaigh dhrólannacha le haghaidh víris phataigineacha, agus spóir de Clostridium perfringens nó baictéir shulfáitlaghdaithe spórdhéanta le haghaidh protozoa. Tá na spriocanna feidhmíochta (laghdú logartaim10) le haghaidh an fhaireacháin bhailíochtaithe ar na miocrorgánaigh tháscacha roghnaithe leagtha amach i dTábla 4 agus comhlíonfar iad ag asraon na saoráide athshlánaithe, agus dlús an eisiltigh fuíolluisce amh atá ag teacht isteach go dtí an mhonarcha cóireála fuíolluisce uirbigh á chur san áireamh. Bainfear amach nó sárófar an sprioc feidhmíochta le, ar a laghad, 90% de na samplaí bailíochtaithe.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>115</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – pointe b – mír 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Murab ann do chainníocht leordhóthanach do tháscaire bitheolaíoch san fhuíolluisce amh le laghdú logartaim10 a bhaint amach, fágfaidh an táscaire sin a bheith ar lár san eisilteach gur gá na ceanglais bhailíochtaithe a chomhlíonadh. Féadfar feidhmíocht na sprice comhlíonta a dheimhniú trí mheán rialú anailíseach, trí shuimiú na feidhmíochta a cheadaítear do chéimeanna cóireála aonair arna bunú ar fhianaise eolaíoch do phróisis chaighdeánacha sheanbhunaithe, amhail sonraí a foilsíodh ó thuarascálacha tástála, ó chás-staidéir, srl., nó sonraí a tástáladh i saotharlann faoi dhálaí rialaithe i gcomhair cóireáil nuálach.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – pointe b – tábla 4 – fonóta1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(*) Is féidir úsáid a bhaint, freisin, as na pataigíní tagartha Campylobacter, Rotavirus agus Cryptosporidium, seachas na miocrorgánaigh tháscacha atá molta a úsáid, chun faireachán a dhéanamh ar bhailíochtú. Ba cheart, sa chás sin, go mbeadh feidhm ag na spriocanna feidhmíochta seo a leanas atá sloinnte mar laghdú log10: Campylobacter (≥ 5.0), Rotavirus (≥ 6.0) agus Cryptosporidium (≥ 5.0).

(*) Is féidir úsáid a bhaint, freisin, as na pataigíní tagartha Campylobacter, Rotavirus agus Cryptosporidium, seachas na miocrorgánaigh tháscacha atá molta a úsáid, chun faireachán a dhéanamh ar bhailíochtú. Ba cheart, sa chás sin, go mbeadh feidhm ag na spriocanna feidhmíochta maidir le laghdú log10 seo a leanas: Campylobacter (≥ 5.0), Rotavirus (≥ 6.0) agus Cryptosporidium (≥ 5.0). Féadfaidh an t-údarás náisiúnta sláinte táscairí breise a leagan síos bunaithe ar an gcás sonrach, i gcás ina mbeidh údar leis sin mar gheall ar an ngá le hardleibhéal cosanta do shláinte an duine, do shláinte ainmhithe agus don chomhshaol a áirithiú.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>117</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – pointe b – tábla 4 – fonóta 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(**) Roghnaítear iomlán na mbaictéarafagach drólannach mar an táscaire víreasach is iomchuí. Mura féidir anailís a dhéanamh ar iomlán na mbaictéarafagach drólannach, áfach, ní mór anailís a dhéanamh ar cheann amháin acu (baictéarafagaigh dhrólannacha F-shonracha nó baictéarafagaigh shómatacha dhrólannacha) ar a laghad.

(**) Roghnaítear iomlán na mbaictéarafagach drólannach mar an táscaire víreasach is iomchuí. Mura féidir anailís a dhéanamh ar iomlán na mbaictéarafagach drólannach, áfach, ní mór anailís a dhéanamh ar cheann amháin acu (baictéarafagaigh dhrólannacha F-shonracha nó baictéarafagaigh shómatacha dhrólannacha) ar a laghad. Murab ann do chainníocht leordhóthanach d’iomlán na mbaictéarafagach drólannach san eisilteach fuíolluisce amh, féadfar comhlíonadh na sprice feidhmíochta a dheimhniú trí shuimiú na feidhmíochta a cheadaítear do chéimeanna cóireála aonair arna bunú ar fhianaise eolaíoch do phróisis chaighdeánacha sheanbhunaithe, amhail sonraí a foilsíodh ó thuarascálacha tástála, ó chás-staidéir, srl., nó sonraí a tástáladh i saotharlann faoi dhálaí rialaithe i gcomhair cóireáil nuálach.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>118</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – pointe b – tábla 4 – fonóta 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(***) Roghnaítear spóir de Clostridium perfringens mar an táscaire protozoa is iomchuí. Is rogha mhalartach iad baictéir sulfáitlaghdaithe spórdhéanta, áfach, mura féidir baint logartaim10 arna iarraidh a bhailíochtú de dheasca dhlús na spór de Clostridium perfringens.

(***) Roghnaítear spóir de Clostridium perfringens mar an táscaire protozoa is iomchuí. Is rogha mhalartach iad baictéir shulfáitlaghdaithe spórdhéanta, áfach, mura féidir baint logartaim10 arna iarraidh a bhailíochtú de dheasca dhlús na spór de Clostridium perfringens. Murab ann do chainníocht leordhóthanach de Clostridium perfringens san eisilteach fuíolluisce amh, féadfar comhlíonadh na sprice feidhmíochta a dheimhniú trí shuimiú na feidhmíochta a cheadaítear do chéimeanna cóireála aonair arna bunú ar fhianaise eolaíoch do phróisis chaighdeánacha sheanbhunaithe, amhail sonraí a foilsíodh ó thuarascálacha tástála, ó chás-staidéir, srl., nó sonraí a tástáladh i saotharlann faoi dhálaí rialaithe i gcomhair cóireáil nuálach.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe 2.1 – pointe b – mír 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh an t-oibreoir na modhanna anailíse don fhaireachán a bhailíochtú agus a dhoiciméadú i gcomhréir le EN ISO/IEC-17025 nó caighdeáin náisiúnta nó idirnáisiúnta eile lena n-áirithítear cáilíocht choibhéiseach.

Déanfaidh an t-oibreoir na modhanna anailíse don fhaireachán a bhailíochtú agus a dhoiciméadú i gcomhréir le EN ISO/IEC-17025 nó caighdeáin náisiúnta nó idirnáisiúnta eile lena n-áirithítear cáilíocht choibhéiseach. Áiritheoidh oibreoir an ghléasra athshlánaithe go ndéanfaidh na saotharlanna a roghnófar don fhaireachán bailíochtaithe cleachtais bainistíochta cáilíochta a chur i bhfeidhm i gcomhréir le caighdeán EN ISO/IEC 17025.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tá an caighdeán céanna ISO atá sa Treoir maidir le hUisce Óil curtha isteach do na saotharlanna arna roghnú chun faireachán bailíochtaithe a dhéanamh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – teideal</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Príomhchúraimí bainistithe riosca

(a) Príomhchúraimí bainistithe riosca

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – pointe -1 (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

-1. Anailís indéantachta a dhéanamh maidir leis an tsaoráid athshlánaithe atá beartaithe lena gcuirfear san áireamh ar a laghad costais forbartha na saoráide i dtaca leis an éileamh réigiúnach ar uisce athshlánaithe, leis na húsáideoirí deiridh ionchasacha agus le riachtanais fuíolluisce na saoráide, agus measúnú a dhéanamh ar cháilíocht an fhuíolluisce chóireáilte isteach sa tsaoráid.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – pointe 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Na comhshaoil, daonraí agus daoine aonair a shainaithint ina bhfuil baol ann go nochtfar iad do na guaiseacha shainaitheanta a d’fhéadfadh a bheith ann, agus aird ar na himthosca comhshaoil shonracha, amhail an hidrigeolaíocht, toipeolaíocht, cineál ithreach agus éiceolaíocht áitiúil, agus imthosca a bhaineann le cineál na mbarr agus na cleachtais feirmeoireachta. Ní mór aird a thabhairt freisin ar na héifeachtaí fadtéarmacha nó na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith do-athraithe a bhaineann leis an oibríocht athshlánaithe uisce.

3. Na comhshaoil, daonraí agus daoine aonair a shainaithint ina bhfuil baol ann go nochtfar iad do na guaiseacha sainaitheanta a d’fhéadfadh a bheith ann, agus aird ar na himthosca comhshaoil sonracha, amhail an hidrigeolaíocht, toipeolaíocht, cineál ithreach agus éiceolaíocht áitiúil, agus imthosca a bhaineann le cineál na mbarr agus na cleachtais feirmeoireachta. Le linn gach céim den chóras athúsáide fuíolluisce, cuirfear san áireamh an measúnú riosca don tsláinte, lena n-áirítear sainaithint guaiseacha, dáileog agus freagairt, measúnú nochta agus tréithriú riosca. Ní mór aird a thabhairt freisin ar na drochéifeachtaí ar an gcomhshaol nó ar an tsláinte a d’fhéadfadh a bheith ann go fadtéarmach nó a bheith dhochúlaithe, lena n-áirítear drochthionchair a d’fhéadfadh a bheith ann ar shreafaí éiceolaíocha, a bhaineann leis an oibríocht athshlánaithe uisce, amhail dáileadh, stóráil agus úsáid.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – pointe 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Measúnú riosca a dhéanamh ina gcumhdaítear idir rioscaí comhshaoil agus rioscaí do shláinte an duine agus ainmhithe, agus aird á tabhairt ar chineál na nguaiseacha sainaitheanta a d’fhéadfadh a bheith ann, na comhshaoil, daonraí agus daoine aonair a sainaithníodh go bhfuil baol ann go nochtfar iad do na guaiseacha sin agus déine na n-éifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag na guaiseacha, mar aon le reachtaíocht ábhartha uile an Aontais agus an reachtaíocht náisiúnta ábhartha uile, na treoirdhoiciméid uile agus na ceanglais íosta uile a bhaineann le sábháilteacht bia agus beatha agus sábháilteacht oibrithe. Tabharfar aghaidh ar éiginnteacht eolaíoch sa saintréithiú riosca i gcomhréir le prionsabal an réamhchúraim.

4. Measúnú riosca a dhéanamh ina gcumhdaítear idir rioscaí comhshaoil agus rioscaí do shláinte an duine agus ainmhithe, agus aird á tabhairt ar chineál na nguaiseacha sainaitheanta a d’fhéadfadh a bheith ann, na comhshaoil, daonraí agus daoine aonair a sainaithníodh go bhfuil baol ann go nochtfar iad do na guaiseacha sin agus déine na n-éifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag na guaiseacha, mar aon le reachtaíocht ábhartha uile an Aontais agus an reachtaíocht náisiúnta ábhartha uile, na treoirdhoiciméid uile agus na ceanglais íosta uile a bhaineann le sábháilteacht bia agus beatha agus sábháilteacht oibrithe agus le cuspóirí comhshaoil. Féadfar leas a bhaint as staidéir cháilíochtúla chun críocha an mheasúnaithe riosca. Tabharfar aghaidh ar éiginnteacht eolaíoch sa saintréithiú riosca i gcomhréir le prionsabal an réamhchúraim.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – pointe 4 – pointe b – pointe i</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

i. deimhniú ar chineál na nguaiseacha, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, an caidreamh atá bainteach le dáileogacht;

i. deimhniú ar chineál na nguaiseacha, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, an gaol idir dáileog agus freagairt i gcomhar le húdaráis sláinte;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – roinn 4 – fomhír 3 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfear na ceanglais agus na hoibleagáidí seo a leanas, ar a laghad, san áireamh sa mheasúnú riosca:

Comhlíonfar, ar a laghad, na ceanglais agus na hoibleagáidí seo a leanas, sa mheasúnú riosca:

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – pointe b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b) Coinníollacha i ndáil leis na ceanglais bhreise

(Le cur isteach roimh phointe 5.)

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – pointe 5</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. I gcás inar gá agus inarb iomchuí sin chun cosaint leordhóthanach an chomhshaoil agus shláinte an duine a áirithiú, sonraigh ceanglais maidir le cáilíocht uisce agus faireachán atá sa bhreis ar na ceanglais a shonraítear in Iarscríbhinn I agus/nó atá níos déine ná iad.

5. I gcás inar gá agus inarb iomchuí sin chun cosaint leormhaith an chomhshaoil agus shláinte an duine a áirithiú, ceanglais a shainiú maidir le cáilíocht uisce agus faireachán atá sa bhreis ar na ceanglais a shonraítear in Iarscríbhinn I agus/nó atá níos déine ná iad.

Ag brath ar thoradh an mheasúnaithe tionchair dá dtagraítear i bpointe 4, d’fhéadfadh sé go mbainfeadh na ceanglais bhreise sin leis na nithe seo a leanas go háirithe:

D’fhéadfadh sé go mbainfeadh na ceanglais bhreise sin leis na nithe seo a leanas go háirithe:

(a) miotail throma;

(a) miotail throma;

(b) lotnaidicídí;

(b) lotnaidicídí;

(c) seachtháirgí dífhabhtaithe;

(c) seachtháirgí dífhabhtaithe;

(d) cógais;

(d) cógais;

 

(da) micreaphlaistigh a bheith ann;

(e) substaintí eile ar díol imní iad;

(e) truailleáin eile a fuarthas a bheith suntasach trí anailísí comhshaoil agus anailísí sláinte poiblí a rinneadh ar an leibhéal áitiúil;

(f) frithsheasmhacht fhrithmhiocróbach.

(f) frithsheasmhacht fhrithmhiocróbach.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – pointe c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c) Bearta coisctheacha

(Le cur isteach roimh phointe 6.)

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – pointe 8 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

8a. A áirithiú go mbeidh modh malartach ag an tsaoráid athshlánaithe chun an fuíolluisce cóireáilte nach n-athúsáidfear a sceitheadh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – pointe 9 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

9a. A áirithiú go mbeidh bonneagar dáileacháin an uisce athshlánaithe ar deighilt agus go dtógfar é ar bhealach lena seachnófar rioscaí éilithe i gcás sholáthar agus chóras dáileacháin an uisce atá ceaptha lena thomhailt ag an duine.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – pointe 9 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

9b. A áirithiú go mbeidh bonneagar dáileacháin an uisce athshlánaithe marcáilte go hiomchuí agus, i gcás ina dtógfar é le draenacha aeir oscailte, go mbeidh comharthaíocht leormhaith aige a bheidh infheicthe go leor, fiú amháin i gcás ina measctar an fuíolluisce le huisce ó fhoinsí eile.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – pointe 9 c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

9c. A áirithiú go mbunófar sásraí comhordúcháin i measc gníomhaithe difriúla chun táirgeadh agus úsáid shábháilte an uisce athshlánaithe a áirithiú.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 

 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

 

Réamhrá

Agus iomaíocht dhomhanda d’úsáid an uisce ag dul i méid, cuirtear i mbaol níos mó agus níos mó an geilleagar, na pobail agus na héiceachórais a bhíonn ag brath ar an uisce céanna. Is leor cuimhneamh go ndearnadh tuairim is 6 000 km3 d’uisce a tharraingt amach ar fud an domhain in 2017, agus meastar go bhféadfadh sé a bheith chomh hard le 8 700 km3 in 2050, agus nach mór 12 700 km3 in 2100.

Mar thoradh ar an méadú leanúnach sin atá ag teacht ar an éileamh, mar aon le héifeachtaí an athraithe aeráide agus an méadú, dá réir, ar mheánteochtanna, tá baol ann go bhféadfadh méadú teacht ar líon na gceantar ina bhfuil ganntanas uisce.

Dá bhrí sin, tá sé ag éirí níos tábhachtaí ná riamh go ndéanfaí bainistiú fónta agus éifeachtúil ar acmhainní uisce. Níos mó agus níos mó, agus ní gan fáth, meastar gur acmhainn luachmhar agus tearc é an t-uisce.

Ní ilchríoch thur í an Eoraip, ach, faoi láthair, tá foinsí soláthair uisce ina n-ábhar imní do leathchuid de dhaonra AE ar a laghad.

Is intuigthe as riocht na hEorpa ó thaobh na tíreolaíochta de, agus as aeráid na hEorpa, go bhfuil éagothroime ann in AE ó thaobh dáileadh uisce de, agus is ag dul i ndonacht atá an éagothroime sin mar gheall ar ghníomhaíocht an duine. I ndeisceart na hEorpa, mar shampla, mar thoradh ar an bhforbairt ar an turasóireacht, is ag dul i méid atá an t-éileamh ar uisce, rud is cúis le fairsingiú fásaigh agus le sáile a bheith ag dul isteach in uiscígh i roinnt limistéar fíoruisce cósta. De réir staidéir de chuid LEE, má chuirtear san áireamh an tInnéacs Saothraithe Uisce, feictear go bhfuil tíortha ann amhail an Chipir, an Bhulgáir, an Bheilg, an Spáinn, an Iodáil agus Málta a bhfuil cóimheas de 20% nó níos mó acu faoi láthair. Is intuigthe ón méid sin go bhfuil cúltaiscí uisce faoi bhrú mór. Más fíor gur tromchúisí an ganntanas uisce i ndeisceart na hEorpa, ní féidir a rá go bhfuil an fhadhb teoranta do na limistéir sin amháin: ó 1976 i leith, mar atá léirithe ag an gCoimisiún, tá beagnach gach Ballstát gafa trí thréimhsí ina raibh triomach agus, faoi láthair, tá go leor díobh ag tabhairt le fios gur minic a bhíonn fadhbanna acu ó thaobh ganntanas uisce agus róshaothrú uiscíoch de.

Feiniméan is ea an ganntanas uisce a bhfuil 11% ar a laghad de dhaonra na hEorpa agus 17% de chríoch AE buailte aige.  Ó bhí 1980 ann, is ag dul i méid is ag dul in olcas atá triomaigh san Eoraip, agus meastar gur costais de EUR 100 milliún le tríocha bliain anuas an toradh air sin.

Bhí an triomach a bhí ann i samhradh na bliana 2017 ina léiriú arís eile ar mhéid na gcaillteanas eacnamaíoch; meastar go mbeidh, mar shampla, caillteanas de EUR 2 bhilliún ann d’earnáil na talmhaíochta san Iodáil. Táthar ag súil go leanfaidh an treocht sin ar aghaidh: go deimhin, níl an ganntanas uisce teoranta do líon beag ceantar ar an mór-roinn a thuilleadh, ach, os a choinne sin, tá sé ina ábhar imní don Aontas ina iomláine.

Dá bhrí sin, tá sé riachtanach réitigh iomchuí maidir le coimirciú uisce a aimsiú ar leibhéal an Aontais chun folláine na saoránach a choimeád agus chun an comhshaol a chaomhnú.

Comhthéacs an togra

Sa Teachtaireacht uaidh ó 2012 dar teideal “Treoirphlean chun Acmhainní Uisce na hEorpa a Chosaint”, bhí athúsáid fuíolluisce uirbigh sainaitheanta cheana ag an gCoimisiún i measc na mbeart malartach soláthair uisce le tionchar íseal comhshaoil trínar féidir dul i ngleic le fadhb an ghanntanais acmhainní uisce.

I reachtaíocht AE, agus sa Chreat-treoir Uisce (2000/60/CE) go sonrach, tá tagairt cheana d’athúsáid fuíolluisce uirbigh a bheith ina beart breise maidir le bainistíocht éifeachtúil acmhainní uisce.

Níl leas iomlán á bhaint as tairbhí na gníomhaíochta sin, áfach, mar gheall ar easpa reachtaíocht shoiléir agus rialacha cinnte.

De réir sonraí ón gCoimisiún Eorpach, is ionann an acmhainneacht iomlán atá ann don athúsáid uisce faoi 2025 agus thart ar 6.6 billiún m3, i gcomparáid le 1.1 billiún m3 in aghaidh na bliana mar atá faoi láthair. Ba ghá, dá thoradh sin, go ndéanfaí infheistíocht de níos lú ná EUR 700 milliún agus bheifí in ann níos mó ná 50% den toirt iomlán uisce atá ar fáil go teoiriciúil don uisciú ó ghléasraí cóireála fuíolluisce in AE a athúsáid agus níos mó ná 5% den astarraingt dhíreach ó dhobharlaigh agus ó screamhuisce a sheachaint.

Tá sé mar aidhm leis an togra ón gCoimisiún na cuspóirí thuasluaite a bhaint amach trí rialacha comhchuibhithe a shainiú ar leibhéal an Aontais, d’fhonn tionchar diúltach ar an gcothroime iomaíochta a sheachaint ó cheanglais éagsúla a bheith sna Ballstáit agus iad a bheith ina mbac ar dhea-oibriú an mhargaidh inmheánaigh.

Tá an togra ón gCoimisiún teoranta don uisce athshlánaithe a úsáidtear chun críocha uisciú talmhaíochta, ar an ábhar go bhfuil earnáil na talmhaíochta ar cheann de na hearnálacha is mó ina n-úsáidtear uisce. Tá sé mar aidhm leis an togra freisin a áirithiú gur sábháilte a bheidh an fuíolluisce athshlánaithe, agus cosaint a thabhairt, dá réir, do shaoránaigh agus don chomhshaol.

Tacaíonn an Rapóirtéir leis an ngá atá le rialachán ina ndéanfar critéir chomhchuibhithe le haghaidh gníomhaíochtaí i dtaca le hathúsáid fuíolluisce uirbigh a shainiú ar leibhéal an Aontais. Ar an gcúis sin, is dóigh léi gurb ionann an togra agus uirlis úsáideach chun slándáil agus glacadh níos mó le gníomhaíochtaí athshlánaithe a áirithiú.

Measann sí, áfach, go bhfuil gá le roinnt athruithe chun an reachtaíocht a shoiléiriú, go háirithe maidir le sainmhínithe, le róil agus freagrachtaí na ngníomhaithe éagsúla lena mbaineann agus leis na príomhghníomhaíochtaí bainistíochta riosca. Tá an Rapóirtéir den tuairim freisin go bhfuil sé tábhachtach raon feidhme an Rialacháin seo a leathnú chuig úsáidí sibhialta agus comhshaoil, chun gur féidir na tairbhí a bhaineann le hathúsáid uisce a mhéadú.

Maidir leis an difear idir uisce ‘cóireáilte’, is é sin uisce ar a ndearnadh cóireáil iomchuí, amhail mar a cheanglaítear le Treoir 91/271/CEE, agus an t-uisce athshlánaithe a chumhdaítear le raon feidhme an Rialacháin seo, ba mhaith leis an Rapóirtéir go ndéanfaí é a shainiú ar bhonn níos cruinne.

Is gá na príomheintitis a bhíonn rannpháirteach sna hoibríochtaí athshlánaithe fuíolluisce uirbigh a shainiú. Ar an gcúis sin, mar aon lena ndéanamh i gcás oibreoir an ghléasra cóireála, oibreoir an ghléasra athshlánaithe agus an úsáideora deiridh, déantar ról oibreoir an chórais dáileacháin a shainiú agus a rialú.

Tacaíonn an Rapóirtéir leis an oibleagáid plean bainistíochta riosca a tharraingt suas i dtaobh athshlánú uisce athshlánaithe, ach creideann sí, mar sin féin, gur cheart don údarás inniúil an cúram sin a chomhordú, ar an ábhar gur féidir leis meastóireacht níos cruinne agus níos neamhspleáiche ar shlabhra soláthair an uisce ina iomláine a áirithiú. In Iarscríbhinn II, sainítear na cúraimí íosta a thabharfar ar iontaoibh do na heintitis lena mbaineann.

Maidir leis na híoscheanglais do cháilíocht an uisce athshlánaithe, tá an Rapóirtéir i bhfách leis na paraiméadair a mhol an Coimisiún bunaithe ar an staidéar ón Airmheán Comhpháirteach Taighde, ach is dóigh léi gur gá an paraiméadar “Salmonella” a chur leo sin chun sábháilteacht bia níos fearr a áirithiú do shaoránaigh.

Tá sé tábhachtach nach ndéanfaí na húsáidí féideartha a theorannú d’uisciú na talmhaíochta, ach go leathnófaí iad, amhail mar a dhéantar cheana i roinnt Ballstát, chuig críocha sibhialta (uisciú limistéar glas agus machairí gailf) agus chuig críocha comhshaoil (frithbhearta in aghaidh sáile a bheith ag dul isteach i screamhuisce nó sreafaí íosta éiceolaíocha dobharlach a choinneáil). Chun na críche sin, tá an Rapóirtéir den tuairim ba cheart do na húsáidí sin a bheith in ionannas leis na paraiméadair a bhaineann leis an aicme is déine dá bhfuil ann, eadhon Aicme A. Tá cinneadh déanta ag an Rapóirtéir gan paraiméadair chomhchuibhithe a shocrú maidir le hathúsáid chun críocha tionsclaíocha, ach creideann sí, áfach, gur cheart an athúsáid sin a dhreasú agus a rialú ar an leibhéal náisiúnta ar bhonn cásanna sonracha.

Measann an Rapóirtéir freisin gur den bhunriachtanas é díriú ar an ngá atá le bearta múscailte feasachta trínar féidir aird a tharraingt ar choigilteas acmhainní uisce is toradh ar athúsáid fuíolluisce uirbigh agus ar an gcóras rialúcháin trínar féidir folláine an uisce athshlánaithe a áirithiú.

Ar deireadh, is oth leis an Rapóirtéir nach bhfuil rialacha comhchuibhithe maidir le hathlíonadh uiscíoch ar áireamh i raon feidhme an togra ón gCoimisiún. Ar an gcúis sin, iarrann sí go ndéanfaí foráil san athbhreithniú, a bhfuiltear ag súil lena dhéanamh faoi cheann cúig bliana, don fhéidearthacht togra reachtach sa réimse sin a thíolacadh. Iarrtar ar an gCoimisiún scrúdú a dhéanamh ar an ngá atá le rialú sonrach a bheith ann don athúsáid indíreach. 

TUAIRIM ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (5.12.2018)

<CommissionInt>chuig an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia</CommissionInt>


<Titre>ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le híoscheanglais le haghaidh athúsáid uisce</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))</DocRef>

Rapóirtéir don tuairim: <Depute>Marijana Petir</Depute>

 

 

RÉASÚNÚ GEARR

 

De réir na gcúig tuarascáil ó IPCC[3] a foilsíodh idir 1983 agus 2012, bhí gach ceann de na trí dheich mbliana dheireanacha níos teo ná na deich mbliana rompu ar an leibhéal domhanda ná aon deich mbliana roimhe sin ó bhí na 1850idí ann. Is dócha gurb í an tréimhse ó 1983 go 2012 an tréimhse 30 bliain is teo le 1400 anuas. Tá difear suntasach déanta ag athruithe san aeráid le déanaí do thalmhaíocht agus don gheilleagar, agus meastar, de dheasca thionchar an athraithe aeráide, go bhfuil méadú suntasach tagtha ar mhinicíocht agus ar dhéine triomach agus ar an díobháil a dhéanann siad don chomhshaol agus don gheilleagar le tríocha bliain anuas. Idir 1976 agus 2006 d’ardaigh an líon ceantar agus daoine a raibh tionchar ag triomach orthu faoi bheagnach 20% agus b’ionann costais fhoriomlána na dtriomach agus EUR 100 billiún (an Coimisiún Eorpach, 2012). Má chuirimid san áireamh go mbaineann talmhaíocht na hEorpa feidhm as tuairim is ceathrú den uisce úr gafa iomlán i gcomhar uiscithe, agus ag an am céanna, go mbaintear feidhm as tuairim is 60% – agus in roinnt áiteanna baintear feidhm as suas le 80% – den uisce úr gafa i gcomhar uiscithe, tá caomhnú uisce agus bealaí eile a aimsiú chun uisce a sholáthar chun críocha uiscithe na talmhaíochta tagtha chun cinn mar thosaíocht.

I gcomhréir le reachtaíocht agus beartais a ghlac an tAontas, amhail an Creat-Treoir Uisce[4] agus Plean Gníomhaíochta ó AE don Gheilleagar Ciorclach[5], tá deiseanna chun athúsáid uisce ó chórais cóireála uisce a bhaineann le cathracha chun críocha uisciúcháin i dtalmhaíocht a rialú á n-oscailt chun a bheith in ann easnaimh ionchasacha agus iarbhír san acmhainn ríthábhachtach seo a chúiteamh ar bhealach tráthúil.

Á threorú ag prionsabal an réamhchúraim agus an taithí domhanda is fearr a chur i bhfeidhm aige, chomh maith le teorainn agus moltaí na hEagraíochta Domhanda Sláinte[6], mhol an Coimisiún Rialachán lena mbunaítear caighdeáin, nósanna imeachta agus bearta chun athúsáid uisce ó chórais cóireála fuíolluisce chathracha ar leibhéal AE.

Ós rud é nach bhfuil aon staidéir shonracha déanta ag an gCoimisiún maidir leis na rioscaí a bhaineann leis an bpróiseas uisce a athúsáid i dtalmhaíocht, cuireann an togra reachtach beartaithe an taithí is fearr ó thríú tíortha (SAM, Nua-Shéalainn, an Astráil) i bhfeidhm, chomh maith le taithí ó Bhallstáit a bhaineann feidhm cheana as uisce athshlánaithe i dtalmhaíocht. Ós rud é nach mbeidh feidhm ag an Rialachán ach d’oibreoirí a bhfuil sé ar intinn acu uisce athshlánaithe ó ghléasraí cóireála fuíolluisce cathracha a chóireáil agus é a chur ar an margadh, táim den tuairim gur iomchuí na híosleibhéil bheartaithe do na príomhtháscairí beartaithe agus an mhodheolaíocht agus nós imeachta chun an dáileadh uisce athshlánaithe a údarú mar leormhaith chun an leibhéal sábháilteachta poiblí inmhianaithe a áirithiú – d’fheirmeoirí agus do thomhaltóirí araon. Ligfidh an togra do na húdaráis inniúla, le linn an nós imeachta do cheadú do cheaduithe dáileacháin uisce athshlánaithe, chun rialacha níos déine a chur i bhfeidhm ná iad siúd atá leagtha síos sa Rialachán seo, chomh maith leis na dálaí a athrú i gcomhair ceadú do cheaduithe más gá.

Ag an am céanna, níor cheart go ndéanfadh an creat reachtach agus an costas an Rialachán seo a chur i bhfeidhm oibreoirí a dhíspreagadh ó ghléasraí fuíolluisce a oiriúnú chun fuíolluisce a athúsáid i dtalmhaíocht. Dá bhrí sin, ba cheart aon ualach nó costas d’oibreoirí nach bhfuil údar leo a sheachaint. Is gá a áirithiú go gcuirfear an creat reachtach d’fhorbairt pleananna bainistíochta rioscaí i bhfeidhm go cothrom ar fud an Aontais agus go dtuigfidh gach Ballstát na ceanglais um measúnú a moladh agus go gcuirfidh siad i bhfeidhm iad ar bhealach aonfhoirmeach.

I bhfianaise shuntas na reachtaíochta nua atá beartaithe agus an tionchair a d’fhéadfadh sí a imirt ar an staid reatha sa réimse, ba cheart an spriocdháta do theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, chomh maith leis an spriocdháta chun gléasraí cóireála a thabhairt i gcomhréir le forálacha an Rialacháin a shíneadh ó aon bhliain amháin, mar a moladh ar dtús, go dhá bhliain ó dháta foilsithe an Rialacháin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Mar chomhaltaí den Choiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe i bParlaimint na hEorpa, tá sé mar aidhm againn an tsábháilteacht phoiblí agus iontaoibh i bhfolláine agus ardchaighdeán na dtáirgí bia agus talmhaíochta a áirithiú, agus ag an am céanna dóthain fionnuisce a sholáthar freisin don talmhaíocht san Eoraip - go háirithe sna bólaí i ndeisceart agus in oirthear an Aontais - chun críocha uisciúcháin.

 

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

<RepeatBlock-Amend>

 

<Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris -1 (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-1) Ní fearacht táirgí tráchtála eile é an t-uisce ach, ina áit sin, is oidhreacht é ar gá a chaomhnú, a chosaint agus caitheamh leis mar sin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) Tá níos mó agus níos mó brú ag teacht ar acmhainní uisce an Aontais, rud a fhágann ganntanas uisce agus meathlú ar cháilíocht an uisce. Go háirithe, tá athrú aeráide agus triomach ag cur go mór leis an mbrú ar infhaighteacht fionnuisce, ar brú é a thagann as forbairt uirbeach agus talmhaíocht.

(1) Tá níos mó agus níos mó brú ag teacht ar acmhainní uisce an Aontais, rud a fhágann ganntanas uisce agus meathlú ar cháilíocht an uisce. Go háirithe, tá athrú aeráide, pátrúin aimsire nach bhfuil súil leo agus triomach ag cur go mór leis an mbrú ar infhaighteacht agus soláthar fionnuisce, ar brú é a thagann as forbairt uirbeach agus cleachtais talmhaíocht.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 a) Faoi láthair, is teoranta i gcónaí an glacadh le réitigh athúsáide uisce i gcomparáid lena n-ionchais, atá neamhshaothraithe den chuid is mó.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 1 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 b) Is gá úsáid éifeachtúil acmhainní a spreagadh agus brú ar an timpeallacht uisce a laghdú, go háirithe ganntanas uisce, trí fhorbairt athúsáid shábháilte an fhuíolluisce chóireáilte a chothú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 1 c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 c) Tá níos mó agus níos mó struis ag teacht ar acmhainní uisce na hEorpa, rud a fhágann ganntanas uisce agus meathlú ar cháilíocht an uisce. Tá brú suntasach curtha ag brúnna ón athrú aeráide, ó thromaigh agus ó fhorbairt uirbeach ar sholáthairtí fionnuisce. Sa chomhthéacs sin, ba cheart feabhas a chur ar chumas na hEorpa freagairt do rioscaí méadaitheacha ar acmhainní uisce trí athúsáid níos leithne a bhaint as fuíolluisce cóireáilte.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) D’fhéadfaí feabhas a chur ar chumas an Aontais freagairt do bhrú méadaitheach ar acmhainní uisce trí athúsáid níos leithne a bhaint as fuíolluisce cóireáilte. Luaitear i dTreoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle15 athúsáid uisce mar cheann de na bearta forlíontacha a fhéadfaidh na Ballstáit a roghnú a cur i bhfeidhm chun cuspóirí na Treorach maidir le dea-stádas cáilíochtúil agus cainníochtúil le haghaigh uiscí dromchla agus screamhuiscí a bhaint amach. Éilítear le Treoir 91/271/CEE16 go ndéanfaí fuíolluisce cóireáilte a athúsáid cibé uair is iomchuí.

(2) D’fhéadfaí feabhas a chur ar chumas an Aontais freagairt do bhrú méadaitheach ar acmhainní uisce trí athúsáid níos leithne a bhaint as fuíolluisce cóireáilte. Luaitear i dTreoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle15 athúsáid uisce mar cheann de na bearta forlíontacha a fhéadfaidh na Ballstáit a roghnú a chur i bhfeidhm chun cuspóirí na Treorach maidir le dea-stádas cáilíochtúil agus cainníochtúil le haghaigh uiscí dromchla agus screamhuiscí a bhaint amach, ar rud é lena mbaineann tábhacht mhór do dhaoine daonna agus don éiceachóras. Éilítear le Treoir 91/271/CEE16 go ndéanfaí fuíolluisce cóireáilte a athúsáid cibé uair is iomchuí.

_________________

 

15 Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais uisce (IO L 327, 22.12.2000, lch. 1).

15 Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais uisce (IO L 327, 22.12.2000, lch. 1).

16 Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil fuíolluisce uirbigh (IO L 135, 30.5.1991, lch. 40).

16 Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil fuíolluisce uirbigh (IO L 135, 30.5.1991, lch. 40).

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2 a) Is suntasach an tionchar ar an gcomhshaol agus an méid fuinnimh atá ag teastáil chun fionnuisce a asbhaint agus a iompar;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) Leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, agus chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún maidir le “Treoirphlean chun Acmhainní Uisce na hEorpa a Chosaint”17 tarraingíodh aird ar athúsáid uisce chun críocha uiscithe nó tionsclaíoch mar rogha mhalartach soláthair uisce lena n-éilítear aird an Aontais.

(3) Leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, agus chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún maidir le “Treoirphlean chun Acmhainní Uisce na hEorpa a Chosaint”17 tarraingíodh aird ar athúsáid uisce chun críocha uiscithe nó tionsclaíoch mar rogha mhalartach soláthair uisce lena n-éilítear aird an Aontais d’fhonn forbairt inbhuanaithe a dhéanamh, an pobal a chosaint agus riachtanais na nglúnta atá le teacht a shásamh.

_________________

_________________

17 COM (2012) 673

17 COM (2012) 673

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 4 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a) Meabhraíonn an rún ó Pharlaimint na hEorpa an 9 Deireadh Fómhair 2008 maidir le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin an ghanntanais uisce agus triomach san Aontas Eorpach1a ba cheart tús áite a thabhairt do chur chuige dírithe ar thaobh an éilimh nuair a bheidh bainistiú á dhéanamh ar acmhainní uisce agus moltar ann gur cheart don Aontas cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh nuair a bheidh acmhainní uisce á mbainistiú, ag cumasc bearta bainistithe éilimh, bearta chun barrfheabhsú a dhéanamh ar na hacmhainní atá ann cheana laistigh den timthriall uisce, agus bearta chun acmhainní nua a chruthú, agus gur gá don chur chuige saincheisteanna comhshaoil, sóisialta agus eacnamaíocha a chomhtháthú ann.

 

__________________

 

1a 2008/2074(INI)

</Amend>

 

<Amend>Leasú  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 6</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Meastar go bhfuil tionchar comhshaoil níos ísle ag baint le hathúsáid fuíolluisce cóireáilte ná modhanna malartacha eile soláthair uisce, mar shampla ó ionaid cóireála fuíolluisce uirbigh nó suiteálacha tionsclaíocha ná modhanna malartacha eile soláthair uisce, amhail aistrithe uisce nó díshalannú, ach ní dhéantar an athúsáid sin ach ar bhonn teoranta san Aontas. Dealraíonn sé go bhfuil sé sin mar thoradh go páirteach ar chaighdeáin chomhchoiteanna chomhshaoil nó sláinte a bheith in easnamh le haghaidh athúsáid uisce, agus, go háirithe maidir le táirgí talmhaíochta, na bacainní a d’fhéadfadh a bheith ann do shaorghluaiseacht na dtáirgí sin a dhéantar a uisciú le huisce athshlánaithe.

(6) Meastar go bhfuil tionchar comhshaoil níos ísle ag baint le hathúsáid fuíolluisce cóireáilte ná modhanna malartacha eile soláthair uisce, mar shampla ó ghléasraí cóireála fuíolluisce uirbigh nó suiteálacha tionsclaíocha ná modhanna malartacha eile soláthair uisce, amhail aistrithe uisce nó díshalannú. Ach ní dhéantar ach beagán athúsáid den sórt sin san Aontas. Dealraíonn sé go bhfuil sé sin mar thoradh go páirteach ar chostas suntasach córais athúsáide fuíolluisce agus ar chaighdeáin chomhchoiteanna chomhshaoil nó shláinte a bheith in easnamh le haghaidh athúsáid uisce, agus, go háirithe maidir le táirgí talmhaíochta, na rioscaí don tsláinte agus don chomhshaol a d’fhéadfadh a bheith ann agus na bacainní a d’fhéadfadh a bheith ann do shaorghluaiseacht na dtáirgí sin a dhéantar a uisciú le huisce athshlánaithe. Ag an am céanna, ba cheart cuimhneamh air, go bhfuil an bonneagar uisciúcháin, i mBallstáit áirithe, easnamhach nó nach ann dó in aon chor.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 6 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a) Má tá athúsáid éifeachtach acmhainní fuíolluisce uirbeacha le bheith faoi ráthú, caithfear a admháil nach féidir feidhm a bhaint as gach cineál uisce athchúrsáilte i gcomhair gach barra. Dá bhrí sin, caithfear feirmeoirí a chur faoi oiliúint chun feidhm a bhaint as na cineálacha éagsúla uisce athchúrsáilte ar bhealach barrfheabhsaithe do bharraí i ndáil leis nach bhfuil aon impleachtaí don tsláinte phoiblí ag cáilíocht an uisce a mbainfear feidhm as.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 7</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7) Na caighdeáin sláinte maidir le sláinteachas bia le haghaidh táirgí talmhaíochta a uiscítear le huisce athshlánaithe, ní féidir iad a bhaint amach ach amháin más rud é nach bhfuil na ceanglais cháilíochta d’uisce athshlánaithe atá ceaptha d’uisciú talmhaíochta éagsúil go suntasach sna Ballstáit. Rannchuideoidh comhchuibhiú ceanglas freisin le feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh i ndáil leis na táirgí sin. Is iomchuí dá bhrí sin comhchuibhiú íosta a thabhairt isteach trí íoscheanglais a leagan síos do cháilíocht uisce agus d’fhaireachán. Ba cheart paraiméadair íosta a bheith sna híoscheanglais sin d’uisce athshlánaithe agus ceanglais eile níos déine nó ceanglais bhreise cháilíochta a fhorchuirfidh na húdaráis inniúla, más gá, mar aon le haon bhearta coisctheacha ábhartha. Chun ceanglais níos déine nó ceanglais bhreise a shainaithint do cháilíocht uisc, ba cheart d’oibreoirí an ghléasra athshlánaithe príomhchúraimí bainistithe riosca a dhéanamh. Tá na paraiméadair bunaithe ar an tuarascáil theicniúil ó Airmheán Comhpháirteach an Choimisiúin agus léirítear iontu na caighdeáin idirnáisiúnta maidir le hathúsáid uisce.

(7) Na caighdeáin sláinte choibhéiseacha maidir le sláinteachas bia le haghaidh táirgí talmhaíochta a uiscítear le huisce athshlánaithe, ní féidir iad a bhaint amach ar fud an Aontais ach amháin más rud é nach bhfuil na ceanglais cháilíochta d’uisce athshlánaithe atá ceaptha d’uisciú talmhaíochta difriúil go suntasach sna Ballstáit. Rannchuideoidh comhchuibhiú ceanglas freisin le feidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh i ndáil leis na táirgí sin. Dá bhrí sin, tá sé iomchuí, comhchuibhiú íosta a thabhairt isteach trí íoscheanglais a leagan síos do cháilíocht agus faireachán uisce, agus ag an am céanna, ligeann do na Ballstáit dul níos faide agus caighdeáin níos airde a bheith acu agus chun rioscaí a mheasúnú ag díriú ar dhálaí sonracha suímh, go háirithe don chomhshaol. Ba cheart paraiméadair íosta a bheith sna híoscheanglais sin d’uisce athshlánaithe agus ceanglais eile níos déine nó ceanglais bhreise cháilíochta a fhorchuirfidh na húdaráis inniúla, más gá, mar aon le haon bhearta coisctheacha ábhartha. Chun ceanglais níos déine nó ceanglais bhreise a shainaithint do cháilíocht uisc, ba cheart d’oibreoirí na saoráide athshlánaithe príomhchúraimí bainistithe riosca a dhéanamh. Tá na paraiméadair bunaithe ar an tuarascáil theicniúil ó Airmheán Comhpháirteach an Choimisiúin agus léirítear iontu na caighdeáin idirnáisiúnta maidir le hathúsáid uisce.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 7 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7 a) Ba cheart íoscheanglais cháilíochta lena n-áirítear paraiméadair mhicribhitheolaíocha agus fhisiceimiceacha, luachanna gaolmhara teorainn agus minicíochtaí faireacháin a bhunú i gcomhair uisciú talmhaíochta.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 7 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7b) Ba cheart go gcuirfidh na ceanglais cháilíochta d’uisce a bhaintear feidhm as d’uisciú dul chun cinn eolaíoch a chur san áireamh, go háirithe maidir le scrúduithe do mhicreatruailleáin agus ábhair nua “atá ag teacht chun cinn”, chun úsáid shábháilte uisce a ráthú agus chun an comhshaol agus an tsláinte phoiblí a chosaint.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 9</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9) Le bainistiú riosca, ba cheart go gcuimseofaí rioscaí a shainaithint agus a bhainistiú ar bhealach réamhghníomhach agus an coincheap uisce athshlánaithe a tháirgeadh ar cháilíocht a éilítear le haghaidh úsáidí ar leith a ionchorprú. Ba cheart an measúnú riosca a bheith bunaithe ar príomhchúraimí bainistithe riosca agus ba cheart go sainaithneofaí aon cheanglais cáilíochta uisce breise is gá chun cosaint leordhóthanach an chomhshaoil, shláinte an duine agus sláinte ainmhithe a áirithiú.

(9) Le bainistiú riosca, ba cheart go gcuimseofaí rioscaí a shainaithint agus a bhainistiú ar bhealach réamhghníomhach agus an coincheap uisce athshlánaithe a tháirgeadh ar cháilíocht a éilítear le haghaidh úsáidí ar leith a ionchorprú. Ba cheart an measúnú riosca a bheith bunaithe ar phríomhchúraimí bainistithe riosca agus ba cheart go sainaithneofaí aon cheanglais cáilíochta uisce breise is gá chun cosaint leordhóthanach an chomhshaoil, shláinte an duine agus sláinte ainmhithe a áirithiú go háirithe maidir le húsáid fuíolluisce cóirithe ar thalamh talmhaíochta a mbaintear feidhm as i gcomhair táirgeadh bia.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 10</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)