Postupak : 2018/0169(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0044/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0044/2019

Rasprave :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0071

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 423kWORD 180k
29.1.2019
PE 628.362v02-00 A8-0044/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Simona Bonafè

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0337),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0220/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. prosinca 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 6. prosinca 2018.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0044/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Vodni resursi Unije pod sve su većim opterećenjem, što za posljedicu ima nestašicu vode i pogoršanje njezine kvalitete. Konkretno, klimatske promjene i suše znatno pridonose pritisku na raspoloživost slatke vode koji je uzrokovan urbanim razvojem i poljoprivredom.

(1)  Vodni resursi Unije pod sve su većim opterećenjem, što za posljedicu ima nestašicu vode i pogoršanje njezine kvalitete. Konkretno, klimatske promjene, nepredvidivi vremenski obrasci i suše znatno pridonose pritisku na raspoloživost slatke vode koji je uzrokovan urbanim razvojem i poljoprivredom.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Sposobnost Unije da odgovori na sve veće pritiske na vodne resurse mogla bi se poboljšati širom ponovnom uporabom pročišćenih otpadnih voda. U Direktivi 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 ponovna uporaba vode navodi se kao jedna od dopunskih mjera koje države članice mogu odlučiti primjenjivati kako bi ostvarile ciljeve Direktive u pogledu postizanja dobrog kvantitativnog i kvalitativnog stanja površinskih i podzemnih voda. Direktivom Vijeća 91/271/EEZ16 zahtijeva se da se pročišćene otpadne vode ponovno upotrijebe kad god je to primjereno.

(2)  Sposobnost Unije da odgovori na sve veće pritiske na vodne resurse mogla bi se poboljšati širom ponovnom uporabom pročišćenih otpadnih voda, ograničavanjem crpljenja iz vodnih tijela i podzemnih voda, smanjenjem utjecaja ispuštanja pročišćenih otpadnih voda u vodna tijela te promicanjem uštede vode uz pomoć višekratne upotrebe komunalnih otpadnih voda, uz istodobno osiguravanje visoke razine zaštite okoliša. U Direktivi 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 ponovna uporaba vode, u kombinaciji s promicanjem vodno ekonomičnih tehnologija u industriji i tehnika navodnjavanja koje štede vodu, navodi se kao jedna od dopunskih mjera koje države članice mogu odlučiti primjenjivati kako bi ostvarile ciljeve Direktive u pogledu postizanja dobrog kvantitativnog i kvalitativnog stanja površinskih i podzemnih voda. Direktivom Vijeća 91/271/EEZ16 zahtijeva se da se pročišćene otpadne vode ponovno upotrijebe kad god je to primjereno.

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

15 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

15 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

16 Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991., str. 40.).

16 Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991., str. 40.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Poseban problem u mnogim područjima je starost i loše stanje infrastrukture za distribuciju pročišćene otpadne vode, što dovodi do golemih gubitaka pročišćene otpadne vode i financijskih sredstava uloženih u njeno pročišćavanje. Stoga bi prioritet trebao biti da se sva takva cjevovodna infrastruktura nadogradi.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Plan zaštite europskih vodnih resursa”17 ponovna uporaba vode navodi se kao alternativna mogućnost opskrbe vodom za navodnjavanje ili industrijske potrebe koja zahtijeva pozornost Unije.

(3)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Plan zaštite europskih vodnih resursa”17 ističe se potreba za stvaranjem instrumenta za reguliranje standarda na razini Unije za ponovnu upotrebu vode i uklanjanje prepreka za široku primjenu takvog alternativnog načina opskrbe vodom, kojim se posebice može pridonijeti smanjenju nestašice vode i smanjenju osjetljivosti sustava opskrbe vodom.

___________________

___________________

17 COM(2012) 673.

17 COM(2012) 673.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću „Rješavanje problema nestašice vode i suše u Europskoj uniji”18 navodi se hijerarhija mjera koje bi države članice trebale uzeti u obzir pri upravljanju nestašicom vode i sušama. Navodi se da u regijama u kojima su provedene sve preventivne mjere u skladu s hijerarhijom mjera za rješavanje problema s vodom, a u kojima su potrebe za vodom i dalje veće od raspoloživih resursa, dodatna infrastruktura za opskrbu vodom može, u nekim okolnostima i uzimajući u obzir dimenziju troškova i koristi, biti alternativni pristup ublažavanju posljedica velikih suša.

(4)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću „Rješavanje problema nestašice vode i suše u Europskoj uniji”18 navodi se hijerarhija mjera koje bi države članice trebale uzeti u obzir pri upravljanju nestašicom vode i sušama. U istu je svrhu preporučljivo u Direktivi 2000/60/EZ uvesti obvezujuću hijerarhiju mjera za dobro upravljanje vodom. Navodi se da u regijama u kojima su provedene sve preventivne mjere u skladu s hijerarhijom mjera za rješavanje problema s vodom, a u kojima su potrebe za vodom i dalje veće od raspoloživih resursa, dodatna infrastruktura za opskrbu vodom može, u nekim okolnostima i uzimajući u obzir dimenziju troškova i koristi, biti alternativni pristup ublažavanju posljedica velikih suša.

___________________

___________________

18 COM(2007) 414.

18 COM(2007) 414.

 

 

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  U svojoj Rezoluciji od 9. listopada 2008. o rješavanju problema nestašice vode i suša u Europskoj uniji1a Europski parlament podsjeća da bi za upravljanje vodnim resursima najprimjereniji bio pristup sa stajališta potražnje te smatra da bi za upravljanje vodnim resursima Unija trebala usvojiti holistički pristup, u okviru kojeg se kombiniraju mjere za upravljanje potražnjom, mjere za optimizaciju postojećih resursa u hidrološkom ciklusu i mjere za stvaranje novih resursa, te da se tim pristupom trebaju obuhvatiti okolišna, socijalna i gospodarska pitanja.

 

___________________

 

1a SL C 9 E, 15.1.2010., str. 33.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Komisija se u svojem Akcijskom planu za kružno gospodarstvo19 obvezala na poduzimanje niza mjera za promicanje ponovne uporabe pročišćenih otpadnih voda, uključujući izradu zakonodavnog prijedloga o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode.

(5)  Komisija se u svojem Akcijskom planu za kružno gospodarstvo19 obvezala na poduzimanje niza mjera za promicanje ponovne uporabe pročišćenih otpadnih voda, uključujući izradu zakonodavnog prijedloga o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode. Komisija bi trebala ažurirati svoj Akcijski plan i zadržati vodne resurse kao prioritetno područje djelovanja.

___________________

___________________

19 COM(2015) 614.

19 COM(2015) 614.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Smatra se da se ponovnom uporabom primjereno pročišćenih otpadnih voda, na primjer iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ili industrijskih postrojenja, manje utječe na okoliš nego drugim alternativnim metodama opskrbe vodom kao što transport vode ili desalinizacija, ali u Uniji se takva ponovna uporaba primjenjuje samo u ograničenoj mjeri. Čini se da je to djelomično posljedica nedostatka zajedničkih okolišnih i zdravstvenih standarda EU-a za ponovnu uporabu vode i, posebice u pogledu poljoprivrednih proizvoda, mogućih prepreka slobodnom kretanju proizvoda navodnjavanih obnovljenom vodom.

(6)  Smatra se da se ponovnom uporabom primjereno pročišćenih otpadnih voda, na primjer iz postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, manje utječe na okoliš nego drugim alternativnim metodama opskrbe vodom kao što transport vode ili desalinizacija. Međutim, u Uniji se takva ponovna uporaba, kojom bi se moglo smanjiti rasipanje vode i ostvariti uštede vode, primjenjuje samo u ograničenoj mjeri. Čini se da je to djelomično posljedica velikih troškova sustava za ponovnu uporabu otpadnih voda kao i nedostatka zajedničkih okolišnih i zdravstvenih standarda EU-a za ponovnu uporabu vode i, posebice u pogledu poljoprivrednih proizvoda, mogućih rizika za zdravlje i okoliš te potencijalnih prepreka slobodnom kretanju proizvoda navodnjavanih obnovljenom vodom. Istodobno treba imati na umu da u nekim državama članicama infrastruktura za navodnjavanje nije odgovarajuća ili ne postoji.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Ponovnom uporabom vode moglo bi se pridonijeti obnovi hranjivih tvari koje se nalaze u pročišćenim otpadnim vodama, a uporaba obnovljenih voda za navodnjavanje u poljoprivredi ili šumarstvu mogla bi biti način vraćanja hranjivih tvari kao što su dušik, fosfor i kalij u prirodne biogeokemijske cikluse.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b)  Ponovna uporaba primjereno pročišćenih obnovljenih voda u skladu s ovom Uredbom treba biti okolišno prihvatljiva. Stoga takva ponovna uporaba ne bi smjela rezultirati povećanim ispuštanjem dušika i fosfora s obzirom na to da višak takvih hranjivih tvari rezultira eutrofikacijom tla i površinskih i podzemnih vodnih tijela, što šteti ekosustavima i pridonosi smanjenju biološke raznolikosti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6c)  Kako bi se zajamčila učinkovita ponovna uporaba komunalnih otpadnih vodnih resursa, potrebno je prepoznati da se sve vrste reciklirane vode ne mogu upotrebljavati za sve poljoprivredne kulture. Stoga bi trebalo osposobiti poljoprivrednike kako bi oni mogli različite vrste recikliranih voda optimalno upotrebljavati za poljoprivredne kulture kod kojih kvaliteta vode nema posljedice na javno zdravlje.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Zdravstveni standardi u pogledu higijene hrane za poljoprivredne proizvode navodnjavane obnovljenom vodom mogu se postići jedino ako se zahtjevi u pogledu kvalitete obnovljene vode namijenjene poljoprivrednom navodnjavanju znatno ne razlikuju među državama članica. Usklađivanjem zahtjeva pridonijet će se učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta u pogledu takvih proizvoda. Stoga je primjereno uvesti minimalno usklađivanje utvrđivanjem minimalnih zahtjeva u pogledu kvalitete vode i praćenja. Ti bi se minimalni zahtjevi trebali sastojati od minimalnih parametara za obnovljenu vodu i drugih strožih ili dodatnih zahtjeva u pogledu kvalitete koje prema potrebi propisuju nadležna tijela zajedno s relevantnim preventivnim mjerama. Kako bi se utvrdili stroži ili dodatni zahtjevi u pogledu kvalitete vode, operateri postrojenja za obnovu vode trebali bi vršiti ključne zadaće upravljanja rizicima. Parametri se temelje na tehničkom izvješću Komisijina Zajedničkog istraživačkog centra i odražavaju međunarodne standarde za ponovnu uporabu vode.

(7)  Ekvivalentni zdravstveni standardi u pogledu higijene hrane za poljoprivredne proizvode navodnjavane obnovljenom vodom mogu se postići jedino ako se zahtjevi u pogledu kvalitete obnovljene vode namijenjene poljoprivrednom navodnjavanju znatno ne razlikuju među državama članica. Usklađivanjem zahtjeva pridonijet će se učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta u pogledu takvih proizvoda. Stoga je primjereno uvesti minimalno usklađivanje utvrđivanjem minimalnih zahtjeva u pogledu kvalitete vode, učestalosti praćenja i ključnih zadaća upravljanja rizicima. Ti bi se minimalni zahtjevi trebali sastojati od minimalnih parametara za obnovljenu vodu i drugih strožih ili dodatnih zahtjeva u pogledu kvalitete koje prema potrebi propisuju nadležna tijela zajedno s relevantnim preventivnim mjerama. Operater pogona za obnovu vode trebao bi u suradnji s relevantnim dionicima izraditi nacrt plana upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode te bi trebao moći utvrditi strože ili dodatne zahtjeve za kvalitetu obnovljene vode. Operater pogona za obnovu vode trebao bi provoditi ključne zadaće upravljanja rizicima, surađujući pritom barem s operaterom za distribuciju obnovljene vode i operaterom za skladištenje obnovljene vode. Plan upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode trebao bi se stalno ažurirati i biti sastavljen u skladu s međunarodno priznatim standardiziranim postupcima. Parametri se temelje na tehničkom izvješću Komisijina Zajedničkog istraživačkog centra i odražavaju međunarodne standarde za ponovnu uporabu vode. Komisijin Zajednički istraživački centar trebao bi izraditi parametre i metode mjerenja za utvrđivanje prisutnosti mikroplastike i farmaceutskih ostataka u obnovljenoj vodi.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Prisutnost mikroplastike može biti izvor rizika za zdravlje ljudi i za okoliš. Iz tog bi razloga u okviru detaljnog ispitivanja izvora, širenja, krajnje sudbine i utjecaja mikroplastike u kontekstu pročišćavanja otpadnih voda Komisija trebala razviti metodologiju za mjerenje mikroplastike u komunalnim otpadnim vodama pročišćenima u skladu s Direktivom 91/271/EEZ i obnovljenima u skladu s ovom Uredbom.

Obrazloženje

Potrebno je i ovdje podsjetiti na zahtjev Parlamenta upućen Komisiji u pogledu preinake Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, imajući na umu stajalište koje je Parlament izrazio u Rezoluciji od 13. rujna 2018. o europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu (posebice stavak 46.).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Uporaba nedovoljno čiste otpadne vode za potrebe javnih usluga poput čišćenja ulica ili navodnjavanja parkova i golf terena može biti štetna za zdravlje. Komisija bi stoga trebala utvrditi ciljeve u pogledu kvalitete za ponovnu uporabu vode za potrebe javnih usluga kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i životinja te kvaliteta podzemnih i površinskih voda.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7c)  U zahtjevima u pogledu kvalitete vode koja se upotrebljava za navodnjavanje potrebno je uzeti u obzir znanstveni napredak, posebno kada je riječ o ispitivanju mikroonečišćivača i takozvanih „emergentnih” tvari, kako bi se zajamčila sigurnost uporabe vode i zaštitili okoliš i javno zdravlje.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7d)  Kada je riječ o zahtjevima u pogledu kvalitete vode, trebalo bi se voditi računa o provedenim eksperimentima, posebice u pogledu upotrebe u poljoprivredi mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i istjecaja dobivenih metanizacijom.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Poštovanjem minimalnih zahtjeva za ponovnu uporabu vode pridonijelo bi se postizanju ciljeva održivog razvoja utvrđenih UN-ovim Programom održivog razvoja do 2030., posebno šestog cilja, a to je osigurati raspoloživost vodoopskrbe i odvodnje i održivo upravljati vodoopskrbom i odvodnjom za sve te na svjetskoj razini znatno povećati recikliranje i sigurnu ponovnu uporabu vode. Nadalje, ovom se Uredbom nastoji osigurati primjena članka 37. o zaštiti okoliša Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(8)  Poštovanje minimalnih zahtjeva za ponovnu uporabu vode treba biti u skladu s vodnom politikom Unije te bi se time trebalo pridonijeti postizanju ciljeva održivog razvoja utvrđenih UN-ovim Programom održivog razvoja do 2030., posebno šestog cilja, a to je osigurati raspoloživost vodoopskrbe i odvodnje i održivo upravljati vodoopskrbom i odvodnjom za sve te na svjetskoj razini znatno povećati recikliranje vode i sigurnu ponovnu uporabu vode kako bi se pridonijelo cilju održivog razvoja UN-a br. 12 o održivoj potrošnji i proizvodnji. Nadalje, ovom se Uredbom nastoji osigurati primjena članka 37. o zaštiti okoliša Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Zahtjevi u pogledu kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju utvrđeni su Direktivom (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća1a. Kako bi se izbjeglo pogoršanje kvalitete vode za piće, države članice trebale bi poduzeti adekvatne mjere kako bi osigurale da voda koja se koristi za piće nije kontaminirana obnovljenom vodom.

 

_______________________

 

1a  Direktiva (EU) .../... o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L ..., ..., str. ...).

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b)  U nekim slučajevima operateri pogona za obnovu vode još i prevoze i skladište obnovljenu vodu nakon izlaza iz pogona za obnovu vode prije nego što obnovljenu vodu isporuče sljedećim sudionicima u lancu, kao što su operater za distribuciju obnovljene vode, operater za skladištenje obnovljene vode, ili krajnji korisnik. Potrebno je definirati točku usklađenosti kako bi se pojasnilo gdje prestaje odgovornost operatera pogona za obnovu vode i gdje započinje odgovornost sljedećeg sudionika u lancu.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Upravljanje rizicima trebalo bi obuhvaćati proaktivno utvrđivanje rizika i upravljanje njima te uključivati pojam proizvodnje obnovljene vode onakve kvalitete kakva se zahtijeva za određene namjene. Procjena rizika trebala bi se temeljiti na ključnim zadaćama upravljanja rizicima i njome bi se trebali utvrditi svi dodatni zahtjevi u pogledu kvalitete vode koji su potrebni za osiguravanje dovoljne zaštite okoliša te zdravlja ljudi i životinja.

(9)  Upravljanje rizicima trebalo bi obuhvaćati proaktivno utvrđivanje rizika i upravljanje njima te uključivati pojam proizvodnje, distribucije, skladištenja i uporabe obnovljene vode onakve kvalitete kakva se zahtijeva za određene namjene. Procjena rizika trebala bi se temeljiti na ključnim zadaćama upravljanja rizicima i na temeljitoj primjeni, među ostalim, načela predostrožnosti, te bi se njome trebali utvrditi svi dodatni zahtjevi u pogledu kvalitete vode koji su potrebni za osiguravanje dovoljne zaštite okoliša te zdravlja ljudi i životinja. Za upravljanje rizicima trebali bi biti odgovorni svi relevantni subjekti uključeni u plan upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode. Uloge i odgovornosti uključenih subjekata trebale bi biti jasno utvrđene u planu upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode. Pri izdavanju dozvole nadležno tijelo trebalo bi moći zahtijevati da relevantni subjekti uključeni u plan upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode provedu dodatne mjere upravljanja rizikom.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Suradnja i interakcija između različitih relevantnih subjekata uključenih u postupak obnove vode trebala bi biti preduvjet za uspostavu postupaka obnove u skladu sa zahtjevima koji se odnose na konkretne namjene te kako bi se ponuda obnovljene vode mogla planirati u skladu s potražnjom krajnjih korisnika.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Radi učinkovite zaštite okoliša i zdravlja ljudi, primarnu odgovornost za kvalitetu obnovljene vode trebali bi snositi operateri postrojenja za obnovu vode. Za potrebe usklađenosti s minimalnim zahtjevima i svim dodatnim uvjetima koje je utvrdilo nadležno tijelo operateri postrojenja za obnovu vode trebali bi pratiti kvalitetu obnovljene vode. Stoga je primjereno utvrditi minimalne zahtjeve za praćenje, koji se sastoje od učestalosti rutinskog praćenja te vremenskog rasporeda i ciljeva učinkovitosti za validacijsko praćenje. Određeni zahtjevi u pogledu rutinskog praćenja utvrđeni su u skladu s Direktivom 91/271/EEZ.

(10)  Radi učinkovite zaštite okoliša, uključujući kvalitetu tla, i zdravlja ljudi, primarnu odgovornost za kvalitetu obnovljene vode na točki usklađenosti trebali bi snositi operateri pogona za obnovu vode. Za potrebe usklađenosti s minimalnim zahtjevima i svim dodatnim uvjetima koje je utvrdilo nadležno tijelo operateri pogona za obnovu vode trebali bi pratiti kvalitetu obnovljene vode u skladu s minimalnim zahtjevima i svim dodatnim uvjetima koje odrede nadležna tijela. Stoga je primjereno utvrditi minimalne zahtjeve za praćenje, koji se sastoje od učestalosti rutinskog praćenja te vremenskog rasporeda i ciljeva učinkovitosti za validacijsko praćenje. Određeni zahtjevi u pogledu rutinskog praćenja utvrđeni su u skladu s Direktivom 91/271/EEZ.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Potrebno je osigurati sigurnu uporabu obnovljene vode, čime se potiče ponovna uporaba vode u Uniji i jača povjerenje javnosti u nju. Opskrbu obnovljenom vodom za određene namjene trebalo bi stoga dopustiti jedino na temelju dozvole koju izdaju nadležna tijela država članica. Kako bi se osigurali usklađen pristup na razini Unije, sljedivost i transparentnost, materijalna pravila za takvu dozvolu trebalo bi utvrditi na razini Unije. Međutim, pojedinosti o postupku izdavanja dozvola trebale bi odrediti države članice. Države članice trebale bi moći primjenjivati postojeće postupke izdavanja dozvola, koje bi trebalo prilagoditi kako bi se uzeli u obzir zahtjevi koji se uvode ovom Uredbom.

(11)  Potrebno je osigurati sigurnu opskrbu, skladištenje i uporabu obnovljene vode, čime se potiče razvoj ponovne uporabe vode u Uniji, a poljoprivrednike u Uniji posebno se potiče na primjenu te prakse te se jača povjerenje javnosti u nju. Količine upotrijebljene pročišćene otpadne vode, njezina priroda, metode pročišćavanja i svojstva, bez obzira na njezinu uporabu, trebali bi biti takvi da rukovanje njome, njezina uporaba i skladištenje, uključujući raspršivanje, navodnjavanje kapanjem, sa skladištenjem ili bez njega, ne utječu, izravno ili neizravno, na zdravlje ljudi ili životinja, kvalitetu tla i vodnih okoliša u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Opskrbu obnovljenom vodom za određene namjene i njezino skladištenje trebalo bi stoga dopustiti jedino na temelju dozvole koju izdaju nadležna tijela država članica. Kako bi se osigurali usklađen pristup na razini Unije, sljedivost i transparentnost, materijalna pravila za takvu dozvolu trebalo bi utvrditi na razini Unije. Međutim, pojedinosti o postupku izdavanja dozvola trebale bi odrediti države članice, čija su nadležna tijela sama odgovorna za procjenu rizika povezanih s ponovnom uporabom vode. Države članice trebale bi moći primjenjivati postojeće postupke izdavanja dozvola, koje bi trebalo prilagoditi kako bi se uzeli u obzir zahtjevi koji se uvode ovom Uredbom.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Opskrba obnovljenom vodom i njeno skladištenje kao i uporaba obnovljene vode od strane krajnjih korisnika čine sastavni dio sustava ponovne uporabe vode. U postupku opskrbe i skladištenja obnovljena voda može pretrpjeti promjene koje mogu negativno utjecati na njezinu kemijsku i biološku kvalitetu. Obnovljena voda trebala bi se upotrebljavati na odgovarajući način s obzirom na razrede obnovljene vode, karakteristike poljoprivrednih kultura i metode navodnjavanja. U okviru ključnih zadaća upravljanja rizicima trebali bi se uzeti u obzir mogući negativni učinci na zdravlje i okolišne matrice povezani s opskrbom, skladištenjem i predviđenom uporabom obnovljene vode. U tom bi pogledu Komisija trebala izraditi smjernice kako bi pomogla nadležnim tijelima u provođenju kontrola i praćenju opskrbe, skladištenja i uporabe obnovljene vode.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11 b)  Ako postoji potreba za operaterom za distribuciju obnovljene vode i operaterom za skladištenje obnovljene vode, svaki takav operater mora imati dozvolu. Ako su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje dozvole, nadležno tijelo u državi članici trebalo bi izdati dozvolu koja bi trebala sadržavati sve potrebne uvjete i mjere utvrđene u procjeni rizika u svrhu sigurne distribucije obnovljene vode krajnjem korisniku i njenog skladištenja.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Odredbama ove Uredbe dopunjuju se zahtjevi ostalog zakonodavstva Unije, posebno u pogledu mogućih rizika za zdravlje i okoliš. Kako bi se osigurao sveobuhvatan pristup rješavanju problema mogućih rizika za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš, operateri postrojenja za obnovu vode i nadležna tijela trebali bi stoga uzeti u obzir zahtjeve koji su utvrđeni ostalim zakonodavstvom Unije, posebno direktivama Vijeća 86/278/EEZ, 91/676/EEZ20 i 98/83/EZ21, direktivama 91/271/EEZ i 2000/60/EZ, uredbama (EZ) br. 178/200222, (EZ) br. 852/200423, (EZ) br. 183/200524, (EZ) br. 396/200525 i (EZ) 1069/200926 Europskog parlamenta i Vijeća, direktivama 2006/7/EZ27, 2006/118/EZ28, 2008/105/EZ29 i 2011/92/EU30 Europskog parlamenta i Vijeća, uredbama Komisije (EZ) br. 2073/200531, (EZ) br. 1881/200632 i (EZ) 142/201133.

(12)  Odredbama ove Uredbe dopunjuju se zahtjevi ostalog zakonodavstva Unije, posebno u pogledu mogućih rizika za zdravlje i okoliš. Kako bi se osigurao sveobuhvatan pristup rješavanju problema mogućih rizika za zdravlje ljudi, životinja i biljaka, povrh onih koji se odnose na zaštitu okoliša, kad je to primjenjivo, nadležna tijela trebala bi poštovati sve zahtjeve koji su utvrđeni ostalim zakonodavstvom Unije, posebno direktivama Vijeća 86/278/EEZ, 91/676/EEZ20 i 98/83/EZ21, direktivama 91/271/EEZ i 2000/60/EZ, uredbama (EZ) br. 178/200222, (EZ) br. 852/200423, (EZ) br. 183/200524, (EZ) br. 396/200525 i (EZ) 1069/200926 Europskog parlamenta i Vijeća, direktivama 2006/7/EZ27, 2006/118/EZ28, 2008/105/EZ29 i 2011/92/EU30 Europskog parlamenta i Vijeća, uredbama Komisije (EZ) br. 2073/200531, (EZ) br. 1881/200632 i (EZ) 142/201133.

__________________

__________________

20 Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.–8.).

20 Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.–8.).

21Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998., str. 32.).

21Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998., str. 32.).

22Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

22Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

23Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.).

23Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.).

24Uredba (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (SL L 35, 8.2.2005., str. 1.).

24Uredba (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (SL L 35, 8.2.2005., str. 1.).

25Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).

25Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).

26Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).

26Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).

27Direktiva 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kvalitetom vode za kupanje i stavljanju izvan snage Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4.3.2006., str. 37.).

27Direktiva 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kvalitetom vode za kupanje i stavljanju izvan snage Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4.3.2006., str. 37.).

28Direktiva 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (SL L 372, 27.12.2006., str. 19.).

28Direktiva 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (SL L 372, 27.12.2006., str. 19.).

29Direktiva 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280EEZ i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 24.12.2008., str. 84.).

29Direktiva 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280EEZ i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 24.12.2008., str. 84.).

30Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 28.1.2012., str. 1.).

30Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 28.1.2012., str. 1.).

31Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22.12.2005., str. 1.).

31Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22.12.2005., str. 1.).

32Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

32Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

33Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (Tekst značajan za EGP) (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

33Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (Tekst značajan za EGP) (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Za potrebe ove Uredbe trebalo bi biti moguće da se postupci pročišćavanja i postupci obnove komunalnih otpadnih voda odvijaju na istoj fizičkoj lokaciji, u istom pogonu ili u više odvojenih pogona. Nadalje, trebalo bi biti moguće da isti subjekt bude i operater postrojenja za pročišćavanje i operater pogona za obnovu.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  S ciljem boljeg promicanja postupaka ponovne uporabe vode, navođenje posebnih namjena u ovoj Uredbi ne bi trebalo spriječiti države članice da dozvole uporabu obnovljene vode u dodatne svrhe, uključujući u industrijske, rekreacijske i okolišne svrhe, pod uvjetom da države članice osiguraju da se poštuje obveza osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se potaknulo povjerenje u ponovnu uporabu vode, javnosti bi trebalo pružati informacije. Stavljanje na raspolaganje informacija o ponovnoj uporabi vode trebalo bi omogućiti veću transparentnost i sljedivost, a moglo bi biti i od posebnog interesa za druga relevantna tijela na koja se odnosi konkretna ponovna uporaba vode.

(14)  Kako bi se potaknulo povjerenje u ponovnu uporabu vode, javnosti bi trebalo pružati informacije. Stavljanje na raspolaganje jasnih, potpunih i ažuriranih informacija o ponovnoj uporabi vode trebalo bi omogućiti veću transparentnost i sljedivost, a moglo bi biti i od posebnog interesa za druga relevantna tijela na koja se odnosi konkretna ponovna uporaba vode. Kako bi potaknule ponovnu uporabu vode, države članice trebale bi se pobrinuti za to da se razviju informativne kampanje za podizanje osviještenosti koje su specifične i prilagođene različitim uključenim subjektima kako bi oni bili svjesni ciklusa komunalnih voda, potrebe za ponovnom uporabom vode i koristi koje proizlaze iz ponovne uporabe vode, potičući tako dionike da prihvate prakse ponovne uporabe vode i uključe se u njih.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Obrazovanje i osposobljavanje krajnjih korisnika uključenih u poljoprivredno navodnjavanje od ključne su važnosti kao sastavnice provedbe i održavanja preventivnih mjera. Krajnji korisnici trebali bi biti u potpunosti informirani o odgovarajućoj uporabi obnovljene vode jer su oni posebno osjetljiva skupina. Trebalo bi primjenjivati niz preventivnih mjera za sprječavanje izloženost ljudi kao što su uporaba osobne zaštitne opreme, pranje ruku i osobna higijena. Nadzor pravilne primjene takvih mjera trebao bi biti dio ključnih zadaća upravljanja rizicima.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se postojeći minimalni zahtjevi i ključne zadaće upravljanja rizicima prilagodili znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi, u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, trebalo delegirati ovlast za donošenje akata o izmjeni minimalnih zahtjeva i ključnih zadaća upravljanja rizicima. Osim toga, kako bi se osigurala visoka razina zaštite okoliša i zdravlja ljudi, Komisija bi trebala moći donositi delegirane akte kojima se utvrđuju tehničke specifikacije i time dopunjuju ključne zadaće upravljanja rizicima. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.37 Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravnog sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(16)  Kako bi se postojeći minimalni zahtjevi i ključne zadaće upravljanja rizicima prilagodili znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi, u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, trebalo delegirati ovlast za donošenje akata o izmjeni minimalnih zahtjeva i ključnih zadaća upravljanja rizicima, ne dovodeći pritom u pitanje mogućnosti za ponovnu uporabu pravilno pročišćenih otpadnih voda. Osim toga, kako bi se osigurala visoka razina zaštite okoliša i zdravlja ljudi, Komisija bi trebala moći donositi delegirane akte kojima se utvrđuju tehničke specifikacije i time dopunjuju ključne zadaće upravljanja rizicima. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.37 Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravnog sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

__________________

__________________

37 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

37 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Nadležna tijela trebala bi provjeravati usklađenost obnovljene vode s uvjetima navedenima u dozvoli. U slučaju neusklađenosti trebali bi zahtijevati od operatera postrojenja za obnovu vode da poduzme potrebne mjere radi osiguravanja usklađenosti. Operateri postrojenja za obnovu vode trebali bi odmah obustaviti sve isporuke obnovljene vode ako neusklađenost uzrokuje znatan rizik za okoliš ili za zdravlje ljudi.

(18)  Nadležna tijela trebala bi provjeravati usklađenost obnovljene vode s uvjetima navedenima u dozvoli. U slučaju neusklađenosti trebali bi zahtijevati od operatera pogona za obnovu vode da poduzme potrebne mjere radi osiguravanja usklađenosti. Operateri pogona za obnovu vode trebali bi odmah obustaviti sve isporuke obnovljene vode ako neusklađenost prekorači utvrđene maksimalne vrijednosti te zbog toga uzrokuje znatan rizik za okoliš ili za zdravlje ljudi. Nadležna tijela trebala bi blisko surađivati s krajnjim korisnicima kako bi se olakšala ponovna uporaba pravilno pročišćenih otpadnih voda. Nadležna tijela trebala bi kontrolirati i nadzirati opskrbu, skladištenje i uporabu obnovljene vode uzimajući u obzir relevantne rizike za zdravlje i okoliš.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  Kako bi se što više razvijala i promicala praksa ponovne uporabe ispravno pročišćenih otpadnih voda, Europska unija trebala bi podupirati istraživanja i razvoj u tom području kroz program Obzor Europa kako bi se zajamčilo znatno poboljšanje pouzdanosti ispravno pročišćenih otpadnih voda i održivih metoda uporabe.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25b)  U cilju učinkovite zaštite okoliša i ljudskog zdravlja, države članice trebale bi u suradnji s dionicima uvesti kratkoročne, srednjoročne i dugoročne kontrole kvalitete tla.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25c)  Ovom se Uredbom želi potaknuti održiva uporaba vode. Imajući u vidu taj cilj, Komisija bi trebala upotrebljavati programe Unije, uključujući program LIFE, za pružanje potpore lokalnim inicijativama za ponovnu uporabu ispravno pročišćenih otpadnih voda.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju minimalni zahtjevi za kvalitetu vode i praćenje te obveza izvršavanja ključnih zadaća upravljanja rizicima radi sigurne ponovne uporabe pročišćenih komunalnih otpadnih voda u kontekstu integriranog upravljanja vodama.

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju minimalni zahtjevi za kvalitetu obnovljene vode i praćenje te obveza izvršavanja ključnih zadaća upravljanja rizicima radi sigurne ponovne uporabe pročišćenih komunalnih otpadnih voda u kontekstu integriranog upravljanja vodama te se pridonosi ciljevima utvrđenima Direktivom 2000/60/EZ.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svrha je ove Uredbe zajamčiti da je obnovljena voda sigurna za predviđenu uporabu, čime se osigurava visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša, na usklađen način u cijeloj Uniji rješava pitanje nestašice vode i pritiska na vodne resurse koji iz toga proizlazi, te pridonosi učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

2.  Svrha je ove Uredbe zajamčiti da je obnovljena voda sigurna za predviđenu uporabu, čime se osigurava visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša, a istodobno se na usklađen način u cijeloj Uniji smanjuju štetni učinci upotrebe vodnih resursa i poboljšava učinkovitost, odgovara na pitanje nestašice vode, klimatskih promjena i okolišnih ciljeva Unije te pritiska na vodne resurse koji iz toga proizlazi, čime se pridonosi uvođenju održivih rješenja u pogledu potrošnje vode, podupire prijelaz na kružno gospodarstvo, osigurava dugoročna konkurentnost Unije i učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice moraju osigurati da vodni resursi koji se upotrebljavaju za vodu za piće nisu kontaminirani obnovljenom vodom.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Područje primjene

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na obnovljenu vodu namijenjenu za uporabu navedenu u odjeljku 1. Priloga I.

Ova se Uredba primjenjuje na obnovljenu vodu namijenjenu za uporabu navedenu u odjeljku 1. Priloga I.

 

Ova se Uredba ne primjenjuje na pilot-projekte koji se odnose na ponovnu uporabu vode u postrojenjima za obnovu vode.

Obrazloženje

Države članice trebale bi imati fleksibilnost u odobravanju izuzeća kojima bi se olakšali istraživački projekti kako bi se izbjeglo blokiranje inovativnih ideja zbog obveza iz ove Uredbe.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  „krajnji korisnik” znači fizička ili pravna osoba koja se koristi obnovljenom vodom;

3.  „krajnji korisnik” znači fizička ili pravna osoba ili javni ili privatni subjekt koji se koristi obnovljenom vodom za namjenu za koju je predviđena;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  „pročišćena otpadna voda” znači komunalne otpadne vode pročišćene u skladu sa zahtjevima utvrđenima Direktivom 91/271/EEZ;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  „obnovljena voda” znači komunalne otpadne vode pročišćene u skladu sa zahtjevima utvrđenima Direktivom 91/271/EEZ i dodatno pročišćene u postrojenju za obnovu vode;

5.  „obnovljena voda” znači pročišćene otpadne vode koje su rezultat dodatnog pročišćavanja u pogonu za obnovu vode, čime njihova kvaliteta postaje prikladna za predviđenu namjenu;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  „ponovna uporaba vode” znači uporaba obnovljene vode određene kvalitete koja je prikladna za namjenu utvrđenu u odjeljku 1. Priloga I., preko distribucijskog sustava, čime se djelomično ili potpunosti zamjenjuje uporaba površinskih ili podzemnih voda;

Obrazloženje

Potrebno je utvrditi na što se odnosi ponovna uporaba vode.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  „postrojenje za obnovu vode” znači postrojenje za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ili drugo postrojenje u kojem se dodatno pročišćavaju komunalne otpadne vode koje ispunjuju zahtjeve utvrđene Direktivom 91/271/EEZ kako bi se proizvela voda koja je prikladna za uporabu navedenu u odjeljku 1. Priloga I. ovoj Uredbi;

6.  „pogon za obnovu vode” znači dio postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ili drugi pogon u kojem se dodatno pročišćavaju komunalne otpadne vode koje su prethodno pročišćene u skladu sa zahtjevima utvrđenima Direktivom 91/271/EEZ kako bi se proizvela obnovljena voda koja je prikladna za uporabu navedenu u odjeljku 1. Priloga I. ovoj Uredbi te uključuje svu infrastrukturu za skladištenje i svu infrastrukturu kojom se obnovljena voda prenosi u infrastrukturu za distribuciju obnovljene vode ili isporučuje krajnjem korisniku;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  „operater postrojenja za obnovu vode” znači fizička ili pravna osoba koja upravlja radom postrojenja za obnovu vode ili ga kontrolira;

7.  „operater pogona za obnovu vode” znači fizička ili pravna osoba koja upravlja radom pogona za obnovu vode ili ga kontrolira;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  „infrastruktura za distribuciju obnovljene vode” znači sustav namjenskih cjevovoda i crpki, ili druge namjenske opreme za prijenos, namijenjen za isporuku obnovljene vode krajnjem korisniku, što uključuje i sve pogone za ujednačavanje, daljnje pročišćavanje i skladištenje koji su izvan pogona za obnovu vode;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.b  „operater za distribuciju obnovljene vode” znači fizička ili pravna osoba koja upravlja infrastrukturom za distribuciju obnovljene vode ili je kontrolira;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.c  „infrastruktura za skladištenje obnovljene vode” znači sustav namjenskih prostora za skladištenje koji su namijenjeni skladištenju obnovljene vode;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 7.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.d  „operater za skladištenje obnovljene vode” znači fizička ili pravna osoba koja upravlja infrastrukturom za skladištenje obnovljene vode ili je kontrolira;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  „preventivna mjera” znači svaka radnja ili aktivnost kojom se može spriječiti ili ukloniti rizik za zdravlje ili okoliš ili ga smanjiti na prihvatljivu razinu.

11.  „preventivna mjera” znači odgovarajuća radnja ili aktivnost kojom se može spriječiti ili ukloniti rizik za zdravlje ili okoliš ili ga smanjiti na prihvatljivu razinu;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.a  „točka usklađenosti” znači točka u kojoj operater pogona za obnovu vode isporučuje obnovljenu vodu sljedećem subjektu u lancu;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.b  „mikroonečišćivač” znači nepoželjna tvar čija se prisutnost u okolišu može otkriti u vrlo niskoj koncentraciji, kako je navedeno u Prilogu VIII. Direktivi 2000/60/EZ.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze operatera postrojenja za obnovu vode u pogledu kvalitete vode

Obveze operatera pogona za obnovu vode u pogledu kvalitete vode

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Operateri postrojenja za obnovu vode osiguravaju da obnovljena voda namijenjena uporabi navedenoj u odjeljku 1. Priloga I. na izlazu iz postrojenja za obnovu vode (točka usklađenosti) ispunjuje sljedeće:

1.  Operateri pogona za obnovu vode osiguravaju da obnovljena voda namijenjena uporabi navedenoj u odjeljku 1. Priloga I. na točki usklađenosti ispunjava sljedeće:

(a)  minimalne zahtjeve za kvalitetu vode utvrđene u odjeljku 2. Priloga I.;

(a)  minimalne zahtjeve za kvalitetu vode utvrđene u odjeljku 2. Priloga I.;

(b)  sve dodatne uvjete koje je nadležno tijelo utvrdilo u odgovarajućoj dozvoli u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkama (b) i (c) u pogledu kvalitete vode.

(b)  sve dodatne uvjete koje je nadležno tijelo utvrdilo u odgovarajućoj dozvoli u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkama (b) i (c) u pogledu kvalitete vode.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Operateri pogona za obnovu vode također osiguravaju da se u pogonu za obnovu vode u potpunosti provode barem mjere upravljanja rizicima utvrđene u planu upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode iz članka 5. stavka -1.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Nakon točke usklađenosti, odgovornost za kvalitetu vode više ne snosi operater pogona za obnovu vode, već ona prelazi na sljedećeg subjekta u lancu.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija je ovlaštena da u skladu s člankom 14. donese delegirane akte o izmjeni ove Uredbe kako bi minimalne zahtjeve utvrđene u odjeljku 2. Priloga I. prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku.

Briše se.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Obveze operatera za distribuciju obnovljene vode, operatera za skladištenje obnovljene vode i krajnjih korisnika

 

1.  Operater za distribuciju obnovljene vode održava razinu kvalitete obnovljene vode u okviru infrastrukture za distribuciju obnovljene vode barem na jednakoj razini kvalitete kao što je utvrđeno u odjeljku 2. Priloga I. Operater za distribuciju obnovljene vode također osigurava da se u okviru infrastrukture za distribuciju obnovljene vode u potpunosti provode barem mjere upravljanja rizicima utvrđene u planu upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode iz članka 5. stavka -1.

 

Pri izdavanju dozvole u skladu s člankom 7., nadležno tijelo može zahtijevati da se poduzmu dodatne mjere upravljanja rizicima kada je riječ o zadaćama koje obavlja operater za distribuciju obnovljene vode te utvrditi dodatne zahtjeve i preventivne mjere koje su potrebne u skladu s točkama (b) i (c) Priloga II.

 

2.  Operater za skladištenje obnovljene vode održava razinu kvalitete obnovljene vode u okviru infrastrukture za skladištenje obnovljene vode barem na istoj razini kvalitete kao što je utvrđeno u odjeljku 2. Priloga I. Operater za skladištenje obnovljene vode također osigurava da se u okviru infrastrukture za skladištenje obnovljene vode u potpunosti provode barem mjere upravljanja rizicima utvrđene u planu upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode iz članka 5. stavka -1.

 

Pri izdavanju dozvole u skladu s člankom 7., nadležno tijelo može zahtijevati da se poduzmu dodatne mjere upravljanja rizicima kada je riječ o zadaćama koje obavlja operater za skladištenje obnovljene vode te utvrditi dodatne zahtjeve i preventivne mjere koje su potrebne u skladu s točkama (b) i (c) Priloga II.

 

3.  Kvaliteta obnovljene vode koju koriste krajnji korisnici mora biti barem na istoj razini kvalitete kao što je utvrđeno u odjeljku 2. Priloga I. Nadležno tijelo može predvidjeti dodatne zahtjeve u vezi s obvezama krajnjih korisnika uz one navedene u odjeljku 2. Priloga I.

 

4.  Komisija izrađuje smjernice kako bi pomogla nadležnim tijelima u provedbi zahtjeva koji se odnose na kontrolu i praćenje proizvodnje, distribucije, skladištenja i uporabe obnovljene vode.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Operater pogona za obnovu vode u suradnji s relevantnim subjektima iz stavka 1. ovog članka sastavlja plan upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode. Plan upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode temelji se na ključnim zadaćama upravljanja rizicima utvrđenima u točki (a) Priloga II. te se u njemu određuju dodatni zahtjevi povrh onih navedenih u Prilogu I. u skladu s točkom (b) Priloga II., i utvrđuju opasnosti, rizici i odgovarajuće preventivne mjere u skladu s točkom (c) Priloga II.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za potrebe proizvodnje i isporuke obnovljene vode operater postrojenja za obnovu vode upravlja rizicima uz savjetovanje sa sljedećim dionicima:

1.  Za potrebe osiguravanja sigurne proizvodnje, distribucije, skladištenja i uporabe obnovljene vode, nadležno tijelo nadzire upravljanje rizikom uz savjetovanje sa sljedećim dionicima:

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  operaterom uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda koji isporučuje vodu postrojenju za obnovu vode, ili više takvih uređaja, ako se razlikuje od operatera predmetnog postrojenja za obnovu vode;

(a)  operaterom jednog ili više postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda koji isporučuje pročišćenu otpadnu vodu pogonu za obnovu vode u skladu sa zahtjevom za kvalitetu iz Direktive 91/271/EEZ ako se razlikuje od operatera predmetnog pogona za obnovu vode;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  operaterom pogona za obnovu vode;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  operaterom za distribuciju obnovljene vode;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ac (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ac)  operaterom za skladištenje obnovljene vode;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svakom drugom strankom za koju operater postrojenja za obnovu vode smatra da je relevantna.

(c)  svakom drugom strankom za koju nadležno tijelo smatra da je relevantna.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Operater postrojenja za obnovu vode izrađuje plan upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode na temelju ključnih zadaća upravljanja rizicima utvrđenih u Prilogu II. U planu upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode predlažu se dodatni zahtjevi, uz one utvrđene u Prilogu I., koji su potrebni za dodatno ublažavanje rizika te se, među ostalim, utvrđuju opasnosti, rizici i odgovarajuće preventivne mjere.

2.  Operater pogona za obnovu vode, operater za distribuciju obnovljene vode i operater za skladištenje obnovljene vode provode barem zadaće upravljanja rizicima koje su utvrđene u planu upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode iz stavka -1. Metode upravljanja rizicima koje upotrebljavaju operater pogona za obnovu vode, operater za distribuciju obnovljene vode i operater za skladištenje obnovljene vode temelje se na međunarodno priznatim metodologijama.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  U relevantnoj dozvoli koja se odobrava u skladu s člankom 7. nadležno tijelo može odrediti različite zadaće i odgovornosti različitih subjekata uključenih u plan upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Ako je vrsta poljoprivredne kulture koja će se navodnjavati namijenjena stavljanju na tržište u više različitih oblika i spada u različite razrede kvalitete obnovljene vode, operater pogona za obnovu vode mora poljoprivredniku isporučiti vodu čiji je razred kvalitete najviši među tim razredima kvalitete.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena da u skladu s člankom 14. donese delegirane akte o izmjeni ove Uredbe kako bi ključne zadaće upravljanja rizicima koje su utvrđene u Priloga II. prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku.

Briše se.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je isto tako ovlaštena da u skladu s člankom 14. donese delegirane akte o dopuni ove Uredbe kako bi utvrdila tehničke specifikacije ključnih zadaća upravljanja rizicima koje su utvrđene u Prilogu II.

Komisija je ovlaštena da u skladu s člankom 14. donese delegirane akte o dopuni ove Uredbe kako bi utvrdila tehničke specifikacije ključnih zadaća upravljanja rizicima koje su utvrđene u Prilogu II.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ako krajnji korisnik sumnja da voda uskladištena u skladu s odredbama iz članka 4.a stavka 2. ne ispunjava minimalne zahtjeve utvrđene ovom Uredbom, on mora:

 

(a) odmah o tome obavijestiti relevantno zdravstveno tijelo te mu prema potrebi dostaviti sve dostupne informacije;

 

(b) potpuno surađivati s relevantnim nadležnim tijelom radi provjere i utvrđivanja razloga za sumnju i mogućeg postojanja nedopuštenih tvari ili vrijednosti iz tablica 2. i 4. odjeljka 2. Priloga I.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 6. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjev za izdavanje dozvole za isporuku obnovljene vode

Zahtjev za izdavanje dozvole za proizvodnju, distribuciju i skladištenje obnovljene vode

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za svaku isporuku obnovljene vode namijenjene uporabi navedenoj u odjeljku 1. Priloga I. potrebna je dozvola.

1.  Za svaku proizvodnju, distribuciju i skladištenje obnovljene vode namijenjene uporabi navedenoj u odjeljku 1. Priloga I. potrebna je dozvola.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Operater podnosi zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ili za izmjenu postojeće dozvole nadležnom tijelu države članice u kojoj postrojenje za obnovu vode radi ili je planirano da će raditi.

2.  Operater pogona za obnovu vode podnosi zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ili za izmjenu postojeće dozvole nadležnom tijelu države članice u kojoj pogon za obnovu vode radi ili je planirano da će raditi.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  plan upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode izrađen u skladu s člankom 5. stavkom 2.;

(a)  plan upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode izrađen u skladu sa stavkom -1. članka 5.;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  najnovije dostupne podatke kojima se dokazuje usklađenosti pročišćenih otpadnih voda u smislu Direktive 1991/271/EEZ u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda iz kojeg potječe voda namijenjena za obnovu;

Obrazloženje

Operater pogona za obnovu (koji ne mora biti i operater postrojenja za pročišćavanje) treba dokazati da je voda koju treba obnoviti i za koju se traži odobrenje pročišćena na način koji je u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na gradsko područje koje opslužuje postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda iz kojeg se ona uzima. Takva voda mora u svakom slučaju biti predmet sekundarnog/ekvivalentnog ili strožeg pročišćavanju ako se voda iz postrojenja za pročišćavanje iz kojeg voda potječe obično ispušta u osjetljiva područja.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  opis načina na koji će operater postrojenja za obnovu vode poštovati minimalne zahtjeve za kvalitetu vode i praćenje utvrđene u odjeljku 2. Priloga I.;

(b)  opis načina na koji će operater pogona za obnovu vode na točki usklađenosti poštovati minimalne zahtjeve za kvalitetu vode i praćenje utvrđene u odjeljku 2. Priloga I.;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  opis načina na koji će operater postrojenja za obnovu vode poštovati dodatne zahtjeve predložene u planu upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode.

(c)  opis načina na koji će operater pogona za obnovu vode na točki usklađenosti poštovati dodatne zahtjeve predložene u planu upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Operater za distribuciju obnovljene vode podnosi zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ili za izmjenu postojeće dozvole nadležnom tijelu države članice u kojoj je infrastruktura za distribuciju obnovljene vode u upotrebi ili je planirano da će biti u upotrebi. Zahtjev za izdavanje dozvole uključuje opis načina na koji će operater za distribuciju obnovljene vode ispunjavati obveze utvrđene u članku 4.a stavku 1.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Operater za skladištenje obnovljene vode podnosi zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ili za izmjenu postojeće dozvole nadležnom tijelu države članice u kojoj je infrastruktura za skladištenje obnovljene vode u upotrebi ili je planirano da će biti u upotrebi. Zahtjev za izdavanje dozvole uključuje opis načina na koji će operater za skladištenje obnovljene vode ispunjavati obveze utvrđene u članku 4.a stavku 2.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  drugim relevantnim tijelima iste države članice, a posebno s vodnogospodarskim tijelom ako ono nije ujedno i nadležno tijelo;

(a)  drugim relevantnim tijelima iste države članice, a posebno s vodnogospodarskim i zdravstvenim tijelima ako ona nisu ujedno i nadležno tijelo;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležno tijelo u roku od tri mjeseca od zaprimanja potpunog zahtjeva kako je navedeno u članku 6. stavku 3. točki (a) odlučuje o izdavanju dozvole. Ako je zbog složenosti zahtjeva nadležnom tijelo potrebno više vremena za odlučivanje, o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i navodi očekivani datum izdavanja dozvole te razloge za produljenje razdoblja odlučivanja.

2.  Nadležno tijelo u roku od tri mjeseca od zaprimanja potpunog zahtjeva kako je navedeno u stavcima 2., 3., 3.a i 3.b članka 6. ocjenjuje zahtjev, uz odgovarajuću znanstvenu podršku, te odlučuje o izdavanju ili odbijanju izdavanja dozvole. Ako je zbog složenosti zahtjeva nadležnom tijelo potrebno više vremena za odlučivanje, o tome bez odgađanja obavješćuje podnositelja zahtjeva i navodi očekivani datum izdavanja ili odbijanja izdavanja dozvole te razloge za produljenje razdoblja odlučivanja. Nadležno tijelo u svakom slučaju donosi odluku najkasnije šest mjeseci nakon primitka potpunog zahtjeva iz stavaka 2., 3., 3.a i 3.b članka 6.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sve ostale uvjete koji su potrebni za daljnje ublažavanje svih neprihvatljivih rizika za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš.

(c)  sve ostale uvjete koji su potrebni za daljnje uklanjanje svih neprihvatljivih rizika za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ako uvjeti ekvivalentni onima iz točaka (a) do (c) stavka 3. nisu već uključeni u plan upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode iz članka 5., nadležno tijelo bez odgode ažurira plan.

Obrazloženje

Ako dodatni zahtjevi nisu utvrđeni u planu upravljanja koji je izradilo nadležno tijelo, nego se utvrđuju u trenutku izdavanja dozvole, nadležno tijelo ih mora odmah uvrstiti u plan upravljanja rizicima.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležno tijelo provjerava usklađenost obnovljene vode s uvjetima utvrđenima u dozvoli na točki usklađenosti. Provjera usklađenosti provodi se:

1.  Nadležno tijelo provjerava usklađenost obnovljene vode s uvjetima utvrđenima u dozvoli izdanoj u skladu s člankom 7. Provjera usklađenosti provodi se:

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju neusklađenosti nadležno tijelo od operatera postrojenja za obnovu vode zahtijeva da odmah poduzme sve potrebne mjere kako bi ponovno uspostavio usklađenost.

2.  U slučaju neusklađenosti nadležno tijelo od operatera pogona za obnovu vode, operatera za distribuciju obnovljene vode ili operatera za skladištenje obnovljene vode, prema potrebi, zahtijeva da poduzme sve potrebne mjere kako bi odmah ponovno uspostavio usklađenost te da o tome odmah obavijesti krajnje korisnike na koje to utječe.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako neusklađenost uzrokuje znatan rizik za okoliš ili za zdravlje ljudi, operater postrojenja za obnovu vode odmah obustavlja svaku daljnju isporuku obnovljene vode sve dok nadležno tijelo ne utvrdi da je usklađenost ponovno uspostavljena.

3.  Ako pojedinačna vrijednost bilo kojeg parametra prekoračuje minimalne zahtjeve za kvalitetu vode navedene u točki (a) odjeljka 2. Priloga I., operater pogona za obnovu vode odmah obustavlja svaku daljnju isporuku obnovljene vode. Nadležno tijelo može utvrditi da je usklađenost ponovno uspostavljena tek nakon što se pojedinačna vrijednost jednog ili više parametara koji su prekoračili minimalne zahtjeve za kvalitete vode spustila ispod maksimalne dozvoljene vrijednosti u najmanje tri uzastopne provjere.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U slučaju incidenta koji utječe na usklađenost sa uvjetima dozvole, operater postrojenja za obnovu vode odmah o tome obavješćuje nadležno tijelo i krajnje korisnike na koji bi to moglo utjecati te nadležnom tijelu dostavlja informacije potrebne za procjenu učinaka tog incidenta.

4.  U slučaju incidenta koji utječe na usklađenost sa uvjetima dozvole, operater pogona za obnovu vode, operater za distribuciju obnovljene vode ili operater za skladištenje obnovljene vode, prema potrebi, odmah o tome obavješćuje nadležno tijelo i krajnje korisnike na koje bi to moglo utjecati te nadležnom tijelu dostavlja informacije potrebne za procjenu učinaka tog incidenta.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Nakon izdavanja dozvole u skladu s člankom 7., nadležno tijelo redovito provjerava pridržava li se operater pogona za obnovu vode, operater za distribuciju obnovljene vode ili operater za skladištenje obnovljene vode mjera koje su utvrđene u planu upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  U slučaju da dođe do kontaminacije tla ili poljoprivrednih proizvoda obnovljenom vodom i da to dovede do opasnosti za zdravlje i okoliš, odgovornost snosi operater dotičnog pogona za obnovu vode te je dužan nadoknaditi štetu.

Obrazloženje

Kako bi se povećala uporaba obnovljene vode, nužno je da subjekt koji je isporučuje snosi odgovornost i nadoknađuje štetu u slučaju neodgovarajućih metoda obnove vode.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Informativne kampanje za podizanje osviještenosti

 

Države članice izrađuju kampanje za informiranje i podizanje razine osviještenosti potencijalnih krajnjih korisnika, uključujući građane, o sigurnosti ponovne uporabe vode i uštedama vodnih resursa koji proizlaze iz ponovne uporabe vode.

 

Države članice isto tako izrađuju informativne kampanje namijenjene poljoprivrednicima kako bi se osiguralo da oni na optimalan način koriste obnovljenu vodu na poljoprivrednim kulturama, a kako bi se izbjegli negativni učinci njenog korištenja na zdravlje i okoliš.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje direktive 2003/4/EZ i 2007/2/EZ, države članice osiguravaju da su javnosti na internetu dostupne dostatne i ažurirane informacije o ponovnoj uporabi vode. Te informacije uključuju sljedeće:

1.  Ne dovodeći u pitanje direktive 2003/4/EZ i 2007/2/EZ te članak 9. stavak 4. Direktive 2000/60/EZ države članice osiguravaju da su javnosti na internetu ili na druge načine koji su jednostavni za upotrebu stavljene na raspolaganje dostatne, ažurirane i dostupne informacije o ponovnoj uporabi vode, pri čemu se poštuju pravila o zaštiti podataka. Te informacije uključuju sljedeće:

Obrazloženje

Informacije koje se stavljaju na raspolaganje javnosti trebaju biti dostatne, ažurirane i dostupne kako bi se građanima omogućile potpune informacije.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  postotak uporabe obnovljene vode u odnosu na ukupnu količinu slatke vode upotrijebljene za namijene obuhvaćene ovom Uredbom;

Obrazloženje

Među informacijama kojima građani mogu pristupiti mora biti i postotak obnovljene vode u usporedbi s ukupnom količinom slatke vode koja se upotrebljava u svrhu ove Uredbe.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  postotak obnovljene vode koja je u državi članici isporučena u skladu s ovom Uredbom u odnosu na ukupnu količinu komunalnih otpadnih voda koja se može pročistiti;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  U skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004, kojom se utvrđuju opća pravila za subjekte u prehrambenom sektoru, i kojom su obuhvaćeni proizvodnja, prerada, distribucija i stavljanje na tržište hrane namijenjene za prehranu ljudi, nadležna tijela obavještavaju korisnike o maksimalnom udjelu hranjivih tvari u isporučenoj ispravno pročišćenoj otpadnoj vodi kako bi se korisnici, uključujući poljoprivrednike, mogli uvjeriti da je u skladu s razinama hranjivih tvari utvrđenima relevantnim pravilima Unije.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može provedbenim aktima utvrditi detaljna pravila u pogledu formata i predstavljanja informacija koje treba pružiti u skladu sa stavkom 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15.

Briše se.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  do … [tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] uspostavlja i objavljuje, a potom svakih šest godina ažurira skup podataka koji sadržava informacije o ishodu provjere usklađenosti provedene u skladu s člankom 8. stavkom 1. te ostale informacije koje na internetu trebaju biti dostupne javnosti u skladu s člankom 10.;

(a)  do … [četiri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] uspostavlja i objavljuje, a potom svakih šest godina ažurira skup podataka koji sadržava informacije o ishodu provjere usklađenosti provedene u skladu s člankom 8. stavkom 1. te ostale informacije koje na internetu trebaju biti dostupne javnosti u skladu s člankom 10.;

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija do … [šest godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] provodi evaluaciju ove Uredbe. Evaluacija se temelji najmanje na sljedećim elementima:

1.  Komisija do … [pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] provodi evaluaciju ove Uredbe. Evaluacija se temelji najmanje na sljedećim elementima:

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  prethodno provedenim ispitivanjima, osobito u pogledu uporabe u poljoprivredi mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i istjecaja dobivenih metanizacijom.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  sve većoj prisutnosti mikroonečišćivača i takozvanih „emergentnih” tvari u ponovno upotrijebljenoj vodi.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  U sklopu evaluacije iz stavka 1. Komisija ocjenjuje izvedivost:

 

(a)  proširenja područja primjene ove Uredbe na obnovljene vode namijenjene za dodatne posebne svrhe, uključujući ponovnu uporabu u industrijske svrhe;

 

(b)  proširenja zahtjeva ove Uredbe na neizravnu uporabu pročišćenih otpadnih voda;

 

(c)  utvrđivanja minimalnih zahtjeva koji se primjenjuju na kvalitetu pročišćenih otpadnih voda u svrhu punjenja vodonosnika.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Prema potrebi, Komisija uz evaluaciju iz stavka 1. donosi zakonodavni prijedlog.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.

Članak 16.

Sankcije

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice do … [tri godine poslije datuma stupanja na snagu ove Uredbe] obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te joj priopćuju sve naknadne izmjene koje na njih utječu.

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice do … [četiri godine poslije datuma stupanja na snagu ove Uredbe] obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te joj priopćuju sve naknadne izmjene koje na njih utječu.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 17.

Članak 17.

Stupanje na snagu i primjena

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od … [godinu dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Primjenjuje se od … [dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odjeljak 1.  Uporabe obnovljene vode kako je navedeno u članku 2.

Odjeljak 1.  Uporabe obnovljene vode kako je navedeno u članku 2.

(a)  Poljoprivredno navodnjavanje

(a)  Poljoprivredno navodnjavanje

Poljoprivredno navodnjavanje znači navodnjavanje sljedećih vrsta poljoprivrednih kultura:

Poljoprivredno navodnjavanje znači navodnjavanje sljedećih vrsta poljoprivrednih kultura:

—  prehrambenih poljoprivrednih kultura koje se konzumiraju sirove, a to su poljoprivredne kulture namijenjene prehrani ljudi koje se jedu sirove ili neprerađene,

—  prehrambenih poljoprivrednih kultura koje se konzumiraju sirove, a to su poljoprivredne kulture namijenjene prehrani ljudi koje se jedu sirove ili neprerađene,

—  prehrambenih poljoprivrednih kultura koje se prerađuju, a to su poljoprivredne kulture namijenjene prehrani ljudi koje se ne jedu sirove nego nakon postupka obrade (npr. kuhane, industrijski prerađene),

—  prehrambenih poljoprivrednih kultura koje se prerađuju, a to su poljoprivredne kulture namijenjene prehrani ljudi koje se ne jedu sirove nego nakon postupka obrade (npr. kuhane, industrijski prerađene),

—  neprehrambenih poljoprivrednih kultura, a to su poljoprivredne kulture koje nisu namijenjene prehrani ljudi (npr. pašnjaci, krmno bilje, vlakna, ukrasno bilje, sjemenski usjevi, energetski usjevi i livadske kulture).

—  neprehrambenih poljoprivrednih kultura, a to su poljoprivredne kulture koje nisu namijenjene prehrani ljudi (npr. pašnjaci, krmno bilje, vlakna, ukrasno bilje, sjemenski usjevi, energetski usjevi i livadske kulture).

 

Ne dovodeći u pitanje mjerodavno pravo Unije u području okoliša i zdravlja, države članice mogu dozvoliti uporabu obnovljene vode u dodatne svrhe kao što su industrijske, rekreacijske i okolišne svrhe.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.1.  Minimalni zahtjevi koji se primjenjuju na obnovljenu vodu namijenjenu poljoprivrednom navodnjavanju

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – tablica 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Razred minimalne kvalitete obnovljene vode

Kategorija poljoprivrednih kultura

Metoda navodnjavanja

A

Sve prehrambene poljoprivredne kulture, uključujući korjenaste kulture koje se konzumiraju sirove te prehrambene poljoprivredne kulture čiji jestivi dio dolazi u izravan dodir s obnovljenom vodom

Sve metode navodnjavanja

B

Prehrambene poljoprivredne kulture koje se konzumiraju sirove i čiji jestivi dio raste iznad zemlje i ne dolazi u izravan dodir s obnovljenom vodom, prehrambene poljoprivredne kulture koje se prerađuju i neprehrambene poljoprivredne kulture uključujući kulture kojima se hrane životinje od kojih se proizvodi mlijeko ili meso

Sve metode navodnjavanja

C

Samo navodnjavanje kapanjem*

D

Industrijski, energetski i sjemenski usjevi

Sve metode navodnjavanja

________________

(*) Navodnjavanje kapanjem (navodnjavanje kap po kap) sustav je mikronavodnjavanja u kojem voda u kapljicama ili tankom mlazu dolazi do biljaka, a kapanje se provodi na tlo ili izravno ispod njegove površine vrlo malom brzinom (2–20 litara/sat) s pomoću sustava plastičnih cijevi malog promjera koje završavaju kapaljkama ili emiterima.

Izmjena

Razred minimalne kvalitete obnovljene vode

Kategorija poljoprivrednih kultura

Metoda navodnjavanja

A

Sve prehrambene poljoprivredne kulture, uključujući korjenaste kulture koje se konzumiraju sirove te prehrambene poljoprivredne kulture čiji jestivi dio dolazi u izravan dodir s obnovljenom vodom

Sve metode navodnjavanja

B

Prehrambene poljoprivredne kulture koje se konzumiraju sirove i čiji jestivi dio raste iznad zemlje i ne dolazi u izravan dodir s obnovljenom vodom, prehrambene poljoprivredne kulture koje se prerađuju i neprehrambene poljoprivredne kulture uključujući kulture kojima se hrane životinje od kojih se proizvodi mlijeko ili meso

Sve metode navodnjavanja

C

Samo metode navodnjavanja kod kojih ne dolazi do izravnog dodira između poljoprivredne kulture i obnovljene vode. Na primjer, navodnjavanje kapanjem*.

D

Industrijski, energetski i sjemenski usjevi

Sve metode navodnjavanja

________________

(*) Navodnjavanje kapanjem (navodnjavanje kap po kap) sustav je mikronavodnjavanja u kojem voda u kapljicama ili tankom mlazu dolazi do biljaka, a kapanje se provodi na tlo ili izravno ispod njegove površine vrlo malom brzinom (2–20 litara/sat) s pomoću sustava plastičnih cijevi malog promjera koje završavaju kapaljkama ili emiterima.

Obrazloženje

Izmjena je potrebna kako bi se omogućilo više inovacija u učinkovitijim metodama navodnjavanja.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – podtočka a – tablica 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Razred kvalitete obnovljene vode

Okvirni tehnološki cilj

Zahtjevi za kvalitetu

 

 

 

E. coli (cfu/100 ml)

BOD5 (mg/l)

TSS (mg/l)

Mutnoća (NTU)

Ostalo

A

Drugi stupanj pročišćavanja, filtriranje i dezinfekcija

≤ 10 ili ispod granice detekcije

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1 000 cfu/l ako postoji rizik od aerosolizacije u staklenicima Crijevne nematode (jajašca helminta): ≤ 1 jajašce/l za navodnjavanje pašnjaka ili krmnog bilja

B

Drugi stupanj pročišćavanja i dezinfekcija

≤100

U skladu s Direktivom Vijeća1 91/271/EEZ (Prilog I. tablica 1.)

U skladu s Direktivom 91/271/EEZ (Prilog I. tablica 1.)

-

C

Drugi stupanj pročišćavanja i dezinfekcija

≤1 000

-

D

Drugi stupanj pročišćavanja i dezinfekcija

≤10 000

-

______________________

1 Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991., str. 40.).

 

Izmjena

Razred kvalitete obnovljene vode

Okvirno adekvatno pročišćavanje

Granična vrijednost

 

 

 

E. coli (cfu/100 ml)

BOD5 (mg/l)

TSS (mg/l)

Mutnoća (NTU)

Ostalo

A

Drugi stupanj pročišćavanja, filtriranje i dezinfekcija

≤ 10 ili ispod granice detekcije

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1 000 cfu/l ako postoji rizik od aerosolizacije u staklenicima Crijevne nematode (jajašca helminta): ≤ 1 jajašce/l za navodnjavanje pašnjaka ili krmnog bilja Salmonela: odsutna

B

Drugi stupanj pročišćavanja i dezinfekcija

≤100

U skladu s Direktivom Vijeća1 91/271/EEZ (Prilog I. tablica 1.)

U skladu s Direktivom 91/271/EEZ (Prilog I. tablica 1.)

-

C

Drugi stupanj pročišćavanja i dezinfekcija

≤1 000

-

D

Drugi stupanj pročišćavanja i dezinfekcija

≤10 000

-

______________________

1 Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991., str. 40.).

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – podtočka a – stavak 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  navedene vrijednosti za E. coli, Legionella spp i crijevne nematode utvrđene su u 90 % ili više uzoraka. Ni u jednom uzorku vrijednosti ne smiju premašiti maksimalnu granicu odstupanja od 1 logaritamske jedinice u odnosu na navedene vrijednosti za E. coli i Legionella te 100 % navedene vrijednosti za crijevne nematode,

-  navedene vrijednosti za E. coli, Legionella spp i crijevne nematode utvrđene su u 90 % ili više uzoraka. Ni u jednom uzorku maksimalne vrijednosti ne smiju premašiti maksimalnu granicu odstupanja od 1 logaritamske jedinice u odnosu na navedene vrijednosti za E. coli i Legionella te 100 % navedene vrijednosti za crijevne nematode. Zahtjev kojim se osigurava odsutnost salmonele primjenjuje se na 100% uzoraka.

Obrazloženje

Potrebno je utvrditi maksimalne vrijednosti za referentne parametre iznad kojih će operater postrojenja za obnovu vode morati obustaviti isporuku obnovljene vode.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – podtočka a – stavak 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  navedene vrijednosti za BPK5, UST i mutnoću u razredu A utvrđene su u 90 % ili više uzoraka. Ni u jednom uzorku vrijednosti ne smiju prijeći maksimalnu granicu odstupanja od 100 % navedene vrijednosti.

-  navedene vrijednosti za BPK5, UST i mutnoću u razredu A utvrđene su u 90 % ili više uzoraka. Ni u jednom uzorku maksimalne vrijednosti ne smiju prijeći maksimalnu granicu odstupanja od 100 % navedene vrijednosti.

Obrazloženje

Potrebno je utvrditi maksimalne vrijednosti za referentne parametre iznad kojih će operater postrojenja za obnovu vode morati obustaviti isporuku obnovljene vode.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – podtočka b – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Operateri postrojenja za obnovu vode provode rutinsko praćenje kako bi provjerili je li obnovljena voda u skladu s minimalnim zahtjevima za kvalitetu navedenima u točki (a). Rutinsko praćenje mora biti uključeno u postupke provjere sustava ponovne uporabe vode.

Operateri pogona za obnovu vode provode rutinsko praćenje kako bi provjerili je li obnovljena voda u skladu s minimalnim zahtjevima za kvalitetu navedenima u točki (a). Rutinsko praćenje mora biti uključeno u postupke provjere projekta ponovne uporabe vode.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – podtočka b – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uzorci koji se koriste za provjeru sukladnosti s mikrobiološkim parametrima na točki usklađenosti uzimaju se u skladu s normom EN ISO 19458.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom unosi ista ISO norma kao u Direktivi o vodi za piće za uzorkovanje mikrobioloških parametara u svrhu provjere.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – podtočka b – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Validacijsko praćenje mora se provesti prije puštanja u rad postrojenja za obnovu vode, pri nadogradnji opreme ili kada se dodaju nova oprema ili novi procesi.

Validacijsko praćenje mora se provesti prije puštanja u rad pogona za obnovu vode, pri nadogradnji opreme, kada se dodaju nova oprema ili novi procesi te svaki put kad se izda nova dozvola ili se izmijeni postojeća.

Obrazloženje

Validacijsko praćenje postrojenja za obnovu vode mora se provesti i svaki put kad se izda nova dozvola ili se izmijeni postojeća.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – podtočka b – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Validacijsko praćenje provodi se za najstroži razred kvalitete obnovljene vode, tj. razred A, kako bi se ocijenilo ispunjuju li se ciljevi učinkovitosti (smanjenje log10). Validacijsko praćenje obuhvaća praćenje indikatorskih mikroorganizama povezanih sa svakom skupinom patogena (bakterije, virusi i protozoe). Izabrani indikatorski mikroorganizmi jesu E. coli za patogene bakterije, F-specifične kolifage, somatske kolifage ili kolifage za patogene viruse, i spore Clostridium perfringens ili sporogene bakterije koje reduciraju sulfate za protozou. U tablici 4. navedeni su ciljevi učinkovitosti (smanjenje log10) koji se validacijskim praćenjem provjeravaju za izabrane indikatorske mikroorganizme, a koji moraju biti ispunjeni na izlazu iz postrojenja za obnovu vode (točka usklađenosti), uzimajući u obzir koncentracije u sirovim otpadnim vodama koje ulaze u postrojenje za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Validacijsko praćenje provodi se za najstroži razred kvalitete obnovljene vode, tj. razred A, kako bi se ocijenilo ispunjuju li se ciljevi učinkovitosti (smanjenje log10). Validacijsko praćenje obuhvaća praćenje indikatorskih mikroorganizama povezanih sa svakom skupinom patogena (bakterije, virusi i protozoe). Izabrani indikatorski mikroorganizmi jesu E. coli za patogene bakterije, F-specifične kolifage, somatske kolifage ili kolifage za patogene viruse, i spore Clostridium perfringens ili sporogene bakterije koje reduciraju sulfate za protozou. U tablici 4. navedeni su ciljevi učinkovitosti (smanjenje log10) koji se validacijskim praćenjem provjeravaju za izabrane indikatorske mikroorganizme, a koji moraju biti ispunjeni na izlazu iz pogona za obnovu vode, uzimajući u obzir koncentracije u sirovim otpadnim vodama koje ulaze u postrojenje za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Najmanje 90 % validacijskih uzoraka mora dosegnuti ili premašiti cilj učinkovitosti.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – podtočka b – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako biološki indikator u neobrađenoj otpadnoj vodi nije prisutan u dovoljnoj količini da bi se postiglo smanjenje log10, odsutnost takvog biološkog indikatora u istjecaju znači da validacijski zahtjevi moraju biti ispunjeni. Usklađenost s ciljem učinkovitosti može se utvrditi analitičkom kontrolom, dodavanjem učinkovitosti koja se pripisuje pojedinačnim koracima pročišćavanja na temelju znanstvenih dokaza za standardne uhodane procese kao što su objavljeni podaci iz izvješća o ispitivanju, studije slučaja itd., ili koja se ispituje u laboratoriju pod kontroliranim uvjetima za inovativno pročišćavanje.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – podtočka b – tablica 4. – bilješka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(*)  Umjesto predloženih indikatorskih mikroorganizama za potrebe validacijskog praćenja mogu se upotrebljavati i referentni patogeni Campylobacter, Rotavirus i Cryptosporidium. Tada bi se trebali primjenjivati sljedeći ciljevi učinkovitosti smanjenja log10: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) i Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*)  Umjesto predloženih indikatorskih mikroorganizama za potrebe validacijskog praćenja mogu se upotrebljavati i referentni patogeni Campylobacter, Rotavirus i Cryptosporidium. Tada bi se trebali primjenjivati sljedeći ciljevi učinkovitosti smanjenja log10: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) i Cryptosporidium (≥ 5,0). Nacionalno nadležno zdravstveno tijelo može utvrditi dodatne indikatore na temelju konkretnog slučaja ako je to opravdano radi jamčenja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – podtočka b – tablica 4. – bilješka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(**) Ukupni kolifagi parametar je koji je izabran kao najprimjereniji pokazatelj virusnog onečišćenja. Međutim, ako analiza ukupnih kolifaga nije izvediva, mora se analizirati barem jedan od njih (F-specifični ili somatski kolifagi).

(**) Ukupni kolifagi parametar je koji je izabran kao najprimjereniji pokazatelj virusnog onečišćenja. Međutim, ako analiza ukupnih kolifaga nije izvediva, mora se analizirati barem jedan od njih (F-specifični ili somatski kolifagi). Ako ukupni kolifagi u neobrađenoj otpadnoj vodi nisu prisutni u dovoljnoj količini, usklađenost s ciljem učinkovitosti može se utvrditi dodavanjem učinkovitosti koja se pripisuje pojedinačnim koracima pročišćavanja na temelju znanstvenih dokaza za standardne uhodane procese kao što su objavljeni podaci iz izvješća o ispitivanju, studije slučaja itd., ili koja se ispituje u laboratoriju pod kontroliranim uvjetima za inovativno pročišćavanje.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – podtočka b – tablica 4. – bilješka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(***) Spore Clostridium perfringens parametar je koji je izabran kao najprimjereniji pokazatelj onečišćenja protozoama. Međutim, alternativno se mogu analizirati sporogene bakterije koje reduciraju sulfate ako je koncentracija spora Clostridium perfringens tolika da nije moguće provjeriti dolazi li do potrebnog smanjenja log10.

(***) Spore Clostridium perfringens parametar je koji je izabran kao najprimjereniji pokazatelj onečišćenja protozoama. Međutim, alternativno se mogu analizirati sporogene bakterije koje reduciraju sulfate ako je koncentracija spora Clostridium perfringens tolika da nije moguće provjeriti dolazi li do potrebnog smanjenja log10. Ako spore Clostridium perfringens u neobrađenoj otpadnoj vodi nisu prisutne u dovoljnoj količini, usklađenost s ciljem učinkovitosti može se utvrditi dodavanjem učinkovitosti koja se pripisuje pojedinačnim koracima pročišćavanja na temelju znanstvenih dokaza za standardne uhodane procese kao što su objavljeni podaci iz izvješća o ispitivanju, studije slučaja itd., ili koja se ispituje u laboratoriju pod kontroliranim uvjetima za inovativno pročišćavanje.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2.1. – podtočka b – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Metode analiza koje se provode radi praćenja validira i dokumentira operater u skladu s normom EN ISO/IEC-17025 ili drugim nacionalnim ili međunarodnim normama kojima se osigurava jednaka kvaliteta.

Metode analiza koje se provode radi praćenja validira i dokumentira operater u skladu s normom EN ISO/IEC-17025 ili drugim nacionalnim ili međunarodnim normama kojima se osigurava jednaka kvaliteta. Operater postrojenja za obnovu vode mora osigurati da laboratoriji koji su odabrani za validacijsko praćenje primjenjuju postupke upravljanja kvalitetom koji su u skladu sa zahtjevima norme ISO/IEC 17025.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom unosi ista ISO norma kao u Direktivi o vodi za piće za laboratorije koji su odabrani za validacijsko praćenje.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Prilog II. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ključne zadaće upravljanja rizicima

(a)  Ključne zadaće upravljanja rizicima

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka -1 (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Provesti analizu izvedivosti za planirani pogon za obnovu vode kojom se u obzir uzimaju barem troškovi razvoja pogona u odnosu na regionalnu potražnju za obnovljenom vodom, potencijalni krajnji korisnici, potreba pogona za pročišćenom otpadnom vodom te se ocjenjuje kvaliteta pročišćene otpadne vode koja ulazi u pogon.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Utvrditi okoliše, populacije i pojedince za koje postoji rizik od izravne ili neizravne izloženosti utvrđenim potencijalnim opasnostima, uzimajući u obzir posebne okolišne čimbenike kao što su lokalni hidrogeološki uvjeti, topografski uvjeti, vrsta tla i ekologija te čimbenici povezani s vrstom poljoprivredne kulture i poljoprivrednim praksama. Moraju se razmotriti i mogući nepovratni ili dugotrajni negativni učinci obnavljanja vode.

3.  Utvrditi okoliše, populacije i pojedince za koje postoji rizik od izravne ili neizravne izloženosti utvrđenim potencijalnim opasnostima, uzimajući u obzir posebne okolišne čimbenike kao što su lokalni hidrogeološki uvjeti, topografski uvjeti, vrsta tla i ekologija te čimbenici povezani s vrstom poljoprivredne kulture i poljoprivrednim praksama. U svim fazama sustava za ponovnu uporabu otpadnih voda vodi se računa o procjeni rizika za zdravlje, uključujući identifikaciju opasnosti, odnos između doze i odgovora, procjenu izloženosti i karakterizaciju rizika. Moraju se razmotriti i mogući nepovratni ili dugotrajni negativni učinci aktivnosti obnavljanja vode poput distribucije, skladištenja i uporabe vode na okoliš ili zdravlje, uključujući potencijalne negativne učinke na ekološke tokove.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Provesti procjenu rizika kojom će se obuhvatiti rizici za okoliš i rizici za zdravlje ljudi i životinja, uzimajući u obzir prirodu utvrđenih potencijalnih opasnosti, utvrđene okoliše, populacije i pojedince za koje postoji rizik od izloženosti tim opasnostima te težinu mogućih učinaka tih opasnosti, kao i relevantno zakonodavstvo Unije i nacionalno zakonodavstvo, smjernice i minimalne zahtjeve u pogledu hrane, hrane za životinje i sigurnosti radnika. Znanstvenu nesigurnost u određivanju značajki rizika rješava se u skladu s načelom predostrožnosti.

4.  Provesti procjenu rizika kojom će se obuhvatiti rizici za okoliš i rizici za zdravlje ljudi i životinja, uzimajući u obzir prirodu utvrđenih potencijalnih opasnosti, utvrđene okoliše, populacije i pojedince za koje postoji rizik od izloženosti tim opasnostima te težinu mogućih učinaka tih opasnosti, kao i relevantno zakonodavstvo Unije i nacionalno zakonodavstvo, smjernice i minimalne zahtjeve u pogledu hrane, hrane za životinje i sigurnosti radnika te okolišne ciljeve. Za potrebe procjene rizika mogu se koristiti kvalitativne studije. Znanstvenu nesigurnost u određivanju značajki rizika rješava se u skladu s načelom predostrožnosti.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 4. – podtočka b – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  potvrđivanje prirode opasnosti uključujući, prema potrebi, odnos između doze i odgovora;

i.  potvrđivanje prirode opasnosti uključujući, prema potrebi, odnos između doze i odgovora u suradnji s tijelima nadležnima za zdravlje;

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 4. – podstavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri procjeni rizika moraju se uzeti u obzir najmanje sljedeći zahtjevi i obveze:

Pri procjeni rizika moraju se poštovati najmanje sljedeći zahtjevi i obveze:

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b)  Uvjeti koji se odnose na dodatne zahtjeve

(Umetnuti prije točke 5.)

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Utvrditi zahtjeve za kvalitetu vode koji su dodatni onima iz Priloga I. i/ili stroži od njih, kada je to potrebno i primjereno radi osiguravanja dovoljne zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

5.  Utvrditi zahtjeve za kvalitetu vode koji su dodatni onima iz Priloga I. i/ili stroži od njih, kada je to potrebno i primjereno radi osiguravanja adekvatne zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Ovisno o ishodu procjene rizika iz točke 4. ti se dodatni zahtjevi mogu posebno odnositi na:

Ti se dodatni zahtjevi mogu posebno odnositi na:

(a)  teške metale;

(a)  teške metale;

(b)  pesticide;

(b)  pesticide;

(c)  nusproizvode dezinfekcije;

(c)  nusproizvode dezinfekcije;

(d)  farmaceutske proizvode;

(d)  farmaceutske proizvode;

 

(da)  prisutnost mikroplastike;

(e)  ostale tvari koje izazivaju novu zabrinutost;

(e)  ostale onečišćujuće tvari koje se pokažu bitnima na temelju analiza okoliša i javnog zdravlja provedenih na lokalnoj razini;

(f)  antimikrobnu otpornost.

(f)  antimikrobnu otpornost.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c)  Preventivne mjere

(Umetnuti prije točke 6.)

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Osigurati da je pogon za obnovu vode opremljen alternativnim načinima ispuštanja pročišćene otpadne vode koja nije ponovno upotrijebljena.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.a  Osigurati da je infrastruktura za distribuciju obnovljene vode odvojena i izgrađena na takav način da se izbjegnu rizici od kontaminacije vodoopskrbnog i distribucijskog sustava vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.b  Osigurati da je infrastruktura za distribuciju obnovljene vode odgovarajuće označena, a ako ima odvodne kanale na otvorenom, da je na odgovarajući način opremljena dovoljno vidljivim znakovima, uključujući ako se otpadne vode miješaju s vodom iz drugih izvora.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 9.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.c  Osigurati uspostavu mehanizama koordinacije među različitim akterima kako bi se zajamčila sigurna proizvodnja i upotreba obnovljene vode.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu].

(2)

Još nije objavljeno u Službenom listu].


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Sve veća globalna konkurencija u pogledu uporabe vodnih resursa donosi sve veći rizik za gospodarstvo, zajednice i ekosustave koji o njima ovise. Potrebno je prisjetiti se da su 2017. globalna crpljenja iznosila otprilike 6 000 kubnih kilometara, a procjenjuje se da će se 2050. ta brojka popeti na otprilike 8 700 kubnih kilometara, odnosno gotovo 12 700 kubnih kilometara 2100. godine.

Taj neprekidni rast potražnje, zajedno s učincima klimatskih promjena i posljedičnim povećanjem prosječnih temperatura, znak je za uzbunu jer bi se broj područja koja se suočavaju s nestašicom vode mogao povećati.

Pitanje dobrog i učinkovitog upravljanja vodnim resursima stoga postaje sve važnije. Voda se opravdano sve više smatra dragocjenim i oskudnim resursom.

Europa nije sušni kontinent, no izvori vodoopskrbe trenutačno su faktor zabrinutosti za najmanje polovinu stanovništva EU-a.

Europska geografija i klima rezultiraju nejednakim vodnim resursima u EU-u, a tu situaciju pogoršavaju ljudske aktivnosti. Na primjer, u južnoj Europi razvoj turizma doveo je do povećanja potražnje za vodom te prouzročio pojavu dezertifikacije i prodiranja slane vode u vodonosnike nekih slatkovodnih obalnih područja. Prema studijama koje je provela Europska agencija za okoliš, za indeks iskorištavanja voda u zemljama kao što su Cipar, Bugarska, Belgija, Španjolska, Italija i Malta navode se omjeri od 20 % ili viši. To upućuje na činjenicu da postoji ozbiljan pritisak na vodne resurse. Čak i ako je na jugu nestašica vode najozbiljnija, ne može se reći da je problem ograničen samo na ta područja: od 1976., kao što je istaknula Europska komisija, gotovo su sve države članice doživjele razdoblja suše, a mnoge danas prijavljuju učestale probleme s nestašicom vode, kao i pretjerano iskorištavanje vodosnika.

Nestašica vode je pojava koja utječe na najmanje 11 % europskog stanovništva i na 17 % teritorija EU-a. Od 1980. u Europi je zabilježen porast broja sušnih razdoblja i pogoršanje njihova intenziteta, što je u posljednjih trideset godina prouzročilo troškove koji se procjenjuju na 100 milijardi EUR.

Suša u ljeto 2017. ponovno je skrenula pozornost na to koliki je opseg gospodarskih gubitaka; samo u talijanskom poljoprivrednom sektoru predviđeni gubitci iznosili su 2 milijarde EUR. Očekuje se da će se taj trend nastaviti: nestašice vode više nisu ograničene samo na neke dijelove Europe, već se s tim problemom suočava cijela Europa

Pronalazak odgovarajućih rješenja za zaštitu vode na razini EU-a stoga ima ključnu važnost za održavanje visoke razine dobrobiti građana i očuvanja okoliša.

Kontekst prijedloga

Europska komisija već je u svojoj komunikaciji iz 2012. naslovljenoj „Plan zaštite europskih vodnih resursa“ prepoznala ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda kao jednu od alternativnih mjera vodoopskrbe s niskim učinkom na okoliš i s pomoću koje se može odgovoriti na problem nestašice vodnih resursa.

U zakonodavstvu EU-a, osobito u Okvirnoj direktivi o vodama (2000/60/EZ), već se spominje ponovna uporaba komunalnih otpadnih voda kao dodatna mjeru za učinkovito upravljanje vodama.

Međutim, prednosti koje proizlaze iz te aktivnosti još nisu u cijelosti iskorištene zbog nedostatka jasnih zakona i konkretnih pravila.

Prema podacima Europske komisije, ukupni potencijal za ponovnu uporabu vode do 2025. iznosi oko 6,6 milijardi m3 u usporedbi s trenutačnih 1,1 milijardi m3 godišnje. To bi zahtijevalo ulaganje u iznosu manjem od 700 milijuna EUR kojim bi se omogućila ponovna uporaba više od 50 % ukupne količine vode iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u EU-u koja je teoretski dostupna za navodnjavanje, a čime bi se izbjeglo više od 5 % izravnog crpljenja vode iz vodnih tijela i podzemnih voda.

Prijedlogom Komisije nastoje se postići navedeni ciljevi utvrđivanjem usklađenih pravila na razini Unije kako bi se izbjeglo da različiti zahtjevi u državama članicama negativno utječu na ravnopravne uvjete i prouzroče prepreke pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Prijedlog Komisije ograničen je na obnovljene vode koje se upotrebljavaju za poljoprivredno navodnjavanje s obzirom na to da je poljoprivreda jedan od glavnih potrošača vode. Cilj prijedloga je ujedno osigurati da obnovljena otpadna voda bude sigurna i na taj način zaštititi građane i okoliš.

Izvjestiteljica se slaže s tim da postoji potreba za uredbom kojom bi se utvrdili usklađeni kriteriji na razini EU-a za aktivnosti ponovne uporabe komunalnih otpadnih voda. Stoga smatra da je Prijedlog koristan alat za jamčenje sigurnosti i veće primjene aktivnosti obnove vode.

Međutim, smatra da je potrebno unijeti neke izmjene kako bi zakonodavstvo bilo jasnije, posebno u pogledu definicija, uloga i odgovornosti različitih uključenih subjekata te glavnih aktivnosti upravljanja rizicima. Izvjestiteljica također smatra da je važno proširiti područje primjene ove Uredbe na uporabu u javne i okolišne svrhe kako bi se povećale koristi koje proizlaze iz ponovne uporabe vode.

Potrebno je preciznije utvrditi razliku između „pročišćeneˮ vode, odnosno vode koja je pročišćena na odgovarajući način, kako je propisano Direktivom 91/271/EEZ, i obnovljene vode obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe.

Potrebno je utvrditi glavne relevantne subjekte u postupku obnove komunalnih otpadnih voda. Stoga se osim operatera postrojenja za pročišćavanje, operatera postrojenja za obnovu i krajnjeg korisnika utvrđuje i regulira uloga operatera distribucijskog sustava.

Izvjestiteljica podupire zahtjev u vezi s planom upravljanja rizicima za ponovnu upotrebu obnovljene vode, ali smatra da tu zadaću treba koordinirati nadležno tijelo, koje može zajamčiti točniju i neovisnu procjenu cijelog vodoopskrbnog lanca. Minimalne zadaće povjerene različitim dionicima navedene su u Prilogu II.

Kada je riječ o minimalnim zahtjevima za kvalitetu obnovljene vode, izvjestiteljica navodi parametre koje Komisija predlaže na temelju studije Zajedničkog istraživačkog centra (JRC), ali smatra da je potrebno uključiti dodatni parametar „salmonelaˮ, kako bi se građanima zajamčila još veća sigurnost prehrambenih proizvoda.

Važno je da se moguća uporaba ne ograniči samo na poljoprivredno navodnjavanje, nego da se proširi, kao što je već učinjeno u nekoliko država članica, i na uporabu u civilne svrhe (navodnjavanje zelenih površina ili golf-terena) i okolišne svrhe (kako bi se spriječilo prodiranje slane vode ili kako bi se održao minimalni ekološki prihvatljiv protok). U tu svrhu izvjestiteljica smatra da bi te uporabe trebale biti unutar parametara koji se odnose na najstroži razred, odnosno razred A. Izvjestiteljica je odlučila da neće utvrditi usklađene parametre za ponovnu uporabu u industrijske svrhe, ali smatra da bi se takva ponovna uporaba trebala poticati i regulirati na nacionalnoj razini na temelju pojedinačnih slučajeva.

Izvjestiteljica isto tako smatra da je ključno skrenuti pozornost na potrebu za mjerama za podizanje razine osviještenosti kako bi se istaknula ušteda vodnih resursa koja proizlazi iz ponovne uporabe komunalnih otpadnih voda te kontrolni sustavi s pomoću kojih se može osigurati zdravstvena ispravnost obnovljene vode.

Naposljetku, izvjestiteljica žali zbog toga što usklađene norme o punjenju vodonosnika nisu uključene u područje primjene Prijedloga Komisije. Stoga zahtijeva da se tijekom revizije, koja će se provesti za pet godina, osigura mogućnost podnošenja zakonodavnog prijedloga u tom području. Od Komisije se isto tako traži da ispita potrebu za posebnim propisima za neizravnu ponovnu uporabu.


MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (5.12.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Marijana Petir

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Prema podacima iz pet izvješća Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC)(1), koja su objavljena u razdoblju od 1983. do 2012. godine, na globalnoj je razni svako od posljednja tri desetljeća uzastopno bilo toplije od bilo kojeg prethodnog desetljeća od 1850. godine. Razdoblje od 1983. do 2012. vjerojatno je najtoplije 30-godišnje razdoblje u posljednjih 1400 godina. Nedavne klimatske promjene znatno su utjecale na poljoprivredu i gospodarstvo te se procjenjuje da su se upravo zbog učinka klimatskih promjena učestalost i intenzitet suša i šteta koje one prouzročuju za okoliš i gospodarstvo bitno povećali u zadnjih trideset godina. Između 1976. i 2006. broj područja i ljudi pogođenih sušama povećao se za gotovo 20 %, a ukupni troškovi nastali zbog suša dosegli su 100 milijardi EUR (Europska komisija, 2012.). Ako uzmemo u obzir činjenicu da europska poljoprivreda za navodnjavanje koristi oko četvrtinu ukupno zahvaćene slatke vode, dok se u južnoj i jugoistočnoj Europi za navodnjavanje upotrebljava oko 60 % ukupno zahvaćene slatke vode, a u nekim vodnim područjima i do 80 %, štednja vode i pronalazak alternativnih načina opskrbe vodom za potrebe navodnjavanja u poljoprivredi nameće se kao prioritet.

U skladu s donesenim zakonodavstvom te usvojenim politikama Unije, poput Okvirne direktive o vodama(2) i Akcijskog plana EU za kružno gospodarstvo(3), otvaraju se mogućnosti i potreba reguliranja ponovne uporabe voda iz sustava pročišćavanja komunalnih otpadnih voda za potrebe navodnjavanja u poljoprivredi kako bi se potencijalni, ali i stvarni manjak tog značajnog resursa na vrijeme adekvatno nadomjestio.

Vodeći se načelom predostrožnosti i primjenjujući najbolja iskustva na globalnoj razini te ograničenja i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije(4), Komisija je predložila Uredbu kojom se utvrđuju standardi, postupci i mjere za ponovnu uporabu vode iz sustava pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na razini EU-a.

S obzirom na to da Komisija nije napravila posebne studije rizika koji se javljaju u procesu ponovne uporabe vode u poljoprivredi, u sklopu zakonodavnog prijedloga primjenjuju se najbolja iskustva trećih zemalja (SAD, Novi Zeland, Australija), ali i iskustva država članica koje već koriste obnovljenu vodu u poljoprivredi. S obzirom na to da će se Uredba odnositi samo na operatere koji imaju namjeru pripremati i plasirati na tržište obnovljenu vodu iz postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, smatram predložene minimalne razine za predložene ključne pokazatelje primjerenima, a metodologiju i postupak za odobrenje dozvole za isporuku obnovljene vode adekvatnim da se osigura željena razina sigurnosti građana – i poljoprivrednika i potrošača. Prijedlog će nadležnim tijelima u administrativnom postupku odobravanja dozvole za isporuku obnovljene vode omogućiti da primijene stroža pravila od onih koja su utvrđena ovom Uredbom, ali i da po potrebi mijenjaju uvjete za izdavanje dozvole.

Istovremeno, zakonodavni okvir i trošak provedbe ove Uredbe ne bi smjeli operatere odvratiti od toga da postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda prilagode za njihovo ponovno korištenje u poljoprivredi. Zbog toga bi trebalo izbjeći svako neopravdano opterećenje i troškove za operatore. Potrebno je osigurati da se zakonodavni okvir u pogledu izrade planova upravljanja rizikom jednako primjenjuje na području cijele Unije te da sve države članice na jednak način shvate i primjenjuju predložene zahtjeve za procjenu rizika.

S obzirom na značaj i mogući utjecaj predloženog novog zakonodavstva na postojeće stanje na terenu, rok za stupanje na snagu ove Uredbe, kao i rok potreban za usklađivanje postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda s propisima Uredbe trebalo bi produžiti s jedne godine, kako je prvobitno predloženo, na dvije godine od dana objave Uredbe u Službenom listu Europske unije.

Kao članovima Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta cilj nam je osigurati sigurnost i povjerenje građana u zdravstvenu ispravnost te visoku kvalitetu hrane i poljoprivrednih proizvoda za građane Unije, a istodobno za europsku poljoprivredu, pogotovo u južnim i istočnim dijelovima Unije, osigurati dostatne količine slatke vode za potrebe navodnjavanja.

AMANDMANI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  Voda nije kao drugi komercijalni proizvodi, već je naslijeđe koje treba zaštititi i braniti te na odgovarajući način s njom postupati.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Vodni resursi Unije pod sve su većim opterećenjem, što za posljedicu ima nestašicu vode i pogoršanje njezine kvalitete. Konkretno, klimatske promjene i suše znatno pridonose pritisku na raspoloživost slatke vode koji je uzrokovan urbanim razvojem i poljoprivredom.

(1)  Vodni resursi Unije pod sve su većim opterećenjem, što za posljedicu ima nestašicu vode i pogoršanje njezine kvalitete. Konkretno, klimatske promjene, nepredvidivi vremenski obrasci i suše znatno pridonose pritisku na raspoloživost slatke vode i opskrbu slatkom vodom koji je prouzročen urbanim razvojem i poljoprivrednim praksama.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  Primjena rješenja za ponovnu uporabu vode i dalje je ograničena u usporedbi s njihovim potencijalom koji u velikoj mjeri ostaje neiskorišten.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 b)  Potrebno je podupirati učinkovitu uporabu resursa i smanjiti pritisak na vodni okoliš, posebno na nestašicu vode, poticanjem razvoja sigurne ponovne uporabe pročišćenih otpadnih voda.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 c)  Sve je više vodnih resursa Europe pod sve većim opterećenjem, što za posljedicu ima nestašicu vode i pogoršanje njezine kvalitete. Klimatske promjene, suše i urbani razvoj stvaraju znatan pritisak na opskrbu pitkom vodom. U tom kontekstu sposobnost Europe da odgovori na sve veće rizike za vodne resurse trebala bi se poboljšati širom ponovnom uporabom pročišćenih otpadnih voda.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Sposobnost Unije da odgovori na sve veće pritiske na vodne resurse mogla bi se poboljšati širom ponovnom uporabom pročišćenih otpadnih voda. U Direktivi 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 ponovna uporaba vode navodi se kao jedna od dopunskih mjera koje države članice mogu odlučiti primjenjivati kako bi ostvarile ciljeve Direktive u pogledu postizanja dobrog kvantitativnog i kvalitativnog stanja površinskih i podzemnih voda. Direktivom Vijeća 91/271/EEZ16 zahtijeva se da se pročišćene otpadne vode ponovno upotrijebe kad god je to primjereno.

(2)  Sposobnost Unije da odgovori na sve veće pritiske na vodne resurse mogla bi se poboljšati širom ponovnom uporabom pročišćenih otpadnih voda. U Direktivi 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 ponovna uporaba vode navodi se kao jedna od dopunskih mjera koje države članice mogu odlučiti primjenjivati kako bi ostvarile ciljeve Direktive u pogledu postizanja dobrog kvantitativnog i kvalitativnog stanja površinskih i podzemnih voda, što je iznimno važno za ljude i ekosustav. Direktivom Vijeća 91/271/EEZ16 zahtijeva se da se pročišćene otpadne vode ponovno upotrijebe kad god je to primjereno.

_________________

 

15 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

15 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

16 Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991., str. 40.).

16 Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991., str. 40.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Utjecaj na okoliš i energija potrebna za crpljenje i transport slatke vode znatni su.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Plan zaštite europskih vodnih resursa”17 ponovna uporaba vode navodi se kao alternativna mogućnost opskrbe vodom za navodnjavanje ili industrijske potrebe koja zahtijeva pozornost Unije.

(3)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Plan zaštite europskih vodnih resursa”17 ponovna uporaba vode navodi se kao alternativna mogućnost opskrbe vodom za navodnjavanje ili industrijske potrebe koja zahtijeva pozornost Unije radi održivog razvoja, zaštite stanovništva i zadovoljavanja potreba budućih generacija.

_________________

_________________

17 COM (2012) 673

17 COM (2012) 673

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  U svojoj Rezoluciji od 9. listopada 2008. o rješavanju problema nestašice vode i suša u Europskoj uniji1a Europski parlament podsjeća da bi za upravljanje vodnim resursima najprimjereniji bio pristup sa stajališta potražnje te smatra da bi za upravljanje vodnim resursima Unija trebala usvojiti holistički pristup, u okviru kojeg se kombiniraju mjere za upravljanje potražnjom, mjere za optimizaciju postojećih resursa u hidrološkom ciklusu i mjere za stvaranje novih resursa, te da se tim pristupom trebaju obuhvatiti okolišna, socijalna i gospodarska pitanja.

 

__________________

 

1a 2008/2074(INI)

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Smatra se da se ponovnom uporabom primjereno pročišćenih otpadnih voda, na primjer iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ili industrijskih postrojenja, manje utječe na okoliš nego drugim alternativnim metodama opskrbe vodom kao što transport vode ili desalinizacija, ali u Uniji se takva ponovna uporaba primjenjuje samo u ograničenoj mjeri. Čini se da je to djelomično posljedica nedostatka zajedničkih okolišnih i zdravstvenih standarda EU-a za ponovnu uporabu vode i, posebice u pogledu poljoprivrednih proizvoda, mogućih prepreka slobodnom kretanju proizvoda navodnjavanih obnovljenom vodom.

(6)  Smatra se da se ponovnom uporabom primjereno pročišćenih otpadnih voda, na primjer iz postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ili industrijskih postrojenja, manje utječe na okoliš nego drugim alternativnim metodama opskrbe vodom kao što su transport vode ili desalinizacija. Ali u Uniji se takva ponovna uporaba primjenjuje samo u ograničenoj mjeri. Čini se da je to djelomično posljedica velikog troška sustava za ponovnu uporabu otpadnih voda kao i nedostatka zajedničkih okolišnih i zdravstvenih standarda EU-a za ponovnu uporabu vode i, posebice u pogledu poljoprivrednih proizvoda, mogućih rizika za zdravlje i okoliš te potencijalnih prepreka slobodnom kretanju proizvoda navodnjavanih obnovljenom vodom. Istodobno bi trebalo imati na umu da u nekim državama članicama infrastruktura za navodnjavanje nije odgovarajuća ili ne postoji.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Kako bi se zajamčila učinkovita ponovna uporaba komunalnih otpadnih vodnih resursa, mora se priznati da se sve vrste reciklirane vode ne mogu upotrebljavati za sve kulture. Stoga je potrebno osposobiti poljoprivrednike kako bi mogli različite vrste recikliranih voda optimalno upotrebljavati za kulture kod kojih kvaliteta vode nema posljedice na javno zdravlje.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Zdravstveni standardi u pogledu higijene hrane za poljoprivredne proizvode navodnjavane obnovljenom vodom mogu se postići jedino ako se zahtjevi u pogledu kvalitete obnovljene vode namijenjene poljoprivrednom navodnjavanju znatno ne razlikuju među državama članica. Usklađivanjem zahtjeva pridonijet će se učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta u pogledu takvih proizvoda. Stoga je primjereno uvesti minimalno usklađivanje utvrđivanjem minimalnih zahtjeva u pogledu kvalitete vode i praćenja. Ti bi se minimalni zahtjevi trebali sastojati od minimalnih parametara za obnovljenu vodu i drugih strožih ili dodatnih zahtjeva u pogledu kvalitete koje prema potrebi propisuju nadležna tijela zajedno s relevantnim preventivnim mjerama. Kako bi se utvrdili stroži ili dodatni zahtjevi u pogledu kvalitete vode, operateri postrojenja za obnovu vode trebali bi vršiti ključne zadaće upravljanja rizicima. Parametri se temelje na tehničkom izvješću Komisijina Zajedničkog istraživačkog centra i odražavaju međunarodne standarde za ponovnu uporabu vode.

(7)  Jednakovrijedni zdravstveni standardi u pogledu higijene hrane za poljoprivredne proizvode navodnjavane obnovljenom vodom mogu se postići diljem Unije jedino ako se zahtjevi u pogledu kvalitete obnovljene vode namijenjene poljoprivrednom navodnjavanju znatno ne razlikuju među državama članica. Usklađivanjem zahtjeva pridonijet će se učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta u pogledu takvih proizvoda. Stoga je primjereno uvesti minimalno usklađivanje utvrđivanjem minimalnih zahtjeva u pogledu kvalitete vode i praćenja te istodobno omogućiti državama članicama da odu korak dalje i postave više standarde te da rizike procijene uzimajući u obzir uvjete specifične za lokaciju, posebno za okoliš. Ti bi se minimalni zahtjevi trebali sastojati od minimalnih parametara za obnovljenu vodu i drugih strožih ili dodatnih zahtjeva u pogledu kvalitete koje prema potrebi propisuju nadležna tijela zajedno s relevantnim preventivnim mjerama. Kako bi se utvrdili stroži ili dodatni zahtjevi u pogledu kvalitete vode, operateri pogona za obnovu vode trebali bi vršiti ključne zadaće upravljanja rizicima. Parametri se temelje na tehničkom izvješću Zajedničkog istraživačkog centra Komisije i odražavaju međunarodne standarde za ponovnu uporabu vode.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7 a)  Trebalo bi utvrditi minimalne zahtjeve za poljoprivredno navodnjavanje u pogledu kvalitete vode, uključujući mikrobiološke i fizičko-kemijske parametre, pripadajuće granične vrijednosti i učestalosti praćenja.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  U zahtjevima u pogledu kvalitete vode koja se upotrebljava za navodnjavanje potrebno je u obzir uzeti znanstveni napredak, osobito za provjeru mikroonečišćivača i takozvanih „novih” tvari, kako bi se zajamčila sigurna uporabe vode te zaštitili okoliš i javno zdravlje.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Upravljanje rizicima trebalo bi obuhvaćati proaktivno utvrđivanje rizika i upravljanje njima te uključivati pojam proizvodnje obnovljene vode onakve kvalitete kakva se zahtijeva za određene namjene. Procjena rizika trebala bi se temeljiti na ključnim zadaćama upravljanja rizicima i njome bi se trebali utvrditi svi dodatni zahtjevi u pogledu kvalitete vode koji su potrebni za osiguravanje dovoljne zaštite okoliša te zdravlja ljudi i životinja.

(9)  Upravljanje rizicima trebalo bi obuhvaćati proaktivno utvrđivanje rizika i upravljanje njima te uključivati pojam proizvodnje obnovljene vode onakve kvalitete kakva se zahtijeva za određene namjene. Procjena rizika trebala bi se temeljiti na ključnim zadaćama upravljanja rizicima i njome bi se trebali utvrditi svi dodatni zahtjevi u pogledu kvalitete vode koji su potrebni za osiguravanje dovoljne zaštite okoliša te zdravlja ljudi i životinja, osobito u pogledu uporabe pročišćenih otpadnih voda na poljoprivrednom zemljištu namijenjenom za proizvodnju hrane.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Radi učinkovite zaštite okoliša i zdravlja ljudi, primarnu odgovornost za kvalitetu obnovljene vode trebali bi snositi operateri postrojenja za obnovu vode. Za potrebe usklađenosti s minimalnim zahtjevima i svim dodatnim uvjetima koje je utvrdilo nadležno tijelo operateri postrojenja za obnovu vode trebali bi pratiti kvalitetu obnovljene vode. Stoga je primjereno utvrditi minimalne zahtjeve za praćenje, koji se sastoje od učestalosti rutinskog praćenja te vremenskog rasporeda i ciljeva učinkovitosti za validacijsko praćenje. Određeni zahtjevi u pogledu rutinskog praćenja utvrđeni su u skladu s Direktivom 91/271/EEZ.

(10)  Radi učinkovite zaštite okoliša, zdravlja ljudi i kvalitete tla, primarnu odgovornost za kvalitetu obnovljene vode snose operateri pogona za obnovu vode i nadležna tijela. Kako bi korisnicima, a osobito poljoprivrednicima, jamčili kvalitetu vode u skladu s utvrđenim parametrima, operateri pogona za obnovu vode trebali bi pratiti kvalitetu obnovljene vode u skladu s minimalnim zahtjevima i s eventualnim dodatnim zahtjevima koje određuje nadležno tijelo. Stoga je primjereno utvrditi minimalne zahtjeve za praćenje, koji se sastoje od učestalosti rutinskog praćenja te vremenskog rasporeda i ciljeva učinkovitosti za validacijsko praćenje. Određeni zahtjevi u pogledu rutinskog praćenja utvrđeni su u skladu s Direktivom 91/271/EEZ.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Potrebno je osigurati sigurnu uporabu obnovljene vode, čime se potiče ponovna uporaba vode u Uniji i jača povjerenje javnosti u nju. Opskrbu obnovljenom vodom za određene namjene trebalo bi stoga dopustiti jedino na temelju dozvole koju izdaju nadležna tijela država članica. Kako bi se osigurali usklađen pristup na razini Unije, sljedivost i transparentnost, materijalna pravila za takvu dozvolu trebalo bi utvrditi na razini Unije. Međutim, pojedinosti o postupku izdavanja dozvola trebale bi odrediti države članice. Države članice trebale bi moći primjenjivati postojeće postupke izdavanja dozvola, koje bi trebalo prilagoditi kako bi se uzeli u obzir zahtjevi koji se uvode ovom Uredbom.

(11)  Potrebno je i važno osigurati gospodarsku pouzdanost i sigurnost preko sigurne i zaštićene uporabe obnovljene vode, čime se potiče razvoj ponovne uporabe vode u Uniji, a poljoprivrednici u EU-u potiču se na usvajanje te prakse i jača se povjerenje javnosti u nju. Opskrbu obnovljenom vodom za određene namjene trebalo bi stoga dopustiti jedino na temelju dozvole koju izdaju nadležna tijela država članica. Kako bi se osigurali usklađen pristup na razini Unije, sljedivost i transparentnost, materijalna pravila za takvu dozvolu trebalo bi utvrditi na razini Unije. Međutim, pojedinosti o postupku izdavanja dozvola trebale bi odrediti države članice, čija su nadležna tijela sama odgovorna za procjenu rizika povezanih s ponovnom uporabom vode. Države članice trebale bi moći primjenjivati postojeće postupke izdavanja dozvola, koje bi trebalo prilagoditi kako bi se uzeli u obzir zahtjevi koji se uvode ovom Uredbom.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11 a)  Ako je potrebna distribucija obnovljene vode, za svaku takvu distribuciju treba dobiti dozvolu. Ako su ispunjeni svi zahtjevi, nadležno tijelo u državi članici trebalo bi izdati dozvolu koja bi trebala sadržavati sve potrebne uvjete i mjere utvrđene u procjeni rizika za sigurnu distribuciju obnovljene vode krajnjem korisniku.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Uredbom (EZ) 852/2004 utvrđena su opća pravila za subjekte u poslovanju s hranom, a obuhvaćeni su proizvodnja, prerada, distribucija i stavljanje na tržište hrane namijenjene za prehranu ljudi. Uredbom se uređuje zdravstvena kvaliteta hrane, a jedno od njezinih glavnih načela jest da primarnu odgovornost za sigurnost hrane snosi subjekt u poslovanju s hranom, I za tu su Uredbu izrađene detaljne smjernice, a posebno je relevantna Obavijest Komisije o smjernicama za smanjenje mikrobioloških rizika u svježem voću i povrću tijekom primarne proizvodnje na temelju dobre higijene (2017/C 163/01). Ciljevi učinkovitosti za obnovljenu vodu utvrđeni u ovoj Uredbi ne sprečavaju subjekte u poslovanju s hranom da postignu kvalitetu vode potrebnu za ispunjenje zahtjeva iz Uredbe 852/2004 upotrebom, u kasnijoj fazi, nekoliko tehnika za pročišćavanje vode samostalno ili u kombinaciji s drugim tehnikama koje ne uključuju pročišćavanje.

(13)  Uredbom (EZ) 852/2004 utvrđena su opća pravila za subjekte u poslovanju s hranom, a obuhvaćeni su proizvodnja, prerada, distribucija i stavljanje na tržište hrane namijenjene za prehranu ljudi. Uredbom se uređuje zdravstvena kvaliteta hrane, a jedno od njezinih glavnih načela jest da primarnu odgovornost za sigurnost hrane snosi subjekt u poslovanju s hranom, I za tu su Uredbu izrađene detaljne smjernice, a posebno je relevantna Obavijest Komisije o smjernicama za smanjenje mikrobioloških rizika u svježem voću i povrću tijekom primarne proizvodnje na temelju dobre higijene (2017/C 163/01). Ciljevi učinkovitosti za obnovljenu vodu utvrđeni u ovoj Uredbi ne sprečavaju subjekte u poslovanju s hranom da postignu kvalitetu vode potrebnu za ispunjenje zahtjeva iz Uredbe 852/2004. Ne dovodeći u pitanje odgovornost poljoprivrednika za kvalitetu njihovih proizvoda, nadležnim tijelima trebalo bi povjeriti zadaću da procjenjuju rizike i opasnosti povezane s uporabom obnovljene vode.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se potaknulo povjerenje u ponovnu uporabu vode, javnosti bi trebalo pružati informacije. Stavljanje na raspolaganje informacija o ponovnoj uporabi vode trebalo bi omogućiti veću transparentnost i sljedivost, a moglo bi biti i od posebnog interesa za druga relevantna tijela na koja se odnosi konkretna ponovna uporaba vode.

(14)  Kako bi se ispunili ciljevi Unije u pogledu učinkovite upotrebe resursa, važno je i senzibilizirati potrošače o njihovoj odgovornosti. Prije svega, trebalo bi provesti reviziju praksi koje obuhvaćaju upotrebu prirodnih resursa kako bi se osigurale uštede. Kako bi se potaknulo povjerenje u ponovnu uporabu vode i osiguralo da će to potrošači prihvatiti kao održivu praksu, javnosti bi trebalo pružati informacije i osigurati sustav nagrađivanja i poticaja za korisnike. Stavljanje na raspolaganje informacija o ponovnoj uporabi vode trebalo bi omogućiti veću transparentnost i sljedivost, a moglo bi biti i od posebnog interesa za druga relevantna tijela na koja se odnosi konkretna ponovna uporaba vode.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  Potrebno je osigurati financijsku potporu za rješavanje pitanja „ukupnog troška” sustava proizvodnje, distribucije i sigurne uporabe obnovljene vode.

Obrazloženje

Ukupni trošak obuhvaća: izgradnju, rad i održavanje postrojenja za proizvodnju i/ili distribucijske mreže i praćenja kvalitete za potrebe upravljanja rizicima i dobivanja dozvole.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.b)  Potrebno je poboljšati kvalitetu i količinu praćenja, evaluacije i informacija, osobito u područjima gdje je okoliš ugrožen iznimno onečišćujućim industrijskim i poljoprivrednim aktivnostima te koja znatno kasne s izgradnjom sustava kanalizacije i postrojenja za sakupljanje i obnovu pročišćene vode, čime krše europsko zakonodavstvo.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se postojeći minimalni zahtjevi i ključne zadaće upravljanja rizicima prilagodili znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi, u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, trebalo delegirati ovlast za donošenje akata o izmjeni minimalnih zahtjeva i ključnih zadaća upravljanja rizicima. Osim toga, kako bi se osigurala visoka razina zaštite okoliša i zdravlja ljudi, Komisija bi trebala moći donositi delegirane akte kojima se utvrđuju tehničke specifikacije i time dopunjuju ključne zadaće upravljanja rizicima. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.37. Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje detaljnih pravila o formatu i predstavljanju informacija koje države članice trebaju pružati javnosti, o formatu i predstavljanju informacija o praćenju provedbe ove Uredbe koje trebaju pružati države članice te o formatu i predstavljanju informacija u pogledu pregleda na razini Unije koji sastavlja Europska agencija za okoliš.

(16)  Kako bi se postojeći minimalni zahtjevi i ključne zadaće upravljanja rizicima prilagodili znanstvenom i tehničkom napretku, Komisiji bi, u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, trebalo delegirati ovlast za donošenje akata o izmjeni minimalnih zahtjeva i ključnih zadaća upravljanja rizicima, a da se time ne dovedu u pitanje mogućnosti ponovne uporabe ispravno pročišćenih otpadnih voda. Osim toga, kako bi se osigurala visoka razina zaštite okoliša i zdravlja ljudi, Komisija bi trebala moći donositi delegirane akte kojima se utvrđuju tehničke specifikacije i time dopunjuju ključne zadaće upravljanja rizicima. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.37. Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje detaljnih pravila o formatu i predstavljanju informacija koje države članice trebaju pružati javnosti, o formatu i predstavljanju informacija o praćenju provedbe ove Uredbe koje trebaju pružati države članice te o formatu i predstavljanju informacija u pogledu pregleda na razini Unije koji sastavlja Europska agencija za okoliš.

_________________

_________________

37 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

37 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Nadležna tijela trebala bi provjeravati usklađenost obnovljene vode s uvjetima navedenima u dozvoli. U slučaju neusklađenosti trebali bi zahtijevati od operatera postrojenja za obnovu vode da poduzme potrebne mjere radi osiguravanja usklađenosti. Operateri postrojenja za obnovu vode trebali bi odmah obustaviti sve isporuke obnovljene vode ako neusklađenost uzrokuje znatan rizik za okoliš ili za zdravlje ljudi.

(18)  Kako bi se smanjili ti rizici, trebalo uspostaviti visoke standarde za upotrebu pročišćenih otpadnih voda na poljoprivrednom zemljištu za proizvodnju hrane. Nadležna tijela trebala bi provjeravati usklađenost obnovljene vode s uvjetima navedenima u dozvoli. U slučaju neusklađenosti trebali bi zahtijevati od operatera pogona za obnovu vode da poduzme potrebne mjere radi osiguravanja usklađenosti. Operateri pogona za obnovu vode trebali bi odmah obustaviti sve isporuke obnovljene vode ako neusklađenost uzrokuje znatan rizik za okoliš ili za zdravlje ljudi. Nadležna tijela trebala bi blisko surađivati s poljoprivrednicima kako bi se olakšala ponovna uporaba obnovljene vode.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  Kako bi se što više razvijala i promicala praksa ponovne uporabe ispravno pročišćenih otpadnih voda, Europska unija mora pružiti potporu istraživanju i razvoju u tom području u okviru programa Obzor Europa da bi se postigla znatna poboljšanja u pogledu pouzdanosti ispravno pročišćenih otpadnih voda i održivih metoda uporabe.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25b)  Ovom Uredbom želi se potaknuti održiva uporaba vode. Imajući u vidu taj cilj, Komisija bi trebala upotrebljavati programe Unije, među ostalim program LIFE, kako bi pružila potporu lokalnim inicijativama za ponovnu uporabu ispravno pročišćenih otpadnih voda.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svrha je ove Uredbe zajamčiti da je obnovljena voda sigurna za predviđenu uporabu, čime se osigurava visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša, na usklađen način u cijeloj Uniji rješava pitanje nestašice vode i pritiska na vodne resurse koji iz toga proizlazi, te pridonosi učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

2.  Svrha je ove Uredbe zajamčiti da je obnovljena voda sigurna za predviđenu uporabu, čime se osigurava maksimalna razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša, na usklađen način u cijeloj Uniji rješava pitanje nestašice vode i pritiska na vodne resurse koji iz toga proizlazi, te pridonosi učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Ovom Uredbom trebali bi se potaknuti korisnici koji troše velike količine vode, uključujući poljoprivrednike, da razviju održive prakse uporabe vode koje omogućuju njezinu uštedu.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Ovom Uredbom trebala bi se omogućiti primjena rješenja za uporabu vode radi rješavanja pitanja koja su povezana s klimatskim promjenama.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  „obnovljena voda” znači komunalne otpadne vode pročišćene u skladu sa zahtjevima utvrđenima Direktivom 91/271/EEZ i dodatno pročišćene u postrojenju za obnovu vode;

5.  „obnovljena voda” znači komunalne otpadne vode pročišćene u skladu sa zahtjevima utvrđenima Direktivom 91/271/EEZ i dodatno pročišćene u pogonu za obnovu vode;

 

(Izmjena termina „postrojenje za obnovu vode” u „pogon za obnovu vode” primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Obrazloženje

Potrebno je usklađivanje termina „postrojenje” i „pogon” sa zakonodavstvom EU-a u području zaštite okoliša. Pogon za obnovu vode mogao bi biti dio postrojenja za pročišćavanje vode i njime bi mogao upravljati različit operater.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  „postrojenje za obnovu vode” znači postrojenje za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ili drugo postrojenje u kojem se dodatno pročišćavaju komunalne otpadne vode koje ispunjuju zahtjeve utvrđene Direktivom 91/271/EEZ kako bi se proizvela voda koja je prikladna za uporabu navedenu u odjeljku 1. Priloga I. ovoj Uredbi;

6.  „pogon za obnovu vode” znači postrojenje za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ili drugi pogon u kojem se dodatno pročišćavaju komunalne otpadne vode koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene Direktivom 91/271/EEZ kako bi se proizvela obnovljena voda koja je prikladna za uporabu navedenu u odjeljku 1. Priloga I. ovoj Uredbi;

 

(Izmjena termina „postrojenje za obnovu vode” u „pogon za obnovu vode” primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Obrazloženje

Potrebno je usklađivanje termina „postrojenje” i „pogon” sa zakonodavstvom EU-a u području zaštite okoliša. Pogon za obnovu vode mogao bi biti dio postrojenja za pročišćavanje vode i njime bi mogao upravljati različit operater.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  „operater postrojenja za obnovu vode” znači fizička ili pravna osoba koja upravlja radom postrojenja za obnovu vode ili ga kontrolira;

7.  „operater pogona za obnovu vode” znači fizička ili pravna osoba koja upravlja radom pogona za obnovu vode ili ga kontrolira;

 

(Izmjena termina „postrojenje za obnovu vode” u „pogon za obnovu vode” primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Obrazloženje

Potrebno je usklađivanje termina „postrojenje” i „pogon” sa zakonodavstvom EU-a u području zaštite okoliša. Pogon za obnovu vode mogao bi biti dio postrojenja za pročišćavanje vode i njime bi mogao upravljati različit operater.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.a  „točka usklađenosti” znači izlaz iz pogona za obnovu vode;

Obrazloženje

Termin „točka usklađenosti” trebao bi biti definiran u odjeljku „Definicije” kako je već utvrđeno u članku 4.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11 b.  „mikroonečišćivač” znači nepoželjna tvar čija se vrlo niska koncentracija može otkriti u okolišu u skladu s Prilogom VIII. Direktivi 2000/60/EZ.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 11.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11 c.  „distributer obnovljene vode”: fizička ili pravna osoba odgovorna za distribuciju obnovljene vode ili kontrolu mreže;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze operatera postrojenja za obnovu vode u pogledu kvalitete vode

Obveze operatera pogona za obnovu vode u pogledu kvalitete vode

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Operateri postrojenja za obnovu vode osiguravaju da obnovljena voda namijenjena uporabi navedenoj u odjeljku 1. Priloga I. na izlazu iz postrojenja za obnovu vode (točka usklađenosti) ispunjuje sljedeće:

1.  Operateri pogona za obnovu vode osiguravaju da obnovljena voda namijenjena uporabi navedenoj u odjeljku 1. Priloga I. na točki usklađenosti ispunjava sljedeće:

Obrazloženje

Radi dosljednosti s predloženim definicijama.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sve dodatne uvjete koje je nadležno tijelo utvrdilo u odgovarajućoj dozvoli u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkama (b) i (c) u pogledu kvalitete vode.

(b)  sve utemeljene dodatne uvjete koje je nadležno tijelo utvrdilo u odgovarajućoj dozvoli u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkama (b) i (c) u pogledu kvalitete vode.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Radi osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima i uvjetima iz stavka 1. operater postrojenja za obnovu vode prati kvalitetu vode u skladu sa sljedećim:

2.  Radi osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima i uvjetima iz stavka 1. dotični operater pogona za obnovu vode prati kvalitetu vode u skladu sa sljedećim:

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Nakon točke usklađenosti, odgovornost za kvalitetu vode više ne snosi operater pogona za obnovu vode, već sljedeća stranka u lancu ponovne uporabe vode.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za potrebe proizvodnje i isporuke obnovljene vode operater postrojenja za obnovu vode upravlja rizicima uz savjetovanje sa sljedećim dionicima:

1.  Za potrebe proizvodnje i isporuke obnovljene vode operater pogona za obnovu vode upravlja rizicima uz savjetovanje sa sljedećim dionicima:

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  operaterom uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda koji isporučuje vodu postrojenju za obnovu vode, ili više takvih uređaja, ako se razlikuje od operatera predmetnog postrojenja za obnovu vode;

(a)  operaterom uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda koji isporučuje vodu pogonu za obnovu vode, ili više takvih uređaja, ako se razlikuje od operatera predmetnog pogona za obnovu vode;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  distributer obnovljene vode;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svakom drugom strankom za koju operater postrojenja za obnovu vode smatra da je relevantna.

(c)  svakom drugom strankom za koju operater pogona za obnovu vode smatra da je relevantna.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Operater postrojenja za obnovu vode izrađuje plan upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode na temelju ključnih zadaća upravljanja rizicima utvrđenih u Prilogu II. U planu upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode predlažu se dodatni zahtjevi, uz one utvrđene u Prilogu I., koji su potrebni za dodatno ublažavanje rizika te se, među ostalim, utvrđuju opasnosti, rizici i odgovarajuće preventivne mjere.

2.  Dotični operater pogona za obnovu vode izrađuje plan upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode na temelju ključnih zadaća upravljanja rizicima utvrđenih u Prilogu II. za koje je odgovoran.

 

U planu upravljanja rizicima za ponovnu uporabu vode predlažu se dodatni zahtjevi, uz one utvrđene u Prilogu I., koji su potrebni za dodatno ublažavanje rizika te se, među ostalim, utvrđuju opasnosti, rizici i odgovarajuće preventivne mjere.

 

Operater pogona za obnovu vode o tome obavješćuje krajnjeg korisnika čim se prikupi dovoljno informacija.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Ako je vrsta kulture koju treba navodnjavati namijenjena stavljanje na tržište na više načina i spada u različite razrede kvalitete pročišćene vode, operater pogona za obnovu vode mora poljoprivredniku isporučiti vodu čiji je razred kvalitete najviši među tim razredima kvalitete.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Nacionalna vodnogospodarska tijela zajedno s Komisijom organiziraju specijalizirano osposobljavanje i informativne sastanke za osoblje nacionalnih agencija koje će biti odgovorno za ocjenjivanje zahtjeva za izdavanje dozvola koje podnose operateri; druga mogućnost je da Komisija izradi informativne brošure i podijeli ih nacionalnim tijelima te eventualno oblikuje internetske sadržaje u vezi s pravilima i zahtjevima u pogledu minimalnih standarda za ponovnu uporabu vode.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Article 7 a

 

Distribucija obnovljene vode

 

1. Za distribuciju obnovljene vode namijenjene uporabi navedenoj u odjeljku 1. Priloga I. potrebna je dozvola.

 

2. Nadležno tijelo odlučuje o izdavanju dozvole u roku od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva.

 

3. Dozvola sadrži sve potrebne uvjete i mjere za sigurnu distribuciju obnovljene vode krajnjem korisniku, a koje su utvrđene u procjeni rizika provedenoj u skladu s člankom 6.

 

4. Dozvola se redovito preispituje, a najmanje svakih pet godina te se prema potrebi mijenja.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležno tijelo provjerava usklađenost obnovljene vode s uvjetima utvrđenima u dozvoli na točki usklađenosti. Provjera usklađenosti provodi se:

1.  Prije izdavanja dozvole nadležno tijelo provjerava usklađenost obnovljene vode s uvjetima utvrđenima u dozvoli na točki usklađenosti. Provjera usklađenosti provodi se:

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju neusklađenosti nadležno tijelo od operatera postrojenja za obnovu vode zahtijeva da odmah poduzme sve potrebne mjere kako bi ponovno uspostavio usklađenost.

2.  U slučaju neusklađenosti utvrđene nakon izdavanja dozvole, nadležno tijelo od operatera pogona za obnovu vode zahtijeva da zaustavi opskrbu obnovljenom vodom sve dok se ne poduzmu potrebne mjere kako bi se ponovno uspostavila usklađenost te obavještava distributere obnovljene vode i krajnje korisnike na koje bi to moglo utjecati.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako neusklađenost uzrokuje znatan rizik za okoliš ili za zdravlje ljudi, operater postrojenja za obnovu vode odmah obustavlja svaku daljnju isporuku obnovljene vode sve dok nadležno tijelo ne utvrdi da je usklađenost ponovno uspostavljena.

3.  Ako neusklađenost uzrokuje znatan rizik za okoliš ili za zdravlje ljudi, operater pogona za obnovu vode odmah obustavlja svaku daljnju isporuku obnovljene vode sve dok nadležno tijelo ne utvrdi da je usklađenost ponovno uspostavljena.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U slučaju incidenta koji utječe na usklađenost sa uvjetima dozvole, operater postrojenja za obnovu vode odmah o tome obavješćuje nadležno tijelo i krajnje korisnike na koji bi to moglo utjecati te nadležnom tijelu dostavlja informacije potrebne za procjenu učinaka tog incidenta.

4.  U slučaju incidenta koji utječe na usklađenost sa uvjetima dozvole, operater pogona za obnovu vode odmah o tome obavješćuje nadležno tijelo te sve distributere obnovljene vode i krajnje korisnike te nadležnom tijelu dostavlja informacije potrebne za procjenu učinaka tog incidenta.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  U skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004, kojom se utvrđuju opća pravila za subjekte u prehrambenom sektoru, i kojom su obuhvaćeni proizvodnja, prerada, distribucija i stavljanje na tržište hrane namijenjene za prehranu ljudi, nadležna tijela moraju korisnika obavijestiti o najvećem udjelu hranjivih tvari u isporučenim ispravno pročišćenim otpadnim vodama kako bi se poljoprivrednik mogao uvjeriti da poštuje udjele hranjivih tvari utvrđene pravilima EU-a.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Komisija svakih 10 godina, ili kad to situacija zahtijeva, na temelju studija provedenih u EU-u, a ne u trećim zemljama, provodi reviziju minimalnih standarda za kvalitetu obnovljene vode.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  prethodno provedenim ispitivanjima, osobito u pogledu uporabe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kao i efluenata dobivenih anaerobnom digestijom u poljoprivredi.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  sve većoj prisutnosti mikroonečišćivača i takozvanih „novih” tvari u ponovno upotrijebljenoj vodi.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od … [godinu dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Primjenjuje se od … [dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Obrazloženje

S obzirom na broj prilagodbi koje se od postojećih pogona zahtijevaju kako bi bili u skladu s Uredbom (poboljšanje postojeće opreme, promjena funkcioniranja i kontrola te prije svega provedba procjene rizika i uspostava plana upravljanja rizicima i dodjela odgovornosti) predloženo razdoblje od jedne godine trebalo bi produljiti na najmanje dvije godine kako bi se omogućila sukladnost.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opisati sustav ponovne uporabe vode, od trenutka kad otpadne vode uđu u uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda do trenutka uporabe, uključujući izvore otpadnih voda, faze pročišćavanja i tehnologije u postrojenju za obnovu vode, infrastrukturu za opskrbu i skladištenje, predviđenu uporabu, mjesto uporabe te količine obnovljene vode koja se isporučuju. Cilj je ove zadaće pružiti detaljan opis čitavog sustava ponovne uporabe vode.

1.  Opisati sustav ponovne uporabe vode, od trenutka kad otpadne vode uđu u uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda do trenutka uporabe, uključujući izvore otpadnih voda, faze pročišćavanja i tehnologije u pogonu za obnovu vode, infrastrukturu za opskrbu, distribuciju i skladištenje, predviđenu uporabu, mjesto uporabe te količine obnovljene vode koja se isporučuju. Cilj je ove zadaće pružiti detaljan opis čitavog sustava ponovne uporabe vode.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 4. – stavak 2. – točka b – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  potvrđivanje prirode opasnosti uključujući, prema potrebi, odnos između doze i odgovora;

i.  potvrđivanje prirode opasnosti uključujući, prema potrebi, odnos između doze i odgovora u suradnji s tijelima nadležnim za zdravlje;

Obrazloženje

Za odnose između doze i odgovora te za studije procjene rizika potrebne su određene vještine, znanje i podaci, a mogu ih omogućiti tijela nadležna za zdravlje u državama članicama.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 4. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  procjene rizika za zdravlje životinja.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 4. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  obveza da zaštićena područja namijenjena zahvaćanju vode za piće ispunjuju zahtjeve Direktive Vijeća 98/83/EZ40;

(b)  obveza da zaštićena područja namijenjena zahvaćanju vode za piće ispunjavaju zahtjeve Direktive Vijeća 98/83/EZ40, među ostalim u vezi s hormonima, lijekovima i mikroplastikom;

__________________

__________________

40 Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998., str. 32.).

40 Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998., str. 32.).

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 4. – stavak 3. – točka ma (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(m a)  zahtjevi za sprečavanje onečišćenja ili učinaka na zdravlje prouzročenih endokrinim disruptorima kako je navedeno u Uredbi 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća 1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pesticide;

(b)  pesticide, uključujući endokrine disruptore;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 5. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  farmaceutske proizvode;

(d)  farmaceutske proizvode i hormone;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 5. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ostale tvari koje izazivaju novu zabrinutost;

(e)  ostale tvari koje izazivaju novu zabrinutost, kao što je mikroplastika;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

prilog II. – točka 6. – tablica 1. – redak 2. – stupac 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svinje se ne smije izlagati krmnom bilju koje je navodnjavano obnovljenom vodom ako nema dovoljno podataka koji upućuju na to da se u konkretnom slučaju može upravljati rizicima.

Životinje koje se koriste za proizvodnju hrane ne smije se izlagati krmnom bilju koje je navodnjavano obnovljenom vodom ako nema dovoljno podataka koji upućuju na to da se u konkretnom slučaju može upravljati rizicima.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

prilog II. – točka 6. – tablica 1. – redak 3. – stupac 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– Ne dovoditi krave u laktaciji na pašnjak dok se pašnjak ne osuši.

– Ne dovoditi krave u laktaciji na pašnjak pet dana nakon zadnjeg navodnjavanja.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Preporučuje se da operater postrojenja za obnovu vode uspostavi i održava sustav upravljanja kvalitetom certificiran u skladu s normom ISO 9001 ili jednakovrijednom normom.

Preporučuje se da operater pogona za obnovu vode uspostavi i održava sustav upravljanja kvalitetom certificiran u skladu s normom ISO 9001 ili jednakovrijednom normom.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode

Referentni dokumenti

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

2.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Marijana Petir

4.7.2018

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

28

+

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

IPCC, 2014.: Klimatske promjene 2014.: Peto izvješće o procjeni Međuvladinog panela o klimatskim promjenama [glavni tim za pisanje, R.K. Pachauri i L. A. Meyer (urednici)]. IPCC, Ženeva, Švicarska

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf

(2)

COM(2015) 614

(3)

Direktiva 2000/60/EZ, SL 327, 22.12.2000., str. 1.

(4)

Smjernice Svjetske zdravstvene organizacije za sigurnu upotrebu otpadnih voda, izlučevina i sivih voda u poljoprivredi (WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Ecreta and Greywater in Agriculture (WHO, 2006a))


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode

Referentni dokumenti

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Datum podnošenja EP-u

28.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

2.7.2018

ITRE

2.7.2018

REGI

2.7.2018

AGRI

2.7.2018

 

PECH

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

REGI

20.6.2018

PECH

20.6.2018

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Simona Bonafè

29.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

25.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Olle Ludvigsson

Datum podnošenja

29.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

53

+

ALDE :

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh

GUE/NGL :

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D:

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

1

-

ECR:

Arne Gericke

4

0

ECR:

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti