Procedūra : 2018/0169(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0044/2019

Pateikti tekstai :

A8-0044/2019

Debatai :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Balsavimas :

PV 12/02/2019 - 9.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0071

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 443kWORD 147k
29.1.2019
PE 628.362v02-00 A8-0044/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Simona Bonafè

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0337),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0220/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 6 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8-0044/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  vandens išteklių poreikis Sąjungoje nuolat auga, todėl vandens ima stigti ir blogėja jo kokybė. dėl miestų plėtros ir žemės ūkio veiklos smarkiai sumažėjusį gėlo vandens prieinamumą dar labiau pablogina klimato kaita ir sausros;

(1)  vandens išteklių poreikis Sąjungoje nuolat auga, todėl vandens ima stigti ir blogėja jo kokybė. Dėl miestų plėtros ir žemės ūkio veiklos smarkiai sumažėjusį gėlo vandens prieinamumą dar labiau pablogina klimato kaita, nenuspėjamos oro sąlygos ir sausros;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  plačiau naudodama išvalytą nuotekų vandenį Sąjunga galėtų geriau spręsti vis didėjančio vandens trūkumo problemą. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/60/EB15 pakartotinis vandens naudojimas minimas kaip viena iš papildomų priemonių, kurią valstybės narės gali nuspręsti taikyti, kad įgyvendintų direktyvos tikslus pasiekti kokybiškai ir kiekybiškai gerą paviršinio ir požeminio vandens būklę. Tarybos direktyva 91/271/EEB16 reikalaujama, kad išvalytos nuotekos, jei tik galima, būtų naudojamos pakartotinai;

(2)  plačiau naudodama išvalytą nuotekų vandenį, ribodama vandens iš vandens telkinių ir požeminio vandens paėmimą, mažindama išvalytų nuotekų išleidimo į vandens telkinius poveikį ir skatindama taupyti vandenį pasitelkiant daugkartinį miesto nuotekų naudojimą, ir drauge užtikrindama aukštą aplinkos apsaugos lygį Sąjunga galėtų geriau spręsti vis didėjančio vandens trūkumo problemą. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/60/EB15 pakartotinis vandens naudojimas, drauge su efektyvaus vandens naudojimo technologijų taikymu pramonėje ir vandenį taupančiais drėkinimo metodais, minimas kaip viena iš papildomų priemonių, kurią valstybės narės gali nuspręsti taikyti, kad įgyvendintų direktyvos tikslus pasiekti kokybiškai ir kiekybiškai gerą paviršinio ir požeminio vandens būklę. Tarybos direktyva 91/271/EEB16 reikalaujama, kad išvalytos nuotekos, jei tik galima, būtų naudojamos pakartotinai;

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

16 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL L 135, 1991 5 30, p. 40).

16 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL L 135, 1991 5 30, p. 40).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  daugelyje vietovių specifinė problema yra išvalytų nuotekų paskirstymo infrastruktūros amžius ir prasta būklė, dėl to prarandama labai daug išvalytų nuotekų ir susijusių į tokį valymą investuotų išteklių; todėl pirmenybė turėtų būti teikiama tokių vamzdynų atnaujinimui;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos vandens išteklių išsaugojimo metmenys“17 pakartotinis vandens naudojimas drėkinimo ar pramonės reikmėms nurodytas kaip alternatyvi vandens tiekimo galimybė, į kurią Sąjunga turėtų atkreipti dėmesį;

(3)  Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos vandens išteklių išsaugojimo metmenys“17 pabrėžiamas poreikis parengti priemonę, kuria Sąjungos lygmeniu būtų reguliuojami pakartotinio vandens naudojimo standartai, kad būtų pašalintos kliūtys plačiai naudoti tokią alternatyvią vandens tiekimo galimybę, būtent tokią, kuri padėtų sumažinti vandens trūkumą ir tiekimo sistemų pažeidžiamumą;

___________________

___________________

17 COM(2012) 673.

17 COM(2012) 673.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Vandens trūkumo ir sausrų problemos Europos Sąjungoje sprendimas“18 nustatyta priemonių, kurias valstybės narės turėtų apsvarstyti valdydamos vandens trūkumą ir sausras, hierarchija. Jame nustatoma, kad regionuose, kuriuose visos prevencinės priemonės buvo įgyvendintos laikantis vandens hierarchijos ir kuriuose vandens poreikis vis dar viršija turimus išteklius, tam tikromis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į sąnaudų ir naudos aspektą, galima numatyti papildomos vandentiekio infrastruktūros naudojimą didelių sausrų padariniams šalinti;

(4)  Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Vandens trūkumo ir sausrų problemos Europos Sąjungoje sprendimas“18 nustatyta priemonių, kurias valstybės narės turėtų apsvarstyti valdydamos vandens trūkumą ir sausras, hierarchija. Tuo pačiu tikslu būtų naudinga Direktyvoje 2000/60/EBa nustatyti privalomą patikimo vandens išteklių valdymo hierarchiją. Jame nustatoma, kad regionuose, kuriuose visos prevencinės priemonės buvo įgyvendintos laikantis vandens hierarchijos ir kuriuose vandens poreikis vis dar viršija turimus išteklius, tam tikromis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į sąnaudų ir naudos aspektą, galima numatyti papildomos vandentiekio infrastruktūros naudojimą didelių sausrų padariniams šalinti;

___________________

___________________

18 COM(2007) 414.

18 COM(2007) 414.

 

 

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  2008 m. spalio 9 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl vandens trūkumo ir sausrų problemos Europos Sąjungoje sprendimo1a primenama, kad tvarkant vandens išteklius pirmenybė turėtų būti teikiama į paklausą orientuotam požiūriui, ir laikomasi nuomonės, kad tvarkydama vandens išteklius ES turėtų laikytis visa apimančios strategijos, pagal kurią būtų derinamos paklausos valdymo, esamų vandens ciklo išteklių optimizavimo ir naujų išteklių kūrimo priemonės, o rengiant šį požiūrį reikia atsižvelgti į aplinkos, socialinius ir ekonominius aspektus;

 

___________________

 

1a OL L 9 E, 2010 1 15, p. 33.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  savo Žiedinės ekonomikos veiksmų plane19 Komisija įsipareigojo imtis veiksmų, kad būtų skatinamas pakartotinis išvalytų nuotekų naudojimas, įskaitant pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl minimaliųjų pakartotinio vandens naudojimo reikalavimų rengimą;

(5)  savo Žiedinės ekonomikos veiksmų plane19 Komisija įsipareigojo imtis veiksmų, kad būtų skatinamas pakartotinis išvalytų nuotekų naudojimas, įskaitant pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl minimaliųjų pakartotinio vandens naudojimo reikalavimų rengimą. Komisija turėtų atnaujinti savo veiksmų planą ir toliau laikyti vandens išteklius prioritetine veiksmų sritimi;

___________________

___________________

19 COM(2015) 614.

19 COM(2015) 614.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  manoma, kad pakartotinis tinkamai išvalytų nuotekų, pavyzdžiui, miesto nuotekų valymo įrenginiuose arba pramoniniuose įrenginiuose, naudojimas daro mažesnį poveikį aplinkai negu kiti alternatyvūs vandens tiekimo būdai, kaip antai vandens perdavimas ar gėlinimas, tačiau toks pakartotinis naudojimas Sąjungoje taikomas ribotai. Taip iš dalies yra dėl to, kad nėra bendrų Sąjungos aplinkos ir sveikatos apsaugos standartų ir, kiek tai susiję su žemės ūkio produktais, dėl kliūčių laisvam tokių produktų, laistytų regeneruotu vandeniu, judėjimui;

(6)  manoma, kad pakartotinis tinkamai išvalytų nuotekų, pavyzdžiui, miesto nuotekų valymo įrenginiuose, naudojimas daro mažesnį poveikį aplinkai negu kiti alternatyvūs vandens tiekimo būdai, kaip antai vandens perdavimas ar gėlinimas. Tačiau toks pakartotinis naudojimas, dėl kurio galėtų sumažėti vandens švaistymas ir būtų sutaupoma vandens, Sąjungoje taikomas ribotai. Taip iš dalies yra dėl didelių pakartotinio nuotekų naudojimo sistemos sąnaudų ir dėl to, kad nėra bendrų Sąjungos aplinkos ir sveikatos apsaugos standartų ir, kiek tai susiję su žemės ūkio produktais, dėl galimos rizikos sveikatai ir aplinkai ir galimų kliūčių laisvam tokių produktų, laistytų regeneruotu vandeniu, judėjimui. Be to, reikėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikrose valstybėse narėse drėkinimo infrastruktūra yra nepakankama arba jos visai nėra.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  pakartotinis vandens naudojimas galėtų padėti panaudoti maistines medžiagas, esančias išvalytose nuotekose, o regeneruoto vandens panaudojimas drėkinimo tikslais žemės ir miškų ūkyje galėtų būti maistinių medžiagų, kaip antai azoto, fosforo ir kalio, grąžinimo į gamtos biogeocheminius ciklus būdas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  pagal šį reglamentą tinkamai išvalyto regeneruoto vandens pakartotinis naudojimas drėkinimo reikmėms turėtų būti vykdomas tausojant aplinką. Todėl dėl pakartotinio naudojimo neturėtų būti išmetamas didesnis azoto ir fosforo kiekis, nes pernelyg didelis šių maistinių medžiagų kiekis sukelia dirvožemio ir paviršinių bei požeminių vandens telkinių eutrofikaciją ir taip kenkia ekosistemoms, ir prisideda prie biologinės įvairovės mažėjimo;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c)  jei norima užtikrinti veiksmingą pakartotinį miesto nuotekų išteklių naudojimą, reikia pripažinti, kad ne visų rūšių regeneruotas vanduo gali būti naudojamas visiems kultūriniams augalams. Todėl ūkininkai turi būti mokomi, kaip optimaliai kultūriniams augalams naudoti įvairių rūšių regeneruotą vandenį taip, kad naudojamo vandens kokybė nesukeltų rizikos visuomenės sveikatai;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  su maisto higiena susijusius sveikatos apsaugos standartus, taikomus regeneruotu vandeniu laistomiems žemės ūkio produktams, galima pasiekti tik jeigu valstybėse narėse regeneruoto vandens, skirto drėkinimo reikmėms žemės ūkyje, kokybės reikalavimai nebus labai skirtingi. Reikalavimų suvienodinimas taip pat prisidės prie veiksmingo tokių produktų vidaus rinkos veikimo. Todėl tikslinga užtikrinti minimalų suderinimą nustatant minimaliuosius vandens kokybės ir stebėsenos reikalavimus. Tie minimalūs reikalavimai turėtų apimti minimaliuosius regeneruoto vandens parametrus ir kitus griežtesnius arba papildomus kokybės reikalavimus, kuriuos, jei reikia, kartu su bet kokiomis susijusiomis prevencinėmis priemonėmis nustato kompetentingos institucijos. Siekiant nustatyti griežtesnius arba papildomus vandens kokybės reikalavimus, vandens regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai turėtų vykdyti pagrindines rizikos valdymo užduotis. Parametrai pagrįsti Komisijos Jungtinio tyrimų centro technine ataskaita ir atspindi tarptautinius pakartotinio vandens naudojimo standartus;

(7)  lygiaverčius su maisto higiena susijusius sveikatos apsaugos standartus, taikomus regeneruotu vandeniu laistomiems žemės ūkio produktams, galima pasiekti tik jeigu valstybėse narėse regeneruoto vandens, skirto drėkinimo reikmėms žemės ūkyje, kokybės reikalavimai nebus labai skirtingi. Reikalavimų suvienodinimas taip pat prisidės prie veiksmingo tokių produktų vidaus rinkos veikimo. Todėl tikslinga užtikrinti minimalų suderinimą nustatant minimaliuosius vandens kokybės ir stebėsenos dažnumo reikalavimus ir pagrindines rizikos valdymo užduotis. Tie minimalūs reikalavimai turėtų apimti minimaliuosius regeneruoto vandens parametrus ir kitus griežtesnius arba papildomus kokybės reikalavimus, kuriuos, jei reikia, kartu su bet kokiomis susijusiomis prevencinėmis priemonėmis nustato kompetentingos institucijos. Regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojas, bendradarbiaudamas su atitinkamais susijusiais subjektais, turėtų parengti pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo planą ir jam turėtų būti leidžiama nustatyti griežtesnius arba papildomus regeneruoto vandens kokybės reikalavimus. Regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojas, bendradarbiaudamas bent su regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytoju ir regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytoju, turėtų vykdyti pagrindines rizikos valdymo užduotis. Pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo planas turėtų būti nuolat atnaujinamas ir rengiamas laikantis tarptautiniu mastu pripažintų standartizuotų procedūrų. Parametrai pagrįsti Komisijos Jungtinio tyrimų centro technine ataskaita ir atspindi tarptautinius pakartotinio vandens naudojimo standartus; Komisijos Jungtinis tyrimų centras turėtų nustatyti parametrus ir sukurti matavimo metodus, pagal kuriuos regeneruotame vandenyje būtų galima aptikti mikroplastiką ir vaistų likučius;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  mikroplastikas gali būti rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai šaltinis. Dėl šios priežasties, atlikdama išsamų mikroplastiko šaltinių, pasiskirstymo, tolesnio likimo ir poveikio valant nuotekas tyrimus, Komisija turėtų parengti metodiką, pagal kurią būtų matuojamas mikroplastiko kiekis miesto nuotekose, išvalytose pagal Direktyvą 91/271/EEB ir regeneruotose pagal šį reglamentą;

Pagrindimas

Čia taip pat verta paminėti prašymą, kurį Parlamentas pateikė Komisijai, kai buvo rengiama nauja Direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės redakcija, atsižvelgiant į Parlamento poziciją, išdėstytą 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliucijoje dėl Europinės plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos (žr. ypač 46 dalį).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  nepakankamai švaraus nuotekų vandens naudojimas viešosioms paslaugoms teikti (kaip antai gatvėms plauti ar parkams ir golfo aikštynams drėkinti) gali pakenkti sveikatai. Todėl Komisija, siekdama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą ir požeminio bei paviršinio vandens kokybę, turėtų nustatyti minimaliuosius pakartotinio vandens naudojimo teikiant viešąsias paslaugas reikalavimus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  siekiant užtikrinti saugų vandens naudojimą ir apsaugoti aplinką bei visuomenės sveikatą, reikalavimuose, susijusiuose su vandens, naudojamo drėkinimui, kokybe, turėtų būti atsižvelgta į mokslo pažangą, ypač į mikroteršalų ir naujai atsirandančių medžiagų kontrolę;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

7 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7d)  nustatant vandens kokybės reikalavimus turės būti atsižvelgta į anksčiau atliktus bandymus, visų pirma susijusius su nuotekų dumblo ir biodujų gamybos ištakių naudojimu žemės ūkyje;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  minimaliųjų pakartotinio vandens naudojimo reikalavimų laikymasis turėtų padėti įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytus darnaus vystymosi tikslus, visų pirma 6-ąjį tikslą – visiems užtikrinti tvarią vandentvarką ir galimybę gauti vandens bei sanitarines paslaugas, taip pat smarkiai padidinti vandens regeneravimą ir saugų pakartotinį naudojimą visame pasaulyje. Be to, šiuo reglamentu siekiama užtikrinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 37 straipsnio dėl aplinkos apsaugos taikymą;

(8)  minimaliųjų pakartotinio vandens naudojimo reikalavimų laikymasis turėtų derėti su Sąjungos vandens politika ir padėti įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytus darnaus vystymosi tikslus, visų pirma 6-ąjį tikslą – visiems užtikrinti tvarią vandentvarką ir galimybę gauti vandens bei sanitarines paslaugas, taip pat smarkiai padidinti vandens regeneravimą ir saugų pakartotinį vandens naudojimą visame pasaulyje, kad būtų prisidėta siekiant 12-ojo Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo – tausaus vartojimo ir gamybos. Be to, šiuo reglamentu siekiama užtikrinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 37 straipsnio dėl aplinkos apsaugos taikymą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  žmonėms vartoti skirto vandens kokybės reikalavimai nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) .../...1a. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad geriamojo vandens ištekliai nebūtų užteršti regeneruotu vandeniu, siekiant išvengti geriamojo vandens kokybės blogėjimo;

 

_______________________

 

1a  Direktyva (ES) .../... dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OL L ..., ..., p. ...).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  tam tikrais atvejais regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojai toliau transportuoja ir saugo regeneruotą vandenį už vandens išleidimo iš regeneravimo įrenginio vietos prieš patiekdami šį vandenį kitiems subjektams grandinėje, pvz., regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytojui, regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytojui arba galutiniam naudotojui. Būtina nustatyti atitikties vietą, kad būtų paaiškinta, kur baigiasi veiklos vykdytojo atsakomybė ir kur prasideda kito grandinės subjekto atsakomybė.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  rizikos valdymas turėtų apimti rizikos nustatymą ir aktyvų valdymą, taip pat konkrečioms reikmėms tinkamos kokybės regeneruoto vandens gamybos sąvoką. Rizikos vertinimas turėtų būti pagrįstas pagrindinėmis rizikos valdymo užduotimis ir jį atliekant turėtų būti nustatomi papildomi vandens kokybės reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti aplinkos ir žmonių bei gyvūnų sveikatą;

(9)  rizikos valdymas turėtų apimti rizikos nustatymą ir aktyvų valdymą, taip pat konkrečioms reikmėms tinkamos kokybės regeneruoto vandens gamybos, paskirstymo, saugojimo ir naudojimo sąvoką. Rizikos vertinimas turėtų būti pagrįstas pagrindinėmis rizikos valdymo užduotimis ir, be kita ko, visapusišku atsargumo principo taikymu ir jį atliekant turėtų būti nustatomi papildomi vandens kokybės reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti aplinkos ir žmonių bei gyvūnų sveikatą; Rizikos valdymas turėtų būti bendra pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane dalyvaujančių subjektų atsakomybė. Pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane turėtų būti aiškiai apibrėžti dalyvaujančių subjektų vaidmenys ir atsakomybė. Kompetentinga institucija, išduodama leidimą, turėtų turėti galimybę reikalauti, kad atitinkami subjektai, dalyvaujantys pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane, imtųsi tolesnių rizikos valdymo priemonių;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  skirtingų šalių, dalyvaujančių vandens regeneravimo procese, bendradarbiavimas ir sąveika turėtų būti būtina sąlyga, kad būtų galima nustatyti regeneravimo būdus pagal konkrečioms naudojimo paskirtims taikomus reikalavimus ir planuoti regeneruoto vandens pasiūlą, atsižvelgiant į galutinių naudotojų paklausą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekdami veiksmingai apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai pirmiausia turėtų būti atsakingi už regeneruoto vandens kokybę. Siekdami laikytis minimaliųjų reikalavimų ir visų kompetentingų institucijų nustatytų papildomų sąlygų, regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai turėtų stebėti regeneruoto vandens kokybę. Todėl tikslinga nustatyti minimalius stebėsenos reikalavimus, apimančius įprastinės stebėsenos dažnumą ir patvirtinamosios stebėsenos laiką ir tikslinius rodiklius. Tam tikri įprastinei stebėsenai taikomi reikalavimai nustatyti pagal Direktyvą 91/271/EEB;

(10)  siekdami veiksmingai apsaugoti aplinką, įskaitant dirvožemio kokybę, ir žmonių sveikatą, regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai pirmiausia turėtų būti atsakingi už regeneruoto vandens kokybę atitikties vietoje. Siekdami laikytis minimaliųjų reikalavimų ir visų kompetentingų institucijų nustatytų papildomų sąlygų, regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai turėtų stebėti regeneruoto vandens kokybę, laikydamiesi minimaliųjų reikalavimų ir visų kompetentingų institucijų nustatytų papildomų sąlygų. Todėl tikslinga nustatyti minimalius stebėsenos reikalavimus, apimančius įprastinės stebėsenos dažnumą ir patvirtinamosios stebėsenos laiką ir tikslinius rodiklius. Tam tikri įprastinei stebėsenai taikomi reikalavimai nustatyti pagal Direktyvą 91/271/EEB;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  būtina užtikrinti saugų regeneruoto vandens naudojimą, taip skatinant pakartotinį vandens naudojimą visoje Sąjungoje ir didinant visuomenės pasitikėjimą juo. Todėl regeneruoto vandens tiekimas konkrečioms reikmėms turėtų būti leidžiamas tik turint valstybių narių kompetentingų institucijų suteiktą leidimą. Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti suderintą požiūrį, atsekamumą ir skaidrumą, turėtų būti nustatytos esminės taisyklės Sąjungos lygmeniu. Tačiau leidimų suteikimo procedūrų konkrečias sąlygas turėtų nustatyti valstybės narės. Valstybės narės turėtų turėti galimybę taikyti galiojančias leidimų suteikimo procedūras, kurios turėtų būti pritaikytos atsižvelgiant į šiuo reglamentu nustatytus reikalavimus;

(11)  būtina užtikrinti saugų regeneruoto vandens tiekimą, saugojimą ir naudojimą, taip skatinant vystyti pakartotinį vandens naudojimą visoje Sąjungoje, visų pirma skatinant Sąjungos ūkininkus taikyti šią praktiką, ir didinant visuomenės pasitikėjimą juo. Išvalytų nuotekų, neatsižvelgiant į jų naudojimo būdus, kiekis, pobūdis, valymo būdai ir savybės turėtų būti tokie, kad jas tvarkant, naudojant ir saugant, įskaitant drėkinimą purkštuvais, lašelinį drėkinimą (su saugojimu ar be jo), nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai kenkiama žmonių arba gyvūnų sveikatai ar dirvožemio kokybei arba vandens aplinkai trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais. Todėl regeneruoto vandens tiekimas ir saugojimas konkrečioms reikmėms turėtų būti leidžiamas tik turint valstybių narių kompetentingų institucijų suteiktą leidimą. Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti suderintą požiūrį, atsekamumą ir skaidrumą, turėtų būti nustatytos esminės taisyklės Sąjungos lygmeniu. Tačiau leidimų suteikimo procedūrų konkrečias sąlygas turėtų nustatyti valstybės narės, kurių kompetentingos institucijos pačios atsako už rizikos, susijusios su pakartotiniu vandens naudojimu, vertinimą. Valstybės narės turėtų turėti galimybę taikyti galiojančias leidimų suteikimo procedūras, kurios turėtų būti pritaikytos atsižvelgiant į šiuo reglamentu nustatytus reikalavimus;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  regeneruoto vandens tiekimas ir saugojimas, taip pat jo naudojimas galutinių naudotojų reikmėms yra neatskiriama pakartotinio vandens naudojimo sistemos dalis. Vykdant regeneruoto vandens tiekimą ir saugojimą jame gali įvykti pokyčių, kurie gali turėti neigiamą poveikį jo cheminėms ir biologinėms savybėms. Regeneruotas vanduo turėtų būti tinkamai naudojamas, atsižvelgiant į regeneruoto vandens klases, kultūrinių augalų savybes ir drėkinimo metodus. Vykdant pagrindines rizikos valdymo užduotis reikėtų atsižvelgti į galimą neigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai, susijusį su regeneruoto vandens tiekimu, saugojimu ir numatytu naudojimu. Šiuo atžvilgiu Komisija turėtų parengti rekomendacinius dokumentus, kad padėtų kompetentingoms institucijoms vykdyti regeneruoto vandens tiekimo, saugojimo ir naudojimo kontrolę ir stebėseną;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11 b)  jeigu reikalingas regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytojas ir regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytojas, kiekvienam tokiam veiklos vykdytojui turėtų būti taikomas reikalavimas gauti leidimą. Jei tenkinami visi leidimo suteikimo reikalavimai, valstybės narės kompetentinga institucija turėtų suteikti leidimą, kuriame turėtų būti nurodytos visos rizikos vertinime nustatytos sąlygos ir priemonės, būtinos saugiam regeneruoto vandens paskirstymui ir saugojimui galutiniam vartotojui;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  šio reglamento nuostatomis papildomi kitų Sąjungos teisės aktų reikalavimai, visų pirma susiję su galimu pavojumi sveikatai ir aplinkai. Siekdami užtikrinti holistinį požiūrį sprendžiant galimo pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai problemą, regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai ir kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į reikalavimus, nustatytus atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, visų pirma Tarybos direktyvose 86/278/EEB, 91/676/EEB20 ir 98/83/EB21, direktyvose 91/271/EEB ir 2000/60/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 178/200222, (EB) Nr. 852/200423, (EB) Nr. 183/200524, (EB) Nr. 396/200525 ir (EB) Nr. 1069/200926, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2006/7/EB27, 2006/118/EB28, 2008/105/EB29 ir 2011/92/ES30, Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 2073/200531, (EB) Nr. 1881/200632 ir (EB) Nr. 142/201133;

(12)  šio reglamento nuostatomis papildomi kitų Sąjungos teisės aktų reikalavimai, visų pirma susiję su galimu pavojumi sveikatai ir aplinkai. Siekdamos užtikrinti holistinį požiūrį sprendžiant ne tik galimo pavojaus aplinkos apsaugai, bet ir, kai taikoma, pavojaus žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai problemą, kompetentingos institucijos turėtų laikytis reikalavimų, nustatytų atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, visų pirma Tarybos direktyvose 86/278/EEB, 91/676/EEB20 ir 98/83/EB21, direktyvose 91/271/EEB ir 2000/60/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 178/200222, (EB) Nr. 852/200423, (EB) Nr. 183/200524, (EB) Nr. 396/200525 ir (EB) Nr. 1069/200926, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2006/7/EB27, 2006/118/EB28, 2008/105/EB29 ir 2011/92/ES30, Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 2073/200531, (EB) Nr. 1881/200632 ir (EB) Nr. 142/201133;

__________________

__________________

20 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1–8).

20 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1–8).

21 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OL L 330, 1998 12 5, p. 32).

21 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OL L 330, 1998 12 5, p. 32).

22 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1);

22 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1);

23 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1).

23 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1).

24 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus (OL L 35, 2005 2 8, p. 1).

24 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus (OL L 35, 2005 2 8, p. 1).

25 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).

25 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).

26 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).

26 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).

27 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo ir pakeičianti Direktyvą 76/160/EEB (OL L 64, 2006 3 4, p. 37).

27 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo ir pakeičianti Direktyvą 76/160/EEB (OL L 64, 2006 3 4, p. 37).

28 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (OL L 372, 2006 12 27, p. 19).

28 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (OL L 372, 2006 12 27, p. 19).

29 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičianti ir panaikinanti Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB (OL L 348, 2008 12 24, p. 84).

29 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičianti ir panaikinanti Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB (OL L 348, 2008 12 24, p. 84).

30 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

30 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

31 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL L 338, 2005 12 22, p. 1).

31 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL L 338, 2005 12 22, p. 1).

32 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

32 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

33 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL L 54, 2011 2 26, p. 1).

33 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL L 54, 2011 2 26, p. 1).

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  šio reglamento tikslais turėtų būti įmanoma miesto nuotekų valymo ir regeneravimo veiklą vykdyti vienoje fizinėje vietoje, naudojant tą patį įrenginį ar kelis atskirus įrenginius. Be to, tas pats subjektas turėtų galėti vykdyti ir valymo įrenginių, ir regeneravimo įrenginių veiklą;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  siekiant labiau skatinti pakartotinio vandens naudojimo veiklą, nurodant konkrečias naudojimo paskirtis pagal šį reglamentą neturėtų būti užkertamas kelias valstybių narių galimybei naudoti regeneruotą vandenį kitiems tikslams, įskaitant pakartotinį naudojimą pramoniniais, pramoginiais ir aplinkosauginiais tikslais, jeigu valstybės narės užtikrina, kad laikomasi prievolės užtikrinti aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant skatinti pasitikėjimą pakartotiniu vandens naudojimu, visuomenei turėtų būti teikiama informacija. Informacijos apie pakartotinį vandens naudojimą teikimas turėtų suteikti galimybę užtikrinti didesnį skaidrumą ir atsekamumą ir taip pat galėtų būti labai svarbus atitinkamoms institucijoms, kurioms tam tikras pakartotinis vandens naudojimas daro poveikį;

(14)  siekiant skatinti pasitikėjimą pakartotiniu vandens naudojimu, visuomenei turėtų būti teikiama informacija. Aiškios ir išsamios naujausios informacijos apie pakartotinį vandens naudojimą teikimas turėtų suteikti galimybę užtikrinti didesnį skaidrumą ir atsekamumą ir taip pat galėtų būti labai svarbus atitinkamoms institucijoms, kurioms tam tikras pakartotinis vandens naudojimas daro poveikį. Siekdamos skatinti pakartotinį vandens naudojimą, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų rengiamos konkrečios ir skirtingiems subjektams pritaikytos informuotumo didinimo kampanijos, kad šie subjektai žinotų apie miestų vandens ciklą, būtinybę pakartotinai naudoti vandenį ir pakartotinio vandens naudojimo teikiamą naudą, ir taip skatinti suinteresuotuosius subjektus pritarti pakartotinio vandens naudojimo praktikai ir ją taikyti;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  įgyvendinant ir palaikant prevencines priemones svarbiausias yra drėkinimą žemės ūkio reikmėms vykdančių galutinių naudotojų švietimas ir mokymas. Galutiniai naudotojai turėtų būti išsamiai informuoti apie tinkamą regeneruoto vandens naudojimą, nes jie yra ypač pažeidžiami. Turėtų būti įgyvendinamos įvairios prevencinės žmonių apsaugos nuo poveikio priemonės, pvz, naudojamos asmeninės apsaugos priemonės, plaunamos rankos ir užtikrinama asmeninė higiena. Vykdant pagrindines rizikos valdymo užduotis taip pat turi būti stebima, ar tokios priemonės įgyvendinamos tinkamai;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant priderinti galiojančius minimaliuosius reikalavimus ir pagrindines rizikos valdymo užduotis prie mokslo ir technikos pažangos, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus siekiant iš dalies pakeisti minimaliuosius reikalavimus ir pagrindines rizikos valdymo užduotis. Be to, siekiant užtikrinti aukštą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygį, Komisija taip pat turėtų turėti galimybę priimti deleguotuosius aktus, kuriais, nustatant technines specifikacijas, būtų papildytos pagrindinės rizikos valdymo užduotys. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros37 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(16)  siekiant priderinti galiojančius minimaliuosius reikalavimus ir pagrindines rizikos valdymo užduotis prie mokslo ir technikos pažangos, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus siekiant iš dalies pakeisti minimaliuosius reikalavimus ir pagrindines rizikos valdymo užduotis, nedarant poveikio galimybėms pakartotinai naudoti tinkamai išvalytas nuotekas. Be to, siekiant užtikrinti aukštą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygį, Komisija taip pat turėtų turėti galimybę priimti deleguotuosius aktus, kuriais, nustatant technines specifikacijas, būtų papildytos pagrindinės rizikos valdymo užduotys. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros37 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________

__________________

37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  kompetentingos institucijos turėtų tikrinti regeneruoto vandens atitiktį leidime nurodytoms sąlygoms. Neatitikties atveju jos turėtų pareikalauti regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojo imtis būtinų priemonių atitikčiai užtikrinti. Kai dėl neatitikties kyla didelis pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai, regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai turėtų nedelsdami nutraukti bet kokį regeneruoto vandens tiekimą;

(18)  kompetentingos institucijos turėtų tikrinti regeneruoto vandens atitiktį leidime nurodytoms sąlygoms. Neatitikties atveju jos turėtų pareikalauti regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojo imtis būtinų priemonių atitikčiai užtikrinti. Kai neatitiktis viršija nustatytas didžiausias vertes ir dėl jos kyla didelis pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai, regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai turėtų nedelsdami nutraukti bet kokį regeneruoto vandens tiekimą; Kompetentingos institucijos turėtų glaudžiai bendradarbiauti su galutiniais naudotojais, kad būtų palengvintas pakartotinis tinkamai išvalytų nuotekų naudojimas; Kompetentingos institucijos turėtų stebėti ir kontroliuoti regeneruoto vandens tiekimą, saugojimą ir naudojimą, atsižvelgdamos į susijusį pavojų sveikatai ir aplinkai;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  siekiant kuo labiau vystyti ir skatinti pakartotinį tinkamai išvalytų nuotekų naudojimą, Europos Sąjunga pagal programą „Europos horizontas“ turėtų remti šios srities mokslinius tyrimus ir plėtrą, kad būtų gerokai padidintas tinkamai išvalytų nuotekų patikimumas ir gerokai padaugėtų perspektyvių panaudojimo metodų;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25b)  siekiant veiksmingai apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, valstybės narės kartu su suinteresuotosiomis šalimis turėtų pradėti vykdyti trumpalaikę, vidutinės trukmės ir ilgalaikę dirvožemio kokybės kontrolę;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

25 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25c)  šiuo reglamentu siekiama paskatinti tausų vandens naudojimą. Atsižvelgdama į šį siekį, Komisija turėtų įsipareigoti naudoti Sąjungos programas, įskaitant programą LIFE, vietos iniciatyvoms, susijusioms su pakartotiniu tinkamai išvalytų nuotekų naudojimu, remti;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiame reglamente nustatomi minimalieji vandens kokybės ir stebėsenos reikalavimai, taip pat prievolė vykdyti nustatytas pagrindines rizikos valdymo užduotis, kad taikant integruotą vandens išteklių valdymą būtų galima saugiai pakartotinai naudoti išvalytą miesto nuotekų vandenį.

1.  Šiame reglamente nustatomi minimalieji regeneruoto vandens kokybės ir stebėsenos reikalavimai, taip pat prievolė vykdyti nustatytas pagrindines rizikos valdymo užduotis, kad taikant integruotą vandens išteklių valdymą būtų galima saugiai pakartotinai naudoti išvalytą miesto nuotekų vandenį, ir padedama siekti Direktyvoje 2000/60/EB išdėstytų tikslų.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šio reglamento tikslas yra užtikrinti, kad regeneruotas vanduo būtų saugus naudoti pagal numatytą paskirtį ir taip užtikrinti aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugą, koordinuotai spręsti vandens trūkumo problemą ir dėl jos kylantį neigiamą poveikį vandens ištekliams visoje Sąjungoje, kartu prisidedant prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

2.  Šio reglamento tikslas yra užtikrinti, kad regeneruotas vanduo būtų saugus naudoti pagal numatytą paskirtį, ir taip užtikrinti aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugą, kartu mažinant neigiamą vandens išteklių naudojimo poveikį ir didinant veiksmingumą, koordinuotai spręsti vandens trūkumo, klimato kaitos problemas ir siekti Sąjungos aplinkosaugos tikslų, taip pat spręsti kylančio neigiamo poveikio vandens ištekliams visoje Sąjungoje problemą, ir taip prisidėti prie tausaus vandens naudojimo sprendimų diegimo, remti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, užtikrinti Sąjungos konkurencingumą ilguoju laikotarpiu ir veiksmingą vidaus rinkos veikimą.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad geriamojo vandens tikslams naudojami vandens ištekliai nebūtų užteršti regeneruotu vandeniu.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Scope

Scope

Šis reglamentas taikomas regeneruotam vandeniui, kuris skirtas naudoti pagal paskirtį, nurodytą I priedo 1 skirsnyje.

Šis reglamentas taikomas regeneruotam vandeniui, kuris skirtas naudoti pagal paskirtį, nurodytą I priedo 1 skirsnyje.

 

Šis reglamentas netaikomas bandomiesiems projektams, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas pakartotiniam vandens naudojimui regeneravimo įrenginiuose.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų galėti lanksčiai taikyti išimtis mokslinių tyrimų projektams palengvinti, kad novatoriškos idėjos nebūtų blokuojamos dėl šiame reglamente nustatytų prievolių.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  galutinis naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, naudojantis regeneruotą vandenį;

3.  galutinis naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, viešasis arba privatusis subjektas, naudojantis regeneruotą vandenį pagal numatytą paskirtį;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  išvalytos nuotekos – miesto nuotekos, išvalytos pagal Direktyvos 91/271/EEB reikalavimus;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  regeneruotas vanduo miesto nuotekos, išvalytos pagal Direktyvos 91/271/EEB reikalavimus ir papildomai išvalytos regeneravimo įrenginyje;

5.  regeneruotas vanduo išvalytos nuotekos, papildomai išvalytos regeneravimo įrenginyje, kuriame užtikrinama, kad vandens kokybė būtų tinkama naudojimui pagal numatytą paskirtį;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  pakartotinis vandens naudojimas – tam tikros kokybės regeneruoto vandens, tinkamo naudoti pagal šio reglamento I priedo 1 skirsnyje nurodytą paskirtį, naudojimas per paskirstymo tinklą, iš dalies arba visiškai pakeičiant paviršinio arba požeminio vandens naudojimą;

Pagrindimas

Reikia apibrėžti, ką reiškia pakartotinis vandens naudojimas.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  regeneravimo įrenginys – miesto nuotekų valymo įrenginys arba kitas įrenginys, kuriame toliau valomos Direktyvoje 91/271/EEB nustatytus reikalavimus atitinkančios miesto nuotekos siekiant gauti vandenį, tinkamą naudoti šio reglamento I priedo 1 skirsnyje nurodyta paskirtimi;

6.  regeneravimo įrenginys – miesto nuotekų valymo įrenginio dalis arba kitas įrenginys, kuriame toliau valomos miesto nuotekos, pirmiau išvalytos pagal Direktyvoje 91/271/EEB nustatytus reikalavimus, siekiant gauti regeneruotą vandenį, tinkamą naudoti šio reglamento I priedo 1 skirsnyje nurodyta paskirtimi, ir kuris apima visą saugojimo infrastruktūrą ir visą infrastruktūrą, skirtą tiekti regeneruotą vandenį regeneruoto vandens paskirstymo infrastruktūrai arba galutiniam naudotojui;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdantis arba kontroliuojantis regeneravimo įrenginį;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  regeneruoto vandens paskirstymo infrastruktūra – specialių vamzdynų ir siurblių sistema arba kiti specialūs transportavimo įrenginiai, skirti tiekti regeneruotą vandenį galutiniam naudotojui, įskaitant visus išlyginimo, papildomo valymo ir saugojimo įrenginius, esančius ne regeneravimo įrenginyje;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b.  regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdantis arba kontroliuojantis regeneruoto vandens paskirstymo infrastruktūrą;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 7 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7c.  regeneruoto vandens saugojimo infrastruktūra – specialiai regeneruotam vandeniui saugoti suprojektuotų saugojimo įrenginių sistema;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 7 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7d.  regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdantis arba kontroliuojantis regeneruoto vandens saugojimo infrastruktūrą;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  prevencinis veiksmas – bet koks veiksmas ar veikla, kuri gali būti naudojama siekiant užkirsti kelią rizikai sveikatai ir aplinkai ar ją pašalinti arba sumažinti iki priimtino lygio.

11.  prevencinis veiksmas – tinkamas veiksmas ar veikla, kuri gali būti naudojama siekiant užkirsti kelią rizikai sveikatai ir aplinkai ar ją pašalinti arba sumažinti iki priimtino lygio.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a.  atitikties vieta – vieta, kurioje regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas perduoda regeneruotą vandenį kitam subjektui grandinėje;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 11 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11b.  mikroteršalas – nepageidaujama medžiaga, kurios labai maža koncentracija aptinkama aplinkoje, kaip nurodyta Direktyvos 2000/60/EB VIII priede;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vandens regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojų prievolės, susijusios su vandens kokybe

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai užtikrina, kad regeneruotas vanduo, skirtas naudoti I priedo 1 skirsnyje nurodyta paskirtimi, vandens išleidimo iš regeneravimo įrenginio vietoje (atitikties vietoje) atitiktų:

1.  Regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai užtikrina, kad regeneruotas vanduo, skirtas naudoti I priedo 1 skirsnyje nurodyta paskirtimi, atitikties vietoje atitiktų:

a)  minimaliuosius vandens kokybės reikalavimus, nustatytus I priedo 2 skirsnyje;

a)  minimaliuosius vandens kokybės reikalavimus, nustatytus I priedo 2 skirsnyje;

b)  visas kompetentingos institucijos nustatytas papildomas su vandens kokybe susijusias sąlygas, nurodytas leidime pagal 7 straipsnio 3 dalies b ir c punktus.

b)  visas kompetentingos institucijos nustatytas papildomas su vandens kokybe susijusias sąlygas, nurodytas leidime pagal 7 straipsnio 3 dalies b ir c punktus.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojai taip pat užtikrina, kad regeneravimo įrenginyje būtų visiškai įgyvendintos bent jau 5 straipsnio -1 dalyje nurodytame pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane išdėstytos rizikos valdymo priemonės.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Praėjus atitikties vietą, atsakomybė už vandens kokybę nebepriklauso regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojui, ji tenka kitam grandinės subjektui.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijai suteikiama teisė pagal 14 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas siekiant I priedo 2 skirsnyje nustatytus minimaliuosius reikalavimus pritaikyti prie technikos ir mokslo pažangos.

Išbraukta.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytojų, regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytojų ir galutinių naudotojų prievolės

 

1.  Regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytojas regeneruoto vandens paskirstymo infrastruktūroje išlaiko bent tokį regeneruoto vandens kokybės lygį, koks nustatytas I priedo 2 skirsnyje. Regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytojas taip pat užtikrina, kad regeneruoto vandens paskirstymo infrastruktūroje būtų visiškai įgyvendintos bent jau 5 straipsnio -1 dalyje nurodytame pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane išdėstytos rizikos valdymo priemonės.

 

Suteikdama leidimą pagal 7 straipsnį, kompetentinga institucija gali reikalauti imtis tolesnių rizikos valdymo priemonių, susijusių su regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytojo atliekamomis užduotimis, ir apibrėžti papildomus reikalavimus ir prevencines priemones, kurių reikia pagal II priedo b ir c punktus.

 

2.  Regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytojas regeneruoto vandens saugojimo infrastruktūroje išlaiko bent tokį regeneruoto vandens kokybės lygį, koks nustatytas I priedo 2 skirsnyje. Regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytojas taip pat užtikrina, kad regeneruoto vandens saugojimo infrastruktūroje būtų visiškai įgyvendintos bent jau 5 straipsnio -1 dalyje nurodytame pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane išdėstytos rizikos valdymo priemonės.

 

Suteikdama leidimą pagal 7 straipsnį, kompetentinga institucija gali reikalauti imtis tolesnių rizikos valdymo priemonių, susijusių su regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytojo atliekamomis užduotimis, ir apibrėžti papildomus reikalavimus ir prevencines priemones, kurių reikia pagal II priedo b ir c punktus.

 

3.  Galutinių naudotojų naudojamo regeneruoto vandens kokybės lygis turi būti bent jau toks pats, kaip I priedo 2 skirsnyje nustatytas kokybės lygis. Kompetentinga institucija gali, be I priedo 2 skirsnyje nustatytų prievolių, nustatyti papildomas prievoles galutiniams naudotojams.

 

4.  Komisija parengia rekomendacinius dokumentus, kad padėtų kompetentingoms institucijoms įgyvendinti reikalavimus, susijusius su regeneruoto vandens gamybos, paskirstymo, saugojimo ir naudojimo kontrole ir stebėsena.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas, bendradarbiaudamas su atitinkamais šio straipsnio 1 dalyje nurodytais subjektais, parengia pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo planą. Pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo planas grindžiamas II priedo a punkte nustatytomis pagrindinėmis rizikos valdymo užduotimis. Jame nustatomi visi reikalavimai, papildantys pagal II priedo b punktą I priede apibrėžtus reikalavimus, ir nustatomi pavojai, rizika ir atitinkamos prevencinės priemonės.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdamas gaminti ir tiekti regeneruotą vandenį, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas valdo riziką konsultuodamasis su šiais subjektais:

1.  Siekdama užtikrinti saugų regeneruoto vandens gaminimą, paskirstymą, saugojimą ir naudojimą, kompetentinga institucija prižiūri rizikos valdymą konsultuodamasi su šiais subjektais:

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  miesto nuotekų valymo įrenginio (-ių) veiklos vykdytoju, tiekiančiu vandenį į regeneravimo įrenginį, jei tai nėra regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas;

a)  miesto nuotekų valymo įrenginio (-ių) veiklos vykdytoju, tiekiančiu išvalytas nuotekas į regeneravimo įrenginį pagal kokybės reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 91/271/EEB, jei tai nėra regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  regeneravimo įrenginio veiklos vykdytoju;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytoju;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac)  regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytoju;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bet kuria kita suinteresuotąja šalimi, kuri, įrenginio veiklos vykdytojo nuomone, yra svarbi.

c)  bet kuria kita suinteresuotąja šalimi, kuri, kompetentingos institucijos nuomone, yra svarbi.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas parengia pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo planą, pagrįstą II priede nustatytomis pagrindinėmis rizikos valdymo užduotimis. Pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane, be I priede nurodytų reikalavimų, siūlomi bet kokie papildomi reikalavimai, reikalingi siekiant toliau mažinti bet kokią riziką, ir, be kita ko, nustatomi pavojai, rizika ir atitinkamos prevencinės priemonės.

2.  Regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas, regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytojas ir regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytojas atlieka bent rizikos valdymo užduotis, apibrėžtas -1 dalyje nurodytame pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane. Regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojo, regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytojo ir regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytojo naudojami rizikos valdymo metodai grindžiami tarptautiniu mastu pripažinta metodika.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Atitinkame pagal 7 straipsnį suteiktame leidime kompetentinga institucija įvairiems subjektams, dalyvaujantiems pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane, gali nustatyti skirtingas užduotis ir atsakomybę.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Jeigu drėkinama kultūrinio augalo rūšis bus teikiama rinkai keliomis skirtingomis formomis ir patenka į keletą skirtingų regeneruoto vandens klasių, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas privalo ūkininkui tiekti vandenį, kuris atitinka aukščiausią iš atitinkamų kokybės klasių.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai suteikiama teisė pagal 14 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas, siekiant II priede nustatytas pagrindines rizikos valdymo užduotis pritaikyti prie technikos ir mokslo pažangos.

Išbraukta.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai taip pat suteikiama teisė pagal 14 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, siekiant nustatyti II priede nurodytų pagrindinių rizikos valdymo užduočių technines specifikacijas.

Komisijai suteikiama teisė pagal 14 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, siekiant nustatyti II priede nurodytų pagrindinių rizikos valdymo užduočių technines specifikacijas.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jeigu galutinis naudotojas įtaria, kad vanduo, saugomas kaip numatyta 4a straipsnio 2 dalyje, neatitinka šiame reglamente nustatytų minimaliųjų reikalavimų, jis privalo:

 

a) nedelsdamas informuoti atitinkamą sveikatos priežiūros instituciją ir, jei tikslinga, pateikti visą turimą informaciją;

 

b) visapusiškai bendradarbiauti su atitinkama kompetentinga institucija, kad būtų galima patikrinti ir nustatyti įtarimų priežastis ir galimą neleistinų medžiagų ar verčių buvimą, kaip nurodyta šio reglamento I priedo 2 skirsnio 2 ir 4 lentelėse.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prašymas suteikti leidimą tiekti regeneruotą vandenį

Prašymas suteikti leidimą gaminti, paskirstyti ir saugoti regeneruotą vandenį

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bet kokiam regeneruoto vandens, skirto naudoti pagal I priedo 1 skirsnyje nurodytą paskirtį, tiekimui turi būti gautas leidimas.

1.  Bet kokiam regeneruoto vandens, skirto naudoti pagal I priedo 1 skirsnyje nurodytą paskirtį, gaminimui, paskirstymui ar saugojimui turi būti gautas leidimas.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Veiklos vykdytojas, norėdamas gauti 1 dalyje nurodytą leidimą arba iš dalies pakeisti esamą leidimą, pateikia prašymą valstybės narės, kurioje veikia arba planuojama, kad veiks, toks įrenginys, kompetentingai institucijai.

2.  Regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas, norėdamas gauti 1 dalyje nurodytą leidimą arba iš dalies pakeisti esamą leidimą, pateikia prašymą valstybės narės, kurioje veikia arba planuojama, kad veiks, toks įrenginys, kompetentingai institucijai.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo planas, parengtas pagal 5 straipsnio 2 dalį;

a)  pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo planas, parengtas pagal 5 straipsnio -1 dalį;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  turimi naujausi duomenys, įrodantys išvalytų nuotekų atitiktį, kaip nustatyta Direktyvoje 1991/271/EEB, nuotekų valymo įrenginyje, iš kurio imamas regeneravimui skirtas vanduo;

Pagrindimas

Regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas (kuris gali skirtis nuo valymo įrenginio veiklos vykdytojo) turėtų įrodyti, kad regeneruotinas vanduo, kuriam reikia gauti leidimą, buvo išvalytas būdu, atitinkančiu reikalavimus, kurie taikomi miesto zonai, kurią aptarnauja nuotekų valymo įrenginys, iš kurio jis imamas. Bet kuriuo atveju, jeigu valymo įrenginys, iš kurio imamas vanduo, paprastai išleidžia vandenį pažeidžiamose teritorijose, turi būti atliekamas antrinis / lygiavertis ar griežtesnis valymas.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  aprašymas, kaip regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas laikysis minimaliųjų vandens kokybės ir stebėsenos reikalavimų, nustatytų I priedo 2 skirsnyje;

b)  aprašymas, kaip regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas atitikties vietoje laikysis minimaliųjų vandens kokybės ir stebėsenos reikalavimų, nustatytų I priedo 2 skirsnyje;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  aprašymas, kaip regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas laikysis papildomų reikalavimų, siūlomų pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane.

c)  aprašymas, kaip regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas atitikties vietoje laikysis papildomų reikalavimų, siūlomų pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytojas, norėdamas gauti 1 dalyje nurodytą leidimą arba iš dalies pakeisti esamą leidimą, pateikia prašymą valstybės narės, kurioje veikia arba planuojama, kad veiks, regeneruoto vandens paskirstymo infrastruktūra, kompetentingai institucijai. Prašyme pateikiamas aprašymas, kaip regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytojas laikysis 4a straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytojas, norėdamas gauti 1 dalyje nurodytą leidimą arba iš dalies pakeisti esamą leidimą, pateikia prašymą valstybės narės, kurioje veikia arba planuojama, kad veiks, regeneruoto vandens saugojimo infrastruktūra, kompetentingai institucijai. Prašyme pateikiamas aprašymas, kaip regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytojas laikysis 4a straipsnio 2 dalyje nustatytų prievolių.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kitomis atitinkamomis tos pačios valstybės narės institucijomis, visų pirma su vandens priežiūros institucija, jei tai nėra ta pati kompetentinga institucija;

a)  kitomis atitinkamomis tos pačios valstybės narės sveikatos priežiūros institucijomis, visų pirma su vandens priežiūros institucija, jei tai nėra ta pati kompetentinga institucija;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kompetentinga institucija per 3 mėnesius nuo išsamaus prašymo, nurodyto, 6 straipsnio 3 dalies a punkte, gavimo datos nusprendžia, ar suteikti leidimą. Jeigu kompetentingai institucijai dėl prašymo sudėtingumo reikia daugiau laiko, ji informuoja apie tai pareiškėją, nurodo datą, kada numatoma suteikti leidimą, ir nurodo vėlavimo priežastis.

2.  Kompetentinga institucija, naudodamasi tinkama moksline pagalba, įvertina paraišką ir per 3 mėnesius nuo išsamaus prašymo, nurodyto 6 straipsnio 2, 3, 3a ir 3b dalyse, gavimo datos nusprendžia suteikti leidimą arba jo nesuteikti. Jeigu kompetentingai institucijai dėl prašymo sudėtingumo reikia daugiau laiko, ji nedelsdama informuoja apie tai pareiškėją ir nurodo datą, kada numatoma suteikti leidimą arba jo nesuteikti, ir nurodo vėlavimo priežastis. Bet kuriuo atveju, kompetentinga institucija priima sprendimą ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo išsamaus prašymo, nurodyto 6 straipsnio 2, 3, 3a ir 3b dalyse, gavimo datos.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bet kokias kitas sąlygas, būtinas siekiant dar labiau sumažinti bet kokią nepriimtiną riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai.

c)  bet kokias kitas sąlygas, būtinas siekiant toliau šalinti bet kokią nepriimtiną riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jei sąlygos, lygiavertės nustatytosioms 3 dalies a–c punktuose, dar nenustatytos 5 straipsnyje nurodytame pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane, kompetentinga institucija nedelsdama atnaujina planą.

Pagrindimas

Jeigu papildomi reikalavimai nėra nustatyti institucijos parengtame rizikos valdymo plane, bet nustatomi tuo metu, kai suteikiamas leidimas, institucija privalo nedelsdama įtraukti jį į rizikos valdymo planą.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentinga institucija tikrina, ar regeneruotas vanduo atitikties vietoje atitinka leidime nurodytas sąlygas. Atliekant atitikties patikrą naudojamos šios priemonės:

1.  Kompetentinga institucija tikrina, ar regeneruotas vanduo atitinka pagal 7 straipsnį suteiktame leidime nurodytas sąlygas. Atliekant atitikties patikrą naudojamos šios priemonės:

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Neatitikties atveju kompetentinga institucija reikalauja regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojo imtis reikiamų priemonių, kad būtų nedelsiant atkurta atitiktis.

2.  Neatitikties atveju kompetentinga institucija reikalauja atitinkamai regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojo, regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytojo ar regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytojo imtis reikiamų priemonių, kad būtų skubiai atkurta atitiktis, ir nedelsiant informuoti susijusius galutinius naudotojus.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu dėl neatitikties kyla didelė rizika aplinkai ar žmonių sveikatai, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas nedelsdamas nutraukia bet kokį tolesnį regeneruoto vandens tiekimą, kol kompetentinga institucija nustato, kad atitiktis yra atkurta.

3.  Jeigu atskirai paimta bet kurio parametro vertė viršija minimaliuosius vandens kokybės reikalavimus, nustatytus I priedo 2 skirsnio a punkte, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas nedelsdamas nutraukia bet kokį tolesnį regeneruoto vandens tiekimą. Kompetentinga institucija gali nustatyti, kad atitiktis reikalavimams yra atkurta tik po to, kai per bent tris iš eilės atliekamus patikrinimus nustatoma, kad parametro (-ų), kuris (-ie) viršija atitinkamus minimaliuosius vandens kokybės reikalavimus, atskirai paimta vertė yra mažesnė nei didžiausia leidžiama vertė.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu įvyksta incidentas, dėl kurio nesilaikoma leidime nurodytų sąlygų, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas nedelsdamas informuoja kompetentingą instituciją ir galintį (-čius) nukentėti galutinį (-ius) naudotoją (-us) ir pateikia kompetentingai institucijai informaciją, reikalingą tokio incidento poveikiui įvertinti.

4.  Jeigu įvyksta incidentas, dėl kurio nesilaikoma leidime nurodytų sąlygų, atitinkamai regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas, regeneruoto vandens paskirstymo veiklos vykdytojas ar regeneruoto vandens saugojimo veiklos vykdytojas nedelsdamas informuoja kompetentingą instituciją ir galintį (-čius) nukentėti galutinį (-ius) naudotoją (-us) ir pateikia kompetentingai institucijai informaciją, reikalingą tokio incidento poveikiui įvertinti.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Suteikusi leidimą pagal 7 straipsnį, kompetentinga institucija reguliariai tikrina, kaip regeneravimo įrenginio veiklos operatorius, regeneruoto vandens paskirstymo operatorius ir regeneruoto vandens saugojimo operatorius laikosi priemonių, nustatytų pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Jei regeneruotu vandeniu užteršiamas dirvožemis arba žemės ūkio produktai ir dėl to kyla pavojus sveikatai ir aplinkai, atsako ir žalą atlygina atsakingas regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas.

Pagrindimas

Nuostata, kad už netinkamą regeneravimą atsako ir žalą atlygina vandens tiekėjas, turi lemiamą reikšmę skatinant didesnį regeneruoto vandens naudojimą.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Informuotumo didinimo kampanijos

 

Valstybės narės rengia potencialiems galutiniams naudotojams, įskaitant piliečius, skirtas informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, susijusias su pakartotinio vandens naudojimo saugumu ir vandens išteklių, kuriuos galima sutaupyti pakartotinai naudojant vandenį, taupymu.

 

Valstybės narės taip pat rengia ūkininkams skirtas informavimo kampanijas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad regeneruotas vanduo būtų optimaliai naudojamas kultūriniams augalams ir dėl to nebūtų daromas neigiamas poveikis žmonių sveikatai ar aplinkai.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės, nepažeisdamos direktyvų 2003/4/EB ir 2007/2/EB nuostatų, užtikrina, kad reikiama naujausia informacija apie pakartotinį vandens naudojimą būtų viešai prieinama internetu. Toje informacijoje nurodoma:

1.  Valstybės narės, nepažeisdamos direktyvų 2003/4/EB ir 2007/2/EB, ir Direktyvos 2000/60/EB 9 straipsnio 4 dalies nuostatų, užtikrina, kad reikiama naujausia ir prieinama informacija apie pakartotinį vandens naudojimą būtų viešai prieinama internetu arba kitais patogiais naudoti būdais laikantis duomenų apsaugos taisyklių. Toje informacijoje nurodoma:

Pagrindimas

Visuomenei prieinama informacija turėtų būti tinkama, atnaujinama ir prieinama, kad piliečiai galėtų gauti išsamią informaciją.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  naudojamo regeneruoto vandens procentinė dalis, palyginti su visu gėlu vandeniu, sunaudojamu šiame reglamente nurodytiems tikslams.

Pagrindimas

Į informaciją, su kuria gali susipažinti piliečiai, įtraukiama procentinė regeneruoto vandens dalis, palyginti su visu šio reglamento tikslais naudojamu gėlu vandeniu.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  valstybėse narėse pagal šį reglamentą tiekiama procentinė regeneruoto vandens dalis, palyginti su visu miesto nuotekų, kurias galima išvalyti, kiekiu;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 852/2004, kuriuo nustatomos maisto sektoriaus veiklos vykdytojams taikytinos bendrosios taisyklės, kurios apima žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir prekybą, kompetentingos institucijos turi informuoti naudotoją apie tai, koks yra didžiausias maistinių medžiagų kiekis, esantis tiekiamame tinkamai išvalytų nuotekų vandenyje, kad naudotojai, įskaitant ūkininkus, galėtų įsitikinti, jog jis atitinka atitinkamose ES taisyklėse nustatytą maistinių medžiagų kiekį.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, gali nustatyti išsamias taisykles, susijusias su informacijos, kuri turi būti teikiama pagal 1 dalį, forma ir pateikimu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  iki ... [treji metai po šio reglamento įsigaliojimo datos] parengia ir paskelbia, o vėliau kas šešerius atnaujina duomenų rinkinius, kuriuose pateikiama informacija apie patikros, atliktos pagal 8 straipsnio 1 dalį, rezultatus ir kita informacija, kuri turi būti skelbiama internetu viešai pagal 10 straipsnį;

a)  iki ... [ketveri metai po šio reglamento įsigaliojimo datos] parengia ir paskelbia, o vėliau kas šešerius atnaujina duomenų rinkinius, kuriuose pateikiama informacija apie patikros, atliktos pagal 8 straipsnio 1 dalį, rezultatus ir kita informacija, kuri turi būti skelbiama internetu viešai pagal 10 straipsnį;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija iki ... [6 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] atlieka šio reglamento vertinimą. Vertinimas pagrįstas bent vienu iš šių elementų:

1.  Komisija iki ... [penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] atlieka šio reglamento vertinimą. Vertinimas pagrįstas bent vienu iš šių elementų:

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  sukaupta patirtis, visų pirma susijusi su nuotekų dumblo ir biodujų gamybos nuotekų naudojimu žemės ūkyje.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  didėjantį mikroteršalų ir naujai atsirandančių medžiagų kiekį pakartotinai naudojamame vandenyje;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Atlikdama 1 dalyje nurodytą vertinimą Komisija taip pat įvertina, ar įmanoma:

 

a)  išplėsti šio reglamento taikymo sritį, kad jis apimtų ir regeneruotą vandenį, naudojamą kitoms konkrečioms paskirtims, įskaitant pakartotinį vandens naudojimą pramoniniais tikslais;

 

b)  išplėsti šio reglamento reikalavimus, kad jis apimtų ir netiesioginį išvalytų nuotekų panaudojimą;

 

c)  nustatyti minimalius išvalytų nuotekų, surinktų siekiant papildyti vandeninguosius sluoksnius, kokybės reikalavimus.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Atitinkamais atvejais Komisija kartu su 1 dalyje nurodytu vertinimu pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16 straipsnis

16 straipsnis

Sankcijos

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės iki ... [treji metai po šio reglamento įsigaliojimo datos] praneša apie tas taisykles ir tas priemones Komisijai ir jai praneša apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės iki ... [ketveri metai po šio reglamento įsigaliojimo datos] praneša apie tas taisykles ir tas priemones Komisijai ir jai praneša apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

17 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ... [vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Jis taikomas nuo ... [dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 skirsnis  Regeneruoto vandens naudojimo paskirtys, nurodytos 2 straipsnyje

1 skirsnis  Regeneruoto vandens naudojimo paskirtys, nurodytos 2 straipsnyje

a)  Drėkinimas žemės ūkyje

a)  Drėkinimas žemės ūkyje

Drėkinimas žemės ūkyje – tai šių kultūrinių augalų drėkinimas:

Drėkinimas žemės ūkyje – tai šių kultūrinių augalų drėkinimas:

—  maistinės kultūros, kurios valgomos žalios, – žmonėms vartoti skirti kultūriniai augalai, kurie valgomi žali ar neperdirbti;

—  maistinės kultūros, kurios valgomos žalios, – žmonėms vartoti skirti kultūriniai augalai, kurie valgomi žali ar neperdirbti;

—  perdirbti kultūriniai augalai – žmonėms vartoti skirti kultūriniai augalai, kurie turi būti valgomi ne žali, o apdoroti (t. y. virti, perdirbti pramoniniu būdu);

—  perdirbti kultūriniai augalai – žmonėms vartoti skirti kultūriniai augalai, kurie turi būti valgomi ne žali, o apdoroti (t. y. virti, perdirbti pramoniniu būdu);

—  nemaistinės kultūros – kultūriniai augalai, kurie nėra skirti vartoti žmonėms (pvz., ganyklų žolė, pašarai, pluoštiniai augalai, dekoratyviniai augalai, sėklos, energiniai augalai ir velėna.

—  nemaistinės kultūros – kultūriniai augalai, kurie nėra skirti vartoti žmonėms (pvz., ganyklų žolė, pašarai, pluoštiniai augalai, dekoratyviniai augalai, sėklos, energiniai augalai ir velėna.

 

Nedarant poveikio atitinkamai Sąjungos teisei aplinkos ir sveikatos srityse, valstybės narės gali naudoti regeneruotą vandenį kitoms paskirtims, pvz., pakartotiniam vandens naudojimui pramoniniais ir pramoginiais bei aplinkosauginiais tikslais.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1.  Minimalieji reikalavimai, taikomi regeneruotam vandeniui, kuris skirtas naudoti drėkinimui žemės ūkyje

2.1.  Minimalieji reikalavimai, taikomi regeneruotam vandeniui, kurį numatoma naudoti drėkinimui žemės ūkyje

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto 1 lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Minimali regeneruoto vandens kokybės klasė

Kultūrinių augalų kategorija

Drėkinimo metodas

A

Visos maistinės kultūros, įskaitant šakniavaisius, kurie valgomi žali, ir maistines kultūras, kurių valgomoji dalis tiesiogiai liečiasi su regeneruotu vandeniu

Visi drėkinimo metodai

B

Maistinės kultūros, kurios valgomos žalios ir kurių valgomoji dalis užauga žemės paviršiuje ir tiesiogiai nesiliečia su regeneruotu vandeniu, perdirbtos maistinės kultūros ir nemaistinės kultūros, įskaitant kultūrinius augalus, skirtus pieniniams ar mėsiniams gyvuliams šerti

Visi drėkinimo metodai

C

Tik lašelinis drėkinimas*

D

Pramoniniai, energiniai ir sėkliniai augalai

Visi drėkinimo metodai

________________

(*) Lašelinis drėkinimas (taip pat vadinamas kapiliariniu drėkinimu) – mikrodrėkinimo sistema, kurią naudojant vanduo iš mažo skersmens plastikinių vamzdžių sistemos su ištekėjimo angomis, vadinamomis lašintuvais, labai mažu greičiu (2 –20 litrų per val.) lašinamas ant dirvožemio arba tiesiogiai po jo paviršiumi ir tiekiamas augalams lašeliais arba mažomis srovelėmis.

Pakeitimas

Minimali regeneruoto vandens kokybės klasė

Kultūrinių augalų kategorija

Drėkinimo metodas

A

Visos maistinės kultūros, įskaitant šakniavaisius, kurie valgomi žali, ir maistines kultūras, kurių valgomoji dalis tiesiogiai liečiasi su regeneruotu vandeniu

Visi drėkinimo metodai

B

Maistinės kultūros, kurios valgomos žalios ir kurių valgomoji dalis užauga žemės paviršiuje ir tiesiogiai nesiliečia su regeneruotu vandeniu, perdirbtos maistinės kultūros ir nemaistinės kultūros, įskaitant kultūrinius augalus, skirtus pieniniams ar mėsiniams gyvuliams šerti

Visi drėkinimo metodai

C

Tik drėkinimo metodai, dėl kurių kultūriniai augalai tiesiogiai nesiliečia su regeneruotu vandeniu. Pavyzdžiui, lašelinis drėkinimas*.

D

Pramoniniai, energiniai ir sėkliniai augalai

Visi drėkinimo metodai

________________

(*) Lašelinis drėkinimas (taip pat vadinamas kapiliariniu drėkinimu) – mikrodrėkinimo sistema, kurią naudojant vanduo iš mažo skersmens plastikinių vamzdžių sistemos su ištekėjimo angomis, vadinamomis lašintuvais, labai mažu greičiu (2 –20 litrų per val.) lašinamas ant dirvožemio arba tiesiogiai po jo paviršiumi ir tiekiamas augalams lašeliais arba mažomis srovelėmis.

Pagrindimas

Pakeitimo reikia tam, kad būtų galima taikyti daugiau inovacijų veiksmingesnių drėkinimo metodų srityje.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto a papunktis 2 lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Regeneruoto vandens kokybės klasė

Orientacinis technologinis tikslas

Kokybės reikalavimai

 

 

 

E. E. coli (ksv/100 ml)

BDS5 (mg/l)

BSM (mg/l)

Drumstumas NDV

Kita

A

Antrinis valymas, filtravimas ir dezinfekcija

≤10 arba nesiekia aptikimo ribos

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1000 kvs/l, kai kyla aerozolizacijos grėsmė šiltnamiuose Žarnyno nematodai (helmintų kiaušinėliai): ≤1 kiaušinėlis/l ganyklų žolės ar pašarų drėkinimui skirto vandens

B

Antrinis valymas ir dezinfekcija

≤100

Pagal Tarybos direktyvą 91/271/EEB1 (I priedo 1 lentelė)

Pagal Tarybos direktyvą 91/271/EEB (I priedo 1 lentelė)

-

C

Antrinis valymas ir dezinfekcija

≤1 000

-

D

Antrinis valymas ir dezinfekcija

≤10 000

-

______________________

1 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL L 135, 1991 5 30, p. 40).

 

Pakeitimas

Regeneruoto vandens kokybės klasė

Orientacinis tinkamas valymas

Ribinė vertė

 

 

 

E. E. coli (ksv/100 ml)

BDS5 (mg/l)

BSM (mg/l)

Drumstumas NDV

Kita

A

Antrinis valymas, filtravimas ir dezinfekcija

≤10 arba nesiekia aptikimo ribos

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1000 kvs/l, kai kyla aerozolizacijos grėsmė šiltnamiuose Žarnyno nematodai (helmintų kiaušinėliai): ≤1 kiaušinėlis/l ganyklų žolės ar pašarų drėkinimui skirto vandens Salmonella: nėra

B

Antrinis valymas ir dezinfekcija

≤100

Pagal Tarybos direktyvą 91/271/EEB1 (I priedo 1 lentelė)

Pagal Direktyvą 91/271/EEB (I priedo 1 lentelė)

-

C

Antrinis valymas ir dezinfekcija

≤1 000

-

D

Antrinis valymas ir dezinfekcija

≤10 000

-

______________________

1 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL L 135, 1991 5 30, p. 40).

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto a papunkčio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Nurodytos E. coli, Legionella spp ir žarnyno nematodų vertės neviršijamos 90 proc. ar daugiau mėginių. Nė vieno mėginio vertės negali viršyti nurodytos vertės 1 log vieneto didžiausios nuokrypio ribos E. coli ir Legionella bakterijų atveju ir nurodytos vertės 100 proc. didžiausios nuokrypio ribos – žarnyno nematodų atveju.

–  Nurodytos E. coli, Legionella spp ir žarnyno nematodų vertės neviršijamos 90 proc. ar daugiau mėginių. Nė vieno mėginio didžiausios vertės negali viršyti nurodytos vertės 1 log vieneto didžiausios nuokrypio ribos E. coli ir Legionella bakterijų atveju ir nurodytos vertės 100 proc. didžiausios nuokrypio ribos – žarnyno nematodų atveju. Reikalavimas užtikrinti, kad nebūtų salmonelių, taikomas 100 proc. mėginių.

Pagrindimas

Būtina apibrėžti didžiausias pirmiau nurodytų orientacinių parametrų vertes, kurias viršijus regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas turi sustabdyti regeneruoto vandens tiekimą.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto a papunkčio 1 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  A klasėje nurodytos BDS5, BSM ir drumstumo ribinės vertės neviršijamos 90 proc. ar daugiau mėginių. Jokios mėginių vertės negali viršyti nurodytos vertės 100 proc. didžiausios nuokrypio ribos.

–  A klasėje nurodytos BDS5, BSM ir drumstumo ribinės vertės neviršijamos 90 proc. ar daugiau mėginių. Jokios didžiausios mėginių vertės negali viršyti nurodytos vertės 100 proc. didžiausios nuokrypio ribos.

Pagrindimas

Būtina apibrėžti didžiausias pirmiau nurodytų orientacinių parametrų vertes, kurias viršijus regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas turi sustabdyti regeneruoto vandens tiekimą.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto b papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai vykdo įprastinę stebėseną, siekdami nustatyti, ar regeneruotas vanduo atitinka minimaliuosius vandens kokybės reikalavimus, nurodytus a punkte. Įprastinė stebėsena įtraukiama į pakartotinio vandens naudojimo sistemų patikros procedūras.

Regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai vykdo įprastinę stebėseną, siekdami nustatyti, ar regeneruotas vanduo atitinka minimaliuosius vandens kokybės reikalavimus, nurodytus a punkte. Įprastinė stebėsena įtraukiama į pakartotinio vandens naudojimo projekto patikros procedūras.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto b papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Mėginiai, kurie turi būti naudojami tikrinant mikrobiologinių parametrų atitiktį atitikties vietoje, imami laikantis standarto EN ISO 19458.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įrašomas tas pats ISO standartas, kuris jau nurodytas Geriamojo vandens direktyvoje, skirtas mikrobiologinių parametrų tikrinimo mėginiams imti.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto b papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patvirtinimo stebėsena turi būti atliekama prieš pradedant eksploatuoti regeneravimo įrenginį, kai įranga yra atnaujinama ir kai įdiegiama nauja įranga arba procesai.

Patvirtinimo stebėsena turi būti atliekama prieš pradedant eksploatuoti regeneravimo įrenginį, kai įranga yra atnaujinama ir kai įdiegiama nauja įranga arba procesai, taip pat kiekvieną kartą, kai suteikiamas naujas arba iš dalies keičiamas esamas leidimas.

Pagrindimas

Regeneravimo įrenginio patvirtinimo stebėsena taip pat turi būti atliekama kiekvieną kartą, kai suteikiamas naujas arba iš dalies keičiamas esamas leidimas.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto b papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atliekama A klasės, kurios regeneruotam vandeniui taikomi griežčiausi reikalavimai, patvirtinamoji stebėsena, siekiant nustatyti, ar laikomasi tikslinių valymo rodiklių (sumažinti iki log10). Atliekant patvirtinamąją stebėseną reikia stebėti kiekvienai patogenų (bakterijų, virusų ir pirmuonių) grupei priskiriamus indikatorinius mikroorganizmus. Parinkti patogeninių bakterijų indikatoriniai mikroorganizmai yra E. coli, patogeninių virusų – F tipo kolifagai, somatiniai kolifagai arba kolifagai, o pirmuonių – Clostridium perfringens sporos arba sporas sudarančios ir sulfatą mažinančios bakterijos. Patvirtinamosios stebėsenos tiksliniai valymo rodikliai (sumažinti iki log10), taikomi parinktiems indikatoriniams mikroorganizmams, nurodyti 4 lentelėje ir jų turi būti laikomasi išleidimo iš regeneravimo įrenginio vietoje (atitikties vieta), atsižvelgiant į nevalytų ištekančių nuotekų, patenkančių į miesto nuotekų valymo įrenginį, koncentraciją.

Atliekama A klasės, kurios regeneruotam vandeniui taikomi griežčiausi reikalavimai, patvirtinamoji stebėsena, siekiant nustatyti, ar laikomasi tikslinių valymo rodiklių (sumažinti iki log10). Atliekant patvirtinamąją stebėseną reikia stebėti kiekvienai patogenų (bakterijų, virusų ir pirmuonių) grupei priskiriamus indikatorinius mikroorganizmus. Parinkti patogeninių bakterijų indikatoriniai mikroorganizmai yra E. coli, patogeninių virusų – F tipo kolifagai, somatiniai kolifagai arba kolifagai, o pirmuonių – Clostridium perfringens sporos arba sporas sudarančios ir sulfatą mažinančios bakterijos. Patvirtinamosios stebėsenos tiksliniai valymo rodikliai (sumažinti iki log10), taikomi parinktiems indikatoriniams mikroorganizmams, nurodyti 4 lentelėje ir jų turi būti laikomasi išleidimo iš regeneravimo įrenginio vietoje, atsižvelgiant į nevalytų ištekančių nuotekų, patenkančių į miesto nuotekų valymo įrenginį, koncentraciją. Bent 90 proc. patvirtinimo mėginių turi atitikti arba viršyti tikslinį valymo rodiklį.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto b papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei nevalytose ištekančiose nuotekose nėra pakankamo biologinio rodiklio kiekio, kad jį būtų galima sumažinti iki log10, tokio biologinio rodiklio nebuvimas ištakyje reiškia, kad turi būti laikomasi patvirtinimo reikalavimų. Atitiktį tiksliniam valymo rodikliui galima nustatyti vykdant analitinę kontrolę – pridedant pavieniams valymo etapams priskiriamus valymo rodiklius, kurie nustatomi remiantis moksliniais įrodymais, susijusiais su standartiniais ir nusistovėjusiais procesais, pvz., paskelbtais bandymų ataskaitų duomenimis, atvejų tyrimais ir kt., arba atliekant bandymus laboratorijoje esant kontroliuojamoms novatoriško valymo sąlygoms.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto b papunkčio 4 lentelės 1 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(*)  Patvirtinamosios stebėsenos tikslu, vietoj pasiūlytų indikatorinių mikroorganizmų, taip pat gali būti tiriami tokie pagrindiniai patogenai kaip Campylobacter, rotavirusas ir Cryptosporidium. Tuomet taikomi tokie sumažinimo iki log10 tiksliniai valymo rodikliai: Campylobacter (≥ 5,0), rotavirusas (≥ 6,0) ir Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*)  Patvirtinamosios stebėsenos tikslu, vietoj pasiūlytų indikatorinių mikroorganizmų, taip pat gali būti tiriami tokie pagrindiniai patogenai kaip Campylobacter, rotavirusas ir Cryptosporidium. Tuomet taikomi tokie sumažinimo iki log10 tiksliniai valymo rodikliai: Campylobacter (≥ 5,0), rotavirusas (≥ 6,0) ir Cryptosporidium (≥ 5,0). Nacionalinė sveikatos priežiūros institucija gali nustatyti papildomus rodiklius remdamasi konkrečiu atveju, kai tai pateisinama poreikiu užtikrinti aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto b papunkčio 4 lentelės 2 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(**) Bendras kolifagų kiekis pasirinktas kaip tinkamiausias virusų rodiklis. Tačiau, jeigu neįmanoma atlikti bendro kolifagų kiekio tyrimo, turi būti ištirtas bent vieno iš jų kiekis (F tipo kolifagai arba somatiniai kolifagai).

(**) Bendras kolifagų kiekis pasirinktas kaip tinkamiausias virusų rodiklis. Tačiau, jeigu neįmanoma atlikti bendro kolifagų kiekio tyrimo, turi būti ištirtas bent vieno iš jų kiekis (F tipo kolifagai arba somatiniai kolifagai). Jei nevalytose ištekančiose nuotekose nėra pakankamo bendro kolifagų kiekio, atitiktis tiksliniam valymo rodikliui gali būti nustatoma pridedant pavieniams valymo etapams priskiriamus valymo rodiklius, kurie nustatomi remiantis moksliniais įrodymais, susijusiais su standartiniais ir nusistovėjusiais procesais, pvz., paskelbtais bandymų ataskaitų duomenimis, atvejų tyrimais ir kt., arba atliekant bandymus laboratorijoje esant kontroliuojamoms novatoriško valymo sąlygoms.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto b papunkčio 4 lentelės 3 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(***) Clostridium perfringens sporų kiekis pasirinktas kaip tinkamiausias pirmuonių rodiklis. Tačiau sporas sudarančios ir sulfatą mažinančios bakterijos yra alternatyva, jeigu Clostridium perfringens sporų koncentracija nesuteikia galimybės patvirtinti reikiamą sumažinimą iki log10 ribos.

(***) Clostridium perfringens sporų kiekis pasirinktas kaip tinkamiausias pirmuonių rodiklis. Tačiau sporas sudarančios ir sulfatą mažinančios bakterijos yra alternatyva, jeigu Clostridium perfringens sporų koncentracija nesuteikia galimybės patvirtinti reikiamą sumažinimą iki log10 ribos. Jei nevalytose ištekančiose nuotekose nėra pakankamo kiekio Clostridium perfringens, atitiktis tiksliniam valymo rodikliui gali būti nustatoma pridedant pavieniams valymo etapams priskiriamus valymo rodiklius, kurie nustatomi remiantis moksliniais įrodymais, susijusiais su standartiniais ir nusistovėjusiais procesais, pvz., paskelbtais bandymų ataskaitų duomenimis, atvejų tyrimais ir kt., arba atliekant bandymus laboratorijoje esant kontroliuojamoms novatoriško valymo sąlygoms.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 skirsnio 2.1 punkto b papunkčio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiklos vykdytojas tvirtina stebėsenos analizės metodus ir pagrindžia juos dokumentais pagal EN ISO/IEC-17025 arba kitus nacionalinius ar tarptautinius standartus, kuriais užtikrinama lygiavertė kokybė.

Veiklos vykdytojas tvirtina stebėsenos analizės metodus ir pagrindžia juos dokumentais pagal EN ISO/IEC-17025 arba kitus nacionalinius ar tarptautinius standartus, kuriais užtikrinama lygiavertė kokybė. Vandens regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojas užtikrina, kad laboratorijos, atrinktos patvirtinamajai stebėsenai atlikti, taikytų kokybišką valdymo praktiką, kuri atitiktų ISO/IEC 17025 standartą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įrašomas tas pats ISO standartas, kuris jau nurodytas Geriamojo vandens direktyvoje, taikomas Laboratorijoms, atrinktoms patvirtinamajai stebėsenai atlikti.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagrindinės rizikos valdymo užduotys

a)  Pagrindinės rizikos valdymo užduotys

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Atlikti planuojamo regeneravimo įrenginio galimybių analizę, kurioje būtų atsižvelgiama bent į įrenginio statymo sąnaudas, palyginti su regeneruoto vandens poreikiu regione, galimus galutinius naudotojus ir įrenginio išvalytoms nuotekoms keliamus reikalavimus, ir įvertinama į įrenginį patenkančių išvalytų nuotekų kokybė.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nustatyti aplinką, gyventojus ir asmenis, kuriems kyla tiesioginė arba netiesioginė nustatytų galimų pavojų grėsmė, atsižvelgiant į konkrečius aplinkos veiksnius, pvz., hidrogeologinius ir topografinius veiksnius, dirvožemio tipą, ekologiją ir veiksnius, susijusius su kultūrinių augalų rūšimi ir ūkininkavimo praktika. Taip pat turi būti atsižvelgta į galimą negrįžtamą arba ilgalaikį neigiamą vandens regeneravimo operacijos poveikį.

3.  Nustatyti aplinką, gyventojus ir asmenis, kuriems kyla tiesioginė arba netiesioginė nustatytų galimų pavojų grėsmė, atsižvelgiant į konkrečius aplinkos veiksnius, pvz., hidrogeologinius ir topografinius veiksnius, dirvožemio tipą, ekologiją ir veiksnius, susijusius su kultūrinių augalų rūšimi ir ūkininkavimo praktika. Visais pakartotinio nuotekų naudojimo sistemos etapais turi būti atsižvelgiama į rizikos sveikatai vertinimą, įskaitant pavojų nustatymą, dozės ir atsako ryšį, poveikio vertinimą ir rizikos apibūdinimą. Taip pat turi būti atsižvelgta į galimą negrįžtamą arba ilgalaikį neigiamą vandens regeneravimo operacijos, pvz., paskirstymo, saugojimo ir naudojimo, poveikį aplinkai arba sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gamtosauginiam debitui.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Atlikti rizikos vertinimą, apimantį riziką aplinkai ir žmonių bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant į nustatytų galimų pavojų pobūdį, nustatytą aplinką, gyventojus ir asmenis, kuriems kyla tų pavojų grėsmė, ir pavojų galimų pasekmių sunkumą, taip pat į atitinkamus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus, rekomendacinius dokumentus ir minimaliuosius reikalavimus, susijusius su maistu ir pašarais bei darbuotojų sauga. Apibūdinant riziką mokslinio neapibrėžtumo klausimas bus sprendžiamas vadovaujantis atsargumo principu.

4.  Atlikti rizikos vertinimą, apimantį riziką aplinkai ir žmonių bei gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant į nustatytų galimų pavojų pobūdį, nustatytą aplinką, gyventojus ir asmenis, kuriems kyla tų pavojų grėsmė, ir pavojų galimų pasekmių sunkumą, taip pat į atitinkamus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus, rekomendacinius dokumentus ir minimaliuosius reikalavimus, susijusius su maistu ir pašarais bei darbuotojų sauga, ir aplinkos apsaugos tikslus. Siekiant atlikti rizikos vertinimą gali būti naudojami kokybiniai tyrimai. Apibūdinant riziką mokslinio neapibrėžtumo klausimas bus sprendžiamas vadovaujantis atsargumo principu.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4 punkto b papunkčio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i.  pavojaus pobūdžio patvirtinimas, įskaitant, jei reikia, dozės ir atsako ryšį;

i.  bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros institucijomis atliekamas pavojaus pobūdžio patvirtinimas, įskaitant, jei reikia, dozės ir atsako ryšį;

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4 punkto 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atliekant rizikos vertinimą turi būti atsižvelgiama bent į šiuos reikalavimus ir įpareigojimus:

Atliekant rizikos vertinimą turi būti laikomasi bent šių reikalavimų ir įpareigojimų:

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b)  Su papildomais reikalavimais susijusios sąlygos

(Įrašyti prieš 5 punktą.)

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kai būtina ir tikslinga užtikrinti pakankamą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugą, nustatyti vandens kokybės ir stebėsenos reikalavimus, kuriais papildomi I priede nustatyti reikalavimai ir (arba) kurie yra už juos griežtesni.

5.  Kai būtina ir tikslinga užtikrinti atitinkamą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugą, nustatyti vandens kokybės ir stebėsenos reikalavimus, kuriais papildomi I priede nustatyti reikalavimai ir (arba) kurie yra už juos griežtesni.

Atsižvelgiant į 4 punkte nurodyto rizikos vertinimo rezultatus, tokie papildomi reikalavimai gali būti visų pirma susiję su:

Tokie papildomi reikalavimai gali būti visų pirma susiję su:

a)  sunkiaisiais metalais;

a)  sunkiaisiais metalais;

b)  pesticidais;

b)  pesticidais;

c)  šalutiniais dezinfekcijos produktais;

c)  šalutiniais dezinfekcijos produktais;

d)  vaistais;

d)  vaistais;

 

da)  mikroplastiko buvimu;

e)  kitomis susirūpinimą keliančiomis medžiagomis;

e)  kitais teršalais, kurie, kaip nustatyta vietos lygmeniu atlikus aplinkos ir visuomenės sveikatos tyrimus, yra reikšmingi;

f)  atsparumu antimikrobinėms medžiagoms.

f)  atsparumu antimikrobinėms medžiagoms.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

c)  Prevencinės priemonės

(Įrašyti prieš 6 punktą.)

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Užtikrinti, kad regeneravimo įrenginyje būtų įdiegtos alternatyvios nepanaudotų išvalytų nuotekų šalinimo priemonės.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Užtikrinti, kad regeneruoto vandens paskirstymo tinklas būtų atskirtas ir įrengtas taip, kad būtų išvengta žmonėms vartoti skirto vandens tiekimo ir paskirstymo tinklo užteršimo pavojaus.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 9 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b.  Užtikrinti, kad regeneruoto vandens paskirstymo infrastruktūra būtų tinkamai paženklinta ir, jei ji įrengta naudojant atvirus paviršinius kanalus, būtų tinkamai nurodyta naudojant pakankamai gerai matomus ženklus, taip pat ir tuo atveju, kai nuotekos sumaišomos su kitu vandeniu.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 9 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9c.  Užtikrinti, kad būtų nustatyti įvairių subjektų tarpusavio koordinavimo mechanizmai, siekiant užtikrinti saugų regeneruoto vandens gaminimą ir naudojimą.

(1)

  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindiniai faktai

Didėjanti pasaulinė konkurencija dėl vandens išteklių kelia didėjantį pavojų ekonomikai, bendruomenėms ir ekosistemoms, nuo kurių jie priklauso. 2017 m. pasauliniu mastu paimta apie 6 000 kubinių kilometrų vandens ir skaičiuojama, kad 2050 m. šis skaičius gali išaugti iki 8 700 kubinių kilometrų ir beveik 12 700 kubinių kilometrų 2100 m.

Ši nuolat auganti paklausa, klimato kaitos poveikis ir dėl to didėjanti vidutinė oro temperatūra kelia pavojų, kad gali padaugėti vietų, kuriose trūksta vandens.

Taigi, vis aktualesnis tampa klausimas dėl teisingo ir veiksmingo vandens išteklių, kurie vis dažniau laikomi vertingu ir trūkstamu ištekliu, valdymo.

Europa nėra sausringas žemynas, tačiau vandens tiekimo šaltiniai šiuo metu kelia susirūpinimą beveik pusei ES gyventojų.

Dėl Europos geografijos ir klimato ES esama skirtumų vandens paskirstymo srityje. Ši padėtis prastėja ir dėl žmogaus veiklos. Pavyzdžiui, pietinėje Europos dalyje dėl turizmo plėtros padidėjo vandens paklausa, o tai lėmė dykumėjimą ir druskingo vandens prasiskverbimą į įvairių gėlo vandens zonų vandeninguosius sluoksnius. Remiantis Europos aplinkos agentūros (EAA) atliktais tyrimais, atsižvelgiant į vandens naudojimo rodiklį, šiuo metu tokiose šalyse kaip Kipras, Bulgarija, Belgija, Ispanija, Italija ir Malta santykis yra 20 proc. arba daugiau. Tai reiškia, kad vandens atsargoms daromas didelis neigiamas poveikis. Nors vandens ypač trūksta pietuose, negalima teigti, kad problema aktuali tik šioms teritorijoms: kaip nurodė Europos Komisija, nuo 1976 m., beveik visos valstybės narės yra patyrusios sausros laikotarpių ir daugelyje valstybių narių šiuo metu dažnai kyla vandens trūkumo problemų, be to, yra pernelyg intensyviai naudojami vandeningieji sluoksniai.

Vandens trūkumas – tai reiškinys, aktualus mažiausiai 11 proc. Europos gyventojų ir 17 proc. ES teritorijos. Nuo 1980 m. sausrų skaičius Europoje padidėjo, o jų pasekmės pasunkėjo, ir dėl to per pastaruosius trisdešimt metų patirta apytikriai 100 mlrd. eurų nuostolių.

2017 m. vasaros sausros dar kartą parodė, koks šių ekonominių nuostolių mastas; vien Italijos žemės ūkio sektoriuje buvo prognozuojama 2 mlrd. eurų nuostolių. Manoma, kad ši tendencija tęsis ir vandens stygius bus juntamas ne tik keliuose Europos regionuose, jis kelia susirūpinimą visoje ES.

Todėl, siekiant išlaikyti aukštą piliečių gerovės lygį ir išsaugoti aplinką, labai svarbu rasti tinkamus sprendimus ES lygmeniu siekiant užtikrinti vandens apsaugą.

Pasiūlymo aplinkybės

Europos Komisija jau savo 2012 m. komunikate „Europos vandens išteklių išsaugojimo metmenys“ nustatė, kad pakartotinis miesto nuotekų naudojimas turi būti įtrauktas į alternatyvias mažą poveikį aplinkai darančias vandens tiekimo priemones, kurios gali padėti spręsti vandens išteklių trūkumo problemą.

ES teisės aktuose, visų pirma Vandens pagrindų direktyvoje (2000/60/EB), pakartotinis miesto nuotekų naudojimas jau paminėtas kaip papildoma veiksmingo vandens išteklių valdymo priemonė.

Tačiau dėl aiškių teisės aktų ir tikslių taisyklių stokos šios veiklos teikiama nauda dar nėra visiškai pasinaudota.

Remiantis Europos Komisijos pateiktais duomenimis, bendras pakartotinio vandens naudojimo potencialas iki 2025 m. yra apie 6,6 mlrd. m³, palyginti su dabartiniu 1,1 mlrd. m³ per metus. Tam turėtų būti skirta mažiau kaip 700 mln. eurų investicijų ir būtų galima pakartotinai naudoti daugiau kaip 50 proc. viso vandens, kurį teoriškai galima gauti iš ES nuotekų valymo įrenginių drėkinimui, ir neimti tiesiogiai daugiau kaip 5 proc. iš vandens telkinių ir požeminio vandens.

Komisijos pasiūlymo tikslas – pasiekti šiuos tikslus nustatant Sąjungos lygmeniu suderintas taisykles, siekiant užtikrinti, kad skirtingi reikalavimai valstybėse narėse neigiamai nepaveiktų vienodų sąlygų ir nesudarytų kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui.

Komisijos pasiūlymas taikomas tik regeneruotam vandeniui, kuris naudojamas drėkinimui žemės ūkyje, nes žemės ūkio sektorius yra vienas iš pagrindinių vandens vartotojų. Be to, pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad regeneruotas vanduo būtų saugus, taip apsaugant piliečius ir aplinką.

Nuomonės referentė pritaria, kad būtina priimti reglamentą siekiant ES lygmeniu apibrėžti suderintus kriterijus, taikytinus pakartotiniam miesto nuotekų naudojimui. Todėl nuomonės referentė mano, kad šis pasiūlymas yra naudinga priemonė regeneravimo saugai ir didesnei sklaidai užtikrinti.

Tačiau, nuomonės referentė nuomone, reikia padaryti keletą pakeitimų, kad teisės aktas taptų aiškesnis, visų pirma kiek tai susiję su apibrėžtimis, įvairių dalyvaujančių subjektų vaidmenimis ir atsakomybės sritimis ir pagrindine rizikos valdymo veikla. Nuomonės referentė taip pat mano, kad svarbu išplėsti šio reglamento taikymo sritį ir įtraukti naudojimą viešaisiais ir aplinkosaugos tikslais, kad taip būtų padidinta pakartotinio vandens naudojimo nauda.

Reikia labai tiksliai nustatyti skirtumą tarp išvalyto vandens, t. y. vandens, kuris buvo atitinkamai valomas, kaip reikalaujama pagal Direktyvą 91/271/EEB, ir regeneruoto vandens, kuris patenka į šio reglamento taikymo sritį.

Reikia nustatyti pagrindinius subjektus, dalyvaujančius regeneruojant miesto nuotekas. Dėl šios priežasties greta valymo įrenginio veiklos vykdytojo, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojo ir galutinio naudotojo turi būti apibrėžtas ir reglamentuotas paskirstymo tinklo veiklos vykdytojo vaidmuo.

Nuomonės referentė pritaria, kad turi būti parengtas rizikos valdymo planas vandens regeneravimui, tačiau mano, kad šią užduotį turi koordinuoti kompetentinga institucija, kuri galėtų užtikrinti tikslesnį ir nepriklausomą visos vandens tiekimo grandinės vertinimą. Taip pat II priede reikia nurodyti būtiniausias įvairių subjektų užduotis.

Kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl regeneruoto vandens kokybės, nuomonės referentė pritaria Komisijos pasiūlytiems parametrams, kurie grindžiami JRC tyrimais, tačiau mano, kad būtina įtraukti parametrą dėl salmonelių, siekiant užtikrinti dar didesnę piliečių maisto saugą.

Svarbu neapriboti galimo naudojimo tik drėkinimo žemės ūkyje paskirtimi, o jį išplėsti, kaip jau yra keliose valstybėse narėse, siekiant įtraukti naudojimą viešaisiais (žaliųjų zonų ar golfo aikštynų drėkinimui) ir aplinkosaugos tikslais (kovojant su druskos patekimu ar išlaikant minimalų gamtosauginį debitą). Todėl nuomonės referentė mano, kad šie naudojimo būdai atitinka griežčiausios klasės, t. y. A klasės, parametrus. Nuomonės referentė nusprendė nenustatyti suderintų pakartotinio naudojimo parametrų pramoniniams tikslams, tačiau mano, kad toks naudojimas vis tiek turėtų būti skatinamas ir reglamentuojamas nacionaliniu lygmeniu remiantis konkrečiais atvejais.

Nuomonės referentės nuomone, labai svarbu skirti dėmesį informuotumo didinimo priemonių poreikiui, nes jomis galima atkreipti dėmesį į vandens išteklių taupymą vėl panaudojant miesto nuotekas, ir stebėsenos sistemai, kuri gali užtikrinti, kad regeneruotas vanduo nekenktų sveikatai.

Galiausiai nuomonės referentė apgailestauja, kad į Komisijos pasiūlymo taikymo sritį neįtrauktos suderintos nuostatos dėl vandeningojo sluoksnio atkūrimo. Todėl prašo, kad persvarstant reglamentą (tai numatyta po penkerių metų) apsvarstyti galimybę pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto šioje srityje. Nuomonės referentė taip pat prašo Komisijos išnagrinėti, ar reikalingas specialus reglamentas dėl netiesioginio pakartotinio naudojimo.


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (5.12.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Nuomonės referentė: Marijana Petir

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Remiantis penkiomis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ataskaitomis(1), paskelbtomis 1983–2012 m., kiekvienas iš trijų paskutinių dešimtmečių buvo vis šiltesnis pasauliniu lygmeniu nei bet kuris ankstesnis dešimtmetis nuo XIX a. šeštojo dešimtmečio. 1983–2012 m. laikotarpis veikiausiai yra šilčiausias 30 metų laikotarpis per pastaruosius 1 400 metų. Paskutiniu metu vykstanti klimato kaita labai paveikė žemės ūkį ir ekonomiką ir manoma, kad per pastaruosius trisdešimt metų dėl klimato kaitos poveikio padaugėjo didelių sausrų ir padidėjo jų daroma žala aplinkai bei ekonominė žala. 1976–2006 m. laikotarpiu nuo sausros nukentėjusių vietovių ir žmonių skaičius išaugo beveik 20 proc., o bendros dėl sausrų patiriamos išlaidos pasiekė 100 mlrd. EUR (Europos Komisija, 2012 m.). Jei atsižvelgtume į tai, kad Europos žemės ūkyje apie ketvirtadalis bendro surinkto gėlo vandens kiekio naudojama drėkinimui, o Pietų ir Pietryčių Europoje drėkinimui naudojama apie 60 proc. – kai kuriose vandens zonose iki 80 proc. – bendro surinkto gėlo vandens kiekio, vandens išsaugojimą ir alternatyvių vandens tiekimo drėkinimo reikmėms žemės ūkyje priemonių ieškojimą laikytume prioritetais.

Pagal priimtus teisės aktus ir patvirtintą įvairių krypčių Sąjungos politiką, pvz., Vandens pagrindų direktyvą(2) ir ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą(3), esama galimybių reguliuoti vandens iš komunalinių nuotekų valymo sistemų pakartotinį naudojimą drėkinimo reikmėms žemės ūkyje, kad būtų galima laiku kompensuoti galimą ir faktinį šių išteklių trūkumą.

Vadovaudamasi atsargumo principu ir taikydama geriausią pasaulinę patirtį ir Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytus apribojimus ir parengtas rekomendacijas(4), Komisija pasiūlė reglamentą, kuriuo ES lygmeniu nustatomi vandens iš komunalinių nuotekų valymo sistemų pakartotinio naudojimo standartai, procedūros ir priemonės.

Kadangi Komisija neatliko konkrečių su vandens pakartotiniu naudojimu žemės ūkyje susijusios rizikos tyrimų, pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto remiamasi geriausia trečiųjų šalių (JAV, Naujosios Zelandijos, Australijos) ir valstybių narių, jau naudojančių žemės ūkyje regeneruotą vandenį, patirtimi. Kadangi reglamentas bus taikomas tik veiklos vykdytojams, ketinantiems valyti ir tiekti rinkai regeneruotą vandenį iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių, manytume, kad siūlomi minimalūs reikalavimai dėl pagrindinių parametrų yra tinkami ir leidimų tiekti regeneruotą vandenį suteikimo metodika ir procedūra leidžia užtikrinti pageidaujamą visuomenės saugos lygį tiek ūkininkams, tiek vartotojams. Pasiūlymu bus sudarytos sąlygos kompetentingoms institucijoms leidimų tiekti regeneruotą vandenį suteikimo administracinės procedūros metu taikyti griežtesnes nei šiame reglamente nustatytas taisykles ir, jei reikia, keisti leidimų suteikimo sąlygas.

Sykiu teisės aktas ir šio reglamento įgyvendinimo sąnaudos neturi trukdyti veiklos vykdytojams nuotekų valymo įrenginius pritaikyti nuotekų pakartotiniam naudojimui žemės ūkyje. Todėl reikėtų vengti bet kokios nepagrįstos naštos ar sąnaudų veiklos vykdytojams. Būtina užtikrinti, kad rizikos valdymo planų rengimo teisės aktai būtų vienodai taikomi visoje Sąjungoje ir kad visos valstybės narės suprastų ir vienodai taikytų siūlomus rizikos vertinimo reikalavimus.

Atsižvelgiant į siūlomo naujo teisės akto svarbą ir galimą poveikį esamai padėčiai šioje srityje, šio reglamento įsigaliojimo terminas ir galutinis valymo įrenginių suderinimo su reglamento reikalavimais terminas turėtų būti pratęstas nuo vienų metų, kaip buvo siūlyta iš pradžių, iki dvejų metų nuo reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Kaip Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariai, mes siekiame užtikrinti visuomenės saugą ir pasitikėjimą, kad maistas ir žemės ūkio produktai yra sveiki ir kokybiški, sykiu užtikrinant gėlo vandens tiekimą Europos žemės ūkiui, ypač pietinėse ir rytinėse Sąjungos dalyse, drėkinimo reikmėms.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  vanduo nėra eilinis komercinis produktas, bet priklauso paveldui, kurį būtina apsaugoti, ginti ir išsaugoti;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Vandens išteklių poreikis Sąjungoje nuolat auga, todėl vandens ima stigti ir blogėja jo kokybė. dėl miestų plėtros ir žemės ūkio veiklos smarkiai sumažėjusį gėlo vandens prieinamumą dar labiau pablogina klimato kaita ir sausros;

(1)  Vandens išteklių poreikis Sąjungoje nuolat auga, todėl vandens ima stigti ir blogėja jo kokybė. Visų pirma dėl miestų plėtros ir ūkininkavimo metodų smarkiai sumažėjusį gėlo vandens prieinamumą ir tiekimą dar labiau pablogina klimato kaita, nenuspėjamos oro sąlygos ir sausros;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1 a)  šiuo metu pakartotinio vandens naudojimo sprendimų įsisavinimas tebėra ribotas, palyginti su jų potencialu, kuris iš esmės nėra išnaudotas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1 b)  būtina skatinti efektyviai naudoti išteklius ir mažinti neigiamą poveikį vandens aplinkai, ypač vandens stygiui, skatinant saugų išvalytų nuotekų pakartotinį naudojimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1 c)  vandens išteklių Europoje sparčiai mažėja, todėl vandens ima stigti ir blogėja jo kokybė. Dėl klimato kaitos, sausrų ir miestų vystymosi kyla didelių sunkumų, susijusių su gėlo vandens ištekliais. Todėl plačiau naudodama išvalytą nuotekų vandenį Europa turėtų geriau spręsti vis didėjančio vandens trūkumo rizikos klausimą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  plačiau naudodama išvalytą nuotekų vandenį Sąjunga galėtų geriau spręsti vis didėjančio vandens trūkumo problemą. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/60/EB15 pakartotinis vandens naudojimas minimas kaip viena iš papildomų priemonių, kurią valstybės narės gali nuspręsti taikyti, kad įgyvendintų direktyvos tikslus pasiekti kokybiškai ir kiekybiškai gerą paviršinio ir požeminio vandens būklę. Tarybos direktyva 91/271/EEB16 reikalaujama, kad išvalytos nuotekos, jei tik galima, būtų naudojamos pakartotinai;

(2)  plačiau naudodama išvalytą nuotekų vandenį Sąjunga galėtų geriau spręsti vis didėjančio vandens trūkumo problemą. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/60/EB15 pakartotinis vandens naudojimas minimas kaip viena iš papildomų priemonių, kurią valstybės narės gali nuspręsti taikyti, kad įgyvendintų direktyvos tikslus pasiekti kokybiškai ir kiekybiškai gerą paviršinio ir požeminio vandens būklę, nes tai labai svarbu žmonijai ir ekosistemai. Tarybos direktyva 91/271/EEB16 reikalaujama, kad išvalytos nuotekos, jei tik galima, būtų naudojamos pakartotinai;

_________________

 

15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

16 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL L 135, 1991 5 30, p. 40).

16 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL L 135, 1991 5 30, p. 40).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  poveikis aplinkai ir energijos sąnaudos, kurių reikia gėlo vandens gavimui ir vežimui, yra didelės;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos vandens išteklių išsaugojimo metmenys“17 pakartotinis vandens naudojimas drėkinimo ar pramonės reikmėms nurodytas kaip alternatyvi vandens tiekimo galimybė, į kurią Sąjunga turėtų atkreipti dėmesį;

(3)  Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos vandens išteklių išsaugojimo metmenys“17 pakartotinis vandens naudojimas drėkinimo ar pramonės reikmėms nurodytas kaip alternatyvi vandens tiekimo galimybė, į kurią Sąjunga turėtų atkreipti dėmesį, siekdama tvaraus vystymosi, gyventojų apsaugos ir ateities kartų poreikių tenkinimo;

_________________

_________________

17 COM(2012) 673.

17 COM(2012) 673.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  2008 m. spalio 9 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl vandens trūkumo ir sausrų problemos Europos Sąjungoje sprendimo1a primenama, kad tvarkant vandens išteklius pirmenybė turėtų būti teikiama į paklausą orientuotam požiūriui, ir laikomasi nuomonės, kad tvarkydama vandens išteklius Sąjunga turėtų laikytis visa apimančio požiūrio, pagal kurį būtų derinamos paklausos valdymo, esamų vandens ciklo išteklių optimizavimo ir naujų vandens išteklių kūrimo priemonės, o rengiant šį požiūrį reikia atsižvelgti į aplinkos, socialinius ir ekonominius aspektus;

 

__________________

 

1a2008/2074(INI).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  manoma, kad pakartotinis tinkamai išvalytų nuotekų, pavyzdžiui, miesto nuotekų valymo įrenginiuose arba pramoniniuose įrenginiuose, naudojimas daro mažesnį poveikį aplinkai negu kiti alternatyvūs vandens tiekimo būdai, kaip antai vandens perdavimas ar gėlinimas, tačiau toks pakartotinis naudojimas Sąjungoje taikomas ribotai. Taip iš dalies yra dėl to, kad nėra bendrų Sąjungos aplinkos ir sveikatos apsaugos standartų ir, kiek tai susiję su žemės ūkio produktais, dėl kliūčių laisvam tokių produktų, laistytų regeneruotu vandeniu, judėjimui;

(6)  manoma, kad pakartotinis tinkamai išvalytų nuotekų, pavyzdžiui, miesto nuotekų valymo įrenginiuose arba pramoniniuose įrenginiuose, naudojimas daro mažesnį poveikį aplinkai negu kiti alternatyvūs vandens tiekimo būdai, kaip antai vandens perdavimas ar gėlinimas. tačiau toks pakartotinis naudojimas Sąjungoje taikomas ribotai. Taip iš dalies yra didelių pakartotinio išvalytų nuotekų naudojimo sistemos išlaidų ir dėl to, kad nėra bendrų Sąjungos aplinkos ir sveikatos apsaugos standartų ir, kiek tai susiję su žemės ūkio produktais, dėl galimos tokių produktų keliamos rizikos sveikatai ir aplinkai ir dėl galimų kliūčių laisvam tokių produktų, laistytų regeneruotu vandeniu, judėjimui. Be to, reikėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikrose valstybėse narėse drėkinimo infrastruktūra yra nepakankama arba jos visai nėra;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  jei norima užtikrinti veiksmingą pakartotinį miesto nuotekų išteklių naudojimą, reikia pripažinti, kad ne visų rūšių išvalytas vanduo gali būti naudojamas visoms kultūroms. Todėl ūkininkai turi būti mokomi, kaip optimaliai kultūriniams augalams naudoti įvairias išvalyto vandens rūšis taip, kad naudojamo vandens kokybė nesukeltų rizikos sveikatai;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  su maisto higiena susijusius sveikatos apsaugos standartus, taikomus regeneruotu vandeniu laistomiems žemės ūkio produktams, galima pasiekti tik jeigu valstybėse narėse regeneruoto vandens, skirto drėkinimo reikmėms žemės ūkyje, kokybės reikalavimai nebus labai skirtingi. Reikalavimų suvienodinimas taip pat prisidės prie veiksmingo tokių produktų vidaus rinkos veikimo. Todėl tikslinga užtikrinti minimalų suderinimą nustatant minimaliuosius vandens kokybės ir stebėsenos reikalavimus. Tie minimalūs reikalavimai turėtų apimti minimaliuosius regeneruoto vandens parametrus ir kitus griežtesnius arba papildomus kokybės reikalavimus, kuriuos, jei reikia, kartu su bet kokiomis susijusiomis prevencinėmis priemonėmis nustato kompetentingos institucijos. Siekiant nustatyti griežtesnius arba papildomus vandens kokybės reikalavimus, vandens regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai turėtų vykdyti pagrindines rizikos valdymo užduotis. Parametrai pagrįsti Komisijos Jungtinio tyrimų centro technine ataskaita ir atspindi tarptautinius pakartotinio vandens naudojimo standartus;

(7)  lygiaverčius su maisto higiena susijusius sveikatos apsaugos standartus, taikomus regeneruotu vandeniu laistomiems žemės ūkio produktams, galima pasiekti visoje Sąjungoje tik jeigu valstybėse narėse regeneruoto vandens, skirto drėkinimo reikmėms žemės ūkyje, kokybės reikalavimai nebus labai skirtingi. Reikalavimų suvienodinimas taip pat prisidės prie veiksmingo tokių produktų vidaus rinkos veikimo. Todėl tikslinga užtikrinti minimalų suderinimą nustatant minimaliuosius vandens kokybės ir stebėsenos reikalavimus, suteikiant valstybėms narėms galimybę juos praplėsti ir taikyti griežtesnius standartus ir įvertinti riziką, susijusią su konkrečiomis vietos sąlygomis, visų pirma dėl pavojaus aplinkai. Tie minimalūs reikalavimai turėtų apimti minimaliuosius regeneruoto vandens parametrus ir kitus griežtesnius arba papildomus kokybės reikalavimus, kuriuos, jei reikia, kartu su bet kokiomis susijusiomis prevencinėmis priemonėmis nustato kompetentingos institucijos. Siekiant nustatyti griežtesnius arba papildomus vandens kokybės reikalavimus, vandens regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai turėtų vykdyti pagrindines rizikos valdymo užduotis. Parametrai pagrįsti Komisijos Jungtinio tyrimų centro technine ataskaita ir atspindi tarptautinius pakartotinio vandens naudojimo standartus;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7 a)  drėkinimui žemės ūkyje turėtų būti nustatyti minimalūs kokybės reikalavimai, įskaitant mikrobiologinius, fizinius ir cheminius parametrus, susijusius su ribinėmis vertėmis ir stebėsenos dažnumu;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  siekiant užtikrinti saugų vandens naudojimą ir apsaugoti aplinką bei visuomenės sveikatą, vandens, naudojamo drėkinimui, nustatant kokybės reikalavimus turėtų būti atsižvelgta į mokslo pažangą, ypač susijusią su mikroteršalų ir naujų „besiformuojančių“ medžiagų kontrolę;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  rizikos valdymas turėtų apimti rizikos nustatymą ir aktyvų valdymą, taip pat konkrečioms reikmėms tinkamos kokybės regeneruoto vandens gamybos sąvoką. Rizikos vertinimas turėtų būti pagrįstas pagrindinėmis rizikos valdymo užduotimis ir jį atliekant turėtų būti nustatomi papildomi vandens kokybės reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti aplinkos ir žmonių bei gyvūnų sveikatą;

(9)  rizikos valdymas turėtų apimti rizikos nustatymą ir aktyvų valdymą, taip pat konkrečioms reikmėms tinkamos kokybės regeneruoto vandens gamybos sąvoką. Rizikos vertinimas turėtų būti pagrįstas pagrindinėmis rizikos valdymo užduotimis ir jį atliekant turėtų būti nustatomi papildomi vandens kokybės reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti aplinkos ir žmonių bei gyvūnų sveikatą, visų pirma dėl išvalytų nuotekų naudojimo žemės ūkio paskirties žemėje, skirtoje maisto gamybai;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekdami veiksmingai apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai pirmiausia turėtų būti atsakingi už regeneruoto vandens kokybę. Siekdami laikytis minimaliųjų reikalavimų ir visų kompetentingų institucijų nustatytų papildomų sąlygų, regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai turėtų stebėti regeneruoto vandens kokybę. Todėl tikslinga nustatyti minimalius stebėsenos reikalavimus, apimančius įprastinės stebėsenos dažnumą ir patvirtinamosios stebėsenos laiką ir tikslinius rodiklius. Tam tikri įprastinei stebėsenai taikomi reikalavimai nustatyti pagal Direktyvą 91/271/EEB;

(10)  siekdami veiksmingai apsaugoti aplinką, žmonių sveikatą ir dirvožemio kokybę, regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai ir kompetentingos institucijos pirmiausia yra atsakingos už regeneruoto vandens kokybę. Siekiant užtikrinti, kad naudotojų, ypač ūkininkų, vandens kokybė atitinka nustatytus parametrus, regeneravimo įrenginių operatoriai turėtų stebėti regeneruoto vandens kokybę pagal minimalius reikalavimus ir pagal visas kitas kompetentingos valdžios institucijos nustatytas papildomas sąlygas. Todėl tikslinga nustatyti minimalius stebėsenos reikalavimus, apimančius įprastinės stebėsenos dažnumą ir patvirtinamosios stebėsenos laiką ir tikslinius rodiklius. Tam tikri įprastinei stebėsenai taikomi reikalavimai nustatyti pagal Direktyvą 91/271/EEB;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  būtina užtikrinti saugų regeneruoto vandens naudojimą, taip skatinant pakartotinį vandens naudojimą visoje Sąjungoje ir didinant visuomenės pasitikėjimą juo. Todėl regeneruoto vandens tiekimas konkrečioms reikmėms turėtų būti leidžiamas tik turint valstybių narių kompetentingų institucijų suteiktą leidimą. Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti suderintą požiūrį, atsekamumą ir skaidrumą, turėtų būti nustatytos esminės taisyklės Sąjungos lygmeniu. Tačiau leidimų suteikimo procedūrų konkrečias sąlygas turėtų nustatyti valstybės narės. Valstybės narės turėtų turėti galimybę taikyti galiojančias leidimų suteikimo procedūras, kurios turėtų būti pritaikytos atsižvelgiant į šiuo reglamentu nustatytus reikalavimus;

(11)  būtina ir svarbu užtikrinti ekonomikos patikimumą ir saugumą, pasitelkiant saugų ir patikimą regeneruoto vandens naudojimą, skatinant vystyti pakartotinį vandens naudojimą visoje Sąjungoje, raginant ES ūkininkus taikyti tokią praktiką ir didinant visuomenės pasitikėjimą juo. Todėl regeneruoto vandens tiekimas konkrečioms reikmėms turėtų būti leidžiamas tik turint valstybių narių kompetentingų institucijų suteiktą leidimą. Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti suderintą požiūrį, atsekamumą ir skaidrumą, turėtų būti nustatytos esminės taisyklės Sąjungos lygmeniu. Tačiau leidimų suteikimo procedūrų konkrečias sąlygas turėtų nustatyti valstybės narės, kurių kompetentingos institucijos pačios atsako už rizikos, susijusios su pakartotiniu vandens naudojimu, vertinimą. Valstybės narės turėtų turėti galimybę taikyti galiojančias leidimų suteikimo procedūras, kurios turėtų būti pritaikytos atsižvelgiant į šiuo reglamentu nustatytus reikalavimus;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  jeigu reikalingas regeneruoto vandens paskirstymas, tokiam paskirstymui turėtų būti gautas leidimas. Jei laikomasi visų reikalavimų, valstybės narės kompetentinga institucija turėtų išduoti leidimą, kuriame būtų nurodytos visos saugiam regeneruoto vandens paskirstymui galutiniam vartotojui būtinos sąlygos ir priemonės, nustatytos atliekant rizikos vertinimą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Reglamentu (EB) 852/2004 nustatomos bendros taisyklės maisto tvarkymo subjektams ir reglamentuojama žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamyba, apdirbimas, paskirstymas ir tiekimas rinkai. Į tą reglamentą taip pat įtrauktas maisto sveikumo klausimas ir vienas iš jo pagrindinių principų yra tas, kad pagrindinė atsakomybė už maisto saugą tenka maisto tvarkymo subjektui. Yra parengta išsamių to reglamento taikymo gairių, visų pirma paminėtinas Komisijos rekomendacinis dokumentas dėl šviežių vaisių ir daržovių mikrobiologinės rizikos šalinimo pirminės gamybos etape laikantis tinkamos higienos (2017/C 163/01). Šiame reglamente nustatyti regeneruoto vandens valymo tiksliniai rodikliai maisto tvarkymo subjektų neatleidžia nuo atsakomybės užtikrinti tokią vandens kokybę, kokios reikalaujama pagal Reglamentą 852/2004, vėlesniame etape naudojant keletą vandens valymo būdų pavieniui arba derinant su kitomis ne valymo priemonėmis;

(13)  Reglamentu (EB) 852/2004 nustatomos bendros taisyklės maisto tvarkymo subjektams ir reglamentuojama žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamyba, apdirbimas, paskirstymas ir tiekimas rinkai. Į tą reglamentą taip pat įtrauktas maisto sveikumo klausimas ir vienas iš jo pagrindinių principų yra tas, kad pagrindinė atsakomybė už maisto saugą tenka maisto tvarkymo subjektui. Yra parengta išsamių to reglamento taikymo gairių, visų pirma paminėtinas Komisijos rekomendacinis dokumentas dėl šviežių vaisių ir daržovių mikrobiologinės rizikos šalinimo pirminės gamybos etape laikantis tinkamos higienos (2017/C 163/01). Šiame reglamente nustatyti regeneruoto vandens valymo tiksliniai rodikliai maisto tvarkymo subjektų neatleidžia nuo atsakomybės užtikrinti tokią vandens kokybę, kokios reikalaujama pagal Reglamentą 852/2004. Nepažeidžiant ūkininkų atsakomybės už jų produktų kokybę, kompetentingoms institucijoms turėtų būti pavesta įvertinti riziką ir pavojus, susijusius su regeneruoto vandens naudojimu;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant skatinti pasitikėjimą pakartotiniu vandens naudojimu, visuomenei turėtų būti teikiama informacija. Informacijos apie pakartotinį vandens naudojimą teikimas turėtų suteikti galimybę užtikrinti didesnį skaidrumą ir atsekamumą ir taip pat galėtų būti labai svarbus atitinkamoms institucijoms, kurioms tam tikras pakartotinis vandens naudojimas daro poveikį;

(14)  Jei norima pasiekti Sąjungos tausaus išteklių naudojimo tikslus, svarbi užduotis tenka vartotojų atsakomybės jausmo ugdymui. Visų pirma, reikėtų peržiūrėti gamtos išteklių, ypač vandens išteklių, naudojimo būdus, siekiant juos sutaupyti. Siekiant skatinti pasitikėjimą pakartotiniu vandens naudojimu ir užtikrinti vartotojų pritarimą šiam tvariam metodui, visuomenei turėtų būti teikiama informacija ir pasiūlyta atlygio ir paskatų sistema. Informacijos apie pakartotinį vandens naudojimą teikimas turėtų suteikti galimybę užtikrinti didesnį skaidrumą ir atsekamumą ir taip pat galėtų būti labai svarbus atitinkamoms institucijoms, kurioms tam tikras pakartotinis vandens naudojimas daro poveikį;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  būtina užtikrinti finansavimą, kad būtų padengtos „bendrosios“ gamybos, paskirstymo ir saugaus regeneruoto vandens naudojimo sistemos išlaidos;

Pagrindimas

Bendrosios išlaidos apima: gamybos įmonės ir (arba) paskirstymo tinklo statybą, veikimą, priežiūrą ir kokybinę stebėseną rizikos valdymo ir leidimų suteikimo tikslais.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  būtina sustiprinti stebėsenos, vertinimo ir informacijos kokybę ir kiekybę, visų pirma teritorijose, kuriose aplinką labai teršia pramonės ir žemės ūkio veikla ir kuriose nėra tinkamų nuotekų valymo ir surinkimo įrenginių bei vandens regeneravimo įrenginių ir kurios tokiu būdu pažeidžia Europos teisę;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant priderinti galiojančius minimaliuosius reikalavimus ir pagrindines rizikos valdymo užduotis prie mokslo ir technikos pažangos, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus siekiant iš dalies pakeisti minimaliuosius reikalavimus ir pagrindines rizikos valdymo užduotis. Be to, siekiant užtikrinti aukštą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygį, Komisija taip pat turėtų turėti galimybę priimti deleguotuosius aktus, kuriais, nustatant technines specifikacijas, būtų papildytos pagrindinės rizikos valdymo užduotys. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros37 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(16)  siekiant priderinti galiojančius minimaliuosius reikalavimus ir pagrindines rizikos valdymo užduotis prie mokslo ir technikos pažangos, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus siekiant iš dalies pakeisti minimaliuosius reikalavimus ir pagrindines rizikos valdymo užduotis, nedarant neigiamo poveikio galimybėms pakartotinai naudoti tinkamai išvalytas nuotekas. Be to, siekiant užtikrinti aukštą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygį, Komisija taip pat turėtų turėti galimybę priimti deleguotuosius aktus, kuriais, nustatant technines specifikacijas, būtų papildytos pagrindinės rizikos valdymo užduotys. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros37 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

_________________

_________________

37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  kompetentingos institucijos turėtų tikrinti regeneruoto vandens atitiktį leidime nurodytoms sąlygoms. Neatitikties atveju jos turėtų pareikalauti regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojo imtis būtinų priemonių atitikčiai užtikrinti. Kai dėl neatitikties kyla didelis pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai, regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai turėtų nedelsdami nutraukti bet kokį regeneruoto vandens tiekimą;

(18)  siekiant sumažinti tokį išvalytų nuotekų naudojimo žemės ūkio paskirties žemėje, skirtoje maisto gamybai, keliamą pavojų turėtų būti taikomi aukšto lygio standartai. Kompetentingos institucijos turėtų tikrinti regeneruoto vandens atitiktį leidime nurodytoms sąlygoms. Neatitikties atveju jos turėtų pareikalauti regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojo imtis būtinų priemonių atitikčiai užtikrinti. Kai dėl neatitikties kyla didelis pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai, regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai turėtų nedelsdami nutraukti bet kokį regeneruoto vandens tiekimą; Kompetentingos institucijos turėtų glaudžiai bendradarbiauti su ūkininkais, kad būtų sukurtos palankios sąlygos pakartotinai naudoti regeneruotą vandenį;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  siekiant vystyti ir kuo labiau skatinti pakartotinai naudoti tinkamai išvalytas nuotekas, Europos Sąjunga pagal programą „Europos horizontas“ turi remti šios srities mokslinius tyrimus ir plėtrą, kad būtų gerokai pagerintas tinkamai išvalytų nuotekų ir progresyvių panaudojimo metodų patikimumas;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25b)  šiuo reglamentu siekiama skatinti tvariai naudoti vandenį. Todėl Komisija turėtų įsipareigoti naudoti Sąjungos programas, įskaitant programą LIFE, kad paremtų vietos iniciatyvas, susijusias su tinkamai išvalytų nuotekų pakartotiniu naudojimu;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šio reglamento tikslas yra užtikrinti, kad regeneruotas vanduo būtų saugus naudoti pagal numatytą paskirtį ir taip užtikrinti aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugą, koordinuotai spręsti vandens trūkumo problemą ir dėl jos kylantį neigiamą poveikį vandens ištekliams visoje Sąjungoje, kartu prisidedant prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

2.  Šio reglamento tikslas yra užtikrinti, kad regeneruotas vanduo būtų saugus naudoti pagal numatytą paskirtį ir taip užtikrinti maksimalią žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugą, koordinuotai spręsti vandens trūkumo problemą ir dėl jos kylantį neigiamą poveikį vandens ištekliams visoje Sąjungoje, kartu prisidedant prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 a.  Šiuo reglamentu didelį vandens kiekį naudojantys naudotojai, įskaitant ūkininkus, turėtų būti skatinami vystyti tvarius vandens naudojimo metodus, kurie padėtų taupyti vandenį.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 b.  Šiuo reglamentu turėtų būti sudarytos sąlygos naudoti naujus vandens naudojimo sprendimus, kuriais siekiama spręsti su klimato kaita susijusius klausimus.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  regeneruotas vanduo – miesto nuotekos, išvalytos pagal Direktyvos 91/271/EEB reikalavimus ir papildomai išvalytos regeneravimo įrenginyje;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

 

Pagrindimas

Tekste anglų k. būtina suderinti terminus „plant“ ir „facility“ su ES aplinkos teisės aktais. Šis pakeitimas tekstui lietuvių k. poveikio neturi.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  regeneravimo įrenginys – miesto nuotekų valymo įrenginys arba kitas įrenginys, kuriame toliau valomos Direktyvoje 91/271/EEB nustatytus reikalavimus atitinkančios miesto nuotekos siekiant gauti vandenį, tinkamą naudoti šio reglamento I priedo 1 skirsnyje nurodyta paskirtimi;

6.  regeneravimo įrenginys – miesto nuotekų valymo įrenginys arba kitas įrenginys, kuriame toliau valomos Direktyvoje 91/271/EEB nustatytus reikalavimus atitinkančios miesto nuotekos siekiant gauti regeneruotą vandenį, tinkamą naudoti šio reglamento I priedo 1 skirsnyje nurodyta paskirtimi;

 

(Tekste anglų k. terminas „reclamation plant“ keičiamas terminu „reclamation facility“. Šis pakeitimas tekstui lietuvių k. poveikio neturi.)

Pagrindimas

Tekste anglų k. būtina suderinti terminus „plant“ ir „facility“ su ES aplinkos teisės aktais. Šis pakeitimas tekstui lietuvių k. poveikio neturi.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdantis arba kontroliuojantis regeneravimo įrenginį;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

 

Pagrindimas

Tekste anglų k. būtina suderinti terminus „plant“ ir „facility“ su ES aplinkos teisės aktais. Šis pakeitimas tekstui lietuvių k. poveikio neturi.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11 a.  atitikties vieta – vandens išleidimo iš regeneravimo įrenginio vieta;

Pagrindimas

Terminas „atitikties vieta“ turėtų būti apibrėžtas dalyje „Terminų apibrėžtys“, kaip jau apibrėžtas 4 straipsnyje.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 11 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11b.  mikroteršalai – tai labai mažos koncentracijos nepageidautinos medžiagos, nustatomos aplinkoje, kaip nurodyta Direktyvos 2000/60/EB VIII priede;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 11 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11 c.  regeneruoto vandens tiekėjas – fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už regeneruoto vandens paskirstymą arba tinklo kontrolę.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vandens regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojų prievolės, susijusios su vandens kokybe

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai užtikrina, kad regeneruotas vanduo, skirtas naudoti I priedo 1 skirsnyje nurodyta paskirtimi, vandens išleidimo iš regeneravimo įrenginio vietoje (atitikties vietoje) atitiktų:

1.  Regeneravimo įrenginių veiklos vykdytojai užtikrina, kad regeneruotas vanduo, skirtas naudoti I priedo 1 skirsnyje nurodyta paskirtimi, atitikties vietoje atitiktų:

Pagrindimas

Turi būti suderinta su siūlomomis apibrėžtimis.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b)  visas kompetentingos institucijos nustatytas papildomas su vandens kokybe susijusias sąlygas, nurodytas leidime pagal 7 straipsnio 3 dalies b ir c punktus.

(b)  visas kompetentingos institucijos nustatytas pagrįstas papildomas su vandens kokybe susijusias sąlygas, nurodytas leidime pagal 7 straipsnio 3 dalies b ir c punktus.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 dalyje nurodytų reikalavimų ir sąlygų, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas vykdo vandens kokybės stebėseną pagal:

2.  Siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 dalyje nurodytų reikalavimų ir sąlygų, atitinkamas regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas vykdo vandens kokybės stebėseną pagal:

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 a.  Praėjus atitikties vietą, atsakomybė už vandens kokybę nebepriklauso regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojui, tačiau ji tenka kitai pakartotinio vandens naudojimo grandinės grandžiai.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdamas gaminti ir tiekti regeneruotą vandenį, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas valdo riziką konsultuodamasis su šiais subjektais:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a)  miesto nuotekų valymo įrenginio (-ių) veiklos vykdytoju, tiekiančiu vandenį į regeneravimo įrenginį, jei tai nėra regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(b a)  regeneruoto vandens tiekėjas (-ai);

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c)  bet kuria kita suinteresuotąja šalimi, kuri, įrenginio veiklos vykdytojo nuomone, yra svarbi.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas parengia pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo planą, pagrįstą II priede nustatytomis pagrindinėmis rizikos valdymo užduotimis. Pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane, be I priede nurodytų reikalavimų, siūlomi bet kokie papildomi reikalavimai, reikalingi siekiant toliau mažinti bet kokią riziką, ir, be kita ko, nustatomi pavojai, rizika ir atitinkamos prevencinės priemonės.

2.  Atitinkamas regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas parengia pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo planą, pagrįstą II priede nustatytomis pagrindinėmis rizikos valdymo užduotimis, už kurį atsako veiklos vykdytojas.

 

Pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane, be I priede nurodytų reikalavimų, siūlomi bet kokie papildomi reikalavimai, reikalingi siekiant toliau mažinti bet kokią riziką, ir, be kita ko, nustatomi pavojai, rizika ir atitinkamos prevencinės priemonės.

 

Gavęs pakankamai informacijos, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas apie tai praneša galutiniam naudotojui.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jei drėkinamo kultūrinio augalo rūšis į rinką pateikiama keliomis skirtingomis formomis ir kurioms taikomos kelios skirtingas vandens kokybės klasės, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas privalo ūkininkui tiekti atitinkamos aukščiausios kokybės klasės vandenį.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Nacionalinės vandentvarkos institucijos kartu su Komisija rengia specialistų mokymus ir informacinius susitikimus, skirtus nacionalinių agentūrų darbuotojams, kurie bus atsakingi už veiklos vykdytojų leidimų paraiškų vertinimą; kita vertus, Komisija įsipareigoja parengti ir nacionalinėms valdžios institucijoms išplatinti brošiūras ir galbūt internetinį turinį, susijusį su taisyklėmis ir reikalavimais, reglamentuojančiais minimalius pakartotinio vandens naudojimo standartus.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7 a straipsnis

 

Regeneruoto vandens paskirstymas

 

1. Bet kokiam regeneruoto vandens, skirto naudoti pagal I priedo 1 skirsnyje nurodytą paskirtį, paskirstymui turi būti gautas leidimas.

 

2. Kompetentinga institucija per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo datos nusprendžia, ar suteikti leidimą.

 

3. Leidime turi būti nurodytos visos saugiam regeneruoto vandens paskirstymui galutiniam vartotojui būtinos sąlygos ir priemonės, nustatytos pagal 6 straipsnį atliekant rizikos vertinimą.

 

4. Leidimas reguliariai peržiūrimas bent kas penkerius metus ir, jei reikia, pakeičiamas.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentinga institucija tikrina, ar regeneruotas vanduo atitikties vietoje atitinka leidime nurodytas sąlygas. Atliekant atitikties patikrą naudojamos šios priemonės:

1.  Prieš suteikdama leidimą, kompetentinga institucija tikrina, ar regeneruotas vanduo atitikties vietoje atitinka leidime nurodytas sąlygas. Atliekant atitikties patikrą naudojamos šios priemonės:

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Neatitikties atveju kompetentinga institucija reikalauja regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojo imtis reikiamų priemonių, kad būtų nedelsiant atkurta atitiktis.

2.  Neatitikties atveju, kuri nustatoma išdavus leidimą, kompetentinga institucija reikalauja, kad regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas sustabdytų regeneruoto vandens tiekimą, kol nebus pritaikytos reikiamos priemonės jų atitikčiai atkurti, ir apie tai informuoti galutinius naudotojus, kuriems įtakos gali turėti ši situacija.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu dėl neatitikties kyla didelė rizika aplinkai ar žmonių sveikatai, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas nedelsdamas nutraukia bet kokį tolesnį regeneruoto vandens tiekimą, kol kompetentinga institucija nustato, kad atitiktis yra atkurta.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu įvyksta incidentas, dėl kurio nesilaikoma leidime nurodytų sąlygų, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas nedelsdamas informuoja kompetentingą instituciją ir galintį (-čius) nukentėti galutinį (-ius) naudotoją (-us) ir pateikia kompetentingai institucijai informaciją, reikalingą tokio incidento poveikiui įvertinti.

4.  Jeigu įvyksta incidentas, dėl kurio nesilaikoma leidime nurodytų sąlygų, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas nedelsdamas informuoja kompetentingą instituciją, visus regeneruoto vandens tiekėjus ir galutinį (-ius) naudotoją (-us) ir pateikia kompetentingai institucijai informaciją, reikalingą tokio incidento poveikiui įvertinti.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 852/2004, nustatantį maisto sektoriaus veiklos vykdytojams taikytinas bendrąsias taisykles, kurios apima žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir prekybą, kompetentingos institucijos turi informuoti naudotoją apie tai, koks yra didžiausias maistinių medžiagų kiekis, esantis pristatytame tinkamai išvalytų nuotekų vandenyje, kad ūkininkas galėtų įsitikinti, jog jis laikosi atitinkamose ES taisyklėse nustatyto maistinių medžiagų kiekio.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija kartą per 10 metų arba, kai to reikalauja padėtis, peržiūri minimalius regeneruoto vandens kokybės standartus, remdamasi ES, o ne trečiosiose šalyse, atliktais tyrimais.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ea)  atliktais bandymais, visų pirma susijusiais su nuotekų dumblo ir biodujų gamybos nuotekų naudojimu žemės ūkyje.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(da)  didėjantį mikroteršalų ir naujų „besiformuojančių“ medžiagų kiekį pakartotinai naudojamame vandenyje.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo ... [vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Jis taikomas nuo ... [praėjus 24 mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo datos].

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kiek reikia atlikti pritaikymų, kad esami įrenginiai atitiktų reglamentą, tobulinant esamą įrangą, keičiant eksploatavimą ir kontrolę ir visų pirma atliekant rizikos vertinimą ir nustatant rizikos valdymo planą bei priskiriant atsakomybę, siūlomas vienų metų laikotarpis turėtų būti pratęstas iki ne mažiau kaip dvejų metų, kad būtų galima laikytis reikalavimų.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Aprašyti pakartotinio vandens naudojimo sistemą nuo nuotekų patekimo į miesto nuotekų valymo įrenginį iki jų naudojimo vietos, įskaitant nuotekų šaltinius, valymo etapus ir regeneravimo įrenginyje naudojamas technologijas, tiekimo ir saugojimo infrastruktūrą, numatomą naudojimo paskirtį, naudojimo vietą ir tiekiamą regeneruoto vandens kiekį. Šios užduoties tikslas – pateikti išsamų visos pakartotinio vandens naudojimo sistemos aprašymą.

1.  Aprašyti pakartotinio vandens naudojimo sistemą nuo nuotekų patekimo į miesto nuotekų valymo įrenginį iki jų naudojimo vietos, įskaitant nuotekų šaltinius, valymo etapus ir regeneravimo įrenginyje naudojamas technologijas, tiekimo, paskirstymo ir saugojimo infrastruktūrą, numatomą naudojimo paskirtį, naudojimo vietą ir tiekiamą regeneruoto vandens kiekį. Šios užduoties tikslas – pateikti išsamų visos pakartotinio vandens naudojimo sistemos aprašymą.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4 punkto 2 dalies b papunkčio i dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i.  pavojaus pobūdžio patvirtinimas, įskaitant, jei reikia, dozės ir atsako ryšį;

i.  pavojaus pobūdžio patvirtinimas, įskaitant, jei reikia, dozės ir atsako ryšį, bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros institucijomis;

Pagrindimas

Dozės ir atsako ryšiui ir rizikos vertinimo tyrimams reikia tam tikrų įgūdžių, žinių ir duomenų, kuriuos galėtų pateikti valstybių narių sveikatos priežiūros institucijos.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(b a)  rizikos gyvūnų sveikatai vertinimas.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  įpareigojimą, kad geriamas vanduo saugomose teritorijose atitiktų Tarybos direktyvoje 98/83/EB40 nustatytus reikalavimus;

(b)  įpareigojimą, kad geriamas vanduo saugomose teritorijose atitiktų Tarybos direktyvoje 98/83/EB40 nustatytus reikalavimus, įskaitant susijusius su hormonais, vaistais ir mikroplastikais;

__________________

__________________

40 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OL L 330, 1998 12 5, p. 32).

40 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OL L 330, 1998 12 5, p. 32).

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4 dalies 3 pastraipos m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ma)  reikalavimai, taikomi siekiant išvengti taršos ar endokrininę sistemą ardančių medžiagų daromo poveikio sveikatai, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 1107/20091a;

 

__________________

 

1a 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pesticidais;

b)  pesticidais, įskaitant endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  vaistais;

d)  vaistais ir hormonais;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 punkto 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  kitomis susirūpinimą keliančiomis medžiagomis;

e)  kitomis susirūpinimą keliančiomis medžiagomis, kaip antai mikroplastikais;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 6 punkto 1 lentelės 2 eilutės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

- Kiaulės neturi būti šeriamos pašaru, kuris buvo drėkinamas regeneruotu vandeniu, jeigu nėra pakankamai duomenų, kad rizika konkrečiais atvejais gali būti suvaldyta.

- Maistiniai gyvūnai neturi būti šeriami pašaru, kuris buvo drėkinamas regeneruotu vandeniu, jeigu nėra pakankamai duomenų, kad rizika konkrečiais atvejais gali būti suvaldyta.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 6 punkto 1 lentelės 3 eilutės 3 stulpelio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Neganyti žindančių pieninių galvijų neišdžiūvusiose ganyklose.

– Neganyti žindančių pieninių galvijų ganyklose penkias dienas po paskutinio laistymo.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 8 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rekomenduojama, kad regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas įdiegtų ir prižiūrėtų kokybės valdymo sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001 arba lygiaverčius standartus.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai

Nuorodos

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

2.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Marijana Petir

4.7.2018

Priėmimo data

3.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28

+

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

IPCC, 2013 m.: „Klimato kaita 2014. Penktoji Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos vertinimo ataskaita“ [Pagrindinė redakcinė grupė, R. K. Pachauri ir L. A. Meyer]. IPCC, Ženeva, Šveicarija.

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf

(2)

COM(2015) 614.

(3)

Direktyva 2000/60/EB, OL 327, 2000 12 22, p. 1.

(4)

PSO gairės dėl saugaus nuotekų, ekskrementų ir buitinių nuotekų naudojimo žemės ūkyje (PSO, 2006 m.).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai

Nuorodos

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

28.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

2.7.2018

ITRE

2.7.2018

REGI

2.7.2018

AGRI

2.7.2018

 

PECH

2.7.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

REGI

20.6.2018

PECH

20.6.2018

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Simona Bonafè

29.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

25.10.2018

 

 

 

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Olle Ludvigsson

Pateikimo data

29.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

53

+

ALDE :

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh

GUE/NGL :

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D:

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

1

-

ECR:

Arne Gericke

4

0

ECR:

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika