SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody

29.1.2019 - (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) - ***I

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawczyni: Simona Bonafè


Procedura : 2018/0169(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0044/2019
Teksty złożone :
A8-0044/2019
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0337),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0220/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 12 grudnia 2018 r.[1],

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 6 grudnia 2018 r.[2],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0044/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Zasoby wodne w Unii znajdują się pod coraz większą presją, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jakości. Do zmniejszenia dostępności wody słodkiej wynikającego z rozwoju miast i rolnictwa znacząco przyczyniają się w szczególności zmiany klimatu i susze.

(1)  Zasoby wodne w Unii znajdują się pod coraz większą presją, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jej jakości. Do zmniejszenia dostępności wody słodkiej, wynikającego z rozwoju miast i rolnictwa, znacząco przyczyniają się w szczególności zmiany klimatu, nieprzewidywalne warunki pogodowe i susze.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zdolność Unii do reagowania na coraz większą presję na zasoby wodne może wzrosnąć dzięki upowszechnieniu ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE15 ponowne wykorzystanie wody wymienia się jako jeden z dodatkowych środków, które państwa członkowskie mogą stosować, by osiągnąć cele ilościowe i jakościowe w zakresie dobrego stanu wód powierzchniowych i gruntowych. Dyrektywa Rady 91/271/EWG16 zawiera wymóg, aby oczyszczone ścieki były ponownie wykorzystywane w każdym przypadku, kiedy jest to właściwe.

(2)  Zdolność Unii do reagowania na rosnącą presję na zasoby wodne może wzrosnąć dzięki upowszechnieniu ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków, zmniejszeniu poboru wody z jednolitych części wód i wód podziemnych, zmniejszeniu skutków zrzutu oczyszczonych ścieków do jednolitych części wód oraz propagowaniu oszczędzania wody przez wielokrotne wykorzystywanie ścieków komunalnych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE15 ponowne wykorzystanie wody – w połączeniu z propagowaniem stosowania w przemyśle technologii umożliwiających efektywne gospodarowanie wodą, a także wodooszczędnych technik nawadniania – wymienia się jako jeden z dodatkowych środków, które państwa członkowskie mogą stosować, by osiągnąć zapisane w tej dyrektywie cele ilościowe i jakościowe w zakresie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Dyrektywa Rady 91/271/EWG16 zawiera wymóg, aby oczyszczone ścieki były ponownie wykorzystywane w każdym przypadku, kiedy jest to właściwe.

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

16 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).

16 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Na wielu obszarach szczególnym problemem jest wiek i zły stan infrastruktury dystrybucji ścieków oczyszczonych, co prowadzi do ogromnych strat tych oczyszczonych ścieków, a przez to do marnowania zasobów finansowych zainwestowanych w oczyszczanie. Priorytetem powinna być zatem modernizacja całej infrastruktury rurociągów tego rodzaju.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Plan ochrony zasobów wodnych Europy”17 zawiera stwierdzenie, że ponowne wykorzystanie wody do celów nawadniania lub na potrzeby przemysłu jest alternatywnym źródłem zaopatrzenia w wodę, które Unia powinna wziąć pod uwagę.

(3)  W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Plan ochrony zasobów wodnych Europy”17 podkreślono, że należy stworzyć instrument określający na szczeblu Unii normy ponownego wykorzystywania wody i likwidujący przeszkody w powszechnym korzystaniu z takiego alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę, które może pomóc zmniejszyć niedobory wody i usunąć słabości systemów zaopatrzenia w wodę.

___________________

___________________

17 COM(2012) 673.

17 COM(2012)0673.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: „Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej”18 ustanawia hierarchię środków, które państwa członkowskie powinny uwzględnić w zarządzaniu niedoborem wody i suszami. Stwierdza się w nim, że w regionach, gdzie wszystkie środki zapobiegawcze zostały wprowadzone zgodnie z hierarchią możliwych rozwiązań problemów związanych z wodą i w których nadal zapotrzebowanie na wodę jest większe niż jej podaż, dodatkowa infrastruktura wodociągowa może, w pewnych okolicznościach i z uwzględnieniem aspektu kosztów i korzyści, służyć jako alternatywna metoda w celu złagodzenia skutków poważnej suszy.

(4)  W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: „Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej”18 przedstawiono hierarchię środków, które państwa członkowskie powinny uwzględnić w zarządzaniu niedoborem wody i suszami. W tym samym celu w dyrektywie 2000/60/WE należy określić wiążącą hierarchię środków właściwej gospodarki wodnej. W komunikacie stwierdzono, że w regionach, gdzie wszystkie środki zapobiegawcze zostały wprowadzone zgodnie z hierarchią środków gospodarki wodnej, a zapotrzebowanie na wodę jest nadal większe niż jej podaż, dodatkowa infrastruktura wodociągowa może, w pewnych okolicznościach i z uwzględnieniem aspektu kosztów i korzyści, służyć jako alternatywna metoda łagodzenia skutków poważnych susz.

___________________

___________________

18 COM(2007) 414.

18 COM(2007)0414.

 

 

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W rezolucji z 9 października 2008 r. w sprawie sposobu rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej1a Parlament Europejski przypomniał, że w gospodarowaniu zasobami wodnymi należy preferować regulację popytu, stwierdził, że UE powinna przyjąć podejście całościowe, łączące środki zarządzania popytem, optymalizację istniejących zasobów w obiegu wody oraz tworzenie nowych zasobów, a także podkreślił, że podejście to musi obejmować względy środowiskowe, społeczne i gospodarcze.

 

___________________

 

1a Dz.U. C 9 E z 15.1.2010, s. 33.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W swoim planie działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym19 Komisja zobowiązała się do podjęcia szeregu działań, aby zachęcać do ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków poprzez m.in. opracowanie wniosku ustawodawczego w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ponownego wykorzystania wody.

(5)  W planie działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym19 Komisja zobowiązała się do podjęcia szeregu działań, aby zachęcać do ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków, w tym przez opracowanie wniosku ustawodawczego w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ponownego wykorzystania wody. Komisja powinna zaktualizować ten plan działania i nadal priorytetowo traktować działania dotyczące zasobów wodnych.

___________________

___________________

19 COM(2015) 614.

19 COM(2015)0614.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Uważa się, że ponowne wykorzystanie odpowiednio oczyszczonych ścieków, na przykład z oczyszczalni ścieków komunalnych lub instalacji przemysłowych, ma mniejszy wpływ na środowisko niż inne alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę, takie jak przerzuty wody lub odsalanie, jednak tego rodzaju ponowne wykorzystanie jest w Unii stosowane jedynie w ograniczonym zakresie. Wydaje się, że wynika to częściowo z braku wspólnych unijnych norm środowiskowych lub zdrowotnych w zakresie ponownego wykorzystania wody, a w szczególności w odniesieniu do produktów rolnych – z potencjalnych przeszkód dla swobodnego przepływu tych produktów nawadnianych odzyskaną wodą.

(6)  Uważa się, że ponowne wykorzystanie odpowiednio oczyszczonych ścieków, na przykład z oczyszczalni ścieków komunalnych, ma mniejszy wpływ na środowisko niż inne alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę, takie jak przerzuty wody lub odsalanie. Jednak tego rodzaju ponowne wykorzystanie, które może zmniejszyć marnotrawstwo wody i oszczędzić wodę, jest w Unii stosowane jedynie w ograniczonym zakresie. Wydaje się, że wynika to częściowo z wysokich kosztów systemu ponownego wykorzystywania ścieków oraz z braku wspólnych unijnych norm środowiskowych i zdrowotnych w zakresie ponownego wykorzystania wody, a w odniesieniu w szczególności do produktów rolnych – z potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych oraz potencjalnych przeszkód dla swobodnego przepływu tych produktów nawadnianych odzyskaną wodą. Równocześnie należy wziąć pod uwagę fakt, że w niektórych państwach członkowskich infrastruktura nawadniająca jest niedostatecznie rozwinięta lub w ogóle nie występuje.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Ponowne wykorzystywanie wody może przyczynić się do odzysku substancji biogennych zawartych w oczyszczonych ściekach, a wykorzystanie odzyskanej wody do nawadniania w rolnictwie lub leśnictwie może być sposobem na przywrócenie pierwiastków biogennych, takich jak azot, fosfor i potas, do naturalnych cykli biogeochemicznych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Ponowne wykorzystywanie do nawadniania odpowiednio oczyszczonej odzyskanej wody zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinno odbywać się w sposób przyjazny dla środowiska. Nie powinno zatem prowadzić do uwalniania większej ilości azotu i fosforu, gdyż nadmiar tych pierwiastków biogennych powoduje eutrofizację gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a przez to wywołuje szkody w ekosystemach i prowadzi do utraty różnorodności biologicznej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c)  Aby zagwarantować wydajne ponowne wykorzystywanie zasobów ścieków komunalnych, należy przyznać, że nie każda woda z recyklingu nadaje się do każdego typu upraw. Należy zatem przeszkolić rolników, by optymalnie wykorzystywali wodę z recyklingu w uprawach, w których jakość wykorzystywanej wody nie wpłynie negatywnie na zdrowie publiczne.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Normy zdrowotne w odniesieniu do higieny żywności dotyczące produktów rolnych nawadnianych odzyskaną wodą mogą zostać osiągnięte jedynie w przypadku, gdy wymagania dotyczące jakości odzyskanej wody przeznaczonej do nawadniania w rolnictwie nie będą różniły się w sposób istotny w poszczególnych państwach członkowskich. Harmonizacja wymogów przyczyni się również do skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego w odniesieniu do tych produktów. Należy zatem wprowadzić minimalną harmonizację, ustanawiając minimalne wymogi dotyczące jakości wody i jej monitorowania. Te minimalne wymogi powinny obejmować minimalne parametry dla wody odzyskanej oraz inne, bardziej surowe lub dodatkowe wymogi jakościowe, nałożone w razie potrzeby przez właściwe organy wraz ze wszelkimi odpowiednimi środkami zapobiegawczymi. W celu określenia bardziej surowych lub dodatkowych wymogów jakościowych dotyczących wody, operatorzy zakładów oczyszczania powinni wykonywać podstawowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem. Parametry są oparte na sprawozdaniu technicznym Wspólnego Centrum Badawczego Komisji i odzwierciedlają międzynarodowe normy w zakresie ponownego wykorzystania wody.

(7)  Równoważne normy zdrowotne dotyczące higieny żywności w przypadku produktów rolnych nawadnianych odzyskaną wodą można osiągnąć jedynie w przypadku, gdy wymagania dotyczące jakości odzyskanej wody przeznaczonej do nawadniania w rolnictwie nie będą różniły się w sposób istotny w poszczególnych państwach członkowskich. Harmonizacja wymogów przyczyni się również do wydajnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w odniesieniu do tych produktów. Należy zatem wprowadzić minimalną harmonizację, ustanawiając minimalne wymogi dotyczące jakości wody, częstotliwości jej monitorowania oraz kluczowych zadań w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Te minimalne wymogi powinny obejmować minimalne parametry dla wody odzyskanej oraz inne, bardziej surowe lub dodatkowe wymogi jakościowe, nakładane w razie potrzeby przez właściwe organy wraz ze wszelkimi odpowiednimi środkami zapobiegawczymi. Operator instalacji odzyskiwania we współpracy z odpowiednimi zaangażowanymi podmiotami powinien sporządzić plan zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystania wody i mieć prawo wskazywać bardziej rygorystyczne lub dodatkowe wymogi dotyczące jakości odzyskanej wody. Operator instalacji odzyskiwania powinien wykonywać podstawowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem, przynajmniej we współpracy z operatorem infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody i operatorem infrastruktury magazynowania odzyskanej wody. Plan zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody powinien być stale aktualizowany i sporządzany zgodnie ze znormalizowanymi procedurami uznanymi na szczeblu międzynarodowym. Parametry są oparte na sprawozdaniu technicznym Wspólnego Centrum Badawczego Komisji i odzwierciedlają międzynarodowe normy w zakresie ponownego wykorzystania wody. Wspólne Centrum Badawcze Komisji powinno opracować parametry i metody pomiaru umożliwiające wykrywanie mikrodrobin plastiku i pozostałości produktów farmaceutycznych w odzyskanej wodzie.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Obecność mikrodrobin plastiku może zagrażać zdrowiu ludzi i środowisku. Dlatego w ramach szczegółowej analizy źródeł, dystrybucji, losów w środowisku i wpływu mikrodrobin plastiku w związku z oczyszczaniem ścieków Komisja powinna opracować metody pomiaru ilości mikrodrobin plastiku w ściekach komunalnych oczyszczonych zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG i odzyskanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Warto przypomnieć w tym miejscu wniosek, z jakim Parlament wystąpił do Komisji przy okazji przekształcenia dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w nawiązaniu do stanowiska zajętego przez Parlament w rezolucji z 13 września 2018 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (zob. w szczególności ust. 46).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Wykorzystywanie niedostatecznie oczyszczonych ścieków w usługach publicznych, np. do mycia ulic czy nawadniania parków i pól golfowych, może mieć szkodliwe skutki dla zdrowia. Komisja powinna zatem określić cele jakościowe dotyczące ponownego wykorzystywania wody w usługach publicznych, by chronić zdrowie ludzi i zwierząt oraz jakość wód podziemnych i powierzchniowych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  W wymaganiach dotyczących jakości wody do nawadniania należy uwzględnić postęp naukowy, zwłaszcza jeśli chodzi o wykrywanie mikrozanieczyszczeń i nowych substancji zwanych „pojawiającymi się”, by zagwarantować bezpieczne wykorzystanie wody oraz chronić środowisko i zdrowie publiczne.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7d)  W wymaganiach dotyczących jakości wody należy uwzględnić przeprowadzone dotychczas doświadczenia, zwłaszcza dotyczące wykorzystywania w rolnictwie osadów z oczyszczalni ścieków i pozostałości po metanizacji.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Przestrzeganie minimalnych wymagań w zakresie ponownego wykorzystania wody powinno przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju określonych w programie działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, a w szczególności do realizacji celu 6 polegającego na zapewnieniu wszystkim obywatelom dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej oraz zrównoważonego zarządzania wodą i infrastrukturą sanitarną, a także do znacznego zwiększenia recyklingu i ponownego wykorzystania wody na całym świecie. Ponadto celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie stosowania art. 37 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dotyczącego ochrony środowiska.

(8)  Przestrzeganie minimalnych wymagań w zakresie ponownego wykorzystania wody powinno być spójne z polityką Unii w dziedzinie gospodarki wodnej i przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju określonych w programie działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, a w szczególności do osiągnięcia celu 6 polegającego na zapewnieniu wszystkim obywatelom dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej oraz zrównoważonego zarządzania wodą i infrastrukturą sanitarną, a także do znacznego zwiększenia recyklingu wody i jej bezpiecznego ponownego wykorzystywania na całym świecie, co przyczyni się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju ONZ nr 12 dotyczącego odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Ponadto celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie stosowania art. 37 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dotyczącego ochrony środowiska.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Wymogi dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zapisano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../...1a. Państwa członkowskie powinny podjąć działania odpowiednie do zapewnienia, by zasoby wody do picia nie były zanieczyszczone odzyskaną wodą, w celu uniknięcia pogorszenia jakości wody pitnej.

 

_______________________

 

1a  Dyrektywa (UE) .../... w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L ... z ..., s. ...).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  W niektórych przypadkach operatorzy instalacji odzyskiwania nadal transportują i magazynują odzyskaną wodę poza instalacją odzyskiwania, zanim dostarczą ją kolejnym podmiotom w łańcuchu, np. operatorom infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody, operatorom infrastruktury magazynowania odzyskanej wody czy użytkownikom końcowym. Należy zatem zdefiniować punkt zgodności z przepisami, by wyjaśnić, gdzie kończy się odpowiedzialność operatora instalacji odzyskiwania, a zaczyna odpowiedzialność kolejnego podmiotu w łańcuchu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Zarządzanie ryzykiem powinno obejmować identyfikację zagrożeń i zarządzanie ryzykiem w sposób proaktywny oraz uwzględniać koncepcję produkcji odzyskanej wody o jakości wymaganej dla określonych zastosowań. Ocena ryzyka powinna opierać się na kluczowych zadaniach w zakresie zarządzania ryzykiem oraz określać wszelkie dodatkowe wymogi dotyczące jakości wody niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt.

(9)  Zarządzanie ryzykiem powinno obejmować identyfikację ryzyka i zarządzanie ryzykiem w sposób proaktywny oraz uwzględniać koncepcję produkcji, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania odzyskanej wody o jakości wymaganej do określonych zastosowań. Ocena ryzyka powinna opierać się na kluczowych zadaniach w zakresie zarządzania ryzykiem i na rygorystycznym stosowaniu m.in. zasady ostrożności oraz określać wszelkie dodatkowe wymogi dotyczące jakości wody niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt. Zarządzanie ryzykiem powinno być wspólnym obowiązkiem wszystkich odpowiednich podmiotów zaangażowanych w plan zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody. Role i obowiązki zaangażowanych podmiotów powinny być jasno określone w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody. Udzielając zezwolenia, właściwy organ powinien móc zażądać od odpowiednich podmiotów zaangażowanych w plan zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody wprowadzenia dalszych środków zarządzania ryzykiem.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Współpraca i interakcja między poszczególnymi stronami uczestniczącymi w procesie odzyskiwania wody powinna być warunkiem opracowania procedur odzyskiwania wody zgodnie z wymogami dotyczącymi danych zastosowań oraz planowania dostaw odzyskanej wody stosownie do zapotrzebowania użytkowników końcowych.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W celu skuteczniejszej ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, odpowiedzialność za jakość odzyskanej wody powinni ponosić przede wszystkim operatorzy zakładów oczyszczania. Do celów zgodności z minimalnymi wymogami i wszelkimi dodatkowymi warunkami, określonymi przez właściwy organ, operatorzy zakładów oczyszczania powinni monitorować jakość odzyskanej wody. Należy zatem ustanowić minimalne wymogi w zakresie monitorowania, obejmujące częstotliwość rutynowego monitorowania oraz harmonogram i cele w zakresie skuteczności działania na potrzeby walidacji monitorowania. Niektóre wymogi dotyczące rutynowego monitorowania są określone zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG.

(10)  W celu skuteczniejszej ochrony środowiska naturalnego, w tym jakości gleby, a także w celu ochrony zdrowia ludzkiego odpowiedzialność za jakość odzyskanej wody w punkcie zgodności z przepisami powinni ponosić przede wszystkim operatorzy instalacji odzyskiwania. Do celów zgodności z minimalnymi wymogami i wszelkimi dodatkowymi warunkami, określonymi przez właściwy organ, operatorzy instalacji odzyskiwania powinni monitorować jakość odzyskanej wody zgodnie z wymogami minimalnymi i warunkami dodatkowymi określonymi przez właściwe organy. Należy zatem ustanowić minimalne wymogi w zakresie monitorowania, obejmujące częstotliwość rutynowego monitorowania oraz harmonogram i cele w zakresie skuteczności działania na potrzeby walidacji monitorowania. Niektóre wymogi dotyczące rutynowego monitorowania są określone zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Zapewnienie bezpiecznego użytkowania odzyskanej wody jest niezbędne do propagowania ponownego wykorzystania wody na poziomie Unii i pozyskania większego zaufania społeczeństwa w tej dziedzinie. Świadczenie usług zaopatrzenia w odzyskaną wodę do określonych celów powinno być zatem dozwolone jedynie na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwe organy państw członkowskich. W celu zapewnienia zharmonizowanego podejścia na szczeblu Unii, identyfikowalności i przejrzystości, przepisy prawa materialnego dotyczące zezwolenia powinno zostać określone na poziomie Unii. Jednakże szczegóły procedur przyznawania zezwoleń powinny zostać określone przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie powinny być w stanie stosować istniejące procedury udzielania zezwoleń, które powinny zostać dostosowane do nowych wymogów wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem.

(11)  Zapewnienie bezpiecznego dostarczania, magazynowania i użytkowania odzyskanej wody jest niezbędne do propagowania rozwoju praktyki ponownego wykorzystania wody na poziomie Unii, zachęcenia zwłaszcza unijnych rolników do przyjęcia tej praktyki i zwiększenia zaufania społeczeństwa w tej dziedzinie. Ilość wykorzystywanych oczyszczonych ścieków oraz ich charakter, metody oczyszczania i parametry, niezależnie od przewidywanego zastosowania, powinny zapewniać, że kontakt z tymi ściekami oraz ich stosowanie i magazynowanie, w tym spryskiwanie i nawadnianie kropelkowe, po okresie magazynowania lub bezpośrednio po dostarczeniu, nie zagrażają pośrednio ani bezpośrednio, w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, zdrowiu ludzi lub zwierząt, jakości gleby ani środowisku wodnemu. Świadczenie usług zaopatrzenia w odzyskaną wodę do określonych celów i jej magazynowanie powinno być zatem dozwolone jedynie na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwe organy państw członkowskich. W celu zapewnienia zharmonizowanego podejścia na szczeblu Unii, identyfikowalności i przejrzystości przepisy prawa materialnego dotyczące zezwolenia powinny zostać określone na poziomie Unii. Jednakże szczegóły procedur przyznawania zezwoleń powinny zostać określone przez państwa członkowskie, gdyż to ich właściwe organy mają za zadanie ocenić ryzyko związane z ponownym wykorzystaniem wody. Państwa członkowskie powinny być w stanie stosować istniejące procedury udzielania zezwoleń, które powinny zostać dostosowane do nowych wymogów wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Dostarczanie i magazynowanie odzyskanej wody oraz wykorzystywanie jej przez użytkowników końcowych są nieodłącznymi elementami systemu ponownego wykorzystywania wody. W procesie dostarczania i magazynowania w odzyskanej wodzie mogą zajść zmiany mające potencjalnie negatywny wpływ na jej jakość chemiczną i biologiczną. Odzyskana woda powinna być odpowiednio wykorzystywana, stosownie do klas jakości odzyskanej wody, charakterystyki upraw i metod nawadniania. Kluczowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem powinny uwzględniać potencjalny niekorzystny wpływ dostarczania, magazynowania i zamierzonego wykorzystania odzyskanej wody na zdrowie i matryce środowiskowe. W związku z tym Komisja powinna opracować wytyczne, by pomóc właściwym organom w sprawowaniu kontroli i monitorowaniu dostarczania, magazynowania i zamierzonego wykorzystywania odzyskanej wody.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Jeżeli potrzebny jest operator infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody i operator infrastruktury magazynowania odzyskanej wody, od każdego z nich powinno być wymagane uzyskanie zezwolenia. Jeżeli spełnione są wszystkie wymogi niezbędne do uzyskania zezwolenia, właściwy organ w danym państwie członkowskim powinien wydać zezwolenie, które powinno zawierać wszystkie niezbędne warunki i środki określone w ocenie ryzyka z myślą o bezpiecznej dystrybucji i magazynowaniu odzyskanej wody dostarczanej użytkownikowi końcowemu.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Przepisy niniejszego rozporządzenia mają charakter uzupełniający w stosunku do wymogów innych przepisów unijnych, w szczególności jeśli chodzi o potencjalne zagrożenia dla zdrowia i środowiska. W celu zapewnienia podejścia holistycznego do kwestii zdrowia ludzi i zwierząt oraz zagrożeń dla środowiska, operatorzy zakładów oczyszczania i właściwe organy powinni zatem uwzględnić wymogi ustanowione w innych właściwych przepisach unijnych, a w szczególności w dyrektywach Rady 86/278/EWG, 91/676/EWG20 i 98/83/WE21, dyrektywach 91/271/EWG i 2000/60/WE, rozporządzeniach (WE) nr 178/200222, (WE) nr 852/200423, (WE) nr 183/200524, (WE) nr 396/200525 i (WE) 1069/200926 Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywach 2006/7/WE27, 2006/118/WE28, 2008/105/WE29 i 2011/92/UE30 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzeniach Komisji (WE) nr 2073/200531, (WE) nr 1881/200632 i (WE) 142/201133.

(12)  Przepisy niniejszego rozporządzenia mają charakter uzupełniający w stosunku do wymogów innych przepisów unijnych, w szczególności jeśli chodzi o potencjalne zagrożenia dla zdrowia i środowiska. W celu zapewnienia podejścia holistycznego do ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz do ryzyka dotyczącego ochrony środowiska właściwe organy powinny zatem w stosownych przypadkach przestrzegać wymogów wprowadzonych w innych właściwych przepisach unijnych, a w szczególności w dyrektywach Rady 86/278/EWG, 91/676/EWG20 i 98/83/WE21, dyrektywach 91/271/EWG i 2000/60/WE, rozporządzeniach (WE) nr 178/200222, (WE) nr 852/200423, (WE) nr 183/200524, (WE) nr 396/200525 i (WE) 1069/200926 Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywach 2006/7/WE27, 2006/118/WE28, 2008/105/WE29 i 2011/92/UE30 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzeniach Komisji (WE) nr 2073/200531, (WE) nr 1881/200632 i (WE) 142/201133.

__________________

__________________

20 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1–8.

20 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1–8).

21 Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32).

21 Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32).

22 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

22 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

23 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1).

23 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1).

24 Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1).

24 Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1).

25 Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).

25 Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).

27 Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG (Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 37).

27 Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG (Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 37).

28 Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19).

28 Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19).

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 84).

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 84).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

31 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 1).

31 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 1).

32 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

32 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

33 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

33 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Do celów niniejszego rozporządzenia oczyszczanie i odzyskiwanie ścieków komunalnych powinno móc odbywać się w tym samym miejscu, z wykorzystaniem tych samych lub różnych, oddzielnych instalacji. Ponadto powinno być możliwe, że ten sam podmiot jest zarówno operatorem oczyszczalni, jak i operatorem instalacji odzyskiwania.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  By lepiej propagować ponowne wykorzystywanie wody, wskazanie konkretnych zastosowań w niniejszym rozporządzeniu nie powinno uniemożliwiać państwom członkowskim zezwolenia na wykorzystywanie odzyskanej wody również do innych celów, w tym w przemyśle, innych obiektach i w ochronie środowiska, pod warunkiem że państwa członkowskie zagwarantują przestrzeganie obowiązku zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Aby zwiększyć zaufanie do ponownego wykorzystania wody, informacje powinny być podawane do wiadomości publicznej. Udostępnianie informacji na temat ponownego wykorzystania wody powinno umożliwić większą przejrzystość i identyfikowalność oraz mogłoby również być korzystne dla innych właściwych organów, dla których konkretne ponowne wykorzystanie wody ma określone implikacje.

(14)  Aby zwiększyć zaufanie do ponownego wykorzystania wody, informacje powinny być podawane do wiadomości publicznej. Udostępnianie jasnych, kompletnych i aktualnych informacji na temat ponownego wykorzystania wody powinno umożliwić większą przejrzystość i identyfikowalność oraz mogłoby również być korzystne dla innych właściwych organów, dla których konkretne ponowne wykorzystanie wody ma określone implikacje. Aby zachęcić do ponownego wykorzystywania wody, państwa członkowskie powinny zapewnić opracowanie strategii komunikacyjnych, które będą konkretne i dostosowane do potrzeb poszczególnych podmiotów, by zaznajomić te podmioty z obiegiem wody w miastach, potrzebą ponownego wykorzystywania wody i płynących z niego korzyści, a tym samym wspierać wśród zainteresowanych stron akceptację ponownego wykorzystywania wody i ich udział w tej praktyce.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Edukowanie i szkolenie użytkowników końcowych zajmujących się nawadnianiem w rolnictwie mają zasadnicze znaczenie jako elementy składowe wdrażania i utrzymywania środków zapobiegawczych. Użytkownicy końcowi powinni otrzymywać pełne informacje o odpowiednim wykorzystaniu odzyskanej wody, ponieważ są oni szczególnie podatni na zagrożenia. Należy wdrożyć szereg środków zapobiegawczych dotyczących narażenia ludzi, np. środki ochrony indywidualnej, mycie rąk i środki higieny osobistej. Monitorowanie właściwego stosowania tych środków powinno należeć do kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W celu dostosowania obowiązujących wymogów minimalnych i kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem do postępu naukowego i technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu zmiany minimalnych wymogów i kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem. Ponadto w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego Komisja powinna mieć także możliwość przyjęcia aktów delegowanych, aby uzupełnić kluczowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem poprzez ustanowienie specyfikacji technicznych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa37 z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(16)  W celu dostosowania obowiązujących wymogów minimalnych i kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem do postępu naukowego i technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu zmiany minimalnych wymogów i kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem, bez uszczerbku dla zakresu możliwości ponownego wykorzystywania odpowiednio oczyszczonych ścieków. Ponadto w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego Komisja powinna mieć także możliwość przyjęcia aktów delegowanych, aby uzupełnić kluczowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem poprzez ustanowienie specyfikacji technicznych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa37 z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

__________________

__________________

37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Właściwe organy powinny sprawdzać zgodność odzyskanej wody z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku niezgodności z przepisami organy te powinny zażądać od operatora zakładu oczyszczania zastosowania niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności. Operatorzy zakładów oczyszczania powinni bezzwłocznie zawiesić wszelkie dostawy odzyskanej wody, jeżeli niezgodność z przepisami powoduje znaczne ryzyko dla środowiska lub zdrowia ludzkiego.

(18)  Właściwe organy powinny sprawdzać zgodność odzyskanej wody z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku niezgodności z przepisami organy te powinny zażądać od operatora zakładu oczyszczania zastosowania niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności. Operatorzy zakładów oczyszczania powinni bezzwłocznie zawiesić wszelkie dostawy odzyskanej wody, jeżeli niezgodność z przepisami pociągająca za sobą przekroczenie określonych wartości maksymalnych powoduje znaczne ryzyko dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. Właściwe organy powinny ściśle współpracować z użytkownikami końcowymi, by ułatwić ponowne wykorzystywanie odpowiednio oczyszczonych ścieków. Właściwe organy powinny kontrolować i monitorować dostarczanie, magazynowanie i wykorzystywanie odzyskanej wody, uwzględniając odpowiednie ryzyko dla zdrowia i środowiska.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  Chcąc jak najbardziej rozwijać i propagować ponowne wykorzystywanie odpowiednio oczyszczonych ścieków, Unia Europejska powinna wspierać działania badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie ze środków programu „Horyzont Europa”, by zapewnić wyraźne postępy, jeśli chodzi o pewność co do jakości odpowiednio oczyszczonych ścieków oraz o racjonalne metody wykorzystywania.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25b)  Aby skutecznie chronić środowisko i zdrowie ludzi, państwa członkowskie we współpracy z zainteresowanymi stronami powinny wdrożyć kontrolę jakości gleb w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25c)  Niniejsze rozporządzenie ma zachęcać do zrównoważonego wykorzystywania wody. Mając ten cel na uwadze, Komisja powinna zobowiązać się, że będzie wykorzystywać programy Unii, w tym program LIFE, do wspierania lokalnych inicjatyw ponownego wykorzystywania odpowiednio oczyszczonych ścieków.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia minimalne wymogi dotyczące jakości wody i jej monitorowania oraz obowiązek przeprowadzania określonych kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem, do celów bezpiecznego ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków komunalnych w ramach zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi.

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia minimalne wymogi dotyczące jakości odzyskanej wody i jej monitorowania oraz obowiązek wykonywania określonych kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem, do celów bezpiecznego ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków komunalnych w ramach zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, i przyczynia się do osiągnięcia celów określonych w dyrektywie 2000/60/WE.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Celem niniejszego rozporządzenia jest zagwarantowanie, że odzyskana woda będzie się nadawała do zamierzonego zastosowania, a co za tym idzie, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, rozwiązanie problemu niedoboru wody i wynikającego z niego niedoboru wody w sposób skoordynowany w całej Unii, tym samym przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

2.  Celem niniejszego rozporządzenia jest zagwarantowanie, że odzyskana woda będzie się nadawała do zamierzonego zastosowania, a co za tym idzie, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnych skutków zużycia zasobów wodnych i zwiększeniu efektywności, zajęcie się problemem niedoboru wody, problematyką zmiany klimatu i celami Unii w dziedzinie ochrony środowiska, a także wynikającą stąd presją na zasoby wodne w sposób skoordynowany w całej Unii, co przyczyni się do wdrożenia zrównoważonych rozwiązań w dziedzinie wykorzystywania wody, wspomoże przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zapewni długoterminową konkurencyjność Unii i sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie zapewniają, by zasoby wody do picia nie były zanieczyszczone odzyskaną wodą.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Zakres stosowania

Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do odzyskanej wody przeznaczonej do wykorzystania w sposób określony w sekcji 1 załącznika I.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do odzyskanej wody przeznaczonej do wykorzystania w sposób określony w sekcji 1 załącznika I.

 

Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do projektów pilotażowych dotyczących ponownego wykorzystywaniu wody w zakładach odzyskiwania.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć swobodę przyznawania odstępstw, by ułatwić realizację projektów badawczych i uniknąć blokowania innowacyjnych pomysłów przez nakładanie obowiązków wynikających z omawianego rozporządzenia.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  „użytkownik końcowy” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która wykorzystuje odzyskaną wodę;

3.  „użytkownik końcowy” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź podmiot publiczny lub prywatny, które wykorzystują odzyskaną wodę do zamierzonego zastosowania;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  „oczyszczone ścieki” oznaczają ścieki komunalne oczyszczone zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 91/271/EWG;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  „odzyskana woda” oznacza ścieki komunalne, które zostały oczyszczone zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 91/271/EWG i które zostały poddane dalszej obróbce w zakładzie oczyszczania;

5.  „odzyskana woda” oznacza oczyszczone ścieki poddane w instalacji odzyskiwania dalszej obróbce, która sprawia, że jakość tej wody umożliwia wykorzystanie jej do zamierzonego użytku;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  „ponowne wykorzystywanie wody” oznacza wykorzystanie odzyskanej wody określonej jakości, nadającej się do zastosowania wskazanego w sekcji 1 załącznika I, za pomocą systemu dystrybucji, a tym samym częściowe lub całkowite zastąpienie wykorzystywania wód powierzchniowych lub podziemnych;

Uzasadnienie

Należy zdefiniować pojęcie ponownego wykorzystywania wody.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  „zakład oczyszczania” oznacza oczyszczalnię ścieków komunalnych lub inny zakład, który zajmuje się dalszym oczyszczaniem ścieków komunalnych, spełniające wymogi określone w dyrektywie 91/271/EWG, w celu wyprodukowania wody zdatnej do użytku w sposób określony w sekcji 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia;

6.  instalacja odzyskiwania” oznacza część oczyszczalni ścieków komunalnych lub inną instalację, w której prowadzi się dalszą obróbkę ścieków komunalnych wcześniej oczyszczonych zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 91/271/EWG w celu wyprodukowania odzyskanej wody zdatnej do użytku w sposób określony w sekcji 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia, oraz obejmuje wszelką infrastrukturę magazynowania i infrastrukturę przeznaczoną do dostarczania odzyskanej wody do infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody lub do użytkownika końcowego;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  „operator zakładu odzyskiwania wody” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która eksploatuje lub kontroluje zakład oczyszczania;

7.  „operator instalacji odzyskiwania” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która eksploatuje lub kontroluje instalację odzyskiwania;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  „infrastruktura dystrybucji odzyskanej wody” oznacza system specjalnych rurociągów i pomp lub inne specjalne instalacje do transportu wody, przeznaczone do dostarczania odzyskanej wody użytkownikowi końcowemu, w tym wszelkie urządzenia służące do wyrównania składu, dalszej obróbki i magazynowania, znajdujące się poza instalacją odzyskiwania;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b.  „operator infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która eksploatuje lub kontroluje infrastrukturę dystrybucji odzyskanej wody;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7c.  „infrastruktura magazynowania odzyskanej wody” oznacza system specjalnych instalacji przeznaczonych do magazynowania odzyskanej wody;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7d.  „operator infrastruktury magazynowania odzyskanej wody” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która eksploatuje lub kontroluje infrastrukturę magazynowania odzyskanej wody;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.  „środek zapobiegawczy” oznacza każde działanie lub czynność, które mogą być wykorzystane do zapobieżenia zagrożeniu dla zdrowia i środowiska lub wyeliminowania zagrożenia zdrowia i środowiska, lub ograniczenia go do akceptowalnego poziomu.

11.  „środek zapobiegawczy” oznacza odpowiednie działanie lub czynność, które mogą być wykorzystane do zapobieżenia ryzyku dla zdrowia i środowiska lub wyeliminowania ryzyka dla zdrowia i środowiska, lub ograniczenia go do akceptowalnego poziomu;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a.  „punkt zgodności z przepisami” oznacza punkt, w którym operator instalacji odzyskiwania dostarcza odzyskaną wodę kolejnemu podmiotowi w łańcuchu;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11b.  „mikrozanieczyszczenie” oznacza substancję niepożądaną, wykrywalną w środowisku w bardzo niskim stężeniu, zgodnie z załącznikiem VIII do dyrektywy 2000/60/WE.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki operatorów zakładów oczyszczania w odniesieniu do jakości wody

Obowiązki operatorów instalacji odzyskiwania w odniesieniu do jakości wody

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Operatorzy zakładów oczyszczania zapewniają, aby odzyskana woda przeznaczona do użytku w sposób określony w sekcji 1 załącznika I w punkcie wyjścia z zakładu odzyskiwania wody (punkt zgodności z przepisami) spełniała następujące wymogi:

1.  Operatorzy instalacji odzyskiwania zapewniają, aby odzyskana woda przeznaczona do użytku w sposób określony w sekcji 1 załącznika I spełniała w punkcie zgodności z przepisami następujące wymogi:

a)  minimalne wymogi dotyczące jakości wody określone w sekcji 2 załącznika I;

a)  minimalne wymogi dotyczące jakości wody określone w sekcji 2 załącznika I;

b)  wszelkie dodatkowe warunki określone przez właściwy organ w odpowiednim zezwoleniu zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. b) i c), jeśli chodzi o jakość wody.

b)  wszelkie dodatkowe warunki określone przez właściwy organ w odpowiednim zezwoleniu zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. b) i c), jeśli chodzi o jakość wody.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Operatorzy instalacji odzyskiwania zapewniają również pełne wdrożenie w instalacjach odzyskiwania przynajmniej środków zarządzania ryzykiem określonych w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody, o którym mowa w art. 5 ust. -1.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Za punktem zgodności z przepisami za jakość wody nie odpowiada już operator instalacji odzyskiwania, tylko kolejny podmiot w łańcuchu.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zmieniających niniejsze rozporządzenie zgodnie z art. 14 celu dostosowania wymogów minimalnych określonych w sekcji 2 załącznika I do postępu technicznego i naukowego.

skreśla się

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Obowiązki operatorów infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody, operatorów infrastruktury magazynowania odzyskanej wody i użytkowników końcowych

 

1.  Operator infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody utrzymuje jakość odzyskanej wody w obrębie infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody co najmniej na poziomie określonym w sekcji 2 załącznika I. Operator infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody zapewnia również pełne wdrożenie w infrastrukturze dystrybucji odzyskanej wody przynajmniej środków zarządzania ryzykiem określonych w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania życia wody, o którym mowa w art. 5 ust. -1.

 

Udzielając zezwolenia zgodnie z art. 7, właściwy organ może wymagać wprowadzenia dalszych środków zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zadań realizowanych przez operatora infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody oraz określić dodatkowe wymogi i środki zapobiegawcze niezbędne zgodnie z załącznikiem II lit. b) i c).

 

2.  Operator infrastruktury magazynowania odzyskanej wody utrzymuje jakość odzyskanej wody w obrębie infrastruktury magazynowania odzyskanej wody co najmniej na poziomie określonym w sekcji 2 załącznika I. Operator infrastruktury magazynowania odzyskanej wody zapewnia również pełne wdrożenie w infrastrukturze magazynowania odzyskanej wody przynajmniej środków zarządzania ryzykiem określonych w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody, o którym mowa w art. 5 ust. -1.

 

Udzielając zezwolenia zgodnie z art. 7, właściwy organ może wymagać wprowadzenia dalszych środków zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zadań realizowanych przez operatora infrastruktury magazynowania odzyskanej wody oraz określić dodatkowe wymogi i środki zapobiegawcze niezbędne zgodnie z załącznikiem II lit. b) i c).

 

3.  Poziom jakości odzyskanej wody wykorzystywanej przez użytkowników końcowych musi odpowiadać przynajmniej poziomowi określonemu w sekcji 2 załącznika I. Właściwy organ może określić dodatkowe wymogi w odniesieniu do obowiązków użytkowników końcowych oprócz wymogów określonych w sekcji 2 załącznika I.

 

4.  Komisja opracowuje wytyczne, by pomóc właściwym organom we wdrażaniu wymogów dotyczących kontroli i monitorowania produkcji, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania odzyskanej wody.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Operator instalacji odzyskiwania we współpracy z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w ust. 1, opracowuje plan zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody. Plan zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody opiera się na kluczowych zadaniach w zakresie zarządzania ryzykiem określonych w załączniku II lit. a), określa wymagania dodatkowe w stosunku do wymagań określonych w załączniku I zgodnie z załącznikiem II lit. b) oraz określa zagrożenia, ryzyko i odpowiednie środki zapobiegawcze zgodnie z załącznikiem II lit. c).

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do celów produkcji odzyskanej wody i zaopatrzenia w odzyskaną wodę operator zakładu oczyszczania przeprowadza działania w zakresie zarządzania ryzykiem w porozumieniu z następującymi podmiotami:

1.  W celu zapewnienia bezpiecznej produkcji, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania odzyskanej wody właściwy organ sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem w porozumieniu z następującymi podmiotami:

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  operator oczyszczalni ścieków komunalnych dostarczający wodę do zakładu odzyskiwania wody, jeżeli nie jest on tym samym podmiotem co operator zakładu odzyskiwania wody;

a)  operator oczyszczalni ścieków komunalnych dostarczający oczyszczone ścieki do instalacji odzyskiwania zgodnie z wymogami jakościowymi określonymi w dyrektywie 91/271/EWG, jeżeli nie jest on tym samym podmiotem co operator instalacji odzyskiwania;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  operator instalacji odzyskiwania;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  operator infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  operator infrastruktury magazynowania odzyskanej wody;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wszelkie inne strony uznane za istotne przez operatora zakładu oczyszczania.

c)  wszelkie inne strony, które właściwy organ uzna za istotne.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Operator zakładu odzyskiwania wody opracowuje plan zarządzania ryzykiem dotyczący odzyskiwania wody w oparciu o kluczowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem ustanowione w załączniku II. Plan zarządzania ryzykiem dotyczący odzyskiwania wody zawiera propozycje wszelkich wymogów, dodatkowych w stosunku do wymogów określonych w załączniku I, niezbędnych do dalszego złagodzenia wszelkiego ryzyka i między innymi określa zagrożenia, ryzyko oraz odpowiednie środki zapobiegawcze.

2.  Operator instalacji odzyskiwania, operator infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody i operator infrastruktury magazynowania odzyskanej wody realizują przynajmniej zadania w zakresie zarządzania ryzykiem określone w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody, o którym mowa w ust. -1. Metody zarządzania ryzykiem stosowane przez operatora instalacji odzyskiwania, operatora infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody i operatora infrastruktury magazynowania odzyskanej wody bazują na metodyce uznanej na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W odpowiednim zezwoleniu wydanym zgodnie z art. 7 właściwy organ może wyznaczyć różne zadania i obowiązki poszczególnym podmiotom zaangażowanym w plan zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Jeżeli dany typ nawadnianych upraw ma być wprowadzany do obrotu na różne sposoby, odpowiadające różnym klasom jakości odzyskanej wody, operator instalacji odzyskiwania jest zobowiązany dostarczyć rolnikowi wodę odpowiadającą najwyższej z tych klas jakości.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 14, aktów delegowanych zmieniających niniejsze rozporządzenie w celu dostosowania do postępu technicznego i naukowego kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem określonych w załączniku II.

skreśla się

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest również uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 14, aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie w celu ustanowienia specyfikacji technicznych kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem określonych w załączniku II.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 14, aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie w celu ustanowienia specyfikacji technicznych kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem określonych w załączniku II.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeżeli użytkownik końcowy podejrzewa, że woda magazynowana zgodnie z art. 4a ust. 2 nie spełnia lub przestała spełniać wymogi minimalne ustalone w niniejszym rozporządzeniu:

 

a) niezwłocznie informuje odpowiedni organ sanitarny i w stosownych przypadkach przekazuje mu wszelkie dostępne informacje;

 

b) w pełni współpracuje z zainteresowanym właściwym organem, by zweryfikować i wskazać przyczyny, dla których powstało podejrzenie, oraz ewentualną obecność substancji lub wystąpienie wartości niedopuszczalnych, o których mowa w załączniku I sekcja 2 tabele 2 i 4.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek o wydanie zezwolenia na dostarczanie odzyskanej wody

Wniosek o wydanie zezwolenia na produkcję, dystrybucję i wykorzystywanie odzyskanej wody

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każda dostawa odzyskanej wody przeznaczonej do wykorzystania w sposób określony w sekcji 1 załącznika I podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia.

1.  Wszelka produkcja, dystrybucja lub magazynowanie odzyskanej wody przeznaczonej do wykorzystania w sposób określony w sekcji 1 załącznika I wymaga uzyskania zezwolenia.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Operator składa wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub zmianę istniejącego zezwolenia do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym zakład oczyszczania prowadzi lub planuje prowadzić działalność.

2.  Operator instalacji odzyskiwania składa wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub zmianę istniejącego zezwolenia do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym instalacja odzyskiwania prowadzi lub ma prowadzić działalność.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  plan zarządzania ryzykiem dotyczący odzyskiwania wody sporządzony zgodnie z art. 5 ust. 2;

a)  plan zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody sporządzony zgodnie z art. 5 ust. -1;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  najnowsze dostępne dane potwierdzające zgodność oczyszczonych ścieków komunalnych w rozumieniu dyrektywy 1991/271/EWG w zakładzie oczyszczania, z którego pochodzi woda przeznaczona do odzysku;

Uzasadnienie

Operator instalacji odzyskiwania (który nie musi być równocześnie operatorem oczyszczalni) powinien wykazać, że przeznaczoną do odzysku wodę, której dotyczy wniosek o zezwolenie, oczyszczono zgodnie z wymaganiami mającymi zastosowanie do obszaru miejskiego obsługiwanego przez oczyszczalnię ścieków, z której ta woda pochodzi. W każdym przypadku taka woda musi zostać poddana dodatkowej lub równoważnej albo bardziej rygorystycznej obróbce, jeżeli oczyszczalnia, z której ta woda pochodzi, zazwyczaj zrzuca ją na obszarach wrażliwych.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  opis sposobu, w jaki zakład oczyszczania będzie spełniać minimalne wymogi dotyczące jakości wody i monitorowania określone w sekcji 2 załącznika I;

b)  opis sposobu, w jaki instalacja odzyskiwania będzie spełniać w punkcie zgodności z przepisami minimalne wymogi dotyczące jakości wody i monitorowania określone w sekcji 2 załącznika I;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  opis sposobu, w jaki zakład oczyszczania będzie spełniać dodatkowe wymogi zaproponowane w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym odzyskiwania wody.

c)  opis sposobu, w jaki instalacja odzyskiwania będzie spełniać w punkcie zgodności z przepisami dodatkowe wymogi zaproponowane w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Operator infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody składa wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub zmianę istniejącego zezwolenia do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym infrastruktura dystrybucji odzyskanej wody prowadzi lub ma prowadzić działalność. Wniosek zawiera opis sposobu, w jaki operator infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody będzie wypełniał obowiązki określone w art. 4a ust. 1.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Operator infrastruktury magazynowania odzyskanej wody składa wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub zmianę istniejącego zezwolenia do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym infrastruktura magazynowania odzyskanej wody prowadzi lub ma prowadzić działalność. Wniosek zawiera opis sposobu, w jaki operator infrastruktury magazynowania odzyskanej wody będzie wypełniał obowiązki określone w art. 4a ust. 2.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  inne właściwe organy tego samego państwa członkowskiego, a w szczególności organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną, jeżeli nie jest on tym samym podmiotem co właściwy organ;

a)  inne właściwe organy tego samego państwa członkowskiego, a w szczególności organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną i organ sanitarny, jeżeli nie są one tymi samymi podmiotami co właściwy organ;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwy organ podejmuje decyzję o przyznaniu zezwolenia lub nie w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 lit. a). W przypadku gdy właściwy organ potrzebuje więcej czasu z uwagi na złożoność wniosku, informuje o tym wnioskodawcę, wskazując przewidywaną datę udzielenia zezwolenia i przedstawiając uzasadnienie przedłużenia terminu.

2.  Właściwy organ ocenia wniosek, korzystając z odpowiedniego wsparcia naukowego, i podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zezwolenia w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 2, 3, 3a i 3b. Jeżeli właściwy organ potrzebuje więcej czasu z uwagi na złożoność wniosku, niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę, wskazuje przewidywaną datę podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia i przedstawia uzasadnienie przedłużenia terminu. Właściwy organ w każdym przypadku podejmuje decyzję nie później niż sześć miesięcy po otrzymaniu kompletnego wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 2, 3, 3a i 3b.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wszelkie inne warunki niezbędne do złagodzenia wszelkiego niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt lub dla środowiska.

c)  wszelkie inne warunki niezbędne do wyeliminowania wszelkiego niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt lub dla środowiska.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeżeli w planie zarządzania ryzykiem związanym z ponownym wykorzystywaniem wody, o którym mowa w art. 5, nie ujęto jeszcze warunków równoważnych z warunkami, o których mowa w ust. 3 lit. a)–c), właściwy organ niezwłocznie aktualizuje plan.

Uzasadnienie

Jeżeli w planie zarządzania sporządzonym przez organ nie określono dodatkowych wymogów, ale wprowadzono je w momencie wydawania zezwolenia, organ musi niezwłocznie dodać je do planu zarządzania ryzykiem.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy sprawdzają zgodność odzyskanej wody z warunkami określonymi w zezwoleniu, w punkcie zgodności z przepisami. Weryfikacja zgodności z warunkami wykonywana jest za pomocą następujących środków:

1.  Właściwe organy sprawdzają zgodność odzyskanej wody z warunkami określonymi w zezwoleniach wydanych zgodnie z art. 7. Weryfikacja zgodności z warunkami wykonywana jest za pomocą następujących środków:

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku niezgodności z warunkami właściwy organ wymaga od operatora zakładu oczyszczania bezzwłocznego podjęcia wszelkich środków niezbędnych do przywrócenia zgodności z warunkami.

2.  W przypadku niezgodności właściwy organ wymaga od operatora instalacji odzyskiwania, operatora infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody lub operatora infrastruktury magazynowania odzyskanej wody, stosownie do okoliczności, podjęcia wszelkich środków niezbędnych do szybkiego przywrócenia zgodności oraz niezwłocznego poinformowania użytkowników końcowych, których dotyczy ta sytuacja.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli niezgodność z warunkami powoduje znaczne ryzyko dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, operator zakładu oczyszczania bezzwłocznie zawiesza wszelkie dalsze dostawy odzyskanej wody do czasu, aż właściwy organ stwierdzi, że zgodność z warunkami została przywrócona.

3.  Jeżeli pojedyncza wartość dowolnego parametru przekracza wartości podane w minimalnych wymogach dotyczących jakości wody, o których mowa w załączniku I sekcja 2 lit. a), operator instalacji odzyskiwania bezzwłocznie zawiesza wszelkie dalsze dostawy odzyskanej wody. Właściwy organ może stwierdzić przywrócenie zgodności dopiero wtedy, gdy przynajmniej trzy kolejne kontrole potwierdzą, że pojedyncza wartość parametru lub parametrów przekraczających odpowiednie wartości podane w minimalnych wymogach dotyczących jakości wody spadła poniżej maksymalnej dopuszczalnej wartości.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli dojdzie do incydentu mającego wpływ na zgodność z warunkami zezwolenia, operator zakładu oczyszczania bezzwłocznie powiadamia właściwy organ i użytkowników, na których może mieć wpływ to zdarzenie, oraz przekazuje właściwemu organowi informacje niezbędne do dokonania oceny skutków takiego zdarzenia.

4.  Jeżeli dojdzie do incydentu mającego wpływ na zgodność z warunkami zezwolenia, operator instalacji odzyskiwania, operator infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody lub operator infrastruktury magazynowania odzyskanej wody, stosownie do okoliczności, bezzwłocznie powiadamia właściwy organ i użytkowników, na których może mieć wpływ to zdarzenie, oraz przekazuje właściwemu organowi informacje niezbędne do oceny skutków takiego zdarzenia.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Po udzieleniu zezwolenia zgodnie z art. 7 właściwy organ regularnie sprawdza, czy operator instalacji odzyskiwania, operator infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody lub operator infrastruktury magazynowania odzyskanej wody zachowują zgodność ze środkami określonymi w planie zarządzania ryzykiem dotyczącym ponownego wykorzystywania wody.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  W razie zanieczyszczenia gleby lub produktów rolnych odzyskaną wodą, powodującego zagrożenia dla zdrowia i środowiska, odpowiedzialny za tę sytuację operator instalacji odzyskiwania ponosi odpowiedzialność i pokrywa szkody.

Uzasadnienie

Przejęcie przez dostawcę wody odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwych metod odzyskiwania ma zasadnicze znaczenie dla propagowania wykorzystywania odzyskanej wody.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Kampanie informacyjne służące podnoszeniu poziomu świadomości

 

Państwa członkowskie prowadzą kampanie informacyjne służące podnoszeniu poziomu świadomości, skierowane do potencjalnych użytkowników końcowych, w tym obywateli, dotyczące bezpieczeństwa ponownego wykorzystania wody i oszczędności zasobów wodnych uzyskiwanych dzięki ponownemu wykorzystywaniu wody.

 

Państwa członkowskie prowadzą również kampanie informacyjne skierowane do rolników, aby zagwarantować optymalne wykorzystanie odzyskanej wody w uprawach i uniknąć dzięki temu negatywnych skutków dla zdrowia i środowiska.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bez uszczerbku dla dyrektyw 2003/4/WE i 2007/2/WE państwa członkowskie zapewniają, by w internecie dostępne dla ogółu społeczeństwa były poprawne i aktualne informacje dotyczące ponownego użycia wody. Są to informacje na temat:

1.  Bez uszczerbku dla dyrektyw 2003/4/WE i 2007/2/WE oraz dla art. 9 ust. 4 dyrektywy 2000/60/WE państwa członkowskie zapewniają udostępnienie ogółowi społeczeństwa – w internecie lub za pośrednictwem innych łatwych w użyciu środków – poprawnych, aktualnych i dostępnych informacji o ponownym wykorzystywaniu wody, zgodnie z zasadami ochrony danych. Są to informacje na temat:

Uzasadnienie

Informacje podawane do wiadomości publicznej muszą być poprawne, aktualne i dostępne, by obywatele otrzymywali pełne informacje.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  ilości wykorzystanej odzyskanej wody, wyrażonej jako odsetek łącznej ilości wody słodkiej wykorzystanej do zastosowań objętych niniejszym rozporządzeniem;

Uzasadnienie

Informacje, do których obywatele mogą mieć dostęp, muszą obejmować ilość wykorzystanej odzyskanej wody, wyrażoną jako odsetek łącznej ilości wody słodkiej wykorzystywanej do celów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  odsetka odzyskanej wody dostarczonej w danym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w stosunku do łącznej ilości ścieków komunalnych nadających się do oczyszczenia;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004, które określa ogólne zasady mające zastosowanie do przedsiębiorstw sektora spożywczego, obejmującego produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, właściwe organy informują użytkowników o maksymalnej zawartości substancji biogennych w dostarczanych odpowiednio oczyszczonych ściekach, by użytkownicy, w tym rolnicy, mogli się upewnić, że dotrzymują poziomów zawartości substancji biogennych określonych w odpowiednich przepisach Unii.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja może, za pomocą aktu wykonawczego, ustanowić szczegółowe zasady dotyczące formatu i prezentacji informacji, które mają zostać udostępnione zgodnie z ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15.

skreśla się

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  tworzy i publikuje do dnia... [three years after the date of entry into force of this Regulation] r., a następnie co 6 lat aktualizuje, zbiór danych zawierający informacje na temat wyników kontroli zgodności przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz inne informacje, które mają być podane do publicznej wiadomości w internecie zgodnie z art. 10;

a)  tworzy i publikuje do dnia... [cztery lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r., a następnie co sześć lat aktualizuje zbiór danych zawierający informacje na temat wyników kontroli zgodności przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz inne informacje, które mają być podane do publicznej wiadomości w internecie zgodnie z art. 10;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja do dnia... [6 years after the date of entry into force of this Regulation] r. przeprowadzi ocenę niniejszego rozporządzenia. Ocena powinna opierać się co najmniej na następujących elementach:

1.  Komisja do dnia... [pięć lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. przeprowadzi ocenę niniejszego rozporządzenia. Ocena powinna opierać się co najmniej na następujących elementach:

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  przeprowadzone doświadczenia, zwłaszcza dotyczące wykorzystywania w rolnictwie osadów z oczyszczalni ścieków i pozostałości po metanizacji.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wzrost obecności mikrozanieczyszczeń i nowych substancji zwanych „pojawiającymi się” w ponownie wykorzystywanej wodzie.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W ocenie, o której mowa w ust. 1, Komisja analizuje wykonalność:

 

a)  rozszerzenia zakresu niniejszego rozporządzenia na odzyskaną wodę przeznaczoną do innych zastosowań specjalnych, w tym do ponownego wykorzystania w celach przemysłowych;

 

b)  rozszerzenia wymogów niniejszego rozporządzenia na pośrednie wykorzystanie oczyszczonych ścieków;

 

c)  określenia minimalnych wymogów dotyczących jakości oczyszczonych ścieków do zasilania warstw wodonośnych.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  W stosownych przypadkach Komisja dołącza do oceny, o której mowa w ust. 1, wniosek ustawodawczy.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 16

Artykuł 16

Sankcje

Sankcje

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji w przypadkach naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki, aby zapewnić ich zastosowanie. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie najpóźniej do dnia... [three years after the date of entry into force of this Regulation] r. powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach mających wpływ na te przepisy.

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji w przypadkach naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki, aby zapewnić ich zastosowanie. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie najpóźniej do dnia... [cztery lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach mających wpływ na te przepisy.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 17

Artykuł 17

Wejście w życie i stosowanie

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia ... [one year after the date of entry into force of this Regulation] r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia ... [dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sekcja 1.  Zastosowania odzyskanej wody, o których mowa w art. 2

Sekcja 1.  Zastosowania odzyskanej wody, o których mowa w art. 2

a)  Nawadnianie w rolnictwie

a)  Nawadnianie w rolnictwie

Nawadnianie w rolnictwie oznacza nawadnianie następujących rodzajów upraw:

Nawadnianie w rolnictwie oznacza nawadnianie następujących rodzajów upraw:

—  rośliny do spożywania w stanie surowym, czyli rośliny, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi na surowo lub nieprzetworzone;

—  rośliny do spożywania w stanie surowym, czyli rośliny, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi na surowo lub nieprzetworzone;

—  rośliny spożywcze do spożywania po przetworzeniu, czyli rośliny, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi, ale nie na surowo, lecz po poddaniu obróbce (np. gotowane, przetworzone przemysłowo);

—  rośliny spożywcze do spożywania po przetworzeniu, czyli rośliny, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi, ale nie na surowo, lecz po poddaniu obróbce (np. gotowane, przetworzone przemysłowo);

—  uprawy do celów niespożywczych, czyli uprawy, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi (np. pastwiska, uprawy pastewne, włókna, rośliny ozdobne, nasiona, uprawy energetyczne i torf).

—  uprawy do celów niespożywczych, czyli uprawy, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi (np. pastwiska, uprawy pastewne, włókna, rośliny ozdobne, nasiona, uprawy energetyczne i torf).

 

Bez uszczerbku dla odpowiednich przepisów Unii w dziedzinie środowiska i zdrowia państwa członkowskie mogą wykorzystywać odzyskaną wodę do innych zastosowań, np. do celów przemysłowych, w obiektach rekreacyjnych i do celów związanych z ochroną środowiska.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.1.  Wymogi minimalne mające zastosowanie do wody przeznaczonej do nawadniania w rolnictwie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – tabela 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Minimalna klasa jakości odzyskanej wody

Kategoria upraw

Metoda nawadniania

A

Wszystkie rośliny spożywcze, w tym uprawy okopowe spożywane na surowo i rośliny spożywcze, których część jadalna ma bezpośredni kontakt z odzyskaną wodą

Wszystkie metody nawadniania

B

Rośliny spożywcze spożywane na surowo, których część jadalna jest produkowana powyżej poziomu gruntu i nie ma bezpośredniego kontaktu z odzyskaną wodą, rośliny spożywcze spożywane po przetworzeniu i uprawy niespożywcze (w tym uprawy stosowane jako pasza dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji mleka lub mięsa)

Wszystkie metody nawadniania

C

Tylko nawadnianie kropelkowe*

D

Uprawy przemysłowe, energetyczne i nasienne

Wszystkie metody nawadniania

________________

(*) Nawadnianie kropelkowe to system mikropodlewania umożliwiający podlewanie roślin kroplami lub małymi strumieniami wody. Polega ono na skrapianiu wodą powierzchni gleby lub wprowadzaniu wody bezpośrednio pod jej powierzchnię w bardzo wolnym tempie (2–20 l/godz.) za pomocą systemu plastikowych rurek o małej średnicy wyposażonych w otwory nazywane emiterami.

Poprawka

Minimalna klasa jakości odzyskanej wody

Kategoria upraw

Metoda nawadniania

A

Wszystkie rośliny spożywcze, w tym uprawy okopowe spożywane na surowo i rośliny spożywcze, których część jadalna ma bezpośredni kontakt z odzyskaną wodą

Wszystkie metody nawadniania

B

Rośliny spożywcze spożywane na surowo, których część jadalna jest produkowana powyżej poziomu gruntu i nie ma bezpośredniego kontaktu z odzyskaną wodą, rośliny spożywcze spożywane po przetworzeniu i uprawy niespożywcze (w tym uprawy stosowane jako pasza dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji mleka lub mięsa)

Wszystkie metody nawadniania

C

Tylko metody nawadniania nie prowadzące do bezpośredniego kontaktu upraw z odzyskaną wodą. Na przykład nawadnianie kropelkowe*.

D

Uprawy przemysłowe, energetyczne i nasienne

Wszystkie metody nawadniania

________________

(*) Nawadnianie kropelkowe to system mikropodlewania umożliwiający podlewanie roślin kroplami lub małymi strumieniami wody. Polega ono na skrapianiu wodą powierzchni gleby lub wprowadzaniu wody bezpośrednio pod jej powierzchnię w bardzo wolnym tempie (2–20 l/godz.) za pomocą systemu plastikowych rurek o małej średnicy wyposażonych w otwory nazywane emiterami.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna, aby umożliwić większą innowacyjność metod nawadniania, które będą bardziej wydajne.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – litera a – tabela 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Klasa jakości odzyskanej wody

Orientacyjny cel technologii

Wymogi jakościowe

 

 

 

E. coli (cfu/100 ml)

 

BZD5 (mg/l)

 

TSS (mg/l)

Mętność (NTU)

Inne

A

Oczyszczanie wtórne, filtracja i dezynfekcja

≤10 lub poniżej granicy wykrywalności

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1 000 cfu/l, jeżeli istnieje ryzyko rozpylania w szklarniach Nicienie jelit (jaja helmintów): ≤ 1 jajo na litr dla nawadniania pastwisk lub upraw pastewnych

B

Oczyszczanie wtórne i dezynfekcja

≤100

Zgodnie z dyrektywą Rady 91/271/EWG1(Załącznik I tabela 1)

Zgodnie z dyrektywą Rady 91/271/EWG (Załącznik I tabela 1)

-

C

Oczyszczanie wtórne i dezynfekcja

≤1 000

-

D

Oczyszczanie wtórne i dezynfekcja

≤10 000

-

______________________

1 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).

 

Poprawka

Klasa jakości odzyskanej wody

Orientacyjne odpowiednie oczyszczanie

Wartość graniczna

 

 

 

E. coli (cfu/100 ml)

BZD5 (mg/l)

TSS (mg/l)

Mętność (NTU)

Inne

A

Oczyszczanie wtórne, filtracja i dezynfekcja

≤10 lub poniżej granicy wykrywalności

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1 000 cfu/l, jeżeli istnieje ryzyko rozpylania w szklarniach Nicienie jelit (jaja helmintów): ≤ 1 jajo na litr dla nawadniania pastwisk lub upraw pastewnych

Salmonella: nie występuje

B

Oczyszczanie wtórne i dezynfekcja

≤100

Zgodnie z dyrektywą Rady 91/271/EWG1(Załącznik I tabela 1)

Zgodnie z dyrektywą Rady 91/271/EWG (Załącznik I tabela 1)

-

C

Oczyszczanie wtórne i dezynfekcja

≤1 000

-

D

Oczyszczanie wtórne i dezynfekcja

≤10 000

-

______________________

1 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – litera a – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  Wskazane wartości dla badania obecności E. coli, Legionella spp. oraz nicieni jelit są spełnione w co najmniej 90 % próbek. Żadna z wartości próbek nie może przekraczać maksymalnego limitu odchylenia o 1 jednostkę logarytmiczną od wskazanej wartości w badaniu na obecność E. coli i Legionella oraz o 100 % tej wartości dla nicieni jelit.

-  Wskazane wartości dla badania obecności E. coli, Legionella spp. oraz nicieni jelit są spełnione w co najmniej 90 % próbek. Żadna z maksymalnych wartości próbek nie może przekraczać maksymalnego limitu odchylenia o 1 jednostkę logarytmiczną od wskazanej wartości w badaniu na obecność E. coli i Legionella oraz o 100 % tej wartości dla nicieni jelit. Wymóg zapewnienia niewystępowania salmonelli ma zastosowanie do 100 % próbek.

Uzasadnienie

Należy określić maksymalne wartości parametrów referencyjnych, powyżej których operator zakładu odzyskiwania jest zobowiązany zawiesić dostawy odzyskanej wody.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – litera a – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  Wskazane wartości dla BZT5, TSS i mętności w klasie A są spełnione w co najmniej 90 % próbek. Żadna z wartości z próbek nie może przekraczać maksymalnego limitu odchylenia w granicach 100 % wskazanej wartości.

-  Wskazane wartości dla BZT5, TSS i mętności w klasie A są spełnione w co najmniej 90 % próbek. Żadna z maksymalnych wartości z próbek nie może przekraczać maksymalnego limitu odchylenia w granicach 100 % wskazanej wartości.

Uzasadnienie

Należy określić maksymalne wartości parametrów referencyjnych, powyżej których operator zakładu odzyskiwania jest zobowiązany zawiesić dostawy odzyskanej wody.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – litera b – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Operatorzy zakładu oczyszczania prowadzą rutynowe monitorowe w celu sprawdzenia, czy woda odzyskana spełnia minimalne wymogi jakości wody określone w pkt a). Rutynowe monitorowanie zostaje włączone do procedury weryfikacji systemów ponownego wykorzystania wody.

Operatorzy instalacji odzyskiwania prowadzą rutynowe monitorowe w celu sprawdzenia, czy woda odzyskana spełnia minimalne wymogi jakości wody określone w lit. a). Rutynowe monitorowanie zostaje włączone do procedury weryfikacji projektu ponownego wykorzystania wody.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – litera b – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Próbki do weryfikacji zgodności parametrów mikrobiologicznych w punkcie zgodności z przepisami pobiera się zgodnie z normą EN ISO 19458.

Uzasadnienie

W odniesieniu do pobierania próbek do weryfikacji parametrów mikrobiologicznych w poprawce wprowadzono odniesienie do tej samej normy ISO, o której mowa w dyrektywie w sprawie wody pitnej.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – litera b – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Monitorowanie walidujące należy wykonać przed oddaniem zakładu oczyszczania do użytku, przy modernizacji urządzeń i przy wprowadzaniu nowych urządzeń lub procesów.

Monitorowanie walidujące należy wykonać przed oddaniem do użytku instalacji odzyskiwania, przy modernizacji urządzeń i przy wprowadzaniu nowych urządzeń lub procesów oraz za każdym razem, gdy wydaje się nowe zezwolenie lub zmienia zezwolenie dotychczasowe.

Uzasadnienie

Monitorowanie walidujące zakładu odzyskiwania musi zostać przeprowadzone także w przypadku przyznania nowego zezwolenia lub zmiany zezwolenia dotychczasowego.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – litera b – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Monitorowanie walidujące przeprowadza się w przypadku objętej najbardziej rygorystycznymi wymogami klasy jakości wody – klasy A – w celu oceny zgodności z docelowymi parametrami skuteczności działania (redukcja log10). Monitorowanie walidujące obejmuje monitorowanie mikroorganizmów wskaźnikowych z każdej grupy czynników chorobotwórczych (bakterii, wirusów i pierwotniaków). Wybrane mikroorganizmy wskaźnikowe to: E. coli w odniesieniu do bakterii chorobotwórczych, F-specyficzne colifagi, colifagi somatyczne lub colifagi w odniesieniu do wirusów chorobotwórczych oraz spory Clostridium perfringens lub bakterie przetrwalnikowe redukujące siarczany w odniesieniu do pierwotniaków. Parametry skuteczności działania (redukcja log10) w odniesieniu do monitorowania walidującego wybranych mikroorganizmów wskaźnikowych przedstawiono w tabeli 4 i muszą one być spełnione przy wyjściu z zakładu oczyszczania (punkt zgodności z warunkami) z uwzględnieniem stężenia nieczyszczonych ścieków wprowadzanych do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Monitorowanie walidujące przeprowadza się w przypadku objętej najbardziej rygorystycznymi wymogami klasy jakości wody – klasy A – w celu oceny zgodności z docelowymi parametrami skuteczności działania (redukcja log10). Monitorowanie walidujące obejmuje monitorowanie mikroorganizmów wskaźnikowych z każdej grupy czynników chorobotwórczych (bakterii, wirusów i pierwotniaków). Wybrane mikroorganizmy wskaźnikowe to: E. coli w odniesieniu do bakterii chorobotwórczych, F-specyficzne colifagi, colifagi somatyczne lub colifagi w odniesieniu do wirusów chorobotwórczych oraz spory Clostridium perfringens lub bakterie przetrwalnikowe redukujące siarczany w odniesieniu do pierwotniaków. Parametry skuteczności działania (redukcja log10) w odniesieniu do monitorowania walidującego wybranych mikroorganizmów wskaźnikowych przedstawiono w tabeli 4 i muszą one być spełnione przy wyjściu z instalacji odzyskiwania z uwzględnieniem stężenia w nieoczyszczonych ściekach wprowadzanych do oczyszczalni ścieków komunalnych. Co najmniej 90 % próbek do walidacji musi spełniać lub przekraczać parametr skuteczności działania.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – litera b – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli dany wskaźnik biologiczny nie występuje w nieoczyszczonych ściekach w ilości wystarczającej do osiągnięcia redukcji log10, brak takiego wskaźnika biologicznego w ściekach oznacza zgodność z wymogami walidacji. Zgodność z parametrem skuteczności działania można ustalić za pomocą kontroli analitycznej, przez dodanie skuteczności uzyskiwanej na poszczególnych etapach oczyszczania na podstawie dowodów naukowych w przypadku standardowych, utrwalonych procesów, np. na podstawie opublikowanych danych ze sprawozdań z badań, studiów przypadku itp., lub na podstawie testów laboratoryjnych prowadzonych w kontrolowanych warunkach, w przypadku innowacyjnych metod oczyszczania.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – litera b – tabela 4 – przypis 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(*)  Referencyjne czynniki chorobotwórcze Campylobacter, Rotavirus i Cryptosporidium mogą również zostać wykorzystane do celów monitorowania walidującego zamiast zaproponowanych mikroorganizmów wskaźnikowych. W takim przypadku powinny mieć zastosowanie następujące parametry skuteczności w zakresie redukcji log10: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) i Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*)  Referencyjne czynniki chorobotwórcze Campylobacter, Rotavirus i Cryptosporidium mogą również zostać wykorzystane do celów monitorowania walidującego zamiast zaproponowanych mikroorganizmów wskaźnikowych. W takim przypadku powinny mieć zastosowanie następujące parametry skuteczności w zakresie redukcji log10: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) i Cryptosporidium (≥ 5,0). Krajowy organ do spraw zdrowia może określić dalsze wskaźniki dla poszczególnych przypadków, jeżeli wykazano potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – litera b – tabela 4 – przypis 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(**) Całkowita liczba colifagów została wybrana jako najbardziej odpowiedni wskaźnik obecności wirusów. Jeśli jednak analiza całkowitej liczby colifagów nie jest wykonalna, musi zostać przeanalizowana przynajmniej jedna z ich kategorii (colifagi F-specyficzne lub colifagi somatyczne).

(**) Całkowita liczba colifagów została wybrana jako najbardziej odpowiedni wskaźnik obecności wirusów. Jeśli jednak analiza całkowitej liczby colifagów nie jest wykonalna, musi zostać przeanalizowana przynajmniej jedna z ich kategorii (colifagi F-specyficzne lub colifagi somatyczne). Jeżeli colifagi nie występują w nieoczyszczonych ściekach w wystarczającej ilości, zgodność z parametrem skuteczności działania można ustalić przez dodanie skuteczności działania uzyskiwanej na poszczególnych etapach oczyszczania na podstawie dowodów naukowych w przypadku standardowych, utrwalonych procesów, np. na podstawie opublikowanych danych ze sprawozdań z badań, studiów przypadku itp., lub na podstawie testów laboratoryjnych prowadzonych w kontrolowanych warunkach w przypadku innowacyjnych metod oczyszczania.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – litera b – tabela 4 – przypis 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(***) Spory Clostridium perfringens zostały wybrane jako najbardziej odpowiedni wskaźnik obecności pierwotniaków. Jednakże bakterie przetrwalnikowe redukujące siarczany są alternatywą, jeżeli stężenie sporów Clostridium perfringens nie pozwala na walidację wymaganej redukcji log10.

(***) Spory Clostridium perfringens zostały wybrane jako najbardziej odpowiedni wskaźnik obecności pierwotniaków. Jednakże bakterie przetrwalnikowe redukujące siarczany są alternatywą, jeżeli stężenie sporów Clostridium perfringens nie pozwala na walidację wymaganej redukcji log10. Jeżeli Clostridium perfringens nie występują w nieoczyszczonych ściekach w wystarczającej ilości, zgodność z parametrem skuteczności działania można ustalić przez dodanie skuteczności działania uzyskiwanej na poszczególnych etapach oczyszczania na podstawie dowodów naukowych w przypadku standardowych, utrwalonych procesów, np. na podstawie opublikowanych danych ze sprawozdań z badań, studiów przypadku itp., lub na podstawie testów laboratoryjnych prowadzonych w kontrolowanych warunkach w przypadku innowacyjnych metod oczyszczania.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – litera b – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Metody analizy do celów monitorowania są walidowane i dokumentowane przez operatora zgodnie z normą EN ISO/IEC-17025 lub innymi normami krajowymi lub międzynarodowymi, które zapewniają równoważną jakość.

Metody analizy do celów monitorowania są walidowane i dokumentowane przez operatora zgodnie z normą EN ISO/IEC-17025 lub innymi normami krajowymi lub międzynarodowymi, które zapewniają równoważną jakość. Operator zakładu odzyskiwania zapewnia, by laboratoria wybrane do monitorowania walidującego stosowały praktyki zarządzania jakością zgodne z normą ISO/IEC-17025.

Uzasadnienie

W odniesieniu do laboratoriów wybranych do monitorowania walidującego wprowadzono tę samą normę ISO, o której mowa w dyrektywie w sprawie wody pitnej.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kluczowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem

a)  Kluczowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Przeprowadzenie analizy wykonalności planowanej instalacji odzyskiwania, uwzględniającej co najmniej koszty rozwoju instalacji w odniesieniu do terytorialnego zapotrzebowania na odzyskaną wodę, a także potencjalnych użytkowników końcowych oraz wymogi tej instalacji dotyczące oczyszczonych ścieków, oraz zawierającej ocenę jakości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do instalacji.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Identyfikacja środowisk, populacji i jednostek, które są bezpośrednio lub pośrednio narażone na określone potencjalne zagrożenia, z uwzględnieniem konkretnych czynników środowiskowych, takich jak lokalne warunki hydrogeologiczne, topologia, typ gleby i ekologia, oraz czynników związanych z rodzajem upraw oraz praktykami rolniczymi. Należy również uwzględnić możliwe nieodwracalne lub długoterminowe negatywne skutki operacji odzyskiwania wody.

3.  Identyfikacja środowisk, populacji i jednostek, które są bezpośrednio lub pośrednio narażone na określone potencjalne zagrożenia, z uwzględnieniem konkretnych czynników środowiskowych, takich jak lokalne warunki hydrogeologiczne, topologia, typ gleby i ekologia, oraz czynników związanych z rodzajem upraw oraz praktykami rolniczymi. Na wszystkich etapach ponownego wykorzystywania ścieków uwzględnia się ocenę ryzyka dla zdrowia, obejmującą wskazanie zagrożeń, zależność dawka-odpowiedź, ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka. Należy również uwzględnić możliwy nieodwracalny lub długoterminowy negatywny wpływ operacji odzyskiwania wody, np. dostarczania, magazynowania i wykorzystywania odzyskanej wody, na środowisko lub zdrowie, w tym potencjalny negatywny wpływ na przepływy hydrobiologiczne.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przeprowadzenie oceny ryzyka obejmującej zarówno zagrożenia dla środowiska, jak i zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, z uwzględnieniem charakteru zidentyfikowanych potencjalnych zagrożeń, zidentyfikowanych środowisk, populacji i jednostek potencjalnie narażonych na te zagrożenia oraz dotkliwość możliwych skutków zagrożeń, jak również wszystkich właściwych przepisów unijnych i krajowych, wytycznych i minimalnych wymogów w odniesieniu do żywności i pasz oraz bezpieczeństwa pracowników. Brak pewności naukowej w charakterystyce ryzyka uwzględniany jest zgodnie z zasadą ostrożności.

4.  Przeprowadzenie oceny ryzyka obejmującej zarówno zagrożenia dla środowiska, jak i zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, z uwzględnieniem charakteru zidentyfikowanych potencjalnych zagrożeń, zidentyfikowanych środowisk, populacji i jednostek potencjalnie narażonych na te zagrożenia oraz dotkliwości możliwych skutków zagrożeń, jak również wszystkich właściwych przepisów unijnych i krajowych, wytycznych i minimalnych wymogów w odniesieniu do żywności i pasz oraz bezpieczeństwa pracowników i celów dotyczących środowiska. W ocenie ryzyka można wykorzystać badania jakościowe. Brak pewności naukowej w charakterystyce ryzyka uwzględniany jest zgodnie z zasadą ostrożności.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 4 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i.  potwierdzenie charakteru zagrożeń, w tym w stosowanych przypadkach zależność dawka-odpowiedź;

i.  potwierdzenie charakteru zagrożeń, w tym w stosowanych przypadkach zależności dawka-odpowiedź, we współpracy z organami ds. ochrony zdrowia;

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 4 – akapit 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Poniższe wymogi i obowiązki zostaną, jako minimum, uwzględnione przy dokonywaniu oceny ryzyka:

W ocenie ryzyka przestrzega się przynajmniej poniższych wymogów i obowiązków:

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b)  Warunki dotyczące dodatkowych wymogów

(Należy wstawić przed punktem 5.)

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli jest to konieczne i właściwe, aby zapewnić wystarczający poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, należy określić wymogi dotyczące jakości wody i monitorowania, które są dodatkowe w stosunku do wymogów określonych w załączniku I lub bardziej rygorystyczne niż te wymogi.

5.  Jeżeli jest to konieczne i właściwe, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, należy określić wymogi dotyczące jakości wody i monitorowania, które są dodatkowe w stosunku do wymogów określonych w załączniku I lub bardziej rygorystyczne niż te wymogi.

W zależności od wyników oceny ryzyka, o której mowa w pkt 4, takie dodatkowe wymogi mogą w szczególności dotyczyć:

Takie dodatkowe wymogi mogą w szczególności dotyczyć:

a)  metali ciężkich:

a)  metali ciężkich;

b)  pestycydów;

b)  pestycydów;

c)  produktów ubocznych procesu dezynfekcji;

c)  produktów ubocznych procesu dezynfekcji;

d)  produktów leczniczych;

d)  produktów leczniczych;

 

da)  obecności mikrodrobin plastiku;

e)  innych substancji budzących nowe obawy;

e)  innych zanieczyszczeń, które na podstawie przeprowadzonych na szczeblu lokalnym analiz dotyczących środowiska i zdrowia publicznego uznano za istotne;

f)  oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

f)  oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

c)  Środki zapobiegawcze

(Należy wstawić przed punktem 6.)

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Zapewnienie wyposażenia instalacji odzyskiwania w alternatywne środki zrzutu oczyszczonych ścieków, które nie są ponownie wykorzystywane.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a.  Zapewnienie oddzielenia infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody i zbudowania jej tak, by uniknąć ryzyka zanieczyszczenia systemu dostarczania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9b.  Zapewnienie właściwego oznakowania infrastruktury dystrybucji odzyskanej wody, a jeżeli obejmuje ona otwarte kanały – umieszczenia na nich odpowiednich, wystarczająco dobrze widocznych znaków, nawet jeśli ścieki są mieszane z wodą z innych źródeł.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9c.  Zapewnienie wprowadzenia mechanizmów koordynacji działań różnych podmiotów w celu zagwarantowania bezpiecznej produkcji i wykorzystania odzyskanej wody.

  • [1]   Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]   Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Coraz silniejsza globalna rywalizacja o korzystanie z zasobów wodnych to coraz większe zagrożenie dla gospodarki, społeczności i ekosystemów uzależnionych od tych zasobów. Dla przykładu w 2017 r. pobór wody na świecie wyniósł około 6 000 kilometrów sześciennych, w 2050 r. może on – według szacunków – wzrosnąć do około 8 700 kilometrów sześciennych, a w 2100 r. osiągnąć prawie 12 700 kilometrów sześciennych.

Ten ciągły wzrost zapotrzebowania, w połączeniu ze skutkami zmiany klimatu i wynikającym z niej wzrostem średnich temperatur, budzi niepokój, że na coraz większym obszarze wystąpi niedostatek wody.

Problem właściwego i efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi jest zatem coraz bardziej palący. Słusznie więc wodę coraz częściej uważa się za cenne i deficytowe dobro.

Kontynent europejski nie leży w strefie suchej, a jednak dostawy wody są dziś przedmiotem troski co najmniej połowy mieszkańców UE.

Geografia i klimat Europy sprawiają, że rozkład zasobów wodnych w UE nie jest równomierny, a sytuację pogarsza działalność człowieka. Na przykład w Europie Południowej rozwój turystyki doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na wodę, co spowodowało pustynnienie i ingresję wód zasolonych do wodonośnych warstw niektórych słodkowodnych obszarów przybrzeżnych. Według badań przeprowadzonych przez EEA wskaźnik zużycia wody w krajach takich jak Cypr, Bułgaria, Belgia, Hiszpania, Włochy i Malta wynosi obecnie co najmniej 20 %. Jest to powód do poważnego zaniepokojenia stanem zasobów wodnych. Niedostatek wody jest najpoważniejszy w Europie Południowej, ale nie ogranicza się tylko do tych obszarów: Komisja zaznacza, że od 1976 r. prawie wszystkie państwa członkowskie doświadczyły okresów suszy, a obecnie wiele z nich zgłasza częste problemy niedostatku wody i nadmiernej eksploatacji wód gruntowych.

Zjawisko niedostatku wody dotyka co najmniej 11 % mieszkańców Europy i 17 % terytorium UE. Od 1980 r. susz w Europie jest więcej i są one dotkliwsze, a koszty spowodowane przez nie w ciągu ostatnich 30 lat szacuje się na 100 mld EUR.

Susze, które wystąpiły latem 2017 r., po raz kolejny pokazały, jak duże mogą być rozmiary strat gospodarczych; w samym sektorze rolnictwa we Włoszech straty oceniano na 2 mld EUR. Tendencja ta najprawdopodobniej się utrzyma, a niedostatek wody nie jest już problemem kilku zakątków w Europie, lecz zjawiskiem obecnym w całej UE.

Znalezienie na szczeblu UE odpowiednich rozwiązań pozwalających chronić zasoby wody ma zatem zasadnicze znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu dobrobytu obywateli i ochrony środowiska.

Kontekst wniosku

Już w komunikacie „Plan ochrony zasobów wodnych Europy” z 2012 r. Komisja Europejska wskazała ponowne wykorzystanie ścieków komunalnych jako alternatywną metodę zaopatrzenia w wodę, mającą niewielki wpływ na środowisko i mogącą rozwiązać problem niedostatku wody.

W prawodawstwie UE, zwłaszcza w ramowej dyrektywie wodnej (2000/60/WE), wspomina się już o ponownym wykorzystaniu ścieków komunalnych jako uzupełniającym środku efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi.

Nie wykorzystujemy jednak jeszcze w pełni tego rozwiązania, gdyż brak jest jednoznacznych przepisów i szczegółowych zasad.

Według danych przekazanych przez Komisję Europejską łączny potencjał ponownego wykorzystania wody do 2025 r. wynosi około 6,6 mld m3, a obecnie sięga 1,1 mld m3 rocznie. Wymagałoby to inwestycji poniżej 700 mln EUR i umożliwiłoby ponowne wykorzystanie do nawadniania ponad 50 % łącznej ilości teoretycznie dostępnej wody pochodzącej z oczyszczalni ścieków w UE oraz zmniejszenie o ponad 5 % bezpośredniego poboru z wód powierzchniowych i podziemnych.

Wniosek Komisji służy osiągnięciu tych celów przez wprowadzenie zharmonizowanych norm na szczeblu UE, aby uniknąć sytuacji, gdy różne wymogi w państwach członkowskich miałyby negatywny wpływ na równe warunki działania i powodowałyby przeszkody we właściwym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

Wniosek Komisji dotyczy tylko odzyskanej wody wykorzystywanej do nawadniania w rolnictwie, ponieważ rolnictwo należy do sektorów zużywających najwięcej wody. Wniosek ma również zapewniać bezpieczny skład odzyskanych ścieków, a tym samym ochronę obywateli i środowiska.

Sprawozdawczyni zgadza się, że potrzebne jest rozporządzenie określające na szczeblu UE zharmonizowane kryteria ponownego wykorzystania ścieków komunalnych. Z tego powodu uznaje wniosek za użyteczny instrument służący zapewnieniu bezpieczeństwa i lepszemu rozpowszechnieniu odzyskiwania wody.

Uważa jednak, że należy wprowadzić pewne zmiany, by doprecyzować przepisy, a zwłaszcza definicje, role i obowiązki poszczególnych zaangażowanych podmiotów oraz główne zadania w zakresie zarządzania ryzykiem. Sprawozdawczyni uważa ponadto, że należy rozszerzyć zakres rozporządzenia na zastosowania cywilne i środowiskowe, by zwiększyć korzyści płynące z ponownego wykorzystania wody.

Należy dokładniej określić różnicę między wodą „oczyszczoną”, czyli poddaną odpowiedniemu oczyszczaniu zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG, a wodą odzyskaną, objętą zakresem niniejszego rozporządzenia.

Należy określić główne podmioty zaangażowane w odzyskiwanie ścieków komunalnych. Z tego powodu oprócz roli operatora zakładu oczyszczania, operatora zakładu odzyskiwania i użytkownika końcowego definiowano i uregulowano również rolę operatora systemu dystrybucji.

Sprawozdawczyni popiera wymóg opracowania planu zarządzania ryzykiem dotyczącym odzyskiwania wody, ale uważa, że zadanie to powinien koordynować właściwy organ, który może zapewnić dokładniejszą i bardziej niezależną ocenę całego łańcucha dostaw wody. W załączniku II określono minimalny zakres zadań poszczególnych podmiotów.

W odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących jakości odzyskanej wody sprawozdawczyni zgadza się na parametry zaproponowane przez Komisję na podstawie badania JRC, jednak uważa, że należy dodać do nich wskaźnik obecności salmonelli, by zwiększyć jeszcze bezpieczeństwo żywności przeznaczonej dla obywateli.

Nie należy ograniczać możliwych zastosowań do nawadniania w rolnictwie, lecz rozszerzać je, jak ma to już miejsce w niektórych państwach członkowskich, również na usługi publiczne (nawadnianie terenów zielonych lub pól golfowych) oraz na cele środowiskowe (przeciwdziałanie ingresji wód słonych lub utrzymanie minimalnych przepływów hydrobiologicznych). Sprawozdawczyni uważa, że zastosowania te powinny odpowiadać najbardziej rygorystycznym parametrom – klasy jakości A. Sprawozdawczyni postanowiła nie wprowadzać zharmonizowanych parametrów dotyczących wody ponownie wykorzystywanej do celów przemysłowych, ale uważa, że takie ponowne wykorzystanie należy wspierać i uregulować na szczeblu krajowym dla poszczególnych przypadków.

Uważa również, że należy koniecznie zwrócić uwagę na potrzebę akcji informacyjnych, by upowszechniać wiedzę o oszczędności zasobów wodnych uzyskiwanych dzięki ponownemu wykorzystaniu ścieków komunalnych oraz o systemie kontroli gwarantującym, że odzyskana woda jest bezpieczna dla zdrowia.

Sprawozdawczyni żałuje ponadto, że we wniosku Komisji nie uwzględniono zharmonizowanych zasad zasilania wód gruntowych. Dlatego apeluje, by przegląd, który zostanie przyspieszony i odbędzie się już za pięć lat, obejmował ewentualne przedłożenie wniosku ustawodawczego w tej sprawie. Zaapelowano także do Komisji, by zbadała potrzebę odrębnego uregulowania pośredniego ponownego wykorzystywania wody.

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.12.2018)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody
(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marijana Petir

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W latach 1983–2012 Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował pięć sprawozdań oceniających[1], według których każda kolejna dekada w ostatnim trzydziestoleciu była cieplejsza w ujęciu globalnym od każdej z poprzednich dekad, licząc od lat 50. XIX wieku. Lata 1983–2012 to prawdopodobnie najcieplejsze trzydziestolecie w ostatnich 1400 latach. Zmiany klimatyczne wywarły poważny wpływ na rolnictwo i gospodarkę: w ciągu ostatnich trzydziestu lat zaobserwowano znaczny wzrost częstotliwości i intensywności susz oraz zwiększenie ilości szkód, jakie wywołują one w środowisku i gospodarce. W latach 1976–2006 liczba regionów i osób dotkniętych suszami wzrosła o niemal 20 %, a łączny koszt susz osiągnął 100 mld EUR (Komisja Europejska, 2012 r.). Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że rolnictwo europejskie wykorzystuje około jednej czwartej ogółu wody pitnej do nawadniania, a w krajach południowej i południowo-wschodniej Europy udział ten wzrasta do około 60%, a na niektórych obszarach nawet do 80%, priorytetową kwestią staje się ochrona zasobów wodnych i znalezienie alternatywnych sposobów nawadniania w rolnictwie.

Zgodnie z przyjętym prawodawstwem i strategiami politycznymi Unii, np. z ramową dyrektywą wodną[2] i planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym[3], otwierają się możliwości uregulowania kwestii ponownego wykorzystania wód z oczyszczalni ścieków komunalnych do celów nawadniania w rolnictwie, aby na czas zaradzić potencjalnym i rzeczywistym niedoborom tego kluczowego zasobu.

Działając zgodnie z zasadą ostrożności i korzystając z najlepszych doświadczeń międzynarodowych, a także mając na uwadze ograniczenia oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia[4], Komisja zaproponowała rozporządzenie ustanawiające normy, procedury i środki dotyczące ponownego wykorzystania wód z oczyszczalni ścieków komunalnych na szczeblu UE.

Mając na uwadze, że Komisja nie przeprowadziła szczegółowych badań na temat zagrożeń związanych z ponownym wykorzystaniem wody w rolnictwie, wniosek ustawodawczy opiera się na doświadczeniach krajów trzecich (USA, Nowej Zelandii, Australii) oraz państw członkowskich, które już wykorzystują odzyskaną wodę w rolnictwie. Ponieważ rozporządzenie będzie miało zastosowanie jedynie do podmiotów zamierzających oczyszczać i wprowadzać na rynek odzyskaną wodę pochodzącą z oczyszczalni ścieków komunalnych, uważam, że zaproponowane minimalne poziomy dotyczące proponowanych kluczowych wskaźników są odpowiednie, a metoda i procedura wydawania zezwoleń na dostarczanie odzyskanej wody wystarczą do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa publicznego, zarówno rolnikom, jak i konsumentom. Przedstawiony wniosek pozwoli właściwym organom – w trakcie administracyjnej procedury wydawania zezwoleń na dostarczanie odzyskanej wody – stosować bardziej surowe przepisy niż te określone w rozporządzeniu, a także w razie konieczności zmieniać warunki wydawania zezwoleń.

Jednocześnie ramy legislacyjne oraz koszty wdrożenia rozporządzenia nie powinny zniechęcać operatorów do dostosowywania oczyszczalni ścieków w celu ponownego wykorzystania ścieków w rolnictwie. Dlatego należy unikać nieuzasadnionych obciążeń i kosztów dla operatorów. Należy koniecznie zadbać o to, aby ramy legislacyjne dotyczące opracowywania planów zarządzania ryzykiem były stosowane jednakowo w całej Unii oraz aby wszystkie państwa członkowskie rozumiały i stosowały proponowane wymogi oceny ryzyka w sposób jednolity.

Mając na uwadze znaczenie nowo proponowanych przepisów oraz ich ewentualny wpływ na obecną sytuację w tym obszarze, termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz termin dostosowania oczyszczalni do przepisów rozporządzenia powinien zostać wydłużony z jednego roku do dwóch lat od daty publikacji rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Naszym celem jako członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, zadbanie o to, by obywatele mieli pewność, iż żywność i produkty rolne są zdrowe i odznaczają się wysoką jakością, a także by rolnictwo europejskie dysponowało wystarczającą ilością wody do celów nawadniania, zwłaszcza w południowych i wschodnich częściach Unii.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Zasoby wodne w Unii znajdują się pod coraz większą presją, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jakości. Do zmniejszenia dostępności wody słodkiej wynikającego z rozwoju miast i rolnictwa znacząco przyczyniają się w szczególności zmiany klimatu i susze.

(1)  Zasoby wodne w Unii znajdują się pod coraz większą presją, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jakości. Do zwiększenia wynikającej z rozwoju miast i z praktyk rolniczych presji na dostępność wody słodkiej i zaopatrzenie w nią przyczyniają się w szczególności zmiany klimatu, nieprzewidywalne zjawiska pogodowe i susze.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Obecnie rozwiązania w zakresie ponownego wykorzystania wody są stosowane w ograniczonym zakresie w stosunku do ich potencjału, który pozostaje w dużej mierze niewykorzystany.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Należy zachęcać do efektywnego wykorzystania zasobów i zmniejszenia presji na środowisko wodne, w szczególności ograniczenia niedoboru wody, dzięki wspieraniu rozwoju bezpiecznego ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c)  Coraz więcej zasobów wodnych w Europie jest coraz bardziej zagrożonych, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jej jakości. Presja związana ze zmianą klimatu, suszami i rozwojem obszarów miejskich znacznie utrudnia dostawy wody słodkiej. W tym kontekście należy wzmocnić zdolność Europy do reagowania na rosnące zagrożenia dla zasobów wodnych dzięki upowszechnieniu ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zdolność Unii do reagowania na coraz większą presję na zasoby wodne może wzrosnąć dzięki upowszechnieniu ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE15 ponowne wykorzystanie wody wymienia się jako jeden z dodatkowych środków, które państwa członkowskie mogą stosować, by osiągnąć cele ilościowe i jakościowe w zakresie dobrego stanu wód powierzchniowych i gruntowych. Dyrektywa Rady 91/271/EWG16 zawiera wymóg, aby oczyszczone ścieki były ponownie wykorzystywane w każdym przypadku, kiedy jest to właściwe.

(2)  Zdolność Unii do reagowania na coraz większą presję na zasoby wodne może wzrosnąć dzięki upowszechnieniu ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE15 ponowne wykorzystanie wody wymienia się jako jeden z dodatkowych środków, które państwa członkowskie mogą stosować, by osiągnąć cele ilościowe i jakościowe w zakresie dobrego stanu wód powierzchniowych i gruntowych, co jest niezmiernie ważne dla ludzi i ekosystemów. Dyrektywa Rady 91/271/EWG16 zawiera wymóg, aby oczyszczone ścieki były ponownie wykorzystywane w każdym przypadku, kiedy jest to właściwe.

_________________

 

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

16 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).

16 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Wydobycie i transport wody pitnej wiążą się ze znacznym oddziaływaniem na środowisko i zużyciem energii.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Plan ochrony zasobów wodnych Europy”17 zawiera stwierdzenie, że ponowne wykorzystanie wody do celów nawadniania lub na potrzeby przemysłu jest alternatywnym źródłem zaopatrzenia w wodę, które Unia powinna wziąć pod uwagę.

(3)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Plan ochrony zasobów wodnych Europy” zawiera stwierdzenie, że ponowne wykorzystanie wody do celów nawadniania lub na potrzeby przemysłu jest alternatywnym źródłem zaopatrzenia w wodę, które Unia powinna wziąć pod uwagę z myślą o zrównoważonym rozwoju, ochronie ludności, a także o zaspokojeniu potrzeb przyszłych pokoleń.

_________________

_________________

17 COM (2012) 673

17 COM (2012) 673

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W rezolucji z dnia 9 października 2008 r. w sprawie sposobu rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej1a Parlament Europejski przypomniał, że w gospodarce zasobami wodnymi należy preferować podejście regulujące popyt, stwierdził, że UE powinna przyjąć podejście całościowe, łączące środki kontroli popytu, środki mające na celu optymalizację istniejących zasobów w ramach cyklu wodnego, a także środki mające na celu tworzenie nowych zasobów, oraz podkreślił, że podejście to musi łączyć kwestie środowiskowe, społeczne i gospodarcze.

 

__________________

 

1a 2008/2074(INI)

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Uważa się, że ponowne wykorzystanie odpowiednio oczyszczonych ścieków, na przykład z oczyszczalni ścieków komunalnych lub instalacji przemysłowych, ma mniejszy wpływ na środowisko niż inne alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę, takie jak przerzuty wody lub odsalanie, jednak tego rodzaju ponowne wykorzystanie jest w Unii stosowane jedynie w ograniczonym zakresie. Wydaje się, że wynika to częściowo z braku wspólnych unijnych norm środowiskowych lub zdrowotnych w zakresie ponownego wykorzystania wody, a w szczególności w odniesieniu do produktów rolnych – z potencjalnych przeszkód dla swobodnego przepływu tych produktów nawadnianych odzyskaną wodą.

(6)  Uważa się, że ponowne wykorzystanie odpowiednio oczyszczonych ścieków, na przykład z oczyszczalni ścieków komunalnych lub instalacji przemysłowych, ma mniejszy wpływ na środowisko niż inne alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę, takie jak przerzuty wody lub odsalanie. Tego rodzaju ponowne wykorzystanie jest jednak w Unii stosowane jedynie w ograniczonym zakresie. Wydaje się, że wynika to częściowo z wysokich kosztów wdrożenia systemu ponownego wykorzystania ścieków oraz z braku wspólnych unijnych norm środowiskowych lub zdrowotnych w zakresie ponownego wykorzystania wody, a w szczególności w odniesieniu do produktów rolnych – z potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych oraz potencjalnych przeszkód dla swobodnego przepływu tych produktów nawadnianych odzyskaną wodą. Równocześnie należałoby wziąć pod uwagę fakt, że w niektórych państwach członkowskich infrastruktura nawadniająca jest niewystarczająca lub całkowicie jej brak.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Aby zagwarantować wydajne ponowne wykorzystanie zasobów ścieków komunalnych, należy przyznać, że nie każda woda z recyklingu nadaje się do każdej uprawy. Należy zatem przeszkolić rolników, by optymalnie wykorzystywali wodę z recyklingu w uprawach, w których jakość wykorzystywanej wody nie spowoduje powstania ryzyka dla zdrowia.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Normy zdrowotne w odniesieniu do higieny żywności dotyczące produktów rolnych nawadnianych odzyskaną wodą mogą zostać osiągnięte jedynie w przypadku, gdy wymagania dotyczące jakości odzyskanej wody przeznaczonej do nawadniania w rolnictwie nie będą różniły się w sposób istotny w poszczególnych państwach członkowskich. Harmonizacja wymogów przyczyni się również do skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego w odniesieniu do tych produktów. Należy zatem wprowadzić minimalną harmonizację, ustanawiając minimalne wymogi dotyczące jakości wody i jej monitorowania. Te minimalne wymogi powinny obejmować minimalne parametry dla wody odzyskanej oraz inne, bardziej surowe lub dodatkowe wymogi jakościowe, nałożone w razie potrzeby przez właściwe organy wraz ze wszelkimi odpowiednimi środkami zapobiegawczymi. W celu określenia bardziej surowych lub dodatkowych wymogów jakościowych dotyczących wody, operatorzy zakładów oczyszczania powinni wykonywać podstawowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem. Parametry są oparte na sprawozdaniu technicznym Wspólnego Centrum Badawczego Komisji i odzwierciedlają międzynarodowe normy w zakresie ponownego wykorzystania wody.

(7)  Równoważne normy zdrowotne w odniesieniu do higieny żywności dotyczące produktów rolnych nawadnianych odzyskaną wodą mogą zostać osiągnięte w całej Unii jedynie w przypadku, gdy wymagania dotyczące jakości odzyskanej wody przeznaczonej do nawadniania w rolnictwie nie będą różniły się w sposób istotny w poszczególnych państwach członkowskich. Harmonizacja wymogów przyczyni się również do skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego w odniesieniu do tych produktów. Należy zatem wprowadzić minimalną harmonizację, ustanawiając minimalne wymogi dotyczące jakości wody i jej monitorowania, a jednocześnie umożliwić państwom członkowskim pójście krok dalej i przyjęcie wyższych norm, a także ocenę zagrożeń związanych z warunkami w danym miejscu, zwłaszcza dla środowiska. Te minimalne wymogi powinny obejmować minimalne parametry dla wody odzyskanej oraz inne, bardziej surowe lub dodatkowe wymogi jakościowe, nałożone w razie potrzeby przez właściwe organy wraz ze wszelkimi odpowiednimi środkami zapobiegawczymi. W celu określenia bardziej surowych lub dodatkowych wymogów jakościowych dotyczących wody, operatorzy zakładów oczyszczania powinni wykonywać podstawowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem. Parametry są oparte na sprawozdaniu technicznym Wspólnego Centrum Badawczego Komisji i odzwierciedlają międzynarodowe normy w zakresie ponownego wykorzystania wody.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  W odniesieniu do nawadniania w rolnictwie należy określić minimalne wymogi jakościowe, w tym parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne, powiązane wartości dopuszczalne oraz częstotliwość monitorowania.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Wymagania dotyczące jakości wody do nawadniania powinny uwzględniać postęp naukowy, zwłaszcza jeśli chodzi o kontrolę obecności mikrozanieczyszczeń i nowych substancji, zwanych „pojawiającymi się”, aby zagwarantować bezpieczne wykorzystanie wody oraz chronić środowisko i zdrowie ludzi.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Zarządzanie ryzykiem powinno obejmować identyfikację zagrożeń i zarządzanie ryzykiem w sposób proaktywny oraz uwzględniać koncepcję produkcji odzyskanej wody o jakości wymaganej dla określonych zastosowań. Ocena ryzyka powinna opierać się na kluczowych zadaniach w zakresie zarządzania ryzykiem oraz określać wszelkie dodatkowe wymogi dotyczące jakości wody niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt.

(9)  Zarządzanie ryzykiem powinno obejmować identyfikację zagrożeń i zarządzanie ryzykiem w sposób proaktywny oraz uwzględniać koncepcję produkcji odzyskanej wody o jakości wymaganej dla określonych zastosowań. Ocena ryzyka powinna opierać się na kluczowych zadaniach w zakresie zarządzania ryzykiem oraz określać wszelkie dodatkowe wymogi dotyczące jakości wody niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt, w szczególności w odniesieniu do stosowania oczyszczonych ścieków na gruntach rolnych wykorzystywanych do produkcji żywności.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W celu skuteczniejszej ochrony środowiska naturalnego zdrowia ludzkiego, odpowiedzialność za jakość odzyskanej wody powinni ponosić przede wszystkim operatorzy zakładów oczyszczania. Do celów zgodności z minimalnymi wymogami i wszelkimi dodatkowymi warunkami, określonymi przez właściwy organ, operatorzy zakładów oczyszczania powinni monitorować jakość odzyskanej wody. Należy zatem ustanowić minimalne wymogi w zakresie monitorowania, obejmujące częstotliwość rutynowego monitorowania oraz harmonogram i cele w zakresie skuteczności działania na potrzeby walidacji monitorowania. Niektóre wymogi dotyczące rutynowego monitorowania są określone zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG.

(10)  W celu skuteczniejszej ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego i jakości gleb odpowiedzialność za jakość odzyskanej wody ponoszą przede wszystkim operatorzy zakładów odzyskiwania wody i właściwe organy. Aby zagwarantować użytkownikom, zwłaszcza rolnikom, jakość wody zgodną z przyjętymi parametrami, operatorzy zakładów odzyskiwania wody powinni monitorować jakość odzyskanej wody zgodnie z wymogami minimalnymi i ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi ustalonymi przez właściwy organ. Należy zatem ustanowić minimalne wymogi w zakresie monitorowania, obejmujące częstotliwość rutynowego monitorowania oraz harmonogram i cele w zakresie skuteczności działania na potrzeby walidacji monitorowania. Niektóre wymogi dotyczące rutynowego monitorowania są określone zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Zapewnienie bezpiecznego użytkowania odzyskanej wody jest niezbędne do propagowania ponownego wykorzystania wody na poziomie Unii i pozyskania większego zaufania społeczeństwa w tej dziedzinie. Świadczenie usług zaopatrzenia w odzyskaną wodę do określonych celów powinno być zatem dozwolone jedynie na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwe organy państw członkowskich. W celu zapewnienia zharmonizowanego podejścia na szczeblu Unii, identyfikowalności i przejrzystości, przepisy prawa materialnego dotyczące zezwolenia powinno zostać określone na poziomie Unii. Jednakże szczegóły procedur przyznawania zezwoleń powinny zostać określone przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie powinny być w stanie stosować istniejące procedury udzielania zezwoleń, które powinny zostać dostosowane do nowych wymogów wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem.

(11)  Zapewnienie wiarygodności gospodarczej i bezpieczeństwa gospodarczego dzięki bezpiecznemu wykorzystaniu odzyskanej wody jest niezbędne i istotne dla propagowania rozwoju praktyki ponownego wykorzystania wody na poziomie Unii, zachęcania europejskich producentów rolnych do przyjęcia tej praktyki i pozyskania większego zaufania społeczeństwa w tej dziedzinie. Świadczenie usług zaopatrzenia w odzyskaną wodę do określonych celów powinno być zatem dozwolone jedynie na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwe organy państw członkowskich. W celu zapewnienia zharmonizowanego podejścia na szczeblu Unii, identyfikowalności i przejrzystości, przepisy prawa materialnego dotyczące zezwolenia powinno zostać określone na poziomie Unii. Jednakże szczegóły procedur przyznawania zezwoleń powinny zostać określone przez państwa członkowskie, których właściwe organy same mają za zadanie ocenę ryzyka ponownego wykorzystania wody. Państwa członkowskie powinny być w stanie stosować istniejące procedury udzielania zezwoleń, które powinny zostać dostosowane do nowych wymogów wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Jeżeli potrzebna jest dystrybucja odzyskanej wody, każda dystrybucja powinna podlegać zezwoleniu. W przypadku spełnienia wszystkich wymogów właściwy organ państwa członkowskiego powinien wydać zezwolenie, które powinno zawierać wszystkie niezbędne warunki i środki ustanowione w ocenie ryzyka z myślą o bezpiecznej dystrybucji odzyskanej wody do użytkownika końcowego.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Rozporządzenie (WE) 852/2004 ustanawia ogólne przepisy dla przedsiębiorstw sektora spożywczego i obejmuje produkcję, przetwórstwo, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie dotyczy jakości zdrowotnej żywności, a jedna z najważniejszych zawartych w nim zasad mówi, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponosi w pierwszym rzędzie przedsiębiorstwo sektora spożywczego. Rozporządzenie podlega również szczegółowym wytycznym, wśród których szczególnie ważne miejsce zajmuje zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących zwalczania zagrożeń mikrobiologicznych w świeżych owocach i warzywach na etapie produkcji podstawowej poprzez dobrą higienę (2017/C 163/01). Cele w zakresie skuteczności dotyczące odzyskiwania wody ustanowione w niniejszym rozporządzeniu nie wykluczają uzyskiwania przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego jakości wody wymaganej do zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia 852/2004 dzięki zastosowaniu na kolejnym etapie kilku wariantów oczyszczania wody, niezależnie lub w połączeniu z innymi wariantami nieobejmującymi oczyszczania.

(13)  Rozporządzenie (WE) 852/2004 ustanawia ogólne przepisy dla przedsiębiorstw sektora spożywczego i obejmuje produkcję, przetwórstwo, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie dotyczy jakości zdrowotnej żywności, a jedna z najważniejszych zawartych w nim zasad mówi, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponosi w pierwszym rzędzie przedsiębiorstwo sektora spożywczego. Rozporządzenie podlega również szczegółowym wytycznym, wśród których szczególnie ważne miejsce zajmuje zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących zwalczania zagrożeń mikrobiologicznych w świeżych owocach i warzywach na etapie produkcji podstawowej poprzez dobrą higienę (2017/C 163/01). Cele w zakresie skuteczności dotyczące odzyskiwania wody ustanowione w niniejszym rozporządzeniu nie wykluczają uzyskiwania przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego jakości wody wymaganej do zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia 852/2004. Niezależnie od odpowiedzialności rolnika za jakość jego wyrobów zadaniem właściwych organów jest ocena ryzyka i zagrożeń wynikających z wykorzystania wody odzyskanej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Aby zwiększyć zaufanie do ponownego wykorzystania wody, informacje powinny być podawane do wiadomości publicznej. Udostępnianie informacji na temat ponownego wykorzystania wody powinno umożliwić większą przejrzystość i identyfikowalność oraz mogłoby również być korzystne dla innych właściwych organów, dla których konkretne ponowne wykorzystanie wody ma określone implikacje.

(14)  Z punktu widzenia celów Unii dotyczących zasobooszczędności istotnym wyzwaniem jest również wyrobienie poczucia odpowiedzialności u konsumentów. Należy najpierw przyjrzeć się praktykom wykorzystywania zasobów naturalnych, by zacząć je oszczędzać. Aby zwiększyć zaufanie do ponownego wykorzystania wody oraz zapewnić akceptację tej zrównoważonej praktyki przez konsumentów, należy podawać informacje do wiadomości publicznej oraz wprowadzić system premii i zachęt dla użytkowników. Udostępnianie informacji na temat ponownego wykorzystania wody powinno umożliwić większą przejrzystość i identyfikowalność oraz mogłoby również być korzystne dla innych właściwych organów, dla których konkretne ponowne wykorzystanie wody ma określone implikacje.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Należy zapewnić wsparcie finansowe pozwalające pokryć „całkowity koszt” systemu produkcji, dystrybucji i bezpiecznego wykorzystania odzyskanej wody.

Uzasadnienie

Całkowity koszt obejmuje: budowę, działanie, utrzymanie zakładu produkcyjnego i/lub sieci dystrybucji oraz monitorowanie jakości do celów zarządzania ryzykiem i uzyskania zezwolenia.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b)  Jakość i ilość kontroli, oceny i informacji trzeba będzie wzmocnić zwłaszcza na obszarach, których środowisku zagraża działalność przemysłowa i rolnicza powodująca duże zanieczyszczenia, a które są bardzo opóźnione, jeśli chodzi o budowę kanalizacji i zakładów odprowadzania i oczyszczania ścieków, czym naruszają prawo unijne.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W celu dostosowania obowiązujących wymogów minimalnych i kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem do postępu naukowego i technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu zmiany minimalnych wymogów i kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem. Ponadto w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego Komisja powinna mieć także możliwość przyjęcia aktów delegowanych, aby uzupełnić kluczowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem poprzez ustanowienie specyfikacji technicznych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.37. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(16)  W celu dostosowania obowiązujących wymogów minimalnych i kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem do postępu naukowego i technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu zmiany minimalnych wymogów i kluczowych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem, bez szkody dla możliwości ponownego wykorzystania odpowiednio oczyszczonych ścieków. Ponadto w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego Komisja powinna mieć także możliwość przyjęcia aktów delegowanych, aby uzupełnić kluczowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem poprzez ustanowienie specyfikacji technicznych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.37. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

_________________

_________________

37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Właściwe organy powinny sprawdzać zgodność odzyskanej wody z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku niezgodności z przepisami organy te powinny zażądać od operatora zakładu oczyszczania zastosowania niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności. Operatorzy zakładów oczyszczania powinni bezzwłocznie zawiesić wszelkie dostawy odzyskanej wody, jeżeli niezgodność z przepisami powoduje znaczne ryzyko dla środowiska lub zdrowia ludzkiego.

(18)  Aby ograniczyć to ryzyko, stosowanie oczyszczonych ścieków na gruntach rolnych wykorzystywanych do produkcji żywności powinno odpowiadać wysokiej jakości normom. Właściwe organy powinny sprawdzać zgodność odzyskanej wody z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku niezgodności z przepisami organy te powinny zażądać od operatora zakładu oczyszczania zastosowania niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności. Operatorzy zakładów odzyskiwania wody powinni bezzwłocznie zawiesić wszelkie dostawy odzyskanej wody, jeżeli niezgodność z przepisami powoduje znaczne ryzyko dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. Właściwe organy powinny ściśle współpracować z producentami rolnymi, by ułatwić ponowne wykorzystywanie wody odzyskanej.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  Chcąc rozwijać i w miarę możliwości propagować praktykę ponownego wykorzystywania odpowiednio oczyszczonych ścieków, Unia Europejska powinna wspierać działania badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie z wykorzystaniem programu „Horyzont Europa”, by zapewnić wyraźne postępy, jeśli chodzi o pewność co do jakości należycie oczyszczonych ścieków oraz pewne metody wykorzystania.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25b)  Przepisy te mają zachęcać do zrównoważonego korzystania z wody. Komisja powinna w związku z tym zobowiązać się, że będzie wykorzystywać programy Unii, w tym Program LIFE, do wspierania lokalnych inicjatyw ponownego wykorzystywania odpowiednio oczyszczonych ścieków.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Celem niniejszego rozporządzenia jest zagwarantowanie, że odzyskana woda będzie się nadawała do zamierzonego zastosowania, a co za tym idzie, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, rozwiązanie problemu niedoboru wody i wynikającego z niego niedoboru wody w sposób skoordynowany w całej Unii, tym samym przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

2.  Celem niniejszego rozporządzenia jest zagwarantowanie, że odzyskana woda będzie się nadawała do zamierzonego zastosowania, a co za tym idzie, zapewnienie maksymalnego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, rozwiązanie problemu niedoboru wody i wynikającego z niego niedoboru wody w sposób skoordynowany w całej Unii, tym samym przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Niniejsze rozporządzenie powinno zachęcać użytkowników zużywających duże ilości wody, w tym producentów rolnych, do rozwijania zrównoważonych praktyk w wykorzystywaniu zasobów wodnych, by te zasoby oszczędzać.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Niniejsze rozporządzenie powinno umożliwić wprowadzenie rozwiązań w dziedzinie wykorzystywania zasobów wodnych, które pozwolą sprostać wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  „odzyskana woda” oznacza ścieki komunalne, które zostały oczyszczone zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 91/271/EWG i które zostały poddane dalszej obróbce w zakładzie oczyszczania;

5)  „odzyskana woda” oznacza ścieki komunalne, które zostały oczyszczone zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 91/271/EWG i które zostały poddane dalszej obróbce w zakładzie odzyskiwania wody;

 

(W języku angielskim zmiana terminu „reclamation plant” na „reclamation facility” ma zastosowanie w całym tekście. jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Uzasadnienie

W języku angielskim konieczna jest harmonizacja terminów „plant” i „facility” z prawodawstwem UE w dziedzinie ochrony środowiska. Zakład odzyskiwania wody może być częścią oczyszczalni ścieków i może być obsługiwany przez innego operatora.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  „zakład oczyszczania” oznacza oczyszczalnię ścieków komunalnych lub inny zakład, który zajmuje się dalszym oczyszczaniem ścieków komunalnych, spełniające wymogi określone w dyrektywie 91/271/EWG, w celu wyprodukowania wody zdatnej do użytku w sposób określony w sekcji 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia;

6)  „zakład odzyskiwania wody” oznacza oczyszczalnię ścieków komunalnych lub inny zakład, który zajmuje się dalszym oczyszczaniem ścieków komunalnych, spełniające wymogi określone w dyrektywie 91/271/EWG, w celu wyprodukowania odzyskanej wody zdatnej do użytku w sposób określony w sekcji 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia;

 

(W języku angielskim zmiana terminu „reclamation plant” na „reclamation facility” ma zastosowanie w całym tekście. jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Uzasadnienie

W języku angielskim konieczna jest harmonizacja terminów „plant” i „facility” z prawodawstwem UE w dziedzinie ochrony środowiska. Zakład odzyskiwania wody może być częścią oczyszczalni ścieków i może być obsługiwany przez innego operatora.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  „operator zakładu odzyskiwania wody” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która eksploatuje lub kontroluje zakład oczyszczania;

7)  „operator zakładu odzyskiwania wody” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która eksploatuje lub kontroluje zakład odzyskiwania wody;

 

(W języku angielskim zmiana terminu „reclamation plant” na „reclamation facility” ma zastosowanie w całym tekście. jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Uzasadnienie

W języku angielskim konieczna jest harmonizacja terminów „plant” i „facility” z prawodawstwem UE w dziedzinie ochrony środowiska. Zakład odzyskiwania wody może być częścią oczyszczalni ścieków i może być obsługiwany przez innego operatora.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a)  „punkt zgodności z przepisami” oznacza punkt wyjścia z zakładu odzyskiwania wody;

Uzasadnienie

Termin „punkt zgodności z przepisami” należy zdefiniować w sekcji „Definicje”, a nie dopiero w art. 4.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11b)  „mikrozanieczyszczenie” oznacza substancję niepożądaną możliwą do wykrycia w środowisku w bardzo niskim stężeniu, zgodnie z załącznikiem VIII do dyrektywy 2000/60/WE;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11c)  „dystrybutor odzyskanej wody” oznacza osobą fizyczną lub prawną, która dystrybuuje odzyskaną wodę lub kontroluje sieć dystrybucji odzyskanej wody.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki operatorów zakładów oczyszczania w odniesieniu do jakości wody

Obowiązki operatorów zakładów odzyskiwania wody w odniesieniu do jakości wody

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Operatorzy zakładów oczyszczania zapewniają, aby odzyskana woda przeznaczona do użytku w sposób określony w sekcji 1 załącznika I w punkcie wyjścia z zakładu odzyskiwania wody (punkt zgodności z przepisami) spełniała następujące wymogi:

1.  Operatorzy zakładów odzyskiwania wody zapewniają, aby odzyskana woda przeznaczona do użytku w sposób określony w sekcji 1 załącznika I w punkcie zgodności z przepisami spełniała następujące wymogi:

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z proponowanymi definicjami.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszelkie dodatkowe warunki określone przez właściwy organ w odpowiednim zezwoleniu zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. b) i c), jeśli chodzi o jakość wody.

b)  wszelkie uzasadnione dodatkowe warunki określone przez właściwy organ w odpowiednim zezwoleniu zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. b) i c), jeśli chodzi o jakość wody.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W celu zapewnienia zgodności z wymogami i warunkami, o których mowa w ust. 1, operator zakładu oczyszczania monitoruje jakość wody zgodnie z następującymi zasadami:

2.  W celu zapewnienia zgodności z wymogami i warunkami, o których mowa w ust. 1, dany operator zakładu odzyskiwania wody monitoruje jakość wody zgodnie z następującymi zasadami:

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Po przejściu wody przez punkt zgodności odpowiedzialność za jej jakość przechodzi z operatora zakładu odzyskiwania wody na kolejny podmiot w łańcuchu ponownego wykorzystania wody.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do celów produkcji odzyskanej wody i zaopatrzenia w odzyskaną wodę operator zakładu oczyszczania przeprowadza działania w zakresie zarządzania ryzykiem w porozumieniu z następującymi podmiotami:

1.  Do celów produkcji odzyskanej wody i zaopatrzenia w odzyskaną wodę operator zakładu odzyskiwania wody przeprowadza działania w zakresie zarządzania ryzykiem w porozumieniu z następującymi podmiotami:

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  operator oczyszczalni ścieków komunalnych dostarczający wodę do zakładu odzyskiwania wody, jeżeli nie jest on tym samym podmiotem co operator zakładu odzyskiwania wody;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  dystrybutor/dystrybutorzy odzyskanej wody;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wszelkie inne strony uznane za istotne przez operatora zakładu oczyszczania.

c)  wszelkie inne strony uznane za istotne przez operatora zakładu odzyskiwania wody.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Operator zakładu odzyskiwania wody opracowuje plan zarządzania ryzykiem dotyczący odzyskiwania wody w oparciu o kluczowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem ustanowione w załączniku II. Plan zarządzania ryzykiem dotyczący odzyskiwania wody zawiera propozycje wszelkich wymogów, dodatkowych w stosunku do wymogów określonych w załączniku I, niezbędnych do dalszego złagodzenia wszelkiego ryzyka i między innymi określa zagrożenia, ryzyko oraz odpowiednie środki zapobiegawcze.

2.  Dany operator zakładu odzyskiwania wody opracowuje plan zarządzania ryzykiem dotyczący odzyskiwania wody w oparciu o kluczowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem ustanowione w załączniku II, za które jest odpowiedzialny.

 

Plan zarządzania ryzykiem dotyczący odzyskiwania wody zawiera propozycje wszelkich wymogów, dodatkowych w stosunku do wymogów określonych w załączniku I, niezbędnych do dalszego złagodzenia wszelkiego ryzyka i między innymi określa zagrożenia, ryzyko oraz odpowiednie środki zapobiegawcze.

 

Operator zakładu odzyskiwania wody informuje użytkownika końcowego, gdy tylko zgromadzone zostaną wystarczające informacje na ten temat.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Jeżeli dany typ nawadnianych upraw jest przeznaczony do wprowadzania do obrotu na różne sposoby, co odpowiada różnym kategoriom jakości wody oczyszczonej, operator zakładu odzyskiwania wody jest zobowiązany dostarczyć rolnikowi wodę kategorii najwyższej spośród tych poszczególnych kategorii.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Krajowe organy ds. gospodarki wodnej organizują wspólnie z Komisją specjalistyczne szkolenia i sesje informacyjne dla pracowników agencji krajowych, którzy będą odpowiedzialni za ocenę wniosków o zezwolenie składanych przez podmioty gospodarcze; alternatywnie Komisja opracowuje i rozpowszechnia wśród organów krajowych broszury informacyjne i ewentualnie materiały online dotyczące norm i wymogów w zakresie minimalnych standardów ponownego użytkowania wody.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Dystrybucja odzyskanej wody

 

1. Każda dystrybucja odzyskanej wody przeznaczonej do wykorzystania w sposób określony w sekcji 1 załącznika I podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia.

 

2. Właściwy organ podejmuje decyzję o przyznaniu zezwolenia lub nie w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

 

3. Zezwolenie musi zawierać wszystkie niezbędne warunki i środki dotyczące bezpiecznej dystrybucji odzyskanej wody dla użytkownika końcowego, określone w ocenie ryzyka przeprowadzonej zgodnie z art. 6.

 

4. Zezwolenia podlegają regularnemu przeglądowi, co najmniej raz na pięć lat i, w są w razie potrzeby modyfikowane.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy sprawdzają zgodność odzyskanej wody z warunkami określonymi w zezwoleniu, w punkcie zgodności z przepisami. Weryfikacja zgodności z warunkami wykonywana jest za pomocą następujących środków:

1.  Przed udzieleniem zezwolenia właściwe organy sprawdzają zgodność odzyskanej wody z warunkami określonymi w zezwoleniu, w punkcie zgodności z przepisami. Weryfikacja zgodności z warunkami wykonywana jest za pomocą następujących środków:

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku niezgodności z warunkami właściwy organ wymaga od operatora zakładu oczyszczania bezzwłocznego podjęcia wszelkich środków niezbędnych do przywrócenia zgodności z warunkami.

2.  W przypadku niezgodności z warunkami, stwierdzonej po udzieleniu zezwolenia, właściwy organ wymaga od operatora zakładu odzyskiwania wody, by zaprzestał dostaw odzyskanej wody do momentu podjęcia wszelkich środków niezbędnych do przywrócenia zgodności z warunkami oraz by poinformował dystrybutorów odzyskanej wody i użytkowników końcowych, na których może mieć wpływ ta sytuacja.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli niezgodność z warunkami powoduje znaczne ryzyko dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, operator zakładu oczyszczania bezzwłocznie zawiesza wszelkie dalsze dostawy odzyskanej wody do czasu, aż właściwy organ stwierdzi, że zgodność z warunkami została przywrócona.

3.  Jeżeli niezgodność z warunkami powoduje znaczne ryzyko dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, operator zakładu odzyskiwania wody bezzwłocznie zawiesza wszelkie dalsze dostawy odzyskanej wody do czasu, aż właściwy organ stwierdzi, że zgodność z warunkami została przywrócona.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli dojdzie do incydentu mającego wpływ na zgodność z warunkami zezwolenia, operator zakładu oczyszczania bezzwłocznie powiadamia właściwy organ i użytkowników, na których może mieć wpływ to zdarzenie, oraz przekazuje właściwemu organowi informacje niezbędne do dokonania oceny skutków takiego zdarzenia.

4.  Jeżeli dojdzie do incydentu mającego wpływ na zgodność z warunkami zezwolenia, operator zakładu odzyskiwania wody bezzwłocznie powiadamia właściwy organ i wszystkich użytkowników i dystrybutorów odzyskanej wody oraz przekazuje właściwemu organowi informacje niezbędne do dokonania oceny skutków takiego zdarzenia.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004, które ustanawia ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego i obejmuje produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, właściwe organy muszą poinformować użytkownika o maksymalnej zawartości substancji biogennych w dostarczonych odpowiednio oczyszczonych ściekach, by rolnik mógł się upewnić, czy spełnia wartości dotyczące zawartości środków biogennych wymagane od niego w przepisach europejskich.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja zobowiązuje się do poddawania ponownej ocenie – co 10 lat lub za każdym razem, gdy wymaga tego sytuacja – minimalnych standardów jakości ponownie użytkowanej wody, przeprowadzając badania na terytorium UE, a nie w państwach trzecich.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  dotychczasowe doświadczenia, zwłaszcza dotyczące wykorzystywania w rolnictwie osadów z oczyszczalni ścieków i pozostałości po metanizacji.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zmiany obecności mikrozanieczyszczeń i nowych substancji zwanych „pojawiającymi się” w ponownie wykorzystywanej wodzie;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia ... [one year after the date of entry into force of this Regulation] r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia ... [two years after the date of entry into force of this Regulation] r.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę liczbę dostosowań wymaganych w istniejących zakładach w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem, obejmujących ulepszenie istniejących urządzeń, zmianę operacji i środków kontroli, a przede wszystkim przeprowadzenie oceny ryzyka i opracowanie planu zarządzania ryzykiem oraz przydzielenie obowiązków, proponowany okres jednego roku powinien zostać przedłużony do przynajmniej dwóch lat, aby umożliwić przestrzeganie przepisów.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przygotowanie opisu systemu odzyskiwania wody od etapu, na którym ścieki są doprowadzane do oczyszczalni ścieków komunalnych, do etapu wykorzystania, w tym źródła ścieków, etapy i technologie oczyszczania w zakładzie oczyszczania, infrastrukturę służącą do dostaw i magazynowania, planowane przeznaczenie, miejsce wykorzystania oraz ilości wody, jakie mają być dostarczone. Celem tego zadania jest przedstawienie szczegółowego opisu całego systemu odzyskiwania wody.

1.  Przygotowanie opisu systemu odzyskiwania wody od etapu, na którym ścieki są doprowadzane do oczyszczalni ścieków komunalnych, do etapu wykorzystania, w tym źródła ścieków, etapy i technologie oczyszczania w zakładzie odzyskiwania wody, infrastrukturę służącą do dostaw i magazynowania, planowane przeznaczenie, miejsce wykorzystania oraz ilości wody, jakie mają być dostarczone. Celem tego zadania jest przedstawienie szczegółowego opisu całego systemu odzyskiwania wody.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 4 – ustęp 2 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  potwierdzenie charakteru zagrożeń, w tym w stosowanych przypadkach zależność dawka-odpowiedź;

(i)  potwierdzenie charakteru zagrożeń, w tym w stosowanych przypadkach zależność dawka-odpowiedź we współpracy z organami ds. ochrony zdrowia;

Uzasadnienie

Zależność dawka-odpowiedź i analizy ryzyka wymagają pewnych umiejętności, wiedzy i danych, które mogłyby dostarczyć organy ds. ochrony zdrowia w państwach członkowskich.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 4 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  ocena zagrożeń dla zdrowia zwierząt.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wymóg, by woda pitna na obszarach chronionych spełniała wymogi dyrektywy Rady 98/83/WE40;

b)  wymóg, by woda pitna na obszarach chronionych spełniała wymogi dyrektywy Rady 98/83/WE40, w tym w odniesieniu do hormonów, leków i mikrodrobin plastiku;

__________________

__________________

40 Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32).

40 Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32).

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 4 – ustęp 3 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma)  wymogi mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom lub skutkom dla zdrowia powodowanym przez substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/20091a;

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  pestycydów;

b)  pestycydów, w tym substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  produktów leczniczych;

d)  produktów leczniczych i hormonów;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  innych substancji budzących nowe obawy;

e)  innych substancji budzących nowe obawy, takich jak mikrodrobiny plastiku;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 6 – tabela 1 – rząd 2 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Świnie nie mogą mieć kontaktu z paszą nawadnianą odzyskaną wodą, chyba że istnieją wystarczające dane wskazujące na to, że ryzykiem związanym z konkretnym przypadkiem można zarządzać.

Zwierzęta, od których lub z których pozyskuje się żywność, nie mogą mieć kontaktu z paszą nawadnianą odzyskaną wodą, chyba że istnieją wystarczające dane wskazujące na to, że ryzykiem związanym z konkretnym przypadkiem można zarządzać.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 6 – tabela 1 – rząd 3 – kolumna 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– Wyłączenie bydła mlecznego w okresie laktacji z wypasu na pastwiskach, dopóki one nie wyschną.

– Wyłączenie bydła mlecznego w okresie laktacji z wypasu na pastwiskach przez pięć dni od ostatniego nawadniania.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zaleca się, aby operator zakładu oczyszczania stworzył i utrzymywał system zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z ISO 9001 lub równoważną normą.

Zaleca się, aby operator zakładu odzyskiwania wody stworzył i utrzymywał system zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z ISO 9001 lub równoważną normą.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody

Odsyłacze

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

2.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Marijana Petir

4.7.2018

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

28

+

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Birgit Collin‑Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

  • [1]  IPCC, 2014: Climate Change 2014: Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Zmiany klimatu 2014: Piąte sprawozdanie oceniające Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) [podstawowy zespół redakcyjny, R.K. Pachauri i L.A. Meyer (red.)]. IPCC, Genewa, Szwajcaria
    https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
  • [2]  COM(2015) 614
  • [3]  Dyrektywa 2000/60/WE, Dz.U. 327 z 22.12.2000, s. 1.
  • [4]  Wytyczne WHO w sprawie bezpiecznego wykorzystania wód ściekowych, odchodów i szarej wody w rolnictwie (WHO, 2006a)

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody

Odsyłacze

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

28.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Komisje opiniodawcze

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

2.7.2018

ITRE

2.7.2018

REGI

2.7.2018

AGRI

2.7.2018

 

PECH

2.7.2018

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

  Data decyzji

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

REGI

20.6.2018

PECH

20.6.2018

Sprawozdawcy

       Data powołania

Simona Bonafè

29.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Olle Ludvigsson

Data złożenia

29.1.2019

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

53

+

ALDE :

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh

GUE/NGL :

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D:

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

1

-

ECR:

Arne Gericke

4

0

ECR:

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności