Procedură : 2018/0169(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0044/2019

Texte depuse :

A8-0044/2019

Dezbateri :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Voturi :

PV 12/02/2019 - 9.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0071

RAPORT     ***I
PDF 444kWORD 183k
29.1.2019
PE 628.362v02-00 A8-0044/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Simona Bonafè

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0337),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0220/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 decembrie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0044/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Resursele de apă ale Uniunii sunt supuse unor presiuni din ce în ce mai mari, fapt ce conduce la un deficit de apă și la deteriorarea calității apei. În special, schimbările climatice și seceta contribuie în mod semnificativ la creșterea presiunii generate de dezvoltarea urbană și de agricultură asupra disponibilității apei dulci.

(1)  Resursele de apă ale Uniunii sunt supuse unor presiuni din ce în ce mai mari, fapt ce conduce la un deficit de apă și la deteriorarea calității apei. În special, schimbările climatice, modelele meteorologice imprevizibile și seceta contribuie în mod semnificativ la creșterea presiunii generate de dezvoltarea urbană și de agricultură asupra disponibilității apei dulci.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Reutilizarea pe scară mai largă a apele uzate epurate ar crește capacitatea Uniunii de a răspunde presiunii tot mai mari asupra resurselor de apă. Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 menționează reutilizarea apei ca fiind una dintre măsurile suplimentare pe statele membre pot decide să le aplice pentru atingerea obiectivelor directivei privind starea calitativă și cantitativă bună a apelor de suprafață și a celor subterane. Directiva 91/271/CEE a Consiliului16 impune reutilizarea apelor uzate epurate, în toate cazurile în care aceasta este adecvată.

(2)  Reutilizarea pe scară mai largă a apelor uzate epurate ar crește capacitatea Uniunii de a răspunde presiunilor tot mai mari asupra resurselor de apă, prin limitarea captării apelor de suprafață și a celor subterane, prin reducerea impactului deversării de ape uzate epurate în corpurile de apă și prin promovarea economiilor de apă prin utilizarea multiplă a apelor uzate urbane, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție a mediului. Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 menționează reutilizarea apei, în combinație cu promovarea tehnologiilor care permit o utilizare eficientă a apei în industrie și a tehnicilor de irigare care economisesc apă, ca fiind una dintre măsurile suplimentare pe care statele membre pot decide să le aplice pentru atingerea obiectivelor directivei privind starea calitativă și cantitativă bună a apelor de suprafață și a celor subterane. Directiva 91/271/CEE a Consiliului16 impune reutilizarea apelor uzate epurate, în toate cazurile în care aceasta este adecvată.

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

15 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

15 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

16 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

16 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  O problemă deosebită în multe zone o constituie vârsta și starea precară a infrastructurii de distribuire a apei uzate tratate, ceea ce duce la pierderi imense de apă uzată tratată și, implicit, risipirea resurselor financiare investite în procesul de tratare. Prin urmare, modernizarea tuturor acestor infrastructuri de conducte ar trebui să reprezinte o prioritate.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei”17 s-a subliniat reutilizarea apei pentru irigații sau în scopuri industriale constituie o opțiune alternativă de alimentare cu apă pe care Uniunea trebuie să o ia în considerare.

(3)  În Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei”17 s-a subliniat necesitatea instituirii unui instrument de reglementare a standardelor la nivelul Uniunii pentru reutilizarea apei în vederea eliminării barierelor în calea utilizării pe scară largă a acestei surse alternative de alimentare cu apă, una care poate contribui la limitarea deficitului de apă și la reducerea vulnerabilității sistemelor de aprovizionare.

___________________

___________________

17 COM(2012) 673

17 COM(2012)0673.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu titlul „Rezolvarea problemei deficitului de apă și a secetei în Uniunea Europeană”18 stabilește ierarhia măsurilor pe care statele membre ar trebui să le aibă în vedere pentru gestionarea deficitului de apă și a secetei. Aceasta precizează că, în regiunile în care toate măsurile preventive au fost puse în aplicare în conformitate cu ierarhia soluțiilor de gestionare a apei, dar cererea de apă continuă să depășească disponibilitatea, infrastructura suplimentară de alimentare cu apă poate constitui, în anumite circumstanțe și ținând seama de raportul dintre costuri și beneficii, o abordare alternativă pentru atenuarea efectelor secetei severe.

(4)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu titlul „Rezolvarea problemei deficitului de apă și a secetei în Uniunea Europeană”18 stabilește ierarhia măsurilor pe care statele membre ar trebui să le aibă în vedere pentru gestionarea deficitului de apă și a secetei. În același scop, ar fi oportun să se prevadă în cadrul Directivei 2000/60/CE o ierarhie obligatorie de măsuri pentru buna gestionare a apei. Aceasta precizează că, în regiunile în care toate măsurile preventive au fost puse în aplicare în conformitate cu ierarhia soluțiilor de gestionare a apei, dar cererea de apă continuă să depășească disponibilitatea, infrastructura suplimentară de alimentare cu apă poate constitui, în anumite circumstanțe și ținând seama de raportul dintre costuri și beneficii, o abordare alternativă pentru atenuarea efectelor secetei severe.

___________________

___________________

18 COM(2007) 414

18 COM(2007)0414.

 

 

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Rezoluția Parlamentului European din 9 octombrie 2008 referitoare la rezolvarea problemei deficitului de apă și a secetei în Uniunea Europeană1a reamintește că ar trebui favorizată o abordare bazată pe cerere în gestionarea resurselor de apă și consideră că Uniunea ar trebui să adopte o abordare globală în gestionarea resurselor de apă, combinând măsurile de gestionare a cererii, măsurile pentru optimizarea resurselor existente în cadrul circuitului apei și măsurile pentru crearea de noi resurse și că abordarea necesită integrarea considerentelor de mediu, sociale și economice.

 

___________________

 

1a JO C 9 E, 15.1.2010, p. 33.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În Planul său de acțiune pentru economia circulară 19, Comisia s-a angajat să întreprindă o serie de acțiuni de promovare a reutilizării apelor uzate epurate, printre care se numără și elaborarea unei propuneri legislative privind cerințele minime pentru reutilizarea apei.

(5)  În Planul său de acțiune pentru economia circulară 19, Comisia s-a angajat să întreprindă o serie de acțiuni de promovare a reutilizării apelor uzate epurate, printre care se numără și elaborarea unei propuneri legislative privind cerințele minime pentru reutilizarea apei. Comisia ar trebui să își actualizeze planul de acțiune și să considere resursele de apă un domeniu de acțiune prioritar.

___________________

___________________

19 COM(2015) 614

19 COM(2015)0614.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Se consideră că reutilizarea apelor uzate epurate în mod corespunzător, provenind, de exemplu, de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane sau de la instalațiile industriale, are un impact mai redus asupra mediului decât alte metode de alimentare cu apă, cum ar fi transferurile de apă sau desalinizarea; o astfel de reutilizare se practică însă în măsură limitată în Uniune. Acest lucru pare a fi parțial cauzat de lipsa unor standarde comune ale Uniunii, de mediu sau sanitare, pentru reutilizarea apei și, mai ales în ceea ce privește produsele agricole, de potențialele obstacole în calea liberei circulații a unor astfel de produse irigate cu apă recuperată.

(6)  Se consideră că reutilizarea apelor uzate epurate în mod corespunzător, provenind, de exemplu, de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane, are un impact mai redus asupra mediului decât alte metode de alimentare cu apă, cum ar fi transferurile de apă sau desalinizarea. Însă o astfel de reutilizare, care ar reduce risipa de apă și ar economisi apă, se practică doar în măsură limitată în Uniune. Acest lucru pare a fi parțial cauzat de costul mare al sistemului de reutilizare a apelor uzate, precum și de lipsa unor standarde comune ale Uniunii, de mediu și sanitare, pentru reutilizarea apei și, mai ales în ceea ce privește produsele agricole, de potențialele riscuri în materie de sănătate și mediu și de potențialele obstacole în calea liberei circulații a unor astfel de produse irigate cu apă recuperată. Totodată, ar trebui avut în vedere că în unele state membre infrastructura pentru irigații este insuficientă sau inexistentă.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Reutilizarea apei ar putea contribui la recuperarea nutrienților din apele uzate epurate, iar utilizarea apei recuperate pentru irigații în sectorul agricol sau forestier ar putea să constituie o modalitate de a reintroduce nutrienții, cum ar fi azotul, fosforul și potasiul, în ciclurile biogeochimice naturale.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Reutilizarea, în scopul irigării, a apelor recuperate tratate în mod corespunzător, în conformitate cu prezentul regulament, ar trebui să respecte mediul. Prin urmare, reutilizarea nu ar trebui să conducă la creșterea emisiilor de azot și de fosfor, deoarece excesul de astfel de substanțe nutritive conduce la eutrofizarea solului și a corpurilor de apă de suprafață și subterană, deteriorând ecosistemele și contribuind la reducerea biodiversității.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c)  Pentru a garanta o reutilizare eficace a resurselor reprezentate de apele uzate urbane, ar trebui să se stabilească faptul că nu toate apele reciclate sunt bune pentru toate culturile. Prin urmare, fermierii ar trebui să fie formați să utilizeze diversele tipuri de ape reciclate în mod optim pentru culturile care nu riscă să fie afectate din punct de vedere sanitar de calitatea apelor utilizate.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pot fi stabilite standarde sanitare în materie de igienă alimentară pentru produsele agricole irigate cu apă recuperată, numai dacă cerințele de calitate pentru apa recuperată destinată irigațiilor agricole nu diferă semnificativ de la un stat membru la altul. Armonizarea cerințelor va contribui, de asemenea, la funcționarea eficientă a pieței interne pentru astfel de produse. Prin urmare, este oportun să se introducă o armonizare minimă, prin stabilirea de cerințe minime de calitate a apei și de monitorizare. Aceste cerințe minime ar trebui să constea în parametri minimi pentru apa recuperată și în alte cerințe de calitate, mai stricte sau suplimentare, impuse, dacă este necesar, de autoritățile competente împreună cu măsuri preventive adecvate. Pentru a identifica cerințele mai stricte sau suplimentare de calitate a apei, operatorii stațiilor de recuperare ar trebui să îndeplinească sarcini esențiale de gestionare a riscurilor. Parametrii se bazează pe raportul tehnic al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei și reflectă standardele internaționale privind reutilizarea apei.

(7)  Pot fi stabilite standarde sanitare echivalente în materie de igienă alimentară pentru produsele agricole irigate cu apă recuperată, numai dacă cerințele de calitate pentru apa recuperată destinată irigațiilor agricole nu diferă semnificativ de la un stat membru la altul. Armonizarea cerințelor va contribui, de asemenea, la funcționarea eficientă a pieței interne pentru astfel de produse. Prin urmare, este oportun să se introducă o armonizare minimă, prin stabilirea de cerințe minime de calitate a apei, a frecvenței de monitorizare și a sarcinilor esențiale de gestionare a riscurilor. Aceste cerințe minime ar trebui să constea în parametri minimi pentru apa recuperată și în alte cerințe de calitate, mai stricte sau suplimentare, impuse, dacă este necesar, de autoritățile competente împreună cu măsuri preventive adecvate. Operatorul instalației de recuperare ar trebui să elaboreze un plan de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei, în cooperare cu actorii relevanți implicați, și acesta ar trebui să aibă posibilitatea de a identifica cerințe mai stricte sau suplimentare pentru calitatea apei recuperate. Operatorul instalației de recuperare ar trebui să îndeplinească sarcini esențiale de gestionare a riscurilor, cooperând cel puțin cu operatorul de distribuție a apei recuperate și cu operatorul de stocare a apei recuperate. Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei ar trebui să fie în permanență menținut la zi și elaborat în conformitate cu procedurile standardizate recunoscute la nivel internațional. Parametrii se bazează pe raportul tehnic al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei și reflectă standardele internaționale privind reutilizarea apei. Centrul Comun de Cercetare al Comisiei ar trebui să elaboreze parametri și metode de măsurare pentru a identifica prezența microplasticelor și a reziduurilor farmaceutice în apa recuperată.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Prezența microplasticelor poate reprezenta un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu. Prin urmare, în contextul unei revizuiri aprofundate a surselor, a distribuției, a destinului și a efectelor microplasticelor în contextul tratării apelor uzate, Comisia ar trebui să elaboreze o metodologie de măsurare a microplasticelor în apele uzate urbane tratate în conformitate cu Directiva 91/271/CEE și recuperate în conformitate cu prezentul regulament.

Justificare

Trebuie menționată aici și solicitarea adresată de Parlament Comisiei cu ocazia reformării Directivei privind calitatea apei destinate consumului uman, având în vedere poziția exprimată de Parlament în Rezoluția sa din 13 septembrie 2018 referitoare la o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară (a se vedea, în special, punctul 46).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Utilizarea apelor uzate care nu sunt suficient de curate pentru servicii publice, ca de exemplu curățarea străzilor sau irigarea parcurilor și a terenurilor de golf, poate fi dăunătoare sănătății. Prin urmare, Comisia ar trebui să stabilească obiective de calitate în ceea ce privește reutilizarea apei pentru servicii publice, cu scopul de a proteja sănătatea umană și animală, precum și calitatea apelor subterane și a apelor de suprafață.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c)  Cerințele privind calitatea apei folosite pentru irigare ar trebui să ia în considerare progresele științifice, în special în ceea ce privește controalele realizate asupra micropoluanților și noilor substanțe „emergente”, pentru a garanta siguranța utilizării apei și pentru a proteja mediul și sănătatea umană.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 7 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7d)  Cerințele de calitate a apei ar trebui să țină seama de experimentele realizate anterior, în special în ceea ce privește utilizarea în agricultură a nămolului provenit de la stațiile de epurare și efluenții proveniți din metanizare.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Aderarea la cerințele minime pentru reutilizarea apei ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă, în special a obiectivului 6, privind asigurarea disponibilității și a gestionării durabile a apei și a salubrității pentru toți, precum și la o creștere substanțială a gradului de reciclare și de reutilizare în condiții de siguranță a apei la nivel mondial. În plus, prezentul regulament urmărește să asigure aplicarea articolului 37 privind protecția mediului din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(8)  Aderarea la cerințele minime pentru reutilizarea apei ar trebui să fie coerentă cu politica Uniunii privind apa și să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă, în special a obiectivului 6, privind asigurarea disponibilității și a gestionării durabile a apei și a salubrității pentru toți, precum și la o creștere substanțială a gradului de reciclare și de reutilizare în condiții de siguranță a apei la nivel mondial, pentru a contribui la realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 12 al Organizației Națiunilor Unite privind consumul și producția durabile. În plus, prezentul regulament urmărește să asigure aplicarea articolului 37 privind protecția mediului din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Cerințele de calitate pentru apa destinată consumului uman sunt stabilite în Directiva (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului1a. Statele membre ar trebui să ia măsuri adecvate pentru a asigura că resursele de apă utilizate pentru apa potabilă nu sunt contaminate de apa recuperată, cu scopul de a evita deteriorarea calității apei potabile.

 

_______________________

 

1a  Directiva (UE) .../... privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L ..., ..., p. ...).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  În unele cazuri, operatorii instalațiilor de recuperare încă mai transportă și depozitează apa recuperată după punctul de ieșire al instalației de recuperare, înainte de a livra apa recuperată următorilor actori din lanț, cum ar fi operatorul de distribuție a apei recuperate, operatorul de stocare a apei recuperate sau utilizatorul final. Este necesar să se definească punctul de conformitate pentru a clarifica unde încetează responsabilitatea operatorului instalației de recuperare și unde începe responsabilitatea următorului actor din lanț.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Gestionarea riscurilor ar trebui să cuprindă identificarea și gestionarea riscurilor în mod proactiv și să includă conceptul de producere a apei recuperate la calitatea necesară pentru anumite utilizări. Evaluarea riscurilor ar trebui să se bazeze pe sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor și ar trebui să identifice orice cerințe suplimentare de calitate a apei, necesare pentru a asigura un nivel suficient de protecție a mediului și a sănătății oamenilor și animalelor.

(9)  Gestionarea riscurilor ar trebui să cuprindă identificarea și gestionarea riscurilor în mod proactiv și să includă conceptul de producere, distribuție, stocare și utilizare a apei recuperate la calitatea necesară pentru anumite utilizări. Evaluarea riscurilor ar trebui să se bazeze pe sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor și pe o aplicare riguroasă, printre altele, a principiului precauției și ar trebui să identifice orice cerințe suplimentare de calitate a apei, necesare pentru a asigura un nivel suficient de protecție a mediului și a sănătății oamenilor și animalelor. Responsabilitatea de gestionare a riscurilor ar trebui să fie împărtășită de toți actorii relevanți implicați în Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei. Rolurile și responsabilitățile actorilor implicați ar trebui să fie specificate clar în Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei. La acordarea unei autorizații, autoritatea competentă ar trebui să fie în măsură să solicite actorilor relevanți implicați în Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei implementarea unor măsuri suplimentare de gestionare a riscurilor.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Colaborarea și interacțiunea între diferitele părți implicate în procesul de recuperare a apei ar trebui să constituie o condiție necesară pentru instituirea procedurilor de tratare în scopul recuperării în conformitate cu cerințele pentru utilizările specifice și pentru a putea planifica furnizarea de apă recuperată în raport cu cererea utilizatorilor finali.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru o protecție efectivă a mediului și a sănătății umane, operatorii stațiilor de recuperare ar trebui să fie responsabili, în principal, pentru calitatea apei recuperate. În scopul respectării cerințelor minime și a oricăror condiții suplimentare stabilite de autoritatea competentă, operatorii stațiilor de recuperare ar trebui să monitorizeze calitatea apei recuperate. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerințe minime de monitorizare, care cuprind atât frecvențele de monitorizare de rutină, cât și calendarul și obiectivele de performanță pentru monitorizarea de validare. Anumite cerințe de monitorizare de rutină sunt specificate în conformitate cu Directiva 91/271/CEE.

(10)  Pentru o protecție efectivă a mediului, inclusiv a calității solului, și a sănătății umane, operatorii instalațiilor de recuperare ar trebui să fie responsabili, în principal, pentru calitatea apei recuperate la punctul de conformitate. În scopul respectării cerințelor minime și a oricăror condiții suplimentare stabilite de autoritatea competentă, operatorii instalațiilor de recuperare ar trebui să monitorizeze calitatea apei recuperate în conformitate cu cerințele minime și cu orice condiții suplimentare stabilite de autoritățile competente. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerințe minime de monitorizare, care cuprind atât frecvențele de monitorizare de rutină, cât și calendarul și obiectivele de performanță pentru monitorizarea de validare. Anumite cerințe de monitorizare de rutină sunt specificate în conformitate cu Directiva 91/271/CEE.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Este necesar să se garanteze siguranța utilizării apei recuperate, încurajând astfel reutilizarea apei în întreaga Uniune și creșterea încrederii publicului în această practică. Prin urmare, alimentarea cu apă recuperată pentru utilizări specifice ar trebui să fie permisă numai pe baza unei autorizații acordate de autoritățile competente ale statelor membre. Pentru a asigura o abordare armonizată la nivelul Uniunii, trasabilitatea și transparența, normele de fond privind această autorizație ar trebui stabilite la nivelul Uniunii. Cu toate acestea, detaliile procedurilor de acordare a autorizațiilor ar trebui stabilite de statele membre. Acestea ar trebui să poată aplica procedurile existente de acordare a autorizațiilor, care ar trebui adaptate pentru a ține seama de cerințele introduse prin prezentul regulament.

(11)  Este necesar să se garanteze siguranța furnizării, stocării și utilizării apei recuperate, încurajând astfel dezvoltarea reutilizării apei în întreaga Uniune, stimulând în special agricultorii din Uniune să adopte această practică și crescând încrederea publicului în această privință. Cantitatea apelor uzate epurate folosite, natura, metodele de tratare aplicate și caracteristicile acestora, indiferent de modul de utilizare, ar trebui să asigure faptul că manipularea, folosirea și stocarea lor, inclusiv prin aspersiune, picurare, cu sau fără stocare, nu afectează, direct sau indirect, sănătatea umană sau a animalelor sau calitatea solului și a mediilor acvatice pe termen scurt, mediu și lung. Prin urmare, alimentarea cu apă recuperată și stocarea acesteia pentru utilizări specifice ar trebui să fie permisă numai pe baza unei autorizații acordate de autoritățile competente ale statelor membre. Pentru a asigura o abordare armonizată la nivelul Uniunii, trasabilitatea și transparența, normele de fond privind această autorizație ar trebui stabilite la nivelul Uniunii. Cu toate acestea, detaliile procedurilor de acordare a autorizațiilor ar trebui stabilite de statele membre, ale căror autorități competente sunt ele însele responsabile de evaluarea riscurilor legate de reutilizarea apei. Acestea ar trebui să poată aplica procedurile existente de acordare a autorizațiilor, care ar trebui adaptate pentru a ține seama de cerințele introduse prin prezentul regulament.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Furnizarea și stocarea apei recuperate, precum și utilizarea acesteia de către utilizatorii finali constituie părți integrante ale sistemului de reutilizare a apei. În timpul procesului de furnizare și stocare, apa recuperată poate suferi modificări ce pot afecta negativ calitatea sa chimică și biologică. Apa recuperată ar trebui să fie utilizată corespunzător în ceea ce privește clasele de ape recuperate, caracteristicile culturilor și metodele de irigare. Sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor ar trebui să țină seama de potențialele efecte negative asupra sănătății și de matricele de mediu asociate furnizării, stocării și utilizării preconizate a apei recuperate. În acest sens, Comisia ar trebui să elaboreze documente cu orientări, pentru a oferi asistență autorităților competente în vederea îndeplinirii sarcinilor de control și monitorizare a furnizării, stocării și utilizării apei recuperate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Dacă este nevoie de un operator de distribuție a apei recuperate și de un operator de stocare a apei recuperate, aceștia ar trebui să necesite o autorizație. În cazul în care sunt îndeplinite toate cerințele de autorizare, autoritatea competentă din statul membru ar trebui să acorde o autorizație care ar trebui să conțină toate condițiile și măsurile stabilite în evaluarea riscurilor pentru stocarea și distribuirea în condiții de siguranță a apei recuperate către utilizatorul final.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Dispozițiile prezentului regulament completează cerințele altor acte legislative ale Uniunii, în special pe cele privind posibilele riscuri la adresa sănătății și a mediului. Pentru a asigura o abordare globală a posibilelor riscuri la adresa sănătății oamenilor și a animalelor și la adresa mediului, operatorii stațiilor de recuperare și autoritățile competente ar trebui, prin urmare, să țină seama și de cerințele stabilite în alte acte legislative relevante ale Uniunii, în special în Directivele 86/278/CEE, 91/676/CEE20 și 98/83/CE21 ale Consiliului, în Directivele 91/271/CEE și 2000/60/CE, în Regulamentele (CE) nr. 178/200222, (CE) nr. 852/200423, (CE) nr. 183/200524, (CE) nr. 396/200525 și (CE) nr. 1069/200926 ale Parlamentului European și ale Consiliului, în Directivele 2006/7/CE27, 2006/118/CE28, 2008/105/CE29 și 2011/92/UE30 ale Parlamentului European și ale Consiliului și în Regulamentele (CE) nr. 2073/200531, (CE) nr. 1881/200632 și (CE) nr. 142/201133 ale Comisiei.

(12)  Dispozițiile prezentului regulament completează cerințele altor acte legislative ale Uniunii, în special pe cele privind posibilele riscuri la adresa sănătății și a mediului. Pentru a asigura o abordare globală a posibilelor riscuri la adresa sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor, pe lângă cele legate de protecția mediului, după caz, autoritățile competente ar trebui, prin urmare, să respecte cerințele stabilite în alte acte legislative relevante ale Uniunii, în special în Directivele 86/278/CEE, 91/676/CEE20 și 98/83/CE21 ale Consiliului, în Directivele 91/271/CEE și 2000/60/CE, în Regulamentele (CE) nr. 178/200222, (CE) nr. 852/200423, (CE) nr. 183/200524, (CE) nr. 396/200525 și (CE) nr. 1069/200926 ale Parlamentului European și ale Consiliului, în Directivele 2006/7/CE27, 2006/118/CE28, 2008/105/CE29 și 2011/92/UE30 ale Parlamentului European și ale Consiliului și în Regulamentele (CE) nr. 2073/200531, (CE) nr. 1881/200632 și (CE) nr. 142/201133 ale Comisiei.

__________________

__________________

20 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

20 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

21 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).

21 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).

22 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

22 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

23 Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).

23 Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).

24 Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale (JO L 35, 8.2.2005, p. 1).

24 Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale (JO L 35, 8.2.2005, p. 1).

25 Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).

25 Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).

26 Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

26 Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

27 Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 76/160/CEE (JO L 64, 4.3.2006, p. 37).

27 Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 76/160/CEE (JO L 64, 4.3.2006, p. 37).

28 Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (JO L 372, 27.12.2006, p. 19).

28 Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (JO L 372, 27.12.2006, p. 19).

29 Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 348, 24.12.2008, p. 84).

29 Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 348, 24.12.2008, p. 84).

30 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

30 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

31 Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO L 338, 22.12.2005, p. 1).

31 Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO L 338, 22.12.2005, p. 1).

32 Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

32 Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

33 Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

33 Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  În sensul prezentului regulament, ar trebui să fie posibil ca operațiunile de tratare și de recuperare a apelor uzate urbane să aibă loc în același amplasament fizic, folosind aceeași instalație sau instalații separate, distincte. În plus, ar trebui să existe posibilitatea ca același actor să fie atât operatorul stației de epurare, cât și operatorul instalației de recuperare.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  În vederea unei mai bune promovări a operațiunilor de reutilizare a apei, indicarea unor utilizări specifice în prezentul regulament nu ar trebui să împiedice statele membre să permită utilizarea apei recuperate în alte scopuri, inclusiv în scopuri industriale, de agrement și ecologice, cu condiția ca statele membre să asigure respectarea obligației de asigurare a unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale, precum și a mediului.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a încuraja încrederea în reutilizarea apei, ar trebui să fie furnizate publicului informații. Punerea la dispoziție a informațiilor privind reutilizarea apei ar trebui să conducă la creșterea transparenței și a trasabilității și ar putea prezenta un interes deosebit și pentru alte autorități competente, pentru care reutilizarea apei în scopuri specifice are implicații.

(14)  Pentru a încuraja încrederea în reutilizarea apei, ar trebui să fie furnizate publicului informații. Punerea la dispoziție a unor informații clare, complete și actualizate privind reutilizarea apei ar trebui să conducă la creșterea transparenței și a trasabilității și ar putea prezenta un interes deosebit și pentru alte autorități competente, pentru care reutilizarea apei în scopuri specifice are implicații. Pentru a încuraja reutilizarea apei, statele membre ar trebui să asigure dezvoltarea unor campanii informative de sensibilizare specifice și adaptate la diferiții actori în cauză, cu scopul de a asigura că respectivii actori sunt conștienți de circuitul apelor urbane, de nevoia de reutilizare a apei și de beneficiile rezultate din reutilizarea apei, promovând astfel acceptarea de către părțile interesate și implicarea acestora în practicile de reutilizare a apei.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Educarea și formarea utilizatorilor finali implicați în irigarea agricolă sunt deosebit de importante ca elemente ale implementării și menținerii unor măsuri preventive. Utilizatorii finali ar trebui să fie pe deplin informați cu privire la utilizarea adecvată a apei recuperate, întrucât mai ales aceștia sunt vulnerabili. Ar trebui puse în aplicare o serie de măsuri preventive de expunere a oamenilor, precum utilizarea de echipamente de protecție personală, spălarea mâinilor și igiena personală. Monitorizarea aplicării corecte a acestor măsuri ar trebui să facă parte dintre sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a adapta cerințele minime existente și sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor la progresul științific și tehnic, ar trebui delegată Comisiei, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, competența de a adopta acte pentru modificarea cerințelor minime și a sarcinilor esențiale de gestionare a riscurilor. În plus, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane, Comisia ar trebui să poată adopta, de asemenea, acte delegate care completează sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor prin stabilirea de specificații tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul activităților sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare37. Pentru a asigura în special participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(16)  Pentru a adapta cerințele minime existente și sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor la progresul științific și tehnic, ar trebui delegată Comisiei, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, competența de a adopta acte pentru modificarea cerințelor minime și a sarcinilor esențiale de gestionare a riscurilor, fără a compromite posibilitățile de reutilizare a apelor uzate epurate în mod corespunzător. În plus, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane, Comisia ar trebui să poată adopta, de asemenea, acte delegate care completează sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor prin stabilirea de specificații tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul activităților sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare37. Pentru a asigura în special participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

__________________

__________________

37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Autoritățile competente ar trebui să verifice conformitatea apei recuperate cu condițiile stabilite în autorizație. În caz de neconformitate, acestea ar trebui să solicite operatorului stației de recuperare să ia măsurile necesare pentru asigurarea conformității. Operatorii stațiilor de recuperare ar trebui să suspende imediat furnizarea de apă recuperată, atunci când neconformitatea conduce la apariția unui risc semnificativ pentru mediu sau sănătatea umană.

(18)  Autoritățile competente ar trebui să verifice conformitatea apei recuperate cu condițiile stabilite în autorizație. În caz de neconformitate, acestea ar trebui să solicite operatorului instalației de recuperare să ia măsurile necesare pentru asigurarea conformității. Operatorii instalațiilor de recuperare ar trebui să suspende imediat furnizarea de apă recuperată, atunci când neconformitatea depășește anumite valori maxime, conducând la apariția unui risc semnificativ pentru mediu sau sănătatea umană. Autoritățile competente ar trebui să colaboreze îndeaproape cu utilizatorii finali pentru a facilita reutilizarea apelor uzate epurate în mod corespunzător. Autoritățile competente ar trebui să controleze și să monitorizeze furnizarea, stocarea și utilizarea apei recuperate ținând seama de riscurile de mediu și de sănătate relevante.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  În vederea dezvoltării și promovării în cea mai mare măsură posibilă a practicii de reutilizare a apelor uzate epurate în mod corespunzător, Uniunea Europeană ar trebui să sprijine cercetarea și dezvoltarea în domeniu, prin intermediul programului Orizont Europa, pentru a determina o îmbunătățire clară a fiabilității apelor uzate tratate în mod corespunzător și a metodelor viabile de utilizare.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25b)  Pentru a proteja efectiv mediul și sănătatea umană, statele membre, în cooperare cu părțile interesate, ar trebui să aplice un control al calității solului pe termen scurt, mediu și lung.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 25 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25c)  Prezentul regulament urmărește să încurajeze utilizarea sustenabilă a apei. Cu acest obiectiv în minte, Comisia ar trebui să se angajeze să utilizeze programele Uniunii, inclusiv programul LIFE, pentru a sprijini inițiativele locale ce implică reutilizarea apelor uzate epurate în mod corespunzător.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament stabilește cerințe minime de calitate a apei și de monitorizare, precum și obligația de a îndeplini sarcinile esențiale specificate în materie de gestionare a riscurilor, pentru reutilizarea în condiții de siguranță a apelor uzate urbane, epurate în contextul gestionării integrate a apei.

1.  Prezentul regulament stabilește cerințe minime de calitate a apelor recuperate și de monitorizare, precum și obligația de a îndeplini sarcinile esențiale specificate în materie de gestionare a riscurilor, pentru reutilizarea în condiții de siguranță a apelor uzate urbane epurate în contextul gestionării integrate a apei și contribuie la realizarea obiectivelor stabilite în Directiva 2000/60/CE.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Scopul prezentului regulament este de a garanta că apa recuperată este sigură pentru utilizarea căreia îi este destinată, pentru a asigura astfel un nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor și animalelor și a mediului și a aborda în mod coordonat la nivelul Uniunii problema deficitului de apă și a presiunii rezultate asupra resurselor de apă, contribuind în acest mod și la funcționarea eficientă a pieței interne.

2.  Scopul prezentului regulament este de a garanta că apa recuperată este sigură pentru utilizarea căreia îi este destinată, pentru a asigura astfel un nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor și animalelor și a mediului și a reduce în același timp efectele negative ale utilizării resurselor de apă și a îmbunătăți eficiența, pentru a aborda problema deficitului de apă, aspectele legate de schimbările climatice și obiectivele de mediu ale Uniunii și presiunile rezultate asupra resurselor de apă în mod coordonat la nivelul Uniunii, contribuind în acest mod la introducerea unor soluții de utilizare sustenabilă a apei, sprijinind tranziția către o economie circulară, asigurând competitivitatea pe termen lung a Uniunii și funcționarea eficientă a pieței interne.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că resursele de apă utilizate pentru apa potabilă nu sunt contaminate de apa recuperată.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică apei recuperate destinate unei utilizări specificate în secțiunea 1 din anexa I.

Prezentul regulament se aplică apei recuperate destinate unei utilizări specificate în secțiunea 1 din anexa I.

 

Prezentul regulament nu se aplică proiectelor-pilot care pun accentul pe reutilizarea apei în stațiile de recuperare.

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă flexibilitatea de a acorda derogări pentru a facilita proiectele de cercetare, în scopul de a evita blocarea ideilor inovatoare ca urmare a obligațiilor prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  „utilizator final” înseamnă persoana fizică sau juridică ce utilizează apa recuperată;

3.  „utilizator final” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau o entitate publică sau privată care folosește apa recuperată în scopul preconizat;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  „ape uzate epurate” înseamnă ape uzate urbane care au fost epurate conform cerințelor Directivei 91/271/CEE;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  „apă recuperată” înseamnă apa rezultată din tratamentul suplimentar într-o stație de recuperare al apelor uzate urbane epurate conform cerințelor Directivei 91/271/CEE;

5.  „apă recuperată” înseamnă apa rezultată din tratamentul suplimentar într-o instalație de recuperare al apelor uzate urbane epurate, ajungând astfel la calitatea corespunzătoare pentru utilizarea avută în vedere;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  „reutilizarea apei” înseamnă utilizarea apei recuperate de o calitate specifică adecvată pentru o utilizare specificată în secțiunea 1 din anexa I, prin intermediul unei rețele de distribuție, înlocuind astfel parțial sau total utilizarea apelor de suprafață sau a apelor subterane;

Justificare

Este necesar să se definească ce se înțelege prin reutilizarea apei.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  „stație de recuperare” înseamnă o stație de epurare a apelor uzate urbane sau o altă instalație, care tratează suplimentar apele uzate urbane conforme cu cerințele Directivei 91/271/CEE cu scopul de a produce apă adecvată pentru o utilizare specificată în secțiunea 1 din anexa I la prezentul regulament;

6.  „instalație de recuperare” înseamnă o parte a unei stații de epurare a apelor uzate urbane sau o altă instalație, care tratează suplimentar apele uzate urbane epurate în prealabil în conformitate cu cerințele Directivei 91/271/CEE cu scopul de a produce apă recuperată adecvată pentru o utilizare specificată în secțiunea 1 din anexa I la prezentul regulament și include orice infrastructură de stocare și orice infrastructură proiectată să furnizeze apa recuperată către infrastructura de distribuție a apei recuperate sau către utilizatorul final;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  „operatorul stației de recuperare” înseamnă persoana fizică sau juridică ce operează sau controlează stația de recuperare;

7.  „operatorul instalației de recuperare” înseamnă persoana fizică sau juridică ce operează sau controlează instalația de recuperare;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  „infrastructură de distribuție a apei recuperate” înseamnă un sistem specific de conducte și pompe sau alte instalații specifice de transport proiectate să livreze apa recuperată la utilizatorul final, inclusiv eventualele instalații de egalizare, tratare suplimentară și stocare, aflate în afara instalației de recuperare;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b.  „operatorul de distribuție a apei recuperate” înseamnă persoana fizică sau juridică ce operează sau controlează infrastructura de distribuție a apei recuperate;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7c.  infrastructură de stocare a apei recuperate” înseamnă un sistem specific de instalații de stocare proiectate să stocheze apa recuperată;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7d.  „operatorul de stocare a apei recuperate” înseamnă persoana fizică sau juridică ce operează sau controlează infrastructura de stocare a apei recuperate;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  „măsură preventivă” înseamnă orice acțiune sau activitate la care se poate recurge pentru a preveni sau a elimina un risc la adresa sănătății sau a mediului ori pentru a reduce riscul respectiv la un nivel acceptabil.

11.  „măsură preventivă” înseamnă acțiuni sau activități adecvate la care se poate recurge pentru a preveni sau a elimina un risc la adresa sănătății sau a mediului ori pentru a reduce riscul respectiv la un nivel acceptabil;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a.  „punct de conformitate” înseamnă punctul în care operatorul instalației de recuperare livrează apa recuperată următorului actor din lanț;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11b.  „micropoluant” înseamnă o substanță indezirabilă detectabilă în mediul înconjurător cu o concentrație foarte slabă, în conformitate cu anexa VIII la Directiva 2000/60/CE.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligațiile operatorilor stațiilor de recuperare în ceea ce privește calitatea apei

Obligațiile operatorilor instalațiilor de recuperare în ceea ce privește calitatea apei

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Operatorii stațiilor de recuperare se asigură că apa recuperată destinată unei utilizări specificate în secțiunea 1 din anexa I este conformă, la ieșirea din stația de recuperare (punctul de conformitate), cu următoarele cerințe:

1.  Operatorii instalațiilor de recuperare se asigură că apa recuperată destinată unei utilizări specificate în secțiunea 1 din anexa I este conformă, la punctul de conformitate, cu următoarele cerințe:

(a)  cerințele minime de calitate a apei stabilite în secțiunea 2 din anexa I;

(a)  cerințele minime de calitate a apei stabilite în secțiunea 2 din anexa I;

(b)  orice condiții suplimentare privind calitatea apei, stabilite de autoritatea competentă în autorizația relevantă, în temeiul articolului 7 alineatul (3) literele (b) și (c).

(b)  orice condiții suplimentare privind calitatea apei, stabilite de autoritatea competentă în autorizația relevantă, în temeiul articolului 7 alineatul (3) literele (b) și (c).

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Operatorii instalațiilor de recuperare se asigură, de asemenea, că în instalația de recuperare sunt implementate pe deplin cel puțin măsurile de gestionare a riscurilor incluse în Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei menționat la articolul 5 alineatul (-1).

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  După punctul de conformitate, calitatea apei nu mai este responsabilitatea operatorului instalației de recuperare, ci devine responsabilitatea următorului actor din lanț.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de modificare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 14, pentru a adapta la progresul tehnic și științific cerințele minime prevăzute în secțiunea 2 din anexa I.

eliminat

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Obligațiile operatorilor de distribuție a apei recuperate, ale operatorilor de stocare a apei recuperate și ale utilizatorilor finali

 

1.  Operatorul de distribuție a apei recuperate menține nivelul de calitate al apei recuperate în cadrul infrastructurii de distribuție a apei recuperate cel puțin la același nivel de calitate cu cel stabilit în secțiunea 2 din anexa I. Operatorul de distribuție a apei recuperate se asigură, de asemenea, că în infrastructura de distribuție a apei recuperate sunt implementate pe deplin cel puțin măsurile de gestionare a riscurilor incluse în Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei menționat la articolul 5 alineatul (-1).

 

La acordarea unei autorizații în conformitate cu articolul 7, autoritatea competentă poate solicita să se ia măsuri suplimentare de gestionare a riscurilor în ceea ce privește sarcinile care urmează să fie îndeplinite de operatorul de distribuție a apei recuperate și poate specifica cerințe și măsuri preventive suplimentare necesare în conformitate cu literele (b) și (c) din anexa II.

 

2.  Operatorul de stocare a apei recuperate menține nivelul de calitate al apei recuperate în cadrul infrastructurii de stocare a apei recuperate cel puțin la același nivel de calitate cu cel stabilit în secțiunea 2 din anexa I. Operatorul de stocare a apei recuperate se asigură, de asemenea, că în infrastructura de stocare a apei recuperate sunt implementate pe deplin cel puțin măsurile de gestionare a riscurilor incluse în Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei menționat la articolul 5 alineatul (-1).

 

La acordarea unei autorizații în conformitate cu articolul 7, autoritatea competentă poate solicita să se ia măsuri suplimentare de gestionare a riscurilor în ceea ce privește sarcinile care urmează să fie îndeplinite de operatorul de stocare a apei recuperate și poate specifica cerințe și măsuri preventive suplimentare necesare în conformitate cu literele (b) și (c) din anexa II.

 

3.  Apa recuperată folosită de utilizatorii finali are cel puțin nivelul de calitate stabilit în secțiunea 2 din anexa I. Autoritatea competentă poate stabili cerințe suplimentare în ceea ce privește obligațiile impuse utilizatorilor finali față de cele stabilite în secțiunea 2 din anexa I.

 

4.  Comisia elaborează documente de orientare pentru a oferi asistență autorităților competente la implementarea cerințelor legate de controlul și monitorizarea producerii, distribuției, stocării și utilizării apei recuperate.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Operatorul instalației de recuperare, în cooperare cu actorii relevanți menționați la alineatul (1) de la prezentul articol, elaborează un Plan de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei. Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei are la bază sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor stabilite la litera (a) din anexa II, stabilește eventuale cerințe suplimentare față de cele din anexa I în conformitate cu litera (b) din anexa II și identifică pericolele, riscurile și măsurile preventive corespunzătoare în conformitate cu litera (c) din anexa II.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În scopul producerii și furnizării de apă recuperată, operatorul stației de recuperare asigură gestionarea riscurilor, în consultare cu următorii:

1.  În scopul asigurării producerii, distribuției, stocării și utilizării apei recuperate în condiții de siguranță, autoritatea competentă supraveghează gestionarea riscurilor, în consultare cu următorii:

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  operatorul stației (stațiilor) de epurare a apelor uzate urbane care furnizează apă stației de recuperare, dacă este diferit de operatorul stației de recuperare;

(a)  operatorul stației (stațiilor) de epurare a apelor uzate urbane care furnizează apă uzată epurată instalației de recuperare, în conformitate cu cerințele de calitate prevăzute în Directiva 91/271/CEE, dacă este diferit de operatorul instalației de recuperare;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  operatorul instalației de recuperare;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  operatorul de distribuție a apei recuperate;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac)  operatorul de stocare a apei recuperate;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice altă parte pe care operatorul stației de recuperare o consideră relevantă.

(c)  orice altă parte pe care autoritatea competentă o consideră relevantă.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Operatorul stației de recuperare elaborează un Plan de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei, pe baza sarcinilor esențiale de gestionare a riscurilor stabilite în anexa II. Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei propune orice cerințe suplimentare celor specificate în anexa I, care sunt necesare pentru a atenua și mai mult orice riscuri și, printre altele, identifică pericolele, riscurile și măsurile preventive adecvate.

2.  Operatorul instalației de recuperare, operatorul de distribuție a apei recuperate și operatorul de stocare a apei recuperate îndeplinesc cel puțin sarcinile de gestionare a riscurilor definite în Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei menționat la alineatul (-1). Metodele de gestionare a riscurilor utilizate de operatorul instalației de recuperare, de operatorul de distribuție a apei recuperate și operatorul de stocare a apei recuperate se bazează pe metodologii recunoscute la nivel internațional.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În autorizația relevantă acordată în conformitate cu articolul 7, autoritatea competentă poate preciza diferite sarcini și responsabilități pentru diferiții actori implicați în Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  În cazul în care tipul de cultură care urmează să fie irigat trebuie să fie comercializat sub mai multe forme și se încadrează în mai multe clase de calitate a apei recuperate, operatorul instalației de recuperare trebuie să furnizeze fermierului apă la cea mai înaltă dintre clasele de calitate în cauză.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14, acte delegate de modificare a prezentului regulament pentru a adapta la progresul tehnic și științific sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor stabilite în anexa II.

eliminat

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită, de asemenea, să adopte, în conformitate cu articolul 14, acte delegate de completare a prezentului regulament pentru a stabili specificații tehnice pentru sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor stabilite în anexa II.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14, acte delegate de completare a prezentului regulament pentru a stabili specificații tehnice pentru sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor stabilite în anexa II.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul în care utilizatorul final suspectează că apa stocată în conformitate cu dispozițiile de la articolul 4a alineatul (2) nu respectă cerințele minime prevăzute în prezentul regulament, acesta trebuie:

 

(a) să informeze imediat autoritatea sanitară competentă și să-i furnizeze, dacă este cazul, toate informațiile disponibile;

 

(b) să coopereze pe deplin cu autoritatea competentă în cauză pentru a verifica și a stabili motivele care stau la baza suspiciunii și a posibilei prezențe a substanțelor sau a valorilor neautorizate, menționate în anexa I secțiunea 2 tabelele 2 și 4.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cererea de acordare a unei autorizații pentru furnizarea de apă recuperată

Cererea de acordare a unei autorizații pentru producerea, distribuirea și stocarea apei recuperate

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Orice furnizare de apă recuperată destinată unei utilizări specificate în secțiunea 1 din anexa I face obiectul unei autorizații.

1.  Orice producere, distribuire și stocare a apei recuperate destinate unei utilizări specificate în secțiunea 1 din anexa I face obiectul unei autorizații.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Operatorul depune o cerere de acordare a autorizației menționate la alineatul (1) sau o cerere de modificare a unei autorizații existente, la autoritatea competentă din statul membru în care funcționează sau este prevăzută să funcționeze stația de recuperare.

2.  Operatorul instalației de recuperare depune o cerere de acordare a autorizației menționate la alineatul (1) sau o cerere de modificare a unei autorizații existente, la autoritatea competentă din statul membru în care funcționează sau este prevăzută să funcționeze instalația de recuperare.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  un Plan de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei elaborat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2);

(a)  un Plan de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei elaborat în conformitate cu articolul 5 alineatul (-1);

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  cele mai recente date disponibile pentru a demonstra conformitatea apelor uzate epurate în sensul Directivei 1991/271/CEE în stația de epurare a apelor uzate din care provine apa destinată recuperării;

Justificare

Operatorul instalației de recuperare (care poate fi diferit de operatorul stației de epurare) ar trebui să demonstreze că apa care trebuie recuperată și pentru care se solicită autorizația a fost tratată în conformitate cu cerințele aplicabile zonei urbane deservite de stația de epurare a apelor reziduale din care a fost preluată. În orice caz, astfel de ape trebuie să fie supuse unui tratament secundar/echivalent sau mai riguros dacă stația de epurare de la care provine apa face, în mod normal, deversări în zone sensibile.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o descriere a modului în care operatorul stației de recuperare se va conforma cerințelor minime de calitate a apei și de monitorizare stabilite în secțiunea 2 din anexa I;

(b)  o descriere a modului în care operatorul instalației de recuperare se va conforma, la punctul de conformitate, cerințelor minime de calitate a apei și de monitorizare stabilite în secțiunea 2 din anexa I;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o descriere a modului în care operatorul stației de recuperare se va conforma cerințelor suplimentare propuse în Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei.

(c)  o descriere a modului în care operatorul instalației de recuperare se va conforma la punctul de conformitate cerințelor suplimentare propuse în Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Un operator de distribuție a apei recuperate depune o cerere de acordare a autorizației menționate la alineatul (1) sau o cerere de modificare a unei autorizații existente, la autoritatea competentă din statul membru în care funcționează sau este prevăzută să funcționeze infrastructura de distribuție a apei recuperate. Cererea include o descriere a modului în care operatorul de distribuție a apei recuperate trebuie să respecte obligațiile prevăzute la articolul 4a alineatul (1).

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Un operator de stocare a apei recuperate depune o cerere de acordare a autorizației menționate la alineatul (1) sau o cerere de modificare a unei autorizații existente, la autoritatea competentă din statul membru în care funcționează sau este prevăzută să funcționeze infrastructura de stocare a apei recuperate. Cererea include o descriere a modului în care operatorul de stocare a apei recuperate trebuie să respecte obligațiile prevăzute la articolul 4a alineatul (2).

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  alte autorități relevante din același stat membru, în special autoritatea din domeniul apei, dacă este diferită de autoritatea competentă;

(a)  alte autorități relevante din același stat membru, în special autoritățile din domeniul apei și al sănătății, dacă sunt diferite de autoritatea competentă;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea competentă decide, în termen de 3 luni de la data primirii cererii complete menționate la articolul 6 alineatul (3) litera (a), dacă acordă sau nu autorizația. Dacă are nevoie de mai mult timp ca urmare a complexității cererii, autoritatea competentă informează solicitantul în acest sens, indică data preconizată de acordare a autorizației și precizează motivele prelungirii termenului.

2.  Autoritatea competentă evaluează cererea, utilizând sprijin științific adecvat și decide, în termen de 3 luni de la data primirii cererii complete menționate la articolul 6 alineatele (2), (3), (3a) și (3b), dacă acordă sau refuză autorizația. Dacă are nevoie de mai mult timp ca urmare a complexității cererii, autoritatea competentă informează fără întârziere solicitantul în acest sens și indică data preconizată de acordare sau refuzare a autorizației și precizează motivele prelungirii termenului. Autoritatea competentă ia o decizie, în orice caz, în termen de cel mult șase luni de la data primirii cererii complete menționate la articolul 6 alineatele (2), (3), (3a) și (3b).

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice alte condiții necesare pentru a atenua și mai mult orice riscuri inacceptabile la adresa sănătății oamenilor și animalelor sau a mediului.

(c)  orice alte condiții necesare pentru a elimina și mai mult orice riscuri inacceptabile la adresa sănătății oamenilor și animalelor sau a mediului.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Dacă nu sunt deja incluse condiții echivalente celor menționate la alineatul (3) literele (a) și (c) în Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei menționat la articolul 5, autoritatea competentă actualizează fără întârziere planul.

Justificare

În cazul în care cerințele suplimentare nu sunt incluse în planul de gestionare elaborat de autoritate, dar sunt stabilite la momentul acordării autorizației, autoritatea trebuie să le integreze imediat în planul de gestionare a riscurilor.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente verifică dacă, la punctul de conformitate, apa recuperată este conformă cu condițiile stabilite în autorizație. Verificarea conformității se efectuează prin următoarele mijloace:

1.  Autoritățile competente verifică dacă apa recuperată este conformă cu condițiile stabilite în autorizația acordată în conformitate cu articolul 7. Verificarea conformității se efectuează prin următoarele mijloace:

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În caz de neconformitate, autoritatea competentă impune operatorului stației de recuperare să ia măsurile necesare pentru a restabili conformitatea fără întârziere.

2.  În caz de neconformitate, autoritatea competentă impune operatorului instalației de recuperare, operatorului de distribuție a apei recuperate sau operatorului de stocare a apei recuperate, după caz, să ia toate măsurile necesare pentru a restabili prompt conformitatea și a informa imediat utilizatorii finali afectați.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă neconformitatea generează un risc semnificativ la adresa mediului sau a sănătății umane, operatorul stației de recuperare suspendă imediat alimentarea cu apa recuperată, până când autoritatea competentă stabilește că a fost restabilită conformitatea.

3.  Dacă valoarea punctuală a oricăruia dintre parametri este superioară valorilor cerințelor minime de calitate a apei stabilite la anexa I secțiunea 2 litera (a), operatorul instalației de recuperare suspendă imediat alimentarea cu apa recuperată. Autoritatea competentă poate stabili dacă a fost restabilită conformitatea numai după ce s-a stabilit că valoarea punctuală a parametrului sau a parametrilor care depășesc valorile cerințelor minime de calitate a apei sunt sub valoarea maximă autorizată în cadrul a cel puțin trei verificări consecutive.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă are loc un incident care afectează conformitatea cu condițiile prevăzute în autorizație, operatorul stației de recuperare informează imediat autoritatea competentă și utilizatorul (utilizatorii) final(i) care ar putea fi eventual afectați și comunică autorității competente informațiile necesare pentru evaluarea impactului unui astfel de incident.

4.  Dacă are loc un incident care afectează conformitatea cu condițiile prevăzute în autorizație, operatorul instalației de recuperare, operatorul de distribuție a apei recuperate sau operatorul de stocare a apei recuperate, după caz, informează imediat autoritatea competentă și utilizatorul (utilizatorii) final(i) care ar putea fi eventual afectați și comunică autorității competente informațiile necesare pentru evaluarea impactului unui astfel de incident.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  După acordarea unei autorizații în conformitate cu articolul 7, autoritatea competentă verifică periodic respectarea măsurilor stabilite în Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei de către operatorul instalației de recuperare, operatorul de distribuție a apei recuperate și operatorul de stocare a apei recuperate.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  În cazul contaminării solului sau a produselor agricole cu apa recuperată care creează pericolele la adresa sănătății și a mediului, răspunderea îi revine operatorului instalației de recuperare și acesta este răspunzător de plata daunelor.

Justificare

Răspunderea și plata daunelor de către furnizorul de apă în cazul folosirii de metode necorespunzătoare de recuperare sunt esențiale pentru a promova utilizarea mai intensă a apei recuperate.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Campanii informative de sensibilizare

 

Statele membre organizează campanii de informare și sensibilizare care vizează utilizatorii finali potențiali, inclusiv cetățenii, și privesc siguranța reutilizării apei și economiile de resurse de apă care rezultă din reutilizarea apei.

 

Statele membre organizează și campanii de informare pentru fermieri, pentru a se asigura o utilizare optimă a apei recuperate pentru culturi, astfel încât să se evite orice efecte negative ale acestei utilizări asupra sănătății și mediului.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere Directivelor 2003/4/CE și 2007/2/CE, statele membre se asigură că sunt puse la dispoziția publicului, pe internet, informații adecvate și actualizate privind reutilizarea apei. Aceste informații cuprind următoarele:

1.  Fără a aduce atingere Directivelor 2003/4/CE și 2007/2/CE și articolului 9 alineatul (4) din Directiva 2000/60/CE, statele membre se asigură că sunt puse la dispoziția publicului, pe internet sau prin intermediul altor metode ușor de utilizat, informații adecvate, actualizate și accesibile privind reutilizarea apei, în conformitate cu normele de protecție a datelor. Aceste informații cuprind următoarele:

Justificare

Informațiile puse la dispoziția publicului ar trebui să fie adecvate, actualizate și accesibile, astfel încât cetățenii să poată obține informații complete.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  procentul de utilizare a apei recuperate în raport cu apa dulce totală utilizată în scopurile reglementate de prezentul regulament

Justificare

Informațiile la care pot avea acces cetățenii includ procentul de apă recuperată în raport cu apa dulce totală utilizată în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  procentul de apă recuperată în statul membru din apele uzate urbane care pot fi epurate, furnizată în conformitate cu prezentul regulament;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 de stabilire a normelor generale aplicabile operatorilor din sectorul alimentar, care reglementează producția, prelucrarea, distribuția și comercializarea alimentelor destinate consumului uman, autoritățile competente informează utilizatorii despre conținutul maxim de nutrienți din apele uzate epurate în mod corespunzător furnizate, pentru ca utilizatorii, inclusiv agricultorii, să poată fi siguri că respectă nivelurile de nutrienți stabilite în normele pertinente ale UE.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia poate stabili, prin acte de punere în aplicare, norme detaliate privind formatul și modul de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate în temeiul alineatului (1). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15.

eliminat

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  elaborează și publică, până la ... [trei ani după data intrării în vigoare a prezentului regulament], și, ulterior, actualizează la fiecare 6 ani, un set de date care conțin informații privind rezultatul verificării conformității efectuate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) și alte informații care trebuie puse la dispoziția publicului pe internet în conformitate cu articolul 10;

(a)  elaborează și publică, până la ... [patru ani după data intrării în vigoare a prezentului regulament], și, ulterior, actualizează la fiecare șase ani, un set de date care conțin informații privind rezultatul verificării conformității efectuate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) și alte informații care trebuie puse la dispoziția publicului pe internet în conformitate cu articolul 10;

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia efectuează, până la ... [6 ani după data intrării în vigoare a prezentului regulament], o evaluare a prezentului regulament. Evaluarea se bazează pe cel puțin următoarele elemente:

1.  Comisia efectuează, până la ... [cinci ani după data intrării în vigoare a prezentului regulament], o evaluare a prezentului regulament. Evaluarea se bazează pe cel puțin următoarele elemente:

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  experimentele realizate, în special în ceea ce privește utilizarea în agricultură a nămolurilor provenite din stațiile de epurare și a efluenților proveniți din metanizare.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  creșterea prezenței micropoluanților și a noilor substanțe denumite „emergente” în apele reutilizate.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În contextul evaluării menționate la alineatul (1), Comisia evaluează fezabilitatea:

 

(a)  extinderii domeniului de aplicare a prezentului regulament pentru a include apele recuperate destinate altor utilizări specifice, inclusiv reutilizarea acestora în scopuri industriale;

 

(b)  extinderii cerințelor prezentului regulament pentru a include utilizarea indirectă a apelor uzate epurate;

 

(c)  stabilirii cerințelor minime privind calitatea apelor uzate epurate pentru realimentarea straturilor acvifere.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Dacă este cazul, Comisia completează evaluarea menționată la alineatul (1) cu o propunere legislativă.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16

Articolul 16

Sancțiuni

Sancțiuni

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre notifică Comisiei, până la … [3 ani după data intrării în vigoare a prezentului regulament], normele și măsurile respective, precum și orice modificare ulterioară a acestora.

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre notifică Comisiei, până la … [patru ani după data intrării în vigoare a prezentului regulament], normele și măsurile respective, precum și orice modificare ulterioară a acestora.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

Articolul 17

Intrare în vigoare și aplicare

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la ... [un an după data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se aplică de la ... [doi ani după data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Secțiunea 1.  Utilizări ale apei recuperate, astfel cum sunt menționate la articolul 2

Secțiunea 1.  Utilizări ale apei recuperate, astfel cum sunt menționate la articolul 2

(a)  Irigații agricole

(a)  Irigații agricole

Irigații agricole înseamnă irigarea următoarelor tipuri de culturi:

Irigații agricole înseamnă irigarea următoarelor tipuri de culturi:

—  culturile alimentare consumate crude, adică acele culturi care sunt destinate consumului uman, în stare crudă sau neprelucrate;

—  culturile alimentare consumate crude, adică acele culturi care sunt destinate consumului uman, în stare crudă sau neprelucrate;

—  culturile alimentare prelucrate, adică acele culturi care sunt destinate consumului uman și care nu sunt în stare crudă, ci au fost supuse unui proces de prelucrare (de exemplu, au fost fierte sau prelucrate industrial);

—  culturile alimentare prelucrate, adică acele culturi care sunt destinate consumului uman și care nu sunt în stare crudă, ci au fost supuse unui proces de prelucrare (de exemplu, au fost fierte sau prelucrate industrial);

—  culturile nealimentare, adică acele culturi care nu sunt destinate consumului uman (de exemplu, pășuni, furaje, fibre, culturi ornamentale, semințe, culturi energetice și gazon).

—  culturile nealimentare, adică acele culturi care nu sunt destinate consumului uman (de exemplu, pășuni, furaje, fibre, culturi ornamentale, semințe, culturi energetice și gazon).

 

Fără a aduce atingere legislației relevante a Uniunii în domeniile mediului și sănătății, statele membre pot utiliza apa recuperată în alte scopuri, cum ar fi reutilizarea apei industriale, precum și în scopuri legate de agrement și de mediu.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.1.  Cerințe minime aplicabile apei recuperate destinate a fi utilizate pentru irigații agricole

2.1.  Cerințe minime aplicabile apei recuperate destinate irigațiilor agricole

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – tabelul 1

 

Textul propus de Comisie

Clasa de calitate minimă a apei recuperate

Categoria culturii

Metoda de irigare

A

Toate culturile alimentare, inclusiv culturile de rădăcinoase consumate crude și culturile alimentare în cazul cărora partea comestibilă este în contact direct cu apa recuperată

Toate metodele de irigare

B

Culturi alimentare consumate crude în cazul cărora partea comestibilă este produsă deasupra solului și nu este în contact direct cu apa recuperată, culturi alimentare prelucrate și culturi nealimentare, inclusiv culturi destinate hranei animalelor crescute pentru producția de lapte sau carne

Toate metodele de irigare

C

Exclusiv irigare prin picurare*

D

Culturi industriale, culturi energetice și culturi de semințe

Toate metodele de irigare

________________

(*) Irigarea prin picurare (denumită și irigare prin prelingere) este un sistem de microirigare care permite irigarea plantelor cu picături sau jeturi subțiri de apă și constă în stropirea cu apă deasupra solului sau direct în pământ, la debite foarte reduse (2-20 de litri/oră), printr-un sistem de conducte din plastic cu diametru mic, prevăzute cu ieșiri denumite emițători sau dispozitive de picurare.

Amendamentul

Clasa de calitate minimă a apei recuperate

Categoria culturii

Metoda de irigare

A

Toate culturile alimentare, inclusiv culturile de rădăcinoase consumate crude și culturile alimentare în cazul cărora partea comestibilă este în contact direct cu apa recuperată

Toate metodele de irigare

B

Culturi alimentare consumate crude în cazul cărora partea comestibilă este produsă deasupra solului și nu este în contact direct cu apa recuperată, culturi alimentare prelucrate și culturi nealimentare, inclusiv culturi destinate hranei animalelor crescute pentru producția de lapte sau carne

Toate metodele de irigare

C

Numai metode de irigare care nu conduc la contactul direct între cultură și apa recuperată. De exemplu, irigarea prin picurare*.

D

Culturi industriale, culturi energetice și culturi de semințe

Toate metodele de irigare

________________

(*) Irigarea prin picurare (denumită și irigare prin prelingere) este un sistem de microirigare care permite irigarea plantelor cu picături sau jeturi subțiri de apă și constă în stropirea cu apă deasupra solului sau direct în pământ, la debite foarte reduse (2-20 de litri/oră), printr-un sistem de conducte din plastic cu diametru mic, prevăzute cu ieșiri denumite emițători sau dispozitive de picurare.

Justificare

Amendamentul este necesar pentru a permite mai multă inovare în ceea ce privește metodele de irigare mai eficiente.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – litera a – tabelul 2

 

Textul propus de Comisie

Clasa de calitate a apei recuperate

Obiectivul indicativ privind tehnologia

Cerințe de calitate

 

 

 

E. coli (CFU/100 ml)

CBO5 (mg/l)

(TSS) (mg/l)

Turbiditate Unități de turbiditate nefelometrică (NTU)

Altele

A

Epurare secundară, filtrare și dezinfectare

≤10 sau sub limita de detecție

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1 000 CFU/l în cazul în care există riscul de aerosolizare în sere Nematode intestinale (ouă de helminți): ≤ 1 ou/l pentru irigarea pășunilor sau a ierbii pentru nutrețuri

B

Epurare secundară și dezinfectare

≤100

În conformitate cu Directiva 91/271/CEE a Consiliului 1 (Anexa I, tabelul 1)

În conformitate cu Directiva 91/271/CEE a Consiliului (Anexa I, tabelul 1)

-

C

Epurare secundară și dezinfectare

≤1 000

-

D

Epurare secundară și dezinfectare

≤10 000

-

______________________

1 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

 

Amendamentul

Clasa de calitate a apei recuperate

Epurarea adecvată indicativă

Valoarea-limită

 

 

 

E. coli (CFU/100 ml)

CBO5 (mg/l)

(TSS) (mg/l)

Turbiditate Unități de turbiditate nefelometrică (NTU)

Altele

A

Epurare secundară, filtrare și dezinfectare

≤10 sau sub limita de detecție

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1 000 CFU/l în cazul în care există riscul de aerosolizare în sere ≤ 1 ou/l pentru irigarea pășunilor sau a ierbii pentru nutrețuri Salmonella: absentă

B

Epurare secundară și dezinfectare

≤100

În conformitate cu Directiva 91/271/CEE a Consiliului1(Anexa I, tabelul 1)

În conformitate cu Directiva 91/271/CEE a Consiliului (Anexa I, tabelul 1)

-

C

Epurare secundară și dezinfectare

≤1 000

-

D

Epurare secundară și dezinfectare

≤10 000

-

______________________

1 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – litera a – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  valorile indicate pentru E. coli, Legionella spp și nematodele intestinale se regăsesc în 90 % sau mai mult dintre mostre. Niciuna din valorile probelor nu poate depăși limita maximă de deviație de 1 unitate logaritmică față de valoarea indicată pentru E. coli și Legionella și de 100 % din valoarea indicată pentru nematodele intestinale;

-  valorile indicate pentru E. coli, Legionella spp și nematodele intestinale se regăsesc în 90 % sau mai mult dintre mostre. Niciuna din valorile maxime ale probelor nu poate depăși limita maximă de deviație de 1 unitate logaritmică față de valoarea indicată pentru E. coli și Legionella și de 100 % din valoarea indicată pentru nematodele intestinale. Cerința legată de asigurarea absenței salmonelei se aplică la 100 % dintre eșantioane.

Justificare

Este necesar să se definească valorile maxime ale parametrilor de referință dincolo de care operatorul stației de recuperare suspendă alimentarea cu apă recuperată.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – litera a – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  valorile indicate pentru CBO5, TSS și turbiditate în clasa A se regăsesc în 90 % sau mai mult dintre mostre. Niciuna din valorile probelor nu poate depăși limita maximă a deviației de 100 % din valoarea indicată.

-  valorile indicate pentru CBO5, TSS și turbiditate în clasa A se regăsesc în 90 % sau mai mult dintre mostre. Niciuna din valorile maxime ale probelor nu poate depăși limita maximă a deviației de 100 % din valoarea indicată.

Justificare

Este necesar să se definească valorile maxime ale parametrilor de referință dincolo de care operatorul stației de recuperare suspendă alimentarea cu apă recuperată.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii stațiilor de recuperare vor efectua o monitorizare de rutină pentru a verifica dacă apa recuperată respectă cerințele minime de calitate a apei prevăzute la litera (a). Monitorizarea de rutină va fi inclusă în procedurile de verificare a sistemului de reutilizare a apei.

Operatorii instalațiilor de recuperare vor efectua o monitorizare de rutină pentru a verifica dacă apa recuperată respectă cerințele minime de calitate a apei prevăzute la litera (a). Monitorizarea de rutină va fi inclusă în procedurile de verificare ale proiectului de reutilizare a apei.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – litera b – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Eșantioanele care urmează să fie folosite pentru verificarea conformității cu parametrii microbiologici la punctul de conformitate se prelevează în conformitate cu standardul EN ISO 19458.

Justificare

Acest amendament introduce același standard ISO ca în Directiva privind apa potabilă pentru prelevarea de probe privind parametrii microbiologici în scopul verificării.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Monitorizarea de validare trebuie efectuată înainte de punerea în funcțiune a stației de recuperare, atunci când se modernizează echipamentul existent sau când se adaugă noi echipamente sau procese.

Monitorizarea de validare trebuie efectuată înainte de punerea în funcțiune a instalației de recuperare, atunci când se modernizează echipamentul existent sau când se adaugă noi echipamente sau procese și ori de câte ori este acordată o nouă autorizație sau este modificată o autorizație existentă.

Justificare

Monitorizarea de validare a unei stații de recuperare trebuie efectuată, de asemenea, ori de câte ori se acordă o nouă autorizație sau de fiecare dată când se modifică o autorizație existentă.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – litera b – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Monitorizarea de validare se efectuează pentru cea mai strictă clasă de calitate a apei recuperate, clasa A, pentru a evalua dacă sunt respectate obiectivele de performanță (reducere log10). Monitorizarea de validare implică monitorizarea microorganismelor indicatoare asociate fiecărui grup de agenți patogeni (bacterii, virusuri și protozoare). Microorganismele indicatoare selectate sunt E. coli pentru bacterii patogene, colifagii F-specifici, colifagii somatici sau colifagii pentru virusuri patogene, și sporii de Clostridium perfringens sau bacteriile sporulante care reduc cantitatea de sulf pentru protozoare. obiectivele de performanță (reducere log10 ) pentru monitorizarea de validare a microorganismelor indicatoare selectate sunt prezentate în Tabelul 4 și trebuie să fie îndeplinite la ieșirea din stația de recuperare (punctul de conformitate), având în vedere concentrațiile efluenților apelor uzate brute care intră în stația de epurare a apelor uzate urbane.

Monitorizarea de validare se efectuează pentru cea mai strictă clasă de calitate a apei recuperate, clasa A, pentru a evalua dacă sunt respectate obiectivele de performanță (reducere log10). Monitorizarea de validare implică monitorizarea microorganismelor indicatoare asociate fiecărui grup de agenți patogeni (bacterii, virusuri și protozoare). Microorganismele indicatoare selectate sunt E. coli pentru bacterii patogene, colifagii F-specifici, colifagii somatici sau colifagii pentru virusuri patogene, și sporii de Clostridium perfringens sau bacteriile sporulante care reduc cantitatea de sulf pentru protozoare. Obiectivele de performanță (reducere log10) pentru monitorizarea de validare a microorganismelor indicatoare selectate sunt prezentate în Tabelul 4 și trebuie să fie îndeplinite la ieșirea din instalația de recuperare, având în vedere concentrațiile efluenților apelor uzate brute care intră în stația de epurare a apelor uzate urbane. Cel puțin 90 % din eșantioanele de validare trebuie să atingă sau să depășească obiectivul de performanță.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – litera b – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care un indicator biologic nu este prezent într-o cantitate suficientă în apele uzate brute pentru a obține o reducere de log10, absența unui astfel de indicator biologic în efluent înseamnă că trebuie respectate cerințele de validare. Respectarea obiectivului de conformitate poate fi stabilită prin control analitic, prin însumarea performanțelor constatate în cadrul etapelor de epurare individuale pe bază de dovezi științifice pentru procese standard recunoscute în domeniu, cum ar fi datele publicate în rapoarte de testare, studii de caz, etc. sau prin testare în laborator în condiții controlate în vederea unui tratament inovator.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – litera b – tabelul 4 – nota de subsol 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(*)  Pentru monitorizarea de validare pot fi utilizați și agenții patogeni de referință Campylobacter, Rotavirus și Criptosporidium în locul microorganismelor indicatoare propuse. Ar trebui să se aplice următoarele obiective de performanță care vizează reducerea log10: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) și Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*)  Pentru monitorizarea de validare pot fi utilizați și agenții patogeni de referință Campylobacter, Rotavirus și Criptosporidium în locul microorganismelor indicatoare propuse. Ar trebui să se aplice următoarele obiective de performanță care vizează reducerea log10: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) și Cryptosporidium (≥ 5,0). Alți indicatori pot fi stabiliți de către autoritatea națională de sănătate pe baza cazului specific, atunci când există dovezi că trebuie asigurat un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a sănătății animale și a mediului.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – litera b – tabelul 4 – nota de subsol 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(**) Numărul total de colifagi a fost selectat ca fiind cel mai adecvat indicator viral. Cu toate acestea, în cazul în care analiza numărului total de colifagi nu este fezabilă, trebuie să se efectueze analiza a cel puțin unui tip de colifagi (colifagi F-specifici sau somatici).

(**) Numărul total de colifagi a fost selectat ca fiind cel mai adecvat indicator viral. Cu toate acestea, în cazul în care analiza numărului total de colifagi nu este fezabilă, trebuie să se efectueze analiza a cel puțin unui tip de colifagi (colifagi F-specifici sau somatici). Dacă numărul total de colifagi din efluenții apelor uzate brute este insuficient, conformitatea cu obiectivul de performanță poate fi stabilită prin însumarea performanțelor constatate în cadrul etapelor individuale de epurare, pe baza dovezilor științifice pentru procese standard recunoscute în domeniu, cum ar fi datele publicate în rapoarte de testare, studii de caz, etc. sau prin testare în laborator în condiții controlate în vederea unui tratament inovator.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – litera b – tabelul 4 – nota de subsol 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(***) Numărul de spori de Clostridium perfringens este selectat ca fiind cel mai adecvat indicator pentru protozoare. Cu toate acestea, bacteriile sporulante care reduc cantitatea de sulf sunt o alternativă în cazul în care concentrația de spori de Clostridium perfringens nu permite validarea reducerii log10 cerute.

(***) Numărul de spori de Clostridium perfringens este selectat ca fiind cel mai adecvat indicator pentru protozoare. Cu toate acestea, bacteriile sporulante care reduc cantitatea de sulf sunt o alternativă în cazul în care concentrația de spori de Clostridium perfringens nu permite validarea reducerii log10 cerute. Dacă nu sun prezenți Clostridium perfringens în efluenții apelor uzate brute, conformitatea cu obiectivul de performanță poate fi stabilită prin însumarea performanțelor constatate în cadrul etapelor individuale de epurare, pe baza dovezilor științifice pentru procese standard recunoscute în domeniu, cum ar fi datele publicate în rapoarte de testare, studii de caz, etc. sau prin testare în laborator în condiții controlate în vederea unui tratament inovator.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – litera b – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Metodele de analiză utilizate în cadrul controlului sunt validate și documentate de către operator în conformitate cu standardul EN ISO/IEC-17025 sau cu alte standarde naționale sau internaționale care asigură o calitate echivalentă.

Metodele de analiză utilizate în cadrul controlului sunt validate și documentate de către operator în conformitate cu standardul EN ISO/IEC-17025 sau cu alte standarde naționale sau internaționale care asigură o calitate echivalentă. Operatorul stației de recuperare se asigură că laboratoarele selectate pentru monitorizarea de validare implementează practici de management al calității în conformitate cu standardul ISO/IEC 17025.

Justificare

Acest amendament introduce același standard ISO ca în Directiva privind apa potabilă pentru laboratoarele selectate pentru monitorizarea de validare.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Anexa II – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sarcini esențiale de gestionare a riscurilor

(a)  Sarcini esențiale de gestionare a riscurilor

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Anexa II – punctul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Efectuarea unei analize de fezabilitate a instalației de recuperare prevăzute, care să țină seama cel puțin de costurile de dezvoltare ale instalației în raport cu cererea regională de apă recuperată, cu potențialii utilizatori finali și cu necesarul de ape uzate epurate ale instalației și să evalueze calitatea apelor uzate epurate la intrarea în instalație.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Identificarea mediilor, a populațiilor și a persoanelor care riscă să fie expuse direct sau indirect pericolelor potențiale identificate, luând în considerare factori de mediu specifici, cum ar fi hidrogeologia, topologia, tipul de sol și ecologia la nivel local, precum și factori legați de tipul de culturi și de practicile agricole. Trebuie să se țină seama, de asemenea, de eventualele efecte negative ireversibile sau pe termen lung ale operațiunii de recuperare a apei.

3.  Identificarea mediilor, a populațiilor și a persoanelor care riscă să fie expuse direct sau indirect pericolelor potențiale identificate, luând în considerare factori de mediu specifici, cum ar fi hidrogeologia, topologia, tipul de sol și ecologia la nivel local, precum și factori legați de tipul de culturi și de practicile agricole. Evaluarea riscurilor pentru sănătate, inclusiv identificarea pericolelor, relația doză-răspuns, evaluarea expunerii și caracterizarea riscurilor sunt luate în considerare în toate etapele sistemului de reutilizare a apelor uzate. Trebuie să se țină seama, de asemenea, de eventualele efecte negative ireversibile sau pe termen lung asupra mediului sau sănătății, inclusiv potențialul impact negativ asupra fluxurilor ecologice, ale operațiunii de recuperare a apei, cum ar fi distribuirea, stocarea și utilizarea.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Efectuarea unei evaluări a riscurilor care acoperă atât riscurile de mediu, cât și riscurile pentru sănătatea umană și animală, ținând seama de natura pericolelor potențiale identificate, de mediile, populațiile și persoanele identificate care riscă să fie expuse acestor pericole și de gravitatea posibilelor efecte ale pericolelor, precum și de toate actele legislative, documentele de orientare și cerințele minime relevante de la nivelul Uniunii și al statelor membre în materie de siguranță a produselor alimentare, a hranei pentru animale și a lucrătorilor. Incertitudinea științifică a caracterizării riscurilor trebuie să fie abordată în conformitate cu principiul precauției.

4.  Efectuarea unei evaluări a riscurilor care acoperă atât riscurile de mediu, cât și riscurile pentru sănătatea umană și animală, ținând seama de natura pericolelor potențiale identificate, de mediile, populațiile și persoanele identificate care riscă să fie expuse acestor pericole și de gravitatea posibilelor efecte ale pericolelor, precum și de toate actele legislative, documentele de orientare și cerințele minime relevante de la nivelul Uniunii și al statelor membre în materie de siguranță a produselor alimentare, a hranei pentru animale și a lucrătorilor și de obiective privind mediul. În scopul evaluării riscurilor pot fi folosite studii calitative. Incertitudinea științifică a caracterizării riscurilor trebuie să fie abordată în conformitate cu principiul precauției.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 4 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  confirmarea naturii acestor riscuri, inclusiv, acolo unde este cazul, a relației doză-răspuns;

i.  confirmarea naturii acestor riscuri, inclusiv, acolo unde este cazul, a relației doză-răspuns, în cooperare cu autoritățile din domeniul sănătății;

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 4 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La evaluarea riscurilor trebuie să fie luate în considerare, ca o condiție minimă, cel puțin următoarele cerințe și obligații:

La evaluarea riscurilor trebuie să fie respectate, ca o condiție minimă, cel puțin următoarele cerințe și obligații:

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Anexa II – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b)  Condiții referitoare la cerințele suplimentare

(A se introduce înainte punctul 5.)

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Atunci când este necesar și adecvat pentru a se asigura un nivel suficient de protecție a mediului și a sănătății umane, se precizează cerințele privind calitatea și controlul apei care sunt suplimentare celor specificate în anexa I și/sau mai stricte decât acestea.

5.  Atunci când este necesar și adecvat pentru a se asigura un nivel corespunzător de protecție a mediului și a sănătății umane, se precizează cerințele privind calitatea și controlul apei care sunt suplimentare celor specificate în anexa I și/sau mai stricte decât acestea.

În funcție de rezultatul evaluării riscurilor menționate la punctul 4, aceste cerințe suplimentare pot viza în special:

Aceste cerințe suplimentare pot viza în special:

(a)  metalele grele;

(a)  metalele grele;

(b)  pesticidele;

(b)  pesticidele;

(c)  produsele secundare rezultate în urma dezinfecției;

(c)  produsele secundare rezultate în urma dezinfecției;

(d)  produsele farmaceutice;

(d)  produsele farmaceutice;

 

(da)  prezența microplasticelor;

(e)  alte substanțe care constituie preocupări noi;

(e)  alți poluanți identificați ca fiind semnificativi în urma analizelor de mediu și sănătate publică efectuate la nivel local;

(f)  rezistența antimicrobiană.

(f)  rezistența antimicrobiană.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Anexa II – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c)  Măsuri preventive

(A se introduce înainte punctul 6.)

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Asigurarea faptului că instalația de recuperare este echipată cu un mijloc alternativ de evacuare a apelor uzate epurate care nu sunt reutilizate.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a.  Asigurarea faptului că infrastructura de distribuție a apelor recuperate este separată și construită astfel încât să se evite riscul de contaminare a rețelei de furnizare și distribuție a apei destinate consumului uman.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9b.  Asigurarea faptului că infrastructura de distribuție a apelor recuperate este marcată în mod corespunzător și, dacă este construită utilizând canale de suprafață, este semnalată cu un marcaj vizibil în mod clar, chiar și în cazul în care apa uzată este amestecată cu apă din alte surse.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9c.  Asigurarea faptului că mecanismele de coordonare sunt stabilite între diferiți actori pentru a garanta producerea și utilizarea în condiții de siguranță a apei recuperate.

(1)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Concurența din ce în ce mai mare pe plan mondial pentru utilizarea resurselor de apă reprezintă un risc tot mai mare pentru economie, pentru comunități și pentru ecosistemele de care depind acestea. Este suficient să amintim că, în 2017, captările la nivel mondial au fost de aproximativ 6 000 de kilometri cubi și se estimează că pot urca până la aproximativ 8 700 de kilometri cubi în 2050, ajungând la aproape 12 700 de kilometri cubi în 2100.

Această creștere continuă a cererii, combinată cu efectele schimbărilor climatice și cu creșterea în consecință a temperaturilor medii, reprezintă un semnal de alarmă cu privire la posibilitatea ca zonele care se confruntă cu deficitul de apă să crească.

Prin urmare, devine din ce în ce mai presantă problema legată de gestionarea corectă și eficientă a resurselor de apă, care, pe bună dreptate, sunt din ce în ce mai mult considerate drept un bun prețios și rar.

Europa nu este un continent arid, dar sursele de alimentare cu apă reprezintă în prezent un motiv de îngrijorare pentru cel puțin jumătate din populația UE.

Geografia și clima din Europa reprezintă o disparitate în ceea ce privește distribuția apei pe teritoriul UE, situație care a devenit mai gravă ca urmare a activității umane. De exemplu, în sudul Europei, dezvoltarea turismului a dus la o creștere a cererii de apă, creând astfel fenomene de deșertificare și de pătrundere a apei sărate în straturile acvifere în diverse zone de coastă cu apă dulce. Conform studiilor efectuate de AEM, dacă se ia în considerare indexul de exploatare a apei, găsim țări precum Cipru, Bulgaria, Belgia, Spania, Italia și Malta în care raportul în prezent este de 20 % sau mai mare. Acest lucru implică existența unor condiții de stres grave pentru rezervele de apă. Deși este adevărat că deficitul de apă este mai grav la sud, problema nu poate fi limitată doar la acele zone: din 1976, după cum a subliniat Comisia Europeană, aproape toate statele membre au înregistrat perioade de secetă, iar multe dintre ele se confruntă în prezent cu probleme frecvente de deficit de apă, precum și cu exploatarea excesivă a straturilor acvifere.

Deficitul de apă este un fenomen care privește cel puțin 11 % din populația europeană și 17 % din teritoriul UE. Începând din 1980, numărul cazurilor de secetă din Europa a cunoscut o creștere și o agravare a episoadelor, ceea ce a dus la un cost estimat la 100 de miliarde EUR în ultimii treizeci de ani.

Seceta din vara anului 2017 a ilustrat și mai convingător dimensiunile pierderilor economice: numai în sectorul agricol din Italia s-au anticipat pierderi de 2 miliarde EUR. Se preconizează că această tendință va continua: deficitul de apă nu va mai afecta numai câteva colțuri ale Europei, ci este un motiv de îngrijorare pentru întreaga UE.

Găsirea unor soluții adecvate la nivelul UE pentru a proteja apa devine, prin urmare, extrem de importantă pentru a menține un nivel ridicat de bunăstare pentru cetățeni și pentru a proteja mediul.

Contextul propunerii

În comunicarea sa din 2012 privind “Planul de salvgardare a resurselor de apă ale Europei”, Comisia a identificat deja reutilizarea apei uzate urbane printre măsurile alternative de alimentare cu apă cu impact scăzut asupra mediului care ar putea aborda problema deficitului de resurse de apă.

În special, legislația UE, și anume Directiva-cadru privind apa (2000/60/CE), menționează deja reutilizarea apei uzate urbane ca măsură suplimentară pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă.

Cu toate acestea, beneficiile acestei activități nu sunt încă pe deplin exploatate din cauza lipsei unor acte legislative clare și previzibile.

Conform datelor furnizate de Comisia Europeană, potențialul total de reutilizare a apei până în 2025 este de aproximativ 6,6 miliarde m³ față de nivelul actual de 1,1 miliarde m³ pe an. Acest lucru ar necesita o investiție mai mică de 700 de milioane EUR și ar permite reutilizarea a mai mult de 50 % din volumul total de apă disponibil teoretic pentru irigații în stațiile de epurare a apelor uzate din UE și o economie mai mare de 5 % din cantitatea totală de apă captată din corpurile de apă și din apele subterane.

Propunerea Comisiei urmărește realizarea acestor obiective prin stabilirea unor norme armonizate la nivelul Uniunii, astfel încât să se asigure că o serie de cerințe din statele membre nu afectează în mod negativ condițiile de concurență echitabile și nu creează obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne.

Propunerea Comisiei se limitează la apa recuperată utilizată pentru irigații agricole, întrucât agricultura este unul dintre principalele sectoare în care se utilizează apa. Propunerea urmărește, de asemenea, să garanteze că apele uzate recuperate sunt sigure, protejând astfel cetățenii și mediul.

Raportoarea susține necesitatea unui regulament de stabilire a unor criterii armonizate la nivelul UE pentru activitățile de reutilizare a apelor uzate urbane. Din acest motiv, consideră că propunerea este un instrument util pentru a garanta siguranța și o mai bună răspândire a activităților de recuperare.

Cu toate acestea, consideră că este necesar să se intervină cu unele modificări pentru a clarifica legislația, în special cu privire la definițiile, rolurile și responsabilitățile diferiților actori implicați și cu privire la principalele activități de gestionare a riscurilor. Raportoarea consideră, de asemenea, că este important să se extindă domeniul de aplicare al prezentului regulament pentru a include și utilizările în scopuri civile și de mediu, pentru a spori beneficiile rezultate din reutilizarea apei.

Se dorește stabilirea cu o mai mare precizie a diferenței dintre apa „epurată”, și anume apa care face obiectul unei epurări adecvate, astfel cum se prevede în Directiva 91/271/CEE și apa recuperată care face obiectul prezentului regulament.

Este necesar să se stabilească principalii actori implicați în operațiunile de recuperare a apei uzate urbane. Din acest motiv, pe lângă operatorul stației de tratare, operatorul stației de recuperare și utilizatorul final, este definit și reglementat rolul operatorului rețelei de distribuție.

Raportoarea sprijină introducerea cerinței privind planul de gestionare a riscurilor pentru recuperarea apei recuperate, dar consideră că această sarcină ar trebui să fie coordonată de autoritatea competentă, care poate asigura o evaluare mai exactă și mai independentă a întregului lanț de aprovizionare cu apă. Sarcinile minime ale diferiților actori sunt apoi identificate în anexa II.

În ceea ce privește cerințele minime pentru calitatea apei recuperate, raportoarea este de acord cu parametrii propuși de Comisie pe baza studiului JRC, dar consideră necesară includerea unui alt parametru, „Salmonella” în vederea asigurării unui nivel și mai ridicat de siguranță alimentară pentru cetățeni.

Este important să nu se restricționeze utilizările posibile doar la irigațiile agricole, ci acestea să fie extinse, așa cum este deja cazul în mai multe state membre, inclusiv în scopuri civile (irigarea zonelor verzi sau a terenurilor de golf) și în scopuri de mediu (combaterea pătrunderii apei sărate sau menținerea unor fluxuri ecologice minime). În acest scop, raportoarea consideră că aceste utilizări ar trebui să fie echivalate cu parametrii categoriei mai stricte, și anume clasa A. Raportoarea a decis să nu stabilească parametri armonizați pentru reutilizare în scopuri industriale, dar a considerat că o astfel de reutilizare trebuie încurajată și reglementată la nivel național pe baza unor cazuri specifice.

În plus, raportoarea a subliniat necesitatea unor măsuri de sensibilizare care să evidențieze economiile de apă provenite din reutilizarea apelor uzate urbane și sistemul de monitorizare în măsură să asigure puritatea apei recuperate.

În cele din urmă, raportoarea regretă faptul că în domeniul de aplicare al propunerii Comisiei nu au fost incluse norme armonizate cu privire la realimentarea straturilor acvifere. Din acest motiv, solicită ca în cadrul revizuirii, care va fi devansată cu cinci ani, să se prevadă posibilitatea prezentării unei propuneri legislative în acest domeniu. În plus, Comisia este invitată să examineze necesitatea unei reglementări specifice privind reutilizarea indirectă.


AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (5.12.2018)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Raportoare pentru aviz: Marijana Petir

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Potrivit celor cinci rapoarte IPCC(1) publicate în perioada dintre anii 1983 și 2012, fiecare dintre ultimele trei decenii a fost, succesiv, mai cald la nivel global decât orice deceniu anterior din 1850 încoace. Perioada 1983-2012 este probabil cea mai caldă perioadă de 30 de ani din ultimii 1400 de ani. Schimbările climatice recente au afectat semnificativ agricultura și economia și se estimează că impactul schimbărilor climatice a crescut semnificativ frecvența și intensitatea secetelor și daunele cauzate de acestea mediului și economiei în ultimii 30 de ani. Între 1976 și 2006, numărul zonelor și al persoanelor afectate de secetă a crescut cu aproape 20 %, iar costurile totale ale secetelor s-au ridicat la 100 miliarde EUR (Comisia Europeană, 2012). Dacă ținem seama de faptul că agricultura europeană folosește cam un sfert din cantitatea totală de apă dulce pentru irigații, în timp ce în sudul și sud-estul Europei aproximativ 60 % – iar în unele zone acvatice până la 80 % – din cantitatea totală de apă dulce este folosită pentru irigații, conservarea apei și găsirea unor mijloace alternative de aprovizionare cu apă pentru irigare în agricultură se dovedesc a fi o prioritate.

În conformitate cu legislația adoptată și cu politicile adoptate de Uniune, cum ar fi Directiva-cadru privind apa(2) și Planul de acțiune al UE pentru economia circulară(3), se deschid noi oportunități de reglementare a reutilizării apei din stațiile de epurare municipale în scopul irigării în agricultură, astfel încât să se poată compensa în timp util deficitul potențial și efectiv în ceea ce privește această resursă vitală.

Pornind de la principiul precauției și aplicând cele mai bune experiențe la nivel global, precum și limitările și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății(4), Comisia a propus un regulament prin care să se stabilească standarde, proceduri și măsuri pentru reutilizarea apei provenite de la stațiile de epurare municipale la nivelul UE,

Având în vedere faptul că Comisia nu a efectuat studii specifice privind riscurile asociate procesului de reutilizare a apei în agricultură, propunerea legislativă aplică cele mai bune experiențe ale unor țări terțe (SUA, Noua Zeelandă, Australia), precum și ale unor state membre care folosesc deja apa recuperată în agricultură. Întrucât regulamentul se va aplica doar operatorilor care intenționează să trateze și să introducă pe piață apa recuperată din stațiile de epurare municipale, consider că nivelurile minime propuse pentru indicatorii-cheie propuși sunt adecvate și că metoda și procedura de autorizare a furnizării de apă recuperată sunt corespunzătoare pentru a asigura nivelul dorit de siguranță publică – atât pentru fermieri, cât și pentru consumatori. Propunerea le va permite autorităților competente ca, în timpul procedurii administrative de aprobare a permiselor de furnizare a apei recuperate, să aplice norme mai stricte decât cele stabilite în prezentul regulament, precum și să schimbe condițiile de aprobare a permiselor, dacă acest lucru este necesar.

În același timp, cadrul legislativ și costul punerii în aplicare a prezentului regulament nu ar trebui să descurajeze operatorii să adapteze stațiile de epurare pentru reutilizarea apei uzate în agricultură. Prin urmare, ar trebui evitate sarcinile sau costurile nejustificate pentru operatori. Este necesar să se asigure faptul că cadrul legislativ pentru dezvoltarea planurilor de gestionare a riscurilor este aplicat în mod egal în întreaga Uniune și că toate statele membre înțeleg și aplică uniform cerințele propuse de evaluarea a riscurilor.

Date fiind importanța și posibilul impact al noii legislații propuse asupra situației actuale din domeniu, termenul pentru intrarea în vigoare a prezentului regulament, precum și termenul pentru alinierea stațiilor de epurare la dispozițiile regulamentului ar trebui extinse de la un an, cum s-a propus inițial, la doi ani de la data publicării regulamentului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În calitate de membri ai Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din cadrul Parlamentului European, scopul nostru este să garantăm siguranța publică și încrederea cetățenilor în faptul că produsele agricole și alimentele sunt sănătoase și de înaltă calitate și că, totodată, sectorul agriculturii este aprovizionat în mod corespunzător cu apă dulce – în special în sudul și estul Uniunii – pentru irigare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Apa nu este un produs comercial ca oricare altul, ci o moștenire ce trebuie protejată, apărată și tratată ca atare.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Resursele de apă ale Uniunii sunt supuse unor presiuni din ce în ce mai mari, fapt ce conduce la un deficit de apă și la deteriorarea calității apei. În special, schimbările climatice și seceta contribuie în mod semnificativ la creșterea presiunii generate de dezvoltarea urbană și de agricultură asupra disponibilității apei dulci.

(1)  Resursele de apă ale Uniunii sunt supuse unor presiuni din ce în ce mai mari, fapt ce conduce la un deficit de apă și la deteriorarea calității apei. În special, schimbările climatice, condițiile meteorologice imprevizibile și seceta contribuie în mod semnificativ la creșterea presiunii generate de dezvoltarea urbană și de practicile agricole asupra disponibilității și aprovizionării cu apă dulce.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  În prezent, adoptarea soluțiilor de reutilizare a apei rămâne limitată în comparație cu potențialul acestora, care rămâne în mare parte neexploatat.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Este necesar să se încurajeze utilizarea eficientă a resurselor și să se reducă presiunile asupra mediului acvatic, în special deficitul de apă, prin încurajarea dezvoltării reutilizării în condiții de siguranță a apelor uzate epurate.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Din ce în ce mai multe resurse de apă din Europa sunt supuse unor presiuni tot mai mari, fapt ce conduce la un deficit de apă și la deteriorarea calității apei. Presiunile generate de schimbările climatice, secetă și dezvoltarea urbană au afectat semnificativ aprovizionarea cu apă dulce. În acest context, reutilizarea pe scară mai largă a apelor uzate epurate ar crește capacitatea Europei de a răspunde riscurilor tot mai mari asupra resurselor de apă.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Reutilizarea pe scară mai largă a apele uzate epurate ar crește capacitatea Uniunii de a răspunde presiunii tot mai mari asupra resurselor de apă. Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 menționează reutilizarea apei ca fiind una dintre măsurile suplimentare pe statele membre pot decide să le aplice pentru atingerea obiectivelor directivei privind starea calitativă și cantitativă bună a apelor de suprafață și a celor subterane. Directiva 91/271/CEE a Consiliului16 impune reutilizarea apelor uzate epurate, în toate cazurile în care aceasta este adecvată.

(2)  Reutilizarea pe scară mai largă a apelor uzate epurate ar crește capacitatea Uniunii de a răspunde presiunii tot mai mari asupra resurselor de apă. Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 menționează reutilizarea apei ca fiind una dintre măsurile suplimentare importante pentru oameni și pentru ecosistemele naturale pe care statele membre pot decide să le aplice pentru atingerea obiectivelor directivei privind starea calitativă și cantitativă bună a apelor de suprafață și a celor subterane. Directiva 91/271/CEE a Consiliului16 impune reutilizarea apelor uzate epurate, în toate cazurile în care aceasta este adecvată.

_________________

 

15 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

15 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

16 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

16 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Impactul asupra mediului și energia necesară pentru extragerea și transportul apei dulci sunt semnificative;

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei”17 s-a subliniat că reutilizarea apei pentru irigații sau în scopuri industriale constituie o opțiune alternativă de alimentare cu apă pe care Uniunea trebuie să o ia în considerare.

(3)  În Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei” 17 s-a subliniat că reutilizarea apei pentru irigații sau în scopuri industriale constituie o opțiune alternativă de alimentare cu apă pe care Uniunea trebuie să o ia în considerare în scopul dezvoltării durabile, al protejării populației, dar și pentru a satisface nevoile generațiilor viitoare.

_________________

_________________

17 COM(2012) 673

17 COM(2012) 673

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Rezoluția Parlamentului European din 9 octombrie 2008 referitoare la rezolvarea problemei deficitului de apă și a secetei în Uniunea Europeană1a reamintește că ar trebui favorizată o abordare bazată pe cerere în gestionarea resurselor de apă și consideră că Uniunea ar trebui să adopte o abordare globală în gestionarea resurselor de apă, combinând măsurile de gestionare a cererii, măsurile pentru optimizarea resurselor existente în cadrul circuitului apei și măsurile pentru crearea de noi resurse și că abordarea necesită integrarea considerentelor de mediu, sociale și economice.

 

__________________

 

1a 2008/2074(INI)

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Se consideră că reutilizarea apelor uzate epurate în mod corespunzător, provenind, de exemplu, de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane sau de la instalațiile industriale, are un impact mai redus asupra mediului decât alte metode de alimentare cu apă, cum ar fi transferurile de apă sau desalinizarea; o astfel de reutilizare se practică însă în măsură limitată în Uniune. Acest lucru pare a fi parțial cauzat de lipsa unor standarde comune ale Uniunii, de mediu sau sanitare, pentru reutilizarea apei și, mai ales în ceea ce privește produsele agricole, de potențialele obstacole în calea liberei circulații a unor astfel de produse irigate cu apă recuperată.

(6)  Se consideră că reutilizarea apelor uzate epurate în mod corespunzător, provenind, de exemplu, de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane sau de la instalațiile industriale, are un impact mai redus asupra mediului decât alte metode de alimentare cu apă, cum ar fi transferurile de apă sau desalinizarea; o astfel de reutilizare se practică însă în măsură limitată în Uniune. Acest lucru pare a fi parțial cauzat de costul mare al sistemului de reutilizare a apelor uzate, precum și de lipsa unor standarde comune ale Uniunii, de mediu sau sanitare, pentru reutilizarea apei și, mai ales în ceea ce privește produsele agricole, de potențialele riscuri în materie de sănătate și mediu și de potențialele obstacole în calea liberei circulații a unor astfel de produse irigate cu apă recuperată. Totodată, ar trebui avut în vedere că în unele state membre infrastructura pentru irigații este subdimensionată sau inexistentă.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pentru a garanta o reutilizare eficace a resurselor reprezentate de apele urbane uzate, este necesar să se stabilească faptul că nu toate apele reciclate sunt bune pentru toate culturile. Prin urmare, este necesar ca fermierii să fie formați în vederea utilizării acestor ape reciclate în mod optim pentru culturile care nu riscă să fie afectate din punct de vedere sanitar de calitatea apelor utilizate.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pot fi stabilite standarde sanitare în materie de igienă alimentară pentru produsele agricole irigate cu apă recuperată, numai dacă cerințele de calitate pentru apa recuperată destinată irigațiilor agricole nu diferă semnificativ de la un stat membru la altul. Armonizarea cerințelor va contribui, de asemenea, la funcționarea eficientă a pieței interne pentru astfel de produse. Prin urmare, este oportun să se introducă o armonizare minimă, prin stabilirea de cerințe minime de calitate a apei și de monitorizare. Aceste cerințe minime ar trebui să constea în parametri minimi pentru apa recuperată și în alte cerințe de calitate, mai stricte sau suplimentare, impuse, dacă este necesar, de autoritățile competente împreună cu măsuri preventive adecvate. Pentru a identifica cerințele mai stricte sau suplimentare de calitate a apei, operatorii stațiilor de recuperare ar trebui să îndeplinească sarcini esențiale de gestionare a riscurilor. Parametrii se bazează pe raportul tehnic al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei și reflectă standardele internaționale privind reutilizarea apei.

(7)  Standarde sanitare echivalente în materie de igienă alimentară pentru produsele agricole irigate cu apă recuperată pot fi atinse la nivelul întregii Uniuni numai dacă cerințele de calitate pentru apa recuperată destinată irigațiilor agricole nu diferă semnificativ de la un stat membru la altul. Armonizarea cerințelor va contribui, de asemenea, la funcționarea eficientă a pieței interne pentru astfel de produse. Prin urmare, este oportun să se introducă o armonizare minimă, prin stabilirea de cerințe minime de calitate a apei și de monitorizare permițând totodată statelor membre să meargă mai departe și să aibă standarde mai înalte și să evalueze riscurile ținând cont de condițiile specifice locului, în special riscurile legate de mediu. Aceste cerințe minime ar trebui să constea în parametri minimi pentru apa recuperată și în alte cerințe de calitate, mai stricte sau suplimentare, impuse, dacă este necesar, de autoritățile competente împreună cu măsuri preventive adecvate. Pentru a identifica cerințele mai stricte sau suplimentare de calitate a apei, operatorii instalațiilor de recuperare ar trebui să îndeplinească sarcini esențiale de gestionare a riscurilor. Parametrii se bazează pe raportul tehnic al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei și reflectă standardele internaționale privind reutilizarea apei.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Pentru irigațiile agricole ar trebui stabilite cerințe minime de calitate, inclusiv parametri microbiologici și fizico-chimici, valori-limită asociate și frecvențe de monitorizare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Cerințele privind calitatea apei utilizate pentru irigare ar trebui să ia în considerare progresele științifice și, în special, controalele realizate asupra micropoluanților și noilor substanțe „emergente”, pentru a garanta siguranța utilizării apei și pentru a proteja mediul și sănătatea publică.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Gestionarea riscurilor ar trebui să cuprindă identificarea și gestionarea riscurilor în mod proactiv și să includă conceptul de producere a apei recuperate la calitatea necesară pentru anumite utilizări. Evaluarea riscurilor ar trebui să se bazeze pe sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor și ar trebui să identifice orice cerințe suplimentare de calitate a apei, necesare pentru a asigura un nivel suficient de protecție a mediului și a sănătății oamenilor și animalelor.

(9)  Gestionarea riscurilor ar trebui să cuprindă identificarea și gestionarea riscurilor în mod proactiv și să includă conceptul de producere a apei recuperate la calitatea necesară pentru anumite utilizări. Evaluarea riscurilor ar trebui să se bazeze pe sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor și ar trebui să identifice orice cerințe suplimentare de calitate a apei, necesare pentru a asigura un nivel suficient de protecție a mediului și a sănătății oamenilor și animalelor, în special în ceea ce privește utilizarea apelor uzate epurate pe terenurile agricole utilizate pentru producția alimentară.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru o protecție efectivă a mediului și a sănătății umane, operatorii stațiilor de recuperare ar trebui să fie responsabili, în principal, pentru calitatea apei recuperate. În scopul respectării cerințelor minime și a oricăror condiții suplimentare stabilite de autoritatea competentă, operatorii stațiilor de recuperare ar trebui să monitorizeze calitatea apei recuperate. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerințe minime de monitorizare, care cuprind atât frecvențele de monitorizare de rutină, cât și calendarul și obiectivele de performanță pentru monitorizarea de validare. Anumite cerințe de monitorizare de rutină sunt specificate în conformitate cu Directiva 91/271/CEE.

(10)  Pentru o protecție efectivă a mediului, a sănătății umane și a calității solului, operatorii instalațiilor de recuperare și autoritățile competente sunt responsabili, în principal, pentru calitatea apei recuperate. Pentru a garanta utilizatorilor și în special fermierilor o calitate a apei în conformitate cu parametrii definiți, operatorii instalațiilor de recuperare ar trebui să monitorizeze calitatea apei recuperate în conformitate cu cerințele minime și cu eventuale cerințe suplimentare stabilite de autoritatea competentă. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerințe minime de monitorizare, care cuprind atât frecvențele de monitorizare de rutină, cât și calendarul și obiectivele de performanță pentru monitorizarea de validare. Anumite cerințe de monitorizare de rutină sunt specificate în conformitate cu Directiva 91/271/CEE.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Este necesar să se garanteze siguranța utilizării apei recuperate, încurajând astfel reutilizarea apei în întreaga Uniune și creșterea încrederii publicului în această practică. Prin urmare, alimentarea cu apă recuperată pentru utilizări specifice ar trebui să fie permisă numai pe baza unei autorizații acordate de autoritățile competente ale statelor membre. Pentru a asigura o abordare armonizată la nivelul Uniunii, trasabilitatea și transparența, normele de fond privind această autorizație ar trebui stabilite la nivelul Uniunii. Cu toate acestea, detaliile procedurilor de acordare a autorizațiilor ar trebui stabilite de statele membre. Acestea ar trebui să poată aplica procedurile existente de acordare a autorizațiilor, care ar trebui adaptate pentru a ține seama de cerințele introduse prin prezentul regulament.

(11)  Este necesar și important să se garanteze fiabilitatea economică și securitatea prin utilizarea apei recuperate în condiții de siguranță și de securitate, încurajând astfel dezvoltarea reutilizării apei în întreaga Uniune, stimulând fermierii din UE să adopte această practică și sporind încrederea publicului în acest sens. Prin urmare, alimentarea cu apă recuperată pentru utilizări specifice ar trebui să fie permisă numai pe baza unei autorizații acordate de autoritățile competente ale statelor membre. Pentru a asigura o abordare armonizată la nivelul Uniunii, trasabilitatea și transparența, normele de fond privind această autorizație ar trebui stabilite la nivelul Uniunii. Cu toate acestea, detaliile procedurilor de acordare a autorizațiilor ar trebui stabilite de statele membre, ale căror autorități competente sunt responsabile de evaluarea riscurilor legate de reutilizarea apei. Acestea ar trebui să poată aplica procedurile existente de acordare a autorizațiilor, care ar trebui adaptate pentru a ține seama de cerințele introduse prin prezentul regulament.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Dacă este nevoie să se distribuie apa recuperată, distribuția ar trebui să fie condiționată de obținerea unei autorizații. În cazul în care sunt îndeplinite toate cerințele, autoritatea competentă din statul membru ar trebui să acorde o autorizație care ar trebui să conțină toate condițiile și măsurile stabilite în evaluarea riscurilor pentru distribuirea în condiții de siguranță a apei recuperate către utilizatorul final.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Regulamentul (CE) nr. 852/2004 stabilește norme generale pentru operatorii din sectorul alimentar, care reglementează producția, prelucrarea, distribuția și punerea pe piață a produselor alimentare destinate consumului uman. Acest regulament se referă la calitatea din punct de vedere sanitar a produselor alimentare, iar unul dintre principiile sale de bază este că responsabilitatea principală pentru siguranța alimentară revine operatorului din sectorul alimentar. Regulamentul respectiv face, de asemenea, obiectul unor orientări detaliate; dintre acestea, deosebit de relevantă este Comunicarea Comisiei privind documentul de orientare referitor la combaterea riscurilor microbiologice prezentate de fructele și legumele proaspete, prin asigurarea unei bune igiene la nivelul producției primare (2017/C 163/01). Obiectivele de performanță pentru apa recuperată stabilite în prezentul regulament nu împiedică operatorii din sectorul alimentar să obțină calitatea apei necesară pentru a se conforma Regulamentului (CE) nr. 852/2004, utilizând într-un stadiu ulterior mai multe opțiuni de tratare a apei, singure sau în combinație cu alte opțiuni care nu implică tratarea.

(13)  Regulamentul (CE) nr. 852/2004 stabilește norme generale pentru operatorii din sectorul alimentar, care reglementează producția, prelucrarea, distribuția și punerea pe piață a produselor alimentare destinate consumului uman. Acest regulament se referă la calitatea din punct de vedere sanitar a produselor alimentare, iar unul dintre principiile sale de bază este că responsabilitatea principală pentru siguranța alimentară revine operatorului din sectorul alimentar. Regulamentul respectiv face, de asemenea, obiectul unor orientări detaliate; dintre acestea, deosebit de relevantă este Comunicarea Comisiei privind documentul de orientare referitor la combaterea riscurilor microbiologice prezentate de fructele și legumele proaspete, prin asigurarea unei bune igiene la nivelul producției primare (2017/C 163/01). Obiectivele de performanță pentru apa recuperată stabilite în prezentul regulament nu împiedică operatorii din sectorul alimentar să obțină calitatea apei necesară pentru a se conforma Regulamentului (CE) nr. 852/2004. Fără a aduce atingere responsabilității fermierilor pentru calitatea produselor lor, autoritățile competente ar trebui să fie responsabile de evaluarea riscurilor și pericolelor legate de utilizarea apei recuperate.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a încuraja încrederea în reutilizarea apei, ar trebui să fie furnizate publicului informații. Punerea la dispoziție a informațiilor privind reutilizarea apei ar trebui să conducă la creșterea transparenței și a trasabilității și ar putea prezenta un interes deosebit și pentru alte autorități competente, pentru care reutilizarea apei în scopuri specifice are implicații.

(14)  Pentru a atinge obiectivele Uniunii privind utilizarea economică a resurselor, sensibilizarea consumatorilor cu privire la responsabilitățile care le revin este, de asemenea, importantă. Ar fi necesar, înainte de toate, să se revizuiască practicile de utilizare a resurselor naturale, în vederea economisirii acestora. Pentru a încuraja încrederea în reutilizarea apei și a obține acceptarea de către consumatori a acestei practici sustenabile, ar trebui să fie furnizate publicului informații, în combinație cu un sistem de recompense și stimulente pentru utilizatori. Punerea la dispoziție a informațiilor privind reutilizarea apei ar trebui să conducă la creșterea transparenței și a trasabilității și ar putea prezenta un interes deosebit și pentru alte autorități competente, pentru care reutilizarea apei în scopuri specifice are implicații.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Este necesar să se asigure un sprijin financiar pentru a face față „costului total” al sistemului de producție, distribuție și utilizare în condiții de siguranță a apei recuperate.

Justificare

Costul total include: construirea, exploatarea, întreținerea instalației de producție și/sau a rețelei de distribuție, monitorizarea calitativă în scopul gestionării riscurilor și obținerea autorizației.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b)  Calitatea și cantitatea monitorizării, ale evaluării și ale informațiilor trebuie consolidate, mai ales în zonele în care mediul este expus efectelor negative ale unor activități industriale și agricole foarte poluante și care au întârzieri semnificative în construirea rețelelor de canalizare, a instalațiilor de colectare și a instalațiilor de recuperare a apelor uzate, încălcând astfel legislația europeană.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a adapta cerințele minime existente și sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor la progresul științific și tehnic, ar trebui delegată Comisiei, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, competența de a adopta acte pentru modificarea cerințelor minime și a sarcinilor esențiale de gestionare a riscurilor. În plus, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane, Comisia ar trebui să poată adopta, de asemenea, acte delegate care completează sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor prin stabilirea de specificații tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul activităților sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare37. Pentru a asigura în special participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(16)  Pentru a adapta cerințele minime existente și sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor la progresul științific și tehnic, ar trebui delegată Comisiei, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, competența de a adopta acte pentru modificarea cerințelor minime și a sarcinilor esențiale de gestionare a riscurilor, fără a compromite posibilitățile de reutilizare a apelor uzate epurate în mod corespunzător. În plus, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane, Comisia ar trebui să poată adopta, de asemenea, acte delegate care completează sarcinile esențiale de gestionare a riscurilor prin stabilirea de specificații tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul activităților sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare37. Pentru a asigura în special participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

_________________

_________________

37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Autoritățile competente ar trebui să verifice conformitatea apei recuperate cu condițiile stabilite în autorizație. În caz de neconformitate, acestea ar trebui să solicite operatorului stației de recuperare să ia măsurile necesare pentru asigurarea conformității. Operatorii stațiilor de recuperare ar trebui să suspende imediat furnizarea de apă recuperată, atunci când neconformitatea conduce la apariția unui risc semnificativ pentru mediu sau sănătatea umană.

(18)  Pentru a diminua aceste riscuri, utilizarea apelor uzate epurate pe terenurile agricole pentru producția de alimente ar trebui să îndeplinească standarde înalte. Autoritățile competente ar trebui să verifice conformitatea apei recuperate cu condițiile stabilite în autorizație. În caz de neconformitate, acestea ar trebui să solicite operatorului instalației de recuperare să ia măsurile necesare pentru asigurarea conformității. Operatorii instalațiilor de recuperare ar trebui să suspende imediat furnizarea de apă recuperată, atunci când neconformitatea conduce la apariția unui risc semnificativ pentru mediu sau sănătatea umană. Autoritățile competente ar trebui să lucreze în strânsă colaborare cu fermierii pentru a facilita reutilizarea apelor recuperate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  În vederea dezvoltării și promovării în cea mai mare măsură posibilă a practicii de reutilizare a apelor uzate epurate în mod corespunzător, este necesar ca Uniunea Europeană să sprijine cercetarea și dezvoltarea în domeniu, prin intermediul programului Orizont Europa, pentru a garanta o evoluție clară a fiabilității apelor uzate tratate în mod corespunzător și a metodelor viabile de utilizare.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25b)  Prezentul regulament urmărește să încurajeze utilizarea sustenabilă a apei. În acest sens, Comisia ar trebui să se angajeze să utilizeze programele Uniunii, inclusiv programul LIFE, pentru a sprijini inițiativele locale de reutilizare a apelor uzate epurate în mod corespunzător.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Scopul prezentului regulament este de a garanta că apa recuperată este sigură pentru utilizarea căreia îi este destinată, pentru a asigura astfel un nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor și animalelor și a mediului și a aborda în mod coordonat la nivelul Uniunii problema deficitului de apă și a presiunii rezultate asupra resurselor de apă, contribuind în acest mod și la funcționarea eficientă a pieței interne.

2.  Scopul prezentului regulament este de a garanta că apa recuperată este sigură pentru utilizarea căreia îi este destinată, pentru a asigura astfel un nivel maxim de protecție a sănătății oamenilor și animalelor și a mediului și a aborda în mod coordonat la nivelul Uniunii problema deficitului de apă și a presiunii rezultate asupra resurselor de apă, contribuind în acest mod și la funcționarea eficientă a pieței interne.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Prezentul regulament ar trebui să încurajeze utilizatorii de cantități mari de apă, inclusiv fermierii, să dezvolte practici sustenabile de utilizare a apei, în vederea economisirii acestei resurse.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Prezentul regulament ar trebui să permită aplicarea unor soluții de utilizare a resurselor de apă pentru a aborda probleme legate de schimbările climatice.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  „apă recuperată” înseamnă apa rezultată din tratamentul suplimentar într-o stație de recuperare al apelor uzate urbane epurate conform cerințelor Directivei 91/271/CEE;

5.  „apă recuperată” înseamnă apa rezultată din tratamentul suplimentar într-o instalație de recuperare al apelor uzate urbane epurate conform cerințelor Directivei 91/271/CEE;

 

(Modificarea termenului „stație de recuperare” în „instalație de recuperare” se aplică întregului text. Adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Justificare

Este necesară armonizarea termenilor de „stație” și „instalație” cu legislația UE privind mediul. Instalația de recuperare a apei ar putea face parte din stația de epurare și ar putea fi exploatată de un alt operator.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  „stație de recuperare” înseamnă o stație de epurare a apelor uzate urbane sau o altă instalație, care tratează suplimentar apele uzate urbane conforme cu cerințele Directivei 91/271/CEE cu scopul de a produce apă adecvată pentru o utilizare specificată în secțiunea 1 din anexa I la prezentul regulament;

6.  „instalație de recuperare” înseamnă o stație de epurare a apelor uzate urbane sau o altă instalație, care tratează suplimentar apele uzate urbane conforme cu cerințele Directivei 91/271/CEE cu scopul de a produce apă recuperată adecvată pentru o utilizare specificată în secțiunea 1 din anexa I la prezentul regulament;

 

(Modificarea termenului „stație de recuperare” în „instalație de recuperare” se aplică întregului text. Adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Justificare

Este necesară armonizarea termenilor de „stație” și „instalație” cu legislația UE privind mediul. Instalația de recuperare a apei ar putea face parte din stația de epurare și ar putea fi exploatată de un alt operator.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  „operatorul stației de recuperare” înseamnă persoana fizică sau juridică ce operează sau controlează stația de recuperare;

7.  „operatorul instalației de recuperare” înseamnă persoana fizică sau juridică ce operează sau controlează instalația de recuperare;

 

(Modificarea termenului „stație de recuperare” în „instalație de recuperare” se aplică întregului text. Adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Justificare

Este necesară armonizarea termenilor de „stație” și „instalație” cu legislația UE privind mediul. Instalația de recuperare a apei ar putea face parte din stația de epurare și ar putea fi exploatată de un alt operator.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a.  „punct de conformitate” înseamnă punctul de ieșire al instalației de recuperare;

Justificare

Termenul „punct de conformitate” ar trebui definit la secțiunea „Definiții”, astfel cum este deja definit la articolul 4.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11b.  „micropoluant” înseamnă o substanță indezirabilă detectabilă în mediul înconjurător cu o concentrație foarte slabă, în conformitate cu anexa VIII la Directiva 2000/60/CE;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11c.  „distribuitor de apă recuperată” înseamnă persoana fizică sau juridică ce distribuie apă recuperată sau controlează rețeaua de distribuție;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligațiile operatorilor stațiilor de recuperare în ceea ce privește calitatea apei

Obligațiile operatorilor instalațiilor de recuperare în ceea ce privește calitatea apei

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Operatorii stațiilor de recuperare se asigură că apa recuperată destinată unei utilizări specificate în secțiunea 1 din anexa I este conformă, la ieșirea din stația de recuperare (punctul de conformitate), cu următoarele cerințe:

1.  Operatorii instalațiilor de recuperare se asigură, la punctul de conformitate, că apa recuperată destinată unei utilizări specificate în secțiunea 1 din anexa I este conformă cu următoarele cerințe:

Justificare

Pentru coerență cu definițiile propuse.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  orice condiții suplimentare privind calitatea apei, stabilite de autoritatea competentă în autorizația relevantă, în temeiul articolului 7 alineatul (3) literele (b) și (c).

(b)  orice condiții suplimentare bine întemeiate privind calitatea apei, stabilite de autoritatea competentă în autorizația relevantă, în temeiul articolului 7 alineatul (3) literele (b) și (c).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a asigura respectarea cerințelor și a condițiilor menționate la alineatul (1), operatorul stației de recuperare monitorizează calitatea apei în conformitate cu următoarele:

2.  Pentru a asigura respectarea cerințelor și a condițiilor menționate la alineatul (1), operatorul instalației de recuperare în cauză monitorizează calitatea apei în conformitate cu următoarele:

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  După punctul de conformitate, calitatea apei nu mai este responsabilitatea operatorului instalației de recuperare, ci devine responsabilitatea următorului actor din lanțul de reutilizare a apei.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În scopul producerii și furnizării de apă recuperată, operatorul stației de recuperare asigură gestionarea riscurilor, în consultare cu următorii:

1.  În scopul producerii și furnizării de apă recuperată, operatorul instalației de recuperare asigură gestionarea riscurilor, în consultare cu următorii:

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  operatorul stației (stațiilor) de epurare a apelor uzate urbane care furnizează apă stației de recuperare, dacă este diferit de operatorul stației de recuperare;

(a)  operatorul stației (stațiilor) de epurare a apelor uzate urbane care furnizează apă instalației de recuperare, dacă este diferit de operatorul instalației de recuperare;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  distribuitorul (distribuitorii) de apă recuperată;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice altă parte pe care operatorul stației de recuperare o consideră relevantă.

(c)  orice altă parte pe care operatorul instalației de recuperare o consideră relevantă.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Operatorul stației de recuperare elaborează un Plan de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei, pe baza sarcinilor esențiale de gestionare a riscurilor stabilite în anexa II. Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei propune orice cerințe suplimentare celor specificate în anexa I, care sunt necesare pentru a atenua și mai mult orice riscuri și, printre altele, identifică pericolele, riscurile și măsurile preventive adecvate.

2.  Operatorul instalației de recuperare în cauză elaborează un Plan de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei, pe baza sarcinilor esențiale de gestionare a riscurilor stabilite în anexa II de care este responsabil.

 

Planul de gestionare a riscurilor legate de reutilizarea apei propune orice cerințe suplimentare celor specificate în anexa I, care sunt necesare pentru a atenua și mai mult orice riscuri și, printre altele, identifică pericolele, riscurile și măsurile preventive adecvate.

 

Operatorul instalației de recuperare îl informează pe utilizatorul final imediat ce informațiile colectate sunt suficiente în această privință.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. În cazul în care tipul de cultură care urmează să fie irigat trebuie să fie comercializat sub mai multe forme și se încadrează în mai multe clase de calitate a apei tratate, operatorul instalației de recuperare trebuie să furnizeze fermierului apă la cea mai înaltă dintre clasele de calitate respective.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Autoritățile naționale din domeniul apei împreună cu Comisia organizează cursuri de specializare și sesiuni de informare pentru angajații agențiilor naționale ce urmează să fie responsabili pentru evaluarea autorizațiilor cerute de către operatori; alternativ, Comisia se angajează să elaboreze și să disemineze autorităților naționale broșuri informative și eventual materiale online referitoare la normele și cerințele privind standardele minime pentru reutilizarea apei.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Distribuirea apei recuperate

 

1. Orice distribuire a apei recuperate destinate unei utilizări specificate în secțiunea 1 din anexa I face obiectul unei autorizații.

 

2. Autoritatea competentă decide, în termen de 3 luni de la data primirii cererii, dacă acordă sau nu autorizația.

 

3. Autorizația conține toate condițiile și măsurile necesare pentru distribuirea în condiții de siguranță a apei recuperate către utilizatorul final, stabilite în evaluarea riscurilor efectuată în conformitate cu articolul 6.

 

4. Autorizația se reexaminează periodic, cel puțin o dată la cinci ani, și, dacă este necesar, se modifică.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente verifică dacă, la punctul de conformitate, apa recuperată este conformă cu condițiile stabilite în autorizație. Verificarea conformității se efectuează prin următoarele mijloace:

1.  Înainte de acordarea autorizației, autoritățile competente verifică dacă, la punctul de conformitate, apa recuperată este conformă cu condițiile stabilite în autorizație. Verificarea conformității se efectuează prin următoarele mijloace:

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În caz de neconformitate, autoritatea competentă impune operatorului stației de recuperare să ia măsurile necesare pentru a restabili conformitatea fără întârziere.

2.  În caz de neconformitate, constatată după acordarea autorizației, autoritatea competentă impune operatorului instalației de recuperare să stopeze furnizarea de apă recuperată până ia măsurile necesare pentru a restabili conformitatea și să informeze distribuitorii de apă recuperată și utilizatorii finali care ar putea fi afectați de situație.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă neconformitatea generează un risc semnificativ la adresa mediului sau a sănătății umane, operatorul stației de recuperare suspendă imediat alimentarea cu apa recuperată, până când autoritatea competentă stabilește că a fost restabilită conformitatea.

3.  Dacă neconformitatea generează un risc semnificativ la adresa mediului sau a sănătății umane, operatorul instalației de recuperare suspendă imediat alimentarea cu apa recuperată, până când autoritatea competentă stabilește că a fost restabilită conformitatea.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă are loc un incident care afectează conformitatea cu condițiile prevăzute în autorizație, operatorul stației de recuperare informează imediat autoritatea competentă și utilizatorul (utilizatorii) final(i) care ar putea fi eventual afectați și comunică autorității competente informațiile necesare pentru evaluarea impactului unui astfel de incident.

4.  Dacă are loc un incident care afectează conformitatea cu condițiile prevăzute în autorizație, operatorul instalației de recuperare informează imediat autoritatea competentă și toți distribuitorii de apă recuperată și utilizatorul (utilizatorii) final(i) și comunică autorității competente informațiile necesare pentru evaluarea impactului unui astfel de incident.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 de stabilire a normelor generale aplicabile operatorilor din sectorul alimentar, care acoperă producția, transformarea, distribuția și introducerea pe piață a alimentelor destinate consumului uman, autoritățile competente trebuie să comunice utilizatorului cantitatea maximă de nutrienți conținută în apele uzate epurate în mod corespunzător furnizate, pentru ca fermierul să poată fi sigur că respectă cantitățile de nutrienți care îi sunt impuse de normele pertinente ale UE.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia se angajează să reevalueze o dată la 10 ani, sau oricând situația o cere, standardele minime privind calitatea apei recuperate pe baza unor studii efectuate pe teritoriul UE și nu al țărilor terțe.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  experimentele realizate anterior, în special în ceea ce privește utilizarea în agricultură a nămolurilor provenite din stațiile de epurare și a efluenților proveniți din metanizare.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  prezența tot mai mare a micropoluanților și a noilor substanțe „emergente” în apele reutilizate.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică de la ... [un an după data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se aplică de la ... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Justificare

Având în vedere numărul adaptărilor necesare pentru ca instalațiile existente să fie conforme cu regulamentul, prin îmbunătățirea echipamentelor existente, schimbarea fluxului și controalelor și, mai ales, efectuarea evaluării riscurilor și întocmirea planului de gestionare a riscurilor, precum și alocarea responsabilităților, timpul propus de un an ar trebui extins la cel puțin doi ani, pentru a permite conformitatea.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Descrierea sistemului de reutilizare a apelor, de la intrarea apelor uzate în stația de epurare a apelor uzate urbane până la punctul de utilizare, inclusiv a surselor de ape uzate, a etapelor epurării și a tehnologiilor utilizate în stația de recuperare, a infrastructurii de aprovizionare și stocare, a utilizării prevăzute, a locului de utilizare și a cantităților de apă recuperată care urmează să fie livrate. Scopul acestei sarcini este să ofere o descriere detaliată a întregului sistem de reutilizare a apei.

1.  Descrierea sistemului de reutilizare a apelor, de la intrarea apelor uzate în stația de epurare a apelor uzate urbane până la punctul de utilizare, inclusiv a surselor de ape uzate, a etapelor epurării și a tehnologiilor utilizate în instalația de recuperare, a infrastructurii de aprovizionare, distribuție și stocare, a utilizării prevăzute, a locului de utilizare și a cantităților de apă recuperată care urmează să fie livrate. Scopul acestei sarcini este să ofere o descriere detaliată a întregului sistem de reutilizare a apei.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 4 – paragraful 2 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i.  confirmarea naturii acestor riscuri, inclusiv, acolo unde este cazul, a relației doză-răspuns;

i.  confirmarea naturii acestor riscuri, inclusiv, acolo unde este cazul, a relației doză-răspuns, în colaborare cu autoritățile din domeniul sănătății;

Justificare

Relațiile doză-răspuns și studiile de evaluare a riscurilor necesită anumite competențe, cunoștințe și date, care ar putea fi furnizate de autoritățile din domeniul sănătății din statele membre.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 4 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  o evaluare a riscurilor pentru sănătatea animală.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 4 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  obligația ca zonele de protecție a apei potabile să îndeplinească cerințele Directivei 98/83/CE a Consiliului3;

(b)  obligația ca zonele de protecție a apei potabile să îndeplinească cerințele Directivei 98/83/CE a Consiliului40, inclusiv în ceea ce privește hormonii, medicamentele și microplasticele;

__________________

__________________

3 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).

3 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 4 – paragraful 3 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ma)  cerințele pentru prevenirea poluării sau a impactului asupra sănătății cauzat de perturbatorii endocrini menționați în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului1a;

 

__________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  pesticidele;

(b)  pesticidele, inclusiv perturbatorii endocrini;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  produsele farmaceutice;

(d)  produsele farmaceutice și hormonii;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  alte substanțe care constituie preocupări noi;

(e)  alte substanțe care constituie preocupări noi, cum ar fi microplasticele;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 6 – tabelul 1 – rândul 2 – coloana 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- Porcii nu trebuie să fie expuși la furaje irigate cu apă recuperată, cu excepția cazului în care există suficiente date care să indice faptul că riscurile legate de un anumit caz pot fi gestionate.

- Animalele de la care se obțin alimente nu trebuie să fie expuse la furaje irigate cu apă recuperată, cu excepția cazului în care există suficiente date care să indice faptul că riscurile legate de un anumit caz pot fi gestionate.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 6 – tabelul 1 – rândul 3 – coloana 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- Vacile de lapte aflate în perioada de lactație nu pot avea acces la pășuni atât timp cât acestea sunt umede.

- Vacile de lapte aflate în perioada de lactație nu pot avea acces la pășuni timp de cinci zile după ultima irigare.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se recomandă ca operatorul stației de recuperare să instituie și să mențină un sistem de management al calității certificat în conformitate cu standardul ISO 9001 sau cu un standard echivalent.

Se recomandă ca operatorul instalației de recuperare să instituie și să mențină un sistem de management al calității certificat în conformitate cu standardul ISO 9001 sau cu un standard echivalent.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Cerințe minime pentru reutilizarea apei

Referințe

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AGRI

2.7.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Marijana Petir

4.7.2018

Data adoptării

3.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

28

+

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

IPCC, 2014: Schimbările climatice 2014: Al cincilea raport de evaluare al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice [Core Writing Team, R.K. Pachauri și L.A. Meyer (autori)]. IPCC, Geneva, Elveția.

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf

(2)

COM(2015)0614.

(3)

Directiva 2000/60/CE, JO 327, 22.12.2000, p. 1.

(4)

WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater in Agriculture (WHO, 2006a)


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Cerințe minime pentru reutilizarea apei

Referințe

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Data prezentării la PE

28.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

2.7.2018

ITRE

2.7.2018

REGI

2.7.2018

AGRI

2.7.2018

 

PECH

2.7.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

REGI

20.6.2018

PECH

20.6.2018

Raportoare

Data numirii

Simona Bonafè

29.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

25.10.2018

 

 

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Olle Ludvigsson

Data depunerii

29.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

53

+

ALDE :

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh

GUE/NGL :

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D:

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

1

-

ECR:

Arne Gericke

4

0

ECR:

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate