Postup : 2018/0169(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0044/2019

Predkladané texty :

A8-0044/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0071

SPRÁVA     ***I
PDF 450kWORD 185k
29.1.2019
PE 628.362v02-00 A8-0044/2019

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Simona Bonafè

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0337),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0220/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0044/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Vodné zdroje Únie sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, ktorý vedie k nedostatku vody a zhoršovaniu jej kvality. K problémom s dostupnosťou sladkej vody významne prispieva zmena klímy a sucho, ktoré sú dôsledkom rozvoja miest a poľnohospodárstva.

(1)  Vodné zdroje Únie sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, ktorý vedie k nedostatku vody a zhoršovaniu jej kvality. K problémom s dostupnosťou sladkej vody významne prispieva zmena klímy, nepredvídateľnosť počasia a sucho, ktoré sú dôsledkom rozvoja miest a poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Schopnosť Únie reagovať na zvýšený tlak na vodné zdroje by bolo možné posilniť širším používaním upravenej odpadovej vody. V smernici Európskej únie a Rady 2000/60/ES je opätovné využívanie vody uvedené ako jedno z dodatočných opatrení, ktoré členské štáty môžu uplatňovať na dosiahnutie cieľov smernice - dobrého kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu povrchovej a podzemnej vody. V smernici Rady 91/271/EHS16 sa vyžaduje, aby sa upravená odpadová voda opätovne využívala vždy, keď je to vhodné.

(2)  Schopnosť Únie reagovať na zvýšené tlaky na vodné zdroje by bolo možné posilniť širším používaním upravenej odpadovej vody, obmedzením ťažby z vodných útvarov a podzemnej vody, znížením vplyvu vypúšťania upravenej odpadovej vody do vodných útvarov a podporou úspory vody prostredníctvom viacnásobného využitia komunálnych odpadových vôd pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne ochrany životného prostredia. V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES15 opätovné využívanie vody v kombinácii s podporou technológií na efektívne využívanie vody v priemysle a úsporné metódy zavlažovania, uvedené ako jedno z dodatočných opatrení, ktoré členské štáty môžu uplatňovať na dosiahnutie cieľov smernice - dobrého kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu povrchovej a podzemnej vody. V smernici Rady 91/271/EHS16 sa vyžaduje, aby sa upravená odpadová voda opätovne využívala vždy, keď je to vhodné.

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

15 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).

16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V mnohých oblastiach je osobitným problémom vek a zlý stav infraštruktúry na distribúciu upravenej odpadovej vody, ktorý vedie k obrovskému úbytku upravenej odpadovej vody a s tým spojenému plytvaniu finančnými prostriedkami investovanými do tejto úpravy. Prioritou by preto mala byť modernizácia celej tejto potrubnej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy17 sa poukazuje na opätovné využívanie vody na účely zavlažovania alebo priemyselné účely ako na alternatívnu možnosť zásobovania vodou, ktorá si vyžaduje pozornosť Únie.

(3)  Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy17 poukazuje na potrebu vytvoriť regulačný nástroj upravujúci normy na úrovni Únie na opätovné využívanie vody s cieľom odstrániť prekážky brániace rozsiahlemu využívaniu takejto alternatívnej možnosti zásobovania vodou, ktoré môže pomôcť obmedziť nedostatok vody a znížiť zraniteľnosť systémov na zásobovanie vodou.

___________________

___________________

17 COM(2012) 673.

17 COM(2012) 673.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Riešenie problému nedostatku vody a súch v Európskej únii18 sa stanovuje hierarchia opatrení, ktoré by členské štáty mali zohľadniť pri riešení problémov týkajúcich sa nedostatku vody a sucha. Uvádza sa v ňom, že v regiónoch, v ktorých boli prijaté všetky preventívne opatrenia podľa systému priorít v oblasti vodohospodárstva a tam, kde dopyt po vode naďalej prekračuje jej dostupnosť, môže dodatočná infraštruktúra na zásobovanie vodou – za určitých okolností a pri zohľadnení nákladov a prínosov – slúžiť ako alternatívny prístup k zmierneniu vplyvu silného sucha.

(4)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Riešenie problému nedostatku vody a súch v Európskej únii18 sa stanovuje hierarchia opatrení, ktoré by členské štáty mali zohľadniť pri riešení problémov týkajúcich sa nedostatku vody a sucha. Na ten istý účel by bolo vhodné stanoviť v rámci smernice 2000/60/ES záväznú hierarchiu opatrení riadneho hospodárenia s vodou. Uvádza sa v ňom, že v regiónoch, v ktorých boli prijaté všetky preventívne opatrenia podľa systému priorít v oblasti vodohospodárstva a tam, kde dopyt po vode naďalej prekračuje jej dostupnosť, môže dodatočná infraštruktúra na zásobovanie vodou – za určitých okolností a pri zohľadnení nákladov a prínosov – slúžiť ako alternatívny prístup k zmierneniu vplyvu silného sucha.

___________________

___________________

18 COM(2007) 414.

18 COM(2007) 414.

 

 

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V uznesení Európskeho parlamentu z 9. októbra 2008 o riešení problému nedostatku vody a problému sucha v Európskej únii1a sa pripomína, že pri hospodárení s vodnými zdrojmi by sa mal uprednostniť prístup zo strany dopytu, a domnieva, že Únia by mala zaujať holistický prístup, kombinovať opatrenia riadenia dopytu, optimalizáciu existujúcich zdrojov v rámci vodného cyklu a opatrenia na vytváranie nových zdrojov, a že prístup musí zahŕňať environmentálne, sociálne a hospodárske aspekty.

 

___________________

 

1a Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 33.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Komisia sa vo svojom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo19 zaviazala, že prijme rad opatrení na podporu opätovného využívania upravenej odpadovej vody vrátane prípravy legislatívneho návrhu týkajúceho sa minimálnych požiadaviek na opätovného využívania vody.

(5)  Komisia sa vo svojom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo19 zaviazala, že prijme rad opatrení na podporu opätovného využívania upravenej odpadovej vody vrátane prípravy legislatívneho návrhu týkajúceho sa minimálnych požiadaviek na opätovného využívania vody. Komisia by mala aktualizovať svoj akčný plán a ponechať vodné zdroje ako prioritnú oblasť, v ktorej by mala zasahovať.

___________________

___________________

19 COM(2015) 614.

19 COM(2015) 614.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Usudzuje sa, že opätovné využívanie primerane upravenej odpadovej vody, napríklad z čistiarní komunálnych odpadových vôd alebo priemyselných zariadení, má menší vplyv na životné prostredie než ostatné alternatívne spôsoby zásobovania vodou, ako sú napríklad prevody vody alebo odsoľovanie, no tento postup sa v Únii uplatňuje len obmedzene. Zdá sa, že jednou z príčin je neexistencia spoločných noriem Únie na ochranu životného prostredia alebo zdravia pri opätovnom využívaní vody, a pokiaľ ide konkrétne o poľnohospodárske výrobky, možné prekážky voľného pohybu výrobkov zavlažovaných regenerovanou vodou.

(6)  Usudzuje sa, že opätovné využívanie primerane upravenej odpadovej vody, napríklad z čistiarní komunálnych odpadových vôd, má menší vplyv na životné prostredie než ostatné alternatívne spôsoby zásobovania vodou, ako sú napríklad prevody vody alebo odsoľovanie, no tento postup sa v Únii uplatňuje len obmedzene. Takéto opätovné využívanie, ktoré by mohlo znížiť plytvanie vodou a šetriť vodou, sa však v Únii využíva len obmedzene. Zdá sa, že jednou z príčin sú značné náklady na systém opätovného využívania odpadovej vody a neexistencia spoločných noriem Únie na ochranu životného prostredia a zdravia pri opätovnom využívaní vody, a pokiaľ ide o konkrétne o poľnohospodárske výrobky, možné zdravotné a ekologické riziká a možné prekážky voľného pohybu výrobkov zavlažovaných regenerovanou vodou. Zároveň treba mať na pamäti, že v niektorých členských štátoch je zavlažovacia infraštruktúra nedostatočná alebo neexistuje.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Opätovné využívanie vody by mohlo prispieť k opätovnému získaniu živín obsiahnutých v upravenej odpadovej vode, a využívanie regenerovanej vody na účely zavlažovania v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve by mohlo predstavovať spôsob, ako obnoviť živiny, ako sú dusík, fosfor a draslík v prírodných biogeochemických cykloch.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Opätovné využívanie vôd, ktoré sú podľa tohto nariadenia vhodne upravené a regenerované, na zavlažovanie, by sa malo vykonávať šetrne k životnému prostrediu. Preto by opätovné využívanie nemalo mať za následok vyššie uvoľňovanie dusíka a fosforu, pretože prebytok týchto živín spôsobuje eutrofizáciu pôdy a povrchových a podzemných vodných útvarov, poškodzuje ekosystémy a prispieva k znižovaniu biodiverzity.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c)  Ak sa má zabezpečiť účinné opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd, malo by sa uznať, že nie všetky druhy recyklovanej vody sa môžu používať pre všetky plodiny. Poľnohospodári by preto mali byť vyškolení tak, aby optimálne využívali rôzne druhy recyklovanej vody na plodiny, v prípade ktorých kvalita použitej vody nemá vplyv na verejné zdravie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Zdravotné normy súvisiace s hygienou potravín, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych výrobkov zavlažovaných regenerovanou vodou, je možné dodržať len vtedy, keď sa požiadavky na kvalitu regenerovanej vody určenej na poľnohospodárske zavlažovanie nebudú v jednotlivých členských štátoch podstatne líšiť. Harmonizácia požiadaviek takisto prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu v súvislosti s takýmito výrobkami. Je preto vhodné uplatniť minimálnu harmonizáciu nastavením minimálnych požiadaviek na kvalitu vody a monitorovanie. Takéto minimálne požiadavky by mali obsahovať minimálne parametre pre regenerovanú vodu a ďalšie prísnejšie alebo dodatočné kvalitatívne požiadavky predpísané podľa potreby príslušnými orgánmi spolu s relevantnými preventívnymi opatreniami. Prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody by mali plniť hlavné úlohy riadenia rizík s cieľom určiť prísnejšie alebo dodatočné požiadavky na kvalitu vody. Parametre sú založené na technickej správe Spoločného výskumného centra Komisie a vyjadrujú medzinárodné normy pre opätovné využívanie vody.

(7)  Rovnocenné zdravotné normy súvisiace s hygienou potravín, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych výrobkov zavlažovaných regenerovanou vodou, je možné dodržať len vtedy, keď sa požiadavky na kvalitu regenerovanej vody určenej na poľnohospodárske zavlažovanie nebudú v jednotlivých členských štátoch podstatne líšiť. Harmonizácia požiadaviek takisto prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu v súvislosti s takýmito výrobkami. Je preto vhodné uplatniť minimálnu harmonizáciu stanovením minimálnych požiadaviek na kvalitu vody, požiadaviek na frekvenciu monitorovania a hlavných úloh riadenia rizík. Takéto minimálne požiadavky by mali obsahovať minimálne parametre pre regenerovanú vodu a ďalšie prísnejšie alebo dodatočné kvalitatívne požiadavky predpísané podľa potreby príslušnými orgánmi spolu s relevantnými preventívnymi opatreniami. Prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody by mal vypracovať plán riadenia rizík týkajúci sa opätovného využívania vody v spolupráci s príslušnými zainteresovanými subjektmi a mal by mať možnosť určiť prísnejšie alebo dodatočné požiadavky na kvalitu regenerovanej vody. Prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody by mal vykonávať kľúčové úlohy riadenia rizík v spolupráci aspoň s prevádzkovateľom distribúcie regenerovanej vody a prevádzkovateľom skladovania regenerovanej vody. Plán riadenia rizík týkajúci sa opätovného využívania vody by sa mal neustále aktualizovať a prepracúvať v súlade s medzinárodne uznávanými štandardizovanými postupmi. Parametre sú založené na technickej správe Spoločného výskumného centra Komisie a vyjadrujú medzinárodné normy pre opätovné využívanie vody. Spoločné výskumné centrum Komisie by malo stanoviť parametre a metódy merania s cieľom určiť prítomnosť mikroplastov a rezíduí liekov v regenerovanej vode.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Prítomnosť mikroplastov môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Preto by Komisia mala v rámci hĺbkového preskúmania zdrojov, šírenia, osudu a účinkov mikroplastov v súvislosti s úpravou odpadovej vody vypracovať metodiku na meranie mikroplastov v komunálnych odpadových vodách upravených v súlade so smernicou 91/271/EHS a regenerovaných v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Je takisto vhodné uviesť na tomto mieste žiadosť Parlamentu adresovanú Komisii pri príležitosti prepracovania smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu s ohľadom na stanovisko, ktoré uviedol Parlament vo svojom uznesení z 13. septembra 2018 o európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve (pozri najmä bod 46).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Využívanie nedostatočne čistej odpadovej vody na verejné účely (ako je čistenie ulíc alebo zavlažovanie parkov či golfových ihrísk) môže poškodzovať zdravie. Komisia by mala stanoviť ciele kvality opätovného využívania vody na verejné účely s cieľom chrániť zdravie ľudí a zvierat, ako aj kvalitu podzemných a povrchových vôd.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7c)  Požiadavky na kvalitu vody používanej na zavlažovanie by mali zohľadňovať vedecký pokrok, najmä pokiaľ ide o testy na mikroskopické znečisťujúce látky a nové tzv. vznikajúce látky, s cieľom zaručiť bezpečné využívanie vody a ochranu životného prostredia a verejného zdravia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7d)  V požiadavkách na kvalitu vody by sa mali brať do úvahy uskutočnené pokusy, najmä tie v oblasti využívania kalu z čistiarní odpadových vôd a výtokov zo zariadení na bioplyn v poľnohospodárstve.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Dodržanie minimálnych požiadaviek na opätovné využívanie vody by malo pomôcť dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja stanovené v programe OSN pre udržateľný rozvoj do roku 2030, a to najmä šiesty cieľ zabezpečiť prístup k vode a hygienickým zariadeniam pre všetkých, ako aj podstatne zvýšiť recykláciu a bezpečné opätovné využívanie vody na celosvetovej úrovni. Cieľom nariadenia je takisto zabezpečiť uplatňovanie článku 37 Charty základných práv Európskej únie o ochrane životného prostredia.

(8)  Dodržanie minimálnych požiadaviek na opätovné využívanie vody by malo byť v súlade s politikou Únie v oblasti vodného hospodárstva a malo by pomôcť dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja stanovené v Agende 2030 OSN pre udržateľný rozvoj, a to najmä šiesty cieľ, t. j. zabezpečiť prístup k vode a hygienickým zariadeniam pre všetkých, ako aj podstatne zvýšiť recykláciu vody bezpečné opätovné využívanie vody na celosvetovej úrovni s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľa OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 12, ktorý sa týka trvalo udržateľnej spotreby a výroby. Cieľom nariadenia je takisto zabezpečiť uplatňovanie článku 37 Charty základných práv Európskej únie o ochrane životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Požiadavky na kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../...1a. Členské štáty by mali prijať vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že vodné zdroje využívané na účely pitia nie sú kontaminované regenerovanou vodou, aby sa zabránilo zhoršovaniu kvality pitnej vody.

 

_______________________

 

1a  Smernica Rady (EÚ) .../... o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L ..., ..., s. ...).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  V niektorých prípadoch prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody ešte stále prepravujú a skladujú regenerovanú vodu aj za miestom výstupu zo zariadenia na regeneráciu vody pred tým, ako túto vodu doručia ostatným účastníkom reťazca, ako napríklad prevádzkovateľom distribúcie regenerovanej vody a prevádzkovateľom skladovania regenerovanej vody alebo koncovému používateľovi. Je potrebné vymedziť miesto súladu s cieľom objasniť, kde sa končí zodpovednosť prevádzkovateľa zariadenia na regeneráciu vody a kde sa začína zodpovednosť nasledujúceho účastníka reťazca.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Riadenie rizík by malo zahŕňať proaktívne zisťovanie a riadenie rizík a obsahovať koncepciu výroby regenerovanej vody v kvalite vyžadovanej pre konkrétne použitie. Posúdenie rizika by malo byť založené na hlavných úlohách riadenia rizík a malo by stanoviť dodatočné požiadavky na kvalitu vody, ktoré sú potrebné v záujme zabezpečenia dostatočnej ochrany životného prostredia a zdravia ľudí i zvierat.

(9)  Riadenie rizík by malo zahŕňať proaktívne zisťovanie a riadenie rizík a obsahovať koncepciu výroby, distribúcie, skladovania a využívania regenerovanej vody v kvalite vyžadovanej pre konkrétne použitie. Posúdenie rizika by malo byť založené na hlavných úlohách riadenia rizík a na dôslednom uplatňovaní okrem iného zásady predbežnej opatrnosti a malo by stanoviť dodatočné požiadavky na kvalitu vody, ktoré sú potrebné v záujme zabezpečenia dostatočnej ochrany životného prostredia a zdravia ľudí i zvierat. Riadenie rizík by malo byť spoločnou zodpovednosťou všetkých subjektov zapojených do plánu riadenia rizík týkajúceho sa opätovného využívania vody. Úlohy a povinnosti zainteresovaných subjektov by mali byť jasne uvedené v pláne riadenia rizík týkajúcom sa opätovného využívania vody. Pri udeľovaní povolenia by mal príslušný orgán môcť požadovať vykonanie ďalších opatrení na riadenie rizika, ktoré majú vykonať príslušné subjekty zapojené do plánu riadenia rizík týkajúceho sa opätovného využívania vody.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Spolupráca a interakcia medzi rôznymi stranami zapojenými do procesu regenerácie vody by mali byť predpokladom pre zavedenie postupov úpravy regenerácie v súlade s požiadavkami na osobitné použitia a na to, aby bolo možné plánovať zásobovanie regenerovanou vodou v súlade s dopytom koncových používateľov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V záujme účinnej ochrany životného prostredia a zdravia ľudí by prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody mali niesť hlavnú zodpovednosť za kvalitu regenerovanej vody. Na účely splnenia minimálnych požiadaviek a prípadných dodatočných podmienok stanovených príslušným orgánom by prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody mali monitorovať kvalitu regenerovanej vody. Je preto vhodné stanoviť minimálne požiadavky na monitorovanie, v ktorých bude predpísaná frekvencia bežného monitorovania, časový harmonogram a výkonnostné ciele pre validačné monitorovanie. Určité požiadavky na bežné monitorovanie sú špecifikované v súlade so smernicou 91/271/EHS.

(10)  V záujme účinnej ochrany životného prostredia vrátane kvality pôdy a zdravia ľudí by prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody mali primárne niesť zodpovednosť za kvalitu regenerovanej vody v bode zhody. Na účely splnenia minimálnych požiadaviek a prípadných dodatočných podmienok stanovených príslušným orgánom by prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody mali monitorovať kvalitu regenerovanej vody v súlade s minimálnymi požiadavkami a akýmikoľvek dodatočnými podmienkami stanovenými príslušnými orgánmi. Je preto vhodné stanoviť minimálne požiadavky na monitorovanie, v ktorých bude predpísaná frekvencia bežného monitorovania, časový harmonogram a výkonnostné ciele pre validačné monitorovanie. Určité požiadavky na bežné monitorovanie sú špecifikované v súlade so smernicou 91/271/EHS.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Je potrebné zaručiť bezpečné používanie regenerovanej vody, a tým povzbudiť opätovné využívanie vody na úrovni Únie a prehĺbiť dôveru verejnosti k tomuto postupu. Zásobovanie regenerovanou vodou na konkrétne použitie by teda malo byť možné len na základe povolenia vydaného príslušnými orgánmi členských štátov. V záujme zabezpečenia harmonizovaného prístupu na úrovni Únie, vysledovateľnosti a transparentnosti by sa vecné pravidlá vydávania takýchto povolení mali stanoviť na úrovni Únie. Podrobnosti postupov udeľovania povolení by však mali určovať členské štáty. Členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať existujúce postupy udeľovania povolení a prispôsobiť ich tak, aby zohľadňovali požiadavky zavedené týmto nariadením.

(11)  Je potrebné zaručiť bezpečné zásobovanie, skladovanie a používanie regenerovanej vody, a tým povzbudiť rozvoj opätovného využívania vody na úrovni Únie, nabádať najmä úniových poľnohospodárov na prijatie tohto postupu a prehĺbiť dôveru verejnosti k tomuto postupu. Množstvo, povaha, metódy úpravy a charakteristika upravenej odpadovej vody musia byť bez ohľadu na jej použitie také, aby manipulácia s ňou, jej používanie a skladovanie (zavlažovanie postrekom alebo kvapkaním, s uskladňovaním alebo bez uskladňovania vody) neohrozovali priamo ani nepriamo zdravie ľudí alebo zvierat, kvalitu pôdy a vodných prostredí z krátkodobého, strednodobého ani dlhodobého hľadiska. Zásobovanie regenerovanou vodou a jej skladovanie na konkrétne použitie by teda malo byť možné len na základe povolenia vydaného príslušnými orgánmi členských štátov. V záujme zabezpečenia harmonizovaného prístupu na úrovni Únie, vysledovateľnosti a transparentnosti by sa vecné pravidlá vydávania takýchto povolení mali stanoviť na úrovni Únie. Podrobnosti postupov udeľovania povolení by však mali určovať členské štáty, ktorých príslušné orgány sú sami zodpovedné za posudzovanie rizík spojených s opätovným využívaním vody. Členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať existujúce postupy udeľovania povolení a prispôsobiť ich tak, aby zohľadňovali požiadavky zavedené týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Zásobovanie regenerovanou vodou a jej skladovanie a používanie koncovými používateľmi tvoria neoddeliteľnú súčasť systému opätovného využívania vody. Počas zásobovania a skladovania môže regenerovaná voda prejsť zmenami, ktoré môžu mať negatívny vplyv na jej chemickú a biologickú kvalitu. Regenerovaná voda by sa mala vhodne používať s ohľadom na triedy kvality regenerovanej vody, kategórie plodín a spôsoby zavlažovania. Hlavné úlohy riadenia rizík by mali zohľadňovať potenciálne nepriaznivé účinky na zložky zdravia a životného prostredia spojené so zásobovaním regenerovanou vodou a jej skladovaním a plánovaným použitím. V tejto súvislosti by mala Komisia vypracovať usmerňovacie dokumenty na pomoc príslušným orgánom pri vykonávaní kontroly a monitorovania zásobovania regenerovanou vodou a jej skladovania a používania.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11 b)  Ak sú potrební prevádzkovateľ distribúcie regenerovanej vody a prevádzkovateľ skladovania regenerovanej vody, mal by každý takýto prevádzkovateľ podliehať povoleniu. Ak sú splnené všetky požiadavky povolenia, príslušný orgán členského štátu by mal udeliť povolenie, ktoré by malo obsahovať všetky potrebné podmienky a opatrenia stanovené v posúdení rizika na účely bezpečnej distribúcie a skladovania regenerovanej vody ku koncovému používateľovi.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Ustanovenia tohto nariadenia dopĺňajú požiadavky ostatných právnych predpisov Únie, najmä pokiaľ ide o možné riziká pre zdravie a životné prostredie. V záujme zabezpečenia celostného prístupu k riešeniu možných rizík v oblasti zdravia ľudí a zvierat, ako aj v oblasti životného prostredia by prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody a príslušné orgány mali zohľadniť požiadavky stanovené v ďalších relevantných právnych predpisoch Únie, a to najmä v smerniciach Rady 86/278/EHS, 91/676/EHS20 a 98/83/ES21, smerniciach 91/271/EHS a 2000/60/ES, nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/200222, (ES) č. 852/200423, (ES) č. 183/200524, (ES) č. 396/200525 a (ES) č. 1069/200926, smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES27, 2006/118/ES28, 2008/105/ES29 a 2011/92/EÚ30 a nariadeniach Komisie (ES) č. 2073/200531, (ES) č. 1881/200632 a (ES) č. 142/201133.

(12)  Ustanovenia tohto nariadenia dopĺňajú požiadavky ostatných právnych predpisov Únie, najmä pokiaľ ide o možné riziká pre zdravie a životné prostredie. V záujme zabezpečenia celostného prístupu k riešeniu možných rizík v oblasti zdravia ľudí, zvierat a rastlín, ako aj ochrany životného prostredia, by príslušné orgány členských štátov mali popri požiadavkách súvisiacich s ochranou životného prostredia preto mali spĺňať požiadavky stanovené v ďalších relevantných právnych predpisoch Únie, a to najmä v smerniciach Rady 86/278/EHS, 91/676/EHS20 a 98/83/ES21, smerniciach 91/271/EHS a 2000/60/ES, nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/200222, (ES) č. 852/200423, (ES) č. 183/200524, (ES) č. 396/200525 a (ES) č. 1069/200926, smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES27, 2006/118/ES28, 2008/105/ES29 a 2011/92/EÚ30 a nariadeniach Komisie (ES) č. 2073/200531, (ES) č. 1881/200632 a (ES) č. 142/201133.

__________________

__________________

20 Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1 - 8).

20 Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1 - 8).

21 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32).

21 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 37).

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 37).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 84).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 84).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

31 Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1).

31 Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1).

32 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

32 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

33 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

33 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Na účely tohto nariadenia by sa malo umožniť, aby sa činnosti úpravy a činnosti regenerácie komunálnych odpadových vôd uskutočňovali na tom istom fyzickom mieste s použitím toho istého zariadenia alebo rôznych oddelených zariadení. Okrem toho by ten istý subjekt mal mať možnosť byť prevádzkovateľom zariadenia na úpravu odpadových vôd aj prevádzkovateľom zariadenia na regeneráciu vody.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  V záujme lepšej podpory činností opätovného využívania vody by uvedenie konkrétnych použití v rámci tohto nariadenia nemalo členským štátom brániť v tom, aby povolili používanie regenerovanej vody na ďalšie účely vrátane opätovného využitia na účely súvisiace s priemyslom, zariadeniami a životným prostredím za predpokladu, že členské štáty zabezpečia splnenie povinnosti zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V záujme povzbudenia dôvery k opätovnému využívaniu vody by sa mali poskytovať informácie verejnosti. Sprístupnením informácií o opätovnom využívaní vody by sa mala zvýšiť transparentnosť a vysledovateľnosť. O prístup k týmto informáciám by mohli mať osobitný záujem ďalšie príslušné orgány, ktorých sa opätovné využívanie vody týka.

(14)  V záujme povzbudenia dôvery k opätovnému využívaniu vody by sa mali poskytovať informácie verejnosti. Sprístupnením jasných, podrobných a aktualizovaných informácií o opätovnom využívaní vody by sa mala zvýšiť transparentnosť a vysledovateľnosť. O prístup k týmto informáciám by mohli mať osobitný záujem ďalšie príslušné orgány, ktorých sa opätovné využívanie vody týka. V záujme povzbudenia opätovného využívania vody by členské štáty mali zabezpečiť, aby boli vypracované kampane na zvyšovanie informovanosti, ktoré budú špecifické a prispôsobené rôznym dotknutým subjektom, aby sa zabezpečilo, že tieto subjekty si budú vedomé kolobehu komunálnych vôd, potreby opätovného využívania vody a jeho prínosov, čím sa podporí prijatie zo strany zainteresovaných strán a ich zapojenie do postupov opätovného využívania vody.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Vzdelávanie a odborná príprava koncových používateľov zapojených do poľnohospodárskeho zavlažovania má zásadný význam ako súčasť vykonávania a udržiavania preventívnych opatrení. Koncoví používatelia, ako obzvlášť zraniteľná skupina, musia byť úplne informovaní o vhodnom používaní regenerovanej vody. Mal by sa zaviesť celý rad preventívnych opatrení v súvislosti s expozíciou ľudí (používanie osobných ochranných prostriedkov, umývanie rúk a osobná hygiena). Monitorovanie riadneho uplatňovania takýchto opatrení by malo byť súčasťou hlavných úloh riadenia rizík.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  S cieľom prispôsobiť súčasné minimálne požiadavky a hlavné úlohy riadenia rizík vedeckému a technickému pokroku by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými by mohla meniť minimálne požiadavky a hlavné úlohy riadenia rizík. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí by Komisia okrem toho mala mať právomoc prijímať delegované akty, ktorými sa doplnia technické špecifikácie k hlavným úlohám riadenia rizík. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201637. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(16)  S cieľom prispôsobiť súčasné minimálne požiadavky a hlavné úlohy riadenia rizík vedeckému a technickému pokroku by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými by mohla meniť minimálne požiadavky a hlavné úlohy riadenia rizík bez ohrozenia možností opätovného využívania primerane upravenej odpadovej vody. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí by Komisia okrem toho mala mať právomoc prijímať delegované akty, ktorými sa doplnia technické špecifikácie k hlavným úlohám riadenia rizík. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201637. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

__________________

__________________

37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Príslušné orgány by mali overiť súlad regenerovanej vody s podmienkami stanovenými v povolení. V prípade nesúladu by mali požadovať, aby prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu. Ak nesúlad vedie k významnému riziku pre životné prostredie alebo ľudské zdravie, prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody by mali okamžite pozastaviť všetky dodávky regenerovanej vody.

(18)  Príslušné orgány by mali overiť súlad regenerovanej vody s podmienkami stanovenými v povolení. Ak nesúlad vedie k významnému riziku pre životné prostredie alebo ľudské zdravie, prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody by mali okamžite pozastaviť všetky dodávky regenerovanej vody. Ak nesúlad prekračuje stanovené minimálne hodnoty a následne vedie k významnému riziku pre životné prostredie alebo ľudské zdravie, prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody by mali okamžite pozastaviť všetky dodávky regenerovanej vody. Príslušné orgány by mali úzko spolupracovať s koncovými používateľmi s cieľom uľahčiť opätovné využívanie primerane upravenej odpadovej vody. Príslušné orgány by mali monitorovať a kontrolovať zásobovanie regenerovanou vodou a jej skladovanie a používanie, pričom zohľadnia podstatné riziká pre zdravie a životného prostredie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  V záujme dosiahnutia toho, aby sa opätovné využívanie vhodne upravenej odpadovej vody čo najviac rozvinulo a podporilo, by Európska únia mala podporovať výskum a vývoj v tejto oblasti prostredníctvom programu Horizont Európa s cieľom dosiahnuť výrazné zlepšenie spoľahlivosti vhodne upravenej odpadovej vody a v rámci uskutočniteľných metód využívania.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25b)  V záujme účinnej ochrany životného prostredia a zdravia ľudí by členské štáty v spolupráci so zainteresovanými stranami mali zaviesť krátkodobé, strednodobé a dlhodobé kontroly kvality pôdy.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25c)  Cieľom tohto nariadenia je podporiť udržateľné využívanie vody. S ohľadom na tento cieľ by sa Komisia mala zaviazať, že bude využívať programy Únie vrátane programu LIFE na podporu miestnych iniciatív zahŕňajúcich opätovné využitie primerane upravených odpadových vôd.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V tomto nariadení sa stanovujú minimálne požiadavky na kvalitu vody a jej monitorovanie a povinnosť plniť stanovené hlavné úlohy riadenia rizík v záujme bezpečného opätovného využívania upravenej komunálnej odpadovej vody v rámci integrovaného hospodárenia s vodami.

1.  V tomto nariadení sa stanovujú minimálne požiadavky na kvalitu regenerovanej vody a jej monitorovanie a povinnosť plniť stanovené hlavné úlohy riadenia rizík v záujme bezpečného opätovného využívania upravenej komunálnej odpadovej vody v rámci integrovaného hospodárenia s vodami, čo prispieva k dosiahnutiu cieľov smernice 2000/60/ES.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Účelom nariadenia je zaručiť bezpečnosť regenerovanej vody z hľadiska jej plánovaného použitia, a tým zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat i ochrany životného prostredia, koordinovaným spôsobom na úrovni celej Únie riešiť problém nedostatku vody a následného tlaku na vodné zdroje, ako aj prispievať k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.

2.  Účelom nariadenia je zaručiť bezpečnosť regenerovanej vody z hľadiska jej plánovaného použitia, a tým zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat i ochrany životného prostredia, znížiť nepriaznivé účinky využívania vodných zdrojov a zlepšiť účinnosť, riešiť problém nedostatku vody, otázky zmeny klímy a plniť ciele Únie v oblasti životného prostredia, riešiť následný tlak na vodné zdroje koordinovaným spôsobom na úrovni celej Únie, a tým prispieť k zavedeniu riešení udržateľného využívania, prechodu k obehovému hospodárstvu, zaručiť dlhodobú konkurencieschopnosť Únie a efektívne fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby zdroje vody používané na účely pitnej vody neboli kontaminované regenerovanou vodou.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Predmet

Predmet

Toto nariadenie sa vzťahuje na regenerovanú vodu určenú na použitie uvedené v oddiele 1 prílohy I.

Toto nariadenie sa vzťahuje na regenerovanú vodu určenú na použitie uvedené v oddiele 1 prílohy I.

 

Toto nariadenie sa nevzťahuje na pilotné projekty zamerané na opätovné využívanie vody v zariadeniach na regeneráciu vody.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť udeliť výnimky na účely uľahčovania výskumných projektov, aby sa predišlo situácii, že sa v dôsledku povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia zabráni inovatívnym nápadom.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  „koncový používateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa regenerovanú vodu;

3.  „koncový používateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, alebo verejný alebo súkromný subjekt, ktorá alebo ktorý používa regenerovanú vodu na plánovaný účel;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  „upravená odpadová voda“ je komunálna odpadová voda, ktorá bola upravená v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici 91/271/EHS;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  „regenerovaná voda“ je komunálna odpadová voda, ktorá bola upravená v súlade požiadavkami stanovenýmismernici 91/271/EHS a ktorá je výsledkom ďalšej úpravy v zariadení na regeneráciu vody;

5.  „regenerovaná voda“ je upravená odpadová voda,  ktorá vďaka ďalšej úpravezariadení na regeneráciu vody dosahuje kvalitu požadovanú na jej určené použitie;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  „opätovné využívanie vody“ je používanie regenerovanej vody vymedzenej kvality vhodnej na niektoré z použití uvedených v oddiele 1 prílohy I prostredníctvom distribučného systému, ktorým sa čiastočne alebo úplne nahrádza používanie povrchových vôd alebo podzemných vôd;

Odôvodnenie

Je potrebné definovať, čo sa myslí pod pojmom opätovné využívanie vody.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  „zariadenie na regeneráciu vody“ je zariadenie na úpravu komunálnej odpadovej vody alebo iné zariadenie, v ktorom sa ďalej upravuje komunálna odpadová voda v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici 91/271/EHS s cieľom získať vodu, ktorá je vhodná na použitie uvedené v oddiele 1 prílohy I k tomuto nariadeniu;

6.  „zariadenie na regeneráciu vody“ je časť závodu na úpravu komunálnej odpadovej vody alebo iné zariadenie, v ktorom sa ďalej upravuje komunálna odpadová voda predtým upravená v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici 91/271/EHS s cieľom získať regenerovanú vodu, ktorá je vhodná na niektoré z použití uvedených v oddiele 1 prílohy I k tomuto nariadeniu, a zahŕňa akúkoľvek infraštruktúru na skladovanie a akúkoľvek infraštruktúru určenú na dodávku regenerovanej vody do infraštruktúry na distribúciu regenerovanej vody, alebo koncovému používateľovi;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  „prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo riadi zariadenie na regeneráciu vody;

7.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  „infraštruktúra určená na distribúciu regenerovanej vody“ je systém vyhradených potrubí a čerpadiel alebo iných vyhradených prepravných zariadení určených na dodávanie regenerovanej vody koncovému používateľovi, vrátane akýchkoľvek zariadení na vyrovnávanie, úpravu a skladovanie mimo zariadenia na regeneráciu vody;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  „prevádzkovateľ distribúcie regenerovanej vody“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo riadi infraštruktúru na distribúciu regenerovanej vody;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 7 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7c.  „infraštruktúra skladovania regenerovanej vody“ je systém vyhradených skladovacích zariadení určených na skladovanie regenerovanej vody;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 7 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7d.  „prevádzkovateľ skladovania regenerovanej vody“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo riadi infraštruktúru na skladovanie regenerovanej vody;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  „preventívne opatrenie“ je opatrenie alebo činnosť, ktoré možno vykonať s cieľom zabrániť zdravotnému a environmentálnemu riziku, odstrániť ho alebo znížiť na prijateľnú úroveň;

11.  „preventívne opatrenie“ je vhodné opatrenie alebo činnosť, ktoré možno vykonať s cieľom zabrániť zdravotnému a environmentálnemu riziku, odstrániť ho alebo znížiť na prijateľnú úroveň;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  „bod zhody“ je miesto, na ktorom prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody odovzdáva regenerovanú vodu nasledujúcemu subjektu v reťazci;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 11 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11b.  „mikroznečisťujúce látky“ sú nežiaduce látky zistiteľné v prostredí vo veľmi malej koncentrácii v súlade s prílohou VIII k smernici 2000/60/ES;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení na regeneráciu vody týkajúce sa kvality vody

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody zabezpečia, aby regenerovaná voda určená na použitie uvedené v oddiele 1 prílohy I spĺňala na výstupnom mieste zariadenia na regeneráciu vody (bod zhody) tieto požiadavky:

1.  Prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody zabezpečia, aby regenerovaná voda určená na použitie uvedené v oddiele 1 prílohy I spĺňala v bode zhody tieto požiadavky:

a)  minimálne požiadavky na kvalitu vody stanovené v oddiele 2 prílohy I;

a)  minimálne požiadavky na kvalitu vody stanovené v oddiele 2 prílohy I;

b)  všetky dodatočné podmienky stanovené príslušným orgánom v príslušnom povolení podľa článku 7 ods. 3 písm. b) a c), pokiaľ ide o kvalitu vody.

b)  všetky dodatočné podmienky stanovené príslušným orgánom v príslušnom povolení podľa článku 7 ods. 3 písm. b) a c), pokiaľ ide o kvalitu vody.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody takisto zabezpečia, aby sa aspoň opatrenia na riadenie rizík stanovené v pláne riadenia rizík týkajúcom sa opätovného využívania vody uvedenom v článku 5 ods. -1 v plnej miere vykonávali v rámci zariadenia na regeneráciu vody.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 4 - odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Po bode zhody už kvalita vody nie je zodpovednosťou prevádzkovateľa zariadenia na regeneráciu vody, ale stáva sa zodpovednosťou nasledujúceho subjektu v reťazci.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa mení toto nariadenie v súlade s článkom 14 s cieľom prispôsobiť minimálne požiadavky stanovené v oddiele 2 prílohy I technickému a vedeckému pokroku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Povinnosti prevádzkovateľov distribúcie regenerovanej vody, prevádzkovateľov skladovania regenerovanej vody a koncových používateľov

 

1.  Prevádzkovateľ distribúcie regenerovanej vody zachováva úroveň kvality regenerovanej vody v distribučnej infraštruktúre regenerovanej vody aspoň na rovnakej úrovni kvality, ako je stanovená v oddiele 2 prílohy I. Prevádzkovatelia distribúcie regenerovanej vody takisto zabezpečia, aby sa aspoň opatrenia na riadenie rizík stanovené v pláne riadenia rizík týkajúcom sa opätovného využívania vody uvedenom v článku 5 ods. -1 v plnej miere vykonávali v distribučnej infraštruktúre regenerovanej vody.

 

Pri udeľovaní povolenia v súlade s článkom 7 môže príslušný orgán vyžadovať prijatie ďalších opatrení riadenia rizík, pokiaľ ide o úlohy, ktoré má vykonávať prevádzkovateľ distribúcie regenerovanej vody, a stanoviť dodatočné požiadavky a preventívne opatrenia potrebné v súlade s prílohou II písm. b) a c).

 

2.  Prevádzkovateľ skladovania regenerovanej vody zachováva úroveň kvality regenerovanej vody v infraštruktúre skladovania regenerovanej vody aspoň na rovnakej úrovni kvality, ako je stanovená v oddiele 2 prílohy I. Prevádzkovatelia skladovania regenerovanej vody takisto zabezpečia, aby sa aspoň opatrenia na riadenie rizík stanovené v pláne riadenia rizík týkajúcom sa opätovného využívania vody uvedenom v článku 5 ods. -1 v plnej miere vykonávali v infraštruktúre skladovania regenerovanej vody.

 

Pri udeľovaní povolenia v súlade s článkom 7 môže príslušný orgán vyžadovať prijatie ďalších opatrení riadenia rizík, pokiaľ ide o úlohy, ktoré má vykonať prevádzkovateľ skladovania regenerovanej vody, a stanoviť dodatočné požiadavky a preventívne opatrenia potrebné v súlade s prílohou II písm. b) a c).

 

3.  Regenerovaná voda používaná koncovými používateľmi dosahuje aspoň úroveň kvality stanovenú v oddiele 2 prílohy I. Príslušný orgán môže stanoviť ďalšie požiadavky týkajúce sa povinností koncových používateľov okrem tých, ktoré sú stanovené v oddiele 2 prílohy I.

 

4.  Komisia vypracuje usmerňovacie dokumenty na pomoc príslušným orgánom pri vykonávaní požiadaviek týkajúcich sa kontroly a monitorovania výroby, distribúcie, skladovania a používania regenerovanej vody.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody v spolupráci s príslušnými subjektmi uvedenými v odseku 1 tohto článku vypracúva plán riadenia rizík týkajúci sa opätovného využívania vody. Plán riadenia rizík týkajúci sa opätovného využívania vody je založený na kľúčových úlohách riadenia rizík stanovených v písmene a) prílohy II, stanovuje akékoľvek požiadavky doplňujúce požiadavky vymedzené v prílohe I v súlade s prílohou II písm. b) a určuje nebezpečenstvá, riziká a príslušné preventívne opatrenia v súlade s prílohou II písm. c).

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 5– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody vykonáva na účely výrobyzásobovania regenerovanou vodou riadenie rizík a konzultuje pritom tieto subjekty:

1.  Na účely zaistenia bezpečnej výroby, distribúcie, skladovaniavyužívania regenerovanej vody príslušný orgán dohliada nad riadením rizík a konzultuje pritom s týmito subjektmi:

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prevádzkovateľ zariadenia/zariadení na úpravu komunálnej odpadovej vody, ktorý dodáva vodu do zariadenia na regeneráciu vody, pokiaľ ide o iného prevádzkovateľa, ako je prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody;

a)  prevádzkovateľ zariadenia/zariadení na úpravu komunálnej odpadovej vody, ktorý dodáva upravenú odpadovú vodu do zariadenia na regeneráciu vody v súlade s požiadavkami na kvalitu stanovenými v smernici 91/271/EHS, pokiaľ ide o iného prevádzkovateľa, ako je prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  prevádzkovateľ distribúcie regenerovanej vody;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod a c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  prevádzkovateľ skladovania regenerovanej vody;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  každá iná strana, ktorú prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody považuje za relevantnú.

c)  každá iná strana, ktorú príslušný orgán považuje za relevantnú.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody vypracuje plán riadenia rizík týkajúci sa opätovného využívania vody založený na hlavných úlohách riadenia rizík stanovených v prílohe II. V pláne riadenia rizík týkajúcom sa opätovného využívania vody navrhne dodatočné požiadavky okrem požiadaviek stanovených v prílohe I, ktoré sú potrebné na ďalšie zmiernenie rizík a okrem iného v ňom určuje nebezpečenstvá, riziká a príslušné preventívne opatrenia.

2.  Prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody, prevádzkovateľ distribúcie regenerovanej vody a prevádzkovateľ skladovania regenerovanej vody vykonávajú aspoň úlohy riadenia rizík vymedzené v pláne riadenia rizík týkajúcom sa opätovného využívania vody uvedenom v odseku -1. Metódy riadenia rizík, ktoré používa prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody, prevádzkovateľ distribúcie regenerovanej vody a prevádzkovateľ skladovania regenerovanej vody, sa zakladajú na medzinárodne uznávaných metodikách.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V príslušnom povolení udelenom v súlade s článkom 7 môže príslušný orgán určiť rôzne úlohy a zodpovednosti jednotlivých subjektov zapojených do plánu riadenia rizík týkajúceho sa opätovného využívania vody.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 5 - odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Ak sa má druh plodiny, ktorá sa má zavlažovať, uvádzať na trh vo viacerých rôznych formách a patrí do niekoľkých rôznych tried kvality regenerovanej vody, prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody má povinnosť poskytovať poľnohospodárom vodu zodpovedajúcu najvyššej príslušnej triedy kvality.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je v súlade s článkom 14 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa mení toto nariadenie s cieľom prispôsobiť hlavné úlohy riadenia rizík stanovené v prílohe II technickému a vedeckému pokroku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je v súlade s článkom 14 takisto splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie s cieľom stanoviť technické špecifikácie hlavných úloh riadenia rizík stanovených v prílohe II.

Komisia je v súlade s článkom 14 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie s cieľom stanoviť technické špecifikácie hlavných úloh riadenia rizík stanovených v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak má koncový používateľ podozrenie, že uskladnená voda v prípadoch podľa článku 4a. ods. 2 nespĺňa minimálne požiadavky stanovené v tomto nariadení, je povinný:

 

a) okamžite informovať príslušný zdravotnícky orgán a v prípade potreby mu poskytnúť všetky dostupné informácie;

 

b) plne spolupracovať s príslušným orgánom v súvislosti s overením a určením dôvodov podozrenia a prípadnej prítomnosti nepovolených látok alebo hodnôt uvádzaných v tabuľkách 2 a 4 oddielu 4 prílohy I.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Žiadosť o povolenie dodávok regenerovanej vody

Žiadosť o povolenie výroby, distribúcie a skladovania regenerovanej vody

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na každú dodávku regenerovanej vody určenej na použitie uvedené v oddiele 1 prílohy I sa vzťahuje povolenie.

1.  Na každú výrobu, distribúciu alebo skladovanie regenerovanej vody určenej na použitie uvedené v oddiele 1 prílohy I sa vzťahuje povolenie.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prevádzkovateľ predkladá žiadosť o vydanie povolenia uvedeného v odseku 1 alebo o úpravu existujúceho povolenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je zariadenie na regeneráciu vody prevádzkované alebo v ktorom sa plánuje jeho prevádzkovanie.

2.  Prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu predkladá žiadosť o vydanie povolenia uvedeného v odseku 1 alebo o úpravu existujúceho povolenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je zariadenie na regeneráciu vody prevádzkované alebo v ktorom sa plánuje jeho prevádzkovanie.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  plán riadenia rizík týkajúci sa opätovného využívania vody v súlade s článkom 5 ods. 2;

a)  plán riadenia rizík týkajúci sa opätovného využívania vody v súlade s článkom 5 ods. -1;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  najnovšie dostupné údaje na preukázanie súladu upravenej odpadovej vody v zmysle smernice 1991/271/EHS v zariadení na úpravu vody, z ktorého pochádza voda určená na regeneráciu;

Odôvodnenie

The operator of the recovery facility (which may be different from the treatment plant operator) should demonstrate that the water to be recovered for which authorisation is sought, has been treated in a manner consistent with the requirements applicable to the urban area served by the sewage treatment plant from which it is taken. Such water must in all events be subject to secondary/equivalent or more stringent treatment if the treatment plant from which the water originates is normally discharged into sensitive areas.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  opis spôsobu, akým bude prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody plniť minimálne požiadavky na kvalitu vody a monitorovanie stanovené v oddiele 2 prílohy I;

b)  opis spôsobu, akým bude prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody v bode zhody plniť minimálne požiadavky na kvalitu vody a monitorovanie stanovené v oddiele 2 prílohy I;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  opis spôsobu, akým bude prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody plniť dodatočné požiadavky navrhnuté v pláne riadenia rizík týkajúcom sa opätovného využívania vody.

c)  opis spôsobu, akým bude prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody v bode zhody plniť dodatočné požiadavky navrhnuté v pláne riadenia rizík týkajúcom sa opätovného využívania vody.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Prevádzkovateľ distribúcie regenerovanej vody predkladá žiadosť o vydanie povolenia uvedeného v odseku 1 alebo o úpravu existujúceho povolenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je infraštruktúra na distribúciu regenerovanej vody prevádzkovaná alebo v ktorom sa plánuje jej prevádzkovanie. Žiadosť musí obsahovať opis spôsobu, akým prevádzkovateľ distribúcie regenerovanej vody splní povinnosti stanovené v článku 4a ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Prevádzkovateľ skladovania regenerovanej vody predkladá žiadosť o vydanie povolenia uvedeného v odseku 1 alebo o úpravu existujúceho povolenia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je infraštruktúra na skladovanie regenerovanej vody prevádzkovaná alebo v ktorom sa plánuje jej prevádzkovanie. Žiadosť musí obsahovať opis spôsobu, akým prevádzkovateľ skladovania regenerovanej vody splní povinnosti stanovené v článku 4a ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ostatné príslušné orgány toho istého členského štátu, konkrétne vodohospodársky orgán, pokiaľ je iný ako príslušný orgán;

a)  ostatné príslušné orgány toho istého členského štátu, konkrétne vodohospodársky orgán a zdravotnícke orgány, pokiaľ je iný ako príslušný orgán;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príslušný orgán rozhodne do troch mesiacov od prijatia úplnej žiadosti, uvedenej v článku 6 ods. 3 písm. a), či udelí povolenie. Ak príslušný orgán potrebuje viac času na rozhodnutie z dôvodu komplikovanosti žiadosti, informuje o tejto skutočnosti žiadateľa a uvedie predpokladaný dátum udelenia povolenia, ako aj dôvody predĺženia lehoty na rozhodnutie.

2.  Príslušný orgán preskúma žiadosť za primeranej vedeckej podpory a do troch mesiacov od prijatia úplnej žiadosti uvedenej v článku 6 ods. 2, 3, 3a 3b rozhodne, či udelí alebo zamietne povolenie. Ak príslušný orgán potrebuje viac času na rozhodnutie z dôvodu komplikovanosti žiadosti, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti žiadateľa a uvedie predpokladaný dátum udelenia povolenia alebo zamietnutia, ako aj dôvody predĺženia lehoty na rozhodnutie. Príslušný orgán v každom prípade rozhodne najneskôr do šiestich mesiacov od prijatia úplnej žiadosti uvedenej v článku 6 ods. 2, 3, 3a 3b.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  všetky ostatné podmienky potrebné na ďalšie zmiernenie neprípustných rizík pre zdravie ľudí a zvierat alebo životné prostredie.

c)  všetky ostatné podmienky potrebné na ďalšie odstránenie neprípustných rizík pre zdravie ľudí a zvierat alebo životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak podmienky rovnocenné podmienkam uvedeným v odseku 3 písm. a) až c) ešte nie sú zahrnuté do plánu riadenia rizík týkajúceho sa opätovného využívania vody uvedeného v článku 5, príslušný orgán tento plán bezodkladne aktualizuje.

Odôvodnenie

Ak dodatočné požiadavky nie sú uvedené v pláne riadenia vypracovanom orgánom, ale sú stanovené v čase udelenia povolenia, orgán ich musí bezodkladne doplniť do plánu riadenia rizík.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 8– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány overia, či je regenerovaná voda v bode zhody v súlade s podmienkami stanovenými v povolení. Kontrola súladu sa uskutoční s použitím týchto prostriedkov:

1.  Príslušné orgány overia, či je regenerovaná voda v bode zhody v súlade s podmienkami stanovenými v povoleniach udelených v súlade s článkom 7. Kontrola súladu sa uskutoční s použitím týchto prostriedkov:

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade nesúladu príslušný orgán požiada prevádzkovateľa zariadenia na regeneráciu vody, aby bez omeškania prijal opatrenia potrebné na obnovenie súladu.

2.  V prípade nesúladu príslušný orgán požiada prevádzkovateľa zariadenia na regeneráciu vody, prevádzkovateľa distribúcie regenerovanej vody alebo prevádzkovateľa skladovania regenerovanej vody, aby čo najskôr prijal opatrenia potrebné na obnovenie súladu a okamžite informoval dotknutých koncových používateľov.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak nesúlad znamená významné riziko pre životné prostredie alebo zdravie ľudí, prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody ihneď pozastaví všetky ďalšie dodávky regenerovanej vody, a to dovtedy, kým príslušný orgán neskonštatuje, že došlo k obnoveniu súladu.

3.  Ak individuálna hodnota ktoréhokoľvek parametra presahuje minimálne požiadavky na kvalitu vody uvedené v písmene a) oddielu 2 prílohy I, prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody ihneď pozastaví všetky ďalšie dodávky regenerovanej vody. Príslušný orgán môže stanoviť, že súlad bol obnovený, až po tom, ako sa zistí, že individuálna hodnota parametra alebo parametrov, ktoré prekračujú príslušné minimálne požiadavky na kvalitu vody, je pod úrovňou maximálnej povolenej hodnoty v aspoň troch po sebe nasledujúcich kontrolách.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak dôjde k incidentu, ktorý ovplyvní súlad s podmienkami povolenia, prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody ihneď informuje príslušný orgán a koncového používateľa (používateľov), ktorého sa to môže týkať, a príslušnému orgánu poskytne informácie potrebné na posúdenie vplyvu takéhoto incidentu.

4.  Ak dôjde k incidentu, ktorý ovplyvní súlad s podmienkami povolenia, prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody, prípadne prevádzkovateľ distribúcie regenerovanej vody alebo prevádzkovateľ skladovania regenerovanej vody, ihneď informuje príslušný orgán a koncového používateľa (používateľov), ktorého sa to môže týkať, a príslušnému orgánu poskytne informácie potrebné na posúdenie vplyvu takéhoto incidentu.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Po udelení povolenia v súlade s článkom 7 príslušný orgán pravidelne overuje, či prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody, prevádzkovateľ distribúcie regenerovanej vody a prevádzkovateľ skladovania regenerovanej vody dodržiavajú opatrenia stanovené v pláne riadenia rizík týkajúcom sa opätovného využívania vody.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 8 - odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody ručí za prípadné znečistenie pôdy alebo poľnohospodárskych výrobkov regenerovanou vodou, ako aj za následné riziká pre zdravie ľudí alebo životné prostredie a poskytuje náhradu za škody.

Odôvodnenie

Prevzatie zodpovednosti a náhrad za škody dodávateľom vody v prípade neprimeranej úpravy vody je rozhodujúce pre zvyšovanie využívania regenerovanej vody.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Kampane na zvyšovanie informovanosti

 

Členské štáty vytvoria informačné a osvetové kampane zamerané na potenciálnych koncových používateľov vrátane občanov, ktoré sa týkajú bezpečnosti opätovného využívania vody a úspory vodných zdrojov vyplývajúcej z opätovného využívania vody.

 

Členské štáty uskutočnia informačné kampane pre poľnohospodárov s cieľom zabezpečiť optimálne použitie regenerovanej vody v plodinách tak, aby sa zabránilo akémukoľvek negatívnemu vplyvu jej použitia na zdravie aj na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 10– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté smernice 2003/4/ES a 2007/2/ES, členské štáty zabezpečujú, aby mala verejnosť online prístup k primeraným a aktuálnym informáciám o opätovnom využívaní vody. Tieto informácie zahŕňajú:

1.  Bez toho, aby boli dotknuté smernice 2003/4/ES a 2007/2/ES a článok 9 ods. 4 smernice 2000/60/ES, členské štáty zabezpečujú, aby mala verejnosť online prístup k primeraným, aktuálnym a prístupným informáciám o opätovnom využívaní vody, alebo prostredníctvom iných jednoducho použiteľných metód, ktoré budú v súlade s pravidlami ochrany údajov. Tieto informácie zahŕňajú:

Odôvodnenie

Informácie, ktoré má verejnosť k dispozícii, musia byť primerané, aktuálne a prístupné, aby občania boli plne informovaní.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  percentuálny podiel využitia regenerovanej vody v pomere k celkovému množstvu sladkej vody využívanej na účely, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

Odôvodnenie

Jednou z informácií, ku ktorým môžu mať občania prístup, musí byť regenerovaná voda ako percentuálny podiel celkovej sladkej vody, ktorá sa používa na účely tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  percentuálny podiel regenerovanej vody v členskom štáte dodanej v súlade s týmto nariadením v porovnaní s celkovým množstvom upraviteľnej komunálnej odpadovej vody;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V súlade s nariadením (ES) č. 852/2004, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá uplatniteľné na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a ktoré sa vzťahuje na výrobu, spracovanie a distribúciu potravín určených pre ľudskú spotrebu a na ich uvádzanie na trh, musia príslušné orgány informovať používateľov o maximálnom obsahu živín v dodávanej riadne upravenej odpadovej vode, aby sa poľnohospodári mohli uistiť, že dodržiavajú obsahy živín, ktoré stanovujú príslušné úniové predpisy.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa formátu a predkladania informácií, ktoré sa majú poskytovať podľa odseku 1. Vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  do … [tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] zostavia a uverejnia a následne každých šesť rokov aktualizujú súbor údajov obsahujúci informácie o výsledku kontroly súladu vykonanej v súlade s článkom 8 ods. 1 a ďalšie informácie, ktoré sa majú online sprístupniť verejnosti podľa článku 10;

a)  do … [štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] zostavia a uverejnia a následne každých šesť rokov aktualizujú súbor údajov obsahujúci informácie o výsledku kontroly súladu vykonanej v súlade s článkom 8 ods. 1 a ďalšie informácie, ktoré sa majú online sprístupniť verejnosti podľa článku 10;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 13– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia do … [6 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Ako podklad k hodnoteniu sa použijú aspoň tieto zdroje:

1.  Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia do … [piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Ako podklad k hodnoteniu sa použijú aspoň tieto zdroje:

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  experimenty, ktoré sa uskutočnili, najmä pokiaľ ide o využitie splaškových kalov a výtokov z metanizácie v poľnohospodárstve.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  rastúca prítomnosť mikroznečisťujúcich látok a nových vznikajúcich látok v opätovne využívanej vode.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V rámci hodnotenia uvedeného v odseku 1 Komisia posúdi realizovateľnosť:

 

a)  rozšírenia rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na regenerovanú vodu určenú na ďalšie osobitné použitia vrátane opätovného použitia na priemyselné účely;

 

b)  rozšírenia požiadaviek tohto nariadenia tak, aby sa vzťahovali aj na nepriame používanie upravených odpadových vôd;

 

c)  stanoviť minimálne uplatniteľné požiadavky na kvalitu upravenej odpadovej vody na účely dopĺňania kolektorov podzemnej vody.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 13 - odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Komisia v prípade potreby priloží k hodnoteniu uvedenému v odseku 1 legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 16

Článok 16

Sankcie

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty do ... [tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] oznámia Komisii uvedené pravidlá a opatrenia, ako aj každú následnú zmenu, ktorá sa týchto pravidiel týka.

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty do ... [štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] oznámia Komisii uvedené pravidlá a opatrenia, ako aj každú následnú zmenu, ktorá sa týchto pravidiel týka.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 17

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ... [jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Uplatňuje sa od ... [dva roky po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oddiel 1.  Používanie regenerovanej vody v zmysle článku 2

Oddiel 1.  Používanie regenerovanej vody v zmysle článku 2

a)  Poľnohospodárske zavlažovanie

a)  Poľnohospodárske zavlažovanie

Poľnohospodárske zavlažovanie je zavlažovanie týchto druhov plodín:

Poľnohospodárske zavlažovanie je zavlažovanie týchto druhov plodín:

—  potravinové plodiny, ktoré sa konzumujú surové, to znamená plodiny, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu a konzumáciu v surovom stave alebo nespracované,

—  potravinové plodiny, ktoré sa konzumujú surové, to znamená plodiny, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu a konzumáciu v surovom stave alebo nespracované,

—  spracované potravinové plodiny, teda plodiny, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, ktoré sa nekonzumujú surové, ale až po spracovaní (t. j. varené, priemyselne spracované),

—  spracované potravinové plodiny, teda plodiny, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, ktoré sa nekonzumujú surové, ale až po spracovaní (t. j. varené, priemyselne spracované),

—  nepotravinové plodiny, teda plodiny, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (napr. pastvové plodiny, krmoviny, vlákninové plodiny, plodiny na okrasné účely, osivové, energetické a trávnikové plodiny).

—  nepotravinové plodiny, teda plodiny, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (napr. pastvové plodiny, krmoviny, vlákninové plodiny, plodiny na okrasné účely, osivové, energetické a trávnikové plodiny).

 

Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právne predpisy Únie v oblasti životného prostredia a zdravia, môžu členské štáty využívať regenerovanú vodu na ďalšie účely, ako napríklad na opätovné využívanie vody v priemysle, na účely súvisiace so zariadeniami a so životným prostredím.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.1.  Minimálne požiadavky uplatniteľné na regenerovanú vodu určenú na použitie pri poľnohospodárskom zavlažovaní

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 3.2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Minimálna trieda kvality regenerovanej vody

Kategória plodiny

Spôsob zavlažovania

A

Všetky potravinové plodiny vrátane koreňových plodín konzumovaných za surova a potravinových plodín, ktorých jedlá časť je v priamom kontakte s regenerovanou vodou

Všetky spôsoby zavlažovania

B

Potravinové plodiny, ktoré sa konzumujú surové, pričom jedlá časť sa pestuje nad zemou a nie je v priamom kontakte s regenerovanou vodou, spracované potravinové plodiny a nepotravinové plodiny vrátane plodín na kŕmenie zvierat na produkciu mlieka alebo mäsa

Všetky spôsoby zavlažovania

C

Len kvapkové zavlažovanie*

D

Priemyselné, energetické a siate plodiny

Všetky spôsoby zavlažovania

________________

(*) Kvapkové zavlažovanie (nazýva sa aj pramienkové zavlažovanie) je systém mikrozavlažovania, ktorý privádza k rastlinám kvapky alebo tenké pramienky vody. V rámci tohto systému privedená voda veľmi pomaly (2 – 20 litrov/hodinu) kvapká na pôdu alebo priamo pod jej povrch zo sústavy plastových trubíc s malým priemerom osadených výpustmi, ktoré sa nazývajú rozprašovače alebo kvapkače.

Pozmeňujúci návrh

Minimálna trieda kvality regenerovanej vody

Kategória plodiny

Spôsob zavlažovania

A

Všetky potravinové plodiny vrátane koreňových plodín konzumovaných za surova a potravinových plodín, ktorých jedlá časť je v priamom kontakte s regenerovanou vodou

Všetky spôsoby zavlažovania

B

Potravinové plodiny, ktoré sa konzumujú surové, pričom jedlá časť sa pestuje nad zemou a nie je v priamom kontakte s regenerovanou vodou, spracované potravinové plodiny a nepotravinové plodiny vrátane plodín na kŕmenie zvierat na produkciu mlieka alebo mäsa

Všetky spôsoby zavlažovania

C

Iba spôsoby zavlažovania, ktoré nevedú k priamemu kontaktu medzi plodinou a regenerovanou vodou. Napríklad kvapkové zavlažovanie*.

D

Priemyselné, energetické a siate plodiny

Všetky spôsoby zavlažovania

________________

(*) Kvapkové zavlažovanie (nazýva sa aj pramienkové zavlažovanie) je systém mikrozavlažovania, ktorý privádza k rastlinám kvapky alebo tenké pramienky vody. V rámci tohto systému privedená voda veľmi pomaly (2 – 20 litrov/hodinu) kvapká na pôdu alebo priamo pod jej povrch zo sústavy plastových trubíc s malým priemerom osadených výpustmi, ktoré sa nazývajú rozprašovače alebo kvapkače.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby sa umožnili inovácie v spôsoboch zavlažovania v záujme zvýšenia ich účinnosti.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – písmeno a – tabuľka 2

 

Text predložený Komisiou

Trieda kvality regenerovanej vody

Orientačný technologický cieľ

Požiadavky na kvalitu

 

 

 

E. coli (cfu/100 ml)

BSK5 (mg/l)

TSS (mg/l)

Turbidita (NTU)

Iné

A

Sekundárna úprava, filtrácia a dezinfekcia

≤10 alebo pod detekčným limitom

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: < 1 000 JTK/l, ak hrozí riziko aerosolizácie v skleníkoch Črevné nematódy (vajíčka červov) ≤1 vajíčko/l pri zavlažovaní pastvín alebo krmovín

B

Sekundárna úprava a dezinfekcia

≤100

Podľa smernice Rady 91/271/EHS1 (príloha I, tabuľka 1)

Podľa smernice Rady 91/271/EHS (príloha I, tabuľka 1)

-

C

Sekundárna úprava a dezinfekcia

≤1 000

-

D

Sekundárna úprava a dezinfekcia

≤10 000

-

______________________

1 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 z 21. mája 1991o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).

 

Pozmeňujúci návrh

Trieda kvality regenerovanej vody

Orientačná vhodná úprava

Limitná hodnota

 

 

 

E. coli (cfu/100 ml)

BSK5 (mg/l)

TSS (mg/l)

Turbidita (NTU)

Iné

A

Sekundárna úprava, filtrácia a dezinfekcia

≤10 alebo pod detekčným limitom

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: < 1 000 JTK/l, ak hrozí riziko aerosolizácie v skleníkoch Črevné nematódy (vajíčka červov) ≤1 vajíčko/l pri zavlažovaní pastvín alebo krmovín Salmonela: neprítomná

B

Sekundárna úprava a dezinfekcia

≤100

Podľa smernice Rady 91/271/EHS1 (príloha I, tabuľka 1)

Podľa smernice Rady 91/271/EHS (príloha I, tabuľka 1)

-

C

Sekundárna úprava a dezinfekcia

≤1 000

-

D

Sekundárna úprava a dezinfekcia

≤10 000

-

______________________

1 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 z 21. mája 1991o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – písmeno a – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  Uvedené hodnoty E. coli, Legionellaspp. a črevných nematód sa dosiahnu aspoň v 90 % vzoriek. Ani jedna z hodnôt vzoriek nesmie prekročiť maximálny limit odchýlky 1 logaritmickej jednotky z indikovanej hodnoty pre E. coli a Legionella a 100 % indikovanej hodnoty pre črevné nematódy.

-  Uvedené hodnoty E. coli, Legionellaspp. a črevných nematód sa dosiahnu aspoň v 90 % vzoriek. Ani jedna z maximálnych hodnôt vzoriek nesmie prekročiť maximálny limit odchýlky 1 logaritmickej jednotky z indikovanej hodnoty pre E. coli a Legionella a 100 % indikovanej hodnoty pre črevné nematódy. Požiadavka na zaistenie neprítomnosti salmonely sa uplatňuje na 100 % vzoriek.

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť maximálne hodnoty pre hore uvedené referenčné parametre, pri ktorých prekročení musí prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody pozastaviť dodávky regenerovanej vody.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – písmeno a – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  Uvedené hodnoty biochemickej spotreby kyslíka (BSK)5, suspendovaných tuhých látok (TSS) a turbidity (zakalenia) v triede A sú dosiahnuté v aspoň 90 % vzoriek. Ani jedna z hodnôt vzoriek nesmie prekročiť maximálny limit odchýlky 100 % indikovanej hodnoty.

-  Uvedené hodnoty biochemickej spotreby kyslíka (BSK)5, suspendovaných tuhých látok (TSS) a turbidity (zakalenia) v triede A sú dosiahnuté v aspoň 90 % vzoriek. Ani jedna z maximálnych hodnôt vzoriek nesmie prekročiť maximálny limit odchýlky 100 % indikovanej hodnoty.

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť maximálne hodnoty pre hore uvedené referenčné parametre, pri ktorých prekročení musí prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody pozastaviť dodávky regenerovanej vody.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody vykonávajú bežné monitorovanie s cieľom overiť, či regenerovaná voda spĺňa minimálne požiadavky na kvalitu vody stanovené v písmene a). Bežné monitorovanie je zahrnuté do postupov overovania systému opätovného využívania vody.

Prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody vykonávajú bežné monitorovanie s cieľom overiť, či regenerovaná voda spĺňa minimálne požiadavky na kvalitu vody stanovené v písmene a). Bežné monitorovanie je zahrnuté do postupov overovania projektu opätovného využívania vody.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – písmeno b – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vzorky, ktoré sa majú použiť na overenie dodržiavania mikrobiologických parametrov v bode zhody, sa odoberajú v súlade s normou EN ISO 19458.

Odôvodnenie

Touto zmenou sa vkladá rovnaká norma ISO, ako je uvedená v smernici o pitnej vode pre odber vzoriek za skúmanie mikrobiologických vlastností na účely overovania.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – písmeno b – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Validačné monitorovanie sa musí uskutočniť pred uvedením zariadenia na regeneráciu vody do prevádzky, keď sa zariadenie modernizuje a po pridaní nového zariadenia alebo procesov.

Validačné monitorovanie sa musí uskutočniť pred uvedením zariadenia na regeneráciu vody do prevádzky, keď sa zariadenie modernizuje a po pridaní nového zariadenia alebo procesov a zakaždým, keď sa udeľuje nové alebo mení existujúce povolenie.

Odôvodnenie

Validačné monitorovanie zariadenia na regeneráciu vody sa musí uskutočniť kedykoľvek, keď sa udelí nové povolenie alebo sa upraví existujúce povolenie.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – písmeno b – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Validačné monitorovanie sa vykonáva pri najprísnejšej triede kvality regenerovanej vody – triede A – na posúdenie dodržania výkonnostných cieľov [logaritmické zníženie (log10)]. Do validačného monitorovania je zahrnuté monitorovanie indikátorových mikroorganizmov súvisiacich s jednotlivými skupinami patogénov (baktérie, vírusy a prvoky). Vybraté indikátorové mikroorganizmy sú E. coli pre patogénne baktérie, F-špecifické kolifágy, somatické kolifágy alebo kolifágy pre patogénne vírusy a spóry Clostridium perfringens alebo sulfát-redukujúce baktérie vytvárajúce spóry v prípade prvokov. Výkonnostné ciele [logaritmické zníženie (log10)] pre validačné monitorovanie týkajúce sa vybratých indikátorových mikroorganizmov sú stanovené v tabuľke 4 a dosahujú sa v mieste výstupu zo zariadenia na regeneráciu vody (miesto zhody), pričom sa zohľadňujú koncentrácie výtoku neupravenej odpadovej vody vstupujúcej do čistiarne komunálnych odpadových vôd.

Validačné monitorovanie sa vykonáva pri najprísnejšej triede kvality regenerovanej vody – triede A – na posúdenie dodržania výkonnostných cieľov [logaritmické zníženie (log10)]. Do validačného monitorovania je zahrnuté monitorovanie indikátorových mikroorganizmov súvisiacich s jednotlivými skupinami patogénov (baktérie, vírusy a prvoky). Vybraté indikátorové mikroorganizmy sú E. coli pre patogénne baktérie, F-špecifické kolifágy, somatické kolifágy alebo kolifágy pre patogénne vírusy a spóry Clostridium perfringens alebo sulfát-redukujúce baktérie vytvárajúce spóry v prípade prvokov. Výkonnostné ciele [logaritmické zníženie (log10)] pre validačné monitorovanie týkajúce sa vybratých indikátorových mikroorganizmov sú stanovené v tabuľke 4 a dosahujú sa v mieste výstupu zo zariadenia na regeneráciu vody, pričom sa zohľadňujú koncentrácie výtoku neupravenej odpadovej vody vstupujúcej do čistiarne komunálnych odpadových vôd. Aspoň 90 % validačných vzoriek musí dosiahnuť alebo prekročiť výkonnostný cieľ.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – písmeno b – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak v neupravenej odpadovej vode nie je biologický ukazovateľ prítomný v dostatočnom množstve na to, aby sa dosiahlo logaritmické zníženie (log10), neprítomnosť takéhoto biologického ukazovateľa vo výtoku znamená splnenie požiadaviek na validáciu. Výkonnosť pri dodržiavaní cieľa možno stanoviť analytickou kontrolou pridaním výkonnosti priradenej jednotlivým krokom v rámci úpravy na základe vedeckých dôkazov zo štandardných zavedených postupov, napr. uverejnené údaje skúšobných protokolov, prípadové štúdie atď., alebo otestovať v laboratóriách v kontrolovaných podmienkach pre inovačné postupy.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – písmeno b – tabuľka 4 – poznámka pod čiarou 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(*)  Referenčné patogény Campylobacter, Rotavirus a Cryptosporidium sa môžu použiť aj na účely validačného monitorovania namiesto navrhovaných indikátorových mikroorganizmov. Mali by sa teda uplatniť tieto výkonnostné ciele týkajúce sa logaritmického zníženia (log10): Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) a Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*)  Referenčné patogény Campylobacter, Rotavirus a Cryptosporidium sa môžu použiť aj na účely validačného monitorovania namiesto navrhovaných indikátorových mikroorganizmov. Mali by sa teda uplatniť tieto výkonnostné ciele týkajúce sa logaritmického zníženia (log10): Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) a Cryptosporidium (≥ 5,0). Vnútroštátny zdravotný orgán môže stanoviť ďalšie ukazovatele týkajúce sa konkrétneho prípadu, ak existuje dôkaz o potrebe zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – písmeno b – tabuľka 4 – poznámka pod čiarou 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(**) Ako najvhodnejší ukazovateľ z hľadiska vírusov je vybratá celková analýza kolifágov. Ak však celkovú analýzu kolifágov nemožno uskutočniť, musí sa analyzovať aspoň jeden z nich (F-špecifické alebo somatické kolifágy).

(**) Ako najvhodnejší ukazovateľ z hľadiska vírusov je vybratá celková analýza kolifágov. Ak však celkovú analýzu kolifágov nemožno uskutočniť, musí sa analyzovať aspoň jeden z nich (F-špecifické alebo somatické kolifágy). Ak vo výtoku neupravenej odpadovej vody nie sú kolifágy prítomné v dostatočnom množstve, súlad s výkonnostným cieľom možno stanoviť pridaním výkonnosti priradenej jednotlivým krokom v rámci úpravy na základe vedeckých dôkazov zo štandardných zavedených postupov, ako sú uverejnené údaje skúšobných protokolov, prípadové štúdie. atď., alebo otestovať v laboratóriách v kontrolovaných podmienkach pre inovačné postupy.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – písmeno b – tabuľka 4 – poznámka pod čiarou 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(***) Ako najvhodnejší ukazovateľ z hľadiska prvokov sú vybraté spóry Clostridium perfringens. Ak však koncentrácia spór Clostridium perfringens neumožňuje validáciu požadovaného logaritmického odstránenia (log10), alternatívou sú sulfát-redukujúce baktérie vytvárajúce spóry.

(***) Ako najvhodnejší ukazovateľ z hľadiska prvokov sú vybraté spóry Clostridium perfringens. Ak však koncentrácia spór Clostridium perfringens neumožňuje validáciu požadovaného logaritmického odstránenia (log10), alternatívou sú sulfát-redukujúce baktérie vytvárajúce spóry. Ak vo výtoku neupravenej odpadovej vody nie sú prítomné spóry Clostridium perfringens v dostatočnom množstve, súlad s výkonnostným cieľom možno stanoviť pridaním výkonnosti priradenej jednotlivým krokom v rámci úpravy na základe vedeckých dôkazov zo štandardných zavedených postupov, ako sú uverejnené údaje skúšobných protokolov, prípadové štúdie. atď., alebo otestovať v laboratóriách v kontrolovaných podmienkach pre inovačné postupy.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – písmeno b – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Metódy analýzy pri monitorovaní validuje a dokumentuje prevádzkovateľ v súlade s normou EN ISO/IEC-17025 alebo inými vnútroštátnymi alebo medzinárodnými normami, ktoré zabezpečujú rovnocennú kvalitu.

Metódy analýzy pri monitorovaní validuje a dokumentuje prevádzkovateľ v súlade s normou EN ISO/IEC-17025 alebo inými vnútroštátnymi alebo medzinárodnými normami, ktoré zabezpečujú rovnocennú kvalitu. Prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody zabezpečí, aby laboratóriá vybrané na monitorovanie validácie zaviedli postupy riadenia kvality v súlade s normou ISO/IEC 17025.

Odôvodnenie

Touto zmenou sa vkladá rovnaká norma ISO, ako je uvedená v smernici o pitnej vode pre laboratóriá vybrané na vykonávanie monitorovania overovania.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Príloha II – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hlavné úlohy riadenia rizík

a)  Hlavné úlohy riadenia rizík

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  vykonať analýzu uskutočniteľnosti plánovaného zariadenia na regeneráciu vody, v ktorej sa zohľadnia aspoň náklady na výstavbu zariadenia v súvislosti s regionálnym dopytom po regenerovanej vode, potenciálni koncoví používatelia a požiadavky zariadenia na upravenú odpadovú vodu, a hodnotí kvalita upravenej odpadovej vody vstupujúcej do zariadenia.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Identifikovať prostredia, populácie a jednotlivcov, ktorým hrozí riziko priameho alebo nepriameho vystavenia identifikovaným potenciálnym nebezpečenstvám, a zohľadniť pritom osobitné environmentálne faktory, ako sú miestna hydrogeológia, topológia, druh a ekológia pôdy, ako aj faktory súvisiace s druhom plodín a pestovateľskými postupmi. Musia sa takisto zohľadniť možné nezvratné alebo dlhodobé negatívne dôsledky regenerácie vody.

3.  Identifikovať prostredia, populácie a jednotlivcov, ktorým hrozí riziko priameho alebo nepriameho vystavenia identifikovaným potenciálnym nebezpečenstvám, a zohľadniť pritom osobitné environmentálne faktory, ako sú miestna hydrogeológia, topológia, druh a ekológia pôdy, ako aj faktory súvisiace s druhom plodín a pestovateľskými postupmi. Posúdenie rizík pre zdravie ľudí vrátane určenia nebezpečenstva, vzťahu medzi dávkou a odozvou, posúdenia expozície a charakterizácie rizika sa musí zohľadniť vo všetkých stupňoch systému opätovného využívania vody. Musia sa takisto zohľadniť možné nezvratné alebo dlhodobé negatívne dôsledky, vrátane potenciálnych negatívnych následkov na ekologické toky, činnosti regenerácie vody, jej distribúcie, skladovania a používania pre životné prostredie alebo zdravie ľudí.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vypracovať posúdenie rizika zahŕňajúce environmentálne riziká a riziká pre zdravie ľudí a zvierat a zohľadniť pri tom povahu identifikovaných potenciálnych nebezpečenstiev, identifikované prostredia, populácie a jednotlivcov, ktorým hrozí riziko vystavenia týmto nebezpečenstvám i závažnosť možných účinkov daných nebezpečenstiev, ako aj všetky relevantné právne predpisy Európskej únie a jednotlivých členských štátov, usmerňovacie dokumenty a minimálne požiadavky súvisiace s potravinami, krmivami a bezpečnosťou pracovníkov. Otázku vedeckej neistoty pri charakteristike rizika treba riešiť v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti.

4.  Vypracovať posúdenie rizika zahŕňajúce environmentálne riziká a riziká pre zdravie ľudí a zvierat a zohľadniť pri tom povahu identifikovaných potenciálnych nebezpečenstiev, identifikované prostredia, populácie a jednotlivcov, ktorým hrozí riziko vystavenia týmto nebezpečenstvám i závažnosť možných účinkov daných nebezpečenstiev, ako aj všetky relevantné právne predpisy Európskej únie a jednotlivých členských štátov, usmerňovacie dokumenty a minimálne požiadavky súvisiace s potravinami, krmivami a bezpečnosťou pracovníkov a environmentálne ciele. Kvalitatívne štúdie sa môžu použiť na účely posúdenia rizika. Otázku vedeckej neistoty pri charakteristike rizika treba riešiť v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 4 – písmeno b – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i.  potvrdenia povahy nebezpečenstiev, podľa okolností vrátane vzťahu medzi dávkou a odozvou;

i.  potvrdenia povahy nebezpečenstiev, podľa okolností vrátane vzťahu medzi dávkou a odozvou v spolupráci s orgánmi v oblasti zdravotníctva;

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 4 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri posudzovaní rizika sa zohľadňujú aspoň tieto požiadavky a povinnosti:

Pri posudzovaní rizika sa musia splniť aspoň tieto požiadavky a povinnosti:

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Príloha II – bod b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b)  Podmienky týkajúce sa dodatočných požiadaviek

(Doplniť pred odsek 5.)

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak je to potrebné a vhodné na zabezpečenie dostatočnej ochrany životného prostredia a ľudského zdravia, je potrebné uviesť požiadavky na kvalitu vody a jej monitorovanie, ktoré dopĺňajú a/alebo sú prísnejšie ako požiadavky uvedené v prílohe I.

5.  Ak je to potrebné a vhodné na zabezpečenie primeranej ochrany životného prostredia a ľudského zdravia, je potrebné uviesť požiadavky na kvalitu vody a jej monitorovanie, ktoré dopĺňajú a/alebo sú prísnejšie ako požiadavky uvedené v prílohe I.

V závislosti od výsledku posúdenia rizika uvedeného v bode 4 sa tieto dodatočné požiadavky môžu konkrétne týkať:

Tieto dodatočné požiadavky sa môžu konkrétne týkať:

a)  ťažkých kovov;

a)  ťažkých kovov;

b)  pesticídov;

b)  pesticídov;

c)  vedľajších produktov dezinfekcie;

c)  vedľajších produktov dezinfekcie;

d)  liekov;

d)  liekov;

 

da)  prítomnosti mikroplastov;

e)  iných látok vzbudzujúcich obavy;

e)  iných znečisťujúcich látok identifikovaných ako významné na základe environmentálneho testovania a testovania verejného zdravia vykonaného na miestnej úrovni;

f)  antimikrobiálnej rezistencie.

f)  antimikrobiálnej rezistencie.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Príloha II – bod c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c)  preventívne opatrenia

(doplniť pred bod 6.)

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Zabezpečiť, aby zariadenie na regeneráciu vody bolo vybavené alternatívnymi prostriedkami na vypúšťanie upravenej odpadovej vody, ktorá sa opätovne nevyužíva.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Zabezpečiť, aby distribučná infraštruktúra regenerovanej vody bola oddelená a vybudovaná takým spôsobom, aby sa zabránilo riziku kontaminácie zásobovacej a distribučnej siete pre vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 9 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9b.  Zabezpečiť, aby bola infraštruktúra regenerovanej vody primerane označená a, ak je vybudovaná s otvorenými odtokmi na dažďovú vodu, aby bola primerane vybavená dostatočne viditeľným značením, a to aj v prípade, keď sa odpadová voda zmiešava s vodou iného pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Príloha II – bod c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9c.  Zabezpečiť, aby sa vytvorili koordinačné mechanizmy medzi rôznymi aktérmi na zaručenie bezpečnej výroby a využívania regenerovanej vody.

(1)

  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Rastúca globálna konkurencia, pokiaľ ide o používanie vody, predstavuje pre hospodárstvo, spoločenstvá a ekosystémy, ktoré ju využívajú, rastúce riziko.Napríklad v roku 2017 predstavovala celková spotreba približne 6 000 kubických kilometrov a odhaduje sa, že môže do roku 2050 vzrásť na približne 8 700 kubických kilometrov a v roku 2100 na takmer 12 700 kubických kilometrov.

Tento neustály nárast dopytu spolu s účinkami zmeny klímy a následným zvýšením priemerných teplôt predstavuje varovanie pred možnosťou nárastu plôch, ktoré trpia nedostatkom vody.

Otázka rozumného a účinného hospodárenia s vodnými zdrojmi sa preto stáva čoraz naliehavejšou. Stále viac a z dobých dôvodov sa voda vníma ako cenný a vzácny zdroj.

Európa nie je suchým kontinentom, ale zásobovanie vodou vyvolávajú obavy u takmer polovice obyvateľstva EÚ.

Geografia a klíma Európy znamenajú, že distribúcia vody je v EÚ nerovnaká, čo je situácia, ktorá sa zhoršuje v dôsledku ľudskej činnosti. Napríklad v južnej Európe zvýšil rozvoj turistického ruchu dopyt po vode, čo viedlo k dezertifikácii a preniknutiu slanej vody do kolektorov nachádzajúcich sa v niektorých pobrežných sladkovodných zónach. Podľa štúdií, ktoré vykonala EEA, ak sa pozrieme na index využívania vody, nájdeme krajiny ako Cyprus, Bulharsko, Belgicko, Španielsko, Taliansko a Malta, kde je pomer v súčasnosti 20 % alebo vyšší. To znamená vážny tlak na zásoby vody. Hoci otázka nedostatku vody je kritickejšia na juhu, tento problém nemožno obmedziť len na tieto oblasti: Komisia poukázala na to, že väčšina členských štátov zažila epizódy sucha od roku 1976 a mnohé z nich dnes uvádzajú časté problémy s nedostatkom vody a nadmerným využívaním zdrojov podzemnej vody.

Nedostatok vody je jav, ktorý postihuje najmenej 11 % európskeho obyvateľstva a 17 % územia EÚ. Od roku 1980 sa počet období sucha v Európe zvýšil a v posledných 30 rokoch spôsobili škody v odhadovanej sume 100 miliárd EUR.

Sucho v lete 2017 opäť preukázalo rozsah hospodárskych strát; len samotné talianske poľnohospodárstvo odhaduje straty vo výške 2 miliárd EUR. Očakáva sa, že tento vývoj bude pokračovať: nedostatok vody sa už neobmedzuje len na niekoľko kútov Európy, ale vyvoláva obavy c velej EÚ.

Nájdenie vhodných riešení na úrovni EÚ na ochranu vody preto nadobudlo rozhodujúci význam pri udržiavaní vysokej úrovne blaha občanov a ochrane životného prostredia.

Kontext návrhu

Komisia vo svojom oznámení z roku 2012 s názvom Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy už označila opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd za jedno z alternatívnych opatrení týkajúcich sa dodávok vody s malým vplyvom na životné prostredie, ktoré dokážu riešiť problém nedostatku vody.

V právnych predpisoch EÚ, a najmä v rámcovej smernici o vode (2000/60/ES), sa uvádza opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd ako dodatočné opatrenie na efektívne hospodárenie s vodnými zdrojmi.

Výhody tejto činnosti sa však ešte nevyužívajú v plnej miere v dôsledku nedostatku jasných a predvídateľných právnych predpisov.

Podľa údajov Komisie predstavuje celkový potenciál opätovného využívania vody do roku 2025 približne 6,6 miliardy m³ v porovnaní so súčasnou hodnotou 1,1 miliárd m³ ročne. To by si vyžadovalo investície vo výške menej ako 700 miliónov EUR a umožnilo by opätovné použitie viac ako 50 % celkového objemu vody pochádzajúcej z čističiek odpadových vôd v EÚ, ktorý je teoreticky dostupný na zavlažovanie, čím by sa zabránilo viac ako 5 % priamej ťažby z vodných útvarov a podzemných vôd.

Návrh Komisie sa zameriava na dosiahnutie uvedených cieľov stanovením harmonizovaných pravidiel na úrovni EÚ s cieľom zabrániť tomu, aby rozdielne požiadavky v členských štátoch mali nepriaznivý vplyv na rovnaké podmienky a vytvorili prekážky pre hladké fungovanie vnútorného trhu.

Návrh Komisie sa obmedzuje na regenerovanú vodu používanú na účely poľnohospodárskeho zavlažovania, keďže poľnohospodárstvo je jedným najväčších spotrebiteľov vody. Cieľom návrhu je tiež zabezpečiť, aby bolo regenerovaná odpadová voda bola bezpečná, a tak chrániť občanov a životné prostredie.

Spravodajkyňa podporuje potrebu nariadenia na stanovenie harmonizovaných kritérií EÚ pre činnosti v oblasti opätovného využívania komunálnej odpadovej vody. Z tohto dôvodu sa domnieva, že návrh je užitočným nástrojom na zaistenie bezpečnosti a zvýšenie využívania regenerácie.

Domnieva sa však, že je potrebné vykonať niekoľko zmien s cieľom objasniť právny predpis, najmä vo vzťahu k vymedzeniam pojmov, úlohám a povinnostiam rôznych zúčastnených subjektov a k hlavným činnostiam riadenia rizík. Spravodajkyňa tiež považuje za dôležité rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia tak, aby zahŕňalo použitie na verejné a environmentálne účely, aby bolo možné zvýšiť prínosy vyplývajúce z opätovného použitia vody.

Je potrebné presnejšie vymedziť rozdiel medzi „upravenou“ vodou, t. j. vodou podstupujúcou vhodnú úpravu, ako sa vyžaduje v smernici 91/271/EHS, a regenerovanou vodou v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Je potrebné určiť hlavné subjekty zapojené do regenerácie komunálnej odpadovej vody. Z tohto dôvodu sa popri prevádzkovateľovi čistiarne odpadových vôd, prevádzkovateľovi zariadenia na regeneráciu vody a koncovému používateľovi takisto vymedzuje a riadi úloha prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Spravodajkyňa podporuje požiadavku vypracovať plán riadenia rizík pre opätovné získavanie regenerovanej vody, ale domnieva sa, že túto úlohu by mal koordinovať príslušný orgán, ktorý môže poskytnúť presnejšie a nezávislejšie hodnotenie celého dodávateľského reťazca vody. V prílohe II sa potom vymedzujú minimálne úlohy, ktoré majú vykonávať rôzne subjekty.

Pokiaľ ide o minimálne požiadavky na kvalitu regenerovanej vody, spravodajkyňa súhlasí s parametrami, ktoré navrhla Komisia na základe štúdie SVC, ale domnieva sa, že je potrebné pridať ďalší parameter „salmonely“, ktorý by zaručil ešte väčšiu bezpečnosť potravín pre občanov.

Je dôležité, aby sa možné použitie neobmedzovalo výhradne na účely poľnohospodárskeho zavlažovania, ale bolo rozšírené, ako je to už v niektorých členských štátoch, na verejné účely (zavlažovanie zelených plôch alebo golfových ihrísk) a environmentálne účely (boj proti prenikaniu morskej vody alebo udržiavanie minimálneho ekologického toku). Na tento účel sa spravodajkyňa domnieva, že tieto použitia by sa mali spadať pod parametre týkajúce sa najprísnejšej triedy A. Spravodajkyňa sa rozhodla nestanoviť harmonizované parametre pre opätovné využívanie na priemyselné účely, ale domnieva sa, že takéto opätovné využívanie by sa malo stimulovať a regulovať na vnútroštátnej úrovni na základe individuálnych prípadov.

Spravodajkyňa tiež považuje za kľúčové, aby sa sústredilo na opatrenia na zvýšenie povedomia zdôrazňujúce úspory vodných zdrojov, ktoré možno dosiahnuť z opätovného využitia komunálnej odpadovej vody, a o systéme kontrol, ktorými možno zabezpečiť, že regenerovaná voda je zdravotne nezávadná.

Spravodajkyňa napokon vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nezahrnula do rozsahu pôsobnosti svojho návrhu harmonizované pravidlá týkajúce sa dopĺňania kolektorov podzemnej vody. Z tohto dôvodu žiada, aby sa do revízie, ktoré je stanovená o päť rokov, zahrnula možnosť predložiť legislatívny návrh súvisiaci s týmto bodom. Ďalej žiada Komisiu, aby preskúmala potrebu osobitných právnych predpisov týkajúcich sa nepriameho opätovného využívania vody.


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (5.12.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marijana Petir

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Podľa piatich správ IPCC(1) uverejnených v období medzi rokmi 1983 a 2012 bolo od roku 1850 na celosvetovej úrovni každé z posledných po sebe nasledujúcich troch desaťročí teplejšie ako to predchádzajúce. Obdobie od roku 1983 do roku 2012 je pravdepodobne najteplejšie 30-ročné obdobie za posledných 1400 rokov. Nedávne klimatické zmeny výrazne ovplyvnili poľnohospodárstvo a hospodárstvo a odhaduje sa, že za posledných tridsať rokov vplyv zmeny klímy výrazne zvýšil frekvenciu a intenzitu období sucha a škôd, ktoré spôsobujú životnému prostrediu a hospodárstvu. Medzi rokmi 1976 – 2006 sa počet oblastí a osôb postihnutých suchom zvýšil takmer o 20 % a celkové náklady, ktoré s tým súvisia, dosiahli 100 miliárd EUR (Európska komisia, 2012). Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že európske poľnohospodárstvo využíva približne štvrtinu celkovej sladkej vody na zavlažovanie, kým v južnej a juhovýchodnej Európe sa približne 60 % (v niektorých vodných oblastiach dokonca sa až 80 %) z celkovej zachytenej sladkej vody používa na zavlažovanie, ochrana vody a nájdenie alternatív zásobovania vodou pre potreby zavlažovania sa javí ako priorita.

V súlade s prijatými právnymi predpismi a prijatými politikami Únie, ako je rámcová smernica o vode(2) a akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo(3), sa otvárajú príležitosti na reguláciu opätovného využívania vody pochádzajúcej zo systémov úpravy odpadovej vody na účely zavlažovania s cieľom včas kompenzovať potenciálny a skutočný nedostatok tohto životne dôležitého zdroja.

Komisia na základe zásady predbežnej opatrnosti a uplatňovania najlepších globálnych skúseností, ako aj obmedzení a odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie(4) navrhla nariadenie, ktorým sa stanovujú normy, postupy a opatrenia na opätovné využívanie vody zo systémov úpravy odpadovej vody na úrovni EÚ.

Vzhľadom na to, že Komisia neuskutočnila osobitné štúdie o rizikách spojených s opätovným využívaním vody v poľnohospodárstve, tento legislatívny návrh uplatňuje najlepšie skúsenosti tretích krajín (USA, Nový Zéland, Austrália), ako aj členských štátov, ktoré už využívajú regenerovanú vodu v poľnohospodárstve. Vzhľadom na to, že nariadenie sa bude vzťahovať iba na prevádzkovateľov, ktorí majú v úmysle upravovať a umiestňovať na trh regenerovanú vodu z komunálnych čistiarní odpadových vôd považujem navrhované minimálne úrovne pre navrhované kľúčové ukazovatele za primerané a metodiku a postup povoľovania dodávok regenerovanej vody primerané na zabezpečenie požadovanej úrovne verejnej bezpečnosti tak pre poľnohospodárov, ako aj pre spotrebiteľov. Návrh umožní príslušným orgánom, aby v priebehu administratívneho postupu schvaľovania povolení na dodávku regenerovanej vody uplatňovali prísnejšie pravidlá, ako sú stanovené v tomto nariadení, a v prípade potreby aj menili podmienky schvaľovania povolení.

Zároveň by legislatívny rámec a náklady na vykonávanie tohto nariadenia nemali odrádzať prevádzkovateľov od úprav čistiarní odpadových vôd na opätovné použitie odpadových vôd v poľnohospodárstve. Je preto potrebné vyhnúť sa akejkoľvek neodôvodnenej záťaži alebo nákladom pre prevádzkovateľov. Je potrebné zabezpečiť, aby sa legislatívny rámec pre vypracovanie plánov riadenia rizík uplatňoval rovnako v celej Únii a aby všetky členské štáty chápali a uplatňovali navrhované požiadavky na hodnotenie rizík jednotným spôsobom.

Vzhľadom na význam a možný vplyv navrhovaných nových právnych predpisov na súčasnú situáciu v danej oblasti by sa lehota na nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia, ako aj lehota na takú úpravu čistiarní, aby zodpovedali ustanoveniam nariadenia, mala predĺžiť z jedného roka, ako sa pôvodne navrhovalo, na dva roky odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Cieľom Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka je zabezpečiť verejnú bezpečnosť a dôveru, pokiaľ ide o zdravie a vysokú kvalitu potravín a poľnohospodárskych výrobkov, a zároveň zabezpečiť dosť sladkej vody pre európske poľnohospodárstvo na účely zavlažovania, najmä v južných a východných častiach Únie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Voda nie je komerčný výrobok ako iné výrobky, ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Vodné zdroje Únie sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, ktorý vedie k nedostatku vody a zhoršovaniu jej kvality. K problémom s dostupnosťou sladkej vody významne prispieva zmena klímy a sucho, ktoré sú dôsledkom rozvoja miest a poľnohospodárstva.

(1)  Vodné zdroje Únie sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, ktorý vedie k nedostatku vody a zhoršovaniu jej kvality. K problémom s dostupnosťou a dodávkami sladkej vody významne prispieva zmena klímy, nepredvídateľné počasie a sucho, ktoré sú dôsledkom rozvoja miest a poľnohospodárskej praxe.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V súčasnosti je využívanie riešení opätovného využívania vody naďalej obmedzené v porovnaní s ich potenciálom, ktorý zostáva z veľkej časti nevyužitý.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Je potrebné podporovať efektívne využívanie zdrojov a znižovať tlaky na vodné prostredie, najmä nedostatok vody, a to podporou rozvoja bezpečného opätovného používania vyčistených odpadových vôd.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Stále viac vodných zdrojov Únie sa dostáva pod čoraz väčší tlak, čo vedie k nedostatku vody a k zhoršovaniu jej kvality. Tlaky spôsobované zmenou klímy, suchami a rozvojom miest výrazne zaťažujú dodávky sladkej vody. V tejto situácii by sa mala posilniť schopnosť Európy reagovať na zvyšujúce sa ohrozenie vodných zdrojov tým, že sa budú vo väčšej miere opätovne používať vyčistené odpadové vody.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Schopnosť Únie reagovať na zvýšený tlak na vodné zdroje by bolo možné posilniť širším používaním upravenej odpadovej vody. V smernici Európskej únie a Rady 2000/60/ES15 je opätovné využívanie vody uvedené ako jedno z dodatočných opatrení, ktoré členské štáty môžu uplatňovať na dosiahnutie cieľov smernice – dobrého kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu povrchovej a podzemnej vody. V smernici Rady 91/271/EHS16 sa vyžaduje, aby sa upravená odpadová voda opätovne využívala vždy, keď je to vhodné.

(2)  Schopnosť Únie reagovať na zvýšený tlak na vodné zdroje by bolo možné posilniť tým, že by savyčistené odpadové vody opätovne využívali vo väčšej miere. V smernici Európskej únie a Rady 2000/60/ES15 je opätovné využívanie vody uvedené ako jedno z dodatočných opatrení, ktoré členské štáty môžu uplatňovať na dosiahnutie cieľov smernice – dobrého kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu povrchovej a podzemnej vody, pretože to má veľký význam pre ľudí a ekosystém. V smernici Rady 91/271/EHS16 sa vyžaduje, aby sa upravená odpadová voda opätovne používala vždy, keď je to vhodné.

_________________

 

15 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).

16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Významný je vplyv na životné prostredie a energia potrebná na čerpanie a prepravu pitnej vody;

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy17 sa poukazuje na opätovné využívanie vody na účely zavlažovania alebo priemyselné účely ako na alternatívnu možnosť zásobovania vodou, ktorá si vyžaduje pozornosť Únie.

(3)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy17 sa poukazuje na opätovné využívanie vody na účely zavlažovania alebo priemyselné účely ako na alternatívnu možnosť zásobovania vodou, ktorá si vyžaduje pozornosť Únie s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, ochranu obyvateľstva a uspokojenie potrieb budúcich generácií.

_________________

_________________

17 COM (2012) 673.

17 COM (2012) 673.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V uznesení Európskeho parlamentu z 9. októbra 2008 o riešení problému nedostatku vody a problému sucha v Európskej únii1a sa pripomína, že pri hospodárení s vodnými zdrojmi by sa mal uprednostniť prístup na strane dopytu a domnieva sa, že Únia by mala zaujať holistický prístup, kombinovať opatrenia riadenia dopytu, optimalizáciu existujúcich zdrojov v rámci vodného cyklu a opatrenia na vytváranie nových zdrojov a že prístup musí zahŕňať environmentálne, sociálne a hospodárske aspekty.

 

__________________

 

1a 2008/2074(INI)

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Usudzuje sa, že opätovné využívanie primerane upravenej odpadovej vody, napríklad z čistiarní komunálnych odpadových vôd alebo priemyselných zariadení, má menší vplyv na životné prostredie než ostatné alternatívne spôsoby zásobovania vodou, ako sú napríklad prevody vody alebo odsoľovanie, no tento postup sa v Únii uplatňuje len obmedzene. Zdá sa, že jednou z príčin je neexistencia spoločných noriem Únie na ochranu životného prostredia alebo zdravia pri opätovnom využívaní vody, a pokiaľ ide konkrétne o poľnohospodárske výrobky, možné prekážky voľného pohybu výrobkov zavlažovaných regenerovanou vodou.

(6)  Usudzuje sa, že opätovné využívanie primerane upravenej odpadovej vody, napríklad z čistiarní komunálnych odpadových vôd alebo priemyselných zariadení, má menší vplyv na životné prostredie než ostatné alternatívne spôsoby zásobovania vodou, ako sú napríklad prevody vody alebo odsoľovanie, no tento postup sa v Únii uplatňuje len obmedzene. Takéto opakované využívanie sa však v Únii vyskytuje len v obmedzenom rozsahu. Zdá sa, že jednou z príčin sú značné náklady na systém opätovného využitia odpadovej vody a neexistencia spoločných noriem Únie na ochranu životného prostredia alebo zdravia pri opätovnom využívaní vody, a pokiaľ ide konkrétne o poľnohospodárske výrobky, možné zdravotné a ekologické riziká a možné prekážky voľného pohybu výrobkov zavlažovaných regenerovanou vodou. Zároveň treba mať na pamäti, že v niektorých členských štátoch je zavlažovacia infraštruktúra nedostatočná alebo neexistuje.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Ak sa má zabezpečiť účinné opätovné využívanie komunálnych odpadových vôd, je potrebné uznať, že nie všetky druhy recyklovanej vody sa môžu používať pre všetky plodiny. Poľnohospodári preto musia byť vyškolení tak, aby optimálne využívali rôzne druhy recyklovanej vody na plodiny, v prípade ktorých kvalita použitej vody nemá vplyv na verejné zdravie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Zdravotné normy súvisiace s hygienou potravín, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych výrobkov zavlažovaných regenerovanou vodou, je možné dodržať len vtedy, keď sa požiadavky na kvalitu regenerovanej vody určenej na poľnohospodárske zavlažovanie nebudú v jednotlivých členských štátoch podstatne líšiť. Harmonizácia požiadaviek takisto prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu v súvislosti s takýmito výrobkami. Je preto vhodné uplatniť minimálnu harmonizáciu nastavením minimálnych požiadaviek na kvalitu vody a monitorovanie. Takéto minimálne požiadavky by mali obsahovať minimálne parametre pre regenerovanú vodu a ďalšie prísnejšie alebo dodatočné kvalitatívne požiadavky predpísané podľa potreby príslušnými orgánmi spolu s relevantnými preventívnymi opatreniami. Prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody by mali plniť hlavné úlohy riadenia rizík s cieľom určiť prísnejšie alebo dodatočné požiadavky na kvalitu vody. Parametre sú založené na technickej správe Spoločného výskumného centra Komisie a vyjadrujú medzinárodné normy pre opätovné využívanie vody.

(7)  Rovnocenné zdravotné normy v celej Únii súvisiace s hygienou potravín, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych výrobkov zavlažovaných regenerovanou vodou, je možné dosiahnuť len vtedy, keď sa požiadavky na kvalitu regenerovanej vody určenej na poľnohospodárske zavlažovanie nebudú v jednotlivých členských štátoch podstatne líšiť. Harmonizácia požiadaviek takisto prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu v súvislosti s takýmito výrobkami. Je preto vhodné zaviesť minimálnu harmonizáciu stanovením minimálnych požiadaviek na kvalitu vody a monitorovanie a zároveň umožniť členským štátom, aby išli nad rámec týchto požiadaviek a mali prísnejšie normy a aby posudzovali riziká s ohľadom na osobitné podmienky týkajúce sa lokality, najmä pokiaľ ide o životné prostredie . Takéto minimálne požiadavky by mali obsahovať minimálne parametre pre regenerovanú vodu a ďalšie prísnejšie alebo dodatočné kvalitatívne požiadavky predpísané podľa potreby príslušnými orgánmi spolu s relevantnými preventívnymi opatreniami. Prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody by mali plniť hlavné úlohy riadenia rizík s cieľom určiť prísnejšie alebo dodatočné požiadavky na kvalitu vody. Parametre sú založené na technickej správe Spoločného výskumného centra Komisie a vyjadrujú medzinárodné normy pre opätovné využívanie vody.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  V prípade poľnohospodárskeho zavlažovania by sa mali stanoviť minimálne požiadavky na kvalitu vrátane mikrobiologických a fyzikálno-chemických parametrov, súvisiacich limitných hodnôt a frekvencie monitorovania.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Požiadavky na kvalitu vody používanej na zavlažovanie by mali zohľadňovať vedecký pokrok, najmä pokiaľ ide o testy na mikroskopické znečisťujúce látky a nové „vznikajúce“ látky, s cieľom zaručiť bezpečné využívanie vody a ochranu životného prostredia a verejného zdravia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Riadenie rizík by malo zahŕňať proaktívne zisťovanie a riadenie rizík a obsahovať koncepciu získavania regenerovanej vody v kvalite vyžadovanej pre konkrétne použitie. Posúdenie rizika by malo byť založené na hlavných úlohách riadenia rizík a malo by stanoviť dodatočné požiadavky na kvalitu vody, ktoré sú potrebné v záujme zabezpečenia dostatočnej ochrany životného prostredia a zdravia ľudí i zvierat.

(9)  Riadenie rizík by malo zahŕňať proaktívne zisťovanie a riadenie rizík a obsahovať koncepciu získavania regenerovanej vody v kvalite vyžadovanej pre konkrétne použitie. Posúdenie rizika by malo byť založené na hlavných úlohách riadenia rizík a malo by stanoviť dodatočné požiadavky na kvalitu vody, ktoré sú potrebné v záujme zabezpečenia dostatočnej ochrany životného prostredia a zdravia ľudí i zvierat, najmä pokiaľ ide o využitie vyčistenej odpadovej vody na poľnohospodárskej pôde používanej na výrobu potravín.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V záujme účinnej ochrany životného prostredia zdravia ľudí by prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody mali niesť hlavnú zodpovednosť za kvalitu regenerovanej vody. Na účely splnenia minimálnych požiadaviek a prípadných dodatočných podmienok stanovených príslušným orgánom by prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody mali monitorovať kvalitu regenerovanej vody. Je preto vhodné stanoviť minimálne požiadavky na monitorovanie, v ktorých bude predpísaná frekvencia bežného monitorovania, časový harmonogram a výkonnostné ciele pre validačné monitorovanie. Určité požiadavky na bežné monitorovanie sú špecifikované v súlade so smernicou 91/271/EHS.

(10)  V záujme účinnej ochrany životného prostredia, zdravia ľudí a kvality pôdy prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody a príslušné orgány nesú hlavnú zodpovednosť za kvalitu regenerovanej vody. S cieľom zaručiť používateľom a najmä poľnohospodárom kvalitu vody v súlade so stanovenými parametrami by prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody mali monitorovať kvalitu regenerovanej vody v súlade s minimálnymi požiadavkami a akýmikoľvek ďalšími podmienkami stanovenými príslušným orgánom. Je preto vhodné stanoviť minimálne požiadavky na monitorovanie, v ktorých bude predpísaná frekvencia bežného monitorovania, časový harmonogram a výkonnostné ciele pre validačné monitorovanie. Určité požiadavky na bežné monitorovanie sú špecifikované v súlade so smernicou 91/271/EHS.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Je potrebné zaručiť bezpečné používanie regenerovanej vody, a tým povzbudiť opätovné využívanie vody na úrovni Únie a prehĺbiť dôveru verejnosti k tomuto postupu. Zásobovanie regenerovanou vodou na konkrétne použitie by teda malo byť možné len na základe povolenia vydaného príslušnými orgánmi členských štátov. V záujme zabezpečenia harmonizovaného prístupu na úrovni Únie, vysledovateľnosti a transparentnosti by sa vecné pravidlá vydávania takýchto povolení mali stanoviť na úrovni Únie. Podrobnosti postupov udeľovania povolení by však mali určovať členské štáty. Členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať existujúce postupy udeľovania povolení a prispôsobiť ich tak, aby zohľadňovali požiadavky zavedené týmto nariadením.

(11)  Je potrebné a dôležité zaistiť ekonomickú spoľahlivosť a bezpečnosť prostredníctvom bezpečného a zabezpečeného využívania regenerovanej vody, čím sa podporí rozvoj opätovného využívania vody na úrovni Únie, povzbudia poľnohospodári v EÚ k tomu, aby prijali tento postup, a zvýši dôvera verejnosti v tento postup. Zásobovanie regenerovanou vodou na konkrétne použitie by teda malo byť možné len na základe povolenia vydaného príslušnými orgánmi členských štátov. V záujme zabezpečenia harmonizovaného prístupu na úrovni Únie, vysledovateľnosti a transparentnosti by sa vecné pravidlá vydávania takýchto povolení mali stanoviť na úrovni Únie. Podrobnosti postupov udeľovania povolení by však mali určovať členské štáty, ktorých príslušné orgány sú sami zodpovedné za posudzovanie rizík spojených s opätovným využívaním vody. Členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať existujúce postupy udeľovania povolení a prispôsobiť ich tak, aby zohľadňovali požiadavky zavedené týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Ak je potrebná distribúcia regenerovanej vody, každá takáto distribúcia by mala podliehať povoleniu. Ak sú splnené všetky požiadavky, príslušný orgán členského štátu by mal udeliť povolenie, ktoré by malo obsahovať všetky potrebné podmienky a opatrenia stanovené v posúdení rizika pre bezpečnú distribúciu regenerovanej vody ku koncovému používateľovi.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V nariadení (ES) č. 852/2004 sa stanovujú všeobecné pravidlá týkajúce sa prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Vzťahuje sa na výrobu a spracovanie potravín určených na ľudskú spotrebu, ako aj na ich uvádzanie na trh. Dané nariadenie sa týka kvality potravín v kontexte zdravia a jedna z jeho hlavných zásad spočíva v tom, že primárnu zodpovednosť za bezpečnosť potravín nesie prevádzkovateľ potravinárskeho podniku. Na uvedené nariadenie sa vzťahujú aj podrobné usmernenia, z ktorých osobitne významné je oznámenie Komisie o usmernení k riešeniu mikrobiologických rizík týkajúcich sa ovocia a zeleniny v prvovýrobe pomocou správnej hygieny(2017/C 163/01). Výkonnostné ciele týkajúce sa regenerovanej vody stanovené v tomto nariadení nebránia prevádzkovateľom potravinárskych podnikov v tom, aby dosiahli kvalitu vody, ktorá vyhovuje požiadavkám nariadenia (ES) č. 852/2004, pričom v nasledujúcom štádiu môžu využiť niekoľko možností úpravy vody, a to samostatne alebo v kombinácii s ďalšími možnosťami, ktorých podstatou nie je úprava vody.

(13)  V nariadení (ES) č. 852/2004 sa stanovujú všeobecné pravidlá týkajúce sa prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Vzťahuje sa na výrobu a spracovanie potravín určených na ľudskú spotrebu, ako aj na ich uvádzanie na trh. Dané nariadenie sa týka kvality potravín v kontexte zdravia a jedna z jeho hlavných zásad spočíva v tom, že primárnu zodpovednosť za bezpečnosť potravín nesie prevádzkovateľ potravinárskeho podniku. Na uvedené nariadenie sa vzťahujú aj podrobné usmernenia, z ktorých osobitne významné je oznámenie Komisie o usmernení k riešeniu mikrobiologických rizík týkajúcich sa ovocia a zeleniny v prvovýrobe pomocou správnej hygieny(2017/C 163/01). Výkonnostné ciele týkajúce sa regenerovanej vody stanovené v tomto nariadení nebránia prevádzkovateľom potravinárskych podnikov v tom, aby dosiahli kvalitu vody, ktorá vyhovuje požiadavkám nariadenia (ES) č. 852/2004. Napriek tomu, že poľnohospodári sú zodpovední za kvalitu svojich výrobkov, príslušným orgánom by mala byť zverená úloha posudzovať riziká a nebezpečenstvá spojené s používaním regenerovanej vody.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V záujme povzbudenia dôvery k opätovnému využívaniu vody by sa mali poskytovať informácie verejnosti. Sprístupnením informácií o opätovnom využívaní vody by sa mala zvýšiť transparentnosť a vysledovateľnosť. O prístup k týmto informáciám by mohli mať osobitný záujem ďalšie príslušné orgány, ktorých sa opätovné využívanie vody týka.

(14)  Ak sa majú splniť ciele Únie v oblasti úsporného využívania zdrojov, je takisto dôležité, aby si spotrebitelia uvedomovali svoju zodpovednosť. V prvom rade by bolo potrebné preskúmať postupy zahŕňajúce využívanie prírodných zdrojov s cieľom dosiahnuť úspory. V záujme povzbudenia dôvery k opätovnému využívaniu vody a zabezpečenia prijatia tohto udržateľného postupu zo strany spotrebiteľov by sa mali poskytovať informácie verejnosti spolu so systémom odmien a stimulov pre používateľov. Sprístupnením informácií o opätovnom využívaní vody by sa mala zvýšiť transparentnosť a vysledovateľnosť. O prístup k týmto informáciám by mohli mať osobitný záujem ďalšie príslušné orgány, ktorých sa opätovné využívanie vody týka.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Je potrebné zaručiť financovanie na pokrytie „celkových nákladov“ systému na výrobu, distribúciu a bezpečné používanie regenerovanej vody.

Odôvodnenie

Celkové náklady zahŕňajú: výstavbu, prevádzku, údržbu čistiaceho zariadenia a/alebo distribučnej siete a kvalitatívne monitorovanie na účely riadenia rizika a zabezpečenia povolení.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b)  Je potrebné zvýšiť kvalitu a kvantitu monitorovania, hodnotenia a informácií predovšetkým v oblastiach, v ktorých životné prostredie trpí vplyvom vysoko znečisťujúcich priemyselných a poľnohospodárskych činností a ktoré zaostávajú vo výstavbe kanalizačných systémov a zariadení na zber a regeneráciu odpadových vôd, čím sa porušujú európske právne predpisy.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  S cieľom prispôsobiť súčasné minimálne požiadavky a hlavné úlohy riadenia rizík vedeckému a technickému pokroku by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými by mohla meniť minimálne požiadavky a hlavné úlohy riadenia rizík. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí by Komisia okrem toho mala mať právomoc prijímať delegované akty, ktorými sa doplnia technické špecifikácie k hlavným úlohám riadenia rizík. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(16)  S cieľom prispôsobiť súčasné minimálne požiadavky a hlavné úlohy riadenia rizík vedeckému a technickému pokroku by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými by mohla meniť minimálne požiadavky a hlavné úlohy riadenia rizík bez toho by bol narušený rozsah opätovného využívania riadne vyčistenej odpadovej vody. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí by Komisia okrem toho mala mať možnosť prijímať delegované akty, ktorými sa doplnia technické špecifikácie k hlavným úlohám riadenia rizík. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

_________________

_________________

37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Príslušné orgány by mali overiť súlad regenerovanej vody s podmienkami stanovenými v povolení. V prípade nesúladu by mali požadovať, aby prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu. Ak nesúlad vedie k významnému riziku pre životné prostredie alebo ľudské zdravie, prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody by mali okamžite pozastaviť všetky dodávky regenerovanej vody.

(18)  Aby sa znížili tieto riziká, používanie vyčistenej odpadovej vody na poľnohospodárskej pôde na účely výroby potravín by sa malo riadiť prísnymi normami. Príslušné orgány by mali overiť súlad regenerovanej vody s podmienkami stanovenými v povolení. V prípade nesúladu by mali požadovať, aby prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu. Ak nesúlad vedie k významnému riziku pre životné prostredie alebo ľudské zdravie, prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody by mali okamžite pozastaviť všetky dodávky regenerovanej vody. Príslušné orgány by mali úzko spolupracovať s poľnohospodármi, aby sa uľahčilo opätovné využívanie regenerovanej vody.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  V záujme dosiahnutia toho, aby sa opätovné využívanie vhodne vyčistenej odpadovej vody čo najviac rozvinulo a podporilo, musí Európska únia podporovať výskum a vývoj v tejto oblasti prostredníctvom programu Horizont Európa s cieľom dosiahnuť výrazné zlepšenie spoľahlivosti vhodne vyčistenej odpadovej vody a v rámci uskutočniteľných metód využívania.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25b)  Cieľom tohto nariadenia je podporiť udržateľné využívanie vody. Na tento účel by sa Komisia mala zaviazať, že bude využívať programy Únie vrátane programu LIFE na podporu miestnych iniciatív, ktoré zahŕňajú opätovné využívanie vhodne vyčistenej odpadovej vody.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Účelom nariadenia je zaručiť bezpečnosť regenerovanej vody z hľadiska jej plánovaného použitia, a tým zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat i ochrany životného prostredia, koordinovaným spôsobom na úrovni celej Únie riešiť problém nedostatku vody a následného tlaku na vodné zdroje, ako aj prispievať k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.

2.  Účelom nariadenia je zaručiť bezpečnosť regenerovanej vody z hľadiska jej plánovaného použitia, a tým zároveň zabezpečiť maximálnu úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat i ochrany životného prostredia, koordinovaným spôsobom na úrovni celej Únie riešiť problém nedostatku vody a následného tlaku na vodné zdroje, ako aj prispievať k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Toto nariadenie by malo nabádať používateľov veľkých množstiev vody vrátane poľnohospodárov, aby vyvíjali udržateľné postupy využívania vody, ktoré šetria vodu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 - odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Toto nariadenie by malo umožniť zavádzanie takých riešení založených na využívaní vody, ktoré umožňujú vyrovnať sa s výzvami spôsobenými zmenou klímy.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  „regenerovaná voda“ je komunálna odpadová voda, ktorá bola upravená v súlade požiadavkami stanovenými v smernici 91/271/EHS a ktorá je výsledkom ďalšej úpravy v zariadení na regeneráciu vody;

5.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

 

(Netýka sa slovenskej verzie.) Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.) (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  „zariadenie na regeneráciu vody“ je zariadenie na úpravu komunálnej odpadovej vody alebo iné zariadenie, v ktorom sa ďalej upravuje komunálna odpadová voda v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici 91/271/EHS s cieľom získať vodu, ktorá je vhodná na použitie uvedené v oddiele 1 prílohy I k tomuto nariadeniu;

6.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

 

(Netýka sa slovenskej verzie.) Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.) (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Article 3 – paragraph 1 – point 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  „prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo riadi zariadenie na regeneráciu vody;

7.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

 

(Netýka sa slovenskej verzie.) Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.) (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  „bod zhody“ je výstupné miesto zariadenia na regeneráciu vody.

Odôvodnenie

Pojem „bod zhody“ by sa mal vymedziť v časti „Vymedzenie pojmov“, keďže je už vymedzený v článku 4.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 11 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11b.  „mikroskopická znečisťujúca látka“ je nežiaduca látka zistiteľná v životnom prostredí pri veľmi nízkej koncentrácii, ako sa uvádza v prílohe VIII k smernici 2000/60/ES;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 11 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11c.  „distribútor regenerovanej vody“: fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za distribúciu regenerovanej vody alebo kontrolu siete.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení na regeneráciu vody týkajúce sa kvality vody

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 4– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody zabezpečia, aby regenerovaná voda určená na použitie uvedené v oddiele 1 prílohy I spĺňala na výstupnom mieste zariadenia na regeneráciu vody (bod zhody) tieto požiadavky:

1.  Prevádzkovatelia zariadení na regeneráciu vody v bode zhody zabezpečia, aby regenerovaná voda určená na použitie uvedené v oddiele 1 prílohy I spĺňala tieto požiadavky:

Odôvodnenie

V súlade s navrhovaným vymedzením.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  všetky dodatočné podmienky stanovené príslušným orgánom v príslušnom povolení podľa článku 7 ods. 3 písm. b) a c), pokiaľ ide o kvalitu vody.

b)  všetky riadne odôvodnené dodatočné podmienky stanovené príslušným orgánom v príslušnom povolení podľa článku 7 ods. 3 písm. b) a c), pokiaľ ide o kvalitu vody.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V záujme zabezpečenia súladu s požiadavkami a podmienkami uvedenými v odseku 1 prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody monitoruje kvalitu vody v súlade s týmito ustanoveniami:

2.  V záujme zabezpečenia súladu s požiadavkami a podmienkami uvedenými v odseku 1 príslušný prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody monitoruje kvalitu vody v súlade s týmito ustanoveniami:

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Po bode zhody kvalita vody nie je zodpovednosťou prevádzkovateľa zariadenia na regeneráciu vody, ale stáva sa zodpovednosťou ďalšej strany v reťazci opätovného využívania vody.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 5– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody vykonáva na účely výroby a zásobovania regenerovanou vodou riadenie rizík a konzultuje pritom tieto subjekty:

1.  Prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody vykonáva na účely výroby a zásobovania regenerovanou vodou riadenie rizík a konzultuje pritom s týmito subjektmi:

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prevádzkovateľ zariadenia/zariadení na úpravu komunálnej odpadovej vody, ktorý dodáva vodu do zariadenia na regeneráciu vody, pokiaľ ide o iného prevádzkovateľa, ako je prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody;

a)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  „distribútor regenerovanej vody“:

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  každá iná strana, ktorú prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody považuje za relevantnú.

c)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody vypracuje plán riadenia rizík týkajúci sa opätovného využívania vody založený na hlavných úlohách riadenia rizík stanovených v prílohe II. V pláne riadenia rizík týkajúcom sa opätovného využívania vody navrhne dodatočné požiadavky okrem požiadaviek stanovených v prílohe I, ktoré sú potrebné na ďalšie zmiernenie rizík a okrem iného v ňom určuje nebezpečenstvá, riziká a príslušné preventívne opatrenia.

2.  Príslušný prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody vypracuje plán riadenia rizík týkajúci sa opätovného využívania vody založený na hlavných úlohách riadenia rizík stanovených v prílohe II, za ktoré je zodpovedný.

 

V pláne riadenia rizík týkajúcom sa opätovného využívania vody navrhne dodatočné požiadavky okrem požiadaviek stanovených v prílohe I, ktoré sú potrebné na ďalšie zmiernenie rizík a okrem iného v ňom určuje nebezpečenstvá, riziká a príslušné preventívne opatrenia.

 

Prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody informuje koncového používateľa ihneď po získaní dostatočných informácií.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Ak sa má druh plodiny, ktorá sa má zavlažovať, uvádzať na trh vo viacerých rôznych formách a patrí do niekoľkých rôznych tried kvality čistenej vody, prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody má povinnosť poskytovať poľnohospodárom vodu najvyššej príslušnej triedy kvality.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Národné vodohospodárske orgány organizujú spolu s Komisiou špecializované školenia a informačné stretnutia pre zamestnancov národných agentúr, ktoré budú zodpovedné za posudzovanie žiadostí prevádzkovateľov o povolenie; alternatívou k tomu je, že Komisia sa zaviaže, že vypracuje a distribuuje vnútroštátnym orgánom informačné brožúry a prípadne online obsah, ktoré sa týkajú pravidiel a požiadaviek, ktorými sa riadia minimálne normy pre opätovné využívanie vody.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Distribúcia regenerovanej vody

 

1. Na každú dodávku regenerovanej vody určenej na použitie uvedené v oddiele 1 prílohy I sa vzťahuje povolenie.

 

2. Príslušný orgán rozhodne do troch mesiacov od prijatia žiadosti, či udelí povolenie.

 

3. Povolenie musí obsahovať všetky potrebné podmienky a opatrenia na bezpečnú distribúciu regenerovanej vody pre koncového používateľa, ktoré sú stanovené v posúdení rizika vykonanom v súlade s článkom 6.

 

4. Povolenie sa preskúmava pravidelne, a to aspoň raz za päť rokov, a v prípade potreby sa upraví.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 8– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány overia, či je regenerovaná voda v bode zhody v súlade s podmienkami stanovenými v povolení. Kontrola súladu sa uskutoční s použitím týchto prostriedkov:

1.  Príslušné orgány pred vydaním povolenia overia, či je regenerovaná voda v bode zhody v súlade s podmienkami stanovenými v povolení. Kontrola súladu sa uskutoční s použitím týchto prostriedkov:

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade nesúladu príslušný orgán požiada prevádzkovateľa zariadenia na regeneráciu vody, aby bez omeškania prijal opatrenia potrebné na obnovenie súladu.

2.  V prípade, že sa nesúlad zistí po vydaní povolenia, príslušný orgán požiada prevádzkovateľa zariadenia na regeneráciu vody, aby zastavil dodávku regenerovanej vody, pokým sa neprijmú potrebné opatrenia na obnovenie súladu, a informuje o tom distribútorov a koncových používateľov regenerovanej vody, na ktorých môže mať daná situácia vplyv.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak nesúlad znamená významné riziko pre životné prostredie alebo zdravie ľudí, prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody ihneď pozastaví všetky ďalšie dodávky regenerovanej vody, a to dovtedy, kým príslušný orgán neskonštatuje, že došlo k obnoveniu súladu.

3.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak dôjde k incidentu, ktorý ovplyvní súlad s podmienkami povolenia, prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody ihneď informuje príslušný orgán a koncového používateľa (používateľov), ktorého sa to môže týkať, a príslušnému orgánu poskytne informácie potrebné na posúdenie vplyvu takéhoto incidentu.

4.  Ak dôjde k incidentu, ktorý ovplyvní súlad s podmienkami povolenia, prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody ihneď informuje príslušný orgán a všetkých distribútorov a koncových používateľov regenerovanej vody a príslušnému orgánu poskytne informácie potrebné na posúdenie vplyvu takéhoto incidentu.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V súlade s nariadením (ES) č. 852/2004, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá uplatniteľné na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a ktoré sa vzťahuje na výrobu, spracovanie a distribúciu potravín určených pre ľudskú spotrebu a na ich uvádzanie na trh, musia príslušné orgány informovať používateľa o maximálnom obsahu živín v dodávanej riadne vyčistenej odpadovej vode, aby sa poľnohospodár mohol uistiť, že dodržiava obsahy živín, ktoré stanovujú príslušné predpisy EÚ.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia sa zaväzuje každých 10 rokov, alebo kedykoľvek to vyžaduje situácia, preskúmať minimálne normy kvality regenerovanej vody na základe štúdií uskutočnených v EÚ, a nie v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  experimenty, ktoré sa uskutočnili, najmä pokiaľ ide o využitie splaškových kalov a výtokov z metanizácie v poľnohospodárstve.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  rastúca prítomnosť mikroskopických znečisťujúcich látok a tzv. novo sa objavujúcich látok v opätovne používanej vode.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od ... [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Uplatňuje sa od ... [dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Odôvodnenie

Vzhľadom na počet úprav požadovaných od existujúcich zariadení v záujme dosiahnutia súladu s nariadením prostredníctvom zlepšenia existujúceho vybavenia, zmeny prevádzky a kontrol, a predovšetkým prostredníctvom hodnotenia rizika a stanovenia plánu riadenia rizík a pridelenia zodpovedností, by sa mal navrhovaný čas jeden rok predĺžiť najmenej na dva roky, aby bolo možné dosiahnuť súlad s predpismi.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Opísať systém opätovného využívania vody, počnúc vstupom odpadovej vody do čistiarne komunálnych odpadových vôd až po miesto použitia, a to vrátane zdrojov odpadovej vody, krokov v rámci úpravy a technológií v zariadení na regeneráciu vody, infraštruktúry na dodávky a skladovanie, plánovaného použitia, miesta použitia a množstiev regenerovanej vody, ktoré sa majú dodať. Cieľom tejto úlohy je poskytnúť podrobný opis celého systému opätovného využívania vody.

1.  Opísať systém opätovného využívania vody, počnúc vstupom odpadovej vody do čistiarne komunálnych odpadových vôd až po miesto použitia, a to vrátane zdrojov odpadovej vody, krokov v rámci úpravy a technológií v zariadení na regeneráciu vody, infraštruktúry na dodávky, distribúciu a skladovanie, plánovaného použitia, miesta použitia a množstiev regenerovanej vody, ktoré sa majú dodať. Cieľom tejto úlohy je poskytnúť podrobný opis celého systému opätovného využívania vody.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 4 – odsek 2 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i.  potvrdenia povahy nebezpečenstiev, podľa okolností vrátane vzťahu medzi dávkou a odozvou;

i.  potvrdenia povahy nebezpečenstiev, podľa okolností vrátane vzťahu medzi dávkou a odozvou v spolupráci s orgánmi v oblasti zdravotníctva;

Odôvodnenie

Vzťahy medzi dávkou a odozvou a štúdie týkajúce sa hodnotenia rizík si vyžadujú určité zručnosti, znalosti a údaje, ktoré by mohli poskytovať zdravotnícke orgány členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 4 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  hodnotenie rizík pre zdravie zvierat .

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 4 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  povinnosť, podľa ktorej chránené oblasti s pitnou vodou musia spĺňať požiadavky stanovené v smernici Rady 98/83/ES40;

b)  povinnosť, podľa ktorej chránené oblasti s pitnou vodou musia spĺňať požiadavky stanovené v smernici Rady 98/83/ES40, a to aj pokiaľ ide o hormóny, lieky a mikroplasty;

__________________

__________________

40 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32).

40 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32).

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 4 – odsek 3 – písmeno m a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ma)  požiadavky na predchádzanie znečisťovaniu alebo dôsledkom na zdravie spôsobeným látkami poškodzujúcimi endokrinný systém, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1107/20091a;

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pesticídov;

b)  pesticídov vrátane endokrinných disruptorov;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  liekov;

d)  liekov a hormónov ;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  iných látok vzbudzujúcich obavy;

e)  iných látok vzbudzujúcich obavy, ako sú mikroplasty;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 6 – tabuľka 1 – riadok 2 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ošípané nesmú prísť do styku s krmovinami zavlažovanými regenerovanou vodou, kým nebude k dispozícii dostatok údajov, ktorými sa preukáže, že predmetné riziká súvisiace s daným prípadom sa budú dať riadiť.

Zvieratá určené na výrobu potravín nesmú prísť do styku s krmovinami zavlažovanými regenerovanou vodou, kým nebude k dispozícii dostatok údajov, ktorými sa preukáže, že predmetné riziká súvisiace s daným prípadom sa budú dať riadiť.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 6 – tabuľka 1 – riadok 3 – stĺpec 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zabrániť dojniciam vstupovať na pastvinu, kým pastvina neoschne.

Zabrániť dojniciam pásť sa na pastvine päť dní po poslednom zavlažovaní.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odporúča sa, aby prevádzkovateľ zariadenia na regeneráciu vody zaviedol a udržiaval systém riadenia kvality certifikovaný podľa normy ISO 9001 alebo rovnocennej normy.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody

Referenčné čísla

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Marijana Petir

4.7.2018

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

IPCC, 2014: Zmena klímy 2014: Piata hodnotiaca správa Medzivládneho panelu o zmene klímy [hlavný výskumný tím, Pachauri, R.K. a Reisinger, A. (Eds.)]. IPCC, Ženeva, Švajčiarsko.

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf

(2)

COM(2015) 614

(3)

Smernica 2000/60/ES, Ú. v. ES 327, 22.12.2000, s. 1.

(4)

Usmernenia WHO pre bezpečné používanie odpadových vôd, výkalov a šedej vody v poľnohospodárstve (WHO, 2006a).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody

Referenčné čísla

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Dátum predloženia v EP

28.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

2.7.2018

ITRE

2.7.2018

REGI

2.7.2018

AGRI

2.7.2018

 

PECH

2.7.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

REGI

20.6.2018

PECH

20.6.2018

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Simona Bonafè

29.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

53

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson

Dátum predloženia

29.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

53

+

ALDE :

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh

GUE/NGL :

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D:

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

1

-

ECR:

Arne Gericke

4

0

ECR:

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia