Förfarande : 2018/0169(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0044/2019

Ingivna texter :

A8-0044/2019

Debatter :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0071

BETÄNKANDE     ***I
PDF 401kWORD 146k
29.1.2019
PE 628.362v02-00 A8-0044/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Simona Bonafè

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0337),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0220/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018(1),

–  med beaktande av Europeiska regionkommitténs yttrande av den 6 december 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0044/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Unionens vattenresurser utsätts för ett allt hårdare tryck, vilket leder till vattenbrist och försämrad kvalitet. Framför allt bidrar klimatförändring och torka i hög grad till den försämrade tillgången på sötvatten på grund av urbanisering och jordbruk.

(1)  Unionens vattenresurser utsätts för ett allt hårdare tryck, vilket leder till vattenbrist och försämrad kvalitet. Framför allt bidrar klimatförändring, oförutsägbara vädermönster och torka i hög grad till den försämrade tillgången på sötvatten på grund av urbanisering och jordbruk.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Unionens förmåga att reagera på det ökande trycket på vattenresurserna skulle kunna förstärkas genom en ökad användning av renat avloppsvatten. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG15 nämns återanvändning av vatten som en av de kompletterande åtgärder som medlemsstaterna kan välja att vidta för att uppnå direktivets mål om en god kvalitativ och kvantitativ status på yt- och grundvatten. Enligt rådets direktiv 91/271/EEG16 ska renat avloppsvatten om möjligt återanvändas.

(2)  Unionens förmåga att reagera på det ökande trycket på vattenresurserna skulle kunna förstärkas genom en ökad användning av renat avloppsvatten, varvid man begränsar uttaget från vattenförekomster och grundvatten, minskar effekterna av utsläpp av renat avloppsvatten i vattenförekomster och främjar vattenbesparingar genom flerfaldig användning av avloppsvatten från tätbebyggelse, samtidigt som en hög miljöskyddsnivå säkerställs. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG15 nämns återanvändning av vatten, i kombination med främjande av användning av vatteneffektiv teknik inom industrin och vattenbesparande bevattningsteknik, som en av de kompletterande åtgärder som medlemsstaterna kan välja att vidta för att uppnå direktivets mål om en god kvalitativ och kvantitativ status på yt- och grundvatten.. Enligt rådets direktiv 91/271/EEG16 ska renat avloppsvatten om möjligt återanvändas.

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 30.5.1991, s. 40).

16 Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 30.5.1991, s. 40).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Ett särskilt problem på många områden är åldern och det dåliga skicket på infrastrukturen för distribution av renat avloppsvatten, vilket leder till enorma förluster av det renade avloppsvattnet och därmed till slöseri med de ekonomiska resurser som investerats i reningen. Därför bör uppgradering av all sådan rörinfrastruktur vara en prioritering.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Strategi för att skydda Europas vattenresurser17, framhölls återanvändning av vatten för bevattning eller inom industrin som en alternativ vattendistributionslösning som krävde unionens uppmärksamhet.

(3)  I kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Strategi för att skydda Europas vattenresurser17, framhölls behovet av att skapa ett instrument för reglering av normer på unionsnivå för återanvändning av vatten och undanröja hindren för en utbredd användning av en sådan alternativ vattendistributionslösning, närmare bestämt en som kan bidra till att minska vattenbristen och försörjningssystemens sårbarhet.

___________________

___________________

17 COM(2012) 673.

17 COM(2012) 673.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen18 anges den hierarki av åtgärder som medlemsstaterna bör överväga för att hantera vattenbrist och torka. Enligt meddelandet kan ytterligare infrastruktur för vattendistribution i vissa situationer vara en tänkbar möjlighet för att lindra effekterna av allvarlig torka i regioner som har vidtagit alla förebyggande åtgärder enligt vattenhierarkin och som har tagit tillräcklig hänsyn till kostnads-/nytta-aspekterna, men där efterfrågan på vatten fortfarande överstiger tillgången.

(4)  I kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen18 anges den hierarki av åtgärder som medlemsstaterna bör överväga för att hantera vattenbrist och torka. Av samma skäl skulle det vara lämpligt att i direktiv 2000/60/EG fastställa en bindande hierarki av åtgärder för en sund vattenförvaltning. Enligt meddelandet kan ytterligare infrastruktur för vattendistribution i vissa situationer vara en tänkbar möjlighet för att lindra effekterna av allvarlig torka i regioner som har vidtagit alla förebyggande åtgärder enligt vattenhierarkin och som har tagit tillräcklig hänsyn till kostnads-/nytta-aspekterna, men där efterfrågan på vatten fortfarande överstiger tillgången.

___________________

___________________

18 KOM(2007) 414.

18 KOM(2007) 414.

 

 

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  I sin resolution av den 9 oktober 2008 om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen1a påminner Europaparlamentet om att en efterfrågestyrd strategi bör prioriteras i hanteringen av vattenresurserna och anser att unionen bör anta ett holistiskt synsätt på hanteringen av vattenresurserna, som kombinerar efterfrågestyrda åtgärder, åtgärder för att optimera befintliga resurser inom vattencykeln och åtgärder för att skapa nya resurser, och att detta synsätt måste integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska överväganden.

 

___________________

 

1a EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 33.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I sin handlingsplan för den cirkulära ekonomin19 förklarade sig kommissionen villig att vidta en serie åtgärder för att främja återanvändning av renat avloppsvatten, inklusive att utarbeta ett lagstiftningsförslag om minimikrav för återanvändning av vatten.

(5)  I sin handlingsplan för den cirkulära ekonomin19 förklarade sig kommissionen villig att vidta en serie åtgärder för att främja återanvändning av renat avloppsvatten, inklusive att utarbeta ett lagstiftningsförslag om minimikrav för återanvändning av vatten. Kommissionen bör uppdatera sin handlingsplan och behålla vattenresurser som ett prioriterat insatsområde.

___________________

___________________

19 COM(2015) 614.

19 COM(2015) 614.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Återanvändning av på lämpligt sätt renat avloppsvatten, till exempel från reningsverk eller industrianläggningar anses ha en lägre miljöpåverkan än andra alternativa metoder för vattenförsörjning, såsom vattenöverföring eller avsaltning, men sådan återanvändning förekommer bara i begränsad omfattning i unionen. Detta verkar delvis bero på avsaknaden av gemensamma EU-standarder för miljö- och hälsokrav i samband med återanvändning av vatten och, framför allt vad gäller jordbruksprodukter, de potentiella hindren för fri rörlighet för sådana produkter som bevattnats med återvunnet vatten.

(6)  Återanvändning av på lämpligt sätt renat avloppsvatten, till exempel från reningsverk, anses ha en lägre miljöpåverkan än andra alternativa metoder för vattenförsörjning, såsom vattenöverföring eller avsaltning. Sådan återanvändning, som skulle kunna minska slöseriet med vatten och medföra vattenbesparingar, förekommer dock bara i begränsad omfattning i unionen. Detta verkar delvis bero på de höga kostnaderna för systemet för återanvändning av avloppsvatten, avsaknaden av gemensamma EU-standarder för miljö- och hälsokrav i samband med återanvändning av vatten och, framför allt vad gäller jordbruksprodukter, de potentiella hälso- och miljöriskerna och de potentiella hindren för fri rörlighet för sådana produkter som bevattnats med återvunnet vatten. Samtidigt bör man ha i åtanke att bevattningsinfrastrukturen i vissa medlemsstater är underdimensionerad eller obefintlig.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Återanvändning av vatten kan bidra till återvinning av näringsämnen i det renade avloppsvattnet, och användning av återvunnet vatten för bevattningsändamål inom jord- eller skogsbruk kan vara ett sätt att återföra näringsämnen, såsom kväve, fosfor och kalium, till de naturliga biogeokemiska kretsloppen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Återanvändningen av ordentligt renat, återvunnet vatten för bevattningsändamål enligt denna förordning bör vara miljövänlig. Därför bör den inte leda till ökade utsläpp av kväve och fosfor, eftersom överskott av sådana näringsämnen medför övergödning av mark och av yt- och grundvattenförekomster, skadar ekosystemen och medverkar till att minska den biologiska mångfalden.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c)  För att säkerställa effektiv återanvändning av avloppsvattenresurser från tätbebyggelse är det viktigt att inse att allt återvunnet vatten inte är lämpligt för alla grödor. Jordbrukare bör därför utbildas så att de använder de olika typerna av återvunnet vatten på ett optimalt sätt på grödor där avloppsvattnets kvalitet inte får några konsekvenser för folkhälsan.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Hälsostandarder avseende livsmedelshygien för jordbruksprodukter som bevattnats med återvunnet vatten kan endast uppfyllas om kvalitetskraven för återvunnet vatten avsett för bevattning inom jordbruket inte i betydande utsträckning skiljer sig åt mellan olika medlemsstater. Harmonisering av kraven kommer också att bidra till en effektivt fungerande inre marknad för sådana produkter. Det är därför lämpligt att införa minimiharmonisering genom att fastställa minimikrav för vattenkvalitet och övervakning. Sådana minimikrav bör utgöras av minimiparametrar för återvunnet vatten och andra striktare eller ytterligare kvalitetskrav som vid behov införts av behöriga myndigheter tillsammans med eventuella förebyggande åtgärder. För att kunna identifiera striktare eller ytterligare krav för vattenkvalitet bör återvinningsanläggningarnas operatörer utföra centrala riskhanteringsuppgifter. Parametrarna bygger på den tekniska rapporten från kommissionens gemensamma forskningscentrum och återspeglar internationella standarder för återanvändning av vatten.

(7)  Likvärdiga hälsostandarder avseende livsmedelshygien för jordbruksprodukter som bevattnats med återvunnet vatten kan endast uppfyllas om kvalitetskraven för återvunnet vatten avsett för bevattning inom jordbruket inte i betydande utsträckning skiljer sig åt mellan olika medlemsstater. Harmonisering av kraven kommer också att bidra till en effektivt fungerande inre marknad för sådana produkter. Det är därför lämpligt att införa minimiharmonisering genom att fastställa minimikrav för vattenkvalitet, övervakningens frekvens och centrala riskhanteringsuppgifter. Sådana minimikrav bör utgöras av minimiparametrar för återvunnet vatten och andra striktare eller ytterligare kvalitetskrav som vid behov införts av behöriga myndigheter tillsammans med eventuella förebyggande åtgärder. Operatören av återvinningsanläggningen bör utarbeta en riskhanteringsplan för återanvändning av vatten i samarbete med berörda aktörer och bör få fastställa strängare eller ytterligare kvalitetskrav för det återvunna vattnet. Operatören av återvinningsanläggningen bör utföra centrala riskhanteringsuppgifter i samarbete åtminstone med distributionsoperatören för återvunnet vatten och lagringsoperatören för återvunnet vatten. Riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten bör uppdateras kontinuerligt och utarbetas enligt internationellt erkända standardförfaranden. Parametrarna bygger på den tekniska rapporten från kommissionens gemensamma forskningscentrum och återspeglar internationella standarder för återanvändning av vatten. Kommissionens gemensamma forskningscentrum bör utveckla parametrar och mätmetoder för att fastställa förekomst av mikroplaster och läkemedelsrester i återvunnet vatten.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Förekomst av mikroplaster kan utgöra en risk för människors hälsa och miljön. Som ett led i en ingående granskning av vilka källor mikroplaster har, hur de är fördelade, vad det blir av dem och vilka effekter de får i samband med rening av avloppsvatten bör kommissionen därför utveckla en metod för att mäta mikroplaster i avloppsvatten från tätbebyggelse som renats i enlighet med direktiv 91/271/EEG och återvunnits i enlighet med denna förordning.

Motivering

Även i detta sammanhang är det lämpligt att lyfta fram parlamentets krav till kommissionen i samband med omarbetningen av direktivet om kvaliteten på dricksvatten, med hänsyn till parlamentets synpunkt i resolutionen av den 13 september 2018 om en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (se i synnerhet punkt 46).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Användning av avloppsvatten som inte är tillräckligt rent i samband med offentliga tjänster, t.ex. gaturenhållning eller bevattning av parker och golfbanor, kan vara hälsoskadlig. Kommissionen bör därför fastställa kvalitetsmål för återanvändning av vatten för offentliga tjänster i syfte att skydda människors och djurs hälsa samt grund- och ytvattnets kvalitet.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c)  Kvalitetskraven för vatten som används för bevattning bör beakta vetenskapliga framsteg, särskilt avseende kontroller av mikroföroreningar och nya ”framväxande” ämnen, så att en säker vattenanvändning kan garanteras och miljön och människors hälsa skyddas.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 7d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7d)  Kvalitetskraven för vatten bör beakta tidigare försök, särskilt avseende användning i jordbruket av slam från avloppsreningsverk och utsläpp från metanjäsning.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Efterlevnaden av minimikrav för återanvändning av vatten bör bidra till uppnåendet av målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, framför allt mål 6, att säkerställa tillgången på och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla samt en betydande ökning av återvinning och säker återanvändning av vatten globalt. Denna förordning syftar dessutom till att säkerställa tillämpningen av artikel 37 om miljöskydd i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(8)  Efterlevnaden av minimikrav för återanvändning av vatten bör överensstämma med unionens vattenpolitik och bidra till uppnåendet av målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, framför allt mål 6, att säkerställa tillgången på och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla samt en betydande ökning av återvinning av vatten och säker återanvändning av vatten globalt i syfte att bidra till FN:s mål 12 för hållbar utveckling, om hållbar konsumtion och produktion. Denna förordning syftar dessutom till att säkerställa tillämpningen av artikel 37 om miljöskydd i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Kvalitetskraven för dricksvatten fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) .../...1a. Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dricksvattenresurser inte förorenas av återvunnet vatten och undvika att dricksvattenkvaliteten försämras.

 

_______________________

 

1a  Direktiv (EU) .../... om kvaliteten på dricksvatten (EUT L ..., ..., s. ...).

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  I vissa fall transporterar och lagrar operatörer av återvinningsanläggningar fortfarande det återvunna vattnet bortom återvinningsanläggningens utlopp innan de levererar det återvunna vattnet till efterföljande aktörer i kedjan, såsom distributionsoperatören för återvunnet vatten eller lagringsoperatören för återvunnet vatten, eller till slutanvändaren. Det är nödvändigt att definiera efterlevnadspunkten för att klargöra var ansvaret slutar för operatören av återvinningsanläggningen och var ansvaret börjar för nästa aktör i kedjan.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Riskhantering bör omfatta en proaktiv identifiering och hantering av risker och omfatta konceptet att framställa återvunnet vatten av en kvalitet som krävs för specifika användningsområden. Riskbedömningen bör grundas på centrala riskhanteringsuppgifter och bör identifiera eventuella ytterligare krav för vattenkvalitet som är nödvändiga för att säkerställa ett tillräckligt gott skydd av miljön samt människors och djurs hälsa.

(9)  Riskhantering bör omfatta en proaktiv identifiering och hantering av risker och omfatta konceptet framställning, distribution, lagring och användning av återvunnet vatten av en kvalitet som krävs för specifika användningsområden. Riskbedömningen bör grundas på centrala riskhanteringsuppgifter och på en grundlig tillämpning av bland annat försiktighetsprincipen och bör identifiera eventuella ytterligare krav för vattenkvalitet som är nödvändiga för att säkerställa ett tillräckligt gott skydd av miljön samt människors och djurs hälsa. Riskhantering bör vara ett ansvar som delas mellan alla berörda aktörer som är involverade i riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten. Aktörernas roller och ansvarsområden bör anges tydligt i riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten. När den behöriga myndigheten beviljar ett tillstånd bör den kunna kräva att ytterligare riskhanteringsåtgärder ska genomföras av de berörda aktörer som är involverade i riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Samarbete och interaktion mellan de olika berörda parter som är involverade i vattenåtervinningsprocessen bör vara en nödvändig förutsättning för att kunna införa reningsförfaranden för återvinning i enlighet med kraven för särskilda användningar och för att kunna planera utbudet av återvunnet vatten efter slutanvändarnas efterfrågan.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att på ett effektivt sätt skydda miljön och människors hälsa bör återvinningsanläggningarnas operatörer vara primärt ansvariga för det återvunna vattnets kvalitet. I syfte att efterleva minimikraven och eventuella tillkommande villkor som fastställs av de behöriga myndigheterna bör återvinningsanläggningarnas operatörer övervaka det återvunna vattnets kvalitet. Det är därför lämpligt att fastställa minimikrav för övervakning som utgörs av frekvensen för rutinövervakningen och tidpunkter och prestationsmål för validitetsövervakningen. Vissa krav för rutinövervakningen anges i enlighet med direktiv 91/271/EEG.

(10)  För att på ett effektivt sätt skydda miljön, däribland markkvaliteten, och människors hälsa bör återvinningsanläggningarnas operatörer vara primärt ansvariga för det återvunna vattnets kvalitet vid efterlevnadspunkten. I syfte att efterleva minimikraven och eventuella tillkommande villkor som fastställs av de behöriga myndigheterna bör återvinningsanläggningarnas operatörer övervaka det återvunna vattnets kvalitet i enlighet med minimikraven och eventuella tillkommande villkor som fastställs av de behöriga myndigheterna. Det är därför lämpligt att fastställa minimikrav för övervakning som utgörs av frekvensen för rutinövervakningen och tidpunkter och prestationsmål för validitetsövervakningen. Vissa krav för rutinövervakningen anges i enlighet med direktiv 91/271/EEG.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Det är nödvändigt att säkerställa en säker användning av återvunnet vatten för att därigenom uppmuntra återanvändning av vatten på unionsnivå och stärka allmänhetens förtroende för sådan återanvändning. Tillhandahållande av återvunnet vatten för särskild användning bör därför endast tillåtas på grundval av ett tillstånd som beviljas av medlemsstaternas behöriga myndigheter. För att säkerställa en harmoniserad strategi på unionsnivå, spårbarhet och insyn, bör de viktigaste reglerna för ett sådant tillstånd fastställas på unionsnivå. Detaljerna i förfarandet för att bevilja tillstånd bör emellertid fastställas av medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör kunna tillämpa befintliga förfaranden för att bevilja tillstånd och förfarandena bör anpassas för att beakta de krav som införs genom denna förordning.

(11)  Det är nödvändigt att säkerställa säker leverans, lagring och användning av återvunnet vatten för att därigenom uppmuntra utvecklingen av återanvändning av vatten på unionsnivå, uppmuntra i synnerhet unionens jordbrukare att ta till sig denna metod och stärka allmänhetens förtroende för den. Mängden renat avloppsvatten samt dess karaktär, reningsmetoder och egenskaper bör oavsett hur det används vara av sådant slag att hanteringen, användningen och lagringen – däribland spridarbevattning och droppbevattning, med eller utan lagring – inte direkt eller indirekt påverkar människors eller djurs hälsa eller markens och vattenmiljöns kvalitet på kort, medellång och lång sikt. Tillhandahållande och lagring av återvunnet vatten för särskild användning bör därför endast tillåtas på grundval av ett tillstånd som beviljas av medlemsstaternas behöriga myndigheter. För att säkerställa en harmoniserad strategi på unionsnivå, spårbarhet och insyn, bör de viktigaste reglerna för ett sådant tillstånd fastställas på unionsnivå. Detaljerna i förfarandet för att bevilja tillstånd bör emellertid fastställas av medlemsstaterna, vars behöriga myndigheter själva ansvarar för att bedöma riskerna med att återanvända vattnet. Medlemsstaterna bör kunna tillämpa befintliga förfaranden för att bevilja tillstånd och förfarandena bör anpassas för att beakta de krav som införs genom denna förordning.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Leverans och lagring av återvunnet vatten och slutanvändarnas användning av det är en integrerad del av systemet för återanvändning av vatten. I leverans- och lagringsprocessen kan det återvunna vattnet genomgå förändringar som kan ha en negativ inverkan på dess kemiska och biologiska kvalitet. Återvunnet vatten bör användas på lämpligt sätt med hänsyn till kvalitetsklasserna för återvunnet vatten, grödornas egenskaper och bevattningsmetoderna. Centrala riskhanteringsuppgifter bör beakta potentiella negativa effekter på hälso- och miljömatriser med anknytning till leverans, lagring och avsedd användning av det återvunna vattnet. I detta avseende bör kommissionen upprätta vägledande dokument för att bistå de behöriga myndigheterna vid kontrollen och övervakningen av leverans, lagring och användning av det återvunna vattnet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  Om en distributionsoperatör för återvunnet vatten och en lagringsoperatör för återvunnet vatten behövs bör tillstånd krävas för dessa. Om alla krav för tillstånd är uppfyllda bör den behöriga myndigheten i medlemsstaten bevilja ett tillstånd som innehåller alla nödvändiga villkor och åtgärder som fastställts i riskbedömningen för en säker distribution och lagring av det återvunna vattnet till slutanvändaren.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Bestämmelserna i denna förordning kompletterar kraven i annan unionslagstiftning, framför allt vad gäller eventuella hälso- och miljörisker. För att säkerställa en helhetsstrategi för att möta eventuella risker för människor, djur och miljö måste återvinningsanläggningarnas operatörer och de behöriga myndigheterna därför beakta de krav som anges i annan unionslagstiftning, framför allt rådets direktiv 86/278/EEG, 91/676/EEG20 och 98/83/EG21, direktiv 91/271/EEG och 2000/60/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/200222, (EG) nr 852/200423, (EG) nr 183/200524, (EG) nr 396/200525 och (EG) nr 1069/200926, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG27, 2006/118/EG28, 2008/105/EG29 och 2011/92/EU30 samt kommissionens förordningar (EG) nr 2073/200531, (EG) nr 1881/200632 och (EG) nr 142/201133.

(12)  Bestämmelserna i denna förordning kompletterar kraven i annan unionslagstiftning, framför allt vad gäller eventuella hälso- och miljörisker. För att säkerställa en helhetsstrategi för att möta eventuella risker för människor, djur och växter samt i förekommande fall miljöskyddsrelaterade risker bör de behöriga myndigheterna därför efterleva de krav som anges i annan unionslagstiftning, framför allt rådets direktiv 86/278/EEG, 91/676/EEG20 och 98/83/EG21, direktiv 91/271/EEG och 2000/60/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/200222, (EG) nr 852/200423, (EG) nr 183/200524, (EG) nr 396/200525 och (EG) nr 1069/200926, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG27, 2006/118/EG28, 2008/105/EG29 och 2011/92/EU30 samt kommissionens förordningar (EG) nr 2073/200531, (EG) nr 1881/200632 och (EG) nr 142/201133.

__________________

__________________

20 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).

20 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).

21 Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).

21 Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien (EUT L 35, 8.2.2005, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien (EUT L 35, 8.2.2005, s. 1).

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG (EUT L 64, 4.3.2006, s. 37).

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG (EUT L 64, 4.3.2006, s. 37).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (EUT L 372, 27.12.2006, s. 19).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (EUT L 372, 27.12.2006, s. 19).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (EUT L 348, 24.12.2008, s. 84).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (EUT L 348, 24.12.2008, s. 84).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).

31 Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EUT L 338, 22.12.2005, s. 1).

31 Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EUT L 338, 22.12.2005, s. 1).

32 Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

32 Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

33 Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

33 Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Vid tillämpningen av denna förordning bör det vara möjligt att utföra reningsoperationer och återvinning av avloppsvatten från tätbebyggelse på samma fysiska plats genom att använda samma anläggning eller olika, separata anläggningar. Dessutom bör samma aktör kunna vara både operatör av reningsverket och operatör av återvinningsanläggningen.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  För att vattenåteranvändningsoperationer ska främjas på ett bättre sätt bör angivande av särskilda användningar inom ramen för denna förordning inte hindra medlemsstaterna från att tillåta att återvunnet vatten används för fler ändamål, t.ex. återanvändning för industri-, bekvämlighets- och miljöändamål, under förutsättning att medlemsstaterna ser till att skyldigheten att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa och för miljön efterlevs.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att stärka förtroendet för återanvändning av vatten bör allmänheten informeras. Tillhandahållande av information om återanvändning av vatten bör medge ökad öppenhet och spårbarhet och det kan också vara av intresse för andra relevanta myndigheter för vilka den aktuella återanvändningen av vatten får konsekvenser.

(14)  För att stärka förtroendet för återanvändning av vatten bör allmänheten informeras. Tillhandahållande av tydlig, fullständig och uppdaterad information om återanvändning av vatten bör medge ökad öppenhet och spårbarhet och det kan också vara av intresse för andra relevanta myndigheter för vilka den aktuella återanvändningen av vatten får konsekvenser. För att uppmuntra återanvändning av vatten bör medlemsstaterna se till att det utvecklas medvetandehöjande informationskampanjer som är specifika och anpassade till de olika berörda aktörerna för att göra dem medvetna om vattnets kretslopp i tätbebyggelse, behovet av att återanvända vatten och fördelarna med återvinning av vatten och därigenom främja berörda parters acceptans för och delaktighet i återvinning av vatten.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Utbildning av slutanvändare som är involverade i jordbruksbevattning är av största vikt som ett led i arbetet med att genomföra och upprätthålla förebyggande åtgärder. Slutanvändarna bör vara fullständigt informerade om lämplig användning av återvunnet vatten, eftersom de är särskilt utsatta. En rad förebyggande åtgärder mot människors exponering bör vidtas, såsom användning av personlig skyddsutrustning, handtvätt och personlig hygien. Övervakning av att sådana åtgärder tillämpas korrekt bör ingå i de centrala riskhanteringsuppgifterna.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  I syfte att anpassa de befintliga minimikraven och centrala riskhanteringsuppgifterna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör behörigheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra minimikraven och de centrala riskhanteringsuppgifterna. För att säkerställa ett gott skydd för miljön och människors hälsa bör kommissionen dessutom kunna anta delegerade akter som kompletterar de centrala riskhanteringsuppgifterna genom att fastställa tekniska specifikationer. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning37. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(16)  I syfte att anpassa de befintliga minimikraven och centrala riskhanteringsuppgifterna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör behörigheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra minimikraven och de centrala riskhanteringsuppgifterna, dock utan att detta äventyrar möjligheterna till återanvändning av på lämpligt sätt renat avloppsvatten. För att säkerställa ett gott skydd för miljön och människors hälsa bör kommissionen dessutom kunna anta delegerade akter som kompletterar de centrala riskhanteringsuppgifterna genom att fastställa tekniska specifikationer. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning37. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

__________________

__________________

37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Behöriga myndigheter bör kontrollera att det återvunna vattnet uppfyller de villkor som anges i tillståndet. Vid fall av bristande efterlevnad bör de kräva att återvinningsanläggningens operatör vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden. Återvinningsanläggningarnas operatörer bör omedelbart avbryta alla leveranser av återvunnet vatten om den bristande efterlevnaden orsakar en betydande risk för miljön eller människors hälsa.

(18)  Behöriga myndigheter bör kontrollera att det återvunna vattnet uppfyller de villkor som anges i tillståndet. Vid fall av bristande efterlevnad bör de kräva att återvinningsanläggningens operatör vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden. Återvinningsanläggningarnas operatörer bör omedelbart avbryta alla leveranser av återvunnet vatten om den bristande efterlevnaden överskrider vissa maxvärden med konsekvensen att detta orsakar en betydande risk för miljön eller människors hälsa. De behöriga myndigheterna bör ha ett tätt samarbete med slutanvändarna för att underlätta återanvändning av på lämpligt sätt renat avloppsvatten. De behöriga myndigheterna bör övervaka och kontrollera leveransen, lagringen och användningen av det återvunna vattnet med beaktande av relevanta hälso- och miljörisker.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  För att i största möjliga utsträckning utveckla och främja återanvändning av på lämpligt sätt renat avloppsvatten bör EU stödja forskning och utveckling på området via programmet Horisont Europa, så att man kan få till stånd en avsevärd förbättring i fråga om tillförlitligheten hos avloppsvatten som renats på lämpligt sätt och i fråga om hållbara användningsmetoder.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b)  För att effektivt skydda miljön och människors hälsa bör medlemsstaterna, i samarbete med berörda parter, införa kontroller av markkvaliteten på kort, medellång och lång sikt.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 25c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25c)  Syftet med denna förordning är att uppmuntra en hållbar vattenanvändning. Därför bör kommissionen åta sig att använda unionens program, däribland Life-programmet, för att stödja lokala initiativ för återanvändning av på lämpligt sätt renat avloppsvatten.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I denna förordning fastställs minimikrav för vattenkvalitet och övervakning och en skyldighet att vidta angivna centrala riskhanteringsåtgärder för en säker återanvändning av renat avloppsvatten från tätbebyggelse inom ramen för en integrerad vattenförvaltning.

1.  Denna förordning fastställer minimikrav för kvaliteten på återvunnet vatten och för övervakning och en skyldighet att utföra angivna centrala riskhanteringsuppgifter för en säker återanvändning av renat avloppsvatten från tätbebyggelse inom ramen för en integrerad vattenförvaltning, samt bidrar till målen i direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Syftet med denna förordning är att garantera att återvunnet vatten är säkert för sin avsedda användning för att därigenom, på ett samordnat sätt i unionen som helhet, säkerställa ett gott skydd för människors och djurs hälsa samt miljön, motverka vattenbrist och det resulterande trycket på vattenresurser och därigenom också bidra till en effektivt fungerande inre marknad.

2.  Syftet med denna förordning är att garantera att återvunnet vatten är säkert för sin avsedda användning för att därigenom, på ett samordnat sätt i unionen som helhet, säkerställa ett gott skydd för människors och djurs hälsa samt miljön och samtidigt minska de negativa effekterna av användningen av vattenresurser och förbättra effektiviteten, ta itu med vattenbrist, klimatförändringsfrågor och unionens miljömål, och det medföljande trycket på vattenresurserna, och därigenom bidra till spridningen av lösningar för en hållbar vattenanvändning, stödja omställningen till en cirkulär ekonomi samt säkerställa unionens långsiktiga konkurrenskraft och en effektivt fungerande inre marknad.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att dricksvattenresurser inte förorenas av återvunnet vatten.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

Artikel 2

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på återvunnet vatten som är avsett för en användning som anges i avsnitt 1 i bilaga I.

Denna förordning ska tillämpas på återvunnet vatten som är avsett för en användning som anges i avsnitt 1 i bilaga I.

 

Denna förordning ska inte tillämpas på pilotprojekt inriktade på återanvändning av vatten i återvinningsanläggningar.

Motivering

Medlemsstaterna bör ha fria händer att bevilja undantag som underlättar forskningsprojekt, för att inte innovativa idéer ska blockeras av de skyldigheter som följer av denna förordning.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  slutanvändare: en fysisk eller juridisk person som använder återvunnet vatten,

3.  slutanvändare: en fysisk eller juridisk person, en offentlig eller privat enhet, som använder återvunnet vatten för dess avsedda ändamål.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  renat avloppsvatten: avloppsvatten från tätbebyggelse vilket renats i enlighet med kraven i direktiv 91/271/EEG.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  återvunnet vatten: avloppsvatten från tätbebyggelse som har renats i enlighet med kraven i direktiv 91/271/EEG och som blir resultatet efter ytterligare rening i en återvinningsanläggning.

5.  återvunnet vatten: renat avloppsvatten som blir resultatet efter ytterligare rening i en återvinningsanläggning där det får lämplig kvalitet för sin avsedda användning.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  återanvändning av vatten: användning av återvunnet vatten av en viss kvalitet som lämpar sig för en användning som anges i avsnitt 1 i bilaga I, via ett distributionssystem, varvid användningen av ytvatten eller grundvatten helt eller delvis ersätts.

Motivering

Det är nödvändigt att definiera vad som avses med återanvändning av vatten.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  återvinningsanläggning: en reningsanläggning för avloppsvatten från tätbebyggelse eller annan anläggning som ytterligare renar avloppsvatten från tätbebyggelse i enlighet med kraven i direktiv 91/271/EEG för att producera vatten som lämpar sig för en användning som anges i avsnitt 1 i bilaga I till denna förordning.

6.  återvinningsanläggning: en del av en reningsanläggning för avloppsvatten från tätbebyggelse eller annan anläggning som ytterligare renar avloppsvatten från tätbebyggelse vilket renats tidigare i enlighet med kraven i direktiv 91/271/EEG för att producera återvunnet vatten som lämpar sig för en användning som anges i avsnitt 1 i bilaga I till denna förordning; detta inbegriper lagringsinfrastruktur och infrastruktur avsedd att leverera det återvunna vattnet till distributionsinfrastrukturen för återvunnet vatten eller till slutanvändaren.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  operatör av återvinningsanläggning: en fysisk eller juridisk person som driver eller kontrollerar en återvinningsanläggning,

7.  operatör av återvinningsanläggning: en fysisk eller juridisk person som driver eller kontrollerar en återvinningsanläggning.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  distributionsinfrastruktur för återvunnet vatten: ett system av särskilda rörledningar och pumpar eller andra särskilda transportanläggningar avsedda för leverans av det återvunna vattnet till slutanvändaren, däribland anläggningar för utjämning, ytterligare rening och lagring utanför återvinningsanläggningen.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  distributionsoperatör för återvunnet vatten: en fysisk eller juridisk person som driver eller kontrollerar en distributionsinfrastruktur för återvunnet vatten.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7c.  lagringsinfrastruktur för återvunnet vatten: ett system av särskilda lagringsanläggningar avsedda för lagring av det återvunna vattnet.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7d.  lagringsoperatör för återvunnet vatten: en fysisk eller juridisk person som driver eller kontrollerar en lagringsinfrastruktur för återvunnet vatten.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  förebyggande åtgärd: alla åtgärder eller aktiviteter som kan utnyttjas för att förebygga eller eliminera en hälso- eller miljörisk eller minska den till en acceptabel nivå.

11.  förebyggande åtgärd: en lämplig åtgärd eller aktivitet som kan utnyttjas för att förebygga eller eliminera en hälso- eller miljörisk eller minska den till en acceptabel nivå.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a.  efterlevnadspunkt: den punkt där operatören av en återvinningsanläggning levererar det återvunna vattnet till nästa aktör i kedjan.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11b.  mikroförorening: oönskat ämne som kan påträffas i miljön i mycket små koncentrationer i enlighet med bilaga VIII i direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skyldigheter för operatörer av återvinningsanläggningar vad gäller vattenkvalitet

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Operatörer av återvinningsanläggningar ska säkerställa att återvunnet vatten avsett för ett användningsområde som anges i avsnitt 1 i bilaga I, i utloppet från återvinningsanläggningen (efterlevnadspunkten), uppfyller följande krav:

1.  Operatörer av återvinningsanläggningar ska säkerställa att återvunnet vatten avsett för ett användningsområde som anges i avsnitt 1 i bilaga I vid efterlevnadspunkten uppfyller följande krav:

(a)  De minimikrav för vattenkvalitet som anges i avsnitt 2 i bilaga I.

(a)  De minimikrav för vattenkvalitet som anges i avsnitt 2 i bilaga I.

(b)  Alla ytterligare krav vad gäller vattenkvalitet som fastställs av den behöriga myndigheten i relevanta tillstånd i enlighet med artikel 7.3 b och c.

(b)  Alla ytterligare krav vad gäller vattenkvalitet som fastställs av den behöriga myndigheten i relevanta tillstånd i enlighet med artikel 7.3 b och c.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Operatörer av återvinningsanläggningar ska även säkerställa att åtminstone de riskhanteringsåtgärder som anges i riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten enligt artikel 5.-1 genomförs fullt ut i återvinningsanläggningen.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Efter efterlevnadspunkten ska ansvaret för vattnets kvalitet inte längre vila på operatören av återvinningsanläggningen utan tas över av nästa aktör i kedjan.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ges behörighet att anta delegerade akter med avseende på att ändra denna förordning i enlighet med artikel 14 för att anpassa de minimikrav som anges i avsnitt 2 i bilaga I till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

utgår

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Skyldigheter för distributionsoperatörer för återvunnet vatten, lagringsoperatörer för återvunnet vatten och slutanvändare

 

1.  Distributionsoperatören för återvunnet vatten ska upprätthålla kvalitetsnivån på det återvunna vattnet i distributionsinfrastrukturen för återvunnet vatten på minst samma kvalitetsnivå som den som anges i avsnitt 2 i bilaga I. Distributionsoperatören för återvunnet vatten ska även säkerställa att åtminstone de riskhanteringsåtgärder som anges i riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten enligt artikel 5.-1 genomförs fullt ut i distributionsinfrastrukturen för återvunnet vatten.

 

När den behöriga myndigheten beviljar ett tillstånd enligt artikel 7 får den kräva att ytterligare riskhanteringsåtgärder ska vidtas med avseende på de uppgifter som ska utföras av distributionsoperatören för återvunnet vatten och ange ytterligare krav och förebyggande åtgärder som behövs enligt punkterna b och c i bilaga II.

 

2.  Lagringsoperatören för återvunnet vatten ska upprätthålla kvalitetsnivån på det återvunna vattnet i lagringsinfrastrukturen för återvunnet vatten på minst samma kvalitetsnivå som den som anges i avsnitt 2 i bilaga I. Lagringsoperatören för återvunnet vatten ska även säkerställa att åtminstone de riskhanteringsåtgärder som anges i riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten enligt artikel 5.-1 genomförs fullt ut i lagringsinfrastrukturen för återvunnet vatten.

 

När den behöriga myndigheten beviljar ett tillstånd enligt artikel 7 får den kräva att ytterligare riskhanteringsåtgärder ska vidtas med avseende på de uppgifter som ska utföras av lagringsoperatören för återvunnet vatten och ange ytterligare krav och förebyggande åtgärder som behövs enligt punkterna b och c i bilaga II.

 

3.  Återvunnet vatten som används av slutanvändare ska ligga på minst samma kvalitetsnivå som den som anges i avsnitt 2 i bilaga 1. Den behöriga myndigheten får föreskriva ytterligare krav avseende skyldigheter för slutanvändare utöver de krav som anges i avsnitt 2 i bilaga I.

 

4.  Kommissionen ska upprätta vägledande dokument för att bistå de behöriga myndigheterna vid fullgörandet av kraven avseende kontroll och övervakning av framställning, distribution, lagring och användning av det återvunna vattnet.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Operatören av återvinningsanläggningen ska, i samarbete med de aktörer som avses i punkt 1 i denna artikel, utarbeta en riskhanteringsplan för återanvändning av vatten. Riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten ska utgå från de centrala riskhanteringsuppgifter som anges i punkt a i bilaga II, fastställa eventuella ytterligare krav, utöver dem som anges i bilaga I, i enlighet med punkt b i bilaga II och identifiera faror, risker och lämpliga förebyggande åtgärder i enlighet med punkt c i bilaga II.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I syfte att producera och tillhandahålla återvunnet vatten ska riskhantering utföras av operatören av återvinningsanläggningen i samråd med följande aktörer:

1.  I syfte att säkerställa en säker framställning, distribution, lagring och användning av återvunnet vatten ska den behöriga myndigheten övervaka riskhanteringen i samråd med följande aktörer:

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Operatören av det eller de reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse som förser en återvinningsanläggning med vatten, om det är en annan operatör än operatören av återvinningsanläggningen.

(a)  Operatören av det eller de reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse som förser en återvinningsanläggning med renat avloppsvatten i enlighet med kvalitetskravet i direktiv 91/271/EEG, om det är en annan operatör än operatören av återvinningsanläggningen.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Operatören av återvinningsanläggningen.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Distributionsoperatören för återvunnet vatten.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac)  Lagringsoperatören för återvunnet vatten.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Eventuella andra parter som bedöms som relevanta av operatören av återvinningsanläggningen.

(c)  Eventuella andra parter som bedöms som relevanta av operatören av den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Operatören av återvinningsanläggningen ska utarbeta en riskhanteringsplan för återanvändning av vatten som bygger på de centrala riskhanteringsuppgifter som anges i bilaga II. Riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten ska innehålla förslag på eventuella ytterligare krav än de som anges i bilaga I som krävs för att minska eventuella risker och ska bland annat identifiera faror, risker och lämpliga förebyggande åtgärder.

2.  Operatören av återvinningsanläggningen, distributionsoperatören för återvunnet vatten och lagringsoperatören för återvunnet vatten ska utföra åtminstone de riskhanteringsuppgifter som fastställs i riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten enligt punkt -1. De riskhanteringsmetoder som används av operatören av återvinningsanläggningen, distributionsoperatören för återvunnet vatten och lagringsoperatören för återvunnet vatten ska utgå från internationellt erkända metoder.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I det tillstånd som beviljas i enlighet med artikel 7 får den behöriga myndigheten ange olika uppgifter och ansvarsområden för de olika aktörer som är involverade i riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Om den typ av gröda som ska bevattnas är avsedd att saluföras i flera olika former och motsvaras av flera olika kvalitetsklasser för återvunnet vatten ska operatören av återvinningsanläggningen vara skyldig att förse jordbrukaren med vatten som motsvarar den högsta kvalitetsklassen.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ges befogenhet att i enlighet med artikel 14 anta delegerade akter med avseende på att ändra denna förordning för att anpassa de centrala riskhanteringsuppgifter som anges i bilaga II till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

utgår

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ges också befogenhet att i enlighet med artikel 14 anta delegerade akter med avseende på att komplettera denna förordning för att fastställa tekniska specifikationer för de centrala riskhanteringsuppgifter som anges i bilaga II.

Kommissionen ges befogenhet att i enlighet med artikel 14 anta delegerade akter med avseende på att komplettera denna förordning för att fastställa tekniska specifikationer för de centrala riskhanteringsuppgifter som anges i bilaga II.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om en slutanvändare misstänker att det lagrade vattnet enligt artikel 4a.2 inte uppfyller minimikraven enligt denna förordning ska vederbörande

 

(a) omedelbart underrätta den berörda hälsomyndigheten och i förekommande fall tillhandahålla tillgängliga uppgifter,

 

(b) samarbeta fullt ut med den berörda behöriga myndigheten för att kontrollera och fastställa anledningarna till misstanken och eventuell förekomst av icke godkända ämnen eller värden enligt tabellerna 2 och 4 i avsnitt 2 i bilaga I.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ansökan om tillstånd för att leverera återvunnet vatten

Ansökan om tillstånd för att framställa, distribuera och lagra återvunnet vatten

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla leveranser av återvunnet vatten som är avsett för en användning som anges i avsnitt 1 i bilaga I ska vara föremål för ett tillstånd.

1.  All framställning, distribution eller lagring av återvunnet vatten som är avsett för en användning som anges i avsnitt 1 i bilaga I ska vara föremål för ett tillstånd.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En operatör ska lämna in en ansökan om det tillstånd som avses i punkt 1 eller om en ändring av ett befintligt tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken återvinningsanläggningen drivs eller är tänkt att drivas.

2.  En operatör av en återvinningsanläggning ska lämna in en ansökan om det tillstånd som avses i punkt 1 eller om en ändring av ett befintligt tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken återvinningsanläggningen drivs eller är tänkt att drivas.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En riskhanteringsplan för återanvändning av vatten som utarbetats i enlighet med artikel 5.2.

(a)  En riskhanteringsplan för återanvändning av vatten som utarbetats i enlighet med artikel 5.-1.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  De senast tillgängliga uppgifterna som styrker efterlevnaden av villkoren för renat avloppsvatten enligt direktiv 91/271/EEG i det reningsverk för avloppsvatten från vilket återvinningsvattnet härrör.

Motivering

Operatören av återvinningsanläggningen (som kan vara en annan än operatören av reningsanläggningen) bör visa att vatten avsett för återvinning för vilket tillstånd söks har renats i överensstämmelse med de krav som gäller i den tätbebyggelse som betjänas av reningsanläggningen från vilken vattnet tas. Sådant vatten måste i vilket fall som helst genomgå en motsvarande eller strängare sekundär rening om den reningsanläggning vattnet härstammar från normalt släpper ut det i känsliga områden.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En beskrivning av hur operatören av återvinningsanläggningen tänker uppfylla de minimikrav för vattenkvalitet och övervakning som anges i avsnitt 2 i bilaga I.

(b)  En beskrivning av hur operatören av återvinningsanläggningen, vid efterlevnadspunkten, tänker uppfylla de minimikrav för vattenkvalitet och övervakning som anges i avsnitt 2 i bilaga I.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  En beskrivning av hur operatören av återvinningsanläggningen tänker uppfylla de ytterligare krav som föreslås i riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten.

(c)  En beskrivning av hur operatören av återvinningsanläggningen, vid efterlevnadspunkten, tänker uppfylla de ytterligare krav som föreslås i riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  En distributionsoperatör för återvunnet vatten ska lämna in en ansökan om det tillstånd som avses i punkt 1 eller om en ändring av ett befintligt tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken distributionsinfrastrukturen för återvunnet vatten drivs eller är tänkt att drivas. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur distributionsoperatören för återvunnet vatten tänker fullgöra skyldigheterna enligt artikel 4a.1.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  En lagringsoperatör för återvunnet vatten ska lämna in en ansökan om det tillstånd som avses i punkt 1 eller om en ändring av ett befintligt tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken lagringsinfrastrukturen för återvunnet vatten drivs eller är tänkt att drivas. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur lagringsoperatören för återvunnet vatten tänker fullgöra skyldigheterna enligt artikel 4a.2.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Andra relevanta myndigheter i samma medlemsstat, framför allt vattenmyndigheten om den är en annan myndighet än den behöriga myndigheten.

(a)  Andra relevanta myndigheter i samma medlemsstat, framför allt vatten- och hälsomyndigheterna om den är en annan myndighet än den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den behöriga myndigheten ska inom tre månader från mottagandet av den fullständiga ansökan som anges i artikel 6.3 a besluta om den ska bevilja tillståndet. Om den behöriga myndigheten behöver mer tid på grund av ansökans komplexitet ska den informera den sökande om detta, ange förväntat datum för beviljande av tillståndet och ange skälen för förlängningen.

2.  Den behöriga myndigheten ska pröva ansökan med hjälp av lämpligt vetenskapligt bistånd och ska inom tre månader från mottagandet av den fullständiga ansökan som anges i artikel 6.2, 6.3, 6.3 a och 6.3 b besluta om den ska bevilja eller neka tillstånd. Om den behöriga myndigheten behöver mer tid på grund av ansökans komplexitet ska den utan dröjsmål informera den sökande om detta, ange förväntat datum för beviljande eller nekande av tillstånd och ange skälen för förlängningen. Den behöriga myndigheten ska under alla omständigheter fatta beslut senast sex månader från mottagandet av den fullständiga ansökan som anges i artikel 6.2, 6.3, 6.3 a och 6.3 b.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Alla andra krav som är nödvändiga för att ytterligare minska eventuella oacceptabla risker för människors och djurs hälsa eller miljön.

(c)  Alla andra krav som är nödvändiga för att ytterligare undanröja eventuella oacceptabla risker för människors och djurs hälsa eller miljön.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om villkor motsvarande dem som avses i punkt 3a–c inte redan inte ingår i riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten enligt artikel 5 ska den behöriga myndigheten uppdatera planen utan dröjsmål.

Motivering

Om de ytterligare kraven inte har fastställts i den riskhanteringsplan som utarbetats av myndigheten utan i stället i samband med tillståndsgivningen måste myndigheten genast foga dem till riskhanteringsplanen.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den behöriga myndigheten ska kontrollera att det återvunna vattnet uppfyller de villkor som anges i tillståndet vid efterlevnadspunkten. Kontrollen av efterlevnaden ska utföras med följande metoder:

1.  Den behöriga myndigheten ska kontrollera att det återvunna vattnet uppfyller de villkor som anges i de tillstånd som beviljats i enlighet med artikel 7. Kontrollen av efterlevnaden ska utföras med följande metoder:

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid fall av bristande efterlevnad ska den behöriga myndigheten kräva att operatören av återvinningsanläggningen snarast vidtar nödvändiga åtgärder för att återställa efterlevnaden.

2.  Vid fall av bristande efterlevnad ska den behöriga myndigheten kräva att operatören av återvinningsanläggningen, distributionsoperatören för återvunnet vatten eller lagringsoperatören för återvunnet vatten, beroende på vad som är tillämpligt, skyndsamt vidtar nödvändiga åtgärder för att återställa efterlevnaden och omedelbart underrättar de drabbade slutanvändarna.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den bristande efterlevnaden orsakar en betydande risk för miljön eller människors hälsa ska operatören av återvinningsanläggningen omedelbart stoppa all fortsatt leverans av det återvunna vattnet tills den behöriga myndigheten konstaterar att efterlevnaden har återställts.

3.  Om det individuella värdet hos någon parameter överskrider de minimikrav för vattenkvaliteten som anges i avsnitt 2 punkt a i bilaga I ska operatören av återvinningsanläggningen omedelbart stoppa all fortsatt leverans av det återvunna vattnet. Den behöriga myndigheten får fastställa att efterlevnaden har återställts endast när det individuella värdet hos den eller de parametrar som överskrider de relevanta minimikraven för vattenkvaliteten har konstaterats ligga under det högsta tillåtna värdet vid minst tre på varandra följande kontroller.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om ett tillbud inträffar som påverkar efterlevnaden av tillståndsvillkoren ska operatören av återvinningsanläggningen omedelbart informera den behöriga myndigheten och de slutanvändare som riskerar att påverkas och lämna den information som krävs för att bedöma effekterna av ett sådant tillbud till den behöriga myndigheten.

4.  Om ett tillbud inträffar som påverkar efterlevnaden av tillståndsvillkoren ska operatören av återvinningsanläggningen, distributionsoperatören för återvunnet vatten eller lagringsoperatören för återvunnet vatten, beroende på vad som är tillämpligt, omedelbart informera den behöriga myndigheten och de slutanvändare som riskerar att påverkas och lämna den information som krävs för att bedöma effekterna av ett sådant tillbud till den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Efter att ha beviljat ett tillstånd enligt artikel 7 ska den behöriga myndigheten regelbundet kontrollera att operatören av återvinningsanläggningen, distributionsoperatören för återvunnet vatten och lagringsoperatören för återvunnet vatten efterlever åtgärderna i riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Om mark eller jordbruksprodukter förorenas av återvunnet vatten och detta leder till hälso- och miljöfaror ska den ansvarige operatören av återvinningsanläggningen bära ansvaret och bli skadeståndsskyldig.

Motivering

Att vattenleverantören är ansvarig och skadeståndsskyldig vid felaktig återvinning är avgörande om användningen av återvunnet vatten ska öka.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Medvetandehöjande informationskampanjer

 

Medlemsstaterna ska anordna informationskampanjer och medvetandehöjande kampanjer för potentiella slutanvändare, däribland privatpersoner, om säker återanvändning av vatten och de besparingar av vattenresurserna som återanvändning av vatten medför.

 

Medlemsstaterna ska även anordna informationskampanjer för jordbrukare för att säkerställa att de använder återvunnet vatten på grödor på optimalt sätt och därigenom undviker eventuella negativa hälso- eller miljöeffekter av sådan användning.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiven 2003/4/EG och 2007/2/EG ska medlemsstaterna säkerställa att adekvat och uppdaterad information om återanvändning av vatten finns tillgänglig på nätet för allmänheten. Denna information ska inbegripa följande:

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiven 2003/4/EG och 2007/2/EG samt artikel 9.4 i direktiv 2000/60/EG ska medlemsstaterna säkerställa att adekvat, uppdaterad och tillgänglig information om återanvändning av vatten finns på nätet för allmänheten eller via andra användarvänliga metoder som är förenliga med dataskyddsbestämmelser. Denna information ska inbegripa följande:

Motivering

Informationen som gjorts tillgänglig för offentligheten ska vara adekvat, uppdaterad och tillgänglig så att medborgarna erhåller en information som är fullständig

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Användningen av återvunnet vatten i procent av den totala användningen av sötvatten för de användningsområden som omfattas av denna förordning.

Motivering

I informationen som unionsmedborgarna kan få åtkomst till ska även anges procentandelen återvunnet vatten jämfört med den totala summan använt sötvatten för de användningsområden som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Procentandelen återvunnet vatten i medlemsstaten som levereras i enlighet med denna förordning jämfört med den totala mängden avloppsvatten från tätbebyggelse som kan renas.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I enlighet med förordning (EG) nr 852/2004, som fastställer allmänna regler för livsmedelsföretagare och omfattar produktion, bearbetning, distribution och saluföring av livsmedel, ska de behöriga myndigheterna underrätta användarna om det maximala innehållet av näringsämnen i levererat avloppsvatten som renats på lämpligt sätt, så att användarna, däribland jordbrukare, kan förvissa sig om att det överensstämmer med de nivåer för näringsämnen som föreskrivs i tillämpliga unionsbestämmelser.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får, genom en genomförandeakt, fastställa detaljerade regler om format för och redovisning av den information som ska tillhandahållas enligt punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.

utgår

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  skapa och senast den … [tre år efter denna förordnings ikraftträdande] offentliggöra och vart sjätte år därefter uppdatera, en datamängd som innehåller information om resultatet av den kontroll av att kraven är uppfyllda som utförts i enlighet med artikel 8.1 och annan information som ska ställas till allmänhetens förfogande på nätet i enlighet med artikel 10,

(a)  skapa och senast den … [fyra år efter denna förordnings ikraftträdande] offentliggöra och vart sjätte år därefter uppdatera, en datamängd som innehåller information om resultatet av den kontroll av att kraven är uppfyllda som utförts i enlighet med artikel 8.1 och annan information som ska ställas till allmänhetens förfogande på nätet i enlighet med artikel 10,

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska, senast … [sex år efter denna förordnings ikraftträdande] göra en utvärdering av denna förordning. Utvärderingen ska baseras åtminstone på följande:

1.  Kommissionen ska senast ... [fem år efter denna förordnings ikraftträdande] göra en utvärdering av denna förordning. Utvärderingen ska baseras åtminstone på följande:

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Tidigare försök som gjorts, särskilt avseende användning i jordbruket av slam från avloppsreningsverk och utsläpp från metanjäsning.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Den ökande förekomsten av mikroföroreningar och nya ”framväxande” ämnen i återanvänt vatten.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I samband med den utvärdering som avses i punkt 1 ska kommissionen beakta huruvida det är möjligt att

 

(a)  utvidga denna förordnings tillämpningsområde till att även omfatta återvunnet vatten avsett för ytterligare särskilda användningsområden, däribland återanvändning inom industrin,

 

(b)  utvidga kraven i denna förordning till att även omfatta indirekt användning av renat avloppsvatten,

 

(c)  fastställa minimikrav för kvaliteten på renat avloppsvatten för grundvattenbildning.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  När så är lämpligt ska kommissionen låta utvärderingen enligt punkt 1 åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 16

Artikel 16

Sanktioner

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska senast den ... [tre år efter denna förordnings ikraftträdandedatum] till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder samt eventuella ändringar som berör dem.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska senast den ... [fyra år efter denna förordnings ikraftträdandedatum] till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder samt eventuella ändringar som berör dem.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17

Artikel 17

Ikraftträdande och tillämpning

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den ... [ett år efter förordningens ikraftträdande].

Den ska tillämpas från och med den ... [två år efter förordningens ikraftträdande].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avsnitt 1.  Användningsområden för återvunnet vatten enligt artikel 2

Avsnitt 1.  Användningsområden för återvunnet vatten enligt artikel 2

(a)  Bevattning inom jordbruket

(a)  Bevattning inom jordbruket

Med bevattning inom jordbruket avses bevattning av följande typer av grödor:

Med bevattning inom jordbruket avses bevattning av följande typer av grödor:

—  Livsmedelsgrödor som konsumeras råa, dvs. grödor som är avsedda att konsumeras av människor och som ska ätas råa eller obearbetade.

—  Livsmedelsgrödor som konsumeras råa, dvs. grödor som är avsedda att konsumeras av människor och som ska ätas råa eller obearbetade.

—  Bearbetade livsmedelsgrödor, dvs. grödor som är avsedda att konsumeras av människor och som inte ska ätas råa utan efter en bearbetningsprocess (dvs. tillagade eller industriellt bearbetade).

—  Bearbetade livsmedelsgrödor, dvs. grödor som är avsedda att konsumeras av människor och som inte ska ätas råa utan efter en bearbetningsprocess (dvs. tillagade eller industriellt bearbetade).

—  Andra grödor än livsmedel, dvs. grödor som inte är avsedda att konsumeras av människor (till exempel betesvall, grovfoder, fibergrödor, prydnadsgrödor, utsäde, energigrödor och växtmattor).

—  Andra grödor än livsmedel, dvs. grödor som inte är avsedda att konsumeras av människor (till exempel betesvall, grovfoder, fibergrödor, prydnadsgrödor, utsäde, energigrödor och växtmattor).

 

Utan att det påverkar tillämpningen av unionens befintliga miljö- och hälsolagstiftning får medlemsstaterna använda återvunnet vatten för fler ändamål, såsom återanvändning inom industrin och för bekvämlighets- och miljöändamål.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.1.  Minimikrav för återvunnet vatten som ska användas till bevattning inom jordbruket

2.1.  Minimikrav för återvunnet vatten avsett för bevattning inom jordbruket

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – tabell 1

 

Kommissionens förslag

Lägsta kvalitetsklass för återvunnet vatten

Typ av gröda

Bevattningsmetod

A

Alla livsmedelsgrödor, inklusive rotfrukter som konsumeras råa och livsmedelsgrödor där de ätliga delarna kommer i direkt kontakt med återvunnet vatten

Alla bevattningsmetoder

B

Livsmedelsgrödor som konsumeras råa där de ätliga delarna produceras ovan mark och inte kommer i direkt kontakt med återvunnet vatten, bearbetade livsmedelsgrödor och andra grödor än livsmedelsgrödor, inklusive grödor avsedda som foder åt mjölk- eller köttproducerande djur

Alla bevattningsmetoder

C

Endast droppbevattning*

D

Industri- och energigrödor samt sådda grödor

Alla bevattningsmetoder

________________

(*) Droppbevattning är ett system för mikrobevattning som kan leverera vattendroppar eller mycket små vattenstrålar till plantorna och som innebär att vatten droppar på marken eller direkt under markytan i mycket små mängder (2–20 liter/timme) från ett system av plaströr med liten diameter som försetts med munstycken som kallas strålare eller droppare.

Ändringsförslag

Lägsta kvalitetsklass för återvunnet vatten

Typ av gröda

Bevattningsmetod

A

Alla livsmedelsgrödor, inklusive rotfrukter som konsumeras råa och livsmedelsgrödor där de ätliga delarna kommer i direkt kontakt med återvunnet vatten

Alla bevattningsmetoder

B

Livsmedelsgrödor som konsumeras råa där de ätliga delarna produceras ovan mark och inte kommer i direkt kontakt med återvunnet vatten, bearbetade livsmedelsgrödor och andra grödor än livsmedelsgrödor, inklusive grödor avsedda som foder åt mjölk- eller köttproducerande djur

Alla bevattningsmetoder

C

Endast bevattningsmetoder som inte leder till direkt kontakt mellan grödan och det återvunna vattnet. Till exempel droppbevattning*.

D

Industri- och energigrödor samt sådda grödor

Alla bevattningsmetoder

________________

(*) Droppbevattning är ett system för mikrobevattning som kan leverera vattendroppar eller mycket små vattenstrålar till plantorna och som innebär att vatten droppar på marken eller direkt under markytan i mycket små mängder (2–20 liter/timme) från ett system av plaströr med liten diameter som försetts med munstycken som kallas strålare eller droppare.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att möjliggöra större innovation inom effektivare bevattningsmetoder.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – led a – tabell 2

 

Kommissionens förslag

Kvalitetsklass för återvunnet vatten

Vägledande tekniskt mål

Kvalitetskrav

 

 

 

E. coli (cfu/100 ml)

BOD5 (mg/l)

Totalt suspenderat material (TSS)(mg/liter)

 

Turbiditet (NTU)

Annat

A

Sekundär behandling, filtrering och desinfektion

≤ 10 eller under detektions-gräns

≤ 10

≤ 10

≤ 5

Legionella spp.: < 1 000 cfu/l om det finns risk för aerosol-bildning i växthus Inälvs-nema-toder (ägg av inälvsmask): ≤ 1 ägg/l för bevattning av gräsmattor eller grovfoder

B

Sekundär behandling och desinfektion

≤ 100

Förenligt med rådets direktiv 91/271/EEG1 (bilaga I, tabell 1)

Enligt direktiv 91/271/EEG (bilaga I, tabell 1)

C

Sekundär behandling och desinfektion

≤ 1 000

D

Sekundär behandling och desinfektion

≤ 10 000

______________________

1 Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 30.5.1991, s. 40).

 

Ändringsförslag

Kvalitetsklass för återvunnet vatten

Vägledande lämplig rening

Gränsvärde

 

 

 

E. coli (cfu/100 ml)

BOD5 (mg/l)

Totalt suspenderat material (TSS)(mg/liter)

 

Turbiditet (NTU)

Annat

A

Sekundär behandling, filtrering och desinfektion

≤10 eller under detektions-gräns

≤ 10

≤ 10

≤ 5

Legionella spp.: < 1 000 cfu/l om det finns risk för aerosol-bildning i växthus Inälvs-nema-toder (ägg av inälvsmask): ≤ 1 ägg/l för bevattning av gräsmattor eller grovfoder Salmonella: förekommer ej

B

Sekundär behandling och desinfektion

≤ 100

Förenligt med rådets direktiv 91/271/EEG1 (bilaga I, tabell 1)

Enligt direktiv 91/271/EEG (bilaga I, tabell 1)

C

Sekundär behandling och desinfektion

≤ 1 000

D

Sekundär behandling och desinfektion

≤ 10 000

______________________

1 Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 30.5.1991, s. 40).

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – led a – stycke 1 – punktsats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

·De angivna värdena för E. coli, Legionella spp. och inälvsnematoder uppfylls i minst 90 % av proven. Inget av värdena i proven får överskrida den maximala avvikelsegränsen på 1 log-enhet från de angivna värdena för E. coli och Legionella och 100 % av det angivna värdet för inälvsnematoder.

–  De angivna värdena för E. coli, Legionella spp. och inälvsnematoder uppfylls i minst 90 % av proven. Inget av maxvärdena i proven får överskrida den maximala avvikelsegränsen på 1 log-enhet från de angivna värdena för E. coli och Legionella och 100 % av det angivna värdet för inälvsnematoder. Kravet att säkerställa att salmonella inte förekommer ska gälla 100 % av proven.

Motivering

Man bör tillhandahålla maxvärden för referensparametrarna, som om de överskrids innebär att operatören av återvinningsanläggningen måste avbryta leveranserna av återvunnet vatten.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – led a – stycke 1 – punktsats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

·De angivna värdena för BOD5, TSS och turbiditet i klass A uppfylls i minst 90 % av proven. Inget av värdena i proven får överskrida den maximala avvikelsegränsen på 100 % av det angivna värdet.

–  De angivna värdena för BOD5, TSS och turbiditet i klass A uppfylls i minst 90 % av proven. Inget av maxvärdena i proven får överskrida den maximala avvikelsegränsen på 100 % av det angivna värdet.

Motivering

Man bör tillhandahålla maxvärden för referensparametrarna, som om de överskrids innebär att operatören av återvinningsanläggningen måste avbryta leveranserna av återvunnet vatten.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Operatörer av återvinningsanläggningar ska utföra rutinövervakning för att kontrollera att det återvunna vattnet uppfyller de lägsta kvalitetskraven för vatten som anges i punkt a. Rutinövervakningen ska inkluderas i förfarandena för att kontrollera systemet för återanvändning av vatten.

Operatörer av återvinningsanläggningar ska utföra rutinövervakning för att kontrollera att det återvunna vattnet uppfyller de lägsta kvalitetskraven för vatten som anges i punkt a. Rutinövervakningen ska inkluderas i förfarandena för att kontrollera projektet för återanvändning av vatten.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – led b – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De prov som ska användas för att kontrollera överensstämmelsen med de mikrobiologiska parametrarna vid efterlevnadspunkten ska tas i enlighet med standarden EN ISO 19458.

Motivering

I detta ändringsförslag införs samma ISO-standard som i dricksvattendirektivet för provtagning av mikrobiologiska parametrar i kontrollsyfte.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Valideringsövervakning ska utföras innan återvinningsanläggningen tas i drift, när utrustning uppgraderas och när ny utrustning eller nya processer tillkommer.

Valideringsövervakning ska utföras innan återvinningsanläggningen tas i drift, när utrustning uppgraderas och när ny utrustning eller nya processer tillkommer samt varje gång ett nytt tillstånd beviljas eller ett befintligt ändras.

Motivering

Valideringskontrollen för en återvinningsanläggning måste ske varje gång ett nytt tillstånd beviljas eller ett redan befintligt ändras.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – led b – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Valideringsövervakning ska utföras för den striktaste kvalitetsklassen för återvunnet vatten, klass A, för att bedöma om prestationsmålen (log10-reduktion) är uppfyllda. Valideringsövervakningen omfattar övervakning av de indikatormikroorganismer som hör samman med varje grupp av patogener (bakterier, virus och protozoa). De utvalda indikatormikroorganismerna är E. coli för patogena bakterier, F-specifika kolifager, somatiska kolifager eller kolifager för patogena virus och Clostridium perfringens-sporer eller sporbildande svavelreducerande bakterier för protozoa. Prestationsmålen (log10-reduktion) för valideringsövervakning av de utvalda indikatormikroorganismerna anges i tabell 4 och ska vara uppfyllda i återvinningsanläggningens utlopp (efterlevnadspunkten) vad gäller koncentrationerna av orenat avloppsvatten som kommer in i reningsverket.

Valideringsövervakning ska utföras för den striktaste kvalitetsklassen för återvunnet vatten, klass A, för att bedöma om prestationsmålen (log10-reduktion) är uppfyllda. Valideringsövervakningen omfattar övervakning av de indikatormikroorganismer som hör samman med varje grupp av patogener (bakterier, virus och protozoa). De utvalda indikatormikroorganismerna är E. coli för patogena bakterier, F-specifika kolifager, somatiska kolifager eller kolifager för patogena virus och Clostridium perfringens-sporer eller sporbildande svavelreducerande bakterier för protozoa. Prestationsmålen (log10-reduktion) för valideringsövervakning av de utvalda indikatormikroorganismerna anges i tabell 4 och ska vara uppfyllda i återvinningsanläggningens utlopp vad gäller koncentrationerna av orenat avloppsvatten som kommer in i reningsverket. Minst 90 % av valideringsproven ska nå eller överskrida prestationsmålet.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – led b – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om en biologisk indikator inte förekommer i en tillräckligt stor mängd i det orenade avloppsvattnet för att uppnå log10-reduktionen ska avsaknaden av en sådan biologisk indikator i avloppsvattnet innebära att valideringskraven måste uppfyllas. Prestationsmålets uppfyllande får fastställas genom analyskontroll genom att man lägger ihop resultaten från de olika reningsstegen, som baserar sig på vetenskapliga belägg för väletablerade standardprocesser – offentliggjorda uppgifter från provningsrapporter, fallstudier m.m. – eller som testats i laboratorium under kontrollerade förhållanden för innovativ rening.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – led b – tabell 4 – fotnot 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(*)  Referenspatogenerna Campylobacter, rotavirus och Cryptosporidium kan också användas för valideringsövervakningen i stället för de föreslagna indikatormikroorganismerna. I sådana fall ska följande prestationsmål för log10 reduktion tillämpas: Campylobacter (≥ 5,0), rotavirus (≥ 6,0) och Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*)  Referenspatogenerna Campylobacter, rotavirus och Cryptosporidium kan också användas för valideringsövervakningen i stället för de föreslagna indikatormikroorganismerna. I sådana fall ska följande prestationsmål för log10 reduktion tillämpas: Campylobacter (≥ 5,0), rotavirus (≥ 6,0) och Cryptosporidium (≥ 5,0). Den nationella hälsomyndigheten får fastställa ytterligare indikatorer avseende det enskilda fallet om detta kan motiveras av behovet av att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa och för miljön.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – led b – tabell 4 – fotnot 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(**) Totalt antal kolifager väljs som den lämpligaste virusindikatorn. Om en analys av det totala antalet kolifager inte är lämpligt måste minst en av kolifagerna (F-specifika eller somatiska kolifager) analyseras.

(**) Totalt antal kolifager väljs som den lämpligaste virusindikatorn. Om en analys av det totala antalet kolifager inte är lämpligt måste minst en av kolifagerna (F-specifika eller somatiska kolifager) analyseras. Om det totala antalet kolifager i det orenade avloppsvattnet inte är tillräckligt stort får uppfyllandet av prestationsmålet fastställas genom analyskontroller genom att man lägger ihop resultaten från de olika reningsstegen, som baserar sig på vetenskapliga belägg för väletablerade standardprocesser – offentliggjorda uppgifter från provningsrapporter, fallstudier m.m. – eller som testats i laboratorium under kontrollerade förhållanden för innovativ rening.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – led b – tabell 4 – fotnot 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(***) Clostridium perfringens-sporer väljs som den lämpligaste indikatorn för protozoa. Sporbildande svavelreducerande bakterier är emellertid ett alternativ om koncentrationen av Clostridium perfringens-sporer inte medger validering av den begärda log10-reduktionen.

(***) Clostridium perfringens-sporer väljs som den lämpligaste indikatorn för protozoa. Sporbildande svavelreducerande bakterier är emellertid ett alternativ om koncentrationen av Clostridium perfringens-sporer inte medger validering av den begärda log10-reduktionen. Om det totala antalet Clostridium perfringens-sporer i det orenade avloppsvattnet inte är tillräckligt stort får uppfyllandet av prestationsmålet fastställas genom analyskontroller genom att man lägger ihop resultaten från de olika reningsstegen, som baserar sig på vetenskapliga belägg för väletablerade standardprocesser – offentliggjorda uppgifter från provningsrapporter, fallstudier m.m. – eller som testats i laboratorium under kontrollerade förhållanden för innovativ rening.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2.1 – led b – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Analysmetoderna för övervakning ska valideras och dokumenteras av operatören i enlighet med EN ISO/IEC-17025 eller andra nationella eller internationella standarder som säkerställer motsvarande kvalitet.

Analysmetoderna för övervakning ska valideras och dokumenteras av operatören i enlighet med EN ISO/IEC-17025 eller andra nationella eller internationella standarder som säkerställer motsvarande kvalitet. Operatören av återvinningsanläggningen ska säkerställa att de laboratorier som valts ut för valideringsövervakning tillämpar kvalitetshanteringsmetoder i enlighet med standarden ISO/IEC 17025.

Motivering

Genom ändringsförslaget införs samma ISO-standard som i drickvattendirektivet för de laboratorier som väljs ut för valideringsövervakning.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Bilaga II – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Centrala riskhanteringsuppgifter

(a)  Centrala riskhanteringsuppgifter

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Utför en genomförbarhetsanalys av den planerade återvinningsanläggningen som beaktar åtminstone anläggningens utvecklingskostnader i förhållande till den regionala efterfrågan på återvunnet vatten, potentiella slutanvändare och anläggningens behov av renat avloppsvatten, och bedöm kvaliteten på det renade vatten som tillförs anläggningen.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Beskriv miljöer, befolkningsgrupper och individer som riskerar att direkt eller indirekt exponeras för de angivna potentiella farorna, med beaktande av specifika miljöfaktorer såsom lokal hydrogeologi, topologi, jordtyper och ekologi samt faktorer i samband med typen av grödor och odlingspraxis. Även tänkbara irreversibla eller långsiktiga negativa effekter av vattenåtervinningen måste beaktas.

3.  Beskriv miljöer, befolkningsgrupper och individer som riskerar att direkt eller indirekt exponeras för de angivna potentiella farorna, med beaktande av specifika miljöfaktorer såsom lokal hydrogeologi, topologi, jordtyper och ekologi samt faktorer i samband med typen av grödor och odlingspraxis. Hälsoriskbedömningen, däribland faroidentifiering, dos/respons, exponeringsbedömning och riskkarakterisering, ska beaktas i alla etapper av systemet för återanvändning av avloppsvatten. Hänsyn måste även tas till tänkbara irreversibla eller långsiktiga negativa miljö- eller hälsoeffekter, däribland potentiella negativa effekter för de ekologiska flödena, av vattenåtervinningen, såsom distribution, lagring och användning.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Gör en riskbedömning som omfattar både miljörisker och risker för människors och djurs hälsa, med beaktande av de angivna potentiella farornas natur, de angivna miljöer, befolkningsgrupper och individer som riskerar att exponeras för farorna och hur allvarliga farornas eventuella effekter är samt all relevant unionslagstiftning och nationell lagstiftning, vägledande dokument och minimikrav i samband med livsmedels-, foder- och arbetsplatssäkerhet. Den vetenskapliga osäkerheten vid riskkarakterisering ska beaktas i enlighet med försiktighetsprincipen.

4.  Gör en riskbedömning som omfattar både miljörisker och risker för människors och djurs hälsa, med beaktande av de angivna potentiella farornas natur, de angivna miljöer, befolkningsgrupper och individer som riskerar att exponeras för farorna och hur allvarliga farornas eventuella effekter är samt all relevant unionslagstiftning och nationell lagstiftning, vägledande dokument och minimikrav i samband med livsmedels-, foder- och arbetsplatssäkerhet samt miljömål. Kvalitativa studier får användas för riskbedömningen. Den vetenskapliga osäkerheten vid riskkarakterisering ska beaktas i enlighet med försiktighetsprincipen.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 4 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i.  Bekräftelse av farans natur inklusive, om relevant, dos/respons-sambandet.

i.  Bekräftelse av farans natur inklusive, om relevant, dos/respons-sambandet, i samarbete med hälsomyndigheter.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 4 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Som ett minimum ska följande krav och skyldigheter beaktas i riskbedömningen:

Som ett minimum ska följande krav och skyldigheter fullgöras i riskbedömningen:

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Bilaga II – led b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(b)  Villkor i samband med ytterligare krav

(Införs före punkt 5.)

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid behov och om det är lämpligt för att säkerställa ett tillräckligt skydd av miljön och människors hälsa ska de krav avseende vattenkvalitet och övervakning som tillkommer utöver eller som är striktare än dem i bilaga I anges.

5.  Vid behov och om det är lämpligt för att säkerställa ett adekvat skydd av miljön och människors hälsa ska de krav avseende vattenkvalitet och övervakning som tillkommer utöver eller som är striktare än dem i bilaga I anges.

Beroende på resultatet av riskbedömningen enligt punkt 4 kan sådana ytterligare krav framför allt gälla

Sådana ytterligare krav kan framför allt gälla

(a)  tungmetaller,

(a)  tungmetaller,

(b)  bekämpningsmedel,

(b)  bekämpningsmedel,

(c)  biprodukter från desinfektion,

(c)  biprodukter från desinfektion,

(d)  läkemedel,

(d)  läkemedel,

 

(da)  förekomst av mikroplaster,

(e)  övriga nya riskämnen,

(e)  andra förorenande ämnen som har framstått som väsentliga vid miljö- och folkhälsoanalyser som gjorts lokalt,

(f)  antimikrobiell resistens.

(f)  antimikrobiell resistens.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Bilaga II – led c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(c)  förebyggande åtgärder,

(Införs före punkt 6.)

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Se till att återvinningsanläggningen har ett alternativt sätt att släppa ut det renade avloppsvatten som inte återanvänds.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Se till att distributionsinfrastrukturen för återvunnet vatten är separat och konstruerad på ett sådant sätt att man undviker risk för förorening av leverans- och distributionssystemet för dricksvatten.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Bilaga II – led 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9b.  Se till att distributionsinfrastrukturen för återvunnet vatten är märkt på lämpligt sätt och, om öppet liggande ledningar förekommer, försedd med väl synliga skyltar, även när avloppsvattnet är uppblandat med vatten av annat ursprung.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Bilaga II – led 9c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9c.  Se till att samordningsmekanismer fastställs bland de olika aktörerna för att garantera en säker framställning och användning av återvunnet vatten.

(1)

  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

  Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Bakgrund

Den växande globala konkurrensen om vattenresurser medför en växande risk för ekonomin, samhället och de ekosystem som dessa är beroende av. Som ett exempel kan det nämnas att för året 2017 motsvarade de globala uttagen cirka 6 000 kubikkilometer och man tror att siffran kommer att stiga till ungefär 8 700 kubikkilometer år 2050, för att nå nästan 12 700 kubikkilometer år 2100.

Denna ständiga ökning av efterfrågan tillsammans med klimateffekterna och den resulterande höjningen av medeltemperaturen varslar om att områden med vattenbrist kan öka i framtiden.

En korrekt och effektiv hantering av vattenresurserna blir därför en allt mer angelägen fråga och vattnet betraktas allt mer som en värdefull bristvara.

Europa är inte en torr kontinent men dess källor för vattenförsörjning utgör i dag ett problem som drabbar minst halva EU:s befolkning

Europas geografi och klimat har innanför EU:s gränser lett till en orättvis vattenfördelning och läget blir allt mer allvarligt på grund av mänsklig aktivitet. I södra Europa har turismens utveckling till exempel gett upphov till en ökad efterfrågan på vatten vilket har förorsakat ökenspridning och att saltvatten tränger in genom grundvattentäkter i flera olika kustområden med sötvatten. Enligt EES studier, och om man utgår från vattenexploateringsindex, finner vi länder såsom Cypern, Bulgarien, Belgien, Spanien, Italien och Malta vars exploateringsförhållande för närvarande är 20 % eller mer. Detta medför en allvarlig belastning av samtliga vattenreserver. Det stämmer att vattenbristen är mer kritisk i söder, men problemet kan ändå inte begränsas till områden i söder: kommissionen har betonat att alla medlemsstater sedan 1976 har genomgått perioder av torka och just nu är det många som rapporterar om frekventa problem med koppling till vattenbrist, samt ett överdrivet utnyttjande av grundvattentäkter.

Vattenbristen är i dag ett problem som drabbar minst 11 % av Europas befolkning och 17 % av hela EU:s yta. Sedan 1980 har antalet med fall av torka i Europa stigit och fenomenet har förvärrats, vilket har medfört kostnader som har uppskattas till 100 miljarder euro under de senaste trettio åren.

Torkan under sommaren 2017 kan ytterligare illustrera storleken på den ekonomiska förlusten. Enbart i den italienska jordbrukssektorn räknade man med förluster på två miljarder euro. Trenden är här för att stanna: vattenbristen begränsas nämligen inte längre till ett par hörn av Europa, utan upplevs redan som ett problem för hela unionen.

Att finna lämpliga lösningar på unionsnivå för att skydda och tillvarata vårt vatten har således blivit av största vikt för att kunna bibehålla unionsmedborgarnas välstånd och värna om miljön.

Bakgrund till förslaget

Kommissionen hade redan i sitt meddelande från 2012 Plan för skydd av europeiska vattenresurser föreslagit en återanvändning av avloppsvatten från tätbebyggelse som en alternativ åtgärd för vattenförsörjning med låg miljöpåverkan som kan bemöta problemet med bristfälliga vattenresurser.

Redan EU:s lagstiftning, och mer ingående ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), omnämner en återanvändning av avloppsvatten från tätortsbebyggelse som en extrainsatt åtgärd för en hantering av vattenresurserna

Fördelarna från en sådan verksamhet kan dock ännu inte utnyttjas till fullo på grund av avsaknaden av en tydlig lagstiftning med tydliga regler.

Enligt kommissionens uppgifter är den totala potentialen för en återanvändning av vatten före 2025 cirka 6,6 miljarder m3 per år, jämfört med nulägets 1,1 miljarder m3 per år. Detta kommer i sin tur att kräva en investering på mindre än 700 miljoner euro. Dessutom blir det då möjligt att återanvända mer än 50 % av den vattenvolym som teoretiskt sett finns tillgänglig för bevattning i EU:s reningsverk, samt att undvika mer än 5 % av direktutvinningen av vattenförekomster och grundvatten.

Kommissionens förslag siktar på att nå ovanstående mål genom fastställande av de harmoniserade standarder som råder inom unionen så att en förekomst av olika krav i olika medlemsstater inte kan inverka negativt på de likvärdiga förutsättningarna och utgöra ett hinder för en väl fungerande inre marknad.

Kommissionens förslag begränsas till det återvunna vatten som används till jordbruksbevattningen med tanke på att jordbruk är ett av de huvudområden som använder sig av vatten. Förslaget har dessutom som mål att kunna garantera att återvunnet avloppsvatten är säkert så att unionens medborgare och miljö skyddas.

Föredraganden stöder behovet av en förordning för att fastställa harmoniserade standarder på unionsnivå för verksamhet för en återanvändning av avloppsvatten från tätortsbebyggelse. Av denna anledning anser jag att förslaget är ett användbart verktyg för att kunna garantera säkerhet och en större spridning av återvinningsverksamheten.

Det är dock nödvändigt att först ingripa med några ändringar för att göra lagstiftningen tydligare, särskilt vad gäller definitioner, roller och ansvarsområden hos olika inblandade aktörer och huvudsakliga aktiviteter för riskhantering. Föredragaren anser dessutom att det är viktigt att bredda detta tillämpningsområde till att även omfatta användningar för civila och miljörelaterade ändamål så att fördelarna med vattnets återanvändning kan ge fördelar i ett vidare perspektiv.

Man vill mer exakt fastställa skillnaden mellan ”renat”, det vill säga vatten som fått genomgå lämplig rening, enligt vad som föreskrivs av direktiv 91/271/EEG, och återvunnet vatten som ingår i denna förordnings tillämpningsområde.

Det bör definieras vad som avses med huvudsakliga inblandade parter för en återvinning av avloppsvatten från tätbebyggelse. Av detta skäl har man vid sidan om operatören av reningsverket, operatören av återvinningsanläggningen och slutanvändaren definierat och reglerat rollen för operatör av distributionsnätet.

Föredraganden stöder påbudet om en riskhanteringsplan för vattenåtervinningen men anser dock att en sådan uppgift bör samordnas av den behöriga myndigheten som kan garantera en noggrannare bedömning som är oberoende av hela vattenförsörjningskedjan. I bilaga II identifieras vidare de minimiuppgifter som anförtros åt olika aktörer.

Beträffande minimiföreskrifterna för det återvunna vattnets kvalitet delar föredraganden de parametrar som har föreslagits av kommissionen och som grundar sig på en studie från JRC, men det bedöms samtidigt som nödvändigt att lägga till den extra parametern salmonella för att kunna garantera en ännu bättre livsmedelssäkerhet för medborgarna.

Det är viktigt att inte begränsa möjliga användningar enbart till jordbruksbevattning utan utöka tillämpningarna, vilket redan sker i medlemsländerna, till att även omfatta civila ändamål (bevattning av grönområden eller golfbanor) samt miljörelaterade ändamål (bekämpning av saltvatteninträngning eller upprätthållande av minimala ekologiska flöden). Av denna anledning anser föredraganden att sådana användningar ska likställas med motsvarande parametrar för den mest brådskande klassen, nämligen klass A. Föredraganden har bestämt sig för att inte fastställa harmoniserade parametrar för en industriell återanvändning, dock bedöms det att en sådan återanvändning ska främjas och regleras på nationell nivå beroende på de enskilda fallen.

Föredraganden anser vidare att man bör lägga fokus på behovet av medvetandehöjande kampanjer som ska framhäva vilka vattenresursbesparingar som erhålls genom återvinning av avloppsvatten från tätbebyggelse, samt ett kontrollsystem som kan garantera att återvunnet vatten är hälsosamt.

Föredraganden beklagar till sist att man i tillämpningsområdet för kommissionens förslag inte har tagit med harmoniserade standarder för påfyllning av grundvattentäkter. Av denna anledning begär jag att man i revideringen, som kommer att tidigareläggas till fem år, lägger in ett lagförslag på detta område. Jag begär dessutom att kommissionen granskar behovet av en särskild reglering för indirekt användning


YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (5.12.2018)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten

(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

Föredragande av yttrande: Marijana Petir

KORTFATTAD MOTIVERING

Enligt fem IPCC-rapporter(1) har det under tiden från 1983 till 2012 varje år under de tre senaste årtiondena successivt blivit allt varmare på jorden jämfört med vilket annat årtionde som helst sedan 1850-talet. Perioden 1983–2012 var troligtvis den varmaste 30-årsperioden under de senaste 1 400 åren. Den senaste tidens klimatförändringar påverkar jordbruket och ekonomin och man uppskattar att torrperiodernas frekvens och intensitet är en effekt av just klimatförändringarna och att den skada de orsakat på miljön och ekonomin under de senaste trettio åren ökat avsevärt. Mellan 1976 och 2006 ökade antalet områden och personer som påverkades av torka med nästan 20 % och de totala kostnaderna för torkan uppgick till 100 miljarder euro (Europeiska kommissionen, 2012). Med tanke på att det europeiska jordbruket använder ungefär en fjärdedel av den totala mängden uttaget sötvatten för bevattning medan man i Syd- och Sydosteuropa använder omkring 60 % – i vissa avrinningsområden upp till 80 % – av det totala sötvattenuttaget för bevattning, framträder hushållande och alternativa metoder för vattenförsörjning för bevattningsändamål inom jordbruket som en särskild prioritering.

Enligt antagen lagstiftning och unionspolitik, såsom ramdirektivet för vatten(2) och EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin(3), finns möjligheter, men också ett behov av, att reglera återanvändningen av vatten från reningssystem för kommunalt avloppsvatten för bevattningsändamål inom jordbruket, i syfte att kompensera för det potentiella, men också verkliga, bristen på denna betydande resurs i tid.

I enlighet med försiktighetsprincipen, och genom att tillämpa bästa praxis på global nivå och Världshälsoorganisationens begränsningar och rekommendationer(4) har kommissionen föreslagit en förordning om normer, förfaranden och åtgärder för återanvändning av vatten från reningssystem för kommunalt avloppsvatten på EU-nivå.

Eftersom kommissionen inte har genomfört specifika riskanalyser i samband med återanvändning av vatten inom jordbruket, hämtar lagstiftningsförslaget bästa praxis från andra länder i världen (USA, Nya Zeeland och Australien), men också erfarenheter från medlemsstater som redan använder återvunnet vatten i jordbruket. Eftersom förordningen endast kommer att beröra aktörer som avser att behandla och släppa ut på marknaden återvunnet vatten från kommunala reningsverk för avloppsvatten, anser jag att de föreslagna miniminivåerna för de föreslagna nyckelindikatorerna är lämpliga och att metoden och förfarandet för att ge tillstånd till leverans av återvunnet vatten är tillräckliga för att säkerställa att den önskade säkerhetsnivån för medborgarna – både jordbrukare och konsumenter. Förslaget gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att inom ramen för det administrativa förfarandet för utfärdande av leveranstillstånd för återvunnet vatten även kräva strängare regler än dem som föreskrivs i denna förordning, men också att kräva ändringar av tillståndsvillkoren om detta behövs.

Samtidigt bör den rättsliga ramen och kostnaden för att genomföra denna förordning inte leda till att aktörerna avskräcks från att anpassa reningsverken för det avloppsvatten som ska återutnyttjas i jordbruket. Därför bör onödiga bördor och kostnader för operatörerna undvikas. Vi måste se till att den rättsliga ramen för utarbetandet av riskhanteringsplaner tillämpas lika över hela unionen och att alla medlemsstater uppfattar och tillämpar de föreslagna kraven på riskbedömning på ett enhetligt sätt.

Med hänsyn till betydelsen och de troliga effekterna av den föreslagna nya lagstiftningen på nuvarande situation på fältet, bör tiden innan denna förordning ska börja tillämpas, men även tidsfristen som anläggningarna har på sig för att anpassa sig till bestämmelserna i denna förordning, förlängas med ett år till två år från och med den dag då förordningen offentliggörs i Europeiska unionens omröstning.

Som ledamöter av Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdsutveckling strävar vi efter att säkerställa medborgarnas trygghet och förtroende när det gäller livsmedlens och jordbruksprodukternas hälsosamhet och höga kvalitet för unionsmedborgarna, samtidigt som vi ser till att det europeiska jordbruket, särskilt i de södra och östra delarna av unionen, har tillräckligt med sötvatten för bevattning i jordbruket.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  Vatten är inte vilken kommersiell vara som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som sådant.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Unionens vattenresurser utsätts för ett allt hårdare tryck, vilket leder till vattenbrist och försämrad kvalitet. Framför allt bidrar klimatförändring och torka i hög grad till den försämrade tillgången på sötvatten på grund av urbanisering och jordbruk.

(1)  Unionens vattenresurser utsätts för ett allt hårdare tryck, vilket leder till vattenbrist och försämrad kvalitet. Framför allt bidrar klimatförändring, oförutsägbara vädermönster och torka i hög grad till den försämrade tillgången på och leveransen av sötvatten på grund av urbanisering och jordbruksmetoder.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I nuläget är lösningarna för utnyttjandet av återanvänt vatten fortfarande begränsat jämfört med deras potential, som fortfarande till stor del är outnyttjad.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Det är nödvändigt att främja en effektiv resursanvändning och minska trycket på vattenmiljön, särskilt vattenbristen, genom att främja en säker återanvändning av renat avloppsvatten.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Fler och fler av unionens vattenresurser utsätts för ett allt hårdare tryck, vilket leder till vattenbrist och försämrad kvalitet. Inverkan från klimatförändringar, torka och stadsutveckling har inneburit stora påfrestningar på tillgången på sötvatten. I detta sammanhang skulle unionens förmåga att reagera på de ökade riskerna för vattenresurserna kunna stärkas genom en ökad användning av renat avloppsvatten.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Unionens förmåga att reagera på det ökande trycket på vattenresurserna skulle kunna förstärkas genom en ökad användning av renat avloppsvatten. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG15 nämns återanvändning av vatten som en av de kompletterande åtgärder som medlemsstaterna kan välja att vidta för att uppnå direktivets mål om en god kvalitativ och kvantitativ status på yt- och grundvatten. Enligt rådets direktiv 91/271/EEG16 ska renat avloppsvatten om möjligt återanvändas.

(2)  Unionens förmåga att reagera på det ökande trycket på vattenresurserna skulle kunna förstärkas genom en ökad användning av renat avloppsvatten. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG15 nämns återanvändning av vatten som en av de kompletterande åtgärder som medlemsstaterna kan välja att vidta för att uppnå direktivets mål om en god kvalitativ och kvantitativ status på yt- och grundvatten, något som är mycket viktigt för människor och ekosystemet. Enligt rådets direktiv 91/271/EEG16 ska renat avloppsvatten om möjligt återanvändas.

_________________

 

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 30.5.1991, s. 40).

16 Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 30.5.1991, s. 40).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Miljöpåverkan och den energi som krävs för att utvinna och transportera färskvatten är betydande.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Strategi för att skydda Europas vattenresurser17, framhölls återanvändning av vatten för bevattning eller inom industrin som en alternativ vattendistributionslösning som krävde unionens uppmärksamhet.

(3)  I kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Strategi för att skydda Europas vattenresurser17, framhölls återanvändning av vatten för bevattning eller inom industrin som en alternativ vattendistributionslösning som krävde unionens uppmärksamhet och som syftar till hållbar utveckling, skydd av befolkningen och tillgodoseende av framtida generationers behov.

_________________

_________________

17 COM(2012) 673.

17 COM(2012) 673.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  I Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2008 om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen1a påminns det om att man bör föredra en strategi på efterfrågesidan när det gäller att förvalta vattenresurserna, och att unionen enligt parlamentet bör anlägga ett helhetsperspektiv när det gäller att förvalta vattenresurserna genom att kombinera åtgärder för efterfrågestyrning, åtgärder för att optimera befintliga resurser inom vattencykeln och åtgärder för att skapa nya resurser, och att strategin måste ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska överväganden.

 

__________________

 

1a 2008/2074(INI).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Återanvändning av på lämpligt sätt renat avloppsvatten, till exempel från reningsverk eller industrianläggningar anses ha en lägre miljöpåverkan än andra alternativa metoder för vattenförsörjning, såsom vattenöverföring eller avsaltning, men sådan återanvändning förekommer bara i begränsad omfattning i unionen. Detta verkar delvis bero på avsaknaden av gemensamma EU-standarder för miljö- och hälsokrav i samband med återanvändning av vatten och, framför allt vad gäller jordbruksprodukter, de potentiella hindren för fri rörlighet för sådana produkter som bevattnats med återvunnet vatten.

(6)  Återanvändning av på lämpligt sätt renat avloppsvatten, till exempel från reningsverk eller industrianläggningar anses ha en lägre miljöpåverkan än andra alternativa metoder för vattenförsörjning, såsom vattenöverföring eller avsaltning. Men sådan återanvändning förekommer bara i begränsad omfattning i unionen. Detta verkar delvis bero på de höga kostnaderna för återanvändningssystemet för avloppsvatten, avsaknaden av gemensamma EU-standarder för miljö- och hälsokrav i samband med återanvändning av vatten och, framför allt vad gäller jordbruksprodukter, de potentiella hälso- och miljöriskerna och de potentiella hindren för fri rörlighet för sådana produkter som bevattnats med återvunnet vatten. Samtidigt bör man komma ihåg att i vissa medlemsstater är bevattningsinfrastrukturen underdimensionerad eller obefintlig.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  För att säkerställa effektiv återanvändning av avloppsvattenresurser från tätbebyggelse är det viktigt att inse att allt återvunnet vatten inte är lämpligt för alla grödor. Jordbrukare måste därför utbildas så att de använder de olika typerna av återvunnet vatten på optimalt sätt på sina grödor, så att avloppsvattnets kvalitet inte riskerar att påverka folkhälsan.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Hälsostandarder avseende livsmedelshygien för jordbruksprodukter som bevattnats med återvunnet vatten kan endast uppfyllas om kvalitetskraven för återvunnet vatten avsett för bevattning inom jordbruket inte i betydande utsträckning skiljer sig åt mellan olika medlemsstater. Harmonisering av kraven kommer också att bidra till en effektivt fungerande inre marknad för sådana produkter. Det är därför lämpligt att införa minimiharmonisering genom att fastställa minimikrav för vattenkvalitet och övervakning. Sådana minimikrav bör utgöras av minimiparametrar för återvunnet vatten och andra striktare eller ytterligare kvalitetskrav som vid behov införts av behöriga myndigheter tillsammans med eventuella förebyggande åtgärder. För att kunna identifiera striktare eller ytterligare krav för vattenkvalitet bör återvinningsanläggningarnas operatörer utföra centrala riskhanteringsuppgifter. Parametrarna bygger på den tekniska rapporten från kommissionens gemensamma forskningscentrum och återspeglar internationella standarder för återanvändning av vatten.

(7)  Likvärdiga hälsostandarder avseende livsmedelshygien för jordbruksprodukter som bevattnats med återvunnet vatten kan endast uppfyllas i hela unionen om kvalitetskraven för återvunnet vatten avsett för bevattning inom jordbruket inte i betydande utsträckning skiljer sig åt mellan olika medlemsstater. Harmonisering av kraven kommer också att bidra till en effektivt fungerande inre marknad för sådana produkter. Det är därför lämpligt att införa minimiharmonisering genom att fastställa minimikrav för vattenkvalitet och övervakning, samtidigt som medlemsstaterna kan gå längre och ha strängare normer och bedöma risker som tar hänsyn till platsspecifika förhållanden, särskilt vad gäller miljörisker. Sådana minimikrav bör utgöras av minimiparametrar för återvunnet vatten och andra striktare eller ytterligare kvalitetskrav som vid behov införts av behöriga myndigheter tillsammans med eventuella förebyggande åtgärder. För att kunna identifiera striktare eller ytterligare krav för vattenkvalitet bör återvinningsanläggningarnas operatörer utföra centrala riskhanteringsuppgifter. Parametrarna bygger på den tekniska rapporten från kommissionens gemensamma forskningscentrum och återspeglar internationella standarder för återanvändning av vatten.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Minimikrav på kvalitet, inklusive mikrobiologiska och fysikalisk-kemiska parametrar, tillhörande gränsvärden och kontrollfrekvenser, bör fastställas för bevattning inom jordbruket.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Vattenkvalitetskraven för bevattning bör beakta vetenskapliga framsteg, särskilt vad gäller kontroll av mikroföroreningar och nya ”framväxande” ämnen, så att en säker vattenanvändning kan garanteras och miljön och människors hälsa skyddas.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Riskhantering bör omfatta en proaktiv identifiering och hantering av risker och omfatta konceptet att framställa återvunnet vatten av en kvalitet som krävs för specifika användningsområden. Riskbedömningen bör grundas på centrala riskhanteringsuppgifter och bör identifiera eventuella ytterligare krav för vattenkvalitet som är nödvändiga för att säkerställa ett tillräckligt gott skydd av miljön samt människors och djurs hälsa.

(9)  Riskhantering bör omfatta en proaktiv identifiering och hantering av risker och omfatta konceptet att framställa återvunnet vatten av en kvalitet som krävs för specifika användningsområden. Riskbedömningen bör grundas på centrala riskhanteringsuppgifter och bör identifiera eventuella ytterligare krav för vattenkvalitet som är nödvändiga för att säkerställa ett tillräckligt gott skydd av miljön samt människors och djurs hälsa, särskilt när det gäller användningen av renat avloppsvatten på jordbruksmark som används för livsmedelsproduktion.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att på ett effektivt sätt skydda miljön och människors hälsa bör återvinningsanläggningarnas operatörer vara primärt ansvariga för det återvunna vattnets kvalitet. I syfte att efterleva minimikraven och eventuella tillkommande villkor som fastställs av de behöriga myndigheterna bör återvinningsanläggningarnas operatörer övervaka det återvunna vattnets kvalitet. Det är därför lämpligt att fastställa minimikrav för övervakning som utgörs av frekvensen för rutinövervakningen och tidpunkter och prestationsmål för validitetsövervakningen. Vissa krav för rutinövervakningen anges i enlighet med direktiv 91/271/EEG.

(10)  För att på ett effektivt sätt skydda miljön, människors hälsa och markkvaliteten är återvinningsanläggningarnas operatörer och de behöriga myndigheterna primärt ansvariga för det återvunna vattnets kvalitet. I syfte att garantera användarna, särskilt jordbrukarna, en vattenkvalitet som överensstämmer med de fastställda parametrarna bör återvinningsanläggningarnas operatörer övervaka det återvunna vattnets kvalitet i enlighet med minimikraven och ytterligare eventuella krav som fastställts av den behöriga myndigheten. Det är därför lämpligt att fastställa minimikrav för övervakning som utgörs av frekvensen för rutinövervakningen och tidpunkter och prestationsmål för validitetsövervakningen. Vissa krav för rutinövervakningen anges i enlighet med direktiv 91/271/EEG.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Det är nödvändigt att säkerställa en säker användning av återvunnet vatten för att därigenom uppmuntra återanvändning av vatten på unionsnivå och stärka allmänhetens förtroende för sådan återanvändning. Tillhandahållande av återvunnet vatten för särskild användning bör därför endast tillåtas på grundval av ett tillstånd som beviljas av medlemsstaternas behöriga myndigheter. För att säkerställa en harmoniserad strategi på unionsnivå, spårbarhet och insyn, bör de viktigaste reglerna för ett sådant tillstånd fastställas på unionsnivå. Detaljerna i förfarandet för att bevilja tillstånd bör emellertid fastställas av medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör kunna tillämpa befintliga förfaranden för att bevilja tillstånd och förfarandena bör anpassas för att beakta de krav som införs genom denna förordning.

(11)  Det är nödvändigt och viktigt att säkerställa ekonomisk tillförlitlighet och säkerhet genom en trygg och säker användning av återvunnet vatten för att därigenom uppmuntra utvecklingen av återanvändning av vatten på unionsnivå, stimulera EU:s jordbruksproducenter att tillämpa denna metod och stärka allmänhetens förtroende för sådan återanvändning. Tillhandahållande av återvunnet vatten för särskild användning bör därför endast tillåtas på grundval av ett tillstånd som beviljas av medlemsstaternas behöriga myndigheter. För att säkerställa en harmoniserad strategi på unionsnivå, spårbarhet och insyn, bör de viktigaste reglerna för ett sådant tillstånd fastställas på unionsnivå. Detaljerna i förfarandet för att bevilja tillstånd bör emellertid fastställas av medlemsstaterna, vilkas behöriga myndigheter själva ansvarar för riskbedömningen av det återanvända vattnet. Medlemsstaterna bör kunna tillämpa befintliga förfaranden för att bevilja tillstånd och förfarandena bör anpassas för att beakta de krav som införs genom denna förordning.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Om behov uppstår för distribution av återvunnet vatten bör detta kräva ett tillstånd. Om alla krav uppfylls bör den behöriga myndigheten i medlemsstaten bevilja ett tillstånd som innehåller alla nödvändiga villkor och åtgärder som fastställts i riskbedömningen för säker distribution av återvunnet vatten till slutanvändaren.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Förordning (EG) nr 852/2004 fastställer allmänna regler för livsmedelsföretagare och omfattar produktion, bearbetning, distribution och utläppande på marknaden av livsmedel. Den förordningen behandlar livsmedlens hälsokvalitet och en av dess viktigaste principer är att det är livsmedelsföretagaren som har det primära ansvaret för livsmedelssäkerheten. Förordningen är också föremål för detaljerad vägledning och här är kommissionens meddelande om vägledning för hantering av mikrobiologiska risker med färska frukter och grönsaker i primärproduktionen genom god hygien (2017/C 163/01) särskilt relevant. De prestationsmål för återvunnet vatten som fastställs i den här förordningen hindrar inte att livsmedelsföretagare erhåller den vattenkvalitet som krävs för att uppfylla kraven i förordning 852/2004 genom att i ett senare skede använda flera vattenreningsalternativ, eventuellt i kombination med andra alternativ som inte innefattar rening.

(13)  Förordning (EG) nr 852/2004 fastställer allmänna regler för livsmedelsföretagare och omfattar produktion, bearbetning, distribution och utsläppande på marknaden av livsmedel. Den förordningen behandlar livsmedlens hälsokvalitet och en av dess viktigaste principer är att det är livsmedelsföretagaren som har det primära ansvaret för livsmedelssäkerheten. Förordningen är också föremål för detaljerad vägledning och här är kommissionens meddelande om vägledning för hantering av mikrobiologiska risker med färska frukter och grönsaker i primärproduktionen genom god hygien (2017/C 163/01) särskilt relevant. De prestationsmål för återvunnet vatten som fastställs i den här förordningen hindrar inte att livsmedelsföretagare erhåller den vattenkvalitet som krävs för att uppfylla kraven i förordning 852/2004. Utan att det påverkar jordbrukarnas ansvar för kvaliteten på sina produkter ansvarar de behöriga myndigheterna för bedömningen av risker och faror med att använda det återvunna vattnet.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att stärka förtroendet för återanvändning av vatten bör allmänheten informeras. Tillhandahållande av information om återanvändning av vatten bör medge ökad öppenhet och spårbarhet och det kan också vara av intresse för andra relevanta myndigheter för vilka den aktuella återanvändningen av vatten får konsekvenser.

(14)  För att uppfylla unionens mål om effektiv resursanvändning är det viktigt att även öka konsumenternas ansvar. Först och främst skulle man behöva se över hur naturresurserna används, med målsättningen att hushålla med dem. För att stärka förtroendet för återanvändning av vatten och säkra konsumenternas acceptans för denna hållbara metod, bör allmänheten informeras, åtföljt av ett system för belöningar och incitament för användarna. Tillhandahållande av information om återanvändning av vatten bör medge ökad öppenhet och spårbarhet och det kan också vara av intresse för andra relevanta myndigheter för vilka den aktuella återanvändningen av vatten får konsekvenser.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Det är nödvändigt att garantera ett finansiellt stöd för att täcka ”den totala kostnaden” för systemet för produktion, distribution och säker användning av återvunnet vatten.

Motivering

De totala kostnaderna omfattar följande: uppförande, drift, underhåll av produktionsanläggningen och/eller distributionsnätverket, kvalitativ övervakning för riskhantering och erhållande av tillstånd.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)  Det är nödvändigt att förbättra kvalitet och kvantitet när det gäller övervakning, utvärdering och information, framför allt på områden där miljön påverkas av mycket förorenande industri- och jordbruksverksamhet och som släpar kraftigt efter när det gäller konstruktion av avloppssystem och anläggningar för insamling och återvinning av avloppsvatten och därigenom bryter mot EU:s lagstiftning.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  I syfte att anpassa de befintliga minimikraven och centrala riskhanteringsuppgifterna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör behörigheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra minimikraven och de centrala riskhanteringsuppgifterna. För att säkerställa ett gott skydd för miljön och människors hälsa bör kommissionen dessutom kunna anta delegerade akter som kompletterar de centrala riskhanteringsuppgifterna genom att fastställa tekniska specifikationer. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning37. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(16)  I syfte att anpassa de befintliga minimikraven och centrala riskhanteringsuppgifterna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör behörigheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra minimikraven och de centrala riskhanteringsuppgifterna, dock utan att detta äventyrar möjligheterna till återanvändning av på lämpligt sätt renat avloppsvatten. För att säkerställa ett gott skydd för miljön och människors hälsa bör kommissionen dessutom kunna anta delegerade akter som kompletterar de centrala riskhanteringsuppgifterna genom att fastställa tekniska specifikationer. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning37. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

_________________

_________________

37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Behöriga myndigheter bör kontrollera att det återvunna vattnet uppfyller de villkor som anges i tillståndet. Vid fall av bristande efterlevnad bör de kräva att återvinningsanläggningens operatör vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden. Återvinningsanläggningarnas operatörer bör omedelbart avbryta alla leveranser av återvunnet vatten om den bristande efterlevnaden orsakar en betydande risk för miljön eller människors hälsa.

(18)  För att minska dessa risker bör det renade avloppsvatten som används på jordbruksmark för livsmedelsproduktion vara av hög standard. Behöriga myndigheter bör kontrollera att det återvunna vattnet uppfyller de villkor som anges i tillståndet. Vid fall av bristande efterlevnad bör de kräva att återvinningsanläggningens operatör vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden. Återvinningsanläggningarnas operatörer bör omedelbart avbryta alla leveranser av återvunnet vatten om den bristande efterlevnaden orsakar en betydande risk för miljön eller människors hälsa. De behöriga myndigheterna bör ha ett tätt samarbete med jordbruksproducenterna för att underlätta återanvändning av återvunnet vatten.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  För att i största möjliga utsträckning utveckla och främja återanvändning av på lämpligt sätt renat avloppsvatten måste EU stödja forskning och utveckling på området via programmet Horisont Europa, så att man får till stånd en rejäl utveckling i fråga om det renade avloppsvattnets tillförlitlighet och i fråga om hållbara användningsmetoder.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b)  Denna förordning syftar till att uppmuntra till en hållbar vattenanvändning. Därför bör kommissionen åta sig att använda unionens program, däribland Life-programmet, för att stödja lokala initiativ för återanvändning av på lämpligt sätt renat avloppsvatten.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Syftet med denna förordning är att garantera att återvunnet vatten är säkert för sin avsedda användning för att därigenom, på ett samordnat sätt i unionen som helhet, säkerställa ett gott skydd för människors och djurs hälsa samt miljön, motverka vattenbrist och det resulterande trycket på vattenresurser och därigenom också bidra till en effektivt fungerande inre marknad.

2.  Syftet med denna förordning är att garantera att återvunnet vatten är säkert för sin avsedda användning för att därigenom, på ett samordnat sätt i unionen som helhet, säkerställa ett så omfattande skydd för människors och djurs hälsa samt miljön som möjligt, motverka vattenbrist och det resulterande trycket på vattenresurser och därigenom också bidra till en effektivt fungerande inre marknad.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Syftet med denna förordning är att stimulera storanvändare av vatten, däribland jordbrukare, att utveckla hållbara och vattensparande metoder för vattenanvändning.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Syftet med denna förordning är att möjliggöra sådana lösningsmodeller för vattenanvändning som åtgärdar klimatförändringarna.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  återvunnet vatten: avloppsvatten från tätbebyggelse som har renats i enlighet med kraven i direktiv 91/271/EEG och som blir resultatet efter ytterligare rening i en återvinningsanläggning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  återvinningsanläggning: en reningsanläggning för avloppsvatten från tätbebyggelse eller annan anläggning som ytterligare renar avloppsvatten från tätbebyggelse i enlighet med kraven i direktiv 91/271/EEG för att producera vatten som lämpar sig för en användning som anges i avsnitt 1 i bilaga I till denna förordning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  operatör av återvinningsanläggning: en fysisk eller juridisk person som driver eller kontrollerar en återvinningsanläggning,

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a.  efterlevnadspunkt: utloppet från återvinningsanläggningen,

Motivering

Termen ”efterlevnadspunkt” bör definieras i avsnittet ”Definitioner” enligt definitionen i artikel 4.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11b.  mikroförorening: oönskat ämne som kan påträffas i miljön i mycket små koncentrationer i enlighet med bilaga VIII i direktiv 2000/60/EG,

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 11c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11c.  distributör av återvunnet vatten: en fysisk eller juridisk person med ansvar för distribution av återvunnet vatten eller för kontroll av nätet.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skyldigheter för operatörer av återvinningsanläggningar vad gäller vattenkvalitet

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Operatörer av återvinningsanläggningar ska säkerställa att återvunnet vatten avsett för ett användningsområde som anges i avsnitt 1 i bilaga I, i utloppet från återvinningsanläggningen (efterlevnadspunkten), uppfyller följande krav:

1.  Operatörer av återvinningsanläggningar ska säkerställa att återvunnet vatten avsett för ett användningsområde som anges i avsnitt 1 i bilaga I, vid efterlevnadspunkten, uppfyller följande krav:

Motivering

För samstämmighet med föreslagna definitioner.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Alla ytterligare krav vad gäller vattenkvalitet som fastställs av den behöriga myndigheten i relevanta tillstånd i enlighet med artikel 7.3 b och c.

(b)  Alla ytterligare välgrundade krav vad gäller vattenkvalitet som fastställs av den behöriga myndigheten i relevanta tillstånd i enlighet med artikel 7.3 b och c.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att säkerställa efterlevnaden av de krav och villkor som avses i punkt 1 ska operatören av återvinningsanläggningen övervaka vattenkvaliteten i enlighet med följande:

2.  För att säkerställa efterlevnaden av de krav och villkor som avses i punkt 1 ska den berörde operatören av återvinningsanläggningen övervaka vattenkvaliteten i enlighet med följande:

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Efter efterlevnadspunkten är det inte längre återvinningsanläggningen som ansvarar för vattnets kvalitet, utan ansvaret tas då över av nästa aktör i vattenåtervinningskedjan.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I syfte att producera och tillhandahålla återvunnet vatten ska riskhantering utföras av operatören av återvinningsanläggningen i samråd med följande aktörer:

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Operatören av det eller de reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse som förser en återvinningsanläggning med vatten, om det är en annan operatör än operatören av återvinningsanläggningen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Distributör(er) av återvunnet vatten.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Eventuella andra parter som bedöms som relevanta av operatören av återvinningsanläggningen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Operatören av återvinningsanläggningen ska utarbeta en riskhanteringsplan för återanvändning av vatten som bygger på de centrala riskhanteringsuppgifter som anges i bilaga II. Riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten ska innehålla förslag på eventuella ytterligare krav än de som anges i bilaga I som krävs för att minska eventuella risker och ska bland annat identifiera faror, risker och lämpliga förebyggande åtgärder.

2.  Den berörda operatören av återvinningsanläggningen ska utarbeta en riskhanteringsplan för återanvändning av vatten som bygger på de centrala riskhanteringsuppgifter som anges i bilaga II, för vilka operatören är ansvarig.

 

Riskhanteringsplanen för återanvändning av vatten ska innehålla förslag på eventuella ytterligare krav än de som anges i bilaga I som krävs för att minska eventuella risker och ska bland annat identifiera faror, risker och lämpliga förebyggande åtgärder.

 

Operatören av återvinningsanläggningen ska underrätta slutanvändaren så snart den insamlade informationen är tillräcklig.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om den typ av gröda som ska bevattnas är avsedd för flera typer av saluföring och motsvaras av flera olika kvalitetsklasser för renat vatten ska operatören av återvinningsanläggningen förse jordbrukaren med vatten av den högsta kvalitetsklassen.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Nationella vattenmyndigheter ska tillsammans med kommissionen anordna särskilda utbildningar och informationsmöten för nationell myndighetspersonal som ansvarar för att bedöma tillståndsansökningar från operatörer. Alternativt ska kommissionen åta sig att utarbeta och sprida informationsbroschyrer till nationella myndigheter och eventuellt material på nätet om reglerna och kraven för minimistandarder för återanvändning av vatten.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Distribution av det återvunna vattnet

 

1.  All distribution av återvunnet vatten avsett för sådan användning som anges i avsnitt 1 i bilaga I ska vara föremål för ett tillstånd.

 

2.  Den behöriga myndigheten ska inom tre månader från mottagandet av ansökan besluta om den ska bevilja tillståndet.

 

3.  Tillståndet ska innehålla alla nödvändiga villkor och åtgärder för säker distribution av återvunnet vatten för den slutanvändare som fastställts i den riskbedömning som utförts i enlighet med artikel 6.

 

4.  Tillståndet ska omprövas regelbundet, minst vart femte år, och vid behov ändras.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den behöriga myndigheten ska kontrollera att det återvunna vattnet uppfyller de villkor som anges i tillståndet vid efterlevnadspunkten. Kontrollen av efterlevnaden ska utföras med följande metoder:

1.  Den behöriga myndigheten ska innan den utfärdar ett tillstånd kontrollera att det återvunna vattnet uppfyller de villkor som anges i tillståndet vid efterlevnadspunkten. Kontrollen av efterlevnaden ska utföras med följande metoder:

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid fall av bristande efterlevnad ska den behöriga myndigheten kräva att operatören av återvinningsanläggningen snarast vidtar nödvändiga åtgärder för att återställa efterlevnaden.

2.  Vid fall av bristande efterlevnad som konstateras efter att ett tillstånd har utfärdats ska den behöriga myndigheten kräva att operatören av återvinningsanläggningen upphör att leverera återvunnet vatten tills nödvändiga åtgärder för att återställa efterlevnaden har vidtagits och underrätta distributörer av återvunnet vatten och potentiellt berörda slutanvändare om situationen.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den bristande efterlevnaden orsakar en betydande risk för miljön eller människors hälsa ska operatören av återvinningsanläggningen omedelbart stoppa all fortsatt leverans av det återvunna vattnet tills den behöriga myndigheten konstaterar att efterlevnaden har återställts.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om ett tillbud inträffar som påverkar efterlevnaden av tillståndsvillkoren ska operatören av återvinningsanläggningen omedelbart informera den behöriga myndigheten och de slutanvändare som riskerar att påverkas och lämna den information som krävs för att bedöma effekterna av ett sådant tillbud till den behöriga myndigheten.

4.  Om ett tillbud inträffar som påverkar efterlevnaden av tillståndsvillkoren ska operatören av återvinningsanläggningen omedelbart informera den behöriga myndigheten, alla distributörer av återvunnet vatten samt slutanvändarna, och lämna den information som krävs för att bedöma effekterna av ett sådant tillbud till den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I enlighet med förordning (EG) nr 852/2004, som fastställer allmänna regler för livsmedelsföretagare och omfattar produktion, bearbetning, distribution och utsläppande på marknaden av livsmedel, ska de behöriga myndigheterna underrätta användarna om det maximala näringsinnehållet i levererat renat avloppsvatten, så att jordbrukarna kan säkerställa efterlevnad av det näringsinnehåll som föreskrivs i EU:s bestämmelser.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska åta sig att vart tionde år, eller när situationen så kräver, se över minimistandarderna för det återvunna vattnets kvalitet på grundval av undersökningar som utförts i EU och inte i tredjeländer.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Tidigare försök som gjorts, bland annat avseende användning i jordbruket av slam från avloppsreningsverk och utsläpp från metanjäsning.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Utvecklingen när det gäller förekomsten av mikroföroreningar och nya ”framväxande” ämnen i återanvänt vatten.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 17 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den ... [ett år efter förordningens ikraftträdande].

Den ska tillämpas från och med den [två år efter förordningens ikraftträdande].

Motivering

Med tanke på det antal anpassningar som krävs för att befintliga anläggningar ska kunna följa förordningen – förbättra den befintliga utrustningen, ändra drift och kontroller och, framför allt, genomföra riskbedömningen och upprätta riskhanteringsplanen och fastställa ansvarsområden – bör den föreslagna tiden på ett år förlängas till minst två år för att möjliggöra efterlevnad.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Bilaga II – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Beskriv systemet för återanvändning av vatten, från det att avloppsvattnet tillförs reningsverket till användningspunkten, inklusive avloppsvattnets källor, reningsstegen och de tekniska lösningarna i återvinningsanläggningen, infrastrukturen för leverans och lagring, den avsedda användningen, platsen för användningen och de kvantiteter av återvunnet vatten som ska levereras. Syftet med denna uppgift är att tillhandahålla en detaljerad beskrivning av hela systemet för återanvändning av vatten.

1.  Beskriv systemet för återanvändning av vatten, från det att avloppsvattnet tillförs reningsverket till användningspunkten, inklusive avloppsvattnets källor, reningsstegen och de tekniska lösningarna i återvinningsanläggningen, infrastrukturen för distribution och lagring, den avsedda användningen, platsen för användningen och de kvantiteter av återvunnet vatten som ska levereras. Syftet med denna uppgift är att tillhandahålla en detaljerad beskrivning av hela systemet för återanvändning av vatten.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Bilaga II – led 4 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i.  Bekräftelse av farans natur inklusive, om relevant, dos/respons-sambandet.

i.  Bekräftelse av farans natur inklusive, om relevant, dos/respons-sambandet, i samarbete med hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Motivering

Dos/respons-sambandet och riskbedömningsstudier kräver vissa kompetenser, kunskaper och uppgifter som hälso- och sjukvårdsmyndigheter i medlemsstaterna kan tillhandahålla.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Bilaga II – led 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  En bedömning av risken för djurs hälsa.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Bilaga II – led 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Skyldigheten att uppfylla kraven i rådets direktiv 98/83/EG för skyddade dricksvattenområden40.

(d)  Skyldigheten att uppfylla kraven i rådets direktiv 98/83/EG för skyddade dricksvattenområden40, inbegripet i fråga om hormoner, läkemedel och mikroplaster.

__________________

__________________

40 Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).

40 Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Bilaga II – led 4 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ma)  Kravet att förhindra förorening eller hälsoeffekter orsakade av hormonstörande ämnen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/20091a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Bilaga II – led 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  bekämpningsmedel,

(b)  bekämpningsmedel, inbegripet hormonstörande ämnen,

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Bilaga II – led 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  läkemedel,

(d)  läkemedel och hormoner,

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Bilaga II – led 5 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  övriga nya riskämnen,

(e)  övriga nya riskämnen, till exempel mikroplaster,

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Bilaga II – led 6 – tabell 1 – rad 2 – kolumn 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Grisar får inte exponeras för foder som bevattnats med återvunnet vatten om det inte finns tillräckliga data som styrker att riskerna i ett visst fall kan hanteras.

  Livsmedelsproducerande djur får inte exponeras för foder som bevattnats med återvunnet vatten om det inte finns tillräckliga data som styrker att riskerna i ett visst fall kan hanteras.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Bilaga II – led 6 – tabell 1 – rad 3 – kolumn 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Undanta diande mjölkboskap från foder tills det är torrt.

  Undanta diande mjölkboskap från foder under fem dagar efter senaste bevattning.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Bilaga II – led 8 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Operatören av återvinningsanläggningen bör inrätta och underhålla ett kvalitetsledningssystem som certifierats enligt ISO 9001 eller motsvarande.

(Berör inte den svenska versionen.)

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Minimikrav för återanvändning av vatten

Referensnummer

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Marijana Petir

4.7.2018

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

28

+

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Genève, Schweiz.

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf

(2)

COM(2015) 614.

(3)

Direktiv 2000/60/EG (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

(4)

WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater in Agriculture (WHO, 2006a).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Minimikrav för återanvändning av vatten

Referensnummer

COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Framläggande för parlamentet

28.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

2.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

2.7.2018

ITRE

2.7.2018

REGI

2.7.2018

AGRI

2.7.2018

 

PECH

2.7.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

REGI

20.6.2018

PECH

20.6.2018

Föredragande

       Utnämning

Simona Bonafè

29.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

25.10.2018

 

 

 

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson

Ingivande

29.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

53

+

ALDE :

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh

GUE/NGL :

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D:

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

1

-

ECR:

Arne Gericke

4

0

ECR:

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy