RAPPORT dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi

30.1.2019 - (2017/2284(INI))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
Rapporteur: Jytte Guteland
Rapporteur għal opinjoni (*):
Sofia Ribeiro, Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura


Proċedura : 2017/2284(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0045/2019
Testi mressqa :
A8-0045/2019
Testi adottati :

NOTA SPJEGATTIVA – SOMMARJU TAL-FATTI U S-SEJBIET

Sfond

Is-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali (Is-Seba' EAP) jistabbilixxi l-objettiv li sal-2020 l-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ma għandu jkollu l-ebda effett ta' ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew influwenza inaċċettabbli fuq l-ambjent u li tali prodotti għandhom jintużaw b'mod sostenibbli.

L-użu tal-pestiċidi għandu rwol importanti fil-produzzjoni agrikola tal-Ewropa billi jżomm il-pjanti f'saħħithom u jipprevjeni li jinqerdu minn mard jew infestazzjoni. Madankollu, il-pestiċidi applikati għall-għelejjel jistgħu jidħlu fil-ħamrija u fl-ilma tal-wiċċ permezz ta' lissija u skol, u jistgħu jidħlu fl-ilma ta' taħt l-art, bir-riskju li jaffettwaw b'mod negattiv speċijiet mhux fil-mira kemm fl-ekosistemi terrestri kif ukoll f'dawk akkwatiċi. Dan jaffettwa l-funzjoni tal-ħabitats u jikkontribwixxi għat-telfien tal-bijodiversità, inkluż tnaqqis kbir fil-popolazzjonijiet tal-insetti; jaffettwa wkoll il-formazzjoni tal-ħamrija u l-kompożizzjoni u l-provvista ta' ilma tax-xorb nadif. Ir-residwi tal-pestiċidi fl-ikel jistgħu jippreżentaw ukoll riskju għas-saħħa tal-bniedem filwaqt li r-residwi fl-għalf tal-annimali jippreżentaw riskji għas-saħħa tal-annimali u jistgħu jidħlu fil-katina alimentari. Tqajjem tħassib partikolari dwar l-impatti fuq is-saħħa kkawżati mill-esponiment tal-bniedem għall-pestiċidi bi proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali u l-kostijiet assoċjati mas-saħħa tal-bniedem. Tħassib ieħor dwar is-saħħa tal-bniedem huwa relatat man-newrotossiċità ta' pereżempju l-insettiċidi u l-bijoċidi, li tista' taffettwa l-funzjoni tal-moħħ, b'mod partikolari jekk l-esponiment iseħħ waqt l-iżvilupp fetali.

Bla dubju, id-dipendenza attwali fuq il-pestiċidi bħala l-mezz dominanti ta' kontroll tal-organiżmi ta' ħsara mhix kompatibbli mal-agrikoltura sostenibbli peress li l-użu fit-tul tal-pestiċidi spiss iwassal biex l-organiżmi ta' ħsara jsiru reżistenti. Din għandha wkoll l-effett sekondarju ta' ħsara li toqtol organiżmi ta' benefiċċju li għandhom rwol importanti fil-prevenzjoni tal-organiżmi ta' ħsara u spiss twassal għat-tifqigħa ta' organiżmi ta' ħsara sekondarji. Iż-żewġ fatturi jistgħu jirriżultaw f'aktar żidiet fl-użu tal-pestiċidi, u b'hekk joħolqu spirali negattiv. Finalment, il-pestiċidi jeqirdu l-bijodiversità tal-art agrikola u jnaqqsu l-ħamrija agrikola, li hija essenzjali għall-produzzjoni ta' ikel sostenibbli. Fir-rapport reċenti[1] mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-istatistika li tikkonċerna l-pestiċidi, huwa rikonoxxut li "Il-pestiċidi huma kawża ta' tniġġis u għandhom effett dirett, l-aktar fuq l-istat tal-bijodiversità, il-korpi tal-ilma u l-ħamrija". Fl-istess ħin, ir-rapport tan-NU tal-2017 tar-Rapporteur Speċjali dwar id-dritt għall-ikel[2] jenfasizza l-impatt negattiv tal-użu tal-pestiċidi fuq id-drittijiet tal-bniedem, is-saħħa tal-bniedem (il-ħaddiema, il-familji tagħhom, il-persuni fil-qrib, ir-residenti u l-konsumaturi) u l-ambjent. Ir-rapport jiżvela wkoll li l-agrikoltura intensiva bbażata fuq l-użu tal-pestiċidi ma kkontribwietx biex tnaqqas il-ġuħ dinji, iżda minflok għenet biex iżżid il-konsum tal-ikel u l-iskart tal-ikel fil-pajjiżi industrijalizzati.

Sa mill-1996, l-użu tal-pestiċidi fl-Ewropa żdied b'mod kostanti u minkejja li saru ħafna dibattiti dwar is-sostenibbiltà tal-agrikoltura u minkejja d-dħul fis-suq ta' pestiċidi li jistgħu jintużaw b'doża baxxa, bħala medja, l-użu ma naqasx fis-snin reċenti. Fl-2015, il-bejgħ annwali totali fl-UE ammonta għal 400.000 tunnellata ta' pestiċidi, bil-maġġoranza vasta użati fis-settur agrikolu.

Implimentazzjoni tad-Direttiva

Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi tipprevedi firxa ta' azzjonijiet biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi fl-UE billi jitnaqqsu r-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u billi jiġi promoss l-użu ta' Ġestjoni Integrata tal-Organiżmi ta' Ħsara (IPM) u ta' approċċi jew tekniki alternattivi, bħall-alternattivi mhux kimiċi għall-pestiċidi.

L-Artikolu 4 tad-Direttiva jirrikjedi li l-Istati Membri jadottaw Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali (NAPs) li fihom objettivi, miri, miżuri u skedi taż-żmien kwantitattivi biex jitnaqqsu r-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi u biex jiġu mħeġġa l-iżvilupp u l-introduzzjoni tal-IPM u ta' approċċi jew tekniki alternattivi, sabiex tonqos id-dipendenza fuq l-użu tal-pestiċidi. Barra minn hekk, l-NAPs għandhom jinkludu wkoll indikaturi biex jimmonitorjaw l-użu tal-pestiċidi li fihom sustanzi attivi ta' tħassib partikolari, speċjalment jekk ikunu disponibbli alternattivi. Fl-NAPs tagħhom, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu kif se jimplimentaw il-miżuri b'mod konformi mal-Artikoli 5 sa 15 tad-Direttiva.

Fl-10 ta' Ottubru 2017, il-Kummissjoni Ewropea, b'mod konformi mar-rekwiżiti ta' rapportar skont l-Artikoli 4(3) u 16 tad-Direttiva, ippubblikat ir-rapport tagħha dwar il-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali tal-Istati Membri u dwar il-progress fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi.

Ir-rapporteur tilqa' r-rapport ta' evalwazzjoni tal-Kummissjoni, iżda fl-istess ħin tesprimi tħassib kbir dwar l-implimentazzjoni dgħajfa tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva fil-maġġoranza tal-Istati Membri. Huwa ċar li sar xi progress fil-qasam tal-kontrolli fuq it-tagħmir tal-bexx, u fl-iżvilupp ta' korsijiet ta' taħriġ u ta' skemi ta' ċertifikazzjoni dwar l-aħjar metodi għall-bexx tal-pestiċidi. Madankollu, ftit li xejn sar progress fil-promozzjoni tal-użu ta' tekniki alternattivi, li huma elementi fundamentali biex jiġi żgurat tnaqqis reali fid-dipendenza fuq il-pestiċidi. Skont l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, id-domanda tal-UE għall-pestiċidi baqgħet kważi stabbli matul dawn l-aħħar snin[3], li tista' tindika li r-riskji tal-pestiċidi għall-bnedmin u għall-ambjent baqgħu kostanti, minkejja l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali skont id-Direttiva dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi.

Wieħed u għoxrin Stat Membru rrapportaw miri għal tnaqqis tar-riskju tal-pestiċidi, u disa' Stati Membri kellhom miri għal tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi b'xi Stati Membri jirrapportaw miri kemm għat-tnaqqis tar-riskju kif ukoll għat-tnaqqis fl-użu. Ħames Stati Membri biss stabbilixxew miri ta' livell għoli li jistgħu jiġu kkwantifikati, b'erbgħa minnhom ikollhom miri ta' tnaqqis tar-riskju (il-Belġju, id-Danimarka, il-Greċja u l-Ġermanja) u wieħed (Franza) ikollu mira ta' tnaqqis fl-użu. L-Istati Membri huma obbligati li jeżaminaw mill-ġdid l-NAPs tagħhom mill-inqas kull ħames snin u jaġġornaw l-NAP tagħhom, jekk ikun meħtieġ, abbażi ta' dan l-eżami mill-ġdid. Sfortunatament, s'issa, Franza u l-Litwanja biss eżaminaw mill-ġdid, u għaldaqstant irrevedew l-NAPs tagħhom.

Ir-rapporteur jiddispjaċiha dwar l-inkonsistenza tal-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali u n-nuqqas prevalenti ta' objettivi, miri, kejl u skedi taż-żmien kwantitattivi għad-diversi oqsma, li mingħajrhom ma tista' ssir l-ebda evalwazzjoni tal-progress madwar l-UE. Ħafna NAPs jiffokaw fuq taħriġ għall-utenti tal-pestiċidi jew regoli għall-ittestjar tat-tagħmir, iżda ma għandhomx dettalji dwar il-protezzjoni ta' ekosistemi speċifiċi u l-ilma tax-xorb. Barra minn hekk, ħafna mill-pjanijiet ta' azzjoni ma jispeċifikawx kif se jitkejjel l-ilħuq tal-miri jew tal-objettivi. Ħafna Stati Membri għandhom miżuri stabbiliti biex iwaqqfu l-pestiċidi milli jispiċċaw fil-passaġġi tal-ilma, inklużi modifiki tat-tagħmir u inċentivi finanzjarji għall-bdiewa biex jinstallaw żoni ta' lqugħ tal-pestiċidi, iżda l-kopertura ta' dawn iż-żoni għandha t-tendenza li tkun limitata ħafna u l-ambizzjoni tal-miri tagħhom ikunu baxxi wisq.

Ir-rapporteur taqbel bis-sħiħ mal-konklużjoni ewlenija tar-rapport li titlob li l-Istati Membri finalment jidentifikaw l-objettivi ġenerali u l-miri ta' tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi kwantifikabbli u temmen li għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-monitoraġġ tad-danni ambjentali u tas-saħħa kkawżati mill-pestiċidi, it-titjib tal-kwalità tal-ilma, it-trawwim u ż-żamma tal-bijodiversità u l-għoti ta' prijorità lill-prinċipji dwar Ġestjoni Integrata tal-Organiżmi ta' Ħsara (IPM) fis-settur agrikolu Ewropew. L-IPM għandha l-għan li żżomm l-użu tal-pestiċidi u forom oħra ta' intervent f'livelli li huma ekonomikament u ekoloġikament iġġustifikati u li jnaqqsu jew jimminimizzaw ir-riskju għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent filwaqt li tipprijoritizza metodi bijoloġiċi fiżiċi, mhux kimiċi u sostenibbli sabiex jiġu protetti l-għelejjel u jiġu skoraġġuti l-organiżmi ta' ħsara. Sfortunatament, s'issa, l-Istati Membri ma biddlux il-prinċipji IPM fi kriterji preskrittivi u li jistgħu jiġu vvalutati iżda jaraw l-IPM prinċipalment bħala għodda edukattiva għall-bdiewa u ma għandhom l-ebda metodu fis-seħħ biex jivvalutaw il-konformità mal-prinċipji IPM. L-IPM hija element fundamentali tad-Direttiva u għalhekk huwa ta' tħassib partikolari li l-Istati Membri għadhom ma stabbilewx miri ċari u żguraw l-implimentazzjoni tagħhom. L-IPM għandha potenzjal kbir mhux sfruttat bħala metodu li jipproteġi l-konsumaturi u l-ambjent mill-effetti ta' ħsara tal-pestiċidi u huwa imperattiv li l-Istati Membri jibdew jużaw dan is-sett ta' għodod mill-aktar fis possibbli billi jissostitwixxu l-użu konvenzjonali tal-pestiċidi filwaqt li jiżguraw li jkun hemm sistemi ta' inċentivi xierqa, fejn dawn huma meħtieġa biex iħeġġu l-użu ta' metodoloġiji tal-IPM.

Ir-rapporteur temmen bis-sħiħ fl-agrikoltura sostenibbli li tiffavorixxi l-prevenzjoni, il-metodi mhux kimiċi, il-kontrolli bijoloġiċi u l-prodotti b'riskju baxx. Iż-żieda fid-disponibbiltà ta' alternattivi għal prodotti konvenzjonali, bħal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti b'riskju baxx, tikkontribwixxi fl-istess ħin għal agrikoltura sostenibbli u għall-espansjoni tas-sett ta' għodod tal-bidwi billi jiżdiedu l-għażliet ta' protezzjoni għall-pjanti. Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma meħtieġa biex jiżviluppaw alternattivi għall-protezzjoni kontra organiżmi ta' ħsara attwali u futuri, li jnaqqsu d-dipendenza fuq il-pestiċidi u/jew jipprovdu għażliet ta' protezzjoni għall-pjanti bi profil ta' riskju aktar baxx jew modi ġodda ta' azzjoni.

Ir-rapporteur temmen li l-aħjar triq 'il quddiem biex tiġi żgurata implimentazzjoni sħiħa u serja tad-Direttiva dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi hija li jiġi żgurat li l-objettivi tad-Direttiva jiġu integrati b'mod kemm jista' jkun wiesa', fil-Politika Agrikola Komuni (PAK) tal-UE fir-riforma li jmiss. L-integrazzjoni tal-miri ta' tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi u ta' prinċipji oħra tal-IPM fil-mudell ta' implimentazzjoni tal-PAK, hija essenzjali sabiex tiżgura progress fl-implimentazzjoni tad-Direttiva. S'issa, il-"miżuri ta' ekoloġizzazzjoni" attwali tal-PAK kellhom ftit impatt pożittiv fil-prattika u l-iżgurar tal-kundizzjonalità tad-Direttiva b'PAK modernizzata bis-sostenibbiltà fil-qalba tagħha tista' twassal għal agrikoltura verament favorevoli għall-ambjent, ekonomikament vijabbli u soċjalment responsabbli fl-Ewropa.

Ir-rapporteur trid tenfasizza li għadd ta' pestiċidi huma ssuspettati jew ippruvati li jaġixxu bħala sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali (EDCs). Minkejja dan, huma għadhom disponibbli u jintużaw b'mod wiesa' madwar l-Ewropa. Dawn is-sustanzi għandhom jiġu identifikati mill-aktar fis possibbli skont kriterji adottati reċentement u l-prodotti tal-pestiċidi li fihom sustanzi attivi endokrinali ma għandhomx jitpoġġew fis-suq.

Finalment, ir-rapporteur tħoss li huwa inkwetanti l-fatt li minkejja l-obbligu ċar fl-Artikolu 15 tad-Direttiva, il-Kummissjoni għadha ma ħarġitx b'indikaturi tar-riskju armonizzati li jiżguraw li l-progress miksub fit-tnaqqis tar-riskju u l-impatti negattivi mill-użu tal-pestiċidi għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent jistgħu jitkejlu b'mod xieraq u jitqabblu madwar l-Istati Membri kollha.

Konklużjonijiet

Ir-rapporteur hija konvinta li huma meħtieġa aktar sforzi kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak nazzjonali sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva tad-Direttiva. Qed isir dejjem aktar evidenti li ċ-ċittadini qed jitħassbu dejjem aktar u jridu li l-bdiewa jnaqqsu d-dipendenza tagħhom fuq il-pestiċidi, u dan huwa ppruvat b'mod ulterjuri mill-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ta' suċċess reċenti biex jiġi pprojbit il-glifosat, li ġabret 'il fuq minn 1.3 miljun firma minn madwar l-Ewropa f'inqas minn sitt xhur.

Il-Kummissjoni Ewropea jeħtieġ li tirrikonoxxi r-rwol tagħha bħala gwardjan tad-dritt tal-Unjoni u taġixxi kontra nuqqas ta' konformità evidenti minn diversi Stati Membri. Huwa kruċjali li l-Kummissjoni tintervjeni f'każ ta' nuqqas ta' azzjoni jew fejn l-azzjonijiet mhumiex ċari, u meta d-derogi mhumiex iġġustifikati jew imorru lil hinn minn dak li huwa ddefinit fid-Direttiva. Barra minn hekk, fl-eżerċizzju ta' monitoraġġ tagħha, il-Kummissjoni għandha tmur lil hinn mill-valutazzjoni tas-sempliċi konformità mad-Direttiva u timxi lejn l-iffokar ta' kif għandhom jinkisbu riżultati ambjentali ġenerali aħjar għall-ħamrija, l-ilma u l-bijodiversità. Il-Kummissjoni jeħtiġilha tipproċedi b'diskussjonijiet mal-partijiet ikkonċernati u mal-Istati Membri fl-iżvilupp ta' indikaturi tar-riskju armonizzati sabiex ikun permess sett ta' data komparabbli u ċar u evalwazzjoni tal-progress affidabbli.

L-Istati Membri għandhom jieħdu pożizzjoni proattiva fir-rigward tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent u jwettqu l-obbligi legali tagħhom skont id-dritt tal-Unjoni kif ukoll l-aspettattivi taċ-ċittadini Ewropej. L-Istati Membri jeħtieġ li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jippromwovu u jinċentivaw ġestjoni ta' organiżmi ta' ħsara b'użu baxx ta' pestiċidi, u kull meta jkun possibbli jagħtu prijorità lill-metodi mhux kimiċi, sabiex l-utenti professjonali tal-pestiċidi jaqilbu għal prattiki u prodotti bl-aktar riskju baxx għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent fost dawk disponibbli għall-istess problema tal-organiżmi ta' ħsara.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi

(2017/2284(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi[1],

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE[2],

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE[3],

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni[4],

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE[5], wara li kkunsidra l-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea dwar ir-Regolament u għall-annessi rilevanti tiegħu, kif ippubblikata mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS) f'April 2018,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009[6],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji relatati ma' aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol[7], u d-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol[8],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (id-Direttiva dwar il-Ħabitats)[9] u d-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (id-Direttiva dwar l-Għasafar Selvaġġi)[10],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta' Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem[11],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma[12],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/90/KE tal-31 ta' Lulju 2009 li tistipula, skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, speċifikazzjonijiet tekniċi għall-analiżi u l-monitoraġġ kimiċi tal-istat tal-ilma[13],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/127/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li temenda d-Direttiva 2006/42/KE fir-rigward ta' makkinarju għall-applikazzjoni tal-pestiċidi[14],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/39/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Awwissu 2013 li temenda d-Direttivi 2000/60/KE u 2008/105/KE rigward sustanzi prijoritarji fil-qasam tal-politika dwar l-ilma[15],

–  wara li kkunsidra l-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2018)0392),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni bit-titolu "L-Agrikoltura u l-Immaniġġjar Sostenibbli tal-Ilma fl-UE" (SWD(2017)0153),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tat-12 ta' Lulju 2006 mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni, bit-titolu "Strateġija tematika dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi" (COM(2006)0373 - SEC(2006)0894 - SEC(2006)0895 - SEC(2006)0914),[16]

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar it-tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-farms Ewropej[17],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar soluzzjonijiet teknoloġiċi għal agrikoltura sostenibbli fl-UE[18],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Frar 2017 dwar pestiċidi b'riskju baxx ta' oriġini bijoloġika[19],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar l-abbozz tar-regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011[20],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Marzu 2018 dwar prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE[21],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (KE) Nru 1107/2009[22],

–  wara li kkunsidra l-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea kontinwa tad-Direttiva 2009/128/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi u r-rapport ippubblikat mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (ERPS) fil-15 ta' Ottubru 2018,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1185/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar l-istatistika li tikkonċerna l-pestiċidi[23] u r-rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dak ir-regolament (COM(2017)0109),

–  wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1185/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar l-istatistika li tikkonċerna l-pestiċidi (COM(2017)0109),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali tal-2014 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri "Integrazzjoni tal-objettivi tal-politika tal-UE dwar l-ilma fi ħdan il-PAK: suċċess parzjali",

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-10 ta' Ottubru 2017 dwar il-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali tal-Istati Membri u dwar il-progress fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi (COM(2017)0587),

–  wara li kkunsidra r-rapport ġenerali ta' Ottubru 2017 mid-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari (DĠ SANTE) tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-Istati Membri biex jinkiseb l-użu sostenibbli tal-pestiċidi skont id-Direttiva 2009/128/KE[24],

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2016 bit-titolu "Il-passi li jmiss għal ġejjieni Ewropew sostenibbli: Azzjoni Ewropea għal Sostenibbiltà" (COM(2016)0739),

–  wara li kkunsidra s-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali[25],

–  wara li kkunsidra r-rapport tan-NU tal-2017 tar-Rapporteur Speċjali dwar id-Dritt għall-Ikel abbozzat skont ir-riżoluzzjonijiet 6/2, 31/10 u 32/8 tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU[26],

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Implimentazzjoni biex tiżdied id-disponibbiltà tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti b'riskju baxx u biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara fl-Istati Membri, żviluppat mill-Grupp ta' Esperti dwar il-protezzjoni sostenibbli tal-pjanti u approvat mill-Kunsill fit-28 ta' Ġunju 2016[27],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tas-Senat Franċiż tad-19 ta' Mejju 2017 biex jiġi limitat l-użu tal-pestiċidi fl-Unjoni Ewropea[28],

–  wara li kkunsidra l-istudju xjentifiku dwar il-bijomassa tal-insetti li jtiru ppubblikat fit-18 ta' Ottubru 2017[29],

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura għall-awtorizzazzjoni tat-tfassil tar-rapporti fuq inizjattiva proprja,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0045/2019),

A.  billi d-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi (minn hawn 'il quddiem "id-Direttiva") tipprevedi firxa ta' azzjonijiet biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi fl-UE, billi jitnaqqsu r-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u billi jiġi promoss l-użu ta' Ġestjoni Integrata tal-Organiżmi ta' Ħsara (IPM) u ta' approċċi jew tekniki alternattivi għall-protezzjoni tal-pjanti, bħall-alternattivi mhux kimiċi u prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti b'riskju baxx (PPPs), kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, bil-għan li titnaqqas id-dipendenza fuq il-pestiċidi u tkun imħarsa s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent;

B.  billi d-Direttiva hija għodda siewja biex jiġi żgurat li l-ambjent, l-ekosistemi, u s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali jiġu protetti tajjeb minn sustanzi perikolużi fil-pestiċidi, filwaqt li jiġu pprovduti soluzzjonijiet sostenibbli u ekoloġiċi għal sett ta' għodod akbar u aktar varjat biex jiġu eliminati u evitati telf mir-rendiment ikkawżat minn organiżmi ta' ħsara, mard, ħaxix ħażin u speċijiet aljeni invażivi u biex jiġi miġġieled il-bini tar-reżistenza għall-patoġeni; billi implimentazzjoni sħiħa u komprensiva tad-Direttiva hija prerekwiżit biex jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni u titwettaq tranżizzjoni lejn agrikoltura sostenibbli, il-produzzjoni ta' ikel sigur u tajjeb għas-saħħa, u ambjent mhux tossiku li jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali;

C.  billi d-Direttiva trid tinqara flimkien ma' żewġ leġiżlazzjonijiet ewlenin oħra li jkopru ċ-ċiklu tal-ħajja komplut ta' pestiċida, li jibda mit-tqegħid tiegħu fis-suq (ir-Regolament 1107/2009) u jispiċċa bl-istabbiliment ta' livelli massimi ta' residwu (ir-Regolament 396/2005); billi huwa għalhekk impossibbli li jinkiseb l-objettiv tad-Direttiva li huwa li jiġu mħarsa s-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent mir-riskji assoċjati mal-użu ta' pestiċidi mingħajr ma jiġi implimentat b'mod sħiħ u infurzat kif suppost il-"pakkett tal-pestiċidi" kollu;

D.  billi l-prattiki attwali mill-Kummissjoni u l-Istati Membri rigward l-approvazzjoni ta' sustanzi attivi u l-awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti mhumiex kompatibbli mal-objettivi u l-għan tad-Direttiva; billi dawn il-prattiki attwali jimpedixxu l-kisba tal-ogħla livell possibbli ta' protezzjoni u tranżizzjoni lejn settur agrikolu sostenibbli u ambjent mhux tossiku;

E.  billi l-evidenza disponibbli turi b'mod ċar li l-implimentazzjoni tad-direttiva mhijiex allinjata biżżejjed ma' politiki relatati tal-UE fil-qasam tal-pestiċidi, l-agrikoltura u l-iżvilupp sostenibbli, b'mod partikolari iżda mhux esklussivament il-politika agrikola komuni (PAK) u r-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti; billi d-direttiva, flimkien ma' azzjonijiet relatati fil-livell tal-UE, għandha potenzjal kbir biex tkompli ssaħħaħ u żżid il-valur lill-isforzi u l-azzjonijiet nazzjonali fis-settur agrikolu u ssaħħaħ il-protezzjoni għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem;

F.  billi l-qafas regolatorju attwali, inklużi r-rekwiżiti tad-data, kien imfassal għall-valutazzjoni u l-ġestjoni tal-PPPs kimiċi, u għaldaqstant mhuwiex adattat għal sustanzi u prodotti attivi bijoloġiċi b'riskju baxx; billi dan il-qafas mhux adattat qed inaqqas b'mod sinifikanti r-ritmu tad-dħul fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-PPPs, li ħafna drabi jiskoraġġixxi lill-applikanti; billi dan ifixkel l-innovazzjoni u l-kompetittività tal-agrikoltura tal-UE; billi dan iwassal ukoll biex aktar minn 60 sustanza attiva jiġu identifikati mill-Kummissjoni Ewropea bħala kandidati għal sostituzzjoni li mhux qed jiġu sostitwiti minħabba n-nuqqas ta' alternattivi aktar sikuri, inklużi sustanzi attivi bijoloġiċi b'riskju baxx;

G.  billi hemm nuqqas ta' disponibbiltà ta' PPPs b'riskju baxx, inklużi dawk bijoloġiċi; billi 13-il sustanza biss huma approvati bħala sustanzi attivi b'riskju baxx, 12 minnhom bijoloġiċi, minn total ta' kważi 500 li huma disponibbli fis-suq tal-UE; billi l-implimentazzjoni insuffiċjenti tad-direttiva ħolqot de facto kundizzjonijiet li mhumiex ekwi fl-Ewropa bi prattiki nazzjonali diverġenti li jimpedixxu l-aħjar adozzjoni ta' alternattivi sostenibbli fis-suq; billi din is-sitwazzjoni għamlitha diffiċli biex prodotti alternattivi b'riskju baxx u mhux kimiċi jippenetraw b'mod suffiċjenti s-suq tal-UE li jnaqqsu l-attraenza tagħhom għall-bdiewa, li minflok jistgħu jagħżlu alternattivi aktar kosteffikaċi fuq terminu qasir; billi n-nuqqas ta' disponibbiltà ta' PPPs b'riskju baxx inklużi dawk bijoloġiċi, jfixkel l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara (IPM);

H.  billi l-agrikoltura organika għandha rwol importati bħala sistema b'użu ta' pestiċidi baxx u jenħtieġ li tkompli tiġi inkoraġġita;

I.  billi hemm evidenza akbar ta' tnaqqis enormi kontinwu fil-popolazzjoni tal-insetti fl-Ewropa, li qed tintrabat mal-livelli attwali tal-użu tal-pestiċidi; billi t-tnaqqis qawwi osservat fl-għadd tal-insetti għandu impatti negattivi fuq l-ekosistema u d-diversità bijoloġika kollha, iżda anke fuq is-settur agrikolu u l-benessri u l-produzzjoni ekonomiċi futuri tiegħu;

J.  billi l-Ewropa attwalment tinsab f'salib it-toroq li se jiddetermina l-futur tas-settur agrikolu u l-possibbiltà tal-Unjoni li tikseb użu sostenibbli tal-pestiċidi, b'mod partikolari permezz tar-riforma tal-PAK; billi r-riforma tal-PAK iġġib magħha potenzjal sostanzjali biex jissaħħu s-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-politiki kif ukoll l-implimentazzjoni tad-direttiva u biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni lejn prattiki agrikoli aktar sostenibbli għall-ambjent;

K.  billi l-użu ta' PPPs konvenzjonali huwa dejjem aktar suġġett għal dibattitu pubbliku, minħabba r-riskji potenzjali li dawn jippreżentaw għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u għall-ambjent;

L.  billi huwa importanti li jiġi promoss l-iżvilupp ta' proċeduri jew tekniki alternattivi biex titnaqqas id-dipendenza fuq pestiċidi konvenzjonali u biex tiġi indirizzata r-reżistenza dejjem tikber għal PPPs konvenzjonali;

M.  billi r-Regolament 1107/2009 jobbliga lill-Kunsill jiżgura li r-rekwiżit statutorju ta' ġestjoni skont l-Anness III għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa[30] jinkludi l-prinċipji ta' IPM, inkluża prattika tajba rigward il-protezzjoni tal-pjanti u metodi mhux kimiċi ta' protezzjoni tal-pjanti u ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara u tal-għelejjel;

N.  billi l-implimentazzjoni tal-IPM hija obbligatorja fl-UE b'mod konformi mad-direttiva; billi l-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali jenħtieġ li jpoġġu aktar enfasi fuq l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, inklużi alternattivi għall-protezzjoni tal-pjanti b'riskju baxx;

O.  billi l-"użu sostenibbli" tal-pestiċidi ma jistax jitwettaq mingħajr ma jitqies l-esponiment tal-bniedem għal kombinazzjonijiet ta' sustanzi attivi u koformulanti, kif ukoll l-effetti kumulattivi u possibbilment aggregati u sinerġistiċi tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem;

Konklużjonijiet prinċipali

1.  Ifakkar l-objettivi speċifiċi tal-Istrateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi, bħal, fost l-oħrajn, il-minimizzazzjoni tal-perikli u r-riskji għas-saħħa u l-ambjent mill-użu tal-pestiċidi; kontrolli mtejba fuq l-użu u d-distribuzzjoni tal-pestiċidi; it-tnaqqis fil-livelli ta' sustanzi attivi ta' ħsara inkluż permezz tas-sostituzzjoni ta' dawk l-aktar perikolużi b'alternattivi mhux kimiċi aktar sikuri; l-inkoraġġiment ta' kultivazzjoni mingħajr pestiċidi jew b'użu baxx ta' pestiċidi; u l-istabbiliment ta' sistema trasparenti għar-rapportar u l-monitoraġġ tal-progress lejn it-twettiq tal-objettivi tal-istrateġija inkluż permezz tal-iżvilupp ta' indikaturi xierqa;

2.  Jikkunsidra li huwa essenzjali li tiġi evalwata l-implimentazzjoni tad-Direttiva flimkien mal-politika ġenerali tal-UE dwar il-pestiċidi, inklużi r-regoli stabbiliti mir-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti, ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 (ir-Regolament dwar il-Bijoċidi)[31], ir-Regolament dwar il-Livell Massimu ta' Residwu, u r-Regolament (KE) Nru 178/2002 (il-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel)[32];

3.  Jiddispjaċih li, minkejja sforzi li saru, il-grad ġenerali tal-progress fl-implimentazzjoni mill-Istati Membri huwa insuffiċjenti biex jintlaħqu l-objettivi ewlenin tad-Direttiva u biex jinfetaħ il-potenzjal sħiħ tagħha sabiex jitnaqqsu r-riskji ġenerali li jirriżultaw mill-użu tal-pestiċidi filwaqt li titnaqqas ukoll id-dipendenza fuq il-pestiċidi, tiġi promossa t-tranżizzjoni lejn tekniki għall-protezzjoni tal-pjanti aktar ekoloġikalment sostenibbli u siguri, u sabiex tinkiseb il-ħtieġa urġenti għat-titjib ambjentali u tas-saħħa li għalihom id-Direttiva ġiet imfassla speċifikament; jiddeplora d-dewmien ta' tliet snin fis-sottomissjoni tar-rapport ta' implimentazzjoni dwar id-direttiva mill-Kummissjoni;

4.  Jenfasizza li l-implimentazzjoni tad-Direttiva trid tkun komprensiva u tkopri l-aspetti meħtieġa kollha, u li l-implimentazzjoni parzjali, jiġifieri ta' ċerti elementi iżda mhux ta' oħrajn hija insuffiċjenti biex jintlaħaq l-iskop ġenerali tad-Direttiva li jinkiseb l-użu sostenibbli tal-pestiċidi; jissottolinja l-fatt li l-implimentazzjoni tal-prattiki IPM, bħall-alternattivi mhux kimiċi u PPPs b'riskju baxx, għandha rwol partikolarment importanti fl-isforzi biex jintlaħaq dan l-objettiv;

5.  Jinnota li r-rapport ta' progress tal-2017 tal-Kummissjoni jidentifika lakuni sinifikanti fil-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali (NAPs) tal-Istati Membri, li jissuġġerixxi impenn aktar baxx għall-protezzjoni tal-ambjent u s-saħħa f'xi pajjiżi li possibbilment jirriżulta f'kompetizzjoni inġusta fis-suq u theddid għas-suq uniku; jirriżerva d-dritt li jirreferi lil Stati Membri mhux konformi lill-Kummissarju responsabbli mill-Kompetizzjoni;

6.  Jesprimi tħassib dwar il-fatt li madwar 80 % tal-NAPs tal-Istati Membri ma fihom l-ebda informazzjoni speċifika dwar kif jiġi kkwantifikat l-ilħuq ta' ħafna mill-objettivi u l-miri, b'mod partikolari fir-rigward tal-miri għall-IPM u l-miżuri ta' protezzjoni akkwatika; jenfasizza li dan jikkumplika ħafna l-proċess biex jitkejjel il-progress li jkun sar mill-Istati Membri fit-twettiq tal-objettivi ewlenin u l-għan tad-Direttiva;

7.  Jinsab imħasseb mill-fatt li l-NAPs huma inkonsistenti fir-rigward tal-istabbiliment ta' objettivi, miri, miżuri u skedi taż-żmien kwantitattivi għad-diversi oqsma ta' azzjoni, li jagħmluha impossibbli li jiġi vvalutat il-progress li jkun sar; jiddispjaċih li ħames NAPs biss stabbilixxew miri li jistgħu jitkejlu ta' livell għoli, li erba' minnhom jirrigwardjaw it-tnaqqis tar-riskju u waħda biss it-tnaqqis tal-użu; jiddispjaċih dwar il-fatt li s'issa 11-il Stat Membru biss pproduċew NAP rivedut, għalkemm l-iskadenza għar-reviżjoni kienet fl-aħħar tal-2017;

8.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li f'ħafna Stati Membri ma hemmx impenn biżżejjed għall-prattiki IPM ibbażati fuq it-tmien prinċipji tagħha bil-prijoritizzazzjoni ta' alternattivi mhux kimiċi għal pestiċidi; jiddispjaċih li waħda mill-isfidi ewlenin rigward l-implimentazzjoni tal-IPM, li hija l-pedament tad-Direttiva, tidher li hija n-nuqqas attwali ta' strumenti u metodi xierqa ta' kontroll biex tiġi vvalutata l-konformità fl-Istati Membri, kif ukoll regoli u gwida ċari; jissottolinja l-fatt li implimentazzjoni komprensiva tal-IPM hija waħda mill-miżuri ewlenin biex titnaqqas id-dipendenza fuq l-użu tal-pestiċidi fl-agrikoltura sostenibbli, li hija favorevoli għall-ambjent, ekonomikament vijabbli u soċjalment responsabbli u tikkontribwixxi għas-sigurtà tal-ikel tal-Ewropa filwaqt li ssaħħaħ il-bijodiversità u s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, tagħti spinta lill-ekonomija rurali u tnaqqas l-ispejjeż għall-bdiewa billi tiffaċilita l-adozzjoni fis-suq ta' alternattivi mhux kimiċi u PPPs b'riskju baxx fiż-żoni Ewropej differenti; jenfasizza li l-inċentivi finanzjarji u l-miżuri edukattivi addizzjonali huma meħtieġa biex jissaħħaħ l-użu tal-prattiki IPM mill-farms individwali;

9.  Iqis li l-IPM tirrappreżenta għodda siewja għall-bdiewa biex jiġġieldu kontra l-organiżmi ta' ħsara u l-mard u biex jiżguraw rendimenti ta' produzzjoni; jinnota li żieda fl-adozzjoni ta' IPM isservi l-għan doppju li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-ambjent u l-bijodiversità, kif ukoll li tnaqqas l-ispejjeż għall-bdiewa biex jibdlu għal alternattivi aktar sostenibbli u jnaqqsu l-użu ta' pestiċidi konvenzjonali; jemmen li huwa meħtieġ sforz akbar biex tiġi inkoraġġita l-adozzjoni ta' IPM, permezz ta' riċerka u korpi konsultattivi tal-Istati Membri; ifakkar li l-IPM jista' jkollha rwol importanti fit-tnaqqis tal-kwantitajiet u l-varjetajiet ta' pestiċidi użati;

10.  Jinnota li fi ħdan is-sett ta' għodod tal-IPM, il-kontroll bijoloġiku jinvolvi l-għoti ta' spinta jew l-introduzzjoni ta' speċijiet ta' benefiċċju li jeqirdu u għalhekk jirregolaw popolazzjonijiet ta' organiżmi ta' ħsara, u jikkontrollawhom; Jenfasizza, għalhekk, l-importanza li jintużaw pestiċidi kimiċi bħala l-aħħar rimedju fl-IPM wara l-użu ta' metodi fiżiċi u bijoloġiċi, u anke li jiġu applikati pestiċidi kimiċi b'mod selettiv u mmirat, minħabba li nkella hemm ir-riskju li dawk l-aġenti ta' kontroll ta' organiżmi ta' ħsara ta' benefiċċji jiġu eliminati, u jħallu l-għelejjel aktar suxxettibbli għal attakki futuri;

11.  Huwa mħasseb li ftit sar progress fil-promozzjoni u l-inċentivar fl-innovazzjoni, l-iżvilupp u l-użu ta' alternattivi b'riskju baxx u mhux kimiċi għall-pestiċidi konvenzjonali; jinnota li huma biss ftit l-NAPs li fihom inċentivi għar-reġistrazzjoni ta' tali prodotti u metodi alternattivi; jenfasizza li l-użu minuri huwa partikolarment vulnerabbli minħabba l-iskarsezza tas-sustanzi attivi rilevanti;

12.  Jenfasizza li l-użu sostenibbli u responsabbli tal-pestiċidi huwa prekondizzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi għall-PPPs;

13.  Jiddispjaċih għan-nuqqas ta' disponibbiltà ta' sustanzi attivi u PPPs b'riskju baxx, ikkawżat prinċipalment mill-proċess fit-tul tal-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-reġistrazzjoni parzjalment minħabba l-fatt li l-perjodu iqsar ta' awtorizzazzjoni ta' 120 jum għal każijiet bħal dawn rarament jiġi ssodisfat fil-livell tal-Istati Membri; jenfasizza li s-sitwazzjoni attwali mhijiex konformi mal-prinċipji tal-promozzjoni u l-implimentazzjoni tal-IPM, u jenfasizza l-importanza tad-disponibbiltà ta' pestiċidi b'riskju baxx, riċerka adegwata u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki fl-Istati Membri u bejniethom sabiex jiġi utilizzat bis-sħiħ il-potenzjal tal-IPM; jikkunsidra li proċess ta' approvazzjoni aktar mgħaġġel jistimola r-riċerka tal-industrija fl-iżvilupp ta' ingredjenti attivi ġodda b'riskju baxx, inklużi sustanzi b'riskju baxx innovattivi, u b'hekk jiżgura li l-bdiewa jkollhom biżżejjed għodod għall-protezzjoni tal-pjanti għad-dispożizzjoni tagħhom u jkunu jistgħu jibdlu b'mod aktar rapidu għal PPPs sostenibbli u jżidu l-effikaċja tal-IPM;

14.  Ifakkar li reżistenza akbar għall-pestiċidi toħloq użu u dipendenza akbar; jinnota li l-użu akbar tal-pestiċidi u d-dipendenza fuqhom jiġu bi spiża għolja għall-bdiewa kemm permezz tal-ispejjeż għolja tal-użu u minħabba t-telf fir-rendiment li jirriżultaw mit-telf tal-ħamrija u t-tnaqqis fil-kwalità tal-ħamrija;

15.  Jinnota li d-disponibbiltà akbar ta' PPPs b'riskju baxx fis-suq tnaqqas ir-riskju ta' reżistenza għal ingredjenti attivi kif ukoll l-effetti fuq l-ispeċijiet mhux fil-mira marbuta ma' PPPs li jintużaw b'mod komuni;

16.  Jinnota f'dan ir-rigward li r-reżistenza għal sustanzi attivi ta' pestiċidi hija inevitabbiltà bijoloġika f'organiżmi ta' ħsara li jirriproduċu malajr u mard u hija problema dejjem tikber; jenfasizza, għalhekk, li pestiċidi kimiċi jenħtieġ li jintużaw b'mod selettiv u mmirat, bħala l-aħħar aktar milli l-ewwel rimedju wara li jkunu ġew eżawriti l-alternattivi fiżiċi jew bijoloġiċi possibbli kollha; jenfasizza li nkella dawn l-aġenti ta' kontroll ta' organiżmi ta' ħsara ta' benefiċċju jirriskjaw li jiġu eliminati, u dan iħalli l-għelejjel aktar suxxettibbli għal attakki futuri;

17.  Jinnota wkoll li l-aħjar tnaqqis fil-volum tal-pestiċidi aktarx jirriżulta minn bidliet sistemiċi li jnaqqsu s-suxxettibbiltà għal attakk minn organiżmi ta' ħsara, jiffavorixxu d-diversità strutturali u bijoloġika fuq is-sistemi fardgħalla u l-kultivazzjoni kontinwa, u jnaqqsu r-reżistenza tal-organiżmi ta' ħsara għal ingredjenti attivi; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa ta' enfasi fuq, il-finanzjament u l-integrazzjoni ta' metodi agroekoloġiċi li jagħmlu s-sistema tal-biedja kollha aktar reżiljenti għall-organiżmi ta' ħsara;

18.  Jenfasizza li l-PAK fil-forma attwali tagħha ma tinkoraġġix u ma tinċentivax biżżejjed it-tnaqqis tad-dipendenza tal-farms fuq il-pestiċidi u l-użu ta' tekniki ta' produzzjoni organika; iqis li l-istrumenti ta' politika speċifiċi fil-PAK ta' wara l-2020 huma meħtieġa sabiex tinbidel l-imġiba tal-bdiewa fir-rigward tal-użu tal-pestiċidi;

19.  Jiddeplora l-fatt li l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-PAK ta' wara l-2020 ma tinkorporax il-prinċipju tal-IPM ta' ħsara fir-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni msemmija fl-Anness III ta' dik il-proposta; jenfasizza li n-nuqqas ta' rabta bejn din id-direttiva u l-mudell tal-PAK il-ġdid se jfixkel b'mod effettiv it-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-pestiċidi;

20.  Jinnota li l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri jużaw indikaturi tar-riskju nazzjonali biex jivvalutaw, kompletament jew parzjalment, l-impatt negattiv tal-użu tal-pestiċidi; ifakkar li minkejja l-obbligu espliċitu stabbilit fl-Artikolu 15 tad-Direttiva, l-indikaturi tar-riskju armonizzati madwar l-UE, għadhom ma ġewx miftiehma mill-Istati Membri, li jagħmluha kważi impossibbli li jitqabbel il-progress li jkun sar fi Stati Membri differenti u madwar l-Unjoni kollha kemm hi; jistenna li l-indikaturi tar-riskju armonizzati, li bħalissa għaddej l-istabbiliment tagħhom, se jkunu lesti fil-bidu tal-2019;

21.  Jenfasizza l-importanza fundamentali tal-bijodiversità u l-ekosistemi robusti, l-aktar fil-każ tan-naħal u insetti oħra tad-dakra, li huma essenzjali sabiex jiġi żgurat settur agrikolu tajjeb għas-saħħa u sostenibbli; jissottolinja li l-protezzjoni tal-bijodiversità mhijiex esklussivament kwistjoni tal-protezzjoni tal-ambjent, iżda anke mezz kif tiġi żgurata s-sigurtà sostnuta tal-ikel fl-Ewropa fil-futur;

22.  Huwa mħasseb ħafna dwar it-telfien kontinwu u potenzjalment irriversibbli tal-bijodiversità fl-Ewropa u dwar it-tnaqqis allarmanti ta' insetti bil-ġwienaħ, inklużi l-pollinaturi, kif muri mis-sejbiet ta' studju xjentifiku f'Ottubru 2017 dwar il-bijomassa tal-insetti li jtiru,[33] skont liema studju l-popolazzjoni ta' insetti li jtiru f'63 żona ta' protezzjoni tan-natura fil-Ġermanja naqset drastikament b'aktar minn 75 % f'27 sena; jenfasizza wkoll it-tnaqqis importanti fl-ispeċijiet komuni ta' għasafar madwar l-Ewropa, possibbilment minħabba t-tnaqqis fil-popolazzjoni tal-insetti; jinnota, barra minn hekk, l-effetti mhux intenzjonati ta' pestiċidi fuq il-ħamrija u l-organiżmi tal-ħamrija[34] u speċijiet oħra mhux fil-mira; iqis li l-pestiċidi huma wieħed mill-fatturi ewlenin responsabbli għat-tnaqqis tal-insetti, l-ispeċijiet tal-għasafar tal-art agrikola u organiżmi oħra mhux fil-mira u jissottolinja wkoll il-ħtieġa li l-Ewropa taqleb għal użu aktar sostenibbli tal-pestiċidi u żżid l-għadd ta' alternattivi mhux kimiċi u PPPs b'riskju baxx għall-bdiewa;

23.  Isostni li l-pestiċidi bbażati fuq in-neonikotinojdi qed ikollhom rwol partikolari fit-tnaqqis inkwetanti tal-popolazzjoni tan-naħal madwar l-Ewropa, kif jidher minn firxa ta' studji internazzjonali li ffurmaw il-bażi għal petizzjonijiet minn ċittadini li jkollhom mijiet ta' eluf ta' firem minn madwar il-kontinent kollu;

24.  Jirrikonoxxi l-importanza tal-NAPs u l-IPM fit-tnaqqis sinifikanti tal-użu tal-pestiċidi biex jiġi evitat it-telfien irriversibbli tal-bijodiversità filwaqt li jiġu ffavoriti miżuri agroekoloġiċi u l-biedja organika kull fejn possibbli;

25.  Jenfasizza wkoll li l-iżvilupp ta' għażliet agrikoli sostenibbli huwa neċessarju biex jitnaqqsu l-impatti tat-tibdil fil-klima fuq is-sigurtà tal-ikel;

26.  Jesprimi tħassib partikolari dwar l-użu kontinwu tal-pestiċidi b'sustanzi attivi li huma mutaġeniċi, karċinoġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, jew li għandhom karatteristiċi li jfixklu s-sistema endokrinali u jagħmlu ħsara lill-bnedmin jew lill-annimali; jenfasizza li l-użu ta' tali pestiċidi huwa inkompatibbli mal-objettivi u mal-għan tad-Direttiva;

27.  Jenfasizza li l-ambjent akkwatiku huwa b'mod partikolari sensittiv għall-pestiċidi; jilqa' l-fatt li l-Istati Membri ħadu firxa ta' miżuri biex jipproteġuh minnhom; jiddispjaċih, madankollu, li ħafna Stati Membri ma stabbiliewx miri u skedi taż-żmien għal miżuri sabiex l-ambjent akkwatiku jiġi protett mill-pestiċidi, u dawk li għamlu dan ma speċifikawx kif se jitkejjel l-ilħuq tal-miri jew tal-objettivi; jemmen li l-monitoraġġ tal-pestiċidi użati bħalissa fl-ambjent akkwatiku għandu jittejjeb;

28.  Jinnota li l-agrikoltura hija wieħed mis-sorsi ewlenin li minħabba fiha l-korpi tal-ilma jonqsu milli jiksbu status kimiku tajjeb, billi din twassal għal tniġġis mill-pestiċidi; jenfasizza li l-prevenzjoni tad-dħul tal-pestiċidi fis-sistemi tal-ilma ħelu hija iktar kosteffettiva mit-teknoloġiji tat-tneħħija, u li l-Istati Membri għandhom jipprovdu inċentivi xierqa f'dan ir-rigward lill-bdiewa; jirrikonoxxi wkoll, f'dan ir-rigward, l-importanza tal-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma għat-titjib tal-kwalità tal-ilma; jilqa' l-progress li sar mill-Istati Membri fl-indirizzar ta' sustanzi prijoritarji, li wassal biex anqas korpi tal-ilma jonqsu milli jissodisfaw standards għal sustanzi, bħal kadmju, ċomb u nikil, kif ukoll pestiċidi;

29.  Jiddispjaċih mill-fatt li d-deterjorament tar-riżorsi tal-ilma wassal dejjem aktar għal trattament addizzjonali minn operaturi tal-ilma tajjeb għax-xorb biex jiżguraw li l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem jikkonforma ma' limiti għal pestiċidi kif minqux fid-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u li l-ispejjeż ikunu mġarrba minn min iniġġes u mhux mill-konsumaturi;

30.  Jenfasizza li xi pestiċidi huma internazzjonalment magħrufa bħala sustanza niġġiesa organiċi persistenti (POPs) minħabba l-potenzjal tagħhom għal trasport fuq medda twila, il-persistenza tagħhom fl-ambjent, u l-kapaċità tagħhom ta' bijomagnifikazzjoni fil-katina tal-ikel kollha u ta' bijoakkumulazzjoni f'ekosistemi, kif ukoll l-effetti negattivi sinifikanti tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem;

31.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Istati Membri kollha stabbilixxew skemi ta' taħriġ u ċertifikazzjoni rigward l-użu tal-PPPs, iżda jiddispjaċih li f'xi Stati Membri l-obbligi ta' taħriġ mhumiex milħuqa għas-suġġetti kollha meħtieġa elenkati fl-Anness I; jissottolinja l-importanza tat-taħriġ tal-utenti biex jiżguraw l-użu sikur u sostenibbli tal-PPPs; iqis li huwa xieraq li ssir distinzjoni bejn utenti professjonali u dilettanti, minħabba li mhumiex soġġetti għall-istess obbligi; jenfasizza li kemm l-utenti professjonali kif ukoll dawk mhux professjonali tal-pestiċidi għall-PPPs għandhom jingħataw taħriġ adegwat;

32.  Jinnota l-potenzjal fl-użu tat-teknoloġija intelliġenti u l-biedja ta' preċiżjoni bħala mezz kif jiġu amministrati aħjar il-PPPs, pereżempju permezz ta' drones u teknoloġija ta' preċiżjoni bil-GPS; Jenfasizza, barra minn hekk, li l-adozzjoni ta' dawn is-soluzzjonijiet tista' tittejjeb fl-Istati Membri jekk jiġu inkorporati aħjar f'korsijiet ta' taħriġ u skemi ta' ċertifikazzjoni għal utenti ta' pestiċidi fl-NAPs;

33.  Jenfasizza li l-PPPs jintużaw mhux biss fl-agrikoltura iżda wkoll għall-kontroll tal-ħaxix ħażin u tal-organiżmi ta' ħsara f'żoni użati mill-pubbliku ġenerali jew gruppi vulnerabbli kif definiti fl-Artikolu 12a tad-Direttiva, inklużi ġonna pubbliċi u ferroviji; billi l-użu tal-PPPs f'żoni bħal dawn mhuwiex xieraq; jilqa' l-fatt li diversi Stati Membri u ħafna gvernijiet reġjonali u lokali ħadu azzjoni biex jillimitaw jew jipprojbixxu l-użu tal-pestiċidi f'żoni użati mill-pubbliku ġenerali jew minn gruppi vulnerabbli; jinnota, madankollu, in-nuqqas ta' miri miżurabbli fil-maġġoranza tal-Istati Membri;

34.  Jesprimi tħassib li ħafna Stati Membri ma interpretawx ir-rekwiżit tal-Artikolu 12(a) b'mod korrett billi interpretawh bħala li jirreferi biss għal użu mhux agrikolu, filwaqt li fil-fatt gruppi vulnerabbli bħal dawk definiti fir-Regolament 1107/2009 jinkludu residenti soġġetti għal esponiment għoli ta' pestiċidi fuq terminu twil; jinnota wkoll li l-Kummissjoni kkonfermat li ma hemm l-ebda raġuni legali għaliex l-applikazzjoni agrikola jenħtieġ li tiġi eskluża mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 12;

35.  Jinnota l-appoġġ kontinwu tal-Istati Membri għal agrikoltura organika bħala sistema tal-użu baxx tal-pestiċidi; jilqa' l-fatt li l-għadd ta' farms agrikoli organiċi kompla jiżdied fl-Unjoni, iżda jinnota li l-progress għadu jvarja b'mod konsiderevoli bejn l-Istati Membri;

36.  Jinnota li l-bdiewa organiċi jsofru telf ekonomiku meta l-ħamrija u l-prodotti organiċi tagħhom jiġu kontaminati mill-użu tal-pestiċidi f'farms agrikoli tal-madwar permezz, pereżempju, deriva mill-isprejjar tal-pestiċidi u l-moviment ta' sustanzi attivi persistenti fl-ambjent; jindika konsegwentement, minħabba azzjonijiet lil hinn mill-kontroll tagħhom, il-bdiewa organiċi jistgħu jiġu sfurzati jbigħu l-prodotti tagħhom bħala konvenzjonali, u jitilfu fuq il-primjum tal-prezz tagħhom, jew anke titneħħilhom iċ-ċertifikazzjoni;

37.  Jinnota li, filwaqt li l-Istati Membri ġeneralment għandhom sistemi biex jiġbru informazzjoni dwar l-avvelenament akut mill-pestiċidi, hemm xi dubji dwar il-preċiżjoni ta' din id-data u l-użu tagħha; jenfasizza l-fatt li s-sistemi biex tinġabar tali informazzjoni dwar l-avvelenament kroniku għadhom ma ġewx implimentati b'mod mifrux;

38.  Jenfasizza l-fatt li l-aħħar rapport tal-EFSA dwar ir-residwi tal-pestiċidi fl-ikel wera li 97.2 % tal-kampjuni fl-Ewropa kienu fi ħdan il-limiti legali tal-leġiżlazzjoni tal-UE, li jixhed sistema tal-produzzjoni tal-ikel rigoruża u sigura ferm;

Rakkomandazzjonijiet

39.  Jistieden lill-Istati Membri jlestu l-implimentazzjoni tad-Direttiva mingħajr aktar dewmien;

40.  Jistieden lill-Istati Membri jieħdu rwol proattiv fl-implimentazzjoni prattika tad-Direttiva sabiex jidentifikaw lakuni u oqsma speċifiċi li jirrikjedu attenzjoni partikolari fir-rigward tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, u biex ma jillimitawx lilhom infushom għall-mekkaniżmi nazzjonali ta' traspożizzjoni u ta' kontroll tas-soltu;

41.  Jistieden lill-Istati Membri jirrikonoxxu li l-UE jeħtiġilha taġixxi mingħajr dewmien għal tranżizzjoni lejn użu aktar sostenibbli tal-pestiċidi, u li r-responsabbiltà prinċipali għall-implimentazzjoni ta' dawn il-prattiki hija tal-Istati Membri; jenfasizza li azzjoni rapida hija essenzjali;

42.  Jistieden lill-Istati Membri jaderixxu mal-iskedi taż-żmien stabbiliti għat-twettiq tal-NAPs riveduti; iħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma għamlux hekk, biex jagħmlu dan mingħajr aktar dewmien, din id-darba b'miri kwantitattivi ċari u objettiv ġenerali li jistgħu jitkejlu ta' tnaqqis effettiv immedjat u fit-tul fl-użu tal-pestiċidi, inklużi miri ta' tnaqqis annwali ddefiniti b'mod ċar u b'attenzjoni speċjali għall-effetti possibbli fuq il-pollinaturi u t-trawwim u l-adozzjoni ta' alternattivi mhux kimiċi sostenibbli u PPPs b'riskju baxx, f'konformità mal-prinċipji IPM;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tiżviluppa gwida dwar il-prinċipji IPM u l-implimentazzjoni tagħhom; jitlob lill-Kummissjoni f'dan ir-rigward biex tistabbilixxi linji gwida dwar l-istabbiliment ta' kriterji għall-kejl u l-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-IPM fl-Istati Membri;

44.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jippromwovu pestiċidi b'riskju baxx, u biex jipprijoritizzaw għażliet u metodi mhux kimiċi li jikkawżaw l-inqas riskju ta' ħsara lis-saħħa u lill-ambjent naturali, filwaqt li tiġi żgurata protezzjoni tal-għelejjel effettiva u effiċjenti; jenfasizza li biex dan jirnexxi, jeħtieġ li jissaħħu l-inċentivi ekonomiċi għall-bdiewa biex jagħżlu dawn l-opzjonijiet;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jpoġġu aktar enfasi fuq il-promozzjoni tal-iżvilupp, tar-riċerka, tar-reġistrazzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni ta' alternattivi b'riskju baxx u bijoloġiċi, inkluż billi jżidu opportunitajiet ta' finanzjament fi ħdan Orizzont Ewropa u l-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027; ifakkar fl-importanza li l-pestiċidi kimiċi jintużaw bħala l-aħħar soluzzjoni fl-IPM, wara li jkunu ġew eżawriti l-metodi fiżiċi u bijoloġiċi l-oħra, u l-valur miżjud ta' tekniki ekoloġikament sostenibbli u siguri għall-protezzjoni tal-pjanti;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni, biex mingħajr aktar dewmien, twettaq l-impenn tagħha skont is-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali biex tressaq strateġija tal-Unjoni għal ambjent mhux tossiku li jwassal għall-innovazzjoni u l-iżvilupp ta' sostituti sostenibbli inklużi soluzzjonijiet mhux kimiċi; jistenna li l-Kummissjoni tqis b'mod partikolari f'din l-istrateġija l-impatti tal-pestiċidi fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem;

47.  Jinkoraġġixxi aktar enfasi fuq it-tnaqqis tar-riskju, bħall-użu estensiv ta' sustanzi b'riskju baxx li jistgħu jkunu aktar ta' ħsara mill-użu limitat ta' sustanzi b'riskju għoli;

48.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw koerenza aħjar tad-Direttiva u l-implimentazzjoni tagħha ma' leġiżlazzjoni u politiki relatati tal-UE, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet skont il-PAK u r-Regolament 1107/2009, u b'mod partikolari biex jintegraw il-prinċipji IPM bħala rekwiżiti legali skont il-PAK, f'konformità mal-Artikolu 14 tad-direttiva;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jillimitaw strettament in-numru ta' derogi għall-użu essenzjali skont ir-Regolament 1107/2009 u jaġġornaw id-dokumenti rilevanti ta' gwida sabiex jiżguraw li l-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tirrifletti l-esponiment u l-kundizzjonijiet tal-ħajja reali u tqis l-impatti possibbli kollha fuq is-saħħa u l-ambjent;

50.  Jirrakkomanda li tingħata lill-Istati Membri l-flessibbiltà biex l-IPM tiġi applikata bħala parti mill-miżuri ekoloġiċi skont il-PAK;

51.  Jistieden lill-Istati Membri jimxu 'l quddiem bl-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' indikaturi tar-riskju armonizzati kif reċentement propost mill-Kummissjoni, sabiex jiġi mmonitorjat kif xieraq it-tnaqqis tal-impatti tal-pestiċidi;

52.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi sistema kompletament operattiva u trasparenti għall-ġbir regolari ta' data statistika dwar l-użu tal-pestiċidi, l-impatti ta' esponiment okkupazzjonali u mhux okkupazzjonali għall-pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u l-annimali, u l-preżenza ta' residwi ta' pestiċidi fl-ambjent, speċjalment fil-ħamrija u fl-ilma;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu programmi ta' riċerka mmirati lejn id-determinazzjoni tal-impatti tal-użu tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem, filwaqt li jqisu l-firxa sħiħa ta' effetti tossikoloġiċi, inkluża l-immunotossiċità, it-tfixkil endokrinali u t-tossiċità tal-iżvilupp newroloġiku, u filwaqt li ssir enfasi fuq l-effetti tal-esponiment għal pestiċidi qabel it-twelid fuq is-saħħa tat-tfal;

54.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tadotta approċċ ibbażat fuq ir-riskju għall-ġestjoni u l-użu tal-PPPs l-aktar użati li jkunu ġġustifikati permezz ta' evidenza xjentifika indipendenti u rieżaminata bejn il-pari;

55.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta qabel it-tmiem tal-mandat attwali tagħha proposta leġiżlattiva speċifika li temenda r-Regolament (KE) Nru 1107/2009, barra mir-reviżjoni ġenerali f'konnessjoni mal-inizjattiva REFIT, bil-għan li żżid definizzjoni u kategorija separata għal "sustanzi li jinsabu fin-natura" u "sustanzi identiċi għal dawk naturali", li l-kriterju tagħhom għandu jkun il-preżenza eżistenti u l-esponiment tas-sustanza fin-natura, kif ukoll li tistabbilixxi proċedura ta' evalwazzjoni, awtorizzazzjoni u reġistrazzjoni rapida u rigoruża għal pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx, f'konformità mar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-15 ta' Frar 2017 dwar pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx u mar-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti;

56.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva tal-obbligi tal-Unjoni skont il-Protokoll għall-Konvenzjoni fuq it-Tniġġis tal-Arja Transkonfini fuq Distanza Kbira tal-1979 u l-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes tal-2004, b'hekk iżidu l-isforzi tagħhom biex jiġu eliminati l-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-pestiċidi tal-POPs, flimkien mal-istabbiliment ta' dispożizzjonijiet dwar ir-rimi tal-iskart li jkun fih jew li jkun ikkontaminat minn kwalunkwe waħda minn dawn is-sustanzi;

57.  Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li servizzi konsultattivi professjonalment ikkwalifikati u indipendenti jkunu disponibbli biex jiġi pprovdut parir u taħriġ lill-utenti finali dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, u b'mod partikolari dwar l-IPM;

58.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu aktar enfasi fuq aktar investiment u riċerka fl-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġiji ta' preċiżjoni u biedja diġitali sabiex il-PPPs isiru aktar effiċjenti u b'hekk inaqqsu b'mod sinifikanti d-dipendenza fuq il-pestiċidi, skont l-għanijiet tad-direttiva, u b'hekk jitnaqqas l-esponiment kemm tal-utenti professjonali kif ukoll tal-pubbliku ġenerali; iqis li l-użu tad-diġitizzazzjoni jew il-biedja bi preċiżjoni m'għandux iwassal għal dipendenza fuq l-inputs jew id-dejn finanzjarju għall-bdiewa;

59.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ma jibqgħux jippermettu l-użu ta' PPPs f'żoni użati mill-pubbliku ġenerali jew minn gruppi vulnerabbli;

60.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinvestu f'aktar riċerka dwar l-impatt tal-pestiċidi fuq speċijiet mhux fil-mira u biex jieħdu azzjoni immedjata biex dan jiġi imminimizzat;

61.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu mudell ta' agrikoltura, li tiddependi fuq strateġiji għall-protezzjoni tal-pjanti preventivi u indiretti mmirati lejn it-tnaqqis tal-użu ta' inputs esterni, u fuq sustanzi multifunzjonali li jinsabu fin-natura; jirrikonoxxi l-ħtieġa għal aktar riċerka u żvilupp ta' strateġiji tal-kura tas-saħħa tal-pjanti agroekoloġiċi preventivi u indiretti;

62.  Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-investiment tagħhom fi prattiki ta' adattament li jipprevjenu lis-sustanzi agrokimiċi milli jilħqu l-ilma tal-wiċċ u tal-fond, kif ukoll f'miżuri mmirati lejn it-trażżin ta' lissija possibbli ta' dawn is-sustanzi fil-korsiji tal-ilma, ix-xmajjar u l-ibħra; jirrakkomanda li l-użu tagħhom ikun ipprojbit fil-ħamrija li potenzjalment tiskula fl-ilma ta' taħt l-art;

63.  Jenfasizza l-ħtieġa essenzjali għal valutazzjoni regolari tal-proporzjonalità bejn il-kwantità ta' pestiċidi mibjugħa u ż-żona agrikola ta' applikazzjoni, abbażi ta' bażijiet tad-data tal-utenti u r-rekords tal-bejgħ;

64.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprojbixxi immedjatament l-użu tal-pestiċidi b'sustanzi attivi li huma mutaġeniċi, karċinoġeniċi, jew tossiċi għar-riproduzzjoni, jew li għandhom karatteristiċi li jfixklu s-sistema endokrinali u li jagħmlu ħsara lill-bnedmin u lill-annimali;

65.  Jistieden lill-Istati Membri jsegwu b'mod strett il-projbizzjoni fuq l-importazzjonijiet ta' pestiċidi pprojbiti fl-UE minn pajjiżi terzi;

66.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis b'attenzjoni l-miżuri kollha disponibbli sabiex tiżgura konformità, inkluż il-varar ta' azzjonijiet għal ksur kontra l-Istati Membri li jonqsu milli jikkonformaw mal-obbligu li jimplimentaw id-Direttiva bis-sħiħ;

67.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni b'saħħitha kontra l-Istati Membri li qed jabbużaw b'mod sistematiku d-derogi kontra pestiċidi pprojbiti li fihom in-neonikotinojdi;

68.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-prinċipju "min iniġġes iħallas" jiġi implimentat b'mod sħiħ u infurzat b'mod effettiv fir-rigward tal-protezzjoni tar-riżorsi tal-ilma;

69.  Jistieden lill-Orizzont Ewropa jipprovdi finanzjament suffiċjenti biex jippromwovi l-iżvilupp ta' strateġiji tal-kura tas-saħħa tal-pjanti abbażi ta' approċċ sistematiku li jikkombina tekniki agroekoloġiċi innovattivi u miżuri preventivi biex jitnaqqas għal livell minimu l-użu ta' inputs esterni;

70.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi pjattaforma pan-Ewropea dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi li ġġib flimkien partijiet ikkonċernati settorjali u rappreżentanti f'livell lokali u reġjonali sabiex ikunu ffaċilitati l-kondiviżjoni tal-informazzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattiki fit-tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi;

71.  Jinnota wkoll li l-aħjar tnaqqis fil-volum tal-pestiċidi aktarx jirriżulta minn bidliet sistemiċi li jnaqqsu s-suxxettibbiltà għal attakk minn organiżmi ta' ħsara, jiffavorixxu d-diversità strutturali u bijoloġika fuq is-sistemi fardgħalla u l-kultivazzjoni kontinwa, u jnaqqsu r-reżistenza tal-organiżmi ta' ħsara għal ingredjenti attivi; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li titqiegħed attenzjoni fuq metodi agroekoloġiċi, u li dawn jiġu ffinanzjati u integrati, li jagħmlu s-sistema sħiħa tal-biedja aktar reżiljenti għall-organiżmi ta' ħsara;

°

°  °

72.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

 • [1]  ĠU, L 309, 24.11.2009, p. 71.
 • [2]  ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7.
 • [3]  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.
 • [4]  ĠU L 136, 29.5.2007, p. 3.
 • [5]  ĠU, L 309, 24.11.2009, p. 1.
 • [6]  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608.
 • [7]  ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11.
 • [8]  ĠU L 229, 29.6.2004, p. 23.
 • [9]  ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
 • [10]  ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7.
 • [11]  ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32.
 • [12]  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
 • [13]  ĠU, L 201, 1.8.2009, p. 36.
 • [14]  ĠU, L 310, 25.11.2009, p. 29.
 • [15]  ĠU L 226, 24.8.2013, p. 1.
 • [16]  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:52006DC0372
 • [17]  ĠU C 86, 6.3.2018, p. 62.
 • [18]  ĠU C 86, 6.3.2018, p. 51.
 • [19]  ĠU C 252, 18.7.2018, p. 184.
 • [20]  ĠU C 346, 27.9.2018, p. 117.
 • [21]  Testi adottati, P8_TA(2018)0057.
 • [22]  Testi adottati, P8_TA(2018)0356.
 • [23]  ĠU L 324, 10.12.2009, p. 1
 • [24]  http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=114
 • [25]  ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171.
 • [26]  http://www.pan-uk.org/site/wp-content/uploads/United-Nations-Report-of-the-Special-Rapporteur-on-the-right-to-food.pdf
 • [27]  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10041-2016-ADD-1/en/pdf
 • [28]  http://www.senat.fr/leg/ppr16-477.html
 • [29]  Caspar A. Hallmann et al., "More than 75 % decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas" (Tnaqqis ta' aktar minn 75 % fuq perjodu ta' 27 sena fil-bijomassa totali ta' insetti li jtiru f'żoni protetti), PLOS, 18 ta' Ottubru 2017 - https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
 • [30]  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1.
 • [31]  Ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali, ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.
 • [32]  Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel, ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.
 • [33]  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
 • [34]  Ara: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/public_path/shared_folder/doc_pub/EUR27607.pdf

OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (27.11.2018)

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi
(2017/2284(INI))

Rapporteur għal opinjoni (*): Sofia Ribeiro

(*) Kumitat Assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jilqa' l-progress li sar mill-Istati Membri biex jimplimentaw id-Direttiva 2009/128/KE, u jissottolinja l-importanza tagħha biex tipprovdi qafas għall-użu sigur u sostenibbli tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti;

2.  Jikkunsidra li huwa essenzjali li tiġi evalwata l-implimentazzjoni tad-Direttiva flimkien mal-politika ġenerali tal-UE dwar il-pestiċidi, inklużi r-regoli stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 (ir-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti)[1], ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 (ir-Regolament dwar il-Bijoċidi)[2], ir-Regolament (KE) Nru 296/2005 (ir-Regolament dwar il-Livell Massimu ta' Residwu)[3], u r-Regolament (KE) Nru 178/2002 (il-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel)[4];

3.  Japprezza l-isforzi li saru biex jiġi żgurat is-suċċess fl-użu sostenibbli tal-pestiċidi fl-UE billi jitnaqqsu r-riskji u l-impatt potenzjali tal-użu tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent, u l-promozzjoni tal-użu ta' prattiki u tekniki li jipprovdu alternattiva ekoloġika għall-pestiċidi;

4.  Jinnota li, filwaqt li l-Istati Membri ġeneralment għandhom sistemi biex jiġbru informazzjoni dwar avvelenament akut mill-pestiċidi, hemm xi dubji dwar il-preċiżjoni ta' din id-data u l-użu tagħha; jenfasizza li s-sistemi għall-ġbir ta' tali informazzjoni dwar avvelenament kroniku għadhom ma ġewx implimentati b'mod mifrux;

5.  Jinnota li r-rapport ta' implimentazzjoni dwar id-Direttiva (COM(2017)0587) ippreżentat f'Ottubru 2017 kellu jiġi ppreżentat mill-Kummissjoni fis-26 ta' Novembru 2014;

6.  Jinnota wkoll li r-rapport ta' progress tal-2017 tal-Kummissjoni jidentifika nuqqasijiet sinifikanti fil-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali (NAPs) tal-Istati Membri, li xi wħud minnhom ġew adottati b'dewmien sinifikanti u bi grad ta' diversità fil-kompletezza u fil-kopertura tagħhom, eż. ħames NAPs biss għandhom miri ta' tnaqqis li jistgħu jitkejlu;

7.  Jinnota li ħafna Stati Membri biddlu l-miri inizjali tagħhom, fejn qed jiffokaw aktar fuq li jnaqqsu r-r-riskji assoċjati mal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (PPPs), minflok ma jiffokaw fuq tnaqqis reali fil-kwantitajiet użati;

8.  Jikkunsidra li l-NAPs iridu jkunu bbażati fuq ir-riżultati u l-evalwazzjonijiet, kif ukoll fuq il-mezzi;

9.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi l-armonizzazzjoni tal-indikaturi ta' riskju fil-livell tal-UE u tobbliga lill-Istat Membri jipprovdu informazzjoni aktar komprensiva fl-NAPs tagħhom, li trid tkun koerenti u komparabbli u tinkludi għanijiet u miri li jkunu jistgħu jitkejlu u jinkisbu, u tiġbor data aktar affidabbli, inkluża statistika pubblika dwar l-impatti tal-esponiment għall-pestiċidi fuq is-saħħa, il-konsumaturi, l-annimali, il-kwalità tal-ħamrija, l-ambjent u fuq it-traċċabbiltà tal-esponimenti okkupazzjonali u mhux okkupazzjonali;

10.  Jitlob, għalhekk, li jkun hemm il-ġbir tad-data dwar l-użu tal-pestiċidi kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1185/2009[5] dwar l-istatistika dwar l-użu tal-pestiċidi, inkluż l-użu ta' indikaturi sempliċi u attenzjoni akbar lill-għodod ta' monitoraġġ tal-UE kollha kemm hi;

11.  Jinnota, f'dan il-kuntest, l-importanza tat-trasparenza fir-rigward tal-istatistika dwar l-użu tal-pestiċidi, peress li din ikollha effetti fuq il-pubbliku u fuq il-beni pubbliċi, li huma interessi aktar wiesgħa milli sempliċement interessi kummerċjali;

12.  Jikkunsidra li l-Ġestjoni Integrata tal-Organiżmi ta' Ħsara (IPM) hija pedament ta' din id-Direttiva, u li għandha rwol ċentrali biex jinkiseb tnaqqis fid-dipendenza fuq il-PPPs, li skont xi studji rieżaminati bejn il-pari tista' tkun bejn 30-50 %, u li tirrappreżenta sett ta' għodod siewja biex il-bdiewa jiġġieldu kontra l-organiżmi ta' ħsara u l-mard u jiżguraw rendimenti ta' produzzjoni;

13.  Jiddispjaċih mill-fatt li f'xi Stati Membri għadu ma ntlaħaqx impenn sħiħ għall-IPM, u jemmen li dan jenħtieġ li jitranġa sabiex tiġi żviluppata agrikoltura aktar ambjentalment sostenibbli u favur is-saħħa tal-bniedem li jkollha anqas spejjeż u li jkollha benefiċċji għall-ambjent, għall-konsumaturi u għall-bdiewa, filwaqt li jiġi kkunsidrat li l-użu tal-PPPs spiss huwa essenzjali għal skopijiet ta' kultivazzjoni;

14.  Jenfasizza, għalhekk, l-importanza li l-pestiċidi kimiċi jintużaw bħala l-aħħar soluzzjoni fl-IPM, wara li jkunu ġew eżawriti l-metodi fiżiċi u bijoloġiċi l-oħra, u li dawn jiġu applikati dejjem b'mod selettiv u mmirat;

15.  Jenfasizza li l-bdiewa jeħtieġ li jkollhom sett ta' għodod akbar ta' soluzzjonijiet għall-protezzjoni tal-għelejjel, inkluża firxa wiesgħa ta' sustanzi attivi, sustanzi b'riskju baxx, metodi fiżiċi u alternattivi għalihom, bħal organiżmi jew l-estratti tagħhom (kontroll bijoloġiku) biex tiġi żgurata strateġija komprensiva dwar l-IPM li tkun tista' tiġi implimentata mill-bdiewa Ewropej;

16.  Ifakkar li l-PPPs huma għodod importanti għall-kontroll tal-agrikoltura, tal-ħaxix ħażin u tal-organiżmi ta' ħsara fiż-żoni urbani, inklużi l-parks pubbliċi u l-ferroviji u setturi oħra, b'mod partikolari biex jitnaqqas, jiġi eliminat u jiġi evitat telf fir-rendiment ikkawżat minn organiżmi ta' ħsara, mard, ħaxix ħażin u speċijiet aljeni invażivi u mill-ġlieda kontra l-bini tar-reżistenza tal-patoġeni, li b'hekk tgħin tistabbilizza l-introjti tal-bdiewa biex dawn ikunu jistgħu jipproduċu b'mod sigur u fi prezzijiet affordabbli;

17.  Ifakkar, madankollu, li reżistenza akbar għall-pestiċidi toħloq użu u dipendenza akbar;

18.  Jenfasizza l-fatt li l-aħħar rapport tal-EFSA dwar ir-residwi tal-pestiċidi fl-ikel wera li 97.2 % tal-kampjuni fl-Ewropa kienu fi ħdan il-limiti legali tal-leġiżlazzjoni tal-UE, li jixhed sistema tal-produzzjoni tal-ikel rigoruża u sigura ferm;

19.  Jinnota li l-Istati Membri ħadu firxa ta' miżuri biex jipproteġu l-ambjent akkwatiku mill-impatt tal-pestiċidi;

20.  Jilqa' l-fatt li l-ibħra Ewropej, b'mod ġenerali, qed isiru aktar nodfa, għalkemm fadal lok għal titjib;

21.  Jitlob li jkun hemm investiment akbar fil-prattiki ta' adattament li jipprevjenu s-sustanzi agrokimiċi milli jilħqu l-baħar tal-wiċċ u dak fond;

22.  Iħeġġeġ biex ikun hemm miżuri li jillimitaw il-lixxivjazzjoni possibbli ta' dawn is-sustanzi fil-kanali tal-ilma, fix-xmajjar u fl-ibħra u jirrakkomanda li l-użu tagħhom ikun ipprojbit fil-ħamrija li potenzjalment joqtru fl-ilma ta' taħt l-art;

23.  Jenfasizza l-kosteffettività meta l-pestiċidi ma jitħallewx jidħlu fis-sistemi tal-ilma ħelu meta mqabbel ma' teknoloġiji ta' tneħħija li jiswew ħafna flus;

24.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-bdiewa jingħataw aċċess għall-aħħar teknoloġiji diġitali u li jsir investiment fl-agrikoltura ta' preċiżjoni u diġitali sabiex tiġi evitata d-dispersjoni tal-PPPs f'żoni mhux fil-mira u li jiġu żviluppati metodi ta' bijokontroll;

25.  Jissottolinja l-ħtieġa ta' riċerka u ta' innovazzjoni biex jiġu żviluppati PPPs ġodda b'riskju baxx, peress li d-disponibbiltà akbar tagħhom fis-suq tnaqqas ir-riskju ta' reżistenza għal ingredjenti attivi u l-effetti fuq l-ispeċijiet mhux fil-mira marbuta ma' PPPs li jintużaw b'mod komuni;

26.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tadotta approċċ ibbażat fuq ir-riskju għall-ġestjoni u l-użu ta' dawn il-prodotti li jkun iġġustifikat permezz ta' evidenza rieżaminata bejn il-pari, indipendenti u xjentifika;

27.  Jenfasizza li l-użi minuri jiġu partikolarment affettwati mill-iskarsezza tas-sustanzi attivi rilevanti;

28.  Jikkunsidra li l-investiment u r-riċerka ulterjuri fit-tagħmir u fit-teknoloġija jista' jkollu rwol importanti biex il-PPPs isiru aktar effiċjenti u biex jitnaqqas l-esponiment potenzjali tal-bdiewa, tal-operaturi u tal-pubbliku ġenerali;

29.  Jikkunsidra li proċess ta' approvazzjoni aktar mgħaġġel jistimola r-riċerka tal-industrija fl-iżvilupp ta' ingredjenti attivi ġodda b'riskju baxx, inklużi sustanzi b'riskju baxx ġodda u innovattivi, u b'hekk jiżgura li l-bdiewa jkollhom biżżejjed għodod għall-protezzjoni tal-pjanti għad-dispożizzjoni tagħhom u jkunu jistgħu jibdlu b'mod aktar rapidu għal PPPs sostenibbli u jżidu l-effikaċja tal-IPM;

30.  Iwissi wkoll kontra d-diversi derogi li jdgħajfu l-prevedibbiltà tal-użu u li jxekklu l-investiment tal-kumpaniji fir-riċerka u fl-innovazzjoni;

31.  Ifakkar l-importanza li jiġi mobilizzat il-programm Orizzont Ewropa, biex tiġi ffinanzjata riċerka ulterjuri dwar il-prodotti bijoloġiċi ta' riskju baxx tal-kontroll tal-organiżmi ta' ħsara, u li jiġu mfittxija soluzzjonijiet mekkaniċi jew kimiċi aktar favur l-ambjent;

32.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-investiment jiżviluppa, iżomm jew jikseb approvazzjoni tat-tip għall-użu aktar ristrett tal-PPPs għal għadd limitat ta' għelejjel bażiċi kkultivati fir-reġjuni ultraperiferiċi, fejn wieħed mill-għanijiet ikun li dawn isiru aktar ekonomikament vijabbli u kompetittivi, b'mod partikolari wara l-ftuħ tas-swieq għal importazzjonijiet minn pajjiżi terzi;

33.  Jenfasizza l-importanza ta' pestiċidi organiċi b'riskju baxx u l-ħtieġa li jiġu promossi l-iżvilupp, l-awtorizzazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tagħhom fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-bidliet neċessarji fir-regolamenti attwali biex tintroduċi definizzjoni komuni, fejn issir distinzjoni ċara bejn PPPs kimiċi organiċi u sintetiċi;

34.  Jistieden lill-Istati Membri jsegwu b'mod strett il-projbizzjoni fuq l-importazzjonijiet ta' pestiċidi pprojbiti fl-UE minn pajjiżi terzi;

35.  Isostni li l-pestiċidi bbażati fuq in-neonikotinojdi qed ikollhom rwol partikolari fit-tnaqqis inkwetanti tal-popolazzjoni tan-naħal madwar l-Ewropa, kif jidher minn firxa ta' studji internazzjonali li ffurmaw il-bażi għal petizzjonijiet minn ċittadini li jkollhom mijiet ta' eluf ta' firem minn madwar il-kontinent kollu;

36.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri jżidu l-kampanji ta' informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni biex jiżguraw li l-bdiewa jkunu jafu kif suppost jużaw il-PPPs u jkollhom għarfien sħiħ tal-effetti tagħhom, inkluż kif jipproteġu s-saħħa tagħhom u s-saħħa ta' nies oħra;

37.  Jenfasizza l-importanza tas-servizzi ta' konsulenza għall-azjendi agrikoli (FAS) appoġġati mill-PAK biex, fost l-oħrajn, jgħinu lill-bdiewa jnaqqsu l-użu tal-pestiċidi u jinkorporaw b'suċċess u b'mod affordabbli l-IPM bħala prattika standard, filwaqt li jirrikorru għal pestiċidi kimiċi biss jekk ikun meħtieġ wara li jużaw alternattivi fiżiċi u bijoloġiċi;

38.  Jissottolinja l-ħtieġa li jiġu skambjati l-aħjar prattiki fi ħdan u bejn l-Istati Membri, u jenfasizza l-importanza tal-għarfien u tal-akkwist tal-ħiliet fir-rigward tal-alternattivi għall-pestiċidi kimiċi u li l-IPM tintuża b'mod sħiħ;

39.  Jinnota wkoll li l-aħjar tnaqqis fil-volum tal-pestiċidi x'aktarx jirriżulta minn tibdil sistemiku li jnaqqas is-suxxettibbiltà għal attakk minn organiżmi ta' ħsara, jiffavorixxi d-diversità strutturali u bijoloġika fuq il-monokulturi u l-kultivazzjoni kontinwa tal-għelejjel, u jnaqqas ir-reżistenza tal-organiżmi ta' ħsara għall-ingredjenti attivi; jenfasizza għalhekk il-ħtieġa ta' enfasi fuq il-finanzjament u l-integrazzjoni ta' metodi agroekoloġiċi li jagħmlu s-sistema tal-biedja kollha aktar reżiljenti għall-organiżmi ta' ħsara;

40.  Jenfasizza l-ħtieġa essenzjali għal valutazzjoni regolari tal-proporzjonalità bejn il-kwantità ta' pestiċidi mibjugħa u ż-żona agrikola ta' applikazzjoni, abbażi ta' bażijiet tad-data tal-utenti u r-rekords tal-bejgħ; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joħolqu pjattaformi għal prattika tajba fl-użu tal-pestiċidi u protezzjoni integrata fil-livell reġjonali u lokali;

41.  Jisottolinja l-importanza li l-utenti jiġu mħarrġa biex jiġi żgurat l-użu sigur u sostenibbli tal-PPPs, u jenfasizza li l-utenti professjonali u mhux professjonali jenħtieġ li jirċievu taħriġ adegwat, li jenħtieġ li jiġi estiż għal negozji żgħar u mikro;

42.  Jilqa' l-fatt li fl-Istati Membri kollha ġew stabbiliti skemi ta' taħriġ u ta' ċertifikazzjoni dwar l-użu tal-PPPs, fejn s'issa kważi tħarrġu erba' miljun utent, iżda jinnota li minħabba nuqqasijiet fid-data, hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar l-għadd ta' utenti ta' PPPs li għad iridu jirċievu taħriġ;

43.  Jenfasizza li l-użu sostenibbli u responsabbli tal-pestiċidi huwa prekondizzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-PPPs.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

22.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0.

26

1

4

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Angélique Delahaye, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, John Procter, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Stanisław Ożóg, Monika Vana

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

26

+

ALDE

Ulrike Müller

ECR

Anthea McIntyre, James Nicholson, Stanisław Ożóg, John Procter

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer‑Pierik

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

1

-

GUE

Luke Ming Flanagan

4

0

EFDD

Giulia Moi

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

ĦODOR/AĦE

Maria Heubuch, Monika Vana

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

 • [1]  Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE, ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.
 • [2]  Ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali, ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.
 • [3]  Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE, ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.
 • [4]  Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel, ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.
 • [5]  Ir-Regolament (KE) Nru 1185/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar l-istatistika li tikkonċerna l-pestiċidi, ĠU L 324, 10.12.2009, p. 1.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

22.1.2019

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

51

1

6

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Sostituti skont l-Artikolu 200(2) preżenti għall-votazzjoni finali

Olle Ludvigsson

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean‑François Jalkh

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

ĦODOR/AĦE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

1

-

ECR

John Procter

6

0

PPE

Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 11 ta' Frar 2019
Avviż legali - Politika tal-privatezza