Процедура : 2018/0390(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0047/2019

Внесени текстове :

A8-0047/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0336

ДОКЛАД     ***I
PDF 209kWORD 77k
29.1.2019
PE 632.052v02-00 A8-0047/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

(COM(2018)0745 – C8‑0483/2018 – 2018/0390(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик (по становище): Клод Морайс

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

(COM(2018)0745 – C8‑0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0745),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0483/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0047/2019,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Правителството на Обединеното кралство обяви намерението си да не изисква виза от гражданите на ЕС-27 при пътувания до Обединеното кралство за краткосрочни престои с цел туризъм или по работа от датата, на която правото на Съюза спре да се прилага спрямо Обединеното кралство. В случай че в бъдеще Обединеното кралство въведе изискване за притежаване на виза за гражданите на поне една държава членка, следва да бъде приложен механизмът за реципрочност, предвиден в [член 1, параграф 4 от Регламент (EО) № 539/2001]26. Европейският парламент, Съветът, Комисията и държавите членки следва да предприемат незабавни действия за прилагането на този механизъм.

(6)  Правителството на Обединеното кралство обяви намерението си да не изисква виза от гражданите на ЕС-27 при пътувания до Обединеното кралство за краткосрочни престои с цел туризъм или по работа от датата, на която правото на Съюза спре да се прилага спрямо Обединеното кралство.

_________________

 

26 Вж. бележка под линия 23.

 

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Настоящото решение се основава на очакването, че в интерес на поддържането на близки отношения, Обединеното кралство ще предостави пълна визова реципрочност на гражданите на всички държави членки. В случай че в бъдеще Обединеното кралство въведе изискване за притежаване на виза за гражданите на поне една държава членка, следва да бъде приложен механизмът за реципрочност, предвиден в [член 1, параграф 4 от Регламент (EО) № 539/2001]1a. Европейският парламент, Съветът, Комисията и държавите членки следва да предприемат незабавни действия за прилагането на този механизъм. Комисията следва постоянно да наблюдава спазването на принципа на реципрочност и незабавно да информира Европейския парламент и Съвета за всяко развитие, което би могло да застраши спазването на този принцип.

 

_________________

 

1a вж бележка под линия 23.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Настоящето предложение на Комисията е част от законодателните мерки, необходими за адаптиране на правото на Съюза с оглед оттеглянето на Обединеното кралство (ОК). Целта му е да уточни положението на гражданите на ОК, когато правото на Съюза престане да се прилага към тях по отношение на визовата политика.

Понастоящем гражданите на ОК, както и гражданите на Съюза имат право да влизат на територията на всяка друга държава членка без входна виза или задължение за изпълнение на сходна формалност. При оттеглянето от Съюза обаче те ще се считат за граждани на трета държава по смисъла на правото на ЕС. Поради това ще бъде необходимо да се определи дали спрямо тях ще се прилага изискване за виза при преминаване на външните граници на държавите членки или ще бъдат освободени от това изискване.

В приложение I към Регламент (ЕО) № 539/2001(1) относно достижението на правото на ЕС в областта на визите са изброени държавите, за чиито граждани се прилага изискването за притежаване на виза, а в приложение II — държавите, чиито граждани са освободени от това изискване. С регламента се определят и критерии за вземане на решение дали дадена държава да бъде поставена в приложение I или приложение II. Това решение трябва да бъде взето от съзаконодателите чрез изменение на регламента.

Както беше посочено в обяснителния меморандум на предложението, Комисията е оценила положението на ОК по отношение на критериите, установени в регламента (посочените критерии, се отнасят, „inter alia, до незаконната имиграция, обществения ред и сигурност, икономическите ползи, по-специално в областта на туризма и външната търговия, и външните отношения на Съюза със съответните трети страни, и които включват по-специално съображения, свързани с правата на човека и основните свободи, както и последиците за регионалната съгласуваност и реципрочност“). Комисията заключи, че лицата с националност на Обединеното кралство, които са британски граждани, следва да бъдат освободени от изискването за притежаване на виза, когато пътуват до Съюза за кратки престои.

Следователно Комисията предлага да включи Обединеното кралство по отношение на британските граждани в приложение II, т.е. списъкът на третите държави, ползващи се от безвизов режим. Комисията предлага също така две допълнителни необходими технически промени, за да се отрази правилно новата правна ситуация в текста на регламента.

Предложението също така съдържа в член 2а напомняне, че механизмът за реципрочност, предвиден в Регламент (ЕО) № 539/2001 ще се приложи, в случай че Обединеното кралство въведе изискване за виза за гражданите на поне една държава членка.

Накрая, в член 3 се предвижда, че настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2019 г. и се прилага един ден, след като правото на Съюза престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство.

Позиция на докладчика

Докладчикът счита, че Комисията правилно е оценила критериите, които следва да ръководят решението по този въпрос. Освобождаването на гражданите на Обединеното кралство от изискването за виза в настоящата ситуация е единственото разумно решение.

(1)

  Регламент (ЕО) № 539/2001 е в процес на кодификация и е заменен с Регламент (ЕС) 2018/1806 от 14 ноември 2018 г., който влиза в сила на 18 декември 2018 г. Позоваванията в законодателните текстове ще се коригират.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

Позовавания

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.11.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Дата на приемане

29.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Дата на внасяне

29.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност