Postup : 2018/0390(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0047/2019

Předložené texty :

A8-0047/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0336

ZPRÁVA     ***I
PDF 195kWORD 57k
29.1.2019
PE 632.052v02-00 A8-0047/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterých se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Claude Moraes

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterých se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0745),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0483/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0047/2019),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Vláda Spojeného království vyjádřila svůj záměr nevyžadovat od občanů zemí EU-27 vízum při cestách do Spojeného království v případě krátkodobých pobytů za účelem podnikání nebo turistiky ode dne, k němuž se právo Unie přestane vztahovat na Spojené království. Pokud Spojené království v budoucnu zavede vízovou povinnost pro státní příslušníky alespoň jednoho členského státu, měl by být použit mechanismus vzájemnosti stanovený v [čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 539/2001]26. Evropský parlament, Rada, Komise a členské státy by uvedený mechanismus měli uplatnit neprodleně.

(6)  Vláda Spojeného království vyjádřila svůj záměr nevyžadovat od občanů zemí EU-27 vízum při cestách do Spojeného království v případě krátkodobých pobytů za účelem podnikání nebo turistiky ode dne, k němuž se právo Unie přestane vztahovat na Spojené království.

_________________

 

26 Viz poznámka pod čarou č. 23.

 

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Toto rozhodnutí vychází z očekávání, že Spojené království v zájmu udržování úzkých vztahů zaručí úplnou vízovou vzájemnost pro státní příslušníky všech členských států. Pokud Spojené království v budoucnu zavede vízovou povinnost pro státní příslušníky alespoň jednoho členského státu, měl by být použit mechanismus vzájemnosti stanovený v [čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 539/2001]1a. Evropský parlament, Rada, Komise a členské státy by uvedený mechanismus měli uplatnit neprodleně. Komise by měla průběžně sledovat dodržování zásady vzájemnosti a neprodleně informovat Evropský parlament a Radu o veškerém vývoji, který by mohl ohrozit dodržování této zásady.

 

_________________

 

1a Viz poznámka pod čarou č. 23.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Tento návrh Komise je součástí legislativních opatření nezbytných k přizpůsobení práva Unie brexitu. Jejím cílem je vyjasnit situaci státních příslušníků Spojeného království v situaci, kdy na ně co se týče vízové politiky přestává vztahovat právo Unie.

V současné době mají státní příslušníci Spojeného království jakožto občané Unie právo vstoupit na území kteréhokoli jiného členského státu bez vízové povinnosti či jiné rovnocenné formality. Po vystoupení z Unie se však z hlediska práva EU stanou občany třetí země. Bude proto nutné určit, zda budou při překračování vnějších hranic členských států podléhat vízové povinnosti, nebo zda budou od této povinnosti osvobozeni.

V nařízení EU o aktech acquis (ES) č. 539/2001(1) se v příloze I uvádí seznam zemí, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti, a příloha II uvádí seznam těch zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Nařízení rovněž stanoví kritéria pro rozhodování o zařazení země do přílohy I nebo přílohy II. Toto rozhodnutí musejí spolunormotvůrci přijmout prostřednictvím změny nařízení.

Jak je uvedeno ve vysvětlujícím prohlášení návrhu, Komise posuzuje situaci Spojeného království v souvislosti s kritérii stanovenými v tomto nařízení. (Tato kritéria se týkají „mimo jiné nedovoleného přistěhovalectví, veřejného pořádku a bezpečnosti, hospodářského přínosu, především z hlediska cestovního ruchu a zahraničního obchodu, a vnějších vztahů Unie s dotčenými třetími zeměmi, včetně zejména zvážení otázky lidských práv a základních svobod, jakož i důsledků regionální soudržnosti a vzájemnosti.“) Komise dospěla k závěru, že státní příslušníci Spojeného království, kteří jsou britskými občany, by měli být při cestách do Unie za účelem krátkodobého pobytu osvobozeni od vízové povinnosti.

Komise proto navrhuje vložit Spojené království, pokud jde o britské občany, do přílohy II, tj. do seznamu třetích zemí s bezvízovým stykem. Navrhuje rovněž dvě další nezbytné technické změny, které by v textu nařízení správně odrážely novou právní situaci.

Návrh rovněž v článku 2 připomíná, že mechanismus vzájemnosti stanovený v nařízení (ES) č. 539/2001 se použije v případě, že Spojené království zavede vízovou povinnost pro státní příslušníky alespoň jednoho členského státu.

Článek 3 dále stanoví, že toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. března 2019 a použije se ode dne následujícího po dni, kdy právo Unie přestává platit pro Spojené království.

Postoj zpravodaje

Zpravodaj se domnívá, že Komise správně posoudila kritéria, jimiž by se mělo rozhodnutí v této záležitosti řídit. Osvobození státních příslušníků Spojeného království od vízové povinnosti je za současné situace jediným vhodným rozhodnutím, které je třeba přijmout.

Zpravodaj tudíž navrhuje přijmout návrh Komise bez jakýchkoli změn.

(1)

Nařízení (ES) č. 539/2001 je právě předmětem kodifikace a je nahrazeno nařízením (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, které vstoupilo v platnost dne 18. prosince 2018. Odkazy v legislativních textech budou upraveny.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

Referenční údaje

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Datum předložení EP

14.11.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Datum přijetí

29.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Datum předložení

29.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí