BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

29.1.2019 - (COM(2018)0745 – C8–0483/2018 – 2018/0390(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Claude Moraes


Procedure : 2018/0390(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0047/2019
Indgivne tekster :
A8-0047/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(COM(2018)0745 – C8–0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0745),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0483/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0047/2019),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det Forenede Kongeriges regering har erklæret, at den ikke har nogen intention om at indføre visumpligt for borgere fra EU–27 i forbindelse med korte ophold i forretnings– eller turistøjemed fra den dato, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige. Hvis Det Forenede Kongerige i fremtiden indfører visumpligt for statsborgere fra mindst én medlemsstat, bør gensidighedsmekanismen i henhold til [artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 539/2001]27 finde anvendelse. Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne bør tage øjeblikkelige skridt til at anvende mekanismen.

(6)  Det Forenede Kongeriges regering har erklæret, at den ikke har nogen intention om at indføre visumpligt for borgere fra EU–27 i forbindelse med korte ophold i forretnings- eller turistøjemed fra den dato, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

_________________

 

27 Se fodnote 23.

 

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Denne afgørelse er baseret på en forventning om, at Det Forenede Kongerige med henblik på at opretholde tætte forbindelser vil indrømme statsborgere fra alle medlemsstater fuld visumgensidighed. Hvis Det Forenede Kongerige i fremtiden indfører visumpligt for statsborgere fra mindst én medlemsstat, bør gensidighedsmekanismen i henhold til [artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 539/2001]1a finde anvendelse. Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne bør tage øjeblikkelige skridt til at anvende mekanismen. Kommissionen bør løbende overvåge overholdelsen af princippet om gensidighed og straks underrette Europa-Parlamentet og Rådet om enhver udvikling, der kan bringe overholdelsen af dette princip i fare.

 

_________________

 

1a Se fodnote 23.

BEGRUNDELSE

Baggrund

Dette forslag fra Kommissionen er en del af de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at tilpasse EU-retten til brexit. Det har til formål at klarlægge situationen for statsborgere i Det Forenede Kongerige, når EU-retten ophører med at finde anvendelse på dem for så vidt angår visumpolitikken.

På nuværende tidspunkt har statsborgere i Det Forenede Kongerige som unionsborgere ret til at rejse ind i en hvilken som helst medlemsstat uden indrejsevisum eller lignende formaliteter. Med udtrædelsen af Unionen vil de imidlertid blive statsborgere fra tredjelande i henhold til EU-retten. Derfor skal der tages stilling til, om de vil være underlagt visumpligt ved passage af medlemsstaternes ydre grænser, eller om de vil være fritaget for dette krav.

Bilag I til forordning (EF) nr. 539/2001[1] om EU's visumregler indeholder en liste over de lande, hvis statsborgere er underlagt visumpligt, og bilag II indeholder en liste over de lande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav. I forordningen er der også fastsat kriterier for, hvordan det afgøres, om et land skal opføres i bilag I eller II. Denne afgørelse skal træffes af medlovgiverne gennem en ændring af forordningen.

Som det fremgår af begrundelsen i forslaget, har Kommissionen vurderet Det Forenede Kongeriges situation i forhold til de kriterier, der er fastsat i forordningen (disse kriterier vedrører bl.a. "ulovlig indvandring, offentlig orden og sikkerhed, økonomiske fordele, navnlig med hensyn til turisme og udenrigshandel, Unionens eksterne forbindelser med de pågældende tredjelande, herunder navnlig hensynet til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, samt konsekvenserne af regional sammenhæng og gensidighed."). Kommissionen konkluderede, at statsborgere i Det Forenede Kongerige, der er britiske borgere, bør være fritaget for visumpligt ved indrejse i EU med henblik på korte ophold.

Kommissionen foreslår derfor at indsætte Det Forenede Kongerige for så vidt angår britiske borgere i bilag II, dvs. listen over visumfrie tredjelande. Den foreslår også to yderligere nødvendige tekniske ændringer, så den nye retlige situation afspejles korrekt i forordningens tekst.

Forslaget indeholder også i artikel 2a en påmindelse om, at gensidighedsmekanismen i forordning (EF) nr. 539/2001 vil finde anvendelse, hvis Det Forenede Kongerige indfører visumpligt for mindst én medlemsstats statsborgere.

Endelig fastsættes det i artikel 3, at denne forordning træder i kraft den 30. marts 2019 og finder anvendelse fra den dag, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

Ordførerens holdning

Ordføreren mener, at Kommissionen har foretaget en korrekt vurdering af de kriterier, der bør være retningsgivende for afgørelsen i denne sag. I den nuværende situation er det eneste fornuftige at beslutte at fritage statsborgere i Det Forenede Kongerige for visumpligten.

  • [1]  Forordning (EF) nr. 539/2001 er netop blevet kodificeret og erstattet af forordning (EU) 2018/1806 af 14. november 2018, som træder i kraft den 18. december 2018. Henvisningerne i hele lovgivningsteksten vil blive tilpasset.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

Referencer

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Dato for høring af EP

14.11.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Dato for vedtagelse

29.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Dato for indgivelse

29.1.2019

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 13. februar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik