Διαδικασία : 2018/0390(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0047/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0047/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0336

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 199kWORD 59k
29.1.2019
PE 632.052v02-00 A8-0047/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Claude Moraes

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0745),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0483/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0047/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δηλώσει την πρόθεσή της να μην απαιτεί θεώρηση από τους πολίτες της ΕΕ-27 όταν ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για βραχεία διαμονή για επιχειρηματικούς σκοπούς ή τουρισμό από την ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο της Ένωσης παύει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει στο μέλλον υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που προβλέπεται στο [άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001]26. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργήσουν αμελλητί για την εφαρμογή του εν λόγω μηχανισμού.

(6)  Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δηλώσει την πρόθεσή της να μην απαιτεί θεώρηση από τους πολίτες της ΕΕ-27 όταν ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για βραχεία διαμονή για επιχειρηματικούς σκοπούς ή τουρισμό από την ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο της Ένωσης παύει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

_________________

 

26 Βλέπε υποσημείωση 23.

 

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)   Η παρούσα απόφαση βασίζεται στην προσδοκία ότι, για λόγους διατήρησης στενών σχέσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο θα χορηγήσει πλήρη αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων για τους υπηκόους όλων των κρατών μελών. Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει στο μέλλον υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που προβλέπεται στο [άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001] . Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργήσουν αμελλητί για την εφαρμογή του εν λόγω μηχανισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την τήρηση της αρχής της αμοιβαιότητας και να ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τυχόν εξελίξεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την τήρηση της εν λόγω αρχής.

 

_________________

 

Βλέπε υποσημείωση 23.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μέρος των νομοθετικών μέτρων που απαιτούνται για την προσαρμογή του δικαίου της Ένωσης στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Αποσκοπεί στη διευκρίνιση της κατάστασης των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν λήξει για αυτούς η ισχύς του ενωσιακού δικαίου, όσον αφορά την πολιτική θεωρήσεων.

Σήμερα, οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, ως πολίτες της Ένωσης, έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος χωρίς θεώρηση εισόδου ή άλλη ισοδύναμη διατύπωση. Όμως, μετά την αποχώρηση από την Ένωση, θα καταστούν υπήκοοι τρίτης χώρας, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Θα πρέπει, συνεπώς, να προσδιοριστεί εάν θα υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης όταν διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών ή εάν θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή.

Στο κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα των θεωρήσεων, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001(1) απαριθμεί, στο παράρτημα I, τις χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης, και, στο παράρτημα II, τις χώρες οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Ο κανονισμός αυτός καθορίζει επίσης τα κριτήρια για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εγγραφή μιας χώρας στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ. Η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί από τους συννομοθέτες μέσω τροποποίησης του εν λόγω κανονισμού.

Όπως περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, η Επιτροπή αξιολόγησε την κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (τα εν λόγω κριτήρια αφορούν, «μεταξύ άλλων, την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τα οικονομικά οφέλη, ιδίως όσον αφορά τον τουρισμό και το εξωτερικό εμπόριο, και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με τις οικείες τρίτες χώρες συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, ζητημάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και τις επιπτώσεις σε θέματα περιφερειακής συνοχής και αμοιβαιότητας.»). Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι Βρετανοί πολίτες θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης όταν ταξιδεύουν στην Ένωση για βραχεία διαμονή.

Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει να προστεθεί το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τους βρετανούς πολίτες στο παράρτημα ΙΙ, δηλαδή τον κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Προτείνει επίσης δύο περαιτέρω αναγκαίες τεχνικές αλλαγές ώστε να αντικατοπτρίζεται σωστά η νέα νομική κατάσταση στο κείμενο του κανονισμού.

Η πρόταση περιέχει επίσης, στο άρθρο 2, υπενθύμιση ότι ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 εφαρμόζεται σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο θεσπίσει υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους ενός κράτους μέλους.

Τέλος, το άρθρο 3 ορίζει ότι ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Μαρτίου 2019 και εφαρμόζεται από την επομένη της λήξης της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή αξιολόγησε ορθά τα κριτήρια που πρέπει να διέπουν την απόφαση επί του θέματος. Η απαλλαγή των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου από την υποχρέωση θεώρησης είναι, στην παρούσα κατάσταση, η μόνη λογική απόφαση.

(1)

  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 αποτέλεσε αντικείμενο κωδικοποίησης και αντικαθίσταται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1806, της 14ης Νοεμβρίου 2018, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 18η Δεκεμβρίου 2018. Οι σχετικές αναφορές σε όλα τα νομοθετικά κείμενα θα προσαρμοστούν.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.11.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Ημερομηνία κατάθεσης

29.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου