Menetlus : 2018/0390(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0047/2019

Esitatud tekstid :

A8-0047/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0336

RAPORT     ***I
PDF 176kWORD 75k
29.1.2019
PE 632.052v02-00 A8-0047/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

(COM(2018)0745 – C8‑0483/2018 – 2018/0390(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Claude Moraes

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

(COM(2018)0745 – C8‑0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0745),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0483/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0047/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Ühendkuningriigi valitsus on teatanud oma kavatsusest mitte nõuda viisat EL-27 kodanikelt, kes reisivad lühikeseks ajaks Ühendkuningriiki äriasjus või turistina alates kuupäevast, mil lõpeb liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes. Juhul kui Ühendkuningriik kehtestab vähemalt ühe liikmesriigi kodanikele viisanõude, tuleks kohaldada [määruse (EÜ) nr 539/2001 artikli 1 lõikes 4]26 sätestatud vastastikkuse põhimõtet. Selle põhimõtte rakendamisel peaksid Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon ja liikmesriigid tegutsema viivitamata.

(6)  Ühendkuningriigi valitsus on teatanud oma kavatsusest mitte nõuda viisat EL-27 kodanikelt, kes reisivad lühikeseks ajaks Ühendkuningriiki äriasjus või turistina alates kuupäevast, mil lõpeb liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes.

_________________

 

26 Vt joonealune märkus 23.

 

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Käesolev otsus põhineb eeldusel, et tihedate suhete säilitamise huvides annab Ühendkuningriik täieliku vastastikuse viisavabaduse kõigi liikmesriikide kodanikele. Juhul kui Ühendkuningriik kehtestab vähemalt ühe liikmesriigi kodanikele viisanõude, tuleks kohaldada [määruse (EÜ) nr 539/20011a artikli 1 lõikes 4] sätestatud vastastikkuse põhimõtet. Selle põhimõtte rakendamisel peaksid Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon ja liikmesriigid tegutsema viivitamata. Komisjon peaks pidevalt jälgima vastastikkuse põhimõtte järgimist ning viivitamata teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu kõigist sündmustest, mis võiksid ohustada selle põhimõtte järgimist.

 

_________________

 

1a Vt joonealune märkus 23.


SELETUSKIRI

Taust

Komisjoni ettepanek on osa seadusandlikest meetmetest, mida on vaja, et kohandada liidu õigust Brexitiga. Selle eesmärk on selgitada Ühendkuningriigi kodanike olukorda pärast seda, kui nende suhtes ei kohaldata enam liidu õigust viisapoliitika valdkonnas.

Praegu on Ühendkuningriigi kodanikel liidu kodanikena õigus siseneda ükskõik millisesse liikmesriiki ilma sissesõiduviisa või muu samaväärse formaalsuseta. Pärast liidust lahkumist saavad neist aga ELi õiguse kohaselt kolmandate riikide kodanikud. Seetõttu on vaja otsustada, kas neile hakkab liikmesriikide välispiiri ületamisel kehtima viisanõue või nad on sellest nõudest vabastatud.

ELi viisaõigustiku ehk määruse (EÜ) nr 539/2001(1) I lisas on loetletud riigid, mille kodanike suhtes kehtib viisanõue, ning II lisas on loetletud riigid, mille kodanikud on sellest nõudest vabastatud. Määruses sätestatakse lisaks kriteeriumid, mille kohaselt otsustatakse, kas lisada riik I või II lisasse. Selle otsuse peavad kaasseadusandjad tegema määruse muutmise teel.

Nagu on välja toodud ettepaneku seletuskirjas, on komisjon hinnanud Ühendkuningriigi olukorda määruses kehtestatud kriteeriume silmas pidades. (Need kriteeriumid on seotud muu hulgas ebaseadusliku sisserändega, avaliku korra ja julgeolekuga, majandusliku kasuga, eelkõige turismi ja väliskaubanduse aspektist, ning liidu välissuhetega asjaomaste kolmandate riikidega, arvestades eelkõige inimõigusi ja põhivabadusi, samuti piirkondlikku ühtekuuluvust ja vastastikkuse põhimõtet.) Jõuti järeldusele, et Ühendkuningriigi kodanikud, kes kuuluvad kategooriasse „British citizens“, peaksid lühikeseks ajaks liitu reisides olema viisanõudest vabastatud.

Seetõttu teeb komisjon ettepaneku lisada Ühendkuningriik Briti kodanikke silmas pidades II lisasse, st viisanõudest vabastatud kolmandate riikide nimekirja. Lisaks teeb ta ettepaneku teha kaks muud vajalikku tehnilist muudatust, et nõuetekohaselt kajastada määruse tekstis uut õiguslikku olukorda.

Ettepaneku artiklisse 2 on lisatud meeldetuletus, et määruses (EÜ) nr 539/2001 sätestatud vastastikkuse põhimõtte rakendamise mehhanismi kohaldatakse siis, kui Ühendkuningriik kehtestab vähemalt ühe liikmesriigi kodanike suhtes viisanõude.

Viimaks sätestatakse artiklis 3, et käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2019 ning seda kohaldatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil lõpeb liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes.

Raportööri seisukoht

Raportöör leiab, et komisjon on nõuetekohaselt hinnanud kriteeriume, millele tuleks seda küsimust käsitleva otsuse tegemisel tugineda. Ühendkuningriigi kodanike viisanõudest vabastamine on praeguses olukorras ainus võimalik mõistlik otsus.

(1)

  Määrus (EÜ) nr 539/2001 on kodifitseerimisel ning see asendatakse 14. novembri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1806, mis jõustub 18. detsembril 2018. Kohandatakse kogu õigusakti viiteid.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kolmandate riikide, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja nende kolmandate riikide, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, loetelu seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

Viited

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

EP-le esitamise kuupäev

14.11.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

53

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Esitamise kuupäev

29.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 13. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika