Menettely : 2018/0390(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0047/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0047/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0336

MIETINTÖ     ***I
PDF 176kWORD 76k
29.1.2019
PE 632.052v02-00 A8-0047/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta

(COM(2018)0745 – C8‑0483/2018 – 2018/0390(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Claude Moraes

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta

(COM(2018)0745 – C8‑0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0745),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0483/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0047/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ilmoittanut aikomuksestaan olla vaatimatta viisumia EU27-maiden kansalaisilta, jotka matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhyeksi ajaksi liike- tai vapaa-ajanmatkalle, siitä päivästä alkaen, jolloin unionin lainsäädäntöä ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jos Yhdistynyt kuningaskunta asettaa tulevaisuudessa viisumipakon vähintään yhden jäsenvaltion kansalaisille, olisi sovellettava asetuksen [(EY) N:o 539/200126 1 artiklan 4 kohdassa] säädettyä vastavuoroisuusmekanismia. Euroopan parlamentin, neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden olisi sovellettava mekanismia viipymättä.

(6)  Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ilmoittanut aikomuksestaan olla vaatimatta viisumia EU27-maiden kansalaisilta, jotka matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhyeksi ajaksi liike- tai vapaa-ajanmatkalle, siitä päivästä alkaen, jolloin unionin lainsäädäntöä ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

_________________

 

26 Ks. alaviite 23.

 

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Tämä päätös perustuu oletukseen, että läheisten suhteiden säilyttämiseksi Yhdistynyt kuningaskunta myöntää kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisille täyden vastavuoroisen viisumivapauden. Jos Yhdistynyt kuningaskunta asettaa tulevaisuudessa viisumipakon vähintään yhden jäsenvaltion kansalaisille, olisi sovellettava [asetuksen (EY) N:o 539/2001 1 artiklan 4 kohdassa]1 a säädettyä vastavuoroisuusmekanismia. Euroopan parlamentin, neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden olisi sovellettava mekanismia viipymättä. Komission olisi seurattava vastavuoroisuuden periaatteen noudattamista jatkuvasti ja tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle välittömästi kaikista tapahtumista, jotka voivat vaarantaa tämän periaatteen noudattamisen.

 

_________________

 

1 a Ks. alaviite 23.


PERUSTELUT

Tausta

Komission ehdotus on osa lainsäädäntötoimenpiteitä, jotka ovat tarpeen unionin oikeuden mukauttamiseksi brexitiin. Sen tarkoituksena on selventää Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten tilannetta, kun unionin oikeutta ei enää sovelleta heihin viisumipolitiikan alalla.

Tällä hetkellä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla on unionin kansalaisina oikeus tulla mihin tahansa muuhun jäsenvaltioon ilman viisumia tai muuta vastaavaa muodollisuutta. Kun Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista, maan kansalaisista tulee unionin oikeuden nojalla kolmannen maan kansalaisia. Sen vuoksi on määritettävä, sovelletaanko heihin viisumipakkoa heidän ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajoja vai vapautetaanko heidät tästä vaatimuksesta.

EU:n viisumisäännöstöä koskevan asetuksen (EY) N:o 539/2001(1) liitteessä I luetellaan maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi, ja liitteessä II luetellaan maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Asetuksessa vahvistetaan myös kriteerit, joiden perusteella päätetään, otetaanko maa liitteeseen I vai II. Lainsäädäntövallan käyttäjien on tehtävä tämä päätös tarkistamalla asetusta.

Kuten ehdotuksen perusteluissa selitetään, komissio on arvioinut Yhdistyneen kuningaskunnan tilannetta asetuksessa vahvistettuihin kriteereihin nähden (nämä kriteerit ”liittyvät muun muassa laittomaan maahanmuuttoon, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, taloudellisiin etuihin erityisesti matkailun ja ulkomaankaupan kannalta sekä unionin ulkosuhteisiin näiden kolmansien maiden kanssa erityisesti ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin liittyvien seikkojen sekä alueelliseen yhtenäisyyteen ja vastavuoroisuuteen liittyvien seikkojen osalta”). Komissio tuli siihen tulokseen, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, jotka ovat Britannian kansalaisia, olisi vapautettava viisumipakosta heidän matkustaessaan unioniin lyhytaikaista oleskelua varten.

Näin ollen komissio ehdottaa, että Yhdistynyt kuningaskunta lisättäisiin Britannian kansalaisten osalta liitteeseen II eli luetteloon viisumipakosta vapautetuista kolmansista maista. Se ehdottaa myös kahta uutta teknistä muutosta, jotta uusi oikeudellinen tilanne voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon asetuksen tekstissä.

Ehdotuksen 2 a artiklaan sisältyy myös muistutus siitä, että asetuksen (EY) N:o 539/2001 mukaista vastavuoroisuusmekanismia sovelletaan, jos Yhdistynyt kuningaskunta asettaisi viisumivaatimuksen vähintään yhden jäsenvaltion kansalaisille.

Lopuksi 3 artiklassa säädetään, että tämä asetus tulee voimaan 30. maaliskuuta 2019 ja sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona unionin oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan päättyy.

Esittelijän kanta

Esittelijä katsoo, että komissio on arvioinut asianmukaisesti perusteita, joiden olisi ohjattava päätöstä tässä asiassa. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten vapauttaminen viisumipakosta on nykytilanteessa ainoa järkevä päätös.

(1)

  Asetus (EY) N:o 539/2001 on juuri ollut kodifioitavana ja se on korvattu 14. marraskuuta 2018 annetulla asetuksella (EU) 2018/1806, joka tuli voimaan 18. joulukuuta 2018. Säädösten viittauksia mukautetaan.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

14.11.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Hyväksytty (pvä)

29.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö