Izvješće - A8-0047/2019Izvješće
A8-0047/2019

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

29.1.2019 - (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Claude Moraes


Postupak : 2018/0390(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0047/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0047/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0745),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 77. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0483/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0047/2019),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Vlada Ujedinjene Kraljevine izrazila je da od građana EU-27 ne zahtijevati vizu za kratkotrajne boravke u Ujedinjenoj Kraljevini u poslovne ili turističke svrhe od datuma na koji se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu. Ako Ujedinjena Kraljevina u budućnosti uvede obvezu posjedovanja vize za državljane barem jedne države članice, trebao bi se primijeniti mehanizam reciprociteta iz [članka 1. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 539/2001]26. Europski parlament, Vijeće, Komisija i države članice mehanizam bi trebale primjenjivati bez odgode.

(6)  Vlada Ujedinjene Kraljevine izrazila je da od građana EU-27 ne zahtijevati vizu za kratkotrajne boravke u Ujedinjenoj Kraljevini u poslovne ili turističke svrhe od datuma na koji se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

_________________

 

26 Vidjeti bilješku 23.

 

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Ova se odluka temelji na očekivanju da će u interesu održavanja bliskih odnosa Ujedinjena Kraljevina dati puni vizni reciprocitet državljanima svih država članica. Ako Ujedinjena Kraljevina u budućnosti uvede obvezu posjedovanja vize za državljane barem jedne države članice, trebao bi se primijeniti mehanizam reciprociteta iz [članka 1. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 539/2001]1a. Europski parlament, Vijeće, Komisija i države članice mehanizam bi trebale primjenjivati bez odgode. Komisija bi trebala stalno pratiti poštovanje načela reciprociteta te odmah obavijestiti Europski parlament i Vijeće o svim događajima koji bi mogli ugroziti poštovanje tog načela.

 

_________________

 

1a Vidjeti bilješku 23.

OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Aktualni prijedlog Komisije dio je zakonodavnih mjera potrebnih za prilagodbu zakonodavstva Unije Brexitu. Cilj je pojasniti situaciju državljana Ujedinjene Kraljevine do koje će doći kada se pravo Unije više ne primjenjuje na njih kad je riječ o viznoj politici.

Trenutačno državljani Ujedinjene Kraljevine kao građani Unije imaju pravo ulaska u bilo koju drugu državu članicu bez ulazne vize ili jednakovrijedne formalnosti. Međutim, nakon izlaska iz Unije, oni će postati državljani trećih zemlje u skladu s pravom EU-a. Stoga će biti potrebno utvrditi hoće li oni podlijegati obvezi posjedovanja vize pri prelasku vanjskih granica država članica ili će biti izuzeti od nje.

U pravnoj stečevini EU-a u pogledu viza, točnije u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 539/2001[1] navedene su zemlje čiji državljani moraju imati vizu, a u Prilogu II. zemlje čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva. Uredbom se također utvrđuju kriteriji za odlučivanje o tome hoće li određena država biti obuhvaćena Prilogom I. ili Prilogom II. Tu odluku suzakonodavci trebaju donijeti izmjenom Uredbe.

Kao što je navedeno u obrazloženju Prijedloga, Komisija je ocijenila stanje u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu kriterija utvrđenih Uredbom (ti se kriteriji, „između ostalog, odnose na nezakonitu imigraciju, javni poredak i sigurnost, ekonomske pogodnosti, posebno u vidu turizma i vanjske trgovine, te na vanjske odnose Unije s relevantnim trećim zemljama, posebno uključujući pitanja ljudskih prava i temeljnih sloboda kao i posljedice regionalne usklađenosti i reciprociteta.”). Komisija je zaključila da bi državljani Ujedinjene Kraljevine koji su britanski građani trebali biti izuzeti od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak kada putuju u Uniju.

Komisija stoga predlaže da se Ujedinjena Kraljevina u pogledu britanskih građana uvrsti u Prilog II., odnosno na popis trećih zemalja čiji su državljani izuzeti od zahtjeva za vizu. Predlaže i dvije dodatne tehničke promjene kako bi se u tekstu Uredbe ispravno odrazila nova pravna situacija.

U članku 2.a Prijedloga podsjeća se da se mehanizam reciprociteta predviđen Uredbom (EZ) br. 539/2001 primjenjuje u slučaju da Ujedinjena Kraljevina uvede obvezu posjedovanja vize za državljane najmanje jedne države članice.

Naposljetku, u članku 3. utvrđuje se da ova Uredba stupa na snagu 30. ožujka 2019. i primjenjuje se od sljedećeg dana od dana kada se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj smatra da je Komisija ispravno ocijenila kriterije na temelju kojih bi trebalo donijeti odluku u tom pogledu. Izuzimanje državljana Ujedinjene Kraljevine od obveze posjedovanja vize je, s obzirom na aktualnu situaciju, jedina razumna odluka.

  • [1]    Uredba (EZ) br. 539/2001 nedavno je bila podvrgnuta kodifikaciji i zamijenjena je Uredbom (EU) 2018/1806 od 14. studenog 2018., koja stupa na snagu 18. prosinca 2018. Upućivanja u zakonodavnim tekstovima bit će prilagođena.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

Referentni dokumenti

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.11.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Datum usvajanja

29.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Datum podnošenja

29.1.2019

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 13. veljače 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti