JELENTÉS a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

29.1.2019 - (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Claude Moraes


Eljárás : 2018/0390(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0047/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0047/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0745),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikke, (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0483/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0047/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Egyesült Királyság kormánya kinyilvánította azon szándékát, hogy az Egyesült Királyságba üzleti vagy turisztikai célú rövid távú tartózkodás céljából történő beutazásra nem ír elő vízumot az EU-27 polgárai számára attól a naptól kezdve, amely naptól az uniós jog nem alkalmazandó többé az Egyesült Királyságra. Amennyiben az Egyesült Királyság a jövőben legalább egy tagállam állampolgáraival szemben vízumkötelezettséget vezet be, az [539/2001/EK rendelet26 1. cikkének (4) bekezdésében] előírt kölcsönösségi mechanizmust kell alkalmazni. Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak haladéktalanul alkalmazniuk kell a mechanizmust.

(6)  Az Egyesült Királyság kormánya kinyilvánította azon szándékát, hogy az Egyesült Királyságba üzleti vagy turisztikai célú rövid távú tartózkodás céljából történő beutazásra nem ír elő vízumot az EU-27 polgárai számára attól a naptól kezdve, amely naptól az uniós jog nem alkalmazandó többé az Egyesült Királyságra.

_________________

 

26 Lásd a 23. lábjegyzetet.

 

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Ez a határozat azon a várakozáson alapul, hogy az Egyesült Királyság a szoros kapcsolatok fenntartása érdekében teljes vízumviszonosságot biztosít majd valamennyi tagállam állampolgárai számára. Amennyiben az Egyesült Királyság a jövőben legalább egy tagállam állampolgáraival szemben vízumkötelezettséget vezet be, az [539/2001/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében] előírt kölcsönösségi mechanizmust1a kell alkalmazni. Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak haladéktalanul alkalmazniuk kell a mechanizmust. A Bizottságnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a viszonosság elvének tiszteletben tartását, és azonnal tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot minden olyan fejleményről, amely veszélyeztetheti az említett elv tiszteletben tartását.

 

_________________

 

1a Lásd a 23. lábjegyzetet.

INDOKOLÁS

Háttér

A Bizottság jelenlegi javaslata az uniós jog brexithez való hozzáigazításához szükséges jogalkotási intézkedések részét képezi. Célja, hogy tisztázza az Egyesült Királyság állampolgárainak helyzetét, amikor az uniós jog a vízumpolitika tekintetében már nem alkalmazandó rájuk.

Az Egyesült Királyság állampolgárai jelenleg uniós polgárként jogosultak a többi tagállamba beutazni vízum vagy azzal egyenértékű formalitások nélkül. Az Unióból való kilépéssel azonban harmadik országbeli állampolgárokká válnak az uniós jog értelmében. Ezért meg kell majd határozni, hogy a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá esnek-e vagy mentesülnek e kötelezettség alól.

Az 539/2001/EK rendelet[1] I. melléklete azon országokat sorolja fel, amelyek állampolgárai vízumkötelezettség alá esnek, a II. melléklet pedig azokat, amelyek állampolgárai mentesülnek e kötelezettség alól. A rendelet meghatározza azokat a kritériumokat is, amelyek alapján eldönthető, hogy az adott országnak az I. vagy a II. mellékletben kell szerepelnie. A társjogalkotóknak a rendelet módosítása révén kell dönteniük erről.

A Bizottság, ahogyan azt a javaslat indokolásában jelzi, megvizsgálta az Egyesült Királyság helyzetét a rendeletben szereplő kritériumok fényében („ilyen kritériumok többek között az illegális bevándorlás, a közérdek és a közbiztonság, valamint a gazdasági előnyök, ezen belül is különösen a turizmus és a külkereskedelem szempontjai, továbbá az Uniónak az érintett harmadik országokkal fenntartott külkapcsolatai, ezen belül is különösen az emberi jogokkal és az alapvető szabadságokkal kapcsolatos megfontolások, valamint a regionális koherencia és a viszonosság vonatkozásai”). A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az olyan egyesült királysági állampolgároknak, akik brit polgárok, mentesülniük kell a vízumkötelezettség alól, amikor rövid távú tartózkodás céljából utaznak az Unióba.

A Bizottság ezért azt javasolja, hogy a II. melléklet, vagyis a vízummentes harmadik országok listája egészüljön ki az Egyesült Királysággal a brit polgárok tekintetében. Emellett két további szükséges technikai módosítást javasol az új jogi helyzetnek a rendelet szövegében való megfelelő tükrözése érdekében.

A javaslat tartalmaz továbbá egy emlékeztetőt a 2. cikkben arra, hogy az 539/2001/EK rendelet szerinti viszonossági mechanizmus érvényesülne abban az esetben, ha az Egyesült Királyság vízumkötelezettséget vezetne be valamely tagállam állampolgárai számára.

Végül, a 3. cikk leszögezi, hogy a rendelet 2019. március 30-án lép hatályba, és az azutáni naptól kell alkalmazni, amelyen az uniós jog az Egyesült Királyság tekintetében hatályát veszti.

Az előadó álláspontja

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság helyesen értékelte az ügyben meghozandó döntésre irányadó kritériumokat. A jelenlegi helyzetben az az egyetlen észszerű döntés, ha az Egyesült Királyság állampolgárait mentesítik a vízumkötelezettség alól.

  • [1]    Az 539/2001/EK rendeletet a közelmúltban kodifikálták, és a 2018. december 18-án hatályba lépő (EU) 2018/1806 rendelet (2018. november 14.) lépett a helyébe. A jogalkotási szövegekben szereplő hivatkozások ennek megfelelően kiigazításra kerülnek.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.11.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Az elfogadás dátuma

29.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

53

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Benyújtás dátuma

29.1.2019

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 12.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat