Procedūra : 2018/0390(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0047/2019

Pateikti tekstai :

A8-0047/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0336

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 192kWORD 57k
29.1.2019
PE 632.052v02-00 A8-0047/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Claude Moraes

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0745),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 77 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0483/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0047/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė ketinanti nereikalauti vizos iš ES-27 piliečių, vykstančių į Jungtinę Karalystę trumpalaikiam buvimui verslo ar turizmo tikslais, nuo tos dienos, kurią Sąjungos teisė nustos būti taikoma Jungtinei Karalystei. Jei Jungtinė Karalystė ateityje nustatytų vizos reikalavimą bent vienos valstybės narės piliečiams, turėtų būti taikomas [Reglamento (EB) Nr. 539/2001 1 straipsnio 4 dalyje]26 nustatytas abipusiškumo mechanizmas. Europos Parlamentas, Taryba, Komisija ir valstybės narės šį mechanizmą turėtų pritaikyti nedelsdamos;

(6)  Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė ketinanti nereikalauti vizos iš ES-27 piliečių, vykstančių į Jungtinę Karalystę trumpalaikiam buvimui verslo ar turizmo tikslais, nuo tos dienos, kurią Sąjungos teisė nustos būti taikoma Jungtinei Karalystei.

_________________

 

26Žr. 23 išnašą.

 

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  šis sprendimas grindžiamas tikimybe, kad, siekdama išlaikyti glaudžius santykius, Jungtinė Karalystė visų valstybių narių piliečiams užtikrins visišką vizų režimo abipusiškumą. Jei Jungtinė Karalystė ateityje nustatytų vizos reikalavimą bent vienos valstybės narės piliečiams, turėtų būti taikomas [Reglamento (EB) Nr. 539/2001 1 straipsnio 4 dalyje]1a nustatytas abipusiškumo mechanizmas. Europos Parlamentas, Taryba, Komisija ir valstybės narės šį mechanizmą turėtų pritaikyti nedelsdamos. Komisija turėtų nuolat stebėti, kaip laikomasi abipusiškumo principo, ir nedelsdama informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, kurie galėtų kelti pavojų šio principo laikymuisi;

 

_________________

 

1aŽr. 23 išnašą.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Šis Komisijos pasiūlymas yra teisėkūros procedūra priimamų priemonių, būtinų siekiant pritaikyti Sąjungos teisę prie „Brexit’o“, dalis. Juo siekiama išaiškinti Jungtinės Karalystės piliečių padėtį, kai jiems nustoja galioti Sąjungos vizų politikos teisės aktai.

Šiuo metu Jungtinės Karalystės piliečiai, būdami Sąjungos piliečiais, turi teisę atvykti į bet kurią kitą valstybę be atvykimo vizos ar lygiaverčio formalumo. Jungtinei Karalystei pasitraukus iš Sąjungos jie pagal ES teisę taps trečiųjų šalių piliečiais. Todėl reikės nustatyti, ar jiems kertant valstybių narių išorės sienas bus taikomas vizos reikalavimas, ar ne.

ES vizų acquis Reglamento (EB) Nr. 539/2001(1) I priede išvardytos šalys, kurių piliečiams taikomas vizos reikalavimas, o II priede išvardytos šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas. Reglamente taip pat nustatyti kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama, ar įrašyti šalį į I ar į II priedą. Teisėkūros institucijos turi priimti tokį sprendimą ir iš dalies pakeisti reglamentą.

Kaip nurodyta pasiūlymo aiškinamojoje dalyje, Komisija įvertino Jungtinės Karalystės padėtį reglamente nustatytų kriterijų atžvilgiu (tokie kriterijai susiję „inter alia, su neteisėta imigracija, viešąja tvarka ir saugumu, ekonomine nauda, visų pirma turizmu ir užsienio prekyba, taip pat su Sąjungos užsienio ryšiais su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, ypač atsižvelgiant į žmogaus teises ir pagrindines laisves, taip pat į poveikį regionų suderinamumui ir abipusiškumui“). Komisija padarė išvadą, kad Jungtinės Karalystės piliečiams, turintiems Britanijos piliečio statusą, neturėtų būti taikomas vizos reikalavimas, kai jie į Sąjungą vyksta trumpalaikiam buvimui.

Taigi Komisija siūlo Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Britanijos piliečio statusą turinčiais asmenimis, įtraukti į II priedą, t. y. trečiųjų šalių, kurių piliečiams taikomas bevizis režimas, sąrašą. Ji taip pat siūlo du kitus būtinus techninius pakeitimus, kad reglamento tekste būtų teisingai atspindėta nauja teisinė padėtis.

Pasiūlymo 2 straipsnyje primenama, kad jei JK nustatytų vizos reikalavimą bent vienos valstybės narės piliečiams, turėtų būti taikomas Reglamente (EB) Nr. 539/2001 nustatytas abipusiškumo mechanizmas.

Be to, 3 straipsnyje nustatyta, kad šis reglamentas įsigalioja 2019 m. kovo 30 d. ir taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikoma Sąjungos teisė.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas mano, kad Komisija teisingai įvertino kriterijus, kuriais turėtų būti vadovaujamasi priimant sprendimą šiuo klausimu. Šiuo metu vienintelis priimtinas sprendimas – netaikyti Jungtinės Karalystės piliečiams vizos reikalavimo.

(1)

  Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 ką tik buvo kodifikuojamas ir jį pakeitė 2018 m. lapkričio 14 d. Reglamentas (ES) 2018/1806, kuris įsigalioja 2018 m. gruodžio 18 d. Teisės aktų tekstų nuorodos bus tikslinamos.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašai, Jungtinei Karalystei išstojant iš Sąjungos

Nuorodos

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.11.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Priėmimo data

29.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Pateikimo data

29.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika