Procedūra : 2018/0390(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0047/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0047/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0336

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 194kWORD 56k
29.1.2019
PE 632.052v02-00 A8-0047/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Claude Moraes

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0745),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0483/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0047/2019),

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Apvienotās Karalistes valdība ir paziņojusi par savu nodomu no dienas, kad Savienības tiesību akti vairs nebūs piemērojami Apvienotajai Karalistei, nepieprasīt vīzu ES-27 valstu pilsoņiem, ja tie īstermiņa uzturēšanās vai tūrisma nolūkos ieceļos Apvienotajā Karalistē. Ja Apvienotā Karaliste turpmāk ieviesīs vīzas prasību vismaz vienas dalībvalsts pilsoņiem, būtu jāpiemēro savstarpības mehānisms, kas paredzēts [Regulas (EK) Nr. 539/200126 1. panta 4. punktā]. Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm bez kavēšanās būtu jārīkojas, piemērojot mehānismu.

(6)  Apvienotās Karalistes valdība ir paziņojusi par savu nodomu no dienas, kad Savienības tiesību akti vairs nebūs piemērojami Apvienotajai Karalistei, nepieprasīt vīzu ES-27 valstu pilsoņiem, ja tie īstermiņa uzturēšanās vai tūrisma nolūkos ieceļos Apvienotajā Karalistē.

_________________

 

26 Sk. 23. zemsvītras piezīmi.

 

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Šis lēmums pamatojas uz pieņēmumu, ka ciešu attiecību saglabāšanas interesēs Apvienotā Karaliste visu dalībvalstu valstspiederīgajiem nodrošinās pilnīgu vīzu savstarpīgumu. Ja Apvienotā Karaliste turpmāk ieviesīs vīzas prasību vismaz vienas dalībvalsts pilsoņiem, būtu jāpiemēro savstarpības mehānisms, kas paredzēts [Regulas (EK) Nr. 539/2001 1. panta 4. punktā]1a. Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm bez kavēšanās būtu jārīkojas, piemērojot mehānismu. Komisijai būtu regulāri jāuzrauga savstarpības principa ievērošana un nekavējoties jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par jebkādiem notikumiem, kas varētu apdraudēt šā principa ievērošanu.

 

_________________

 

1a Sk. 23. zemsvītras piezīmi.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Šis Komisijas priekšlikums ir daļa no likumdošanas pasākumiem, kas nepieciešami, lai Savienības tiesību aktus pielāgotu Brexit. Tā mērķis ir precizēt Apvienotās Karalistes (AK) valstspiederīgo situāciju gadījumos, kad viņiem vairs netiek piemēroti Savienības tiesību akti attiecībā uz vīzu politiku.

Pašlaik AK valstspiederīgajiem kā Savienības pilsoņiem ir tiesības ieceļot jebkurā citā dalībvalstī bez ieceļošanas vīzas vai līdzvērtīgām formalitātēm. Taču pēc AK izstāšanās no Savienības saskaņā ar ES tiesību aktu noteikumiem viņi kļūs par trešo valstu valstspiederīgajiem. Tādēļ būs jānosaka, vai viņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, vajadzēs vīzas vai arī uz viņiem šī prasība neattieksies.

Regulas (EK) Nr. 539/2001(1), kurā ietverti ES noteikumi par vīzām, I pielikumā ir uzskaitītas valstis, kuru valstspiederīgajiem ir jābūt vīzai, un II pielikumā ir uzskaitītas valstis, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas. Regulā ir noteikti arī kritēriji, lai izlemtu, vai valsti iekļaut I vai II pielikumā. Abiem likumdevējiem šis lēmums jāpieņem, izdarot grozījumu regulā.

Kā izklāstīts priekšlikuma paskaidrojumā, Komisija ir novērtējusi AK situāciju saistībā ar regulā noteiktajiem kritērijiem (šie kritēriji attiecas, inter alia, uz nelikumīgu imigrāciju, sabiedrisko kārtību un drošību, ekonomisko ieguvumu, jo īpaši tūrisma un ārējās tirdzniecības jomā, kā arī uz Savienības ārējām attiecībām ar attiecīgajām trešām valstīm, tostarp jo īpaši ņemot vērā apsvērumus par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kā arī sekas, kas tiks radītas attiecībā uz reģionālo vienotību un savstarpību). Tā ir secinājusi, ka Apvienotās Karalistes valstspiederīgie, kas ir Lielbritānijas pilsoņi, būtu jāatbrīvo no vīzas prasības, ja tie īstermiņa uzturēšanās nolūkā ceļo uz Savienību.

Tādēļ Komisija ierosina iekļaut Apvienoto Karalisti attiecībā uz Lielbritānijas pilsoņiem II pielikumā, t. i., to trešo valstu sarakstā, uz kurām attiecas bezvīzu režīms. Tā arī ierosina divas nepieciešamas papildu tehniskas izmaiņas, lai pareizi atspoguļotu jauno tiesisko situāciju regulas tekstā.

Priekšlikumā ir ietverts arī 2.a pants, kurā atgādināts par to, ka tiks piemērots Regulā (EK) Nr. 539/2001 paredzētais savstarpības mehānisms, ja AK ieviestu vīzas prasību vismaz vienas dalībvalsts pilsoņiem.

Visbeidzot, 3. pantā ir noteikts, ka šī regula stāsies spēkā 2019. gada 30. martā un tiks piemērota no dienas, kad Apvienotajā Karalistē tiks pārtraukta Savienības tiesību aktu piemērošana.

Referenta nostāja

Referents uzskata, ka Komisija ir pareizi novērtējusi kritērijus, uz kuriem jāpamato lēmums šajā jautājumā. Atbrīvot AK valstspiederīgos no vīzas prasības ir vienīgais saprātīgais lēmums, kas pieņemams pašreizējā situācijā.

(1)

Regula (EK) No 539/2001 ir nesen kodificēta un aizstāta ar 2018. gada 14. novembra Regulu (ES) 2018/1806, kas stājās spēkā 2018. gada 18. decembrī. Atsauces tiesību aktu tekstos tiks pielāgotas.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības par to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

Atsauces

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.11.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Pieņemšanas datums

29.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

53

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Iesniegšanas datums

29.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika