Postup : 2018/0390(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0047/2019

Predkladané texty :

A8-0047/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0336

SPRÁVA     ***I
PDF 202kWORD 51k
29.1.2019
PE 632.052v02-00 A8-0047/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Claude Moraes

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0745),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0483/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0047/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Vláda Spojeného kráľovstva oznámila svoj zámer nepožadovať od občanov štátov EÚ27 víza pri ceste do Spojeného kráľovstva na krátkodobé pobyty na účely podnikania ani na účely cestovného ruchu od dátumu, keď sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať právo Únie. Ak Spojené kráľovstvo v budúcnosti zavedie vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov aspoň jedného členského štátu, mal by sa uplatniť mechanizmus reciprocity stanovený v [článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 539/2001]26. Európsky parlament, Rada, Komisia a členské štáty by mali pri uplatňovaní tohto mechanizmu konať bezodkladne.

(6)  Vláda Spojeného kráľovstva oznámila svoj zámer nepožadovať od občanov štátov EÚ27 víza pri ceste do Spojeného kráľovstva na krátkodobé pobyty na účely podnikania ani na účely cestovného ruchu od dátumu, keď sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať právo Únie.

_________________

 

26 Pozri poznámku pod čiarou č. 23.

 

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Toto rozhodnutie vychádza z očakávania, že Spojené kráľovstvo v záujme zachovania úzkych vzťahov poskytne štátnym príslušníkom všetkých členských štátov úplnú vízovú reciprocitu. Ak Spojené kráľovstvo v budúcnosti zavedie vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov aspoň jedného členského štátu, mal by sa uplatniť mechanizmus reciprocity stanovený v [článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 539/2001]1a. Európsky parlament, Rada, Komisia a členské štáty by mali pri uplatňovaní tohto mechanizmu konať bezodkladne. Komisia by mala priebežne monitorovať dodržiavanie zásady reciprocity a okamžite informovať Európsky parlament a Radu o každom vývoji, ktorý by mohol ohroziť dodržiavanie tejto zásady.

 

_________________

 

1a Pozri poznámku pod čiarou č. 23.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Tento návrh Komisie je súčasťou legislatívnych opatrení potrebných na prispôsobenie práva Únie brexitu. Jeho cieľom je objasniť situáciu štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, keď sa na nich prestane uplatňovať právo Únie, pokiaľ ide o vízovú politiku.

V súčasnosti majú štátni príslušníci Spojeného kráľovstva ako občania Únie právo vstúpiť do akéhokoľvek iného členského štátu bez vstupného víza alebo podobnej formality. Po vystúpení z Únie sa však podľa právnych predpisov EÚ stanú štátnymi príslušníkmi tretej krajiny. Preto bude potrebné určiť, či budú pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov podliehať vízovej povinnosti, alebo či budú od tejto povinnosti oslobodení.

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 539/2001(1) o acquis EÚ v oblasti víz sa uvádza zoznam krajín, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti, a v prílohe II sa uvádzajú krajiny, ktorých štátni príslušníci sú od tejto povinnosti oslobodení. V nariadení sa takisto stanovujú kritériá, na základe ktorých sa rozhoduje o zaradení krajiny do prílohy I alebo prílohy II. Toto rozhodnutie musia spoluzákonodarcovia prijať prostredníctvom zmeny nariadenia.

Ako sa uvádza v odôvodnení návrhu, Komisia posúdila situáciu Spojeného kráľovstva v súvislosti s kritériami stanovenými v nariadení. (Tieto kritériá súvisia „okrem iného s nelegálnym prisťahovalectvom, verejným poriadkom a bezpečnosťou štátu, hospodárskymi výhodami, najmä z hľadiska cestovného ruchu a zahraničného obchodu, a s vonkajšími vzťahmi Únie s príslušnými tretími krajinami, najmä vrátane rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, ako aj dôsledkov regionálnej súdržnosti a reciprocity“.). Komisia dospela k záveru, že štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí sú britskými občanmi, by pri cestách do Únie na krátkodobý pobyt mali byť oslobodení od vízovej povinnosti.

Komisia preto navrhuje zaradiť Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o britských občanov, do prílohy II, t. j. zoznamu tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti. Takisto navrhuje dve ďalšie potrebné technické zmeny s cieľom náležite zohľadniť novú právnu situáciu v texte nariadenia.

V návrhu sa v článku 2 takisto pripomína, že mechanizmus reciprocity stanovený v nariadení (ES) č. 539/2001 sa uplatňuje v prípade, že by Spojené kráľovstvo zaviedlo vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov aspoň jedného členského štátu.

V článku 3 sa napokon stanovuje, že toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marca 2019 a uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, keď sa na Spojené kráľovstvo prestane vzťahovať právo Únie.

Pozícia spravodajcu

Spravodajca sa domnieva, že Komisia správne posúdila kritériá, ktorými by sa malo riadiť rozhodnutie v tejto veci. Oslobodenie občanov Spojeného kráľovstva od vízovej povinnosti je v súčasnej situácii jediným rozumným rozhodnutím.

(1)

  Nariadenie (ES) č. 539/2001 bolo práve kodifikované a nahrádza sa nariadením (EÚ) 2018/1806 zo 14. novembra 2018, ktoré nadobúda účinnosť 18. decembra 2018. Odkazy v legislatívnych textoch budú upravené.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

Referenčné čísla

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Dátum predloženia v EP

14.11.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Dátum prijatia

29.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

53

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Dátum predloženia

29.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 12. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia