Postopek : 2018/0390(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0047/2019

Predložena besedila :

A8-0047/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0336

POROČILO     ***I
PDF 188kWORD 60k
29.1.2019
PE 632.052v02-00 A8-0047/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Claude Moraes

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0745),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0483/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0047/2019),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Vlada Združenega kraljestva je izrazila namero, da od datuma, ko se za Združeno kraljestvo preneha uporabljati pravo Unije, od državljanov EU-27 ne bo zahtevala vizuma za kratkoročno bivanje za poslovne ali turistične namene. Če Združeno kraljestvo v prihodnosti uvede vizumsko obveznost za državljane vsaj ene države članice, bi bilo treba uporabiti mehanizem vzajemnosti iz [člena 1(4) Uredbe (ES) št. 539/2001]26. Evropski parlament, Svet, Komisija in države članice bi si morali takoj začeti prizadevati za uporabo mehanizma.

(6)  Vlada Združenega kraljestva je izrazila namero, da od datuma, ko se za Združeno kraljestvo preneha uporabljati pravo Unije, od državljanov EU-27 ne bo zahtevala vizuma za kratkoročno bivanje za poslovne ali turistične namene.

_________________

 

26 Glej opombo 23.

 

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Ta odločitev temelji na pričakovanju, da bo Združeno kraljestvo v interesu ohranjanja tesnih odnosov priznalo polno vizumsko vzajemnost za državljane vseh držav članic. Če bo Združeno kraljestvo v prihodnosti uvedlo vizumsko obveznost za državljane najmanj ene države članice, bi bilo treba uporabiti mehanizem vzajemnosti iz [člena 1(4) Uredbe (ES) št. 539/2001]1a. Evropski parlament, Svet, Komisija in države članice bi morali tedaj takoj začeti uporabljati mehanizem. Komisija bi morala stalno spremljati spoštovanje načela vzajemnosti ter Evropski parlament in Svet nemudoma obvestiti o dogajanju, ki bi lahko ogrozilo spoštovanje tega načela.

 

_________________

 

1aGlej opombo 23.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Ta predlog Komisije je del zakonodajnih ukrepov, potrebnih za prilagoditev prava Unije izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Namen predloga je razjasniti položaj državljanov Združenega kraljestva, ko se bo zanje v zvezi z vizumsko politiko prenehalo uporabljati pravo Unije.

Državljani Združenega kraljestva imajo zdaj kot državljani Unije pravico do vstopa v katero koli drugo državo članico brez vstopnega vizuma ali enakovrednih formalnosti, vendar pa bodo po izstopu iz Unije v skladu s pravom Unije postali državljani tretje države. Zato bo treba določiti, ali bodo morali imeti pri prehodu zunanjih meja držav članic vizum ali pa bodo oproščeni te zahteve.

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 539/2001(1) (vizumski pravni red EU) so navedene države, za katere velja vizumska obveznost, v Prilogi II pa so navedene države, katerih državljani so oproščeni te obveznosti. Uredba določa tudi merila za odločanje, ali se država uvrsti v Prilogo I ali Prilogo II. To odločitev sprejmeta sozakonodajalca s spremembo Uredbe.

Kot je opisano v obrazložitvi predloga, je Komisija ocenila položaj Združenega kraljestva glede na merila iz Uredbe (ta merila so med drugim povezana z nezakonitim priseljevanjem, javnim redom in varnostjo, gospodarskimi koristmi, zlasti glede turizma in zunanje trgovine, in zunanjimi odnosi Unije z ustreznimi tretjimi državami, predvsem glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pa tudi s posledicami za regionalno povezanost in vzajemnost). Sklenila je, da bi morali biti državljani Združenega kraljestva, ki so britanski državljani, oproščeni vizumske obveznosti, kadar potujejo v Unijo zaradi kratkoročnega bivanja.

Komisija zato predlaga, da se Združeno kraljestvo, kar zadeva britanske državljane, uvrsti v Prilogo II, tj. na seznam tretjih držav, ki za vstop v EU ne potrebujejo vizuma. Predlaga tudi dve potrebni tehnični spremembi, da bi se nov pravni položaj pravilno odražal v besedilu Uredbe.

Predlog v členu 2 vsebuje tudi opozorilo, da se v primeru, da bi Združeno kraljestvo uvedlo vizumsko obveznost za državljane vsaj ene države članice, uporabi mehanizem vzajemnosti, ki ga zagotavlja Uredba (ES) št. 539/2001.

Nazadnje je v členu 3 določeno, da bo ta uredba začela veljati 30. marca 2019 in se bo uporabljala od dneva, ki sledi dnevu, ko se za Združeno kraljestvo preneha uporabljati pravo Unije.

Stališče poročevalca

Poročevalec meni, da je Komisija pravilno ocenila merila, ki bi morala v tej zadevi predstavljati podlaga za odločitev. Glede na sedanje razmere je izvzetje državljanov Združenega kraljestva iz vizumske obveznosti edina smiselna odločitev.

(1)

  Uredba (ES) št. 539/2001 je bila v postopku kodifikacije in je nadomeščena z Uredbo (EU) 2018/1806 z dne 14. novembra 2018, ki je začela veljati 18. decembra 2018. Prilagodijo se sklicevanja v zakonodajnih besedilih.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Datum predložitve EP

14.11.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Datum sprejetja

29.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Datum predložitve

29.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 13. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov